Commissienotitie. Bespreekpunten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Commissienotitie. Bespreekpunten"

Transcriptie

1 Commissienotitie Wageningen, Aan : de raadscommissie Commissievergadering : 10 maart 2015 Agendanummer : Team/Afdeling : Sec Nummer : Portefeuillehouder : burgemeester Van Rumund Onderwerp: Ontwikkelingen en speerpunten m.b.t. criminaliteit in Wageningen Bespreekpunten 1. Ontwikkelingen en terugblik speerpunten met betrekking tot criminaliteit in Wageningen; 2. Speerpunten voor ; 3. Gelegenheid voor de commissieleden om in gesprek te gaan over de ontwikkelingen in Wageningen met de burgemeester en de chef van het basisteam politie Veluwe Vallei Zuid, de heer A.M. van Bruggen. Inleiding In de vergadering van de raadscommissie van 25 februari 2014 is afgesproken om jaarlijks, als de jaarcijfers bekend zijn, aan de hand van een commissienotitie terug te kijken naar de ontwikkelingen op het gebied van criminaliteit in Wageningen in zijn algemeenheid en de speerpunten van gemeente en politie in het afgelopen jaar in het bijzonder. Daarnaast is afgesproken dat de chef van het basisteam politie Veluwe Vallei Zuid, het team waar Wageningen onder valt, bij de bespreking van de notitie aanwezig is en dat de commissieleden de gelegenheid krijgen om met de chef van het basisteam in gesprek te gaan over de ontwikkelingen waar de politie mee te maken heeft in Wageningen. Algemene doelstelling De algemene doelstelling is dat de gemeente Wageningen een veilige gemeente wil zijn om in te wonen, te werken en te verblijven. De privacy van de persoon en maatregelen die worden genomen moeten in balans zijn. Steeds minder mensen zijn het slachtoffer van een misdrijf. Verantwoordelijkheid De burgemeester is het aangewezen bestuursorgaan om te zorgen voor de handhaving van de openbare orde in de gemeente. De wetgever heeft naast de burgemeester geen ander bestuursorgaan aangewezen dat eveneens een taak heeft ter handhaving van de openbare orde. De strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde (opsporing en vervolging) valt echter onder verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie. Dit neemt niet weg dat de gemeente wel afspraken kan maken met het Openbaar Ministerie (en de politie) over de strafrechtelijke handhaving op lokaal niveau, met behoud van de exclusieve verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie daarvoor. Deze afspraken voor de komende jaren zijn vastgelegd in de Veiligheidsstrategie Oost Nederland.

2 Veiligheidsstrategie Oost-Nederland De Veiligheidsstrategie is een bestuurlijke nota van de 81 gemeenten in Oost-Nederland, het Openbaar Ministerie en de politie voor de komende jaren. De Veiligheidsstrategie is gebaseerd op de analyse van de veiligheidssituatie in Oost-Nederland en de lokale veiligheidsthema's. In de commissie-/raadsvergadering van september 2014 is deze Veiligheidstrategie aan de orde geweest. Gelet op de lokale situatie heeft de burgemeester, na de gemeenteraad te hebben gehoord, als prioriteiten/speerpunten bij de Veiligheidsstrategie ingebracht: 1. High Impact Crime (woninginbraken, overvallen, geweld); 2. Terugdringen van overlast (door groepen en personen); 3. Georganiseerde criminaliteit/ondermijning (drugs, mensenhandel & prostitutie); 4. Fietsendiefstal. De eerste drie prioriteiten zijn ook de inhoudelijke veiligheidsthema s die genoemd worden in de Veiligheidsstrategie voor alle gemeenten. Fietsendiefstal is hier door de burgemeester als lokale prioriteit aan toegevoegd. Algemene inzet De politie richt zich met name op de handhaving en opsporing. De gemeente zet, in nauwe samenwerking met de politie en andere partners, in op preventie, samenwerking en voorlichting. De boodschap die hierbij primair uitgedragen wordt is dat de verantwoordelijkheid voor het treffen van maatregelen om te voorkomen dat men het slachtoffer wordt van criminaliteit in eerste instantie bij de betrokkene zelf ligt. Dit doen we door bewoners en ondernemers op hun eigen gedrag aan te spreken en ondersteuning te bieden door middel van voorlichting. Wekelijks bespreken de burgemeester en de politie de ontwikkelingen in Wageningen. Twee keer per jaar sluiten de Officier van Justitie en de burgemeester van Renkum (Renkum maakt ook deel uit van de het verzorgingsgebied van het politieteam) aan bij het overleg en wordt er afgestemd wat in beide gemeente speelt. Gemeente en politie hebben afgesproken dat, los van de afgesproken speerpunten, er ruimte is om flexibel en snel in te kunnen springen bij de aanpak van nieuw opkomende lokale veiligheidsproblemen. Om met preventiemaatregelen en voorlichting adequaat te kunnen reageren op actuele ontwikkelingen is in de gemeentelijke begroting 6.000,-- beschikbaar. Ontwikkelingen criminaliteit algemeen De criminaliteitsontwikkeling in Wageningen is de afgelopen jaren relatief gunstig te noemen. Zo daalt de totale criminaliteit al enkele jaren op rij. totaal aantal Jaar aangiften van misdrijven

3 In de bijlage bij deze commissienotitie wordt een overzicht gegeven over de afgelopen jaren van de meest belangrijke misdrijven. Te zien is dat er in 2014 bijna over de hele linie sprake is van een afname in het aantal incidenten. Niet alleen ten opzichte van 2013, maar ook ten opzichte van de jaren daarvoor. In 4 jaar tijd is het totaal aantal aangiften met 38% gedaald van 2685 naar Kijkend naar afgelopen jaar valt op dat zedenincidenten een stijging laat zien (14 in 2014; 10 in 2013). Deze stijging werd veroorzaakt doordat er meerdere meldingen in een relatief korte periode geregistreerd werden van een zogenaamde schennispleger. Toen deze persoon niet meer actief was daalde het aantal meldingen weer. Ook zien we het afgelopen jaar een stijging bij de inbraken in bedrijven/instellingen (81 in 2014; 72 in 2013). Onder deze noemer vallen ook de sportkantines waar de laatste drie maanden van het jaar meer werd ingebroken. Ontwikkeling en activiteiten speerpunten High Impact Crime (woninginbraken, geweld en overvallen) De bestrijding van zogenaamde High Impact Crime (HIC) heeft landelijk hoge prioriteit. Het gaat om delicten met een grote impact op het slachtoffer en diens directe omgeving: woninginbraak, straatroof, geweld en overvallen. Aantal aangiften Verschil HIC Woninginbraken Geweld Straatroof Overvallen Gelet op de ontwikkelingen in Wageningen op dit gebied hebben we in 2013 en 2014 vanuit openbare orde & veiligheid als gemeente en de politie binnen de noemer High Impact Crime met name ingezet om het aantal woninginbraken terug te dringen. Maatregelen en acties die hierbij in de afgelopen twee jaar ingezet zijn richten zich met name op: - Bewustwording, preventie en melden; - Opsporing; - Nazorg aan slachtoffers en daders. Zo hebben we het Digitaal Opkopers Register (DOR) ingevoerd waarbij ondernemers in tweedehands goederen de in- en verkoop van deze goederen moeten registreren. Met het DOR willen we de afzetmarkt voor helers verstoren, de opsporing van gestolen goederen vereenvoudigen en de pakkans van stelers en helers vergroten. Hoofdbuit bij de woninginbraken zijn sierraden, tablets en mobiele telefoons. De eerste branches waar het DOR is ingevoerd waren de goudinkopers en de electronica/telefoonwinkels. Wageningen was in Gelderland Midden een pilot gemeente. Gemeentelijke toezichthouders en de politie controleren steekproefgewijs de handelaren op het bijhouden van het DOR en op de registratieplicht voor handelaren die nog geen gebruik maken van het DOR. 3

4 Voordeel van het DOR is dat het gekoppeld is aan andere digitale systemen en de ondernemer gelijk bericht krijgt als een goed dat hij wil inkopen als gestolen geregistreerd staat. De kans dat de goedwillende ondernemer ook slachtoffer wordt, wordt hierdoor ook verkleind. In 2013 en 2014 is ook veel gedaan aan publieksvoorlichting. Zo zijn in verschillende wijken bijeenkomsten georganiseerd om bewoners bewust te maken van hun eigen gedrag en is voorlichting gegeven hoe een woninginbraak te voorkomen. Verder is aandacht besteed aan het snel en correct melden van verdachte omstandigheden via het alarmnummer 112. In buurten en straten waar meerdere inbraken zijn gepleegd is met een huis-aan-huis brief gewaarschuwd. In de wijk Sahara is een zogenaamde WhatsApp-groep van start gegaan. Ook bieden we als gemeente slachtoffers van een woninginbraak een gratis inbraakpreventieadvies conform het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) aan. De kans dat er weer ingebroken wordt in een woning waar al ingebroken is, is groter dan in een woning waar nog nooit is ingebroken. In 2013 werd van dit aanbod 44 keer en in 2014 werd hier 34 keer gebruik van gemaakt. Binnen het aandachtsveld HIC is er in de volle breedte sprake van een daling. Het aantal aangiften ter zake HIC is in 2014 met 32% gedaald ten opzichte van In 2014 zijn er 88 zaken door de politie opgehelderd. Dat is minder dan in 2013 (123 stuks) maar daar staat de daling van het aantal aangiften tegenover. In 2013 was er al sprake van een daling van 34% van het aantal woninginbraken. Het aantal woninginbraken is in 2014 verder gedaald met 33% ten opzichte van Het aantal aangiften ter zake woninginbraken is in twee jaar tijd meer dan gehalveerd. Terugdringen van overlast (door groepen en personen) Dat overlast kan leiden tot veiligheidsvraagstukken of gevoelens van onveiligheid zal niemand kunnen betwisten. Overlast is een containerbegrip. In deze notitie beperken we ons op dit gebied tot 3 zaken waar we als politie en gemeente op het gebied van openbare orde het meest mee te maken hebben; overlast in de openbare ruimte, door personen en door jeugdgroepen. Openbare ruimte Om een goed beeld te krijgen van de overlast in de openbare ruimte hebben we een werkgroep ingesteld die de overlastmeldingen inventariseert en onderzoekt. Deze werkgroep, waaraan naast de politie en de gemeente ook Solidez en De Woningstichting deelnemen, werkt onder de naam Zicht Op Straat (ZOS). Overlast in de openbare ruimte verplaatst zich snel naar andere locaties, terwijl er vaak sprake is van dezelfde veroorzakers. In het ZOS worden afspraken gemaakt hoe de overlastsituaties te benaderen en structurele problemen aan te pakken. Niet bekeuren en klakkeloos wegsturen maar in contact komen met de veroorzakers, uit de anonimiteit halen en bewustmaken van de overlast die wordt veroorzaakt staan hierbij voorop. Jaarlijks wordt aan de raad gerapporteerd hoeveel keer er bekeurd is voor het overlastartikel in de APV. In 2013 was dat 11 keer, in 2014 was dat 6 keer. Overlast door personen In Wageningen worden we met regelmaat geconfronteerd met voorvallen van persoonsgerichte overlast die voor (veel) onrust in de buurt kunnen zorgen. Omdat de politie een 24-uurs bereikbare organisatie is komen deze meldingen vaak bij deze organisatie binnen. In 2013 registreerde de politie 127 meldingen, in 2014 is het aantal meldingen gestegen naar 200. De grootste stijging hierin zit in een aantal recidivisten die steeds weer voor een melding zorgen. Een goede samenwerking en afstemming is noodzakelijk voor een aanpak waarbij het uitgangspunt is dat we met een snelle adequate aanpak veel ellende voor de persoon en zijn omgeving kunnen voorkomen. Vanuit openbare orde bezien is het van belang dat zaken die zich voordoen snel overgedragen kunnen wordt aan de hulpverlening en het zorgtraject opgestart wordt. Op dit gebied wordt nauw samenwerkt 4

5 met het Veiligheidshuis (daar waar sprake is van een combinatie van justitie en zorg) en het kernteam/startpunt (daar waar er sprake is van alleen zorg). Overlast door jeugdgroepen Overlast van problematische jeugdgroepen heeft een negatieve impact op de samenleving. Intimiderend gedrag, overlast en het plegen van delicten vergroten de onveiligheidsgevoelens in een buurt. Tegenwoordig worden de jeugdgroepen kenmerkt door een meer wisselende samenstelling en zijn, mede door het gebruik van nieuwe media, minder gebonden aan vaste locaties. Jaarlijks inventariseert de politie deze groepen en aan de hand van een methodiek wordt er in het Veiligheidshuis beoordeeld of er sprake is van een hinderlijke, overlastgevende of criminele groep. In het districtelijk afstemmingsoverleg prioriteren de burgemeesters deze groepen voor een integrale aanpak. In 2013 werd in Wageningen 1 groep in de categorie overlast (tegen crimineel aan) geprioriteerd. Door een integrale aanpak van deze groep en de personen in deze groep, ondersteund door een sterke individuele persoonsgerichte aanpak door de politie (adoptie door 1 agent van de betreffende persoon), is deze groep uit elkaar gevallen en is de overlast als groep gestopt. Op individueel niveau vragen een paar personen uit de groep nog wel de aandacht. In 2014 werden er in Wageningen geen jeugdgroepen meer geïnventariseerd. In 2013 bedroeg het aantal meldingen van overlast door jeugd 267. In 2014 is dit nagenoeg gelijk gebleven, 271 meldingen. Georganiseerde criminaliteit/ondermijning (drugs, mensenhandel en prostitutie) Drugs Naast verboden gedragingen brengen drugs vaak overlast situaties in de (woon)omgeving en/of (brand)gevaarlijke situaties met zich mee. Op het terrein van de illegale hennep(teelt) is er in 2014 in Oost-Nederland een convenant afgesloten. Het doel van dit convenant is te komen tot een integrale aanpak van (grootschalige) illegale hennepteelt waarbij overheid en private partijen, zoals de 81 gemeenten, brandweer, politie, OM, woningcorporaties en energieleveranciers, de handhaving en te nemen maatregelen op elkaar afstemmen en voor dit doel informatie aan elkaar mogen uitwisselen. Het convenant voorziet in situaties waarbij er sprake is van teelt c.q. het bewerken van hennep anders dan voor strikt eigen gebruik. Naast dit convenant beschikt Wageningen, als eerste gemeente in Oost Nederland, ook over een formeel convenant voor de bredere aanpak van overlast vanuit woningen door zowel soft- als harddrugs. Dit convenant en bijhorende stappenplan is in 2008 gesloten tussen het OM, de politie, de Woningstichting, Idealis en de gemeente. Samen met de andere deelnemers aan het convenant zetten we in op het stoppen van overlast in de woonomgeving. In de afgelopen jaren hebben de partners in Wageningen elkaar goed gevonden bij een integrale aanpak. Mensenhandel en prostitutie Mensenhandel is een ernstige schending van de mensenrechten en kan een vorm zijn van georganiseerde criminaliteit. Het verschijnsel mensenhandel is zeer actueel en de aanpak en bestrijding hiervan staat sterk in de schijnwerpers. Bij mensenhandel is er sprake van afhankelijkheid, dwang en uitbuiting van personen met het doel er financieel voordeel mee te behalen. Mensenhandel komt in heel Nederland voor. Gedwongen prostitutie is wellicht de meest bekende vorm van mensenhandel. Vaak hebben prostituees te maken met (bedreiging met) geweld, lichamelijke en/of geestelijke mishandeling, verkrachting, sociaal isolement en financiële uitbuiting. Wageningen kent geen vergunde vormen van prostitutie. Wel ontvangen we signalen van niet vergunde prostitutie vanuit woningen. We benaderen deze signalen als een signaal van mensenhandel tot het tegendeel is gebleken. Vaak komen deze signalen bij ons binnen doordat er in de directe omgeving overlast is ontstaan door de activiteit. Deze signalen worden samen met het team Mensenhandel van de politie onderzocht. Tijdens dit onderzoek wordt betrokkene uitgenodigd voor een gesprek. In dit gesprek, dat plaatsvindt in een rustige setting, besteden we, naast handhaving, nadrukkelijk aandacht aan een eventuele gedwongen situatie, hulp bij het uitstappen uit het prostitutiecircuit en aan gezondheidsaspecten. In 2014 is er 5

6 niet gebleken dat er sprake was van mensenhandel en hebben we in dit kader 4 keer bestuurlijke handhaving toegepast. Omdat er in deze branche ook vaak sprake is van een zogenaamd waterbedeffect nemen we deel aan een regionaal casusoverleg Mensenhandel. Binnen de gemeentelijke organisatie wordt aandacht gevraagd voor en aan het herkennen van signalen (awareness) van mensenhandel. Fietsdiefstal. Fietsdiefstal is in Wageningen de meest voorkomende vorm van criminaliteit. Uit landelijk onderzoek blijkt dat fietsdiefstal een aanwijsbare negatieve invloed heeft op het fietsgebruik, het fietsbezit, de kwaliteit van de fiets, de verkeersveiligheid en de veiligheidsbeleving. Uit landelijk onderzoek blijkt dat slechts 30 tot 40% van de slachtoffers van fietsdiefstal daarvan aangifte doet bij de politie. Met andere woorden; we zien hier het topje van de ijsberg. Gelet hierop en het feit dat er in Wageningen tot en met 2013 jaarlijks sprake was van een groei in het aantal fietsdiefstallen, met name in het duurdere segment, hebben we fietsdiefstal benoemd als lokale prioriteit. Aantal aangiften Verschil Fietsdiefstal Maatregelen en acties die hierbij in de afgelopen twee jaar ingezet zijn richten zich met name op: - Bewustwording, preventie en aangifte doen; - Opsporing. Voor een succesvolle aanpak van fietsendiefstal is het gedrag van burgers essentieel. Meer bewustwording zorgt voor minder fietsendiefstal. We hebben, in samenwerking met busmaatschappij Arriva en het landelijk Centrum voor Fietsdiefstal, twee voorlichtingsmarkten georganiseerd op het busstation. Hierbij hebben we vooral aandacht besteed aan het altijd op slot én op een juiste wijze vastzetten van een fiets. Deze boodschap is gedurende het jaar ook meerdere keren uitgedragen in publicaties op de informatiepagina in Stad Wageningen. Om een goed beeld te krijgen waar het delict gepleegd wordt en zo adequaat te kunnen reageren besteden we in de publicaties ook aandacht aan het belang van het doen van aangifte. Om de pakkans van de daders en helers te vergroten heeft de gemeente aan de politie lokfietsen beschikbaar gesteld en is het digitale opkoopregister (DOR) ook ingevoerd bij de handelaren in fietsen. In 2014 is er sprake van een daling in het aantal aangiften van fietsdiefstal van 28%. In 2013 was er nog sprake van een stijging van 13% ten opzichte van In 2014 werden er door de politie 42 zaken opgehelderd. In 2013 waren dat er 26. Prioriteiten en speerpunten voor High Impact Crime (woninginbraken, overvallen, geweld); 2. Terugdringen van overlast (door groepen en personen); 3. Georganiseerde criminaliteit/ondermijning (drugs, mensenhandel & prostitutie); 6

7 4. Fietsendiefstal. Vanwege de inbreuk en impact die deze speerpunten op het veiligheidsgevoel van de slachtoffers hebben, blijven we, gemeente en politie, investeren in een gezamenlijke aanpak op deze speerpunten. Van belang is de nu behaalde resultaten vast te houden en daar waar mogelijk nog minder inwoners en ondernemers het slachtoffer te laten worden van misdrijven. Motto is dat we dit samen met de stad willen bereiken. Burgers en ondernemers hebben een groeiende rol als het gaat om veiligheid in huis, bedrijf en buurt en zijn hiervoor medeverantwoordelijk. Daarnaast blijkt dat de oog- en oorfunctie van de alerte burger in zijn omgeving en het op juiste wijze melden altijd nog de meeste aanhoudingen op heterdaad oplevert. We zullen daarom actief op deze speerpunten in blijven zetten voor wat betreft de opsporing, voorlichting en preventie. Waar nodig en mogelijk wordt dit ondersteund met extra activiteiten. Eén van deze extra activiteiten is inmiddels in gang gezet. Zoals we hiervoor aangaven is er sprake van een verhoogd aantal inbraken in sportkantines. De verenigingen hebben van ons een brief ontvangen waarin gewaarschuwd wordt voor de inbraken en het aanbod wordt gedaan van een gratis inbraakpreventieadvies. Door de politie wordt ook extra geïnvesteerd in de opsporing. Bijlage: Overzicht criminaliteitscijfers

8 bijlage bij commissienotitie totaal 2014 totaal 2013 totaal 2012 totaal 2011 totaal 2010 opgehelderd zelfde periode inbraak woning inbraak schuur etc diefstal uit voertuig diefstal van motorvoertuig diefstal (brom)fiets zakkenrollerij zeden openlijk geweld personen bedreiging mishandeling straafroof overvalllen vernieling diefstal inbraak bedrijf/instellingen winkeldiefstal Geweld HIC voorlopige cijfers vanuit gemeentelijke administratie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Stad Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m december 2014 Afdeling Veiligheid & Wijken januari 2015 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort januari december 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont ontwikkeling 2015 tov 2014, gemeente ontwikkeling 2015 tov 2014, regio MNL januari t/m juni juli t/m december Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont Januari 2016 - In 2015 is het aantal woninginbraken

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 6C Openbare orde en veiligheid Inleiding Wij willen het veiligheidsniveau voor de bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden in objectief en subjectief opzicht en waar mogelijk

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 98/2011 Datum : 31 mei 2011 B&W datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : Gebiedsscan Aalten en teamplan 2011 politie Aalten Aanleiding Jaarlijks

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Veiligheidsbeleving Inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op de veiligheidsbeleving bij de inwoners van Tweestromenland. Afhankelijk van

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2014 In 2013 registreerde de politie voor Amersfoort 10.249 misdrijven. Het aantal misdrijven is sinds

Nadere informatie

Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013

Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013 Bijlage 3 Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013 Criminaliteitscijfers Hieronder wordt in een beknopt overzicht weergegeven hoeveel delicten er hebben plaatsgevonden

Nadere informatie

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid Veiligheid kernthema: De criminaliteitscijfers en de slachtoffercijfers laten over het algemeen een positief beeld zien voor Utrecht in. Ook de aangiftebereidheid van Utrechters is relatief hoog (29%).

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2015 In 2014 registreerde de politie voor Amersfoort 9.134 misdrijven. Ten opzichte van een jaar eerder

Nadere informatie

Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 15 november 2009

Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 15 november 2009 Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 15 november 2009 Politie Rotterdam-Rijnmond - Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 1 Inleiding Voor u ligt het wijkwerkplan van het wijkteam Albrandswaard. De basis van dit wijkwerkplan

Nadere informatie

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Algemene inleiding Voor u ligt een (cijfermatige) veiligheidsanalyse van de Gemeente Neder-Betuwe. Dit cijfermatige overzicht

Nadere informatie

Wijkveiligheidsprogramma Zuidwest 2015

Wijkveiligheidsprogramma Zuidwest 2015 Wijkveiligheidsprogramma Zuidwest 2015 1. Inleiding De zorg voor veiligheid is één van de kerntaken van de gemeente Utrecht. De gemeente heeft de regie op de lokale veiligheid, maar de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

OOST NEDERLAND 2010-2012 gemiddeld. 2012 hele jaar

OOST NEDERLAND 2010-2012 gemiddeld. 2012 hele jaar OOST NEDERLAND 2010- Gepleegde misdrijven 179.367 174.919 165.422-9.497-5% Opgenomen aangiften van misdrijven 156.737 154.835 148.126-6.709-4% Opgehelderde misdrijven 44.561 42.465 39.058-3.407-8% Ophelderingspercentage

Nadere informatie

Inleiding. Beleving van veiligheid. Veiligheid als begrip

Inleiding. Beleving van veiligheid. Veiligheid als begrip Inleiding In het kader van veiligheid zijn politie en gemeenten eerstverantwoordelijk voor openbare orde, handhaving van wettelijke regels en bestrijding van criminaliteit. Burgers ervaren veiligheid als

Nadere informatie

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Integrale veiligheid Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Inleiding In het integraal veiligheidsbeleid is vastgelegd dat er tweejaarlijks een operationeel integraal veiligheidsprogramma wordt opgesteld. Daar is

Nadere informatie

Toespraak Annemarie Jorritsma Thema: Woninginbraken Bestuurdersdiner lokale veiligheid 29 oktober 2013

Toespraak Annemarie Jorritsma Thema: Woninginbraken Bestuurdersdiner lokale veiligheid 29 oktober 2013 Alleen het gesproken woord geldt Toespraak Annemarie Jorritsma Thema: Woninginbraken Bestuurdersdiner lokale veiligheid 29 oktober 2013 Dames en heren, Goed om met u in zo n groot gezelschap bijeen te

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Eval uat i e Camer at oezi cht Gouda Ei ndr appor t Samenvatting en conclusies De gemeente Gouda is begin 2004 een proef gestart met cameratoezicht in de openbare ruimte op diverse locaties in de gemeente.

Nadere informatie

DIGITAAL OPKOPERSREGISTER Een uniek project in Apeldoorn NOORD- EN OOST-GELDERLAND NOG

DIGITAAL OPKOPERSREGISTER Een uniek project in Apeldoorn NOORD- EN OOST-GELDERLAND NOG DIGITAAL OPKOPERSREGISTER Een uniek project in Apeldoorn NOORD- EN OOST-GELDERLAND NOG Tijdens Koninginnedag in Amsterdam wordt een inwoner van Bergen op Zoom beroofd van zijn mobiele telefoon. Hij doet

Nadere informatie

Uitvoeringsplan (woning)inbraak

Uitvoeringsplan (woning)inbraak Prioriteit Uitvoeringsplan (woning)inbraak Inleiding In de Kadernota Integrale Veiligheid (KIV) 1 heeft de raad (woning)inbraak als een van de 6 prioriteiten voor 2012 benoemd. Hiertoe is dit uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig Documentnummer:*2014.44554* Voorstel aan de Raad Onderwerp : Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Raadsvergadering : 18 december 2014 Agendapunt : Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18

Nadere informatie

Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen. 15 maart 2012

Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen. 15 maart 2012 Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen 15 maart 2012 Werkwijze basiseenheid Emmen Vanaf 23 mei 2011 Emmen 1 basiseenheid Emmen verdeelt in 5 gebieden met daaraan gekoppeld wijkagenten en agenten voor

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G Nieuwegein 20 15-010 Openbare orde & veiligheid Contactpersoon Maarten Meijerink Telefoon

Nadere informatie

BELEIDSREGEL HANDHAVING HELINGBESTRIJDING

BELEIDSREGEL HANDHAVING HELINGBESTRIJDING BELEIDSREGEL HANDHAVING HELINGBESTRIJDING 1. Inleiding Het tegengaan van heling is één van de speerpunten in het Integraal Veiligheidsplan van de gemeente. Het is onderdeel van de aanpak van woninginbraak

Nadere informatie

Politierapportage Eenheid Noord Nederland Basisteam Ommelanden-West

Politierapportage Eenheid Noord Nederland Basisteam Ommelanden-West 2014 Politierapportage Eenheid Noord Nederland Basisteam Ommelanden-West Gemeente Marum ACTUALITEITEN WONINGCRIMINALITEIT VOERTUIG- EN VAARTUIGCRIMINALITEIT BEDRIJFSCRIMINALITEIT OVERIGE VERMOGENSDELICTEN

Nadere informatie

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort Gemeente Amersfoort Collegebesluit Org. onderdeel: MO/VW Opsteller: Drs. D.J. Bakker - van der Bijl User-id: BIJD Tel: 4230 Onderwerp: JAARPLAN INTEGRAAL VEILIGHEIDSPROGRAMMA 2014 Toelichting: Op 15 februari

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2013

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2013 Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2013 DOCS.nr. 4539980 Nummer 204 Vragen van het raadslid Schulten en van Wegen (BPA) inzake Woninginbraken,

Nadere informatie

Politierapportage. Eenheid Noord-Nederland. District Fryslân. Basiseenheid A5 Sneek. Samenvatting 2015

Politierapportage. Eenheid Noord-Nederland. District Fryslân. Basiseenheid A5 Sneek. Samenvatting 2015 Politierapportage Eenheid Noord-Nederland District Fryslân Basiseenheid A5 Sneek Gemeenten Súdwest Fryslân, De Fryske Marren en Littenseradiel Samenvatting 2015 Voorwoord Voor u ligt de samenvatting van

Nadere informatie

H E L I N G. Samenwerken in de strijd tegen heling

H E L I N G. Samenwerken in de strijd tegen heling H E L I N G Samenwerken in de strijd tegen heling Woninginbraken, overvallen, straatroof, winkeldiefstallen. Al deze vermogensdelicten gedijen doordat de daders gestolen goederen aan derden kunnen slijten.

Nadere informatie

CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG

CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG Gemeente Tilburg en werkgevers in de (semi)publieke sector 1 Inleiding Ambulancepersoneel, buschauffeurs, medewerkers van zorginstellingen, gemeentes,

Nadere informatie

Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid

Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid 2.1 Inleiding Openbare Orde en Veiligheid is een primaire taak van de lokale overheid. Samen met haar partners werkt de overheid aan een veilige en prettige leefomgeving.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 229 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE EN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKS- RELATIES

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 29 628 Politie Nr. 256 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 mei

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Samenvatting 1 Vermogensdelicten 2 Geweldsdelicten 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie

Nadere informatie

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11 De Eindhovense Eindhoven, oktober 11 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Objectieve index: 3 2.I Inbraak 3 2.II Diefstal 4 2.III Geweld 4 2.IV Overlast/vandalisme 4 2.V Veilig ondernemen (niet in index) 5 3 Subjectieve

Nadere informatie

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 - Veiligheidsanalyse - Prioritering - Kaderplan integrale veiligheid (4 jaar) - Uitvoeringsprogramma Jaarlijkse evaluatie Jaarlijks programma Tussentijds actualiseren

Nadere informatie

H E L I N G. Samenwerken in de strijd tegen heling

H E L I N G. Samenwerken in de strijd tegen heling H E L I N G Samenwerken in de strijd tegen heling Woninginbraken, overvallen, straatroof, winkeldiefstallen. Al deze vermogensdelicten gedijen doordat de daders gestolen goederen aan derden kunnen slijten.

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 10 00 Fax 030-286 12 24 www.utrecht.nl Commissie Mens en Samenleving Behandeld door Jet Smit, Tanja Heijkamp Doorkiesnummer 030-286 00 00 E-mail

Nadere informatie

De gemeente Bussum biedt haar burgers een veilige omgeving om te wonen, te werken en te recreëren.

De gemeente Bussum biedt haar burgers een veilige omgeving om te wonen, te werken en te recreëren. PROGRAMMA 2 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID De gemeente Bussum biedt haar burgers een veilige omgeving om te wonen, te werken en te recreëren. Algemeen doel Beleidskaders Prestaties Bestuurlijke actiepunten

Nadere informatie

Bewonersvergadering 09-03

Bewonersvergadering 09-03 Bewonersvergadering 09-03 03-2015 THEMA VEILIGHEID, TOEZICHT EN HANDHAVING Kernvraag: Wat kunnen de wijkagenten/politie en toezichthouders wel en niet in onze wijk doen? Welkom Gasten Politie onze wijkagenten

Nadere informatie

Speerpunten Sliedrecht

Speerpunten Sliedrecht Zuid-Holland-Zuid District Alblasserwaard/Vijfheerenlanden GPF Sliedrecht Speerpunten Sliedrecht Binnen de gemeente Sliedrecht blijven diverse punten de aandacht vragen. Dit zijn de volgende onderwerpen:

Nadere informatie

Gemeente Marum. Beeld

Gemeente Marum. Beeld Gemeente Marum 2015 Gemeente Marum Beeld Onderdeel van het Basisteam Ommelanden-West BT Ommelanden West omvat 7 gemeenten: De Marne Winsum Bedum Zuidhorn Leek Marum Grootegast 1 gebiedsgebonden Operationeel

Nadere informatie

8 secondant #3/4 juli/augustus 2008. Bedrijfsleven en criminaliteit 2002-2007. Crimi-trends

8 secondant #3/4 juli/augustus 2008. Bedrijfsleven en criminaliteit 2002-2007. Crimi-trends 8 secondant #3/4 juli/augustus 2008 Bedrijfsleven en criminaliteit 2002-2007 Diefstallen in winkels en horeca nemen toe Crimi-trends De criminaliteit tegen het bedrijfsleven moet in 2010 met een kwart

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelBeleidskader integrale veiligheid 2014-2017

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelBeleidskader integrale veiligheid 2014-2017 gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5510 Inboeknummer 13bst01523 Beslisdatum B&W 27 augustus 2013 Dossiernummer 13.35.151 RaadsvoorstelBeleidskader integrale veiligheid 2014-2017 Inleiding Artikel 38b van

Nadere informatie

Districtscollege 24 januari 2011. Krishna Taneja, Jan Geijsman Politie Hollands Midden District Rijn- en Veenstreek

Districtscollege 24 januari 2011. Krishna Taneja, Jan Geijsman Politie Hollands Midden District Rijn- en Veenstreek Districtscollege 24 januari 2011 Krishna Taneja, Jan Geijsman Politie Hollands Midden District Rijn- en Veenstreek Inhoud Veiligheidsontwikkeling t/m december 2010 Persoonsgerichte aanpak Trends Algemene

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 18 november 2014 Agendanummer : 8 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : Eveline Plomp Voorstel

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid Actieplan 2012-2013

Integraal Veiligheidsbeleid Actieplan 2012-2013 Integraal Veiligheidsbeleid Actieplan 2012-2013 Gouda veilig; dat doen we samen Gouda is in de afgelopen jaren veiliger geworden. Op bijna alle vlakken is de geregistreerde criminaliteit in Gouda gedaald.

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

INTEGRALE VEILIGHEID

INTEGRALE VEILIGHEID INTEGRALE VEILIGHEID Presentatie onderdelen Reden voor het bezoek Bevoegdheden Burgemeester Integrale Veiligheid bij de gemeente Rol vanuit de raad op het gebied van Integrale Veiligheid Netwerken voor

Nadere informatie

Beoordeling website Buurtveiligheid Amsterdam

Beoordeling website Buurtveiligheid Amsterdam Beoordeling website Buurtveiligheid Amsterdam Sinds kort staan er buurtcijfers over veiligheid op het internet van de gemeente Amsterdam. Ook de politie Haaglanden heeft een tijd geleden dit initiatief

Nadere informatie

Vandaag Alert Morgen Veilig

Vandaag Alert Morgen Veilig Vandaag Alert Morgen Veilig Een plan ter vergroting van de veiligheid in Zwolle; met concrete acties en inzet van extra preventie, waakzaamheid en opsporing. Voorwoord De VVD Zwolle introduceert het plan

Nadere informatie

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015 Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 215 Deze publicatie is uitgegeven door Onderzoek en Statistiek Groningen februari 216 In dit rapport worden politiestatistieken en resultaten

Nadere informatie

INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2012-2016. Veiligheidsprogramma. Gemeente Assen

INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2012-2016. Veiligheidsprogramma. Gemeente Assen INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2012-2016 Veiligheidsprogramma Gemeente Assen 2015 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 LEESWIJZER VEILIGHEIDSPROGRAMMA 2015... 3 SAMENWERKING NOORD DRENTHE... 3

Nadere informatie

Veiligheidsprogramma 2015

Veiligheidsprogramma 2015 Veiligheidsprogramma 2015 Gemeente Baarn Programma 1 dienstverlening 10 februari 2015 Veiligheidsprogramma 2015 1 Inleiding De basis voor dit veiligheidsprogramma is het Integraal Veiligheidsplan 2015-2018

Nadere informatie

Aantal misdrijven blijft dalen

Aantal misdrijven blijft dalen Aantal misdrijven blijft dalen Vorig jaar zijn er minder strafbare feiten gepleegd. Daarmee zet de daling, die al zeven jaar te zien is, door. Het aantal geregistreerde aangiftes van een misdrijf (processen

Nadere informatie

KORT VERSLAG VAN SESSIE 2 VAN 2014

KORT VERSLAG VAN SESSIE 2 VAN 2014 KORT VERSLAG VAN SESSIE 2 VAN 2014 Onderwerp Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017 Voorzitter H. Wijkhuisen Griffie S. Neeskens Aanwezige raadsleden S. Bart, H.B.E. Dreijer, B. Hageman,

Nadere informatie

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018 Projectmatige aanpak prioriteiten Kadernota Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018, versie 1-7-2015 Inleiding projectmatige aanpak

Nadere informatie

Regionale Veiligheidsrapportage Amsterdam-Amstelland 2015-2, gemeente Amstelveen

Regionale Veiligheidsrapportage Amsterdam-Amstelland 2015-2, gemeente Amstelveen VVH - Openbare orde en Veiligheid De Raad van Amstelveen Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief Datum 7 december 2015 Betreft Regionale Veiligheidsrapportage

Nadere informatie

Tijdens het persoverleg op 24 januari 2012 heeft burgemeester Schmidt de politie(criminaliteits)cijfers 2011 gepresenteerd en geduid.

Tijdens het persoverleg op 24 januari 2012 heeft burgemeester Schmidt de politie(criminaliteits)cijfers 2011 gepresenteerd en geduid. RAADSINFORMATIEBRIEF R. ^ -O gemeente WOERDEN Van burgemeester mr. H.W. Schmidt Datum april Portefeuillehouder(s) : burgemeester mr. H.W. Schmidt Portefeuille(s) : Openbare orde en veiligheid Contactpersoon

Nadere informatie

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie. vanaf 1 januari 2013. Oost-Brabant

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie. vanaf 1 januari 2013. Oost-Brabant Nationale Politie vanaf 1 januari 2013 1 De verandering in organisatie 1 Korps Nationale politie met 10 regionale eenheden, 1 landelijke eenheid en landelijke diensten bedrijfsvoering en staf i.p.v. Brabant

Nadere informatie

Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen

Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen FACTSHEET Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen In deze factsheet worden trends en ontwikkelingen ten aanzien van de jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in de provincie Groningen behandeld.

Nadere informatie

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 8

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 8 RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 8 Datum: 11 juni 2013. Deelsessie: 21.00 21.50 uur in de Presentatiezaal. Doel: Beeldvorming. Onderwerp: Criminaliteitsbeeld 2012. Toelichting: Het criminaliteitsbeeld

Nadere informatie

Criminaliteitscijfers en gemeentelijke administratieve sancties 2012

Criminaliteitscijfers en gemeentelijke administratieve sancties 2012 vrijdag 19 april 2013 Criminaliteitscijfers en gemeentelijke administratieve sancties 2012 De totale geregistreerde criminaliteit in Antwerpen nam in 2012 toe met 2% ten opzichte van 2011. De woninginbraken

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan De Ronde Venen 2012-2014

Integraal Veiligheidsplan De Ronde Venen 2012-2014 Integraal Veiligheidsplan De Ronde Venen 2012-2014 Omgevingszaken/Integrale Veiligheid, December 2011 VOORWOORD 1 INLEIDING 4 1.1. INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 1.2. LEESWIJZER 2. VISIE EN DOELSTELLING 5

Nadere informatie

Raadsbesluit. Status Besluitvormend: Kadernota Oordeelvormend: Veiligheidsplan Besluitvormend: Veiligheidsfonds

Raadsbesluit. Status Besluitvormend: Kadernota Oordeelvormend: Veiligheidsplan Besluitvormend: Veiligheidsfonds Raadsbesluit Datum: 23-09-14 Onderwerp Integrale Veiligheid: - Kadernota Integrale Veiligheid Basisteam Meierij 2015-2018 - Ontwerp Regionaal Veiligheidsplan 2015-2018 - Veiligheidsfonds Oost-Brabant Status

Nadere informatie

Jaaroverzicht 2011. Versie 06-02-2012 Definitief. Jaaroverzicht 2011 district Maas en Leijgraaf

Jaaroverzicht 2011. Versie 06-02-2012 Definitief. Jaaroverzicht 2011 district Maas en Leijgraaf Jaaroverzicht 2011 Versie 06-02-2012 Definitief Algemeen De ambities van het kabinet om criminaliteit en overlast te verminderen zijn vertaald in landelijke doelstellingen voor de periode 2008-2011. De

Nadere informatie

Prioriteiten Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Mill en Sint Hubert ten bate van commissiebehandeling 16 september

Prioriteiten Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Mill en Sint Hubert ten bate van commissiebehandeling 16 september Prioriteiten Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Mill en Sint Hubert ten bate van commissiebehandeling 16 september Voor u ziet u een overzicht met mogelijke prioriteiten voor het Integraal Veiligheidsbeleid

Nadere informatie

Nota ter actualisering van de Kadernota Integrale Veiligheid

Nota ter actualisering van de Kadernota Integrale Veiligheid Nota ter actualisering van de Kadernota Integrale Veiligheid 2009-2013 Waarom deze nota In 2009 heeft de gemeenteraad van gemeente Alkmaar de Kadernota Integrale Veiligheid 2009-2013 (hierna: kadernota)

Nadere informatie

CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE

CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTADUTRECHT PROCESEVALUATIE CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE J. Snippe, M. Hoorn, B. Bieleman INTRAVAL Groningen-Rotterdam 4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK REDACTIE: AGNES VAN LEEUWEN PROCESBEGELEIDER MKB NEDERLAND

PLAN VAN AANPAK REDACTIE: AGNES VAN LEEUWEN PROCESBEGELEIDER MKB NEDERLAND PLAN VAN AANPAK KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BEDRIJVENTERREIN CONTINUE SAMENWERKEN DAMPTEN, MAELSONSTRAAT, NIEUWE STEEN, VAN DEDEMSTRAAT EN GILDENWEG TE HOORN JANUARI 2015 REDACTIE: AGNES VAN LEEUWEN PROCESBEGELEIDER

Nadere informatie

B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008

B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008 Jaar: 2008 Nummer: 44 Besluit: B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008 Burgemeester en wethouders van Helmond; Besluit Vast te stellen de Beleidsregel

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2013. 29 mei 2013

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2013. 29 mei 2013 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Purmerend 2013 29 mei 2013 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2013 1 Voorwoord Purmerend moet veilig zijn en veilig

Nadere informatie

De resultaten van de enquête zijn in de werkgroep besproken op 3 december 2014.

De resultaten van de enquête zijn in de werkgroep besproken op 3 december 2014. Keurmerk Veilig Ondernemen Veiligheidsanalyse 1-meting Plaats Winkelgebied Adviseur : Bergen op Zoom : Centrum : H.H.J. (Helga) van de Mortel Startdatum project : 26 september 2012 Versie, datum : 2, 13

Nadere informatie

Kadernota. Integrale Veiligheid WM 2015-2018. "Veiligheid kent geen grenzen"

Kadernota. Integrale Veiligheid WM 2015-2018. Veiligheid kent geen grenzen Kadernota Integrale Veiligheid WM 2015-2018 "Veiligheid kent geen grenzen" 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Integraal Veiligheidsbeleid... 3 1.2 Afbakening... 3 1.3 Structuur... 4 1.4 Proces... 4

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010

Veiligheidsmonitor 2010 Veiligheidsmonitor 2010 O&S juni 2010 Samenvatting s-hertogenbosch opnieuw veiliger De veiligheidssituatie in de gemeente is in 2009 wederom verbeterd. De veiligheidsindex is met 12,2 indexpunten gestegen

Nadere informatie

Jaarverslag Eenheid Noord- Holland

Jaarverslag Eenheid Noord- Holland Jaarverslag Eenheid Noord- Holland 2013 2 3 Inhoud Voorwoord 4 1. Regionale prioriteiten Misdrijven High impact Crimes Straatroof en overval Woninginbraken Geweld Eergerelateerd geweld Jeugd Beslag Ondermijning

Nadere informatie

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan nulmeting Projectnummer 11067 In opdracht van stadsdeel Centrum Josca Boers Nienke Laan Emmie van Oirschot Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR

Nadere informatie

bezoekadres Raadhuislaan 106, 3201 EL Spijkenisse postadres Postbus 25, 3200 AA Spijkenisse

bezoekadres Raadhuislaan 106, 3201 EL Spijkenisse postadres Postbus 25, 3200 AA Spijkenisse Cameratoezicht evaluatie en stand van zaken 2010 datum 18-8-2010 versie 6 Auteur(s) HNV bezoekadres Raadhuislaan 106, 3201 EL Spijkenisse postadres Postbus 25, 3200 AA Spijkenisse telefoon (0181) 69 69

Nadere informatie

Slachtoffers van woninginbraak

Slachtoffers van woninginbraak 1 Slachtoffers van woninginbraak Fact sheet juli 2015 Woninginbraak behoort tot High Impact Crime, wat wil zeggen dat het een grote impact heeft en slachtoffers persoonlijk raakt. In de regio Amsterdam-Amstelland

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen Centrum s-hertogenbosch. 1-meting

Keurmerk Veilig Ondernemen Centrum s-hertogenbosch. 1-meting Keurmerk Veilig Ondernemen Centrum s-hertogenbosch 1-meting O&S Juni 2011 Samenvatting Sinds mei 2009 heeft s-hertogenbosch het Keurmerk Veilig Ondernemen Binnenstad. In het kader van het KVO hebben de

Nadere informatie

BABVI/U200801173 Lbr. 08/139

BABVI/U200801173 Lbr. 08/139 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Informatiecentrum tel. (070) 373 8020 Betreft Aanpak Fietsdiefstal uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U200801173 Lbr. 08/139 bijlage(n) datum 1 augustus 2008

Nadere informatie

Veiligheidsavond Leiderdorp

Veiligheidsavond Leiderdorp Veiligheidsavond Leiderdorp voor raadsleden juni 2013 Programma 20:05 20:20 --> Gemeente 20:20 20:35 --> Politie 20:35 20:50 --> Brandweer 20:50 21:30 --> Interactief deel Leiderdorp en Veiligheid Team

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 10 00 Fax 030-286 12 24 www.utrecht.nl Commissie Mens en Samenleving Behandeld door Jet Smit, Sietske Jonkers Doorkiesnummer 030-286 00 00 E-mail

Nadere informatie

District Land van Cuijk. Boxmeer. Politie Brabant-Noord. District Land van Cuijk

District Land van Cuijk. Boxmeer. Politie Brabant-Noord. District Land van Cuijk District Land van Cuijk Boxmeer Het zwaartepunt ligt bij vermogenscriminaliteit. Met name diefstal uit/vanaf motorvoertuigen komt vaak voor. De meeste feiten spelen zich af in de plaats Boxmeer. Op de

Nadere informatie

AANHANGSEL TOT DE HANDELINGEN VAN DE GEMEENTERAAD (vragen van de fractie CDA) No. 14/34 Rijswijk, 28 oktober 2014

AANHANGSEL TOT DE HANDELINGEN VAN DE GEMEENTERAAD (vragen van de fractie CDA) No. 14/34 Rijswijk, 28 oktober 2014 AANHANGSEL TOT DE HANDELINGEN VAN DE GEMEENTERAAD (vragen van de fractie CDA) No. 14/34 Rijswijk, 28 oktober 2014 14.107220 Onderwerp: Schriftelijke artikel 43 vragen met als onderwerp Dring aantal inbraken

Nadere informatie

Veiligheid en leefbaarheid in Mechelen. Woensdag 19 november Congrescentrum Lamot

Veiligheid en leefbaarheid in Mechelen. Woensdag 19 november Congrescentrum Lamot Veiligheid en leefbaarheid in Mechelen Woensdag 19 november Congrescentrum Lamot Trendbreuk 1990-2000: Mechelen, zieke stad 2000-2010: Mechelen, stad in volle vaart Mechelen, zieke stad Diagnose: zieke

Nadere informatie

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage Gemeente Breda Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting Rapportage Publicatienummer: 1751 Datum: Juli 2014 In opdracht van: Gemeente Breda Het College Uitgave: Gemeente Breda Afdeling Bedrijfsbureau

Nadere informatie

Memo. centrum. criminaliteitspreventie. veiligheid Postbu5 14069. BETREFT Landelijk programma prostitutie

Memo. centrum. criminaliteitspreventie. veiligheid Postbu5 14069. BETREFT Landelijk programma prostitutie m centrum ChurchiHiaanu criminaliteitspreventie 3527 GV Utrecht veiligheid Postbu5 14069 35085C Utrecht T (030) 75 6700 F (030)7516701 www.hetccv.ni Memo BETREFT Landelijk programma prostitutie IN LEIDING

Nadere informatie

Bevolkingsonderzoek Meld Misdaad Anoniem 0-meting (oktober 2002)

Bevolkingsonderzoek Meld Misdaad Anoniem 0-meting (oktober 2002) Bijlage (IV) Tabellen bevolkingsonderzoek Bevolkingsonderzoek Meld Misdaad Anoniem 0-meting (oktober 2002) Ervaring met aangifte pilot, meerdere keren, een enkele keer, nooit 102 25,0% 53 26,8% 24 13,1%

Nadere informatie

BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers)

BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers) BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers) Criminaliteit in Gent met 9,7% gedaald Goed rapport voor Politie Gent! 17/02/2014 De

Nadere informatie

Minister van Veiligheid & Justitie stelt beleidsdoelen en beheerskaders vast. Centrale sturing.

Minister van Veiligheid & Justitie stelt beleidsdoelen en beheerskaders vast. Centrale sturing. *Z0183F1DCBB* Kadernota integrale veiligheid 2015-2018 Documentnummer : INT-15-16625 1. Vertrekpunt Voor u ligt de kadernota integrale veiligheid 2015-2018 van de gemeente Beverwijk. Met deze nota wil

Nadere informatie

Leefbaarheid en overlast in buurt

Leefbaarheid en overlast in buurt 2013 Leefbaarheid en overlast in buurt Gemeente (2013): Scherpenzeel vergeleken met Regionale eenheid Oost-Nederland Landelijke conclusies Leefbaarheid buurt Zeven op de tien Nederlanders vinden leefbaarheid

Nadere informatie

Een fiets voor bijna niets. PLAN VAN AANPAK HELING FIETSEN BINNENSTAD-OOST

Een fiets voor bijna niets. PLAN VAN AANPAK HELING FIETSEN BINNENSTAD-OOST Een fiets voor bijna niets. PLAN VAN AANPAK HELING FIETSEN BINNENSTAD-OOST Concept 31-12-2008 Behoort bij Raadsvoorstel 98-2009 Inhoudsopgave 0. Management samenvatting 3 1. Inleiding 4 2. Projectopdracht

Nadere informatie

Criminaliteit en rechtshandhaving 2013. Ontwikkelingen en samenhangen Samenvatting

Criminaliteit en rechtshandhaving 2013. Ontwikkelingen en samenhangen Samenvatting Criminaliteit en rechtshandhaving Ontwikkelingen en samenhangen Samenvatting In de jaarlijkse publicatie Criminaliteit en rechtshandhaving bundelen het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Wetenschappelijk

Nadere informatie

Convenant Buurtpreventie Blaricum

Convenant Buurtpreventie Blaricum Convenant Buurtpreventie Blaricum Partijen zijn: Gemeente, vertegenwoordigd door: burgemeester Politie, vertegenwoordigd door: korpschef Buurtpreventievereniging, vertegenwoordigd door: voorzitter en secretaris.

Nadere informatie

6 SECONDANT #1 MAART 2013. Slachtofferschap en onveiligheidsgevoelens in acht landen POSITIEVE VEILIGHEIDS- TRENDS IN NEDERLAND. Naar inhoudsopgave

6 SECONDANT #1 MAART 2013. Slachtofferschap en onveiligheidsgevoelens in acht landen POSITIEVE VEILIGHEIDS- TRENDS IN NEDERLAND. Naar inhoudsopgave 6 SECONDANT #1 MAART 2013 Slachtofferschap en onveiligheidsgevoelens in acht landen POSITIEVE VEILIGHEIDS- TRENDS IN NEDERLAND SECONDANT #1 MAART 2013 7 De laatste jaren voelen burgers zich minder vaak

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Helmond 2014. De leefbaarheid en veiligheid vanuit het perspectief van de burger in beeld

Veiligheidsmonitor Helmond 2014. De leefbaarheid en veiligheid vanuit het perspectief van de burger in beeld De leefbaarheid en veiligheid vanuit het perspectief van de burger in beeld VEILIGHEIDSMONITOR HELMOND 2014 De leefbaarheid en veiligheid vanuit het perspectief van de burger in beeld Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Bijlage 4 Tabellen. Verklaring van tekens in tabellen

Bijlage 4 Tabellen. Verklaring van tekens in tabellen Bijlage 4 Tabellen Verklaring van tekens in tabellen. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim - = nihil - = (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0) = het getal is kleiner

Nadere informatie

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête?

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête? ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT 000495201509/001 Waarom deze enquête? Dank u dat u wilt meewerken aan de Enquête Leefbaarheid Binnenstad Weert. De Bewonersorganisatie Binnenstad (BOB) onderzoekt

Nadere informatie

De Rotterdamse aanpak van jeugdprostitutie

De Rotterdamse aanpak van jeugdprostitutie De Rotterdamse aanpak van jeugdprostitutie Klaas Ridder ketenregisseur jeugdprostitutie Overzicht Introductie / begrippenkader Situatie vóór 2004 2004 een initiatief voor een ketenaanpak 2005 de inrichting

Nadere informatie