Armoedebeleid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Armoedebeleid 2015-2018"

Transcriptie

1 Armoedebeleid Gemeente Nieuwegein 7 november 2014 versie

2 2

3 Inhoudsopgave 1 INLEIDING Totstandkoming Positionering ten opzichte van aanpalende beleidsterreinen 6 2 WAAROM DIT BELEIDSPLAN? Maatregelen van het Rijk Afschaffing inkomensondersteunenden regelingen chronisch zieken en gehandicapten Rekenkameronderzoek Coalitieakkoord VOOR WELKE OPGAVE STAAN WE? Sociale opgave Juridische opgave Financiele opgave 13 4 WAT WILLEN WE BEREIKEN? Doel Uitgangspunten 15 5 WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Focus op vroegsignalering en preventie Communicatie met de doelgroep Meer ruimte voor particuliere initiatieven Een slimme stadspas voor alle minima Algemene voorzieningen Een vangnet op maat Samenwerking in het sociale domein Samenvattend overzicht Inkomenseffecten van het voorgestelde beleid 29 6 HOE GAAN WE DAT ORGANISEREN EN AANSTUREN? Organisatie Sturing 31 7 HOE DEKKEN WE DE UITVOERING? Meerjarenbegroting BIJLAGE I BETROKKEN STAKEHOLDERS 35 BIJLAGE II RANDVOORWAARDEN VAN DE STADSPAS VOOR MINIMA 36 BIJLAGE III INKOMENSEFFECTEN VAN HET VOORGESTELDE BELEID 37 BIJLAGE IV STREEFWAARDEN PRESTATIE-INDICATOREN

4 4

5 1 Inleiding De gemeente Nieuwegein heeft een goed en uitgebreid armoedebeleid. Bij het lokale bestuur is er altijd het besef geweest dat een goed armoedebeleid nodig is om mensen met een laag inkomen de kans te geven om mee te doen aan de samenleving. Mee kunnen doen betekent dat iemand voldoende middelen heeft om in zijn bestaan te kunnen voorzien, maar bijvoorbeeld ook om lid te worden van een sportvereniging en deel te nemen aan culturele en sociale activiteiten. Meedoen is vooral voor kinderen heel belangrijk. Kinderen moeten kunnen meedoen met hun leeftijdsgenoten. De situatie waarin hun ouders verkeren mag daar geen belemmering voor vormen. Het armoedebeleid maakt onderdeel uit van het sociaal domein. En dat sociaal domein van zorg, onderwijs, werk en inkomensondersteuning is vollop in beweging. Meedoen in de samenleving heeft een nieuwe betekenis gekregen. Participatie via werk wordt als het hoogste goed gezien. Maar ook de deelname aan de samenleving op allerlei andere terreinen is van wezenlijk belang. De gemeente is daarnaast niet langer vanzelfsprekend verantwoordelijk voor het oplossen van problemen en vragen van haar inwoners en doet een beroep op de eigen kracht van mensen en de samenleving. Het Rijk geeft lokale overheden meer ruimte om ondersteuning te geven aan verschillende doelgroepen met een laag inkomen. Dit mede omdat het door de economische recessie ook voor mensen die altijd een eigen inkomen hebben verdiend moeilijker wordt om rond te komen. Mensen met een laag inkomen bevinden zich tegenwoordig steeds vaker niet alleen onder gepensioneerden en werklozen, maar ook onder zelfstandige ondernemers en mensen die gewoon aan het werk zijn. Deze laatste groep wordt ook wel aangeduid als de werkende armen. Deze ontwikkelingen vormen redenen om oude denkpatronen los te laten en tot nieuwe werkwijzen te komen. We bekijken samen met onze maatschappelijke partners hoe we mensen met een laag inkomen al in een vroeg stadium kunnen ondersteunen, zodat zij grip krijgen en houden op hun situatie om uiteindelijk weer zelfredzaam te kunnen zijn. In dit beleidsplan is uitgewerkt hoe wij dat de komende jaren gaan doen. Leeswijzer Dit beleidsplan is als volgt opgebouwd. In de rest van dit hoofdstuk wordt toegelicht hoe het beleidsplan tot stand gekomen is en welke partijen daarbij betrokken zijn. Daarna wordt kort uiteen gezet hoe het armoedebeleid zich verhoudt tot andere beleidsterreinen. In hoofdstuk 2 wordt beschreven wat de aanleidingen voor de herziening van het armoedebeleid zijn. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 uiteengezet voor welke opgaven de gemeente staat bij invoering van het nieuwe armoedebeleid. Daarbij wordt onder andere inzicht gegeven in de ontwikkeling van de doelgroep van het armoedebeleid en het financieel kader waarbinnen het beleid vormgegeven dient te worden. In hoofdstuk 4 worden het doel en uitgangspunten van het armoedebeleid beschreven. In hoofdstuk 5 wordt vervolgens toegelicht welke maatregelen wij nemen om het doel te bereiken. Hoofdstuk 6 geeft inzicht in de organisatorische consequenties van het nieuwe beleid en de wijze waarop we op de effecten van het beleid willen sturen. Tenslotte wordt in hoofdstuk 7 de begroting van het beleid gepresenteerd en stilgestaan bij de financiële risico s. 1.1 Totstandkoming Regionale samenwerking Het armoedebeleid van de gemeente wordt gedeeltelijk uitgevoerd door de gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom (WIL). WIL is de regionale sociale dienst van de Lekstroomgemeenten Houten, IJsselstijn, Lopik, Nieuwegein en Vianen. In de gemeenschappelijke 5

6 regeling is vastgelegd dat de beleidsvorming en -ontwikkeling met betrekking tot het armoedebeleid een lokale aangelegenheid blijft. Bij de ontwikkeling van het nieuwe beleid en de implementatie van de wetswijzigingen heeft wel samenwerking en afstemming plaatsgevonden met de andere vier gemeenten en WIL. Deze regionale afstemming heeft de volgende voordelen: Door kennis en ideeën met elkaar te delen, voorkomen we dat iedere gemeente voor zich moet verkennen wat er gaat veranderen, wat de consequenties zijn van die veranderingen en op welke wijze het nieuwe armoedebeleid kan worden ingevuld. Door samen te werken kunnen we de minimaregelingen die WIL uitvoert waar mogelijk stroomlijnen. Dit voorkomt inefficiëntie in de uitvoering. Hoewel het stroomlijnen van de regelingen voordelen met zich mee kan brengen, is het stroomlijnen van de minimaregelingen geen doel op zich geweest. De uitgangspunten van de lokale politiek zijn in het ontwikkelproces leidend gebleven. Betrokken stakeholders In de oriëntatiefase van het herijkingsproces hebben brainstormsessies plaatsgevonden met de gemeenteraad, maatschappelijke organisaties en particuliere initiatieven die zich inzetten voor minima. In deze sessies hebben wij met elkaar verkend wat er goed gaat binnen het armoedebeleid van Nieuwegein, waar knelpunten zitten en wat verbeterpunten zijn voor het nieuwe beleid. Deze verbeterpunten zijn meegenomen bij de ontwikkeling van dit beleidsplan. Een belangrijk aandachtspunt dat uit de sessies naar voren is gekomen, is dat de samenwerking tussen de gemeente en de maatschappelijke organisaties en particuliere initiatieven en de samenwerking tussen de maatschappelijke organisaties en particuliere initiatieven onderling versterkt kan worden. Daarom is in september 2014 door de gemeente in samenwerking met Movactor en Vitras een werkconferentie georganiseerd. Het doel van deze werkconferentie was om tot concrete afspraken te komen die leiden tot een sterkere en intensievere samenwerking tussen de verschillende organisaties. Daarnaast is tijdens deze werkconferentie gediscussieerd over de nieuwe beleidsvoornemens van de gemeente Nieuwegein. Ook de aandachtspunten die uit deze discussie naar voren zijn gekomen zijn meegenomen in de ontwikkeling van dit beleidsplan. In bijlage I is een overzicht opgenomen van de organisaties die hebben deelgenomen aan de brainstormsessies en de werkconferentie. 1.2 Positionering ten opzichte van aanpalende beleidsterreinen Het armoedebeleid staat in relatie tot veel andere beleidsterreinen. Minima hebben immers veelal ook te maken met andere problemen, zoals werkloosheid, schulden en de belemmering om mee te doen aan sociale en sportieve activiteiten omdat zij hiervoor niet voldoende geld hebben. Met dit beleidsplan wordt niet geprobeerd om alle problemen die kunnen spelen bij minima aan te pakken en op te lossen. Deze problemen dienen zoveel mogelijk al binnen de betreffende beleidsterreinen aangepakt te worden. Dit betekent dat binnen die beleidsterreinen al rekening wordt gehouden met de gevolgen van beleidskeuzes voor minima. Het armoedebeleid kan worden beschouwd als een verzameling van een aantal regelingen, die kunnen worden ingezet op het moment dat het niet gelukt is om de problemen die samenhangen met armoede binnen de andere beleidsterreinen op te lossen. Het armoedebeleid vervangt de andere beleidsterreinen dus niet en probeert ook niet te komen tot een gescheiden aanpak van multi-problematiek voor mensen met een laag inkomen. 6

7 2 Waarom dit beleidsplan? Er zijn verschillende aanleidingen om het huidige beleid van de gemeente Nieuwegein te herzien. Deze aanleidingen worden in dit hoofdstuk toegelicht. 2.1 Maatregelen van het Rijk Begin juli 2014 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Maatregelen WWB aangenomen. Dit voorstel bevat een aantal wijzigingen die wij moeten doorvoeren in het Nieuwegeinse armoedebeleid: Het Rijk wil het armoedebeleid van gemeenten versterken. Daarom stelt het Rijk vanaf miljoen en vanaf 2015 structureel 90 miljoen extra beschikbaar via het gemeentefonds. Gemeenten kunnen zelf bepalen hoe deze de extra middelen willen inzetten. Daarnaast stelt het Rijk jaarlijks structureel 10 miljoen beschikbaar voor de ondersteuning van landelijke initiatieven en organisaties, zoals het Jeugdsportfonds en Sportimpuls. Het Rijk wil dat gemeenten gerichtere inkomensondersteuning (maatwerk) gaan bieden, zodat de middelen meer terecht komen bij de mensen die echt ondersteuning nodig hebben. Daarom komt de beleidsruimte voor de gemeente om categoriale regelingen te hanteren voor chronisch zieken en gehandicapten, ouderen en ouders met schoolgaande kinderen per 1 januari 2015 te vervallen. Gemeenten kunnen deze regelingen vanaf deze datum dus niet meer hanteren. Voor de categoriale regelingen geldt wel een overgangsrecht van 6 maanden. De beleidsruimte voor de gemeente om een collectieve ziektekostenverzekering te bieden blijft bestaan en wordt verruimd. De inkomensgrens voor het bieden van een collectieve ziektekostenverzekering, die nu op 110% van het sociaal minimum is gesteld, vervalt. Dit geeft de gemeente de mogelijkheid om de collectieve ziektekostenverzekering aan te bieden aan een bredere doelgroep. De langdurigheidstoeslag wordt per 1 januari 2015 vervangen door een individuele inkomenstoeslag. De individuele inkomenstoeslag is bedoeld voor mensen tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd, die langdurig moeten rondkomen van een laag inkomen en gelet op hun individuele omstandigheden geen zicht hebben op verbetering van hun inkomen. Voor de individuele inkomenstoeslag geldt geen wettelijke inkomensgrens. Gemeenten mogen de hoogte van deze inkomensgrens zelf bepalen. Hoewel de gemeenten beleidsruimte hebben om het armoedebeleid naar eigen inzicht vorm te geven heeft het Rijk gemeenten opgeroepen om binnen het armoedebeleid meer maatwerk te leveren, in te zetten op preventie en vroegsignalering en extra in te zetten op kinderen die leven in een gezin met een laag inkomen. 2.2 Afschaffing inkomensondersteunende regelingen chronisch zieken en gehandicapten Mensen met een chronische ziekte of handicap hebben vaak hogere zorgkosten door bijvoorbeeld medicijngebruik, extra waskosten of het gebruik van hulpmiddelen. Ter compensatie van die hogere zorgkosten ontvingen chronisch zieken en gehandicapten op grond van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Regeling compensatie eigen risico (CER) tot 1 januari 2014 automatisch één of meerdere tegemoetkomingen van het Rijk. Deze tegemoetkomingsregelingen werden uitgekeerd door het Centraal Administratiekantoor (CAK). 7

8 De Eerste Kamer heeft op 3 juni 2014 de Wet tot afschaffing van de Wtcg en CER aangenomen. Daarmee zijn de Wtcg en CER met terugwerkende kracht op 1 januari 2014 afgeschaft. De reden van het afschaffen van de Wtcg en CER is dat deze regelingen ongericht zijn. Zo zijn er chronisch zieken en gehandicapten die een tegemoetkoming ontvingen terwijl zij geen hogere zorgkosten hebben of een inkomen hebben dat normaal gesproken zou moeten volstaan om hogere zorgkosten te dekken. Omgekeerd zijn er ook chronisch zieken en gehandicapten met daadwerkelijke meerkosten die geen Wtcg- of CER-uitkering kregen, terwijl het inkomen van deze groep niet altijd toereikend is om die daadwerkelijke meerkosten te betalen. Het Rijk veronderstelt dat gemeenten beter in staat zijn om gerichte inkomensondersteuning te leveren aan chronisch zieken en gehandicapten. Ter vervanging van de Wtcg en CER krijgen gemeenten daarom de bevoegdheid om een nieuwe compensatieregeling voor chronisch zieken en gehandicapten te organiseren. Zij krijgen daarvoor ongeveer éénderde van het budget dat het CAK in 2013 kreeg voor de uitvoering van de Wtcg en CER. Op het beschikbare budget wordt dus een forse korting toegepast. In 2014 is een verkenning uitgevoerd naar de wijze waarop wij invulling willen geven aan de nieuwe bevoegdheid. Ter vervanging van de Wtcg en CER gaat de gemeente Nieuwegein twee nieuwe regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten organiseren: een uitgebreidere collectieve ziektekostenverzekering en een tegemoetkomingsregeling voor chronisch zieken en gehandicapten.. De kaders van de collectieve ziektekostenverzekering worden uitgewerkt in dit beleidsplan. De kaders van de tegemoetkomingsregeling voor chronisch zieken en gehandicapten worden opgenomen in het Besluit en de Wmo Verordening Rekenkameronderzoek De Rekenkamercommissie heeft in november 2012 een onderzoek gepubliceerd over de uitvoering en het bereik van het armoedebeleid van onze gemeente. Een algemene conclusie van het rapport is dat Nieuwegein het bestaande armoedebeleid goed op orde heeft. In vergelijking met andere gemeenten heeft Nieuwegein een relatief breed aanbod. In het rapport worden echter wel enkele aanbevelingen gedaan om het beleid verder te verbeteren: Heroverweeg de inzet van de U-pas en verken of er alternatieve instrumenten zijn die beter aansluiten op de wensen en behoeften van de doelgroep. Haal banden met externe partners aan door invulling te geven aan een gestructureerd en volwaardig overleg. Leg de focus nog meer op de preventie van armoede. Een belangrijk aandachtspunt is dat de informatie die de gemeente over het beleid verspreid niet altijd aankomt bij de doelgroep. De gemeenteraad heeft het college opdracht gegeven om invulling te geven aan deze aanbevelingen. De gemeenteraad heeft bij behandeling van het rapport van de Rekenkamercommissie een motie ingediend met betrekking tot armoede onder kinderen in Nieuwegein. Volgens de raad is armoede onder kinderen in Nieuwegein een groeiend probleem en is in het rapport te weinig aandacht voor de inzet van Nieuwegein op kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. De raad heeft het college daarom opgeroepen de armoedeproblematiek onder kinderen in Nieuwegein in kaart te brengen en vervolgens oplossingen voor dit probleem aan te dragen. 2.4 Coalitieakkoord De herijking van het armoedebeleid maakt onderdeel uit van de herstructurering van het brede sociaal domein. Bij de herstructurering van het sociaal domein hanteren wij een aantal algemene 8

9 uitgangspunten die wij willen doorvertalen in de verschillende beleidsonderdelen binnen dat sociaal domein. Deze uitgangspunten zijn opgenomen in het coalitieakkoord : Onze inwoners zijn in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor het oplossen van hun vragen en problemen en de eigen kracht van onze inwoners staat daarbij centraal. Er wordt daarom altijd eerst gekeken wat iemand zelf of met behulp van zijn eigen netwerk nog kan, voordat zorg of ondersteuning wordt geboden. De toegang tot voorzieningen wordt laagdrempelig en dichtbij de inwoner georganiseerd. Inwonersinitiatieven krijgen de ruimte. We zetten sterk in op preventie en vroegsignalering van ondersteuningsvragen. Aanvragen wordt zoveel mogelijk overbodig, omdat we proactief mensen benaderen. We vereenvoudigen de aanvragen door het verder digitaliseren van deze aanvragen. Deze algemene uitgangspunten dienen ook doorvertaald te worden in het nieuwe armoedebeleid. Naast deze algemene uitgangspunten, zijn in het coalitieakkoord een aantal specifieke speerpunten ten aanzien van het armoedebeleid opgenomen die in dit nieuwe beleidsplan invulling krijgen: We handhaven de kwaliteit van het huidige armoedebeleid We wijzen inwoners proactief op de bestaande minimaregelingen en helpen om een aanvraag in te dienen (zowel aan het loket als digitaal) We verkennen alternatieven voor de U-pas die beter inspelen op de behoeften van Nieuwegeiners 9

10 3 Voor welke opgave staan we? 3.1 Sociale opgave Armoede wordt vaak omschreven als het hebben van weinig geld, waardoor iemand niet in zijn basisbehoeften kan voorzien. Armoede heeft echter niet alleen tot gevolg dat iemand zijn huur en boodschappen niet kan betalen en heeft ook gevolgen voor andere leefgebieden. Minima lopen bijvoorbeeld meer risico op een slechte gezondheid en hebben minder kansen om mee te doen aan de samenleving. Andersom kunnen problemen op andere leefgebieden, zoals een zwakke gezondheid, werkloosheid, het verlies van een partner of psychische problemen ook tot gevolg hebben dat iemand financieel niet meer kan rondkomen: Armoede is niet alleen een financieel probleem, maar gaat samen met andere risicofactoren. Bij alle mensen die in de neerwaartse spiraal van armoede terechtkomen, is er de dynamiek van het samengaan van leven met een minimuminkomen met risicofactoren. Dit zijn bijvoorbeeld een slechte gezondheid, vermoeidheid, depressie, het verlies van regie door een schokkende levenservaring, een uitzichtloze schuldensituatie, sociaal isolement en het ontbreken van perspectief. 1 Een indicator voor armoede is de lage inkomensgrens. 2 Deze inkomensgrens ligt op 110% van het sociaal minimum. In Nieuwegein zijn er huishoudens met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum (peildatum 1 juli 2014). Het gaat om 9% van het totaal aantal huishoudens in de gemeente. Dit percentage ligt lager dan het landelijk gemiddelde, dat ligt op 10,6%. Het gebruik van de minimaregelingen ligt in Nieuwegein op 75% (het betreft het bereik van de individuele bijzondere bijstand, tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, ouderentoeslag, collectieve ziektekostenverzekering en de langdurigheidstoeslag). Dit betekent dat 75% van de huishoudens met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum in Nieuwegein gebruik maakt van één of meerdere minimaregelingen. Gebruik minimaregelingen Gebruik U-pas Houten 60% 98% IJsselstein 49% 57% Lopik 50% n.v.t. Nieuwegein 75% 66% Vianen 44% n.v.t. Bron: WIL en gemeente Nieuwegein (peildatum: april 2014) Nieuwegein heeft in vergelijking met de andere WIL-gemeenten het grootste bereik (m.u.v. de U- pas). Dit betekent echter niet dat er geen verdere verbeteringen meer mogelijk zijn. Uit gesprekken met onze maatschappelijke partners is ons gebleken: Dat er een groep mensen is die juist niet wordt bereikt, omdat wij hen niet weten te bereiken via reguliere communicatiemiddelen (het gelddomein op de gemeentewebsite, folders, advertenties in de Molenkruier). Niet alle huishoudens uit de doelgroep 1 Nederland, T. Stavenuiter, M. Swinnen, H (2011). Van inkomensondersteuning tot Wmo: Twintig jaar armoedebeleid in Nederland. Utrecht: Verwey Jonker Instituut. 2 Het feit dat een huishouden een laag inkomen heeft, betekent overigens niet dat er automatisch sprake is van armoede (oftewel financiële problemen) binnen dat huishouden. De cijfers geven daarom slechts een indicatie van het aantal arme gezinnen in de gemeente. Er zijn mensen die goed met een laag inkomen kunnen rondkomen. Er zijn ook mensen met een hoger inkomen die daar minder goed mee kunnen rondkomen. 10

11 beschikken bijvoorbeeld over een computer. Daarnaast leest niet iedereen de folders en de advertenties in de Molenkruier. Wij zullen daarom moeten nadenken over de wijze waarop wij deze mensen wel kunnen bereiken en de mogelijkheden verkennen om hiervoor intermediairs (maatschappelijke organisaties en vrijwilligers) in te zetten. Omgekeerd is er een aanbod van regelingen waarmee een grote groep mensen wordt bereikt, maar waarbij het de vraag is of het aanbod wel (voldoende) voorziet in een behoefte. Dit geldt bijvoorbeeld voor de ouderentoeslag. Het is de vraag of deze regeling nog voldoet aan de behoeften van de doelgroep omdat het risico op armoede onder ouderen steeds kleiner wordt (zie hieronder). Daarnaast zijn de huidige regelingen vooral gericht op inkomensondersteuning, terwijl wij meer focus willen leggen op de preventie van armoedeproblemen en het vergroten van de zelfredzaamheid van de doelgroep. Verder zien we dat de samenstelling van onze doelgroep verandert. Binnen de totale doelgroep zijn de afgelopen jaren nieuwe risicogroepen ontstaan en worden andere doelgroepen juist niet langer als risicogroep beschouwd: 3 o Kinderen Het aantal kinderen in Nederland dat leeft in een gezin met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum is de afgelopen jaren gestegen. Deze trend is ook in Nieuwegein zichtbaar. Het aantal kinderen in een huishouden met een laag inkomen is in de periode gestegen met 9,1% van 980 tot o Alleenstaande ouders Alleenstaande ouders lopen een groter risico op armoede dan paren met kinderen. Als gevolg van de Wet Hervorming Kindregelingen daalt de koopkracht van alleenstaande ouders in 2015 met ongeveer 0,5%, terwijl de koopkracht van de gemiddelde Nederlander stijgt met 0,5%. De toeslag op de bijstandsnorm voor alleenstaande ouders komt te vervallen. Hierdoor wordt de hoogte van de bijstandsuitkering van een alleenstaande ouder gelijk aan de bijstandsuitkering van een alleenstaande. Ter compensatie van het vervallen van deze toeslag wordt het kindgebonden budget voor alleenstaande ouders verhoogd met de zogenaamde alleenstaande ouder-kop. Met deze maatregelen wil het Rijk de armoedeval voor alleenstaande ouders die vanuit de uitkering aan het werk gaan verkleinen en wordt het voor alleenstaande ouders lonender om te gaan werken. Het negatieve inkomenseffect van de maatregel is dus een bedoeld effect. We willen echter voorkomen dat kinderen van alleenstaande ouders de dupe worden van deze maatregel en zetten daarom maatregelen in die specifiek gericht zijn op kinderen. o o Chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen Een gedeelte van deze doelgroep doet al een beroep op het armoedebeleid. De verwachting is dat dit beroep zal toenemen als gevolg van de afschaffing van de Wtcg en CER en de verhoging van het eigen risico van de zorgverzekering. Werkende armen Niet allen mensen met een laag inkomen hebben een bijstandsuitkering. Steeds vaker maken ook mensen met een baan deel uit van de doelgroep van het armoedebeleid. Het gaat hier om mensen die in het verleden altijd financieel zelfredzaam zijn geweest en die door een verandering in hun levenssituatie in financiële problemen of schulden terecht zijn komen (bijvoorbeeld na een echtscheiding, waardoor een van beide partners de hypotheek op het huis plotseling alleen moet dragen). 3 Bron: SCP 11

12 OuderenVan oudsher werden ouderen beschouwd als een groep met een verhoogd risico op armoede. De afgelopen jaren is hierin verandering gekomen. Onder ouderen is het aandeel met een laag inkomen in vergelijking met andere leeftijdsgroepen het laagst. De verklaring hiervoor is dat de meeste ouderen naast hun AOW een aanvullend pensioen hebben. Het SCP en CBS beschouwen deze groep daarom niet langer als een risicogroep. In algemene zin kunnen we stellen dat het huidige beleid nog te ongericht is. Wij zien het als een uitdaging om met het nieuwe armoedebeleid te komen tot een meer gerichte aanpak. Onze opgave is daarom om binnen de kaders van het nieuwe beleid betere invulling te geven aan de ondersteuning van de bovengenoemde doelgroepen. Omdat armoede een complex probleem is dat samengaat met andere risicofactoren, is het belangrijk dat wij armoede daarbij niet als een eenzijdig (financieel) probleem benaderen. Ontwikkeling doelgroep Vanaf het jaar 2014 wordt licht herstel van de Nederlandse economie verwacht. Het economisch herstel zal zich naar verwachting niet direct vertalen in een toename van de werkgelegenheid en een afname van het aantal huishoudens met een laag inkomen. Verondersteld wordt dat het aantal huishoudens met een laag inkomen in de periode procentueel evenveel stijgt als het aantal bijstandsuitkeringen in de gemeente Nieuwegein. De verwachting is dat als gevolg van de nasleep van de economische recessie de doelgroep van het armoedebeleid in 2015 nog zal groeien. Vanaf 2016 wordt een lichte afname van de doelgroep verwacht (cijfers conform begroting WIL 2015). Huishoudens met inkomen tot 110% van het sociaal minimum Juridische opgave Op 1 juli 2014 is de Wet Maatregelen WWB aangenomen door de Eerste Kamer. In deze wet zijn verschillende wijzigingen met betrekking tot het armoedebeleid opgenomen. De wijzigingen maken aanpassing van de huidige verordeningen en beleidsregels noodzakelijk: De verordening Langdurigheidstoeslag WWB wordt ingetrokken en vervangen door de Verordening individuele inkomenstoeslag De Regeling categoriale bijstand voor 65 jaar en ouder wordt ingetrokken De Regeling tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten wordt ingetrokken De Verordening Participatie Schoolgaande kinderen wordt vervangen door de Verordening participatie kinderen van ouders met een laag inkomen Daarnaast worden de Beleidsregels individuele bijzondere bijstand herzien. Er wordt opnieuw bekeken voor welke kostensoorten individuele bijzondere bijstand wordt verstrekt. Voor kosten die gedekt kunnen worden door een voorliggende voorziening wordt geen individuele bijzondere bijstand verstrekt. Dat blijft ook in de toekomst zo. De uitvoering van de minimaregelingen is grotendeels belegd bij WIL. In de gemeenschappelijke regeling is bepaald dat de beleidsvorming in het kader van het armoedebeleid een lokale aangelegenheid blijft. Dit betekent dat iedere gemeente die deelneemt in WIL afzonderlijke beleidsregels en verordeningen heeft en WIL per gemeente andere criteria moet hanteren bij het afhandelen en toekennen van aanvragen. Bij de aanpassing van de huidige verordeningen en beleidsregels wordt getracht het nieuwe beleid van de afzonderlijke WIL-gemeenten waar mogelijk te stroomlijnen, omdat dit de uitvoering van de 12

13 minimaregelingen voor WIL vereenvoudigd. Het stroomlijnen van de verordeningen en beleidsregels is echter geen doel op zich en de uitgangspunten van de lokale politiek zijn leidend. De gemeente behoudt de verordende bevoegdheid en kan daarmee altijd afwijken van regionale voorstellen of afspraken. 3.3 Financiële opgave De verwachting is dat de doelgroep van het armoedebeleid de komende jaren zal toenemen door de nasleep van de economische recessie. Daarnaast wordt verwacht dat het beroep op het armoedebeleid extra toeneemt door de afschaffing van de Wtcg en CER en de verhoging van het eigen risico op de zorgverzekering. De kosten van het armoedebeleid zullen hierdoor stijgen. Hoewel wij te maken krijgen met een kostenstijging is de verwachting dat er ruimte zal ontstaan binnen het financieel kader van het armoedebeleid: De gemeente krijgt extra middelen van het Rijk voor de intensivering van het armoedebeleid Wij krijgen middelen van het Rijk voor een nieuwe compensatieregeling voor chronisch zieken en gehandicapten Met de afschaffing van de huidige categoriale regelingen vallen middelen vrij. Aan deze middelen kunnen wij een nieuwe bestemming geven De middelen voor het armoedebeleid zijn niet geoormerkt door het Rijk. Dat betekent dat de middelen in principe ook voor andere beleidsdoeleinden kunnen worden aangewend. De gemeente heeft hierin beleidsvrijheid. Onderstaande tabel geeft inzicht in de middelen die bij ongewijzigd beleid zijn begroot voor het armoedebeleid (bedragen * 1000). beschikbare middelen bijzondere bijstand categoriale regelingen subsidies U-pas extra middelen rijk intensivering armoedebeleid middelen afschaffing Wtcg/CER individuele inkomenstoeslag vereenvoudigen toegang voorzieningen totaal Bedragen *1000 Toelichting bij de tabel: Onder de bijzondere bijstand vallen de individuele bijzondere bijstand, collectieve ziektekostenverzekering en de individuele inkomenstoeslag (voorheen langdurigheidstoeslag). Onder middelen categoriale regelingen vallen de ouderentoeslag en tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten. Deze regelingen vervalen per 1 januari De gemeente kan zelf bepalen op welke wijze de middelen die hiermee vrijvallen worden ingezet. Onder subsidies vallen de subsidie aan Stichting Urgente Noden Nieuwegein (SUNN, ), Stichting Leergeld ( , voor de uitvoering van de participatieregeling voor kinderen en de computerregeling) en Movactor ( voor het project thuisadministratie). Onder U-pas vallen de kosten van de U-pas. 13

14 Onder extra middelen rijk intensivering armoedebeleid vallen de middelen die de gemeente van het Rijk krijgt voor de intensivering van het armoedebeleid. Onder de middelen afschaffing Wtcg/CER vallen de middelen die de gemeente van het Rijk krijgt voor de ontwikkeling van een nieuwe compensatieregeling voor chronisch zieken en gehandicapten. De gemeente Nieuwegein krijgt hiervoor in 2015, in 2016 en structureel vanaf Een deel van dit budget is beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van de collectieve ziektekostenverzekering (zie tabel). Op grond van de Participatiewet krijgen gemeenten per 1 januari 2015 de mogelijkheid om een individuele studietoeslag te verstrekken aan studerende jonggehandicapten die niet in staat zijn om het wettelijk minimumloon te verdienen maar die wel kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt. Voor deze doelgroep ligt de drempel om een studielening af te sluiten hoger omdat jonggehandicapten over het algemeen een grotere afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Het risico dat zij hun studielening niet kunnen terugbetalen is daardoor groter. Om deze belemmering om te gaan studeren weg te nemen kunnen gemeenten jonggehandicapten tegemoetkomen met een studietoeslag. De studietoeslag wordt door de Participatiewet aangemerkt als een vorm van bijzondere bijstand. Voor de uitvoering van de regeling stort het Rijk middelen in het gemeentefonds. De ontwikkeling van de individuele studietoeslag is belegd bij WIL. Daarbij worden de middelen die het Rijk stort in het gemeentefonds voor de uitvoering van de individuele studietoeslag (zoals opgenomen in de tabel) gehanteerd als het financieel kader waarbinnen de regeling ontwikkeld moet worden. Vanaf 2015 is structureel gereserveerd voor het vereenvoudigen van de toegang tot de minimaregelingen en het vereenvoudigen van de toegang tot sport en cultuur voor mensen met een laag inkomen. Wij staan voor de opgave om te bepalen hoe we de (extra) beschikbare middelen gaan inzetten. Daarbij dienen we kritisch te bekijken voor wie we de middelen willen inzetten, rekening houdend met de veranderde samenstelling van de doelgroep. 14

Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017

Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017 2 0 14-3 4 /. 9 Nieuwegein Gemeenteraad Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017 Datum 26 september 2014 Raadsvoorstel Afdeling Strategie Maatschappelijke Ontwikkeling Portefeuillehouder

Nadere informatie

Armoedeaanpak Gemeente Leeuwarden. De kunst van het rondkomen

Armoedeaanpak Gemeente Leeuwarden. De kunst van het rondkomen Armoedeaanpak Gemeente Leeuwarden De kunst van het rondkomen Voorwoord Armoede is een onrecht. Het terugdringen van armoede is een belangrijke ambitie van dit college. Een ambitie die vele domeinen en

Nadere informatie

Rondkomen en Meedoen

Rondkomen en Meedoen Rondkomen en Meedoen gemeente Ede Gemeente Ede 1 1. Bestuurlijke samenvatting...4 2. Beleidsaanbevelingen...7 2.1. Maatschappelijke effecten beleid...7 2.1.1. Rondkomen met het budget...7 2.1.2. Meedoen

Nadere informatie

Werkwijzer bijzondere bijstand Maatwerk in het armoedebeleid

Werkwijzer bijzondere bijstand Maatwerk in het armoedebeleid Werkwijzer bijzondere bijstand Maatwerk in het armoedebeleid November 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Deel 1 Juridisch kader... 5 Hoofstuk 1 - Inkomensondersteuning in het kader van de WWB/Participatiewet...

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Ondersteund in de basis Beleidsplan Minimabeleid en Schulddienstverlening 2015 2018 INHOUD

Ondersteund in de basis Beleidsplan Minimabeleid en Schulddienstverlening 2015 2018 INHOUD INHOUD Ondersteund in de basis... INHOUD... 2 1. INLEIDING... 3 a. Geen Transitie, wel Transformatie... 4 b. Doelgroep en Kengetallen... 4 c. Verruiming van de Doelgroep... 4 2. PREVENTIE... 5 a. Informatie

Nadere informatie

Veenendaal, september 2011. Meer voor minder Meerjarennota "Minimabeleid Veenendaal 2012-2015"

Veenendaal, september 2011. Meer voor minder Meerjarennota Minimabeleid Veenendaal 2012-2015 Veenendaal, september 2011 Meer voor minder Meerjarennota "Minimabeleid Veenendaal 2012-2015" MEERJARENNOTA MINIMABELEID 2012 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Kaders minimabeleid 2012-2015 3. Uitgangspunten

Nadere informatie

Zekerheid, solidariteit en in vertrouwen Uitgangspunten Duurzame Armoedebestrijding

Zekerheid, solidariteit en in vertrouwen Uitgangspunten Duurzame Armoedebestrijding Zekerheid, solidariteit en in vertrouwen Uitgangspunten Duurzame Armoedebestrijding Inleiding... 3 1 Gemeentelijk beleidskader... 5 1.1 Inkomensbeleid... 5 1.1.1 Inkomensbeleid is van het Rijk... 5 1.1.2

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard Oktober 2012 oktober 2016 September 2012 2 3 Inleiding De schuldhulpverlening is flink in beweging. Door de economische crisis raken meer

Nadere informatie

KANSARM? KANSRIJK! Kadernota armoedebeleid Roermond 2012-2014

KANSARM? KANSRIJK! Kadernota armoedebeleid Roermond 2012-2014 KANSARM? KANSRIJK! Kadernota armoedebeleid Roermond 2012-2014 Inhoud 1. Inleiding...3 1.1. Het nieuwe beleid in een notendop... 3 1.2. Totstandkoming van deze kadernota... 3 1.3. Het huidige armoedebeleid...

Nadere informatie

Effectiever minimabeleid in Amersfoort

Effectiever minimabeleid in Amersfoort Effectiever minimabeleid in Amersfoort Trudi Nederland Marieke Wentink Marian van der Klein M.m.v. Marie-Christine van Dongen en Monique Stavenuiter Oktober 2007 Inhoud Samenvatting 5 1 Het minimabeleid

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten 1 2 Inhoudsopgave 1. Leeswijzer p. 4 2. Inleiding p. 5 3. Verkenning, analyse en vernieuwingsmogelijkheden p. 6 4. Visie en uitgangspunten p.11 5. Keuzes

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Met respect. op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie

Met respect. op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie Met respect op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie 14 januari 2014 Inhoudsopgave Pag. Woord vooraf 4 Samenvatting 5 1. Inleiding 8 2. Wat komt

Nadere informatie

Wmo beleid 2015-2018

Wmo beleid 2015-2018 Wmo beleid 2015-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Samenvatting 5 1. Inleiding 7 1.2 Transitie en transformatie 7 1.3 Doel beleidsplan Wmo 2015-2018 8 1.5 Rol adviesraden 8 2. De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Kadernota Werk en Inkomensondersteuning. De Participatiewet in de Hoeksche Waard

Kadernota Werk en Inkomensondersteuning. De Participatiewet in de Hoeksche Waard Kadernota Werk en Inkomensondersteuning De Participatiewet in de Hoeksche Waard 1 Woord vooraf Het bieden van een kader voor de invoering en uitvoering van de Participatiewet lijkt een hachelijke zaak.

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar. (Met) schuldenaar aan zet! Deel II. Juli 2012 - juli 2016

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar. (Met) schuldenaar aan zet! Deel II. Juli 2012 - juli 2016 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar (Met) schuldenaar aan zet! Deel II Juli 2012 - juli 2016 Mei 2012 * 2 Inleiding De schuldhulpverlening is flink in beweging. Door de economische

Nadere informatie

Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk

Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk 2012 2015-0 - Inleiding Het hebben van (problematische) schulden vormt een belemmering voor participatie. Het oplossen of voorkomen van schulden is daarom van

Nadere informatie

Armoedebestrijding. Doel en vraagstelling. Conclusie

Armoedebestrijding. Doel en vraagstelling. Conclusie Opdrachtgever IWI Armoedebestrijding Doel en vraagstelling Opdrachtnemer IWII Om de inkomenspositie van de kwetsbaren te verbeteren heeft het kabinet veel maatregelen getroffen om armoede te bestrijden.

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

BELEIDSKADER AANPAK ARMOEDE 2013-2017. 'Financiën op orde, ruimte om mee te doen'

BELEIDSKADER AANPAK ARMOEDE 2013-2017. 'Financiën op orde, ruimte om mee te doen' BELEIDSKADER AANPAK ARMOEDE 2013-2017 'Financiën op orde, ruimte om mee te doen' 1 In toenemende mate zijn onze inwoners onzeker over hun inkomen. Dat kinderen het beter krijgen dan hun ouders, lijkt minder

Nadere informatie

KADERNOTA WMO 2015. Kadernota Wmo 2015. 10 januari 2014 1/25

KADERNOTA WMO 2015. Kadernota Wmo 2015. 10 januari 2014 1/25 Kadernota Wmo 2015 10 januari 2014 1/25 INHOUD HOOFDSTUK 1 INLEIDING 3 1.1 Aanleiding: beleid vaststellen om implementatie tijdig gereed te hebben 3 1.2 Afbakening 3 1.3 Werkwijze: betrokkenheid van maatschappelijke

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE "SCHULDHULPVERLENING IN DE GEMEENTE DEN HELDER SAMEN DOEN"

BELEIDSNOTITIE SCHULDHULPVERLENING IN DE GEMEENTE DEN HELDER SAMEN DOEN Stuknummer: bl07.00408 BELEIDSNOTITIE "SCHULDHULPVERLENING IN DE GEMEENTE DEN HELDER IS SAMEN DOEN" Inhoudsopgave 2 Hoofdstuk 1 Inleiding 4 1.1. Conferentie schuldhulpverlening 4 1.2. Probleemstelling

Nadere informatie

VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer: 3 12ini02353

VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer: 3 12ini02353 VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer: 3 12ini02353 1. Onderwerp: Beleidsplan schulddienstverlening 2012-2015 2. Voor welke raadscyclus: 3. Agendering: 4. Behandelwijze: 5. Indien raadsrotonde, hoeveel

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 Raadsstuk Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 1. Inleiding De nota Werk! beschrijft de inzet van de gemeente voor de toeleiding naar werk van bijstandsgerechtigden. De nota vervangt de eerder

Nadere informatie

Met Elkaar, Voor Elkaar. De Doetinchemse Keuze 3

Met Elkaar, Voor Elkaar. De Doetinchemse Keuze 3 Met Elkaar, Voor Elkaar De Doetinchemse Keuze 3 23 mei 2014 Met Elkaar, Voor Elkaar De Doetinchemse Keuze 3 LEESWIJZER 6 Verhouding DDK3 t.o.v. uitvoeringsagenda s en verordeningen 6 DEEL 0. INLEIDING

Nadere informatie

Schuldhulpverlening in Lelystad Perspectief bieden aan Mensen met Schulden

Schuldhulpverlening in Lelystad Perspectief bieden aan Mensen met Schulden Schuldhulpverlening in Lelystad Perspectief bieden aan Mensen met Schulden 2011-2014 Afdeling Beleid i.s.m. Werk, Inkomen & Zorg Inhoudsopgave I Inleiding 2 II De gemeentelijke taakstelling 4 III De uitvoering

Nadere informatie

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk Katwijk visie en te maken keuzes Inhoud 1. INLEIDING...3 LEESWIJZER...3 2. CONTEXT...4 STELSELWIJZIGING IN DE ZORG...4 SITUATIE IN KATWIJK...6 WAT BETEKENT DIT ALLES?...5 3. DE NIEUWE WMO...7 DE OPDRACHT...7

Nadere informatie

Sociaal domein in de praktijk. De aanpak van het beleid in het sociaal domein, vertaald naar de praktijk in Noordwest Fryslân

Sociaal domein in de praktijk. De aanpak van het beleid in het sociaal domein, vertaald naar de praktijk in Noordwest Fryslân Sociaal domein in de praktijk De aanpak van het beleid in het sociaal domein, vertaald naar de praktijk in Noordwest Fryslân Oktober 2014 INLEIDING... 3 HOOFDSTUK 1. UITGANGSPUNTEN EN PERSPECTIEVEN...

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie