Algemene beschouwingen 2012SGP8 november 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene beschouwingen 2012SGP8 november 2012"

Transcriptie

1 Algemene beschouwingen 2012SGP8 november uur De SGP is blij met de compacte en solide begroting en de gelijktijdige aanbieding van de Produktenbegroting. Onze dank en waardering hiervoor! Ondanks de grote reserves willen we als SGP er nog maar eens uitdrukkelijk op wijzen dat we ons niet blind moeten staren op deze reserves. De budgettaire ruimte is veel belangrijker. En door de reeds grote investeringen, die gedaan zijn met dito verplichtingen,staat deze ruimte toch behoorlijk onder druk. En door de aangekondigde bezuinigingen in het Herfstakkoord weten we, dat we zelfs op termijn in de min kunnen gaan. Voor de SGP is de huidige lijn van het college dan ook goed en zullen we stap voor stap moeten bezuinigen en tevens weer moeten investeren om de gestelde doelen te bereiken. Door de druk op de budgettaire ruimte zal de weg van de geleidelijkheid dan ook de beste zijn! We zien de voorstellen van het college dan ook graag stap voor stap verschijnen in de komende periode. Als SGP denken wij dat het belangrijk is te beseffen dat, bij een regiegemeente, waar we steeds meer naar toe willen werken, het personeel een sleutelrol speelt. Zonder kwalitatief goed personeel is het niet goed mogelijk om als regiegemeente te excelleren. Investeringen in de kwaliteit van huidig of nieuw personeel zullen wij als SGP dan ook zeker steunen. Kosten gaan voor de baten uit. Ook een 4e wethouder is wat de SGP betreft een serieuze optie om een goede regiegemeente te worden. Wat het huidige college presteert met 3 wethouders is fors, maar naar onze mening is het bijna teveel gevraagd. Door de decentralisatie vanuit Den Haag komt er namelijk steeds meer op het bordje van de gemeente te liggen. Als gemeente moet er dan voldoende daadkracht zijn op de vele en vaak complexe dossiers. Gezien de reactie van de VNG op het Regeerakkoord zal het op de sociale dossiers een hele opgave worden om als gemeente een evenwichtig geheel te realiseren. Onder verwijzing naar onze unaniem gesteunde motie voor een sociale reserve, zijn we dan ook benieuwd naar de omvang van de te vormen reserve en de onderbouwing daarvan zodra de nieuwe wetgeving definitief is geworden.programma 1 Veiligheid en integrale handhaving Het College heeft de laatste jaren de touwtjes op dit onderwerp wat strakker aangetrokken. Er is een verandering opgetreden wat betreft handhaving bv. ten aanzien van het uitgaansleven op Renesse. Wij steunen dit beleid. Ga hiermee door. De SGP-fractie is van mening dat de regionale campagne Laat ze niet (ver)zuipen blijvend onder de aandacht moet worden gebracht. De invoering van een nieuwe horecawet geeft de gemeente meer verantwoordelijkheden op het gebied van handhaving. Ook de handhaving na de inwerkingtreding van de maatregel dat onder de 18 jaar geen alcohol wordt verkocht, is broodnodig! Onze fractie wil graag halfjaarlijks geïnformeerd worden over de stand van zaken met betrekking tot de resultaten van zowel de campagne als de handhaving. Waarschijnlijk zal het Rijk minimale middelen voor deze te decentraliseren taak overdragen. Dit roept bestuurlijke vragen bij onze fractie op, zoals: a. b.

2 c. Hoe denkt het college deze taak toch zo goed mogelijk uit te voeren? Hoe zorgt het college ervoor dat jongeren die zich misdragen bij het uitgaan ook van bv. de jongerencamping worden verwijderd en naar huis worden gestuurd? Welke plannen heeft het college om Renesse verder om te vormen tot gezinsbadplaats? Programma 2 Verkeer en Openbare Ruimte Als in 2013 de herstructurering van de parkeerterreinen in Zierikzee zal worden afgerond, wil de SGP dat er een goed parkeerverwijssysteem komt. Hiermee moet inzichtelijk worden op welk parkeerterreinen er hoeveel plaatsen beschikbaar zijn op het moment dat je Zierikzee binnen komt rijden. Ook moet er op korte termijn een oplossing komen voor het langzaam verkeer in en rond Zierikzee. In 2013 verwachten we de visie op de exploitatie van het beheer van onze begraafplaatsen. De SGP wil op voorhand opmerken dat begraven wel betaalbaar moet blijven en dat de oplossing voor de kostendekkendheid meer in kostenbesparingen zal moeten liggen. Programma 3 Lokale Economie en recreatie Wat betreft de SchouwenDuivelandPas, willen wij graag een tussentijdse evaluatie. Voordat we de komende periode weer verder gaan investeren in deze pas, willen wij als fractie goed weten waar we staan. We zien uit naar de detailhandelsstructuurvisie die naar onze mening broodnodig is. Programma 4 Onderwijs Onderwijs is voor de SGP van groot belang en we zien dan ook uit naar de onderwijsvisie. Hierin dient wat ons betreft de krimp en de noodzakelijke slimme huisvesting een belangrijke rol in te nemen.maar de kwaliteit van het onderwijs dient niet in het gedrang te komen. Grote en belangrijke ontwikkelingen derhalve, waarbij het LEA wat betreft de SGP een cruciale plaats dient in te nemen. We zijn dan ook blij dat de visie in nauwe samenwerking met het onderwijsveld tot stand komt. Wel hopen we dat de negatieve reacties vanuit het onderwijsveld over de werking van het LEA tot het verleden horen! Programma 5 Cultuur en sport De SGP waardeert de voorgenomen oprichting van een platform erfgoed. De aanwezige expertise is daarmee goed inzetbaar bij planvorming. Wat Campus Cultura betreft zal de SGP goed de ontwikkelingen blijven volgen. Het is een grote investering voor ons eiland waarbij er alles aan gedaan dient te worden het beoogde voordeel te behalen. De SGP is verheugd te lezen dat begonnen wordt met de verzelfstandiging van het Stadhuismuseum. Ook voor andere musea kan het zinvol zijn om dit verder te onderzoeken. Voordat subsidies verstrekt worden dient er alles aan gedaan te worden dat de eigen exploitatie rond komt. Programma 6 Werk en Inkomen De SGP is groot voorstander van het huidige beleid waarbij centraal staat wat iemand nog wel kan. Het is goed om te constateren dat het ingezette beleid ondanks de vertraging vanuit Den Haag wordt voorgezet. Wat de Zuidhoek betreft is het een moeilijke tijd vanwege de crisis om de werkgevers over de streep te trekken mensen van de Zuidhoek in te zetten. Flexibele contracten zullen hierin naar onze mening de sleutel zijn. Met vaste contracten kunnen we nu geen werkgevers overhalen!

3 Omscholing is belangrijk bij het aan het werk krijgen van niet-actieven. Een leven lang leren wordt steeds belangrijker in de snel veranderende wereld van nu. Dat niet-actieven worden ingezet als vrijwilliger juichen wij zeer toe! Programma 7 Milieu De visie van OLAZ voor de heroriëntatie na 2017 is essentieel. Wij vragen ons als SGP echter af in hoeverre de OLAZ wel onafhankelijk is met de dominante rol van Delta binnen de OLAZ? Programma 8 Bouwen aan ruimte De ingeboekte verliezen op grondposities zijn logisch. Vorig jaar hebben we als SGP in de algemene beschouwingen al aangegeven dat dit nodig zou blijken te zijn. Maar wat betreft de SGP gaan we als gemeente een stap verder en wordt goed beoordeeld of de grondprijzen niet lager vastgesteld moeten worden. Dit kan leiden tot een snellere doorstroming op de vastgoedmarkt. De nu ingeboekte verliezen worden grotendeels veroorzaakt door het renteverlies op de langer lopende projecten. Door te zakken met de prijzen leiden we hetzelfde verlies en is er wel meer kans op beweging in de projecten! De SGP wil aandacht vragen voor de winterberging van de MZI vangstinstallaties. Na de door Haagse maatregelen verplichte investeringen door de mosselsector hierin, verwacht de SGP van het college verregaande medewerking om hiervoor een oplossing te vinden. Programma 10 Bestuur De SGP-fractie heeft in de raadsvergadering van oktober jl. aandacht gevraagd voor meer openheid in de beleidsvorming. De gemeente behoudt uiteraard de regie bij interactieve beleidsvorming bv. bij de totstandkoming van projecten of bij het vormen van nieuw beleid. Onze fractie wil in de komende maanden met een initiatiefvoorstel komen om een tijdelijke werkgroep te formeren, die als opdracht krijgt om met een voorstel te komen voor een andere wijze van vergaderen van de gemeenteraad (met ingang van de nieuwe raadsperiode ) met als uitgangspunt dat bij de beleidsvorming diverse partijen eerder in het proces worden betrokken, dat geldt ook voor de raadsleden. Een tweede uitgangspunt is dat dit openbaar moet zijn. Wij zijn uiteraard nieuwsgierig hoe de andere fracties hierover denken? Onze fractie vindt de begroting een solide verhaal en wij vinden dan ook dat de organisatie een pluim verdient!!! Wij wensen alle inwoners, de ambtelijke organisatie, het college en de gemeenteraadsleden gezondheid en kracht, maar vooral Gods zegen toe! SGP fractie, C.L.M. van den Berge F.G.R. van der Paauw W.C. Houtekamer PVDA ALGEMENE BESCHOUWINGEN BEGROTINGSRAAD 8 NOVEMBER 2012 ʻRealisme en Respectʼ versus ʻDuurzaam Sociaalʼ. Drie jaar geleden schreven wij ons verkiezingsprogramma met als titel ʻDuurzaam Sociaalʼ. Deze titel spreekt voor zich, het is een ultrakorte samenvatting van onze idealen. Wij streven naar een duurzame sociale samenleving waarin we steeds voor ogen houden wat onze manier van leven betekent voor de toekomst van onze

4 leefomgeving, en waarin we rekening houden met elkaar en zorg dragen voor mensen die in hun leven vaker de wind tegen hebben. Het motto van het collegeprogramma ʻRealisme en Respectʼ spreekt ook voor zich: Als je realisme het belangrijkste vindt, plaats je je dromen en idealen op afstand. En dat is ook wat je terugziet in de ambities van het college. Alle ontwikkelingen van de afgelopen jaren zijn een voortzetting van eerder ingezet beleid. Misschien is het wel zo dat de dromen, idealen en creativiteit van het college te lijden hebben onder de werklast die de wethouders ervaren. De wethouders hebben ons via de pers al laten weten dat ze adviseren om een volgend college weer met 4 wethouders te gaan werken. Ze vinden het toch wel erg veel werk voor 3 wethouders en 1 burgemeester. Nou, dat wisten wij in 2010 al... maar in overeenstemming met stoere verkiezingsuitspraken is toen met veel bravoure besloten dat deze mannen het best met zʼn drieën aan konden. Dit jaar is voor het eerst het uitvoeringsprogramma van de strategische visie Tij van de Toekomst geïntegreerd in de begroting. Een nieuwe ontwikkeling. Wij vinden het uitvoeringsprogramma nog tamelijk abstract, en volgens ons zijn de genoemde keuzes en projecten voornamelijk voortzetting van eerder ingezet beleid. Het is het college gelukt om de begroting sluitend te krijgen, we hebben in 2013 zelfs 4,2 miljoen over. Dat is mooi. In deze begroting is rekening gehouden met een verhoging van de belastingen met 1,75 %, zijnde de inflatiecorrectie. Wij hebben geluiden opgevangen over voorstellen om dit jaar de inflatiecorrectie niet toe te passen. Daarmee maak je je natuurlijk populair maar wij zouden dat kortzichtig vinden. Het doorberekenen van de inflatiecorrectie in onze belastingtarieven is een van de pijlers onder een solide financieel beleid. Van instanties en organisaties die afhankelijk zijn van gemeentelijke subsidies verwachten wij ook dat zij een degelijk financieel beleid voeren. Dat betekent volgens de fractie van de Partij van de Arbeid dat we bij het toekennen van subsidies ook de inflatiecorrectie moeten toepassen. We dienen daarom een motie in waarin we college verzoeken om bij de nieuwe subsidieverordening in kaart te brengen wat de effecten van deze werkwijze zouden zijn. In het regeerakkoord dat op 29 oktober bekend is gemaakt herkennen wij ons in de 3 pijlers: -de schatkist op orde brengen -eerlijk delen -werken aan duurzame groei. De aangekondigde Participatiewet ziet er minder somber uit dan de door het vorige kabinet PvdA Schouwen-Duiveland Algemene beschouwingen begrotingsraad 8 november 2012voorgestelde Wet Werken Naar Vermogen. Wij gaan er nu van uit dat we voor mensen die zijn aangewezen op beschut werk de sociale werkvoorziening kunnen behouden. Deelt de wethouder deze verwachting? In het regeerakkoord is ook opgenomen dat er in het kader van de bijzondere bijstand extra aandacht is voor gezinnen met kinderen. Genoemd wordt hier het belang van sport voor kinderen. Wij vinden het in dit kader wenselijk dat wij onze deelname aan het Zeeuws jeugdsportfonds ook na 2015 voortzetten. We kijken even terug naar november 2011, naar de vorige begrotingsraad. De Partij van de Arbeid nam het initiatief om binnen de algemene reserve 12 miljoen euro te oormerken voor de uitvoering van de strategische visie. Het voorstel werd aangenomen, zij het niet met algemene stemmen. Het college stelt nu voor om criteria vast te stellen voor de aanwending van deze middelen. Met de voorgestelde criteria kunnen wij instemmen met uitzondering van criterium 3: De projecten of activiteiten zijn opgenomen in het uitvoeringsprogramma voor de periode waarin we de uitgaven doen. Als we dit ongewijzigd overnemen blijft er volgens onze fractie voor de raad en het college nog maar heel weinig flexibiliteit over. Onze fractie stelt dan ook door middel van een amendement voor om dit criterium aan te vullen met

5 tenzij er zwaarwegende actuele ontwikkelingen zijn. We vinden het daarnaast ook belangrijk dat jaarlijks in de jaarrekening en in de begroting inzichtelijk is voor de raad welk deel van dit budget gebruikt is en hoeveel er dus nog beschikbaar is. In de raadsvergadering van 1 maart werd er een motie ingediend en aangenomen met het verzoek aan het college om de kern Brouwershaven op te nemen in het uitvoeringsprogramma van de Tij voor de Toekomst en daartoe onderzoeksvragen voor de korte termijn te agenderen en om hiervoor een deel van de geoormerkte 12 miljoen hiervoor in te zetten. We lezen hierover niets in het voorgestelde Uitvoeringsprogramma Tij van de Toekomst. Graag horen wij hoe het hier mee staat. Bij de behandeling van de Kadernota in mei hebben we het college gevraagd om te komen met een overzicht van alle niet-wettelijke taken en een categorisering daarvan voor wat betreft het al dan niet voortzetten van deze taken. Het college heeft aan deze vraag voldaan en heeft daarbij wat ons betreft een aantal verkeerde keuzes gemaakt. Zo vinden wij het onacceptabel dat er wordt bezuinigd op het minimabeleid en op onderwijs. Helaas hebben niet alle raadsfracties daarover een uitgesproken mening, en we moeten daardoor wachten op concrete voorstellen voor we weten waar we aan toe zijn. Een terugblik op enkele belangrijke ontwikkelingen in het afgelopen jaar. -De afdeling Openbare Werken is gereorganiseerd, een grote klus die van medewerkers extra inspanningen en aanpassing heeft gevraagd, wij spreken hierbij onze waardering uit voor de inzet van alle medewerkers. -We hebben na jaren de stekker uit Innovation Island getrokken, onze fractie zag dit al een paar jaar aankomen en het bleek uiteindelijk een onontkoombaar besluit. -Er is een begin gemaakt met de bouw van Campus Cultura, een belangrijk ontwikkeling waar wij vertrouwen in hebben. Dit project heeft een lange aanloopperiode gehad! -De werkzaamheden voor de herinrichting van het Havenplein zijn na jaren van plannen maken dan nu eindelijk gestart. Een kwaliteitsverbetering voor de binnenstad. Wij krijgen signalen dat we wat die kwaliteit betreft een aspect over hoofd hebben gezien: openbare toiletten. Wij verzoeken het college om die voorziening terug te brengen in de nabijheid van het Havenplein en dienen daartoe PvdA Schouwen-Duiveland Algemene beschouwingen begrotingsraad 8 november 2012 een motie in. Een andere kwaliteitsslag valt nog te maken in de bewegwijzering, met name voor fietsers en voetgangers. Ons wordt namelijk nogal eens de weg gevraagd. Nou is dat helemaal niet erg, wij wijzen mensen graag de weg. Al hebben wij dan vaak een onbedwingbare neiging om de mensen linksaf te sturen... -Per 1 januari 2013 gaat onze brandweer over naar de Veiligheidsregio, voor onze brandweermedewerkers een hele overgang. -Ook per 1 januari gaan wij definitief over op papierloos vergaderen. Dat zal voor de meesten van ons best wennen zijn! Het initiatief hiervoor werd in september 2010 genomen door onze gewaardeerde D66-collega Serge Vogelenzang, die wij sinds het tragische ongeluk op 5 december 2011 missen in ons midden. De fractie van de Partij van de Arbeid vindt het bijzonder jammer dat er nog geen oplossing is om een volwaardige vervanging te kunnen realiseren. Hierdoor staan 952 kiezers in de kou. Dan zijn er ontwikkelingen die in het afgelopen jaar een flinke stap dichterbij zijn gekomen: -De bouw van een nieuw sportcentrum aan de Lange Blokweg in Zierikzee en de verplaatsing van de buitensportvelden. Een prestigieus project voor de sportwethouder. -De bouw van de Brede school Noorderpolder, al meer dan 10 jaar zijn we hiervoor plannen aan het maken. -Nieuwbouw voor de Beatrixschool en de Meie, ook daarover zijn we al vanaf 2005 bezig. En dan ontwikkelingen die nog wat verder in de toekomst liggen. -De Duurzame Jachthaven van de Toekomst. Wij zijn daar zoals bekend geen voorstander van en zouden het wel logisch vinden dat de huidige economische ontwikkelingen aanleiding

6 zijn om deze plannen te heroverwegen. -Vanuit Den Haag zijn er 3 grote decentralisaties op komst, de Participatiewet (Wet Werken naar Vermogen), de Jeugdzorg en de AWBZ. Het college geeft al aan dat dit om een ander beleid vraagt. Met name op het gebied van de AWBZ zullen we meer moeten inzetten op preventie. Onze fractie stelt in dit verband voor om, in navolging van verschillende gemeenten waaronder Almelo, te gaan werken met een ʻPGB Welzijnʼ (je kunt het ook een ʻgeluksbudgetʼ noemen), bedoeld voor mensen met een chronische ziekte en/of een beperking die in een sociaal isolement verkeren. Zij kunnen op grond van maatwerk éénmalig een Persoonsgebonden Budget toegekend krijgen om ervoor te zorgen dat ze uit hun maatschappelijk isolement raken en hun zelfredzaamheid een impuls krijgt. Er zijn zeer positieve ervaringen opgedaan met deze werkwijze en de PvdA fractie wil er daarom voor pleiten om dit PGB Welzijn ook op Schouwen-Duiveland te introduceren. We dienen hiervoor een motie in waarin we nog nadere uitleg geven over hoe het zou kunnen werken en wat je er mee kunt bereiken. Eén amendement en drie moties dienen wij in. Hoeveel geld hier mee gemoeid zal zijn weten nu nog niet, zeker is dat het minder zal dan de 12 miljoen euro van vorig jaar! Tot slot spreken we hier onze dank uit voor de samenwerking in het afgelopen jaar met de collega- raadsleden, de griffier, het college en de ondersteuning door de ambtenaren in welke vorm dan ook. Petri dʼanjou en Brigitte Troost. LSD ALGEMENE BESCHOUWINGEN PROGRAMMABEGROTING LEEFBAAR SCHOUWEN DUIVELAND de eerste bakens verzet Geacht college van Burgemeester en wethouders, De eerste bakens zijn verzet, en dat zijn niet de minste bakens! We zijn een financieel gezonde gemeente, maar terecht merkt u nadrukkelijk op dat voorzichtigheid geboden is waar het om de uitgaven gaat. Wij onderschrijven dat, want de gevolgen van het nieuwe rijksbeleid zijn nog onvoldoende in beeld om te kunnen weten waar we precies staan. Vanwege de onzekere toekomst willen wij geen extra beslag leggen op de budgettaire ruimte, en dienen daarom geen amendementen of moties in. We zijn verheugd dat u onze inwoners geen lastenverzwaring heeft opgelegd, buiten de inflatiecorrectie. Dat is in overeenstemming met ons standpunt. 1. Openbare orde en veiligheid - Jongeren die samen ergens willen hangen zorgen wat ons betreft niet per definitie voor overlast. Overlastlocaties ontstaan door vandalisme. - Wij betreuren het dat niet iedere ondernemer in de Westhoek het gezamenlijk belang erkend van een goed werkend susteam. - Het uitgangspunt voor handhaving moet redelijkheid zijn. 2. Verkeer en openbare ruimte - Geen enkel risico is vooraf voor 100% uit te sluiten, maar maatregelen die bijdragen aan de verhoging van de verkeersveiligheid, zoals vrij liggende fiets-en wandelpaden, ondersteunen wij. Wel blijft de wegbeheerder primair verantwoordelijk voor de eigen weg. 1- Een onderzoek naar de parkeercapaciteit juichen wij toe. Met uiteraard

7 daaraan gekoppeld een plan van aanpak als blijkt dat er knelpunten zijn die opgelost moeten worden. - Het privatiseringstraject voor de jachthaven van Scharendijke is niet geheel vlot en vlekkeloos verlopen. De privatisering van de jachthaven in Brouwershaven zien we daarom graag anders uitgevoerd worden. - De reorganisatie bij Openbare Werken heeft een flinke besparing opgeleverd, een gedeelte van de besparing moet ingezet worden voor kwaliteitsverbetering in de openbare ruimte. ( bankjes, vuilnisbakken, zwerfvuil ) - Wij zijn blij dat er na jaren van plannenmakerij nu eindelijk een breed gedragen Havenvisie ligt. 3. Lokale economie en recreatie - Het bevorderen van landbouw met andere functies, zoals recreatie, zijn wij voorstander van. Wel vrezen wij op termijn een overdaad aan verblijfsrecreatie, wat ten koste gaat van een hoge bezettingsgraad per recreatieterrein. Graag afstemming, ook op provinciaal niveau. - Voordat we onderzoek gaan doen welke gebieden geschikt zijn voor zilte landbouw, kunnen we misschien beter eerst eens afwachten hoe het kustlaboratorium zich gaat ontwikkelen. - We horen er weinig meer over. Blijft de Jachthaven van de Toekomst soms toekomstmuziek? - De kampeernota moest als onderlegger dienen bij het vaststellen van bestemmingsplannen. Wij hebben er geen moeite mee dat het college hier zeer flexibel mee omgaat, want dat opent perspectieven voor ALLE recreatieondernemers! 4. Onderwijs - We zijn in afwachting van de nieuwe onderwijsvisie. Wij hopen dat alle belanghebbenden die meewerken aan het opstellen van deze visie alle argumenten goed in hun overweging meenemen. - Nu al is de prognose leerlingenaantal achterhaald waar het de uitbreiding van de school in Noordwelle betreft. - Je zou de moed bijna opgegeven hebben, maar eindelijk is de nieuwbouw van de Beatrixschool/de Meie inclusief gymzaal, en de Brede School in de Noorderpolder een feit Cultuur en Sport - Het kost wat maar dan heb je ook wat... Nieuw sportcentrum, en clustering van de buitensporten aan de Lange Blokweg. We kunnen trots zijn op zoʼn compleet sportpark voor Schouwen-Duiveland. - Een ander aanwinst voor ons eiland is de Campus Cultura. Wij zijn blij dat na jaren van praten dit project zo voortvarend wordt opgepakt en uitgevoerd. 6. Werk en Inkomen - De crisis duurt voort en steeds meer arbeidsplaatsen verdwijnen. De Zuidhoek blijft te allen tijde een onmisbare schakel voor arbeidsparticipatie. 7. Milieu - Duurzaam blijft natuurlijk een luchtbel, want niets duurt voor eeuwig. De wettelijk gestelde normen zijn voor ons genoeg om aan te voldoen.

8 8. Bouwen aan Ruimte - De nadruk ligt al een paar jaar op ruimte, en niet op bouwen. De grondprijzen aanzienlijk verlagen kan bijdragen aan beweging in de woningmarkt op Schouwen- Duiveland. - Met belangstelling wachten we de woonvisie af. 9. Welzijn en Zorg - Het welzijn van onze inwoners moet hoog in het vaandel blijven staan, en zorg moet geboden worden aan hen die het nodig hebben. 10. Bestuur - Blijf vooral gebruik maken van uw gezonde boeren verstand, alleen dan zijn we verzekerd van plannen die praktisch, haalbaar en betaalbaar zijn. TOT SLOT, Wederom hebben we onze algemene beschouwingen lean aangeleverd, en uiteraard heeft alles wat niet beschreven is ook onze aandacht! 3 We bedanken iedereen die heeft meegewerkt aan het tot stand brengen van deze programmabegroting. Zoals ieder jaar waren we blij met de technische voorlichting, maar we zijn vooral blij dat we doorlopend terecht kunnen bij de ambtelijke organisatie met al onze vragen. En uiteraard bedanken we iedereen voor de vriendschappelijke manier van samenwerken. En zoals gebruikelijk sluiten wij af met het uitspreken van onze waardering voor de bodes! Hun goede zorgen tijdens en na de vergaderingen maakt het raadswerk extra leuk. Jacqueline van Burg Robbert Lievense Ruud Esman Ellen Niemans Groen Links Algemene beschouwingen GroenLinks op programmabegroting Schouwen-Duiveland. Inleiding De programmabegroting doornemend constateert GroenLinks Schouwen- Duiveland dat het goed gaat met onze gemeente. Financieel gezien in elk geval. Dat blijkt uit de aanbiedingsbrief, 10 programmabegrotingen met aangepast- of nieuw beleid, het overzicht met algemene dekkingsmiddelen, 6 verplichte paragrafen, een toelichting en een batterij aan cijfers die bovengenoemde gunstige financiële positie nader toelicht. Tenslotte volgen nog de nodige kengetallen en bijlagen ter onderbouwing. Een intensief karwei, zowel om het op te stellen als om het door te nemen. Complimenten aan de ambtelijke organisatie en het college van B&W zijn daarvoor op zijn plaats. Bij deze! En echt niet alleen omdat het boekwerk ditmaal slechts 181 pagina s omvat tegenover vorig jaar nog De verleiding is groot om per programma in te gaan op hetaangekondigde nieuwe beleid of juistniet? en wat dat dan zou moeten gaan opleveren of kosten. Passen die voornemens wel in het Tij van de (groene, duurzame en sociale) Toekomst voor ons eiland zoals GroenLinks dat graag zou zien? Echter op die details zit niemand te wachten bij de algemene beschouwingen. U toch ook niet? Hopelijk bent u wel geïnteresseerd in een paar aandachtspunten.wij hebben daarbij in elk gevaleen aantal vragen aan het college van B&W en komen met een motie. Constateringen op hoofdlijnen GroenLinks start haar algemene beschouwing met een paar constateringen op

9 hoofdlijnen. Schouwen-Duiveland blijft een gemeente die er jaarlijks in slaagt een sluitende begroting te presenteren. Sterker nog: ook al gaan we het 5ejaar in sinds de aanvang van de crisis, opnieuw ziet het er naar uit dat wij voor de komende jaren telkens nog meer baten dan lasten verwachten. Op een begroting van dik 90 miljoen euro per jaar houden wij in 2013 nog zo n 4 miljoen euro over, aflopend tot nog altijd bijna 2 miljoen euro in En dat terwijl wij in het afgelopen decennium aan het eind van een jaar doorgaans ook daadwerkelijk positieve resultaten konden noteren. Mede dankzij de taakstellende bezuiniging van 5 miljoen euro per jaar die inmiddels structureel bereikt is. Maar ook omdat er mede op initiatief van GroenLinks voor gezorgd is dat de lucht uit de begroting is gehaald en reserves en voorzieningen grondig herzien zijn. Hetgeen ten goede komt aan het vrij besteedbare budget. Dan gaat het toch ook om zo n 4 miljoen euro per jaar t.o.v. enkele jaren terug. (Tegen)wind Het college waarschuwt in haar aanbiedingsbrief nadrukkelijk dat de hand op de knip gehouden moet worden omdat er nog zwaar weer op komst is vanuit Den Haag. Dat zou uit kunnen komen op dik 2 miljoen euro per jaar minder gaf de wethouder in een eerste ruwe schatting aan. En wijzittenmiddenin overdrachten vanuit provincie en rijk naar gemeenten. Veranderingen in de WIJ (Wet Investering Jongeren), de Wajong, de WMO, de AWBZ, de jeugdzorg, de Wet werken naar vermogen (met afslanken van sociale werkplaatsvoorziening als de Zuidhoek), passend onderwijs: transities die in gang gezet zijn of binnenkort komen en dan zijn wij nog niet compleet. Vaak gepaard gaand met bezuinigingen. Pas rond 2020 lijkt die storm te gaan liggen. En misschien waait de wind dan wel uit een andere gemeente, want het schijnt dat wij op onze schaal niet efficiënt genoeg aan al die nieuwe wettelijke plichten kunnen voldoen.. Moet Schouwen-Duiveland die krimp maar lijdzaam ondergaan? Staat het water ons echt zo na aan de lippen? (Overstromend) water Vragen die GroenLinks bezig houden. Vliegt het geld als water door onze vingers naar Den Haag? Of doen we er zelf iets mee?groenlinks Schouwen-Duiveland blijft voorstander van een gedegen financieel beleid met een sluitende meerjarenbegroting. Laat dat duidelijk zijn. Maar onze algemene reserve is de laatste jaren in rap tempo gegroeid van nog geen 10 miljoen euro naar dik 22 miljoen euro eind Bij de tussentijdse programmaverantwoording in 2012 bleek dat ook het huidige kalenderjaar weer afgesloten (b)lijkt te gaan worden met een gedegen positief resultaat. Kijken wij naar de begroting van dan zou hier respectievelijk nog eens zo n 11 miljoen euro aan toegevoegd worden, te beginnen met dik 4 miljoen in 2013 wanneer het vrij besteedbare budget niet ingevuld wordt. En mocht de voorspelling van de wethouder m.b.t. de effecten uit het nieuwe regeerakkoord bewaarheid worden 2 miljoen euro per jaar minder - dan houden wij nog altijd een algemene reserve over die meer dan 5 x hoger is dan wat volgens provinciale richtlijnen nodig is. Ondanks de waarschuwing vanuit het college uit de aanbestedingsbrief wordt dit voor GroenLinks wel wat teveel van het goede. Natuurlijk, er staan mooie investeringen voor de deur in 2013 en 2014: Campus Cultura, Bruinisse, een nieuwe sporthal met bijbehorende buitensporten etc. En dan zijn er nog alle plannen rond de Brouwersdam, die van ons op onderdelen wel een tandje minder mogen. Bovendien de al eerder genoemde veranderingen en onzekerheden. Al deze plannen kunnen (en zullen) financieel tegenvallen (zo leert de ervaring). Echter de sociaal maatschappelijke noden zijn groot. Heden ten dage al: individueel, maar ook voor groepen in onze samenleving. Daarvoor wil GroenLinks nu iets doen, ook al zijn nog niet alle details bekend. Toenames in aantallen uitkeringsgerechtigden, bij het verstrekken van voedselpakketten en bij de aanvragen voor schuldhulpverlening bewijzen de huidige problematiek. Ook de groeiende onzekerheid over wat (nog) mogelijk is na de hervormingen op de arbeidsmarkt, woningmarkt en zorg(voorzieningen) werpt haar schaduw vooruit. Mensen, bedrijven en (maatschappelijke) instellingen vragen zich af of en hoe lang ze dit nog volhouden. Soms gaat het al niet meer. Daar komt dan het schatkistbankieren nog eens overheen.dit zou gunstig zijn om

10 gezamenlijk rijk, provincie, waterschappen en gemeenten onder de Europese norm te blijven van maximaal 3% overschrijding op de landelijke begrotingen. Hetgeen de kans verhoogt op hogere bijdragen aan het gemeentefonds op den duur. GroenLinks Schouwen-Duiveland hanteert hier het principe van eerst zien, dan geloven. Zij hoopt oprecht dat overleg met de minister in deze nog wat op mag leveren voor de lagere overheden zoals onze gemeente. Kan de wethouder hier al meer over zeggen? Immers de landelijke overheid heeft zich op andere terreinen en ook richting de gemeente de laatste jaren alles behalve een betrouwbare partner getoond! En het zou zo maar kunnen zijn in de ogen van GroenLinks dat er vanuit Den Haag op enig moment een regeling komt die voorschrijft dat gemeenten met de nodige financiële middelen op de plank of in de spaarpot moeten inleveren ter compensatie van lagere overheden die wat minder of geen buffers hebben (opgebouwd). En laten wij niet denken dat dit niet mogelijk is, want in andere overheidssectoren is hiervan al sprake.. Net als enige jaren geleden toen GroenLinks Schouwen-Duiveland op lokaal niveau als een van de eersten aandrong op het daadwerkelijk grondig nalopen van nut en noodzaak van onze gemeentelijke (bestemmings)reserves en voorzieningen steekt GroenLinks ook nu haar nek uit door te waarschuwen voor dit landelijke schatkistbankieren en het jaarlijks verder aan laten groeien van de algemene reserves. Hoe zwaar de tijden ook zijn en nog mogen worden. Zon(nige toekomst)? De onlangs geïnstalleerde kinderburgemeester van Schouwen-Duiveland, Annah Kooman uit Zierikzee, is rond 2020 volwassen, maar heeft nu net als veel van haar medekandidaten al een scherpe blik op de toekomst. We moeten optreden tegen pesten en er samen tegenaan stelt zij. Dat is ook wat GroenLinks voor ogen heeft. In de aanbiedingsbrief meldt het college trots dat het uitwerkingsprogramma voor het Tij van de Toekomst in de begroting is verwerkt. GroenLinks wil wel opmerken dat dit feitelijk slechts geldt als aanzet voor alleen de eerste twee W-vragen waar het bij programmabegrotingenaltijdomdraait.alleen Watwillenwe en Wathebbenwedaarvoornodig wordt globaal in beeld gebracht. Wat mag dit kosten, de derde W-vraag:? Dat staat nog nergens concreet beschreven in deze begroting op een enkele uitzondering na omdat die al in bestaand beleid past(e). Dat biedt t.z.t. nog alle kansen om te bekijken of ze passen binnen de door GroenLinks gewenste duurzame, groene en sociale toekomst. Of bijgesteld moeten worden. Diverse vertalingen voor het uitvoeringsprogramma van Tij van de Toekomst mogen rekenen op steun van GroenLinks. Uitgangspunten als het unieke karakter van ons eiland willen behouden en benutten, de mogelijkheden die de natuur en cultuur hierin bieden en dat van iedereen zowel burger, onderneming, (non-profit)instelling als gemeenschap verlangd wordt hierin eigen verantwoordelijkheid te nemen bijvoorbeeld. Maatschappelijk verantwoord wel te verstaan. Want het is in onze ogen een utopie te veronderstellen dat iedereen voor zichzelf zou moeten (kunnen) zorgen. We kampen met een economische-, financiële-en eurocrisis. En dan hebben we het nog niet over de ecologische crisis, waarvan de effecten later nog nadrukkelijker gevoeld gaan worden. Maatregelen uit Europa, Den Haag, de provincie en op lokaal niveau zorgen ervoor dat momenteel bij een groeiend aantal boeren, burgers en bedrijven, (non profit)instellingen en maatschappelijke organisaties het water aan de lippen staat. Soms is de overstroming al begonnen. In alle geledingen van de bevolking van Schouwen- Duiveland. Hoogste tijd in de ogen van GroenLinks voor een groene, duurzame sociaaleconomische aanpak! Met behoud van onze unieke natuur en cultuur alsmede een beter (leef)milieu, ook voor onze (klein)kinderen. Zonder de lasten op hen af te wentelen. Met kansen voor ons eiland. Dat zijn de aandachtspunten waarop wij graag (per programmabegroting) nog even terugkomen.waar wij dan aan denken? Dat moge duidelijk zijn uit de diverse kopjes. Uiteraard zijn we benieuwd hoe het college van B&W en de overige partijen hier tegenaan kijken.

11 Voorstellenvan GroenLinks Maatregelen vanuit o.a. Europa, Den Haag en lagere overheden hebben onze burgers, boeren, bedrijven en belangorganisaties al genoeg gepest. Het water staat hen aan de lippen zoals gemeld. En het tij lijkt nog niet gekeerd. De onzekerheden over wat de komende jaren met al die overdrachten op ons afkomt maken de vraagtekens in deze crisistijden alleen maar groter. Reden waarom de fractie van GroenLinks voornemens is te komen met een motie. Een motie waarin zij de diverse partijen uit de raad van Schouwen-Duiveland oproept tot een afspraak om een deel van die grote algemene reserve ter waarde van 2 miljoen euro te oormerken voor sociaal maatschappelijke noden. Om in het verlengde van die overdrachten en onzekerheden eenmalig te kunnen bijdragen in een vloeiende overgang naar realisering op maat. Waardoor ook voor hen die er niet op eigen kracht kunnen komen een duwtje in de rug mogelijk is. Natuurlijk dienen hierin ook bedrijven en (nonprofit) instellingen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Meer dan dat: maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaam en met ruimte voor sociale opvang promoten wij als geen ander. Dat vraagt van ons als gemeente het goede voorbeeld! En misschien zijn bedrijven of instellingen dan wel bereid in de toekomst een (geldelijke) bijdrage te leveren aan maatschappelijk verantwoord ondernemen wanneer dit in natura niet mogelijk (b)lijkt? Zou het college willen toezeggen - in het verlengde van bijvoorbeeld de effecten van de WWnV op de Zuidhoek dit serieus te willen (laten) onderzoeken? Dit kost geld enenergie.het eerste is mogelijk, het tweede is evenmin een probleem voor Schouwen- Duiveland. Immersin Tij van de Toekomst is vastgesteld dat wij op zoek moeten naar (nog meer) kansen op zelfvoorziening in onze energiebehoefte. Volgens de fractie van GroenLinks bieden wind, water en zon voor de komend jaren meer duurzame, innovatieve mogelijkheden. Niet alleen watergerelateerd, al is water natuurlijk een prachtige bron voor nieuwe vormen van energie(ontwikkeling). Dat geldt natuurlijk ook voor de zon en de wind. Daarnaast biedt ons eiland nog veel meer mogelijkheden. Wat te denken van energie uit biomassa, speciale grassen op zilte gronden en een bio-based economie?droom lekker verder zegt unu misschien?het is hier niet de plaats voor een betoog alsof de verkiezingen eraan komen. Maar GroenLinks vraagt of er gelden vrijgemaakt kunnen worden voor onderzoek in deze. Wellicht met naast de komst van een kustlaboratorium ruimte voor een energiekenniscentrum, waarbij dan de diverse duurzame vormen van energie ook daadwerkelijk op ons eiland uitgeprobeerd kunnen worden.uiteraard in samenwerking met partijen die daar meer in te zeggen hebben zoals de provincie, waterschappen, energieleveranciers (Delta, maar ook private investeerders), HZ en de Universiteit van Wageningen. Ook op andere beleidsterreinen in de diverse programmabegrotingen biedt een aanpak vanuit energie(besparing) tal van kansen. Wanneer burgers, ondernemers, maatschappelijke instellingen, leefgemeenschappen en zeker de gemeente hierin energiek de handen ineen durven te slaan is GroenLinks ervan overtuigd dat alle bovengenoemde maatregelen alsook de krimp geen belemmeringen hoeven te zijn, maar juist een inspiratie om te doen waar de kinderburgemeester al om vroeg: er samen tegenaan gaan. Elkaar niet (laten weg)pesten, maar vitaal aan de slag voor een Schouwen-Duiveland waar het prettig wonen, werken en verblijven is. Voor jong en oud, voor nu en later. Dat mag wat kosten. Uit die 4,2 miljoen euro aan vrij besteedbare middelen voor 2013 of uit de algemene reserves. Met zo n buffer is dat verantwoord in onze ogen. Ook met alle onzekerheden en het zware weer dat voor de deur staat komt het gedegen financiële beleid van onze gemeente dan niet in gevaar stelt GroenLinks. Hieronder volgen nog enkele aandachtspunten per programma. Plussen en minnen per programmabegroting Veiligheid en integrale handhaving Belangrijk dat mensen zich veilig voelen op ons eiland, of ze hier nu verblijven, werken of wonen. Meestal is dit het geval zo blijkt. Er zijn goede maatregelen genomen. Wel is

12 fractie GroenLinks benieuwd of overdracht brandweer naar Veiligheidsregio Zeeland effectief zal blijken te zijn of dat juist afstand groter wordt? Ook vraagtekens bij de kosten van de VRZ en het Veiligheidshuis incl. hetproject Laat ze niet (ver)zuipen. GroenLinks zal kritisch volgen wat waarvoor aan besteed wordt. Verkeer en openbare ruimte Goed te constateren dat overal LED-verlichting toeneemt. GroenLinks zal kritisch blijven op energieverbruik gemeentehuis/overige gebouwen. Idem op handhaving regels voor vrachtverkeer in binnenstad. Wij betreuren mislukken distributiecentrum. Komen er meer elektrische oplaadpunten voor fietsen/auto s?openbaar vervoer hoort bij provincie, maar o zo nodigincl. regiotaxi. Inzet chauffeurs buurtbus als opzet naar buschauffeur? Investeren op aansluitend netwerk voetpaden, fietspaden, ruiterpaden: prima. Mag wat meer ten koste van investeringen jachthaven vd toekomst. Lokale economie en recreatie GroenLinks: eens met belang watergerelateerde economie en erkent belang toerisme en recreatie. Maar krijgt teveel nadruk. Zeker bij Brouwersdam/jachthaven vd toekomst. Liggen ook kansen op andere terreinen: geen schaalvergroting in landbouw, wel geld beschikbaar stellen voor onderzoek naar ander duurzame vormen zoals meer (binnen) aquateelt, binnendijkse- en buitendijkse zilte teelt. Bio-based economie promoten; Schouwen-Duiveland niet alleen zelfvoorzienend in duurzame energievormen; ook experimenteercentrum voor zon-, wind-, getijde-, bio-, aardwarmte etc. Onderwijs Groot gemis dat onderwijsvisie er nog steeds niet ligt! Eerste concepten lagen al klaar in Begroting vermeldt iets over huisvesting met o.i. totaal verkeerde insteek over ontvlechting combischolen. Juist vanwege krimp en komst passend onderwijs, alsmede mogelijk maken/houden van overige voorzieningen in onze kernen streeft GroenLinks juist naar samenwerkingsvormen. Vraagt veel (meer) verantwoordelijkheid voor gemeente als regisseur! Onderwijsvisie noodzakelijk voor betere invulling van dit hoofdstuk. GroenLinks ziet daarnaast dus mogelijkheden voor jongeren op MBO, HBO en wetenschappelijke (energie)terrein, wellicht gekoppeld aan kustlaboratorium en andere vormen van duurzame landbouw. Cultuur en sport Mooi voorbeeld van wat samen bereikt kan worden: zowel de nieuwe sporthal, de buitensporten alsook het behoud van voorzieningen is of wordt bereikt. Campus Cultura, Centree, alles in en rond de grote kerk:cultuur krijgt een kans. Ook de erfgoednota biedt goede kansen. Wat GroenLinks betreft mogengoedeinitiatievenindezebest wat extraskostenomoptestarten.tehalenuit devrij besteedbare ruimte of uit de reserves met het oog op Tij van de Toekomst. Werk en inkomen Het uitgangspunt om van iedereen te vragen eigen verantwoordelijkheid te nemen en te bekijken wat iemand nog wel kan is goed. EchterGroenLinks heeft ook enorme zorgen over alles wat op ons afkomt als gemeente om te (gaan) regelen. In crisistijden als deze. Met groeiende aantallen uitkeringsgerechtigden. Jeugdzorg, WMO, AWBZ, WWnV (SW), passend onderwijs etc. Niet afschuiven op anderen. Instellen centrum voor duurzame arbeid is mooi. Maar als instituut? Of als echte hulp? Overgang zal veel vergen van personen, bedrijven, instellingen en gemeente. Pas rond 2020 alles gerealiseerd. Daarom komt GroenLinks met motie om sociaal-maatschappelijke noden voortvloeiend uit al deze transities, geleidelijk te kunnen laten verlopen. Karakter a la afspraak Tij van de Toekomst, dus uit algemene reserve hier maximaal 2 miljoen voor beschikbaar houden. Milieu GroenLinks betreurt het al geruime tijd dat vooruitlopend op een evt. reorganisatie dit hoofdstuk uit de begroting niet meer aandacht en inzet krijgt. Juist wie stelt zuinig te willen zijn op de mooie waarden van ons eiland en ruimte te willen geven voor ontwikkeling van nieuwe duurzame vormen van energie, (woning)bouw, bedrijvigheid en landbouw naast alle watergerelateerde plannen als jachthaven van de toekomst,

13 Brouwersdam etc. zou hier veel meer op moeten inzetten. Te vaak hebben wij de laatste tijd gezien dat milieuonderzoeken onvolledig waren. Het milieubeleidsplan is nog steeds niet af. Wellicht komt GroenLinks i.s.m. andere partijen hiervoor nog met een motie. Bouwen aan ruimte Niet te ambitieus a.u.b.! GroenLinks heeft al vaker gewaarschuwd voor te grootse plannen. Bij Waterrijk/Noorderpolder lopen we nu het risico dat braakliggende stukken grond verpauperen. Hoe staat het college tegenover het idee om daar zolang er nog niets concreets is ingevuld ruimte vrij te geven voor tijdelijk moes- of bloementuinen voor en door bewoners/omgeving? Zo gauw mogelijk aan de slag met krimpscenario, onderwijsvisie en woonvisie. Hou kernen leefbaar. Krimp biedt ook vitale kansen, vraagt alleen afstappen van vaste paden en vergt moed: behoefte aan (sociale) woningen voor starters, eigen inwoners, nieuwelingen zijn in beeld. Idem voor recreatiewoningen. Geen permanente bewoning bij Brouwersdam. Maar dit was toch nodig volgens de wethouder alsdeelbekostiging van het hele project. Klopt dit nog steeds? Bestuur GroenLinks is benieuwd hoe het proces van lean- en meanmaken voortgang krijgt. Idem P&C-cyclus. Bovendien kijkt GroenLinks verwachtingsvol uit naar aangekondigde herziening/samenvoeging diverse begrotingsprogramma s. Betekent dit ook dat er aan de interne organisatie/afdelingen gesleuteld gaat worden? Wellicht kan de gemeente dan niet alleen mooie financiële cijfers overhandigen maar ook nog meer stijgende waarderingscijfers. Juist daardoor ook nog wat meer openingen creërend voor de burger als partner. Wij als raad zullen ook ons oor te luister moeten (blijven) leggen bij hen die hier wonen, werken en verblijven om tot in lengte van jaren te kunnen blijven zeggen: ook voor onze kinderen en kleinkinderen is het goed (ver)toeven in een gezonde, duurzame en sociale gemeente die haar zaakjes voor elkaar heeft. GroenLinks denkt graag mee om die koers samen nader uit te werken! 8 november 2012, Gerwi Temmink, fractievoorzitter GroenLinks Schouwen-Duiveland. Christen Unie Wat vindt de fractie van de ChristenUnie van de plannen voor 2013? Kort gezegd: realistisch, voorzichtig en een tikkeltje liberaal. Het college heeft nog één jaar te gaan en de grootste plannen zijn in gang gezet. Eindelijk is de binnenstad van Zierikzee op de schop, het nieuwe sportcomplex is in ontwikkeling, jachthavens zijn geprivatiseerd en de Campus Cultura wordt opgebouwd. Wat rest ons dan nog? Het college heeft als een goede huisvrouw geld opzij gelegd voor de magere jaren, de magere jaren die gezien het nieuwe regeerakkoord in Den Haag nu toch echt zijn aangebroken. Het is voor ons als raadsfractie een lastige positie: je weet dat moeder het geld goed kan gebruiken en dat sparen heel verstandig is, maar zelf zien we ook nog andere dingen waar geld voor nodig is. Maar al een tijdje is er geen zakgeld en we hebben echt zelf een poosje geleden met moeder afgesproken wat we als gezin met het geld gingen doen. Blijft er dan echt niets over? Vast wel, en daarom leggen we de gemeenteraad straks twee amendementen voor. De ChristenUnie bemoeit zich ondertussen met de doelen waar het geld aan wordt uitgegeven. Met het motto: Laat de hand die op de knip rust ook een zorgende hand zijn. Dit college is van plan om nog verschillende visies aan ons voor te leggen en om de gemeenteraad wat informerende bijeenkomsten te besparen willen wij als ChristenUnie alvast kaders meegeven. Want voor ons is een woonvisie of begraafplaatsenbeleid geen doel, maar staat of valt dit met de inhoud. In deze visies willen wij een overheid zien die zorgt, beschermt en stimuleert zonder te pamperen. - Wees realistisch in de woonvisie: stel zonodig het aantal nieuw te bouwen woningen bij naar beneden. Sluit ondertussen geen goedlopende voorzieningen

14 die dorpen levendig houden. - Zorg voor onze bewoners in het begraafplaatsenbeleid: overlijden mag bij mensen nooit een aanleiding worden voor financiële zorgen omdat de gemeente haar prijzen opschroeft. - Met de vorige begrotingsraad heeft de ChristenUnie het college moeten dwingen dit jaar te komen met een onderwijsvisie. Blijkbaar was het college daar achteraf content mee, want verschillende keren liet ze blijken dat wat haar betreft de samenwerking met het onderwijs een voorbeeld is voor andere visies. Fijn dat we het college hebben kunnen helpen. Maar: als de visie klaar is dan moet die goede samenwerking wel blijven. College, wees het cement dat verschillende partijen samenbindt in het onderwijs: een goede onderwijsomgeving is er alleen maar als deze door alle handen gedragen en verzorgd wordt. - Durf liberaal te zijn in de detailhandelstructuurvisie en accepteer dat niet alle winkels in de binnenstad van Zierikzee willen zitten. Zolang de huurprijzen in de binnenstad hoog zijn blijft er voor belangstellenden weinig anders over dan de rand van de stad. Plus dat het qua parkeren juist aantrekkelijk is voor de consument, durf zulke trekpleisters te hebben. Handhaaf ondertussen de zondagsrust, regels hebben we niet voor niets. Als we het dan toch over de economie hebben: blijf zoveel mogelijk lokaal aanbesteden, zoals we van de gemeente gewend zijn. Het college heeft altijd gezegd dat lokale ondernemers de ruimte moeten hebben; zorg ook voor die ruimte als het gaat om het opslaan van mosselzaad invanginstallaties. Het college heeft al heel wat ervaring met het samenbrengen van partijen, we rekenen er helemaal op dat ze dat in dit geval ook gaat doen. 1 Algemene beschouwingen gemeente Schouwen-Duiveland 8 november 2012 Graag had de ChristenUnie nu ook gezegd hoe we willen zorgen voor mensen met een uitkering, mensen die werken bij de Zuidhoek of voor gezinnen. Maar dat is nog steeds een mistig gebied. Wel willen we het college zeggen: de overheid is er om de behoeftigen te dienen en geld is hierbij een hulpmiddel, geen doel op zich. We mogen niet in een kramp schieten als er mogelijk een bezuiniging van twee miljoen euro boven ons hoofd hangt. Als we voor zwakkeren wat dieper in de buidel moeten tasten, het zij zo. En durf ook meer te doen dan het wettelijk minimum, bijvoorbeeld in de voor- en vroegschoolse educatie. Heb de ambitie om een dienende overheid te zijn. Besturen doen we gelukkig samen en bij deze ook onze complimenten voor de dorps- en stadsraden. Als raad en college moeten we wel oppassen dat deze raden spreekbuizen zijn en blijven en geen uitvoerders van beleid. Dat zou te veel gevraagd zijn voor deze raden en we creëren onduidelijkheid bij de burgers. Een raad die dringend aan hervorming toe is, is wat ons betreft de jongerenraad. We moeten lering trekken uit het succes van de kinderburgemeester: verschillende scholen werken mee en er is zo een stevig initiatief neergezet. Voor de jongerenraad zou er ook zo n brede basis moeten zijn. Die is er op het moment niet, en daarom vindt de ChristenUnie dat de jongerenraad op deze manier niet door kan gaan. Het college heeft toegezegd dat er in 2013 hier een voorstel voor komt, we wachten in spanning af. En als volksvertegenwoordigers zelf moeten we open blijven staan naar onze bewoners, we zijn door hen gekozen en hier geplaatst laten we zorgen dat onze deuren voor hen open staan. De ChristenUnie is trots op de jeugdbrandweer. Ieder jaar weten korpsen van het eiland prijzen binnen te slepen. Per 2013 dragen we ze over aan de Veiligheidsregio, maar we willen ze netjes verzorgd de deur uit laten gaan. De heer Dorst zal hier straks een amendement over indienen. Als bestuur moeten we er ook voor zorgen dat bewoners zich veilig blijven voelen op ons eiland. Vergeleken met andere delen van Zeeland doen we het goed, maar daar moeten we ons ook voor blijven inzetten. Daarom willen we toezicht in de verschillende kernen blijven houden. De heer Dorst zal hier straks een amendement over indienen. Op de besluitenlijst staat niet alleen de begroting. We stellen ook vast wanneer we

15 geld voor de Strategische Visie uitgeven. Samenwerking met andere partijen staat hierin voorop. Dit kunnen wat ons betreft ook partijen zonder geld zijn juist deze hebben de steun van de overheid nodig en ook hier kan de gemeente het cement zijn die vrijwilligers en ondernemers samen brengt. Als we de criteria zo lezen kunnen we hier mee in stemmen. Een jaar zonder grote nieuwe investeringen, maar waarin wel lijnen worden uitgezet. Er wordt hard gewerkt door vrijwilligers, ambtenaren en college. Onze complimenten voor wat tot stand is gebracht en in stand is gehouden. Als ChristenUnie fractie hebben we het college handvatten mee willen geven voor wat wij een goed bestuur vinden. Want besturen doen we niet omdat we dat zelf zo leuk vinden, maar omdat we de zorg en verantwoordelijkheid voor elkaar hebben. We wensen het college en de mede raadsleden hierin dan ook alle nodige wijsheid en bovenal Gods zegen toe. Wij geloven dat Hij ons de zorg voor elkaar heeft gegeven. De ChristenUnie fractie, Wim Dorst en Erika Capelle-Klap CDA Algemene Beschouwingen 08 november 2012 Voorzitter, Leden van de raad, College van B&W, Voor ons ligt de programmabegroting Programma 1. Veiligheid en Integrale handhaving Afgelopen zomer is naar aanleiding van algengroei in de kreken van Ouwerkerk Gripp 3 afgekondigd voor de gemeente S-D. dit veroorzaakte de nodige opschudding en commotie de CDA fractie wacht de evaluatie af en kijkt uit naar de op- en aanmerkingen van alle betrokken partijen. In onze gemeente komt relatief gezien weinig criminaliteit en misdaad voor, maar uit de gesprekken die de CDA fractie heeft met onze inwoners blijkt dat er toch het nodige valt te verbeteren de CDA fractie komt dan ook met een amendement waarin geld wordt vrijgemaakt voor een proef voor 2 jaar waarbij BOA s ingezet gaan worden om de overlast in de kernen en wijken van S-D te bestrijden. Programma 2. Verkeer en Openbare Ruimte. Vele voornemens in de Openbare Ruimte zoals verbetering van het gebouwenonderhoud en - beheer kunnen rekenen op steun van de CDA-fractie. Actualisatie van het groen kwaliteitsplan, waarbij ook verbetering van het groenonderhoud mogelijk is, kan op meedenken van onze kant rekenen. Wat de CDA-fractie hierbij naar voren wil brengen is, dat de nog niet in bouwplannen opgenomen delen van Poortambacht 11, geschikt gemaakt moeten worden voor medegebruik door de inwoners. Op 28 juni van dit jaar heeft de wethouder gezegd al bezig te zijn met de braakliggende terreinen, maar daarvan blijkt tot nu toe niet veel in Poortambacht 11. Afwachtend is de CDA-fractie met betrekking tot het begraafplaatsenbeleid. De CDA-fractie wil het college meegeven dat begraafplaatsen voor een deel behoren tot historisch erfgoed, erfgoed, waarin de identiteit van onze gemeente weerspiegeld wordt. De begraafrechten zullen daarom niet kunnen zorgen voor kostendekkendheid en de CDA-fractie vindt dat niet erg. Het is van groot belang voor de inwoners dat de tarieven redelijk blijven Voorzichtig positief is de CDA-fractie over de in 2012 op handen zijnde ontwikkelingen in Zierikzee, maar we blijven kritisch. Het gebrek aan controle op de naleving van het stapvoets rijden en vele ontheffingen op de lengtebeperking van vrachtauto s in het centrum, heeft het vertrouwen van de inwoners geschaad. Daarnaast maakt het CDA zich ernstige zorgen over de verstoorde verhouding met het overgrote deel van de inwoners en ondernemers aan het Havenplein en Havenpark. In de laatste commissie vergadering refereerde de Burgemeester nog aan het inspraak proces rondom de herinrichting van het Havenplein als een voorbeeld van Interactief beleid. De CDA fractie vindt dit een voorbeeld van absoluut verkeerde interactie. Het inspraak proces rondom de herinrichting van het Havenplein staat in schril contrast met dat van de bouw van de nieuwe Sporthal hierbij is de inspraak en betrokkenheid van de direct betrokken inwoners op het niveau wat we verwachten.

16 Programma 3. Lokale economie en Recreatie. De Nota Recreatiewoningen uit 2011 bracht de conclusie, dat er geen behoefte is aan meer recreatiewoningen, maar wel aan vernieuwde, verbeterde verblijfsrecreatie mogelijkheden. Uitzondering kan zijn, nieuwbouw op een bijzondere locatie met een voor Zeeland uniek concept. Herstructurering van recreatiebedrijven kan in het algemeen rekenen op CDAsteun.Programma 4 Onderwijs De CDA fractie wacht met spanning de Onderwijs visie af en zal wanneer deze in de Raad komt haar visie en mening geven. Programma 5 Cultuur en Sport Nu de Campus Cultura vorm krijgt blijft de vraag: Neemt de gemeente de regie om met partijen beleid te formuleren zodat de opbrengst voor de inwoners van S-D optimaal mogelijk De fractie constateert nog enkele op eindjes zoals: - - Welke bestemming krijgt de huidige bieb in Zierikzee? Wanneer wordt de financiële afwikkeling van het project stadhuismuseum aan de raad gepresenteerd? Wanneer is de nieuwe organisatievorm van het nieuwe stadhuismuseum afgerond? - De fractie is blij met de monumentenvisie. Maar de vraag blijft hoeveel geld wordt er vrijgemaakt voor de uitvoering? Gelukkig dat Mondragon nu in particuliere handen is en na 12 jaar eindelijk een nieuwe bestemming krijgt. Overigens lag die mogelijkheid er 4 jaar geleden ook.helaas kreeg dezelfde ondernemer toen geen medewerking voor zijn plannen. Het hele gedoe rond Mondragon vanaf 2000 heeft veel manuren, geld gekost van de gemeentelijke organisatie en van ondernemers en tot veel frustratie van de inwoners geleid. Programma 6 Werk en Inkomen Vergrijzing en krimp vragen om zorgvuldig om te gaan met beschikbare arbeidskrachten. Samenwerking en bindende afspraken om de arbeidsmarkt goed te laten functioneren zijn noodzakelijk. Werk boven uitkering blijft van kracht. Afstemming beroepsonderwijs met vraag op de arbeidsmarkt blijft geboden en moet verbeteren. Er kan en er moet scherper gestuurd worden op taken die van de gemeente naar samenwerkingsverbanden gedelegeerd worden. We willen waar voor ons geld,we willen dat er zuinig en efficiënt met onze centen omgesprongen wordt. We willen bv. met Samenwerkingsverband Welzijn Oosterschelde duidelijke prestatieafspraken voor S-D die dan door de raad gecontroleerd kunnen worden. Programma 7. Milieu. Zowel het efficiënt maken en automatiseren, als ook het samenwerken met andere gemeentes van de Reinigingsdienst kan leiden tot meerwaarde voor het milieu maar ook voor de inwoners. De CDA-fractie steunt maatregelen en onderzoek hiervoor. Helaas is de voorbeeldfunctie van de gemeente in energie- bewustzijn, niet groot. Graag zouden wij hiervoor meer plannen zien. Te denken valt aan elektrische dienstauto s en aan zonnepanelen op het nieuw op te richten sportcentrum en/of Brede School. Programma 8. Bouwen aan Ruimte. Nadat het college de intentieovereenkomst met Innovation Island had verbroken, zou het stadje Brouwershaven opgenomen worden in de Uitvoeringsagenda van Tij van de Toekomst. Aan het einde van het Uitvoeringsprogramma vond de CDA-fractie Brouwershaven, uitsluitend met betrekking tot de bestaande maritieme bedrijvigheid, die benut en versterkt moet worden door deze te verbinden aan de Toeristische Hoofdstructuur. Prima. Dat is alleen niet voldoende. Ook in het stadje zelf zullen er herstructureringsprojecten in de bebouwing moeten worden opgestart om de leefbaarheid te versterken. Daar ligt een dure plicht en belofte van dit college. De CDA-fractie zal het college hieraan blijven herinneren. Programma 9 Welzijn en Zorg De zorg voor de zwakkeren in de samenleving is voor het CDA heel belangrijk. Dat geldt ook met betrekking tot arbeid. De beste zorg is dat mensen hun eigen inkomen kunnen verdienen. In de Wet Werken naar Vermogen is hiervoor beleid gemaakt. Het komt er op neer dat ieder, ook mensen met een beperking, in het reguliere arbeidsproces gaat werken. Onze eigen werkvoorzieningschap De Zuidhoek kan hierin veel betekenen om mensen te begeleiden naar een passende werkplek. De zorg voor de allerzwaksten is het grootst. Wie niet kan werken, kan blijven rekenen op voldoende ondersteuning. En dan nog dit. Als vertegenwoordigers van de inwoners kunnen we onze ogen niet sluiten voor het feit dat alle inwoners te maken hebben en krijgen met lastenverzwaring uit de rijksoverheid, terwijl er bij vele pensioenen en ook wel bij sommige lonen al enkele jaren geen

17 inflatiecorrectie of verhoging heeft plaats gevonden. Daarom vindt de CDA-fractie de elk jaar terugkerende automatische verhoging van het OZB-tarief bezwaarlijk voor de inwoners. Dit hebben we bij de Kadernota ook al aangegeven. Die verhoging van het OZB-tarief komt enerzijds door de compensatie van de waardedaling van de woningen en anderzijds door toepassing van de inflatiecorrectie. De compensatie van het tarief voor de waardedaling van de woningen kan niet steeds doorgaan. Immers, bij het college geldt: Hoe minder het huis waard wordt, hoe hoger het tarief. Daarover moet het college, wat de CDA-fractie betreft, het gesprek aangaan met de gemeenteraad. Ook is het niet vanzelfsprekend dat de inflatiecorrectie automatisch wordt toegepast.' Tot slot mogen we weten dat al ons werk voor onze inwoners wordt gedaan tot eer van de allerhoogste en daarom wenst de CDA fractie u allen Gods zegen toe! Namens de CDA-fractie, D.P.W. Joppe Alert Zierikzee, november 2012 Voorzitter, leden van de raad, Voor ons liggen de programmabegroting en het Uitvoeringsprogramma Strategische Visie. In de aanbiedingsbrief hebben wij kunnen lezen dat het uitvoeringsprogramma de eerste bakens verzet. Op zee verander je de koers niet gelijk met een nieuw bestek, maar gaat de boeg geleidelijk over, zo schrijven Burgemeester en wethouders van Schouwen- Duiveland verder. In tegenstelling tot het college acht Alert! een nieuw bestek om de koers te veranderen wel wenselijk. De gemeenteraad heeft ingestemd met de Strategische Visie en daarmee is dit document richtinggevend voor de koers van de gemeente. Dit wil echter niet zeggen dat de door het college voorgestelde route ook onze route is. Een schip zal immers ook zijn koers wijzigen als er een storm in aantocht is. Daarom stelt de fractie van Alert! een andere koers voor om het einddoel dat in de Strategische Visie is geformuleerd te bereiken. In deze algemene beschouwingen zullen wij dit toelichten. Namens de fractie van Alert!, Jos Beije, fractievoorzitter Co Eger, raadslid Algemene beschouwingen P rog rammabeg roting Voorzitter, Het lijkt een mooie prestatie om in 2013 een begroting af te leveren met een begrotingsoverschot van 4,2 miljoen euro. Maar dit overschot zullen we de komende tijden hard nodig hebben voor de inwoners van Schouwen Duiveland en om mogelijke tegenvallers op te kunnen vangen. Alert! voorziet zwaar weer en dit komt onder meer door: De grote risico s rondom de bouwgrondexploitaties en de daarmee samenhangende financiële positie van onze gemeente. De kans is groot dat er in de komende jaren meer verlies genomen moet worden ten laste van de algemene reserve ontwikkelingsbedrijf, aldus de conclusie in de begroting. Verder schrijft uw college dat een storting vanuit de algemene reserve ontwikkelingsbedrijf naar de algemene reserve van het concern er voorlopig zeker niet in zit. Het verplichte schatkistbankieren. Waar onze gemeente voorheen bij triple A rated banken haar geld kon laten beheren, komt er nu een verplichting om dit bij de Staat der Nederlanden te doen. Tegen een, helaas, lager tarief wat leidt tot minder opbrengsten. De door het kabinet voorgestelde bezuinigingen zullen elke gemeente in Nederland keihard gaan raken. En we zullen dan ook rekening moeten gaan houden met een substantiële korting op de bijdrage van het Rijk. Kijk alleen maar naar de plannen voor het Zorgstelstel en de effecten die deze zullen hebben op de zorgbehoevende inwoners van Schouwen-Duiveland. De door het nieuwe kabinet voorgestelde gemeentelijke herindeling. Indien deze plannen worden doorgezet, moet rekening worden gehouden met tot nu toe onvoorziene en hoge extra kosten. Ondanks het positieve resultaat van 4,2 miljoen euro voor 2013, kan het dus zo

18 maar zijn dat 2013 in werkelijkheid afgesloten wordt met een negatief resultaat. Tijd dus om de koers bij te stellen om begrotingstekorten te voorkomen. Dus geen investeren in een leerstoel in Wageningen en tegelijkertijd bezuinigen op de bijzondere bijstand en persoonsgebonden budgetten. Het Programma Lokale Economie en Recreatie toont in 2016 een tekort van ruim Kijkend naar onze recreatieve en economische eilandfunctie zullen we hier nu al op moeten anticiperen. In het uitvoeringsprogramma wordt gesproken over de ontwikkeling van een zorghotel wat ten koste gaat van de natuur. Een economisch betere locatie is bijvoorbeeld het Businesspark of in de Waterwijk zodat een probleem met onverkoopbare grond kan worden opgelost en de bereikbaarheid voor toekomstige werknemers beter is afgestemd. Deze denkwijze kan ook worden toegepast op een Jachthaven van de Toekomst. Het zou beter zijn om te investeren in de jachthavens van Brouwershaven en Zierikzee. Dit leidt tot een zichtbare impuls voor het lokale MKB en lokale werkgelegenheid en daarmee tot tevreden en betrokken inwoners. Algemene beschouwingen P rog rammabeg roting Alert! vraagt zich af hoe Zeeuws het DNA van dit college eigenlijk is? Staat u met de voeten in de klei, kiest u voor de juiste zuinigheid of blijft het college in de regierol in plaats van te investeren in inwoners en ondernemers. Zo kan de gemeente een lokale ondernemer ondersteunen door versneld een vergunning af te geven als deze een kraampje of uitstalling voor zijn zaak wil zetten in plaats van rigide vast te houden aan een procedure die zes weken duurt en de flexibiliteit van het ondernemen ondermijnt. Laat lokale ondernemers markten of evenementen organiseren. Zij zijn prima in staat het Zeeuwse gevoel en de beleving te promoten door bijvoorbeeld, livecooking met Zeeuwse producten op het Havenplein, verkoop van streekproducten en promotie van andere Zeeuwse cultuur en folklore. Ons eiland met haar mooie kernen biedt grote kansen op dit gebied en niet enkel in de zomer. Dit is wat de bevolking en de toerist verwacht en wil zien op Schouwen Duiveland. Niemand zit te wachten op de panfluitmuziek die nu door onze straten schalt tijdens toeristendagen. Voorzitter, voor Alert! is de samenleving de kern waar het om gaat. Alert! wil dat de inwoners van Schouwen-Duiveland een goed leven kunnen leiden in termen van voorzieningen, veiligheid, wonen, werkgelegenheid, zorg en recreëren. Dit betekent concreet dat Alert! geld vrij wil maken voor bestrijding van (drugs)overlast en vandalisme en het terugbrengen van zwerfvuil. Wij zijn om die reden ook mede-indiener van een amendement dat wil bewerkstelligen dat er meer boa s zichtbaar in de kernen aanwezig zullen zijn. Indien kinderen veilig kunnen spelen, veilig van huis naar school kunnen, de kernen schoon, fris en aantrekkelijk zijn, en we erin slagen banen in en nabij de kernen te creëren dan is de inwoner tevreden. Alert! stelt de beleving van zowel de inwoner als de toerist centraal en we willen waken voor te haastig genomen beslissingen. Gegeven het aankomende zware weer zullen we zeer terughoudend moeten zijn met de uitgaven voor grote projecten, projecten welke slechts gebaseerd zijn op verwachtingen en projecten die extern, buiten het eiland, gericht zijn. Daarentegen zullen we meer moeten gaan investeren in onze inwoners en in de natuurlijke beleving op ons eiland. Voorzitter, er wordt ons gevraagd in te stemmen met de programmabegroting en impliciet met het Uitvoeringsprogramma Strategische Visie. Dit betekent voor Alert! dat we moeten instemmen met een programmabegroting die onze inwoners in negatieve zin raakt. Dit betekent ook instemmen met een Strategische Visie die vooral extern gericht is en niet primair op de eigen lokale bevolking en ondernemers. Deze programmabegroting en het Uitvoeringsprogramma Strategische Visie staan op veel punten haaks op onze kernpunten en het belang van onze inwoners en ondernemers. Alert! kan daarom niet instemmen met de Programmabegroting en het Uitvoeringsprogramma Strategische Visie.

19 VVD De eerste bakens verzet! De VVD fractie maakt de organisatie alle complimenten voor de wederom sluitende begroting en de wijze waarop deze tot stand is gekomen. Het strikte financiële beleid van de afgelopen jaren heeft zijn vruchten afgeworpen, de begroting laat ook de komende paar jaar nog een overschot zien. Door de bezuinigingen die in het nieuwe regeerakkoord worden aangekondigd zal dat overschot echter aanzienlijk slinken. Het ziet er zelfs naar uit dat we in 2016 een tekort op de begroting zullen hebben. De conclusie mag dan ook zijn dat we er als gemeenteraad goed aan hebben gedaan om op tijd te beginnen met bezuinigen en snijden in eigen vlees. Stelselmatig wordt er ieder jaar door de portefeuillehouder gezegd niet extra uitgeven, oppassen, behoudend zijn. Nu zien we dat dat stringente financiële beleid zeer noodzakelijk was en dat voor de toekomst nog meer zal zijn. De VVD fractie roept het college in het algemeen en de portefeuillehouder financiën in het bijzonder dan ook op om dit beleid vooral zo voort te zetten. Programma 1: Veiligheid en integrale handhaving Het waarborgen van de veiligheid is van oorsprong de belangrijkste taak van de overheid. Steeds meer taken op het gebied van veiligheid en handhaving die in verleden vanzelfsprekend door de politie werden uitgevoerd worden gaandeweg overgenomen door de gemeente in samenwerking met derden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de susteams in Renesse. Voor de fractie van de VVD is veiligheid en veiligheidsbeleving een absolute prioriteit. Op papier is er heel veel geregeld over veiligheid, maar in de praktijk zijn er vaak te weinig mensen beschikbaar om dit ook uit te voeren. Bijvoorbeeld het extra toezicht dat nodig is om het verbod op alcohol tot 18 jaar te handhaven, in de begroting op pagina 14 staat dat dit nodig is, maar er staat nog nergens hoe dat dan moet. Om dit op te lossen kan er onder andere gebruik gemaakt worden van BOA s, wij zijn dan ook mede-indiener van het amendement Pilot extra toezicht openbare ruimte dat de Christenunie in zal dienen. Op het gebied van verkeersveiligheid wil de VVD fractie aandacht vragen voor veilige fietsoversteekplaatsen. Op de N57 bij de Schelphoek en op de N59 bij Bruinisse. Wij roepen het college op om alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat er op deze beide plekken veilige oversteekplekken gerealiseerd worden. Programma 2: Verkeer en openbare ruimte De VVD fractie vraagt met klem aandacht voor de staat van de rioleringen in de binnenstad van Zierikzee en delen van de westhoek. De fractie verzoekt het college om bij de geplande tussentijdse evaluatie in 2013 van het GRP in te zetten op het vormen van een reserve ten behoeve van toekomstige subsidie ( )aan objecten in het buitengebied, die niet aangesloten zijn op riolering. Dit ook naar aanleiding van de geplande herziening ontheffing van de zorgplicht voor niet gerioleerde objecten die voor 2013/2014 gepland staat. In hetzelfde kader vraagt de fractie het college om ook te kijken naar de inventarisatie van de riolering in de voormalige gemeenten Westerschouwen en Zierikzee. Hier staan we de komende jaren voor torenhoge vervangingsinvesteringen. De VVD fractie verzoekt het college om in overleg te treden met RWS over synchronisatie van de verkeersafhandeling op rotondes.

20 1Algemene Beschouwingen november 2012 De VVD fractie verzoekt het college om in overleg met Bureau Zeeweringen (RWS) een buitendijks fietspad aan te leggen ter hoogte van Oosterland (nabij Viane). Dit om een ontbrekend stukje in de zuidzijde van het rondje Schouwen- Duiveland in te vullen en het rondje te completeren. De VVD fractie verzoekt het college om met real-time parkeren in te haken op de laatste ontwikkelingen voor wat betreft het betalen via de mobiele telefoon/smartphone. Programma 3: Lokale economie en recreatie Het nieuwe omgevingsplan biedt naar de mening van de VVD fractie kansen om de kampeernota te herzien en te vereenvoudigen. De VVD fractie vindt dat het aantal regels verminderd moet worden en dat de diversiteit van het aanbod gestimuleerd moet worden. De individuele ondernemer moet alle ruimte krijgen om zich met zijn product te onderscheiden. De gemeenteraad heeft al meerdere malen uitgesproken dat nieuwe initiatieven van ondernemers van groot belang zijn. De VVD ziet echter in de praktijk helaas nog te weinig terug van deze breed gedragen visie wanneer het aankomt op het beoordelen van concrete voorstellen. De VVD fractie ondersteunt initiatieven van ondernemers zolang er geen wetgeving is die het betreffende initiatief in de weg staat. Zierikzee heeft dringend behoefte aan publiekstrekkers. De VVD fractie betreurt het dat bepaalde initiatieven van landelijke ketens die een publiekstrekker zouden kunnen zijn niet van de grond lijken te komen. De VVD fractie is van mening dat dergelijke initiatieven door de gemeente optimaal gefaciliteerd moeten worden. De VVD fractie vindt het een goede ontwikkeling dat er netwerkbijeenkomsten georganiseerd worden door lokale ondernemersverenigingen waar ondernemers elkaar in een informele setting kunnen ontmoeten. De VVD fractie is van mening dat op dergelijke netwerkbijeenkomsten de gemeente en het gemeentebestuur vertegenwoordigd moeten zijn. Programma 4: Onderwijs De VVD fractie kijkt met spanning uit naar de onderwijsvisie die in het eerste kwartaal van 2013 verwacht wordt. Wij hopen dat deze visie antwoorden geeft op vraagstukken zoals de krimp. Vergaande samenwerking tussen openbaar en bijzonder onderwijs kan daarbij voor sommige kernen een oplossing bieden. De kwaliteit van het onderwijs moet daarbij de hoogste prioriteit hebben. Wij verwachten in de onderwijsvisie creatieve ideeën te vinden met betrekking tot het gebruik van ruimte in schoolgebouwen voor andere functies dan alleen onderwijs. Ruimtes in een school kunnen immers buiten de schooltijden best gebruikt worden voor andere zaken. Bovendien zal Door de krimp het aantal leerlingen in het basisonderwijs afnemen. Ten gevolge van het lagere leerlingenaantal zal er in veel schoolgebouwen een overschot aan ruimte ontstaan. Door die ruimte voor andere functies in te zetten kan een zo optimaal mogelijk gebruik van de ruimte bereikt worden. De VVD is verder blij met de kansen die de invoering van het passend onderwijs biedt. 2 Algemene Beschouwingen november 2012 Programma 5: Cultuur en sport De VVD fractie is verheugd dat de concentratie van de buitensporten in relatie tot de bouw van het nieuwe sporthal en zwembad gerealiseerd wordt en dat de vrijgekomen gronden benut worden voor de nieuwbouw van de Beatrixschool en de Meije. Als doelstelling wordt aangegeven dat een gezonde levensstijl en voldoende sportbeoefening gestimuleerd moet worden. De VVD fractie kan zich daar volledig

Als ChristenUnie zullen we programma voor programma op hoofdlijnen doornemen.

Als ChristenUnie zullen we programma voor programma op hoofdlijnen doornemen. Voorzitter, de laatste algemene beschouwingen na een periode van vier jaar. Elk jaar weer het hoogtepunt van politiek Schouwen-Duiveland. Een terugblik op het afgelopen jaar en een frisse blik in de toekomst.

Nadere informatie

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter,

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter, Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012 Voorzitter, In uw inleidende tekst geeft u aan dat zich niet wil laten gijzelen door het rijksbeleid en de daarbij behorende bezuinigingen. U wilt nu duidelijkheid

Nadere informatie

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen.

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Toen wij over het coalitieakkoord spraken, telde de VVD Den Haag haar zegeningen. Er werd ruimte geboden voor een aantal van onze ideeën. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo, 5 november 2010 Begroting 2011-2014 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo moet bezuinigen. Bezuinigen betekent dat de gemeenteraad vandaag besluit te stoppen met wat we gisteren

Nadere informatie

Voorzitter 1. Zorg voor iedereen

Voorzitter 1. Zorg voor iedereen Voorzitter, Wat de ChristenUnie betreft maken we deze Algemene Beschouwingen zo concreet mogelijk. Ik begin daarom meteen met een belangrijke conclusie: met het voorliggende collegewerkprogramma en de

Nadere informatie

BESCHOUWING. Gemeente LINGEWAARD

BESCHOUWING. Gemeente LINGEWAARD CDA LINGEWAARD BESCHOUWING PROGRAMMA BEGROTING 2014 14 november 2013 Gemeente LINGEWAARD FRACTIE: Jacqueline Leenders van Heck Henk Gertsen Harrie Arends Theo Peren (fractievoorzitter) Programmabegroting

Nadere informatie

Voor een première bereid je je voor. Hoe zorg je er voor dat de kernboodschappen van de lokale PvdA helder en duidelijk naar voren komen?

Voor een première bereid je je voor. Hoe zorg je er voor dat de kernboodschappen van de lokale PvdA helder en duidelijk naar voren komen? PvdA Overbetuwe inbreng kadernota 2014 Voorzitter, Een bijzondere vergadering voor u en mij. Onder uw leiding is het voor het eerst dat wij een kadernota bespreken. En al doet mijn grijze haardos anders

Nadere informatie

Beschikbaarstelling krediet overdracht woonwagenlocaties Geulweg en Taandel

Beschikbaarstelling krediet overdracht woonwagenlocaties Geulweg en Taandel Betreft: Raadsvergadering 23 mei 2013 Beschikbaarstelling krediet overdracht woonwagenlocaties Geulweg en Taandel Wij stemmen CDA fractie in met het voorstel om de woonwagenlocaties over te dragen en daarvoor.

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Meer met minder FINANCIEEL RAADSDEBAT

KADERNOTA 2015. Meer met minder FINANCIEEL RAADSDEBAT KADERNOTA 2015 Meer met minder FINANCIEEL RAADSDEBAT 1 Inleiding Voor ons ligt de Kadernota 2015, waarin de budgettaire en beleidsmatige kaders voor het komende jaar worden vastgelegd. Het College legt

Nadere informatie

Omdat Alblasserdam ons aan het hart gaat Algemene Beschouwingen van het CDA 25 & 26 juni 2013

Omdat Alblasserdam ons aan het hart gaat Algemene Beschouwingen van het CDA 25 & 26 juni 2013 Omdat Alblasserdam ons aan het hart gaat Algemene Beschouwingen van het CDA 25 & 26 juni 2013 Hoe zien wij de stand van zaken in Alblasserdam in het jaar 2013? Het gaat goed. Het beleid wordt uitgevoerd:

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouder Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs Behandelaar: C.H.A.M. Weterings De raad van de gemeente Tholen Tholen, 16 juni 2015 Onderwerp: voorstel om in te stemmen met de

Nadere informatie

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren,

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015 Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Wanneer we kijken naar de wereld om ons heen, dan beseffen we hoe rijk gezegend we zijn met de omgeving waarin we

Nadere informatie

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000).

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000). Begroting 2015-2018 Begroting 2015-2018 11-11-2014 voor ons ligt de begroting 2014 2018. Voor de PvdA zijn de mensen belangrijk. Mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt die nu buiten spel staan, maar

Nadere informatie

Met deze regering zal de economie niet herstellen. Dat betekent dat de er nog heel wat boven ons hoofd hangt.

Met deze regering zal de economie niet herstellen. Dat betekent dat de er nog heel wat boven ons hoofd hangt. Kadernota 2013 en 2017 Meningsvorming: Vooropgesteld de verkiezingen staan voor de deur, veel van wat wij in de kadernota en later begroting vast stellen, leggen wij vast voor de volgende raadsperiode.

Nadere informatie

Begroting 2013 en meerjarenbegroting

Begroting 2013 en meerjarenbegroting Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014-2016. Voorzitter, college, collega raadsleden, mensen op de publieke tribune, luisteraars van de Zuidwest FM en lezers van onze GBWP bijdrage. Onze bijdrage vandaag

Nadere informatie

Kadernota 2011 inclusief BERAP 2011-1 30 juni 2011

Kadernota 2011 inclusief BERAP 2011-1 30 juni 2011 Kadernota 2011 inclusief BERAP 2011-1 30 juni 2011 Deze week verschijnt het ledenblad van CDA Emmen met daarin een artikel van wethouder Henk Jumelet. Het is getiteld: Nieuwe Blik en begint met een gedichtje

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND , 8 a ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 december 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 070114/201 afdeling: Kabinet en Communicatie

Nadere informatie

B en W d.d

B en W d.d B en W 14.0354 d.d. 8-4-2014 Onderwerp Reactie aan VNG op de onderzoeksrapportage Groot-onderhoud gemeentefonds Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. Vast te stellen de brief aan de gemeenteraad

Nadere informatie

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL Rv. nr.: 13.0014 B&W-besluit d.d.: 5-2-2013 B&W-besluit nr.: 13.0048 Naam programma +onderdeel: Jeugd en onderwijs Onderwerp: Transitie zorg voor de jeugd: visie jeugdhulp en informatie Aanleiding:

Nadere informatie

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO 29 juni 2011 1 / 5 Kadernota 2012-2015 PvdA Venlo 29 juni 2011 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant in Venlo. Bezuinigen

Nadere informatie

Algemene beschouwingen CDA Weert

Algemene beschouwingen CDA Weert Algemene beschouwingen CDA Weert begroting 2016 www.cdaweert.nl Algemene Beschouwingen CDA Weert op de begroting 2016 van de gemeente Weert Dames en heren, hierbij de beschouwingen van het CDA op de voorliggende

Nadere informatie

Voorzitter, Voorzitter dan de inhoud.

Voorzitter, Voorzitter dan de inhoud. Voorzitter, Ik wil graag beginnen met het bedanken van het college voor het beantwoorden van alle vragen. En wethouder de Wit heeft daarbij een extra compliment verdiend omdat hij op uitstekende wijze

Nadere informatie

HET KOMPAS. ChristenUnie Hellendoorn

HET KOMPAS. ChristenUnie Hellendoorn HET KOMPAS ChristenUnie Hellendoorn Algemene beschouwingen programmabegroting 2015 Algemene beschouwingen programmabegroting 2015. Inleiding: Voorzitter, in deze tijd hebben we een duidelijk kompas nodig,

Nadere informatie

Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla

Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla Dank u wel voorzitter, Graag wil ik beginnen met het danken van het college en haar ambtenaren voor de uitvoerige beantwoording van alle vragen die wij hadden.

Nadere informatie

= = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 28 mei 2013 Agendanr. 7.

= = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 28 mei 2013 Agendanr. 7. *ZE946A470E0* = = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 28 mei 2013 Agendanr. 7. Aan de Raad No.ZA.13-22432/DV.13-190, afdeling Ruimte. Sellingen, 16 mei 2013 Onderwerp: Beleidsvisie Wonen en Leven Inleiding

Nadere informatie

KADERNOTA Venlo als Übergang in einem intelligenten. Grenzregion

KADERNOTA Venlo als Übergang in einem intelligenten. Grenzregion KADERNOTA 2017 Venlo als Übergang in einem intelligenten Grenzregion 1 Inleiding We bespreken een Kadernota die anders is dan we gewend zijn. Je vraagt je dan af waarom is dat zo? Zij de financiële resultaten

Nadere informatie

Voor deze beschouwing is ons gevraagd met speerpunten te komen.

Voor deze beschouwing is ons gevraagd met speerpunten te komen. Goedenavond alle aanwezigen. Hierbij de beschouwingen van de PvdA fractie. Voor deze beschouwing is ons gevraagd met speerpunten te komen. Als ik het over leefbaarheid heb, heb ik eigenlijk aan 1 punt

Nadere informatie

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ!

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! 1 NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! WaterlandNatuurlijk, lokaal onderscheidend van de landelijke partijen door onafhankelijke politiek. De inwoners van Waterland zijn heel goed in staat om zelf te kiezen waar

Nadere informatie

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming Beleidsvorming in de gemeente volgt redelijk vaste stappen. In dit document leest u welke stappen dat zijn. Daardoor kunt u op tijd bij

Nadere informatie

Werken aan een Duurzame Toekomst

Werken aan een Duurzame Toekomst 2 Werken aan een Duurzame Toekomst Sterk, Sociaal, Solide./> F/x \:.i t / /\ GROENUMIlffi n NUMEGEN IJ W PARTIJ VAN DE ARBEID Nijmegen -^S ^ &...^(i** Perspectiefnota 22-25 Amendement GroenLinks, PvdA

Nadere informatie

Meneer de voorzitter,

Meneer de voorzitter, Meneer de voorzitter, Als we de laatste tijd iets geleerd hebben, dan is het dat samenwerking in deze tijd van crisis essentieel is. We zien dat in de internationale politiek, waar verschillende Europese

Nadere informatie

Brielle toekomstbestendig?

Brielle toekomstbestendig? Brielle toekomstbestendig? Algemene beschouwingen 2015 Begroting 2016-2019 Partij van de Arbeid Brielle oktober 2015 Algemene Beschouwingen 2016 2019 Brielle toekomstbestendig? Inleiding Deze behandeling

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VII- 18 IBR 10 april 2012 Verordening maatschappelijke participatie Wwb Kompas 131

agendanummer afdeling Simpelveld VII- 18 IBR 10 april 2012 Verordening maatschappelijke participatie Wwb Kompas 131 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VII 18 IBR 10 april 2012 onderwerp Verordening maatschappelijke participatie Wwb Kompas 131 zaakkenmerk Inleiding Vooruitlopend op de in ontwikkeling zijnde

Nadere informatie

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN.

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. De 50PLUS-partij doet voor de tweede keer in haar bestaan mee aan de verkiezingen voor Provinciale Staten. Daarbij wil de partij in alle provincies haar aanwezigheid

Nadere informatie

Inbreng Ruben Mink Algemene beschouwingen

Inbreng Ruben Mink Algemene beschouwingen Voorzitter, Inbreng Ruben Mink Algemene beschouwingen Voordat ik kom tot de bijdrage van de CDA-fractie wil ik graag een groot compliment maken. Zoals u misschien wél verwacht had, gaat dat compliment

Nadere informatie

Voorzitter, dames, mijne heren,

Voorzitter, dames, mijne heren, Tijdens de begrotingsbehandeling heeft de VVD voorstellen gedaan om de verkeersveiligheid op de Van Boetzelaerlaan en Sportlaan te verbeteren. Hieronder de volledige inbreng van de VVD tijdens de begrotingsbehandeling.

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/11979 Datum : 3 juni 2013 Programma : Economie, Werk en Inkomen Blad : 1 van 6 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder

Nadere informatie

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma 2014-2018 Algemeen: De Partij van de Arbeid in de Noord-Bevelandse samenleving De leidende gedachte voor de PvdA is een mensvriendelijke samenleving,

Nadere informatie

Haalbaarheid speerpunten en indicatoren begroting

Haalbaarheid speerpunten en indicatoren begroting Haalbaarheid speerpunten en indicatoren begroting Op 8 en 11 oktober jl. heeft de werkgroep Begroting de speerpunten en indicatoren geëvalueerd. We hebben hierbij afgesproken om de voorgestelde wijzigingen

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20056 Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Portefeuillehouder: De heer J.C.F. Broekhuizen Behandelend ambtenaar: Mevrouw M. Mulder Onderwerp: Integrale

Nadere informatie

Raadsmededeling - openbaar

Raadsmededeling - openbaar Raadsmededeling - openbaar Nummer : 7/2011 Datum : 4 januari 2011 B&W datum : 11 januari 2011 Portefeuillehouder : H.J. Rijks Onderwerp : Vragen GB over zorg Aanleiding Op 23 december 2010 heeft de fractie

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

9 Stiens, 28 oktober 2015

9 Stiens, 28 oktober 2015 9 Stiens, 28 oktober 2015 Raadsvergadering: 10 december 2015 Voorstelnummer: 2015/49 Portefeuillehouder: drs. J.R.A. Boertjens Behandelend ambtenaar: H. Siegersma E-mail: h.siegersma@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

Raadsvoorstel en besluitnota

Raadsvoorstel en besluitnota 2016/197661 Raadsvoorstel en besluitnota Onderwerp Visie op de opvang en integratie van vluchtelingen in Zaanstad Gevraagd besluit 1. De visie inzake de opvang en integratie van vluchtelingen in Zaanstad

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014/2018

GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014/2018 GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014/2018 VRIJHEID//VOORUITGANG//DAADKRACHT Bruggenbouwers ALGEMEEN Nederland zit al enige tijd in economisch zwaar weer. Ook Reimerswaal merkt daarvan de gevolgen. Er komt minder

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

Solidariteit: hét middel op weg naar een duurzaam sociaal Wageningen Behandeling verordeningen drie decentralisatie Maandag 27 oktober 2014

Solidariteit: hét middel op weg naar een duurzaam sociaal Wageningen Behandeling verordeningen drie decentralisatie Maandag 27 oktober 2014 Solidariteit: hét middel op weg naar een duurzaam sociaal Wageningen Behandeling verordeningen drie decentralisatie Maandag 27 oktober 2014 Voorzitter, Uit de nota Samen Redzaam sprak ambitie. Ambitie

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Aan: Namens: Onderwerp: Wmo adviesraad het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Geachte Leden van de Wmo Adviesraad, De

Nadere informatie

Advisering Bestuurscommissie Zuid-Holland Noord (BC ZHN)

Advisering Bestuurscommissie Zuid-Holland Noord (BC ZHN) Memo Postregistratienummer: 2013I01488 Aan: Kees Wassenaar CC: Wim van Poelgeest Van: Simone Berk Datum: 11 oktober 2013 Betreft: Advisering BC en AB RDOG 16 oktober 2013 Advisering Bestuurscommissie Zuid-Holland

Nadere informatie

Van Sociale Staat naar Sociaal Beleid

Van Sociale Staat naar Sociaal Beleid Denkt u mee??? Van Sociale Staat naar Sociaal Beleid Wat is er allemaal gebeurd? Uitdaging en thema s Wat is er gebeurd na 14 april? Weet u het nog? Die grote bijeenkomst op 14 april 2010 in Heinkenszand?

Nadere informatie

Maar de grote vraag blijft waar ligt de prioriteit als je keuzes moet maken?

Maar de grote vraag blijft waar ligt de prioriteit als je keuzes moet maken? algemene beschouwingen Weert 12 november 2015 Onze samenleving verandert. Onze samenleving staat bol van de dynamiek. Een jaar geleden wisten we niet dat de Poort van Limburg leeg zou staan en wisten we

Nadere informatie

Nummer : 2009/64 Datum : 1 oktober 2009 : Convenant Veiligheidsregio Zeeland en vorming één Brandweer Zeeland

Nummer : 2009/64 Datum : 1 oktober 2009 : Convenant Veiligheidsregio Zeeland en vorming één Brandweer Zeeland Voorbereidende raadsvergadering: 20 oktober 2009 Besluitvormende raadsvergadering: 10 november 2009 Portefeuillehouder: S.W.G.M. Kramer AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2009/64 Datum : 1 oktober 2009 Onderwerp

Nadere informatie

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 29 maart 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00263 Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Vooruitlopend op

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012

Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012 Gemeenteblad Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012 Jaar 2012 Publicatiedatum 2 november 2012 Agendapunt 19 Datum besluit B&W 2 oktober 2012 Onderwerp Instemmen met de hoofdlijnen

Nadere informatie

Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013.

Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013. Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013. Voorzitter, college, collega raadsleden, mensen op de publieke tribune, luisteraars van de Zuidwest FM en lezers van onze GBWP bijdrage.

Nadere informatie

Voorzitter, leden van het college, collega raadsleden en overige aanwezigen,

Voorzitter, leden van het college, collega raadsleden en overige aanwezigen, Voorzitter, leden van het college, collega raadsleden en overige aanwezigen, Je moet wel een rasoptimist zijn om tegenwoordig de voorpagina van de dagbladen te blijven lezen of het 8-uur journaal te kijken:

Nadere informatie

Vandaag behandelen we de laatste begroting van deze coalitieperiode.

Vandaag behandelen we de laatste begroting van deze coalitieperiode. PvdA Venlo Begroting 2014-2017 Venlo, 7 November 2013 Voorzitter; Vandaag behandelen we de laatste begroting van deze coalitieperiode. Voorzitter, deze begroting kunnen wij op hoofdlijnen goedkeuren. Het

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF18. Wij stáán er voor VAN HET BESTUUR NIEUWE LEDEN: www.sgpgeldermalsen.nl 4/2015. Voor in uw agenda: NAJAARSVERGADERING 25 NOVEMBER

NIEUWSBRIEF18. Wij stáán er voor VAN HET BESTUUR NIEUWE LEDEN: www.sgpgeldermalsen.nl 4/2015. Voor in uw agenda: NAJAARSVERGADERING 25 NOVEMBER VAN HET BESTUUR Het zomerreces is weer voorbij. Als u deze nieuwsbrief leest zijn de eerste commissievergaderingen en raadsvergaderingen al weer achter de rug. Er is veel wat aandacht vraagt, de zondagsontheiliging

Nadere informatie

Vanuit een sterke en in meerjarenperspectief sluitende begroting zijn er een aantal punten waar de VVD bij stil wil staan;

Vanuit een sterke en in meerjarenperspectief sluitende begroting zijn er een aantal punten waar de VVD bij stil wil staan; Begroting 2012 Na een uitgebreid traject richting de voorjaarsnota 2011 waarbij de samenleving zeer welkom en nauw betrokken is, hebben wij op 9 juni de voorjaarsnota vastgesteld waarin de ombuigingen

Nadere informatie

Verslag Ondernemersavond 22 januari 2015

Verslag Ondernemersavond 22 januari 2015 Verslag Ondernemersavond 22 januari 2015 1 Ondernemersavond 22 januari 2015 Munnikkenhof Grijpskerke Geachte ondernemer, Hartelijk dank voor uw aanwezigheid op de ondernemersavond op 22 januari j.l. Zoals

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 10 mei 2012 Agendapuntnummer : VIII, punt 6 Besluitnummer : 389 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma Decentralisaties.

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

Motie oproep gratis ter beschikking stellen VOG's

Motie oproep gratis ter beschikking stellen VOG's Bergen (Lb) LeObaarheid maak je samen -KERN Kernen En Regionaal Natuurlijk progressieve ombinatie Bergen Afdeling Bergen Lb Motie oproep gratis ter beschikking stellen VOG's De gemeenteraad van Bergen,

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Ridderkerk. Betreft: Aanbieding Programmabegroting 2015 en Collegeprogramma. Geachte raadsleden,

Aan de gemeenteraad van Ridderkerk. Betreft: Aanbieding Programmabegroting 2015 en Collegeprogramma. Geachte raadsleden, Aan de gemeenteraad van Ridderkerk Uw brief van: Ons kenmerk: 89398 Uw kenmerk: Contact: C. Kolf Bijlage(n): 2 Doorkiesnummer: E-mailadres: C.Kolf@ridderkerk.nl Datum: 24 september 2014 Betreft: Aanbieding

Nadere informatie

ALGEMENE BESCHOUWINGEN BEGROTING 2013

ALGEMENE BESCHOUWINGEN BEGROTING 2013 ALGEMENE BESCHOUWINGEN BEGROTING 2013 1. Inleiding De mededeling van wethouder Zagt sloeg in als een bom. Uit de junicirculaire bleek dat de gemeente met ingang van 2013 jaarlijks nog een half miljoen

Nadere informatie

Vandaag behandelen we de begroting voor 2015. Waarschijnlijk de laatste begroting die we nog op een redelijk acceptabele manier sluitend krijgen.

Vandaag behandelen we de begroting voor 2015. Waarschijnlijk de laatste begroting die we nog op een redelijk acceptabele manier sluitend krijgen. Behandeling Programmabegroting 2015 gemeente Almelo (d.d.13 november 20-14) Voorzitter Vandaag behandelen we de begroting voor 2015. Waarschijnlijk de laatste begroting die we nog op een redelijk acceptabele

Nadere informatie

Regeerakkoord Maarten Allers COELO Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden COELO. Dreesseminar 16 november 2012

Regeerakkoord Maarten Allers COELO Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden COELO. Dreesseminar 16 november 2012 faculteit economie en bedrijfskunde COELO Regeerakkoord 2012 Dreesseminar 16 november 2012 Maarten Allers COELO Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden Bezuinigingen gemeentefonds

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Vergadering: 11 maart 2014 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

** documentnr.: zaaknr.:

** documentnr.: zaaknr.: ** documentnr.: zaaknr.: Raadsvoorstel Onderwerp Datum college : Richtinggevend document Programmabegroting 2015-2018 : n.v.t. Portefeuillehouder : Raadswerkgroep Takendiscussie Contactpersoon : Afdeling

Nadere informatie

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA!

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE 2014-2018 HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal Het kan anders Ons land verandert snel. Niet alleen kennen we op dit moment in Nederland financieel

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

Centrale vraag moet zijn, hoe we inwoners kunnen ondersteunen in het organiseren van dit doe-het-zelven.

Centrale vraag moet zijn, hoe we inwoners kunnen ondersteunen in het organiseren van dit doe-het-zelven. Dit is de laatste Kadernota voor de verkiezingen. En voorzitter, daar zijn wij blij om. Want wij vinden dat het tijd wordt voor een andere wind in Barneveld. Een wind die meer waait in de richting van

Nadere informatie

Dodelijke schietpartijen oa in Noorwegen en niet te vergeten in ons veilige Nederland. Denk hierbij aan Alphen aan den Rijn.

Dodelijke schietpartijen oa in Noorwegen en niet te vergeten in ons veilige Nederland. Denk hierbij aan Alphen aan den Rijn. Wat leven we toch in een hectische wereld. Een mogelijke, economische crisis is aanstaande. Banken hebben het moeilijk, de Euro staat onder druk. De Eurolanden hebben het moeilijk. Griekenland bijna failliet.

Nadere informatie

Voorzitter, Voorjaarsnota CDA Zaltbommel 2016, 25 juni

Voorzitter, Voorjaarsnota CDA Zaltbommel 2016, 25 juni Voorzitter, CDA Zaltbommel laat zich inspireren door christelijke waarden en normen. We spreken mensen aan op gedeelde waarden zoals menselijk geluk, wederzijds respect en fatsoen en het omzien naar elkaar.

Nadere informatie

Algemene beschouwingen 2014

Algemene beschouwingen 2014 Algemene beschouwingen 2014 Voorzitter, dit is de eerste begroting van deze bestuursperiode. De lijnen voor de komende vier jaar worden uitgezet. Voor onze fractie en deze fractievoorzitter is het ook

Nadere informatie

Programmasturing en Programmabegroting 2015-2018

Programmasturing en Programmabegroting 2015-2018 Programmasturing en Programmabegroting 2015-2018 Politieke markt 10 Juni Mark Oude Bennink, Ruud Molenkamp & Gijs Tiebot 1 Inhoud presentatie 1. Programmasturing? rol van de raad terugblik programmasturing

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk :

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : Afsprakenlijst opinieraad GEMEENTE REIMERSWAAL Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : 16.028114 Onderwerp Overzicht van conclusies en handelingen in de vergadering van de opinieraad van

Nadere informatie

Voorzitter, dames en heren. Het blijft waaien

Voorzitter, dames en heren. Het blijft waaien Voorzitter, dames en heren Het blijft waaien 1. De economische storm is nog steeds niet geluwd. Integendeel hij waait erger dan te voren. Griekse toestanden doen Europa letterlijk op z n grondvesten schudden.

Nadere informatie

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T Registratienummer raad 1108973 Datum: Behandeld door: 3 December 2013 griffie Afdeling/Team: Griffie / Onderwerp: digitalisering raad Samenvatting:

Nadere informatie

ALGEMENE BESCHOUWINGEN PERSPECTIEFNOTA 2013 Voorzitter,

ALGEMENE BESCHOUWINGEN PERSPECTIEFNOTA 2013 Voorzitter, ALGEMENE BESCHOUWINGEN PERSPECTIEFNOTA 2013 Voorzitter, D66V Met de aanloop naar de laatste begroting van deze collegeperiode wil D66V graag eerst stil staan bij de actuele financiële stand van zaken.

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders geeft in zijn reactie aan de conclusies van de rekenkamer te herkennen.

Het college van burgemeester en wethouders geeft in zijn reactie aan de conclusies van de rekenkamer te herkennen. tekst raadsvoorstel Inleiding Vanaf januari 2015 (met de invoering van de nieuwe jeugdwet) worden de gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen, jongeren en opvoeders.

Nadere informatie

Kernwoorden programma Aalburg. ChristenUnie Aalburg

Kernwoorden programma Aalburg. ChristenUnie Aalburg Kernwoorden programma Aalburg ChristenUnie Aalburg 2014-2018 Hier vind u het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie in Aalburg in een notendop. De hoofdlijnen waar we de komende 4 jaar voor willen gaan.

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

De basis op orde. Dat betekent allereerst dat de gemeente financieel in control is.

De basis op orde. Dat betekent allereerst dat de gemeente financieel in control is. Algemene en financiële beschouwingen 2015 De basis op orde! Inleiding, VJR De economische crisis laat uiteindelijk ook in onze gemeente zijn sporen na. Uit de voorjaarsrapportage blijkt dat onze gemeente

Nadere informatie

BB/U Lbr. 15/103

BB/U Lbr. 15/103 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Definitief VNG-akkoord op bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom uw kenmerk ons kenmerk BB/U201502219 Lbr.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad. Datum Forum vergadering : 28 november 2016 Zaaknummer : Datum Raadsvergadering : 12 december 2016

RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad. Datum Forum vergadering : 28 november 2016 Zaaknummer : Datum Raadsvergadering : 12 december 2016 RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering : 28 november 2016 Zaaknummer : 171865 Datum Raadsvergadering : 12 december 2016 Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid Evaluatiedatum:

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

Betreft: Kaderstellende notitie woningbouwprogramma s Langedijk

Betreft: Kaderstellende notitie woningbouwprogramma s Langedijk Gemeenteraad december 2012 Fractie GroenLinks Betreft: Kaderstellende notitie woningbouwprogramma s Langedijk 0. Inleiding Het college van Langedijk is in haar vergadering van januari 2012 akkoord gegaan

Nadere informatie

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma "Naar een transparante en eerlijke toekomst"

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma Naar een transparante en eerlijke toekomst Verkiezingsprogramma 2014 2018 "Naar een transparante en eerlijke toekomst" Inleiding De afgelopen vier jaar heeft Liberaal Hardenberg als eenmansfractie steeds de strijd aangebonden met gevestigde opvattingen

Nadere informatie

8 Stiens, 28 oktober 2015

8 Stiens, 28 oktober 2015 8 Stiens, 28 oktober 2015 Raadsvergadering: 12 november 2015 Voorstelnummer: 2015/49 Portefeuillehouder: drs. J.R.A. Boertjens Behandelend ambtenaar: H. Siegersma E-mail: h.siegersma@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

Raadsvoorstel: Onderwerp: Vaststelling Meerjarenbeleidsplan Participatiewet Regio Alblasserwaard- Vijfheerenlanden

Raadsvoorstel: Onderwerp: Vaststelling Meerjarenbeleidsplan Participatiewet Regio Alblasserwaard- Vijfheerenlanden Raadsvoorstel: 2015-1401 Onderwerp: Vaststelling Meerjarenbeleidsplan Participatiewet 2016-2020 Regio Alblasserwaard- Vijfheerenlanden Datum: 3 september 2015 Portefeuillehouder: J. Freije Raadsbijeenkomst:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Strategische kaders Participatiewet. Aan de raad, Onderwerp Strategische kaders Participatiewet

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Strategische kaders Participatiewet. Aan de raad, Onderwerp Strategische kaders Participatiewet RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 9 oktober 2014 14-089 Onderwerp Strategische kaders Participatiewet Aan de raad, Onderwerp Strategische kaders Participatiewet Gevraagde beslissing In te stemmen met

Nadere informatie

Beschouwingen SP Voorjaarsnota 2012

Beschouwingen SP Voorjaarsnota 2012 Beschouwingen SP Voorjaarsnota 2012 Voorjaarsnota VZ, de voorjaarsnota is een belangrijk moment om richting te geven. Dit is het moment om onze wensen te uiten zodat deze in de begroting kunnen worden

Nadere informatie

P R E S T A T I E G E R I C H T

P R E S T A T I E G E R I C H T P R E S T A T I E G E R I C H T Reactie ChristenUnie begroting 2008 oktober 2007 ChristenUnie Langedijk Vooraf Uit het dal. Een sluitende begroting met een sluitend meerjarenperspectief, ruimte voor nieuw

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Kapelle 2014-2018

Verkiezingsprogramma PvdA Kapelle 2014-2018 Verkiezingsprogramma PvdA Kapelle 2014-2018 De afgelopen jaren hebben zich in onze samenleving veel en verschillende veranderingen voorgedaan, zo ook in Kapelle. We zijn onder andere geconfronteerd met

Nadere informatie