Armoedebeleid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Armoedebeleid 2015-2018"

Transcriptie

1 Armoedebeleid Gemeente Nieuwegein 7 november 2014 versie

2 2

3 Inhoudsopgave 1 INLEIDING Totstandkoming Positionering ten opzichte van aanpalende beleidsterreinen 6 2 WAAROM DIT BELEIDSPLAN? Maatregelen van het Rijk Afschaffing inkomensondersteunenden regelingen chronisch zieken en gehandicapten Rekenkameronderzoek Coalitieakkoord VOOR WELKE OPGAVE STAAN WE? Sociale opgave Juridische opgave Financiele opgave 13 4 WAT WILLEN WE BEREIKEN? Doel Uitgangspunten 15 5 WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Focus op vroegsignalering en preventie Communicatie met de doelgroep Meer ruimte voor particuliere initiatieven Een slimme stadspas voor alle minima Algemene voorzieningen Een vangnet op maat Samenwerking in het sociale domein Samenvattend overzicht Inkomenseffecten van het voorgestelde beleid 29 6 HOE GAAN WE DAT ORGANISEREN EN AANSTUREN? Organisatie Sturing 31 7 HOE DEKKEN WE DE UITVOERING? Meerjarenbegroting BIJLAGE I BETROKKEN STAKEHOLDERS 35 BIJLAGE II RANDVOORWAARDEN VAN DE STADSPAS VOOR MINIMA 36 BIJLAGE III INKOMENSEFFECTEN VAN HET VOORGESTELDE BELEID 37 BIJLAGE IV STREEFWAARDEN PRESTATIE-INDICATOREN

4 4

5 1 Inleiding De gemeente Nieuwegein heeft een goed en uitgebreid armoedebeleid. Bij het lokale bestuur is er altijd het besef geweest dat een goed armoedebeleid nodig is om mensen met een laag inkomen de kans te geven om mee te doen aan de samenleving. Mee kunnen doen betekent dat iemand voldoende middelen heeft om in zijn bestaan te kunnen voorzien, maar bijvoorbeeld ook om lid te worden van een sportvereniging en deel te nemen aan culturele en sociale activiteiten. Meedoen is vooral voor kinderen heel belangrijk. Kinderen moeten kunnen meedoen met hun leeftijdsgenoten. De situatie waarin hun ouders verkeren mag daar geen belemmering voor vormen. Het armoedebeleid maakt onderdeel uit van het sociaal domein. En dat sociaal domein van zorg, onderwijs, werk en inkomensondersteuning is vollop in beweging. Meedoen in de samenleving heeft een nieuwe betekenis gekregen. Participatie via werk wordt als het hoogste goed gezien. Maar ook de deelname aan de samenleving op allerlei andere terreinen is van wezenlijk belang. De gemeente is daarnaast niet langer vanzelfsprekend verantwoordelijk voor het oplossen van problemen en vragen van haar inwoners en doet een beroep op de eigen kracht van mensen en de samenleving. Het Rijk geeft lokale overheden meer ruimte om ondersteuning te geven aan verschillende doelgroepen met een laag inkomen. Dit mede omdat het door de economische recessie ook voor mensen die altijd een eigen inkomen hebben verdiend moeilijker wordt om rond te komen. Mensen met een laag inkomen bevinden zich tegenwoordig steeds vaker niet alleen onder gepensioneerden en werklozen, maar ook onder zelfstandige ondernemers en mensen die gewoon aan het werk zijn. Deze laatste groep wordt ook wel aangeduid als de werkende armen. Deze ontwikkelingen vormen redenen om oude denkpatronen los te laten en tot nieuwe werkwijzen te komen. We bekijken samen met onze maatschappelijke partners hoe we mensen met een laag inkomen al in een vroeg stadium kunnen ondersteunen, zodat zij grip krijgen en houden op hun situatie om uiteindelijk weer zelfredzaam te kunnen zijn. In dit beleidsplan is uitgewerkt hoe wij dat de komende jaren gaan doen. Leeswijzer Dit beleidsplan is als volgt opgebouwd. In de rest van dit hoofdstuk wordt toegelicht hoe het beleidsplan tot stand gekomen is en welke partijen daarbij betrokken zijn. Daarna wordt kort uiteen gezet hoe het armoedebeleid zich verhoudt tot andere beleidsterreinen. In hoofdstuk 2 wordt beschreven wat de aanleidingen voor de herziening van het armoedebeleid zijn. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 uiteengezet voor welke opgaven de gemeente staat bij invoering van het nieuwe armoedebeleid. Daarbij wordt onder andere inzicht gegeven in de ontwikkeling van de doelgroep van het armoedebeleid en het financieel kader waarbinnen het beleid vormgegeven dient te worden. In hoofdstuk 4 worden het doel en uitgangspunten van het armoedebeleid beschreven. In hoofdstuk 5 wordt vervolgens toegelicht welke maatregelen wij nemen om het doel te bereiken. Hoofdstuk 6 geeft inzicht in de organisatorische consequenties van het nieuwe beleid en de wijze waarop we op de effecten van het beleid willen sturen. Tenslotte wordt in hoofdstuk 7 de begroting van het beleid gepresenteerd en stilgestaan bij de financiële risico s. 1.1 Totstandkoming Regionale samenwerking Het armoedebeleid van de gemeente wordt gedeeltelijk uitgevoerd door de gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom (WIL). WIL is de regionale sociale dienst van de Lekstroomgemeenten Houten, IJsselstijn, Lopik, Nieuwegein en Vianen. In de gemeenschappelijke 5

6 regeling is vastgelegd dat de beleidsvorming en -ontwikkeling met betrekking tot het armoedebeleid een lokale aangelegenheid blijft. Bij de ontwikkeling van het nieuwe beleid en de implementatie van de wetswijzigingen heeft wel samenwerking en afstemming plaatsgevonden met de andere vier gemeenten en WIL. Deze regionale afstemming heeft de volgende voordelen: Door kennis en ideeën met elkaar te delen, voorkomen we dat iedere gemeente voor zich moet verkennen wat er gaat veranderen, wat de consequenties zijn van die veranderingen en op welke wijze het nieuwe armoedebeleid kan worden ingevuld. Door samen te werken kunnen we de minimaregelingen die WIL uitvoert waar mogelijk stroomlijnen. Dit voorkomt inefficiëntie in de uitvoering. Hoewel het stroomlijnen van de regelingen voordelen met zich mee kan brengen, is het stroomlijnen van de minimaregelingen geen doel op zich geweest. De uitgangspunten van de lokale politiek zijn in het ontwikkelproces leidend gebleven. Betrokken stakeholders In de oriëntatiefase van het herijkingsproces hebben brainstormsessies plaatsgevonden met de gemeenteraad, maatschappelijke organisaties en particuliere initiatieven die zich inzetten voor minima. In deze sessies hebben wij met elkaar verkend wat er goed gaat binnen het armoedebeleid van Nieuwegein, waar knelpunten zitten en wat verbeterpunten zijn voor het nieuwe beleid. Deze verbeterpunten zijn meegenomen bij de ontwikkeling van dit beleidsplan. Een belangrijk aandachtspunt dat uit de sessies naar voren is gekomen, is dat de samenwerking tussen de gemeente en de maatschappelijke organisaties en particuliere initiatieven en de samenwerking tussen de maatschappelijke organisaties en particuliere initiatieven onderling versterkt kan worden. Daarom is in september 2014 door de gemeente in samenwerking met Movactor en Vitras een werkconferentie georganiseerd. Het doel van deze werkconferentie was om tot concrete afspraken te komen die leiden tot een sterkere en intensievere samenwerking tussen de verschillende organisaties. Daarnaast is tijdens deze werkconferentie gediscussieerd over de nieuwe beleidsvoornemens van de gemeente Nieuwegein. Ook de aandachtspunten die uit deze discussie naar voren zijn gekomen zijn meegenomen in de ontwikkeling van dit beleidsplan. In bijlage I is een overzicht opgenomen van de organisaties die hebben deelgenomen aan de brainstormsessies en de werkconferentie. 1.2 Positionering ten opzichte van aanpalende beleidsterreinen Het armoedebeleid staat in relatie tot veel andere beleidsterreinen. Minima hebben immers veelal ook te maken met andere problemen, zoals werkloosheid, schulden en de belemmering om mee te doen aan sociale en sportieve activiteiten omdat zij hiervoor niet voldoende geld hebben. Met dit beleidsplan wordt niet geprobeerd om alle problemen die kunnen spelen bij minima aan te pakken en op te lossen. Deze problemen dienen zoveel mogelijk al binnen de betreffende beleidsterreinen aangepakt te worden. Dit betekent dat binnen die beleidsterreinen al rekening wordt gehouden met de gevolgen van beleidskeuzes voor minima. Het armoedebeleid kan worden beschouwd als een verzameling van een aantal regelingen, die kunnen worden ingezet op het moment dat het niet gelukt is om de problemen die samenhangen met armoede binnen de andere beleidsterreinen op te lossen. Het armoedebeleid vervangt de andere beleidsterreinen dus niet en probeert ook niet te komen tot een gescheiden aanpak van multi-problematiek voor mensen met een laag inkomen. 6

7 2 Waarom dit beleidsplan? Er zijn verschillende aanleidingen om het huidige beleid van de gemeente Nieuwegein te herzien. Deze aanleidingen worden in dit hoofdstuk toegelicht. 2.1 Maatregelen van het Rijk Begin juli 2014 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Maatregelen WWB aangenomen. Dit voorstel bevat een aantal wijzigingen die wij moeten doorvoeren in het Nieuwegeinse armoedebeleid: Het Rijk wil het armoedebeleid van gemeenten versterken. Daarom stelt het Rijk vanaf miljoen en vanaf 2015 structureel 90 miljoen extra beschikbaar via het gemeentefonds. Gemeenten kunnen zelf bepalen hoe deze de extra middelen willen inzetten. Daarnaast stelt het Rijk jaarlijks structureel 10 miljoen beschikbaar voor de ondersteuning van landelijke initiatieven en organisaties, zoals het Jeugdsportfonds en Sportimpuls. Het Rijk wil dat gemeenten gerichtere inkomensondersteuning (maatwerk) gaan bieden, zodat de middelen meer terecht komen bij de mensen die echt ondersteuning nodig hebben. Daarom komt de beleidsruimte voor de gemeente om categoriale regelingen te hanteren voor chronisch zieken en gehandicapten, ouderen en ouders met schoolgaande kinderen per 1 januari 2015 te vervallen. Gemeenten kunnen deze regelingen vanaf deze datum dus niet meer hanteren. Voor de categoriale regelingen geldt wel een overgangsrecht van 6 maanden. De beleidsruimte voor de gemeente om een collectieve ziektekostenverzekering te bieden blijft bestaan en wordt verruimd. De inkomensgrens voor het bieden van een collectieve ziektekostenverzekering, die nu op 110% van het sociaal minimum is gesteld, vervalt. Dit geeft de gemeente de mogelijkheid om de collectieve ziektekostenverzekering aan te bieden aan een bredere doelgroep. De langdurigheidstoeslag wordt per 1 januari 2015 vervangen door een individuele inkomenstoeslag. De individuele inkomenstoeslag is bedoeld voor mensen tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd, die langdurig moeten rondkomen van een laag inkomen en gelet op hun individuele omstandigheden geen zicht hebben op verbetering van hun inkomen. Voor de individuele inkomenstoeslag geldt geen wettelijke inkomensgrens. Gemeenten mogen de hoogte van deze inkomensgrens zelf bepalen. Hoewel de gemeenten beleidsruimte hebben om het armoedebeleid naar eigen inzicht vorm te geven heeft het Rijk gemeenten opgeroepen om binnen het armoedebeleid meer maatwerk te leveren, in te zetten op preventie en vroegsignalering en extra in te zetten op kinderen die leven in een gezin met een laag inkomen. 2.2 Afschaffing inkomensondersteunende regelingen chronisch zieken en gehandicapten Mensen met een chronische ziekte of handicap hebben vaak hogere zorgkosten door bijvoorbeeld medicijngebruik, extra waskosten of het gebruik van hulpmiddelen. Ter compensatie van die hogere zorgkosten ontvingen chronisch zieken en gehandicapten op grond van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Regeling compensatie eigen risico (CER) tot 1 januari 2014 automatisch één of meerdere tegemoetkomingen van het Rijk. Deze tegemoetkomingsregelingen werden uitgekeerd door het Centraal Administratiekantoor (CAK). 7

8 De Eerste Kamer heeft op 3 juni 2014 de Wet tot afschaffing van de Wtcg en CER aangenomen. Daarmee zijn de Wtcg en CER met terugwerkende kracht op 1 januari 2014 afgeschaft. De reden van het afschaffen van de Wtcg en CER is dat deze regelingen ongericht zijn. Zo zijn er chronisch zieken en gehandicapten die een tegemoetkoming ontvingen terwijl zij geen hogere zorgkosten hebben of een inkomen hebben dat normaal gesproken zou moeten volstaan om hogere zorgkosten te dekken. Omgekeerd zijn er ook chronisch zieken en gehandicapten met daadwerkelijke meerkosten die geen Wtcg- of CER-uitkering kregen, terwijl het inkomen van deze groep niet altijd toereikend is om die daadwerkelijke meerkosten te betalen. Het Rijk veronderstelt dat gemeenten beter in staat zijn om gerichte inkomensondersteuning te leveren aan chronisch zieken en gehandicapten. Ter vervanging van de Wtcg en CER krijgen gemeenten daarom de bevoegdheid om een nieuwe compensatieregeling voor chronisch zieken en gehandicapten te organiseren. Zij krijgen daarvoor ongeveer éénderde van het budget dat het CAK in 2013 kreeg voor de uitvoering van de Wtcg en CER. Op het beschikbare budget wordt dus een forse korting toegepast. In 2014 is een verkenning uitgevoerd naar de wijze waarop wij invulling willen geven aan de nieuwe bevoegdheid. Ter vervanging van de Wtcg en CER gaat de gemeente Nieuwegein twee nieuwe regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten organiseren: een uitgebreidere collectieve ziektekostenverzekering en een tegemoetkomingsregeling voor chronisch zieken en gehandicapten.. De kaders van de collectieve ziektekostenverzekering worden uitgewerkt in dit beleidsplan. De kaders van de tegemoetkomingsregeling voor chronisch zieken en gehandicapten worden opgenomen in het Besluit en de Wmo Verordening Rekenkameronderzoek De Rekenkamercommissie heeft in november 2012 een onderzoek gepubliceerd over de uitvoering en het bereik van het armoedebeleid van onze gemeente. Een algemene conclusie van het rapport is dat Nieuwegein het bestaande armoedebeleid goed op orde heeft. In vergelijking met andere gemeenten heeft Nieuwegein een relatief breed aanbod. In het rapport worden echter wel enkele aanbevelingen gedaan om het beleid verder te verbeteren: Heroverweeg de inzet van de U-pas en verken of er alternatieve instrumenten zijn die beter aansluiten op de wensen en behoeften van de doelgroep. Haal banden met externe partners aan door invulling te geven aan een gestructureerd en volwaardig overleg. Leg de focus nog meer op de preventie van armoede. Een belangrijk aandachtspunt is dat de informatie die de gemeente over het beleid verspreid niet altijd aankomt bij de doelgroep. De gemeenteraad heeft het college opdracht gegeven om invulling te geven aan deze aanbevelingen. De gemeenteraad heeft bij behandeling van het rapport van de Rekenkamercommissie een motie ingediend met betrekking tot armoede onder kinderen in Nieuwegein. Volgens de raad is armoede onder kinderen in Nieuwegein een groeiend probleem en is in het rapport te weinig aandacht voor de inzet van Nieuwegein op kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. De raad heeft het college daarom opgeroepen de armoedeproblematiek onder kinderen in Nieuwegein in kaart te brengen en vervolgens oplossingen voor dit probleem aan te dragen. 2.4 Coalitieakkoord De herijking van het armoedebeleid maakt onderdeel uit van de herstructurering van het brede sociaal domein. Bij de herstructurering van het sociaal domein hanteren wij een aantal algemene 8

9 uitgangspunten die wij willen doorvertalen in de verschillende beleidsonderdelen binnen dat sociaal domein. Deze uitgangspunten zijn opgenomen in het coalitieakkoord : Onze inwoners zijn in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor het oplossen van hun vragen en problemen en de eigen kracht van onze inwoners staat daarbij centraal. Er wordt daarom altijd eerst gekeken wat iemand zelf of met behulp van zijn eigen netwerk nog kan, voordat zorg of ondersteuning wordt geboden. De toegang tot voorzieningen wordt laagdrempelig en dichtbij de inwoner georganiseerd. Inwonersinitiatieven krijgen de ruimte. We zetten sterk in op preventie en vroegsignalering van ondersteuningsvragen. Aanvragen wordt zoveel mogelijk overbodig, omdat we proactief mensen benaderen. We vereenvoudigen de aanvragen door het verder digitaliseren van deze aanvragen. Deze algemene uitgangspunten dienen ook doorvertaald te worden in het nieuwe armoedebeleid. Naast deze algemene uitgangspunten, zijn in het coalitieakkoord een aantal specifieke speerpunten ten aanzien van het armoedebeleid opgenomen die in dit nieuwe beleidsplan invulling krijgen: We handhaven de kwaliteit van het huidige armoedebeleid We wijzen inwoners proactief op de bestaande minimaregelingen en helpen om een aanvraag in te dienen (zowel aan het loket als digitaal) We verkennen alternatieven voor de U-pas die beter inspelen op de behoeften van Nieuwegeiners 9

10 3 Voor welke opgave staan we? 3.1 Sociale opgave Armoede wordt vaak omschreven als het hebben van weinig geld, waardoor iemand niet in zijn basisbehoeften kan voorzien. Armoede heeft echter niet alleen tot gevolg dat iemand zijn huur en boodschappen niet kan betalen en heeft ook gevolgen voor andere leefgebieden. Minima lopen bijvoorbeeld meer risico op een slechte gezondheid en hebben minder kansen om mee te doen aan de samenleving. Andersom kunnen problemen op andere leefgebieden, zoals een zwakke gezondheid, werkloosheid, het verlies van een partner of psychische problemen ook tot gevolg hebben dat iemand financieel niet meer kan rondkomen: Armoede is niet alleen een financieel probleem, maar gaat samen met andere risicofactoren. Bij alle mensen die in de neerwaartse spiraal van armoede terechtkomen, is er de dynamiek van het samengaan van leven met een minimuminkomen met risicofactoren. Dit zijn bijvoorbeeld een slechte gezondheid, vermoeidheid, depressie, het verlies van regie door een schokkende levenservaring, een uitzichtloze schuldensituatie, sociaal isolement en het ontbreken van perspectief. 1 Een indicator voor armoede is de lage inkomensgrens. 2 Deze inkomensgrens ligt op 110% van het sociaal minimum. In Nieuwegein zijn er huishoudens met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum (peildatum 1 juli 2014). Het gaat om 9% van het totaal aantal huishoudens in de gemeente. Dit percentage ligt lager dan het landelijk gemiddelde, dat ligt op 10,6%. Het gebruik van de minimaregelingen ligt in Nieuwegein op 75% (het betreft het bereik van de individuele bijzondere bijstand, tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, ouderentoeslag, collectieve ziektekostenverzekering en de langdurigheidstoeslag). Dit betekent dat 75% van de huishoudens met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum in Nieuwegein gebruik maakt van één of meerdere minimaregelingen. Gebruik minimaregelingen Gebruik U-pas Houten 60% 98% IJsselstein 49% 57% Lopik 50% n.v.t. Nieuwegein 75% 66% Vianen 44% n.v.t. Bron: WIL en gemeente Nieuwegein (peildatum: april 2014) Nieuwegein heeft in vergelijking met de andere WIL-gemeenten het grootste bereik (m.u.v. de U- pas). Dit betekent echter niet dat er geen verdere verbeteringen meer mogelijk zijn. Uit gesprekken met onze maatschappelijke partners is ons gebleken: Dat er een groep mensen is die juist niet wordt bereikt, omdat wij hen niet weten te bereiken via reguliere communicatiemiddelen (het gelddomein op de gemeentewebsite, folders, advertenties in de Molenkruier). Niet alle huishoudens uit de doelgroep 1 Nederland, T. Stavenuiter, M. Swinnen, H (2011). Van inkomensondersteuning tot Wmo: Twintig jaar armoedebeleid in Nederland. Utrecht: Verwey Jonker Instituut. 2 Het feit dat een huishouden een laag inkomen heeft, betekent overigens niet dat er automatisch sprake is van armoede (oftewel financiële problemen) binnen dat huishouden. De cijfers geven daarom slechts een indicatie van het aantal arme gezinnen in de gemeente. Er zijn mensen die goed met een laag inkomen kunnen rondkomen. Er zijn ook mensen met een hoger inkomen die daar minder goed mee kunnen rondkomen. 10

11 beschikken bijvoorbeeld over een computer. Daarnaast leest niet iedereen de folders en de advertenties in de Molenkruier. Wij zullen daarom moeten nadenken over de wijze waarop wij deze mensen wel kunnen bereiken en de mogelijkheden verkennen om hiervoor intermediairs (maatschappelijke organisaties en vrijwilligers) in te zetten. Omgekeerd is er een aanbod van regelingen waarmee een grote groep mensen wordt bereikt, maar waarbij het de vraag is of het aanbod wel (voldoende) voorziet in een behoefte. Dit geldt bijvoorbeeld voor de ouderentoeslag. Het is de vraag of deze regeling nog voldoet aan de behoeften van de doelgroep omdat het risico op armoede onder ouderen steeds kleiner wordt (zie hieronder). Daarnaast zijn de huidige regelingen vooral gericht op inkomensondersteuning, terwijl wij meer focus willen leggen op de preventie van armoedeproblemen en het vergroten van de zelfredzaamheid van de doelgroep. Verder zien we dat de samenstelling van onze doelgroep verandert. Binnen de totale doelgroep zijn de afgelopen jaren nieuwe risicogroepen ontstaan en worden andere doelgroepen juist niet langer als risicogroep beschouwd: 3 o Kinderen Het aantal kinderen in Nederland dat leeft in een gezin met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum is de afgelopen jaren gestegen. Deze trend is ook in Nieuwegein zichtbaar. Het aantal kinderen in een huishouden met een laag inkomen is in de periode gestegen met 9,1% van 980 tot o Alleenstaande ouders Alleenstaande ouders lopen een groter risico op armoede dan paren met kinderen. Als gevolg van de Wet Hervorming Kindregelingen daalt de koopkracht van alleenstaande ouders in 2015 met ongeveer 0,5%, terwijl de koopkracht van de gemiddelde Nederlander stijgt met 0,5%. De toeslag op de bijstandsnorm voor alleenstaande ouders komt te vervallen. Hierdoor wordt de hoogte van de bijstandsuitkering van een alleenstaande ouder gelijk aan de bijstandsuitkering van een alleenstaande. Ter compensatie van het vervallen van deze toeslag wordt het kindgebonden budget voor alleenstaande ouders verhoogd met de zogenaamde alleenstaande ouder-kop. Met deze maatregelen wil het Rijk de armoedeval voor alleenstaande ouders die vanuit de uitkering aan het werk gaan verkleinen en wordt het voor alleenstaande ouders lonender om te gaan werken. Het negatieve inkomenseffect van de maatregel is dus een bedoeld effect. We willen echter voorkomen dat kinderen van alleenstaande ouders de dupe worden van deze maatregel en zetten daarom maatregelen in die specifiek gericht zijn op kinderen. o o Chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen Een gedeelte van deze doelgroep doet al een beroep op het armoedebeleid. De verwachting is dat dit beroep zal toenemen als gevolg van de afschaffing van de Wtcg en CER en de verhoging van het eigen risico van de zorgverzekering. Werkende armen Niet allen mensen met een laag inkomen hebben een bijstandsuitkering. Steeds vaker maken ook mensen met een baan deel uit van de doelgroep van het armoedebeleid. Het gaat hier om mensen die in het verleden altijd financieel zelfredzaam zijn geweest en die door een verandering in hun levenssituatie in financiële problemen of schulden terecht zijn komen (bijvoorbeeld na een echtscheiding, waardoor een van beide partners de hypotheek op het huis plotseling alleen moet dragen). 3 Bron: SCP 11

12 OuderenVan oudsher werden ouderen beschouwd als een groep met een verhoogd risico op armoede. De afgelopen jaren is hierin verandering gekomen. Onder ouderen is het aandeel met een laag inkomen in vergelijking met andere leeftijdsgroepen het laagst. De verklaring hiervoor is dat de meeste ouderen naast hun AOW een aanvullend pensioen hebben. Het SCP en CBS beschouwen deze groep daarom niet langer als een risicogroep. In algemene zin kunnen we stellen dat het huidige beleid nog te ongericht is. Wij zien het als een uitdaging om met het nieuwe armoedebeleid te komen tot een meer gerichte aanpak. Onze opgave is daarom om binnen de kaders van het nieuwe beleid betere invulling te geven aan de ondersteuning van de bovengenoemde doelgroepen. Omdat armoede een complex probleem is dat samengaat met andere risicofactoren, is het belangrijk dat wij armoede daarbij niet als een eenzijdig (financieel) probleem benaderen. Ontwikkeling doelgroep Vanaf het jaar 2014 wordt licht herstel van de Nederlandse economie verwacht. Het economisch herstel zal zich naar verwachting niet direct vertalen in een toename van de werkgelegenheid en een afname van het aantal huishoudens met een laag inkomen. Verondersteld wordt dat het aantal huishoudens met een laag inkomen in de periode procentueel evenveel stijgt als het aantal bijstandsuitkeringen in de gemeente Nieuwegein. De verwachting is dat als gevolg van de nasleep van de economische recessie de doelgroep van het armoedebeleid in 2015 nog zal groeien. Vanaf 2016 wordt een lichte afname van de doelgroep verwacht (cijfers conform begroting WIL 2015). Huishoudens met inkomen tot 110% van het sociaal minimum Juridische opgave Op 1 juli 2014 is de Wet Maatregelen WWB aangenomen door de Eerste Kamer. In deze wet zijn verschillende wijzigingen met betrekking tot het armoedebeleid opgenomen. De wijzigingen maken aanpassing van de huidige verordeningen en beleidsregels noodzakelijk: De verordening Langdurigheidstoeslag WWB wordt ingetrokken en vervangen door de Verordening individuele inkomenstoeslag De Regeling categoriale bijstand voor 65 jaar en ouder wordt ingetrokken De Regeling tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten wordt ingetrokken De Verordening Participatie Schoolgaande kinderen wordt vervangen door de Verordening participatie kinderen van ouders met een laag inkomen Daarnaast worden de Beleidsregels individuele bijzondere bijstand herzien. Er wordt opnieuw bekeken voor welke kostensoorten individuele bijzondere bijstand wordt verstrekt. Voor kosten die gedekt kunnen worden door een voorliggende voorziening wordt geen individuele bijzondere bijstand verstrekt. Dat blijft ook in de toekomst zo. De uitvoering van de minimaregelingen is grotendeels belegd bij WIL. In de gemeenschappelijke regeling is bepaald dat de beleidsvorming in het kader van het armoedebeleid een lokale aangelegenheid blijft. Dit betekent dat iedere gemeente die deelneemt in WIL afzonderlijke beleidsregels en verordeningen heeft en WIL per gemeente andere criteria moet hanteren bij het afhandelen en toekennen van aanvragen. Bij de aanpassing van de huidige verordeningen en beleidsregels wordt getracht het nieuwe beleid van de afzonderlijke WIL-gemeenten waar mogelijk te stroomlijnen, omdat dit de uitvoering van de 12

13 minimaregelingen voor WIL vereenvoudigd. Het stroomlijnen van de verordeningen en beleidsregels is echter geen doel op zich en de uitgangspunten van de lokale politiek zijn leidend. De gemeente behoudt de verordende bevoegdheid en kan daarmee altijd afwijken van regionale voorstellen of afspraken. 3.3 Financiële opgave De verwachting is dat de doelgroep van het armoedebeleid de komende jaren zal toenemen door de nasleep van de economische recessie. Daarnaast wordt verwacht dat het beroep op het armoedebeleid extra toeneemt door de afschaffing van de Wtcg en CER en de verhoging van het eigen risico op de zorgverzekering. De kosten van het armoedebeleid zullen hierdoor stijgen. Hoewel wij te maken krijgen met een kostenstijging is de verwachting dat er ruimte zal ontstaan binnen het financieel kader van het armoedebeleid: De gemeente krijgt extra middelen van het Rijk voor de intensivering van het armoedebeleid Wij krijgen middelen van het Rijk voor een nieuwe compensatieregeling voor chronisch zieken en gehandicapten Met de afschaffing van de huidige categoriale regelingen vallen middelen vrij. Aan deze middelen kunnen wij een nieuwe bestemming geven De middelen voor het armoedebeleid zijn niet geoormerkt door het Rijk. Dat betekent dat de middelen in principe ook voor andere beleidsdoeleinden kunnen worden aangewend. De gemeente heeft hierin beleidsvrijheid. Onderstaande tabel geeft inzicht in de middelen die bij ongewijzigd beleid zijn begroot voor het armoedebeleid (bedragen * 1000). beschikbare middelen bijzondere bijstand categoriale regelingen subsidies U-pas extra middelen rijk intensivering armoedebeleid middelen afschaffing Wtcg/CER individuele inkomenstoeslag vereenvoudigen toegang voorzieningen totaal Bedragen *1000 Toelichting bij de tabel: Onder de bijzondere bijstand vallen de individuele bijzondere bijstand, collectieve ziektekostenverzekering en de individuele inkomenstoeslag (voorheen langdurigheidstoeslag). Onder middelen categoriale regelingen vallen de ouderentoeslag en tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten. Deze regelingen vervalen per 1 januari De gemeente kan zelf bepalen op welke wijze de middelen die hiermee vrijvallen worden ingezet. Onder subsidies vallen de subsidie aan Stichting Urgente Noden Nieuwegein (SUNN, ), Stichting Leergeld ( , voor de uitvoering van de participatieregeling voor kinderen en de computerregeling) en Movactor ( voor het project thuisadministratie). Onder U-pas vallen de kosten van de U-pas. 13

14 Onder extra middelen rijk intensivering armoedebeleid vallen de middelen die de gemeente van het Rijk krijgt voor de intensivering van het armoedebeleid. Onder de middelen afschaffing Wtcg/CER vallen de middelen die de gemeente van het Rijk krijgt voor de ontwikkeling van een nieuwe compensatieregeling voor chronisch zieken en gehandicapten. De gemeente Nieuwegein krijgt hiervoor in 2015, in 2016 en structureel vanaf Een deel van dit budget is beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van de collectieve ziektekostenverzekering (zie tabel). Op grond van de Participatiewet krijgen gemeenten per 1 januari 2015 de mogelijkheid om een individuele studietoeslag te verstrekken aan studerende jonggehandicapten die niet in staat zijn om het wettelijk minimumloon te verdienen maar die wel kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt. Voor deze doelgroep ligt de drempel om een studielening af te sluiten hoger omdat jonggehandicapten over het algemeen een grotere afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Het risico dat zij hun studielening niet kunnen terugbetalen is daardoor groter. Om deze belemmering om te gaan studeren weg te nemen kunnen gemeenten jonggehandicapten tegemoetkomen met een studietoeslag. De studietoeslag wordt door de Participatiewet aangemerkt als een vorm van bijzondere bijstand. Voor de uitvoering van de regeling stort het Rijk middelen in het gemeentefonds. De ontwikkeling van de individuele studietoeslag is belegd bij WIL. Daarbij worden de middelen die het Rijk stort in het gemeentefonds voor de uitvoering van de individuele studietoeslag (zoals opgenomen in de tabel) gehanteerd als het financieel kader waarbinnen de regeling ontwikkeld moet worden. Vanaf 2015 is structureel gereserveerd voor het vereenvoudigen van de toegang tot de minimaregelingen en het vereenvoudigen van de toegang tot sport en cultuur voor mensen met een laag inkomen. Wij staan voor de opgave om te bepalen hoe we de (extra) beschikbare middelen gaan inzetten. Daarbij dienen we kritisch te bekijken voor wie we de middelen willen inzetten, rekening houdend met de veranderde samenstelling van de doelgroep. 14

Overzicht huidige minimaregelingen

Overzicht huidige minimaregelingen Datum 10 juni 2014 1 (7) Overzicht huidige minimaregelingen Auteur Eveline Bal, Beleidsadviseur Werk & Inkomen Het huidige minimabeleid van de gemeente Nieuwegein kent verschillende instrumenten ter bestrijding

Nadere informatie

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Doelen en doelgroep... 4 2.1. Doelen... 4 2.1.1.

Nadere informatie

Met ingang 2015 zijn er op het gebied van de bijzondere bijstand een aantal zaken veranderd.

Met ingang 2015 zijn er op het gebied van de bijzondere bijstand een aantal zaken veranderd. Bijzondere bijstand U kunt onverwacht voor noodzakelijke uitgaven komen te staan als gevolg van bijzondere individuele omstandigheden. Als u daarbij een laag inkomen heeft en geen of weinig vermogen dan

Nadere informatie

Datum vergadering: Nota openbaar: Ja

Datum vergadering: Nota openbaar: Ja Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT01753 Datum vergadering: Nota openbaar: Ja 2? MEI 20Í4 Onderwerp: Planning aanpassing minimabeleid Advies:» Kennisnemen van deze nota» Instemmen met de

Nadere informatie

Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering voor minima. Datum 27 oktober 2014. Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017

Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering voor minima. Datum 27 oktober 2014. Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017 Gemeenteraad 2014-342 Strekt ter vervanging Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017 Datum 27 oktober 2014 Raadsvoorstel Afdeling Strategie Maatschappelijke Ontwikkeling Portefeuillehouder

Nadere informatie

Onderdeel raadsprogramma: Programma 6, zorg, welzijn en onderwijs Portefeuillehouder: Jan Burger

Onderdeel raadsprogramma: Programma 6, zorg, welzijn en onderwijs Portefeuillehouder: Jan Burger Raadsvergadering, 28 oktober 2014 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Nr.: - Agendapunt: Voorbespreking Datum: 20 augustus 2014 Onderdeel raadsprogramma: Programma

Nadere informatie

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl Datum 23 november 2014 Kenmerk WMOR14016 /AvO/DvL/BN/JG Aan het college van B en W van de Gemeente Oss Betreft

Nadere informatie

Interne Memo nr. commissie MO G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in

Interne Memo nr. commissie MO G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in Interne Memo nr. Aan: commissie MO Van: G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in Inleiding Per 1 januari 2015 wijzigen een aantal zaken binnen

Nadere informatie

Beleidsplan minimabeleid 2014-2017

Beleidsplan minimabeleid 2014-2017 Beleidsplan minimabeleid 2014-2017 Pagina 1 Inleiding: Armoede is een complex fenomeen waarin de dimensies van inkomen, gezondheid, opleiding, zelfredzaamheid en mogelijkheden tot participatie een belangrijke

Nadere informatie

Beleidsregels financieel vangnet.

Beleidsregels financieel vangnet. Algemeen: Met ingang van 1 januari 2015 krijgen de gemeenten er een groot aantal nieuwe taken bij. Het gaat om de decentralisatie van een aantal taken uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ),

Nadere informatie

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1138271 15 juli 2014

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1138271 15 juli 2014 gemeentebestuur N D ^ Postbus 15 1440 AA Pui telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1138271 15 juli 2014 betreft Decentralisatie compensatieregelingen Wtcg en

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer Te besluiten om 1. Het minimabeleid met ingang van 1 januari 2015 aan te passen door wijziging van de richtlijnen;

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: BBVnummer: 108667 Raadsvoorstel: 109814 Portefeuillehouder: Maret Rombout Paraaf controller: Datum Paraaf Onderwerp Vaststelling

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouder Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs Behandelaar: C.H.A.M. Weterings De raad van de gemeente Tholen Tholen, 16 juni 2015 Onderwerp: voorstel om in te stemmen met de

Nadere informatie

AANGEPAST. Raadsvoorstel. A.E. Brommersma 27 november 2014. 30 september 2014. De raad wordt voorgesteld te besluiten:

AANGEPAST. Raadsvoorstel. A.E. Brommersma 27 november 2014. 30 september 2014. De raad wordt voorgesteld te besluiten: Portefeuillehouder Datum raadsvergadering A.E. Brommersma 27 november 2014 Datum voorstel 30 september 2014 Agendapunt Onderwerp Tegemoetkoming bij chronische ziekte en handicap De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Besluit. Registratienr.: Openbaar. Compensatie wegvallen Wtcg en CER

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Besluit. Registratienr.: Openbaar. Compensatie wegvallen Wtcg en CER Registratienr.: Openbaar Onderwerp Compensatie wegvallen Wtcg en CER Samenvatting De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatieregeling eigen risico (CER) zijn afgeschaft.

Nadere informatie

Gemeente Nieuwegein; Verordening Individuele inkomenstoeslag WIL; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Gemeente Nieuwegein; Verordening Individuele inkomenstoeslag WIL; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Nieuwegein. Nr. 6527 23 januari 2015 Gemeente Nieuwegein; Verordening Individuele inkomenstoeslag WIL; De raad van de gemeente Nieuwegein; gelezen het voorstel

Nadere informatie

De Wtcg en CER afgeschaft; op naar gemeentelijk maatwerk! Regiobijeenkomsten Wmo 2015. Februari 2014

De Wtcg en CER afgeschaft; op naar gemeentelijk maatwerk! Regiobijeenkomsten Wmo 2015. Februari 2014 De Wtcg en CER afgeschaft; op naar gemeentelijk maatwerk! Regiobijeenkomsten Wmo 2015 Februari 2014 Doel: Met elkaar in gesprek over mogelijkheden gemeentelijk beleid Agenda 1. Voorgeschiedenis wetsvoorstel,

Nadere informatie

Verordening Declaratieregeling maatschappelijke. participatie voor minima 2015 GR FW

Verordening Declaratieregeling maatschappelijke. participatie voor minima 2015 GR FW Verordening Declaratieregeling maatschappelijke participatie voor minima 2015 GR Ferm Werk Het algemeen bestuur van Ferm Werk, - gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 11 december 2014; - gelet

Nadere informatie

Officiële naam regeling Verordening Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet Breda 2015

Officiële naam regeling Verordening Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet Breda 2015 Wetstechnische informatie Overheidsorganisatie Gemeente Breda Officiële naam regeling Verordening Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet Breda 2015 Citeertitel Verordening Individuele Inkomenstoeslag

Nadere informatie

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp:

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp: Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT04226 II Onderwerp: II Datum vergadering^ Ö Nota openbaar: Ja Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER)

Nadere informatie

Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017

Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017 2 0 14-3 4 /. 9 Nieuwegein Gemeenteraad Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017 Datum 26 september 2014 Raadsvoorstel Afdeling Strategie Maatschappelijke Ontwikkeling Portefeuillehouder

Nadere informatie

Nota Evaluatie Minimabeleid 2009. Sociaal en maatschappelijke voorzieningen

Nota Evaluatie Minimabeleid 2009. Sociaal en maatschappelijke voorzieningen Nota Evaluatie Minimabeleid 2009 Sociaal en maatschappelijke voorzieningen Inleiding Met een adequaat minimabeleid willen we voorkomen dat burgers met een minimuminkomen in een te grote achterstandspositie

Nadere informatie

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Aan: Namens: Onderwerp: Wmo adviesraad het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Geachte Leden van de Wmo Adviesraad, De

Nadere informatie

Naar een Financieel Vangnet

Naar een Financieel Vangnet Naar een Financieel Vangnet Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Achtergrond: een vangnet als voorwaarde voor vernieuwing... 4 3. Huidige armoede beleid... 5 4. Nieuw financieel vangnet... 6 Bijzondere bijstand...

Nadere informatie

Nota Minimabeleid 2015 Leiderdorp

Nota Minimabeleid 2015 Leiderdorp Nota Minimabeleid 2015 Leiderdorp Versie: 17 november 2015 1. Inleiding De aanleiding voor deze nota is drieledig: (1) in 2015 wordt de wetgeving op het gebied van Werk en Inkomen op verschillende punten

Nadere informatie

Ons werd ter hand gesteld de concept-nota "Armoedebeleid 2015-2018" met het verzoek hierover een advies uit te brengen. Graag voldoen wij hieraan.

Ons werd ter hand gesteld de concept-nota Armoedebeleid 2015-2018 met het verzoek hierover een advies uit te brengen. Graag voldoen wij hieraan. 20 14-42 1 Wmo * meedoen! M, Wmo-raad Nieuwegein College van B&W Gemeente Nieuwegein Postbus 1 3430 AA Nieuwegein Datum 29 september 2014 Onderwerp advies inz. Nota Armoedebeleid 2015- Geacht College,

Nadere informatie

Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015

Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015 Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015 Ons kenmerk: 14RB000110 Nr. 8f De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015. Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014

Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015. Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015 Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015 Prinsjesdag 2014 Nibud,

Nadere informatie

In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief en met toezending hiervan aan de raad.

In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief en met toezending hiervan aan de raad. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: C.P.G. Kraan Tel nr: 06 8333 8358 Nummer: 15A.00667 Datum: 7 juli 2015 Team: Onderwijs, Welzijn en Zorg Tekenstukken: Ja Bijlagen: 1

Nadere informatie

Wijzigingen in de Bijzondere Bijstand en LDT per 1-1-2015

Wijzigingen in de Bijzondere Bijstand en LDT per 1-1-2015 Wijzigingen in de Bijzondere Bijstand en LDT per 1-1-2015 Met ingang van 1 januari 2015 wordt een aantal wijzigingen in de WWB doorgevoerd, op grond van de Wet maatregelen Wet werk en bijstand en de Wet

Nadere informatie

Nota no claimcompensatie en eenmalige tegemoetkoming in de schoolkosten van 12 tot en met 17-jarigen, Minimabeleid, gemeente Helmond, 2007

Nota no claimcompensatie en eenmalige tegemoetkoming in de schoolkosten van 12 tot en met 17-jarigen, Minimabeleid, gemeente Helmond, 2007 Nota no claimcompensatie en eenmalige tegemoetkoming in de schoolkosten van 12 tot en met 17-jarigen, Minimabeleid, gemeente Helmond, 2007 1. Inleiding..... 2 2. Aanleiding..... 2 3. De juridische basis...

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Verordening Individuele inkomenstoeslag Participatiewet Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug Het Algemeen Bestuur van de Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme rijn Heuvelrug; gezien

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen. Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen. Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

Financiële regeling voor langdurige minima: langdurigheidstoeslag

Financiële regeling voor langdurige minima: langdurigheidstoeslag Agendanr. : Doc.nr : B2003 14372 Afdeling: : Sociale Zaken en Werkgelegenheid B&W-VOORSTEL Onderwerp : Langdurigheidstoeslag 2003 Financiële regeling voor langdurige minima: langdurigheidstoeslag Algemeen:

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 juni 2015;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 juni 2015; RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Hilversum, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 juni 2015; gelet op artikel 8, lid 1 aanhef en onderdeel b, en tweede lid, van de Participatiewet;

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag 2015 GR Ferm Werk

Verordening individuele inkomenstoeslag 2015 GR Ferm Werk Verordening individuele inkomenstoeslag 2015 GR Ferm Werk Het algemeen bestuur van Ferm Werk - gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 11 december 2014; - gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel

Nadere informatie

Betreft: Vaststellen Verordening Individuele Inkomenstoeslag gemeente Tynaarlo 2015

Betreft: Vaststellen Verordening Individuele Inkomenstoeslag gemeente Tynaarlo 2015 Raadsbesluit nr. 7.c Betreft: Vaststellen Verordening Individuele Inkomenstoeslag gemeente Tynaarlo 2015 De raad van de gemeente; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten (Utrecht) (gewijzigd n.a.v. de raadsvergadering van 16-12-2014) De raad van de gemeente Houten; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november; gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, CDA Fractie T.a.v. de heer A.J. de Leeuw Kerkdreef 40 2922 BH KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Datum: 06/02/2014 Zaaknummer: ZK14000207 D Afdeling: Samenleving Contactpersoon: Z I. Remeeus Uw brief van: 08-01-2014

Nadere informatie

Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u?

Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Vanaf 2015 is er veel veranderd rondom werk en inkomen. Zo is de Participatiewet ingevoerd, zijn

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen

HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen Verordening individuele inkomenstoeslag 2015 Kenmerk: 184268 De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014; gelet op artikel 8, eerste lid,

Nadere informatie

Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten

Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Categoriale bijzondere bijstand 3. Doelgroep 4. Meerkosten chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Factsheet Armoedebeleid en schuldhulpverlening

Factsheet Armoedebeleid en schuldhulpverlening Factsheet Armoedebeleid en schuldhulpverlening Versie 2.0; april 2014 Inleiding: Armoedebeleid/schuldhulpverlening zal ook in de nieuwe bestuursperiode een belangrijk thema blijven binnen de sociale pijler

Nadere informatie

Vraag & Antwoord Afschaffing Compensatie eigen risico (CER) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)

Vraag & Antwoord Afschaffing Compensatie eigen risico (CER) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Vraag & Antwoord Afschaffing Compensatie eigen risico (CER) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Krijg ik nog wel een CER vergoeding over het jaar 2014? De CER is met ingang van

Nadere informatie

Utrecht en de Participatiewet

Utrecht en de Participatiewet Utrecht en de Participatiewet Hier komt tekst Uitkering en armoederegelingen Hier komt ook tekst In deze workshop Uitkering en Kostendelersnorm Uitkering en alleenstaande ouders Uitkering en daklozen Armoederegelingen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van: 11 november 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van: 11 november 2014; Verordening individuele inkomenstoeslag Westerveld 2015 De raad van de gemeente Westerveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van: 11 november 2014; gelet op artikel 147, eerste lid,

Nadere informatie

Inkomensondersteuning. op maat. Help gemeenten vergoeding van meerkosten vanwege ziekte of beperking goed te regelen

Inkomensondersteuning. op maat. Help gemeenten vergoeding van meerkosten vanwege ziekte of beperking goed te regelen Inkomensondersteuning op maat Help gemeenten vergoeding van meerkosten vanwege ziekte of beperking goed te regelen mei 2014 Inhoud Samenvatting 3 1. Intro 4 2. Tien vragen over de nieuwe regeling 5 3.

Nadere informatie

Notitie. Minimabeleid Bevelandse gemeenten. van een doolhof aan regelingen

Notitie. Minimabeleid Bevelandse gemeenten. van een doolhof aan regelingen Notitie Minimabeleid Bevelandse gemeenten van een doolhof aan regelingen naar een nieuw, duidelijk en gezamenlijk beleid Versie 4 maart 2014 1 INHOUDSOPGAVE... 1 1 Inleiding... 3 2 Overzicht van de huidige

Nadere informatie

Effectiever minimabeleid in Amersfoort

Effectiever minimabeleid in Amersfoort Effectiever minimabeleid in Amersfoort Trudi Nederland Marieke Wentink Marian van der Klein M.m.v. Marie-Christine van Dongen en Monique Stavenuiter Oktober 2007 Verwey- Jonker Instituut Samenvatting

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2015;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2015; De raad van de gemeente Purmerend; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2015; gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid, van de Participatiewet;

Nadere informatie

Inkomenseffecten Participatiewet en kostendelersnorm WWB. Nibud, 2013

Inkomenseffecten Participatiewet en kostendelersnorm WWB. Nibud, 2013 Inkomenseffecten Participatiewet en kostendelersnorm WWB Nibud, 2013 Inhoud 1 INLEIDING... 3 2 INKOMENSEFFECTEN... 4 2.1 Alleenstaande Wajonger... 4 2.2 Wajonger met een partner... 6 2.3 Wajonger bij ouders...

Nadere informatie

Verordening individuele studie- en inkomenstoeslag Ridderkerk 2015

Verordening individuele studie- en inkomenstoeslag Ridderkerk 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Ridderkerk. Nr. 82239 29 december 2014 Verordening individuele studie- en inkomenstoeslag Ridderkerk 2015 De raad van de gemeente Ridderkerk gelezen het voorstel

Nadere informatie

Beleidskeuzes Participatie: onderdeel inkomensondersteuning, regulier armoedebeleid en schuldhulpverlening

Beleidskeuzes Participatie: onderdeel inkomensondersteuning, regulier armoedebeleid en schuldhulpverlening Bijlage bij bestuursvoorstel 42 663 Versie: 09/09/2014 Beleidskeuzes Participatie: onderdeel inkomensondersteuning, regulier armoedebeleid en schuldhulpverlening De Wet maatregelen Wet werk en bijstand

Nadere informatie

1. Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering als maatwerkvoorziening inkomensondersteuning 2. Rol van het

1. Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering als maatwerkvoorziening inkomensondersteuning 2. Rol van het In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE GEMEENTE WAALWIJK 2014

INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE GEMEENTE WAALWIJK 2014 INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE GEMEENTE WAALWIJK 2014 Inkomens Effect Rapportage gemeente Waalwijk 2014 Een onderzoek naar de effecten van het armoedebeleid op de inkomenspositie van minimahuishoudens in de

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Het Algemeen Bestuur van de Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug (RDWI KRH), Gezien het voorstel van het Dagelijkse Bestuur van 12-02-, Gelet op de artikelen 8, eerste lid, onderdeel

Nadere informatie

Nadere uitleg is opgenomen in de implementatiehandleiding, onderdeel van de bij deze modelverordening behorende ledenbrief.

Nadere uitleg is opgenomen in de implementatiehandleiding, onderdeel van de bij deze modelverordening behorende ledenbrief. Modelverordening individuele inkomenstoeslag Leeswijzer modelbepalingen - [...] of [iets] = door gemeente in te vullen, zie bijvoorbeeld artikel 4, eerste lid. - [iets] = facultatief, zie de considerans.

Nadere informatie

INKOMENSEFFECTEN LANDELIJKE EN GEMEENTELIJKE MINIMAREGELINGEN

INKOMENSEFFECTEN LANDELIJKE EN GEMEENTELIJKE MINIMAREGELINGEN INKOMENSEFFECTEN LANDELIJKE EN GEMEENTELIJKE MINIMAREGELINGEN Versie 1.2 15 maart 2015 Inkomenseffecten landelijke en gemeentelijke minimaregelingen Onderzoek naar de effecten van de landelijke en gemeentelijke

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 14808

GEMEENTEBLAD. Nr. 14808 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Nijmegen. Nr. 14808 20 februari 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag 2015 De Raad van de Gemeente Nijmegen bijeen in zijn openbare vergadering van 11

Nadere informatie

De Wijsmaker Training en opleiding 2014 1

De Wijsmaker Training en opleiding 2014 1 In vogelvlucht: Participatiewet en WWB Maatregelen Door Mark Cornelissen PROGRAMMA WORKSHOP - PARTICIPATIEWET EN DE WWB MAATREGELEN IN VOGELVLUCHT. - OVERIGE WETGEVING DIE VAN BELANG IS VOOR ONS. - JULLIE

Nadere informatie

wethouder Koster Van: G. Kraaijkamp Tel.nr. : Datum: 26 augustus 2014 Tekenstukken: Nee Bijlagen: 2 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.

wethouder Koster Van: G. Kraaijkamp Tel.nr. : Datum: 26 augustus 2014 Tekenstukken: Nee Bijlagen: 2 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: G. Kraaijkamp Tel.nr. : Datum: 26 augustus 2014 Tekenstukken: Nee Bijlagen: 2 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): 0620094919 Team: Onderwijs, Welzijn &

Nadere informatie

Officiële naam regeling Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013 Citeertitel Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013

Officiële naam regeling Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013 Citeertitel Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013 Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Breda Officiële naam regeling Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013

Nadere informatie

Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014. Nibud, september 2013

Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014. Nibud, september 2013 Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014 Nibud, september 2013 Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014 Nibud, september 2013 In opdracht

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer];

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; De raad van de gemeente Heerenveen; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; Gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid, van de Participatiewet;

Nadere informatie

Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Ruim zeven op de tien Leidenaren

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag

Verordening individuele inkomenstoeslag Gemeenteblad 547 Verordening individuele inkomenstoeslag Gemeente Voorst november 2014-1 - Verordening individuele inkomenstoeslag De raad van de gemeente Voorst; gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag. Gemeente Kerkrade

Verordening individuele studietoeslag. Gemeente Kerkrade Verordening individuele studietoeslag Gemeente Kerkrade 2015 Vastgesteld door de raad van de gemeente Kerkrade in zijn vergadering van 17 december 2014 (raadsbesluit 14Rb090) 1 Verordening individuele

Nadere informatie

Tegemoetkoming chronisch zieken, mensen met een beperking; en ouderen

Tegemoetkoming chronisch zieken, mensen met een beperking; en ouderen Tegemoetkoming chronisch zieken, mensen met een beperking; en ouderen Beleidsregels categoriale bijzondere bijstand chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Afdeling Samenleving, juni 2009 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Behandelend ambtenaar F. Tinselboer, 0595-750304 gemeente@winsum.nl (t.a.v. F. Tinselboer)

Behandelend ambtenaar F. Tinselboer, 0595-750304 gemeente@winsum.nl (t.a.v. F. Tinselboer) Vergadering : 16 mei 2006 Agendanummer: 7 Status: hamerstuk Behandelend ambtenaar F. Tinselboer, 0595-750304 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. F. Tinselboer) Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Aanvullend

Nadere informatie

Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen

Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen JANUARI, 2010 In deze nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over de volgende onderwerpen: de individuele bijzondere bijstand; de categoriale bijzondere bijstand;

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b en tweede lid van de Participatiewet;

gelet op het bepaalde in artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b en tweede lid van de Participatiewet; De raad van de gemeente Ooststellingwerf; nr. 12 gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; gelet op het bepaalde in artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b en tweede

Nadere informatie

Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder

Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder Wat is bijzondere bijstand? Bijzondere bijstand is een uitkering die bedoeld is om extra of hoge kosten mee te kunnen betalen. U kunt recht hebben op bijzondere

Nadere informatie

Follow up onderzoek naar minimabeleid

Follow up onderzoek naar minimabeleid Follow up onderzoek naar minimabeleid 1. Inleiding Op 20 mei 2009 is het rapport Onderzoek Minimabeleid Rekenkamercommissie Waterland verschenen. Dit rapport is in de raad van 27 oktober 2009 voor kennisgeving

Nadere informatie

Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders

Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW14-0500 Casenr.: Cbb140476 Sector/afd.:DV / SoZa Steller/tel/e-mail: O.M. Fabery de Jonge / 5462 / o.faberydejonge@heerhugowaard.nl Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Raadsvergadering : 17 mei 2010 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 17 mei 2010 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 17 mei 2010 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6769 Onderwerp : subsidie Stichting Leergeld Stadskanaal, Veendam, Winschoten (SLS) Stadskanaal, 29 april 2010 Beslispunten De SLS vanaf het

Nadere informatie

Gemeente Albrandsuuaard

Gemeente Albrandsuuaard Gemeente Albrandsuuaard RAADSBESLUIT Onderwerp: VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE 2012 De raad van de gemeente Albrandswaard; Gezien het voorstel van het college van de Gemeente Albrandswaard met

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet 2015 Nr. 2014/78 De raad van de gemeente Leeuwarderadeel; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 21 oktober 2014; gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en

Nadere informatie

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS Zaak Onderwerp Concept besluit Samenvatting Besluit 39478 Dienstverleningsovereenkomst

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de maand december 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst.

Nieuwsbrief van de maand december 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Nieuwsbrief van de maand december 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Geachte lezers. De Cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst probeert het minimabeleid van Hulst ten gunste van u te

Nadere informatie

Minimabeleid 't Hoogeland

Minimabeleid 't Hoogeland Beleidskader BMWE- gemeenten Minimabeleid 't Hoogeland 3 september 2013 Inhoudsopgave Inhoud 1. Inleiding...3 1.1 Doelstelling...4 1.2 Het algemeen landelijk kader...5 1.3 Huidig kader Wet werk en bijstand

Nadere informatie

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 21-07-2015 Rib 2015-097 21-07-2015

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 21-07-2015 Rib 2015-097 21-07-2015 zaak_id bericht_nummer bericht_id Collegevoorstel zaak_zaaknummer Samen Leven en Werken Regnr B&W dd 21 juli 2015 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Zorg en Welzijn DT dd OR dd B&W dd OR dd Raad

Nadere informatie

Meedoen in Stichtse Vecht en Weesp Beleidsnota minimabeleid 2015-2018

Meedoen in Stichtse Vecht en Weesp Beleidsnota minimabeleid 2015-2018 Meedoen in Stichtse Vecht en Weesp Beleidsnota minimabeleid 2015-2018 Versiedatum: 14-4-2015 1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Wettelijke ontwikkelingen en bestaand minimabeleid... 3 2.1 Wettelijke ontwikkelingen...

Nadere informatie

B E R A A D S G R O E P

B E R A A D S G R O E P Deze Beraadsgroep kent 31 deelnemers. Sjaak Rijk is kwaliteitsadviseur bij Sociale Zaken Almere. Hij zal de deelnemers aan deze Beraadsgroep informeren over de wijzigingen in de Wet werk en bijstand sinds

Nadere informatie

Gemeente Albrandsuuaard

Gemeente Albrandsuuaard ^ Gemeente Albrandsuuaard RAADSBESLUIT Onderwerp: VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE SAMENWERKINGSVERBAND RIDDERKERK EN ALBRANDSWAARD 2012 De raad van de gemeente Albrandswaard; Gezien het voorstel

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Renkum 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Renkum 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Renkum 2015 De raad van de gemeente Renkum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014; gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Enschede 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Enschede 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Enschede 2015 De raad van de gemeente Enschede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 november 2014; gelet op artikel 8, eerste lid,

Nadere informatie

Uitwerken vroegtijdige hulp en ondersteuning. Aan de gemeenteraad. Geachte dames en heren,

Uitwerken vroegtijdige hulp en ondersteuning. Aan de gemeenteraad. Geachte dames en heren, Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 10 00 www.utrecht.nl Aan de gemeenteraad Behandeld door E.S. Quak Doorkiesnummer 030-28 63229 Ons kenmerk 15.512136 E-mail s.quak@utrecht.nl Onderwerp

Nadere informatie

In Beek doet iedereen mee. Regelingen voor mensen met een laag inkomen

In Beek doet iedereen mee. Regelingen voor mensen met een laag inkomen In Beek doet iedereen mee Regelingen voor mensen met een laag inkomen De gemeente Beek heeft een aantal regelingen om mensen met een laag inkomen te ondersteunen. Dit doen wij omdat wij het belangrijk

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag gemeente Westland 2015

Verordening individuele studietoeslag gemeente Westland 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Westland. Nr. 41807 15 mei 2015 Verordening individuele studietoeslag gemeente Westland 2015 De raad van de gemeente Westland; Gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Evaluatie. Minimabeleid. gemeente De Marne

Evaluatie. Minimabeleid. gemeente De Marne Evaluatie Minimabeleid 2006 gemeente De Marne Inleiding De gemeente De Marne heeft haar minimabeleid in april 2006 geëvalueerd en besloten aanvullend op het reeds bestaande beleid een aantal regelingen

Nadere informatie

Reactie georganiseerde belangenbehartigers op advies Tegemoetkoming bij chronische ziekte en handicap

Reactie georganiseerde belangenbehartigers op advies Tegemoetkoming bij chronische ziekte en handicap Bijlage 4 bij raadsvoorstel inzake tegemoetkoming bij chronische ziekte en handicap. Wij hebben de Cliëntenraad Sociale Zaken De Bilt, De WMO Adviesraad De Bilt (WAR) en de Ouderenraad De Bilt om advies

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2 april 2009 AB09.00210 RV2009-121

Raadsvoorstel 2 april 2009 AB09.00210 RV2009-121 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 2 april 2009 AB09.00210 RV2009-121 Gemeente Bussum Vaststellen verordening Langdurigheidstoeslag gemeente Bussum 2009 Brinklaan 35 Postbus

Nadere informatie

b b gemeente Eindhoven Commissienotitie Onderwerp: Armoedebeleid 2014-2015.

b b gemeente Eindhoven Commissienotitie Onderwerp: Armoedebeleid 2014-2015. gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst01188 Dossiernummer 14.33.802 5 augustus 2014 Commissienotitie Onderwerp: Armoedebeleid 2014-2015. Inleiding In de commissievergadering M&C van 10 december 2013 is

Nadere informatie

Advies grote en kleine opdracht Categorie 3 Bijzondere Bijstand en Minimabeleid Eric van Eijk/Elly Vos 21 april 2011

Advies grote en kleine opdracht Categorie 3 Bijzondere Bijstand en Minimabeleid Eric van Eijk/Elly Vos 21 april 2011 Advies grote en kleine opdracht Categorie 3 Bijzondere Bijstand en Minimabeleid Eric van Eijk/Elly Vos 21 april 2011 Inleiding Het programma van het college heeft als titel: een slanke overheid, een sterke

Nadere informatie

Sector : I Nr. : 07/15 Onderwerp : Verordening Individuele Studietoeslag Participatiewet

Sector : I Nr. : 07/15 Onderwerp : Verordening Individuele Studietoeslag Participatiewet AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : I Nr. : 07/15 Onderwerp : Verordening Individuele Studietoeslag Participatiewet Ferwert, 30 maart 2015 Aanleiding De Invoeringswet Participatiewet introduceert

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 In opdracht

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft rekenkameronderzoek, stand van zaken verbetering uitvoering.

gemeente Eindhoven Betreft rekenkameronderzoek, stand van zaken verbetering uitvoering. gemeente Eindhoven Raadsnummer O8. R2 524. OOI Inboeknummer o8bstooyr6 Dossiernummer 8rS.por 8 april zoo8 Raads Inforn1atiebrief Betreft rekenkameronderzoek, stand van zaken verbetering uitvoering. 1 Inleiding

Nadere informatie