Commissienotitie. Bespreekpunten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Commissienotitie. Bespreekpunten"

Transcriptie

1 Commissienotitie Wageningen, Aan : de raadscommissie Commissievergadering : 10 maart 2015 Agendanummer : Team/Afdeling : Sec Nummer : Portefeuillehouder : burgemeester Van Rumund Onderwerp: Ontwikkelingen en speerpunten m.b.t. criminaliteit in Wageningen Bespreekpunten 1. Ontwikkelingen en terugblik speerpunten met betrekking tot criminaliteit in Wageningen; 2. Speerpunten voor ; 3. Gelegenheid voor de commissieleden om in gesprek te gaan over de ontwikkelingen in Wageningen met de burgemeester en de chef van het basisteam politie Veluwe Vallei Zuid, de heer A.M. van Bruggen. Inleiding In de vergadering van de raadscommissie van 25 februari 2014 is afgesproken om jaarlijks, als de jaarcijfers bekend zijn, aan de hand van een commissienotitie terug te kijken naar de ontwikkelingen op het gebied van criminaliteit in Wageningen in zijn algemeenheid en de speerpunten van gemeente en politie in het afgelopen jaar in het bijzonder. Daarnaast is afgesproken dat de chef van het basisteam politie Veluwe Vallei Zuid, het team waar Wageningen onder valt, bij de bespreking van de notitie aanwezig is en dat de commissieleden de gelegenheid krijgen om met de chef van het basisteam in gesprek te gaan over de ontwikkelingen waar de politie mee te maken heeft in Wageningen. Algemene doelstelling De algemene doelstelling is dat de gemeente Wageningen een veilige gemeente wil zijn om in te wonen, te werken en te verblijven. De privacy van de persoon en maatregelen die worden genomen moeten in balans zijn. Steeds minder mensen zijn het slachtoffer van een misdrijf. Verantwoordelijkheid De burgemeester is het aangewezen bestuursorgaan om te zorgen voor de handhaving van de openbare orde in de gemeente. De wetgever heeft naast de burgemeester geen ander bestuursorgaan aangewezen dat eveneens een taak heeft ter handhaving van de openbare orde. De strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde (opsporing en vervolging) valt echter onder verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie. Dit neemt niet weg dat de gemeente wel afspraken kan maken met het Openbaar Ministerie (en de politie) over de strafrechtelijke handhaving op lokaal niveau, met behoud van de exclusieve verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie daarvoor. Deze afspraken voor de komende jaren zijn vastgelegd in de Veiligheidsstrategie Oost Nederland.

2 Veiligheidsstrategie Oost-Nederland De Veiligheidsstrategie is een bestuurlijke nota van de 81 gemeenten in Oost-Nederland, het Openbaar Ministerie en de politie voor de komende jaren. De Veiligheidsstrategie is gebaseerd op de analyse van de veiligheidssituatie in Oost-Nederland en de lokale veiligheidsthema's. In de commissie-/raadsvergadering van september 2014 is deze Veiligheidstrategie aan de orde geweest. Gelet op de lokale situatie heeft de burgemeester, na de gemeenteraad te hebben gehoord, als prioriteiten/speerpunten bij de Veiligheidsstrategie ingebracht: 1. High Impact Crime (woninginbraken, overvallen, geweld); 2. Terugdringen van overlast (door groepen en personen); 3. Georganiseerde criminaliteit/ondermijning (drugs, mensenhandel & prostitutie); 4. Fietsendiefstal. De eerste drie prioriteiten zijn ook de inhoudelijke veiligheidsthema s die genoemd worden in de Veiligheidsstrategie voor alle gemeenten. Fietsendiefstal is hier door de burgemeester als lokale prioriteit aan toegevoegd. Algemene inzet De politie richt zich met name op de handhaving en opsporing. De gemeente zet, in nauwe samenwerking met de politie en andere partners, in op preventie, samenwerking en voorlichting. De boodschap die hierbij primair uitgedragen wordt is dat de verantwoordelijkheid voor het treffen van maatregelen om te voorkomen dat men het slachtoffer wordt van criminaliteit in eerste instantie bij de betrokkene zelf ligt. Dit doen we door bewoners en ondernemers op hun eigen gedrag aan te spreken en ondersteuning te bieden door middel van voorlichting. Wekelijks bespreken de burgemeester en de politie de ontwikkelingen in Wageningen. Twee keer per jaar sluiten de Officier van Justitie en de burgemeester van Renkum (Renkum maakt ook deel uit van de het verzorgingsgebied van het politieteam) aan bij het overleg en wordt er afgestemd wat in beide gemeente speelt. Gemeente en politie hebben afgesproken dat, los van de afgesproken speerpunten, er ruimte is om flexibel en snel in te kunnen springen bij de aanpak van nieuw opkomende lokale veiligheidsproblemen. Om met preventiemaatregelen en voorlichting adequaat te kunnen reageren op actuele ontwikkelingen is in de gemeentelijke begroting 6.000,-- beschikbaar. Ontwikkelingen criminaliteit algemeen De criminaliteitsontwikkeling in Wageningen is de afgelopen jaren relatief gunstig te noemen. Zo daalt de totale criminaliteit al enkele jaren op rij. totaal aantal Jaar aangiften van misdrijven

3 In de bijlage bij deze commissienotitie wordt een overzicht gegeven over de afgelopen jaren van de meest belangrijke misdrijven. Te zien is dat er in 2014 bijna over de hele linie sprake is van een afname in het aantal incidenten. Niet alleen ten opzichte van 2013, maar ook ten opzichte van de jaren daarvoor. In 4 jaar tijd is het totaal aantal aangiften met 38% gedaald van 2685 naar Kijkend naar afgelopen jaar valt op dat zedenincidenten een stijging laat zien (14 in 2014; 10 in 2013). Deze stijging werd veroorzaakt doordat er meerdere meldingen in een relatief korte periode geregistreerd werden van een zogenaamde schennispleger. Toen deze persoon niet meer actief was daalde het aantal meldingen weer. Ook zien we het afgelopen jaar een stijging bij de inbraken in bedrijven/instellingen (81 in 2014; 72 in 2013). Onder deze noemer vallen ook de sportkantines waar de laatste drie maanden van het jaar meer werd ingebroken. Ontwikkeling en activiteiten speerpunten High Impact Crime (woninginbraken, geweld en overvallen) De bestrijding van zogenaamde High Impact Crime (HIC) heeft landelijk hoge prioriteit. Het gaat om delicten met een grote impact op het slachtoffer en diens directe omgeving: woninginbraak, straatroof, geweld en overvallen. Aantal aangiften Verschil HIC Woninginbraken Geweld Straatroof Overvallen Gelet op de ontwikkelingen in Wageningen op dit gebied hebben we in 2013 en 2014 vanuit openbare orde & veiligheid als gemeente en de politie binnen de noemer High Impact Crime met name ingezet om het aantal woninginbraken terug te dringen. Maatregelen en acties die hierbij in de afgelopen twee jaar ingezet zijn richten zich met name op: - Bewustwording, preventie en melden; - Opsporing; - Nazorg aan slachtoffers en daders. Zo hebben we het Digitaal Opkopers Register (DOR) ingevoerd waarbij ondernemers in tweedehands goederen de in- en verkoop van deze goederen moeten registreren. Met het DOR willen we de afzetmarkt voor helers verstoren, de opsporing van gestolen goederen vereenvoudigen en de pakkans van stelers en helers vergroten. Hoofdbuit bij de woninginbraken zijn sierraden, tablets en mobiele telefoons. De eerste branches waar het DOR is ingevoerd waren de goudinkopers en de electronica/telefoonwinkels. Wageningen was in Gelderland Midden een pilot gemeente. Gemeentelijke toezichthouders en de politie controleren steekproefgewijs de handelaren op het bijhouden van het DOR en op de registratieplicht voor handelaren die nog geen gebruik maken van het DOR. 3

4 Voordeel van het DOR is dat het gekoppeld is aan andere digitale systemen en de ondernemer gelijk bericht krijgt als een goed dat hij wil inkopen als gestolen geregistreerd staat. De kans dat de goedwillende ondernemer ook slachtoffer wordt, wordt hierdoor ook verkleind. In 2013 en 2014 is ook veel gedaan aan publieksvoorlichting. Zo zijn in verschillende wijken bijeenkomsten georganiseerd om bewoners bewust te maken van hun eigen gedrag en is voorlichting gegeven hoe een woninginbraak te voorkomen. Verder is aandacht besteed aan het snel en correct melden van verdachte omstandigheden via het alarmnummer 112. In buurten en straten waar meerdere inbraken zijn gepleegd is met een huis-aan-huis brief gewaarschuwd. In de wijk Sahara is een zogenaamde WhatsApp-groep van start gegaan. Ook bieden we als gemeente slachtoffers van een woninginbraak een gratis inbraakpreventieadvies conform het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) aan. De kans dat er weer ingebroken wordt in een woning waar al ingebroken is, is groter dan in een woning waar nog nooit is ingebroken. In 2013 werd van dit aanbod 44 keer en in 2014 werd hier 34 keer gebruik van gemaakt. Binnen het aandachtsveld HIC is er in de volle breedte sprake van een daling. Het aantal aangiften ter zake HIC is in 2014 met 32% gedaald ten opzichte van In 2014 zijn er 88 zaken door de politie opgehelderd. Dat is minder dan in 2013 (123 stuks) maar daar staat de daling van het aantal aangiften tegenover. In 2013 was er al sprake van een daling van 34% van het aantal woninginbraken. Het aantal woninginbraken is in 2014 verder gedaald met 33% ten opzichte van Het aantal aangiften ter zake woninginbraken is in twee jaar tijd meer dan gehalveerd. Terugdringen van overlast (door groepen en personen) Dat overlast kan leiden tot veiligheidsvraagstukken of gevoelens van onveiligheid zal niemand kunnen betwisten. Overlast is een containerbegrip. In deze notitie beperken we ons op dit gebied tot 3 zaken waar we als politie en gemeente op het gebied van openbare orde het meest mee te maken hebben; overlast in de openbare ruimte, door personen en door jeugdgroepen. Openbare ruimte Om een goed beeld te krijgen van de overlast in de openbare ruimte hebben we een werkgroep ingesteld die de overlastmeldingen inventariseert en onderzoekt. Deze werkgroep, waaraan naast de politie en de gemeente ook Solidez en De Woningstichting deelnemen, werkt onder de naam Zicht Op Straat (ZOS). Overlast in de openbare ruimte verplaatst zich snel naar andere locaties, terwijl er vaak sprake is van dezelfde veroorzakers. In het ZOS worden afspraken gemaakt hoe de overlastsituaties te benaderen en structurele problemen aan te pakken. Niet bekeuren en klakkeloos wegsturen maar in contact komen met de veroorzakers, uit de anonimiteit halen en bewustmaken van de overlast die wordt veroorzaakt staan hierbij voorop. Jaarlijks wordt aan de raad gerapporteerd hoeveel keer er bekeurd is voor het overlastartikel in de APV. In 2013 was dat 11 keer, in 2014 was dat 6 keer. Overlast door personen In Wageningen worden we met regelmaat geconfronteerd met voorvallen van persoonsgerichte overlast die voor (veel) onrust in de buurt kunnen zorgen. Omdat de politie een 24-uurs bereikbare organisatie is komen deze meldingen vaak bij deze organisatie binnen. In 2013 registreerde de politie 127 meldingen, in 2014 is het aantal meldingen gestegen naar 200. De grootste stijging hierin zit in een aantal recidivisten die steeds weer voor een melding zorgen. Een goede samenwerking en afstemming is noodzakelijk voor een aanpak waarbij het uitgangspunt is dat we met een snelle adequate aanpak veel ellende voor de persoon en zijn omgeving kunnen voorkomen. Vanuit openbare orde bezien is het van belang dat zaken die zich voordoen snel overgedragen kunnen wordt aan de hulpverlening en het zorgtraject opgestart wordt. Op dit gebied wordt nauw samenwerkt 4

5 met het Veiligheidshuis (daar waar sprake is van een combinatie van justitie en zorg) en het kernteam/startpunt (daar waar er sprake is van alleen zorg). Overlast door jeugdgroepen Overlast van problematische jeugdgroepen heeft een negatieve impact op de samenleving. Intimiderend gedrag, overlast en het plegen van delicten vergroten de onveiligheidsgevoelens in een buurt. Tegenwoordig worden de jeugdgroepen kenmerkt door een meer wisselende samenstelling en zijn, mede door het gebruik van nieuwe media, minder gebonden aan vaste locaties. Jaarlijks inventariseert de politie deze groepen en aan de hand van een methodiek wordt er in het Veiligheidshuis beoordeeld of er sprake is van een hinderlijke, overlastgevende of criminele groep. In het districtelijk afstemmingsoverleg prioriteren de burgemeesters deze groepen voor een integrale aanpak. In 2013 werd in Wageningen 1 groep in de categorie overlast (tegen crimineel aan) geprioriteerd. Door een integrale aanpak van deze groep en de personen in deze groep, ondersteund door een sterke individuele persoonsgerichte aanpak door de politie (adoptie door 1 agent van de betreffende persoon), is deze groep uit elkaar gevallen en is de overlast als groep gestopt. Op individueel niveau vragen een paar personen uit de groep nog wel de aandacht. In 2014 werden er in Wageningen geen jeugdgroepen meer geïnventariseerd. In 2013 bedroeg het aantal meldingen van overlast door jeugd 267. In 2014 is dit nagenoeg gelijk gebleven, 271 meldingen. Georganiseerde criminaliteit/ondermijning (drugs, mensenhandel en prostitutie) Drugs Naast verboden gedragingen brengen drugs vaak overlast situaties in de (woon)omgeving en/of (brand)gevaarlijke situaties met zich mee. Op het terrein van de illegale hennep(teelt) is er in 2014 in Oost-Nederland een convenant afgesloten. Het doel van dit convenant is te komen tot een integrale aanpak van (grootschalige) illegale hennepteelt waarbij overheid en private partijen, zoals de 81 gemeenten, brandweer, politie, OM, woningcorporaties en energieleveranciers, de handhaving en te nemen maatregelen op elkaar afstemmen en voor dit doel informatie aan elkaar mogen uitwisselen. Het convenant voorziet in situaties waarbij er sprake is van teelt c.q. het bewerken van hennep anders dan voor strikt eigen gebruik. Naast dit convenant beschikt Wageningen, als eerste gemeente in Oost Nederland, ook over een formeel convenant voor de bredere aanpak van overlast vanuit woningen door zowel soft- als harddrugs. Dit convenant en bijhorende stappenplan is in 2008 gesloten tussen het OM, de politie, de Woningstichting, Idealis en de gemeente. Samen met de andere deelnemers aan het convenant zetten we in op het stoppen van overlast in de woonomgeving. In de afgelopen jaren hebben de partners in Wageningen elkaar goed gevonden bij een integrale aanpak. Mensenhandel en prostitutie Mensenhandel is een ernstige schending van de mensenrechten en kan een vorm zijn van georganiseerde criminaliteit. Het verschijnsel mensenhandel is zeer actueel en de aanpak en bestrijding hiervan staat sterk in de schijnwerpers. Bij mensenhandel is er sprake van afhankelijkheid, dwang en uitbuiting van personen met het doel er financieel voordeel mee te behalen. Mensenhandel komt in heel Nederland voor. Gedwongen prostitutie is wellicht de meest bekende vorm van mensenhandel. Vaak hebben prostituees te maken met (bedreiging met) geweld, lichamelijke en/of geestelijke mishandeling, verkrachting, sociaal isolement en financiële uitbuiting. Wageningen kent geen vergunde vormen van prostitutie. Wel ontvangen we signalen van niet vergunde prostitutie vanuit woningen. We benaderen deze signalen als een signaal van mensenhandel tot het tegendeel is gebleken. Vaak komen deze signalen bij ons binnen doordat er in de directe omgeving overlast is ontstaan door de activiteit. Deze signalen worden samen met het team Mensenhandel van de politie onderzocht. Tijdens dit onderzoek wordt betrokkene uitgenodigd voor een gesprek. In dit gesprek, dat plaatsvindt in een rustige setting, besteden we, naast handhaving, nadrukkelijk aandacht aan een eventuele gedwongen situatie, hulp bij het uitstappen uit het prostitutiecircuit en aan gezondheidsaspecten. In 2014 is er 5

6 niet gebleken dat er sprake was van mensenhandel en hebben we in dit kader 4 keer bestuurlijke handhaving toegepast. Omdat er in deze branche ook vaak sprake is van een zogenaamd waterbedeffect nemen we deel aan een regionaal casusoverleg Mensenhandel. Binnen de gemeentelijke organisatie wordt aandacht gevraagd voor en aan het herkennen van signalen (awareness) van mensenhandel. Fietsdiefstal. Fietsdiefstal is in Wageningen de meest voorkomende vorm van criminaliteit. Uit landelijk onderzoek blijkt dat fietsdiefstal een aanwijsbare negatieve invloed heeft op het fietsgebruik, het fietsbezit, de kwaliteit van de fiets, de verkeersveiligheid en de veiligheidsbeleving. Uit landelijk onderzoek blijkt dat slechts 30 tot 40% van de slachtoffers van fietsdiefstal daarvan aangifte doet bij de politie. Met andere woorden; we zien hier het topje van de ijsberg. Gelet hierop en het feit dat er in Wageningen tot en met 2013 jaarlijks sprake was van een groei in het aantal fietsdiefstallen, met name in het duurdere segment, hebben we fietsdiefstal benoemd als lokale prioriteit. Aantal aangiften Verschil Fietsdiefstal Maatregelen en acties die hierbij in de afgelopen twee jaar ingezet zijn richten zich met name op: - Bewustwording, preventie en aangifte doen; - Opsporing. Voor een succesvolle aanpak van fietsendiefstal is het gedrag van burgers essentieel. Meer bewustwording zorgt voor minder fietsendiefstal. We hebben, in samenwerking met busmaatschappij Arriva en het landelijk Centrum voor Fietsdiefstal, twee voorlichtingsmarkten georganiseerd op het busstation. Hierbij hebben we vooral aandacht besteed aan het altijd op slot én op een juiste wijze vastzetten van een fiets. Deze boodschap is gedurende het jaar ook meerdere keren uitgedragen in publicaties op de informatiepagina in Stad Wageningen. Om een goed beeld te krijgen waar het delict gepleegd wordt en zo adequaat te kunnen reageren besteden we in de publicaties ook aandacht aan het belang van het doen van aangifte. Om de pakkans van de daders en helers te vergroten heeft de gemeente aan de politie lokfietsen beschikbaar gesteld en is het digitale opkoopregister (DOR) ook ingevoerd bij de handelaren in fietsen. In 2014 is er sprake van een daling in het aantal aangiften van fietsdiefstal van 28%. In 2013 was er nog sprake van een stijging van 13% ten opzichte van In 2014 werden er door de politie 42 zaken opgehelderd. In 2013 waren dat er 26. Prioriteiten en speerpunten voor High Impact Crime (woninginbraken, overvallen, geweld); 2. Terugdringen van overlast (door groepen en personen); 3. Georganiseerde criminaliteit/ondermijning (drugs, mensenhandel & prostitutie); 6

7 4. Fietsendiefstal. Vanwege de inbreuk en impact die deze speerpunten op het veiligheidsgevoel van de slachtoffers hebben, blijven we, gemeente en politie, investeren in een gezamenlijke aanpak op deze speerpunten. Van belang is de nu behaalde resultaten vast te houden en daar waar mogelijk nog minder inwoners en ondernemers het slachtoffer te laten worden van misdrijven. Motto is dat we dit samen met de stad willen bereiken. Burgers en ondernemers hebben een groeiende rol als het gaat om veiligheid in huis, bedrijf en buurt en zijn hiervoor medeverantwoordelijk. Daarnaast blijkt dat de oog- en oorfunctie van de alerte burger in zijn omgeving en het op juiste wijze melden altijd nog de meeste aanhoudingen op heterdaad oplevert. We zullen daarom actief op deze speerpunten in blijven zetten voor wat betreft de opsporing, voorlichting en preventie. Waar nodig en mogelijk wordt dit ondersteund met extra activiteiten. Eén van deze extra activiteiten is inmiddels in gang gezet. Zoals we hiervoor aangaven is er sprake van een verhoogd aantal inbraken in sportkantines. De verenigingen hebben van ons een brief ontvangen waarin gewaarschuwd wordt voor de inbraken en het aanbod wordt gedaan van een gratis inbraakpreventieadvies. Door de politie wordt ook extra geïnvesteerd in de opsporing. Bijlage: Overzicht criminaliteitscijfers

8 bijlage bij commissienotitie totaal 2014 totaal 2013 totaal 2012 totaal 2011 totaal 2010 opgehelderd zelfde periode inbraak woning inbraak schuur etc diefstal uit voertuig diefstal van motorvoertuig diefstal (brom)fiets zakkenrollerij zeden openlijk geweld personen bedreiging mishandeling straafroof overvalllen vernieling diefstal inbraak bedrijf/instellingen winkeldiefstal Geweld HIC voorlopige cijfers vanuit gemeentelijke administratie

Integraal Veiligheidsbeleid. Gemeente Assen 2012-2016

Integraal Veiligheidsbeleid. Gemeente Assen 2012-2016 KADERNOTA Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Assen 2012-2016 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 INLEIDING...3 HOOFDSTUK 1 VISIE...4 HOOFDSTUK 2 VEILIGHEIDSANALYSE...5 2.1 DE VEILIGHEIDS- EN LEEFBAARHEIDSMONITOR

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld Tweestromenland

Veiligheidsbeeld Tweestromenland 2013 sbeeld Tweestromenland Werkgroep integraal veiligheidsplan Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. De veiligheidsvelden... 4 Veilige woon- en leef omgeving... 4 Bedrijvigheid en veiligheid... 4 Jeugd en

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan 2014-2017

Integraal Veiligheidsplan 2014-2017 Behoort bij raadsbesluit d.d. 26 september tot vaststelling van het Integraal Veiligheidsplan 2014-2017. Integraal Veiligheidsplan 2014-2017 Gemeente De Bilt Augustus 2013 Stip op de horizon Inwoners voelen

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan 2013-2016 gemeente Enschede. Veiligheid als gedeelde verantwoordelijkheid

Integraal Veiligheidsplan 2013-2016 gemeente Enschede. Veiligheid als gedeelde verantwoordelijkheid Integraal Veiligheidsplan 2013-2016 gemeente Enschede Veiligheid als gedeelde verantwoordelijkheid Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1. Aanleiding 1.2. Regierol gemeente 1.3. Totstandkoming IVP Enschede 1.4.

Nadere informatie

Samen werken aan veiligheid. Integraal veiligheidsplan gemeente Bunnik 2014-2018

Samen werken aan veiligheid. Integraal veiligheidsplan gemeente Bunnik 2014-2018 Samen werken aan veiligheid Integraal veiligheidsplan gemeente Bunnik 2014-2018 Versie 17 oktober 2013 Colofon: Vastgesteld door de raad op XXX Dit Integraal Veiligheidsplan is opgesteld in samenwerking

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan. Gemeente Leusden 2011-2015

Integraal Veiligheidsplan. Gemeente Leusden 2011-2015 Integraal Veiligheidsplan Gemeente Leusden 2011-2015 Inhoudsopgave IVP 1 Inleiding 2 Organisatie en strategische partners 3 Analyse veiligheidsbeeld gemeente Leusden 2006-2010 4 Prioriteiten en Ambities

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Stad Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m december 2014 Afdeling Veiligheid & Wijken januari 2015 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort januari december 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016

Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016 Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016 Hof van Twente December 2012 Veiligheid bereikt men niet door muren te bouwen, maar door deuren te openen. Aldus Urho Kaleva Kekkonen 1 Bijlagen:

Nadere informatie

Integraal veiligheidsbeleid 2015 2018 gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Integraal veiligheidsbeleid 2015 2018 gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Integraal veiligheidsbeleid 2015 2018 gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Openbare Orde & Veiligheid, afdeling BOB Voorwoord De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Nadere informatie

Publieke Veiligheid DE KADERS. Het meerjaren veiligheidsplan 2012 2014 van de gemeente Wijdemeren

Publieke Veiligheid DE KADERS. Het meerjaren veiligheidsplan 2012 2014 van de gemeente Wijdemeren Publieke Veiligheid DE KADERS Het meerjaren veiligheidsplan 2012 2014 van de gemeente Wijdemeren Loosdrecht, 12 juli 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. 2. Begripsbepalingen 3. 3. Kaders 5. 4. Veiligheidsanalyse

Nadere informatie

Veiligheidsplan 2014. Integraal veiligheidsbeleid gemeente Stadskanaal

Veiligheidsplan 2014. Integraal veiligheidsbeleid gemeente Stadskanaal Veiligheidsplan 2014 Integraal veiligheidsbeleid gemeente Stadskanaal Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 1.1 toelichting op veranderingen... 3 2 Zorg en veiligheid: organisatie en kaders... 6 2.1 Centrum voor

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp 7 gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2013 Gemeente Oss. Door: Gemeente Oss Politie Openbaar Ministerie

Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2013 Gemeente Oss. Door: Gemeente Oss Politie Openbaar Ministerie Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2013 Oss Door: Oss Politie Openbaar Ministerie 0 Inhoudsopgave Inleiding A. Veilige woon- en leefomgeving A.1. Woninginbraken (Prioriteit basisteam Maasland) A.2. Bevorderen

Nadere informatie

Samen werken aan veiligheid en vertrouwen

Samen werken aan veiligheid en vertrouwen Samen werken aan veiligheid en vertrouwen Regionaal Beleidsplan 2013-2014 eenheid Den Haag Versie 1.1, januari 2013 Op 9 januari 2013 vastgesteld door de burgemeesters en hoofdofficier van justitie in

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan. Houten 2011-2015

Integraal Veiligheidsplan. Houten 2011-2015 Integraal Veiligheidsplan Houten 2011-2015 Samenvatting Missie/Visie Houten is een veilige gemeente. We willen het niveau van veiligheid dat we nu hebben bereikt graag vasthouden en waar mogelijk verhogen.

Nadere informatie

Colofon. Deze gebiedsscan is een uitgave van Politie Noord- en Oost-Gelderland Postbus 618 7300 AP Apeldoorn. Samenstelling:

Colofon. Deze gebiedsscan is een uitgave van Politie Noord- en Oost-Gelderland Postbus 618 7300 AP Apeldoorn. Samenstelling: Colofon Deze gebiedsscan is een uitgave van Politie Noord- en Oost-Gelderland Postbus 618 7300 AP Apeldoorn Samenstelling: Politieteam Doetinchem Teamchef: J. Thannhauser Schrijver: J.V. Zweers Februari

Nadere informatie

Uitvoeringskader 2014

Uitvoeringskader 2014 Uitvoeringskader 2014 Gemeente Papendrecht Integraal Veiligheidsplan 2012-2015, tot stand gekomen door samenwerking tussen: INHOUD Inleiding Hoofdstuk 1 Partners Hoofdstuk 2 Uitvoeringskader 2014 2.a Uitgangspunten

Nadere informatie

Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018

Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018 Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018 1 Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld 2015-2018 2 Samenvatting Voor u ligt het nieuwe Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan Barneveld

Nadere informatie

Kadernota Veiligheid 2013-2016 ARNHEM VEILIGER

Kadernota Veiligheid 2013-2016 ARNHEM VEILIGER 2013-2016 ARNHEM VEILIGER 2013-2016 ARNHEM VEILIGER Vastgesteld d.d. 18 maart 2013 Zaaknummer: 2012-12-00769 Documentnummer: 2012.0.143.255 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding...

Nadere informatie

Samen steeds sterker! Integraal veiligheidsplan 2015-2018

Samen steeds sterker! Integraal veiligheidsplan 2015-2018 Samen steeds sterker! Integraal veiligheidsplan 2015-2018 Integraal veiligheidsplan 2015-2018 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Strategie 9 3. Veiligheidsbeeld Ede 13 4. Prioriteiten 23 5. Organisatie rond veiligheid

Nadere informatie

Uitvoeringsplan integrale veiligheid 2012-2013. Gemeente Bussum

Uitvoeringsplan integrale veiligheid 2012-2013. Gemeente Bussum Uitvoeringsplan integrale veiligheid 2012-2013 Gemeente Bussum Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Terugblik op de afgelopen periode... 4 2.1 Wat zijn de ontwikkelingen?... 4 2.2 Hoe werd

Nadere informatie

Regionaal Beleidsplan Zeeland-West-Brabant 2015-2018

Regionaal Beleidsplan Zeeland-West-Brabant 2015-2018 1 Concept 22 mei 2014 Regionaal Beleidsplan Zeeland-West-Brabant 2015-2018 Samen doorwerken aan veiligheid 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Samenvatting 8 3. Vijf gemeenschappelijke regionale veiligheidsthema's

Nadere informatie

Voorwoord. Informatie. Doel gebiedscan. Straatkennis koppelen aan systeemkennis. Belangrijkste aandachtspunten. Maatwerk

Voorwoord. Informatie. Doel gebiedscan. Straatkennis koppelen aan systeemkennis. Belangrijkste aandachtspunten. Maatwerk Voorwoord Voor u ligt de gebiedsscan criminaliteit en overlast 2013 van de gemeente Lingewaard, samengesteld door de unit Rivierenland-West van het politiedistrict Gelderland-Midden. Met deze gebiedsscan

Nadere informatie

Gemeente Heerhugowaard. Integraal Veiligheidsplan 2014-2018

Gemeente Heerhugowaard. Integraal Veiligheidsplan 2014-2018 Gemeente Heerhugowaard Integraal Veiligheidsplan 2014-2018 Voorwoord Samenvatting Veiligheid in Heerhugowaard: Een opgave voor ons allen Veiligheid is een kerntaak van de overheid. Honderd procent veiligheid

Nadere informatie

KADERS INTEGRALE VEILIGHEID

KADERS INTEGRALE VEILIGHEID KADERS INTEGRALE VEILIGHEID 2012-2015 1 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Uitgangspunten integraal veiligheidsbeleid 1.1 Inleiding 1.2 Gemeente als regisseur 1.3 Inventarisatie als startpunt 1.4 Vierjarenplan

Nadere informatie

Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017

Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017 Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017 Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017 Gemeente Velsen IVB 2015-2017 1 Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond 3 1.1 Functie van het Integraal Veiligheidsbeleid

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wij streven er naar dat bewoners, ondernemers en bezoekers in Haarlemmermeer veilig zijn en zich veilig voelen.

Wat willen we bereiken? Wij streven er naar dat bewoners, ondernemers en bezoekers in Haarlemmermeer veilig zijn en zich veilig voelen. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Uitvoeringsprogramma Veiligheid, Toezicht en Handhaving 2015 Portefeuilehouder drs. Theo Weterings Collegevergadering 16 decem bef 2014 inlichtingen Ron van

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Politie Eenheid Limburg

Jaarverslag 2013 Politie Eenheid Limburg Jaarverslag 2013 Politie Eenheid Limburg Resultaten op gemeenschappelijke veiligheidsthema's Definitieve versie Voorwoord Dit is de eerste keer dat de politie Limburg in een jaarverslag verantwoording

Nadere informatie

INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2008-2010

INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2008-2010 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2008-2010 Gemeente Echt-Susteren, 30 juni 2008 Vastgesteld college van B&W: 15 juli 2008 Vastgesteld gemeenteraad: 25 september 2008 Portefeuillehouder: dhr. D.A.M. Akkermans

Nadere informatie

Integraal veiligheidsbeleid 2013 2014 gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Integraal veiligheidsbeleid 2013 2014 gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Integraal veiligheidsbeleid 2013 2014 gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Openbare Orde & Veiligheid December 2012 Voorwoord Voor u ligt het Integraal Veiligheidsbeleid

Nadere informatie