Algemene beschouwingen 2012SGP8 november 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene beschouwingen 2012SGP8 november 2012"

Transcriptie

1 Algemene beschouwingen 2012SGP8 november uur De SGP is blij met de compacte en solide begroting en de gelijktijdige aanbieding van de Produktenbegroting. Onze dank en waardering hiervoor! Ondanks de grote reserves willen we als SGP er nog maar eens uitdrukkelijk op wijzen dat we ons niet blind moeten staren op deze reserves. De budgettaire ruimte is veel belangrijker. En door de reeds grote investeringen, die gedaan zijn met dito verplichtingen,staat deze ruimte toch behoorlijk onder druk. En door de aangekondigde bezuinigingen in het Herfstakkoord weten we, dat we zelfs op termijn in de min kunnen gaan. Voor de SGP is de huidige lijn van het college dan ook goed en zullen we stap voor stap moeten bezuinigen en tevens weer moeten investeren om de gestelde doelen te bereiken. Door de druk op de budgettaire ruimte zal de weg van de geleidelijkheid dan ook de beste zijn! We zien de voorstellen van het college dan ook graag stap voor stap verschijnen in de komende periode. Als SGP denken wij dat het belangrijk is te beseffen dat, bij een regiegemeente, waar we steeds meer naar toe willen werken, het personeel een sleutelrol speelt. Zonder kwalitatief goed personeel is het niet goed mogelijk om als regiegemeente te excelleren. Investeringen in de kwaliteit van huidig of nieuw personeel zullen wij als SGP dan ook zeker steunen. Kosten gaan voor de baten uit. Ook een 4e wethouder is wat de SGP betreft een serieuze optie om een goede regiegemeente te worden. Wat het huidige college presteert met 3 wethouders is fors, maar naar onze mening is het bijna teveel gevraagd. Door de decentralisatie vanuit Den Haag komt er namelijk steeds meer op het bordje van de gemeente te liggen. Als gemeente moet er dan voldoende daadkracht zijn op de vele en vaak complexe dossiers. Gezien de reactie van de VNG op het Regeerakkoord zal het op de sociale dossiers een hele opgave worden om als gemeente een evenwichtig geheel te realiseren. Onder verwijzing naar onze unaniem gesteunde motie voor een sociale reserve, zijn we dan ook benieuwd naar de omvang van de te vormen reserve en de onderbouwing daarvan zodra de nieuwe wetgeving definitief is geworden.programma 1 Veiligheid en integrale handhaving Het College heeft de laatste jaren de touwtjes op dit onderwerp wat strakker aangetrokken. Er is een verandering opgetreden wat betreft handhaving bv. ten aanzien van het uitgaansleven op Renesse. Wij steunen dit beleid. Ga hiermee door. De SGP-fractie is van mening dat de regionale campagne Laat ze niet (ver)zuipen blijvend onder de aandacht moet worden gebracht. De invoering van een nieuwe horecawet geeft de gemeente meer verantwoordelijkheden op het gebied van handhaving. Ook de handhaving na de inwerkingtreding van de maatregel dat onder de 18 jaar geen alcohol wordt verkocht, is broodnodig! Onze fractie wil graag halfjaarlijks geïnformeerd worden over de stand van zaken met betrekking tot de resultaten van zowel de campagne als de handhaving. Waarschijnlijk zal het Rijk minimale middelen voor deze te decentraliseren taak overdragen. Dit roept bestuurlijke vragen bij onze fractie op, zoals: a. b.

2 c. Hoe denkt het college deze taak toch zo goed mogelijk uit te voeren? Hoe zorgt het college ervoor dat jongeren die zich misdragen bij het uitgaan ook van bv. de jongerencamping worden verwijderd en naar huis worden gestuurd? Welke plannen heeft het college om Renesse verder om te vormen tot gezinsbadplaats? Programma 2 Verkeer en Openbare Ruimte Als in 2013 de herstructurering van de parkeerterreinen in Zierikzee zal worden afgerond, wil de SGP dat er een goed parkeerverwijssysteem komt. Hiermee moet inzichtelijk worden op welk parkeerterreinen er hoeveel plaatsen beschikbaar zijn op het moment dat je Zierikzee binnen komt rijden. Ook moet er op korte termijn een oplossing komen voor het langzaam verkeer in en rond Zierikzee. In 2013 verwachten we de visie op de exploitatie van het beheer van onze begraafplaatsen. De SGP wil op voorhand opmerken dat begraven wel betaalbaar moet blijven en dat de oplossing voor de kostendekkendheid meer in kostenbesparingen zal moeten liggen. Programma 3 Lokale Economie en recreatie Wat betreft de SchouwenDuivelandPas, willen wij graag een tussentijdse evaluatie. Voordat we de komende periode weer verder gaan investeren in deze pas, willen wij als fractie goed weten waar we staan. We zien uit naar de detailhandelsstructuurvisie die naar onze mening broodnodig is. Programma 4 Onderwijs Onderwijs is voor de SGP van groot belang en we zien dan ook uit naar de onderwijsvisie. Hierin dient wat ons betreft de krimp en de noodzakelijke slimme huisvesting een belangrijke rol in te nemen.maar de kwaliteit van het onderwijs dient niet in het gedrang te komen. Grote en belangrijke ontwikkelingen derhalve, waarbij het LEA wat betreft de SGP een cruciale plaats dient in te nemen. We zijn dan ook blij dat de visie in nauwe samenwerking met het onderwijsveld tot stand komt. Wel hopen we dat de negatieve reacties vanuit het onderwijsveld over de werking van het LEA tot het verleden horen! Programma 5 Cultuur en sport De SGP waardeert de voorgenomen oprichting van een platform erfgoed. De aanwezige expertise is daarmee goed inzetbaar bij planvorming. Wat Campus Cultura betreft zal de SGP goed de ontwikkelingen blijven volgen. Het is een grote investering voor ons eiland waarbij er alles aan gedaan dient te worden het beoogde voordeel te behalen. De SGP is verheugd te lezen dat begonnen wordt met de verzelfstandiging van het Stadhuismuseum. Ook voor andere musea kan het zinvol zijn om dit verder te onderzoeken. Voordat subsidies verstrekt worden dient er alles aan gedaan te worden dat de eigen exploitatie rond komt. Programma 6 Werk en Inkomen De SGP is groot voorstander van het huidige beleid waarbij centraal staat wat iemand nog wel kan. Het is goed om te constateren dat het ingezette beleid ondanks de vertraging vanuit Den Haag wordt voorgezet. Wat de Zuidhoek betreft is het een moeilijke tijd vanwege de crisis om de werkgevers over de streep te trekken mensen van de Zuidhoek in te zetten. Flexibele contracten zullen hierin naar onze mening de sleutel zijn. Met vaste contracten kunnen we nu geen werkgevers overhalen!

3 Omscholing is belangrijk bij het aan het werk krijgen van niet-actieven. Een leven lang leren wordt steeds belangrijker in de snel veranderende wereld van nu. Dat niet-actieven worden ingezet als vrijwilliger juichen wij zeer toe! Programma 7 Milieu De visie van OLAZ voor de heroriëntatie na 2017 is essentieel. Wij vragen ons als SGP echter af in hoeverre de OLAZ wel onafhankelijk is met de dominante rol van Delta binnen de OLAZ? Programma 8 Bouwen aan ruimte De ingeboekte verliezen op grondposities zijn logisch. Vorig jaar hebben we als SGP in de algemene beschouwingen al aangegeven dat dit nodig zou blijken te zijn. Maar wat betreft de SGP gaan we als gemeente een stap verder en wordt goed beoordeeld of de grondprijzen niet lager vastgesteld moeten worden. Dit kan leiden tot een snellere doorstroming op de vastgoedmarkt. De nu ingeboekte verliezen worden grotendeels veroorzaakt door het renteverlies op de langer lopende projecten. Door te zakken met de prijzen leiden we hetzelfde verlies en is er wel meer kans op beweging in de projecten! De SGP wil aandacht vragen voor de winterberging van de MZI vangstinstallaties. Na de door Haagse maatregelen verplichte investeringen door de mosselsector hierin, verwacht de SGP van het college verregaande medewerking om hiervoor een oplossing te vinden. Programma 10 Bestuur De SGP-fractie heeft in de raadsvergadering van oktober jl. aandacht gevraagd voor meer openheid in de beleidsvorming. De gemeente behoudt uiteraard de regie bij interactieve beleidsvorming bv. bij de totstandkoming van projecten of bij het vormen van nieuw beleid. Onze fractie wil in de komende maanden met een initiatiefvoorstel komen om een tijdelijke werkgroep te formeren, die als opdracht krijgt om met een voorstel te komen voor een andere wijze van vergaderen van de gemeenteraad (met ingang van de nieuwe raadsperiode ) met als uitgangspunt dat bij de beleidsvorming diverse partijen eerder in het proces worden betrokken, dat geldt ook voor de raadsleden. Een tweede uitgangspunt is dat dit openbaar moet zijn. Wij zijn uiteraard nieuwsgierig hoe de andere fracties hierover denken? Onze fractie vindt de begroting een solide verhaal en wij vinden dan ook dat de organisatie een pluim verdient!!! Wij wensen alle inwoners, de ambtelijke organisatie, het college en de gemeenteraadsleden gezondheid en kracht, maar vooral Gods zegen toe! SGP fractie, C.L.M. van den Berge F.G.R. van der Paauw W.C. Houtekamer PVDA ALGEMENE BESCHOUWINGEN BEGROTINGSRAAD 8 NOVEMBER 2012 ʻRealisme en Respectʼ versus ʻDuurzaam Sociaalʼ. Drie jaar geleden schreven wij ons verkiezingsprogramma met als titel ʻDuurzaam Sociaalʼ. Deze titel spreekt voor zich, het is een ultrakorte samenvatting van onze idealen. Wij streven naar een duurzame sociale samenleving waarin we steeds voor ogen houden wat onze manier van leven betekent voor de toekomst van onze

4 leefomgeving, en waarin we rekening houden met elkaar en zorg dragen voor mensen die in hun leven vaker de wind tegen hebben. Het motto van het collegeprogramma ʻRealisme en Respectʼ spreekt ook voor zich: Als je realisme het belangrijkste vindt, plaats je je dromen en idealen op afstand. En dat is ook wat je terugziet in de ambities van het college. Alle ontwikkelingen van de afgelopen jaren zijn een voortzetting van eerder ingezet beleid. Misschien is het wel zo dat de dromen, idealen en creativiteit van het college te lijden hebben onder de werklast die de wethouders ervaren. De wethouders hebben ons via de pers al laten weten dat ze adviseren om een volgend college weer met 4 wethouders te gaan werken. Ze vinden het toch wel erg veel werk voor 3 wethouders en 1 burgemeester. Nou, dat wisten wij in 2010 al... maar in overeenstemming met stoere verkiezingsuitspraken is toen met veel bravoure besloten dat deze mannen het best met zʼn drieën aan konden. Dit jaar is voor het eerst het uitvoeringsprogramma van de strategische visie Tij van de Toekomst geïntegreerd in de begroting. Een nieuwe ontwikkeling. Wij vinden het uitvoeringsprogramma nog tamelijk abstract, en volgens ons zijn de genoemde keuzes en projecten voornamelijk voortzetting van eerder ingezet beleid. Het is het college gelukt om de begroting sluitend te krijgen, we hebben in 2013 zelfs 4,2 miljoen over. Dat is mooi. In deze begroting is rekening gehouden met een verhoging van de belastingen met 1,75 %, zijnde de inflatiecorrectie. Wij hebben geluiden opgevangen over voorstellen om dit jaar de inflatiecorrectie niet toe te passen. Daarmee maak je je natuurlijk populair maar wij zouden dat kortzichtig vinden. Het doorberekenen van de inflatiecorrectie in onze belastingtarieven is een van de pijlers onder een solide financieel beleid. Van instanties en organisaties die afhankelijk zijn van gemeentelijke subsidies verwachten wij ook dat zij een degelijk financieel beleid voeren. Dat betekent volgens de fractie van de Partij van de Arbeid dat we bij het toekennen van subsidies ook de inflatiecorrectie moeten toepassen. We dienen daarom een motie in waarin we college verzoeken om bij de nieuwe subsidieverordening in kaart te brengen wat de effecten van deze werkwijze zouden zijn. In het regeerakkoord dat op 29 oktober bekend is gemaakt herkennen wij ons in de 3 pijlers: -de schatkist op orde brengen -eerlijk delen -werken aan duurzame groei. De aangekondigde Participatiewet ziet er minder somber uit dan de door het vorige kabinet PvdA Schouwen-Duiveland Algemene beschouwingen begrotingsraad 8 november 2012voorgestelde Wet Werken Naar Vermogen. Wij gaan er nu van uit dat we voor mensen die zijn aangewezen op beschut werk de sociale werkvoorziening kunnen behouden. Deelt de wethouder deze verwachting? In het regeerakkoord is ook opgenomen dat er in het kader van de bijzondere bijstand extra aandacht is voor gezinnen met kinderen. Genoemd wordt hier het belang van sport voor kinderen. Wij vinden het in dit kader wenselijk dat wij onze deelname aan het Zeeuws jeugdsportfonds ook na 2015 voortzetten. We kijken even terug naar november 2011, naar de vorige begrotingsraad. De Partij van de Arbeid nam het initiatief om binnen de algemene reserve 12 miljoen euro te oormerken voor de uitvoering van de strategische visie. Het voorstel werd aangenomen, zij het niet met algemene stemmen. Het college stelt nu voor om criteria vast te stellen voor de aanwending van deze middelen. Met de voorgestelde criteria kunnen wij instemmen met uitzondering van criterium 3: De projecten of activiteiten zijn opgenomen in het uitvoeringsprogramma voor de periode waarin we de uitgaven doen. Als we dit ongewijzigd overnemen blijft er volgens onze fractie voor de raad en het college nog maar heel weinig flexibiliteit over. Onze fractie stelt dan ook door middel van een amendement voor om dit criterium aan te vullen met

5 tenzij er zwaarwegende actuele ontwikkelingen zijn. We vinden het daarnaast ook belangrijk dat jaarlijks in de jaarrekening en in de begroting inzichtelijk is voor de raad welk deel van dit budget gebruikt is en hoeveel er dus nog beschikbaar is. In de raadsvergadering van 1 maart werd er een motie ingediend en aangenomen met het verzoek aan het college om de kern Brouwershaven op te nemen in het uitvoeringsprogramma van de Tij voor de Toekomst en daartoe onderzoeksvragen voor de korte termijn te agenderen en om hiervoor een deel van de geoormerkte 12 miljoen hiervoor in te zetten. We lezen hierover niets in het voorgestelde Uitvoeringsprogramma Tij van de Toekomst. Graag horen wij hoe het hier mee staat. Bij de behandeling van de Kadernota in mei hebben we het college gevraagd om te komen met een overzicht van alle niet-wettelijke taken en een categorisering daarvan voor wat betreft het al dan niet voortzetten van deze taken. Het college heeft aan deze vraag voldaan en heeft daarbij wat ons betreft een aantal verkeerde keuzes gemaakt. Zo vinden wij het onacceptabel dat er wordt bezuinigd op het minimabeleid en op onderwijs. Helaas hebben niet alle raadsfracties daarover een uitgesproken mening, en we moeten daardoor wachten op concrete voorstellen voor we weten waar we aan toe zijn. Een terugblik op enkele belangrijke ontwikkelingen in het afgelopen jaar. -De afdeling Openbare Werken is gereorganiseerd, een grote klus die van medewerkers extra inspanningen en aanpassing heeft gevraagd, wij spreken hierbij onze waardering uit voor de inzet van alle medewerkers. -We hebben na jaren de stekker uit Innovation Island getrokken, onze fractie zag dit al een paar jaar aankomen en het bleek uiteindelijk een onontkoombaar besluit. -Er is een begin gemaakt met de bouw van Campus Cultura, een belangrijk ontwikkeling waar wij vertrouwen in hebben. Dit project heeft een lange aanloopperiode gehad! -De werkzaamheden voor de herinrichting van het Havenplein zijn na jaren van plannen maken dan nu eindelijk gestart. Een kwaliteitsverbetering voor de binnenstad. Wij krijgen signalen dat we wat die kwaliteit betreft een aspect over hoofd hebben gezien: openbare toiletten. Wij verzoeken het college om die voorziening terug te brengen in de nabijheid van het Havenplein en dienen daartoe PvdA Schouwen-Duiveland Algemene beschouwingen begrotingsraad 8 november 2012 een motie in. Een andere kwaliteitsslag valt nog te maken in de bewegwijzering, met name voor fietsers en voetgangers. Ons wordt namelijk nogal eens de weg gevraagd. Nou is dat helemaal niet erg, wij wijzen mensen graag de weg. Al hebben wij dan vaak een onbedwingbare neiging om de mensen linksaf te sturen... -Per 1 januari 2013 gaat onze brandweer over naar de Veiligheidsregio, voor onze brandweermedewerkers een hele overgang. -Ook per 1 januari gaan wij definitief over op papierloos vergaderen. Dat zal voor de meesten van ons best wennen zijn! Het initiatief hiervoor werd in september 2010 genomen door onze gewaardeerde D66-collega Serge Vogelenzang, die wij sinds het tragische ongeluk op 5 december 2011 missen in ons midden. De fractie van de Partij van de Arbeid vindt het bijzonder jammer dat er nog geen oplossing is om een volwaardige vervanging te kunnen realiseren. Hierdoor staan 952 kiezers in de kou. Dan zijn er ontwikkelingen die in het afgelopen jaar een flinke stap dichterbij zijn gekomen: -De bouw van een nieuw sportcentrum aan de Lange Blokweg in Zierikzee en de verplaatsing van de buitensportvelden. Een prestigieus project voor de sportwethouder. -De bouw van de Brede school Noorderpolder, al meer dan 10 jaar zijn we hiervoor plannen aan het maken. -Nieuwbouw voor de Beatrixschool en de Meie, ook daarover zijn we al vanaf 2005 bezig. En dan ontwikkelingen die nog wat verder in de toekomst liggen. -De Duurzame Jachthaven van de Toekomst. Wij zijn daar zoals bekend geen voorstander van en zouden het wel logisch vinden dat de huidige economische ontwikkelingen aanleiding

6 zijn om deze plannen te heroverwegen. -Vanuit Den Haag zijn er 3 grote decentralisaties op komst, de Participatiewet (Wet Werken naar Vermogen), de Jeugdzorg en de AWBZ. Het college geeft al aan dat dit om een ander beleid vraagt. Met name op het gebied van de AWBZ zullen we meer moeten inzetten op preventie. Onze fractie stelt in dit verband voor om, in navolging van verschillende gemeenten waaronder Almelo, te gaan werken met een ʻPGB Welzijnʼ (je kunt het ook een ʻgeluksbudgetʼ noemen), bedoeld voor mensen met een chronische ziekte en/of een beperking die in een sociaal isolement verkeren. Zij kunnen op grond van maatwerk éénmalig een Persoonsgebonden Budget toegekend krijgen om ervoor te zorgen dat ze uit hun maatschappelijk isolement raken en hun zelfredzaamheid een impuls krijgt. Er zijn zeer positieve ervaringen opgedaan met deze werkwijze en de PvdA fractie wil er daarom voor pleiten om dit PGB Welzijn ook op Schouwen-Duiveland te introduceren. We dienen hiervoor een motie in waarin we nog nadere uitleg geven over hoe het zou kunnen werken en wat je er mee kunt bereiken. Eén amendement en drie moties dienen wij in. Hoeveel geld hier mee gemoeid zal zijn weten nu nog niet, zeker is dat het minder zal dan de 12 miljoen euro van vorig jaar! Tot slot spreken we hier onze dank uit voor de samenwerking in het afgelopen jaar met de collega- raadsleden, de griffier, het college en de ondersteuning door de ambtenaren in welke vorm dan ook. Petri dʼanjou en Brigitte Troost. LSD ALGEMENE BESCHOUWINGEN PROGRAMMABEGROTING LEEFBAAR SCHOUWEN DUIVELAND de eerste bakens verzet Geacht college van Burgemeester en wethouders, De eerste bakens zijn verzet, en dat zijn niet de minste bakens! We zijn een financieel gezonde gemeente, maar terecht merkt u nadrukkelijk op dat voorzichtigheid geboden is waar het om de uitgaven gaat. Wij onderschrijven dat, want de gevolgen van het nieuwe rijksbeleid zijn nog onvoldoende in beeld om te kunnen weten waar we precies staan. Vanwege de onzekere toekomst willen wij geen extra beslag leggen op de budgettaire ruimte, en dienen daarom geen amendementen of moties in. We zijn verheugd dat u onze inwoners geen lastenverzwaring heeft opgelegd, buiten de inflatiecorrectie. Dat is in overeenstemming met ons standpunt. 1. Openbare orde en veiligheid - Jongeren die samen ergens willen hangen zorgen wat ons betreft niet per definitie voor overlast. Overlastlocaties ontstaan door vandalisme. - Wij betreuren het dat niet iedere ondernemer in de Westhoek het gezamenlijk belang erkend van een goed werkend susteam. - Het uitgangspunt voor handhaving moet redelijkheid zijn. 2. Verkeer en openbare ruimte - Geen enkel risico is vooraf voor 100% uit te sluiten, maar maatregelen die bijdragen aan de verhoging van de verkeersveiligheid, zoals vrij liggende fiets-en wandelpaden, ondersteunen wij. Wel blijft de wegbeheerder primair verantwoordelijk voor de eigen weg. 1- Een onderzoek naar de parkeercapaciteit juichen wij toe. Met uiteraard

7 daaraan gekoppeld een plan van aanpak als blijkt dat er knelpunten zijn die opgelost moeten worden. - Het privatiseringstraject voor de jachthaven van Scharendijke is niet geheel vlot en vlekkeloos verlopen. De privatisering van de jachthaven in Brouwershaven zien we daarom graag anders uitgevoerd worden. - De reorganisatie bij Openbare Werken heeft een flinke besparing opgeleverd, een gedeelte van de besparing moet ingezet worden voor kwaliteitsverbetering in de openbare ruimte. ( bankjes, vuilnisbakken, zwerfvuil ) - Wij zijn blij dat er na jaren van plannenmakerij nu eindelijk een breed gedragen Havenvisie ligt. 3. Lokale economie en recreatie - Het bevorderen van landbouw met andere functies, zoals recreatie, zijn wij voorstander van. Wel vrezen wij op termijn een overdaad aan verblijfsrecreatie, wat ten koste gaat van een hoge bezettingsgraad per recreatieterrein. Graag afstemming, ook op provinciaal niveau. - Voordat we onderzoek gaan doen welke gebieden geschikt zijn voor zilte landbouw, kunnen we misschien beter eerst eens afwachten hoe het kustlaboratorium zich gaat ontwikkelen. - We horen er weinig meer over. Blijft de Jachthaven van de Toekomst soms toekomstmuziek? - De kampeernota moest als onderlegger dienen bij het vaststellen van bestemmingsplannen. Wij hebben er geen moeite mee dat het college hier zeer flexibel mee omgaat, want dat opent perspectieven voor ALLE recreatieondernemers! 4. Onderwijs - We zijn in afwachting van de nieuwe onderwijsvisie. Wij hopen dat alle belanghebbenden die meewerken aan het opstellen van deze visie alle argumenten goed in hun overweging meenemen. - Nu al is de prognose leerlingenaantal achterhaald waar het de uitbreiding van de school in Noordwelle betreft. - Je zou de moed bijna opgegeven hebben, maar eindelijk is de nieuwbouw van de Beatrixschool/de Meie inclusief gymzaal, en de Brede School in de Noorderpolder een feit Cultuur en Sport - Het kost wat maar dan heb je ook wat... Nieuw sportcentrum, en clustering van de buitensporten aan de Lange Blokweg. We kunnen trots zijn op zoʼn compleet sportpark voor Schouwen-Duiveland. - Een ander aanwinst voor ons eiland is de Campus Cultura. Wij zijn blij dat na jaren van praten dit project zo voortvarend wordt opgepakt en uitgevoerd. 6. Werk en Inkomen - De crisis duurt voort en steeds meer arbeidsplaatsen verdwijnen. De Zuidhoek blijft te allen tijde een onmisbare schakel voor arbeidsparticipatie. 7. Milieu - Duurzaam blijft natuurlijk een luchtbel, want niets duurt voor eeuwig. De wettelijk gestelde normen zijn voor ons genoeg om aan te voldoen.

8 8. Bouwen aan Ruimte - De nadruk ligt al een paar jaar op ruimte, en niet op bouwen. De grondprijzen aanzienlijk verlagen kan bijdragen aan beweging in de woningmarkt op Schouwen- Duiveland. - Met belangstelling wachten we de woonvisie af. 9. Welzijn en Zorg - Het welzijn van onze inwoners moet hoog in het vaandel blijven staan, en zorg moet geboden worden aan hen die het nodig hebben. 10. Bestuur - Blijf vooral gebruik maken van uw gezonde boeren verstand, alleen dan zijn we verzekerd van plannen die praktisch, haalbaar en betaalbaar zijn. TOT SLOT, Wederom hebben we onze algemene beschouwingen lean aangeleverd, en uiteraard heeft alles wat niet beschreven is ook onze aandacht! 3 We bedanken iedereen die heeft meegewerkt aan het tot stand brengen van deze programmabegroting. Zoals ieder jaar waren we blij met de technische voorlichting, maar we zijn vooral blij dat we doorlopend terecht kunnen bij de ambtelijke organisatie met al onze vragen. En uiteraard bedanken we iedereen voor de vriendschappelijke manier van samenwerken. En zoals gebruikelijk sluiten wij af met het uitspreken van onze waardering voor de bodes! Hun goede zorgen tijdens en na de vergaderingen maakt het raadswerk extra leuk. Jacqueline van Burg Robbert Lievense Ruud Esman Ellen Niemans Groen Links Algemene beschouwingen GroenLinks op programmabegroting Schouwen-Duiveland. Inleiding De programmabegroting doornemend constateert GroenLinks Schouwen- Duiveland dat het goed gaat met onze gemeente. Financieel gezien in elk geval. Dat blijkt uit de aanbiedingsbrief, 10 programmabegrotingen met aangepast- of nieuw beleid, het overzicht met algemene dekkingsmiddelen, 6 verplichte paragrafen, een toelichting en een batterij aan cijfers die bovengenoemde gunstige financiële positie nader toelicht. Tenslotte volgen nog de nodige kengetallen en bijlagen ter onderbouwing. Een intensief karwei, zowel om het op te stellen als om het door te nemen. Complimenten aan de ambtelijke organisatie en het college van B&W zijn daarvoor op zijn plaats. Bij deze! En echt niet alleen omdat het boekwerk ditmaal slechts 181 pagina s omvat tegenover vorig jaar nog De verleiding is groot om per programma in te gaan op hetaangekondigde nieuwe beleid of juistniet? en wat dat dan zou moeten gaan opleveren of kosten. Passen die voornemens wel in het Tij van de (groene, duurzame en sociale) Toekomst voor ons eiland zoals GroenLinks dat graag zou zien? Echter op die details zit niemand te wachten bij de algemene beschouwingen. U toch ook niet? Hopelijk bent u wel geïnteresseerd in een paar aandachtspunten.wij hebben daarbij in elk gevaleen aantal vragen aan het college van B&W en komen met een motie. Constateringen op hoofdlijnen GroenLinks start haar algemene beschouwing met een paar constateringen op

9 hoofdlijnen. Schouwen-Duiveland blijft een gemeente die er jaarlijks in slaagt een sluitende begroting te presenteren. Sterker nog: ook al gaan we het 5ejaar in sinds de aanvang van de crisis, opnieuw ziet het er naar uit dat wij voor de komende jaren telkens nog meer baten dan lasten verwachten. Op een begroting van dik 90 miljoen euro per jaar houden wij in 2013 nog zo n 4 miljoen euro over, aflopend tot nog altijd bijna 2 miljoen euro in En dat terwijl wij in het afgelopen decennium aan het eind van een jaar doorgaans ook daadwerkelijk positieve resultaten konden noteren. Mede dankzij de taakstellende bezuiniging van 5 miljoen euro per jaar die inmiddels structureel bereikt is. Maar ook omdat er mede op initiatief van GroenLinks voor gezorgd is dat de lucht uit de begroting is gehaald en reserves en voorzieningen grondig herzien zijn. Hetgeen ten goede komt aan het vrij besteedbare budget. Dan gaat het toch ook om zo n 4 miljoen euro per jaar t.o.v. enkele jaren terug. (Tegen)wind Het college waarschuwt in haar aanbiedingsbrief nadrukkelijk dat de hand op de knip gehouden moet worden omdat er nog zwaar weer op komst is vanuit Den Haag. Dat zou uit kunnen komen op dik 2 miljoen euro per jaar minder gaf de wethouder in een eerste ruwe schatting aan. En wijzittenmiddenin overdrachten vanuit provincie en rijk naar gemeenten. Veranderingen in de WIJ (Wet Investering Jongeren), de Wajong, de WMO, de AWBZ, de jeugdzorg, de Wet werken naar vermogen (met afslanken van sociale werkplaatsvoorziening als de Zuidhoek), passend onderwijs: transities die in gang gezet zijn of binnenkort komen en dan zijn wij nog niet compleet. Vaak gepaard gaand met bezuinigingen. Pas rond 2020 lijkt die storm te gaan liggen. En misschien waait de wind dan wel uit een andere gemeente, want het schijnt dat wij op onze schaal niet efficiënt genoeg aan al die nieuwe wettelijke plichten kunnen voldoen.. Moet Schouwen-Duiveland die krimp maar lijdzaam ondergaan? Staat het water ons echt zo na aan de lippen? (Overstromend) water Vragen die GroenLinks bezig houden. Vliegt het geld als water door onze vingers naar Den Haag? Of doen we er zelf iets mee?groenlinks Schouwen-Duiveland blijft voorstander van een gedegen financieel beleid met een sluitende meerjarenbegroting. Laat dat duidelijk zijn. Maar onze algemene reserve is de laatste jaren in rap tempo gegroeid van nog geen 10 miljoen euro naar dik 22 miljoen euro eind Bij de tussentijdse programmaverantwoording in 2012 bleek dat ook het huidige kalenderjaar weer afgesloten (b)lijkt te gaan worden met een gedegen positief resultaat. Kijken wij naar de begroting van dan zou hier respectievelijk nog eens zo n 11 miljoen euro aan toegevoegd worden, te beginnen met dik 4 miljoen in 2013 wanneer het vrij besteedbare budget niet ingevuld wordt. En mocht de voorspelling van de wethouder m.b.t. de effecten uit het nieuwe regeerakkoord bewaarheid worden 2 miljoen euro per jaar minder - dan houden wij nog altijd een algemene reserve over die meer dan 5 x hoger is dan wat volgens provinciale richtlijnen nodig is. Ondanks de waarschuwing vanuit het college uit de aanbestedingsbrief wordt dit voor GroenLinks wel wat teveel van het goede. Natuurlijk, er staan mooie investeringen voor de deur in 2013 en 2014: Campus Cultura, Bruinisse, een nieuwe sporthal met bijbehorende buitensporten etc. En dan zijn er nog alle plannen rond de Brouwersdam, die van ons op onderdelen wel een tandje minder mogen. Bovendien de al eerder genoemde veranderingen en onzekerheden. Al deze plannen kunnen (en zullen) financieel tegenvallen (zo leert de ervaring). Echter de sociaal maatschappelijke noden zijn groot. Heden ten dage al: individueel, maar ook voor groepen in onze samenleving. Daarvoor wil GroenLinks nu iets doen, ook al zijn nog niet alle details bekend. Toenames in aantallen uitkeringsgerechtigden, bij het verstrekken van voedselpakketten en bij de aanvragen voor schuldhulpverlening bewijzen de huidige problematiek. Ook de groeiende onzekerheid over wat (nog) mogelijk is na de hervormingen op de arbeidsmarkt, woningmarkt en zorg(voorzieningen) werpt haar schaduw vooruit. Mensen, bedrijven en (maatschappelijke) instellingen vragen zich af of en hoe lang ze dit nog volhouden. Soms gaat het al niet meer. Daar komt dan het schatkistbankieren nog eens overheen.dit zou gunstig zijn om

10 gezamenlijk rijk, provincie, waterschappen en gemeenten onder de Europese norm te blijven van maximaal 3% overschrijding op de landelijke begrotingen. Hetgeen de kans verhoogt op hogere bijdragen aan het gemeentefonds op den duur. GroenLinks Schouwen-Duiveland hanteert hier het principe van eerst zien, dan geloven. Zij hoopt oprecht dat overleg met de minister in deze nog wat op mag leveren voor de lagere overheden zoals onze gemeente. Kan de wethouder hier al meer over zeggen? Immers de landelijke overheid heeft zich op andere terreinen en ook richting de gemeente de laatste jaren alles behalve een betrouwbare partner getoond! En het zou zo maar kunnen zijn in de ogen van GroenLinks dat er vanuit Den Haag op enig moment een regeling komt die voorschrijft dat gemeenten met de nodige financiële middelen op de plank of in de spaarpot moeten inleveren ter compensatie van lagere overheden die wat minder of geen buffers hebben (opgebouwd). En laten wij niet denken dat dit niet mogelijk is, want in andere overheidssectoren is hiervan al sprake.. Net als enige jaren geleden toen GroenLinks Schouwen-Duiveland op lokaal niveau als een van de eersten aandrong op het daadwerkelijk grondig nalopen van nut en noodzaak van onze gemeentelijke (bestemmings)reserves en voorzieningen steekt GroenLinks ook nu haar nek uit door te waarschuwen voor dit landelijke schatkistbankieren en het jaarlijks verder aan laten groeien van de algemene reserves. Hoe zwaar de tijden ook zijn en nog mogen worden. Zon(nige toekomst)? De onlangs geïnstalleerde kinderburgemeester van Schouwen-Duiveland, Annah Kooman uit Zierikzee, is rond 2020 volwassen, maar heeft nu net als veel van haar medekandidaten al een scherpe blik op de toekomst. We moeten optreden tegen pesten en er samen tegenaan stelt zij. Dat is ook wat GroenLinks voor ogen heeft. In de aanbiedingsbrief meldt het college trots dat het uitwerkingsprogramma voor het Tij van de Toekomst in de begroting is verwerkt. GroenLinks wil wel opmerken dat dit feitelijk slechts geldt als aanzet voor alleen de eerste twee W-vragen waar het bij programmabegrotingenaltijdomdraait.alleen Watwillenwe en Wathebbenwedaarvoornodig wordt globaal in beeld gebracht. Wat mag dit kosten, de derde W-vraag:? Dat staat nog nergens concreet beschreven in deze begroting op een enkele uitzondering na omdat die al in bestaand beleid past(e). Dat biedt t.z.t. nog alle kansen om te bekijken of ze passen binnen de door GroenLinks gewenste duurzame, groene en sociale toekomst. Of bijgesteld moeten worden. Diverse vertalingen voor het uitvoeringsprogramma van Tij van de Toekomst mogen rekenen op steun van GroenLinks. Uitgangspunten als het unieke karakter van ons eiland willen behouden en benutten, de mogelijkheden die de natuur en cultuur hierin bieden en dat van iedereen zowel burger, onderneming, (non-profit)instelling als gemeenschap verlangd wordt hierin eigen verantwoordelijkheid te nemen bijvoorbeeld. Maatschappelijk verantwoord wel te verstaan. Want het is in onze ogen een utopie te veronderstellen dat iedereen voor zichzelf zou moeten (kunnen) zorgen. We kampen met een economische-, financiële-en eurocrisis. En dan hebben we het nog niet over de ecologische crisis, waarvan de effecten later nog nadrukkelijker gevoeld gaan worden. Maatregelen uit Europa, Den Haag, de provincie en op lokaal niveau zorgen ervoor dat momenteel bij een groeiend aantal boeren, burgers en bedrijven, (non profit)instellingen en maatschappelijke organisaties het water aan de lippen staat. Soms is de overstroming al begonnen. In alle geledingen van de bevolking van Schouwen- Duiveland. Hoogste tijd in de ogen van GroenLinks voor een groene, duurzame sociaaleconomische aanpak! Met behoud van onze unieke natuur en cultuur alsmede een beter (leef)milieu, ook voor onze (klein)kinderen. Zonder de lasten op hen af te wentelen. Met kansen voor ons eiland. Dat zijn de aandachtspunten waarop wij graag (per programmabegroting) nog even terugkomen.waar wij dan aan denken? Dat moge duidelijk zijn uit de diverse kopjes. Uiteraard zijn we benieuwd hoe het college van B&W en de overige partijen hier tegenaan kijken.

Als ChristenUnie zullen we programma voor programma op hoofdlijnen doornemen.

Als ChristenUnie zullen we programma voor programma op hoofdlijnen doornemen. Voorzitter, de laatste algemene beschouwingen na een periode van vier jaar. Elk jaar weer het hoogtepunt van politiek Schouwen-Duiveland. Een terugblik op het afgelopen jaar en een frisse blik in de toekomst.

Nadere informatie

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter,

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter, Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012 Voorzitter, In uw inleidende tekst geeft u aan dat zich niet wil laten gijzelen door het rijksbeleid en de daarbij behorende bezuinigingen. U wilt nu duidelijkheid

Nadere informatie

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen.

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Toen wij over het coalitieakkoord spraken, telde de VVD Den Haag haar zegeningen. Er werd ruimte geboden voor een aantal van onze ideeën. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo, 5 november 2010 Begroting 2011-2014 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo moet bezuinigen. Bezuinigen betekent dat de gemeenteraad vandaag besluit te stoppen met wat we gisteren

Nadere informatie

Beschikbaarstelling krediet overdracht woonwagenlocaties Geulweg en Taandel

Beschikbaarstelling krediet overdracht woonwagenlocaties Geulweg en Taandel Betreft: Raadsvergadering 23 mei 2013 Beschikbaarstelling krediet overdracht woonwagenlocaties Geulweg en Taandel Wij stemmen CDA fractie in met het voorstel om de woonwagenlocaties over te dragen en daarvoor.

Nadere informatie

BESCHOUWING. Gemeente LINGEWAARD

BESCHOUWING. Gemeente LINGEWAARD CDA LINGEWAARD BESCHOUWING PROGRAMMA BEGROTING 2014 14 november 2013 Gemeente LINGEWAARD FRACTIE: Jacqueline Leenders van Heck Henk Gertsen Harrie Arends Theo Peren (fractievoorzitter) Programmabegroting

Nadere informatie

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren,

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015 Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Wanneer we kijken naar de wereld om ons heen, dan beseffen we hoe rijk gezegend we zijn met de omgeving waarin we

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Meer met minder FINANCIEEL RAADSDEBAT

KADERNOTA 2015. Meer met minder FINANCIEEL RAADSDEBAT KADERNOTA 2015 Meer met minder FINANCIEEL RAADSDEBAT 1 Inleiding Voor ons ligt de Kadernota 2015, waarin de budgettaire en beleidsmatige kaders voor het komende jaar worden vastgelegd. Het College legt

Nadere informatie

Kadernota 2011 inclusief BERAP 2011-1 30 juni 2011

Kadernota 2011 inclusief BERAP 2011-1 30 juni 2011 Kadernota 2011 inclusief BERAP 2011-1 30 juni 2011 Deze week verschijnt het ledenblad van CDA Emmen met daarin een artikel van wethouder Henk Jumelet. Het is getiteld: Nieuwe Blik en begint met een gedichtje

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND , 8 a ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 december 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 070114/201 afdeling: Kabinet en Communicatie

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouder Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs Behandelaar: C.H.A.M. Weterings De raad van de gemeente Tholen Tholen, 16 juni 2015 Onderwerp: voorstel om in te stemmen met de

Nadere informatie

Met deze regering zal de economie niet herstellen. Dat betekent dat de er nog heel wat boven ons hoofd hangt.

Met deze regering zal de economie niet herstellen. Dat betekent dat de er nog heel wat boven ons hoofd hangt. Kadernota 2013 en 2017 Meningsvorming: Vooropgesteld de verkiezingen staan voor de deur, veel van wat wij in de kadernota en later begroting vast stellen, leggen wij vast voor de volgende raadsperiode.

Nadere informatie

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO 29 juni 2011 1 / 5 Kadernota 2012-2015 PvdA Venlo 29 juni 2011 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant in Venlo. Bezuinigen

Nadere informatie

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL Rv. nr.: 13.0014 B&W-besluit d.d.: 5-2-2013 B&W-besluit nr.: 13.0048 Naam programma +onderdeel: Jeugd en onderwijs Onderwerp: Transitie zorg voor de jeugd: visie jeugdhulp en informatie Aanleiding:

Nadere informatie

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000).

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000). Begroting 2015-2018 Begroting 2015-2018 11-11-2014 voor ons ligt de begroting 2014 2018. Voor de PvdA zijn de mensen belangrijk. Mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt die nu buiten spel staan, maar

Nadere informatie

Voorzitter, dames, mijne heren,

Voorzitter, dames, mijne heren, Tijdens de begrotingsbehandeling heeft de VVD voorstellen gedaan om de verkeersveiligheid op de Van Boetzelaerlaan en Sportlaan te verbeteren. Hieronder de volledige inbreng van de VVD tijdens de begrotingsbehandeling.

Nadere informatie

Voorzitter, Voorzitter dan de inhoud.

Voorzitter, Voorzitter dan de inhoud. Voorzitter, Ik wil graag beginnen met het bedanken van het college voor het beantwoorden van alle vragen. En wethouder de Wit heeft daarbij een extra compliment verdiend omdat hij op uitstekende wijze

Nadere informatie

= = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 28 mei 2013 Agendanr. 7.

= = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 28 mei 2013 Agendanr. 7. *ZE946A470E0* = = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 28 mei 2013 Agendanr. 7. Aan de Raad No.ZA.13-22432/DV.13-190, afdeling Ruimte. Sellingen, 16 mei 2013 Onderwerp: Beleidsvisie Wonen en Leven Inleiding

Nadere informatie

Meneer de voorzitter,

Meneer de voorzitter, Meneer de voorzitter, Als we de laatste tijd iets geleerd hebben, dan is het dat samenwerking in deze tijd van crisis essentieel is. We zien dat in de internationale politiek, waar verschillende Europese

Nadere informatie

Algemene beschouwingen CDA Weert

Algemene beschouwingen CDA Weert Algemene beschouwingen CDA Weert begroting 2016 www.cdaweert.nl Algemene Beschouwingen CDA Weert op de begroting 2016 van de gemeente Weert Dames en heren, hierbij de beschouwingen van het CDA op de voorliggende

Nadere informatie

Voorzitter, leden van het college, collega raadsleden en overige aanwezigen,

Voorzitter, leden van het college, collega raadsleden en overige aanwezigen, Voorzitter, leden van het college, collega raadsleden en overige aanwezigen, Je moet wel een rasoptimist zijn om tegenwoordig de voorpagina van de dagbladen te blijven lezen of het 8-uur journaal te kijken:

Nadere informatie

Werken aan een Duurzame Toekomst

Werken aan een Duurzame Toekomst 2 Werken aan een Duurzame Toekomst Sterk, Sociaal, Solide./> F/x \:.i t / /\ GROENUMIlffi n NUMEGEN IJ W PARTIJ VAN DE ARBEID Nijmegen -^S ^ &...^(i** Perspectiefnota 22-25 Amendement GroenLinks, PvdA

Nadere informatie

Inbreng Ruben Mink Algemene beschouwingen

Inbreng Ruben Mink Algemene beschouwingen Voorzitter, Inbreng Ruben Mink Algemene beschouwingen Voordat ik kom tot de bijdrage van de CDA-fractie wil ik graag een groot compliment maken. Zoals u misschien wél verwacht had, gaat dat compliment

Nadere informatie

Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla

Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla Dank u wel voorzitter, Graag wil ik beginnen met het danken van het college en haar ambtenaren voor de uitvoerige beantwoording van alle vragen die wij hadden.

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VII- 18 IBR 10 april 2012 Verordening maatschappelijke participatie Wwb Kompas 131

agendanummer afdeling Simpelveld VII- 18 IBR 10 april 2012 Verordening maatschappelijke participatie Wwb Kompas 131 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VII 18 IBR 10 april 2012 onderwerp Verordening maatschappelijke participatie Wwb Kompas 131 zaakkenmerk Inleiding Vooruitlopend op de in ontwikkeling zijnde

Nadere informatie

Haalbaarheid speerpunten en indicatoren begroting

Haalbaarheid speerpunten en indicatoren begroting Haalbaarheid speerpunten en indicatoren begroting Op 8 en 11 oktober jl. heeft de werkgroep Begroting de speerpunten en indicatoren geëvalueerd. We hebben hierbij afgesproken om de voorgestelde wijzigingen

Nadere informatie

Vragen uit de SOL bijeenkomst de nieuwe rol van uw gemeente woensdag 29 augustus regio Zuid-Limburg

Vragen uit de SOL bijeenkomst de nieuwe rol van uw gemeente woensdag 29 augustus regio Zuid-Limburg Vragen uit de SOL bijeenkomst de nieuwe rol van uw gemeente woensdag 29 augustus regio Zuid-Limburg 1. Is het de bedoeling dat de gemeente straks met iedere thuiswonende mens met een verstandelijke beperking,

Nadere informatie

Voorzitter, dames en heren. Het blijft waaien

Voorzitter, dames en heren. Het blijft waaien Voorzitter, dames en heren Het blijft waaien 1. De economische storm is nog steeds niet geluwd. Integendeel hij waait erger dan te voren. Griekse toestanden doen Europa letterlijk op z n grondvesten schudden.

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Kapelle 2014-2018

Verkiezingsprogramma PvdA Kapelle 2014-2018 Verkiezingsprogramma PvdA Kapelle 2014-2018 De afgelopen jaren hebben zich in onze samenleving veel en verschillende veranderingen voorgedaan, zo ook in Kapelle. We zijn onder andere geconfronteerd met

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF18. Wij stáán er voor VAN HET BESTUUR NIEUWE LEDEN: www.sgpgeldermalsen.nl 4/2015. Voor in uw agenda: NAJAARSVERGADERING 25 NOVEMBER

NIEUWSBRIEF18. Wij stáán er voor VAN HET BESTUUR NIEUWE LEDEN: www.sgpgeldermalsen.nl 4/2015. Voor in uw agenda: NAJAARSVERGADERING 25 NOVEMBER VAN HET BESTUUR Het zomerreces is weer voorbij. Als u deze nieuwsbrief leest zijn de eerste commissievergaderingen en raadsvergaderingen al weer achter de rug. Er is veel wat aandacht vraagt, de zondagsontheiliging

Nadere informatie

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN.

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. De 50PLUS-partij doet voor de tweede keer in haar bestaan mee aan de verkiezingen voor Provinciale Staten. Daarbij wil de partij in alle provincies haar aanwezigheid

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

9 Stiens, 28 oktober 2015

9 Stiens, 28 oktober 2015 9 Stiens, 28 oktober 2015 Raadsvergadering: 10 december 2015 Voorstelnummer: 2015/49 Portefeuillehouder: drs. J.R.A. Boertjens Behandelend ambtenaar: H. Siegersma E-mail: h.siegersma@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

Raadsmededeling - openbaar

Raadsmededeling - openbaar Raadsmededeling - openbaar Nummer : 7/2011 Datum : 4 januari 2011 B&W datum : 11 januari 2011 Portefeuillehouder : H.J. Rijks Onderwerp : Vragen GB over zorg Aanleiding Op 23 december 2010 heeft de fractie

Nadere informatie

GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014/2018

GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014/2018 GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014/2018 VRIJHEID//VOORUITGANG//DAADKRACHT Bruggenbouwers ALGEMEEN Nederland zit al enige tijd in economisch zwaar weer. Ook Reimerswaal merkt daarvan de gevolgen. Er komt minder

Nadere informatie

ALGEMENE BESCHOUWINGEN PERSPECTIEFNOTA 2013 Voorzitter,

ALGEMENE BESCHOUWINGEN PERSPECTIEFNOTA 2013 Voorzitter, ALGEMENE BESCHOUWINGEN PERSPECTIEFNOTA 2013 Voorzitter, D66V Met de aanloop naar de laatste begroting van deze collegeperiode wil D66V graag eerst stil staan bij de actuele financiële stand van zaken.

Nadere informatie

Verslag Ondernemersavond 22 januari 2015

Verslag Ondernemersavond 22 januari 2015 Verslag Ondernemersavond 22 januari 2015 1 Ondernemersavond 22 januari 2015 Munnikkenhof Grijpskerke Geachte ondernemer, Hartelijk dank voor uw aanwezigheid op de ondernemersavond op 22 januari j.l. Zoals

Nadere informatie

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Aan: Namens: Onderwerp: Wmo adviesraad het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Geachte Leden van de Wmo Adviesraad, De

Nadere informatie

Algemene beschouwingen Begroting 2012

Algemene beschouwingen Begroting 2012 Algemene beschouwingen Begroting 2012 1 van 5 Voorzitter, in december 2010 heeft u een brief gestuurd aan alle raadsleden, waarin u in gaat op de onderlinge verhoudingen binnen de raad. U sluit uw brief

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

Programmasturing en Programmabegroting 2015-2018

Programmasturing en Programmabegroting 2015-2018 Programmasturing en Programmabegroting 2015-2018 Politieke markt 10 Juni Mark Oude Bennink, Ruud Molenkamp & Gijs Tiebot 1 Inhoud presentatie 1. Programmasturing? rol van de raad terugblik programmasturing

Nadere informatie

Nummer : 2009/64 Datum : 1 oktober 2009 : Convenant Veiligheidsregio Zeeland en vorming één Brandweer Zeeland

Nummer : 2009/64 Datum : 1 oktober 2009 : Convenant Veiligheidsregio Zeeland en vorming één Brandweer Zeeland Voorbereidende raadsvergadering: 20 oktober 2009 Besluitvormende raadsvergadering: 10 november 2009 Portefeuillehouder: S.W.G.M. Kramer AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2009/64 Datum : 1 oktober 2009 Onderwerp

Nadere informatie

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma "Naar een transparante en eerlijke toekomst"

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma Naar een transparante en eerlijke toekomst Verkiezingsprogramma 2014 2018 "Naar een transparante en eerlijke toekomst" Inleiding De afgelopen vier jaar heeft Liberaal Hardenberg als eenmansfractie steeds de strijd aangebonden met gevestigde opvattingen

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

ALGEMENE BESCHOUWINGEN BEGROTING 2013

ALGEMENE BESCHOUWINGEN BEGROTING 2013 ALGEMENE BESCHOUWINGEN BEGROTING 2013 1. Inleiding De mededeling van wethouder Zagt sloeg in als een bom. Uit de junicirculaire bleek dat de gemeente met ingang van 2013 jaarlijks nog een half miljoen

Nadere informatie

** documentnr.: zaaknr.:

** documentnr.: zaaknr.: ** documentnr.: zaaknr.: Raadsvoorstel Onderwerp Datum college : Richtinggevend document Programmabegroting 2015-2018 : n.v.t. Portefeuillehouder : Raadswerkgroep Takendiscussie Contactpersoon : Afdeling

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Vergadering: 11 maart 2014 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

participeren doe je SAMEN

participeren doe je SAMEN Geachte aanwezigen en toehoorders thuis, Voor ons ligt de kadernota 2016-2019 waar wij als VVD Beemster trots op zijn: Beemster is een financieel gezonde gemeente die lokaal doet wat lokaal kan - namelijk

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Meijer, Jacco FIN S3 RAD: RAD150701 woensdag 1 juli 2015 BW: BW150526 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 1 juli 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar : Jacco

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Dodelijke schietpartijen oa in Noorwegen en niet te vergeten in ons veilige Nederland. Denk hierbij aan Alphen aan den Rijn.

Dodelijke schietpartijen oa in Noorwegen en niet te vergeten in ons veilige Nederland. Denk hierbij aan Alphen aan den Rijn. Wat leven we toch in een hectische wereld. Een mogelijke, economische crisis is aanstaande. Banken hebben het moeilijk, de Euro staat onder druk. De Eurolanden hebben het moeilijk. Griekenland bijna failliet.

Nadere informatie

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T Registratienummer raad 1108973 Datum: Behandeld door: 3 December 2013 griffie Afdeling/Team: Griffie / Onderwerp: digitalisering raad Samenvatting:

Nadere informatie

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Raadsvoorstel Agendapunt: 04 Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 23 september 2014 28 oktober 2014 Nota 'Triple

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 29 maart 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00263 Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Vooruitlopend op

Nadere informatie

Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013.

Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013. Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013. Voorzitter, college, collega raadsleden, mensen op de publieke tribune, luisteraars van de Zuidwest FM en lezers van onze GBWP bijdrage.

Nadere informatie

Voorzitter, een mooi politiek moment, de laatste algemene beschouwingen van dit College, de opmaat naar de begroting voor het verkiezingsjaar.

Voorzitter, een mooi politiek moment, de laatste algemene beschouwingen van dit College, de opmaat naar de begroting voor het verkiezingsjaar. Naar Groningen 2.0 Voorzitter, een mooi politiek moment, de laatste algemene beschouwingen van dit College, de opmaat naar de begroting voor het verkiezingsjaar. In het laatste jaar van deze statenperiode

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 10 mei 2012 Agendapuntnummer : VIII, punt 6 Besluitnummer : 389 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma Decentralisaties.

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders geeft in zijn reactie aan de conclusies van de rekenkamer te herkennen.

Het college van burgemeester en wethouders geeft in zijn reactie aan de conclusies van de rekenkamer te herkennen. tekst raadsvoorstel Inleiding Vanaf januari 2015 (met de invoering van de nieuwe jeugdwet) worden de gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen, jongeren en opvoeders.

Nadere informatie

Begrotingswijziging Provinciale Staten Behandeling bij jaarstukken 2012

Begrotingswijziging Provinciale Staten Behandeling bij jaarstukken 2012 Begrotingswijziging Provinciale Staten Behandeling bij jaarstukken 2012 Programma: 6. Economie, toerisme en recreatie Onderwerp : Stimulering werkgelegenheid jongeren Toelichting: Door de economische recessie

Nadere informatie

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11).

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Persoonsgebondenbudget Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Mevrouw Bergkamp (D66): Voorzitter. Eigen regie en keuzevrijheid voor de zorg en ondersteuning die je nodig hebt, zijn

Nadere informatie

Algemene beschouwingen begroting 2016

Algemene beschouwingen begroting 2016 Algemene beschouwingen begroting 2016 Allereerst, voorzitter is het goed om te constateren dat de uitvoering van het Raadsakkoord stevig op koers ligt. Dit valt in het niet bij de zorg in de wereld voor

Nadere informatie

Notitie. Tegenprestatie naar vermogen

Notitie. Tegenprestatie naar vermogen Notitie Tegenprestatie naar vermogen Gemeente Den Helder Afdeling Publiekszaken Juli 2012 Inhoud Wat is de aanleiding voor deze notitie? Aan welke werkzaamheden denken we? Voor wie geldt de tegenprestatie?

Nadere informatie

Wmo adviesraad Boxtel. p/a Boxtelseweg 31. 5298 VA Liempde

Wmo adviesraad Boxtel. p/a Boxtelseweg 31. 5298 VA Liempde Wmo adviesraad Boxtel p/a Boxtelseweg 31 5298 VA Liempde Gemeente Boxtel t.a.v. het College van Burgermeesters en Wethouders Postbus 1000 5280 DA Boxtel Betreft: Reactie van de Wmo adviesraad Boxtel op

Nadere informatie

Vandaag behandelen we de begroting voor 2015. Waarschijnlijk de laatste begroting die we nog op een redelijk acceptabele manier sluitend krijgen.

Vandaag behandelen we de begroting voor 2015. Waarschijnlijk de laatste begroting die we nog op een redelijk acceptabele manier sluitend krijgen. Behandeling Programmabegroting 2015 gemeente Almelo (d.d.13 november 20-14) Voorzitter Vandaag behandelen we de begroting voor 2015. Waarschijnlijk de laatste begroting die we nog op een redelijk acceptabele

Nadere informatie

8 Stiens, 28 oktober 2015

8 Stiens, 28 oktober 2015 8 Stiens, 28 oktober 2015 Raadsvergadering: 12 november 2015 Voorstelnummer: 2015/49 Portefeuillehouder: drs. J.R.A. Boertjens Behandelend ambtenaar: H. Siegersma E-mail: h.siegersma@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Ons kenmerk 1015086265

Ons kenmerk 1015086265 gemeente WW w Oosterhout iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuii Aan de gemeenteraad Datum 19 januari 2016 2 O JAN. 2016 Uw kenmerk Regionale samenwerking Ons kenmerk 1015086265 In behandeling bij w.smulders@oosterhout.nl

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter!

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter! Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018 Meppel verdient Beter! Vastgesteld op de ledenvergadering van 25 november 2013 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van het CDA voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1. Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg)

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1. Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg) RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 386736 Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1 Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg) Verantwoordelijk portefeuillehouder: A. Grootenboer-Dubbelman

Nadere informatie

Kunt u ons een opsomming geven van de argumenten waarom de gemeente Boekel afscheid heeft genomen van een eigen sociale dienst?

Kunt u ons een opsomming geven van de argumenten waarom de gemeente Boekel afscheid heeft genomen van een eigen sociale dienst? Geacht college van Burgemeester en Wethouders, Onlangs hebben wij de Programma- en Productbegroting 2016 ontvangen. Dank hiervoor. Uiteraard danken wij ook de ambtenaren voor het samenstellen van deze

Nadere informatie

Doetinchem, 2 juli 2008 ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008. Visie op dienstverlening

Doetinchem, 2 juli 2008 ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008. Visie op dienstverlening Aan de raad AGENDAPUNT 7k ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008 Visie op dienstverlening Voorstel: 1. Vaststellen visie op dienstverlening voor de periode 2008-2015: Wij als organisatie spelen constant in op een

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

Hoeveel bewegings ruimte gunt het kabinet het po?

Hoeveel bewegings ruimte gunt het kabinet het po? Hoeveel bewegings ruimte gunt het kabinet het po? Tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van OCW is er relatief weinig gesproken over het primair onderwijs. Wel kwamen voor het po belangrijke

Nadere informatie

Nieuwsbrief bijeenkomst Kracht van Krimpen voor professionals

Nieuwsbrief bijeenkomst Kracht van Krimpen voor professionals K Nieuwsbrief bijeenkomst Kracht van Krimpen voor professionals Weet u het nog: in oktober 2013 was er een inspirerende en flitsende bijeenkomst genaamd Kracht van Krimpen. In deze nieuwsbrief een kort

Nadere informatie

Programma 10. Financiën

Programma 10. Financiën Programma 10 Financiën Aandeel programma 10 in totale begroting 1% Financiën Overige programma's 99% Programma 10 Financiën Inleiding Ons college hanteert als uitgangspunt bij haar financiële beleid dat

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres; Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

Onderwerp: Gemeentelijke opschaling, regionale samenwerking en decentralisaties

Onderwerp: Gemeentelijke opschaling, regionale samenwerking en decentralisaties Voorstel aan de raad Nummer: 131027418 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: Afdeling: Telefoon: E-mail: G.M. Asselman BLD Beleid Burgemeester 2.6 Voor de Lelystedeling 2.6.1 Gemeentelijke

Nadere informatie

In de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan.

In de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan. Memo Aan: de Raad van de gemeente Oude IJsselstreek Cc: Van: College van burgemeester en wethouders Datum: 6 oktober 2015 Kenmerk: 15ini02499 Onderwerp: uitwerking septembercirculaire 2015 (Algemene uitkering

Nadere informatie

Mijnheer de voorzitter, geacht college, geachte raadsleden, geachte aanwezigen.

Mijnheer de voorzitter, geacht college, geachte raadsleden, geachte aanwezigen. Algemene beschouwingen met betrekking tot de begroting 2015 van de gemeente Schinnen Mijnheer de voorzitter, geacht college, geachte raadsleden, geachte aanwezigen. Na de gemeenteraadsverkiezingen is de

Nadere informatie

WIE BESTUURT DE GEMEENTE?

WIE BESTUURT DE GEMEENTE? WIE BESTUURT DE GEMEENTE? De gemeente dichtbij Dagelijks heeft u met de gemeente te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw vuilnis wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden aangelegd. Bij

Nadere informatie

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. "Alles van waarde is weerloos"

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. Alles van waarde is weerloos Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018 Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard "Alles van waarde is weerloos" Lucebert Dat moet dus beschermd worden 1 December 2013 Inhoud 1. Maatschappelijke

Nadere informatie

Officiële naam regeling Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013 Citeertitel Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013

Officiële naam regeling Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013 Citeertitel Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013 Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Breda Officiële naam regeling Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013

Nadere informatie

Kunst en Cultuur. De Stadsgehoorzaal

Kunst en Cultuur. De Stadsgehoorzaal Voorzitter, VV2000/Leefbaar Vlaardingen is diep teleurgesteld en geloof mij, dat is een understatement maar wij moeten het netjes houden. De raad heeft het college op pad gestuurd om alle op- en aanmerkingen

Nadere informatie

Begroting 2015. Daar sta ik dan, als kersverse fractievoorzitter. Voordat ik in ga op de begroting wil ik

Begroting 2015. Daar sta ik dan, als kersverse fractievoorzitter. Voordat ik in ga op de begroting wil ik Begroting 2015 Voorzitter, Daar sta ik dan, als kersverse fractievoorzitter. Voordat ik in ga op de begroting wil ik eerst Mark bedanken voor alles wat hij voor onze fractie heeft betekent. Het is een

Nadere informatie

Onderwerp: Visiedocument Drie decentralisaties: Vooruitzicht op veranderingen in het maatschappelijk domein

Onderwerp: Visiedocument Drie decentralisaties: Vooruitzicht op veranderingen in het maatschappelijk domein Agendapunt : 6 Voorstelnummer : 11-085 Raadsvergadering : 7 november 2013 Naam opsteller : L. Hulskamp/ E. van Braak/ M. Zweers / M. Klaver Blankendaal Informatie op te vragen bij : L. Hulskamp Portefeuillehouders

Nadere informatie

Beschouwingen SP Voorjaarsnota 2012

Beschouwingen SP Voorjaarsnota 2012 Beschouwingen SP Voorjaarsnota 2012 Voorjaarsnota VZ, de voorjaarsnota is een belangrijk moment om richting te geven. Dit is het moment om onze wensen te uiten zodat deze in de begroting kunnen worden

Nadere informatie

23. Instemmen met de Agenda Duurzaamheid

23. Instemmen met de Agenda Duurzaamheid Gemeenteraad 11 februari 2015 23. Instemmen met de Agenda Duurzaamheid Voorzitter, Daar is ze dan, de langverwachte Agenda Duurzaamheid. Het CDA is enthousiast omdat we een aparte wethouder Duurzaamheid

Nadere informatie

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Leiderdorp, 16 september 2014 Aan de raad. Beslispunten 1. Akkoord gaan met

Nadere informatie

Regiotaxi Het realiseren van een stadsbusdienst in Tiel is helaas niet aan de orde. Als alternatief is daarvoor de Regiotaxi opgezet.

Regiotaxi Het realiseren van een stadsbusdienst in Tiel is helaas niet aan de orde. Als alternatief is daarvoor de Regiotaxi opgezet. Opening: Geachte voorzitter, college, raadsleden en aanwezigen op de tribune. Wij staan aan het begin van een roerige periode. Door de maatregelen uit Den Haag weten wij niet volledig wat ons te wachten

Nadere informatie

*1288038* Statenvoorstel. 1. Beslispunten. In de begroting 2012 en volgende jaren:

*1288038* Statenvoorstel. 1. Beslispunten. In de begroting 2012 en volgende jaren: ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Herziening budget PS 2012 en volgende jaren Opinieronde /Besluitvormingsronde(o.v.) Statendag 28 maart 2012 Agendapunt 1. Beslispunten In de begroting 2012 en volgende

Nadere informatie

Samen Sterker Algemene Beschouwingen door Ron Vermeulen, fractievoorzitter 30 oktober 2012

Samen Sterker Algemene Beschouwingen door Ron Vermeulen, fractievoorzitter 30 oktober 2012 hillegersberg-schiebroek Samen Sterker Algemene Beschouwingen door Ron Vermeulen, fractievoorzitter 30 oktober 2012 Deze titel heeft de PvdA gekozen omdat het juist nu in deze moeilijke tijden van belang

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie