Nieuws van de afdeling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuws van de afdeling"

Transcriptie

1 Nieuws van de afdeling KBO Waspik Postbus 54, 5165 ZH Waspik Telefoon Rabobank NL55RABO uitgave: maart 2015

2 Artikelen in dit Afdelingsnieuws 01 Uitnodiging voor de Algemene vergadering op 10 april a.s. 02 Agenda Algemene vergadering d.d. 10 april. 03 Notulen Algemene Vergadering d.d. 11 april Jaarverslag Financieel verslag over Mededeling over gezondheid voorzitter Ad Smits 07 Belastingaangifte Busreis Amsterdam op 22 mei a.s. Aanmelden verlengd tot 20 maart 09 Flyer Kaartmarathon 10 Lenteconcert in den Bolder op 21 april a.s. 11 Nog enkele dagen opgeven voor bezoek Looiersmuseum op 13 maart 12 KBO heeft sinds 1 januari een felicitatiedienst 13 Afscheid van Theo Kuipers in de Stroming 14 5 daagse reis naar Duitsland, vertrek op 29 juni 15 Druk bezochte Carnavalsbingo 16 Op dinsdag 31 maart starten we met wekelijks fietstocht( mits goed weer) 17 Activiteiten komende periode 18 Lezen met een glimlach 19 Rijbewijskeuring in Waalwijk 20 Vervoer naar ziekenhuis of arts, in grote nood Colofon Het Nieuws van de Afdeling is een uitgave van KBO afd. Waspik en verschijnt 10 X jaar. Oplage ca Het Nieuws van de Afdeling wordt gratis bezorgd bij de leden en relaties van de afdeling. Redactie J. van Hooren en A. Smits. Foto s, C. Koster. Lay-Out, G. van Engelen. Redactie adres Geelgors 2A, 5165 TT Waspik. De contributie voor het lidmaatschap bedraagt 26,50 per jaar, waar bij voor degene die automatisch betalen een korting wordt verleend van 1,50. Lid worden kan vanaf de leeftijd van 50 jaar via een aanmeldingsformulier te verkrijgen bij het secretariaat. Opzeggingen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk voor 1 december voorafgaande aan het nieuwe verenigingsjaar dat op 1 januari begint. Ook verhuizingen en overlijden schriftelijk mede te delen aan het secretariaat. Secretariaat: adres: Postbus 54, 5165 ZH Waspik of Geelgors 2A 5165 TT Waspik. Telefoon Druk: Drukkerij DekoVerdivas BV Tilburg. Geheel of gedeeltelijk overname van artikelen en/of berichten is toegestaan, mits daarbij vermeld: Overgenomen uit Het Nieuws van de Afdeling.

3 Het bestuur van de KBO nodigt alle leden uit voor de Algemene Vergadering welke gehouden wordt op: Vrijdag 10 April a.s. om uur in Den Bolder in Waspik uur Ontvangst van de gasten met koffie/thee uur Aanvang van de vergadering uur pauze uur Ontspanningsprogramma door het Brabants Cabaret Ook nu is de activiteitscommissie erin geslaagd een leuke, muzikale invulling te vinden, waardoor het bezoek aan de Algemene Vergadering voor alle leden een heel leuke middag kan worden. Met het Brabants Cabaret wordt U allen een sfeervol luister- en kijkprogramma geboden van 2 keer 45 minuten, met daar tussen in een pauze van ongeveer 15 minuten voor een drankje en een hapje uur Sluiting van de bijeenkomst. Het bestuur rekent op veel leden voor deze bijzondere bijeenkomst.

4 Agenda voor de Algemene Vergadering d.d. 10 April a.s uur Aanvang van de vergadering. Openingswoord door de interum voorzitter van de KBO, Mevr. I. Ruygt. Zij zal in het kort ingaan op huidige situatie binnen de KBO en vooruitkijken naar het jaar Notulen Algemene vergadering d.d.11 april Deze treft U aan in het Afdelingsnieuws van maart. Jaarverslag Ook dit vindt U eveneens in het Afdelingsnieuws van maart. Financieel verslag over Ook dit vindt U in het Afdelingsnieuws van maart. De penningmeester zal via duidelijke beelden de jaarcijfers in het kort naar voren brengen. Eventuele vragen worden door de penningmeester beantwoord. Verslag door de kascommissie over boekjaar Benoeming kascommissie voor het jaar Begroting Ook deze vindt U in het Afdelingsnieuws van maart. Bestuursverkiezing. Aftredend zijn de bestuursleden Mevr. I.Ruygt en Mevr. C. de Bruyn. Door het bestuur worden beiden weer kandidaat gesteld. Rondvraag. Sluiting van de vergadering. Pauze. Na de pauze zal Het Brabants Cabaret via muziek en sketches voor een leuke middag garant staan. Deze middag wilt U toch niet missen. Het Bestuur.

5 Notulen Algemene Vergadering van de KBO afdeling Waspik, gehouden op 11 april 2014, in Cultureel centrum den Bolder in Waspik. Om verwelkomde voorzitter A. Smits ongeveer 60 belangstellende leden voor deze jaarlijkse bijeenkomst. Hij verhinderde de ereleden Mevr. Bont-Ooms en de hr. Beljaars en tevens de vertegenwoordigster van de KBO Brabant Mevr. T. Noye. We kunnen, aldus de voorzitter, terugkijken op een uitstekend jubileumjaar 2013, waarin we ons 35 jarig bestaan vierden. We hadden veel activiteiten, waaraan ook door veel leden aan deelgenomen is. Hij haalde diverse ontwikkelingen met de andere bonden in de gemeente Waalwijk aan tot verdere samenwerking om zo meer invloed te krijgen op het gemeentelijk beleid, alles om het beleid voor de ouderen in de gemeente positief te beïnvloeden. Gezien alle veranderingen in de zorg en het toenemend aantal zorgtaken die naar de gemeente komen maken we ons wel zorgen of de gemeente die extra taken wel aankan. Juist daarom streven we naar goede samenwerking met de gemeente. Hij feliciteerde de nieuwe raadsleden met hun verkiezing en speciaal de Waspikse vertegenwoordigers en hoopte ook op hun ondersteuning te kunnen rekenen, waar het het ouderenbeleid betreft. Het is jammer dat de Rabobank de deuren gesloten heeft, maar met een servicepunt in de nieuwe juist geopende Stroming en de geldautomaat kan eenieder toch naar behoren zijn bankzaken regelen. Tot slot hoopte hij op een goede vergadering, die hij hiermede geopend verklaarde. Notulen Algemene vergadering, gehouden op 19 april Deze worden zonder op of aanmerkingen goedgekeurd. Jaarverslag 2013, dit is abusievelijk niet afgedrukt in het laatste Afdelingsnieuws, maar ook dat vormde voor de vergadering geen reden om opmerkingen hierover te maken. Financieel verslag over Het overzicht zoals het in het Afdelingsnieuws staat gaf geen aanleiding tot het stellen van vragen. De financiële commissie, bij monde van de Hr. Jan Frensen, benadrukte dat zij op de vragen aan de penningmeester uitstekende antwoorden ontvangen hebben. De administratie zag er keurig uit. Hij bedankte de penningmeester voor de uitleg en het prima bijhouden van de financiën en stelde de vergadering het bestuur decharge voor het gevoerde financieel beleid te verlenen. Dit werd met applaus ondersteund. Benoeming kas controlecommissie voor De heer Frensen wordt bedankt na dit 2 keer gedaan te hebben. Mevr. A. Kuiten en de heer van Engelen vormen de commissie voor volgend jaar en Mevr. Quist meldt zich aan als eventueel reserve. Begroting Ook deze is weergegeven in het Afdelingsnieuws. Ook daar kon de vergadering mee instemmen, omdat er ook geen contributieverhoging gepland is. Zittingsduur bestuursleden bij de KBO. Dit punt vraagt aandacht, aldus de voorzitter, omdat we al langere tijd als vereniging een aftredingstermijn van 4 jaar hanteren, terwijl de statuten 3 jaar aangeven. De vergadering had geen moeite met de termijn van 4 jaar en aldus werd besloten. Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar waren: Mevr. Wil Hooymayers en dhr. Kees Koster. Beide werden herkozen en de vergadering benadrukte dit met applaus. De opengevallen plaats van Jan van den Hazel werd al enige tijd als proef ingenomen door dhr. Kees Bink. Hij is bereid deze functie aan te nemen en wordt op voorstel van het bestuur benoemd. Ook dit werd met applaus door de vergadering onderstreept.

6 Rondvraag. Dhr. Smits brengt de vraag naar voren hoe het bestuur wil handelen, bv. Bij een Kerstviering, als zich veel meer mensen opgegeven hebben als mogelijk in den Bolder te huisvesten zijn. De voorzitter antwoordt dat we dit nog niet meegemaakt hebben, maar dat bij gebrek aan ruimte dan een dergelijke activiteit 2 keer georganiseerd wordt. Afscheid Jan van der Pluym. De voorzitter neemt het woord en vraagt Jan en Jo van der Pluym even naar voren te komen. Tegen Jan zegt hij dat hij enorm veel gedaan heeft voor de KBO op allerlei terrein, van zaal mee klaarmaken, Tafeltje Dekje rijden, verdelen en bezorgen van de Ons en Afdelingsnieuws, mede oprichten van de Jeu de Boules club en de Koersbalclub, etc. etc. De KBO deed nooit een beroep op jou Jan en zijn jou zeer erkentelijk voor je inzet. Een lintje had je reeds ontvangen, maar ik mag je de zilveren speld van verdienste opspelden van de KBO Brabant. Ook Jo bedankte Ad voor haar inzet en onderstreepte dit met een bos bloemen. Jan was blij verrast met de waardering die ook nog een door de zaal met applaus begroet werd. Sluiting. De voorzitter dankte allen voor de voortvarende manier van vergaderen. Hij dankte voor het gestelde vertrouwen en sloot de vergadering af. Pauze. In de pauze kon iedereen nogmaals van koffie/ thee of een ander drankje genieten. Na de pauze werd een muzikale bingo gepresenteerd door Paul Koevermans uit Klundert, waarbij geen getallen, maar melodietjes geraden moesten worden. Gedurende ongeveer 1,5 uur genoot de zaal van allerlei oude meezingers, want iedereen kende die oude melodietjes nog uit het hoofd. Voor enkelen was er toch nog een prijsje te halen, waardoor iedereen het een heel leuke middag had gevonden en een zeer goed slot van de algemene vergadering. Waspik 15 april 2014 Jaarverslag KBO Waspik over het jaar Evenals andere jaren kijken we aan het eind van het jaar naar de toestand van onze vereniging en de belangrijkste initiatieven van dat jaar. Ook dit jaar wil ik dat toch weer doen. Onze vereniging telt momenteel 585 leden, waarvan er ongeveer 100 jonger zijn dan 65 jaar. We kregen ruim 40 nieuwe leden bij, maar raakten er ook 30 kwijt door overlijden( 22), verhuizing en normaal opzeggen. Het bestuur bestaat uit: Dhr. A. Smits, voorzitter, verantwoordelijk voor de algemene leiding van de vereniging en vertegenwoordiger in het kringbestuur de Langstraat( voorzitter). Hij is voorts lid van het overleg der 5 bonden in de gemeente Waalwijk en organisator van het kaarten en de Bingo. Mevr. I. Ruygt, vice voorzitter, werkgroep sociaal contact, juridisch adviseur bij moeilijke kwesties en divers overleg. Dhr. K. Koster, penningmeester, financieel beheer en organisatie van het ledenbestand, ouderenadviseur, ouderenondersteuner, divers overleg met penningmeesters binnen de KBO. Dhr. J. van Hooren, secretaris. Notuleren van vergaderingen, verzorgen correspondentie, Adelingsnieuws, werkgroep activiteiten, divers overleg. Mevr. C.de Bruyn, 2de penningmeester, bezorging Ons en Afdelingsnieuws, ouderenadviseur, invullen belastingpapieren leden (samen met dhr. B. de Graauw).

7 Mevr. W. Hooymayers, bestuurslid, voorzitter werkgroep activiteiten, divers overleg. Mevr. J. van Riel. bestuurslid, werkgroep activiteiten, ledencontact. Dhr. H. van Zon. bestuurslid, secretaris werkgroep activiteiten, 5 bonden overleg, divers overleg. Dhr. K. Bink. bestuurslid, werkgroep activiteiten, diverse overleg. Vergaderingen. Het bestuur vergaderde 11 keer in Veel besproken onderwerpen gingen over de normale huishoudelijke zaken van een vereniging en de eigen activiteiten in het bijzonder. Voorts werd gesproken over de ontwikkelingen binnen de KBO Brabant en meer in het bijzonder over het ouderenbeleid in de gemeente Waalwijk. Binnen de eigen vereniging blijven onze vaste wekelijkse activiteiten goed scoren, die allen zonder uitzondering voor een wekelijkse invulling van een- of meer dagdelen van onze leden zorgen. We noemen ze hier toch nog maar eens op: Jeu de Boules, Koersbal, fitness, kaarten( rikken, jokeren en bridge), sjoelen, zang en vriendschap, country dansen, meer bewegen voor ouderen en fietsmiddagen. Een groot scala aan activiteiten die het bewegen bevorderen en goed zijn voor de sociale contacten. In 2014 hadden we geen jubileum, maar door de restanten van de reservering voor het 40 jarig jubileum konden diverse bijeenkomsten wat opgeleukt worden met iets extra`s. Bij elkaar hebben we heel wat uitstapjes en bijeenkomsten gehouden. Enige zorg heeft het bestuur wel over de ontwikkelingen rondom ouderen die hulp nodig hebben. De omwentelingen in de zorg van een consumptiemaatschappij naar zo veel mogelijk zelf de problemen oplossen, zal de komende jaren nog voor de nodige problemen zorgen. Vanuit de KBO zullen wij die ontwikkelingen goed volgen, zodat zij die werkelijk zorg behoeft, deze ook krijgt. Ik wil dit jaarverslag niet afsluiten dan nadat ik melding heb gemaakt van het feit dat onze voorzitter, Ad Smits, medio november door een ernstige longziekte is getroffen en om die reden voorlopig alle activiteiten tijdelijk heeft stopgezet. Wij wensen hem sterkte in zijn gevecht voor zijn gezondheid. Zijn functies zijn tijdelijk overgenomen door de overige bestuursleden. Ook dit jaarverslag is beknopt en geeft slechts een summier inzicht in alle activiteiten van de KBO gedurende het gehele jaar. We hebben een vereniging met vele activiteiten, die voor veel Waspikse ouderen veel kan betekenen om een goede invulling van de week te garanderen. Jan van Hooren. Lente concert Met het voorjaar in het vooruitzicht organiseert werkgroep Blaasconcerten op dinsdag 21 april 2015 in Den Bolder het Lente concert. Entre Nous uit Teteringen onder leiding van Ad de Klijn en Amor Musae uit Prinsenbeek onder leiding van Judith van Boven zullen garant staan voor een mooi en veelzijdig concert programma. Beide orkesten spelen goed in het gehoor liggende melodieën, een goede reden om te komen luisteren en genieten van een prachtige muzikale middag. Het concert begint om uur en de toegang is gratis. Na afloop is er nog gelegenheid om gezellig met elkaar wat na te praten. Een middag die u niet mag missen!

8 BEDANKT Ook namens mijn vrouw wil ik het bestuur en leden bedanken voor de vele blijken van belangstelling voor mijn ziekte. Het doet een mens goed om te weten dat er zo meegeleefd wordt. De vele kaartjes met bemoedigde woorden,maar ook de andere blijken van belangstelling het is overweldigend, nogmaals bedankt. Als je dit leest hoop ik mijn vierde en laatste chemo kuur achter de rug te hebben, daarna wordt er een scan gemaakt en komt er een gesprek met de specialist. Verder moet ik ook een eenmalige bestraling krijgen. Hoe het verder gaat is afhankelijk van de uitslag van de scan, en wat ze verder nog kunnen doen. We zijn nog lang niet klaar. Maar ik voel me goed en we gaan ervoor. Groetjes Ad Smits Voorzitter K.B.O.Waspik. Aangifte inkomstenbelasting 2014: Belasting -invulhulp bij de aangifte 2014 start vanaf 1 februari Dit jaar kan de aangifte tot 1 mei worden verzonden naar de belastingdienst. De belastinginvullers via de ouderenbonden zijn in januari weer bijgeschoold. Rond 10 februari 2015 zijn voor alle ouderen met een beperkt inkomen de belastinginvullers Cissy de Bruijn ( Smits) en Bert de Graauw weer beschikbaar om u behulpzaam te zijn bij het invullen van uw belastingaangifte. Beiden zijn deskundig, hebben de cursus bijscholing via de belastingdienst met goed gevolg doorlopen en zijn in het bezit van een officieel bewijs, afgegeven door de belastingdienst, waaruit blijkt dat ze als belastinginvuller gekwalificeerd zijn. Zij willen u graag helpen bij het invullen en verzorgen van uw aangifte voor het belastingjaar Zij helpen u ook bij het aanvragen van zorg- en huurtoeslag. Alle aangiften moeten uiterlijk voor 1 mei 2015 bij de belastingdienst binnen zijn. U hebt van de belastingdienst een brief ontvangen met een machtigingscode voor de aangifte 2014.Gooi deze brief met specifieke code voor u niet weg want deze code hebben de belastinginvullers nodig om de aangifte voor u te kunnen invullen. Bewaar deze dus goed. Zodra u alle jaaropgaven van werkgevers/pensioenfondsen,overige uitkeringsinstanties' banken en verzekeraars hebt ontvangen, kunt u contact met een van beide opnemen om een afspraak te maken voor invulhulp. U kunt telefonisch contact opnemen voor het maken van een afspraak met degene die vorig jaar uw aangifte verzorgde. Voor (nieuwe) leden die voor het eerst zijn of haar aangiftebiljet Inkomstenbelasting door de belastinginvullers van de KBO willen laten verzorgen is de keuze vrij. Zowel mevr. Cissy de Bruijn als dhr. Bert de Graauw komen dan bij u thuis om de benodigde code en financiële gegevens op te halen en/of de aangifte inkomstenbelasting samen met u in te vullen. Mevr. Cissy de Bruijn kunt u bereiken onder telefoonnummer : of of per en dhr. Bert de Graauw onder telefoonnummer : of Mogelijk hebt u dit jaar geen uitnodiging voor het invullen van een aangiftebiljet inkomstenbelasting ontvangen en twijfelt u of dat dit wel juist is, bel ons dan ook gerust. Ook zullen wij uw mogelijkheid tot het verkrijgen van zorg- en huurtoeslag bekijken of de inmiddels ontvangen zorg- en huurtoeslag voor 2015 beoordelen. Wij verzoeken u, alvorens wij u bezoeken, de volgende financiële gegevens klaar te leggen: Het jaarinkomen 2014: de jaaropgaven AOW van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), jaaropgaven van eventuele werkgever(s), pensioenfondsen en lijfrenteverzekeraars, officiële opgaven of verklaringen van eventuele andere inkomsten. Denk bijvoorbeeld aan de opbrengsten uit het oppassen op de kleinkinderen.

9 De WOZ- beschikking betreffende uw eigen huis van de gemeente Waalwijk met peildatum en de jaaropgave van de hypotheekverstrekker: de betaalde hypotheek rente en de hypotheekschuld per 31 december De afschriften van de bank- en girorekeningen (lopende rekeningen en spaarrekenin gen). In het bijzonder gaat het om de afschriften met de saldi/waarden per 1 januari en 31 december De waarde van uw beleggingen per 1 januari en per 31 december Rekeningen van overige buitengewone uitgave in verband met ziekte (voor zover deze door u zelf zijn betaald en vallend buiten de ziektekostenverzekering). De kosten van een dieet op medisch voorschrift, reiskosten voor het bezoeken van een arts, specialist of een zieke. Bewijsstukken van gedane giften. (giften aan liefdadige of culturele instellingen, geen bewijzen géén aftrek). Heeft u/uw partner een voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2014 betaald of ontvangen, dan deze overleggen. Heeft u/uw partner een toeslagbeschikking (zorgtoeslag huurtoeslag) ontvangen, dan deze ook graag overleggen. Al deze gegevens zijn heel belangrijk omdat uw aangifte anders niet geheel juist kan worden ingevuld. Een latere correctie is nooit prettig!!!!!! Zaken die u niet kunt aantonen kunnen niet worden meegenomen of afgetrokken!!!!!!!wij wijzen u erop dat u zelf altijd verantwoordelijk blijft voor uw eigen aangifte. Belangrijk: Nogmaals: Als u geen bewijzen of opgaven kunt overleggen, kunnen gegevens niet worden verwerkt en kan uw aangifte niet worden ingevuld. Het is dus belangrijk om alles wat met uw aangifte Inkomstenbelasting 2014 te maken heeft aan te tonen. De KBO Brabant heeft besloten om het tarief voor het invullen van de belastingformulieren voor geheel Brabant vast te stellen op per belastingaangifte. Afscheid Th.Kuipers van de Stroming. Donderdag 19 februari was er dan de afscheidsreceptie van Theo Kuipers van de Stroming. Tijdens deze druk bezochte receptie werd hij vooral gekarakteriseerd als een zeer betrokken manager. Niet alleen t.a.v. zijn personeel, maar ook zeker naar de bewoners toe. Hij heeft voor een groot deel de veranderingen van de oude Riethorst via Kaatsheuvel naar de nieuwe De Stroming mede doorgevoerd, waarbij uitgebreid overleg met zowel medewerkers als bewoners hoog in het vaandel stonden. Vooral de bewoners zullen zich die voorbereidingen nog goed herinneren, want zij werden vaak bijgepraat en geïnformeerd hoe ver de nieuwbouw gevorderd was. Ook het feit dat ze van tijd tot tijd een kijkje mochten nemen en vroegtijdig hun nieuwe home al op konden zoeken heeft bij velen veel van de onrust, die er altijd is met een verhuizing weggenomen. Theo was een betrokken manager, trots op zijn team, actief om van alles op de hoogte te zijn, want het moest en moet ook nu nog netjes zijn. Het moet er uitnodigend uitzien. Hij kan met recht trots zijn zoals de STROMING er op dit moment bijstaat en de uitstraling die het heeft naar het dorp Waspik. Vanzelf sloot de KBO zich aan bij de aanwezigen om Theo te bedanken voor zijn inzet en met vele goed wensen in zijn verdere loopbaan.

10 Buurthuis t Schooltje organiseert een grote KAARTMARATHON (rikken en jokeren) t.b.v. het Meubelfonds van het buurthuis ZONDAG 22 maart a.s. vooraf inschrijven kan tot 18 maart VOL = VOL!!! aanwezig zijn uiterlijk 9.30 uur. inschrijfgeld: 10,- koffie/thee bij aanvang gratis De lunch is inbegrepen Inschrijven bij Theo Rekkers telefoon of

11 K.B.O. Waspik Organiseert in 2015 Groot Rik en Joker concours In Buurthuis het Schooltje te Waspik. De speeldata zijn. 11 Maart, 25 Maart 8 April, 22 April Aanvang steeds om uur Inleg 2,00 per keer U komt toch ook Want er zijn mooie prijzen te verdienen Op dinsdag 31 maart starten we met de wekelijkse fietstocht De lente komt er weer aan, dus we hopen op goed fietsweer De bedoeling is vanaf dinsdag 31 Maart a.s. Maar bij goed weer beginnen we eerder. We vertrekken zoals gewoonlijk om uur bij den Bolder Iedereen is van harte welkom om mee te fietsen We zijn om ongeveer uur weer terug in Waspik. Het voordeel van de eenmalige machtiging. We organiseren als KBO diverse activiteiten per jaar waarvoor U als lid betalingen moet doen. Vaak zijn het kleine bedragen die bv met de invulstrook bij de secretaris zijn in te leveren. Soms gaat het ook over grotere bedragen, waarvoor we tot nu toe vaak zitting hielden in den Bolder om de deelnemers in te schrijven en te laten betalen. We zijn dat lange tijd gewend geweest. U moet naar de bank om geld te halen en naar den Bolder komen om voor die bepaalde trip aan te melden en te betalen. De penningmeester van de KBO moet vervolgens het geld weer naar de bank brengen en afstorten. Wij willen het voor U veel eenvoudiger maken met de Strook voor eenmalige machtiging. Deze houdt in dat U van thuis uit eenmalig de KBO machtigt om die bepaalde betaling te innen. De betalingen voor één excursie komen op een aparte groep binnen bij de KBO en zijn dan op de hoogte van het aantal inschrijvingen. U kunt het formulier thuis in de stoel invullen en U hoeft niet met geld over straat te gaan en te pinnen. Het antwoordstrookje moet wel, als controle,op het aangegeven adres worden ingeleverd vóór de datum die op het strookje staat. Wij zouden ook graag vernemen wat onze leden hiervan vinden. Opmerkingen of suggesties kan men kwijt bij Jan van Hooren of Harrie van Zon.

12 KBO WASPIK AMSTERDAM RIJKSMUSEUM Vrijdag 22 Mei uur: Vertrek Theresiakerk, Carmelietenstraat, Waspik Boven uur: Vertrek aan de Bolder, Schoolstraat 19 te Waspik Vanaf de opstapplaats rijden we naar ons koffieadres waar een heerlijk bakje koffie klaar staat met een stukje gebak. Hierna stappen we weer in de bus om onze weg te vervolgen naar Amsterdam. Aangekomen in Amsterdam gaat u een rondvaart maken door Amsterdam. Hier ziet u de schoonheid van deze prachtige stad vanaf het water. U vaart langs verschillende hoogtepunten van deze stad, waaronder het Rijksmuseum, het Anne Frank huis en het van Gogh museum. Ervaar de unieke belevenis van de Amsterdamse grachtengondel, in 2013 bestond deze 400 jaar. In 1613 werd met de aanleg van dit historische netwerk van waterwegen begonnen. Na afloop van de rondvaart is het tijd om een bezoek te brengen aan het Rijksmuseum. (de lunch is op eigen gelegenheid) Het museum dat na tien jaar verbouwen in 2013 weer haar deuren opende. Om rond te lopen in het gebouw is al een belevenis op zich. Het Rijksmuseum is ontworpen door de Nederlandse architect P.J.H. Cuypers in opdracht van Victor de Stuers. Tijdens de laatste verbouwing zijn er veel elementen uit de tijd van Cuypers weer tevoorschijn gehaald. Natuurlijk mag een kijkje bij de het beroemdste schilderij van Rembrandt, de Nachtwacht niet ontbreken tijdens de rondgang in het museum. Maar er hangen ook veel andere werken die zeker de moeite waard zijn om te bekijken, wat dacht u van Johannes Vermeer of van de werken van Jan Steen. Maar ook als u van moderne kunst houd kan u terecht in het Rijksmuseum. U heeft zelf alle tijd om rond te lopen en bepaald zelf wat u wilt zien. Op een afgesproken tijd gaan wordt u weer bij de bus verwacht en rijden we richting ons dineradres, waar we deze dag afsluiten met een heerlijk drie gangen diner, voordat we uw weer naar uw opstapplaats brengen. Opgave voor deze busreis vóór 20 maart, dit d.m.v. het invullen onderstaande strook met de machtiging voor het afschrijven van het bedrag. Er is nog ruimte vrij om vóór 20 maart de inschrijving in te leveren.

13 Onderstaande strook, met de machtiging voor het afschrijven van het bedrag invullen en inleveren bij: Jan van Hooren of bij Harrie van Zon Geelgors 2a Leeuwerik TX Waspik 5165KW Waspik De kosten voor de busreis bedraagt 65,00 p.p. Het reisschema ziet er als volgt uit. ( tijden zijn onder voorbehoud ) uur koffie met gebak in t Wapen van Harmelen. Harmelen uur rondvaart A dam Canal Cruises. Amsterdam uur entree rijksmuseum Amsterdam uur diner in de Gouden Leeuw te Montfoort. Zijn weer thuis in Waspik om ongeveer 21:00 uur. De activiteitencommissie. Eenmalige machtiging Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan K.B.O. afd. Waspik eenmalig incasso-opdracht te sturen naar uw bank om eenmalig een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens Busreis Amsterdam - Rijksmuseum, overeenkomstig de opdracht van K.B.O. afd. Waspik. Bedrag: ---,--- Naam: Adres: Postcode : Woonplaats:. Iban Rekeningnummer: Plaats en datum:, Handtekening: Opzet vrijwillige taxichauffeurs. Het blijkt dat niet alle verzekeringen de kosten verbonden aan vervoer naar o.a. artsen bezoek, ziekenhuis en medicijnen halen in het weekend niet vergoeden. Het bestuur heeft hierover gesproken en gemeend dat daarvoor toch een oplossing moet zijn als er sprake is van een noodsituatie. Het blijkt dat in veel meer gevallen als in het verleden zo`n noodsituatie kan ontstaan. Het is niet vrijblijvend, want er moet echt van een noodsituatie sprake zijn. Men zal eerst na moeten gaan of b.v. een van de kinderen, de buurman/buurvrouw of bekende niet kan. Het is niet zo ik bel wel even naar de KBO. De gedachte erachter is, alleen in noodsituaties kunt U hierop een beroep doen.

14 Museum DE LOOIERIJ in Dongen: Sterk in groepsarrangementen Ongelofelijk Die woorden hoor je vaak in DE LOOIERIJ. Uitgesproken door bezoekers. Ze zeggen dat, omdat ze zo n mooi, professioneel vorm gegeven museum niet verwacht hadden in Dongen. Gevestigd in een oude looierij uit 1890, volgt u stap voor stap het proces van het leerlooien in een dorp dat ruim 100 jaar geleden meer dan een kwart van alle looierijen in Nederland herbergde! En er is meer: een boeiende historie-expositie, verrassende wisseltentoonstellingen, een mooie zandverstuiving die grenst aan het terras van het alom geprezen gezellige museumcafé, creatieve workshops met leer, speurtochten etc. En er is nog meer: Maatwerk! Wij organiseren uw familiedag, verjaardag, huwelijksjubileum, clubuitstapje, bedrijfsuitje of conferentiedag. Met museumbezoek, rondleidingen, koffiearrangement, lunch, diner, high tea, borreluur, wat u maar wilt. DE LOOIERIJ is zelfs een officiële trouwlocatie. Tussen 9 uur s morgens en 12 uur s avonds kunnen wij samen met u van alles plannen. Ook in combinatie met andere bezoeken in Dongen. Bezoek de website en u kunt alvast een virtuele wandeling maken door het museum. Voel de warme Brabantse gezelligheid!! In DE LOOIERIJ te Dongen. Een uitje dat u gegarandeerd veel waardering van uw groep oplevert. Vrijdag 13 maart bezoek aan het Looiersmuseum in Dongen. Wij gaan op 13 maart op bezoek bij het Looiersmuseum in Dongen. Deelname is mogelijk voor alle leden. Vertrek om uur vanad den Bolder in Waspik. Vooraf opgeven is belangrijk om het aantal auto`s dat rijdt goed af te stemmen. Het programma voor die middag ziet er als volgt uit: uur Vertrek vanuit den Bolder uur ontvangst met koffie/thee en versnapering in het Looiersmuseum uur aanvang rondleiding uur Einde eventueel met een afzakkertje. Heeft u belangstelling voor deze trip naar Dongen, vul dan onderstaande strook in en doe die met een enveloppe met 7.50 in de bus bij de secretaris, Geelgors 2 a in Waspik, vóór 10 maart a.s. We vertrekken om uur bij den Bolder. Ondergetekende Adres Neemt deel aan de excursie naar het Looiersmuseum in Dongen op vrijdag 13 maart a.s. en sluit 7,50 in voor de kosten. (Vervoer v.v. Dongen, entree, rondleiding, Koffie/thee met versnapering).

15 KBO Waspik heeft vanaf 1 januari 2015 een felicitatiedienst. Er is binnen de KBO al langer over gesproken hoe we de band met de leden kunnen intensiveren. Vanuit een naburige KBO Afdeling kregen we de informatie dat een felicitatiedienst HET middel is om met alle leden mondeling contact te krijgen. Dus zijn we op zoek gegaan naar enkele vrijwilligers om deze dienst vorm te geven. Deze werkgroep bestaat uit zo`n 6 vrijwilligers, die met elkaar deze service vorm geven. Hoe? Nu, toch vrij eenvoudig. De KBO heeft ongeveer 600 leden, dus elke maand zijn zo`n 50 leden jarig. Dat klopt niet helemaal, omdat er natuurlijk in de ene maand meer verjaardagen zijn dan in de andere, maar gemiddeld klopt het aardig. Omdat we met 6 personen zijn delen we elke maand in 6 parten, zodat ieder ongeveer even veel nummers moet bellen (ongeveer 8). Nu merken we dat je b.v. in een week 8 mensen moet bellen, waarbij het er hooguit 2 tot 3 per dag zijn. Van de ledenlijst, op verjaardagdata, krijgen we afschriften en zo wordt de maand ingedeeld. Onze eerste ervaringen zijn erg gunstig. Bijna alle leden die we aan de lijn gehad hebben vinden het een leuk idee, omdat je d.m.v. dat contact niet alleen mensen feliciteert met hun verjaardag, maar ook soms een wat dieper gesprek krijgt en je als organisatie merkt waar ergens meer aandacht aan geschonken moet worden. Bovendien bellen we rond 9.30 uur in de morgen en zijn we vaak de eerste persoon buitenshuis waar men contact mee heeft. Het blijkt ook dat bij de meeste mensen de verjaardag echt gevierd wordt, vooral als men kinderen en kleinkinderen heeft. Maar er is natuurlijk ook een groep mensen die alleen zijn, of waarvan de kinderen ver weg wonen en die blij zijn met een telefoontje. Het bestuur van de KBO hoopt toch dat met deze nieuwe activiteit ook een stukje eenzaamheid, die er ongetwijfeld ook is, niet op te lossen, maar een beetje beter leefbaar te maken. Druk bezochte Carnavalsbingo in het Schooltje. Veel leden waren vrijdag 13 februari op de Carnavalsbingo afgekomen in het Schooltje. Zoals elke keer weer was de stemming opperbest en werd de koffie/thee met wat lekkers erbij met smaak genuttigd. Sommige leden waren zelfs in carnavalskostuum gekomen om de middag nog wat meer kleur te geven. Maar uiteindelijk ging het natuurlijk om het spel met de balletjes, waarvan nooit te voorspellen valt wie nu wel of niet in de prijzen valt. Omdat voorzitter Ad Smits ziek is nam Ineke Ruygt de leiding van die middag met veel verve en spontaniteit over. Zoals meestal werden er ook nu 3 rondes gespeeld en de verkoop van de kaarten liep prima. Eerst een rijtje vol en nadien de hele kaart. Het was telkens toch weer verrassend, want plotseling hoorde je Bingo en pakte je meestal naast de prijzen. Toch werden veel mensen naar voren geroepen die een prijsje uit mochten zoeken. Het geheel, aangekleed met een drankje en een hapje zorgde ervoor dat de deelnemers toch weer terug konden kijken naar een leuke middag.

16 KBO WASPIK ORGANISEERT IN SA REISBURO EMA EEN 5 DAA GSE DUITSLAND BAD SODEN- SALMÜNSTER VAN 29 JUNI T/M 03 JULI AMENWERKING MET 2015 REIS NAAR Bad Soden-Salmünste r - Kinzigtal/ /Hessen 5 dagen Het Kinzigtal in Hessen maakt deel uit van de natuurgebieden Hessische Spessar t en de Hoher Volgelsberg, een van de grootste aaneengesloten gemengde bosgebieden van Duitsland. Bekende steden in dit gedeelte zijn Barbarossastad Gelnhausen en Hanau de geboortestad van de gebroeders Grimm. Ook gekend zijn de kuurplaatsen Bad Orb en Bad Soden- Salmünster. Bad Soden-Salmünster met ca inwoners bestaat uit verscheidene stadsde len waaronder Bad Soden en Salmünster. Wij verblijven in Bad Soden dat zich in de loop der jaren van kleine stad tot kuurplaat s heeft ontwikkeld, door de ontdekking van geneeskrachtige koolzuurhoudende zoutwaterbronnen in In deze kuurplaats staat er veel in het teken van de geneeskrachtige zoutwaterbronnen. Het in 2011 vernieuwde Kurpark is zeker een bezoek waard. Het park heeft mooie historische bronhuisjes, een fitnessparcour en een fonteinentuin welke in de avonduren mooi verlicht is. Er is een goed begaanbare wandelweg van ca. 40 minuten, der Heilquellenweg, deze voert u langs de diverse geneeskrachtige zoutwaterbronnen. Verder heeft Bad Soden nog veel te bieden, zo zijn er tal van monumentale bezienswaardigheden zoals de burchtruïne Stolzenberg, tegenwoordig een uitzichttoren, het Huttenschloss dat sinds 1998 als openluchttheater wordt gebruikt, het historische Rathaus uit 1703 met ui-toren, is het eerste barokke vakwerk-ra thuis van Hessen, de katholieke St. Laurentiuskerk en de evangelische Erlöserkerk. Van de cafés en restaurants is het Alte Kurhaus, uit 1886 het oudste. Ook zijn er een aantal gezellige winkels. In 2005 is het thermaal bad Spessart-Therme geopen d met 33 C warm thermaal water, diverse sauna s, massage/wellness en een Dode zee zoutgrot. Hotel Kresss Rustig maar toch centraal gelegen, op wandelafstand van het centrum, het Kurpar k en de Termen vinden we ons 4-sterren familiehotel. Alle kamers beschikken over bad/douche, föhn, wc, koelkast en tv. Enkele kamers beschikken over een balkon. Verder is het hotel van alle gemakken voorzien en beschikt het over een lift, (enkele kamers zijn niet per lift bereikbaar), receptie met lounge, gaststube, hotelbar met aangrenzend terras en een massage/wellness afdeling. In het sfeervolle restaurant vindt u zowel s morgens als s avonds uitgebreide buffetten met streek- en internationale g erechten. Éénmaal tijdens ons verblijf organiseren we een muziekavond in de kelderbar. Ve rtrekdatum Reissom: Maandag 29 juni Reissom 395, -- p. p. To eslag 1 persoonskamer 48, -- p. p. (6 stuks) Bij de reissom is inbegrepen: de reis per luxe touringcar voorzien van bar, modern geluidssysteem met DVD, panoramacamera, toilet, en airco de verzorging op basis van halfpension, s morge ns en s avonds uitgebreide buffetten met streek- en internationale gerechten alle kamers met bad/douche, föhn, wc, koelkast en tv welkomstdrankj e 1 fles mineraalwater op de kamer bij aankomst, pe r kamer gratis W i-fi kofferservice de excursies (inclusief alle genoemde entrees) kop soep op dag 2 Nederlands sprekende gids* in Frankfurt boottocht op de Main muziekavond het afscheidsdiner alle taxen calamiteitenfonds reserveringskosten de diensten van uw ervaren chauffeur/reisleider Niet bij de reissom inbegrepen: annulerings- en/of reisverzekering pe rsoonlijke uitgaven

17 niet genoemde maaltijden, dranken en eventuele niet genoemde entrees voor excursieprogramma z.o.z. Reisprogramma: Dag 1: Vertrek uit Waspik. Via de snelste weg rijden we naar Wetzlar, waar we een pauzestop maken. Wetzlar met ca inwoners ligt in het Lahn-Dill gebied aan rivier de Lahn en is de op elf na grootste stad van de Duitse deelstaat Hessen. De stad is een goede afwisseling van monumentale gebouwen en winkelstraten. In de Altstadt staan veel historische vakwerkhuizen en andere monumentale gebouwen. De bouw van de Dom van Wetzlar werd in 1230 begonnen, en de bouw is nog steeds niet voltooid. We vinden er ook het Lottehaus, de historische woning van het meisje waar Goethe verliefd op was en over schreef. In de loop van de middag arriveren we in Bad Soden-Salmünster. Dag 2: Na het ontbijt heeft u vrije tijd om onze vakantieplaats nader te bekijken. Om uur staat er in het hotel voor iedereen een heerlijk kopje soep klaar. Omstreeks uur vertrekken we en brengen een bezoek aan de plaats Steinau an der Strasse, deze historische stad is bekend vanwege zijn kasteel, de mooie binnenstad maar vooral om het Gebroeders Grimm huis. Het Gebroeders Grimm huis, een prachtig vakwerkhuis waar de gebroeders enige tijd gewoond hebben en wat nu is ingericht als museum. U krijgt ruim de tijd om dit mooie plaatsje te bekijken. Via een mooie route keren we terug. Dag 3: Vandaag brengen we onder leiding van een Nederlands sprekende gids* een bezoek aan Frankfurt am Main. Frankfurt is de grootste stad in de Duitse deelstaat Hessen en de vijfde stad van Duitsland, met ca inwoners. In de 19e eeuw was de stad de zetel van de Duitse Bond en de locatie van het Frankfurter Parlement. Tegenwoordig is Frankfurt een jonge Europese metropool en een grote moderne stad. De stad is het voornaamste financiële centrum van Duitsland: de Deutsche Bundesbank en de Duitse beurs zijn er gevestigd, evenals de hoofdkantoren van verscheidene grote banken. Frankfurt staat daarnaast bekend als beurzenstad dankzij onder meer de Frankfurter Buchmesse, de jaarlijkse internationale uitgeversbeurs. Kenmerkend voor Frankfurt is het moderne stadsbeeld dat als een der weinige Europese steden gedomineerd wordt door hoge wolkenkrabbers. Hierdoor wordt de stad ook wel Mainhattan genoemd. Het is de geboortestad van de beroemde schrijver Goethe. Tijdens de rondrit krijgen we een goede indruk van alle facetten van deze stad. We rijden langs alle belangrijke bezienswaardigheden zoals de diverse imposante bankgebouwen, de Beurs, de Messe, de Palmentuin, de Hauptwache, Alt-Sachsenhausen, Museumsoever, Station, de oude Opera, de Gotische Domkerk met de 99 meter hoge toren, de moderne wolkenkrabbers etc. Na de rondrit zijn we enige tijd vrij om de stad op eigen gelegenheid te ontdekken. Later in de middag maken we een ca. 1 uur durende boottocht op de Main, zo heeft u vanaf het water een mooi zicht op de spectaculaire skyline van Frankfurt. * (Er wordt een Nederlands sprekende gids aangevraagd, omdat er maar 1 Nederlandssprekende gids is kan het voorkomen dat deze niet beschikbaar is, dan wordt een Duits sprekende gids als vervanging ingezet). Vanavond organiseren we een gezellige muziekavond, in het hotel. Dag 4: Vandaag brengen we een bezoek aan de stad Fulda, een stad met een interessant barokke stadscentrum met de imposante Dom en diverse stadspaleizen. In het centrum aangekomen is het de moeite waard om de Paulus promenade te bezoeken. Hier heeft men uitzicht op enerzijds de Dom en anderzijds het historische centrum. Wat direct opvalt zijn de veelkleurige vakwerk huisjes, waarvan enkele al aan het einde van de 16 e eeuw zijn gebouwd. De dom is gewijd aan Bonifatius, die hier ook een praalgraf heeft. Niet alleen de buitenkant van de Dom is indrukwekkend. Ook het interieur is relatief eenvoudig, maar van grote schoonheid. Zeker de koepel van de Dom is adembenemend mooi. Nadat we Fulda hebben bekeken rijden we naar de Wasserkuppe met 950 meter is dit de hoogste berg van Hessen en de plaats waar rivier de Fulda ontstaat. Dag 5: Na het ontbijt nemen we afscheid van Hotel Kress. Via de Duitse autobanen rijden we naar de stad Keulen waar we een ruime stop maken. De Romeinse keizer Claudius noemde de stad naar zijn vrouw Colonia Claudia Ara Agripinensis. Keulen is de grootste stad aan de Rijn. Zeer bekend is de Dom van Keulen, het belangrijkste en grootste Gotische bouwwerk van Duitsland. In 1248 werd met de bouw begonnen, gestopt in 1318 door geldgebrek, weer begonnen in 1540, gereed in De beide torens ontstonden door een schenking van 2 zusters. Een van de zusters heeft later een extra schenking gedaan zodat haar toren iets hoger zou worden gebouwd als de andere, en dat gebeurde. De rechtertoren is ca. 45 cm hoger dan de linkertoren. Het Keulse water wordt ook wel Kölnisch Wasser of Eau de Cologne genoemd. Toen Napoleon Bonaparte het grote Frankrijk bestuurde, beval hij dat alle mensen een familienaam moesten aannemen, en dat alle huizen genummerd moesten worden. Een pand in Keulen kreeg toen het nummer Hier woonde een handelaar in Keuls water en deze heeft toen zijn product dezelfde naam gegeven als zijn huis. We besluiten de reis met een heerlijk afscheidsdiner, waarna u weer wordt teruggebracht naar uw opstapplaats. Als u wenst deel te nemen aan bovenstaande reis kunt u zich opgeven door middel van bijgevoegd aanmeldingsformulier bij: Dhr. Harrie van Zon Leeuwerik KW Waspik Gelieve dit te doen voor 17 maart

18 EMA REIZEN LEEMSKUILEN 38A 5563 CL WESTERHOVEN AANMELDINGSFORMULIER VERTREKDATUM: MAANDAG 29 JUNI 2015 BESTEMMING: DUITSLAND BAD SODEN-SALMÜNSTER 1. HR./ MEVR. VOORLETTER. GEB. DATUM 2. HR./ MEVR. VOORLETTER. GEB. DATUM 3. HR./ MEVR. VOORLETTER. GEB. DATUM 4. HR./ MEVR. VOORLETTER. GEB. DATUM ADRES: POSTCODE: WOONPLAATS: TELEFOON: SOORT KAMER: CONTACTPERSOON NEDERLAND: TELEFOON: WILT U EEN REISVERZEKERING WILT U EEN ANNULERINGSVERZEKERING JA/NEE JA/NEE INLEVERADRES: KBO WASPIK Dhr. Harrie van Zon Leeuwerik KW Waspik GELIEVE DIT TE DOEN VOOR 17 MAART 2015 RIJBEWIJSKEURING Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten wordeng ekeurd, kunnen hier voor terecht op het spreekuur d.d.19 maart in Buurthuis Zanddonk, Willaertpark 2a. Voor informatie en een afspraak belt u tijdens kantooruren naar het landelijke afsprakenbureau van Regelzorg Rijbewijskeuringen: Zelf een datum plannen kan via Schikt de datum u niet dan zijn er veelal andere mogelijkheden elders in de regio of de volgende maand. Tarief: 35,00 voor de B/E keuring en 52,50 voor chauffeurs met rijbewijs C/D/E.

19 Lezen met een glimlach. Pas getrouwd. Een pas getrouwde vrouw zegt tegen haar man: Schat, ik heb goed nieuws, binnenkort zijn wij met z`n drietjes. De man zegt: Dat is toch niet waar? Weet je dat wel zeker? Heel zeker. Kijk hier, een telegram van mijn moeder. Ze komt morgen. Edele metalen. De onderwijzer vraagt: Edele metalen roesten niet. Kan iemand er een paar opnoemen? Goud, zegt Maud. Zilver, zegt Stella. Dan steekt Henry zijn hand op en zegt: Oude liefde, meester. Geen smaak. Kimberley tegen haar tante: Vindt U die koekjes lekker, tante? Haar tante smult en zegt: Ja lieverd, ze zijn heerlijk. Kimberley is verbaasd: Gek, m`n moeder zegt altijd dat U geen smaakt hebt. Zaad. Kareltje zeurt al maanden bij zijn vader dat hij een broertje wil. Op een dag is deze het zo zat dat hij tegen zijn zoon zegt: Kijk, hier heb je graszaad. Strooi dit maar goed rond in de tuin dan komt de ooievaar vanzelf. Kareltje strooit overal waar maar te strooien valt. Twee maanden later krijgen de buren een baby. Tijdens het kraambezoek zegt Kareltje kwaad tegen de buurman: Als u maar weet dat het niet uw zaad is, maar van mijn vader. Bart. Bart wordt op zijn fiets aangehouden door een politieagent. U rijdt zonder licht en ik zie dat U ook geen bel heeft. Dat kost U 50.-, zegt de agent. Dat is goed,antwoordt Bart, als hij morgen maar klaar is. Activiteiten de komende periode. Op vrijdag 13 maart gaan we naar het Het Looiersmuseum in Dongen. U kunt nog mee als u zich vóór 10 maart nog aanmeld. Het is zeer de moeite waard. Even het aanmeldingsstrookje invullen en 7.50 bijsluiten (voor entree, koffie met wat lekkers, rondleiding ) inleveren bij de secretaris, Geelgors 2 a in Waspik. Op vrijdag 10 april a.s. houden wij onze Algemene vergadering. Uitnodiging hiervoor en de Agenda treft U in dit Afdelingsnieuws aan. Het Brabants Cabaret zorgt voor het ontspanningsgedeelte na de vergadering. Op vrijdag 22 mei a.s. gaan we met een bus naar Amsterdam voor een boottocht en vooral het geheel gerestaureerde Rijksmuseum. Het programma treft U nogmaals aan in dit Afdelingsnieuws. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Grijp die kans, want U komt er makkelijk. Op maandag 29 juni vertrekken de deelnemers aan de 5 daagse excursie naar Duitsland. Wederom een mooi programma met allerlei bezienswaardigheden. Belangstelling? Meldt U dan op tijd aan. Het programma treft U elders in dit Afdelingsnieuws aan.

20 Onze organisatie Bestuur: Voorzitter: Dhr. A. Smits Sch. Hooglanderstraat 39 tel: Vice voorzitter Mw. I. Ruygt Chopinlaan 1 tel: Secretaris Dhr. J. van Hooren Geelgors 2 A tel: Penningm. Dhr. K. Koster Poolsestraat 55 tel: e secretaris Mw. I. Ruygt Chopinlaan 1 tel: e penningm. Mw. C. de Bruyn de Roonlaan 23 tel: Leden: Mw. W. Hooymayers Overdiepse kade 5 tel: Mw. J. van Riel Burgm. Couwenbergstraat 18 tel: Dhr H. van Zon Leeuwerik 45 tel: Dhr. C. Bink van Duvenvoordestraat 25 tel: Onze ouderenadviseurs Mw. C de Bruyn tel: Dhr. B. de Graauw tel Dhr. K. Koster tel: Onze belastingpapieren invullers Dhr. B. de Graauw tel: Mw. C de Bruyn tel: Onze activiteitencommissie: Mw. W. Hooymayers Overdiepse kade 5 tel: voorzitter Dhr. J. van Hooren Geelgors 2 A tel: Mw. J. van Riel Burgm. Couwenbergstraat 18 tel: Dhr H. van Zon Leeuwerik 45 tel: secretaris: Dhr. C. Bink van Duvenvoordestraat 25 tel: Coördinatie tafeltje dekje: Mw. A. De Bont tel: Onze vaste activiteiten: Maandagmiddag Sjoelen in t Schooltje Informatie Mw. R. Lodewijks tel: Maandagmiddag Bridgen in Bartholomeushof Informatie J. Kamp tel: Maandagmiddag Koor Zang en Vriendschap Informatie Dhr. J. Verschuren tel: Dinsdagmorgen Fitness in centr. fysiotherapie Informatie Mw. C. Gennesen tel: Dinsdagmiddag Schilderen in Den Bolder Informatie Mw. Van Gils tel: Woensdagmorgen Countrydansen in Den Bolder Informatie Mw. C. Gennesen tel: Woensdagmiddag Koersbal in 't Schooltje Informatie Dhr. J. v.d. Pluym tel Donderdagmorgen Meer bewegen in Den Bolder Informatie Mw. R. van Riel tel: Donderdagmiddag Jeu des Boules Informatie Dhr. H. van Zon tel: Elke zondag Ouderensoos in de Stroming In Waspik Gelieve bij verhuizing, vertrek, overlijden, of opzegging lidmaatschap dit schriftelijk aan het secretariaat kenbaar te maken.

Nieuwsbrief. K B O afd. Berkel en Rodenrijs. Woordje van de Voorzitter. mei tot en met juli 2015

Nieuwsbrief. K B O afd. Berkel en Rodenrijs. Woordje van de Voorzitter. mei tot en met juli 2015 K B O afd. Berkel en Rodenrijs mei tot en met juli 2015 Nieuwsbrief Redactie Nieuwsbrief: Trees Verbraeken,Watersnip28 2651 ZA Berkel en Rodenrijs.Telefoon:5117969 e-mail: exbakker@upcmail.nl Secretaris:

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

Driedaagse Busreis naar Friesland en Texel

Driedaagse Busreis naar Friesland en Texel Beste Leden, KBO SAMBEEK Driedaagse Busreis naar Friesland en Texel Maandag 22 september t/m woensdag 24 september 2014 De KBO heeft in 2013 een enquête gehouden onder haar leden. 42% Van de leden die

Nadere informatie

Nieuws van de afdeling

Nieuws van de afdeling Nieuws van de afdeling KBO Waspik Reis naar Duitsland Postbus 54, 5165 ZH Waspik Telefoon 0416-311629 Rabobank 1565.21.466 uitgave: februari 2014 Artikelen in dit afdelingsnieuws 1 Vanuit de bestuursvergadering

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

Nieuws van de afdeling

Nieuws van de afdeling Nieuws van de afdeling KBO Waspik Postbus 54, 5165 ZH Waspik Telefoon 0416-311629 Rabobank 1565.21.466 uitgave: mei 2014 Volgorde artikelen in dit Afdelingsnieuws 01 Vanuit de bestuursvergadering van 9

Nadere informatie

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Activiteitenkrant augustus 2015 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Bij Pannenkoekenboerderij De Ponthoeve in Vianen Kijk voor meer informatie in deze krant. ZOMERMARKT 2015 GROOT SUCCES. Mooi

Nadere informatie

OVERZICHT MAANDPROGRAMMA ZONNEHOF AUGUSTUS IN DEZE MAAND IS HET ECHT VAKANTIE. OOK DE MEDEWERKERS EN VEEL VRIJWILLIGERS GENIETEN DAN VAN HUN VAKANTIE.

OVERZICHT MAANDPROGRAMMA ZONNEHOF AUGUSTUS IN DEZE MAAND IS HET ECHT VAKANTIE. OOK DE MEDEWERKERS EN VEEL VRIJWILLIGERS GENIETEN DAN VAN HUN VAKANTIE. OVERZICHT MAANDPROGRAMMA ZONNEHOF AUGUSTUS IN DEZE MAAND IS HET ECHT VAKANTIE. OOK DE MEDEWERKERS EN VEEL VRIJWILLIGERS GENIETEN DAN VAN HUN VAKANTIE. DE VASTE ACTIVITEITEN PROBEREN WE ZO GOED MOGELIJK

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Nieuws van de afdeling

Nieuws van de afdeling Nieuws van de afdeling KBO Waspik Postbus 54, 5165 ZH Waspik Telefoon 0416-311629 Rabobank NL55RABO 0156521466 uitgave: januari 2015 Artikelen in dit Afdelingsnieuws 01 Een Nieuwjaarswens van vice voorzitter

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Overzicht activiteiten en diensten voor senioren RAVENSTEIN

Overzicht activiteiten en diensten voor senioren RAVENSTEIN Overzicht activiteiten en diensten voor senioren RAVENSTEIN Dit is een uitgave van: KBO Ravenstein Secretaris A. Megens (0486) 413713 / admegens@home.nl Stichting OWR - Ontwikkeling Woonservicezone Ravenstein

Nadere informatie

Zeddam in het mooie Montferland, de parel van de Achterhoek

Zeddam in het mooie Montferland, de parel van de Achterhoek Zeddam in het mooie Montferland, de parel van de Achterhoek Voor u ligt de nieuwe folder van ons hotel voor 2016. Hotel Eureka ligt in het Montferland, een bosrijke omgeving met volop fiets- en wandelmogelijkheden,

Nadere informatie

Cuypersgenootschap. Jubileumreis langs de Rijn 10 t/m 12 oktober 2014

Cuypersgenootschap. Jubileumreis langs de Rijn 10 t/m 12 oktober 2014 Cuypersgenootschap Vereniging tot behoud van negentiende- en Twintigste-eeuws cultuurgoed in Nederland Jubileumreis langs de Rijn 10 t/m 12 oktober 2014 De heerlijke vader Rijn stuwt met zijn brede stromen

Nadere informatie

Reglement. (theater-)koor-onomatopee. Speedwellstraat 320 3029BL Rotterdam

Reglement. (theater-)koor-onomatopee. Speedwellstraat 320 3029BL Rotterdam (theater-)koor-onomatopee Speedwellstraat 320 3029BL Rotterdam Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of

Nadere informatie

Zeddam in het mooie Montferland, de parel van de Achterhoek

Zeddam in het mooie Montferland, de parel van de Achterhoek Zeddam in het mooie Montferland, de parel van de Achterhoek Voor u ligt de nieuwe folder van ons hotel voor 2015. We organiseren dit jaar 8 weekarrangementen met 3 bustochten, 1 boottocht en 1 huifkartocht.

Nadere informatie

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar Begeleidende brief ALV 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 1 2 Contributie verhoging voor gezinskaarten: 1,... 1 3 Administratie kosten leden zonder automatische incasso: 2,... 1 4 Appendix

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSPRAAT VRIJWILLIGERSPRAAT DECLARATIE KILOMETERVERGOEDINGEN. Stichting Zorgcentrum 'de Blanckenbörg'

VRIJWILLIGERSPRAAT VRIJWILLIGERSPRAAT DECLARATIE KILOMETERVERGOEDINGEN. Stichting Zorgcentrum 'de Blanckenbörg' NIEUWSBRIEF 3 JULI 2011 Stichting Zorgcentrum 'de Blanckenbörg' Eikenlaan 34 9697 RW Blijham tel 0597-565500 www.blanckenborg.nl VRIJWILLIGERSPRAAT Clarie de Boer Vrijwilligerscoördinator clarie.deboer@blanckenborg.nl

Nadere informatie

KBO Afdeling Waspik. Postbus 54, 5165 ZH Waspik. Telefoon 0416-311629. Rabobank 1565.21.466

KBO Afdeling Waspik. Postbus 54, 5165 ZH Waspik. Telefoon 0416-311629. Rabobank 1565.21.466 KBO Afdeling Waspik Postbus 54, 5165 ZH Waspik Telefoon 0416-311629 Rabobank 1565.21.466 Nieuws van de afdeling juni 2011 Vanuit de bestuursvergadering van mei j.l. Een van de belangrijkste punten die

Nadere informatie

Beste mensen, We hopen je weer te zien bij de reis naar Melun en omgeving. Met vriendelijke groeten,

Beste mensen, We hopen je weer te zien bij de reis naar Melun en omgeving. Met vriendelijke groeten, Beste mensen, Met trots presenteren wij ons programma voor de reis naar Melun (Région Ile-de-France- Fontainebleau). We zijn erin geslaagd een afwisselend programma samen te stellen. Net als vorig jaar

Nadere informatie

Club van 50. Informatieboekje

Club van 50. Informatieboekje Inhoud Onderwerp Bladzijde De Club van 50 3 Inschrijfformulier Club van 50 5 Reglement Club van 50 7 2 Club van 50 Wat is de Club van 50 en wat doet de Club van 50? Voor veel mensen die V.V. Stellendam

Nadere informatie

Belastinghulp voor aangifte 2013 (zie binnenbladen)

Belastinghulp voor aangifte 2013 (zie binnenbladen) NIEUWSBRIEF nummer 1, januari 2014 afdeling Vianen, sinds 1956 Berkenstraat 8, 4131 AM Vianen (Ut), telefoon 0347 373031 www.anbo.nl/vianen Belastinghulp voor aangifte 2013 (zie binnenbladen) Uit de ledenvergadering

Nadere informatie

ACTIVITEITEN In de RONDEDANS

ACTIVITEITEN In de RONDEDANS ACTIVITEITEN In de RONDEDANS Dienstencentrum Rondedans Wijkvereniging Noorderkwartier Julianastraat 74 p.a. Lusthoflaan 8 2316 NZ Leiden 2316 JA LEIDEN 071 707 42 00 www.leidennoord.nl www.radius-welzijn.nl

Nadere informatie

Beleef het heerlijke Lentegevoel...

Beleef het heerlijke Lentegevoel... Beleef het heerlijke Lentegevoel... 4 dagen v.a. 139, 50 per persoon VOORJAARSPOST 2011 HOTEL HET JAGERSHOF NUNSPEET OP DE VELUWE W elkom De dagen worden alweer wat langer en na een lange, winterse periode

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

Nieuwsblad Boodschappen PlusBus. Senioren

Nieuwsblad Boodschappen PlusBus. Senioren Nieuwsblad Boodschappen PlusBus Senioren maart / april 2011 Nummer 25 Het doel van de BoodschappenPlusBus is het voorkomen en tegengaan van eenzaamheid onder ouderen en het bevorderen van de sociale contacten.

Nadere informatie

Het VTV organiseert in de zomervakantie allerlei leuke activiteiten waar zowel kinderen, jongeren als volwassen aan kunnen deelnemen.

Het VTV organiseert in de zomervakantie allerlei leuke activiteiten waar zowel kinderen, jongeren als volwassen aan kunnen deelnemen. Voor wie zijn de activiteiten bedoeld? Het is zomervakantie van maandag 13 juli t/m zondag 23 augustus. De reguliere VTV activiteiten gaan in deze periode niet door. Het VTV organiseert in de zomervakantie

Nadere informatie

- Waddinxveen - Programma 2015. Activiteiten voor senioren

- Waddinxveen - Programma 2015. Activiteiten voor senioren - Waddinxveen - Programma 2015 Activiteiten voor senioren De komende zomerperiode organiseert Palet Welzijn extra activiteiten voor senioren vanaf 55 jaar. De activiteiten worden gehouden in het Anne Frank

Nadere informatie

INFO 2014-9 Banknummer: NL02RABO0149392532

INFO 2014-9 Banknummer: NL02RABO0149392532 Katholieke Bond van Ouderen, Heerlen Stad INFO 2014-9 Banknummer: NL02RABO0149392532 Voorzitter Secretaris Penningmeester Ledenadmin. Vicevoorzitter Mevr. M.Gartz Dhr. J.N.Fox Dhr. H. v.d.heijden Dhr.

Nadere informatie

Met Deo Juvante naar BERLIJN. vrijdag 30 september t/m maandag 3 oktober 2016

Met Deo Juvante naar BERLIJN. vrijdag 30 september t/m maandag 3 oktober 2016 Met Deo Juvante naar BERLIJN vrijdag 30 september t/m maandag 3 oktober 2016 Huizen, september 2015 Beste koorleden, medereizigers en belangstellenden Hierbij treffen jullie de eerste informatie aan over

Nadere informatie

Wintersport 2016 naar Oostenrijk

Wintersport 2016 naar Oostenrijk Wintersport 2016 naar Oostenrijk Dit jaar organiseren Jan Broekman en Annemiek Paulussen weer de wintersportvakantie van De Wissel. We vertrekken op vrijdag 11 maart en komen we op zondag 20 maart met

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 Dorpshuis de Utwyk M. Smitstraat 27, 9072 AL Nij Altoenae. Tel (0518)402753 Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 We staan weer voor een nieuw seizoen en als bestuur en activiteitencommissie kijken we

Nadere informatie

ERVAAR REIZEN ERVAAR JONGERENREIZEN. Meikoel 3 I 6001 EE Weert I Limburg Nederland 0495-45 66 15 I Contact@ErvaarReizen.nl

ERVAAR REIZEN ERVAAR JONGERENREIZEN. Meikoel 3 I 6001 EE Weert I Limburg Nederland 0495-45 66 15 I Contact@ErvaarReizen.nl Meikoel 3 I 6001 EE Weert I Limburg Nederland 0495-45 66 15 I Contact@ErvaarReizen.nl ERVAAR JONGERENREIZEN Rondreis The essence of Egypt van 10-02-2013 tot 17-02-2013 Hartelijk dank voor je belangstelling

Nadere informatie

Wekelijkse activiteiten Ontmoetingsruimte De Spil in Oss

Wekelijkse activiteiten Ontmoetingsruimte De Spil in Oss Wekelijkse activiteiten Ontmoetingsruimte De Spil in Oss Maandag 10.00 tot 21.30 uur / Inloop de Spil Loop eens binnen bij De Spil voor een kop koffie en een praatje. De krant ligt klaar om gelezen te

Nadere informatie

Naar jaarlijkse gewoonte kan er met Hezof terug op reis gegaan worden.

Naar jaarlijkse gewoonte kan er met Hezof terug op reis gegaan worden. Zottegem, 2 februari 2015 Afzender : FOD FINANCIEN -Eerste BTW-Controle Heilig Hartplein 34 9620 Zottegem Lidnummer : Jaarlijkse reis Beste leden Naar jaarlijkse gewoonte kan er met Hezof terug op reis

Nadere informatie

de week van de contacten met Sofie op de koffie

de week van de contacten met Sofie op de koffie Week tegen de eenzaamheid 26 september tot en met 5 oktober De Langste Eettafel van Nederland de week van de contacten met Sofie op de koffie Programma: Het kan goed zijn om eens stil te staan bij de Week

Nadere informatie

Barendrecht, 9 juli 2013 Betreft: Buitenlandexcursie 4H/4A. Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,

Barendrecht, 9 juli 2013 Betreft: Buitenlandexcursie 4H/4A. Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, Aan de ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen van 4 atheneum en 4 havo in het schooljaar 2013-2014 en hun dochter/zoon Barendrecht, 9 juli 2013 Betreft: Buitenlandexcursie 4H/4A Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Nadere informatie

STICHTING A.V.B.S. ACTIVITEITEN VOOR BLINDEN SLECHTZIENDEN

STICHTING A.V.B.S. ACTIVITEITEN VOOR BLINDEN SLECHTZIENDEN STICHTING A.V.B.S. ACTIVITEITEN VOOR BLINDEN EN SLECHTZIENDEN Voor u ligt de brochure van de Stichting A.V.B.S. Hierin willen wij informatie geven over onze activiteiten. Wij hopen dat deze brochure een

Nadere informatie

PERSONEELSVERENIGING GEMEENTE HEERLEN www.pv-gemeente-heerlen.nl

PERSONEELSVERENIGING GEMEENTE HEERLEN www.pv-gemeente-heerlen.nl PERSONEELSVERENIGING GEMEENTE HEERLEN www.pv-gemeente-heerlen.nl 4 Daagse reis Edinburgh donderdag 13 t/m zondag 16 september 2012 We hebben 48 tickets met vroeg boekkorting. Op = Op weg = pech Vroeg boekkorting

Nadere informatie

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering Dutch Lighttown HD Club Schoolstraat 2 5595CS Leende Tel +31 (0)40-7370397 Internet: www.dutch-lighttown-hd-club.nl KvK Eindhoven V 40 240 650 IBAN/Rekeningnummer:NL89 Rabo 0127.4987.45 BIC: RABONL2U.

Nadere informatie

Voor u ligt het programma van de Zomerschool voor Senioren 2014. We bestaan dit jaar 5 jaar en daarom hebben we een mooi programma samengesteld.

Voor u ligt het programma van de Zomerschool voor Senioren 2014. We bestaan dit jaar 5 jaar en daarom hebben we een mooi programma samengesteld. VIJF JAAR ZOMERSCHOOL VOOR SENIOREN Voor u ligt het programma van de Zomerschool voor Senioren 2014. We bestaan dit jaar 5 jaar en daarom hebben we een mooi programma samengesteld. Inschrijven Op 25 juni

Nadere informatie

m m ra g ro p n e t h c a n 4 / n e g a d

m m ra g ro p n e t h c a n 4 / n e g a d Welkom in Fam. Willemsen 5 dagen / 4 nachten programma 2014 Comfortabel genieten van uw welverdiende vakantie! Ons nieuwe all-in vakantiehotel Bilstein ligt in het centrum van het schilderachtige bergstadje

Nadere informatie

Voornamen m/v * Telefoon privé. Telefoon werk. E-mailadres

Voornamen m/v * Telefoon privé. Telefoon werk. E-mailadres Vragenformulier ten behoeve het verzorgen van een belastingaangifte over het jaar 2015 * (slechts één formulier benodigd voor betrokkene en eventueel echtgenoot c.q. partner/samenwonende). 1. ALGEMEEN

Nadere informatie

6 Daagse Dubai & Oman Metaalunie studiereis. 4 9 november 2014

6 Daagse Dubai & Oman Metaalunie studiereis. 4 9 november 2014 6 Daagse Dubai & Oman Metaalunie studiereis 4 9 november 2014 Dag 1, dinsdag Vertrek per KLM 427 om 14.30 uur van Amsterdam naar Dubai Aankomst om 23.59 uur, M&G met Nederlandse gids Transfer naar het

Nadere informatie

2010 No. 3 SPRINTER NIEUWS

2010 No. 3 SPRINTER NIEUWS 2010 No. 3 SPRINTER NIEUWS Foto: Frits v/d Velde Nieuwsbulletin Modelspoorvereniging Zeeland 24/08/2010 Foto voorpagina is afkomstig van Frits van de Velde. Hij heeft een hele riks foto s van Nederlandse

Nadere informatie

Activiteitenfolder december 2015

Activiteitenfolder december 2015 ntmoetingscentrum de plek waar je thuis bent Activiteitenfolder december 2015 Aangepaste openingstijden Prinsenhof: 11 december: Gesloten tot 11.30 uur 24 december: Gesloten vanaf 14.00 uur Gesloten: 25,

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier mindervalide ruiter. Naam en voorletters: Roepnaam: Adres: Postcode woonplaats: Geboortedatum: E-mail adres: Telefoon :

Aanmeldingsformulier mindervalide ruiter. Naam en voorletters: Roepnaam: Adres: Postcode woonplaats: Geboortedatum: E-mail adres: Telefoon : Gegevens toekomstig ruiter: Naam en voorletters: Roep Adres: Postcode woonplaats: Geboortedatum: Telefoon : Geslacht: Aanmelding betreft: man vrouw Rij-ervaring: ja nee Zo ja, hoelang: waar: jeugd (6-17

Nadere informatie

JAGOTRAVEL WANDELSPORTREIZEN DRIEDAAGSE VAASSAN MARSSI FINLAND

JAGOTRAVEL WANDELSPORTREIZEN DRIEDAAGSE VAASSAN MARSSI FINLAND JAGOTRAVEL WANDELSPORTREIZEN DRIEDAAGSE VAASSAN MARSSI FINLAND In het land van de middernachtzon en de 1001 meren wordt al sinds 1988 een wandeldriedaagse georganiseerd. Vanaf 1998 is deze tocht onderdeel

Nadere informatie

PROGRAMMA Februari 2016. Boodschappen PlusBus Etten Leur Samen Er Op Uit. vanaf dinsdag 26 Januari 2016

PROGRAMMA Februari 2016. Boodschappen PlusBus Etten Leur Samen Er Op Uit. vanaf dinsdag 26 Januari 2016 PROGRAMMA Februari 2016 Boodschappen PlusBus Etten Leur Samen Er Op Uit Reserveren voor Februari is mogelijk vanaf dinsdag 26 Januari 2016 per telefoon: 076 532 50 42 op werkdagen van 09:00 tot 12:00 uur

Nadere informatie

Afdeling VeluwerandMeer

Afdeling VeluwerandMeer Afdeling VeluwerandMeer Nieuwsbrief Nr. 3 2015 Van de bestuurstafel Deze keer een wat ander voorwoord dan u van mij gewend bent. Omdat er belangrijke zaken te melden zijn, praat het bestuur u graag bij

Nadere informatie

We hopen je weer te zien bij de reis naar Lille. Met vriendelijke groeten,

We hopen je weer te zien bij de reis naar Lille. Met vriendelijke groeten, Beste mensen, Opnieuw kunnen we jullie een reis aanbieden met een prachtig programma. Het is steeds lastiger om contracten af te sluiten voor een betaalbare prijs. Met name voor een eenpersoonskamers vraagt

Nadere informatie

Hoe ziet de reis eruit:

Hoe ziet de reis eruit: Bij voldoende belangstelling organiseren wij voor de echte berggeiten wederom een fietsreis naar de Franse Pyreneeën. vertrek: vrijdag 18 september 2015 terugkomst: zaterdag 26 september 2015 Hoe ziet

Nadere informatie

Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015

Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015 Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015 Maart 2015 Bestuur van vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Mededelingen:

Nieuwsbrief. Mededelingen: Nieuwsbrief 06-11-2014 Schooljaar 2014-2015 Mededelingen: Sinterklaas Vorige week woensdag hebben de kinderen van groep 1 t/m 4 met veel plezier in de schatkamer van Sinterklaas aangegeven welk cadeautje

Nadere informatie

voor elke smaak, voor elk budget! DE BUN PARTYCENTRUM

voor elke smaak, voor elk budget! DE BUN PARTYCENTRUM voor elke smaak, voor elk budget! bedrijfsthemafeesten, vergaderingen, personeelsfeesten, lunches en symposia bruiloften, feesten en partijen en catering gezellig restaurant/bar zaterdag en zondag open

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 25-03-2013

Notulen Algemene Ledenvergadering 25-03-2013 Datum: maandag 25-03-2013 Aanvang: 19.30 uur Locatie: Buurtcentrum Sprang-Driessen Aanwezig: 19 van de 25 leden (volgens presentielijst) 1. Welkom en opening vergadering door de voorzitter Zie bijlage

Nadere informatie

L E I D R A A D BUITENLANDSE REIS

L E I D R A A D BUITENLANDSE REIS L E I D R A A D BUITENLANDSE REIS Organisatie Voor het organiseren van buitenlandse reizen van de Hobby Caravan Club H.C.C. is een leidraad opgesteld. Deze leidraad is opgedeeld in een aantal logisch te

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Theresia

Woonzorgcentrum Theresia zonnehuisgroep amstelland Woonzorgcentrum Theresia Het leeft hier. Er lopen altijd mensen rond. Net een dorp. Licht, vriendelijk en sfeervol. ruimte voor wensen Theresia is een kleinschalig woonzorgcentrum,

Nadere informatie

Ac viteitengids De Uiterton. Seizoen 2014-2015. www.woonzorgflevoland.nl

Ac viteitengids De Uiterton. Seizoen 2014-2015. www.woonzorgflevoland.nl Ac viteitengids De Uiterton Seizoen 2014-2015 www.woonzorgflevoland.nl U bent van harte welkom! In dit boekje vindt u alle activiteiten die georganiseerd worden in De Uiterton voor het seizoen September

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

Af en toe er even tussenuit samen met uw dementerende partner Lekker ontspannen in een sfeervolle omgeving In 2010 zijn er 8 TOCH UIT vakantieweken

Af en toe er even tussenuit samen met uw dementerende partner Lekker ontspannen in een sfeervolle omgeving In 2010 zijn er 8 TOCH UIT vakantieweken TOCH UIT VAKANTIES 2010 Af en toe er even tussenuit samen met uw dementerende partner Thuis zorgen voor een dementerende partner is geen eenvoudige taak. Door de permanente druk hebt u meestal onvoldoende

Nadere informatie

ARRANGEMENTEN. persoonlijk gastvrij ontspannen HOTEL T ANKER

ARRANGEMENTEN. persoonlijk gastvrij ontspannen HOTEL T ANKER ARRANGEMENTEN persoonlijk gastvrij ontspannen HOTEL T ANKER WELKOM BIJ T ANKER In Hotel t Anker zult u zich vanaf het eerste ogenblik thuis voelen. De gastvrije ontvangst, het gezellige restaurant en de

Nadere informatie

Vragenlijst voor de aangifte inkomstenbelasting 2015

Vragenlijst voor de aangifte inkomstenbelasting 2015 Beste Lezer, Voor het invullen van uw aangifte hebben wij veel gegevens nodig. D.m.v. deze vragenlijst stellen wij u in staat om deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren. Wij verzoeken u

Nadere informatie

Verslag. 1. Voorstellen bestuur

Verslag. 1. Voorstellen bestuur Verslag Vergadering 1 e vergadering Buurtvereniging Ludinga met de buurt Datum Donderdag 24 september 2009; 20.00 uur Gehouden te De Piraat te Harlingen Aanwezig van bestuur Jan Tsjerk Loonstra Tineke

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN ART.1 AANNAME NIEUWE LEDEN Zij, die werkend lid wensen te worden van de vereniging, geven van hun verlangen kennis aan het bestuur. Het besluit tot aanneming

Nadere informatie

6 Daagse Dubai & Oman Metaalunie studiereis. 3 8 maart 2015

6 Daagse Dubai & Oman Metaalunie studiereis. 3 8 maart 2015 6 Daagse Dubai & Oman Metaalunie studiereis 3 8 maart 2015 Dag 1, dinsdag Vertrek per KLM 427 om 14.30 uur van Amsterdam naar Dubai Aankomst om 23.59 uur, M&G met Nederlandse gids Transfer naar het viersterren

Nadere informatie

Voor ouderen van 50+: Lunteren Driebergen Ede. Voor ouderen met meer zorg: Lunteren

Voor ouderen van 50+: Lunteren Driebergen Ede. Voor ouderen met meer zorg: Lunteren Voor ouderen van 50+: Lunteren Driebergen Ede Voor ouderen met meer zorg: Lunteren Wilt u er even tussen uit met een groep ouderen? Dan bent u van harte welkom op één van onze vakantieweken! Deze weken

Nadere informatie

Plannings- en kostenschema Artfriends creatieve cursussen, workshops en vakanties * Individuele en groeps deelname

Plannings- en kostenschema Artfriends creatieve cursussen, workshops en vakanties * Individuele en groeps deelname Plannings- en kostenschema Artfriends creatieve cursussen, workshops en vakanties Individuele en groeps deelname korting per aangebrachte cursist Gratis workshopdeelname: Creëer je eigen groep Voor een

Nadere informatie

SANTA SUSANNA - FLORIDA PARK HOTEL - 31 MEI T/M 13 JUNI 2010!!

SANTA SUSANNA - FLORIDA PARK HOTEL - 31 MEI T/M 13 JUNI 2010!! Inhoudsopgave INTRODUCTIE... 3 LOCATIE... 3 HOTELS... 3 EVENEMENTEN... 4 REIS... 4 REISKOSTEN & BETALING... 5 MEER INFORMATIE... 6 AANMELDINGSFORMULIER... 7 Introductie THE NIGHTRIDERS gaan op uitnodiging

Nadere informatie

1 Werkwoord. (wonen, werken, lopen,...) 8 Grammatica is niet moeilijk. wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden.

1 Werkwoord. (wonen, werken, lopen,...) 8 Grammatica is niet moeilijk. wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden. 1 Werkwoord (wonen, werken, lopen,...) wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden. 8 Grammatica is niet moeilijk 1.1 woon, woont, wonen Ik woon nu in Nederland. Jij woont nu in Nederland. U woont nu

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 25 maart 2014 in Zalencentrum Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

Activiteitencommissie. Huishoudelijk Reglement. Definities. Artikel 1

Activiteitencommissie. Huishoudelijk Reglement. Definities. Artikel 1 Activiteitencommissie Huishoudelijk Reglement Definities Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Activiteitencommissie: de geledingraad van

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Gezelschapsbank maart 2015. Beste mensen,

Nieuwsbrief. Gezelschapsbank maart 2015. Beste mensen, Nieuwsbrief Gezelschapsbank maart 2015 Beste mensen, De dagen beginnen alweer langer te worden en we gaan op naar de zomer. Heerlijk om naar buiten te gaan en leuke dingen te ondernemen. De Gezelschapsbank

Nadere informatie

Stichting Nationaal Ouderenfonds. het overlijden van de schenker. 2a Wat is de looptijd van de gift? 5 jaar jaar (minimaal 5 jaar) onbepaalde tijd

Stichting Nationaal Ouderenfonds. het overlijden van de schenker. 2a Wat is de looptijd van de gift? 5 jaar jaar (minimaal 5 jaar) onbepaalde tijd Exemplaar voor de schenker Overeenkomst Met deze overeenkomst legt de schenker zich vast voor een periodieke gift van minimaal vijf jaar aan het Nationaal Ouderenfonds. Periodieke giften die zijn vastgelegd

Nadere informatie

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vereniging Aziatische Sporten 'Arashi' Leden Rechten Artikel 1 1. De rechten van de student-leden en niet-student-leden zijn: a. het bijwonen van de algemene ledenvergadering met

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING SPORTCLUB OLYMPUS, GEVESTIGD TE TILBURG.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING SPORTCLUB OLYMPUS, GEVESTIGD TE TILBURG. HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING SPORTCLUB OLYMPUS, GEVESTIGD TE TILBURG. ArtikeM.NAAMENZETEL De vereniging draagt de naam sportclub Olympus. Zij is gevestigd te Tilburg. De kleuren van de vereniging

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept)

Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 28-1-2013 Aanwezig 63 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. J. Oost, Dhr. J. Veldhuis, Dhr. G. van de Kolk, Dhr. H. Haverkamp 1. Opening

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Uitnodiging Jaarvergadering. Aan:

Nieuwsbrief. Uitnodiging Jaarvergadering. Aan: Nieuwsbrief Uitnodiging Jaarvergadering Aan: Mededeling Leden Ons leden aantal is niet groot we zouden best meer leden kunnen gebruiken Weet u nog mensen die belangstelling hebben of lid willen worden.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement Groningen Atletiek pagina 1 Artikel 1. Grondslag: De bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing in samenhang met hetgeen is bepaald in

Nadere informatie

De Elzas. Studiereis 7 14 mei 2014. In het voorjaar van 2014 gaan we een van de oudste en interessantste regio s in Europa bezoeken:

De Elzas. Studiereis 7 14 mei 2014. In het voorjaar van 2014 gaan we een van de oudste en interessantste regio s in Europa bezoeken: Studiereis 7 14 mei 2014 In het voorjaar van 2014 gaan we een van de oudste en interessantste regio s in Europa bezoeken: De Elzas Hieronder vindt u informatie over - het reisprogramma en de reissom -

Nadere informatie

CONTRACT BOS STUDIEREIS 2010 Slovenië

CONTRACT BOS STUDIEREIS 2010 Slovenië Informatie deelnemer CONTRACT BOS STUDIEREIS 2010 Slovenië Achternaam:.. Voornamen:... Roepnaam:. Adres: Postcode: Woonplaats:... Telefoonnummer:.. E-mail: Rekeningnummer:.. te:. Studentnummer: Wil je

Nadere informatie

Deel 2 Specifieke informatie over St. Franciscus

Deel 2 Specifieke informatie over St. Franciscus Deel 2 Specifieke informatie over St. Franciscus Woon- en Zorgcentrum St. Franciscus in Coevorden bestaat al sinds 1958 en is het oudste katholieke woon- en zorgcentrum in Drenthe. In 2006 is het oude

Nadere informatie

Informatie 2012. Veerweg 10 // 3336 LM Zwijndrecht tel: +31 (0)78 6231780 fax: +31 (0)78 6231781 @: Banqueting@hotelara.nl // website: www.hotelara.

Informatie 2012. Veerweg 10 // 3336 LM Zwijndrecht tel: +31 (0)78 6231780 fax: +31 (0)78 6231781 @: Banqueting@hotelara.nl // website: www.hotelara. Informatie 2012 Veerweg 10 // 3336 LM Zwijndrecht tel: +31 (0)78 6231780 fax: +31 (0)78 6231781 @: Banqueting@hotelara.nl // website: www.hotelara.nl Zakelijke meetings Beschrijving van de vergaderruimtes:

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg

Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg Februari 2013 Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg Voorzitter: Erik-Jan Huisman de Heuvel 5 3931 RH Woudenberg tel. 033-2866901 1 e Secretaris: Daan Huisman John F. Kennedylaan 101 3931

Nadere informatie

Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden

Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden Cameliadal 6 2317 HK Leiden : 071-5212938 «hr_mv» «Voorl» «Voorv» «Naam» «Adres» «Postcode» «woonplaats» Leiden, september 2010 Nieuwsbrief 2010-2 De vakantieperiode

Nadere informatie

Vragenlijst voor de aangifte inkomstenbelasting 2014

Vragenlijst voor de aangifte inkomstenbelasting 2014 Beste Lezer, Voor het invullen van uw aangifte hebben wij veel gegevens nodig. D.m.v. deze vragenlijst stellen wij u in staat om deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren. Wij verzoeken u

Nadere informatie

Iris marrink Klas 3A.

Iris marrink Klas 3A. Iris marrink Klas 3A. 1 Inhoud. 1- Voorpagina 2- Inhoud, inleiding & mijn mening 3- Dag 1 4- Dag 2 5- Dag 3 6- Dag 4 7- Dag 5 Inleiding. Ik kreeg als opdracht om een dagverslag te maken over Polen. 15

Nadere informatie

Optie: t/m 31 januari 2015. KBO Cuijk T.a.v. Mevrouw M. Willems

Optie: t/m 31 januari 2015. KBO Cuijk T.a.v. Mevrouw M. Willems Optie: t/m 31 januari 2015 KBO Cuijk T.a.v. Mevrouw M. Willems 5-daagse reis privé-busreis Hotel de Brabander Winterberg 18-22 mei 2015 Welkom bij Brabant Expres Offertenummer: KBOCUIJK52015 Betreft: 5-daagse

Nadere informatie

Hoewel de programma s inhoudelijk op diverse programma onderdelen verschillen, zijn de belangrijkste onderdelen wel gelijk, nl:

Hoewel de programma s inhoudelijk op diverse programma onderdelen verschillen, zijn de belangrijkste onderdelen wel gelijk, nl: Beste ouders/verzorgers 3 e klas, Het schooljaar vordert rap, en inmiddels is het tijd om het leukste onderdeel van de schoolcarrière van uw kind aan te mogen kondigen de buitenland reis! Dit jaar zullen

Nadere informatie

Light the Path Belgium- Luxembourg District 163

Light the Path Belgium- Luxembourg District 163 Light the Path Belgium- Luxembourg District 163 Verslag weekend Amsterdam op 29,30 en 31 mei 2015( t.g.v.ons 30-jarig bestaan). Iets voor de negenen was het toen Francine, Hélène, Annie, Hilde, Claire,

Nadere informatie

Auteurs: Bestuur Stichting Huiskamer Noorden (SHN) en projectmanager Mia Vork

Auteurs: Bestuur Stichting Huiskamer Noorden (SHN) en projectmanager Mia Vork JAARRAPPORT 2014 Project: Kleinschalige woonzorg Noorden Datum: Januari 2014 ( concept 3 aangevuld door Jan en Sonja) Auteurs: Bestuur Stichting Huiskamer Noorden (SHN) en projectmanager Mia Vork Projectmanager:

Nadere informatie

WIJ OUDEREN. nieuws van de Seniorenvereniging Alkmaar. Uitgave september 2014. Jaargang 1 nr 1. Beste leden,

WIJ OUDEREN. nieuws van de Seniorenvereniging Alkmaar. Uitgave september 2014. Jaargang 1 nr 1. Beste leden, dd WIJ OUDEREN nieuws van de Seniorenvereniging Alkmaar Jaargang 1 nr 1 Uitgave september 2014 Beste leden, In september 2012 heb ik met 3 andere belastinginvullers de Seniorenvereniging Alkmaar opgericht

Nadere informatie

Stuttgart de onbekende

Stuttgart de onbekende Architectuurreis georganiseerd door de Architectenkrant Vanaf donderdag 5 mei t/m zondag 8 mei 2016 4 dagen / 3 nachten Stuttgart de onbekende Technische organisatie: MASTER EVENTS NV 9 PROVINCIESLAAN

Nadere informatie

De heer B.W.N. Vermeer

De heer B.W.N. Vermeer Jaarverslag secretaris 2013 ANBO afdeling Alphen aan den Rijn Bestuur Per 1 januari 2013 bestond het bestuur uit: Mevrouw A Brokerhof De heer P.G.S. Dobbe De heer C.R. de Feiter Mevrouw J. Broer- van Leeuwen

Nadere informatie

Zakelijk. personeelsfeesten. cursussen. lezingen. workshops. beurzen. forums. vergaderingen conferenties congressen tentoonstellingen presentaties

Zakelijk. personeelsfeesten. cursussen. lezingen. workshops. beurzen. forums. vergaderingen conferenties congressen tentoonstellingen presentaties Zakelijk RESERVERINGEN EN INFORMATIE Cultureel Centrum CONCORDIA Concordiaplein 1, 2851 VV Haastrecht M 06 53 87 35 51 of T 0182 50 22 02 grandcafe@cultureelcentrumconcordia.nl www.cultureelcentrumconcordia.nl

Nadere informatie

Activiteitenagenda januari 2015 (over de dikgedrukte activiteiten kunt u hierna een toelichting lezen)

Activiteitenagenda januari 2015 (over de dikgedrukte activiteiten kunt u hierna een toelichting lezen) ACTIVITEITENAGENDA Januari 2015 Activiteitenagenda januari 2015 (over de dikgedrukte activiteiten kunt u hierna een toelichting lezen) Dag Jan. Activiteit Tijd Plaats Donderdag 1 - Nieuwjaarsdag Vrijdag

Nadere informatie