Jaarverslag Jaarverslag de Korf Pagina 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2014-2015. Jaarverslag de Korf 2014-2015 Pagina 1"

Transcriptie

1 Jaarverslag Jaarverslag de Korf Pagina 1

2 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag over het schooljaar van Jenaplanschool de Korf. In het jaarverslag willen we iedereen die belangstelling of een relatie heeft met onze school informeren over onze school. Het verslag maakt deel uit van ons kwaliteitsbeleid. Naast het schoolplan, waarin de school de plannen voor 4 jaar beschrijft, stellen we een Jaarplan op. Aan het eind van ieder jaar willen we terugkijken en ons verantwoorden. Zijn de plannen gehaald, doen we nog steeds de goede dingen en is bijstelling noodzakelijk? Personeel & Organisatie Algemeen: Personele veranderingen binnen een school zijn normaal. Geboorten, verhuizing, carrièrekansen enz. komen ook op de Korf voor. Binnen onze school kennen we een aantal functies. Naast de directeur heeft de school een intern begeleider, stamgroepsleerkrachten, vakleerkracht gym en onderwijsondersteunend personeel. Door bezuinigingen zijn we steeds meer gedwongen om vrijwilligers in te zetten. Wim Postma, als vrijwilliger op onderhoudsgebied en Wil Schoolderman ondersteunen ons nu op allerlei gebieden. Zij ontvangen een onkosten- c.q. vrijwilligersvergoeding. De laatste jaren zijn er landelijk en met name op de Veluwe minder kinderen geboren en dat is ook op onze school terug te zien. Personeel We zoeken steeds naar een juiste balans tussen de beschikbare inkomsten, de maximale personeelsbezetting in de groepen en voldoende overhead voor het leiden en het begeleiden. De groepsgrootte lag gemiddeld rond de 23. Personele mutaties Met het oog op krimp en de belangen van de school zijn er gesprekken gevoerd over vrijwillige- en verplichte mobiliteit. Door minder inschrijvingen, verhuizingen en andere schoolkeuze moesten we afscheid nemen van een stamgroepleidster. Zij moest in de verplichte mobiliteit. Eeke Janssen is na haar zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof in 2015 weer begonnen. Hanneke van Veen heeft genoten van 1 dag ouderschapsverlof en is weer gestart met werken. Het verlof was door Anne- Kersten Relouw naar tevredenheid ingevuld. Taakbelasting Binnen het basisonderwijs komt een te hoge taakbelasting voor. Ook het personeel van de Korf heeft hier mee te maken. Er is een behoorlijke taaklast vanuit ministerie/ inspectie/ schoolbestuur/ schooldirectie op het personeel. De directie van de school probeert deze taaklast zo klein mogelijk te houden, maar het blijft een hardnekkig probleem, mede vanwege het feit dat de verhouding lesgeven versus les gerelateerde taken niet in balans is. De klassenadministratie is bijvoorbeeld omvangrijk en moeilijk te verminderen. Jaarverslag de Korf Pagina 2

3 De school bekijkt jaarlijks aan welke buitenschoolse activiteiten we deelnemen en richt zich in de eerste plaats op het lesgeven. Scholing Scholing is van levensbelang voor een school. De ontwikkelingen binnen het onderwijs en de maatschappij gaan snel en we zullen deze moeten volgen. We leiden immers de kinderen op voor de toekomst. Onze scholing heeft de laatste jaren veel gezamenlijkheid gekend. We waren van mening dat we als team in de volle breedte moesten groeien en dit heeft geresulteerd in de volgende scholingsmomenten: ParnaSsys: invoering van een nieuw administratie systeem; nadat de ib-er en de directie hebben zich hebben geschoold, heeft het team scholing gekregen over: invoer van verzuim, toetsen, kinddossier en onderwijsbehoefte. Passend onderwijs SWV Apeldoorn: SOP> audit van een aantal onderdelen van ons ondersteuningsplan. Dat s andere taal: gebruik van de Dikke Dat leerlijnen om ons taalonderwijs een doorgaande lijn te geven. BHV: elke school dient een aantal geschoolde BHV-er te hebben. 3 teamleden hebben zich geschoold. EHBO: 1 teamlid is specifiek geschoold in EHBO Bouwcoördinator: 2 bouwcoördinatoren hebben bij het JAS zich geschoold Rekenen: teamtraining: implementatie van de nieuwe rekenmethode Wereld in getallen Scholingsaanbod SKO Akke Demie: alle teamleden hebben zich individueel geschoold in: Het waarom en hoe van doelen stellen met kinderen; Betekenisvol werken aan fonemisch bewustzijn en letterkennis; deelname aan List conferentie. Nieuwsbegrip XL: teamtraining Identiteit: o.l.v. ID ons identiteit ( paspoort) ontwikkelt Directie: 2 jarige studie Schoolleider op een jenaplanschool gevolgd bij het JAS Scholing Share Point Jaarverslag de Korf Pagina 3

4 Ontwikkeling schoolbreed: actieteams bestaande uit stamgroepleerkrachten, hebben zich georiënteerd in een methode of werkwijze en /of verbetering uitgezet. Begrijpend lezen: - Nieuwsbegrip XL: implementatie en scholing Rekenen: borging van de rekenmethode WIG in 3 jarige stamgroepen. Goede organisatie van instructiegroepen Rapportage: eerste jaar van invoering van een nieuwe vorm van rapporteren. Een multomap met de rapportage voor kind en ouder. Een oudergroep is betrokken geweest bij het proces Spelling: implementatie AVL met spelling, zichtbaar maken wat kennen we al en wat gaan we leren, het aanbod aansluiten bij datgene wat er wordt getoetst. Het actieteam heeft zich erin verdiept en acties aan verbonden. Zo is o.a. per stamgroep een kast met laadjes aangeschaft voor categorieoefeningen, zichtbaar opgehangen wat kennen we en wat gaan we leren/ oefenen. Taal:scholing Dat s andere taal: inzicht in de referentie doelen, de kerndoelen en een jaarplanning maken. Invoering Kleuterplein in de onderbouw. Kwaliteitsbewaking De directie van de school ziet erop toe dat het bereikte niveau gehandhaafd blijft. Klassenbezoeken aan de hand van een screeningsinstrument is uitgevoerd. Ook binnen de bouw- en teamvergadering bespreken we elke keer de afspraken en de vastgestelde procedures e.d. We vinden het van belang dat er veel onderlinge afstemming is binnen het team en dat het instructieniveau volgens een door ons gebruikt instrument ( Activerende Directe Instructie Model- ADIM) gebruikt wordt. Ook dit jaar heeft de directie twee klassenbezoeken uitgevoerd en geconcludeerd dat de leerkrachten dit model goed hanteren en toepassen. Jaarlijks heeft de directie met de stamgroepleiders gesprekken volgens de gesprekkencyclus gesprekken gevoerd. Deze gesprekken zijn onderdeel van hun professionalisering. Daarnaast wordt er tijdens de bouw- en teamvergaderingen met enige regelmaat de gemaakte afspraken en codes besproken en nog gelden of dat het collectief aangepast moeten worden. De intern begeleider heeft 3 keer per jaar een groepsbespreking met de stamgroepsleiders. In die bespreking worden de ontwikkelingen van de kinderen gevolgd en zijn er acties ingezet en uitgevoerd. Tevens is er een ouder- leerling en medewerker tevredenheidonderzoek afgenomen. De uitkomsten zijn met de geledingen besproken. Acties die vlot uitgevoerd konden worden zijn opgepakt. De rest is opgenomen in het schoolplan Met de toetskalender die de ib-er jaarlijks maakt volgen we stapsgewijs de resultaten van de kinderen. Tijdens de tol/bol en groepsbesprekingen komen de tussenopbrengsten en de eindopbrengsten ter sprake. De entree cito toets is met ouder en kind besproken. De resultaten worden doorgegeven aan Inspectie Jaarverslag de Korf Pagina 4

5 School & Ouders Medezeggenschap en Ouders De school heeft veel actieve ouders die de school met allerlei activiteiten ondersteunen. Naast deze vrijwilligers hebben we twee officiële groepen waar we mee samenwerken. De oudervereniging en de medezeggenschapsraad. De MR oudergeleding: Mevr. E Brendel Dhr. A. van den Dool Mevr. D Coppoolse De teamgeleding: Mevr. W Sloot Mevr. L Vastenhout Dhr. M van Dulmen Oudervereniging: Claudia Timmerman Roberto Berkemeijer Roel van den Heuvel Tjapko Adams Ursula Berkemeijer Fulco Schaafsma Ameike Braitman Verlofaanvragen Ouders zijn zich bewust dat het opnemen van verlof zoveel mogelijk moet worden voorkomen. De aanvragen worden ingediend bij de directie en die beoordeeld of het verlof wordt toegestaan of geweigerd. De meeste aanvragen hebben te maken met rouwen-trouw. In een enkel geval heeft het te maken met een vakantieaanvraag buiten de reguliere vakantieperiodes. De ouders leveren dan een brief van de werkgever aan waarin aangetoond wordt dat de werknemer buiten de reguliere vakanties op vakantie moet gaan. Als er sprake is van ongeoorloofd verlof vindt er overleg plaats met de leerplichtafdeling van de gemeente Apeldoorn. Ook komt het helaas voor dat we melding moeten maken van ( vermoedelijk) ongeoorloofd schoolverzuim. In alle gevallen wordt dan door de leerplichtambtenaar onderzoek gedaan en bepaald of de Officier van Justitie wordt ingeschakeld. Jaarverslag de Korf Pagina 5

6 School & Leerlingen Aantallen leerlingen Het leerlingenaantal ten opzichte van de formatiegelden( lees budget) zien we een daling. Voor het schooljaar had dit personele gevolgen. Het aantal stamgroepen bleef nog hetzelfde. Voor schooljaar zal dit wel gevolgen hebben. We streven ernaar dat we volgens ons beleid, 2 stamgroepleerkrachten voor een groep gewaarborgd kan worden. Uitzonderingen zijn bij ziekte en zwangerschapsverlof. De gemiddelde groepsgrootte was 24 kinderen. Wat doen wij met toetsuitslagen? Tijdens de groepsbesprekingen tussen de ib-er en de stamgroepsleerkrachten meerdere malen per jaar worden de resultaten en analyses besproken. Deze bevindingen worden 2 keer per jaar uitgewisseld met de stichting. Wat zien we, zijn de resultaten volgens verwachting en welke interventies zijn uitgevoerd. Zijn er vervolgacties nodig dan worden die uitgevoerd. Afgelopen jaar moest begrijpend lezen eind groep 6 en technisch lezen medio groep 3 verbeteren. Hier is stevig door het team op ingezet en met voldoende resultaat. KDV VSO/ BSO van Astrid Lindgren De organisatie en uitvoering van het kinderdagverblijf is prima, we zijn tevreden. Er zijn overlegmomenten en tevens zijn er samenwerkingsmomenten te zien in vieringen en andere activiteiten en groepsbezoeken. In juli 2014 is ESTRO failliet verklaard en Smallsteps heeft het overgenomen. Dit heeft zijn weerslag gehad op het personeel waar we nauw mee samenwerkten. Inmiddels is er een nieuwe locatieleidster en heeft de TSO een coördinator die bekend is met de school. In mei 2015 heeft Smallsteps per 1 augustus het contract opgezegd en zijn we met FRIS kinderdagverblijven gestart. ER is peuteropvang en VSO-BSO. De TSO heeft de school sinds september 2011 in eigen hand in de vorm van een stichting. Bijna alle kinderen beleven dagelijks lunchen op school. De TSO heeft de opvang van tussenschoolse opvang goed verzorgd. Er zijn voldoende ouders die tegen een kleine vergoeding TSO ouder zijn geweest. Het blijft een uitdaging om de TSO met (voldoende) ouders te kunnen blijven draaien en de kosten laag te houden. Onderwijs Jaarlijks is er een activiteitenplan wat voortkomt uit het schoolplan. Na de jaarlijkse evaluatie kan dit plan worden bijgesteld of aangevuld. Afgelopen jaar hebben we alle activiteiten uit dit plan kunnen uitvoeren. Scholing I-coach Jaarverslag de Korf Pagina 6

7 Concrete gedragskenmerken beschrijven bij de jenaplankernkwaliteiten en terugzien in de stamgroep. Professionaliteit verhogen van het didactisch handelen: groepsbezoeken door directie. Met het team opnieuw scherp definiëren wat onze identiteit is en samen een duidelijk profiel maken Na de implementatie gezamenlijke verdieping en afstemming van de rekenmethode WIG. Rapportage: wat en hoe willen we rapporteren; eerste aanzet is gedaan. Begrijpend lezen: Implementatie en scholing van nieuwsbegrip XL en verbeteren van de opbrengsten van begrijpend lezen. Spelling: opbrengsten verhogen. ICT: gebruik van tablets in de stamgroepen. en aan SKOFV onze stichting. Tevredenheidsonderzoek Onder de ouders, teamleden en kinderen is er een tevredenheidsonderzoek geweest. We zijn tevreden met de uitslag. De opkomst van de ouders was hoog. De resultaten en de verbeterpunten zijn met ouders, team en kinderen besproken. Gebleken is dat het aantal vragen wat ingevuld moest worden te veel was en de vraagstelling niet helemaal duidelijk was voor de kinderen. Kanjertraining Een goed pedagogisch klimaat is een voorwaarde tot leren. De kanjertraining is geïntegreerd in ons onderwijs. Het belangrijkste doel is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. De kanjerlessen zijn duidelijk, verhelderend en helpen de kinderen een keuze maken in hun gedrag. Hiermee proberen we pestgedrag te voorkomen. Alle teamleden zijn gecertificeerde kanjertrainers en hebben afgelopen jaar de herhaling van deze training afgerond. We zijn een Kanjerschool! Een aantal ouders en pedagogische medewerkers van de TSO hebben de training ook gevolgd. Materieel We hebben een meerjarenplan neergelegd (zie schoolplan ) waarin wordt aangeven welke (methodische) zaken op welk tijdstip worden aangeschaft. We kunnen concluderen dat we alle essentiële vak- en vormingsgebieden in 2013 weer op orde hebben. Geen gedateerd materiaal meer om mee te werken. Het klinkt wellicht onlogisch, maar je moet proberen in barre (financiële) tijden toch te investeren. We hebben collectief binnen de Stichting een aantrekkelijk contract weten af te sluiten met energieleveranciers en met een aanbieder van Kopieermachines. Een behoorlijk ingrijpende operatie, maar op de lange termijn moet deze investering zich deels terug verdienen. Bezuinigen op materieel gebied is in het onderwijs bijna ondoenlijk. Het budget is echt minimaal en alleen slim en collectief inkopen/ investeren kan gewin opleveren. Jaarverslag de Korf Pagina 7

8 Activiteiten met de stamgroepen of de hele school onder schooltijd Jaaropening met alle stamgroepen Project kunst: schoolbreed wat werd afgesloten met een kunstveiling van de bovenbouwveiling. Van dit bedrag is er kunst aan gekocht wat een plek krijgt in de school. Kinderboekenweek Schoolproject: Jaarlijks af te spreken. Aulavieringen door alle bouwen Koningspelen Grote rekendag Sinterklaasviering Kerstviering: s morgens kerstviering en s avonds kerstdiner in de stamgroepen, terwijl ouders een eigen kerstbuffet hebben. Koningsspelen Carnaval viering Paasviering WO projecten per bouw zoals: Kunstproject: Communicatie; Jodendom; Verkeer.lentekriebels, Topografie Nederland, Europa en de wereld. Slotfeest: Groep op werkweek Afscheidsmusical en etentje van groep 8 Verkeersexamen groep 7 Excursies naar Markant en Coda en monumentendag Kookschool Cantharel Wandelen voor water en natuureducatie met gebruik van leskisten. Theaterbezoek per bouw. (Brede) schoolactiviteiten na schooltijd Voetbaltoernooi voor de oudste groepen in april; Avondvierdaagse AV 34 loop Diverse sporttoernooien vanaf groep 5. Feest bedankavond voor alle ouders/ vrijwilligers die hulp hebben geboden. Huisvesting Gebouw en terreinen De tuingroep heeft een aantal dagen per jaar gepland om het schoolterrein en tuin te onderhouden. Er is een nieuw klim en klautertoestel en 3 grote muziekinstrumenten geplaatst. Mede door de inzet van vele ouders is dit tot stand gekomen. Jaarverslag de Korf Pagina 8

9 Beheer gebouw: Klein onderhoud en zaken die noodzakelijk zijn werden door Wim P. de klussenopa uitgevoerd. De berging is opgeruimd en ophang bevestigingen zijn gemaakt. Binnen schilderwerk, reparatie aan toiletten, en verlichting vervangen. Tevens is er jaarlijks controle op brand- en inbraak alarm en onderhoudscontrole voor ketel en verwarming. Vandalisme Afgelopen jaar is er af en toe vandalisme aan het gebouw geweest. Wel zien we dat er groepen jongeren door Apeldoorn trekken en zich op het plein verzamelen. De overlast valt en staat met de frequentie en de groep. Ik denk dan aan afval wat men achterlaat, het beschadigen van gebouw en omgeving, graffiti en geluidsoverlast. September 2015 Jaarverslag de Korf Pagina 9

JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT

JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT Okt 2013 JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT 12SY Annemiek Ruiter Oktober 2013 Een woord vooraf Voor u ligt het jaarverslag van basisschool De Vaart. Dit jaarverslag heeft als doel verantwoording af

Nadere informatie

Jaarverslag. RKBS St. Jozef De Rijp

Jaarverslag. RKBS St. Jozef De Rijp Jaarverslag RKBS St. Jozef De Rijp Schooljaar 2013-2014 RKBS St. Jozefschool 05DH Kerkstraat 32 1483 BN De Rijp Telefoon: 0299-671889 E-mail: info@stjozef-school.nl Website: www.stjozef-school.nl Jaarverslag

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Een woord vooraf 1. Onze school in het kort 2. Dalton 4. De organisatie van ons onderwijs 7. Brede vorming 10

Inhoudsopgave. Een woord vooraf 1. Onze school in het kort 2. Dalton 4. De organisatie van ons onderwijs 7. Brede vorming 10 Inhoudsopgave Een woord vooraf 1 Onze school in het kort 2 Dalton 4 De organisatie van ons onderwijs 7 Brede vorming 10 Onze zorg voor onze leerlingen 13 Het team van O.B.S. Groenehoek 18 De ouders 19

Nadere informatie

Jaarverslag. Bs de Binnendijk. Schooljaar 2013-2014. Oecumenische Basisschool

Jaarverslag. Bs de Binnendijk. Schooljaar 2013-2014. Oecumenische Basisschool Jaarverslag Oecumenische Basisschool De Binnendijk Schooljaar 2013-2014 Jaarversla 2013-2014 Bs de Binnendijk Inleiding Bij deze presenteren wij het jaarverslag van het schooljaar 2013-2014. Als motto

Nadere informatie

Schooljaarverslag 2012-2013. September 2013

Schooljaarverslag 2012-2013. September 2013 Schooljaarverslag 2012-2013 September 2013 INHOUD: 1. INLEIDING 3 2. CONTEXT EN KENGETALLEN 4 2.1 Bovenschoolse ontwikkeling enz. 2.2 De school in getallen 2.2.1 Context 2.2.2 Leerlingen 2.2.3. De Citoscores

Nadere informatie

Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum

Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum Schoolgids 2014-2015 Toekomstbewust Sterk in taal en rekenen Veilig en vertrouwd Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Onze school 4 2.1 Adresgegevens 2.2

Nadere informatie

Inhoud VOORWOORD... 6 Gegevens over de school... 7 Aantal leerlingen... 7 Aantal personeelsleden... 7 Actieve ouders... 7 Aantal lokalen...

Inhoud VOORWOORD... 6 Gegevens over de school... 7 Aantal leerlingen... 7 Aantal personeelsleden... 7 Actieve ouders... 7 Aantal lokalen... Inhoud VOORWOORD... 6 Gegevens over de school... 7 Aantal leerlingen... 7 Aantal personeelsleden... 7 Actieve ouders... 7 Aantal lokalen... 7 De school beschikt verder over:... 7 DEEL A... 8 1. WAAR DE

Nadere informatie

Schoolgids deel A. Schoolgids deel A 2015-2016

Schoolgids deel A. Schoolgids deel A 2015-2016 Schoolgids deel A Schoolgids deel A 2015-2016 Basisschool de Breede Hei Dopheide 40 3823 HL Amersfoort 033-4564138 breedehei@kpoa.nl www.breedehei.nl De Breede Hei, basis voor groei en ontwikkeling! Inhoud

Nadere informatie

2011-2015. Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN

2011-2015. Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN 2011-2015 Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN Schoolplan basisschool Herman Jozef Inhoudsopgave 2 Schoolplan basisschool Herman Jozef

Nadere informatie

Voorwoord. dit cursusjaar = 2013/14

Voorwoord. dit cursusjaar = 2013/14 1 Voorwoord Het doel van publiek verantwoorden door een onderwijsinstelling is te laten zien dat zij haar middelen zo effectief mogelijk inzet. De verantwoording van het financiële beleid van een instelling

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2014-2018

SCHOOLPLAN 2014-2018 SCHOOLPLAN 2014-2018 Inhoud 1 Inleiding en proces... 5 2 Voorwoord... 6 2.1 Identiteit... 7 3 Ons onderwijs... 8 3.1 Onderwijskundige organisatie... 8 3.2 Aanpak zelfstandig werken... 9 3.3 Opbrengstgericht

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 2014 1. Inleiding

Jaarverslag 2013 2014 1. Inleiding Jaarverslag 2013 2014 1. Inleiding Het vorig schooljaar hebben we hard gewerkt aan opbrengstgericht onderwijs, het schoolklimaat en passend onderwijs. Het adequaat inspelen op specifieke onderwijs- en

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014/2015

SCHOOLGIDS 2014/2015 SCHOOLGIDS 2014/2015 Door zelf te ontdekken en te doen ontwikkelen de kinderen zich tot zelfbewuste leerlingen (een van de uitgangspunten van OBS De Eendragt) Openbare basisschool De Eendragt Johan Berkstraat

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord

Inhoudsopgave. Voorwoord Inhoudsopgave Voorwoord 1. Visie op onderwijs 1.1 De school 1.2 Waar staan we als school voor 1.3 Wat willen we bereiken 1.4 Levensbeschouwelijke identiteit 2. Organisatie van het onderwijs 2.1 Jaargroepen

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

Schoolgids. Obs. Meester Haye. waar ieder kind telt

Schoolgids. Obs. Meester Haye. waar ieder kind telt Schoolgids 2012 2013 Obs. Meester Haye waar ieder kind telt 1 Inhoudsopgave 1. Wat staat er in de schoolgids? 3 2. Profiel van onze school 3 2.1 Wat zijn we voor school? 3 2.2 Wat willen we als school?

Nadere informatie

1. Inhoud...1. 2. Woord vooraf...3. 3. Onze school...4. 4. Waar staan we als school voor?...5. 5. De veilige school...5. 6. Algemene schoolzaken...

1. Inhoud...1. 2. Woord vooraf...3. 3. Onze school...4. 4. Waar staan we als school voor?...5. 5. De veilige school...5. 6. Algemene schoolzaken... 1 1. Inhoud 1. Inhoud...1 2. Woord vooraf...3 3. Onze school...4 4. Waar staan we als school voor?...5 5. De veilige school...5 6. Algemene schoolzaken...9 7. Daar werken we voor!... 13 8. De kwaliteit

Nadere informatie

DE BRUG. Christelijke Jenaplanschool SCHOOLGIDS

DE BRUG. Christelijke Jenaplanschool SCHOOLGIDS DE BRUG Christelijke Jenaplanschool SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS naam school Chr. Jenaplanschool de Brug adres school Laan van Nieuw Guinea 20 Utrecht (middenbouw en bovenbouw) Billitonkade 45 Utrecht

Nadere informatie

Schoolgids basisschool De JazzSingel

Schoolgids basisschool De JazzSingel Schoolgids basisschool De JazzSingel Schoolgids basisschool De JazzSingel schooljaar 2015-2016 Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 4 1. Ons onderwijs... 5 1.1 De school... 5 1.2

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019. Inhoudsopgave: www.kcde-eik.nl 1

Schoolplan 2015-2019. Inhoudsopgave: www.kcde-eik.nl 1 Schoolplan 2015-2019 Inhoudsopgave: www.kcde-eik.nl 1 Formulieren vaststelling door bevoegd gezag en instemming MR met schoolplan 1 Algemeen... 5 1.1 Karakter, doel en functies... 5 1.2 Procedure... 6

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2015-2016

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2015-2016 SCHOOLGIDS Schooljaar 2015-2016 Voorwoord 4 De Achthoek pijlers 5 De Achthoek algemeen 7 De organisatie van ons onderwijs 9 De schooltijden 9 De groepsindelingen en de voorzieningen 10 De werkwijze en

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. Fuseren betekent verhuizen. 2 basisschool Laureyn

Schoolgids 2015-2016. Fuseren betekent verhuizen. 2 basisschool Laureyn Fuseren betekent verhuizen 2 basisschool Laureyn INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 7 1 Onze school... 9 1.1 Situering en naamgeving van onze school... 9 1.2 Contact... 9 1.3 Indeling van het schoolgebouw... 9

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 Graaf Jan van Montfoortschool

Schoolgids 2014-2015 Graaf Jan van Montfoortschool Graaf Jan van Montfoortschool Samen leven, samen leren VOORAF Hierbij presenteren wij u de nieuwe schoolgids voor het cursusjaar 2014-2015. Een schoolgids geeft een kijkje in de school. Met deze schoolgids

Nadere informatie

Ook kunt u in deze schoolgids lezen hoe wij ouders bij onze school betrekken en vindt u informatie over de schoolorganisatie.

Ook kunt u in deze schoolgids lezen hoe wij ouders bij onze school betrekken en vindt u informatie over de schoolorganisatie. 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Met veel plezier presenteren wij u de schoolgids van De Tweeklank voor het schooljaar 2014-2015. Deze schoolgids is bedoeld voor ouders die al een kind

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2007-2011

SCHOOLPLAN 2007-2011 SCHOOLPLAN 2007-2011 Basisschool Sint-Lambertus St. Lambertusweg 112 Gemonde : 073-5530130 : 073-5530131 : info@lambertusgemonde.nl directeur : P.M.J.P. Lathouwers adjunct-directeur : G.M.M. van der Rijt

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 2013

Jaarverslag 2012 2013 Hoofdlocatie Plein Emaus Tevens postadres Plein Emaus 6, 3135 JN Vlaardingen telefoon: 010 434 70 07 Locatie Goudsesingel Goudsesingel 100, 3135 CC Vlaardingen telefoon: 010 234 24 27 Jaarverslag 2012

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2012-2013

Schoolgids Schooljaar 2012-2013 Schoolgids Schooljaar 2012-2013 Adresgegevens: De Schittering Burgemeester Godwaldtstraat 2-4 4927 BB Hooge Zwaluwe Tel.: 0168-482371 email: info@bsdeschittering.nl website: www.bsdeschittering.nl Hooge

Nadere informatie