Algemene beschouwingen 2012SGP8 november 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene beschouwingen 2012SGP8 november 2012"

Transcriptie

1 Algemene beschouwingen 2012SGP8 november uur De SGP is blij met de compacte en solide begroting en de gelijktijdige aanbieding van de Produktenbegroting. Onze dank en waardering hiervoor! Ondanks de grote reserves willen we als SGP er nog maar eens uitdrukkelijk op wijzen dat we ons niet blind moeten staren op deze reserves. De budgettaire ruimte is veel belangrijker. En door de reeds grote investeringen, die gedaan zijn met dito verplichtingen,staat deze ruimte toch behoorlijk onder druk. En door de aangekondigde bezuinigingen in het Herfstakkoord weten we, dat we zelfs op termijn in de min kunnen gaan. Voor de SGP is de huidige lijn van het college dan ook goed en zullen we stap voor stap moeten bezuinigen en tevens weer moeten investeren om de gestelde doelen te bereiken. Door de druk op de budgettaire ruimte zal de weg van de geleidelijkheid dan ook de beste zijn! We zien de voorstellen van het college dan ook graag stap voor stap verschijnen in de komende periode. Als SGP denken wij dat het belangrijk is te beseffen dat, bij een regiegemeente, waar we steeds meer naar toe willen werken, het personeel een sleutelrol speelt. Zonder kwalitatief goed personeel is het niet goed mogelijk om als regiegemeente te excelleren. Investeringen in de kwaliteit van huidig of nieuw personeel zullen wij als SGP dan ook zeker steunen. Kosten gaan voor de baten uit. Ook een 4e wethouder is wat de SGP betreft een serieuze optie om een goede regiegemeente te worden. Wat het huidige college presteert met 3 wethouders is fors, maar naar onze mening is het bijna teveel gevraagd. Door de decentralisatie vanuit Den Haag komt er namelijk steeds meer op het bordje van de gemeente te liggen. Als gemeente moet er dan voldoende daadkracht zijn op de vele en vaak complexe dossiers. Gezien de reactie van de VNG op het Regeerakkoord zal het op de sociale dossiers een hele opgave worden om als gemeente een evenwichtig geheel te realiseren. Onder verwijzing naar onze unaniem gesteunde motie voor een sociale reserve, zijn we dan ook benieuwd naar de omvang van de te vormen reserve en de onderbouwing daarvan zodra de nieuwe wetgeving definitief is geworden.programma 1 Veiligheid en integrale handhaving Het College heeft de laatste jaren de touwtjes op dit onderwerp wat strakker aangetrokken. Er is een verandering opgetreden wat betreft handhaving bv. ten aanzien van het uitgaansleven op Renesse. Wij steunen dit beleid. Ga hiermee door. De SGP-fractie is van mening dat de regionale campagne Laat ze niet (ver)zuipen blijvend onder de aandacht moet worden gebracht. De invoering van een nieuwe horecawet geeft de gemeente meer verantwoordelijkheden op het gebied van handhaving. Ook de handhaving na de inwerkingtreding van de maatregel dat onder de 18 jaar geen alcohol wordt verkocht, is broodnodig! Onze fractie wil graag halfjaarlijks geïnformeerd worden over de stand van zaken met betrekking tot de resultaten van zowel de campagne als de handhaving. Waarschijnlijk zal het Rijk minimale middelen voor deze te decentraliseren taak overdragen. Dit roept bestuurlijke vragen bij onze fractie op, zoals: a. b.

2 c. Hoe denkt het college deze taak toch zo goed mogelijk uit te voeren? Hoe zorgt het college ervoor dat jongeren die zich misdragen bij het uitgaan ook van bv. de jongerencamping worden verwijderd en naar huis worden gestuurd? Welke plannen heeft het college om Renesse verder om te vormen tot gezinsbadplaats? Programma 2 Verkeer en Openbare Ruimte Als in 2013 de herstructurering van de parkeerterreinen in Zierikzee zal worden afgerond, wil de SGP dat er een goed parkeerverwijssysteem komt. Hiermee moet inzichtelijk worden op welk parkeerterreinen er hoeveel plaatsen beschikbaar zijn op het moment dat je Zierikzee binnen komt rijden. Ook moet er op korte termijn een oplossing komen voor het langzaam verkeer in en rond Zierikzee. In 2013 verwachten we de visie op de exploitatie van het beheer van onze begraafplaatsen. De SGP wil op voorhand opmerken dat begraven wel betaalbaar moet blijven en dat de oplossing voor de kostendekkendheid meer in kostenbesparingen zal moeten liggen. Programma 3 Lokale Economie en recreatie Wat betreft de SchouwenDuivelandPas, willen wij graag een tussentijdse evaluatie. Voordat we de komende periode weer verder gaan investeren in deze pas, willen wij als fractie goed weten waar we staan. We zien uit naar de detailhandelsstructuurvisie die naar onze mening broodnodig is. Programma 4 Onderwijs Onderwijs is voor de SGP van groot belang en we zien dan ook uit naar de onderwijsvisie. Hierin dient wat ons betreft de krimp en de noodzakelijke slimme huisvesting een belangrijke rol in te nemen.maar de kwaliteit van het onderwijs dient niet in het gedrang te komen. Grote en belangrijke ontwikkelingen derhalve, waarbij het LEA wat betreft de SGP een cruciale plaats dient in te nemen. We zijn dan ook blij dat de visie in nauwe samenwerking met het onderwijsveld tot stand komt. Wel hopen we dat de negatieve reacties vanuit het onderwijsveld over de werking van het LEA tot het verleden horen! Programma 5 Cultuur en sport De SGP waardeert de voorgenomen oprichting van een platform erfgoed. De aanwezige expertise is daarmee goed inzetbaar bij planvorming. Wat Campus Cultura betreft zal de SGP goed de ontwikkelingen blijven volgen. Het is een grote investering voor ons eiland waarbij er alles aan gedaan dient te worden het beoogde voordeel te behalen. De SGP is verheugd te lezen dat begonnen wordt met de verzelfstandiging van het Stadhuismuseum. Ook voor andere musea kan het zinvol zijn om dit verder te onderzoeken. Voordat subsidies verstrekt worden dient er alles aan gedaan te worden dat de eigen exploitatie rond komt. Programma 6 Werk en Inkomen De SGP is groot voorstander van het huidige beleid waarbij centraal staat wat iemand nog wel kan. Het is goed om te constateren dat het ingezette beleid ondanks de vertraging vanuit Den Haag wordt voorgezet. Wat de Zuidhoek betreft is het een moeilijke tijd vanwege de crisis om de werkgevers over de streep te trekken mensen van de Zuidhoek in te zetten. Flexibele contracten zullen hierin naar onze mening de sleutel zijn. Met vaste contracten kunnen we nu geen werkgevers overhalen!

3 Omscholing is belangrijk bij het aan het werk krijgen van niet-actieven. Een leven lang leren wordt steeds belangrijker in de snel veranderende wereld van nu. Dat niet-actieven worden ingezet als vrijwilliger juichen wij zeer toe! Programma 7 Milieu De visie van OLAZ voor de heroriëntatie na 2017 is essentieel. Wij vragen ons als SGP echter af in hoeverre de OLAZ wel onafhankelijk is met de dominante rol van Delta binnen de OLAZ? Programma 8 Bouwen aan ruimte De ingeboekte verliezen op grondposities zijn logisch. Vorig jaar hebben we als SGP in de algemene beschouwingen al aangegeven dat dit nodig zou blijken te zijn. Maar wat betreft de SGP gaan we als gemeente een stap verder en wordt goed beoordeeld of de grondprijzen niet lager vastgesteld moeten worden. Dit kan leiden tot een snellere doorstroming op de vastgoedmarkt. De nu ingeboekte verliezen worden grotendeels veroorzaakt door het renteverlies op de langer lopende projecten. Door te zakken met de prijzen leiden we hetzelfde verlies en is er wel meer kans op beweging in de projecten! De SGP wil aandacht vragen voor de winterberging van de MZI vangstinstallaties. Na de door Haagse maatregelen verplichte investeringen door de mosselsector hierin, verwacht de SGP van het college verregaande medewerking om hiervoor een oplossing te vinden. Programma 10 Bestuur De SGP-fractie heeft in de raadsvergadering van oktober jl. aandacht gevraagd voor meer openheid in de beleidsvorming. De gemeente behoudt uiteraard de regie bij interactieve beleidsvorming bv. bij de totstandkoming van projecten of bij het vormen van nieuw beleid. Onze fractie wil in de komende maanden met een initiatiefvoorstel komen om een tijdelijke werkgroep te formeren, die als opdracht krijgt om met een voorstel te komen voor een andere wijze van vergaderen van de gemeenteraad (met ingang van de nieuwe raadsperiode ) met als uitgangspunt dat bij de beleidsvorming diverse partijen eerder in het proces worden betrokken, dat geldt ook voor de raadsleden. Een tweede uitgangspunt is dat dit openbaar moet zijn. Wij zijn uiteraard nieuwsgierig hoe de andere fracties hierover denken? Onze fractie vindt de begroting een solide verhaal en wij vinden dan ook dat de organisatie een pluim verdient!!! Wij wensen alle inwoners, de ambtelijke organisatie, het college en de gemeenteraadsleden gezondheid en kracht, maar vooral Gods zegen toe! SGP fractie, C.L.M. van den Berge F.G.R. van der Paauw W.C. Houtekamer PVDA ALGEMENE BESCHOUWINGEN BEGROTINGSRAAD 8 NOVEMBER 2012 ʻRealisme en Respectʼ versus ʻDuurzaam Sociaalʼ. Drie jaar geleden schreven wij ons verkiezingsprogramma met als titel ʻDuurzaam Sociaalʼ. Deze titel spreekt voor zich, het is een ultrakorte samenvatting van onze idealen. Wij streven naar een duurzame sociale samenleving waarin we steeds voor ogen houden wat onze manier van leven betekent voor de toekomst van onze

4 leefomgeving, en waarin we rekening houden met elkaar en zorg dragen voor mensen die in hun leven vaker de wind tegen hebben. Het motto van het collegeprogramma ʻRealisme en Respectʼ spreekt ook voor zich: Als je realisme het belangrijkste vindt, plaats je je dromen en idealen op afstand. En dat is ook wat je terugziet in de ambities van het college. Alle ontwikkelingen van de afgelopen jaren zijn een voortzetting van eerder ingezet beleid. Misschien is het wel zo dat de dromen, idealen en creativiteit van het college te lijden hebben onder de werklast die de wethouders ervaren. De wethouders hebben ons via de pers al laten weten dat ze adviseren om een volgend college weer met 4 wethouders te gaan werken. Ze vinden het toch wel erg veel werk voor 3 wethouders en 1 burgemeester. Nou, dat wisten wij in 2010 al... maar in overeenstemming met stoere verkiezingsuitspraken is toen met veel bravoure besloten dat deze mannen het best met zʼn drieën aan konden. Dit jaar is voor het eerst het uitvoeringsprogramma van de strategische visie Tij van de Toekomst geïntegreerd in de begroting. Een nieuwe ontwikkeling. Wij vinden het uitvoeringsprogramma nog tamelijk abstract, en volgens ons zijn de genoemde keuzes en projecten voornamelijk voortzetting van eerder ingezet beleid. Het is het college gelukt om de begroting sluitend te krijgen, we hebben in 2013 zelfs 4,2 miljoen over. Dat is mooi. In deze begroting is rekening gehouden met een verhoging van de belastingen met 1,75 %, zijnde de inflatiecorrectie. Wij hebben geluiden opgevangen over voorstellen om dit jaar de inflatiecorrectie niet toe te passen. Daarmee maak je je natuurlijk populair maar wij zouden dat kortzichtig vinden. Het doorberekenen van de inflatiecorrectie in onze belastingtarieven is een van de pijlers onder een solide financieel beleid. Van instanties en organisaties die afhankelijk zijn van gemeentelijke subsidies verwachten wij ook dat zij een degelijk financieel beleid voeren. Dat betekent volgens de fractie van de Partij van de Arbeid dat we bij het toekennen van subsidies ook de inflatiecorrectie moeten toepassen. We dienen daarom een motie in waarin we college verzoeken om bij de nieuwe subsidieverordening in kaart te brengen wat de effecten van deze werkwijze zouden zijn. In het regeerakkoord dat op 29 oktober bekend is gemaakt herkennen wij ons in de 3 pijlers: -de schatkist op orde brengen -eerlijk delen -werken aan duurzame groei. De aangekondigde Participatiewet ziet er minder somber uit dan de door het vorige kabinet PvdA Schouwen-Duiveland Algemene beschouwingen begrotingsraad 8 november 2012voorgestelde Wet Werken Naar Vermogen. Wij gaan er nu van uit dat we voor mensen die zijn aangewezen op beschut werk de sociale werkvoorziening kunnen behouden. Deelt de wethouder deze verwachting? In het regeerakkoord is ook opgenomen dat er in het kader van de bijzondere bijstand extra aandacht is voor gezinnen met kinderen. Genoemd wordt hier het belang van sport voor kinderen. Wij vinden het in dit kader wenselijk dat wij onze deelname aan het Zeeuws jeugdsportfonds ook na 2015 voortzetten. We kijken even terug naar november 2011, naar de vorige begrotingsraad. De Partij van de Arbeid nam het initiatief om binnen de algemene reserve 12 miljoen euro te oormerken voor de uitvoering van de strategische visie. Het voorstel werd aangenomen, zij het niet met algemene stemmen. Het college stelt nu voor om criteria vast te stellen voor de aanwending van deze middelen. Met de voorgestelde criteria kunnen wij instemmen met uitzondering van criterium 3: De projecten of activiteiten zijn opgenomen in het uitvoeringsprogramma voor de periode waarin we de uitgaven doen. Als we dit ongewijzigd overnemen blijft er volgens onze fractie voor de raad en het college nog maar heel weinig flexibiliteit over. Onze fractie stelt dan ook door middel van een amendement voor om dit criterium aan te vullen met

5 tenzij er zwaarwegende actuele ontwikkelingen zijn. We vinden het daarnaast ook belangrijk dat jaarlijks in de jaarrekening en in de begroting inzichtelijk is voor de raad welk deel van dit budget gebruikt is en hoeveel er dus nog beschikbaar is. In de raadsvergadering van 1 maart werd er een motie ingediend en aangenomen met het verzoek aan het college om de kern Brouwershaven op te nemen in het uitvoeringsprogramma van de Tij voor de Toekomst en daartoe onderzoeksvragen voor de korte termijn te agenderen en om hiervoor een deel van de geoormerkte 12 miljoen hiervoor in te zetten. We lezen hierover niets in het voorgestelde Uitvoeringsprogramma Tij van de Toekomst. Graag horen wij hoe het hier mee staat. Bij de behandeling van de Kadernota in mei hebben we het college gevraagd om te komen met een overzicht van alle niet-wettelijke taken en een categorisering daarvan voor wat betreft het al dan niet voortzetten van deze taken. Het college heeft aan deze vraag voldaan en heeft daarbij wat ons betreft een aantal verkeerde keuzes gemaakt. Zo vinden wij het onacceptabel dat er wordt bezuinigd op het minimabeleid en op onderwijs. Helaas hebben niet alle raadsfracties daarover een uitgesproken mening, en we moeten daardoor wachten op concrete voorstellen voor we weten waar we aan toe zijn. Een terugblik op enkele belangrijke ontwikkelingen in het afgelopen jaar. -De afdeling Openbare Werken is gereorganiseerd, een grote klus die van medewerkers extra inspanningen en aanpassing heeft gevraagd, wij spreken hierbij onze waardering uit voor de inzet van alle medewerkers. -We hebben na jaren de stekker uit Innovation Island getrokken, onze fractie zag dit al een paar jaar aankomen en het bleek uiteindelijk een onontkoombaar besluit. -Er is een begin gemaakt met de bouw van Campus Cultura, een belangrijk ontwikkeling waar wij vertrouwen in hebben. Dit project heeft een lange aanloopperiode gehad! -De werkzaamheden voor de herinrichting van het Havenplein zijn na jaren van plannen maken dan nu eindelijk gestart. Een kwaliteitsverbetering voor de binnenstad. Wij krijgen signalen dat we wat die kwaliteit betreft een aspect over hoofd hebben gezien: openbare toiletten. Wij verzoeken het college om die voorziening terug te brengen in de nabijheid van het Havenplein en dienen daartoe PvdA Schouwen-Duiveland Algemene beschouwingen begrotingsraad 8 november 2012 een motie in. Een andere kwaliteitsslag valt nog te maken in de bewegwijzering, met name voor fietsers en voetgangers. Ons wordt namelijk nogal eens de weg gevraagd. Nou is dat helemaal niet erg, wij wijzen mensen graag de weg. Al hebben wij dan vaak een onbedwingbare neiging om de mensen linksaf te sturen... -Per 1 januari 2013 gaat onze brandweer over naar de Veiligheidsregio, voor onze brandweermedewerkers een hele overgang. -Ook per 1 januari gaan wij definitief over op papierloos vergaderen. Dat zal voor de meesten van ons best wennen zijn! Het initiatief hiervoor werd in september 2010 genomen door onze gewaardeerde D66-collega Serge Vogelenzang, die wij sinds het tragische ongeluk op 5 december 2011 missen in ons midden. De fractie van de Partij van de Arbeid vindt het bijzonder jammer dat er nog geen oplossing is om een volwaardige vervanging te kunnen realiseren. Hierdoor staan 952 kiezers in de kou. Dan zijn er ontwikkelingen die in het afgelopen jaar een flinke stap dichterbij zijn gekomen: -De bouw van een nieuw sportcentrum aan de Lange Blokweg in Zierikzee en de verplaatsing van de buitensportvelden. Een prestigieus project voor de sportwethouder. -De bouw van de Brede school Noorderpolder, al meer dan 10 jaar zijn we hiervoor plannen aan het maken. -Nieuwbouw voor de Beatrixschool en de Meie, ook daarover zijn we al vanaf 2005 bezig. En dan ontwikkelingen die nog wat verder in de toekomst liggen. -De Duurzame Jachthaven van de Toekomst. Wij zijn daar zoals bekend geen voorstander van en zouden het wel logisch vinden dat de huidige economische ontwikkelingen aanleiding

6 zijn om deze plannen te heroverwegen. -Vanuit Den Haag zijn er 3 grote decentralisaties op komst, de Participatiewet (Wet Werken naar Vermogen), de Jeugdzorg en de AWBZ. Het college geeft al aan dat dit om een ander beleid vraagt. Met name op het gebied van de AWBZ zullen we meer moeten inzetten op preventie. Onze fractie stelt in dit verband voor om, in navolging van verschillende gemeenten waaronder Almelo, te gaan werken met een ʻPGB Welzijnʼ (je kunt het ook een ʻgeluksbudgetʼ noemen), bedoeld voor mensen met een chronische ziekte en/of een beperking die in een sociaal isolement verkeren. Zij kunnen op grond van maatwerk éénmalig een Persoonsgebonden Budget toegekend krijgen om ervoor te zorgen dat ze uit hun maatschappelijk isolement raken en hun zelfredzaamheid een impuls krijgt. Er zijn zeer positieve ervaringen opgedaan met deze werkwijze en de PvdA fractie wil er daarom voor pleiten om dit PGB Welzijn ook op Schouwen-Duiveland te introduceren. We dienen hiervoor een motie in waarin we nog nadere uitleg geven over hoe het zou kunnen werken en wat je er mee kunt bereiken. Eén amendement en drie moties dienen wij in. Hoeveel geld hier mee gemoeid zal zijn weten nu nog niet, zeker is dat het minder zal dan de 12 miljoen euro van vorig jaar! Tot slot spreken we hier onze dank uit voor de samenwerking in het afgelopen jaar met de collega- raadsleden, de griffier, het college en de ondersteuning door de ambtenaren in welke vorm dan ook. Petri dʼanjou en Brigitte Troost. LSD ALGEMENE BESCHOUWINGEN PROGRAMMABEGROTING LEEFBAAR SCHOUWEN DUIVELAND de eerste bakens verzet Geacht college van Burgemeester en wethouders, De eerste bakens zijn verzet, en dat zijn niet de minste bakens! We zijn een financieel gezonde gemeente, maar terecht merkt u nadrukkelijk op dat voorzichtigheid geboden is waar het om de uitgaven gaat. Wij onderschrijven dat, want de gevolgen van het nieuwe rijksbeleid zijn nog onvoldoende in beeld om te kunnen weten waar we precies staan. Vanwege de onzekere toekomst willen wij geen extra beslag leggen op de budgettaire ruimte, en dienen daarom geen amendementen of moties in. We zijn verheugd dat u onze inwoners geen lastenverzwaring heeft opgelegd, buiten de inflatiecorrectie. Dat is in overeenstemming met ons standpunt. 1. Openbare orde en veiligheid - Jongeren die samen ergens willen hangen zorgen wat ons betreft niet per definitie voor overlast. Overlastlocaties ontstaan door vandalisme. - Wij betreuren het dat niet iedere ondernemer in de Westhoek het gezamenlijk belang erkend van een goed werkend susteam. - Het uitgangspunt voor handhaving moet redelijkheid zijn. 2. Verkeer en openbare ruimte - Geen enkel risico is vooraf voor 100% uit te sluiten, maar maatregelen die bijdragen aan de verhoging van de verkeersveiligheid, zoals vrij liggende fiets-en wandelpaden, ondersteunen wij. Wel blijft de wegbeheerder primair verantwoordelijk voor de eigen weg. 1- Een onderzoek naar de parkeercapaciteit juichen wij toe. Met uiteraard

7 daaraan gekoppeld een plan van aanpak als blijkt dat er knelpunten zijn die opgelost moeten worden. - Het privatiseringstraject voor de jachthaven van Scharendijke is niet geheel vlot en vlekkeloos verlopen. De privatisering van de jachthaven in Brouwershaven zien we daarom graag anders uitgevoerd worden. - De reorganisatie bij Openbare Werken heeft een flinke besparing opgeleverd, een gedeelte van de besparing moet ingezet worden voor kwaliteitsverbetering in de openbare ruimte. ( bankjes, vuilnisbakken, zwerfvuil ) - Wij zijn blij dat er na jaren van plannenmakerij nu eindelijk een breed gedragen Havenvisie ligt. 3. Lokale economie en recreatie - Het bevorderen van landbouw met andere functies, zoals recreatie, zijn wij voorstander van. Wel vrezen wij op termijn een overdaad aan verblijfsrecreatie, wat ten koste gaat van een hoge bezettingsgraad per recreatieterrein. Graag afstemming, ook op provinciaal niveau. - Voordat we onderzoek gaan doen welke gebieden geschikt zijn voor zilte landbouw, kunnen we misschien beter eerst eens afwachten hoe het kustlaboratorium zich gaat ontwikkelen. - We horen er weinig meer over. Blijft de Jachthaven van de Toekomst soms toekomstmuziek? - De kampeernota moest als onderlegger dienen bij het vaststellen van bestemmingsplannen. Wij hebben er geen moeite mee dat het college hier zeer flexibel mee omgaat, want dat opent perspectieven voor ALLE recreatieondernemers! 4. Onderwijs - We zijn in afwachting van de nieuwe onderwijsvisie. Wij hopen dat alle belanghebbenden die meewerken aan het opstellen van deze visie alle argumenten goed in hun overweging meenemen. - Nu al is de prognose leerlingenaantal achterhaald waar het de uitbreiding van de school in Noordwelle betreft. - Je zou de moed bijna opgegeven hebben, maar eindelijk is de nieuwbouw van de Beatrixschool/de Meie inclusief gymzaal, en de Brede School in de Noorderpolder een feit Cultuur en Sport - Het kost wat maar dan heb je ook wat... Nieuw sportcentrum, en clustering van de buitensporten aan de Lange Blokweg. We kunnen trots zijn op zoʼn compleet sportpark voor Schouwen-Duiveland. - Een ander aanwinst voor ons eiland is de Campus Cultura. Wij zijn blij dat na jaren van praten dit project zo voortvarend wordt opgepakt en uitgevoerd. 6. Werk en Inkomen - De crisis duurt voort en steeds meer arbeidsplaatsen verdwijnen. De Zuidhoek blijft te allen tijde een onmisbare schakel voor arbeidsparticipatie. 7. Milieu - Duurzaam blijft natuurlijk een luchtbel, want niets duurt voor eeuwig. De wettelijk gestelde normen zijn voor ons genoeg om aan te voldoen.

8 8. Bouwen aan Ruimte - De nadruk ligt al een paar jaar op ruimte, en niet op bouwen. De grondprijzen aanzienlijk verlagen kan bijdragen aan beweging in de woningmarkt op Schouwen- Duiveland. - Met belangstelling wachten we de woonvisie af. 9. Welzijn en Zorg - Het welzijn van onze inwoners moet hoog in het vaandel blijven staan, en zorg moet geboden worden aan hen die het nodig hebben. 10. Bestuur - Blijf vooral gebruik maken van uw gezonde boeren verstand, alleen dan zijn we verzekerd van plannen die praktisch, haalbaar en betaalbaar zijn. TOT SLOT, Wederom hebben we onze algemene beschouwingen lean aangeleverd, en uiteraard heeft alles wat niet beschreven is ook onze aandacht! 3 We bedanken iedereen die heeft meegewerkt aan het tot stand brengen van deze programmabegroting. Zoals ieder jaar waren we blij met de technische voorlichting, maar we zijn vooral blij dat we doorlopend terecht kunnen bij de ambtelijke organisatie met al onze vragen. En uiteraard bedanken we iedereen voor de vriendschappelijke manier van samenwerken. En zoals gebruikelijk sluiten wij af met het uitspreken van onze waardering voor de bodes! Hun goede zorgen tijdens en na de vergaderingen maakt het raadswerk extra leuk. Jacqueline van Burg Robbert Lievense Ruud Esman Ellen Niemans Groen Links Algemene beschouwingen GroenLinks op programmabegroting Schouwen-Duiveland. Inleiding De programmabegroting doornemend constateert GroenLinks Schouwen- Duiveland dat het goed gaat met onze gemeente. Financieel gezien in elk geval. Dat blijkt uit de aanbiedingsbrief, 10 programmabegrotingen met aangepast- of nieuw beleid, het overzicht met algemene dekkingsmiddelen, 6 verplichte paragrafen, een toelichting en een batterij aan cijfers die bovengenoemde gunstige financiële positie nader toelicht. Tenslotte volgen nog de nodige kengetallen en bijlagen ter onderbouwing. Een intensief karwei, zowel om het op te stellen als om het door te nemen. Complimenten aan de ambtelijke organisatie en het college van B&W zijn daarvoor op zijn plaats. Bij deze! En echt niet alleen omdat het boekwerk ditmaal slechts 181 pagina s omvat tegenover vorig jaar nog De verleiding is groot om per programma in te gaan op hetaangekondigde nieuwe beleid of juistniet? en wat dat dan zou moeten gaan opleveren of kosten. Passen die voornemens wel in het Tij van de (groene, duurzame en sociale) Toekomst voor ons eiland zoals GroenLinks dat graag zou zien? Echter op die details zit niemand te wachten bij de algemene beschouwingen. U toch ook niet? Hopelijk bent u wel geïnteresseerd in een paar aandachtspunten.wij hebben daarbij in elk gevaleen aantal vragen aan het college van B&W en komen met een motie. Constateringen op hoofdlijnen GroenLinks start haar algemene beschouwing met een paar constateringen op

9 hoofdlijnen. Schouwen-Duiveland blijft een gemeente die er jaarlijks in slaagt een sluitende begroting te presenteren. Sterker nog: ook al gaan we het 5ejaar in sinds de aanvang van de crisis, opnieuw ziet het er naar uit dat wij voor de komende jaren telkens nog meer baten dan lasten verwachten. Op een begroting van dik 90 miljoen euro per jaar houden wij in 2013 nog zo n 4 miljoen euro over, aflopend tot nog altijd bijna 2 miljoen euro in En dat terwijl wij in het afgelopen decennium aan het eind van een jaar doorgaans ook daadwerkelijk positieve resultaten konden noteren. Mede dankzij de taakstellende bezuiniging van 5 miljoen euro per jaar die inmiddels structureel bereikt is. Maar ook omdat er mede op initiatief van GroenLinks voor gezorgd is dat de lucht uit de begroting is gehaald en reserves en voorzieningen grondig herzien zijn. Hetgeen ten goede komt aan het vrij besteedbare budget. Dan gaat het toch ook om zo n 4 miljoen euro per jaar t.o.v. enkele jaren terug. (Tegen)wind Het college waarschuwt in haar aanbiedingsbrief nadrukkelijk dat de hand op de knip gehouden moet worden omdat er nog zwaar weer op komst is vanuit Den Haag. Dat zou uit kunnen komen op dik 2 miljoen euro per jaar minder gaf de wethouder in een eerste ruwe schatting aan. En wijzittenmiddenin overdrachten vanuit provincie en rijk naar gemeenten. Veranderingen in de WIJ (Wet Investering Jongeren), de Wajong, de WMO, de AWBZ, de jeugdzorg, de Wet werken naar vermogen (met afslanken van sociale werkplaatsvoorziening als de Zuidhoek), passend onderwijs: transities die in gang gezet zijn of binnenkort komen en dan zijn wij nog niet compleet. Vaak gepaard gaand met bezuinigingen. Pas rond 2020 lijkt die storm te gaan liggen. En misschien waait de wind dan wel uit een andere gemeente, want het schijnt dat wij op onze schaal niet efficiënt genoeg aan al die nieuwe wettelijke plichten kunnen voldoen.. Moet Schouwen-Duiveland die krimp maar lijdzaam ondergaan? Staat het water ons echt zo na aan de lippen? (Overstromend) water Vragen die GroenLinks bezig houden. Vliegt het geld als water door onze vingers naar Den Haag? Of doen we er zelf iets mee?groenlinks Schouwen-Duiveland blijft voorstander van een gedegen financieel beleid met een sluitende meerjarenbegroting. Laat dat duidelijk zijn. Maar onze algemene reserve is de laatste jaren in rap tempo gegroeid van nog geen 10 miljoen euro naar dik 22 miljoen euro eind Bij de tussentijdse programmaverantwoording in 2012 bleek dat ook het huidige kalenderjaar weer afgesloten (b)lijkt te gaan worden met een gedegen positief resultaat. Kijken wij naar de begroting van dan zou hier respectievelijk nog eens zo n 11 miljoen euro aan toegevoegd worden, te beginnen met dik 4 miljoen in 2013 wanneer het vrij besteedbare budget niet ingevuld wordt. En mocht de voorspelling van de wethouder m.b.t. de effecten uit het nieuwe regeerakkoord bewaarheid worden 2 miljoen euro per jaar minder - dan houden wij nog altijd een algemene reserve over die meer dan 5 x hoger is dan wat volgens provinciale richtlijnen nodig is. Ondanks de waarschuwing vanuit het college uit de aanbestedingsbrief wordt dit voor GroenLinks wel wat teveel van het goede. Natuurlijk, er staan mooie investeringen voor de deur in 2013 en 2014: Campus Cultura, Bruinisse, een nieuwe sporthal met bijbehorende buitensporten etc. En dan zijn er nog alle plannen rond de Brouwersdam, die van ons op onderdelen wel een tandje minder mogen. Bovendien de al eerder genoemde veranderingen en onzekerheden. Al deze plannen kunnen (en zullen) financieel tegenvallen (zo leert de ervaring). Echter de sociaal maatschappelijke noden zijn groot. Heden ten dage al: individueel, maar ook voor groepen in onze samenleving. Daarvoor wil GroenLinks nu iets doen, ook al zijn nog niet alle details bekend. Toenames in aantallen uitkeringsgerechtigden, bij het verstrekken van voedselpakketten en bij de aanvragen voor schuldhulpverlening bewijzen de huidige problematiek. Ook de groeiende onzekerheid over wat (nog) mogelijk is na de hervormingen op de arbeidsmarkt, woningmarkt en zorg(voorzieningen) werpt haar schaduw vooruit. Mensen, bedrijven en (maatschappelijke) instellingen vragen zich af of en hoe lang ze dit nog volhouden. Soms gaat het al niet meer. Daar komt dan het schatkistbankieren nog eens overheen.dit zou gunstig zijn om

10 gezamenlijk rijk, provincie, waterschappen en gemeenten onder de Europese norm te blijven van maximaal 3% overschrijding op de landelijke begrotingen. Hetgeen de kans verhoogt op hogere bijdragen aan het gemeentefonds op den duur. GroenLinks Schouwen-Duiveland hanteert hier het principe van eerst zien, dan geloven. Zij hoopt oprecht dat overleg met de minister in deze nog wat op mag leveren voor de lagere overheden zoals onze gemeente. Kan de wethouder hier al meer over zeggen? Immers de landelijke overheid heeft zich op andere terreinen en ook richting de gemeente de laatste jaren alles behalve een betrouwbare partner getoond! En het zou zo maar kunnen zijn in de ogen van GroenLinks dat er vanuit Den Haag op enig moment een regeling komt die voorschrijft dat gemeenten met de nodige financiële middelen op de plank of in de spaarpot moeten inleveren ter compensatie van lagere overheden die wat minder of geen buffers hebben (opgebouwd). En laten wij niet denken dat dit niet mogelijk is, want in andere overheidssectoren is hiervan al sprake.. Net als enige jaren geleden toen GroenLinks Schouwen-Duiveland op lokaal niveau als een van de eersten aandrong op het daadwerkelijk grondig nalopen van nut en noodzaak van onze gemeentelijke (bestemmings)reserves en voorzieningen steekt GroenLinks ook nu haar nek uit door te waarschuwen voor dit landelijke schatkistbankieren en het jaarlijks verder aan laten groeien van de algemene reserves. Hoe zwaar de tijden ook zijn en nog mogen worden. Zon(nige toekomst)? De onlangs geïnstalleerde kinderburgemeester van Schouwen-Duiveland, Annah Kooman uit Zierikzee, is rond 2020 volwassen, maar heeft nu net als veel van haar medekandidaten al een scherpe blik op de toekomst. We moeten optreden tegen pesten en er samen tegenaan stelt zij. Dat is ook wat GroenLinks voor ogen heeft. In de aanbiedingsbrief meldt het college trots dat het uitwerkingsprogramma voor het Tij van de Toekomst in de begroting is verwerkt. GroenLinks wil wel opmerken dat dit feitelijk slechts geldt als aanzet voor alleen de eerste twee W-vragen waar het bij programmabegrotingenaltijdomdraait.alleen Watwillenwe en Wathebbenwedaarvoornodig wordt globaal in beeld gebracht. Wat mag dit kosten, de derde W-vraag:? Dat staat nog nergens concreet beschreven in deze begroting op een enkele uitzondering na omdat die al in bestaand beleid past(e). Dat biedt t.z.t. nog alle kansen om te bekijken of ze passen binnen de door GroenLinks gewenste duurzame, groene en sociale toekomst. Of bijgesteld moeten worden. Diverse vertalingen voor het uitvoeringsprogramma van Tij van de Toekomst mogen rekenen op steun van GroenLinks. Uitgangspunten als het unieke karakter van ons eiland willen behouden en benutten, de mogelijkheden die de natuur en cultuur hierin bieden en dat van iedereen zowel burger, onderneming, (non-profit)instelling als gemeenschap verlangd wordt hierin eigen verantwoordelijkheid te nemen bijvoorbeeld. Maatschappelijk verantwoord wel te verstaan. Want het is in onze ogen een utopie te veronderstellen dat iedereen voor zichzelf zou moeten (kunnen) zorgen. We kampen met een economische-, financiële-en eurocrisis. En dan hebben we het nog niet over de ecologische crisis, waarvan de effecten later nog nadrukkelijker gevoeld gaan worden. Maatregelen uit Europa, Den Haag, de provincie en op lokaal niveau zorgen ervoor dat momenteel bij een groeiend aantal boeren, burgers en bedrijven, (non profit)instellingen en maatschappelijke organisaties het water aan de lippen staat. Soms is de overstroming al begonnen. In alle geledingen van de bevolking van Schouwen- Duiveland. Hoogste tijd in de ogen van GroenLinks voor een groene, duurzame sociaaleconomische aanpak! Met behoud van onze unieke natuur en cultuur alsmede een beter (leef)milieu, ook voor onze (klein)kinderen. Zonder de lasten op hen af te wentelen. Met kansen voor ons eiland. Dat zijn de aandachtspunten waarop wij graag (per programmabegroting) nog even terugkomen.waar wij dan aan denken? Dat moge duidelijk zijn uit de diverse kopjes. Uiteraard zijn we benieuwd hoe het college van B&W en de overige partijen hier tegenaan kijken.

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012 Voorzitter: Griffier: Griffie: Aanwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld de heer G.H. Kocken mevrouw

Nadere informatie

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 4 september 2012 in Cultureel Centrum Cascade in Hendrik-Ido-Ambacht gehouden wordt van

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

Burgers centraal in alle begroting programma s

Burgers centraal in alle begroting programma s ALGEMENE BESCHOUWINGEN 2010 Burgers centraal in alle begroting programma s BOBbes wil graag de burgers centraal stellen in alle begroting programma s in de algemene beschouwingen. Vooral voor meer garanties

Nadere informatie

Verslag van het programma van de Kadernota 2013 op 12 juni 2011

Verslag van het programma van de Kadernota 2013 op 12 juni 2011 Verslag van het programma van de Kadernota 2013 op 12 juni 2011 AANWEZIG 5de leden: 10 de wethouders: de voorzitter: 15de griffier: verslaglegging: de heer H.J. Al (VLW), de heer H.J. van der Snoek (VLW),

Nadere informatie

Wageningen Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018 November 2013

Wageningen Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018 November 2013 Wageningen Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018 November 2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Samenwerken... 5 Overheidsparticipatie... 5 Initiatief en ideeën samenleving... 5 De wijken

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Aanwezig 30 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), M.L. Braam-Creebsburg

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, J. A. Pietersen, M. van der

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, J. A. Pietersen, M. van der CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 4 november 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118 BEGROTING 2011 1 ALGEMEEN...1 1.1 Algemene inleiding 1 1.2 Behandelprocedure 2 1.3 Opzet en totstandkoming programmabegroting 2011 2 1.4 Autorisatie begroting 4 1.5 Vertrekpunt: begroting 2011 in perspectief

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 2018 Buigend Tij voor de leefbaarheid van ons eiland

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 2018 Buigend Tij voor de leefbaarheid van ons eiland VOORWOORD Leefbaar Schouwen-Duiveland is een lokale partij zonder enige binding met een provinciale of landelijke partij. Dat heeft als voordeel dat we niet gebonden zijn en ons voor 100% kunnen richten

Nadere informatie

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP MAANDAG 12 NOVEMBER 2007 OM 14.30 UUR Voorzitter: de heer M.C. Boevée, burgemeester Griffier: de heer A. Koenen Verslag: mevrouw

Nadere informatie

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 23 JUNI 2015

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 23 JUNI 2015 ALGEMENE BESCHOUWINGEN 23 JUNI 2015 Algemene beschouwingen 2016 Voorzitter, bedankt voor de heldere kadernota, helder omdat blijkt dat wij als gemeente nog steeds financieel gezond zijn al blijkt wel dat

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

Aanwezig zijn de wethouders mevrouw A.J. van Mierlo, P.H.M. Smeulders, F.P.C.J.G. Stienen, E. de Vries en mevrouw N. van der Zanden-van der Weijden.

Aanwezig zijn de wethouders mevrouw A.J. van Mierlo, P.H.M. Smeulders, F.P.C.J.G. Stienen, E. de Vries en mevrouw N. van der Zanden-van der Weijden. 5e raadsvergadering, 4 juni 2015, 14.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden J.L. van Aert, H.F.J. Bekkers, S.J.P.H.A. van de Brug, C.H.M. van der Burgt, M. Chahim, M.

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Pagina 1 van 157 Dit is een uitgave van de Gemeente Hellendoorn: September 2013 Willem Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal

Nadere informatie

Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre

Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre Augustus 2013 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Doel van deze startnotitie... 2 2. Uitgangspunten gemeente Oost Gelre... 3 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

Bericht van verhindering is ingekomen van de heer S. van der Velde (CDA).

Bericht van verhindering is ingekomen van de heer S. van der Velde (CDA). Conceptnotulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Achtkarspelen op donderdag 29 oktober 2009, aanvang 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Buitenpost. Aanwezig: (20) Raadsleden

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

- 1 - Registratienummer 2009035092

- 1 - Registratienummer 2009035092 Registratienummer 2009035092 Notulen openbare vergadering van de gemeenteraad van Bloemendaal over de BEGROTING 2010 gehouden op donderdag 12 november 2009 om 17.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis

Nadere informatie

AANBIEDINGSNOTA. Geachte Raad,

AANBIEDINGSNOTA. Geachte Raad, AMBITIES IN PERSPECTIEF PERSPECTIEFNOTA 2015-2018 2 AANBIEDINGSNOTA Geachte Raad, Hierbij biedt het college van burgemeester en wethouders zoals gebruikelijk in het voorjaar de perspectiefnota (PPN) aan

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA), de heer R. van

Nadere informatie

KIEST VOOR VERBONDENHEID

KIEST VOOR VERBONDENHEID KIEST VOOR VERBONDENHEID Verkiezingsprogramma 2014-2018 Trilokaal heeft de afgelopen raadsperiode duidelijk karakter getoond. Onze koers vervolgen we met de focus op verbondenheid. Verbondenheid in de

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

NIEUW EVENWICHT. Samen aan zet. Coalitieakkoord 2010 2014

NIEUW EVENWICHT. Samen aan zet. Coalitieakkoord 2010 2014 NIEUW EVENWICHT Samen aan zet Coalitieakkoord 2010 2014 De heer W.G.J. Beute, namens de Gemeentebelangen/VVD fractie De heer H. te Kolsté, namens de PvdA fractie Tubbergen, 14 april 2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis R 5 november 2009/1 Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis Aanwezig: Wethouders Afwezig: Notuliste:

Nadere informatie

1. PROGRAMMABEGROTING 2015-2019

1. PROGRAMMABEGROTING 2015-2019 CONCEPTVERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG WOENSDAG 530 NOVEMBER JUNI 2011 OM 201417.00 OM 17.00 UUR UUR Voorzitter: DD de heer B.B. Schneiders Wnd. voorzitter: de

Nadere informatie

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken.

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken. Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 04 juni 2008 van 17.45 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig: dhr.

Nadere informatie

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L.

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L. sgp post compleet vernieuwd! Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager Raad wil nieuwe detailhandelsvisie In gesprek met C.S.L. Janse Coffeeshopbeleid ter discussie Nieuwsbrief 30 SGP-fractie Apeldoorn

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Groningen 2014-2018. Nu vooruit. Open stad Ruimte maken Ruimte laten

Verkiezingsprogramma D66 Groningen 2014-2018. Nu vooruit. Open stad Ruimte maken Ruimte laten Nu vooruit Open stad Ruimte maken Ruimte laten Inhoudsopgave 04 Nu vooruit Voorwoord Alexander Pechtold 06 Open stad Ruimte maken, ruimte laten 08 Burger en Stad Minder inspraak, meer samenspraak 24 Gezondheid

Nadere informatie