Beleidsvisie Natuur- en Milieufederatie Drenthe

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsvisie 2011-2015 Natuur- en Milieufederatie Drenthe"

Transcriptie

1 Beleidsvisie Natuur- en Milieufederatie Drenthe Mei 2011 Natuur en Milieufederatie Drenthe Hertenkamp HL ASSEN Telefoon: Samen voor een mooi en duurzaam Drenthe. 1

2 Inleiding Drenthe is een prachtige provincie die voor grote uitdagingen staat. Terwijl het Olde landschap nog een zekere rust uitstraalt is de samenleving volop in beweging. De economische crisis dwingt tot grote veranderingen. Sociale structuren vernieuwen en het politieke speelveld en de media kennen momenteel een grillige dynamiek. De Natuur en Milieufederatie Drenthe staat midden in de Drentse maatschappij en is zowel aanjager als onderdeel van deze beweging. We werken aan een schoon milieu, een rijke natuur en een gezonde toekomst. Dat doen we vanuit onze oorsprong met betrokken inwoners en steeds vaker samen met bedrijven, overheden en een breed scala aan maatschappelijke organisaties. We hebben de afgelopen jaren veel bereikt. De grootste verdienste is dat natuur en milieu gemeengoed zijn geworden. Het streven naar duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit is inmiddels breed verankerd in de Drentse samenleving. De natuur en milieufederatie is daarmee ook opgeschoven; het nuttige maar soms ook querulante buitenbeentje is nu een gewaardeerde maatschappelijke gesprekspartner. Maar we zijn er nog niet. De kunst is nu om van het weten, zeggen en schrijven verder in het concreet handelen en doen te komen. In een tijd waarin economie, werk en veiligheid vol in de schijnwerpers staan en grote overheidsbezuinigingen voor de deur staan zal het niet een eenvoudige opgave zijn om de duurzame ontwikkeling te versnellen. De natuur- en milieufederatie gaat deze uitdaging graag aan; met een open vizier en vanuit de overtuiging dat ecologische, economische en sociale duurzaamheid niet zonder elkaar kunnen. De verdeling van schaarse grondstoffen en ruimte, de afhankelijkheid van energie, de klimaat- en wateropgave, de waarden van natuur en landschap in Drenthe; het zijn allemaal zaken die in het hart van de Drentse economie staan. De komende tijd zal vooral in het teken staan van bruggen bouwen tussen economie en ecologie. Dat vraagt om vernieuwing en maatschappelijke en economische innovaties. Wij verzetten ook zelf onze bakens. Onze basis - de blik op de toekomst en wortels in de Drentse samenleving - zal blijven, onze strategie en aanpak zullen veranderen. Deze beleidsvisie bevat onze koers en geeft richting aan dit veranderingsproces. Ons hart ligt bij Drenthe, ons doel is een schone toekomst en onze kracht is om hier zoveel mogelijk mensen en partijen aan te verbinden. Leeswijzer Deze beleidsvisie bevat zes hoofdstukken. We beginnen met een beschrijving van de belangrijke ontwikkelingen in de samenleving, die de basis vormt voor onze visie. In hoofdstuk 1 schetsen we waar we als organisatie staan. Dit geheel brengen we in hoofdstuk 3 samen tot de belangrijke opgaven voor de komende jaren. De hoofdstukken 4 en 5 bevatten de kern van deze beleidsvisie; Visie en koers en Ambitie en strategie. Tot slot geeft hoofdstuk 6 weer welke ontwikkelingen we voor onze organisatie voorzien. 2

3 1. Een veranderende wereld Nieuwe tijden Laten we beginnen met een blik op Drenthe anno Er leeft een brede zorg over de huidige veelomvattende gevolgen van de economische crisis voor de Drentse bevolking. Veel mensen plaatsen vraagtekens bij de klassieke ruimtelijke en economische antwoorden hierop. Wij denken dat Drenthe behoefte heeft aan andere vormen van ontwikkeling. Samen met onze natuurlijke achterban én met nieuwe partners willen we werken aan een duurzame vooruitgang voor onze provincie. Breder, maar kwetsbaar draagvlak Natuur en milieu zijn inmiddels breed verankerd in de samenleving. We zijn de weg naar een duurzame samenleving onmiskenbaar ingeslagen. Dat uit zich in overheidsbeleid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en bewustere consumptie en gedrag. Mensen zien ook dat vooruitgang is geboekt met de milieubescherming, dat hun directe leefomgeving schoner is geworden en dat natuur en landschap via de recreatieve sector tot een economische drager zijn uitgegroeid. Maar ons beslag op natuur en milieu is nog lang niet in balans; de duurzame finish is nog niet in zicht. Gelijktijdig zet de financieel-economische werkelijkheid het groene denken en doen onder druk. Bedrijven, burgers en overheid trappen in tijden van crisis snel op de rem. Onze uitdaging is om als gezamenlijke Drentse natuur- en milieuorganisaties het optimisme en de groene vooruitgang vast te houden en nieuw leven in te blazen. Voortborduren en versterken De ontwikkelingen in de afgelopen jaren laten de kiem van de duurzame samenleving zien. We staan in ons streven daarnaar niet alleen. Er liggen grote kansen op onze weg naar duurzaamheid, deels inhoudelijk, deels een kwestie van aanpak. Het is voor ons de tijd om te investeren in nieuwe verbindingen met de samenleving, te werken aan een brede groene beweging en andere organisaties te steunen op hun weg naar verduurzaming. Veranderende rollen Drenthe heeft oog voor haar ruimtelijke kwaliteit. De overheid legt in toenemende mate haar oor te luisteren en staat open voor initiatieven van derden. Deze overgang betekent een evolutie van inspraak naar beginspraak. De keuze van de overheid om de verantwoordelijkheid voor duurzaamheid aan de samenleving te gunnen kan onze voortrekkersrol versterken en daagt ons uit om eigen initiatieven te nemen. Het maakt de overheid ook kwetsbaar. Het terugtreden gaat gepaard met een afname van het vertrouwen van burgers in de overheid en gerelateerde instituties. De markt, de samenleving en de burger krijgen de sleutel en dichtbij en eigen belang voeren vaak de boventoon. Dat maakt ook dat de bescherming van natuur, milieu en landschap niet vanzelfsprekend door de overheid gegarandeerd wordt. Bij onze rol als aanjager en constructieve samenwerker in het proces van verandering en vernieuwing past dat wij het overheidsbeleid zetjes in de goede richting blijven geven. Nieuwe netwerken Wij zien kansen om ons nog meer met partijen in de samenleving te verbinden en samen de duurzame agenda te schrijven. Dat zullen we moeten doen in een nieuwe sociale structuur, waarin digitale media dominanter zijn. 3

4 Dat vraagt van ons een nieuwe aanpak bij het organiseren, ondersteunen en verbinden van mensen die zich voor onze doelen inzetten. Binnen de digitale samenleving is onze autoriteit niet vanzelfsprekend. Ons gezag verdienen we met een aansprekende visie, een goed verhaal en verbeeldingskracht. We zullen ons daarbij wat losser moeten opstellen ten opzichte van de gevestigde orde en de overheid. Onze persoonlijkheid zal moeten liggen in authenticiteit en een menselijke benadering. Service wordt voor ons de sleutel: vindbaarheid, bereikbaarheid, persoonlijk contact, een luisterend oor, liefst snel, flexibel, online en mobiel. Duurzame economie Er bestaat een goede kans dat ondernemers de nieuwe groene voorhoede gaan vormen. Green tech staat aan de poort en als deze doorbreekt kan het snel gaan. Het Noorden heeft met energie en landbouw sectoren waar duurzame innovaties grote kansen bieden. Ook aan de andere kant van het spectrum, de consumptie, zien we een kansrijke verschuiving optreden. Materialisme maakt plaats voor postmaterialisme, de economie van het geluk waar grote behoefte bestaat om bij te dragen aan een betere wereld (mondiaal) en een betere samenleving (de eigen leefomgeving). Wij moeten kiezen voor een subtiele combinatie van rollen. Enerzijds meedenken met ondernemers zonder actief deel uit te maken van de productie-consumptie-keten. Anderzijds bijsturen, duurzame activiteiten aanmoedigen, niet-duurzame juist ontmoedigen en gelijktijdig de unieke landschappelijke omgeving van Drenthe bevorderen en aanprijzen. Drenthe Wij maken onderdeel uit van een provincie met een uniek karakter. Inwoners en bezoekers zijn betrokken bij het landschap. Sociaal en landschappelijk is sprake van een Drentse schaal. Dit biedt mogelijkheden om samen met anderen duurzame ontwikkelingen in de landbouw, de recreatie en de woonomgeving in het Drentse perspectief te plaatsen. De Natuur en Milieufederatie Drenthe past een ondersteunende en een aanjagende rol: versterken en op de politiek-bestuurlijke agenda houden van het duurzaamheidsdenken. Bij de Drentse bevolking zien we een groeiende verbondenheid met het Drentse landschap en een grote interesse in energie en klimaat. Bij onderwerpen als windenergie en biomassa zullen we moeten werken aan een nieuwe balans. We moeten voorkomen dat de (ruimtelijke) gevolgen van de energietransitie het draagvlak voor duurzame ontwikkeling ondergraven. 4

5 2. Waar we voor staan De Natuur en Milieufederatie Drenthe is een onafhankelijke particuliere organisatie die samen met inwoners, bedrijven en overheden werkt aan een mooie duurzame provincie. Bij de natuur- en milieufederatie zijn ruim 40 organisaties aangesloten. De Natuur en Milieufederatie Drenthe is onderdeel van het landelijke samenwerkingsverband van natuur en milieufederaties. Het beleid van de natuur en milieufederatie wordt bepaald door het bestuur. Het bestuur wordt gevormd door leden uit de kring van de aangesloten organisaties en leden met verschillende maatschappelijke achtergronden. De uitvoering van het beleid is in handen van een professioneel team dat samenwerkt met een omvangrijk netwerk van maatschappelijke partners. Missie Natuur en Milieufederatie Drenthe De Natuur en Milieufederatie Drenthe is het provinciale samenwerkingverband van natuur- en milieuorganisaties in Drenthe. We werken voor en met mensen aan een gezond milieu, een rijke natuur en een mooi landschap en zetten ons met hart en ziel in voor een duurzame ontwikkeling van de provincie Drenthe. Rol en werkwijze We zijn ambassadeur en pleitbezorger van groene waarden. We dragen eraan bij dat natuur en milieu een volwaardige plek krijgen in het denken en doen van overheden, bedrijven en inwoners. We verzorgen de provinciale samenwerking van vele mensen en organisaties die zich inzetten voor verduurzaming van hun eigen leefomgeving. We ondersteunen en verbinden initiatieven, zetten ons in voor het milieubewustzijn van mensen en het aantrekkelijk maken van milieuvriendelijk gedrag. We zijn gericht op vooruitgang, oplossingen en samenwerking. We werken met een breed scala aan partners en bondgenoten aan creatieve en vernieuwende arrangementen. Met onze kennis, visie en daadkracht motiveren en inspireren we mensen. Gezamenlijk maken we van duurzaamheid een uitdaging en een positieve en toekomstgerichte keuze. 3. De blik van de buitenwereld Bij de voorbereiding van deze beleidsvisie hebben we ook de buitenwereld betrokken. Wij hebben onze partners en aangesloten organisaties gevraagd hoe zij aankijken tegen de ontwikkelingen in ons werkveld. Hun visie op onze positie en de toekomstige rol leverde belangrijke bouwstenen voor ons nieuwe beleid. Verbreding De mensen om ons heen herkennen de verbreding die we hebben aangebracht in onze manier van werken en juichen deze toe. We houden onze kritische signaleringsrol, maar hebben ook gekozen om 5

6 zelf initiatief te nemen, mee te denken, te adviseren en samen te werken. Als partner kunnen we continuïteit geven aan processen die in de provincie Drenthe spelen. Blijkbaar stralen we daarbij stabiliteit uit. Mensen vinden onze werkwijze constructief, betrouwbaar en zorgvuldig. Het feit dat we onafhankelijk en niet-commercieel zijn, draagt bij aan onze betrouwbaarheid. Bij deze lofuitingen zit wel een waarschuwing: houd je rol helder en probeer niet teveel rollen tegelijk te vervullen. Wij worden in staat geacht de onderlinge verbanden tussen verschillende terreinen te leggen. Men benadrukt het belang van deze breedheid, omdat de opgaven voor de (duurzame) toekomst juist liggen in een meer integrale aanpak, waarin verbindingen tussen werkvelden onmisbaar zijn. In het groene werk zien we deze integrale aanpak nu al in de gebiedsgerichte benadering. In het milieuwerk is de Cradle to Cradle aanpak een goed voorbeeld. Draagvlak De omgeving herkent de aanjaagrol die de Natuur en Milieufederatie Drenthe vervult. We pakken, vaak samen met anderen, zaken op die al boven de markt hangen maar lopen niet te ver voor de troepen uit. Onze kracht is dat we met ons netwerk in de vezels van de samenleving initiatieven verder kunnen brengen. Wat ons ook onderscheidt is dat we gezien worden als spreekbuis van actieve en kritische burgers die zich bezig houden met een breed scala aan duurzaamheidsvraagstukken. De algemene verwachting is dat het gemeentelijke werkveld in belang toeneemt. Dit vraagt om versterking van de samenwerking met lokale organisaties, en een helder beeld van onze eigen rol daarin. De overheid en het bedrijfsleven hebben op alle niveaus behoefte aan beter georganiseerde gesprekspartners, een rol die wij op lokaal niveau niet zelf kunnen invullen. We doen er daarom goed aan om de lokale kracht en de organisatie van de achterban te versterken. Counterpart De waardering voor onze nieuwe rolinvulling wil niet zeggen dat we onze koers volledig en blijvend (moeten) verleggen. Er is namelijk ook veel lof voor de meer klassieke rol van belangenbehartiger. In de audit die we hebben laten uitvoeren noemden enkele geïnterviewden dit zelfs onze hoofdtaak: Hun functie is belangenbehartiger. Dat is hun rol en bestaansrecht en Ze staan voor een goed milieu, ze doen lobbywerk. Ze zijn het milieugeweten. De inbreng van het natuur- en milieubelang in beleidskwesties en maatschappelijke discussies blijft ook in de toekomst zeer relevant. Zowel overheden als bedrijfsleven zeggen behoefte te hebben aan een deskundige counterpart. Ook in deze rol waardeert men dat we als een transparante, constructieve, betrouwbare en zorgvuldige partij opereren. Natuur en Milieufederatie Drenthe is daarbij niet een hindermacht, eerder een partij die het natuur- en milieubelang inbrengt met oog voor andere belangen. We gaan met andere partijen in gesprek, zijn bereid om te geven en te nemen en om compromissen te sluiten. Zichtbaarheid De buitenwacht waardeert het werk van de natuur- en milieufederatie, maar zet stevige kanttekeningen bij onze zichtbaarheid. We willen wat te veel, terwijl we er te weinig van laten zien. Er is lof voor onze communicatie jullie kunnen zware onderwerpen leuk verpakken en de creativiteit en originaliteit van onze campagnes, zoals Beeldschoon Water en Kiek op Drenthe. We zouden wat meer aandacht kunnen besteden aan de resultaten en de effecten ervan. Ook de zichtbaarheid van de organisatie zelf, met name naar de bevolking in Drenthe, behoeft verbetering. Men ziet een organisatie die sterk geworteld is in de provincie, maar op het punt van de beeldvorming, de échte kennismaking, is er nog een wereld te winnen. 6

7 4. Opgaven voor de toekomst Kansen De ontwikkelingen in onze omgeving komen samen in een viertal termen verschuiving, vernieuwing, versnelling en verbinding die ons aanknopingspunten bieden om onze missie te verwezenlijken. Verschuiving zien we waar het overheidsgedomineerde milieubeleid overloopt naar een duurzame ontwikkeling waar ondernemers, consumenten, burgers en maatschappelijke organisaties meer het voortouw nemen. Gelijktijdig zien we een verschuiving van het nationale niveau naar enerzijds internationaal niveau en anderzijds regionaal en lokaal niveau. Vernieuwing zien we in de vergroening van producten en productieprocessen en ook in de sociale structuren die sterker dan voorheen worden gedomineerd door digitale media. Het mondiale tekort aan grondstoffen en energie vergroot de druk op verdere innovatie en daarmee het vernieuwingsproces. Versnelling is niet alleen te verwachten in de innovatie en de technologische ontwikkeling. We zien nu al een enorme versnelling in de communicatie, de informatievoorziening en de daaraan verbonden sociale structuren. Tot slot zien we als tegenpool voor polarisatie verbinding als belangrijke kracht in de huidige samenleving. Bedrijven en maatschappelijke organisaties zoeken elkaar op; consumenten koppelen eigenbelang aan een actieve bijdrage aan een betere wereld; de toenemende populariteit van de directe leefomgeving zorgt voor sterkere verbinding tussen mensen onderling en mensen en het Drentse landschap. Bedreigingen Diezelfde ontwikkelingen hebben een keerzijde of een tegenkracht die we als bedreiging voor onze missie in het vizier moeten houden. Allereerst zien we een terugslag in de publieke aandacht en politieke inzet voor het milieudoel. Dat komt deels door vermoeidheid het bereiken van milieudoelen is een moeizaam proces en een verminderd urgentiegevoel. Dit gevoel wordt versterkt doordat in economisch moeilijke tijden milieu, natuur en landschap te gemakkelijk als luxe worden gezien en moeten wijken. Het draagvlak voor verduurzaming komt ook onder druk te staan doordat ze iets vraagt van de burger. Zo kan energietransitie op lange termijn een positief effect hebben, maar de mensen moeten er wel op korte termijn veranderingen voor accepteren. Overheidsbeleid is van wezenlijk belang om de noodzakelijke veranderingsprocessen voor een duurzame samenleving te ondersteunen. 7

8 Als de rijksoverheid traditioneel landelijke taken op het bord van de provincies, de regio s en de lokale overheden legt, zonder daarbij het benodigde budget te bieden, raakt het politiek bestuurlijke draagvlak voor duurzaamheid onder grote druk. Hier zien we dat wat we als kans zagen, zich ook tegen ons en onze missie kan keren. De overheid schuift de verantwoordelijkheid soms wat te gemakkelijk terug naar de maatschappelijke organisaties, de ondernemers en de burgers. Waar ze nog wel positie kiest, krijgt ze te maken met afnemend vertrouwen die in combinatie met een toenemende polarisatie een onvoorspelbare mix oplevert. Dat gebrek aan vertrouwen geldt ook de deskundigen de wetenschap en professionals zoals de Natuur en Milieufederatie Drenthe die door de snel en overvloedig verkrijgbare informatie minder vanzelfsprekend als autoriteiten worden gezien. De Natuur en Milieufederatie Drenthe kan ook buiten beeld raken doordat de gemiddelde burger haar en andere milieuorganisaties eenvoudig niet (meer) kent. Mensen zijn bovendien steeds meer in staat zelf acties te organiseren. Voor de Natuur en Milieufederatie Drenthe is het de kunst om de kansen te verzilveren en de bedreigingen te pareren of liever zo te keren dat ze in haar voordeel gaan werken. Welke kracht hebben we daarvoor in huis of moeten we juist ontwikkelen? Kracht Onze grootste kracht is dat we verbinders zijn spil in de samenwerking tussen verschillende partijen, gesteund door een brede achterban en geworteld in de provincie Drenthe. Onze directe partners erkennen ons als constructieve gesprekspartner die staat voor de groene zaak, en als een stabiele partij die continuïteit geeft aan processen. Onze onafhankelijke niet-commerciële positie biedt een meerwaarde. Die positie kan in een tijd van verschuivende verhoudingen tussen overheid en maatschappij wel eens van grote betekenis zijn. Een tweede antwoord op de ontwikkelingen in de samenleving ontlenen we aan onze inhoudelijke kracht. We worden gezien als deskundig en gedreven, breed aanspreekbaar en integraal in onze benadering. Dat we gemakkelijk kunnen schakelen tussen de verschillende schaalniveaus wordt als een pluspunt gezien. Die inhoudelijke kracht past goed bij een wereld waar vernieuwing en vergroening voor de deur staan. Versterking Een belangrijke opdracht voor onze organisatie is een heldere en daadkrachtige profilering. Weinig betrokkenen overzien ons werk ten volle en bij het brede publiek schiet onze bekendheid sterk tekort. Dat komt deels doordat we niet in staat zijn gebleken de effecten van onze inspanningen voldoende zichtbaar te maken. Ook zijn we sterk georiënteerd op de provinciale overheid. Mede daardoor benutten we niet alle mogelijkheden die samenwerking met onze provincie dekkend netwerk en lokale achterban ons biedt. Speciale aandacht verdient de veranderde achterban; we moeten de jongeren met eigentijdse werkwijzen tegemoet treden. Ook een grotere groep ouderen wil maatschappelijke bijdragen leveren. 8

9 5. Visie en koers Wat betekent de analyse nu voor ons werk de komende jaren? Op basis van de voorgaande analyses schetsen we hier wat onze visie en koers zal zijn voor de komende jaren. De Natuur en Milieufederatie Drenthe: werkt aan groene oplossingen Na het agenderen van de milieuproblemen en het meedenken over beleidsontwikkeling is het nu tijd voor groene oplossingen. Samen met andere partijen kunnen we hier kracht ontwikkelen. Daarvoor is het van belang om niet te focussen op abstract beleid, maar om creativiteit aan de dag te leggen en een wenkend perspectief zichtbaar te maken. We willen hierin aanjager zijn, maar ons succes hangt mede af van het goede gevoel dat groene oplossingen ook aan anderen geeft. Eén van onze rollen is om te laten zien wat groene oplossingen voor individuen en groepen opleveren what s in it for me? en hoe zij eraan kunnen bijdragen. Samen met partners zullen we innovatieve kracht ontwikkelen om sterke nieuwe concepten te vinden en te realiseren. steunt en versterkt de groene koplopers Om de verduurzaming van de economie in Drenthe te versterken zullen we mensen, organisaties en bedrijven, die duurzame initiatieven nemen omarmen. We zullen allianties aangaan met koplopers uit het bedrijfsleven en willen netwerken tussen deze koplopers tot stand te brengen. Dat draagt ook bij aan versterking van de groene innovatiekracht (Groen Doen). Een belangrijke opgave voor de komende jaren is om onze eigen thema s variërend van hernieuwbare energie en zuinige producten tot natuur en landschap (nog) meer te verbinden aan economische belangen recreatie, landbouw, dienstensector zodat onze belangen meer door de markt worden gediend. is een gewaardeerde en invloedrijke gesprekspartner We bouwen voort op onze meest (h)erkende kwaliteit: onze rol als constructieve gesprekspartner met draagvlak in de Drentse samenleving. Handhaven en versterken van die rol geeft ons een stevige basis om vanuit te werken. We zorgen er daarbij voor dat we breder dan nu herkend worden in die rol. Dat betekent dat we blijven investeren in onze wortels binnen de Drentse samenleving en nog zichtbaarder zullen worden als Drentse organisatie. Dit vraagt om een actieve uitbouw van onze lokale netwerken en intensievere externe communicatie over ons werk en onze standpunten. We voorzien ook dat het de komende jaren noodzakelijk blijft om in gevallen waar groene waarden in het gedrang komen, op te blijven komen voor deze belangen. Dat doen we vanuit een positieve visie op de toekomst en op basis van goede argumenten en steun van de Drentse samenleving. bundelt de maatschappelijke krachten voor een duurzame samenleving Om de steun en betrokkenheid van mensen bij groene vraagstukken te vergroten is het van belang om in te gaan op vragen die bij mensen leven en om activiteiten te ontplooien die aansluiten op de idealen, de gevoelens en belangen van de Drentse bevolking. Zo kunnen we samen met mensen een maatschappelijke kracht ontwikkelen waar rekening mee gehouden wordt. Wij kunnen meer dan ooit een ontmoetingsplek worden voor positieve uitwisseling over natuur, milieu en landschap, waar duurzame ideeën tot wasdom kunnen komen en waar mensen steun vinden bij elkaar voor hun eigen omschakeling naar een meer duurzame leefwijze. Dat draagt bij aan de versterking van de verbinding met aangesloten groepen en drijft deels ook op die actieve verbinding. Van ons vraagt dat een bottom-up en servicegerichte houding. We zullen meer van buiten naar binnen moeten werken meer luisteren naast het zenden. 9

10 kiest duidelijke speerpunten waar ze resultaten kan boeken We zijn van nature een organisatie die breed aanspreekbaar is en zoekt naar integrale oplossingen voor verschillende vraagstukken. Dat karakter willen we behouden, maar daarbinnen gaan we een duidelijke focus leggen op een aantal goedgekozen speerpunten. Criterium bij deze speerpuntkeuze is de mogelijkheid om zichtbare veranderingen en een beweging in duurzame richting te realiseren. Ook zullen we het schaalniveau kiezen waarop het probleem speelt en waarop we optimale invloed kunnen hebben. Bij andere thema s zullen andere partijen het voortouw moeten nemen en zullen wij hen, meer op de achtergrond, ondersteuning bieden. investeert in nieuwe netwerken We beschikken over een sterk netwerk en worden beschouwd als organisatie die kan verbinden. We zullen nieuwe netwerken aanboren en bestaande verder versterken door onder andere in te spelen op en gebruik te maken van nieuwe media. Dit biedt ons de kans om ook door te dringen in nieuwe sociale netwerken. Deze nieuwe netwerken en media bieden veel mogelijkheden om het draagvlak voor Groen Drenthe uit te bouwen en om nieuwe vormen van actie vorm te geven. 6. Ambitie en Strategie Ons werk zal de komende jaren gebaseerd zijn op twee inhoudelijke pijlers: Groen Drenthe en ECOnomie. Onze derde pijler geeft de belangrijkste werkwijze weer die ons voor ogen staat: Samen werkt. Kern van deze pijler is onze keuze voor het versterken en verbinden van mensen en organisaties die zich inzetten voor de groene omgeving en een meer duurzame economie. We benaderen de hoofdthema s vanuit een duidelijke integrale visie op de toekomst en zullen voortdurend scherpe keuzes maken voor speerpunten. Jaarlijks formuleren we binnen deze werkvelden een beperkt aantal projecten waarop we onze inzet concentreren. Het is onze ambitie bij deze onderwerpen zichtbaar verschil te maken en herkenbare resultaten te leveren. We werken de ambitie en strategie per pijler uit. Ter inspiratie en illustratie hebben we deze voorzien van een toekomstbeeld. Het geheel vormt het nieuwe vertrekpunt voor ons werk. In 2011 werken we de pijlers verder uit samen met onze belangrijkste stakeholders. Voor iedere pijler werken we aan een breed gedeelde samenwerkingsagenda voor de periode , gevolgd door verdere operationalisering van de strategie en de doelen in onze meerjarenprogramma s. Deze vormen de basis voor onze werk- en projectplannen. 10

11 6.1 Groen Drenthe Ambitie Onze inzet voor de groene ruimte, de pijler Groen Drenthe, is om een ruimtelijk-economische ontwikkeling te realiseren die bijdraagt aan een mooi en duurzaam Drenthe. De bestaande ruimtelijke kwaliteit van de provincie vormt de basis die we niet alleen koesteren maar ook willen versterken. Speerpunten zijn de kwaliteit van het Drentse landschap, slim ruimtegebruik en gezonde natuur. Strategie Inspireren: nieuwe ontwerpen voor een schone toekomst Om natuur-, milieu- en landschapsbelangen een volwaardige plek te geven in beleid en (ruimtelijke) plannen op provinciaal en gemeentelijk niveau, willen we een markt- en ontwikkelingsplaats zijn voor duurzamer ruimtegebruik. We werken met onze partners aan inspirerende visies en gezamenlijke ontwerpen voor de toekomst. Een gebiedsgerichte benadering biedt daarvoor prima aanknopingspunten. We pakken zaken aan met betekenis voor de hele provincie en spelen actief in op omvangrijke gebiedsontwikkelingen met grote impact. Het gaat om de kunst van het slim combineren van de ruimtelijke opgaven waar Drenthe voor staat. Hierbij gaat het niet alleen om de bovengrondse zaken, maar zal het gebruik van de ondergrond in belang toenemen. We ontwikkelen samen met andere sectoren (zoals de landbouw en de recreatiesector) nieuwe concepten, (uitvoerings-)plannen en haalbare oplossingen voor complexe vraagstukken. We doen dit op een wijze die tegemoet komt aan zo veel mogelijk belangen tegen zo laag mogelijke lasten (voor partijen en voor natuur en landschap). Daarbij maken we gebruik van de kracht van de verbeelding van plannen en de consequenties ervan. Verbinden: samen werken aan ruimtelijke kwaliteit We werken aan een zo groot mogelijk bestuurlijk- en maatschappelijk draagvlak voor natuurkwaliteit en rijke landschappen in Drenthe. Samen met ons netwerk zorgen we ervoor dat de waarden van natuur en landschap in Drenthe zichtbaar zijn voor individuele burgers, bedrijven en besturen. We maken ons sterk voor het (economische) belang van de Drentse natuur en landschap en de intrinsieke waarde van biodiversiteit. We zetten ons in voor beleid, middelen en draagvlak voor de bescherming en ontwikkeling van de natuur en het landschap in Drenthe. We dragen bij aan het meer ontwikkelingsgerichte ruimtelijke beleid, omdat het de natuur- en landschapswaarden kan versterken. Bij ruimtelijk beleid en plannen, waarbij natuur en landschap in het geding zijn, mobiliseren en bundelen we de kennis en betrokkenheid van individuen en groepen om positieve bijdragen te leveren. 11

12 Toekomstbeeld Groen Drenthe We schrijven Het Drentse land zit in de lift. In de afgelopen 25 jaar is een gezonde balans gevonden tussen de schoonheid van het Drentse landschap en de activiteiten die er plaatshebben: recreatie, landbouw, bedrijvigheid en zorgvoorzieningen. Dorpen en steden zijn met elkaar en met het omringende open land verbonden. Het maakt onze provincie geliefd vanwege zijn menselijke maat, zijn rustige, nuchtere atmosfeer en zijn prachtige leefomgeving. De boeren van het Drentse land hebben perspectief. We zien bedrijven die producten telen die na bewerking op de boerderij hun weg vinden naar de consumenten binnen de regio en de recreërende toerist. Daarnaast leveren bedrijven agrarische grondstoffen aan de 100% schone agro-chemie. Het nieuwe boerenbedrijf maakt onderdeel uit van de landschappelijke omgeving en past qua schaal in het recreatieve en ecologische netwerk van de provincie. Ook de bedrijfsvoering houdt terdege rekening met de grenzen die de ecologie en het uitgebalanceerde Drentse watersysteem stellen. De gezamenlijke natuurorganisaties zijn hoofdsponsor van de tiende editie van de provinciale wielerklassieker, die de internationale blik voor één dag richt op ons unieke bekenstelsel en andere natuurlijke en landschappelijke pareltjes in de provincie. Tien jaar geleden verrasten de natuurorganisaties vriend en vijand met het initiatief tot sponsoring van deze prestigieuze wedstrijd. Het was hun manier om te vieren dat het stelsel van natuurlijke verbindingen, ooit gelanceerd als ecologische hoofdstructuur, als eerste gereed kwam in onze provincie. Het was het succes van De Groene Kijk, de Drentse invulling van een duurzame ruimtelijke ontwikkeling. Nu is het Drenthepad de ruggengraat van het recreatieve netwerk dat van stad tot stad loopt en gedurende het hele jaar recreanten, toeristen én inwoners uit de regio trekt. Want de Drenten hebben hun eigen natuur en landschap nog meer leren waarderen. Hoewel nog altijd wordt gewaakt voor al te grote verstoringen van de natuurgebieden sluiting gedurende het broedseizoen bijvoorbeeld is het landschap toegankelijker dan ooit. Het heeft de ooit nog afstandelijke term biodiversiteit tot leven gebracht. De overgang van dorpen en steden naar het open landschap is vloeiender geworden. In alle Drentse steden is de stedelijke vergroening een motor geweest bij de herstructurering en heeft ze bijgedragen aan een beter stedelijk klimaat. Bedrijven vestigden zich maar wat graag in deze steden die hun werknemers zoveel goeds te bieden hebben. Buiten de grotere steden liggen rustige dorpen in een gevarieerd landschap. De identiteit van de dorpen is onmiskenbaar Drents gebleken, mede doordat jonge Drenten in de omgeving van hun jeugd konden blijven wonen en werken in de vele recreatieve bedrijven en zorgvoorzieningen die onze provincie rijk is.. Ook het landschap ademt Drenthe: In de uitgestrekte bossen vinden bijzondere diersoorten als edelherten hun thuis. In het extensief beheerd cultuurlandschap wisselen de prachtige heidevelden, houtwallen en bloemrijke graslanden elkaar af. De Drentse beken bruisen van leven. Niet langer verdwijnen soorten uit het landschap; ze komen terug en vinden hun weg langs het stelsel van natuurlijke verbindingen en profiteren volop van de omgeving waar stilte heerst en het s nachts weer donker is. In de waterhuishouding zijn de baten van alle gedane investeringen duidelijk zichtbaar. Drenthe houdt zijn eigen water beter vast. In droge seizoenen treedt nauwelijks verdroging op, in natte tijden wordt de wateroverlast opgevangen in slimme opvangsysteem waar ook de natuur van profiteert. 12

Meerjarenbeleidsplan 2012-2015

Meerjarenbeleidsplan 2012-2015 Meerjarenbeleidsplan 2012-2015 Samen voor een mooi en duurzaam Groningen Colofon Zuiderpark 16 9724 AG Groningen T 050 313 08 00 E info@nmfgroningen.nl W www.nmfgroningen.nl september 2011 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Natuur en Milieu Overijssel: Samen aan de slag voor een mooi en duurzaam Overijssel.

Natuur en Milieu Overijssel: Samen aan de slag voor een mooi en duurzaam Overijssel. Natuur en Milieu Overijssel: Samen aan de slag voor een mooi en duurzaam Overijssel. Strategische visie en Meerjarenplan Natuur en Milieu Overijssel 2013-2023 Uitvoeringsplan 2013-2016 Zwolle, december

Nadere informatie

Duurzaam Leeuwarden, de sterke stad

Duurzaam Leeuwarden, de sterke stad Slim met energie en water Duurzaam Leeuwarden, de sterke stad VISIEDOCUMENT Slim met energie en water DUURZAAM LEEUWARDEN, DE STERKE STAD Visiedocument Oktober 2010 De duurzame ambitie van Leeuwarden

Nadere informatie

La 21 revisited. De mondiale dimensie van lokale duurzaamheid. Tabe Jorritsma e.a

La 21 revisited. De mondiale dimensie van lokale duurzaamheid. Tabe Jorritsma e.a La 21 revisited De mondiale dimensie van lokale duurzaamheid Tabe Jorritsma e.a inhoudsopgave Voorwoord 06 Inleiding Globalisering, kinderarbeid, kappen van 09 regenwouden wat kunt ú doen? Deel 1 De rol

Nadere informatie

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout noaberschap ondernemend water innovatiekracht papier landgoederen landbouw natuur hout i n n o v e r e n m e t o U d e Wa a r d e n C o n C e p t- t o e K o m s t v i s i e 2 0 3 0 brummen 5 maart 2013

Nadere informatie

Gelderland 2040: waar begint uw toekomst? Kansen voor de Gelderse regio s

Gelderland 2040: waar begint uw toekomst? Kansen voor de Gelderse regio s Gelderland 2040: waar begint uw toekomst? Kansen voor de Gelderse regio s Inhoud 4 Vooraf: Dubbelinterview met burgemeester Heidema en gedeputeerde Verdaas 9 Gelderland 2040: Waar begint uw toekomst? 10

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

Met en voor elkaar in nieuwe tijden! Verkiezingsprogramma PS 2011 Limburg

Met en voor elkaar in nieuwe tijden! Verkiezingsprogramma PS 2011 Limburg Met en voor elkaar in nieuwe tijden! Verkiezingsprogramma PS 2011 Limburg Inhoudsopgave Inleiding: betrokken bij Limburg p. 3 De rol van de Provincie in Limburg p. 7 Limburg: sociaal en cultureel p. 9

Nadere informatie

KIES 18 MAART MEER BANEN SCHONE ENERGIE

KIES 18 MAART MEER BANEN SCHONE ENERGIE KIES 18 MAART MEER BANEN SCHONE ENERGIE Provincie Utrecht Verkiezingsprogramma 2015-2019 Algemene inleiding 3 Energie Van achterblijver naar koploper 4 Natuur en Waterkwaliteit 7 Mobiliteit Mobiliteit

Nadere informatie

Wurkje Wenje Wille. Verkiezingsprogramma CDA Fryslân

Wurkje Wenje Wille. Verkiezingsprogramma CDA Fryslân Wurkje Wenje Wille Verkiezingsprogramma CDA Fryslân Provinciale Staten 2015-2019 Wurkje Wenje Wille 2 Verkiezingsprogram CDA Fryslân 2015-2019 Voorwoord Inhoud Geachte lezer, 1. Inleiding 5 Dank voor uw

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2012-2016. Verbinden & versterken

Ondernemingsplan 2012-2016. Verbinden & versterken Ondernemingsplan 2012-2016 Verbinden & versterken Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Inleiding 6 Hier staan wij als Domesta voor 10 Leefbaarheid 15 Zorg 18 Betaalbaarheid van wonen 22 Samenwerken 25 Organisatie

Nadere informatie

ChristenUnie Verkiezingsprogramma

ChristenUnie Verkiezingsprogramma ChristenUnie Verkiezingsprogramma voor de provincie Flevoland 2011-2015 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 FLEVOLANDSE CONTEXT 5 MIDDENBESTUUR, OVERHEID en EUROPA 7 JEUGDZORG 9 SOCIAAL BELEID 10 KUNST EN CULTUUR

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

SAMEN WERKEN AAN EEN GROENER GELDERLAND

SAMEN WERKEN AAN EEN GROENER GELDERLAND VERKIEZINGSPROGRAMMA 2015-2019 GELDERLAND SAMEN WERKEN AAN EEN GROENER GELDERLAND Colofon Verkiezingsprogramma GroenLinks Gelderland voor de provinciale statenverkiezingen op 18 maart 2015. Programmacommissie

Nadere informatie

Concept Strategische vooruitblik

Concept Strategische vooruitblik Concept Strategische vooruitblik Slim werken aan de toekomst INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 3 2 Waar staan we? En wat komt op ons af? 4 2.1 Behaalde resultaten in 2010 (Jaarstukken) 4 2.2 Aantal maatschappelijke

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem.

Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem. Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem. Uitgangspuntennota voor gemeentelijke samenwerking bij de grote decentralisaties Jeugdzorg, Participatiewet, AWBZ-begeleiding

Nadere informatie

Werk en toekomst! Samen.

Werk en toekomst! Samen. Werk en toekomst! Samen. Voor elkaar. Voor Drenthe. PvdA Januari 2015 Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Drenthe 2015-2019 2 Bekijk alle speerpunten op pag. 21 Beste kiezer, In december werd ik gekozen

Nadere informatie

innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap water landgoederen innovatiekracht ondernemend landbouw papier natuur hout

innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap water landgoederen innovatiekracht ondernemend landbouw papier natuur hout innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap ondernemend innovatiekracht water landgoederen landbouw 1 papier natuur hout brummen 25 juni 2013 int.13.0925 inleiding Deze toekomstvisie zet

Nadere informatie

(VORMGEVING VOLGT) 19 Maart 2015. Greenport Gelderland. Versie 19 maart. Versie 19 maart. Agenda 2020 Greenport Gelderland

(VORMGEVING VOLGT) 19 Maart 2015. Greenport Gelderland. Versie 19 maart. Versie 19 maart. Agenda 2020 Greenport Gelderland 3 Agenda 2020 Greenport Gelderland (VORMGEVING VOLGT) 19 Maart 2015 Greenport Gelderland Versie 19 maart Agenda 2020 Greenport Gelderland Versie 19 maart 4 Inhoud Pag. Voorwoord 5 Samenvatting 6 1 Gevolgde

Nadere informatie

NATIONAAL NETWERK PLATTELAND

NATIONAAL NETWERK PLATTELAND OFFERTE NATIONAAL NETWERK PLATTELAND Juni 2007 EG-PUBLICATIENUMMER 2007 / S 22-02634 LNV Aanvraagnummer com / 2007 / 03 / 03 Inleiding 1 1. Visie op de structuur van het Netwerk 2 1.1 De context 2 1.2

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 27 406 Nota «De kenniseconomie in zicht» Nr. 209 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter

Nadere informatie

sturen op woonlasten

sturen op woonlasten sturen op woonlasten Leonie van der Steen en Klaas Vegter uitgave van Stedennetwerk G32 en Energiesprong Platform 31 Huur Energie Verzekeringen Belastingen en heffingen Onderhoud inhoudsopgave introductie

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

Strategische agenda 1

Strategische agenda 1 1 Strategische agenda Barneveld Ede Nijkerk Renswoude 2 Rhenen Scherpenzeel Veenendaal Wageningen 3 Transferium Barnveld Noord Airborne Luchtlandingen 4 Inhoud 7 1. Topregio voor een topsector 9 2. Samenvatting

Nadere informatie

Amsterdam Uitgesproken. Perspectief voor 2040

Amsterdam Uitgesproken. Perspectief voor 2040 Amsterdam Uitgesproken Duurzaam Perspectief voor 2040 INHOUD colofon in opdracht van Marijke Vos Wethouder Milieu 5 VOORWOORD ambtelijke werkgroep Kerngroep Duurzaamheid 7 Anno 2040 ledenkern groep DMB,

Nadere informatie

Eerlijk delen in een groen Fryslân

Eerlijk delen in een groen Fryslân Eerlijk delen in een groen Fryslân Verkiezingsprogram van GRIENLINKS voor de verkiezingen van Provinciale Staten van Fryslân voor de periode 2015-2019 Definitief - 21 januari 2015 Eerlijk delen in een

Nadere informatie

Uitvoeringsagenda Duurzaamheid

Uitvoeringsagenda Duurzaamheid Uitvoeringsagenda Duurzaamheid op weg naar een duurzaam evenwicht Deventer, 21 december 2011 www.deventer.nl UITVOERINGSAGENDA DUURZAAMHEID OP WEG NAAR EEN DUURZAAM EVENWICHT Deventer, 21 december 2011

Nadere informatie

Wegwijzer landbouw "Boeren op goede gronden" 2014-2020 Drenthe

Wegwijzer landbouw Boeren op goede gronden 2014-2020 Drenthe 2014-629 Wegwijzer landbouw "Boeren op goede gronden" 2014-2020 Drenthe Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Omgevingsbeleid op 3 september 2014 - Provinciale Staten op 24 september 2014 - fatale

Nadere informatie

Programma Klimaat en Energie

Programma Klimaat en Energie Programma Klimaat en Energie a Programma Klimaat en Energie Mei 2008 Colofon Dit is een uitgave van de provincie Drenthe DO08051502-Rapp Klimaat Energie.indd Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Context 4 1.2 Doel

Nadere informatie