boomberg krant Nr. 119, juni 2015 Krant voor de Boombergwijk in Hilversum

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "boomberg krant Nr. 119, juni 2015 Krant voor de Boombergwijk in Hilversum"

Transcriptie

1 boomberg krant Nr. 119, juni 2015 Krant voor de Boombergwijk in Hilversum

2 Van de voorzitter Toonaangevend als het gaat om bewegen en gezondheid! Fysiotherapie Manuele Therapie Geriatriefysiotherapie Oedeemtherapie Orthopedische Revalidatie Dry Needling Acupunctuur U vindt Fysiotherapie De Boomberg op de eerste etage van Hilverzorg De Boomberg Vaartweg SV Hilversum In de woonwijk Boomberg woont veel jeugd en de laatste jaren komen gezinnen met jonge kinderen in de wijk wonen. Veel leegstand van grotere woningen, geschikt voor gezinnen, is er niet in onze wijk. En dat is begrijpelijk met de mooie woonomgeving, de aanwezigheid in en nabij onze wijk van meerdere scholen en het centrum op loop- en fietsafstand. Dat de wijk ook gezellig is voor de jeugd, blijkt uit de grote deelname van de jeugd aan de evenementen als Sint Maarten, de Straatspeeldagen en het populaire Koningsfeest op het Burg. Schookplein. Ook kan de jeugd plezier beleven in het Boombergpark en op de sportvelden in het Corversbos. Maar helaas wordt er te weinig gespeeld gewoon op straat voor de huisdeur. Dat is begrijpelijk wanneer je kijkt naar het gedrag van de automobilisten in deze 30-km woonwijk. Met te grote snelheid wordt er door de straten gejakkerd, niet alleen door sluipverkeer, maar ook door de eigen bewoners van de wijk. Spreek hen daarop aan en noteer desnoods de nummerplaten, zodat wij deze bewoners kunnen aanspreken op hun gedrag. Deze overlast door volwassenen moeten we proberen in te perken. Maar ook door de oudere jeugd is er overlast in het verkeer. Hoe vaak moet je niet uitwijken of remmen, omdat een of meer fietsende kinderen met grote snelheid het kruispunt opdenderen, ondertussen kijkend op het beeldschermpje van het mobieltje en oordopjes in de oren. Niets ontziend en tegen alle verkeersregels in, linksrijdend en minstens met zijn drieën naast elkaar. Ik gun hun graag hun plezier en vriendschap. Maar een ongeluk met blijvend letsel is zo gebeurd. Ook het afval van verpakkingen, blikjes, sigaretten en etensresten op straat of nabij de zitbanken in de parken en bij de scholen, valt in de categorie overlast. Hoe zou dat thuis er aan toe gaan? Het is in feite een kwestie van opvoeding en wij als ouders en bewoners moeten hen er op aanspreken wanneer je dit ziet gebeuren. Dan wordt de wijk veiliger en schoner. Van geheel andere orde is het gedrag van de uitgaande jeugd op vrijdag- en zaterdagnacht in onze woonwijk. Recent zijn er excessen geweest en we hebben daar met de Gemeente en de wijkagenten over gesproken. In het weekeind verzamelt de uitgaande jeugd zich op bepaalde plekken in de wijk, zoals o.a. het Speldenkussen, de Schuttersweg bij de scholen. Ook de jeugd die, uit andere wijken en dorpen, onderweg zijn naar het centrum komen daar. Eerst luidruchtig verzamelen en flink indrinken en blowen. En na het aangenaam verpozen ligt de straat of het plein bezaaid met blikjes, wietzakjes, flessen, bekertjes en glasscherven. Op de sportvelden in het Corversbos wordt veel afval en schade achtergelaten. Met de wijkagent hebben we afgesproken dat er meer gesurveilleerd gaat worden en een bekeuring van 280,00 p.p. behoort tot de mogelijkheden. De Gemeente heeft onlangs extra verlichting geplaatst bij het tunneltje aan de Schuttersweg om deze hangplek onaangenaam te maken. We hebben wel de medewerking van de bewoners in de wijk nodig. Wanneer u duidelijk overlast ervaart door wangedrag en rotzooi, belt u dan in ieder geval 112 en meldt de gebeurtenis en de locatie aan de politie. Daar vragen ze om en zo krijgt de politie inzicht en grip op deze overlast. Mag ik op deze punten rekenen op uw medewerking, als automobilist, ouder en bewoner in onze mooie Boombergwijk? Frank August de Meijer 5

3 Verslag van de Jaarvergadering van Stichting Wijkoverlegorgaan De Boomberg op 19 maart 2015 Met het verwelkomen door de voorzitter, Frank August de Meijer, van de bewoners van de mooiste wijk van Hilversum opent hij de vergadering. Helaas zijn er enige afzeggingen, o.a. van Joke Sebus, voorzitter van de Vrienden van het Boombergpark en van de wijkagenten, die op cursus zijn. Hierna stelt de voorzitter de leden van het bestuur voor, t.w.: Pieter Goderie, sinds vele jaren penningmeester, Lambert van der Laan, portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening, Anneke Verdam, verantwoordelijke voor de Boombergkrant, Anna Gabanyi, portefeuillehouder Buurt en Beheer en Hein Coops als secretaris. De vacature voor Veiligheid en Verkeer zal later op de avond worden ingevuld. Vervolgens wordt goedkeuring gevraagd voor het verslag van de Jaarvergadering 2014 wat zonder commentaar vanuit de zaal wordt verleend. Een presentatie door de bestuursleden wordt vervolgens gegeven van wat zij afgelopen jaar gedaan hebben en wat zij denken in dit jaar te gaan doen. De portefeuille Veiligheid en Verkeer is de laatste maanden waargenomen door de voorzitter wegens het niet meer beschikbaar zijn van Astrid Vroegindeweij, die deze functie vervulde. Tijdgebrek weerhield haar van het uitoefenen van haar functie. Onder dankzegging wordt zij ontheven van haar functie. Wegens het vernieuwen van de zeer oude riolering zullen in 2016 in de gehele wijk alle straten open gelegd worden. In samenwerking met de Gemeentelijke instanties kan door de bewoners in de ruimste zin inspraak verkregen worden over de nieuwe inrichting van de straten. Hiervoor zijn initiatieven in de vorm van 4 werkgroepen gestart door het bestuur. De haalbare oplossingen zullen een goede kans krijgen, het door hem een zgn. Melding Openbare Ruimte (MOR) moet vanuit de burgers zelf naar voren komen. gedaan aan de gemeente wegens een door een bewoner of door hem gesignaleerde misstand in onze wijk. Volgens de Politie wonen wij in een veilige wijk, alle indicatoren geven dit aan. Alleen de vernielingen Voorbeeld hiervan de te grote informatie borden. aan auto s is door een enkel incident door 8 vernielingen in een nacht hoger. lange, diverse lijst projecten aan waar zijn aandacht op Voor 2015 geeft Lambert aan de hand van een Persoonlijke letsels heeft zich slechts in een enkel zal worden gefocust. geval voorgedaan. De verantwoordelijke voor onze BBK, Anneke Vervolgens vertelt Anna Gabanyi over de al jaren Verdam, neemt dan het woord. Anneke geeft aan hoe voortslepende problematiek met de bibliotheek en de de krant aan de hand van mooie foto s voor de voorkant, interviews, ingezonden artikelen en nieuws uit gemeente over de herinrichting van het voorterrein. Er komt nu schot in. de wijk wordt samengesteld. Een krant die ons allen Door een besluit van de gemeente in 2013 zal dit verbindt. jaar de renovatie van het 100 jarige Rosarium voor Met het project van het opzetten van een website voor onze wijk, met behulp van Sandra Berends ,-- plaatsvinden. De rozenstruiken zijn door ziektes aangetast. (een bureau voor vormgeving en opmaak in onze Ondanks dat het budget voor groen-onderhoud afgelopen jaar met ,- gekort is wordt onze wijk gebracht en in deze website, wijk) heeft Anneke alle beschikbare gegevens in kaart keurig onderhouden. Mede dankzij de privé inzet van verwerkt. Een voorwaar prachtig resultaat dat onze de heer van der Veer voor het van Ravenswaaij pad en wijkbewoners veel inlichtingen zal geven, van voorschriften van de gemeente met de doorlinking daar- de Vrienden van het Boombergpark onder leiding van Joke Sebus. naartoe tot welke scholen er Door de eerdergenoemde rioleringswerkzaamheden in 2016 is de herplant van gekapte bomen in straten vertraagd, zoals helaas aan de P.C.Hooftweg. De ongeveer 60 aanvragen voor omgevingsvergunningen zijn door Anna beoordeeld en waar nodig van zienswijzen voorzien. Tenslotte de operatie bladslag heeft de waardering van vele bewoners uitgelokt waarvoor Anna haar dank uitte. Ook door Lambert van der Laan worden de omgevingsvergunningen, maar dan voor bouwen, beoordeeld. Op 20% van de 35 aanvragen is door hem gereageerd, soms tot aan een zienswijze om de plannen bij te sturen, o.a. zoals bij de noodgebouwen voor 5 jaar bij het Gymnasium. Ook de handhaving door de gemeente voor de juiste uitvoering van hun voorschriften heeft zijn aandacht gekregen. Soms wordt ook Inspraak bewoners over nieuwe inrichting van de straten. zijn. Het vult een gat op in de informatie voorziening. Overigens staat de BBK natuurlijk ook op de website om na te lezen als de papieren versie verloren mocht zijn gegaan, maar in dit geval zelfs in kleur, dus extra mooi! Ook voor toekomstige en nieuwe bewoners is hier een geweldige bron van informatie overzichtelijk beschikbaar. Met dezelfde cartoon als vorig jaar, opent penningmeester Pieter Goderie zijn betoog over het financiële wel en wee van het WOO de Boomberg. Begroting en resultaat 2014 zijn bewaarheid, de uitgaven voor de website zijn over twee jaar uitgesmeerd. Zijn dank spreekt hij uit voor de goede gaven van de wijkbewoners. Door de kennis en kunde van het bestuur zijn er geen juridische procedures nodig geweest afgelopen jaar, het oppotten van het geld kan gereserveerd >> 6 7

4 worden voor mogelijke juridische hulp in de toekomst. geen kastanjes meer zijn, de bewoners mogen mee be- Toelichting hierbij is de te verwachten herziening bestemmingsplan in wat wellicht deze ondersteuning nodig heeft voor correcties. slissen wat wel geplant wordt en is hun reeds bekend. Wederom Liliane Thaudin Chabot die de verkeersveiligheid van de schoolkinderen die uit de Introductie Hierna wordt mevr. Helmi Duijvestein als nieuw bestuurslid Verkeer en Veiligheid geïnstalleerd. Zij heeft al enige tijd meegedraaid in het bestuur en weet Bergweg de Boomberglaan opsjezen ter harte gaat. Zijn er voorzieningen om de veiligheid te verbeteren? Uit het antwoord blijkt dat er een bord met de aan- nieuw zodanig van alle problematiek. De gelegenheid tot het stellen van vragen gaf vele be- duiding Schoolkinderen al jaren aanwezig is, ook dat de geparkeerde auto s op de Bergweg de snelheid eruit haalt. Helaas wordt er nooit ter plaatse gehand- bestuurslid woners de gelegenheid om deze te stellen, teveel om in haafd op 30Km, het heeft geen prioriteit bij de poli- detail in te gaan, maar beantwoordt wel aan het belang tie. Bliksemschichten op de weg mogen niet wegens van de jaarvergadering. beschermd stadsgezicht. De bewoners zelf zijn degene Een kleine bloemlezing van de vragen, alle te me- die te hard rijden, wordt vanuit de zaal opgemerkt. moreren daarvoor zijn er teveel : De heer van de Pol geeft aan dat er meer ongeval- Liliane Thaudin Chabot is de Domela Nieuwenhuisplein naamgeving een grap? Bleek vanuit de len met inzet van ambulances door hem geregistreerd zijn voor zijn huis op de hoek van de Sterrelaan en de Beste boombergwijkbewoner, gemeente een serieus gebeuren. Er wordt door WOO de Boomberg actie op genomen. Heeft dus nog een staartje. De heer Fortuyn: Wat is u bekend over de twee grote panden op de Bergweg van Gooizicht? Blijkt dat het verkocht is en woonbestemming gekregen heeft. Een goede omzetting, iets waar het WOO de Boomberg achter staat. De heer Tom Naber wil graag weten wanneer en waar de rioleringswerkzaamheden beginnen. Hier is geen indicatie over te geven, lastig in te schatten bij de gemeente, aldus de voorzitter. Mevr. Kalff merkt op dat door de hekjes langs de Blijdensteinlaan en het trottoirgras het slecht lopen is. Onmogelijk voor rollators. Helaas staat dit als voorwaarde in het bestemmingsplan, naast de rijweg moet er groen aanwezig zijn. Komt voort uit de tijd van het Landgoed Vogelenzang. Mevr. Thole, bewoonster van de PC Hooftweg voelt zich doodongelukkig nu al lange tijd de prachtige kastanjebomen gekapt zijn. In het kort komt de oplossing voort uit de resultante van de volgorde van herplant binnen de gemeente, de riolering werkzaamheden en budget beschikbaarheid. De herplant zullen Schuttersweg. Hierover zal door de voorzitter met de instanties contact opgenomen worden. Op de vraag van mevr. Saskia Wijs antwoordt de voorzitter dat het advies van de vier werkgroepen (waarover een uitleg wordt gegeven waaruit deze geografisch bestaan) voor het verkeer uit consensus moet bestaan. Anders is er geen gesprek met de gemeente mogelijk. Na de pauze wordt de avond voorgezet met de lezing van de heer Jaap Vlaanderen, voorlichter van het Goois Natuur Reservaat. De uiterst interessante lezing over de Ecologische hoofdstructuur en ecoducten in het Gooi gaf een goed inzicht in de complexiteit van de verschillende ecologische gebiedjes. Ook de geschiedenis van het ontstaan hiervan en de wijze waarop dit thans hersteld wordt gaf een ieder aanwezig een bewondering voor de inspanningen hiervoor. De avond werd traditioneel besloten met een hapje en een drankje; het was nog lang gezellig in het Pinetum op deze informatieve jaarvergadering van Wijkoverleg Orgaan de Boomberg. Hein Coops, secretaris WOO de Boomberg Het wonen in een van de meest geliefde woonwijken van Hilversum, maakt dat ik me ook in wil zetten om het verblijf in onze wijk prettig te laten zijn en de onderlinge contacten van de Boombergbuurt te bevorderen. Zelf woon ik alles bij elkaar al bijna 18 jaar in deze wijk. Weliswaar met onderbrekingen, en in diverse fases van mijn leven, maar het terugkomen was heel plezierig en voelt goed. Ik ben geboren in Den Haag, deed mijn opleiding tot fysiotherapeut in Nijmegen, waar ik ook heerlijk van het studentenleven heb genoten. Na enige omzwervingen kwam ik in Hilversum wonen. Hier kreeg ik mijn twee dochters. Zij groeiden hier op, terwijl ik mijn beroep als fysiotherapeut met veel plezier uitoefende in een particuliere praktijk o.a. in Hilversum Noord. Sinds enige jaren ben ik met dit fantastische beroep gestopt. Nu doe ik vrijwilligerswerk o.a. voor de Senverbus. Een mooi initiatief van de Seniorenvereniging in Hilversum. Ook voor de Stichting Senia ( landelijke leesgroepen) organiseer ik (mede) excursies naar literaire plaatsen. Helmi Duijvestein De portefeuille Verkeer en Buurtpreventie die ik binnen het bestuur zal gaan bekleden, lijkt mij interessant. Ik heb in korte tijd al gemerkt dat er zich in verschillende delen van onze wijk ook verschillende problemen voordoen. Er zijn straten met verkeersoverlast, andere delen van de wijk hebben last van wat al te enthousiaste jongeren en soms is een voetpad te smal, een reden om bij het bestuur aan te kloppen. Of de problemen allemaal oplosbaar zijn, is nog een grote vraag voor mij. Met elkaar van gedachte wisselen, kijken naar mogelijkheden en wellicht tot oplossingen komen is iets waar ik me voor in wil zetten. Voor mij is het van belang dat we als bestuur voor de bewoners een aanspreekpunt zijn en dat ik een steentje zal kunnen bijdragen aan het behoud van de goede sfeer in deze heerlijke woonwijk. Helmi Duijvestein 8 9

5 Werkgroepen: Meedenkers over het verkeer in de wijk In de vorige Boombergkrant stond een oproep om verandering in de verkeersroute moet worden verwezenlijkt. Dat er over dit soort zaken veel overleg met de mee te denken over verkeersknelpunten in onze wijk. En dat is niet zonder gevolgen gebleven. Er hebben Gemeente Hilversum noodzakelijk is zult u begrijpen. zich diverse mensen opgegeven en de eerste, en soms Daarom hebben de eerste gesprekken met de desbetreffende ambtenaren plaatsgevonden. Hoe een en ander ook al tweede en derde bijeenkomsten zijn al geweest. De wijk is in vier delen gedeeld en er zijn dus vier vervolgens zal worden zullen we wellicht over enkele werkgroepen gevormd. We merken wel dat in de verschillende wijkdelen de verkeersproblemen zeer divers gevraagd worden, temeer omdat het niet duidelijk is maanden pas te horen krijgen. Er zal geduld van ons zijn en dan dus om andere oplossingen vragen. Soms wanneer en op welke wijze de riolering in onze wijk meldt men een hinderlijke verkeersdrempel, ook een zal worden aangepakt. verkeerd geplaatst paaltje kan ergernis opwekken maar de gevaarlijke verkeersstroom op sommige plaatsen in Maar een eerste stap is gezet en er volgen er ongetwijfeld nog vele. Dit alles ter verbetering van het woonge- onze wijk geeft wellicht toch wel de grootste ergernis. Het belangrijkste in deze fase is het inventariseren not in de Boombergwijk. En dat willen we toch? waar de knelpunten zijn en of er een oplossing is die snel en gemakkelijk gerealiseerd kan worden of dat Helmi Duijvestein er voor een goede oplossing een heel verstrekkende Portefeuille Verkeer en Buurtpreventie. Café Van Toen Zich weer helemaal thuis voelen: dat is de bedoeling van nostalgisch café Van Toen in verzorgingshuis De Boomberg. Burgemeester Pieter Broertjes opende deze nieuwe voorziening, een idee van Hilversummer Wim Meter, begin dit jaar. Volgens Meter heeft Van Toen een meerwaarde voor mensen met Alzheimer: door de oude spullen die hij verzameld heeft, komen zij in een herkenbare ruimte terecht. Een plek die herinneringen oproept. Dat illustreert hij met de volgende anekdote: Een bewoonster die ik goed ken, stond verdrietig bij de voordeur. Ze wilde naar haar dochter in Amsterdam. We gaan nu naar Amsterdam, zei ik, maar voordat we je dochter zien, gaan we eerst naar het café! Haar verdriet verdween omdat zij zich in Van Toen weer helemaal thuis voelde. Herma de Jong, welzijnscoördinator in De Boomberg, denkt ook dat het nostalgisch café veel kan betekenen voor de bewoners. Zij stelt dat de oude vertrouwde omgeving hen vooral rust brengt. Goois Jeugd Orkest & junior GJO o.l.v. dirigent Cas van der Horst ~ Advertentie ~ Bussummerstraat 50 Hilversum Tel.: Fax: Zondag 28 juni 2015, uur Rosarium, Boomberglaan Hilversum Toegang gratis s.v.p. eigen klapstoel meenemen i.s.m. stichting Wijkoverlegorgaan de Boomberg Biologische slagerij boomberg.indd :13:

6 Van Koninginnedag tot Koningsdag 30 jaar Spelletjesmiddag op het Burgemeester Schookplein Beste burgemeester van Hilversum, beste heer Broertjes, Welkom vanmiddag bij onze Boomberg-buurtviering met heel veel kinderen en hun ouders. En ook welkom aan alle buurtbewoners. Vandaag vieren wij samen Koningsdag. Met oud- Hollandse spelletjes, pony s, een bar voor de ouders, en speciaal omdat dit feestje nu al 30 jaar hier plaatsvindt een draaimolen en een heuse Kop van Jut. 30 jaar lang doen we dit hier. Op het Burgemeester Schookpleintje, zoals wij dat noemen. Jaarlijks zien we hier ongeveer 450 kinderen van alle leeftijden plus ouders. Bijna allemaal kinderen van de Hilversumse basisscholen. En hun ouders die hier vrijwillig de organisatie op zich nemen, en heel veel ouders die ook vandaag weer bij de spelletjes staan om ervoor te zorgen dat alles goed verloopt. Dat zijn die vrijwilligers waar onze maatschappij niet meer zonder kan. Daar straks meer over. Domela Nieuwenhuis, die al eerder voor onrust zorgde in Amsterdam, en aanleiding was voor een referendum toen zijn plantsoen werd opgedoekt. Er staat ook nog een standbeeld van Domela Nieuwenhuis op het Nassauplein (ook vernoemd naar het Koningshuis!). Nieuwenhuis, socialist, anti-royalist, en ten slotte ook anarchist, woonde hier aan dit plein tot zijn dood in Maar beste burgemeester, vandaag noemen we het gewoon weer ons Burgemeester Schookplein, of het Koningsplein. 30 jaar geleden, in 1985 startten buurtbewoners Olga Smit, Adri Top, Joke van Geene en Heleen van Eunen met de organisatie van deze middag. Sindsdien zijn er vele commissies geweest die hun initiatief verder hebben gebracht tot wat het vandaag is. Een prachtig buurtfeest zonder poespas. En altijd met mooi weer! Deze vrijwilligers willen wij vandaag danken voor hun tijd en inzet. Maar ook alle ouders die de dag zelf beschikbaar zijn. En tenslotte al die sponsors die jaarlijks van het Rad van Fortuin een werkelijk fortuin maken. Meneer Broertjes, ik wil u verzoeken om de leden van de vele commissies vandaag letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes te zetten. Mag ik vragen aan deze commissieleden even hier te komen. Dank voor uw bezoek en belangstelling voor ons feestje. Thomas Schansman Stichting Comité Koningsdag de Boomberg U kent deze buurt. U was hier al eerder om op Kroningsdag in april 2013 de Koningslinde te onthullen, aangeboden door de Stichting Wijkoverlegorgaan De Boomberg aan de gemeente Hilversum. De Koningsboom is gezond en verovert langzaam het pleintje. Zonder rekening te houden met het Hilversumse politieke klimaat of slordige ambtelijke procedures waardoor deze nu opeens met zijn wortels in het Domela Nieuwenhuisplein of -plantsoen groeit

7 Instituut voor fysiotherapie & manuele therapie Sinds 1969 bieden wij u in de Boombergwijk de beste zorg op het gebied van fysiotherapie, Manuele therapie en sportmassage. Kleinschaligheid, klantgerichtheid, persoonlijke aandacht en multidisciplinaire samenwerking zijn onze uitgangspunten (wij werken intensief samen met TerGooi ziekenhuizen) We zijn gespecialiseerd in aandoeningen van de wervelkolom, de nabehandeling van nieuwe knieën of heupen, stress gerelateerde klachten, maar ook in de behandeling van chronische aandoeningen als reuma en gewrichtsaandoeningen (artrose). Voor ouderen hebben wij speciale oefenprogramma s, ook gericht op valpreventie. Indien nodig komen wij u thuis behandelen. Tot ziens! P.B.P. Lunaček, C.W.M. Redegeld, T. Lunaček Herdenking 4 mei Valkenhoflaan 2a, Hilversum tel: / Café en restaurant de Jonge Haan heet u van harte welkom voor lunch of diner, vergadering, seminar, receptie, huwelijks- of verjaardagsfeest, zakelijke bespreking of bedrijfsuitje. U kunt bij ons voor welke gelegenheid dan ook op elk moment van de dag terecht! Vanwege de steeds groter wordende belangstelling was de 4 mei-herdenkingsbijeenkomst dit jaar in Gooiland. Het thema van de dodenherdenking was Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst. Burgemeester Pieter Broertjes heeft in zijn toespraak stilgestaan bij oud-wethouder en SDAP-raadslid David Lopes Dias die op 10 juli 1942 in concentratiekamp Mauthausen op 57-jarige leeftijd overleed. De vierde Bill Minco-lezing werd dit jaar gehouden door schrijver Arnon Grunberg. De Bill Mincolezing, genoemd naar de bekende Hilversumse verzetsstrijder, is een vast onderdeel van de 4 mei-ceremonie in Hilversum. Naar aanleiding van zijn net verschenen boek over zijn moeder met haar oorlogsherinneringen vertelde Arno Grunberg over ooggetuigenverslagen uit de kampen. Mieke van Zonneveld (winnares Turing Gedichtenwedstrijd 2014) heeft een gedicht voorgedragen dat speciaal voor deze gelegenheid is geschreven. De jonge Hilversumse violiste Noa Wildschut en haar oom Yoram Ish-Hurwitz hebben de muzikale omlijsting van de herdenkingsbijeenkomst verzorgd. Daarna volgde de stille tocht naar het Rosarium. Daar vond om uur de herdenking van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog plaats bij het monument in het Rosarium, onder grote belangstelling. En met muzikale begeleiding van De Politiekapel Excelsior. Scoutinggroep Zuiderkruis Hilversum hielp bij de uitvoering van de herdenking. Er werden veel kransen gelegd. Café en restaurant de Jonge Haan - s-gravelandseweg ET Hilversum

8 Waarschijnlijk heeft u ons helemaal niet nodig Want kunt u zich een mooiere woonomgeving voorstellen dan de Boomberg? Waarschijnlijk niet. Wij raken ook in vervoering van de pracht van de wijk; het Rosarium, de wit gepleisterde villa s en de prachtige lanen. De omgeving is adembenemend mooi. Geen reden om te verhuizen; juist een plek om heel lang te blijven wonen. Dat begrijpen wij ook. Maar voor het geval we er misschien naast zitten en u een makelaar nodig heeft Wij staan voor u klaar. Bel: (035) of ga naar: gooilandmakelaardij.nl Gooiland Makelaardij: sterk in full service dienstverlening en verkoop. Tevens gespecialiseerd in aankoopbegeleiding en verhuur. Gooiland Makelaardij s-gravelandseweg 46d, Hilversum Activiteiten in de Boombergwijk JUNI 2 juni Bibliotheek Klik en Tik; het internet op 2 juni Bibliotheek TwInburgering 3 juni Bibliotheek Voorlezen aan kinderen van 2 tot 4, elke woensdag 3 juni Bibliotheek :00 Voorlezen aan kinderen van 4 tot 7, elke woensdag 6 juni De Hof Workshop tekenen o.l.v Irene van den Bos 7 juni Pin. Blijdenstein Workshop kennismaken met botanisch tekenen 7 juni Costerustuin Open dag 12 juni Bibliotheek :00 De Mezquita van Cordoba, de Alhambra van Granada en Moors Spanje 13 juni Rosarium Nationale Speeldag 14 juni Pin. Blijdenstein Rondleiding Planten uit de Oertijd 14 juni De Hof Goois Vrouwenkoor 28 juni Rosarium Rosarium Concert met Goois Jeugd Orkest & Junior GJO S B D D E S I G N. N L W E B S I T E S O P M A A T VOOR DESKTOP, TABLET EN SMARTPHONE SBD DESIGN De Rijklaan RD Hilversum T: M: De Eerlijkheidsfabriek Voor raad die je niet bij je familie wilt of kunt halen. Ook voor jongeren die de ouders niet als raadgevers kunnen hebben. Voor verwerking van levensgeschiedenis. Relatieproblemen bespreken in veilige setting. Vermijd de schuldgedachte. Trek op tijd aan de bel! Geschiloplossing Mediation Ook bezoek aan huis, b.v. voor ouderen Mr. Laurien van Egeraat Albertus Perkstraat 59 Hilversum JULI 1 juli De Hof Toonkunstkoor 12 juli Pin. Blijdenstein Rondleiding Planten uit de Oertijd 15 juli Costerustuin Zomers rondje 19 juli Pin. Blijdenstein Workshop kennismaken met botanisch tekenen 26 juli Costerustuin 14, 15, 16u Rondleiding leergierige mensen AUGUSTUS 9 aug Pin. Blijdenstein Rondleiding Planten uit de Oertijd 12 aug Costerustuin Rondleiding door Isa van der Heijden 23 aug Pin. Blijdenstein Workshop oerplanten fotograferen SEPTEMBER 6 sept Pin. Blijdenstein Workshop oerplanten fotograferen 12 sept Pin. Blijdenstein Open monumentendag, rondleiding Planten uit de Oertijd 13 sept Pin. Blijdenstein Open monumentendag, rondleiding Planten uit de Oertijd 12, 13 sept De Hof Open monumentendag, rondleidingen 16 sept Bibliotheek Jane Austen 29 sept Bibliotheek Collegereeks wereldarchitectuur

9 Buurtperikelen in de ruimtelijke ordening Het was er ineens op 28 oktober 2014; bordjes met de tekst: Domela Nieuwenhuisplein. En dat op de statige Burgemeester Schooklaan. De opwinding ontstond veel meer door het feit dat Domela Nieuwenhuis B&W verzuimd hadden het besluit over de naam voor te leggen aan de bewoners. De hele Burgemeester Schooklaan wist van niets. redacteur de verantwoordelijkheid. Dit werd gevolgd Ook de buurtvereniging was niet geïnformeerd. Opeens waren er twee bordjes geplaatst. De opwinding heeft uitgezeten. door tien maanden cel, waarvan hij er acht maanden was groot. Die socialist, anarchist, dienstweigeraar, anti-royalist hangt nu met zijn naam op vijf meter Na zijn pensionering - dominee was hij niet meer, afstand van de Koningsboom. maar hij zat wel in het parlement - boden zijn vrienden hem een huis aan in Hilversum: Burgemeester Op de jaarvergadering in het Pinetum werd er druk Schooklaan 20 en daar is hij ook overleden. over gepraat. Ik heb er toen op gewezen dat de zelfde persoon in Friesland haast heilig was en Üs Verlosser wordt genoemd - voorvechter van de armen. Ook ik in de zeventiger jaren - als directeur van de Lera- Ik woon daar op nummer 18. Het toeval wilde dat stelde ik dat er in Amsterdam een plein naar Domela ren Opleiding D Witte Leli te Amsterdam - aan de Nieuwenhuis was genoemd en dat zijn standbeeld op Herengracht een pand wilde huren. Dat ging moeilijk het Nassauplein staat. omdat de zoon Cesar Domela Nieuwenhuis daar een Ik heb op de vergadering voorgesteld dat ik de volgende keer wel een lezing zou willen houden over deze het museum wel wilde beheren en dat heb ik tien jaar museum over zijn vader had gevestigd. Ik stelde dat ik toch bekende Nederlander. gedaan zonder veel problemen. Een dik boek bevat de handtekeningen van vele linkse leiders uit Europa die Hier een korte actualiteit en een anekdote. het museum hebben bezocht. In 1887 verscheen er in het blad Recht voor Allen een artikel over de Koning, Willem III, met de opmerking: iemand die zo weinig van zijn baantje maakt hij was overleden terwijl zijn inboedel, compleet met En zo woonde ik in Hilversum naast het huis waarin gevolgd door tien blanco blaadjes. Niet geschreven urn, bij mij op school in Amsterdam in het museum door Domela Nieuwenhuis, maar hij nam als hoofd- stond. In die boedel vond ik een verslag van het bezoek van zijn vrienden uit Amsterdam (Haarlemmer Poort) aan de bejaarde Domela in Hilversum. Wij reisden met de trein door het mooie, o zo prachtige Naardermeer. Kwamen aan op het ogenstrelende, ruime Stationsplein van Hilversum, met zijn fraaie koetsjes. En dan het Melkpad met zijn grote, groene bomen. En wat te zeggen van de mooiste laan van Nederland met zijn tuinen en buitens: de s-gravelandse weg. Een en al jubel. En dan komt er een zinnetje dat geen Hilversummer snapt: en toen gingen we de mindere buurten in. Zij konden toch niet schrijven dat Domela - de armoelijder - woonde als een vorst in een villa aan een van de mooiste pleintjes van Hilversum. Rob Beker ~ Advertentie ~ Tennisevenement Boomberg SCHUTTERSTOERNOOI 7 november 2015 Op zaterdag 7 november zal voor de 31e keer het jaarlijkse Boomberg Schutterstoernooi worden gehouden. Zoals elk jaar combineren we een sportieve tennisavond met de mogelijkheid onder het genot van een hapje en een drankje elkaar te spreken en nader kennis te maken met buurtbewoners. Natuurlijk ben je ook van harte welkom als je alleen wilt kijken of anderen wilt aanmoedigen. Er zal in twee speelsterktes worden gespeeld en de overall-winnaar krijgt de wisselbeker mee naar huis. De locatie wordt ook dit jaar weer: Tennishal Bosheim in Bussum. Reserveer de datum van zaterdag 7 november nu alvast in je agenda! Details en het aanmeldingsformulier volgen in de volgende Boombergkrant, begin oktober. Je mag je ook direct al opgeven: Tot 7 november! Het organisatiecomité: Meiken Negen Thijs Kerssemakers Jan Verdam 18 19

10 Gesprek aan de keukentafel met Lo Bour, wijkbewoner sinds 1986 Nog even over onze wijk : Lo is heel positief over de buurt en de stad. Alles is verbeterd de laatste jaren: de groenvoorziening is prima. Het straatvuil wordt op tijd opgehaald, het verkeer is goed geregeld, geen verkeersproblemen. Je kunt hier lekker wandelen, de stad is vlakbij. We hebben geen financiële problemen, we hoeven geen Mondriaan te verkopen! De riolering wordt of is vervangen. Lo is een heel tevreden mens. Anneke Verdam De aanleiding is zijn pensionering. Het afscheidssymposium in het AMC was op 30 januari. Lo studeerde natuurkunde in Eindhoven promoveerde daar in de medische fysica. Zijn vader was arts en Lo was niet alleen natuurkundige, maar ook geïnteresseerd in de menselijke biologie. Hij werd gevraagd om onderzoek te doen in het Oogleidersgasthuis in Utrecht. Zo verdiepte hij zich in oogbewegingen en de universiteit Nijmegen vroeg hem om praktische opstellingen te maken voor verder onderzoek. Deze ervaring kon hij vervolgens goed gebruiken in Amsterdam, waar hij 1985 begon hij in het AMC. Vanwege de technische kennis en ervaring gold hij toen als expert op dit gebied in Nederland. Hij heeft veel gedaan om de techniek daar te verbeteren. De oude apparatuur was aan veranderingen in verband met de komst van computers. Veel werd ontwikkeld op technisch gebied in samenwerking met de afdeling Neurologie. Hij verstond de kunst om arts en techniek bij elkaar te brengen; interesse te wekken bij artsen om de techniek te gebruiken. Het heeft veel inzet gevraagd om die samenwerking tot stand te brengen en het lukte hem! Er moesten bruggen gebouwd worden tussen patiënten, artsen en technici. Omdat hij de technici in Eindhoven kende kon hij daar up-to-date kennis vandaan halen. En met zijn innemende persoonlijkheid, zijn geduld en zijn doorzettingsvermogen wist hij mensen te enthousiasmeren voor patiëntgebonden onderzoek. Door zijn samenwerking met de afdeling Neurologie raakte hij betrokken bij de behandeling van mensen met de ziekte van Parkinson. Ook een bewegingsziekte die tot dusver alleen nog behandeld werd met medicijnen. En hij heeft apparatuur ontwikkeld voor de behandeling ervan door middel van zogenaamde diepe hersenstimulatie, waarbij een elektrode operatief wordt ingebracht. In december 2014 konden we een uitzending op de TV zien waarin dat werd gedemonstreerd. Je kunt je voorstellen dat het heel wat tijd en moeite heeft gekost om artsen en patiënten te motiveren voor een dergelijk onderzoek. Immers je laat je niet zomaar in je hersenen prikken. Maar wanneer je met Lo praat, begrijp je hoe zorgvuldig hij te werk gaat. Nu hij AOW-gerechtigd is gaat hij nog meer genieten van zijn hobby s. Vroeger zag je hem hardlopen. Nu gaat hij fietsen in het Corversbos en omgeving. Maar een van zijn grootste hobby s zijn de oldtimers, in het bijzonder Jaguars. Hij is hoofdredacteur van de Jaguar Gazette en ook nog redacteur van het Nederlands tijdschrift voor Natuurkunde. Het aprilnummer hiervan gaat over licht. Heel bijzonder. Zijn werkzaamheden lopen ten einde maar hij zal nog vijf promovendi begeleiden naar het einde van hun proefschrift, wat inhoudt dat hij nog 1 dag per week een gastaanstelling heeft. Dus zo rond 2017 heeft hij alle tijd voor andere dingen. JUNIMAAND CULTUURMAAND IN DE HOF Workshop tekenen za 6 juni uur Graag nodigen we u uit om van deze avond te komen Na het succes van de workshop houtskooltekenen genieten. in 2014 zal er ook dit jaar weer een workshop onder leiding van Irene van den Bos plaatsvinden. De Wiedploeg / onderhoudsploeg Dit jaar is gekozen voor tekenen met pastelkrijt. Met regelmaat vinden door vrijwilligers onderhoudswerkzaamheden in De Hof plaats. Graag willen wij Na ontvangst in Museum Hilversum en een korte inleiding, vindt de workshop plaats op de oude begraafplaats Gedenkt te Sterven / stadstuin De Hof. vorm van b.v. een vaste groep of groepjes. hier een structurelere invulling aan gaan geven in de De kosten bedragen 7,50 te voldoen in het museum. Werkzaamheden waaraan wij denken, zijn bijvoorbeeld het klaarmaken in het voorjaar, het bijhouden Aanmelden via: Na afloop bestaat er de mogelijkheid om in het museum aan te schuiven bij de lezing Now. Stef van planten in het najaar, hulp bij de actie bladslag. Maar van de perken, snoeiwerk door het jaar heen, bollen Breugel gaat in gesprek met de kunstenaars welke op ook schoonhouden van de monumenten en herstelwerkzaamheden doen we waar mogelijk graag op deze dat moment exposeren: Carla Kleekamp, Paul Kubic en Wouter Stips. manier. De eerste avond in deze nieuwe opzet staat gepland voor donderdag 28 mei vanaf uur. Miste Goois Vrouwenkoor zo 14 juni uur u hem? Geen nood! Geïnteresseerd? Meldt u aan! Opnieuw zal het Goois Vrouwenkoor met een spetterend concert in De Hof komen optreden. U wordt van Bij optredens: harte uitgenodigd. U bent uiteraard zeer welkom. De optredens zijn overigens gratis! Neem gerust een stoeltje of plaid mee, Toonkunstkoor wo 1 juli uur uw eigen picknickmandje met drankje en knabbel. Jaarlijks sluit Toonkunstkoor Hilversum haar muzikale seizoen op De Hof af met een speciaal voor deze Wilt u steunen? Dat kan met een gift op rek.nr avond samengesteld programma. Een altijd weer verrassende muzikale avond van een prachtig niveau. / NL06ABNA

11 Vrienden van het Boombergpark Het park is nu, begin mei, op zijn mooist, met uit- wat van te zeggen als we het merken (burgermoed?). lopend groen en vrolijke paardenbloemen in het gras En door nogmaals te vermelden dat hondenbezitters langs het voormalig NCRV-terrein, nu het SONOS ge- verplicht zijn de derrie van hun hond op te ruimen. bouw. Er zijn slechts enkele rododendrons verdroogd bij het Jan van Ravenswaaypad. Op het Speldenkussen De inrichting van het einde van de Zonnelaan moet een oude rododendron worden gesnoeid en er is, De Zonnelaan tussen de Albertus Perkstraat en het zoals steeds, weinig zwerfvuil. Boombergpark is het laatste stuk onverharde weg in de We hadden een droog voorjaar en een deel van het Boomberg. Vanaf de Albertus Perkstraat gezien oogt jonge aanplant dat eind 2014 de grond in is gegaan, de doodlopende weg als een erf of parkeerterrein. De waaronder de rosa canina en zes andere, hebben het weg leidt naar de aanliggende parkeerplaatsen, een niet overleefd. De medewerkers van de gemeente zul- parkeerkelder van het kantoorgebouw en naar het len afwachten en het kan in het nieuwe plantseizoen verzorgingshuis aan dit stukje Zonnelaan. De staat van eventueel worden aangevuld. de weg met grote kuilen in het wegdek is een doorn in Tijdens onze laatste bijeenkomst met de gemeente het oog van de gebruikers. Omdat er sprake is van be- hebben wij, als Vrienden van het Boombergpark, enke- schermd stadsgezicht is in het verleden altijd omzich- le wensen naar voren gebracht. Zo is er de laatste tijd tig omgegaan met het verzoek om dit stukje Zonnelaan een ratjetoe van schut- te verharden. Probleem laatste stukje onverharde Zonnelaan wordt opgelost. tingen verschenen, achter de bomenrij van de Bergweg naar het Speldenkussen en ook van het Speldenkussen naar de Schuttersweg staat een mengeling van afscheidingen. Het zou prettig zijn als hier met wintergroen een eenheid kan ontstaan. Een tweede wens is het opvullen met groen, van Sinds twee jaar liggen op het Speldenkussen in het aangrenzende Boombergpark paden van het materiaal grindpave. De paden op het Speldenkussen hadden veel te lijden van erosie en met de toepassing van grindpave is dit probleem op een passende manier ondervangen. Op een vergelijkbare manier gaat het probleem van dit stukje Zonnelaan worden opgelost. Vanaf de Albertus Perkstraat komt straks een grindpave rijbaan van 3,5 meter breed tot de ingang van het Boombergpark. Het pad slingert tussen de aanwezige laanbomen door. Bij de entree van het Boom- basis 0,75 m breed en sluiten aan op de parkeerplaatsen. De graskeien worden ingeveegd met hetzelfde grind als de aangrenzende parkeerplaatsen. Alle entreepaden die uitkomen op de Zonnelaan worden in monumentale bomen, de historische achtergrond van het park benadrukken, driemaal per jaar in het wijkblad schrijven, de bijeenkomsten co-ordineren en zo goed mogelijk het gemeentelijk milieubeleid volgen. enkele gaten langs het SONOS gebouw. Verder lijkt het dat in het park minder hondenpoep ligt. Lijkt, zeg ik, want nog steeds ontmoet ik mensen bergpark versmalt het pad tot de breedte van de paden in het park en sluit het daarop aan. Omdat infiltratie van hemelwater een belangrijke randvoorwaarde is bij verhardingen in het beschermd hetzelfde materiaal doorgetrokken tot de rijbaan. Een andere coördinator van de werkgroep De Vrienden van het Boombergpark zijn op zoek naar Als het werk uw belangstelling heeft, hoeft het niet veel tijd te kosten. Graag opgave bij Rob Marx die zich boos maken over die overlast. En terecht. We kunnen als wijkbewoners niet anders doen dan er zelf stadsgezicht worden langs de grindpave rijbaan stroken met graskeien aangebracht. Deze stroken zijn in de een andere coördinator van de werkgroep. Het is leuk vrijwilligerswerk. Het gaat om het beschermen van de Joke Sebus 22 23

12 Colofon De Boomberg krant is een uitgave onder verantwoordelijkheid van de Stichting Wijkoverlegorgaan De Boomberg. Oplage: 1125 exemplaren Verschijningsfrequentie: 3 maal per jaar (februari, juni en oktober) De redactie kan artikelen inkorten, samenvatten of van plaatsing afzien. Foto s graag afzonderlijk aanleveren (minimaal 2 Mb). Redactie Anneke Verdam - de Witte Sterrelaan PP Hilversum Tel.: Vormgeving en opmaak Sandra Berends (Sbddesign) De Rijklaan RD Hilversum Tel.: Digitaal geprint door Drukkerij Ten Herkel BV De Zodde MB Oud-Loosdrecht Tel.: Advertentietarieven Uitsluitend zwart-wit ¼ pag. 80 x 120 mm 60,00 ½ pag. 170 x 120 mm 120,00 ½ achterpag. 170 x 120 mm 150,00 achterpag. 170 x 250 mm 300,00 Plaatsing in 3 nummers Donaties Donaties kunt u overmaken op Rekeningnr NL41INGB t.n.v. Stichting Wijkoverlegorgaan De Boomberg Paulus van Loolaan SG Hilversum 24 Bestuur Stichting Wijkoverlegorgaan De Boomberg Correspondentieadres: Burgemeester Gülcherlaan NX Hilversum Voorzitter Frank August de Meijer tel Secretaris Hein Coops tel Penningmeester Pieter Goderie tel Leden Coördinator Ruimtelijke Ordening Lambert van der Laan tel Coördinator Buurt en Beheer Anna Gabanyi tel Coördinator Verkeer en Buurtpreventie Helmi Duijvestein tel Boombergkrant Anneke Verdam - de Witte tel Wijkcoördinatoren en straatcontactpersonen Wijkdeel A Coördinator M.Th. Arens s-gravelandseweg 81-a tel Straatcontactpersonen fam. August de Meijer, tel mevr. Bour-Weys, tel mevr. A. Kalff, tel Wijkdeel B Coördinator en straatcontactpersoon Tijmen de Groen Boomberglaan 69 tel Plaatsvervanger Maria Goos, tel Straatcontactpersonen R. Beker, tel mevr. L.S. Kruit, tel mevr. A. Goossens-Hulshof, tel J. Fillekers, tel G. de Lange, tel Wijkdeel C Coördinator en straatcontactpersoon M. Kerssemakers Torenlaan 36 tel Straatcontactpersonen mevr. G. Jensen, tel Wijkdeel D Coördinator en straatcontactpersoon mevr. M. Pieters-de Groot Burg. Gülcherlaan 33 tel Straatcontactpersoon P.A.H.M. Goderie, tel Wijkdeel E Coördinator en straatcontactpersoon mevr. F. van de Loo Bergweg 43 tel Straatcontactpersoon mevr. Van Eijk, tel Wijkdeel F Coördinator mevr. M. Scholten Sterrelaan 27 tel Straatcontactpersonen mevr. Stins, tel mevr. A. Brouwer, tel mevr. I. Groen van Duivenboden mevr. E. Rissik, tel VOORHOEVE??

13 same owner, same location, same service, new name, new concept, new spirit... joost! wijn GAAT VERDER ALS... KOM SNEL EEN KEER KIJKEN IN MIJN VERNIEUWDE WINKEL! WIJ ZIJN OPEN VAN DINSDAG T/M VRIJDAG VAN TOT UUR EN OP ZATERDAG VAN TOT UUR JOOST JAARTSVELD ALBERTUS PERKSTRAAT NK HILVERSUM T: E: Sauter heeft ook vestigingen in o.a.: Maastricht Bussum Zeist Velp

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

Stadsdennen nog beter! Het Wijkplan

Stadsdennen nog beter! Het Wijkplan wijkkrant Stadsdennen nog beter! Het Wijkplan Sinds de zomer van 2009 wordt in Stadsdennen door bewoners, instellingen en gemeente samen gewerkt aan een nog beter Stadsdennen. In september werden ongeveer

Nadere informatie

Wijkkrant Hatert HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is...

Wijkkrant Hatert HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is... Wijkkrant Hatert Jaargang 8, nummer 4, augustus 2013 HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is... Colofon De wijkkrant is een uitgave

Nadere informatie

Nummer 16, Jaargang 4. ené Jansen woont sinds vier jaar. met zijn vrouw Sandra Blom aan de. januari begonnen met zijn bedrijf inqasa:

Nummer 16, Jaargang 4. ené Jansen woont sinds vier jaar. met zijn vrouw Sandra Blom aan de. januari begonnen met zijn bedrijf inqasa: OORSCHELP Nieuwsbrief van Dorpsvereniging Heilig Landstichting Nummer 16, Jaargang 4 September 2010 ONDERNEMEN OP DE LANDSTICHTING In dit nummer: Van de redactie 2 Van de voorzitter 3 Eeuwfeest 4 R januari

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 13, juli/augustus 2002 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die

Nadere informatie

Craneveer. Wijkblad van t Cranevelt en Alteveer jaargang 42 nummer 4 maart 2015

Craneveer. Wijkblad van t Cranevelt en Alteveer jaargang 42 nummer 4 maart 2015 Wijkblad van t Cranevelt en Alteveer jaargang 42 nummer 4 maart 2015 IN DIT NUMMER: Update van Aan tafel +1 Lokale zonnestroom beschikbaar Buurtkracht ontdekt diverse initiatieven in de wijk Wateroverlast?

Nadere informatie

De Boomgaard. Kerst. Kwartaalblad voor en door bewoners van de Haagse Bomenbuurt

De Boomgaard. Kerst. Kwartaalblad voor en door bewoners van de Haagse Bomenbuurt De Boomgaard Kerst Kwartaalblad voor en door bewoners van de Haagse Bomenbuurt 27e jaargang nummer 4 december 2009 In dit nummer o.a.: Jaaroverzicht 4 Op zoek naar meer straatvertegenwoordigers 7 De Vereniging

Nadere informatie

Haagse Beemden Nieuws

Haagse Beemden Nieuws Haagse Beemden Nieuws 23e jaargang - 19 januari 2006 - nr. 1 Kerstboomverbranding Foto Lars Scheve Aardrijktunnel heeft nieuwe uitstraling De workshops hebben resultaten geboekt. Op 10 december lieten

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Waalwijk werkt. ...aan de Wet maatschappelijke ondersteuning

Waalwijk werkt. ...aan de Wet maatschappelijke ondersteuning Waalwijk werkt.. Mensen uitdagen om actief mee te doen en mee te denken Per 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning () ingevoerd. -wethouder Peter van Dongen is enthousiast over de eerste

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Heistraatbraderie. Inhoud. H e l m o n d b i n n e n s t a d

Nieuwsbrief. Heistraatbraderie. Inhoud. H e l m o n d b i n n e n s t a d H e l m o n d b i n n e n s t a d Nieuwsbrief n a j a a r 2 0 1 3 Inhoud Semibungalows in aanbouw... 2 Buurtfeest Vossenberg... 3 Kunstwerk in Weverspark... 4 Binnen kijken in de groepswoningen... 5 Bouwen

Nadere informatie

D E V E U R B O D E. Wijkkrant. Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014.

D E V E U R B O D E. Wijkkrant. Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014. D E V E U R B O D E Wijkkrant voor Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014 Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Activiteitenagenda wijkcentrum Bericht van wijkagent

Nadere informatie

Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2

Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Pag. 2 Colofon Pag. 3 Voorwoord van de voorzitter Pag. 4 25 jaar aandacht voor wijken/plantenbakken Pag. 5 Opening nieuwbouw Hartekampgroep

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 8, februari 2002 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen

Nadere informatie

Binnen! Het magazine van Stek over wonen en meer. Edwin van der Sar opent opgeknapt speelveld Beukenrode. Na 57 jaar weer terug in Hillegom

Binnen! Het magazine van Stek over wonen en meer. Edwin van der Sar opent opgeknapt speelveld Beukenrode. Na 57 jaar weer terug in Hillegom Het magazine van Stek over wonen en meer Binnen! nr. 6 I 2010 Edwin van der Sar opent opgeknapt speelveld Beukenrode Na 57 jaar weer terug in Hillegom Familie De Graaff geniet van nieuwe Miva woning 4

Nadere informatie

DE KOEKOEK 28 e jaargang nr. 2 Oktober 2013

DE KOEKOEK 28 e jaargang nr. 2 Oktober 2013 Beste dorpsgenoten, -7931- DE KOEKOEK 28 e jaargang nr. 2 Oktober 2013 Elke keer als ik met de auto naar Burgum rijdt, moet ik kijken naar de vele bossen bloemen in de linker berm. De bloemen markeren

Nadere informatie

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m.

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m. Het boek wordt op 19 maart 2011 gepresenteerd op de landelijke dag van de Stichting Plotsdoven, die gehouden wordt in Madurodam, Den Haag. Het eerste exemplaar zal aan de schrijfsters worden aangeboden.

Nadere informatie

jaargang 7 nummer 6 december 2013 wijk krant zuid oost

jaargang 7 nummer 6 december 2013 wijk krant zuid oost jaargang 7 nummer 6 december 2013 wijk krant zuid oost Voor woonruimte in Enschede Woonwinkel Enschede Weth. Beversstraat 175 bezoekadres ma t/m vr 8.30 tot 17.00 uur openingstijden 0900-9678 (lokaal tarief)

Nadere informatie

jaargang 9 nummer 2 april 2015 1www.wijkraadzuidoostenschede.nl

jaargang 9 nummer 2 april 2015 1www.wijkraadzuidoostenschede.nl jaargang 9 nummer 2 april 2015 1 2 jaargang 9 uitgave 2 april 2015 De meest complete thuiszorg. Altijd in de buurt. Bij Livio kunt u met elke zorgvraag terecht, ook als het gaat om complexe zorg. Met onze

Nadere informatie

raneveer Wijkblad van t Cranevelt en Alteveer jaargang 42 nummer 1

raneveer Wijkblad van t Cranevelt en Alteveer jaargang 42 nummer 1 Wijkblad van t Cranevelt en Alteveer jaargang 42 nummer 1 IN DIT NUMMER: Van wijkraad naar gemeentelijk adviesorgaan Honderdjarige in onze wijk Lies Bloema gaat liefst dansend door het leven Mijn vader

Nadere informatie

Fijne Kerstvakantie gewenst!

Fijne Kerstvakantie gewenst! Er ligt weer een nieuwe info voor u. Het halfjaarlijks blad van Hoor Friesland. In het voor- en najaar kunt u een uitgave van ons verwachten. In de tussentijd houden we u op de hoogte door middel van onze

Nadere informatie

Hans en Mai van De Schalmei

Hans en Mai van De Schalmei De Par tituur Wijkblad voor Neerbosch-Oost - jaargang 17 - nummer 2 - april 2012 Hans en Mai van De Schalmei En verder: bloemenman Justin Disveld, Leonie Hendriks wethouder Bert Jeene, wijkbeheerder Jolande

Nadere informatie

met Elkaar Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere Zomer 2014 Samen zorgen voor... Leuke middag voor mensen met dementie In gesprek met...

met Elkaar Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere Zomer 2014 Samen zorgen voor... Leuke middag voor mensen met dementie In gesprek met... Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere Samen zorgen voor... Leuke middag voor mensen met dementie In gesprek met... Rondkomen met een minimum inkomen met Elkaar Zomer 2014 VMCA Magazine zomer 2014

Nadere informatie

In dit nummer onder meer: Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk

In dit nummer onder meer: Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk In dit nummer onder meer: Verslag algemene ledenvergadering Bewonersvereniging Klapwijk 5,6,7+8 Van de voorzitter Jos Arends 9 Het begon met een setje waterverf

Nadere informatie

wijkkrant Inhoud september 2010-1e jaargang, nummer 3

wijkkrant Inhoud september 2010-1e jaargang, nummer 3 wijkkrant september 2010-1e jaargang, nummer 3 Inhoud Voorwoord van de redactie 2 Instellingen en organisaties in Stadsdennen 2 Vondelpark is van ons allemaal 3 Nieuws van de wijkvereniging Stadsdennen

Nadere informatie

wijkblad Een mooie Koningsdag in Berg en Bos wijkvereniging Berg en Bos Inhoud informatie van uw wijk juni 2015 Door Leen Los

wijkblad Een mooie Koningsdag in Berg en Bos wijkvereniging Berg en Bos Inhoud informatie van uw wijk juni 2015 Door Leen Los juni 2015 2 Inhoud wijkblad informatie van uw wijk wijkvereniging Berg en Bos Notulen Jaarvergadering 2 Van de voorzitter 5 Waterpolotoernooi 6 Picknick in Stadspark Berg & Bos 6 Met veilig gevoel op vakantie

Nadere informatie

Het Nije Magazine. Kanker heb je samen

Het Nije Magazine. Kanker heb je samen 5 JAAR DE NIJE STICHTING Het Nije Magazine 5 jaar de Nije Stichting Kanker heb je samen Terugkijken op vijf jaar de Nije Stichting met o.a. activiteiten als de Nije Beweegt, de Nije Live en interviews

Nadere informatie

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland MAART2011 Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland Afscheid Van de redactie. In ons verenigingsblad proberen we als redactie steeds informatie

Nadere informatie

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST UITNODIGING 65 e ALGEMENE JAARVERGADERING VERENIGING PEELBELANG LANDHORST Datum: dinsdag 22 maart 2011 Plaats: Aanvang: Dorpshuis De Stek Landhorst 20.00 uur Agenda: 1. Opening en inleiding door de voorzitter.

Nadere informatie

Jaargang 32 Nummer 2 Juni 2012

Jaargang 32 Nummer 2 Juni 2012 Jaargang 32 Nummer 2 Juni 2012 Nunspeet - Hulshorst - Vierhouten - Elspeet Een uitgave van: www.gemeentebelang-nunspeet.nl Colofon Het Klaverblad is een uitgave van vereniging Gemeentebelang bankrekeningnummer

Nadere informatie