Open aanbesteding. Opdracht voor aanneming van leveringen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Open aanbesteding. Opdracht voor aanneming van leveringen"

Transcriptie

1 OPDRACHTGEVER UNIVERSITEIT GENT Sint - Pietersnieuwstraat GENT BIJZONDER BESTEK DGFB/2015/001 Open aanbesteding Opdracht voor aanneming van leveringen Perceel 1 Levering van elektriciteit aan de Universiteit Gent, de Hogeschool Gent, de Arteveldehogeschool en de Hogeschool West - Vlaanderen Perceel 2 Levering van aardgas aan de Universiteit Gent, de Hogeschool Gent, de Arteveldehogeschool en de Hogeschool West - Vlaanderen Bestek levering elektriciteit en aardgas AUGENT doc 1

2 DEEL I ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN Er wordt afgeweken van artikel 25 van het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 omdat de leveranciers die een leveringsvergunning hebben voor levering van elektriciteit of/en aardgas in Vlaanderen reeds een borgtocht aan de VREG hebben betaald. Daarenboven betalen energieleveranciers ook een borgtocht aan de distributienetbeheerders en aan ELIA en/of Fluxys. In het geval van problemen kan er dus worden teruggevallen op deze borgtochten. I. REGELS IVM HET GUNNEN VAN DE OPDRACHT A. De wetgeving inzake de overheidsopdrachten, zoals ze geldend is op de dag van de publicatie is van toepassing op de overeenkomst, behoudens de hierna vermelde afwijkingen en verduidelijkingen. Het betreft in het bijzonder: - de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006; - alle reglementaire bepalingen inzake de organisatie van de elektriciteitsmarkt en met inbegrip van alle latere wijzigingen en in het bijzonder; - de wet van 29 april 1999 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt; - het decreet van de Vlaamse regering van 17 juli 2000 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt; - het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli 2011; - het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; - het besluit van de Vlaamse regering van 13 maart 2009 betreffende de sociale openbare dienstverplichtingen in de vrijgemaakte elektriciteits- en aardgasmarkt (B.S. 26 mei 2009); - het besluit van de Vlaamse regering van 2 maart 2007 inzake de openbare dienstverplichtingen ter bevordering van het rationeel energiegebruik (B.S. 20 april 2007); - het Akkoord De consumenten in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt en begeleidende Gedragscode Verkoop buiten de onderneming en verkoop op afstand van 9 maart 2006; - het Energiedecreet van 8 mei 2009 en met inbegrip van alle latere wijzigingen. - Technisch Reglement Distributie Elektriciteit Vlaams Gewest De opdrachtgever is de UNIVERSITEIT GENT met als leidend ambtenaar de heer Benjamin Van de Velde. De aanneming heeft als voorwerp het afsluiten van een contract voor het leveren van elektriciteit in middenspanning en in laagspanning (perceel 1) en aardgas (perceel 2) volgens de antwoordtabellen in bijlage. Adressen, EAN-nummers, wijze van aansluiting en de jaarlijkse verbruiken (in Normale Uren, Stille Uren) en vermogenafname in bijlage. Deze opdracht voor de aanneming van leveringen wordt gegund volgens de procedure van de open aanbesteding. Zij bestaat uit twee percelen : elektriciteit (1) en aardgas (2). De inschrijver kan een offerte indienen voor één of voor beide percelen. Indien hij inschrijft voor beide percelen, mag de inschrijver prijskortingen aanbieden indien beide percelen hem zouden worden gegund. Bestek levering elektriciteit en aardgas AUGENT doc 2

3 De offertes worden geopend in openbare zitting bij de Universiteit Gent, Sint Pietersnieuwstraat 25 te Gent, Rectoraat 2, zaal Recto-Verso (gelijkvloers), zie aankondiging van de opdracht. B. Voor het opmaken van zijn offerte gebruikt de inschrijver de formulieren die bij dit bestek zijn gevoegd. Indien hij de offerte opmaakt op andere documenten dan het voorziene formulier, dient de inschrijver op elk van de documenten te verklaren dat het overeenstemt met het bij het bijzonder bestek gevoegde model. De prijzen zijn prijzen zonder BTW. C. Opdracht Middenspanningsaansluitpunten, laagspanningsaansluitpunten en aardgasaansluitpunten van de Universiteit Gent, de Hogeschool Gent, de Arteveldehogeschool en de Hogeschool West-Vlaanderen De vier hierboven vernoemde onderwijsinstellingen de Universiteit Gent, de Hogeschool Gent, de Arteveldehogeschool en de Hogeschool West-Vlaanderen worden hierna de instellingen genoemd. De leverancier dient rekening te houden met volgende modaliteiten: - de Universiteit Gent organiseert de aanbestedingsprocedure en gunt de opdracht; - ongeacht het feit dat de opdracht handelt over verschillende instellingen, zullen de vier instellingen zelf instaan voor de betaling van de facturen aan de leverancier. Ook OOBC Nieuwe Vaart en Power-Link staan zelf in voor de betaling van de facturen. - ongeacht het feit dat de opdracht handelt over verschillende instellingen, zullen de vier instellingen zelf instaan voor de opvolging van de uitvoering van de leveringen. Deze overeenkomst houdt geen exclusiviteit in. De instellingen kunnen beslissen om hier niet vermelde leveringen als een afzonderlijke opdracht buiten het kader van onderhavig bestek te gunnen, met inachtneming van de overheidsopdrachtenwetgeving. De deelname van de Hogeschool West Vlaanderen aan deze overheidsopdracht is nog onzeker. De inschrijver mag ervan uitgaan dat de Hogeschool West Vlaanderen wel deelneemt aan deze opdracht. Indien dit niet het geval zou zijn, zal de Universiteit Gent hiervan onverwijld melding maken via een erratum in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen en het Bulletin der Aanbestedingen. D. Duur van het contract Perceel1: Het elektriciteitsleveringscontract wordt afgesloten voor een levering met als startdatum 01/07/2015 en als einddatum 31/12/2017. Perceel2: Het aardgasleveringscontract wordt afgesloten voor een levering met als startdatum 01/07/2015 en als einddatum 31/12/2017. E. Contactpersonen van de Opdrachtgever De contactpersoon tijdens de aanbestedingsfase is dhr. Benjamin Van de Velde. Iedere vraag of verzoek tot informatie dient te verwijzen naar een welbepaald hoofdstuk of onderdeel en zoveel mogelijk naar het paginanummer van het bestek. Gedurende de hele procedure, dienen alle vragen en algemene inlichtingen betreffende dit bestek schriftelijk of per gesteld te worden. Enkel de antwoorden die verstrekt worden door de contactpersoon van de opdrachtgever zijn als bindend te beschouwen. Bestek levering elektriciteit en aardgas AUGENT doc 3

4 F. Vertrouwelijkheid Alle informatie van commerciële en/of technische aard (alle gegevens, met inbegrip van, zonder hiertoe beperkt te zijn, de paswoorden, documenten, tekeningen, plannen, prototypes, cijfers) waarvan de Inschrijver kennis krijgt in het kader van deze procedure, hierna de "Confidentiële Informatie", blijft eigendom van de Opdrachtgever. De Inschrijver verbindt zich ertoe: - de confidentiële Informatie strikt vertrouwelijk te houden en ze aan geen enkele derde bekend te maken zonder voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van de Opdrachtgever. - de confidentiële Informatie enkel te gebruiken in het kader van deze procedure. - de confidentiële Informatie enkel aan personeelsleden mee te delen die hiervan op de hoogte dienen te zijn voor deze procedure. - om op eenvoudige aanvraag van de opdrachtgever de confidentiële informatie en alle eventuele kopieën ervan terug te geven. G. Controle en toezicht De controle van en het toezicht op de opdracht wordt uitgevoerd door de leidend ambtenaar of zijn afgevaardigde, die per instelling worden aangesteld. Mandaat van de leidend ambtenaar (dhr. Benjamin Van de Velde) van de Universiteit Gent. Het is de leidend ambtenaar in geen geval toegelaten de modaliteiten of de inventaris van het contract essentieel te wijzigen, zelfs indien de financiële impact nul of negatief zou zijn. Elke toezegging, wijziging of afspraak die afwijkt van de essentiële voorwaarden van het bestek en die niet door de aanbestedende overheid (rector, vicerector of directeur) is betekend, is door beide partijen als nietig te beschouwen. H. Criteria voor kwalitatieve selectie en uitsluitingsgronden De kwalitatieve selectie van de inschrijvers gebeurt op grond van volgende criteria: Overeenkomstig de bepalingen van artikel 61 1 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 wordt een leverancier uitgesloten worden van deelneming aan de opdracht. Daarnaast kan overeenkomstig artikel 61 2 van het koninklijk besluit van15 juli 2011 een leverancier worden uitgesloten van deelneming van de opdracht die : - in staat van faillissement of van vereffening verkeert, die zijn werkzaamheden heeft gestaakt, die een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of die in een vergelijkbare toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen; - aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor wie een procedure van vereffening of van gerechtelijke reorganisatie aanhangig is of die het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale reglementeringen; - bij rechterlijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast; - bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout heeft begaan; - niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen overeenkomstig de bepalingen van artikel 62 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011; - niet in orde is met de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is, overeenkomstig de bepalingen van artikel 63 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011; - zich in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen, opvorderbaar bij toepassing van het toegangsrecht of de kwalitatieve selectie, of die deze inlichtingen niet heeft verstrekt. De leveranciers moeten beschikken over een leveringsvergunning voor elektriciteit, resp. aardgas, afgeleverd door de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de elektriciteits- en gasmarkt. Kopie ervan (of een uittreksel uit het Belgisch Staatsblad) moet bij de offerte toegevoegd worden. Bestek levering elektriciteit en aardgas AUGENT doc 4

5 De opdrachtgever kan ten allen tijde de documenten opvragen die noodzakelijk zijn om deze verklaringen te controleren. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om bij de inschrijver bijkomende informatie te vragen. I. Indienen van de offertes De offertes moeten worden opgemaakt in PDF, Word of Excel. Verschillende documenten mogen samen in één ZIP-file worden ingediend. De opmetingsstaat en het offerteformulier moeten wel afzonderlijk worden ingediend. De opmetingsstaat moet in Excel of compatibel worden opgemaakt en ingediend; enkel het aangeleverde bestand mag gebruikt worden. Het offerteformulier dient uitdrukkelijk te worden ingevuld en ingediend en mag niet worden verward met het elektronisch inschrijvingsformulier. Het elektronisch inschrijvingsformulier wordt gegenereerd in e- tendering en bevat de voornaamste ondernemingsgegevens en eventueel informatie over percelen en prijzen (indien prijzen opgeven is toegestaan), maar vervangt het offerteformulier niet. De informatie uit het elektronisch inschrijvingsformulier wordt automatisch overgenomen in het PV van opening. De maximale grootte per document is 80 MB. Een te groot document kan u opsplitsen in verschillende deeldocumenten. Het geheel van alle documenten mag evenwel niet groter zijn dan 350 MB. De offerte moet elektronisch worden ingediend via de e-tendering applicatie (internetsite : https://eten.publicprocurement.be), die de naleving waarborgt van de voorwaarden van artikel 52, 1 van het KB Plaatsing Overheidsopdrachten klassieke sectoren. De aanbestedende overheid raadt aan om de offerte met de elektronische identiteitskaart in te dienen. De persoon die de offerte elektronisch ondertekent moet hiervoor gemachtigd zijn in de statuten of moet een volmacht hebben. De eventuele volmacht moet wel elektronisch ondertekend zijn door de persoon die gemachtigd is om deze volmacht te geven. Meer informatie kan verkregen worden op de website of via de e- procurement helpdesk, tel. +32 (0) Bestek levering elektriciteit en aardgas AUGENT doc 5

6 II. UITVOERING VAN DE OPDRACHT A. Borgtocht Er wordt geen borgtocht gevraagd. B. Betalingen Voor AMR en MMR aansluitpunten wordt per maand een factuur opgemaakt volgens de reële verbruiken van de voorbije maand, per instelling en gefactureerd aan het facturatie-adres per instelling (zie hieronder). Verschillende EAN aansluitingen mogen gebundeld worden op één factuur per instelling. Voor YMR dient er jaarlijks te worden afgerekend per instelling en per EAN-nummer, met driemaandelijkse voorschotfacturen. Betalingsvoorwaarden: De verschillende instellingen zullen een betalingstermijn respecteren van 30 dagen na factuurdatum. Facturatie-adressen: De papieren versies van de facturen dienen te worden verzonden naar onderstaande adressen. Instelling 2: Hogeschool Gent, Directie Financiën en ICT, Geraard de Duivelstraat 5, 9000 Gent Instelling 3: Arteveldehogeschool, Dienst financieel beheer, Hoogpoort 15, 9000 Gent Instelling 4: -HOWest, campusmanager J.Vandamme, Graaf Karel de Goedelaan 5, 8500 Kortrijk (leveringen in Kortrijk) -HOWest, campusmanager Marleen Vermeire, Sint-Jorisstraat 71, 8000 Brugge (leveringen in Brugge) Voor de Universiteit Gent dienen de facturen op elektronische wijze te worden ingediend (zie verder). De 4 bovengenoemde instellingen zijn niet verantwoordelijk voor het niet reageren op correspondentie van de Inschrijver in verband met betalingen indien deze niet aan dit adres is gericht (niet betalen van verkeerd geadresseerde facturen inclusief). Volgende gegevens dienen te worden vermeld op de factuur, indien deze gekend zijn bij de leverancier: - het EAN-nummer van het leveringspunt - bestelbonnummer (enkel voor Universiteit Gent) - Maandelijkse verbruiksgegevens in Normale Uren en Stille uren bij AMR en MMR (perceel 1) - Maandelijkse verbruiksgegevens bij AMR en MMR (perceel 2) - Maandelijkse vermogenspieken (indien voorkomend) (perceel 1) - Reactieve energie (indien voorkomend) (perceel 1) - De identificatiegegevens van de gebruiker van aansluiting zoals in tabel in bijlage - Meternummer (niet op voorschot facturen) - Gedetailleerde opsplitsing van kosten in verband met distributie, transport, bijdragen, taksen, Op eenvoudig verzoek dient een gedetailleerde opbouw (met bijhorende Globalisation Code) van de kosten voor distributie, transport, bijdragen, taksen te kunnen worden voorgelegd. C. Aansprakelijkheid De aansprakelijkheid in verband met prestaties van de leverancier waarbij vergissingen, tekortkomingen of fouten werden begaan, worden geregeld volgens het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit Vlaams Gewest Versie van de VREG. Dit technisch reglement werd goedgekeurd door de Vlaamse Minister bevoegd voor het Energiebeleid bij Ministerieel Besluit van 25 mei 2012 (B.S. 14 november 2012). Bestek levering elektriciteit en aardgas AUGENT doc 6

7 D. Contactpersoon bij technische en administratieve problemen tijdens duur levering De Inschrijver dient één contactpersoon te voorzien waartoe de instellingen zich kunnen richten bij technische en administratieve (inclusief facturatie-) problemen inzake aansluiting en levering van elektriciteit. De Inschrijver vermeldt in zijn offerte de naam met adresgegevens (kantooradres, telefoonnummer, faxnummer, GSM-nummer en adres) van de contactperso(o)n(en) tijdens de duur van de levering. E. Briefwisseling De vier onderstaande instellingen zijn niet verantwoordelijk voor het niet reageren op correspondentie van de Inschrijver indien deze niet aan onderstaand adres is gericht. Elke briefwisseling bestemd voor de instelling Universiteit Gent dient te worden gericht aan Universiteit Gent, Directie Gebouwen en Facilitair Beheer, Sint- Pietersnieuwstraat 25, 9000 Gent. Elke briefwisseling bestemd voor de instelling Hogeschool Gent dient te worden gericht aan Hogeschool Gent, Directie Gebouwen en Facilitair Beheer, Geraard de Duivelstraat 5, 9000 Gent. Elke briefwisseling bestemd voor de instelling Arteveldehogeschool dient te worden gericht aan de Arteveldehogeschool, Directie informatietechnologie en facilitair beheer, Hoogpoort 15, 9000 Gent. Elke briefwisseling bestemd voor de instelling Hogeschool West-Vlaanderen dient te worden gericht aan HOWEST, campusmanager J.Vandamme, Graaf Karel de Goedelaan 5, 8500 Kortrijk. F. Betwistingen Het dossier wordt beheerst door het Belgisch recht. Voor alle geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Gent bevoegd. G. Nieuwe aansluiting In de loop van het leveringscontract kunnen nieuwe aansluitingen zonder extra kosten worden toegevoegd aan het onderhavig leveringscontract. Dit kan eenvoudig geregeld worden met de aan ons toegekende contactpersoon. Op dezelfde manier kunnen leveringspunten uit het contract genomen worden. H. Verbintenistermijn Voor deze open aanbesteding zal een verbintenistermijn (incl. wachttermijn) van 30 dagen gehanteerd worden, die ingaat de dag na de opening van de offertes. Bestek levering elektriciteit en aardgas AUGENT doc 7

8 DEEL II: TECHNISCHE BEPALINGEN De opdracht betreft het leveren van elektriciteit en aardgas op de afnamepunten in bijlage. Uiteraard kan de opdrachtgever niet definiëren hoeveel MWh precies zal worden afgenomen. De volumes in de bijlage met aansluitingspunten is dan ook een inschatting naar het toekomstig verbruik. PERCEEL 1: ELEKTRICITEIT 1. Geschatte hoeveelheden Schommelingen op de totaalsom van onderstaande gegevens (en verbruiksgegevens in overzichtstabel) kunnen zonder verwittiging en zonder bijkomende kosten plaatsvinden zolang deze binnen de bandbreedte blijven die hieronder is beschreven. De verrekening voor de volume buiten de bandbreedte staat hieronder beschreven. Elektriciteit - de Universiteit Gent schat haar verbruik jaarbasis op ongeveer MWh af te nemen voor de in onderhavig bestek beoogde afnamepunten. - de Hogeschool Gent schat om op jaarbasis ongeveer MWh af te nemen voor het in onderhavig bestek beoogde afnamepunten - de Arteveldehogeschool schat om op jaarbasis ongeveer MWh af te nemen voor het in onderhavig bestek beoogde afnamepunten - de HOWEST schat om op jaarbasis ongeveer MWh af te nemen voor het in onderhavig bestek beoogde afnamepunten In de toekomst kunnen afgenomen hoeveelheden stijgen of dalen. Voor de volumes elektriciteit die de instellingen wensen te injecteren in het net, zal met de leverancier een marktconforme prijs worden afgesproken worden voor de duur van dit contract. Deze prijs kan door de Inschrijver worden opgegeven in de prijstabel (in euro/mwh, tot 3 cijfers na de komma). 2. Leveringsperiode De levering zal aanvangen op 1 juli 2015 om 00h en eindigen op 31 December 2017 om 24h. 3. Bandbreedte De toekomstig geschatte verbruiken van nieuwbouwprojecten aangegeven in de overzichtstabel behoren tot de geschatte hoeveelheid en worden niet beschouwd als grote schommeling. Dit zijn reeds aangekondigde wijzigingen. Wanneer er een geplande wijziging (incl. toevoeging of verwijderen van aansluitingspunt) van maximum 20% van het totale geschatte jaarvolume, los van de ramingen die reeds zijn opgenomen in de antwoordtabel in bijlage, op til is zal deze minstens 6 maand voor de start van het eerstvolgende jaar schriftelijk worden doorgegeven aan de leverancier waarna het geschatte jaarverbruik worden vervangen door het nieuwe totale geschatte jaarvolume. De AUGent hecht belang aan de flexibiliteit m.b.t. het af te nemen volume t.o.v. de contractuele hoeveelheid. In de elektriciteitsaanbieding dient een bandbreedte van (minstens) -20% respectievelijk +20% gebaseerd op het jaarvolume te worden aangenomen. In geval van een verbruik onder de volumebandbreedte van 80% zal de Inschrijver de mogelijkheid hebben om een bedrag door te rekenen voor de niet-verbruikte volumes onder deze 80% van het geschatte jaarvolume. Deze verrekening dient te gebeuren op jaarbasis en in de vorm van een vergoeding die gelijk is aan het verschil van de gemiddelde contractprijs voor het jaar in kwestie en de gemiddelde spotprijs van dit jaar (eventueel verminderd met een administratieve kost). Indien de gemiddelde spotprijs over deze periode (eventueel verminderd met een administratieve kost) hoger is dan de gemiddelde contractprijs over deze periode, zal de vergoeding nul (0) zijn. Bestek levering elektriciteit en aardgas AUGENT doc 8

9 In het geval van een verbruik boven de volumebandbreedte van 120% zal de Inschrijver de mogelijkheid hebben om een bedrag door te rekenen voor de extra verbruikte volumes boven deze 120% van het geschatte jaarvolume. Deze verrekening dient te gebeuren op jaarbasis en in de vorm van een vergoeding die gelijk is aan het verschil in de gemiddelde spotprijs voor het jaar in kwestie (eventueel vermeerderd met een administratieve kost) en de gemiddelde contractprijs van dit jaar. Indien de gemiddelde spotprijs over deze periode (eventueel vermeerderd met een administratieve kost) lager is dan de gemiddelde contractprijs voor deze periode, zal de vergoeding nul (0) zijn. De Inschrijver dient de eventuele administratieve kosten (zowel voor consumptie onder de ondergrens en boven de bovengrens) en de gebruikte spotprijsindex te specifiëren. 4. De dienstverlening en rapportering De AUGent hecht groot belang aan een vlotte dienstverlening en rapportering door de Inschrijver. De betalingsprocessen zijn bij de opdrachtgever sterk geautomatiseerd en dit vereist de nodige elektronische ondersteuning. Het onderstaande eisen van de dienstverlening en rapportering dienen te worden opgenomen in de aanbieding. - De aanwezigheid van een online toepassing waarbij de facturatie kan worden geconsulteerd in PDF en geëxporteerd naar een courant dataformaat. - De aanwezigheid van een online platform voor het downloaden van de verbruiksdata van de voorbije maand(en) (voor AMR en MMR aansluitingen) of de voorbije ja(a)r(en) (voor YMR aansluitingen. - Eén centraal contactpersoon - Mogelijkheid om facturen te groeperen - Bij Universiteit Gent moeten de facturen digitaal verwerkt worden. Ofwel worden de facturen in PDF-vorm doorgestuurd (één PDF per factuur) naar een afgesproken mailadres; ofwel worden er XML-facturen doorgestuurd (voorkeur); ofwel worden er CSVbestanden (met de factuurinformatie) opgeladen naar een door de UGent toepassing die worden omgezet naar XML-facturen en zo worden doorgestuurd naar de UGent. Meer info aangaande de bij de UGent gehanteerde technologie omtrent elektronische facturatie kan u vinden op 5. Prijs De berekening gebeurt op basis van de door de Inschrijvers ingediende waarden van de parameters, de verbruiksvolumes van de prognose zoals opgegeven in de bijlage met de aansluitingspunten. Voor elektriciteit zal er worden gebruik gemaakt van de slotnoteringen van de ICE Endex BE Power Q3 2015, Q4 2015, CAL 16 en CAL17 op 24 april De totale kost voor de levering van 100% groene elektriciteit bestaat uit de volgende componenten: 1. Kosten van de Inschrijver o De kosten voor de levering van de elektriciteit aan de aansluitingspunten van de AUGent beschreven in dit bestek; o De kost van de prestaties om deze levering te vervullen en het verlenen van diensten; o De kosten voor de compensatie van de Elia netverliezen; o De kosten voor het vergroenen van de elektriciteit aan de hand van Garanties van Oorsprong (GvO s) (zie artikel 6); o De bijdragen voor hernieuwbare energie en kwalitatieve warmtekrachtkoppeling (zie artikel 7); 2. Transportkosten Bestek levering elektriciteit en aardgas AUGENT doc 9

10 3. Distributiekosten 4. Taksen, rechten en heffingen: het geheel van federale en gewestelijke rechten, taksen en heffingen. Dit inclusief de BTW. De transportkosten, distributiekosten en taksen, rechten en heffingen moeten door de Inschrijver niet worden vermeld in de offerte en zullen dus ook in geen geval een invloed uitoefenen op de beoordeling van de prijs. De kosten voor de levering van elektriciteit zullen op volgende wijze worden berekend: Waarbij: P = (Pp+Pop) - (Pinj) Pp = consumptie NU * (Z (of X of V)*Endex+A (of C of E) Pop = consumptie SU* (Y (of W))*Endex+B (of D) Pinj = ( injectievolume NU * PinjendexNU)+ ( injectievolume SU*PinjendexSU) P : prijs ( ) Consumptie Normale uren : totale consumptie tijdens de normale uren (MWh) Consumptie Stille uren : totale consumptie tijdens de stille uren (MWh) Injectievolume Normale uren : totale verwachtte injectievolume normale uren (MWh) Injectievolume Stille uren : totale verwachtte injectievolume stille uren (MWh) Pp : prijs NU ( ) Pop : prijs SU ( ) Pinj : prijs injectie ( ) PinjendexNU : Endexprijs injectie normale uren ( /MWh) PinjendexSU : Endexprijs injectie stille uren ( /MWh) V/W/X/Y/Z : vermenigvuldigingsfactor (zonder eenheid) A/B/C/D/E : vaste parameter in functie van het verbruik ( /MWh) De Inschrijvers hebben de mogelijkheid om een offerte in te dienen met een coëfficiënt V,W,X,Y, Z en vaste term A,B,C,D en E die verschillend is voor de aansluitingen met een verschillend spanningsniveau (middenspanning of laagspanning) en/of verschillend aantal telwerken (enkelvoudige of dubbele meter). Deze verschillende parameters kunnen ingevuld worden in de prijzentabel (tot drie cijfers na de komma) waar automatisch een gewogen gemiddelde wordt berekend. 6. Prijsfixaties De Inschrijver zal (minstens) de mogelijkheid voorzien om te fixeren op de ICE Endex settlement prijzen, met de mogelijkheid om (minstens) 8 (acht) keer te fixeren per kalender product (cal) en 2 keer te fixeren per kwartaalproduct (quarter) voor de gehele duur van de leveringsperiode. De Inschrijver dient aan te geven tot wanneer de opdrachtgever deze prijs uiterlijk kan vastleggen en op welke manier het vastleggen dient te worden uitgevoerd. De kliks gebeuren gelijktijdig voor alle kwartier-, maand- en jaargemeten aansluitingspunten samen. De AUGent kan de kliks uitvoeren vanaf de dag na de sluiting van de opdracht tot en met 15 december van het jaar voorafgaand aan het leveringsjaar voor kalenderproducten of 2 (twee) weken voor het afsluiten van de handelsperiode voor kwartaalproducten. Indien niet tijdig, uiterlijk op de laatste dag van de toegestane klikperiode, voor het volledige volume van de betrokken leveringsperiode werd vastgeklikt, worden de nog niet uitgevoerde kliks automatisch gerealiseerd door de Inschrijver. Bestek levering elektriciteit en aardgas AUGENT doc 10

11 7. Groene stroom De leverancier levert 100% groene stroom volgens de voorwaarden van het Energiedecreet art De kostprijs hiervan dient te zijn vervat in de eenheidsprijs die door de Inschrijver wordt beschreven in de offerte. 8. WKK en GSC bijdrage Er dient, voor wat betreft hun verplichtingen inzake hernieuwbare energie en WKK, per kalenderjaar worden opgegeven welke prijs per certificaat (in euro per certificaat) aangerekend wordt of welk deel van de administratieve boete (in percentage van de boeteprijs) doorgerekend wordt. Groenestroomcertificaten: Q * B * PHE of Q * B * DHE * AHE Warmtekrachtcertificaten: Q * PWKK of Q * DWKK * AWKK Waarbij: - Q: het quotum opgelegd door de regionale regulator (in certificaten per MWh), - B: de huidige bandingcoëfficiënt (geen eenheid), - PHE: de op te geven prijs voor een groenestroomcertificaat per kalenderjaar die de Inschrijver zal aanrekenen (in euro per certificaat), - DHE: het op te geven doorrekenpercentage per kalenderjaar voor groenestroomcertificaten die de Inschrijver zal doorrekenen (in %), - AHE: de administratieve boete voor groenestroomcertificaten (in euro per certificaat), - PWKK: de op te geven prijs voor een warmtekrachtcertificaat per kalenderjaar die de Inschrijver zal aanrekenen (in euro per certificaat), - DWKK: het op te geven doorrekenpercentage per kalenderjaar voor WKK-certificaten die de Inschrijver zal doorrekenen (in %), - AWKK: de administratieve boete voor WKK-certificaten (in euro per certificaat). De waarden voor de parameters PHE, DHE, PWKK of AWKK kunnen in de prijzentabel worden opgegeven. Hierbij dient er door de Inschrijver een uitdrukkelijke keuze worden gemaakt voor één van beide opties. Beide opties kunnen dus niet tegelijk worden ingevuld. De componenten PHE/DHE/PWKK/DWKK mogen tijdens de duur van het contract niet meer naar boven worden bijgesteld. Wijzigingen van overheidswegen in componenten Q, B, AHE en AWKK kunnen door de leverancier om een transparante wijze worden doorgerekend. 9. Transport- en distributiekosten en taksen De kandidaat-inschrijver zal de transport- en distributiekosten en de taksen andere dan de openbare dienstverplichtingen inzake Groene stroom en WKK - transparant doorrekenen en dit volgens publicatie op de website van de CREG (Commissie ter Regulering van de Elektriciteits- en Gasmarkt), VREG (Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt), Belgisch Staatsblad, website ELIA en website EANDIS / IMEWO. Elke verhoging / verlaging dient transparant te worden doorgerekend. Op eenvoudig verzoek dient een gedetailleerde opbouw (met bijhorende Globalisation Code) van de kosten voor distributie, transport, bijdragen, taksen te kunnen worden voorgelegd. Ook de BTW zal transparant worden doorgerekend. 10. Overige kosten De Inschrijver kan geen andere dan de hierboven weergegeven kosten aanrekenen. Bestek levering elektriciteit en aardgas AUGENT doc 11

12 PERCEEL 2: AARDGAS 1. Geschatte hoeveelheden Schommelingen op de totaalsom van onderstaande gegevens (en verbruiksgegevens in overzichtstabel) kunnen zonder verwittiging en zonder bijkomende kosten plaatsvinden zolang deze binnen de banbreedte blijven die hieronder is beschreven. De verrekening voor de volume buiten de bandbreedte staat hieronder beschreven. Deze volumes werden bepaald op de verbruikte volumes van 2014 omgerekend naar een referentie jaar. De referentievolumes staan hieronder vermeld. - de Universiteit Gent schat haar verbruik jaarbasis op ongeveer MWh af te nemen voor de in onderhavig bestek beoogde afnamepunten. - de Hogeschool Gent schat om op jaarbasis ongeveer MWh af te nemen voor het in onderhavig bestek beoogde afnamepunten - de Arteveldehogeschool schat om op jaarbasis ongeveer MWh af te nemen voor het in onderhavig bestek beoogde afnamepunten - de HOWEST schat om op jaarbasis ongeveer MWh af te nemen voor het in onderhavig bestek beoogde afnamepunten 2. Leveringsperiode De levering zal aanvangen op 1 juli 2015 om 06h en eindigen op 1 januari 2018 om 06h. 3. Bandbreedte De toekomstig geschatte verbruiken van nieuwbouwprojecten aangegeven in de overzichtstabel behoren tot de geschatte hoeveelheid en worden niet beschouwd als grote schommeling. Dit zijn reeds aangekondigde wijzigingen. Wanneer er een geplande wijziging (incl. toevoeging of verwijderen van aansluitingspunt) van maximum 30% van het totale geschatte jaarvolume, los van de ramingen die reeds zijn opgenomen in de antwoordtabel in bijlage, op til is zal deze minstens 6 maand voor de start van het eerstvolgende jaar schriftelijk worden doorgegeven aan de leverancier waarna het geschatte jaarverbruik worden vervangen door het nieuwe totale geschatte jaarvolume. De AUGent hecht belang aan de flexibiliteit m.b.t. het af te nemen volume t.o.v. de contractuele hoeveelheid. In de gasaanbieding dient een bandbreedte van -30% respectievelijk +30% gebaseerd op het jaarvolume te worden aangenomen. In geval van een verbruik onder de volumebandbreedte van 70% zal de Inschrijver de mogelijkheid hebben om een bedrag door te rekenen voor de niet-verbruikte volumes onder deze 70% van het geschatte jaarvolume. Deze verrekening dient te gebeuren op jaarbasis en in de vorm van een vergoeding die gelijk is aan het verschil van de gemiddelde contractprijs voor het jaar in kwestie en de gemiddelde spotprijs van dit jaar (eventueel verminderd met een administratieve kost). Indien de gemiddelde spotprijs over deze periode (eventueel verminderd met een administratieve kost) hoger is dan de gemiddelde contractprijs over deze periode, zal de vergoeding nul (0) zijn. In het geval van een verbruik boven de volumebandbreedte van 130% zal de Inschrijver de mogelijkheid hebben om een bedrag door te rekenen voor de extra verbruikte volumes boven deze 130% van het geschatte jaarvolume. Deze verrekening dient te gebeuren op jaarbasis en in de vorm van een vergoeding die gelijk is aan het verschil in de gemiddelde spotprijs voor het jaar in kwestie (eventueel vermeerderd met een administratieve kost) en de gemiddelde en de gemiddelde contractprijs van dit jaar. Indien de gemiddelde spotprijs over deze periode (eventueel vermeerderd met een administratieve kost) lager is dan de gemiddelde contractprijs voor deze periode, zal de vergoeding nul (0) zijn. Bestek levering elektriciteit en aardgas AUGENT doc 12

13 De Inschrijver dient de eventuele administratieve kosten (zowel voor consumptie onder de ondergrens en boven de bovengrens) en de gebruikte spotprijsindex te specifiëren. 4. De dienstverlening en rapportering De AUGent hecht groot belang aan een vlotte dienstverlening en rapportering door de Inschrijver. De betalingsprocessen zijn bij de opdrachtgever sterk geautomatiseerd en dit vereist de nodige elektronische ondersteuning. Het onderstaande eisen van de dienstverlening en rapportering dienen te worden opgenomen in de aanbieding. - De aanwezigheid van een online toepassing waarbij de facturatie kan worden geconsulteerd in PDF en geëxporteerd naar een courant dataformaat. - De aanwezigheid van een online platform voor het downloaden van de verbruiksdata van de voorbije maand(en) (voor AMR en MMR aansluitingen) of de voorbije ja(a)r(en) (voor YMR aansluitingen. - Eén centraal contactpersoon - Mogelijkheid om facturen te groeperen - Bij Universiteit Gent moeten de facturen digitaal verwerkt worden. Ofwel worden de facturen in PDF-vorm doorgestuurd (één PDF per factuur) naar een afgesproken mailadres; ofwel worden er XML-facturen doorgestuurd (voorkeur); ofwel worden er CSVbestanden (met de factuurinformatie) opgeladen naar een door de UGent toepassing die worden omgezet naar XML-facturen en zo worden doorgestuurd naar de UGent. Meer info aangaande de bij de UGent gehanteerde technologie omtrent elektronische facturatie kan u vinden op 5. Prijs De berekening gebeurt op basis van de door de Inschrijvers ingediende waarden van de parameters, de verbruiksvolumes van de prognose zoals opgegeven in de bijlage met de aansluitingspunten. Voor aardgas zal er worden gebruik gemaakt van de slotnoteringen van de ICE TTF kwartaalproducten en kalenderproducten (Q Q4 2017, Cal 16-Cal 17) op 24 april De leveringskost zal berekend en samengesteld worden voor Q3 2015, Q4 2015, 2016 en 2017 om de eenheidsprijs en totaalkost te bepalen. Indien er bepaalde profielpremies worden toegepast zullen deze worden meegenomen in de berekening. De totale kost voor de levering van aardgas bestaat uit de volgende componenten: 1. Kosten van de Inschrijver o De kosten voor de levering van aardgas aan de aansluitingspunten van de AUGent beschreven in dit bestek; o De kost van de prestaties om deze levering te vervullen en het verlenen van diensten; o De prijs van het transport (kosten van Fluxys om gas te transporteren van de producent naar de distributienetbeheerders (DNB s) 2. Distributiekosten; 3. Taksen, rechten en heffingen: het geheel van federale en gewestelijke rechten, taksen en heffingen. Dit inclusief de BTW. De distributiekosten en taksen, rechten en heffingen moeten door de Inschrijver niet worden vermeld in de offerte en zullen dus ook in geen geval een invloed uitoefenen op de beoordeling van de prijs. Bestek levering elektriciteit en aardgas AUGENT doc 13

14 De kosten voor de levering van aardgas zullen op volgende wijze worden berekend: P= ((TTF + XAMR (of XMMR of XYMR))* volume volledige contractperiode)) + ( volume Q3-Q4 2015*Y) + ( volume *Y of Z) Waarbij : P : prijs ( ) TTF :TTF 101 index (maandelijks rekenkundig gemiddelde in /MWh van de dagelijkse settlement prijzen van de maandprijzen (m) tijdens m-1, zoals gepubliceerd op de website van the ICE (data.theice.com) Volume : verbruiksvolume (MWh) XAMR/XMMR/XYMR : vaste parameter in functie van de afname ( /MWh) Y : klikkost voor kwartaalfixaties (Q) indien van toepassing ( /MWh) Z : klikkost voor kalenderfixaties (cal) indien van toepassing ( /MWh) De Inschrijvers hebben de mogelijkheid om een offerte in te dienen met een coëfficiënt XAMR, XMMR of XYMR die verschillend is voor de aansluitingen met een verschillend meetniveau (AMR, MMR YMR). Daarnaast zal de Inschrijver een klikkost kunnen invullen voor kwartaalfixaties en/of kalenderfixaties. Deze kwartaalklikkost en/of kalenderklikkost dient constant te zijn voor respectievelijk elk kwartaal en/of kalenderjaar tijdens de gehelde duur van de leveringsperiode. Deze verschillende parameters kunnen ingevuld worden in de prijzentabel (tot op 3 cijfers na de komma) waar automatisch een gewogen gemiddelde wordt berekend. In de prijsberekening zal er gebruik worden gemaakt van een beoordelingsscenario waarbij 80% van het volume op futures (kalender- of kwartaalproducten) wordt gekocht en 20% op de TTF month-ahead (101) wordt gekocht. Voor de periodes Q3 en Q zal deze 80% futures worden ingevuld door kwartaalproducten, voor de periode 2016 en 2017 zal deze 80% futures worden ingevuld door 40% kalenderproducten en 40% kwartaalproducten. 4. Prijsfixaties De Inschrijver zal (minstens) de mogelijkheid voorzien om te fixeren op TTF settlement prijzen (ICE), met de mogelijkheid om (minstens) 8 (acht) keer te fixeren per kalender product (cal) en 2 keer te fixeren per kwartaalproduct (quarter) voor de gehele duur van de leveringsperiode. De Inschrijver dient aan te geven tot wanneer de opdrachtgever deze prijs uiterlijk kan vastleggen en op welke wijze het vastleggen dient te worden uitgevoerd (per fax, per mail;, via online toepassing,..). De kliks gebeuren gelijktijdig voor alle, uur-,maand- en jaargemeten aansluitingspunten samen. De AUGent kan de kliks uitvoeren vanaf de dag na de sluiting van de opdracht tot en met 15 december van het jaar voorafgaand aan het leveringsjaar voor kalenderproducten of 2 (twee) weken voor het afsluiten van de handelsperiode voor kwartaalproducten. Indien niet tijdig, uiterlijk op de laatste dag van de toegestane klikperiode, voor het volledige volume van de betrokken leveringsperiode werd vastgeklikt, wordt het niet-gefixeerde deel vlottend gelaten op de gemiddelde month-ahead (101, maandelijks rekenkundig gemiddelde in /MWh van de dagelijkse settlement prijzen van de maandprijzen (m) tijdens m-1, zoals gepubliceerd op de website van the ICE (data.theice.com). 5. Transport- en distributiekosten en taksen De prijs van het transport (kosten van Fluxys om gas te transporteren van de producent naar de distributienetbeheerders (DNB s) zal inclusief zitten vervat in de eenheidsprijs die door de Inschrijver is weergegeven in de antwoordtabel. De distributiekosten en de taksen zullen transparant worden doorgerekend en dit volgens publicatie op de website van de CREG (Commissie ter Regulering van de Elektriciteits- en Gasmarkt), VREG (Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt), (Belgisch Staatsblad en website EANDIS / IMEWO. Elke verhoging / verlaging dient transparant te worden doorgerekend. Bestek levering elektriciteit en aardgas AUGENT doc 14

15 Op eenvoudig verzoek dient een gedetailleerde opbouw (met bijhorende Globalisation Code) van de kosten voor distributie, transport, bijdragen, taksen te kunnen worden voorgelegd. Ook de BTW zal transparant worden doorgerekend. 6. Overige kosten De Inschrijver kan geen andere dan de hierboven weergegeven kosten aanrekenen. Bestek levering elektriciteit en aardgas AUGENT doc 15

16 COMBINATIE PERCEEL Prijsvoordeel De aanbieding mag de mogelijkheid voorzien om een additioneel prijsvoordeel te voorzien indien beide percelen bij éénzelfde leverancier worden afgesloten. Dit bijkomend prijsvoordeel dient te worden ingevuld in de prijstabel in een eenheidsprijs tot op 3 cijfers na de komma ( /MWh). Bestek levering elektriciteit en aardgas AUGENT doc 16

Openbare Aanbesteding. Opdracht voor aanneming van leveringen

Openbare Aanbesteding. Opdracht voor aanneming van leveringen OPDRACHTGEVER UNIVERSITEIT GENT Sint - Pietersnieuwstraat 25 9000 GENT BIJZONDER BESTEK Nr: DGFB/2013/GAS Openbare Aanbesteding Opdracht voor aanneming van leveringen Levering van aardgas aan de Universiteit

Nadere informatie

Samenaankoop van elektriciteit voor gebouwen van openbare besturen en openbare verlichting. Erratum

Samenaankoop van elektriciteit voor gebouwen van openbare besturen en openbare verlichting. Erratum Samenaankoop van elektriciteit voor gebouwen van openbare besturen en openbare verlichting Erratum AANBESTEDENDE OVERHEID ADRES ANDERE DEELNEMENDE BESTUREN GUNNINGSWIJZE Intercommunale Leiedal President

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2)

OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2) OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2) PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP Leveren van 100% groene elektriciteit aan afnamepunten behorende tot het provinciaal patrimonium, paraprovinciale

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Verzekeringen Personen,

Nadere informatie

Openbare aanbesteding. Opdracht van levering. Levering van elektriciteit aan de Vrije Universiteit Brussel

Openbare aanbesteding. Opdracht van levering. Levering van elektriciteit aan de Vrije Universiteit Brussel AANBESTEDENDE OVERHEID VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Pleinlaan 2 1050 Brussel BESTEK NR. 16000-13110 Openbare aanbesteding Opdracht van levering Levering van elektriciteit aan de Vrije Universiteit Brussel

Nadere informatie

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

Bijzonder bestek voor de overheidsopdracht voor: LEVERINGEN

Bijzonder bestek voor de overheidsopdracht voor: LEVERINGEN Opdrachtgevend bestuur: Vzw Hospilim Gebouw BioVille Agoralaan A bis B-3590 Diepenbeek Maatschappelijke zetel: Universiteitslaan 1 B-3500 Hasselt Bijzonder bestek voor de overheidsopdracht voor: LEVERINGEN

Nadere informatie

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

Vraagstelling & antwoorden m.b.t. het bestek. WoninGent 2012-008 - Deel 2 - Vraagstelling & antwoorden.docx

Vraagstelling & antwoorden m.b.t. het bestek. WoninGent 2012-008 - Deel 2 - Vraagstelling & antwoorden.docx WoninGent cvba-so Lange Steenstraat 54 9000 Gent BE 0400 032 156 Tel: 09 235 99 00, Fax: 09 235 99 01 OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN Levering van elektriciteit en aardgas voor gemeenschappelijke delen

Nadere informatie

Onderstaand vindt u de antwoorden op de vragen die een aantal kandidaat-leveranciers ons stelden:

Onderstaand vindt u de antwoorden op de vragen die een aantal kandidaat-leveranciers ons stelden: Onderstaand vindt u de antwoorden op de vragen die een aantal kandidaat-leveranciers ons stelden: De antwoorden door het GO! zijn in het lichtrood weergegeven. In het donderrood (cursief) zijn de antwoorden

Nadere informatie

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN Ondergetekende (naam en voornaam) : Hoedanigheid of beroep

Nadere informatie

Tariefkaart particulieren oktober 2015 (start van de levering vanaf 01/11/2015 tot en met 30/11/2015)

Tariefkaart particulieren oktober 2015 (start van de levering vanaf 01/11/2015 tot en met 30/11/2015) Tariefkaart particulieren oktober 2015 (start van de levering vanaf 01/11/2015 tot en met 30/11/2015) De energiefactuur bestaat naast de reële energiekost ook uit een verzameling van heffingen & toeslagen.

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CDG001060. Onthaalbalie Bellevue 1 B-9050 Ledeberg (Gent)

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CDG001060. Onthaalbalie Bellevue 1 B-9050 Ledeberg (Gent) Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Personenverzekeringen, Verzekeringen Materiële

Nadere informatie

CDA001932. Domeinextensie.antwerpen. Free text in Bulletin der Aanbestedingen

CDA001932. Domeinextensie.antwerpen. Free text in Bulletin der Aanbestedingen CDA001932 Domeinextensie.antwerpen Free text in Bulletin der Aanbestedingen 1) Voorwerp van het project Het project heeft als voorwerp de toekenning door Digipolis van een concessie van openbare dienst

Nadere informatie

BRUSSEL-HOOFDSTAD PARTICULIERE KLANTEN

BRUSSEL-HOOFDSTAD PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in AUGUSTUS 2015 in BRUSSEL-HOOFDSTAD PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:309452-2010:text:nl:html B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I:

Nadere informatie

Tariefkaart oktober 2015

Tariefkaart oktober 2015 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart oktober 2015 Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten... 3 Nettarieven en heffingen

Nadere informatie

Tariefkaart juli 2015

Tariefkaart juli 2015 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart juli 2015 Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten... 3 Jaarlijkse vergoeding

Nadere informatie

TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN ELEKTRICITEIT (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN)

TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN ELEKTRICITEIT (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN) TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN ELEKTRICITEIT (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN) van de GEMEENTE / het OCMW / de politiezone / het kerkbestuur /. VVSG-Typebestek aankoop elektriciteit

Nadere informatie

BRUSSEL-HOOFDSTAD PROFESSIONELE KLANTEN

BRUSSEL-HOOFDSTAD PROFESSIONELE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in BRUSSEL-HOOFDSTAD PROFESSIONELE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen

Nadere informatie

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 oktober 2003

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 oktober 2003 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Advies

Nadere informatie

Tariefkaart juli 2015

Tariefkaart juli 2015 Tarieven en voorwaarden voor Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart juli 2015 Nu 1 maand gratis elektriciteit* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor

Nadere informatie

Tariefkaart augustus 2015

Tariefkaart augustus 2015 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart augustus 2015 Nu 1 maand gratis elektriciteit* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten...

Nadere informatie

Tariefkaart augustus 2015

Tariefkaart augustus 2015 Tarieven en voorwaarden voor Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart augustus 2015 Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Zakelijke Klanten... 3 Nettarieven

Nadere informatie

ENERGIEPRIJZEN VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT

ENERGIEPRIJZEN VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT ENERGIEPRIJZEN VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT - - - overzicht jongste 6 maanden met vergelijking tov duurste/goedkoopste product op de Belgische

Nadere informatie

Tariefkaart januari 2016

Tariefkaart januari 2016 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart januari 2016 Nu welkomstvoordeel van 50 EUR* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten...

Nadere informatie

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT - - - overzicht jongste 6 maanden met vergelijking tov duurste/goedkoopste product op de Belgische

Nadere informatie

Tariefkaart januari 2016

Tariefkaart januari 2016 Tarieven en voorwaarden voor Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart januari 2016 Nu welkomstvoordeel van 50 EUR* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor

Nadere informatie

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t , dienst financiën TL 2012-20 04/04/2012 1/6 BESTEK TL 2012-20 ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING A l g e m e n e a d m i n i s t r a t i e v e b e p a l i n g e n e n v o o r w a a r d e n v

Nadere informatie

WALLONIË PARTICULIERE KLANTEN

WALLONIË PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in WALLONIË PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT - - - overzicht jongste 6 maanden met vergelijking tov duurste/goedkoopste product op de Belgische

Nadere informatie

Tariefkaart september 2015

Tariefkaart september 2015 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart september 2015 Nu welkomstvoordeel van 50 EUR* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten...

Nadere informatie

Tariefkaart september 2015

Tariefkaart september 2015 Tarieven en voorwaarden voor Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart september 2015 Nu welkomstvoordeel van 50 EUR* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost

Nadere informatie

Tariefkaart juni 2015

Tariefkaart juni 2015 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten en Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart juni 2015 Nu 1 maand gratis elektriciteit* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000513. Onthaalbalie. Generaal Armstrongweg 1.

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000513. Onthaalbalie. Generaal Armstrongweg 1. Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

Tariefkaart april 2015

Tariefkaart april 2015 Van alle energie thuis Tarieven en voorwaarden voor Consumenten en Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart april 2015 Nu 1 maand gratis elektriciteit* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse

Nadere informatie

Sessie: Lezen van een energiefactuur vanuit financieel en technisch oogpunt

Sessie: Lezen van een energiefactuur vanuit financieel en technisch oogpunt Sessie: Lezen van een energiefactuur vanuit financieel en technisch oogpunt VEB Klantendag (16/10/2015) Inge Goessens Directeur Energie-efficiëntie Tom Feys Verantwoordelijke Facturatie & Inningen https://be.linkedin.com/in/tomfeys

Nadere informatie

Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde

Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde Beslissing BTW nr. E.T.128.691 d.d. 17.08.2015 Elektriciteit Btw-tarief

Nadere informatie

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT - - - overzicht jongste 6 maanden met vergelijking tov duurste/goedkoopste product op de Belgische

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CDA002131. Onthaalbalie. Generaal Armstrongweg 1.

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CDA002131. Onthaalbalie. Generaal Armstrongweg 1. Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:13528-2016:text:nl:html België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 1/ 7 BE001 20/08/2012 - BDA nummer: 2012-518496 Standaardformulier 14 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Overzicht Vragen & Antwoorden:

Overzicht Vragen & Antwoorden: Overzicht Vragen & Antwoorden: Dossier EAN13AL004 Samenaankoop elektriciteit 2015-2017 Bestekken: samenaankoop groep stad Antwerpen 100% groene elektriciteit 2015-2017 en samenaankoop groep stad Antwerpen

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep 2014 DIRECTIE FINANCIËN&CONTROLLING AFDELING THESAURIE Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Als bijlage vindt u: - Het oprichtingsdecreet van de Watergroep

Nadere informatie

Afrekening periode 28-06-2012 tot 27-06-2013

Afrekening periode 28-06-2012 tot 27-06-2013 Uw Zoomit-code: 53909 Uw webactiveringscode: 1000409237 (www.electrabel.be/activeren) Dhr. Daniel Auquier ZONDER ZORGSTRAAT 13 BUS 1 8670 KOKSIJDE 046/BERNLVA4 Vragen? www.electrabel.be/contact Energielijn:

Nadere informatie

BESLISSING (B) 051124-CDC-490

BESLISSING (B) 051124-CDC-490 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder

Nadere informatie

POM GROEPSAANKOOP: GROENE STROOM EN AARDGAS VOOR BEDRIJVEN

POM GROEPSAANKOOP: GROENE STROOM EN AARDGAS VOOR BEDRIJVEN POM GROEPSAANKOOP: GROENE STROOM EN AARDGAS VOOR BEDRIJVEN POM Groepsaankoop Een groepsaankoop voor de aankoop van 100 % groene stroom uit eigen streek en aardgas aan een vaste prijs tot 31/12/2015, gezamenlijk

Nadere informatie

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312596-2012:text:nl:html B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag.

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. OCMW POPERINGE BOUWEN SOCIAAL HUIS Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. INSCHRIJVINGSBILJET / OFFERTE De ondergetekende: (naam en voornamen) Hoedanigheid of beroep:.. Nationaliteit:. Woonplaats

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248568-2011:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor voortgezette opleiding van personeel 2011/S 149-248568 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s. Tariefkaart TOT. Juli 2014 KORTING OP UW GAS EN ELEKTRICITEIT. (referentie 201407)

Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s. Tariefkaart TOT. Juli 2014 KORTING OP UW GAS EN ELEKTRICITEIT. (referentie 201407) Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s 100 TOT KORTING OP UW GAS EN ELEKTRICITEIT * Tariefkaart Juli 2014 (referentie 201407) Inhoud Energieprijzen elektriciteit en aardgas 6

Nadere informatie

Afrekeningsfactuur van 16/06/2010

Afrekeningsfactuur van 16/06/2010 Meneer Dries Van Duppen Violettastraat 2 2470 Retie Contactgegevens Voor alle vragen over uw factuur of uw verhuis: Essent Belgium NV Postbus 10010 2140 Antwerpen Tel: 078 15 79 79 Fax: 03 400 10 25 Contactformulier:

Nadere informatie

Mededeling van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 24/10/2013

Mededeling van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 24/10/2013 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon

Nadere informatie

BESLISSING (B) 041202-CDC-384

BESLISSING (B) 041202-CDC-384 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Perceel 1

OFFERTEFORMULIER Perceel 1 BESTEK HOUDENDE DE VOORWAARDEN VOOR HET AANSTELLEN VAN EEN NOTARIS MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN VAN JURIDISCHE AARD TEN BEHOEVE VAN DE STAD GENT Open offerteaanvraag met bekendmaking OFFERTEFORMULIER

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56242-2012:text:nl:html B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN ELEKTRICITEIT (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN) van INTERCOMMUNALE WESTLEDE

TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN ELEKTRICITEIT (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN) van INTERCOMMUNALE WESTLEDE TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN ELEKTRICITEIT (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN) van INTERCOMMUNALE WESTLEDE VVSG-Typebestek aankoop elektriciteit Versie 2005-1/18 INHOUDSTAFEL 1. Eerste

Nadere informatie

België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62416-2014:text:nl:html België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VERSLAG (BRUGEL-RAPPORT-20130823-16) over de uitvoering van haar verplichtingen, over de evolutie van de gewestelijke elektriciteits-

Nadere informatie

Agenda VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT P 1

Agenda VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT P 1 Agenda Samenstelling energiefactuur Wat zijn distributienettarieven? Tariefbevoegdheid Tariefmethodologie Vergelijking distributienettarieven Redenen evolutie, landschap netbeheer en transmissienettarieven

Nadere informatie

OPEN AANBESTEDING VOOR DE LEVERING VAN AARDGAS BEVOORRADING EN OPERATIES Vragen & antwoorden

OPEN AANBESTEDING VOOR DE LEVERING VAN AARDGAS BEVOORRADING EN OPERATIES Vragen & antwoorden ID vraag antwoord 1 Op p.5 stellen jullie dat "De overeenkomst is niet exclusief teneinde, in voorkomend geval, eventuele marktrisico's te kunnen spreiden", betekent dit "niet exclusief" dat de toekomstige

Nadere informatie

Conceptnota. Ontwikkeling van een patrimoniumbeheerstoepassing CDG000712

Conceptnota. Ontwikkeling van een patrimoniumbeheerstoepassing CDG000712 Conceptnota Ontwikkeling van een patrimoniumbeheerstoepassing CDG000712 Versie 5.1 CDG000712_conceptnota Pagina 1 van 9 Inhoudsopgave 1 Doelstelling conceptnota... 3 1.1 De opdracht... 3 1.2 Digipolis...

Nadere informatie

1. Klantnummer Indien u contact opneemt met Luminus, gelieve dit nummer steeds bij de hand te houden. Zo kunnen wij u snel verder helpen.

1. Klantnummer Indien u contact opneemt met Luminus, gelieve dit nummer steeds bij de hand te houden. Zo kunnen wij u snel verder helpen. . Klantnummer Indien u contact opneemt met Luminus, gelieve dit nummer steeds bij de hand te houden. Zo kunnen wij u snel verder helpen.. Klantendienst Wenst u contact op te nemen met onze klantendienst?

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE N. 2012 2598 [C 2012/11343] 25 AUGUSTUS 2012. Wet houdende diverse bepalingen inzake energie

Nadere informatie

rechtsgeldig vertegenwoordigd door...

rechtsgeldig vertegenwoordigd door... Overeenkomst voor de levering van groene elektriciteit Tussen partijen 1. NV Vlaams Energiebedrijf, RPR Brussel, ondernemingsnummer BE 0843.383.425, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Havenlaan

Nadere informatie

LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014)

LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014) POLITIEZONE REGIO TIELT ARDOOIE- LICHTERVELDE-PITTEM- RUISELEDE-TIELT-WINGENE LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014) OPEN OFFERTEVRAAG INHOUDSOPGAVE 1. DEEL I. ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Beschermde klanten. Handleiding ten behoeve van de sociale spelers

Beschermde klanten. Handleiding ten behoeve van de sociale spelers Beschermde klanten Handleiding ten behoeve van de sociale spelers Inhoudstafel Het statuut beschermde klant... p. 4 Wie kan als beschermde klant erkend worden?... p. 4 Hoe wordt iemand beschermde klant?...

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS Inhoudstafel Index van de voornaamste afkortingen wetgevend en reglementair kader... 13 Voorwoord... 15 DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Marum Hoofdstraat 97, 9861 AC Marum ( Nederland ) Ter attentie van: H.P. BoonstraDrost Telefoon: +31 594551543, Fax: +31

Nadere informatie

Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s. Tariefkaart BESPAAR TOT. December 2014 OP JE ENERGIEFACTUUR. (referentie 201412)

Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s. Tariefkaart BESPAAR TOT. December 2014 OP JE ENERGIEFACTUUR. (referentie 201412) Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s BESPAAR TOT 150 OP JE ENERGIEFACTUUR * Tariefkaart December 2014 (referentie 201412) Inhoud Energieprijzen elektriciteit en aardgas 5 Nettarieven

Nadere informatie

RAAMCONTRACT VOOR OPDRACHT VAN DIENSTEN: ENERGIEDESKUDIGE

RAAMCONTRACT VOOR OPDRACHT VAN DIENSTEN: ENERGIEDESKUDIGE RAAMCONTRACT VOOR OPDRACHT VAN DIENSTEN: ENERGIEDESKUDIGE TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven

Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven 31 maart 2011 Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven 1. Inleiding: samenstelling energiefactuur In de verbruiksfactuur van de energieleverancier zijn de kosten van verschillende marktspelers

Nadere informatie

Dubbel uitgereikt op aanvraag van de klant ter vervanging van de verloren gegane of vernietigde originele factuur BTW-Aanschrijving 10/1974

Dubbel uitgereikt op aanvraag van de klant ter vervanging van de verloren gegane of vernietigde originele factuur BTW-Aanschrijving 10/1974 F U vindt ook extra informatie op de achterzijde Jaarafrekening Afspraak op My Eni My Eni is uw online klantenzone. U kunt er uw facturen raadplegen, hun bedrag aanpassen, uw contactgegevens beheren,...

Nadere informatie

AG VESPA zoekt uitbater voor CAFETARIA RUGGEVELD

AG VESPA zoekt uitbater voor CAFETARIA RUGGEVELD AG VESPA zoekt uitbater voor CAFETARIA RUGGEVELD AG VESPA biedt, onder de vorm van een sportconcessieovereenkomst, de uitbating aan van de cafetaria gelegen op de sportsite Ruggeveld. Geïnteresseerde sportverenigingen,

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING TER OPMAAK VAN EEN LIJST VAN GEGADIGDEN TEN BEHOEVE VAN DIVERSE HERSTELLING- EN ONDERHOUDSWERKEN EN

Nadere informatie

Gedragscode voor verkoop buiten de onderneming en verkoop op afstand

Gedragscode voor verkoop buiten de onderneming en verkoop op afstand Gedragscode voor verkoop buiten de onderneming en verkoop op afstand Deze Gedragscode vormt een aanvulling op de reglementaire bepalingen inzake verkoop op afstand en verkoop buiten de onderneming van

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0032

OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0032 OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING Lastenboek: nr. B&O.2015.0032 Voorwerp van de overheidsopdracht: het ter beschikking stellen van didactisch materiaal, het geven van een opleiding

Nadere informatie

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België NKVK 13 oktober 2015 Lore Derdeyn Overzicht A. Overheidsopdracht B. Toepasselijke reglementering C. Vindplaats

Nadere informatie

uw voorschotfactuur onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur

uw voorschotfactuur onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur uw voorschotfactuur onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur eenvoud in energie eni.be Uw eni-factuur toont u in één oogopslag wat u precies betaalt en waarvoor. Welke informatie vindt

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57624-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 29 mei 2007

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 29 mei 2007 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 1000 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be

Nadere informatie

Bijlage aan aankondiging van opdracht NICC /2011/DIR/A8 Selectiecriteria

Bijlage aan aankondiging van opdracht NICC /2011/DIR/A8 Selectiecriteria Bijlage aan aankondiging van opdracht NICC /2011/DIR/A8 Selectiecriteria Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor een adviesopracht inzake de uitwerking van een algemeen kader mbt het

Nadere informatie

Tariefkaart. Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s. Oktober 2013 KORTING. (referentie 201310) OP JE GAS EN ELEKTRICITEIT

Tariefkaart. Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s. Oktober 2013 KORTING. (referentie 201310) OP JE GAS EN ELEKTRICITEIT Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s 100 TOT KORTING OP JE GAS EN ELEKTRICITEIT * Tariefkaart Oktober 2013 (referentie 201310) Inhoud Energieprijzen elekriciteit en aardgas

Nadere informatie

Het Vlaams EnergieBedrijf Drie pijlers, één focus. Inne Peersman An Brouns

Het Vlaams EnergieBedrijf Drie pijlers, één focus. Inne Peersman An Brouns Het Vlaams EnergieBedrijf Drie pijlers, één focus Inne Peersman An Brouns Agenda Toelichting VEB: drie pijlers, één focus Energie-efficiëntie: ESCO-projecten Energielevering: Onze dienstverlening & goede

Nadere informatie

Tariefkaart voor particulieren

Tariefkaart voor particulieren Tariefkaart voor particulieren Tariefkaart versie 011507 voor Vlaanderen en Wallonië. Geldig van 1 juli 2015 t/m 31 juli 2015. eni RELAX 1 jaar Elektriciteit (prijzen inclusief 6% btw) tegen vaste energie

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BESLISSING (BRUGEL-BESLISSING-20151030-27) Betreffende de klacht ingediend door mevrouw X tegen de distributienetbeheerder Sibelga

Nadere informatie

Handleiding voor Loketten

Handleiding voor Loketten Handleiding voor Loketten [Acceptatiefase] Author(s) Jette van Egmond Version 1.0 Date February 26, 2015 Distribution List Loketten provincie West-Vlaanderen Change History 1.0 Telefoon: 0800 70 204 Emailadres:

Nadere informatie

Welke procedure volgen voor gas en elektriciteit?

Welke procedure volgen voor gas en elektriciteit? REGULERINGSCOMMISSIE U verhuist IN HET BRUSSELS Welke procedure volgen voor gas en elektriciteit? Verhuisformulieren ingesloten www.brugel.be U verhuist? Breng dan uw energieleverancier zo snel mogelijk

Nadere informatie

Slotfactuur van 25/05/2011

Slotfactuur van 25/05/2011 Debaets Wervikstraat 143 8930 Menen Bij elke briefwisseling vermelden: Klantnummer: 100362002 Factuurnummer: 1002579520 BTW: BE-0521.584.539 Slotfactuur van 25/05/2011 Contactgegevens Voor alle vragen

Nadere informatie

Stimuleringsregeling duurzame energieproductie (SDE) Voorschotformulier

Stimuleringsregeling duurzame energieproductie (SDE) Voorschotformulier Stimuleringsregeling duurzame energieproductie (SDE) Voorschotformulier Dit formulier is verstrekt door en moet worden ingediend bij: SenterNovem Postbus 10073 8000 GB Zwolle Telefoon 038 455 34 50 Bezoekadres

Nadere informatie

Elektrisch tekenen: begeleiding

Elektrisch tekenen: begeleiding Elektrisch tekenen: begeleiding Vakinhoud: Deel I: residentieel Elektrische schema s leren lezen en tekenen AREI Oefeningen Deel II: industrieel Industriële motorschakelingen Oefeningen In het labo maken

Nadere informatie

Gedragscode voor. verkopen gesloten buiten verkoopruimten en verkopen op afstand

Gedragscode voor. verkopen gesloten buiten verkoopruimten en verkopen op afstand Gedragscode voor verkopen gesloten buiten verkoopruimten en verkopen op afstand Deze Gedragscode vormt een aanvulling op de reglementaire bepalingen inzake verkoop op afstand en verkoop buiten verkoopruimten

Nadere informatie