KLIMAATVERANDERING EN LOKAAL BELEID

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KLIMAATVERANDERING EN LOKAAL BELEID"

Transcriptie

1 JA N U A RI1999 ECN -C KLIMAATVERANDERING EN LOKAAL BELEID Verslag van de w orkshop 2 decem ber 1998 KIT,Am sterdam E.Schol V.C.van Vuuren H.Burger

2 Verantw oording Dit rapport is een verslag van de w orkshop Klim aatverandering en Lokaal Beleid. Deze w orkshop is gehouden op woensdagm iddag 2 decem ber 1998 in hetk oninklijk Instituutvoor de Tropen te Am sterdam.de w orkshop is gefinancierd in hetkader van het N ationale O nderzoeksprogram m a M ondiale Luchtverontreiniging en K lim aatverandering (N O P-M LK ) en is georganiseerd door de gem eente Am sterdam en ECN.Tijdens de w orkshop zijn de resultaten uitgedragen van de studie Klim aatverandering en LokaalBeleid die door hetecn is verricht(rapportnummer ECN -C ). W ijbedanken alle deelnem ers voor hun bijdrage aan de discussie.tevens willen wijde wethouder M ilieu van Am sterdam de heer R.G rondel,de heer F.Vlieg van hetm inisterie van VROM,de heer J.van Trijp van N ovem en de heren N.Frederiks en H.van W enum van de M ilieudienst Am sterdam bedanken voor hun bijdrage aan de w orkshop.d aarnaastw illen w ijde voorzitter van de w orkshop de heer F.Bulk van de Provincie N oord-h olland bedanken. Tenslotte kijken w ijterug op een plezierige sam enwerking m etde MilieudienstAm sterdam. Deze w orkshop staatbijecn geregistreerd onder projectnummer Abstract This is a reportofthe w orkshop Clim ate C hange and LocalPolicy.The w orkshop was held in A m sterdam on D ecem ber 2 nd, The objective of the w orkshop w as to exchange know ledge am ong D utch experts and local policy m akers on the possibilities for cities to reduce their CO 2 -em issions.the w orkshop is organized by the Policy Studies D epartm entofthe N etherlands Energy Research Foundation (EC N ) in collaboration w ith the Environm entalservice ofthe A m sterdam LocalA uthority.the N etherlands N ational Research Program m e on G lobal A ir Pollution and C lim ate C hange (N R P), the A m sterdam LocalAuthority and ECN delivered the funds for the w orkshop. 2 ECN -C

3 INHOUD INHOUD 3 1.INTRODUCTIE 5 2.INLEIDINGEN 7 3.VERSLAG WERKGROEPEN W erkgroep 1 M onitoring en Benchm arking W erkgroep 2 Liberalisering van de energiem arkt W erkgroep 3 M obiliseren van doelgroepen 13 4.CONCLUSIES 17 BIJLA G E I DEELNEMERSLIJST 19 BIJLA G E II SHEETS VAN INLEIDER F.VLIEG 21 BIJLA G E III SHEETS VAN INLEIDER E.SCHOL 31 BIJLA G E IV SHEETS VAN INLEIDER N.FREDERIKS 39 BIJLA G E V CO 2 -PR O F IEL DEN HAAG 41 BIJLA G E VI SHEETS GESPREKLEIDER WERKGROEP 2 43 BIJLA G E VII MATRIX VAN GESPREKSLEIDER WERKGROEP 3 47 ECN -C

4 Klim aatverandering en lokaalbeleid 4 ECN -C

5 1. INTRODUCTIE HetECN en de gem eente Am sterdam organiseerden op woensdagm iddag 2 decem ber 1998 de w orkshop klim aatverandering en lokaalbeleid.hetdoelvan de w orkshop w as om de uitw isseling van kennis tussen deskundigen en lokale beleidsm akers op hetgebied van lokaalklim aatbeleid te faciliteren.tevens w as hetvoor EC N de gelegenheid de door EC N voor de gem eente A m sterdam opgestelde m ethode om klim aatbeleid te ontwikkelen en te im plem enteren,onder de aandachtte brengen. Na 53 vooraanm eldingen reisden op de bew uste m iddag 47 m ensen (zie B ijlage I) af naar het K oninklijk Instituut voor de Tropen (K IT),om daar door de heer G rondel, wethouder Milieu van de gem eente Am sterdam,als eerste te worden toegesproken. A ansluitend op deze opening volgden drie sprekers: de heer Vlieg van het m inisterie van VRO M,over hetverband tussen m ondiale problem atiek en lokale actie,m evrouw Scholvan ECN,die de m ethode die ECN heeftontwikkeld voor de gem eente Am sterdam duidelijk m aakte en de heer Frederiks van de M ilieudienst Am sterdam,die verhaalde over de praktijkervaringen van de gem eente A m sterdam m ethetim plem enteren van klim aatbeleid totnu toe. Na een pauze werden de deelnem ers m iddels w erkgroepen in de gelegenheid gesteld om hun ervaringen uitte w isselen.er kon w orden gekozen tussen drie w erkgroepen: M onitoring en Benchm arking, G evolgen van liberalisering van de energiem arkt en M obiliseren van doelgroepen. A ls slotakkoord w erden de uitkom sten van deze discussies plenair uiteengezet. In dit verslag zijn de belangrijkste elem enten uit de speeches van de drie inleidende sprekers opgenom en,alsm ede de rapportages uitde verschillende w erkgroepen.in de conclusie worden een algehele indruk van de m iddag,de resultaten uitde evaluatie en de conclusies uit de w erkgroepen sam engevat. In de bijlagen zijn de gebruikte overheadsheets van de inleiders opgenom en. Hetprogram m a van de w orkshop is op de volgende pagina w eergegeven. ECN -C

6 Klim aatveranderingen en lokaalbeleid PROGRAMMA WORKSHOP 2 DECEMBER O ntvangstm etkoffie/thee O pening door wethouder R.P.G rondelvan de gem eente Am sterdam Inleiding Hoe vulje m ondiaalklim aatbeleid lokaalin? door de heer drs F. Vlieg,projectleider Uitvoeringsnota Klim aatbeleid,m inisterie VROM/Directie Luchten Energie Inleiding M ethode om concrete beleidsopties voor lokaal klim aatbeleid vast te stellen en de verw achte effecten daarvan door m evrouw drs E. Scholvan ECN-Beleidsstudies Inleiding Im plem entatie m aatregelen voor klim aatbeleid in de gem eente Am sterdam door ing.n.frederiks, H oofd afdeling Milieubeleid,MilieudienstAm sterdam Theepauze Startw erkgroepen over knelpunten en oplossingen bijopstellen van gem eentelijk klim aatbeleid I M onitoring en Benchm arking Gespreksleider:ing.H.van W enum,milieudiensta m sterdam II G evolgen van liberalisering van de energiem arkt Gespreksleider:ir.M.Scheepers,ECN-Beleidsstudies III M obiliseren van doelgroepen Gespreksleider:ir.J.van Trijp,N ovem A fronden/noteren van de conclusies per groep op flap minuten presentatie van iedere w erkgroep Vragen en Discussie Einde 6 ECN -C

7 2. INLEIDINGEN De wethouder R.P.G rondelvan de gem eente A m sterdam noem de in de opening van de w orkshop C O 2 een speerpunt in het Am sterdam se M ilieubeleid. Niet alleen het E C N -rapport,m aar ook de Milieuverkenning 1998 laten daar alle aanleiding toe zien. Burgers,bedrijfsleven en de gem eente zelf m et haar diensten en stadsdelen m oeten aan de reductie van CO 2 m eew erken.voor de Milieudienstis als accountanteen grote rolw eggelegd.er moeten voor CO 2 heldere en afrekenbare doelstellingen kom en.de wethouder zietgrote kansen bijde renovatie van de westelijke tuinsteden. In de inleiding Hoe vulje m ondiaalklim aatbeleid lokaalin,benadrukte F.Vlieg,projectleider U itvoeringsnota K lim aatbeleid van het ministerie VROM/Directie Lucht en Energie, dat de gem eenten niet ieder hun eigen lokale klim aatdoestellingen m oeten gaan form uleren. W elhebben zij een eigenstandige rol in het inschatten van hun broeikasgasbelasting en welke reductieopties zijzelfhetbeste kunnen uitvoeren.n aar zijn m ening zouden zijdathetbeste kunnen doen door de gem eentelijke bevoegdheden m eer toe te passen.zo kan m en in hetkader van de verruim de reikw ijdte uitde wetm ilieubeheer alle m ilieuvergunningen voorzien van energievoorschriften (sheets zie Bijlage II). E.Scholvan ECN-Beleidsstudies,ging in op de Methode om concrete beleidsopties voor lokaalklim aatbeleid vastte stellen en de verw achte effecten daarvan.e.schol toonde aan dateen gem eente als Am sterdam over een behoorlijk instrum entarium beschiktom de C O 2 -em issies in A m sterdam te verm inderen.am sterdam zalditinstrumentarium echter ook hard nodig hebben, teneinde een stabilisering van de C O 2 - em issies over de periode te bereiken. De CO 2 -em issies nem en nam elijk metbijna 25% toe in deze periode om datam sterdam groeitqua inw onertalen aantal arbeidsplaatsen.metnam e op hetgebied van w onen en in m indere m ate w erken beschikt de gem eente A m sterdam over voldoende beleidsruim te. Voor verkeer en vervoer verdienthetaanbeveling om na te gaan ofhetwellichteffectiever is om op regionaal,nationaalofe uropees niveau CO 2 -beleid te ontwikkelen (sheets zie Bijlage III). N.Frederiks,H oofd afdeling M ilieubeleid en K ennis van de M ilieudienst Am sterdam, vond de titel Im plem entatie m aatregelen voor klim aatbeleid in de gem eente Am sterdam een hele m ond vol.o ndertussen kon hijwelvoor elke activiteitengroep een concreetvoorbeeld noem en van m aatregelen die Am sterdam nu alheeftgetroffen (sheets zie Bijlage IV). Voor W onen hebben de Stedelijke W oningdienst Am sterdam en het Energiebedrijf Energie N oordw est3 m iljoen gulden in een regeling gestoken om bijeen opknapbeurt m aatregelen te treffen om energie te besparen die anders m isschien achterw ege w aren gebleven. Hierm ee is echt sprake van een plus regeling w aar energiebesparing en milieuverbetering hand in hand gaan. Voor W erken w as de M ilieudiensta m sterdam alenkele jaren bezig om de verruim de reikw ijdte uitde w etm ilieubeheer om te zetten in echte besparingen ten aanzien van energie, water, afvalen m obiliteit. Hetw as een inspecteur van de M ilieudienst Am - ECN -C

8 Klim aatverandering en lokaalbeleid sterdam die hetweg laten vloeien van warm te bijde W KK van Krasnapolsky energieverkw isting vond.de Raad van State bekrachtigde en gafhierm ee een uitstekende invulling aan hetalara-beginsel 1. Voor Vervoer leek een bijzonder kansrijke m aatregelhetverm inderen van hetgew icht van nieuw e tram s. Bijde uitwerking bleek dat gew ichtreductie alleen m ogelijk is in kleine stapjes tegelijk vanw ege veiligheidsoverw egingen. Het G VB vraagt van de tram bouw er een opgave en een garantie voor de kosten van onderhoud, energieverbruik en exploitatie voor de gehele levenscyclus van de tram. H etis hier dus nietalleen een lage aanschafprijs die de doorslag kan geven m aar ook de kosten van de totale exploitatie,w aarin energie een elem entvorm t. N.Frederiks concludeerde dat de m eeliftstrategie 2 goede resultaten kan opleveren. Voorw aarde is w el dat m en of van het begin af aan betrokken is om in het proces energiebesparing een belangrijke rolte geven of dat men als betrokkene bijde vergunningsverlening alertis op de m ogelijkheden die er liggen om totenergiebesparing te kom en.d aarbijm oetmen zich er ook van bew ustzijn datin de waterbesparing,de afvalen m obiliteitsbeperking energetische kansen liggen. Zijn afsluitende w oorden w aren: M onitoring en benchm arking kunnen daarin een belangrijke rolvervullen.datde liberalisering van de E-m arktdaarbijeen com plicatie is, daarover hebben we hetstraks ook.tevens is er een w erkgroep over hetm obiliseren van doelgroepen en w atde bijdrage kan zijn aan de im plem entatie van hetklim aatbeleid.w antdatis welop de goede weg,m aar hetkan sneller en hetm oetbeter.deze w oorden vorm den een prim a overgang naar de w erkgroepen. 1 HetALARA-beginsel(A s Low As Reasonably Achievable) steltdatde bestbestaande technieken worden toegepastter bescherm ing van hetm ilieu,tenzijdeze redelijkerw ijs nietkunnen worden verlangd. 2 De strategie om C O 2 -reductie te behalen door CO 2 m ee te laten liften m etbeleid ontwikkeld voor andere beleidsterreinen. 8 ECN -C

9 3. VERSLAG W ERKGROEPEN 3.1 W erkgroep 1 M onitoring en B enchm arking M onitoring is zinvolom te kunnen vaststellen ofhetm etgem eentelijk klim aatbeleid de goede kantop gaaten ofm aatregelen die worden uitgevoerd voldoende effectiefzijn. Ditis echter gem akkelijker gezegd dan gedaan.h oe kan een gem eente zelfde om - vang van de broeikasgasem issies vaststellen? H oe kan de autonom e ontw ikkeling worden bepaald en heteffectvan uitgevoerde m aatregelen? W atzijn de voor- en nadelen van benchm arking ten opzichte van absolute vergelijking? Ditwas de aanleiding voor discussie in de w erkgroep M onitoring en Benchm arking. Aanwezigen: H. van W enum (gem eente A m sterdam, M ilieudienst, gespreksleider), E. Bosch (S tichting M ilieunetnijm egen),m w.m.kom en (ECN),M.Luttm er (C ogen projects), P.Vernooij(gem eente D en H aag),m.de K oning (gem eente H uizen), R.van Ieperen (Provincie Zuid-H olland), E.Sjoerdsm a (Provincie N oord-h olland), F.Tillem a (gem eente A m sterdam, Milieudienst), F.ter B eek (gem eente Leiden) en m w. E.Schol (EC N,verslaglegging). In de w erkgroep M onitoring en Benchm arking is gediscussieerd aan de hand van enkele stellingen die werden aangereiktdoor de gespreksleider H arry van W enum.in het nu volgende verslag w ordt eerst de stelling w eergegeven en daarna de opm erkingen die zijn geplaatstw aar enige m ate van consensus over w as. Stelling 1: M onitoring is hetm eten en registreren van energieverbruiksgegevens. Opmerkingen: M onitoren m oet welvolgens een vaste structuur gebeuren en herhaald w orden over een gelijke tijdsperiode.tevens m oethetnietblijven bijalleen m eten,m aar m oet er ook een interpretatie van de gem eten gegevens plaatsvinden. Stelling 2: We m onitoren voor de burger. Opmerkingen: O nder w e verstaan w e het gem eentebestuur. D e daadw erkelijke uitvoering hiervan gebeurtdoor de am btenaren.eigenlijk gebeurtde m onitoring voor de burger van de toekom st.tevens geschiedtde m onitoring slechts indirectvoor de burger,aangezien beleidsm akers eerstzelfwillen weten hoe effectiefhetbeleid is. Stelling 3: M onitoring kom tvoor beleid. ECN -C

10 Klim aatverandering en lokaalbeleid Opmerkingen: M onitoring vorm teen onderdeelvan een beleidscyclus.deze beleidscyclus kan er als volgtuitzien. Probleem analyse Evaluatie Plan/doel Analyse Beleid M eet- en registratie Uitvoeren Figuur 3.1 Beleidscyclus Stelling 4: Hetbeleid is hetstim uleren van de verkoop van zonneboilers door hetgeven van een subsidie.w atgaatu nu m onitoren? Is de subsidieregeling er? H oeveelsubsidie is er verleend,hoeveelzonneboilers zijn er verkocht? H oeveelenergie is er bespaard (berekend)? H oeveelenergie is er bespaard (berekend rekening houdend m etde gedragscom - ponentin hetwerkelijk gebruik)? Opmerkingen: W atje gaatm onitoren is afhankelijk van de doelstelling.als de doelstelling is hetverkopen van zonneboilers, dan telje het aantalverkochte zonneboilers. Terwijlals de doelstelling energiebesparing is, een preciezere berekening van het bespaarde energieverbruik de voorkeur heeft. Stelling 5: M onitoring,hoe nauw keuriger,hoe groter de cijferbrij. Opmerkingen: Hierbijis van belang datde inspanning die in m onitoring w ordtgestoken,opw eegttegen hetrendem ent.d itis onder andere afhankelijk van de m ate w aarin een gem eente 10 ECN -C

11 Verslag w erkgroepen invloed kan uitoefenen. Afspraken m oeten w orden gem aakt over hoe de m onitoring wordtuitgevoerd. Tenslotte Alle aanw ezige gem eenten hadden behoefte aan benchm arking. D e vraag is alleen w elke indicatoren kunnen w e hiervoor het beste gebruiken? Voor een goede benchmark is vergelijkbaarheid noodzakelijk,m etandere w oorden er m oeten goede afspraken w orden gem aaktw elke gegevens hiervoor gebruiktw orden. Tevens is hethierbij van belang om gem eenten te vergelijken die qua schaalgrootte en structuur op elkaar lijken.voor Huizen en den H aag (zie Bijlage V) is overigens een indicatiefco 2 -profiel opgesteld en voor A m sterdam w ordt hier in de M ilieuverkenning aandacht aan geschonken.in Leiden is men op ditm omentbezig m etm onitoren.op ditm omentvalt hetalnietm ee om alle gegevens in hetgew enste form aatte verkrijgen.in een geliberaliseerde energiem arktw ordtditnog m oeilijker,aangezien dan m eerdere energiedistributiebedrijven w erkzaam kunnen zijn binnen een gem eente.een optie is om de levering van gegevens op te nem en in de contracten die w orden afgesloten m et de energiedistributiebedrijven. 3.2 W erkgroep 2 Liberalisering van de energiem arkt D oor liberalisering verdw ijnen m onopolies op de energiem arkt.binnen een gem eente kunnen m eerdere energiebedrijven actiefw orden.bovendien zaldoor liberalisering de verhouding tussen energiebedrijfen gem eente kunnen veranderen.hoe kan in de toekom st de sam enw erking tussen gem eente en energiebedrijven er uit zien? K unnen gem eenten m isschien gebruik m aken van com petitie tussen energiebedrijven om haar klim aatbeleid uitgevoerd te krijgen? D it w as de aanleiding voor de discussie in de w erkgroep Liberalisering van de energiem arkt. Aanwezigen: M.Scheepers (E C N -B S, gespreksleider), H. Burger (ECN-BS, verslaglegging), F. Vlieg (M inisterie VROM),N.Frederiks (M ilieudienst Am sterdam ),C.Leguijt(E nergie N oord W est, Am sterdam ), P. Biem ans (gem eente Tilburg), R. G rondel (w ethouder Am sterdam ), A.Bijlsm a (gem eenteraadslid A m sterdam ), A.Lagaaij (inw oner A m - sterdam ), N.Heijdenrijk (stadsdeel Sloterm eer, A m sterdam ), M. Schutte (stadsdeel G euzeveld, Am sterdam ), C.B akker (gem eente H eerhugow aard), M.Duineveld (D u- botech). Inleiding In de w erkgroep Liberalisering van de energiem arkt is gediscussieerd over knelpunten bijde ontwikkeling en im plem entatie van lokaalklim aatbeleid die ontstaan door de liberaliserende energiem arkt. D eze knelpunten en m ogelijk ook enige oplossingsrichtingen, werden geïnventariseerd door de verschillende gezichtspunten van de aanw ezigen naar voren te brengen.o ok de verdere onduidelijkheden dienen aan bod te kom en.nietalleen datwatmen w eet,m aar ook datwatmen nietw eetis belangrijk. Aan heteinde van de discussie worden de belangrijkste punten sam engevat,om plenair toe te kunnen lichten. ECN -C

12 Klim aatverandering en lokaalbeleid Voorafgaand aan de discussie w erd door de gespreksleider een kleine inleiding gehouden,w aarin enkele essenties van de problem atiek en voorzetten voor de discussie werden aangegeven (zie Bijlage VI). Als voorzetten voor de discussie werden gegeven: Hoe com m uniceertde gem eente m etm eerdere energiebedrijven? K an dit m ogelijk via een platform w aarbinnen de verschillende bedrijven en de gem eente totafspraken kunnen kom en? W atis op de geliberaliseerde m arktde rolvan andere,som s nieuw e m arktpartijen zoals installatiebedrijven,projectontw ikkelaars,w oningcorporaties en retailers? Discussie De hieronder genoem de punten zijn door individuele aanw ezigen genoem d. De opmerkingen zijn zo goed als m ogelijk was in groepen bijeengebracht. Belangen energiedistributiebedrijf D e eerste punten die naar voren w erden gebracht hadden betrekking op het belang van hetenergiedistributiebedrijfbijhetleveren van zoveelm ogelijk energie.energiebesparing staatdaarm ee haaks op hetbelang van een com m erciële ondernem ing bij hetbehalen van een om zetgroei.de belangen van gem eente en energiebedrijfzijn zo verschillend datditde com m unicatie m etde afnem ers bem oeilijkt.gewezen werd op de huidige onduidelijke situatie die zorgt voor onzekerheid bijhet energiebedrijf, de klanten en de overheid.d itis zeker geen optim ale situatie w aarbinnen klim aatbeleid kan w orden geïm plem enteerd.w anneer de gem eente am bitieus is, is hetzaak dit zo duidelijk m ogelijk kenbaar te m aken. D ruk vanuitde overheid Veelaanw ezigen waren heter over eens datde lokale overheid de m iddelen m oetkrijgen om de druk op de energiebedrijven op te voeren en om strikte randvoorw aarden aan de energieleverantie te krijgen.hetis zaak datde overeid nu op de nieuw e situatie reageerten eisen stelt.de regiefunctie van de overheid m oetop ditpuntsnelworden ontw ikkeld,w aarbijeen scherpe en duidelijke rolverdeling tussen de lokale en de landelijke overheid in achtm oetworden genom en.er werd geopperd om eisen te stellen aan hetenergieverbruik van een regio.deze regioplafonds m oeten dus door de aanbieder(s) van energie in achtworden genom en. Vraag en Productie Hetonderscheid tussen de productiekanten de vraagkantwerd door een van de aanw ezigen gezien als een essentieelonderscheid. D e productiekant kan w orden benaderd m et heldere randvoorw aarden w at betreftem issies. Hierbijw erd opgem erkt dat bijm aatregelen genom en door een enkelland,er binnen de Europese m arkt het gevaar van concurrentiebenadeling op de loer ligt. Hetbeïnvloeden van de vraagkant werd gezien als een taak voor hetdistributiebedrijf.a angezien zijzelfditsteeds m inder doen,dientde druk vanuitde overheid kennelijk te w orden verhoogd.de rolvan het energiedistributiebedrijfw erd om schreven als een pom pstation, als een overslagbedrijfdatzelfgeen invloed kan uitoefenen op hetaangeleverde ofafgenom en goed. 12 ECN -C

13 Verslag w erkgroepen Gebiedsontwikkeling Op gebouw -niveau kunnen gem eenten weliets doen,m aar dan is hette laatvoor een integrale aanpak voor hetgebied.veelaandachtging daarom uitnaar de m ogelijkheden op nieuw e bouw locaties. Het behalen van m ilieuw inst bij gebiedsontw ikkeling vereistechter veelvoorfinanciering.de risico s van deze investering worden vaak door geen van de betrokken partijen genom en,om dathetgeld in een zeer vroeg stadium op tafelm oetkom en,op datm om entis vaak nog nietduidelijk hoe hetgebied er precies uit kom t te zien en w anneer de investering lonend is. Hetenergiebedrijf zalals commerciële ondernem ing niet snelbereid zijn deze risico s te dragen.welwerd het als essentieelgezien hetoverleg over de aard van hetgebied zo snelm ogelijk m etzoveelm ogelijk partijen (overheden,projectontw ikkelaars,energiebedrijven en w oningcorporaties) te starten. D e gem eente zou via een Energievisie strenge energievoorw aarden aan een gebied kunnen stellen.een Energievisie m eteen EPL die in de loop der tijd steeds wordtaangescherpt,werd geopperd als instrum enthiervoor. M et betrekking tot het stellen van eisen bijgebiedsontw ikkeling w erd erop gew ezen dat regionale concurrentie een belemmerende factor kan zijn. W anneer de eisen streng w orden gesteld,kunnen om liggende regio s m et minder strenge eisen als kapers op de kust liggen.w ellicht dat er m iddels de EPL benchm arking van gebieden kan plaatsvinden.er w erd ook op hetvoordeelvan hettenderen gew ezen,de m ogelijkheid om verschillende energiebedrijven te laten w edijveren voor het door de gem eente aangeboden project.o ok w erd de m ogelijkheid geopperd om de m acht van de gem eente als klantvan hetenergiebedrijfaan te w enden om eisen te stellen aan de geleverde stroom.deze machtzou kunnen worden vergrootin com binatie m etandere grootverbruikers. Conclusies: De liberalisering loopt,de regulering looptachter. N ationale overheid m oetlokale overheid bevoegdheden geven om de vraagkantte kunnen beïnvloeden. G em eenten m oeten hun am bitie neerleggen in bijvoorbeeld een energievisie ofhet bestemmingsplan,w aarbijde EPN en EPL over de tijd heen worden aangescherpt. Hetis onduidelijk w elke oplossing er m oet kom en voor de investeringsrisico s bij hetontw ikkelen van een energiezuinige nieuw e gebiedslocatie.w ellichtis hetvorm en van een speciaalhiervoor ontworpen fonds een oplossing voor deze problematiek. Energiebedrijfw illen nietgraag besparen,terw ijlze een grote rolkunnen hebben bij hetvoorlichten van de afnem ers. De gem eente als klantkan eisen stellen aan de energiebedrijven. 3.3 W erkgroep 3 M obiliseren van doelgroepen Bijhet opstellen en im plem enteren van plannen die verm indering van broeikasgasem issies totdoelhebben,zijn binnen een gem eente veelverschillende partijen betrokken, zoals w oningcorporaties, bew onersorganisaties, K am er van K oophandel, energiebedrijf,openbaar vervoerbedrijf,enzovoort.de gem eente kan een organiserende en ECN -C

14 Klim aatverandering en lokaalbeleid stim uleren rolvervullen.op welke m anier kunnen verschillende lokale partijen worden gem obiliseerd en w orden aangezet tot het bijdragen aan een effectief gem eentelijk klim aatbeleid? D it w as de aanleiding voor de discussie in de w erkgroep M obiliseren van doelgroepen. Aanwezigen: J.van Trijp (N ovem,gespreksleider),r.blom (StadsdeelA dam -N oord),j.bijl(gem eente W orm erland), H.Brinks (w ethouder M ilieu gem eente Leeuw arden), mw.m. Elings (w ethouder Milieu stadsdeelde Baarsjes),J.Janssens (gem eente M aastricht), mw.m.kam p (E C N -B eleidsstudies),m w.a.noy (gem eente Alphen a/d Rijn),R.van O ostveen (gem eente N ieuw egein),h.perree (ToolkitM ilieucom m unicatie),h.robanus M aandag (gem eente D en H aag), mw.a.roels (gem eente Leiden), M.Schutte (stadsdeel G euzenveld), m w. H. Terlouw (M ilieudienst Am sterdam ), m w. V. van Vuuren (EC N -Beleidsstudies,verslaglegging). W anneer m en zich als gem eente de vraag stelthoe m en doelgroepen kan m obiliseren, is het van belang zich bew ust te zijn van de m ogelijkheden die m en als gem eente heeft.voor een belangrijk deelzijn die m ogelijkheden gekoppeld aan de positie die je als gem eente inneem t,als lokale overheid in algem ene zin,m aar zeker ook in de relatie m etspecifieke doelgroepen en bijbehorende partners.om daar inzichtin te krijgen had Jac van Trijp een m atrix van instrum enten versus einddoelgroepen en them a s opgesteld,die hijaan de w erkgroep voorlegde om in te vullen.een voorbeeld:op het gebied van de bestaande w oningvoorraad heeftde gem eente als w et- en regelgeving de Energie Prestatie Keur en de BW S (zie Bijlage VI). Zo n uitgebreide analyse zou resulteren in een overzichtvan beschikbare m ogelijkheden per doelgroep,w aarm ee je als gem eente in staatbentprioriteiten te stellen en na te gaan voor w elke doelgroepen een interessante m ix van elkaar aanvullende instrumenten is sam en te stellen en voor welke juist niet.alvrijsnelkw am van de deelnemers hetsignaaldatze m eer geïnteresseerd waren in elkaars ervaringen,m etnam e in de oplossingen die de een al voor de anders problem en hadden gevonden. O nderstaand hetverslag van die uitwisseling. Voor de gem eente Leeuw arden is een Energiebeleidsplan opgesteld watzich richtop: de eigen gem eentelijke voorzieningen (incl.onderw ijs), de zorginstellingen, de bestaande w oningvoorraad en w oningcorporaties, de nieuw bouw. D aarbijis de vraag gesteld hoe m en de doelgroepen hetsnelstkan bereiken.metgrote industrieën m aken zijwelm ilieu-afspraken,m aar nietm ethetm idden- en Kleinbedrijf (M K B ). HetMKB is moeilijk te bereiken.d aarvoor is in Am sterdam een stichting w aar bedrijven bedrijfskundig m ilieuadvies kunnen vragen. Dit is m aatwerk en datkost echter veelgeld. In A m stelveen gaat een consulent van gem eente/energiebedrijf bijde detailhandellangs.in hetalgem een is de om vang van de bedrijven begrensd totde kleine zakelijke gebruiker.financiering vindtplaats vanuitde M A P-gelden.Voor bedrijven moethetinteressantzijn om deelte nem en.een groen labelbijvoorbeeld.er zou m eer 14 ECN -C

15 Verslag w erkgroepen via institutionele organisaties m oeten lopen en via de branche.hetgevaar dreigtdat benadering van MKB kostenineffectiefis.meteen gerichte inspanning lukthetover het algem een nog w el om ondernem ers te bereiken en ze een scan te laten uitvoeren. M aar w at gebeurt er daarna m et de resultaten van die scan? D en H aag noem de het voorbeeld datzij200 slagers,een energieintensieve branche, hebben gem aild in sam enw erking m ethetbedrijfschap.uiteindelijk hebben er zes zich opgegeven voor een scan en deze liepen alvoorop in de branche,hiervan gaatéén slager er m isschien wat m ee doen. O ok voor de inw oners is m aatwerk nodig om een gedragsverandering te kunnen realiseren.een gebiedsgerichte aanpak kan ook zinnig zijn.milieu in de W ijk in Utrechtis hier een voorbeeld van,w aar m en deur aan deur gaat.ditis ook een duur instrum ent. D aarnaast zijn er Eco-team s. D e kosten per team bedragen tussen de 5 en gulden. Vooralhoger opgeleiden w illen hieraan deelnem en. O verigens blijkt de aanpak w elte leiden toteen blijvende verandering in hetgedrag van de deelnem ers,die bovendien vaak altotde m eer m ilieubew uste groep consum enten behoren. Vooral voor m oeilijke doelgroepen zou je vooraf een slagingspercentage m oeten worden vastgesteld als m aatvoor de effectiviteitvan de inspanning en hetverw achte rendem ent. Zo is de vraag of voorlichting w el werkt. De effectiviteit is bedroevend laag. D e doelgroepen zijn te diffuus. D atvraagt een individuele benadering, die vervolgens duur zalzijn.voorlichting sec werktniet.voorlichting m oetonderdeelzijn van de totale com m unicatiestructuur binnen een bepaald project.uitm aastrichtkw am het voorbeeld datde gem eentepagina in de huis-aan-huis krantals kanaalom m ensen te attenderen op de stim uleringsregeling D uurzaam Bouw en geen effectheeftgehad.het geld raakten ze aan de straatstenen nietkw ijt.lokale radio en TV heeftw el,alis het kortstondig,effect.de krachtvan voorlichting ligtin de herhaling en in de boodschap zelf. D e boodschap voor de zonneboilers is niet dat het bedrijfseconom isch haalbaar is,m aar: Uw huis wordtm eer w aard. Toch m oetm en nietuitsluitend voor de m akkelijke doelgroepen kiezen,als de eigen gem eentelijke instellingen, zorginstellingen en de grote bedrijven. N atuurlijk m oet men metde belangrijkste partners convenanten afsluiten.hetwettelijke instrum entarium is hierbijeen stok achter de deur.in hetkader van de verruimde reikw ijdte van de wetmilieubeheer kan een gem eente m eer aanpakken. Instrum enten naar bedrijven zijn vergunningbeleid, handhaving, A lgem ene m aatregel van Bestuur (A m vb s). D aarin is de rolvan de gem eente aan het veranderen naar m eer adviserend,niet alleen handhaven en controleren. Hoe m aak je inw oners energie/m ilieubew ustin een situatie w aarin groeiende welvaart leidttoteen steeds m eer belastend consum ptiepatroon? Een initiatiefop datgebied is de Ecologische Voetstap van De Kleine Aarde.Een com puterprogram m a w aarm ee je je eigen m ileubelasting scoort.d itzou je bekend m oeten m aken op bijvoorbeeld braderieën. D e gem eente is het overheidsorgaan dat het dichtst bijde inw oners zit. Zij moeten hen dus zeker kunnen bereiken. Energie zou veelm eer m oeten m eeliften op ander beleid.netals Em ancipatie is Milieu facetbeleid.er zou een m ilieueffectrapportage m oeten kom en bijelke nieuw bouw - ECN -C

16 Klim aatverandering en lokaalbeleid locatie. W ijkgericht sam enw erken, dichter bijde bew oner zelfis ook een optie. A lis hetgevaar datm etm eeliften op bijvoorbeeld W ijkbeheer,m ilieu wordtbeperkttothet hondenpoepprobleem. O verige opm erkingen: A an Energiebesparing zou m eer w aarde m oeten w orden toegekend dan alleen geldbesparing. V erkeer en V ervoer is niet aan de orde gew eest,ook daar zijn m ogelijkheden en overigens zeer veelm oeilijkheden. Men moetoppassen zich nietvastte bijten in de m oeilijke doelgroepen. A andachtspunten die plenair gerapporteerd zijn: Zorg voor m aatwerk. Voorlichting via de juiste kanalen (m et nam e radio en TV), herhaaldelijk en als steunzender in een breder pakketaan activiteiten. M aak gebruik van de m omenten die zich voordoen (bijvoorbeeld Bouw aanvraag). Lift m ee op voor doelgroepen interessante them a s (bijvoorbeeld leefbaarheid, kw aliteit). Loop nietweg voor m oeilijke doelgroepen als huishoudens en MKB,m aar blijfbewustvan de betrekkelijke effectiviteit. Energiebesparing is nietalleen een kw estie van geld;versterk het goede gevoel. 16 ECN -C

Kaderbrief 2010 / 2011

Kaderbrief 2010 / 2011 Kaderbrief 2010 / 2011 Inleiding Het O ogziekenhuis Rotterdam is een innovatieve organisatie m et een duidelijke verbetercultuur,w aar creativiteit gecom bineerd w ordt m eteen Rotterdam se m entaliteit.

Nadere informatie

Evaluatie van de nota Zeehavens: ankers van de economie

Evaluatie van de nota Zeehavens: ankers van de economie Evaluatie van de nota Zeehavens: ankers van de economie Beleidsdoorlichting artikel 35.02, mainport Roterdam en overige havens Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid Evaluatie van de nota Zeehavens: ankers

Nadere informatie

Inhoud. Samenvatting 2

Inhoud. Samenvatting 2 Inhoud Samenvatting 2 1. In actie voor energiebesparing 4 1.1 Waarom energie besparen? 4 1.2 Ambitie van het actieprogramma 5 1.3 Situatieschets 8 1.4 Economische effecten 9 2. Aanpak en instrumenten 11

Nadere informatie

Advies voor CO 2 -reductiemaatregelen in de Stadsregio Rotterdam Substantiële CO 2 -emissiereductie door haalbare en kosteneffectieve maatregelen

Advies voor CO 2 -reductiemaatregelen in de Stadsregio Rotterdam Substantiële CO 2 -emissiereductie door haalbare en kosteneffectieve maatregelen CE Delft CE Delft Oplossingen voor Oplossingen milieu, economie voor milieu, en technologie economie en technologie Oude Delft 180 Oude Delft 180 2611 HH Delft 2611 HH Delft tel: tel: 015 015 2 150 2 150

Nadere informatie

Evaluatienota Klimaatbeleid 2005. Onderweg naar Kyoto

Evaluatienota Klimaatbeleid 2005. Onderweg naar Kyoto Evaluatienota Klimaatbeleid 2005 Onderweg naar Kyoto Een evaluatie van het Nederlandse klimaatbeleid gericht op realisering van de verplichtingen in het Protocol van Kyoto Inhoudsopgave Evaluatienota Klimaatbeleid

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Woningstichting Openbaar Belang

Jaarverslag 2010 Woningstichting Openbaar Belang Jaarverslag 2010 Woningstichting Openbaar Belang Verslaglegging 2010 Jaarverslag 5 Directieverslag 5 Volkshuisvestingverslag 2010 8 1. Huisvesten van de doelgroep 8 1.1 Visie (op de huisvestingstaak)

Nadere informatie

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Vastgesteld door de gemeenteraad van Heerenveen op 21 april 2008 1 Inhoudsopgave Samenvatting...3 1.Inleiding...4 2.Stap nu over: visie en ambitie...6

Nadere informatie

Gemeentelijk energie- en klimaatbeleid in een geliberaliseerde energiemarkt. H. Burger

Gemeentelijk energie- en klimaatbeleid in een geliberaliseerde energiemarkt. H. Burger Mei 2001 ECN-C--01-035 Gemeentelijk energie- en klimaatbeleid in een geliberaliseerde energiemarkt H. Burger Verantwoording Dit rapport is één van de resultaten van het project Gevolgen liberalisering

Nadere informatie

Energie in Gelderland Stand van zaken en blik op de toekomst.

Energie in Gelderland Stand van zaken en blik op de toekomst. Energie in Gelderland Stand van zaken en blik op de toekomst. Provincie Gelderland 2 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Inhoud notitie 2.1 Aanleiding 2.2 Doelstelling 2.3 Uitgangspunten 2.4 Leeswijzer 3.

Nadere informatie

Colofon. De toolkit EPA voor gemeenten is ontwikkeld door: Van Kempen Onderzoek en Advies. TMCC Marketing en Communicatie, Santpoort - Zuid

Colofon. De toolkit EPA voor gemeenten is ontwikkeld door: Van Kempen Onderzoek en Advies. TMCC Marketing en Communicatie, Santpoort - Zuid Colofon De toolkit EPA voor gemeenten is ontwikkeld door: Van Kempen Onderzoek en Advies TMCC Marketing en Communicatie, Santpoort - Zuid In opdracht van: Novem, Nederlandse onderneming voor energie en

Nadere informatie

Aan: de voorzitter en leden van provinciale staten van Drenthe

Aan: de voorzitter en leden van provinciale staten van Drenthe Aan: de voorzitter en leden van provinciale staten van Drenthe Assen, 3 november 2005 Ons kenmerk 42/5.6/2005009541 Behandeld door de heer J.G. Koops (0592) 36 58 39 Onderwerp: Startnota energiebeleid

Nadere informatie

0 2 *(/,-.+('(1. Yolanda de Jager Vera Haaksma Nico Stolk Eginhard Rot PPMDNL072326. in opdracht van: Gemeente Breda -XOL

0 2 *(/,-.+('(1. Yolanda de Jager Vera Haaksma Nico Stolk Eginhard Rot PPMDNL072326. in opdracht van: Gemeente Breda -XOL . /, 0 $$7%(/(,'*(0((17(%5('$ 6 7$1 ' 9$1=$.(1.$16(1(1 0 2 *(/,-.+('(1 Yolanda de Jager Vera Haaksma Nico Stolk Eginhard Rot -XOL PPMDNL072326 in opdracht van: Gemeente Breda 6DPHQYDWWLQJ,QOHLGLQJ Het

Nadere informatie

'Energiek op weg naar een beter klimaat'

'Energiek op weg naar een beter klimaat' 'Energiek op weg naar een beter klimaat' Regionaal klimaatprogramma 2007-2011 MARN regio 1. 2. Duurzaamheid 5. 3. 4. Nu uu 31 mei 2007 Colofon Opdrachtgever : MARN Project : Regionaal Klimaatprogramma

Nadere informatie

Nieuwe Energie voor Enschede. Versnellen en verscherpen van klimaataanpak door energie

Nieuwe Energie voor Enschede. Versnellen en verscherpen van klimaataanpak door energie Nieuwe Energie voor Enschede Versnellen en verscherpen van klimaataanpak door energie Langetermijnvisie duurzaamheid - geactualiseerde versie augustus 2010 Nieuwe Energie voor Enschede Versnellen en verscherpen

Nadere informatie

Kansen pakken en meters maken. Een tussentijdse evaluatie van het Enschedese energie- en klimaatbeleid

Kansen pakken en meters maken. Een tussentijdse evaluatie van het Enschedese energie- en klimaatbeleid Kansen pakken en meters maken Een tussentijdse evaluatie van het Enschedese energie- en klimaatbeleid Kansen pakken en meters maken Een tussentijdse evaluatie van het Enschedese energie- en klimaatbeleid

Nadere informatie

1.1 Ter inleiding 4 1.2 Liberalisering 4 1.3 Duurzaamheid als opgave 7

1.1 Ter inleiding 4 1.2 Liberalisering 4 1.3 Duurzaamheid als opgave 7 ENERGIERAPPORT 1999 15 november 1999 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Het Decor 1.1 Ter inleiding 4 1.2 Liberalisering 4 1.3 Duurzaamheid als opgave 7 Hoofdstuk 2: Energie, een zekere voorziening 2.1 Inleiding

Nadere informatie

Indicatoren landzijdige bereikbaarheid mainports

Indicatoren landzijdige bereikbaarheid mainports Indicatoren landzijdige bereikbaarheid mainports Meta-analyse, vraagspecificatie en illustratie Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid I ndicatoren landzijdige bereikbaarheid m ainports Meta-analyse, vraagspecificatie

Nadere informatie

BAEI. Besluit Aanleg Energie Infrastructuur. Evaluatieonderzoek. Rapport. Opgesteld door: M. (Kiek) Singels M.I. (Margret) Groot F.J.

BAEI. Besluit Aanleg Energie Infrastructuur. Evaluatieonderzoek. Rapport. Opgesteld door: M. (Kiek) Singels M.I. (Margret) Groot F.J. CE Oplossingen voor milieu, economie en technologie Oude Delft 180 2611 HH Delft tel: 015 2 150 150 fax: 015 2 150 151 e-mail: ce@ce.nl website: www.ce.nl Besloten Vennootschap KvK 27251086 BAEI Besluit

Nadere informatie

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Een verkennende studie naar de rol van gemeenten bij het bevorderen van duurzame energie binnen de Nederlandse energievoorziening Auteur: J. P. Raven S0038660

Nadere informatie

Convenant Benchmarking Energie-efficiency: resultaten en vrijstellingen energiebelasting

Convenant Benchmarking Energie-efficiency: resultaten en vrijstellingen energiebelasting Convenant Benchmarking Energie-efficiency: resultaten en vrijstellingen energiebelasting Rapport Delft, juni 2010 Opgesteld door: A. (Ab) de Buck M.J. (Martijn) Blom M. (Martine) Smit L.M.L. (Lonneke)

Nadere informatie

Nota klimaatbeleid Gemeente Goirle

Nota klimaatbeleid Gemeente Goirle Nota klimaatbeleid Gemeente Goirle Routekaart naar een CO2-neutraal Goirle Eindrapport Sander van Cranenburgh Pieter Klep Pieter Johannes Steenbergen Vera Rovers Rapportnummer: 04PS80065 BuildDesk Benelux

Nadere informatie

Bestemmingsplan De Kreken - Fase 1. Concept

Bestemmingsplan De Kreken - Fase 1. Concept Bestemmingsplan De Kreken - Fase 1 Concept Inhoudsopgave T oelichting Hoofdstuk 1 5 Inleiding 6 1.1 Aanleiding 6 1.2 Ligging plangebied 6 1.3 Geldend bestemmingsplan 7 1.4 Leesw ijzer 7 Hoofdstuk 2 Planvisie

Nadere informatie

O E I in de toekomst. Een strategische verkenning in een liberale omgeving. Een onderzoek in opdracht van NOVEM - Gedrag / LOREEN

O E I in de toekomst. Een strategische verkenning in een liberale omgeving. Een onderzoek in opdracht van NOVEM - Gedrag / LOREEN O E I in de toekomst Een strategische verkenning in een liberale omgeving Een onderzoek in opdracht van NOVEM - Gedrag / LOREEN O E I in de toekomst Een strategische verkenning in een liberale omgeving

Nadere informatie

EEN SAMENVATTENDE ANALYSE VAN POTENTIËLEN EN KOSTEN VAN BROEIKASGASREDUCTIE-OPTIES IN BINNEN- EN BUITENLAND

EEN SAMENVATTENDE ANALYSE VAN POTENTIËLEN EN KOSTEN VAN BROEIKASGASREDUCTIE-OPTIES IN BINNEN- EN BUITENLAND Januari 2000 ECN-C--00-015 EEN SAMENVATTENDE ANALYSE VAN POTENTIËLEN EN KOSTEN VAN BROEIKASGASREDUCTIE-OPTIES IN BINNEN- EN BUITENLAND N.H. van der Linden J.R. Ybema M. Beeldman S.N.M. van Rooijen Verantwoording

Nadere informatie

Jaarverslag 2003. Energieonderzoek Centrum Nederland

Jaarverslag 2003. Energieonderzoek Centrum Nederland Jaarverslag 23 Energieonderzoek Centrum Nederland Afbeelding omslag: Brugfunctie In 23 heeft het kabinet de Ad-hoc commissie brugfunctie GTI s en TNO ingesteld met de opdracht om de intermediaire kennisinfrastructuur

Nadere informatie

laatste gaat mijn dank uit naar de bij het onderzoek betrokken gemeenten. Zonder hun medewerking zou mijn onderzoek nooit een succes zijn geworden..

laatste gaat mijn dank uit naar de bij het onderzoek betrokken gemeenten. Zonder hun medewerking zou mijn onderzoek nooit een succes zijn geworden.. Voorwoord Dit rapport is het resultaat van een onderzoek naar de betrokkenheid van burgerlijke gemeenten bij internationaal klimaatbeleid. Het is uitgevoerd als afstudeeropdracht in het kader van mijn

Nadere informatie

Beleidsplan Zutphen Energieneutraal 2047. - Een nieuwe uitdaging vraagt om een nieuw antwoord -

Beleidsplan Zutphen Energieneutraal 2047. - Een nieuwe uitdaging vraagt om een nieuw antwoord - Beleidsplan Zutphen Energieneutraal 2047 - Een nieuwe uitdaging vraagt om een nieuw antwoord - S.R. van Galen-Avegaart Gemeente Zutphen, afdeling Klantcontact, team Omgeving december 2010 Beleidsplan Zutphen

Nadere informatie

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over.

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over. Samenvatting III Ons land is welvarend, dichtbevolkt, energie-intensief en technologisch sterk ontwikkeld. Wij kunnen daardoor internationaal de toon zetten in een overgang naar een mondiale economie die

Nadere informatie

Het Groene Energieplan

Het Groene Energieplan Green4sure Het Groene Energieplan Achtergrondrapportage Sectoranalyses Achtergrondrapport Rapport Delft, Colofon Bibliotheekgegevens rapport: Green4sure, Het groene energieplan Diverse auteurs Delft, CE,

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Milieu & Economie. Overheid, Onderzoek, Bedrijfsleven

Nieuwsbrief. Milieu & Economie. Overheid, Onderzoek, Bedrijfsleven Nieuwsbrief Milieu & Economie Overheid, Onderzoek, Bedrijfsleven JAARGANG 21 NUMMER 4 SEPTEMBER 2007 INHOUD OVERHEID 4.1 Energie- en klimaatbeleid kabinet ( Schoon en Zuinig ) geeft forse maar onzekere

Nadere informatie