Meerjarenbeleidsplan. Stichting Gemeente museum Den Haag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meerjarenbeleidsplan. Stichting Gemeente museum Den Haag 2013-2016"

Transcriptie

1 1 Meerjarenbeleidsplan Stichting Gemeente museum Den Haag

2 2 Mondriaan & De Stijl

3 3 INHOUD 1.1. Algemene informatie 5 Vooraf Terugblik op en evaluatie van de periode heden Plannen en activiteiten voor de periode Bedrijfsvoering Meerjarenbegroting Kwantitatieve gegevens over activiteiten bezoekers/deelnemers Samenvatting 43

4 4 Gemeentemuseum Den Haag, GEM/Fotomuseum Den Haag en Escher in Het Paleis

5 ALGEMENE INFORMATIE 1.1.A. Algemene gegevens van de aanvrager Namen instellingen Statutaire naam instelling Statutaire doelstelling Aard van de instelling 1. Gemeente museum Den Haag 2. GEM, museum voor actuele kunst 3. Fotomuseum Den Haag Stichting Gemeente museum Den Haag De stichting Gemeente museum Den Haag heeft ten doel het inrichten, in stand houden en exploiteren van de museumgebouwen en collecties die onder de naam Gemeente museum in eigendom toebehoren aan de gemeente Den Haag. Museum Bezoekadres Stadhouderslaan 41 Postcode en plaats 2517 HV Den Haag Postadres Postbus 72 Postcode en plaats 2501 CB Den Haag Telefoonnummer Websites

6 6 1.1.B. Contactpersoon voor de subsidieaanvraag Naam contactpersoon Hans Buurman Functie contactpersoon Adjunct directeur Telefoonnummer contactpersoon contactpersoon 1.1.C. Financiële gegevens aanvrager Rekeningnummer Ten name van Stichting Gemeente museum Den Haag 1.1.D. Rechtsvorm Rechtsvorm Stichting Jaar van oprichting 1999 Inschrijving Kamer van Koophandel te Den Haag KvK nummer E. Directie Naam/namen Benno Tempel In functie sinds Benoemingstermijn(en) Tot F. Samenstelling Bestuur of Raad van Toezicht Bestuur Raad van Toezicht Bestuur Naam In functie sinds Termijn Treedt af op benoeming Voorzitter De heer J.N.A. van Caldenborgh Lid Mevrouw drs. A. Birnie Lid De heer drs. S.J. van Driel Lid Mevrouw mr. L.J. Griffith Lid De heer mr. W.H.M. Pot Lid Mevrouw G. Bekman Lid De heer C.J. van den Driest

7 7 1.1.G. Gevraagd subsidiebedrag voor de periode Totale omvang jaarlijkse exploitatie ,- Gevraagde jaarlijkse structurele bijdrage van gemeente in periode ,- Gesubsidieerd in het kader van het Meerjarenbeleidsplan kunst en cultuur van de gemeente Den Haag ja, te weten: ,- (peiljaar 2011) nee Ondertekening Hierbij verklaart ondergetekende, daartoe statutair bevoegd, dit formulier naar waarheid en zonder voorbehoud te hebben ingevuld. Wanneer de contactpersoon de aanvraag namens het bestuur ondertekent, een kopie van de machtiging daartoe bijvoegen. Naam Benno Tempel Functie Directeur Datum 14 december 2011 Plaats Den Haag Handtekening

8 8 Mode Kunst in het Gemeentemuseum, Julian Schnabel in het Fotomuseum en Jonathan Meese in het GEM

9 9 Vooraf Subsidie Gemeente Den Haag Het Gemeente museum heeft zijn meerjaren beleidsplan voor de periode geschreven vanuit het besef dat het museum kan terugblikken op een historie en traditie van succes en deze ook in de komende periode onverminderd wil continueren. Het museum is dynamisch en heeft een breed en kwalitatief hoogstaand aanbod. Het is een open en toegankelijk huis voor cultuur waar voor ieder wat wils is. Het museum heeft zich bij het opstellen van het meerjarenbeleidsplan laten leiden door het koesteren van deze positie, daarbij aansluitend bij de wens van de gemeente Den Haag dat de stad een aanbod heeft van internationaal niveau. Het museum beseft dat de gemeente Den Haag moet bezuinigingen en dat het hiertoe ook mogelijk een bijdrage moet leveren. Het voortgaan op het oude niveau van een gemeentelijke bijdrage voor 2011 van ,- is niet reeël. Om deze reden heeft het museum een aantal uitgangspunten gehanteerd voor het inrichten van de plannen en de daarbij horende begroting. In de eerste plaats heeft het museum ervoor gekozen om de hoogte van het activiteiten budget, waarin de kern van het succes van het museum schuilt vast te stellen op het gemiddelde niveau van de laatste 4 jaar (incl. 2012) en dit vervolgens te bevriezen. Dit komt neer op een bedrag van ,- (activiteitenlasten materieel + activiteitenlasten personeel extern). Het museum ziet hierbij af van het begroten van een hoger budget voor tentoonstellingen. Een wens die het museum wel heeft in het kader van de stijgende kosten voor blockbusters en de toenemende concurrentie op de Nederlandse markt alsmede de ambitie om de kwaliteit en diversiteit van het aanbod verder te verhogen. Inzetten op kostenreductie en inkomsten verhoging zijn daarbij de speerpunten om een lagere bijdrage vanuit de gemeente Den Haag op te kunnen vangen. Het museum doet dit ondanks het feit dat er gedurende 10 jaar is gewerkt met een succesvol beleid om personeels- en beheerskosten te beheersen en te reduceren en de hiermee vrijkomende budgetten in te zetten voor een succesvol activiteitenniveau van het museum. Zo zijn er in de afgelopen 10 jaar grote stappen gezet in het terugdringen van vaste lasten, het vergroten van de eigen inkomsten en daarmee het kunnen organiseren van een succesvol activi teitenprogramma. Ter indicatie; van het totaal aan inkomsten verdient het museum 35% zelf. De belangrijke efficiëntie slag van de afgelopen jaren maakt een verder substantieel terugdringen van kosten, zonder te schrappen in de activiteiten die hebben geleid tot het huidige succes, erg moeilijk. Met name de vaste lasten van beheer en behoud van de gemeentelijke collectie, (kosten 4,5 miljoen) maakt het niet eenvoudig. Toch zal er ook aan deze kant worden bezuinigd door het verder ver soberen van deze uitgaven. Aan de inkomstenkant is naast de gemeentelijke bijdrage de opbrengst uit entree de grootste inkomstenbron. In de laatste vier begrotingsjaren fluctueerde deze. Dat had twee oorzaken, vanaf 2011 heeft het museum in de begroting gerekend met een hoger aantal bezoekers dan daarvoor. Daarnaast maakt het museum geregeld gebruik van het middel om een toeslag op de entree te heffen. Zowel een toename van de bezoekersaantallen als ook het meer structureel introduceren van extra entreeheffing zijn nu onderdeel van de meerjaren begroting. Ook heeft het museum hierin de toename van de museum kaarthouder als bezoeker verwerkt, wat een negatief effect heeft op de gemiddelde entreeopbrengst. Cultureel ondernemerschap zal in de komende periode van nog groter belang worden. Nieuwe initiatieven als Mondriaan Business Club en particuliere fondsenwerving zijn belangrijke mogelijkheden om het Gemeente museum ook in de toekomst te kunnen laten floreren. In eerste instantie zal daartoe de organisatie moeten worden uitgebouwd en versterkt hetgeen een investering vergt. De kost gaat hierbij voor de baat uit. De extra kosten zijn niet opgenomen evenmin als de toekomstige baten maar op termijn zal dit een grotere bijdrage aan de inkomsten moeten leveren. Het museum komt uiteindelijk met een verzoek om een gemeentelijke bijdrage van ,-. Hierin zijn alle bovenstaande elementen verwerkt en zal het Gemeentemuseum Den Haag in staat stellen de prominente positie te bestendigen en de ambitie voor de komende jaren realiseren. Tot slot: in de begroting is geen rekening gehouden met nieuwe belastingmaatregelen. Hierdoor loopt het museum het risico jaarlijks ,- vennootschapsbelasting af te moeten dragen over de winst van de museumwinkel.

10 10 Mondriaanrestauratie

11 TERUGBLIK OP EN EVALUATIE VAN DE PERIODE 2009-HEDEN Het Gemeente museum Den Haag is een veelzijdig museum met internationale collecties en uitstraling. Na het Rijksmuseum is het Gemeente museum qua collectieomvang het tweede kunstmuseum van Nederland, met een collectie van ca objecten (zie ook Collectieplan Gemeente museum Den Haag). Schilderkunst 3379 Beeldhouwkunst en installaties 1325 Fotografie 5955 Tekeningen Prenten Kunstnijverheid Mode Muziek 3719 Op het gebied van de moderne kunst behoort het museum tot de Nederlandse top drie, samen met het Museum Boijmans Van Beuningen en het Stedelijk Museum Amsterdam. Internationaal werkt het Gemeente museum samen met de grote musea, van Centre Pompidou in Parijs, tot het Metropolitan Museum in New York en het Shanghai Museum in Shanghai. Binnen Den Haag is het museum een belangrijke partner, die vele andere museale en kunst instellingen bijstaat in raad en daad. Binnen Nederland neemt het Gemeente museum vaak het voortouw voor nieuwe initiatieven, zoals de Kinderkunst boekenserie, het standplaatsregistratie systeem, de kenniswebsites en het stadsdeel project. Missie Het Gemeente museum Den Haag ziet het, als openbare instelling, als zijn voornaamste opdracht zijn vooraanstaande positie, zowel nationaal als internationaal, als hoogwaardig museum voor moderne en eigentijdse kunst te handhaven en, waar mogelijk, verder uit te bouwen. Dit wordt gerealiseerd door een zorgvuldig beheer en ontsluiting van de collectie, een dynamisch tentoonstellingsbeleid en een verwervingsbeleid dat zich richt op uitzonderlijke en wezenlijke toevoegingen. Daarbij wil het museum duidelijk zichtbaar zijn in en voor Den Haag. Dat wil zeggen: bijdragen aan het positieve imago van de stad en de inwoners zich nauw verbonden laten voelen met hun eigen museum. Visie Het Gemeente museum Den Haag kan zijn positie, als vooraanstaand museum alleen behouden indien het innovatief en dynamisch op zoek blijft naar nieuwe wegen om zijn doelstellingen maximaal in te kunnen vullen. Het kiest ver nieuwende invalshoeken op het gebied van verwerving (waarbij wij actief en ethisch ont zamelen, zie Collectieplan Gemeente museum), op het gebied van de educatie (waarbij wij bijvoorbeeld met de Wonderkamers een nieuw en jong publiek duurzaam aan ons weten te binden), op het gebied van de collectiemobiliteit (met langdurige uitwisselingen van collectieonderdelen), op het gebied van de conservering (waarbij wij ons wetenschappelijk onderzoek inzetten om de collectie meer zichtbaar te maken) en op het gebied van restauratie (het prestigieuze Mondriaan restauratieproject). En niet in de laatste plaats zoekt het museum naar wegen om grote groepen publiek aan zich te binden. Natuurlijk zoveel mogelijk reguliere bezoekers die zorgen voor entreeopbrengsten, maar evenzeer groepen bezoekers die nog niet eerder in het museum zijn geweest. Doelstellingen Het Gemeente museum Den Haag is een open en toegankelijk huis van cultuur met als belangrijkste taak het bewaren, beheren en tonen van de collecties. Bij het tonen en toegankelijk maken van de collectie stelt het museum zich ten doel om op een open en creatieve wijze de samenhang tussen kunst en samenleving te verduidelijken. Het Gemeentemuseum Den Haag is daarbij nadrukkelijk toegankelijk voor alle bevolkingsgroepen en voor alle leeftijden alsmede een trekpleister voor degenen die Den Haag bezoeken uit binnen- en buitenland. Terugblik In het Kunstenplan wordt gesteld dat het Gemeente museum Den Haag een toegankelijk museum is voor een brede doelgroep. De afgelopen periode is dat opnieuw gebleken. Het Gemeente museum Den Haag heeft samen met Fotomuseum Den Haag en GEM, museum voor actuele kunst gemiddeld meer dan bezoekers per jaar getrokken (alleen kassabezoek). Als amusementswaarde heeft het museum een grote

12 12 potentie. De museale taken (beheer, behoud en presentatie) zijn onlosmakelijk verbonden met onze publieksgerichte aanpak. Beheer en behoud van de collectie In de lopende beleidsperiode zijn verdere stappen gezet in het verhogen van het niveau van collectiebeheer zowel wat de (bewaar)condities betreft als de ontsluiting van de collectie. Een voortdurende evaluatie en bijstelling van de klimaatsystemen blijft een zorg. Sinds 2009 is de digitale ontsluiting van de collectie een speerpunt geworden. Het museum ligt hierbij voor op de koers van het beleidsplan In 2009 startte het Mondriaanrestauratie project. Bij afronding van dit project zullen de meeste werken van Mondriaan weer in aanmerking kunnen komen voor nationaal en internationaal bruikleenverkeer. Kenniswebsite Delfts Aardewerk is vernieuwd. Gestart in 2009, en nagenoeg afgerond, is het restauratieproject schilderijlijsten. Het Mode registratie project heeft belangrijke voortgang geboekt. Het project standplaatsregistratie is, op een voor Nederland unieke wijze, gestart en inmiddels is 1/3 van de objecten voorzien van een unieke standplaatsidentificatie. De lichtbeheersing in de tentoonstellingszalen is gereorganiseerd : Per zaal kan individueel worden gedimd en licht dat binnen sijpelt (leklicht) vanuit de dakkappen is nu minimaal. Aanschaf groot aantal LED-lampen voor energie besparing en behoud van de kunst. Beeldende kunstdepot in het Museon heeft een nieuwe klimaatinstallatie en opbergrekken gekregen. Voorbereiding nieuwe website Gemeentemuseum is gestart waarop in eerste instantie ca objecten online ontsloten worden. Ontwikkeling kenniswebsite Piet Mondriaan i.s.m. Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie. Inmiddels is de acquisitie van een belangrijk correspondentiearchief gerealiseerd. Momenteel wordt de ontwikkeling van de website in kaart gebracht. Collectievorming De internationale samenstelling en relevantie van de collectie schept verplichtingen voor het verder Giorgio Morandi, Natura Morte, 1950, olieverf op doek, 30 x 35 cm, schenking uitbreiden van de verzameling. Daarbij is de leidraad de al bestaande collectie. Het beleid dat bij de kunstnijverheid al langer gold tentoonstellingen moeten leiden tot verwervingen, of omgekeerd is de afgelopen periode ook toegepast voor de moderne en hedendaagse kunst. De tentoonstellingen van Michael Raedecker (2009), David Bade (2010), Louise Bourgeois (2010) en Imi Knoebel (2010) zijn daar voorbeelden van. Het museum is er de afgelopen periode in geslaagd een aantal topstukken van klassiek-moderne kunst te verwerven en werken van jonge talenten, die naar verwachting in de toekomst een waardige tegenhanger zullen vormen voor de reeds aan wezige topstukken. Met de verwerving van de abstracte compositie in grijs van Vilmos Huszar heeft het Gemeente museum een icoonstuk weten te verwerven, dat veel gevraagd wordt door buitenlandse musea. Ook door middel van giften een succesvol bewandelde weg om met een beperkt aankoopbudget toch te kunnen groeien heeft het museum mooie resultaten geboekt. Met als hoogtepunt de schenking van twee stillevens van Giorgio Morandi. Daarnaast is de collectie Kunstnijverheid veelvuldig versterkt dankzij schenkingen. Ontzamelen blijft een taak die het museum met gewogen oordeel blijft uitvoeren. Zo is er de afgelopen periode een aantal meubels om niet overgedragen aan het Stedelijk Museum Amsterdam, terwijl het Audax Textiel Museum te Tilburg een groot aantal weefsels heeft gekregen. Tentoonstellingsbeleid Binnen Nederland is het Gemeente museum Den Haag, met zijn dependances Fotomuseum Den Haag en GEM, museum voor Actuele Kunst, een van de meest actieve kunstmusea van het land. Grootschalige publiekstrekkers worden afgewisseld

13 13 met intieme museale presentaties en gedegen collectiepresentaties. Daarbij dient de collectie als uitgangs- c.q. vertrekpunt. Om op hoog niveau mee te draaien, zelfs met een beperkt budget, is het Gemeente museum creatief en investeert het in het onderhouden van goede relaties met internationale instellingen van gelijkwaardig niveau. Daardoor weet het museum met een relatief laag tentoonstellingsbudget van 1,8 miljoen een groot effect te sorteren. Het Gemeente museum Den Haag besteedt doorlopend aandacht aan grote kunstenaars van de 20 ste eeuw, de zogenaamde klassiek-moderne kunst. Het behoort tot de taak van het museum, de grote meesters van het modernisme te tonen. De afgelopen jaren werden onder andere de tentoonstellingen Cézanne Picasso Mondriaan ; Kandinsky en Der Blaue Reiter en James Ensor georganiseerd. Op het gebied van de hedendaagse kunst zijn we continu actief en daarmee een belangrijk instituut om het publiek vertrouwd en bekend te maken met de actuele (inter)nationale kunst te geven. Zeker met de sluiting van het Stedelijk Museum heeft deze rol alleen maar aan belang gewonnen. Het Gemeente museum draagt er zo in belangrijke mate aan bij dat Nederland internationaal zichtbaar blijft. Het Fotomuseum Den Haag en het GEM, museum voor actuele kunst, spelen daarbij een grote rol. Educatie Het Gemeente museum Den Haag heeft een naam hoog te houden op het gebied van educatie. Al sinds de jaren 50 is het museum innovatief op dit vlak. Jaarlijks bezoeken ca basisschoolkinderen het museum. De gevolgde museumlessen dragen primair bij aan de kerndoelen Kunstzinnige Oriëntatie (nummers 54 t/m 56) en secundair aan de kerndoelen Nederlands (nummer 1 en 12). Waar mogelijk zijn de museumlessen vakoverstijgend. Het museum trekt ca leerlingen uit het voortgezet onderwijs. Nog altijd succesvol is de interactieve tentoonstellingsvleugel voor scholieren van ca jaar Wonderkamers (2005). Vele scholen voor voortgezet onderwijs uit het hele land hebben hun bezoeken aan Wonderkamers structureel opgenomen in hun schoolcurriculum. Daarnaast bezoeken ca jongeren het museum zonder schoolbegeleiding, zodat het totaal aan jeugdige bezoekers uitkomt op ongeveer In het beleidsplan is los hiervan nog een drietal projecten benoemd: Encounters, stadsdeelproject en het Gemak. Hiervan is Encounters niet goed van de grond gekomen. De oorzaak hiervan is dat het project een te groot beroep deed op lestijd binnen het curriculum van het voortgezet onderwijs. Het museum heeft de verdere ontwikkeling inmiddels gestopt. Het Gemak, samenwerkingsverband tussen het Gemeente museum en de Vrije Academie, is noodgedwongen gestopt onder druk van de halverwege de beleidsperiode ingaande bezuinigingen. Een groot succes is het stadsdeelproject van het Gemeente museum. Inmiddels zijn vier stadsdelen aan de beurt geweest. Het aanbod per stadsdeel gratis bezoek, gratis rondleidingen en workshops en avondopenstellingen blijkt een goede mix om inwoners naar het museum te krijgen. Tot nu toe hebben maar liefst inwoners gebruik gemaakt van het aanbod. Daaronder ook specifieke groepen zoals huurders van woningcorporaties, de voedselbank en deelnemers aan de inburgeringcursussen. Naast het programma van rondleidingen is er voor volwassenen sinds 2010 een uitgebreid activiteitenprogramma onder de titel Openbaringen. Specifieke activiteiten In samenwerkingsverband ontstonden workshops, zoals: Klinkende Kunst horen & zien in samenwerking met het Residentie Orkest Den Haag, Social Media: Dit ben ik in samenwerking met Filmhuis Den Haag en Digital Playground in Rotterdam. Onlangs heeft het museum een maatschappelijk samenwerkingsverband gesloten met ADO Den Haag. Deze samenwerking richt zich op de jeugd. Ook in Den Haag heeft het museum het voortouw genomen in het vinden en invullen van samenwerking waar zowel Den Haag als het museum beter van worden. Belangrijke steun hierbij vormt het rapport van Stephen Hodes over de collectieve cultuurmarketing, waarin wordt aangegeven dat de Haagse musea zeer belangrijk zijn bij het aantrekken van bezoekers van buiten de stad. Het Gemeente museum is, met deze kennis, actief in het zoeken naar relevante samenwerkingverbanden met bv. het Mauritshuis, Den Haag marketing en citymarketing.

14 14 Nieuwe initiatieven waar het museum een cruciale rol in speelt, zijn de organisatie van de Haagse museumnacht en het opzetten van het concept van a perfect day. Theaters, musea en hotels bieden hierin een speciaal arrangement aan onder het motto: Den Haag stad van topcultuur. Publieksbeleid Het museum investeert in nieuwe wegen om meer en divers publiek te binden: Social media: Facebook, Twitter, Flickr en You Tube. Met foto en video reportages geven we zo verdiepende achtergrond informatie over tentoonstellingen en activiteiten van het museum. Ook gebruiken we deze media om publiek te informeren en te verleiden tot een bezoek, bijvoorbeeld tijdens de Museumnacht. Digitale nieuwsbrieven: l l voor het Gemeente museum met een oplage van l l voor de educatie met een oplage van 1600 Multimedia tours bij tentoonstellingen sinds 2010 In de loop van de beleidsperiode heeft het museum besloten om het beoogde aantal bezoekers aan het museum op begrotingsbasis te verhogen. Van naar in het Gemeente museum en van naar in het GEM/Foto museum. Dit gebeurde enerzijds onder druk van de bezuinigingen maar anderzijds ook met de ervaring dat het museum dit aantal de afgelopen jaren telkenmale heeft bereikt. weten het museum vaak te vinden met hun gasten. De vereniging Vrienden van het Gemeente museum Den Haag is een van de grootste museumverenigingen van het land met meer dan 2700 leden. Momenteel wordt samen met het bestuur van de Vrienden gekeken naar een getrapt lidmaatschap om zodoende meer financiële ondersteuning aan het museum te kunnen bieden. In 2010 heeft het museum door TNS NIPO een publieksenquête laten houden. Hieruit bleek dat de bezoekers het museum zeer hoog waarderen. De TRI*M score van het Gemeente museum Den Haag is hoog, ook als men deze vergelijkt met de scores van andere musea. Vooral op algemeen oordeel, aanbevelen en herbezoek scoort het Gemeente museum uitzonderlijk hoog. Enige kritiekpunten vormden het beperkte aantal damestoiletten en een relatief klein grand café. Uit de enquête blijkt dat de bezoekerssamenstelling er als volgt uitziet: Bezoekers afkomstig uit Westnederland m.u.v. Den Haag, Rotterdam en Amsterdam Den Haag Zuid Nederland Oost Nederland Amsterdam Buitenland Noord Nederland Rotterdam Het Gemeente museum Den Haag heeft na het indienen van het meerjarenbeleidsplan nadrukkelijk gezocht naar nieuwe doelgroepen. Om een betere aansluiting te vinden bij twintigers en dertigers is gestart met Bright Minds. Speciaal voor deze groep organiseren we avonden waar veelvuldig gebruik van gemaakt wordt. Binnen een jaar zijn er een kleine 100 leden. Voor expats worden jaarlijks één of twee speciale avonden georganiseerd. Dit gebeurt in samenwerking met The HaguestCard. Het corps diplomatique maakt ruim gebruik van het museum. Ambassadeurs bezoeken het museum geregeld en de ambassades worden betrokken bij het museum programma. Ook de verschillende ministeries

15 15 Organisatorische en financiële ontwikkelingen sedert 2009 De financiële ontwikkelingen vanaf 2009 vertonen een consistent verloop. De basisbegroting waarop het reguliere activiteitenprogramma van het museum wordt georganiseerd vertoont een stabiel patroon. Inkomsten en uitgaven verlopen hierin zoals begroot. Daarbovenop is het museum elk jaar weer in staat geweest om een substantieel programma aan aanvullende activiteiten en projecten te realiseren. Als voorbeelden kunnen dienen, de bouw en inrichting van de permanente tentoonstelling over Mondriaan & de Stijl, de in ontwikkeling zijnde herinrichting van de Wonderkamers, de aankoop van een belangrijk werk van Louise Bourgois, de realisatie van het project standplaatsregistratie en de restauratie van de Mondriaan collectie. Deze vaak kostbare projecten zijn gefinancierd uit extra middelen. Deze extra middelen zijn voor een groot deel afkomstig van externe financiers als fondsen, bedrijfsleven en particulieren. Een relevant ander deel heeft het museum zelf kunnen reserveren uit onverwacht hoge extra inkomsten uit bezoek in het jaar Dit jaar 2010 was een financieel bijzonder jaar vanwege de onverwacht hoge bezoekersaantallen voor de tentoonstelling van Kandinksy. Mede door het feit dat deze tentoonstelling met beperkte middelen kon worden georganiseerd leverde dat jaar een groot financieel voordeel op waarmee ook een deel van de tussentijds aangekondigde bezuiniging van de gemeente Den Haag kon worden afgedekt. Vanwege dezelfde bezuiniging heeft het museum besloten zich terug te trekken uit het samenwerkingsverband met de Vrije Academie: het Gemak. In het begrotingsjaar 2011 heeft het museum de bezoekersaantallen in het Gemeentemuseum en het GEM/Fotomuseum hoger begroot dan de aantallen uit de meerjarenbeleidsplannen. In totaal bezoekers meer. Deze verhoging is mede gebaseerd op de bezoekersresultaten van de afgelopen jaren die elk jaar hoger uitkwamen dan begroot. Met deze doelstelling stelt het museum zich een zeer ambitieus doel. De inhoud van het programma, bijbehorende pr, free publicity en goed museumweer zijn hierbij alle van wezenlijk belang om deze aantallen te halen. Tegenslag bij één van deze componenten kan dit aantal negatief beïnvloeden. Waar het museum succesvol is in het werven van externe gelden voor bijzondere projecten, blijkt tegelijkertijd dat het jaarlijks structureel binnenhalen van een bedrag van aan sponsoropbrengsten, ter dekking van de reguliere begroting, een zware opgave is. Door de huidige economische crisis is het voor het bedrijfsleven moeilijker geworden als sponsor op te treden. Daarnaast laten steeds meer multinationals zich minder gelegen liggen aan de plaats van vestiging. In plaats daarvan worden wereldwijd enkel focuspunten gekozen. De organisatie van het museum heeft geen grote wijzigingen ondergaan. De enige aanpassing betreft de voormalige sector communicatie, deze is gesplitst in een afdeling Educatie en een afdeling Marketing en Communicatie. Daarnaast heeft een verschuiving plaatsgevonden naar een grotere formatie voor educatie, marketing en pr en digitale media. Dit heeft overigens niet geleid tot uitbreiding van de totale bezetting.

16 16 Avondopenstelling, stadsdeelproject Jongereneducatie

17 PLANNEN EN ACTIVITEITEN VOOR DE PERIODE Het Gemeente museum Den Haag gaat verder op de ingeslagen weg en wil zijn positie als een van de succesvolste musea van het land behouden. Daarbij bestaat een onlosmakelijk verband tussen de inhoudelijke ambitie en de positionering van het museum. De strategische doelstellingen voor de komende periode zijn een heldere profilering en meer buitenrandstedelijk en buitenlands bezoek. Daarnaast zal het cultureel ondernemerschap verder ontwikkeld worden door middel van verdergaande samenwerking met bedrijfsleven en particulieren. Positionering Veelzijdig en dynamisch Het Gemeente museum Den Haag is qua collectieomvang het tweede kunstmuseum van ons land, na het Rijksmuseum. Grote aandacht gaat dan ook uit naar de zorg van deze collectie. Het belang van de collectie, die het museum namens de gemeente Den Haag beheert, en het wonderschone gebouw worden internationaal onderkend. Met deze gemeentelijke collectie overstijgt het belang van het museum de stads- en zelfs de landsgrenzen. Daarmee draagt het museum in sterke mate bij aan de positieve uitstraling van de gemeente Den Haag. Door de veelzijdigheid van de collectie is er bovendien voor elk wat wils te vinden. Educatie is daarbij een belangrijk middel om nieuwe groepen bezoekers te binden. Daarmee is het Gemeente museum Den Haag daadwerkelijk een museum voor iedereen. Bezoekers, aantallen en diversiteit Het Gemeente museum Den Haag heeft de afgelopen vijf jaar een opmerkelijke groei doorgemaakt. Een reden om trots op te zijn. Maar tegelijkertijd is het de kunst deze ontwikkeling te continueren. Als enige kunstmuseum buiten Amsterdam heeft het Gemeente museum Den Haag zich los weten te maken van een bezoekersaantal dat schommelt rond de per jaar, het aantal dat de overige grote kunstmusea trekken. De afgelopen jaren hebben we telkens meer dan bezoekers weten te trekken (inclusief Escher in Het Paleis zelfs ). Inzet is om deze aantallen de komende periode minimaal te handhaven. Hiertoe zal het museum in zijn marketingbeleid extra aandacht geven aan het trekken van bezoekers uit buitenrandstedelijke gebieden en uit het buitenland. De presentatie van de eigen collectie aangevuld met de pr rondom het gebouw zullen hierbij in het oog springen. Concurrentie Na een jarenlange afwezigheid zullen het Rijksmuseum en vooral het Stedelijk Museum Amsterdam zich weer als belangrijke concurrenten voor het Gemeente museum gaan aandienen. Beide musea hebben een vergelijkbaar bezoekersprofiel. Het Gemeente museum zal zich nog nadrukkelijker moeten profileren om bezoekers te kunnen blijven trekken. Ook zal het meer moeite gaan kosten om persaandacht te genereren. Via een aansprekend tentoonstellingsprogramma, dat zich minimaal op hetzelfde niveau bevindt als het huidige en bestaat uit minimaal twee blockbusters en ongeveer dertig andere tentoonstellingen zien we dit als een ambitieus maar te realiseren doel. Fotomuseum en GEM, museum voor actuele kunst De afgelopen jaren heeft het Gemeente museum het Fotomuseum Den Haag en GEM, museum voor actuele kunst verder gepositioneerd. Deze branding heeft tot gevolg dat er meer tentoonstellingen zijn georganiseerd met als gevolg een toename van publiek. Bovendien heeft dit er toe geleid dat de musea zeer vaak in de pers aandacht krijgen. Binnen de stedelijke context van Den Haag betekent dit dat de stad tegenwoordig een volwaardig Fotomuseum heeft, vergelijkbaar met steden als Amsterdam en Rotterdam. Het GEM is mede door de langdurige sluiting van het Stedelijk Museum in Amsterdam een van de weinige plekken in het land waar de actuele internationale kunst doorlopend een podium vindt, met bovendien een groot bereik. In vergelijking met locaties als Witte de With (Rotterdam) of De Appel (Amsterdam) is de aandacht die het GEM krijgt groot. Marktgerichtheid Het Gemeente museum zal zich blijven inzetten voor de marketing van de stad Den Haag binnen Nederland en waar mogelijk ook in het buitenland. Niet alleen door consequent de naam Den Haag nadrukkelijk mee te nemen in de publiciteit, maar ook een doelgericht en meerjarig beleid in

18 18 samenwerking met andere partners te ont wikkelen. Het Gemeente museum zal hierin zijn merknamen in het buitenland promoten: Mondriaan, Delfts Aardewerk, de collectie moderne kunst en het gebouw van Berlage zijn hierin bepalend. Belangrijkste partners hierbij zijn in ieder geval; het Mauritshuis, Escher in Het Paleis, Den Haag Marketing en de gemeente Den Haag, het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen en Rotterdam Marketing en The Hague / Rotterdam Airport. Museum en de kunst Het Gemeentemuseum wil de rol binnen de regio en de stad versterken. Daarom is het de afgelopen jaren actief in contact getreden met andere Haagse instellingen. De komende periode wil het museum zijn rol als belangrijke partner nog meer gestalte geven. Met instellingen voor hedendaagse kunst als bijvoorbeeld Stroom, Nest, Gemak, Galerie West en Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten is veel contact. Presentaties worden over en weer bezocht en waar mogelijk steunt het Gemeentemuseum Den Haag deze instellingen. Conservatoren en directeur verzorgen bijvoorbeeld lezingen, nemen deel aan debatten of adviseren die instellingen. Ook met de commerciële Haagse galeries onderhoudt het museum een goede relatie. Kunstenaars van de galeries worden in het museum getoond en werk wordt aangekocht voor de collectie van het museum. Voor de komende periode willen we juist bij de GEM feesten (de openingsavonden van de tentoonstellingen) de Haagse kunstenaars en instellingen meer betrekken. Een bijzonder Haags element blijft overigens de tweejaarlijkse uitreiking van de Ouborgprijs, aan een Haagse kunstenaar. Een mooi samenwerkingsproject met Stroom. De kunstenaar, door een onafhankelijke jury uitverkoren, krijgt een tentoonstelling + bijbehorende catalogus aangeboden in het Gemeentemuseum. Museum van de stad Niet alleen in de kunstwereld maar ook in het Den Haag van inwoners zal het Gemeentemuseum aanwezig zijn. Door het verder uitbouwen van (maatschappelijke) netwerken in de stad zal het museum dichterbij de inwoners van Den Haag komen te staan. Het Gemeente museum moet voor de inwoners van Den Haag ook hun museum blijven. Het succes volle stadsdeel project, dat een structureel vervolg zal krijgen en de gestarte samenwerking met ADO Den Haag vormen hierin stimulerende initiatieven. Tentoonstellingsbeleid Het Gemeente museum Den Haag wil voor de komende periode niet verslappen in ambitie wat betreft het tentoonstellingsbeleid. Dit betekent dat er wordt ingezet op een actief en divers programma om zo verzekerd te zijn dat het hoge aantal bezoekers gecontinueerd kan worden en op die manier de inkomsten op peil blijven. Binnen het beleid is een aantal constanten te constateren: jaarlijks een grote modetentoonstelling voor een breed publiek jaarlijks twee grote beeldende kunst tentoonstellingen die een breed publiek trekken jaarlijks meerdere kunstnijverheid tentoonstellingen, toegespitst op bepaalde doelgroepen jaarlijks minimaal vier tentoonstellingen hedendaagse kunst in het GEM jaarlijks minimaal vier fototentoonstellingen in het Fotomuseum Tentoonstellingen die de komende jaren worden georganiseerd, zijn juist ook bedoeld om het Gemeente museum te onderscheiden van bijvoorbeeld Stedelijk Museum, Museum Boijmans Van Beuningen en Kröller Müller Museum om op die manier sterk te kunnen concurreren. Daarbij zijn tentoonstellingen van klassiek-moderne kunst de insteek. Deze zijn weliswaar kostbaar om te organiseren, maar leveren ook veel op. Door toegankelijke tentoonstellingen te maken, worden ze tot blockbusters gemaakt. De komende periode zal het museum zich bovendien meer richten op tentoonstellingen van 19 de -eeuwse kunstenaars die vaak een grote groep bezoekers op de been brengen. Tentoonstellingen voor de komende periode zijn o.a.: ll Jan Toorop ll Mark Rothko ll Art Deco ll Anton Corbijn ll Frans Impressionisme l l Oostenrijks expressionisme, van Klimt tot Kokoschka ll Odilon Redon

19 19 Daarnaast zullen er mode tentoonstellingen worden georganiseerd, o.a. over mode en literatuur, toegespitst op de 19 de -eeuw, waarbij Louis Couperus en Jane Austin een grote rol zullen spelen. Verder zal er een interactieve tentoonstelling met Mart Visser worden georganiseerd. Speciaal zal de tentoonstelling over de Roaring Twenties worden, waarin de waan van de dag en een vrijgevochten houding de mode in een stroomversnelling brachten. Tentoonstellingen van kunstnijverheid zullen o.a. aandacht besteden aan eetcultuur in Nederland. Deze historiserende tentoonstelling zal een breed publiek laten kennismaken met de eettafel van onze voorouders. Ook moderne keramiek zal met een mooi overzicht komen. Het succes van het tentoonstellingsprogramma wil het museum in de komende kunstenplanperiode ook vertalen naar de eigen collectie. Door duidelijk te kiezen voor een profiel naar het buitenrandstedelijk en buitenlands publiek is het van belang dat gecommuniceerd wordt wat er in het museum te zien is. De topstukken van het museum moeten dan ook veel meer op permanente basis te zien zijn. Zeker met de komst van de collectie van het Mauritshuis heeft het Gemeente museum de kans zich in de kijker te spelen. Naast een vaste presentatie moderne kunst, met o.a. Haagse School, impressionisme, expressionisme etc., zullen ook deelcollecties beter zichtbaar worden zoals Delfts Aardewerk. Recentelijk werd een aparte vleugel voor Mondriaan & De Stijl gerealiseerd. Hiermee is een al jaren gevoelde omissie in het museale veld in ons land ingevuld. In het Fotomuseum zal aandacht worden besteed aan de New York School, een belangrijke beweging in de Amerikaanse fotografie. Ook zal er een groot overzicht van Paul Kooiker worden georganiseerd, een belangrijke hedendaagse Nederlandse fotograaf. De foto s van acteur en kunstenaar Dennis Hopper passen in een lijn van tentoonstellingen waartoe ook de succesvolle tentoonstelling van Julian Schnabel gerekend kan worden. Thematische tentoonstellingen zijn ook een succes gebleken. In de komende periode zal de samenwerking met het Prentenkabinet van de Universiteit Leiden worden voortgezet en resulteren in een tentoonstelling over fotografie en schilderkunst. In het GEM zullen onder andere tentoonstellingen worden georganiseerd van Anton Henning, Karla Black en wordt gewerkt aan een tweejaarlijks evenement dat internationaal veel aandacht kan genereren. Om dit ambitieuze programma te realiseren is een tentoonstellingsbudget nodig van minimaal 1,8 miljoen. Vooral de tentoonstellingen van klassiek- moderne kunst (de grote kunstenaars van de 20 ste eeuw) worden in toenemende mate duurder. Door de groeiende concurrentie wordt dit een schaars goed en dus kostbaar. Het betalen van hoge verzekeringspremies, het moeten voldoen aan steeds hogere eisen van bruikleengevers en het betalen van een fee voor bruiklenen spelen daarbij een belangrijke rol. Collectievorming Het is onze sterke overtuiging dat musea meer vanuit een beleid moeten verzamelen en minder vanuit de wens zoveel mogelijk te vergaren (Zie Collectieplan Gemeente museum Den Haag). De aard van de collectie dient daarbij leidend te zijn. Zo bezit het Stedelijk Museum een encyclopedische verzameling moderne kunst. Het Gemeentemuseum daarentegen mist bepaalde stromingen. Maar daar schuilt ook een grote aantrekkelijkheid in. Het museum hoeft daardoor niet alles te volgen. Het museum bezit een collectie van pareltjes. De rijkdom van de internationaal toonaangevende collectie is daarmee een van de belangrijkste van ons land. Vanuit het oogpunt van de collectie die reeds aanwezig is, moeten aankopen ook in kwaliteit daarbij aansluiten. Immers, om naast de schilderijen van bijvoorbeeld Mondriaan of Picasso overeind te blijven, moet een werk over voldoende wall power beschikken. Een belangrijk gegeven in de geschiedenis van het museum is dat er vaak met terugwerkende kracht werd aangekocht. Met name de directeuren Van Gelder, Wijsenbeek en Van Krimpen deden dat. Dit heeft als voordeel dat het stof is neergedaald en beter gewogen kan worden wat zijn waarde al heeft bewezen. Een mooi voorbeeld dat hierop aansluit is de recente verwerving van de Cell van Louise Bourgeois. Een uitzonderlijk werk van één van de belangrijkste kunstenaars uit de tweede

20 20 helft van de 20 ste eeuw, die in Nederlandse musea onzichtbaar is. Ook de huidige directie gelooft sterk in het aankopen met terugwerkende kracht. De aard van de collectie maakt het mogelijk welbewuste keuzes te maken en eveneens welbewust bepaalde werken NIET te verzamelen. Zo kan terugkijkend beter worden beoordeeld wat de tand des tijds heeft doorstaan. Nadrukkelijk moet daarbij worden gesteld dat het internationaal gezien bescheiden aankoopbudget van het museum grenzen aan deze ambitie stelt. Slim handelen biedt echter de mogelijkheid nog steeds cruciale aankopen te realiseren. De komende jaren zal het Gemeente museum pogen de internationale collectie moderne kunst uit de periode 1960/1980 te versterken. Daarbij wordt onder andere gekeken naar vrouwelijke kunstenaars. Hun werk wordt pas recent op waarde geschat en is daardoor nog steeds te verwerven en in verhouding betaalbaar. Zo hoopt het museum een aantal internationale kunstenaars te verzamelen, die ook binnen Europa minder zichtbaar zijn. Hierdoor zal het internationale profiel van het museum groeien. Het Mondriaan Fonds heeft deze focus gewaardeerd en de financiële ondersteuning voor aankopen verhoogd. Behoud en beheer collecties De collectie van het Gemeente museum omvat kunstvoorwerpen en is daarmee één van de omvangrijkste collecties van Nederland. De collectie is eigendom van de gemeente Den Haag, het museum draagt zorg voor deze collectie. Het is daarbij goed om te beseffen dat met deze zorg een totaal van ruim ,- aan kosten is gemoeid. Hierin zitten de kosten voor het eigen personeel dat als taak heeft deze zorg op zich te nemen, maar evenzeer kosten voor bv. gebouwhuur en -onderhoud, energie- en schoonmaakkosten, beveiliging en verzekering. Dit betekent dat ca. 50% van de subsidie wordt besteed aan behoud en beheer. Dit zijn min of meer vaste lasten die verbonden zijn aan de zorg van de collectie van de gemeente Den Haag. De wijze waarop het museum deze taak vervult, wordt tweejaarlijks gecontroleerd door het Erfgoedhuis Zuid Holland. Volgens de conclusies van het Erfgoedhuis vult het museum deze taak goed in. Vanwege de grote omvang van de collectie is het beschrijven en toegankelijk maken van de collectie een permanent punt van grote aandacht. Fasegewijs vordert het museum gestaag in het optimaliseren van de beschrijving. Ook de komende planperiode zal het museum hieraan blijven werken. Dit is primair een taak van het eigen personeel, voor deelprojecten zal het museum aangewezen blijven op externe projectmedewerkers. In samenwerking met de gebouweigenaar zal het museum ook in de komende planperiode blijvend aandacht geven aan een goed klimaat in het museum. Een vervanging van de verouderde elementen uit de klimaatinstallatie zal prioriteit hebben. Cultureel ondernemerschap Het Gemeente museum benadert cultureel ondernemen nu en in het verleden vanuit twee gelijkwaardige invalshoeken. Het museum maak kwalitatief hoogwaardige tentoonstellingen, waarvan de kosten zo laag mogelijk worden gehouden. De eigen inkomsten zoveel mogelijk proberen te maximaliseren. Op basis van recensies in de pers en de reacties vanuit het publiek concluderen we dat het tentoonstellingsprogramma hoog wordt gewaardeerd en dat deze strategie gecontinueerd moet worden. De kaartverkoop is de voornaamste bron van inkomsten van het museum en zal altijd de hoofdactiviteit zijn als het gaat om verhogen van de eigen inkomsten. Meer buitenrandstedelijk en buitenlands bezoek is voor de komende periode speerpunt van beleid. Het museum gaat er in de meerjarenbegroting van uit dat de opbrengsten uit entree hoger zijn dan die uit het vorige meerjarenbeleidsplan. Dit wordt verklaard door meer bezoekers en een hoger entreetarief. Het museum hanteert hierbij een rekenmodel waarbij de bezoekersaantallen van Gemeente museum en GEM/Fotomuseum samen uitkomen op en de entree voor het Gemeente museum 12,50 en voor GEM/Fotomuseum 6,- bedraagt. Ook is in dit model rekening gehouden met het toenemend aantal museumkaarthouders onder de bezoekers, dat leidt tot een lagere gemiddelde opbrengst. Een goed geoutilleerde winkel is voor het museum onmisbaar als inkomstenbron. Om deze

Stichting Collectie Constant houdt zich sinds 1996 bezig met het beheer van. het werk van Nederlands beeldend kunstenaar Constant Nieuwenhuys.

Stichting Collectie Constant houdt zich sinds 1996 bezig met het beheer van. het werk van Nederlands beeldend kunstenaar Constant Nieuwenhuys. BELEIDSPLAN FONDATION CONSTANT 2012 Inleiding Stichting Collectie Constant houdt zich sinds 1996 bezig met het beheer van het werk van Nederlands beeldend kunstenaar Constant Nieuwenhuys. Hierna aangeduid

Nadere informatie

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening (ook als ontmoetingsplek) in de binnenstad. Cultuurparticipatie Kernfuncties leren, lezen en informeren bieden voor burgers mogelijkheden

Nadere informatie

Een eigenzinnig instituut in Nederland

Een eigenzinnig instituut in Nederland Een eigenzinnig instituut in Nederland Van hoge kunst tot populaire onderwerpen Het iconische gebouw is in 1992 ontworpen door Nederlands beroemdste architect Rem Koolhaas als een Palais des Festivals

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking)

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestaties : Naam organisatie : Stichting Amersfoort in C Maatschappelijk doel (betreft outcomedoelstellingen) Het bieden

Nadere informatie

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP)

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Met het Budget Educatie en Participatie Projecten willen de provincie Groningen en het Rijk een aantal doelstellingen bereiken. We hanteren daarbij een

Nadere informatie

RO, NDT en de programmering van de GP heeft de SEM een additionele exploitatiesubsidie van nodig.

RO, NDT en de programmering van de GP heeft de SEM een additionele exploitatiesubsidie van nodig. 4. SAMENVATTING Algemene gegevens van de aanvrager Naam instelling: SEM (roepnaam) Statutaire naam: Stichting Exploitatie Muziekcentrum en Danstheater Den Haag Statutaire doelstelling: Het verlenen van

Nadere informatie

Aanvraagformulier Culturele Projecten 2018-I

Aanvraagformulier Culturele Projecten 2018-I 1 Gegevens aanvrager Naam organisatie/stichting Rechtsvorm IBAN Postadres Postcode Plaats 2 Gegevens contactpersoon Aanhef De heer Mevrouw Voorletters Achternaam Straat Postcode Plaats Telefoon / mobiel

Nadere informatie

Presentatie gemeenteraad 6 september Janelle Moerman

Presentatie gemeenteraad 6 september Janelle Moerman Presentatie gemeenteraad 6 september 2017 Janelle Moerman Doel bijeenkomst Toelichten inhoudelijke toekomstvisie Museum Prinsenhof Delft: rol van museum in de stad en rol van de stad voor het museum

Nadere informatie

De stichting Museon, kortweg Museon, is een Algemeen Nut Beogende Instelling.

De stichting Museon, kortweg Museon, is een Algemeen Nut Beogende Instelling. INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN DE ANBI-STATUS MUSEON ALGEMEEN: De stichting Museon, kortweg Museon, is een Algemeen Nut Beogende Instelling. RSIN: 806472510 Adres: Stadhouderslaan 37, 2517 HV, Den Haag Postadres:

Nadere informatie

GEGEVENS STICHTING. Postbus 256, 2170 AG SASSENHEIM RSIN nummer: 819315631 KVK nummer: 27317264 www.vandenbroekfoundation.nl www.lamlisse.

GEGEVENS STICHTING. Postbus 256, 2170 AG SASSENHEIM RSIN nummer: 819315631 KVK nummer: 27317264 www.vandenbroekfoundation.nl www.lamlisse. GEGEVENS STICHTING Naam van de stichting: Stichting VandenBroek Foundation Postadres: Postbus 256, 2170 AG SASSENHEIM RSIN nummer: 819315631 KVK nummer: 27317264 Website: www.vandenbroekfoundation.nl www.lamlisse.nl

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

Activiteitenplan DMC 2015 30-09-2015

Activiteitenplan DMC 2015 30-09-2015 ACTIVITEITENPLAN 2015 Inleiding Stichting Dans en Muziekcentrum (DMC) is goed op koers met de uitvoering van het (herziene) Activiteitenplan 2013-2016. Het basisprogramma wordt uitgevoerd in lijn met de

Nadere informatie

Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie

Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie Het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD) is een kunsthistorisch kenniscentrum dat de collectie archief-, documentatie- en bibliotheekmateriaal

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. M.C. van der Laan

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. M.C. van der Laan Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, gemeente Amsterdam De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. M.C. van der Laan en de Wethouder voor Cultuur van de gemeente Amsterdam, drs. J.H. Belliot

Nadere informatie

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2014 Streekmuseum het Admiraliteitshuis. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken 29-7-2015

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2014 Streekmuseum het Admiraliteitshuis. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken 29-7-2015 Overzicht ingevulde Museana 2014 Streekmuseum het Admiraliteitshuis Organisatie [A1] rechtsvorm [A2] hoofdfinancier [A3a] onderwerp [A3b] andere categorieën [A4] (deels) openluchtmuseum stichting gemeente

Nadere informatie

Woerdens Techniek Talent

Woerdens Techniek Talent Woerdens Techniek Talent Werkgroep Promotie en werving Concept Activiteitenplan 2013/2014 versie 3.0, Woerden, 23-08- 2013 Aanleiding Het Woerdens Techniek Talent is een initiatief van onderwijsinstellingen,

Nadere informatie

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2014 't Fiskershúske. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken 29-7-2015.

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2014 't Fiskershúske. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken 29-7-2015. Overzicht ingevulde Museana 2014 't Fiskershúske Organisatie [A1] rechtsvorm [A2] hoofdfinancier [A3a] onderwerp [A3b] andere categorieën [A4] (deels) openluchtmuseum stichting gemeente geschiedenis (incl.

Nadere informatie

Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht Het Scheepvaartmuseum Amsterdam

Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht Het Scheepvaartmuseum Amsterdam Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht Het Scheepvaartmuseum Amsterdam 1. Algemeen Het scheepvaartmuseum in Amsterdam is het belangrijkste maritieme museum van Nederland. Het is gevestigd in s Lands

Nadere informatie

Zeeuws Museum Beleidsplan 2012-2106

Zeeuws Museum Beleidsplan 2012-2106 Zeeuws Museum Beleidsplan 2012-2106 Het Zeeuws Museum verbindt nieuwe generaties met het erfgoed van Zeeland. De collectie en de Zeeuwse cultuur bieden op verschillende niveaus aanknopingspunten aan huidige

Nadere informatie

Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016

Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016 Samen werken aan een gezamenlijke toekomst Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016 [Verkorte versie] 1. Inleiding Bij de advisering door de commissie Hirsch Ballin is ten aanzien

Nadere informatie

projectvoorstel behandeling van een projectvoorstel Eerste fase tweede fase Derde fase

projectvoorstel behandeling van een projectvoorstel Eerste fase tweede fase Derde fase projectvoorstel behandeling van een projectvoorstel Ammodo hanteert voor elk donatiebesluit (op initiatief van derden of van Ammodo zelf) de met het formulier Projectvoorstel verzamelde gegevens. Om zoveel

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: Exploitatie zwembad die Heygrave

Collegevoorstel. Zaaknummer: Exploitatie zwembad die Heygrave Collegevoorstel Inleiding 25 maart 2014 is het voorstel onderzoek sportbedrijf (00383372) in het college behandeld. In het onderzoek is ingegaan op de kosten en opbrengsten van het sportbedrijf voor de

Nadere informatie

De Geefwet en donaties aan cultuur in Nederland *1. René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Saskia Franssen, s.e.franssen@vu.nl

De Geefwet en donaties aan cultuur in Nederland *1. René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Saskia Franssen, s.e.franssen@vu.nl De Geefwet en donaties aan cultuur in Nederland *1 René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Saskia Franssen, s.e.franssen@vu.nl Sinds giften aan culturele instellingen fiscaal gezien aantrekkelijker zijn geworden,

Nadere informatie

Samenvatting Verzelfstandigingsplan Op 1 januari 2016 verzelfstandigt het Museum Jan Cunen. Zo luidt althans de planning. Verzelfstandiging van musea

Samenvatting Verzelfstandigingsplan Op 1 januari 2016 verzelfstandigt het Museum Jan Cunen. Zo luidt althans de planning. Verzelfstandiging van musea Samenvatting Verzelfstandigingsplan Op 1 januari 2016 verzelfstandigt het Museum Jan Cunen. Zo luidt althans de planning. Verzelfstandiging van musea is een trend die twintig jaar geleden is ingezet. Het

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016 In het heden door het verleden samenwerken aan de toekomst

Beleidsplan 2013-2016 In het heden door het verleden samenwerken aan de toekomst Beleidsplan 2013-2016 In het heden door het verleden samenwerken aan de toekomst Inleiding In 2011/2012 heeft de Stichting In den Scherminckel haar 40 jarig bestaan gevierd. Een jaar om op terug te kijken,

Nadere informatie

Aanvraagformulier Incidentele subsidie cultureel klimaat

Aanvraagformulier Incidentele subsidie cultureel klimaat Aanvraagformulier Incidentele subsidie cultureel klimaat Vul het formulier in en beantwoord daarbij alle vragen. Als u dit niet doet, kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen. Dien het aanvraag

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 Binnenstad Den Haag Wonen boven winkels Nederland 26 maart 2015 Ad Dekkers directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 1 De sterke punten Visie Consequente uitvoering

Nadere informatie

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan Dit is de Lindenberg De Lindenberg is het huis waar alles kan. Niet in de letterlijke zin natuurlijk; ook de Lindenberg heeft te maken met wet- en regelgeving en financiële grenzen. Maar de zin verwoordt

Nadere informatie

Beleidsplan Joop Holsbergen Stichting Inhoudsopgave:

Beleidsplan Joop Holsbergen Stichting Inhoudsopgave: Beleidsplan Joop Holsbergen Stichting Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Analyse van de Stichting Visie Missie Doelstellingen 3. Interne ontwikkelingen Museum Bestuur MVO Activiteiten Financiën 4. Externe

Nadere informatie

Cultureel Perspectief in Rijswijk

Cultureel Perspectief in Rijswijk Cultureel Perspectief in Rijswijk Rijswijk, maart 2014 de Bibliotheek aan de Vliet Cultureel Perspectief in Rijswijk Voorwoord In dit Cultureel Perspectief vragen ondergetekenden aandacht voor het belang

Nadere informatie

Evenementenbeleid een strategisch marketing instrument. Conrad van Tiggelen Directeur Marketing

Evenementenbeleid een strategisch marketing instrument. Conrad van Tiggelen Directeur Marketing Evenementenbeleid een strategisch marketing instrument Conrad van Tiggelen Directeur Marketing Mechelen, 11 oktober, 2013 1990 Blokrijden Overzichtstentoonstelling Vincent van Gogh Van Goghmuseum - Kröller-Müller

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017 Beleidsspeerpunt Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen en wie Cultuureducatie Meer kinderen maken kennis met amateurkunst/ kunsteducatie en worden lid van een amateurkunstvereniging Verbetering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 013 Cultuurnota 1997 2000 Nr. 17 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

RISICOANALYSE. Aanvraag Brabant C

RISICOANALYSE. Aanvraag Brabant C Aanvraag Brabant C ORGANISATIE ORGANISATIE PERSONELE BEZETTING Salaris Dutch Invertuals is sinds kort aan het bouwen aan haar personele bezetting. Sinds 2015 is er één persoon in dienst. Haar loon is tot

Nadere informatie

Stichting Utrechts Museum Kwartier

Stichting Utrechts Museum Kwartier ANBI gegevens Stichting Utrechts Museum Kwartier Algemene gegevens Stichting Utrechts Museumkwartier Ingeschreven naam KvK register: Stichting Utrechts Museum Kwartier Publieksnaam: Musea Utrecht KvK nummer:

Nadere informatie

Aan de raad, Beslispunt: Waar gaat dit voorstel over?

Aan de raad, Beslispunt: Waar gaat dit voorstel over? Agendapunt : 5. Voorstelnummer : 05-027 Raadsvergadering : 12 mei 2011 Naam opsteller : Astrid van Mierlo Informatie op te vragen bij : Astrid van Mierlo Portefeuillehouders : Hetty Hafkamp Onderwerp:

Nadere informatie

Inhoud: Over de Stichting. Activiteiten en projecten. - Uitgangspunt - Doel - Doelgroep - Financiën - Publiciteit

Inhoud: Over de Stichting. Activiteiten en projecten. - Uitgangspunt - Doel - Doelgroep - Financiën - Publiciteit Beleidsplan 2016-2017 Inhoud: Over de Stichting - Uitgangspunt - Doel - Doelgroep - Financiën - Publiciteit Activiteiten en projecten PROJECT 1 PROJECT 2 PROJECT 3 PROJECT 4 Musicals Jongerenkoor Meditatieve

Nadere informatie

Kunstschool Boxtel. Inleiding

Kunstschool Boxtel. Inleiding Kunstschool Boxtel Inleiding In dit beknopte scenario wordt een kleine duurzame organisatie voor cultuureducatie in de gemeente Boxtel omschreven; Kunstschool Boxtel. Kunst- en cultuureducatie stimuleert,

Nadere informatie

Voor amateurkunstverenigingen geldt dat de aanvraag geen betrekking mag hebben op de verplichte jaarlijkse voorstelling.

Voor amateurkunstverenigingen geldt dat de aanvraag geen betrekking mag hebben op de verplichte jaarlijkse voorstelling. AANVRAAGFORMULIER INCIDENTELE SUBSIDIE AMATEUR- EN PODIUMKUNST U kunt uw aanvraag vóór 15 januari, 15 mei of 15 september indienen bij burgemeester en wethouders van Amersfoort, postbus 4000, 3800 EA Amersfoort.

Nadere informatie

Binden Boeien & Beleven

Binden Boeien & Beleven Binden Boeien & Beleven Strategisch Plan Schouwburg Venray 2015-2020 [Invoegen afbeelding] 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Trends & ontwikkelingen 3 3. Missie 4 4. Onze visie & bijbehorende doelstellingen

Nadere informatie

RICHTLIJNEN AANVRAAG REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST

RICHTLIJNEN AANVRAAG REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST RICHTLIJNEN AANVRAAG REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST RICHTLIJNEN AANVRAAG REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST Inleiding Deze richtlijnen zijn bestemd voor iedereen die een aanvraag wil indienen

Nadere informatie

HET ONDERNEMENDE MUSEUM DOOR WANDA BORTER & CHANTAL BLEEKER

HET ONDERNEMENDE MUSEUM DOOR WANDA BORTER & CHANTAL BLEEKER HET ONDERNEMENDE MUSEUM DOOR WANDA BORTER & CHANTAL BLEEKER Tien visies voor cultureel ondernemerschap in kleine en middelgrote musea Introductie Cultureel ondernemerschap: er is ondertussen al veel over

Nadere informatie

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2015 Streekmuseum het Admiraliteitshuis. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2015 Streekmuseum het Admiraliteitshuis. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken Overzicht ingevulde Museana 2015 Streekmuseum het Admiraliteitshuis Organisatie [A1] rechtsvorm [A2] hoofdfinancier [A3a] onderwerp [A3b] andere categorieën [A4] (deels) openluchtmuseum stichting gemeente

Nadere informatie

(vult u dit formulier a.u.b. in met een zwarte of blauwe pen en lever het formulier in bij Stichting Vrienden Onderwijs Voor Hoogbegaafden)

(vult u dit formulier a.u.b. in met een zwarte of blauwe pen en lever het formulier in bij Stichting Vrienden Onderwijs Voor Hoogbegaafden) Algemeen (vult u dit formulier a.u.b. in met een zwarte of blauwe pen en lever het formulier in bij Stichting Vrienden Onderwijs Voor Hoogbegaafden) De criteria die door waaraan uw aanvraag moet voldoen

Nadere informatie

Cultuureducatie in het basisonderwijs

Cultuureducatie in het basisonderwijs Cultuureducatie in het basisonderwijs Gemeente Westland Nulmeting Inleiding Teneinde aan het einde van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) vast te kunnen stellen wat de bereikte resultaten

Nadere informatie

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2015 't Fiskershúske. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2015 't Fiskershúske. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken Overzicht ingevulde Museana 2015 't Fiskershúske Organisatie [A1] rechtsvorm [A2] hoofdfinancier [A3a] onderwerp [A3b] andere categorieën [A4] (deels) openluchtmuseum stichting gemeente geschiedenis (incl.

Nadere informatie

Aanvraagformulier welzijnssubsidie 2016

Aanvraagformulier welzijnssubsidie 2016 Aanvraagformulier welzijnssubsidie 2016 Activiteiten waarvoor u een welzijnssubsidie aanvraagt De nieuwe koers: eigen kracht eerst! In 2014 heeft de gemeenteraad van Baarle-Nassau nieuw welzijnsbeleid

Nadere informatie

Huis van Piet Mondriaan

Huis van Piet Mondriaan Huis van Piet Mondriaan Trade 2016/2017 Gemeentemuseum Den Haag Huis van Piet Mondriaan Trade 2016/2017 Entreeprijzen FIT + groepen Î Toegangsprijs: Û10,50 p.p. Î Reguliere verkoop: Û13,50 p.p. Î Uw tourguide

Nadere informatie

Directie Inwoners Ingekomen stuk D7 (PA 2 december 2009) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsrealisatie & verantwoording.

Directie Inwoners Ingekomen stuk D7 (PA 2 december 2009) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsrealisatie & verantwoording. Directie Inwoners Ingekomen stuk D7 (PA 2 december 2009) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsrealisatie & verantwoording Aan de gemeenteraad van Nijmegen Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Korte Nieuwstraat

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Binnenstad Den Haag 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 De sterke punten Visie Consequente uitvoering en doorzettingsvermogen

Nadere informatie

Slimmer Lenen. Uitgangspunten bruikleenverkeer binnen Nederland

Slimmer Lenen. Uitgangspunten bruikleenverkeer binnen Nederland Slimmer Lenen Uitgangspunten bruikleenverkeer binnen Nederland 2016 Introductie De Collectie Nederland 1 is er voor ons allemaal. Musea en erfgoedinstellingen beheren dit kostbare gezamenlijke bezit met

Nadere informatie

Projectschets [ORGANISATIE]

Projectschets [ORGANISATIE] Projectschets [ORGANISATIE] Editie [DATUM] tot en met [DATUM] [LOCATIE] INHOUD 01. Projectomschrijving 02. Doelstelling 03. Opzet festival 04. Organisatie a. [ORGANISATIE] b. [SAMENWERKENDE PARTNERS] c.

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

OVER DE MOGELIJKHEDEN OM HET YCCA FINANCIEEL TE STEUNEN

OVER DE MOGELIJKHEDEN OM HET YCCA FINANCIEEL TE STEUNEN OVER DE MOGELIJKHEDEN OM HET YCCA FINANCIEEL TE STEUNEN Algemeen De piculiere Stichting Yssel Center for Contemporary Art (het YCCA) ontvangt (vooralsnog) geen rijks-, provinciale- en gemeentelijke subsidies.

Nadere informatie

Het Nederlands Tegelmuseum is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Bij schenkingen en giften gelden voor u belastingvoordelen. Lees hieronder meer over dit onderwerp. Naam Stichting Nederlands Tegelmuseum

Nadere informatie

Cultuur in Den Haag in cijfers

Cultuur in Den Haag in cijfers Cultuur in cijfers Gemeente Den Haag Afdeling Cultuurbeleid Oktober 2013 Cultuur in cijfers 1 Voorwoord Voor u ligt het cijfermatig overzicht van de prestaties van de Haagse culture instellingen. Deze

Nadere informatie

Subsidieregeling evenementen en culturele activiteiten gemeente Schiedam 2017

Subsidieregeling evenementen en culturele activiteiten gemeente Schiedam 2017 Subsidieregeling evenementen en culturele activiteiten gemeente Schiedam 2017 Burgemeester en Wethouders van Schiedam; Overwegende dat het gewenst is activiteiten, die bijdragen aan een sterker imago van

Nadere informatie

Aanvraagformulier Incidentele subsidies amateurkunst

Aanvraagformulier Incidentele subsidies amateurkunst Aanvraagformulier Incidentele subsidies amateurkunst De uitvoering van deze subsidieregeling ligt bij Scholen in de Kunst. Vul het formulier in en beantwoord daarbij alle vragen. Als u dit niet doet, kunnen

Nadere informatie

Omarm diversiteit en Help vluchtelingen wereldwijd!

Omarm diversiteit en Help vluchtelingen wereldwijd! Omarm diversiteit en Help vluchtelingen wereldwijd! Actualiteit en urgentie Het aantal mensen dat wereldwijd op de vlucht is, neemt nog steeds niet af. De situaties waaronder vluchtelingen en ontheemden

Nadere informatie

HET PODIUMFONDS LAND VAN CUIJK & MAASDUINEN

HET PODIUMFONDS LAND VAN CUIJK & MAASDUINEN HET PODIUMFONDS LAND VAN CUIJK & MAASDUINEN Richtlijnen Raadpleeg eerst de richtlijnen voordat u het formulier invult. Inleiding Financiële ondersteuning kan worden verleend aan concrete culturele en maatschappelijke

Nadere informatie

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen.

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen. KUNSTPARTICIPATIE: OVER DEZE SUBSIDIE Met de programmalijn Kunstparticipatie wil het Fonds de vernieuwing van het aanbod van kunstbeoefening in de vrije tijd realiseren. Daarnaast wil het bijdragen aan

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2015-2020

BELEIDSPLAN 2015-2020 BELEIDSPLAN 2015-2020 Beleidsplan 2015-2020 Pagina 1 INHOUD 1. Inleiding 2. Doelstellingen Visie Missie 3. Prioriteit in de uitvoering 4. Startpunt 5. Waar willen we over 5 jaar staan? 6. Tenslotte Foto

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Vrienden van het Zeeuws Museum 2012-2016

Beleidsplan Stichting Vrienden van het Zeeuws Museum 2012-2016 Beleidsplan Stichting Vrienden van het Zeeuws Museum 2012-2016 De stichting Vrienden van het Zeeuws Museum is gelieerd aan het Zeeuws Museum en werkt binnen de kaders van het museum. Beleidsplan Zeeuws

Nadere informatie

Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld herziene versie juli 2010

Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld herziene versie juli 2010 Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld herziene versie juli 2010 Binnen het Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas staat de

Nadere informatie

Het kan succesvol zijn

Het kan succesvol zijn Het kan succesvol zijn Inhoud 1.Historie 2.Doel van dit document 3.Analyse 4.Poppodium 5.Organisatie 6.Huisvesting 7.Bestuursvorm 8.Vrijwilligers 9.Subsidiegelden 10.Continuïteit 11.Agenda 12.Stappenplan

Nadere informatie

KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF

KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF Uitgewerkt door: Thijs Oud kunst- en cultuurcoördinator Kunst & COO Langezwaag, juni 2011 KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF De opdracht voor Kunst & COO INHOUDSOPGAVE 1.

Nadere informatie

KOERS VAN CODA

KOERS VAN CODA KOERS VAN CODA 2017-2020 CODA ontvangt per maand 60.000 bezoekers:maatschappelijk ondernemer van formaat CODA Cultuurhuis van Apeldoorn Centrale toegang voor de (culturele) ontwikkeling van alle inwoners

Nadere informatie

BINK 36 RUIMTE TONEN: ENTREE

BINK 36 RUIMTE TONEN: ENTREE BINK 36 BINK 36 RUIMTE TONEN: ENTREE BINK 36 RUIMTE TONEN: GANG BINK 36 RUIMTE TONEN: BINK 36 VESTIA EN JOHAN DE WITT SCHOLENGROEP PRESENTEREN: MEDIA OPEN/INSPIREREND GALERIERUIMTES/PRESENTATIES INDUSTRIEEL/WERKEN

Nadere informatie

NMV Museumcongres 2011 Musea en onderzoek

NMV Museumcongres 2011 Musea en onderzoek NMV Museumcongres 2011 Musea en onderzoek 1. In welk museum werkt u? 61 2. Type museum? Kunst 36,1% 22 Cultuurhistorisch 47,5% 29 Natuurhistorisch 3,3% 2 Bedrijf en techniek 6,6% 4 Wetenschap 3,3% 2 Volkenkundig

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering)

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) FUNCTIEPROFIEL VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) April 2016 DE ORGANISATIE Stichting is een onafhankelijke Nederlandse stichting die zich wereldwijd richt

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Bezoekcijfers. Totaal aantal bezoeken 2014. Van Gogh Museum 1.608.849 De Mesdag Collectie 8.076 Bibliotheek en Documentatie 371

JAARVERSLAG 2014. Bezoekcijfers. Totaal aantal bezoeken 2014. Van Gogh Museum 1.608.849 De Mesdag Collectie 8.076 Bibliotheek en Documentatie 371 1 Bezoekcijfers Totaal aantal bezoeken 2014 Van Gogh Museum 1.608.849 De Mesdag Collectie 8.076 Bibliotheek en Documentatie 371 2 De bezoekers Met een top aantal bezoekers, een spectaculair vormgegeven

Nadere informatie

M CCA EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE

M CCA EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE Keizersgrach T 020-6 info@mocca-amsterdam.nl Factsheet Basispakket, Overgangsregeling Kunstkijkuren en de Cultuurbus Amsterdam Juli 2014 Inhoud Het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie 2 MoccaAcademie

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2011-2012. Stichting De Burght CT&W

BELEIDSPLAN 2011-2012. Stichting De Burght CT&W BELEIDSPLAN 2011-2012 Stichting De Burght CT&W 2 Inhoudsopgave pagina Voorwoord 3 Inleiding 3 Visie en doelstelling 4 Beleid en bestedingen 6 Fondsenwerving en financieel beheer 8 Nawoord 9 3 Voorwoord

Nadere informatie

Effectmeting De transnationale stad, over Rotterdams internationaal cultuurbeleid

Effectmeting De transnationale stad, over Rotterdams internationaal cultuurbeleid Effectmeting De transnationale stad, over Rotterdams internationaal cultuurbeleid 1 Korte omschrijving van het advies De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur adviseert de gemeente Rotterdam besef te

Nadere informatie

Docentenhandleiding Educatieprogramma

Docentenhandleiding Educatieprogramma Docentenhandleiding Educatieprogramma Hoe, wat & waar Primair Onderwijs groep 3 t/m 6 Inhoud Het Dordrechts Museum..p.3 Algemene doelstelling programma...p.3 Aansluiting bij kerndoelen. p.3,4 Programma:Hoe,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 van 11

Inhoudsopgave. 1 van 11 Inhoudsopgave Leerlingen werven was nog nooit zo makkelijk... 2 Hoe komen we aan meer leerlingen? 2 Door wie wordt de schoolkeuze beïnvloed?. 2 Door wat wordt de schoolkeuze beïnvloed?...2 Hoe komen ouders

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht op voordracht van de Ondernemingsraad. Amsterdam Museum. Museum Willet-Holthuysen

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht op voordracht van de Ondernemingsraad. Amsterdam Museum. Museum Willet-Holthuysen FUNCTIEPROFIEL Lid Raad van Toezicht op voordracht van de Ondernemingsraad Amsterdam Museum en Museum Willet-Holthuysen Amsterdam, 14 september 2016 1 De taken en het profiel van het lid van de Raad van

Nadere informatie

Advies Fonds Stimulering Cultureel Ondernemerschap, derde ronde

Advies Fonds Stimulering Cultureel Ondernemerschap, derde ronde Fonds Stimulering Cultureel Ondernemerschap, derde ronde Aan het college van burgemeester en wethouders Den Haag, september 2013 Inhoudsopgave A. B. Adviezen Fonds Stimulering Cultureel Ondernemerschap

Nadere informatie

6) Cultuur en erfgoed

6) Cultuur en erfgoed 6) Cultuur en erfgoed Wat willen we bereiken in deze coalitieperiode? In de begroting 2016 gaven wij aan dat de het ambities en doelen voor de provinciale kerntaak Cultuur en Erfgoed tot en met 2016 benoemd

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

1. Inleiding. 1.1 Ontstaansgeschiedenis

1. Inleiding. 1.1 Ontstaansgeschiedenis 1 Beleidsplan erfgoedcentrum Tongerlohuys 2017-2021 Beleidsplan erfgoedcentrum Tongerlohuys 2017-2021 1. Inleiding Het Tongerlohuys vormt sinds 15 oktober 2016 samen met schouwburg De Kring en CultuurCompaan

Nadere informatie

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 kunstliefde ruimte voor &beeldende kunst Utrechtse kunst Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 Voorwoord; In de cultuurnota 2013-2016 geeft de commissie in haar advies aan

Nadere informatie

Presentatie Evaluatie Mei 2017

Presentatie Evaluatie Mei 2017 Presentatie Evaluatie 2013-2014 Mei 2017 Sven Lütticken Universitair docent kunstgeschiedenis Vrije Universiteit Amsterdam Bart de Baere directeur van het Museum van Hedendaagse kunst Antwerpen Anastasia

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Jan Zondag

Beleidsplan Stichting Jan Zondag Beleidsplan Stichting Jan Zondag 2016-2019 Beleidsplan Stichting Jan Zondag 2016-2019 1. Inleiding 2. Missie, visie en statutaire doelstelling 2.1 Missie 2.2 Visie en statutaire doelstellingen 2.3 Bestemming

Nadere informatie

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt:

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt: Bijlage 1 Subsidie Het doel en de criteria voor het verlenen van subsidie worden in dit hoofdstuk besproken. De Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening evenementen gemeente Venray zijn hierbij

Nadere informatie

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt:

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt: Bijlage 1 Subsidie Het doel en de criteria voor het verlenen van subsidie worden in dit hoofdstuk besproken. De Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening evenementen gemeente Venray zijn hierbij

Nadere informatie

Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier

Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier Voor de behandeling van subsidieaanvragen voor projecten en activiteiten, werken wij met een vaste procedure. U kunt subsidie voor een bepaald project of

Nadere informatie

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT 2013-2016 DEEL A: VERANTWOORDING 2014 GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 AMATEURKUNST/BUITEN- SCHOOLSE CULTUUREDUCATIE PROJECT DOELSTELLINGEN FINANCIELE VERANTWOORDING

Nadere informatie

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Beleidsplan stichting Hof van Nagele beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Missie, Visie, Doelen 2 Doelen 2 Bestuur 3 Werkwijze 3 Beheer en besteding van gelden

Nadere informatie

Factsheet over het educatieve aanbod

Factsheet over het educatieve aanbod De tentoonstelling in het Solomon R. Guggenheim Museum in New York, in 2012 Photo: David Heald Factsheet over het educatieve aanbod De tentoonstelling in het Cobra Museum Het Cobra Museum brengt van 5

Nadere informatie

ADVIES INZAKE VEILING VAN TOPSTUK UIT MUSEUMCOLLECTIE

ADVIES INZAKE VEILING VAN TOPSTUK UIT MUSEUMCOLLECTIE 1 ETHISCHE CODECOMMISSIE VOOR MUSEA ADVIES INZAKE VEILING VAN TOPSTUK UIT MUSEUMCOLLECTIE 20 juni 2011 ADVIES inzake de voorgenomen verkoop ter veiling van het schilderij The Schoolboys van Marlene Dumas

Nadere informatie

VRIENDENPROGRAMMA SEPTEMBER TOT EN MET DECEMBER 2017

VRIENDENPROGRAMMA SEPTEMBER TOT EN MET DECEMBER 2017 VRIENDENPROGRAMMA SEPTEMBER TOT EN MET DECEMBER 2017 BESTE VRIEND VAN HET GEMEENTEMUSEUM, VRIENDEN FAMILIEPICKNICK Het Gemeentemuseum Den Haag en de vriendenvereniging zijn er weer in geslaagd een inspirerend

Nadere informatie

KUNSTENPLAN 2017-2020 RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN VIERJARIGE SUBSIDIES

KUNSTENPLAN 2017-2020 RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN VIERJARIGE SUBSIDIES KUNSTENPLAN 2017-2020 RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN VIERJARIGE SUBSIDIES RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN VIERJARIGE SUBSIDIES KUNSTENPLAN 2017-2020 Inleiding Deze richtlijnen voor het ondernemingsplan zijn

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016. Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum

Beleidsplan 2013-2016. Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum Beleidsplan 2013-2016 Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum Beleidsplan Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum Inleiding... 3 Activiteiten... 3 Organisatie en financiën...

Nadere informatie

Visie op de toekomst van Theater De Storm!

Visie op de toekomst van Theater De Storm! Visie op de toekomst van Theater De Storm! 1. Het bedrijf De Storm - Tijd voor een stevige frisse wind! Twee jaar geleden hebben wij het ondernemingsplan gepresenteerd. Op basis hiervan hebben wij ons

Nadere informatie

Uitvoering projecten LEADER-Achterhoek

Uitvoering projecten LEADER-Achterhoek Let op: Deze PDF-versie van het aanvraagformulier geeft u inzicht in de gevraagde gegevens. U wordt verzocht voor de definitieve versie van uw aanvraag het online-formulier te gebruiken dat vanaf 1 juni

Nadere informatie

Steun de. Musea! Mogelijkheden voor particulieren

Steun de. Musea! Mogelijkheden voor particulieren Steun de amersfoortse Musea! Mogelijkheden voor particulieren Steun de Amersfoortse Musea! Museum Flehite, Kunsthal KAdE, het Mondriaanhuis en Architectuurcentrum FASadE zijn verenigd in de stichting

Nadere informatie

Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland

Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland Huis van de Geschiedenis in Gemeente Beverwijk Bestuur van Museum Kennemerland, januari 2014 Westerhoutplein 1, 1943 AA Beverwijk, mk@museumkennemerland.nl www.museumkennemerland.nl

Nadere informatie