Commissienotitie. Bespreekpunten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Commissienotitie. Bespreekpunten"

Transcriptie

1 Commissienotitie Wageningen, Aan : de raadscommissie Commissievergadering : 10 maart 2015 Agendanummer : Team/Afdeling : Sec Nummer : Portefeuillehouder : burgemeester Van Rumund Onderwerp: Ontwikkelingen en speerpunten m.b.t. criminaliteit in Wageningen Bespreekpunten 1. Ontwikkelingen en terugblik speerpunten met betrekking tot criminaliteit in Wageningen; 2. Speerpunten voor ; 3. Gelegenheid voor de commissieleden om in gesprek te gaan over de ontwikkelingen in Wageningen met de burgemeester en de chef van het basisteam politie Veluwe Vallei Zuid, de heer A.M. van Bruggen. Inleiding In de vergadering van de raadscommissie van 25 februari 2014 is afgesproken om jaarlijks, als de jaarcijfers bekend zijn, aan de hand van een commissienotitie terug te kijken naar de ontwikkelingen op het gebied van criminaliteit in Wageningen in zijn algemeenheid en de speerpunten van gemeente en politie in het afgelopen jaar in het bijzonder. Daarnaast is afgesproken dat de chef van het basisteam politie Veluwe Vallei Zuid, het team waar Wageningen onder valt, bij de bespreking van de notitie aanwezig is en dat de commissieleden de gelegenheid krijgen om met de chef van het basisteam in gesprek te gaan over de ontwikkelingen waar de politie mee te maken heeft in Wageningen. Algemene doelstelling De algemene doelstelling is dat de gemeente Wageningen een veilige gemeente wil zijn om in te wonen, te werken en te verblijven. De privacy van de persoon en maatregelen die worden genomen moeten in balans zijn. Steeds minder mensen zijn het slachtoffer van een misdrijf. Verantwoordelijkheid De burgemeester is het aangewezen bestuursorgaan om te zorgen voor de handhaving van de openbare orde in de gemeente. De wetgever heeft naast de burgemeester geen ander bestuursorgaan aangewezen dat eveneens een taak heeft ter handhaving van de openbare orde. De strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde (opsporing en vervolging) valt echter onder verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie. Dit neemt niet weg dat de gemeente wel afspraken kan maken met het Openbaar Ministerie (en de politie) over de strafrechtelijke handhaving op lokaal niveau, met behoud van de exclusieve verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie daarvoor. Deze afspraken voor de komende jaren zijn vastgelegd in de Veiligheidsstrategie Oost Nederland.

2 Veiligheidsstrategie Oost-Nederland De Veiligheidsstrategie is een bestuurlijke nota van de 81 gemeenten in Oost-Nederland, het Openbaar Ministerie en de politie voor de komende jaren. De Veiligheidsstrategie is gebaseerd op de analyse van de veiligheidssituatie in Oost-Nederland en de lokale veiligheidsthema's. In de commissie-/raadsvergadering van september 2014 is deze Veiligheidstrategie aan de orde geweest. Gelet op de lokale situatie heeft de burgemeester, na de gemeenteraad te hebben gehoord, als prioriteiten/speerpunten bij de Veiligheidsstrategie ingebracht: 1. High Impact Crime (woninginbraken, overvallen, geweld); 2. Terugdringen van overlast (door groepen en personen); 3. Georganiseerde criminaliteit/ondermijning (drugs, mensenhandel & prostitutie); 4. Fietsendiefstal. De eerste drie prioriteiten zijn ook de inhoudelijke veiligheidsthema s die genoemd worden in de Veiligheidsstrategie voor alle gemeenten. Fietsendiefstal is hier door de burgemeester als lokale prioriteit aan toegevoegd. Algemene inzet De politie richt zich met name op de handhaving en opsporing. De gemeente zet, in nauwe samenwerking met de politie en andere partners, in op preventie, samenwerking en voorlichting. De boodschap die hierbij primair uitgedragen wordt is dat de verantwoordelijkheid voor het treffen van maatregelen om te voorkomen dat men het slachtoffer wordt van criminaliteit in eerste instantie bij de betrokkene zelf ligt. Dit doen we door bewoners en ondernemers op hun eigen gedrag aan te spreken en ondersteuning te bieden door middel van voorlichting. Wekelijks bespreken de burgemeester en de politie de ontwikkelingen in Wageningen. Twee keer per jaar sluiten de Officier van Justitie en de burgemeester van Renkum (Renkum maakt ook deel uit van de het verzorgingsgebied van het politieteam) aan bij het overleg en wordt er afgestemd wat in beide gemeente speelt. Gemeente en politie hebben afgesproken dat, los van de afgesproken speerpunten, er ruimte is om flexibel en snel in te kunnen springen bij de aanpak van nieuw opkomende lokale veiligheidsproblemen. Om met preventiemaatregelen en voorlichting adequaat te kunnen reageren op actuele ontwikkelingen is in de gemeentelijke begroting 6.000,-- beschikbaar. Ontwikkelingen criminaliteit algemeen De criminaliteitsontwikkeling in Wageningen is de afgelopen jaren relatief gunstig te noemen. Zo daalt de totale criminaliteit al enkele jaren op rij. totaal aantal Jaar aangiften van misdrijven

3 In de bijlage bij deze commissienotitie wordt een overzicht gegeven over de afgelopen jaren van de meest belangrijke misdrijven. Te zien is dat er in 2014 bijna over de hele linie sprake is van een afname in het aantal incidenten. Niet alleen ten opzichte van 2013, maar ook ten opzichte van de jaren daarvoor. In 4 jaar tijd is het totaal aantal aangiften met 38% gedaald van 2685 naar Kijkend naar afgelopen jaar valt op dat zedenincidenten een stijging laat zien (14 in 2014; 10 in 2013). Deze stijging werd veroorzaakt doordat er meerdere meldingen in een relatief korte periode geregistreerd werden van een zogenaamde schennispleger. Toen deze persoon niet meer actief was daalde het aantal meldingen weer. Ook zien we het afgelopen jaar een stijging bij de inbraken in bedrijven/instellingen (81 in 2014; 72 in 2013). Onder deze noemer vallen ook de sportkantines waar de laatste drie maanden van het jaar meer werd ingebroken. Ontwikkeling en activiteiten speerpunten High Impact Crime (woninginbraken, geweld en overvallen) De bestrijding van zogenaamde High Impact Crime (HIC) heeft landelijk hoge prioriteit. Het gaat om delicten met een grote impact op het slachtoffer en diens directe omgeving: woninginbraak, straatroof, geweld en overvallen. Aantal aangiften Verschil HIC Woninginbraken Geweld Straatroof Overvallen Gelet op de ontwikkelingen in Wageningen op dit gebied hebben we in 2013 en 2014 vanuit openbare orde & veiligheid als gemeente en de politie binnen de noemer High Impact Crime met name ingezet om het aantal woninginbraken terug te dringen. Maatregelen en acties die hierbij in de afgelopen twee jaar ingezet zijn richten zich met name op: - Bewustwording, preventie en melden; - Opsporing; - Nazorg aan slachtoffers en daders. Zo hebben we het Digitaal Opkopers Register (DOR) ingevoerd waarbij ondernemers in tweedehands goederen de in- en verkoop van deze goederen moeten registreren. Met het DOR willen we de afzetmarkt voor helers verstoren, de opsporing van gestolen goederen vereenvoudigen en de pakkans van stelers en helers vergroten. Hoofdbuit bij de woninginbraken zijn sierraden, tablets en mobiele telefoons. De eerste branches waar het DOR is ingevoerd waren de goudinkopers en de electronica/telefoonwinkels. Wageningen was in Gelderland Midden een pilot gemeente. Gemeentelijke toezichthouders en de politie controleren steekproefgewijs de handelaren op het bijhouden van het DOR en op de registratieplicht voor handelaren die nog geen gebruik maken van het DOR. 3

4 Voordeel van het DOR is dat het gekoppeld is aan andere digitale systemen en de ondernemer gelijk bericht krijgt als een goed dat hij wil inkopen als gestolen geregistreerd staat. De kans dat de goedwillende ondernemer ook slachtoffer wordt, wordt hierdoor ook verkleind. In 2013 en 2014 is ook veel gedaan aan publieksvoorlichting. Zo zijn in verschillende wijken bijeenkomsten georganiseerd om bewoners bewust te maken van hun eigen gedrag en is voorlichting gegeven hoe een woninginbraak te voorkomen. Verder is aandacht besteed aan het snel en correct melden van verdachte omstandigheden via het alarmnummer 112. In buurten en straten waar meerdere inbraken zijn gepleegd is met een huis-aan-huis brief gewaarschuwd. In de wijk Sahara is een zogenaamde WhatsApp-groep van start gegaan. Ook bieden we als gemeente slachtoffers van een woninginbraak een gratis inbraakpreventieadvies conform het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) aan. De kans dat er weer ingebroken wordt in een woning waar al ingebroken is, is groter dan in een woning waar nog nooit is ingebroken. In 2013 werd van dit aanbod 44 keer en in 2014 werd hier 34 keer gebruik van gemaakt. Binnen het aandachtsveld HIC is er in de volle breedte sprake van een daling. Het aantal aangiften ter zake HIC is in 2014 met 32% gedaald ten opzichte van In 2014 zijn er 88 zaken door de politie opgehelderd. Dat is minder dan in 2013 (123 stuks) maar daar staat de daling van het aantal aangiften tegenover. In 2013 was er al sprake van een daling van 34% van het aantal woninginbraken. Het aantal woninginbraken is in 2014 verder gedaald met 33% ten opzichte van Het aantal aangiften ter zake woninginbraken is in twee jaar tijd meer dan gehalveerd. Terugdringen van overlast (door groepen en personen) Dat overlast kan leiden tot veiligheidsvraagstukken of gevoelens van onveiligheid zal niemand kunnen betwisten. Overlast is een containerbegrip. In deze notitie beperken we ons op dit gebied tot 3 zaken waar we als politie en gemeente op het gebied van openbare orde het meest mee te maken hebben; overlast in de openbare ruimte, door personen en door jeugdgroepen. Openbare ruimte Om een goed beeld te krijgen van de overlast in de openbare ruimte hebben we een werkgroep ingesteld die de overlastmeldingen inventariseert en onderzoekt. Deze werkgroep, waaraan naast de politie en de gemeente ook Solidez en De Woningstichting deelnemen, werkt onder de naam Zicht Op Straat (ZOS). Overlast in de openbare ruimte verplaatst zich snel naar andere locaties, terwijl er vaak sprake is van dezelfde veroorzakers. In het ZOS worden afspraken gemaakt hoe de overlastsituaties te benaderen en structurele problemen aan te pakken. Niet bekeuren en klakkeloos wegsturen maar in contact komen met de veroorzakers, uit de anonimiteit halen en bewustmaken van de overlast die wordt veroorzaakt staan hierbij voorop. Jaarlijks wordt aan de raad gerapporteerd hoeveel keer er bekeurd is voor het overlastartikel in de APV. In 2013 was dat 11 keer, in 2014 was dat 6 keer. Overlast door personen In Wageningen worden we met regelmaat geconfronteerd met voorvallen van persoonsgerichte overlast die voor (veel) onrust in de buurt kunnen zorgen. Omdat de politie een 24-uurs bereikbare organisatie is komen deze meldingen vaak bij deze organisatie binnen. In 2013 registreerde de politie 127 meldingen, in 2014 is het aantal meldingen gestegen naar 200. De grootste stijging hierin zit in een aantal recidivisten die steeds weer voor een melding zorgen. Een goede samenwerking en afstemming is noodzakelijk voor een aanpak waarbij het uitgangspunt is dat we met een snelle adequate aanpak veel ellende voor de persoon en zijn omgeving kunnen voorkomen. Vanuit openbare orde bezien is het van belang dat zaken die zich voordoen snel overgedragen kunnen wordt aan de hulpverlening en het zorgtraject opgestart wordt. Op dit gebied wordt nauw samenwerkt 4

5 met het Veiligheidshuis (daar waar sprake is van een combinatie van justitie en zorg) en het kernteam/startpunt (daar waar er sprake is van alleen zorg). Overlast door jeugdgroepen Overlast van problematische jeugdgroepen heeft een negatieve impact op de samenleving. Intimiderend gedrag, overlast en het plegen van delicten vergroten de onveiligheidsgevoelens in een buurt. Tegenwoordig worden de jeugdgroepen kenmerkt door een meer wisselende samenstelling en zijn, mede door het gebruik van nieuwe media, minder gebonden aan vaste locaties. Jaarlijks inventariseert de politie deze groepen en aan de hand van een methodiek wordt er in het Veiligheidshuis beoordeeld of er sprake is van een hinderlijke, overlastgevende of criminele groep. In het districtelijk afstemmingsoverleg prioriteren de burgemeesters deze groepen voor een integrale aanpak. In 2013 werd in Wageningen 1 groep in de categorie overlast (tegen crimineel aan) geprioriteerd. Door een integrale aanpak van deze groep en de personen in deze groep, ondersteund door een sterke individuele persoonsgerichte aanpak door de politie (adoptie door 1 agent van de betreffende persoon), is deze groep uit elkaar gevallen en is de overlast als groep gestopt. Op individueel niveau vragen een paar personen uit de groep nog wel de aandacht. In 2014 werden er in Wageningen geen jeugdgroepen meer geïnventariseerd. In 2013 bedroeg het aantal meldingen van overlast door jeugd 267. In 2014 is dit nagenoeg gelijk gebleven, 271 meldingen. Georganiseerde criminaliteit/ondermijning (drugs, mensenhandel en prostitutie) Drugs Naast verboden gedragingen brengen drugs vaak overlast situaties in de (woon)omgeving en/of (brand)gevaarlijke situaties met zich mee. Op het terrein van de illegale hennep(teelt) is er in 2014 in Oost-Nederland een convenant afgesloten. Het doel van dit convenant is te komen tot een integrale aanpak van (grootschalige) illegale hennepteelt waarbij overheid en private partijen, zoals de 81 gemeenten, brandweer, politie, OM, woningcorporaties en energieleveranciers, de handhaving en te nemen maatregelen op elkaar afstemmen en voor dit doel informatie aan elkaar mogen uitwisselen. Het convenant voorziet in situaties waarbij er sprake is van teelt c.q. het bewerken van hennep anders dan voor strikt eigen gebruik. Naast dit convenant beschikt Wageningen, als eerste gemeente in Oost Nederland, ook over een formeel convenant voor de bredere aanpak van overlast vanuit woningen door zowel soft- als harddrugs. Dit convenant en bijhorende stappenplan is in 2008 gesloten tussen het OM, de politie, de Woningstichting, Idealis en de gemeente. Samen met de andere deelnemers aan het convenant zetten we in op het stoppen van overlast in de woonomgeving. In de afgelopen jaren hebben de partners in Wageningen elkaar goed gevonden bij een integrale aanpak. Mensenhandel en prostitutie Mensenhandel is een ernstige schending van de mensenrechten en kan een vorm zijn van georganiseerde criminaliteit. Het verschijnsel mensenhandel is zeer actueel en de aanpak en bestrijding hiervan staat sterk in de schijnwerpers. Bij mensenhandel is er sprake van afhankelijkheid, dwang en uitbuiting van personen met het doel er financieel voordeel mee te behalen. Mensenhandel komt in heel Nederland voor. Gedwongen prostitutie is wellicht de meest bekende vorm van mensenhandel. Vaak hebben prostituees te maken met (bedreiging met) geweld, lichamelijke en/of geestelijke mishandeling, verkrachting, sociaal isolement en financiële uitbuiting. Wageningen kent geen vergunde vormen van prostitutie. Wel ontvangen we signalen van niet vergunde prostitutie vanuit woningen. We benaderen deze signalen als een signaal van mensenhandel tot het tegendeel is gebleken. Vaak komen deze signalen bij ons binnen doordat er in de directe omgeving overlast is ontstaan door de activiteit. Deze signalen worden samen met het team Mensenhandel van de politie onderzocht. Tijdens dit onderzoek wordt betrokkene uitgenodigd voor een gesprek. In dit gesprek, dat plaatsvindt in een rustige setting, besteden we, naast handhaving, nadrukkelijk aandacht aan een eventuele gedwongen situatie, hulp bij het uitstappen uit het prostitutiecircuit en aan gezondheidsaspecten. In 2014 is er 5

6 niet gebleken dat er sprake was van mensenhandel en hebben we in dit kader 4 keer bestuurlijke handhaving toegepast. Omdat er in deze branche ook vaak sprake is van een zogenaamd waterbedeffect nemen we deel aan een regionaal casusoverleg Mensenhandel. Binnen de gemeentelijke organisatie wordt aandacht gevraagd voor en aan het herkennen van signalen (awareness) van mensenhandel. Fietsdiefstal. Fietsdiefstal is in Wageningen de meest voorkomende vorm van criminaliteit. Uit landelijk onderzoek blijkt dat fietsdiefstal een aanwijsbare negatieve invloed heeft op het fietsgebruik, het fietsbezit, de kwaliteit van de fiets, de verkeersveiligheid en de veiligheidsbeleving. Uit landelijk onderzoek blijkt dat slechts 30 tot 40% van de slachtoffers van fietsdiefstal daarvan aangifte doet bij de politie. Met andere woorden; we zien hier het topje van de ijsberg. Gelet hierop en het feit dat er in Wageningen tot en met 2013 jaarlijks sprake was van een groei in het aantal fietsdiefstallen, met name in het duurdere segment, hebben we fietsdiefstal benoemd als lokale prioriteit. Aantal aangiften Verschil Fietsdiefstal Maatregelen en acties die hierbij in de afgelopen twee jaar ingezet zijn richten zich met name op: - Bewustwording, preventie en aangifte doen; - Opsporing. Voor een succesvolle aanpak van fietsendiefstal is het gedrag van burgers essentieel. Meer bewustwording zorgt voor minder fietsendiefstal. We hebben, in samenwerking met busmaatschappij Arriva en het landelijk Centrum voor Fietsdiefstal, twee voorlichtingsmarkten georganiseerd op het busstation. Hierbij hebben we vooral aandacht besteed aan het altijd op slot én op een juiste wijze vastzetten van een fiets. Deze boodschap is gedurende het jaar ook meerdere keren uitgedragen in publicaties op de informatiepagina in Stad Wageningen. Om een goed beeld te krijgen waar het delict gepleegd wordt en zo adequaat te kunnen reageren besteden we in de publicaties ook aandacht aan het belang van het doen van aangifte. Om de pakkans van de daders en helers te vergroten heeft de gemeente aan de politie lokfietsen beschikbaar gesteld en is het digitale opkoopregister (DOR) ook ingevoerd bij de handelaren in fietsen. In 2014 is er sprake van een daling in het aantal aangiften van fietsdiefstal van 28%. In 2013 was er nog sprake van een stijging van 13% ten opzichte van In 2014 werden er door de politie 42 zaken opgehelderd. In 2013 waren dat er 26. Prioriteiten en speerpunten voor High Impact Crime (woninginbraken, overvallen, geweld); 2. Terugdringen van overlast (door groepen en personen); 3. Georganiseerde criminaliteit/ondermijning (drugs, mensenhandel & prostitutie); 6

7 4. Fietsendiefstal. Vanwege de inbreuk en impact die deze speerpunten op het veiligheidsgevoel van de slachtoffers hebben, blijven we, gemeente en politie, investeren in een gezamenlijke aanpak op deze speerpunten. Van belang is de nu behaalde resultaten vast te houden en daar waar mogelijk nog minder inwoners en ondernemers het slachtoffer te laten worden van misdrijven. Motto is dat we dit samen met de stad willen bereiken. Burgers en ondernemers hebben een groeiende rol als het gaat om veiligheid in huis, bedrijf en buurt en zijn hiervoor medeverantwoordelijk. Daarnaast blijkt dat de oog- en oorfunctie van de alerte burger in zijn omgeving en het op juiste wijze melden altijd nog de meeste aanhoudingen op heterdaad oplevert. We zullen daarom actief op deze speerpunten in blijven zetten voor wat betreft de opsporing, voorlichting en preventie. Waar nodig en mogelijk wordt dit ondersteund met extra activiteiten. Eén van deze extra activiteiten is inmiddels in gang gezet. Zoals we hiervoor aangaven is er sprake van een verhoogd aantal inbraken in sportkantines. De verenigingen hebben van ons een brief ontvangen waarin gewaarschuwd wordt voor de inbraken en het aanbod wordt gedaan van een gratis inbraakpreventieadvies. Door de politie wordt ook extra geïnvesteerd in de opsporing. Bijlage: Overzicht criminaliteitscijfers

8 bijlage bij commissienotitie totaal 2014 totaal 2013 totaal 2012 totaal 2011 totaal 2010 opgehelderd zelfde periode inbraak woning inbraak schuur etc diefstal uit voertuig diefstal van motorvoertuig diefstal (brom)fiets zakkenrollerij zeden openlijk geweld personen bedreiging mishandeling straafroof overvalllen vernieling diefstal inbraak bedrijf/instellingen winkeldiefstal Geweld HIC voorlopige cijfers vanuit gemeentelijke administratie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Stad Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m december 2014 Afdeling Veiligheid & Wijken januari 2015 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort januari december 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2014 In 2013 registreerde de politie voor Amersfoort 10.249 misdrijven. Het aantal misdrijven is sinds

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2015 In 2014 registreerde de politie voor Amersfoort 9.134 misdrijven. Ten opzichte van een jaar eerder

Nadere informatie

Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 15 november 2009

Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 15 november 2009 Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 15 november 2009 Politie Rotterdam-Rijnmond - Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 1 Inleiding Voor u ligt het wijkwerkplan van het wijkteam Albrandswaard. De basis van dit wijkwerkplan

Nadere informatie

OOST NEDERLAND 2010-2012 gemiddeld. 2012 hele jaar

OOST NEDERLAND 2010-2012 gemiddeld. 2012 hele jaar OOST NEDERLAND 2010- Gepleegde misdrijven 179.367 174.919 165.422-9.497-5% Opgenomen aangiften van misdrijven 156.737 154.835 148.126-6.709-4% Opgehelderde misdrijven 44.561 42.465 39.058-3.407-8% Ophelderingspercentage

Nadere informatie

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Integrale veiligheid Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Inleiding In het integraal veiligheidsbeleid is vastgelegd dat er tweejaarlijks een operationeel integraal veiligheidsprogramma wordt opgesteld. Daar is

Nadere informatie

Wijkveiligheidsprogramma Zuidwest 2015

Wijkveiligheidsprogramma Zuidwest 2015 Wijkveiligheidsprogramma Zuidwest 2015 1. Inleiding De zorg voor veiligheid is één van de kerntaken van de gemeente Utrecht. De gemeente heeft de regie op de lokale veiligheid, maar de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Toespraak Annemarie Jorritsma Thema: Woninginbraken Bestuurdersdiner lokale veiligheid 29 oktober 2013

Toespraak Annemarie Jorritsma Thema: Woninginbraken Bestuurdersdiner lokale veiligheid 29 oktober 2013 Alleen het gesproken woord geldt Toespraak Annemarie Jorritsma Thema: Woninginbraken Bestuurdersdiner lokale veiligheid 29 oktober 2013 Dames en heren, Goed om met u in zo n groot gezelschap bijeen te

Nadere informatie

DIGITAAL OPKOPERSREGISTER Een uniek project in Apeldoorn NOORD- EN OOST-GELDERLAND NOG

DIGITAAL OPKOPERSREGISTER Een uniek project in Apeldoorn NOORD- EN OOST-GELDERLAND NOG DIGITAAL OPKOPERSREGISTER Een uniek project in Apeldoorn NOORD- EN OOST-GELDERLAND NOG Tijdens Koninginnedag in Amsterdam wordt een inwoner van Bergen op Zoom beroofd van zijn mobiele telefoon. Hij doet

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G Nieuwegein 20 15-010 Openbare orde & veiligheid Contactpersoon Maarten Meijerink Telefoon

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2013

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2013 Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2013 DOCS.nr. 4539980 Nummer 204 Vragen van het raadslid Schulten en van Wegen (BPA) inzake Woninginbraken,

Nadere informatie

BELEIDSREGEL HANDHAVING HELINGBESTRIJDING

BELEIDSREGEL HANDHAVING HELINGBESTRIJDING BELEIDSREGEL HANDHAVING HELINGBESTRIJDING 1. Inleiding Het tegengaan van heling is één van de speerpunten in het Integraal Veiligheidsplan van de gemeente. Het is onderdeel van de aanpak van woninginbraak

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 229 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE EN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKS- RELATIES

Nadere informatie

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort Gemeente Amersfoort Collegebesluit Org. onderdeel: MO/VW Opsteller: Drs. D.J. Bakker - van der Bijl User-id: BIJD Tel: 4230 Onderwerp: JAARPLAN INTEGRAAL VEILIGHEIDSPROGRAMMA 2014 Toelichting: Op 15 februari

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 29 628 Politie Nr. 256 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 mei

Nadere informatie

H E L I N G. Samenwerken in de strijd tegen heling

H E L I N G. Samenwerken in de strijd tegen heling H E L I N G Samenwerken in de strijd tegen heling Woninginbraken, overvallen, straatroof, winkeldiefstallen. Al deze vermogensdelicten gedijen doordat de daders gestolen goederen aan derden kunnen slijten.

Nadere informatie

Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid

Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid 2.1 Inleiding Openbare Orde en Veiligheid is een primaire taak van de lokale overheid. Samen met haar partners werkt de overheid aan een veilige en prettige leefomgeving.

Nadere informatie

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11 De Eindhovense Eindhoven, oktober 11 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Objectieve index: 3 2.I Inbraak 3 2.II Diefstal 4 2.III Geweld 4 2.IV Overlast/vandalisme 4 2.V Veilig ondernemen (niet in index) 5 3 Subjectieve

Nadere informatie

H E L I N G. Samenwerken in de strijd tegen heling

H E L I N G. Samenwerken in de strijd tegen heling H E L I N G Samenwerken in de strijd tegen heling Woninginbraken, overvallen, straatroof, winkeldiefstallen. Al deze vermogensdelicten gedijen doordat de daders gestolen goederen aan derden kunnen slijten.

Nadere informatie

Bewonersvergadering 09-03

Bewonersvergadering 09-03 Bewonersvergadering 09-03 03-2015 THEMA VEILIGHEID, TOEZICHT EN HANDHAVING Kernvraag: Wat kunnen de wijkagenten/politie en toezichthouders wel en niet in onze wijk doen? Welkom Gasten Politie onze wijkagenten

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 10 00 Fax 030-286 12 24 www.utrecht.nl Commissie Mens en Samenleving Behandeld door Jet Smit, Tanja Heijkamp Doorkiesnummer 030-286 00 00 E-mail

Nadere informatie

CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG

CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG Gemeente Tilburg en werkgevers in de (semi)publieke sector 1 Inleiding Ambulancepersoneel, buschauffeurs, medewerkers van zorginstellingen, gemeentes,

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelBeleidskader integrale veiligheid 2014-2017

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelBeleidskader integrale veiligheid 2014-2017 gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5510 Inboeknummer 13bst01523 Beslisdatum B&W 27 augustus 2013 Dossiernummer 13.35.151 RaadsvoorstelBeleidskader integrale veiligheid 2014-2017 Inleiding Artikel 38b van

Nadere informatie

Vandaag Alert Morgen Veilig

Vandaag Alert Morgen Veilig Vandaag Alert Morgen Veilig Een plan ter vergroting van de veiligheid in Zwolle; met concrete acties en inzet van extra preventie, waakzaamheid en opsporing. Voorwoord De VVD Zwolle introduceert het plan

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 18 november 2014 Agendanummer : 8 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : Eveline Plomp Voorstel

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid Actieplan 2012-2013

Integraal Veiligheidsbeleid Actieplan 2012-2013 Integraal Veiligheidsbeleid Actieplan 2012-2013 Gouda veilig; dat doen we samen Gouda is in de afgelopen jaren veiliger geworden. Op bijna alle vlakken is de geregistreerde criminaliteit in Gouda gedaald.

Nadere informatie

Beoordeling website Buurtveiligheid Amsterdam

Beoordeling website Buurtveiligheid Amsterdam Beoordeling website Buurtveiligheid Amsterdam Sinds kort staan er buurtcijfers over veiligheid op het internet van de gemeente Amsterdam. Ook de politie Haaglanden heeft een tijd geleden dit initiatief

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

8 secondant #3/4 juli/augustus 2008. Bedrijfsleven en criminaliteit 2002-2007. Crimi-trends

8 secondant #3/4 juli/augustus 2008. Bedrijfsleven en criminaliteit 2002-2007. Crimi-trends 8 secondant #3/4 juli/augustus 2008 Bedrijfsleven en criminaliteit 2002-2007 Diefstallen in winkels en horeca nemen toe Crimi-trends De criminaliteit tegen het bedrijfsleven moet in 2010 met een kwart

Nadere informatie

Aantal misdrijven blijft dalen

Aantal misdrijven blijft dalen Aantal misdrijven blijft dalen Vorig jaar zijn er minder strafbare feiten gepleegd. Daarmee zet de daling, die al zeven jaar te zien is, door. Het aantal geregistreerde aangiftes van een misdrijf (processen

Nadere informatie

KORT VERSLAG VAN SESSIE 2 VAN 2014

KORT VERSLAG VAN SESSIE 2 VAN 2014 KORT VERSLAG VAN SESSIE 2 VAN 2014 Onderwerp Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017 Voorzitter H. Wijkhuisen Griffie S. Neeskens Aanwezige raadsleden S. Bart, H.B.E. Dreijer, B. Hageman,

Nadere informatie

INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2012-2016. Veiligheidsprogramma. Gemeente Assen

INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2012-2016. Veiligheidsprogramma. Gemeente Assen INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2012-2016 Veiligheidsprogramma Gemeente Assen 2015 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 LEESWIJZER VEILIGHEIDSPROGRAMMA 2015... 3 SAMENWERKING NOORD DRENTHE... 3

Nadere informatie

Tijdens het persoverleg op 24 januari 2012 heeft burgemeester Schmidt de politie(criminaliteits)cijfers 2011 gepresenteerd en geduid.

Tijdens het persoverleg op 24 januari 2012 heeft burgemeester Schmidt de politie(criminaliteits)cijfers 2011 gepresenteerd en geduid. RAADSINFORMATIEBRIEF R. ^ -O gemeente WOERDEN Van burgemeester mr. H.W. Schmidt Datum april Portefeuillehouder(s) : burgemeester mr. H.W. Schmidt Portefeuille(s) : Openbare orde en veiligheid Contactpersoon

Nadere informatie

Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen

Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen FACTSHEET Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen In deze factsheet worden trends en ontwikkelingen ten aanzien van de jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in de provincie Groningen behandeld.

Nadere informatie

Raadsbesluit. Status Besluitvormend: Kadernota Oordeelvormend: Veiligheidsplan Besluitvormend: Veiligheidsfonds

Raadsbesluit. Status Besluitvormend: Kadernota Oordeelvormend: Veiligheidsplan Besluitvormend: Veiligheidsfonds Raadsbesluit Datum: 23-09-14 Onderwerp Integrale Veiligheid: - Kadernota Integrale Veiligheid Basisteam Meierij 2015-2018 - Ontwerp Regionaal Veiligheidsplan 2015-2018 - Veiligheidsfonds Oost-Brabant Status

Nadere informatie

Criminaliteitscijfers en gemeentelijke administratieve sancties 2012

Criminaliteitscijfers en gemeentelijke administratieve sancties 2012 vrijdag 19 april 2013 Criminaliteitscijfers en gemeentelijke administratieve sancties 2012 De totale geregistreerde criminaliteit in Antwerpen nam in 2012 toe met 2% ten opzichte van 2011. De woninginbraken

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010

Veiligheidsmonitor 2010 Veiligheidsmonitor 2010 O&S juni 2010 Samenvatting s-hertogenbosch opnieuw veiliger De veiligheidssituatie in de gemeente is in 2009 wederom verbeterd. De veiligheidsindex is met 12,2 indexpunten gestegen

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan De Ronde Venen 2012-2014

Integraal Veiligheidsplan De Ronde Venen 2012-2014 Integraal Veiligheidsplan De Ronde Venen 2012-2014 Omgevingszaken/Integrale Veiligheid, December 2011 VOORWOORD 1 INLEIDING 4 1.1. INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 1.2. LEESWIJZER 2. VISIE EN DOELSTELLING 5

Nadere informatie

Veiligheidsavond Leiderdorp

Veiligheidsavond Leiderdorp Veiligheidsavond Leiderdorp voor raadsleden juni 2013 Programma 20:05 20:20 --> Gemeente 20:20 20:35 --> Politie 20:35 20:50 --> Brandweer 20:50 21:30 --> Interactief deel Leiderdorp en Veiligheid Team

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 10 00 Fax 030-286 12 24 www.utrecht.nl Commissie Mens en Samenleving Behandeld door Jet Smit, Sietske Jonkers Doorkiesnummer 030-286 00 00 E-mail

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK REDACTIE: AGNES VAN LEEUWEN PROCESBEGELEIDER MKB NEDERLAND

PLAN VAN AANPAK REDACTIE: AGNES VAN LEEUWEN PROCESBEGELEIDER MKB NEDERLAND PLAN VAN AANPAK KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BEDRIJVENTERREIN CONTINUE SAMENWERKEN DAMPTEN, MAELSONSTRAAT, NIEUWE STEEN, VAN DEDEMSTRAAT EN GILDENWEG TE HOORN JANUARI 2015 REDACTIE: AGNES VAN LEEUWEN PROCESBEGELEIDER

Nadere informatie

Memo. centrum. criminaliteitspreventie. veiligheid Postbu5 14069. BETREFT Landelijk programma prostitutie

Memo. centrum. criminaliteitspreventie. veiligheid Postbu5 14069. BETREFT Landelijk programma prostitutie m centrum ChurchiHiaanu criminaliteitspreventie 3527 GV Utrecht veiligheid Postbu5 14069 35085C Utrecht T (030) 75 6700 F (030)7516701 www.hetccv.ni Memo BETREFT Landelijk programma prostitutie IN LEIDING

Nadere informatie

Jaarverslag Eenheid Noord- Holland

Jaarverslag Eenheid Noord- Holland Jaarverslag Eenheid Noord- Holland 2013 2 3 Inhoud Voorwoord 4 1. Regionale prioriteiten Misdrijven High impact Crimes Straatroof en overval Woninginbraken Geweld Eergerelateerd geweld Jeugd Beslag Ondermijning

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2013. 29 mei 2013

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2013. 29 mei 2013 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Purmerend 2013 29 mei 2013 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2013 1 Voorwoord Purmerend moet veilig zijn en veilig

Nadere informatie

Een fiets voor bijna niets. PLAN VAN AANPAK HELING FIETSEN BINNENSTAD-OOST

Een fiets voor bijna niets. PLAN VAN AANPAK HELING FIETSEN BINNENSTAD-OOST Een fiets voor bijna niets. PLAN VAN AANPAK HELING FIETSEN BINNENSTAD-OOST Concept 31-12-2008 Behoort bij Raadsvoorstel 98-2009 Inhoudsopgave 0. Management samenvatting 3 1. Inleiding 4 2. Projectopdracht

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen Centrum s-hertogenbosch. 1-meting

Keurmerk Veilig Ondernemen Centrum s-hertogenbosch. 1-meting Keurmerk Veilig Ondernemen Centrum s-hertogenbosch 1-meting O&S Juni 2011 Samenvatting Sinds mei 2009 heeft s-hertogenbosch het Keurmerk Veilig Ondernemen Binnenstad. In het kader van het KVO hebben de

Nadere informatie

Slachtoffers van woninginbraak

Slachtoffers van woninginbraak 1 Slachtoffers van woninginbraak Fact sheet juli 2015 Woninginbraak behoort tot High Impact Crime, wat wil zeggen dat het een grote impact heeft en slachtoffers persoonlijk raakt. In de regio Amsterdam-Amstelland

Nadere informatie

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage Gemeente Breda Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting Rapportage Publicatienummer: 1751 Datum: Juli 2014 In opdracht van: Gemeente Breda Het College Uitgave: Gemeente Breda Afdeling Bedrijfsbureau

Nadere informatie

BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers)

BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers) BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers) Criminaliteit in Gent met 9,7% gedaald Goed rapport voor Politie Gent! 17/02/2014 De

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Helmond 2014. De leefbaarheid en veiligheid vanuit het perspectief van de burger in beeld

Veiligheidsmonitor Helmond 2014. De leefbaarheid en veiligheid vanuit het perspectief van de burger in beeld De leefbaarheid en veiligheid vanuit het perspectief van de burger in beeld VEILIGHEIDSMONITOR HELMOND 2014 De leefbaarheid en veiligheid vanuit het perspectief van de burger in beeld Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

6 SECONDANT #1 MAART 2013. Slachtofferschap en onveiligheidsgevoelens in acht landen POSITIEVE VEILIGHEIDS- TRENDS IN NEDERLAND. Naar inhoudsopgave

6 SECONDANT #1 MAART 2013. Slachtofferschap en onveiligheidsgevoelens in acht landen POSITIEVE VEILIGHEIDS- TRENDS IN NEDERLAND. Naar inhoudsopgave 6 SECONDANT #1 MAART 2013 Slachtofferschap en onveiligheidsgevoelens in acht landen POSITIEVE VEILIGHEIDS- TRENDS IN NEDERLAND SECONDANT #1 MAART 2013 7 De laatste jaren voelen burgers zich minder vaak

Nadere informatie

Criminaliteit en rechtshandhaving 2013. Ontwikkelingen en samenhangen Samenvatting

Criminaliteit en rechtshandhaving 2013. Ontwikkelingen en samenhangen Samenvatting Criminaliteit en rechtshandhaving Ontwikkelingen en samenhangen Samenvatting In de jaarlijkse publicatie Criminaliteit en rechtshandhaving bundelen het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Wetenschappelijk

Nadere informatie

Bijlage 4 Tabellen. Verklaring van tekens in tabellen

Bijlage 4 Tabellen. Verklaring van tekens in tabellen Bijlage 4 Tabellen Verklaring van tekens in tabellen. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim - = nihil - = (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0) = het getal is kleiner

Nadere informatie

5 Samenvatting en conclusies

5 Samenvatting en conclusies 5 Samenvatting en conclusies In 2008 werden in Nederland bijna 5,2 miljoen mensen het slachtoffer van criminaliteit (cbs 2008). De meeste van deze slachtoffers kregen te maken met diefstal of vernieling,

Nadere informatie

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête?

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête? ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT 000495201509/001 Waarom deze enquête? Dank u dat u wilt meewerken aan de Enquête Leefbaarheid Binnenstad Weert. De Bewonersorganisatie Binnenstad (BOB) onderzoekt

Nadere informatie

Terugblik Midden-Nederland:

Terugblik Midden-Nederland: : Integraal Jaarverslag 2014 en Resultaten Veiligheidsstrategie 2012-2014 Flinke daling criminaliteit en veel doelen behaald Voordat we onze focus richten op de nieuwe Veiligheidsstrategie 2015-2018 kijken

Nadere informatie

CONVENANT VEILIGE SCHOOL. Voortgezet onderwijs

CONVENANT VEILIGE SCHOOL. Voortgezet onderwijs CONVENANT VEILIGE SCHOOL Voortgezet onderwijs Gemeente Vlaardingen en Lentiz Onderwijs Groep Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam St. Sint Jozefmavo Politie Rotterdam-Rijnmond 2 Ondergetekenden 1.

Nadere informatie

Kadernotitie Integraal Veiligheidsbeleid

Kadernotitie Integraal Veiligheidsbeleid Kadernotitie Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Heusden Inhoudsopgave Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Integrale Veiligheid...4 1.1 Veiligheid... 4 1.2 Integraal Veiligheidsbeleid... 4 1.3 Regierol... 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Aangifteverloop per woonkern in Utrechtse Heuvelrug

Aangifteverloop per woonkern in Utrechtse Heuvelrug waar: Amerongen 1.1.1. Diefstal/inbraak woning 18 13 24 15 1.1.2. Diefstal/inbraak box/garage/schuur/tuinhuis 2 2 0 2 1.2.1. Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen 17 20 14 10 1.2.2. Diefstal van motorvoertuigen

Nadere informatie

Zeker bij deze delicten is het van belang dat de daders (vroegtijdig) aangepakt worden. Stop je de daders, dan stop je hun daden.

Zeker bij deze delicten is het van belang dat de daders (vroegtijdig) aangepakt worden. Stop je de daders, dan stop je hun daden. 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2012

Veiligheidsmonitor 2012 Veiligheidsmonitor 2012 O&S april 2012 Samenvatting De veiligheidsmonitor verschijnt eens per jaar en is het belangrijkste meetinstrument voor de veiligheid in s-hertogenbosch. In de veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Wat is Burgernet? Leeuwarden en Dantumadiel (politieregio Fryslân), Breukelen, Maarssen, De Ronde Venen en Nieuwegein (politieregio Utrecht).

Wat is Burgernet? Leeuwarden en Dantumadiel (politieregio Fryslân), Breukelen, Maarssen, De Ronde Venen en Nieuwegein (politieregio Utrecht). Wat is Burgernet? Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een telefonisch

Nadere informatie

Taak 1.4.14 Hoe moet dat Inhoud

Taak 1.4.14 Hoe moet dat Inhoud Taak 1.4.14 Hoe moet dat Inhoud Taak 1.4.14 Hoe moet dat... 1 Inhoud... 1 Inleiding... 2 Wat is cybercrime?... 3 Internetfraude... 3 Voorschotfraude... 3 Identiteitsfraude... 3 Omschrijving van computercriminaliteit...

Nadere informatie

Trendanalyse van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Trendanalyse van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid Trendanalyse van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid Presentatie Raadsinformatieavond Utrecht 3 juni 2010 Ida Haisma 2-6-2010 Trendsignalement 2010 (1) Trendsignalement 2010 vraagt aandacht

Nadere informatie

Convenant Buurtpreventie Blaricum

Convenant Buurtpreventie Blaricum Convenant Buurtpreventie Blaricum Partijen zijn: Gemeente, vertegenwoordigd door: burgemeester Politie, vertegenwoordigd door: korpschef Buurtpreventievereniging, vertegenwoordigd door: voorzitter en secretaris.

Nadere informatie

Het Buurt Informatie Netwerk (BIN) biedt kaders om deze afstemming en samenwerking vorm te geven.

Het Buurt Informatie Netwerk (BIN) biedt kaders om deze afstemming en samenwerking vorm te geven. College Onderwerp: V200900347 Buurt Informatie Netwerk Oudheusden Collegevoorstel Inleiding: Veiligheid en je veilig voelen bepaalt in hoge mate het welzijn en welbevinden van bewoners in de wijk. Samenwerken

Nadere informatie

# $ " % " &'( # ) '* * )# )+ %, ' -- ) ) %.' -'% " )/ * * 0 #/' &1 2 - -')' " ' '

# $  %  &'( # ) '* * )# )+ %, ' -- ) ) %.' -'%  )/ * * 0 #/' &1 2 - -')'  ' ' ! 1 " # $ " % " &'( # ) '* * )# )+ %, ' -- ) ) %.' -'% " )/ * * 0 #/' &1 2 - -')' " ' ' # #' -' / ' ' )- ))#" # -+ " " 34 ' '" #4 &" -/' 4 ) -&)) '" - //'#- / - '4 ' '+-4 4 / - )') -' ')+--'" / ') )-'

Nadere informatie

Convenant Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in Almere

Convenant Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in Almere Gemeente Almere 2014-2017 Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar 3 Partijen komen het volgende overeen: De scholen zijn op grond

Nadere informatie

openbare orde en veiligheid

openbare orde en veiligheid 125 openbare orde en veiligheid 12 126 Openbare orde en veiligheid Aantal alternatieve straffen voor jeugdigen neemt af In 2003 zijn 68 jeugdigen op alternatieve wijze gestraft. De trend in alternatieve

Nadere informatie

Enquête Bedrijventerrein Forepark Vereniging Beheer Forepark Keurmerk Veilig Ondernemen

Enquête Bedrijventerrein Forepark Vereniging Beheer Forepark Keurmerk Veilig Ondernemen Enquête Bedrijventerrein Forepark Vereniging Beheer Forepark Keurmerk Veilig Ondernemen Voorwoord De Vereniging Beheer Forepark wil graag samen met de ondernemers op het Forepark zorg dragen voor een goed

Nadere informatie

Inhoud sector Horeca. Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven 2005 WODC 30 december 2005 128

Inhoud sector Horeca. Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven 2005 WODC 30 december 2005 128 Inhoud sector Horeca Kerncijfers sector Horeca 130 Achtergrondkenmerken sector Horeca 131 1 Slachtofferschap criminaliteit 132 1.1 Bijna de helft horecazaken slachtoffer criminaliteit 132 1.2 Een op de

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2015. Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2015. Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Purmerend 2015 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015 1 Voorwoord In 2013 werd naast het lokaal integraal veiligheidsplan

Nadere informatie

Gebiedsscan. Albrandswaard

Gebiedsscan. Albrandswaard Gebiedsscan 2011 Albrandswaard In deze rapportage leest u de resultaten van de sessie gebiedsscan criminaliteit en overlast voor wat betreft de gemeente Albrandswaard. Aan bod komen de dorpskernen Rhoon,

Nadere informatie

BUURTPREVENTIE TEAM EFFEN - LIESBOS

BUURTPREVENTIE TEAM EFFEN - LIESBOS BUURTPREVENTIE TEAM EFFEN - LIESBOS 4E JAARGANG. DECEMBER 2014. Email adres: Buurtpreventieeffen@ziggo.nl Telefoonnr : 076-5153309 b.g.g. 076-5146337. BUURTPREVENTIE EFFEN LIESBOS Buurtpreventie Team Effen

Nadere informatie

Annet Kramer Inzet van het strafrecht bij kindermishandeling

Annet Kramer Inzet van het strafrecht bij kindermishandeling Annet Kramer Inzet van het strafrecht bij kindermishandeling Debat Kiezen voor kinderen 26 september 2013 De Balie wie ben ik en waarom sta ik hier? Annet Kramer Landelijk parket, cluster kinderporno en

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID Het bedrijfsleven in Nederland is sinds jaar en dag slachtoffer van criminaliteit.

Nadere informatie

Veiligheid(sbeeld) gemeente Goirle

Veiligheid(sbeeld) gemeente Goirle Veiligheid(sbeeld) gemeente Goirle Beleid - Coffeeshopbeleid (nul-optie) - Gemeentelijk handhavingsbeleid - BIBOB beleid - Damocles beleid - Integraal veiligheidsbeleid Beleid BIBOB beleid - Wet Bevordering

Nadere informatie

Stappenplan Communicatie Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen

Stappenplan Communicatie Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Stappenplan Communicatie Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen STAPPENPLAN COMMUNICATIE / PERS Bij aanvang van ieder project dient er naast een projectleider ook direct een persoon verantwoordelijk

Nadere informatie

Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof. Nulmeting november 2013

Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof. Nulmeting november 2013 Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof Nulmeting november 2013 Opdrachtgever: Veiligheid en Wijken Frank Claus Opdrachtnemer: Informatie en Kenniscentrum Margot Hutten Januari 2014 Inhoud Inleiding...3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 Integrale veiligheid resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Respons 1 2 Veiligheidsgevoelens 3 2.1 Gevoel van veiligheid in specifieke situaties 3 2.2 Verschillen onderzoeksgroepen

Nadere informatie

Vragenlijst monitor VPT Provincie Zeeland. Nulme&ng

Vragenlijst monitor VPT Provincie Zeeland. Nulme&ng Vragenlijst monitor VPT Provincie Zeeland Nulme&ng Nulme7ng. In het landelijk programma Veilige Publieke Taak worden er door het ministerie van Binnenlandse Zaken acht maatregelen genoemd die belangrijk

Nadere informatie

Commissie Middelen Roerdalen 23 januari 2012

Commissie Middelen Roerdalen 23 januari 2012 LN Commissie Middelen Roerdalen 23 januari 2012 Nationale politie Doel Nationale Politie Nederland nog veiliger maken Zes identiteitskenmerken Nationale politie Missie Waakzaam en dienstbaar Beschermen,

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

Inhoud sector Transport

Inhoud sector Transport Inhoud sector Transport Kerncijfers sector Transport 178 Achtergrondkenmerken sector Transport 180 1 Slachtofferschap criminaliteit 181 1.1 Slachtofferschap algemeen 181 1.2 Meervoudig slachtofferschap

Nadere informatie

GEBIEDSSCAN DEVENTER Update 2013

GEBIEDSSCAN DEVENTER Update 2013 GEBIEDSSCAN DEVENTER Update 2013 Colofon Deze gebiedsscan is een uitgave van Politie Oost Nederland/ district IJsselland Zwolle Postbus 611, 8000 AP Zwolle Opgesteld door: Mieke Zijlstra, senior beleidsadviseur

Nadere informatie

Wijkveiligheidsprogramma Leidsche Rijn 2015

Wijkveiligheidsprogramma Leidsche Rijn 2015 Wijkveiligheidsprogramma Leidsche Rijn 2015 1. Inleiding De zorg voor veiligheid is één van de kerntaken van de gemeente Utrecht. De gemeente heeft de regie op de lokale veiligheid, maar de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Gemeente Uden INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011-2013

Gemeente Uden INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011-2013 2010 Gemeente Uden INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011-2013 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Waarom deze nota?...3 1.2 Bestuursakkoord...3 1.3 Lokaal coalitieakkoord...3 1.3 Leeswijzer...3 2. Wat is veiligheid?...

Nadere informatie

Basisteamplan West 2013 Politiedistrict Twente

Basisteamplan West 2013 Politiedistrict Twente 12INT01899 iiuiiiiun Basisteamplan West 2013 Politiedistrict Twente «waakzaam en dienstbaar» LITI E» Twente 1. Inleiding Nationale Politie Met de komst van de Nationale Politie op 1 januari 2013 gaat er

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMONITOR DORDRECHT-2

VEILIGHEIDSMONITOR DORDRECHT-2 VEILIGHEIDSMONITOR DORDRECHT-2 tweede meting van de resultaten van het Integraal Veiligheids Programma Dordrecht voor de periode 2002-2006: jaar 2004 augustus 2005 Colofon opdracht: Gemeente Dordrecht

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2014

Veiligheidsmonitor 2014 Veiligheidsmonitor 2014 O&S april 2014 Samenvatting s-hertogenbosch wordt steeds veiliger. De doelstelling van de coalitie voor het jaar 2014, geformuleerd in 2010, wordt in bijna alle wijken al gehaald.

Nadere informatie

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen Het Politiekeurmerk Veilig Wonen Seminar PKVW - BORG 20 juni 2011 Lilian Tieman Programmaleider Veilig Wonen-CCV 14-07-2011 Vandaag Waarom een keurmerk woningbeveiling: actualiteit Het hoe en waarom van

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijleer

Eindexamen maatschappijleer Opgave 3 Criminaliteit in Nederland tekst 1 2 30 3 40 4 In Nederland worden per jaar zo n vijf en een half miljoen misdrijven gepleegd. Ruim anderhalf miljoen daarvan komt ter kennis van de politie. Uiteindelijk

Nadere informatie

CONVENANT. Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD

CONVENANT. Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD CONVENANT Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD Partijen komen het volgende overeen: De scholen zijn op grond van de Wet op de Arbeidsomstandigheden verantwoordelijk

Nadere informatie

Evaluatie Cameratoezicht Roterdam

Evaluatie Cameratoezicht Roterdam Evaluatie Cameratoezicht Roterdam SAMENVATTING EN CONCLUSIES In juni 2000 zijn in Rotterdam camera s geplaatst op het Stadhuisplein en in het Saftlevenkwartier. De locatie voor cameratoezicht in het Saftlevenkwartier

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Huiselijk Geweld

Uitvoeringsplan Huiselijk Geweld Prioriteit Uitvoeringsplan Huiselijk Geweld Inleiding In de Kadernota Integrale Veiligheid (KIV) 1 heeft de raad onder meer Huiselijk Geweld één van de 6 prioriteiten benoemd voor de periode 2011-2014.

Nadere informatie

Aan de Fractie van de PvdA t.a.v. de heer Verbruggen. Geachte heer Verbruggen,

Aan de Fractie van de PvdA t.a.v. de heer Verbruggen. Geachte heer Verbruggen, Ingekomen stuk tkn02 (PA 30 september 2009) Veiligheid Aan de Fractie van de PvdA t.a.v. de heer Verbruggen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 329 96 10 E-mail

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Gennep 2013-2016 CONCEPT. Gennep, 27 augustus 2012 Eefje Coopmans

Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Gennep 2013-2016 CONCEPT. Gennep, 27 augustus 2012 Eefje Coopmans Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Gennep 2013-2016 CONCEPT Gennep, 27 augustus 2012 Eefje Coopmans Inhoudsopgave 1. Inleiding Pag. 2 1.1. Aanleiding Pag. 2 1.2. Wat is integrale veiligheid? Pag. 3 2.

Nadere informatie

2000 - Semester 1 2015

2000 - Semester 1 2015 POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE 2 - Semester 25 FPF/DGR/DRI/BIPOL POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE DEEL I: GERECHTELIJKE INBREUKEN 2 26 27 28 29 2 2

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Beemster 2013

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Beemster 2013 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Beemster 2013 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 6 augustus 2013 1 Voorwoord Beemster moet veilig zijn en veilig voelen.

Nadere informatie

b o o o Eenheid Noord Holland District Zaanstreek-Waterland Gemeente Purmerend Basisteam Purmerend

b o o o Eenheid Noord Holland District Zaanstreek-Waterland Gemeente Purmerend Basisteam Purmerend b o o o Eenheid Noord Holland District Zaanstreek-Waterland Gemeente Purmerend Basisteam Purmerend e Verslag 1 helft 2013 Voorwoord Voor u ligt het politieverslag van de unit Purmerend van de politieregio

Nadere informatie