Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder Q Addendum. GKB Groep B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder Q1 2015 Addendum. GKB Groep B.V."

Transcriptie

1 Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder Q Addendum GKB Groep B.V. Barendrecht,

2 Inhoud 1. Inleiding Algemeen Energiestromen Doelstellingen Inzage energieverbruik Aandachtspunten Voortgang in nieuwe doelstellingen Totale Scope Scope 1 materieel (brandstof) Scope 2 elektriciteit Scope 3 Inzet afvalhout in houtkachel Scope 3 Zandbakzeef Conclusie Maatregelen Aanbevelingen Voortgangsrapportage - addendum 14 juli 2015 GKB Groep B.V. 2

3 1. Inleiding Dit verslag bevat de voortgangsrapportage inzake de scope 1, scope 2 en scope 3 doelstelling. Deze rapportage heeft betrekking op de gegevens van Q Met ingang van dit voortgangsrapport zijn enkele wijzigingen doorgevoerd. De periode waarover een voortgangsrapport wordt opgesteld is verschoven. Achterliggende redenen voor deze wijziging betreffen: - Met de intentie om in juli 2015 te kunnen certificeren volgens niveau 5 dient de inhoud van de voortgangrapportage aangepast te worden. Daarom is besloten met ingang van 2015 de periode waarover voortgangsrapporten worden opgesteld een kwartaal te verschuiven. - Tevens past deze frequentie beter in het schema waarop de externe audit plaatsvindt. Verder zijn de ambitie, de doelstellingen en het basisjaar opnieuw vastgesteld. - Aangezien de eerste ambitie voor 2017 al in 2014 is behaald, hebben wij onze ambitie en bijhorende doelstellingen opnieuw vastgesteld. Vanaf dit moment is de doelstelling ook niet meer gerelateerd aan de omzet, maar aan het aantal gewerkte uren. Hierbij worden alle eigen en ingehuurde medewerkers meegenomen, exclusief onderaannemers. - In voorgaande voortgangsrapporten is reeds aangekaart dat de relatie met omzet niet wenselijk is. Met hernieuwde inzichten lijkt het wel haalbaar om de doelstelling te relateren aan het aantal gewerkte uren. Hierdoor wordt de CO 2 uitstoot gerelateerd aan het werkelijke gewerkte aantal uren per kwartaal, terwijl het momenteel gerelateerd wordt aan een gemiddelde jaaromzet waardoor er sprake kan zijn van verschuiving omzet (latere facturatie dan uitvoering). Bijkomend voordeel is dat gewerkte uren verdeeld kunnen worden over de verschillende afdelingen, waardoor een verdeling per afdeling mogelijk is geworden. Dit zal worden opgestart zodra de nieuwbouw voor GKB Machines gereed is. De nieuwe ambitie met doelstellingen is beschreven in hoofdstuk Algemeen GKB Groep is zich bewust van haar positie in de maatschappij en de verantwoordelijkheid van de huidige generatie naar de komende generaties. Vanuit deze verantwoordelijkheid is er al jaren een actief beleid om nadelige milieueffecten, zoals CO 2 emissies te voorkomen. De CO 2 doelstellingen zijn beschreven in het handboek CO 2 prestatieladder. Halfjaarlijks wordt een voortgangsrapportage inzake het energieverbruik en de energiestromen uitgevoerd. Er wordt inzicht verschaft in het bestaande energieverbruik, verdeling over GKB onderdelen, oorzaken van energieverlies, en dergelijke. Met deze informatie kunnen aanvullende reductiemaatregelen ingezet worden. 3

4 3. Energiestromen GKB Groep B.V. is een beheer organisatie van verschillende onderliggende entiteiten. Voor het vaststellen van de organisatiegrenzen (Organizational Boundaries) is gebruik gemaakt van de Operational Control methodiek (volgens ISO : 2012, Greenhouse gases, part 1). Onder GKB Groep B.V. vallen de volgende werkmaatschappijen: - Kraaijeveld Vastgoed B.V. - GKB Realisatie B.V. - GKB Machines B.V. - GKB Materieel B.V. - GKB Visie B.V. - Grondbank IJsselmonde B.V. In verband met het feit dat alle B.V. s zich op één locatie bevinden en er geen gescheiden systemen zijn voor het meten van het energieverbruik (elektriciteit en gas) per B.V. is er voor gekozen om alle elektriciteit en gasverbruik als één stroom te zien en deze toe te wijzen als niet project gerelateerd. Een andersoortige situatie geldt voor de energiestroom brandstof. Brandstof wordt gebruikt in werkmaterieel, welke in eigendom zijn van GKB Materieel, maar door GKB Realisatie wordt ingehuurd op de projecten. De energiestroom brandstof wordt logischerwijs toegewezen als project gerelateerd. Hoewel het werkmaterieel dus een CO 2 uitstoot veroorzaakt die herleid kan worden naar zowel GKB Realisatie als GKB Materieel, is dit onderscheid niet inzichtelijk te maken. GKB Groep B.V. : Aardgas, houtkachel en elektriciteit; GKB Materieel B.V. : Brandstof werkmaterieel, gasflessen tbv las- en snijwerk, Aspen; GKB Realisatie B.V. : Brandstof werkmaterieel, gasflessen tbv verwarming; GKB Machines B.V. : Vliegreizen. Indeling van energiestromen per scope en per hoofdgroep ziet er als volgt uit: Algemeen verbruik Project verbruik Scope 1 Aardgas Gasflessen tbv las-snijwerk Houtkachel loods Aspen Auto- en machinebrandstof Gasflessen tbv verwarming keet Scope 2 Elektriciteit - Vliegreizen - Scope 3 Afvalhout in houtkachel Zandbakzeef 4

5 3.1 Doelstellingen GKB Groep heeft zichzelf de volgende algehele vernieuwde ambitie ten doel gesteld. Jaarlijks 5% CO 2 reductie ten opzichte van 2014 gedurende de komende vijf jaar, uitgedrukt ten opzichte van het aantal gewerkte uren van GKB Groep. Deze ambitie is uitgewerkt in onderstaande reductiedoelstellingen verdeeld per scope. Scope 1 - Het verlagen van de CO 2 -emissie afkomstig van brandstof voor rijdend materieel en auto s met 4% per jaar, de komende vijf jaren. Scope 2 - Het verlagen van de CO 2 -emissie afkomstig van elektriciteit voor bedrijfsgebouwen met 0,6%. Scope 3 - Het verlagen van CO 2 -emissie met 0,3% per jaar door de inzet van de zandbakzeef t.o.v. de reguliere methode, de komende vijf jaren. - Het 100% verwarmen van de loods middels de inzet van afvalhout in de houtkachel, waarbij een reductie in CO 2 -emissie van 0,1% per jaar gerealiseerd wordt de komende vijf jaren. 5

6 4. Inzage energieverbruik Voor de voortgangsrapportage is gebruik gemaakt van de gegevens van 01 januari 2014 tot en met 31 maart 2014 en dezelfde periode in Deze periode is afgezet tegen het basisjaar om een vergelijk te krijgen. Zoals in de inleiding is aangegeven is er gekozen voor een verschuiving van de periode met een kwartaal waarover de voortgang gemonitoord wordt. Onderstaande kwantitatieve gegevens (ton CO 2 ) zijn gebruikt bij het monitoren van de voortgang. Periode Elektriciteit Aardgas Gasflessen Vliegreizen Brandstof werkmaterieel Brandstof auto Brandstof vrachtauto Aspen Totaal ton CO2 Gewerkte uren ,15 12,94 2,07 9, ,84 636,60 381,96 40, Q ,93 0 0,48 0,00 440,39 183,49 110,10 17, Q ,28 0 0,59 5,03 363,45 151,44 90,86 2, Q ,76 0 0,64 6,44 528,52 220,20 132,13 6, CO 2 uitstoot in ton 600,00 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 0,00 Q Q Aandachtspunten Uit bovenstaande gegevens valt op te maken dat er een bijzonderheid is ten aanzien van de elektriciteit. In april zijn we er achter gekomen dat de verbruiksgegevens per abuis geregistreerd zijn met een versprongen maand. Bij het invoeren van de gegevens over Q bleek dat er een invoerfout in juni 2014 is ontstaan. De data zijn al beschreven en gepubliceerd in de voortgangsrapportage van Met terugwerkende kracht willen we dit niet aanpassen, mede gezien het kleine aandeel op de totale CO 2 uitstoot (slechts 12 ton op de ruim in totaal). Vervolgens is besloten om de foutief geboekte periode te corrigeren. Wat betreft de CO 2 uitstoot van aardgas is er ook sprake van een bijzondere situatie. Voorheen werd deze slechts een keer per jaar afgerekend in het tweede kwartaal. Hierdoor staat bij de analyse van de aardgas op nul staat. Met ingang van Q worden de meterstanden ieder kwartaal genoteerd, waardoor meer inzicht wordt verkregen in het aardgasverbruik verspreid over het jaar. 6

7 Het valt op dat de vliegreizen in Q op nul staat aangezien er geen bezoek aan het buitenland is gebracht. Er wordt onregelmatig gevlogen, waarbij de vraag naar onze machines leidend is voor het bezoeken van klanten en eventueel beurzen in buitenland. Tot slot valt op dat de CO 2 uitstoot als gevolg van brandstofverbruik in Q hoger ligt dan Q Deze verhoging is niet te onderbouwen, wel kan met enige zekerheid worden gesteld dat onderstaande aspecten een belangrijke rol spelen: - Geen vorstverlet in Q1 2015, wel in Q Meer machinaal werk t.o.v. handmatig werk - Meer inzet van onderaannemer: de gewerkte uren van onderaannemers tellen wij niet mee, terwijl ze wel brandstof van ons gebruiken,, waardoor een scheve verhouding is ontstaan. - De IBC s (met een capaciteit van < m 3 ) worden regelmatig afgetankt, echter het gebruik is afhankelijk van het soort werkzaamheden en de hoeveelheid draaiend materieel. Daarnaast maken onderaannemers en inhuur ook gebruik van deze IBC s, maar deze hoeveelheden zijn niet inzichtelijk. 5. Voortgang in nieuwe doelstellingen 5.1 Totale Scope Doelstelling: Jaarlijks 5% CO 2 reductie ten opzichte van 2014 gedurende de komende vijf jaar, uitgedrukt ten opzichte van het aantal gewerkte uren van GKB Groep. Totale Scope Gewerkte uren Ton CO 2 KPI Reductie 2014 basisjaar Q Q ,4% (Uren Q / Uren Q1 2014) * CO 2 ton Q = Verwachte CO 2 ton Q op basis van gewerkte uren. Het procentuele verschil tussen de verwachte en de werkelijke CO 2 uitstoot bedraagt 32,4% ( ). 5.2 Scope 1 materieel (brandstof) Doelstelling: Een reductie van 4% CO 2 per jaar. Totale Scope Gewerkte uren Ton CO 2 KPI Reductie 2014 basisjaar Q ,8% Q Scope 2 elektriciteit Doelstelling: Het verlagen van de CO2-emissie afkomstig van elektriciteit voor bedrijfsgebouwen met 0,6% per jaar. Gerealiseerde besparing: Gebonden aan contract met energieleverancier tot 31 december

8 5.4 Scope 3 Inzet afvalhout in houtkachel Doelstelling: Een reductie van 0,1% CO 2 per jaar. De gerealiseerde besparing is niet te meten, daarom is een berekening uitgevoerd. Uit onze berekening blijkt dat 2,99 ton CO 2 uitstoot vermeden kan worden als gevolg van inzet van de houtkachel, welke gestookt wordt met afvalhout. In werkelijkheid is dit lager, aangezien het uitganspunt van 8 big bags houtpellets in werkelijkheid 6 big bags blijken te zijn. Hierdoor kan er 2,24 ton CO 2 uitstoot vermeden worden. Uit deze berekening kan worden opgemaakt dat de reductie van 0,1% per jaar behaald lijkt te zijn. 5.5 Scope 3 Zandbakzeef Doelstelling: 0,3% CO 2 reductie door de inzet van de zandbakzeef t.o.v. de reguliere methode. De gerealiseerde besparing is niet te meten, derhalve is een berekening uitgevoerd. Uit de ketenanalyse blijkt dat er met de inzet van de zandbakzeef een CO 2 reductie van 96% per m 3 zand mogelijk is, ten opzichte van de methode van zandvervanging met brekerzand. Bij de vervangingsmethode komt per m 3 zand kilogram CO 2 vrij. Bij de zeefmethode komt per m 3 zand 281 kilogram CO 2 vrij. Door inzet van de zandbakzeef wordt dus kg CO 2 uitstoot per m 3 vermeden ( ). In 2014 is voor Rotterdam zand gezeefd en voor Albrandswaard. In totaal is er dus m 3 zand gezeefd. Dit levert een besparing op van kg CO 2 uitstoot in 2014 (9789m 3 * 6311 kg). Uit deze berekening kan worden opgemaakt dat de reductie van 0,3% per jaar behaald is. Maatregelen om verdere besparing te realiseren: - Het is nog onduidelijk of het huidig bestek verlengd wordt. - Zandbakzeef op andere werken inzetten. 8

9 6. Conclusie Periode vergelijk Wat betreft de uitstoot van CO 2 in Q ten opzichte van dezelfde periode in het referentie jaar 2014 kan geconcludeerd worden dat de CO 2 uitstoot in absolute aantallen gestegen is. Ook wanneer de aantallen gerelateerd worden aan de gewerkte uren is er sprake van een stijging, namelijk 32%. In 2014 was er sprake van een vergelijkbare situatie voor het eerste kwartaal. Ook toen was er een stijging, terwijl de CO 2 uitstoot over het totale jaar gedaald was. Waarschijnlijk komt dit o.a. door de seizoensinvloeden en het verschil in soort werkzaamheden gedurende de kwartalen. Wij verwachten dan ook niet dat de stijging zich gedurende 2015 zal voortzetten. 7. Maatregelen Aan de hand van het energie reductie plan zijn lopende het jaar diverse maatregelen uitgevoerd, waaronder: - Hybride auto aangeschaft - Hybride heftruck aangeschaft - Oplaadpunt tbv elektrische auto - Bewustwording: zuinig rijden - Bewustwording: dubbelzijdig printen - Bewustwording: instellingen computer - Diverse ontwikkelingen van nieuwe machines Gezien de nieuwe doelstelling met een verhoogde ambitie, zijn ook aanvullende energiereductie maatregelen nodig, die naast de huidige maatregelen bijdragen aan het verder reduceren van CO 2 uitstoot. - Impuls geven aan het nieuwe draaien - Impuls geven aan het nieuwe rijden. - Zandbakzeef op andere werken inzetten. - (door) ontwikkelen van machines - Bewustwording inzet materieel - Aanschaf zuinig materieel volgens investeringsplan - Overstap naar groene stroom per Bewustwording: motor uit bij stilstand - Isolatiemogelijkheden werkplaats onderzoeken - Bewustwording: roldeuren werkplaats zoveel mogelijk dicht houden - Fiets gebruik stimuleren - BREEAM bouwen van bedrijfspand aan Augustapolder 9

10 8. Aanbevelingen Aanbevelingen die voortkomen uit deze rapportage zijn: een verdeling maken tussen de verschillende afdelingen / werkmaatschappijen inzicht in brandstofverbruik van onderaannemers Gedetailleerde gegevens over soort en type materieel, het aantal draaiuren en verbruik per uur zou veel inzicht verschaffen. 10

Voortgangsrapportage over het eerste half jaar van 2014

Voortgangsrapportage over het eerste half jaar van 2014 Voortgangsrapportage Jelle Bijlsma BV 01-01-2014 tot en met 30-06-2014 Voortgangsrapportage over het eerste half jaar van 2014 CO2-PRESTATIELADDER, niveau 5 Goedkeuring en autorisatielijst Type Naam Functie

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Management Actieplan 2014-2024 Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO 50001 April 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn. Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath Managementverklaring Terugdringen

Nadere informatie

Van Mensvoort Beheer bv. Energie Audit Verslag 2014

Van Mensvoort Beheer bv. Energie Audit Verslag 2014 Van Mensvoort Beheer bv Energie Audit Verslag 2014 B. van Lier 14 4 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Bedrijf... 4 2.1. Activiteiten... 4 2.2. Bedrijfsonderdelen... 4 2.3. Factoren die het energieverbruik

Nadere informatie

CO 2 -prestatieladder

CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder 1 2 Titel: Toelichting C0 2-prestatieladder Brondatum : 18-02-2015 (versie 1.0) Versie: 1.1 Datum: 13-07-2015 Organisatie: Schotpoort Traffic Center BV Opgesteld door: B. Stokman

Nadere informatie

2013 : januari t/m december. Scope 1 en 2 volgens ISO 14064-1

2013 : januari t/m december. Scope 1 en 2 volgens ISO 14064-1 CO 2- emissie rapportage 2013 : januari t/m december Scope 1 en 2 volgens ISO 14064-1 Vandervalk+degroot-groep Waalwijk, 15 juli 2014 Auteur(s): Arend-Jan Costermans Ed den Breejen Antoine Steentjes Joni

Nadere informatie

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100 IBAN NL20RBOS0592439100 BIC RBOSNL2A. KvK Veluwe en Twente 06038150 BTW NL0014.01.865B01 ISO 9001 gecertificeerd

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100 IBAN NL20RBOS0592439100 BIC RBOSNL2A. KvK Veluwe en Twente 06038150 BTW NL0014.01.865B01 ISO 9001 gecertificeerd Koopmans Bouw b.v. 12 Reductieplan Marssteden 66 7547 TD Enschede Postbus 461 7500 AL Enschede Telefoon 053-460 06 00 Fax 053-460 06 22 info@koopmans.nl www.koopmans.nl Bank 59.24.39.100 IBAN NL20RBOS0592439100

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Inhoud INLEIDING... 5 BELEIDSVERKLARING... 6 RAPPORTERENDE ORGANISATIE... 8 VERANTWOORDELIJKE PERSOON... 8 ORGANISATIEGRENZEN... 8 ORGANOGRAM... 9

Nadere informatie

CO2-Rapportage / emissie inventaris 2014

CO2-Rapportage / emissie inventaris 2014 CO2-Rapportage / emissie inventaris 2014 Status: Definitief 3.A.1 Versie 2015/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2015 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Venus sloop- en asbestwerken

Venus sloop- en asbestwerken Venus sloop- en asbestwerken Document: Energie audit verslag Verslag jaar: 2014 Verantwoordelijk: Directievertegenwoordiger Plaats: Maarssen Inleiding In dit rapport wordt gekeken naar de CO 2 emissies

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief Energie Audit Verslag 2014/Energie Management Actieplan 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3.

Nadere informatie

EMISSIE INVENTARIS. Goedgekeurd door : J. Braas Handtekening:...

EMISSIE INVENTARIS. Goedgekeurd door : J. Braas Handtekening:... EMISSIE INVENTARIS 2014 Opgesteld door : J. Braas / B. Rodenburg Datum : 31 maart 2015 Goedgekeurd door : J. Braas Handtekening:.... Inhoud Inleiding... 3 1. Toepassingsgebied en reikwijdte van het CO2

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep Infra & milieu Beton & Industrie bouw Infra Beheer Transport Kraanverhuur 1 1. Inleiding De Haarsma Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu.

Nadere informatie

JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2013

JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2013 JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2013 DIRECTIE ARCADIS NEDERLAND ARNHEM 2 september 2014 077754000:F - Definitief C05011.201402.0300 Voorwoord Duurzaamheid is een belangrijk uitgangspunt in de bedrijfsvoering

Nadere informatie

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V.

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V. Carbon Footprint Analyse 2011 Acto Informatisering B.V. Versiedatum: 16 juli 2012 Opgesteld door: W.F. Verhoef Akkoord: J.G. van Noort Inhoudsopgave Beleidsverklaring... 3 1 Organisatie... 4 1.1 Rapporterende

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO 2 Emissie-inventarisatie, dit alles over 2014. Hierin zijn de hoeveelheden

Nadere informatie

CO2 Rapportage 1 e helft van 2015

CO2 Rapportage 1 e helft van 2015 CO2 Rapportage 1 e helft van 2015 3.A.1_2 Emissie Inventaris 2015-1 Van Beek Infra Groep B.V. Opgesteld door: Cheryl de Vette VGMK coördinator Geaccordeerd door: Peter van Beek Directeur Bevat gegevens

Nadere informatie

Energie Management Actieplan 2011-2015

Energie Management Actieplan 2011-2015 Energie Management Actieplan 2011-2015 Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO 50001 December 2011 Update Augustus 2013 Waaronder de werkmaatschappijen; Pinetum Beheer BV BKC BV BKC NL Nano7 Nano 7 6902 KD ZEVENAAR

Nadere informatie

4B1 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3

4B1 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3 41 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3 Samenvatting; Klaver fietsparkeren neemt haar verantwoordelijkheid op het gebied van milieu en energie heel serieus. Sinds de invoering van de door ProRail opgestelde

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEPLAN Haarsma Groep

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEPLAN Haarsma Groep CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEPLAN Haarsma Groep Infra & milieu Beton & Industrie bouw Infra Beheer Transport Kraanverhuur 1 1. Inleiding De Haarsma Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu. Daarom

Nadere informatie

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten B. Kwantitatieve doelstellingen & beleid 1 INLEIDING Verhoef wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE

Nadere informatie

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 P. Rademakers 29-5-2015 Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1. Methodiek... 4 2. Klimaatneutraal... 5 3. Scope definities... 7 Scope 1:... 7 Scope 2:... 7 Scope 3:... 7 4. Carbon

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEPLAN

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEPLAN CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEPLAN DOUWE HOEKSTRA TRANSPORT & KRAANVERHUUR B.V. Datum: 14 november 2013 Bedrijf: Contactpersoon: Douwe Hoekstra Transport & Kraanverhuur B.V. Waldwei 16 8581 KA Elahuizen T: 0514

Nadere informatie

Project energie audit verslag

Project energie audit verslag Project energie audit verslag Conform 2.A.3 Op basis van de internationale norm ISO 50001-4.4.3. Bruco Zegveld B.V. Ouwejan & F. de Bruijn Infra B.V. Ouwejan & F. de Bruijn Materieel B.V. Heifra B.V. Raamovereenkomst

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 01 juli 2015 J. van der Meer. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: Gecontroleerd door: Hekon Dreesmann

Nadere informatie

CARBON FOOTPRINT RAPPORTAGE 2014 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS 3.A.1. - 2.A.3. - 1.B.2.

CARBON FOOTPRINT RAPPORTAGE 2014 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS 3.A.1. - 2.A.3. - 1.B.2. 3.A.1. - 2.A.3. - 1.B.2. CARBON FOOTPRINT -EMISSIE INVENTARIS 4 DOCUMENTNAAM AUTEUR: VERSIE: DATUM: STATUS: 3A1-2A3-1B2 CO2-VERSLAG 2014 Hakkers KAM B 21-05-2015 DEFINITIEF AUTORISATIE OPGESTELD DOOR:

Nadere informatie

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder ZWOLLE, SEPTEMBER 2013, VERSIE 1.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP (JAARGANG 2013) Reductiedoelstellingen 25-02-2014

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP (JAARGANG 2013) Reductiedoelstellingen 25-02-2014 CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP (JAARGANG 2013) Reductiedoelstellingen 25-02-2014 1 1. INLEIDING De Timmerhuis Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu. Daarom worden de

Nadere informatie

Harmelen, 12 november 2014. Akkoord namens directie. Datum: Handtekening:

Harmelen, 12 november 2014. Akkoord namens directie. Datum: Handtekening: Emissie inventaris Van Vliet Conform ISO 14064-1 ID 3A Harmelen, 12 november 2014 Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Over dit document... 3 1.2

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Audit Verslag 2013 Conform 2.A.3 Mei 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 BEDRIJFSBESCHRIJVING... 4 2.1 Activiteiten...

Nadere informatie

Jansen Venneboer te Wijhe. Ondernemende partner in techniek. Jaar 2011. Rapportage CO2 emissie

Jansen Venneboer te Wijhe. Ondernemende partner in techniek. Jaar 2011. Rapportage CO2 emissie Jansen Venneboer te Wijhe Ondernemende partner in techniek Jaar 2011 Rapportage CO2 emissie Auteur: J.H. van Mierlo Eindverantwoordelijke: J.H. van Mierlo Jansen Venneboer Datum: maart 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie