Energy efficiency. Low Carbon Region

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Energy efficiency. Low Carbon Region"

Transcriptie

1

2

3 Noord Brabant The provincie of Noord Brabant werkt naar een dynamische CO2 neutrale economie voor ruim 2.4 millioen inwoners Deze routekaart laat 5 thema s zien die leiden naar een low carbon economy in de provincie

4 Noord Brabant Zelfs na het Interreg IVC POWER programma, zal een sterk groeiend Brabants netwerk zich inzenen voor de creaoe van een duurzaam en economisch gezonde omgeving Neem gerust contact op met het Brabantse netwerk voor samenwerkingsmogelijkheden

5 Energy efficiency Behaviour change Renewable energy Low Carbon Region Sustainable transport Eco innova8on and environmental technologies

6 Regionale routekaarten The presentaoes die volgen schetsen de uitdagingen, beleidstrends, betrokken parojen en aanbevelingen om te groeien naar een CO2 neutrale economie met duurzame werkgelegenheid binnen de 5 POWER thema s We starten met een diagram van de stappen die doorlopen worden binnen de thema s

7 Thema Project CO2 neutrale regio

8 Thema Project Uitdaging CO2 neutrale regio

9 Thema Project Uitdaging Beleidsverduurzaming CO2 neutrale regio

10 Thema Project Uitdaging Beleidsverduurzaming Betrokken organisaoe CO2 neutrale regio

11 Thema Project Uitdaging Beleidsverduurzaming Betrokken organisaoe Actoren CO2 neutrale regio

12 Thema Project Uitdaging Beleidsverduurzaming Betrokken organisaoe Actoren Instrumenten CO2 neutrale regio

13 Thema Project Uitdaging Beleidsverduurzaming Betrokken organisaoe Actoren Instrumenten PrakOjk ervaring CO2 neutrale regio

14 Thema Project Uitdaging Beleidsverduurzaming Betrokken organisaoe Actoren Instrumenten PrakOjk ervaring Meerwaarde CO2 neutrale regio

15 Thema/Project Hernieuwbare energie/timber:

16 Uitdaging De routekaart naar een biobasedeconomy: - BenuNen van het hoge potenoeel aan grondstoffen (biomassa) in de regio. Het gebruik is nu nog beperkt - Een aanzienlijk deel van het potenoeel is niet beschikbaar voor de korte termijn - Zorg voor bescherming van kleine inioaoeven. Deze zijn soms financieel erg kwetsbaar - Versnel de ontwikkeling van de regionale markt. Nu is de ontwikkeling erg traag - Zorgen voor verbinding tussen producenten / consumenten, zowel onderling als met elkaar

17 Beleidsverduurzaming Het opzenen, verbeteren en promoten van een duurzaam regionaal systeem gericht op een regionale aanpak en samenwerking, op een wijze dat dit voor lange duur de producoe en consumpoe van hernieuwbare energie uit biomassa (2e generaoe) ondersteunt. Dit kan door: - Versterken van de regionale samenwerking van consumenten (creëren van een regionale markt) - Versterken van de regionale samenwerking van (potenoële) producenten (inclusief de gehele toeleveringsketen) die uiteindelijk zullen leveren aan de regionale markt - Verbeteren van de duurzame regionale producoe van biomassa uit bronnen die nog niet direct beschikbaar zijn Succesfactor: - Blijf zoeken naar de mogelijkheden om de regionale producoe te verbinden met regionale doelstellingen, zoals biodiversiteit en landschapsbeheer, op een wijze dat het deze doelen versterkt - Samenwerking op lokaal en regionaal niveau zal resulteren in een kortere lijn tussen consumenten en producenten van energie

18 Betrokken organisaoe Gemeente Boxtel Streekraad Het Groene Woud & De Meierij

19 Actoren Gemeenten WoningcorporaOe St. Joseph Rabobank Dommel en Aa CoöperaOe Het Groene Woud Waterschap Dommel en Aa Dienst Landelijk Gebied Staatsbosbeheer Agro & Co ZLTO Duinboeren Burgers

20 Instrumenten Biomassa Energie Management concept Biomassa acoeplan & implementaoe Lokaal partnership, extern advies en burger parocipaoe Best pracoces Uitwisseling van kennis en ervaringen

21 PrakOjkervaring Energiebureaurapporten/model TIMBER

22 Meerwaarde InnovaOve financieringssystemen (SILCS) Duurzaam transport (E mob) Gedragsverandering (TRISCO)

23 CO2 neutrale regio

24 Thema/Project Eco innovaoe en eco efficiënoe/silcs

25 Uitdaging Eind 2012 zijn 80 Brabant Woningen gebouwd (energieneutraal, betaalbaar, etc) door vier gemeenten en vier corporaoes Viba Expo slaagt erin dat ook andere parojen Brabant Woningen gaan bouwen (opschalen) De werkwijze ontwikkelt in Geerpark (mulo actor samenwerking, de MGA methode en ambioekaarten) wordt ook in andere gebiedsontwikkeling inioaoeven toegepast om duurzaam te ontwikkelen

26 Beleidsverduurzaming Overheden werken als regisseur, verbinder of facilitator samen met stakeholders om via innovaoe urgente problemen op te lossen Nieuwe allianoes vormen en dan samen werken in concrete projecten: zoals de Brabant Woning en de waterslinger ParOcipaOe van alle groepen (stakeholders) is noodzakelijk om duurzame, innovaoe en concrete oplossingen te vinden. Kennis, ervaringen en middelen bundelen is daarbij van essenoeel belang EssenOeel is de sleutelparojen vanaf het begin van het ontwerp en bouwproces erbij te betrekken Financiële beslissingen moeten worden gebaseerd op een kostenbaten analyse van de hele levenscyclus van een gebouw, gebied of product. Alleen dan zijn win win oplossingen beschikbaar en is een integrale benadering mogelijk/haalbaar

27 Betrokken organisaoe Regionale en lokale overheid Waterschappen WoningcorporaOes en service en informaoecentra zoals viba expo Vooral als regisseurs, facilitators

28 Actoren Alle parojen die in de ontwikkel &bouwketen parociperen: - gemeenten - woningcorporaoes - paroculiere huiseigenaren - architecten, bouw en installaoebedrijven - banken - energieleveranciers

29 Instrumenten ParOciperende instrumenten zoals MGA De Allemaal winnen matrix en het drie stappenplan: verkennen, experimenteren en opschalen Experimenten, gelijkmaog verspreid over een regio Centra die verbinden, kennis verspreiden, kennis borgen, ervaringen delen, inspireren en daarmee bijdragen aan opschaling. Centra worden betaald door alle belanghebbenden

30 PrakOjk ervaring Brabant Woning inioaoef: samenwerking met vier gemeenten, vier corporaoes, de provincie en experts. Een programma van eisen voor een dergelijke woning is ontwikkeld. De intenoe is om voor eind o woningen te hebben gebouwd De waterslinger wordt aangelegd in Heusden en Roosendaal

31 Meerwaarde Ontwikkelen van innovaoes als de Brabant Woning en de waterslinger creert vernieuwing in de bouw. Zij worden zich meer bewust van de noodzaak om te veranderen en kunnen beter concurreren als zij dit ook echt gaan doen - E mob - ITACA - TrisCoBehaviour Change

32 CO2 neutrale regio

33 Thema/Project Duurzaam transport - E Mob - ITACA: InnovaOve Transport Approach in CiOes and metropolitan Areas

34 Uitdaging Verbeteren (inter)naoonale bereikbaarheid van economische kerngebieden door een robuust verkeers en vervoerssysteem OpOmaliseren van cruciale achterlandverbindingen Bereikbare, toegankelijke en bruikbare hoogwaardige groene gebieden voor wonen, werken en beleven

35 Beleidsverandering Ontwikkelen, versterken en bevorderen duurzame intermodaliteit en mulomodaal vervoer - Ontwikkelen en implementeren van integrale en op elkaar afgestemde plannen: duurzame stads mobiliteitsplannen, zakelijke/goederen vervoersplannen en algemene stadsontwikkelingsplannen - Bevorder en faciliteer prakosche projecten en inioaoeven: bewustwordingscampagnes, auto/vervoermiddeldelen, opomale infrastructuur en posioeve prikkels zoals parkeerfaciliteiten en gebruik van openbaarvervoerbanen voor extra voertuigen - Bevorder intermodaliteion de stad en omgeving via onderwijs, training, informaoe en burgerparocipaoe, prioriteit geven aan gedragsverandering via innovaoeve communicaoekanalen en nieuwe sociale media - Koppel doelen van verschillende beleidsplannen bij het opzenen van projecten

36 Actoren Regionale en locale overheid Bedrijfsleven Burgers/maatschappij Onderwijs KennisinsOtuten

37 Instrumenten Businessmodellen Regionale en locale netwerken

38 PrakOjkervaring Proeiuin Geerpark hnp://www.geerpark.nl/home

39 Meerwaarde Sustainable transport: ITACA Behaviour Change: TrisCo Eco InnovaOon: SILCS

40 CO2 neutrale regio

41 Thema/Project Duurzame transport/e Mob E Mobility accelerator

42 Uitdaging Elektrischvervoer& Smart grids E voertuigen in Versterken van de ontwikkeling, innovaoe, toeleveringsketen en markt van elektrisch vervoer en smart grids

43 Beleidsverandering SOmuleren EV vraag via het opzenen en uitwerken van nieuwe businessmodellen voor de overheid, bedrijven en burgers. Doorontwikkeling van hoogwaardige kwaliteit van EV openbaar vervoer en EV faciliteiten Creëer en faciliteer en een forum van Industrie en Markt: - coördineren en implementeren R&D en programma s rond experiment - bevorder nieuwe trainingen en opleidingen - somuleer toepassing en ontwikkeling van nieuwe technieken en innovaoe rond Evervoer en Smart Grids Bevorder de standaardisaoe op EU niveau: - oplaadpunten - emissies CO 2 per km in 2015 en afschaffen en/of verminderen van de verschillende belasongen en subsidies gekoppeld aan E vervoer

44 Betrokken organisaoe Brabantse OntwikkelingsorganisaOe N.V. - hnp://www.bom.nl/

45 Actoren Regionale en locale overheid - hnp://www.brabant.nl/power Bedrijfsleven, Burgers/maatschappij Onderwijs - hnp://www.tue.nl/ KennisinsOtuten - hnp://www.atcentre.nl/

46 Instrument Businessmodellen Regionale en locale netwerken - hnp://pro.ibrochure instant.com/ EMobbrochure3/ib/

47 PrakOjkervaring 5 business modellen met filmpjes Beleids en Strategische aanbevelingen - hnp://pro.ibrochure instant.com/ EMobbrochure2/ib/

48 Meerwaarde Sustainable transport: ITACA Elektrisch vervoer: E mob Behaviour Change: TrisCo

49 CO2 neutrale regio

50 Thema/Project Duurzame transport/itaca: - InnovaOve Transport Approach in CiOes and metropolitan Areas

51 Uitdaging Agenda van Brabant Sterk stedelijk netwerk Vitaal landschap van stedelijk netwerk - Verbeteren (inter)naoonale bereikbaarheid van economische kerngebieden door een robuust verkeers en vervoerssysteem - Bereikbare, toegankelijke en bruikbare hoogwaardige groene gebieden voor wonen, werken en beleven

52 Beleidsverandering Transformeer van waardeketen naar waardenetwerk; SOmuleer en bevorder elektrische fietsen en scooters voor de korte afstanden en gedeeld gebruik van vervoermiddelen Verduurzamen automobiliteit onderdeel van inioaoeven en investering in stedelijke vernieuwing en ruimtelijke kwaliteit De mobiliteitsmarkt zorgt voor vraag en aanbod, de overheid is kaderstellend Maak beleving, gemak, comfort en persoonlijke veiligheid uitgangspunten

53 Betrokken organisaoe SOchOng Brabantse Milieu FederaOe hnp://www.brabantsemilieufederaoe.nl/

54 Actoren Regionale en locale overheid - hnp://www.polis online.org/ Bedrijfsleven Burgers/maatschappij Onderwijs KennisinsOtuten

55 Instrumenten Businessmodellen Regionale en locale netwerken

56 PrakOjkervaring

57 Meerwaarde Sustainable transport (ITACA) Behaviour change (TRISCO)

58 CO2 neutrale regio

59 Thema/Project Gedragsverandering TRISCO - TransiOonal Island CommuniOes

60 Uitdaging Nieuwe en andere manieren van denken, besluitvorming/sturing en uitvoering zijn nodig Bijdragen aan het realiseren van duurzame ontwikkeling en maatschappelijke opgaven en het economisch potenoeel tot een succes maken

61 Beleidsverandering Begin op community niveau (gebouw, straat, wijk of omgevings/gebiedsniveau) waar mensen elkaar ontmoeten. opeen lijn zinen is voor veel mensen een belangrijke aspect om verantwoordelijkheid te nemen en acoes in gang te zenen om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. (In dit kader is het nieuwe concept Burgerschap in de doe democraoe geïdenoficeerd en verder ontwikkeld en uitgedragen door de Universiteit van Tilburg, Tilburgse School voor PoliOek en Bestuur Gedragsverandering vraagt van ons dat wij goed met elkaar communiceren. Leer dezelfde taal te spreken en elkaar te verstaan. De kunst van het leven zoals wij zeggen Het onderwijs is een cruciale schakel bij gedragsverandering; Naar school gaan en leren zou een groot plezier moeten zijn, omdat jongeren hier al bezig zijn met hun toekomsodeeën en wellicht ambioes. Scholen en docenten helpen jongeren om hun passie en overtuiging te onderzoeken en te ontwikkelen om de ambioes waar te kunnen maken Gedragsverandering leren door leren samenwerken, ervaring en goede prakojkvoorbeelde. Leren begrijpen wat er aan de hand is in plaats van alleen maar denken in termen van eigen belang Gedragsverandering vraagt ook een nieuwe rol en taak van de overhead. De overheid zou moeten leren minder zelf te doen en in plaats daarvan verschillende groepen mensen bij elkaar te brengen en via een co creaoef proces oplossingen te vinden en acoes te op te zenen. Meer sociale interacoe, betrokkenheid en verantwoordelijkheid bij de direct belanghebbenden. Dit is gebaseerd op een sturingsmodel waarin de Overheidszaak een publieke zaak van burgers, communioes en lokale bedrijven e.d. is geworden

62 Betrokken organisaoe SOchOng Brabantse Milieu FederaOe - hnp://www.brabantsemilieufederaoe.nl/

63 Actoren Regionale en locale overhead - hnp://www.agentschap.nl/ Burgers en bedrijven Sociale gemeenschappen (Basis)scholen

64 Instrumenten Lesmethodieken

65 PrakOjkervaring Neem contact op met de BMF -

66 Meerwaarde Resultaten van TrIsCo worden gecononueerd via het plaporm Leren voor duurzame ontwikkeling van AgentschapNL - hnp://www.lerenvoorduurzameontwikkeling.nl/

67 CO2 neutrale regio

68 Thema Project Uitdaging Beleidsverandering Betrokken organisaoe Actoren Instrumenten PrakOjk ervaring Meerwaarde CO2 Neutrale Regio

69

Slim klimaatbeleid gaat uit van samenhang, samenwerking en samenleving:

Slim klimaatbeleid gaat uit van samenhang, samenwerking en samenleving: Samen Werken aan Duurzame Energie 2014-2018 Slim klimaatbeleid van deze tijd Slim klimaatbeleid van deze tijd Over anderhalve maand vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Daarna zullen de collegeprogramma

Nadere informatie

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord Presentatie 20 maart 2015 Initiatiefnemers van dit Brabantse Energieakkoord zijn vertegenwoordigers van de Brabantse Milieufederatie (BMF), de Brabants-Zeeuwse

Nadere informatie

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016 REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 013-016 - samen leidt tot meer - INLEIDING Totstandkoming De voorliggende regionale duurzaamheidsagenda 013-016 is de opvolger van de regionale klimaatagenda 008-01 van de

Nadere informatie

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout noaberschap ondernemend water innovatiekracht papier landgoederen landbouw natuur hout i n n o v e r e n m e t o U d e Wa a r d e n C o n C e p t- t o e K o m s t v i s i e 2 0 3 0 brummen 5 maart 2013

Nadere informatie

Regio West-Brabant. Visie Duurzame Mobiliteit concept 03-09-2014

Regio West-Brabant. Visie Duurzame Mobiliteit concept 03-09-2014 Regio West-Brabant Visie Duurzame Mobiliteit concept 03-09-2014 Regio West-Brabant Visie Duurzame Mobiliteit Regio West-Brabant Visie Duurzame Mobiliteit 2014 Met Graumans, Vleuten Droomtuinlaan 152

Nadere informatie

Bestaande bouw Energie Neutraal. Reisgids voor een gebiedsgerichte aanpak

Bestaande bouw Energie Neutraal. Reisgids voor een gebiedsgerichte aanpak Bestaande bouw Energie Neutraal Reisgids voor een gebiedsgerichte aanpak Inhoud van deze Reisgids VOORWOORD 5 GOED OM TE WETEN 7 1. Bestaande Bouw 9 2. Schaalsprong 11 3. Gebiedsgericht 13 4. Landschap

Nadere informatie

Investeren in economie, onderwijs, arbeidsmarkt en duurzaamheid op weg naar een duurzame toekomst voor Papendrecht

Investeren in economie, onderwijs, arbeidsmarkt en duurzaamheid op weg naar een duurzame toekomst voor Papendrecht Investeren in economie, onderwijs, arbeidsmarkt en duurzaamheid op weg naar een duurzame toekomst voor Papendrecht 1. Inleiding In het collegeprogramma zijn de doelstellingen van beleid beschreven en speerpunten

Nadere informatie

Duurzaam dichter bij de Rotterdammer. Programma Duurzaam 2015-2018

Duurzaam dichter bij de Rotterdammer. Programma Duurzaam 2015-2018 Duurzaam dichter bij de Rotterdammer Programma Duurzaam 2015-2018 Duurzaam dichter bij de Rotterdammer Programma Duurzaam 2015-2018 2 Programma Duurzaam 2015-2018 Programma Duurzaam 2015-2018 3 Voorwoord

Nadere informatie

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF MEERJARENPROGRAMMA GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF een nadere uitwerking van de toekomstvisie en het collegeprogramma 2014 2018 Hardenberg September 2014 I N LEIDING Op 23 april 2013

Nadere informatie

Duurzaam dichter bij de Rotterdammer. Programma Duurzaam 2015-2018

Duurzaam dichter bij de Rotterdammer. Programma Duurzaam 2015-2018 Duurzaam dichter bij de Rotterdammer Programma Duurzaam 2015-2018 Consultatiedocument maart 2015 Duurzaam dichter bij de Rotterdammer Programma Duurzaam 2015-2018 2 Programma Duurzaam 2015-2018 Programma

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2012-2015

Meerjarenbeleidsplan 2012-2015 Meerjarenbeleidsplan 2012-2015 Samen voor een mooi en duurzaam Groningen Colofon Zuiderpark 16 9724 AG Groningen T 050 313 08 00 E info@nmfgroningen.nl W www.nmfgroningen.nl september 2011 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Strategische agenda 1

Strategische agenda 1 1 Strategische agenda Barneveld Ede Nijkerk Renswoude 2 Rhenen Scherpenzeel Veenendaal Wageningen 3 Transferium Barnveld Noord Airborne Luchtlandingen 4 Inhoud 7 1. Topregio voor een topsector 9 2. Samenvatting

Nadere informatie

Gelders Energieakkoord, 10 maart 2015. Verbreden, verdiepen en versterken. Definitieve tekst1

Gelders Energieakkoord, 10 maart 2015. Verbreden, verdiepen en versterken. Definitieve tekst1 Gelders Energieakkoord maart 2015 Verbreden, verdiepen en versterken Definitieve tekst1 Dit Gelders Energieakkoord is geschreven door Thijs de la Court (Klimaatverbond Nederland), met ondersteuning van

Nadere informatie

Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland

Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland Samenvatting Deze Agenda Duurzaamheid zet uiteen wat de kabinetsinzet is om de samenleving te verduurzamen en geeft aan wat de speerpunten

Nadere informatie

streken juli 2014 Startdocument

streken juli 2014 Startdocument Gelderse duurzame streken Startdocument Gelders Energieakkoord juli 2014 1 Pieter van der Ploeg, Alliander Volkert Vintges en Maarten Visschers, Gelderse Natuur- en MilieuFederatie Thijs de la Court, Klimaatverbond

Nadere informatie

innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap water landgoederen innovatiekracht ondernemend landbouw papier natuur hout

innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap water landgoederen innovatiekracht ondernemend landbouw papier natuur hout innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap ondernemend innovatiekracht water landgoederen landbouw 1 papier natuur hout brummen 25 juni 2013 int.13.0925 inleiding Deze toekomstvisie zet

Nadere informatie

Strategisch Plan April 2014

Strategisch Plan April 2014 Strategisch Plan April 2014 Inhoud Onze ambitie 3 Trendanalyse 4 Strategie 6 Doelstellingen 9 Betrouwbaar 10 Blijvend betrouwbare en veilige netten 11 Veilig werken 14 Vakmanschap en leiderschap 15 Betaalbaar

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid@Brabant

Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid@Brabant Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid@Brabant 2012-2015 Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid@Brabant 10655 Omslag Leefbaarheid.indd 2 18-02-13 15:17 Inhoudsopgave 1 Context en uitgangspunten 3 2 Perspectief (stip

Nadere informatie

Vaart maken met energietransitie

Vaart maken met energietransitie Collegetour Energie & Duurzaamheid Handreikingen voor een succesvolle collegeperiode 2014-2018 1 Vaart maken met energietransitie Foto: Dong Energy Solar Challenge Inleiding Reader: de rode draad naar

Nadere informatie

Bedrijfsplan de Bibliotheek Gouda

Bedrijfsplan de Bibliotheek Gouda Bedrijfsplan de Bibliotheek Gouda inleiding de Bibliotheek en de samenleving Mensen helpen het beste uit zichzelf te halen, daar staan wij als Bibliotheek voor. Wij stimuleren iedereen van jong tot oud

Nadere informatie

Een praktisch programma als antwoord op het Nationaal Energieakkoord door de gezamenlijke noordelijke overheden en de stichting Energy Valley.

Een praktisch programma als antwoord op het Nationaal Energieakkoord door de gezamenlijke noordelijke overheden en de stichting Energy Valley. Een praktisch programma als antwoord op het Nationaal Energieakkoord door de gezamenlijke noordelijke overheden en de stichting Energy Valley. Vooraf Op basis van haar positie in de energievoorziening

Nadere informatie

Visie op dienstverlening aan inwoners en ondernemers 2015

Visie op dienstverlening aan inwoners en ondernemers 2015 Visie op dienstverlening aan inwoners en ondernemers 2015 Zwolle is een prachtige stad. De gemeente doet er alles aan om Zwolle nóg leuker, mooier en gastvrijer te maken, zodat inwoners en ondernemers

Nadere informatie

!!!!! !!!! !!! katalysator voor duurzaam samen wonen!!! Bidbook 2014!!

!!!!! !!!! !!! katalysator voor duurzaam samen wonen!!! Bidbook 2014!! katalysator voor duurzaam samen wonen Bidbook 2014 communitymakelaar Contactpersoon : Ronald Luiten Mobiel : 06 413 500 59 e- mail : ronaldluiten@communitymakelaar.nl internet : www.communitymakelaar.nl

Nadere informatie

CITYDEAL DEVENTER WONING ABONNEMENT. Energieneutraal bereikbaar voor iedereen

CITYDEAL DEVENTER WONING ABONNEMENT. Energieneutraal bereikbaar voor iedereen CITYDEAL DEVENTER WONING ABONNEMENT Energieneutraal bereikbaar voor iedereen WAT IS DE CITY DEAL? 1 2 3 4 5 6 7 Deventer is in 2030 energieneutraal door gezamenlijke actie van burgers, bedrijven, (kennis)

Nadere informatie

Strategisch Plan April 2014 <

Strategisch Plan April 2014 < Strategisch Plan April 214 Inhoud Onze ambitie Onze ambitie Enexis is sinds 29 een zelfstandig bedrijf. Enexis beheert het energienetwerk in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland. In de eerste strategische periode

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk een verkenning van de GG&GD naar mentale gezondheid in opdracht van Mirjam Mascini en uitgevoerd door Noor Bongers Levenslust met Resultaat

Nadere informatie

Toekomstbeelden van ons waterschap. Bestuurlijke langetermijnvisie APRIL 2014 STATUS: CONCEPT VOOR BESLUITVORMING AB

Toekomstbeelden van ons waterschap. Bestuurlijke langetermijnvisie APRIL 2014 STATUS: CONCEPT VOOR BESLUITVORMING AB Toekomstbeelden van ons waterschap Bestuurlijke langetermijnvisie APRIL 2014 STATUS: CONCEPT VOOR BESLUITVORMING AB APRIL 2014 STATUS: CONCEPT VOOR BESLUITVORMING AB Inhoud 2 Voorwoord 4 Water vraagt permanente

Nadere informatie

SAMEN WERKEN AAN EEN GROENER GELDERLAND

SAMEN WERKEN AAN EEN GROENER GELDERLAND VERKIEZINGSPROGRAMMA 2015-2019 GELDERLAND SAMEN WERKEN AAN EEN GROENER GELDERLAND Colofon Verkiezingsprogramma GroenLinks Gelderland voor de provinciale statenverkiezingen op 18 maart 2015. Programmacommissie

Nadere informatie