Jaarverslag 2013 Stichting Beheer en Exploitatie Buurtboerderij Ons Genoegen Bezoekadres: Postadres:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013 Stichting Beheer en Exploitatie Buurtboerderij Ons Genoegen Bezoekadres: Postadres:"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 Stichting Beheer en Exploitatie Buurtboerderij Ons Genoegen Bezoekadres: Spaarndammerdijk 319, 1014 AA Amsterdam Postadres: Van Hallstraat 6, 1051 HM Amsterdam

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Stichting Beheer en Exploitatie Buurtboerderij Ons Genoegen Geschiedenis Samenwerkingsovereenkomst... 6 Samenwerkingspartners... 6 Tussentijdse evaluatie Exploitatieovereenkomst Organisatie Bestuur Vrijwilligers Vrijwilligersraad Betaald beheer Activiteiten Bezoekersaantallen Activiteiten en evenementen Verhuur Onderhoud Mozaïekbank Financiën Bijlage i. Organogram Bijlage ii. Financieel jaarverslag

3 1. Inleiding De Buurtboerderij is een ontmoetingsplek voor buurtbewoners, Amsterdammers uit verder gelegen buurten, dagjesmensen, vrijwilligers en gasten van Time Being. Voor haar voortbestaan is de boerderij afhankelijk van een financieel gezonde exploitatie. De boerderij haalt haar inkomsten uit een horecaonderneming met een mix van commerciële en niet-commerciële activiteiten, grotendeels gerund door vrijwilligers. De Buurtboerderij biedt vrijwilligers een zinvolle dagbesteding en biedt hen de ruimte om hun talenten te ontwikkelen. De Buurtboerderij is eigendom van Stadsdeel West en wordt beheerd door Stichting Beheer en Exploitatie Buurtboerderij Ons Genoegen (SBB). Voor het dagelijks beheer heeft de stichting een exploitatieovereenkomst gesloten met De Regenboog Groep (DRG). Na een uitgebreide evaluatie van de eerste contractperiode ( ) is de overeenkomst met DRG voor een periode van drie jaar verlengd was het eerste jaar van de nieuwe contractperiode. Medezeggenschap en inspraak van de vrijwilligers blijft een belangrijk aandachtspunt. Daarom is het van belang om een goed functionerende vrijwilligersraad in stand te houden, die de belangen van alle vrijwilligers behartigt. Nadat in maart 2012 de voltallige vrijwilligersraad was afgetreden, is bij gebrek aan nieuwe kandidaten de raad tijdelijk op non-actief gesteld. In februari 2013 is een nieuwe vrijwilligersraad gekozen. Echter, in de loop van het jaar zijn verschillende raadsleden afgehaakt waardoor het draagvlak van de raad te smal werd. Om de continuïteit te waarborgen is in het laatste kwartaal van 2013 besloten om een extern secretaris aan te trekken die de raadsleden zal ondersteunen bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Verder wordt de raad niet meer gekozen via verkiezingen maar worden raadsleden afgevaardigd namens de verschillende teams. Mede dankzij de mooie zomer was 2013 een goed jaar voor de Buurtboerderij. Veel mensen wisten de boerderij te vinden, om te genieten van rust en groen of om deel te nemen aan de vele activiteiten. Grote publiekstrekkers het afgelopen jaar waren het Zaaifeest en Oogstfeest, met een grote variatie aan artiesten, die het begin en einde van het lente- en zomerseizoen in- en uitluidden. Het bestuur bedankt de beheerders en vrijwilligers voor hun inzet en betrokkenheid bij de Buurtboerderij. Margreet Simons, voorzitter/penningmeester Stichting Beheer en Exploitatie Buurtboerderij Ons Genoegen Amsterdam, maart

4 2. Stichting Beheer en Exploitatie Buurtboerderij Ons Genoegen Stichting Beheer en Exploitatie Buurtboerderij Ons Genoegen (SBB) is een stichting zonder winstoogmerk met als doelstelling het open- en beschikbaar houden van Buurtboerderij Ons Genoegen voor nietcommerciële, laagdrempelige en buurtgerichte activiteiten. De stichting is opgericht op 14 november 2007, als rechtsopvolger van Vereniging Buurtboerderij Ons Genoegen. SBB treedt op als externe vertegenwoordiger van de Buurtboerderij en is contractpartij in het kader van de samenwerkingsovereenkomst met Stichting Arkin en Stadsdeel West. Voor het beheer van de Buurtboerderij heeft SBB een exploitatiecontract afgesloten met De Regenboog Groep. Het bestuur ziet toe op naleving van de samenwerkingsovereenkomst en het exploitatiecontract. Zij laat zich in de uitvoering van haar taken adviseren door de vrijwilligersraad, die is samengesteld uit de vrijwilligersgroep die actief is op de Buurtboerderij. In januari 2013 heeft het bestuur bij nader reglement vastgesteld dat bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar, waarbij het bestuur een rooster van aftreden opstelt. Aftredende bestuursleden zijn meteen herkiesbaar voor een nieuwe periode van drie jaar. Een tussentijds benoemd bestuurslid neemt op het rooster van aftreden de plaats in van zijn voorganger. Het stichtingsbestuur bestond in 2013 uit de volgende personen: Naam Functie Datum van toetreding Herbenoeming Aftredend in Margreet Simons voorzitter en penningmeester februari 2010 februari 2013 februari 2016 Sam van Daal belangenbehartiger vrijwilligers oktober 2012 oktober 2015 Luc Hofmans secretaris oktober 2012 oktober 2015 Betty Niesing belangenbehartiger vrijwilligers a.i. september 2013 december 2013 maart 2014 Sam van Daal was in 2013 genoodzaakt haar bestuurstaken om gezondheidsredenen tijdelijk neer te leggen. Betty Niesing, actief als vrijwilliger op de Buurtboerderij, was bereid om haar te vervangen. Het betrof in eerste instantie een waarneming voor een periode van drie maanden, die in december 2013 nog een keer is verlengd. Inmiddels heeft Sam van Daal haar bestuurswerk weer opgepakt. Het bestuur kan voor juridisch advies een beroep doen op Jozef Rammelt, advocaat te Amsterdam. 4

5 3. Geschiedenis De Buurtboerderij is een van de laatst overgebleven boerderijen binnen de ring van Amsterdam. Het gebouw dateert uit Na het overlijden van de laatste bewoonster kwam de boerderij leeg te staan. Om deze unieke locatie voor de buurt te behouden is de boerderij in 2001 gekraakt. Na provisorisch opknapwerk zijn horecavoorzieningen ingericht en is gestart met kleinschalige activiteiten, onder de vlag van Vereniging Buurtboerderij Ons Genoegen. Gaandeweg werd deze situatie door Stadsdeel Westerpark gedoogd en werd in 2005 een overeenkomst gesloten voor het behoud van de Buurtboerderij. Met behulp van een Europese subsidie voor Stedelijke Vernieuwing werd de boerderij volledig gerenoveerd. Op 16 oktober 2008 werd de nieuwe Buurtboerderij officieel geopend. Om het voortbestaan van de Buurtboerderij te kunnen waarborgen en financieel haalbaar te maken is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met toen nog Stadsdeel Westerpark (inmiddels West) en Mentrum (onderdeel van Stichting Arkin). Uitgangspunt was een idee van onder meer de Cliëntenraad van Mentrum tot de bouw van een Time Out Hotel naast de Buurtboerderij. De hotelgasten kunnen gebruik maken van de faciliteiten op de Buurtboerderij: drie maal daags een maaltijd nuttigen, deelnemen aan de diverse activiteiten of zelf als vrijwilliger aan de slag gaan. In 2011 dreigde de exploitatie van de Buurtboerderij in de problemen te komen vanwege mogelijke stopzetting van de naastgelegen Time-Outvoorziening. Als gevolg van wijzigingen in het vergoedingenstelsel ziektekosten werd het voor Stichting Arkin moeilijk de kosten voor verzorging en exploitatie rond te krijgen. In goed overleg met de samenwerkingspartners heeft Arkin een doorstart kunnen maken van Time-Out naar Time Being. Het profiel van de doelgroep is veranderd van (ex)psychiatrische patiënten die tijdelijk een rustplek nodig hebben, naar een woonbegeleidingstraject voor cliënten uit de Arkin klinieken Domselaer en Sporenburg. Sinds januari 2010 heeft de stichting de exploitatie en het beheer van de Buurtboerderij uitbesteed aan De Regenboog Groep (DRG), die zich al 35 jaar inzet voor dak- en thuislozen, verslaafden en mensen met psychische problemen. DRG runt samen met vrijwilligers de activiteiten op de Buurtboerderij. 5

6 4. Samenwerkingsovereenkomst De Buurtboerderij stelt zich ten doel om laagdrempelige, niet-commerciële activiteiten te realiseren voor en door bewoners uit de omliggende buurten en gasten van Time Being. Voor een gezonde exploitatie is in 2010 een samenwerkingsovereenkomst gesloten ( ) tussen Stichting Arkin, Stadsdeel West en Stichting Buurtboerderij Ons Genoegen. De overeenkomst loopt door tot april 2015, met een stilzwijgende verlenging van vijf jaar. De samenwerking is een voortzetting van de eerdere overeenkomst uit De samenwerkingsovereenkomst geeft invulling aan het gebruik van en de activiteiten op de Buurtboerderij, bevat afspraken over de begeleiding van vrijwilligers, prestatieafspraken over het activiteitenaanbod voor gasten van Time Being en regelt praktische zaken, zoals openingstijden. In de samenwerkingsovereenkomst staan ook procedures ten aanzien van de besteding van subsidiegelden en de randvoorwaarden voor commerciële verhuur. Bij conflicten en meningsverschillen of bij eventuele opzegging van de samenwerkingsovereenkomst door een van de drie partijen wordt een externe adviesraad ingeschakeld om tot een voor alle partijen bevredigende oplossing te komen. De laatste keer dat deze adviesraad is ingeschakeld was in De raad heeft een bindend advies gegeven over de doorstart van Time-Out naar Time Being. Samenwerkingspartners Stadsdeel Westerpark De Buurtboerderij is eigendom van Stadsdeel West en als zodanig is het stadsdeel partij in de samenwerkingsovereenkomst. Ook stelt het stadsdeel subsidie ter beschikking voor openstelling en huisvesting en ziet toe of de besteding plaatsvindt conform de subsidievoorwaarden. Stichting Arkin Stichting Arkin is eigenaar van Time Being, gelegen naast de Buurtboerderij. Time Being biedt woonbegeleiding aan cliënten uit de Arkin klinieken Domselaer en Sporenburg. Gasten van Time Being kunnen maaltijden nuttigen en deelnemen aan activiteiten op de Buurtboerderij. Stichting Arkin betaalt de Buurtboerderij een vergoeding voor de dienstverlening aan de gasten van Time Being en levert daarmee een structurele bijdrage aan de exploitatie van de Buurtboerderij. Tussentijdse evaluatie In juni 2013 vond de jaarlijkse tussentijdse evaluatie plaats van de samenwerkingsovereenkomst. Daarbij waren alle drie geledingen vertegenwoordigd. Afgevaardigd door Mentrum waren clustermanager bedrijfsvoering Rehabilitatieklinieken Jeannette Koning en projectleider/hoofd bedrijfsvoering van Time Being 6

7 Ronald Cassee. Vanuit het stadsdeel waren aanwezig beleidsadviseurs Zorg en Welzijn Rieneke Ahsmann en Norbert Vermaat. De Buurtboerderij werd vertegenwoordigd door de bestuursleden Margreet Simons en Luc Hofmans, en Brigit Nieuwburg, regiomanager West/Nieuw-West van De Regenboog Groep. De samenwerkingspartners zijn tevreden over de samenwerking. De gasten van Time Being maken gebruik van de maaltijdvoorziening op de Buurtboerderij en een deel van de gasten neemt deel aan het activiteitenaanbod of werkt als vrijwilliger. Mentrum maakt het voorbehoud dat na afloop van de samenwerkingsovereenkomst (april 2015) nieuwe afwegingen gemaakt kunnen worden wat betreft invulling en voortbestaan van Time Being, als gevolg van noodzakelijke bezuinigingen in de klinische zorg. Op het moment van de tussentijdse evaluatie was nog niet bekend wat de eventuele consequenties zullen zijn van de opheffing van de stadsdelen per april 2014 voor de Buurtboerderij en de samenwerkingsovereenkomst. Daarom zijn de samenwerkingspartners nog een aantal keren bij elkaar geweest om de laatste ontwikkelingen door te spreken, voor het laatst in februari Intussen is duidelijk dat de wijkgerichte aanpak zoals wordt voorgestaan in de Samenwerkingsovereenkomst, wordt voortgezet in de na de gemeenteraadsverkiezingen van19 maart 2014 te vormen bestuurscommissies. 7

8 5. Exploitatieovereenkomst Sinds januari 2010 heeft het stichtingsbestuur het beheer en de exploitatie van de Buurtboerderij uitbesteed aan De Regenboog Groep (DRG). DRG biedt laagdrempelige opvang en begeleiding van dak- en thuislozen, drugsverslaafden en mensen met psychiatrische klachten. DRG initieert en begeleidt projecten op het gebied van informele zorg, opvang en maatschappelijke activering. De samenwerking met stichting Buurtboerderij is vastgelegd in een driejarige exploitatieovereenkomst die periodiek wordt geëvalueerd. DRG legt de activiteitenplanning, het vrijwilligersbeleid en het horeca-aanbod vast in jaarplannen. Het bestuur van SBB ziet toe op naleving van de exploitatieovereenkomst aan de hand van kwartaalrapportages die worden aangeleverd door directie en management van DRG. De eerste contractperiode ( ) is in 2012 verlengd voor een nieuwe periode van drie jaar ( ). In 2013 heeft DRG een aantal verbeterpunten opgepakt die naar voren kwamen uit de evaluatie van de eerste contractperiode. Zo is er een muntensysteem ingevoerd voor de maaltijdvergoeding voor vrijwilligers waardoor er beter zicht is op wie in aanmerking komt voor een gratis maaltijd in ruil voor vrijwilligerswerk. Vrijwilligers voeren hun werkzaamheden uit in zelfsturende teams, die worden begeleid door het betaald beheer. Uit de bezoekersenquête in 2012 kwam naar voren dat een meer gevarieerd horeca-aanbod gewenst is. Tegelijkertijd gaven de vrijwilligers aan dat de werkbelasting op drukke dagen te hoog is en bar en keuken het tempo niet kunnen bijbenen. Om de keuken te reorganiseren, het assortiment te verbreden en meer continuïteit te bewerkstelligen, is in 2013 een externe adviseur aangetrokken. Hij heeft meegedraaid met het keukenteam en gesprekken gevoerd met team en teamleider. Op basis hiervan is een nieuwe, afwisselende menukaart ingevoerd, een borrelkaart en smakelijke lunchgerechten die voor de keuken eenvoudig klaar te maken zijn. Er zijn heldere omschrijvingen gemaakt hoe deze artikelen gemaakt en gepresenteerd dienen te worden waardoor de continuïteit en kwaliteit van het assortiment wordt gewaarborgd. Het aanbod wordt voortdurend geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. Wanneer artikelen minder goed lopen, komen er nieuwe voor in de plaats. Verder bleek er extra aandacht nodig voor de afstemming tussen de middagploeg en de avondploeg. De begeleiding van de vrijwilligers is verbeterd door het voeren van jaarlijkse evaluatiegesprekken. Ook vinden er exitgesprekken plaats met vertrekkende vrijwilligers. Voor teamleiders en vrijwillige beheerders is een trainingsprogramma vastgelegd dat zal worden uitgevoerd in het eerste kwartaal van De vrijwilligers van de Buurtboerderij scoren hun tevredenheid met het werk dat zij doen gemiddeld met een procent van de vrijwilligers waardeert hun werk met een 8 of hoger. Men geeft aan voldoende tijd te hebben om hun werk uit te oefenen. Ze geven zichzelf als vrijwilliger gemiddeld een 7.2 en streven naar een 8

9 8.2. Aandachtspunt is de communicatie. Het merendeel benadrukt het belang van meer duidelijke en tijdiger informatievoorziening. Daarnaast is er behoefte aan ondersteuning in de vorm van trainingen. Een speerpunt blijft het borgen van de medezeggenschap van de vrijwilligers. In februari 2013 is na verkiezingen een nieuwe vrijwilligersraad aangetreden maar die is in de loop van het jaar weer uitgedund, wat ten koste ging van het draagvlak en de draagkracht van de vrijwilligersraad. Tijdens het kwartaaloverleg van september 2013, hebben het bestuur van de Buurtboerderij en directie en management van DRG een werkgroep aangesteld met als mandaat oplossingen te zoeken om de continuïteit van de vrijwilligersraad te garanderen. Uitkomst van deze opdracht is het voorstel om een externe secretaris aan te trekken ter ondersteuning van de vrijwilligersraad. Verder wordt de raad voortaan gevormd uit afgevaardigden uit de verschillende teams. De nieuwe aanpak wordt in 2014 geïmplementeerd. In 2013 is de communicatie en PR van de Buurtboerderij aanzienlijk verbeterd. De website wordt goed bijgehouden en geactualiseerd. Met bijna 1000 leden is de Facebook pagina een andere belangrijke communicatie-uiting van de Buurtboerderij. De pagina wordt gebruikt om informatie over (de activiteiten op) de Buurtboerderij uit te wisselen. Tot ergernis van velen werd de pagina in het verleden regelmatig gebruikt om ongenoegen te uiten en personen in diskrediet te brengen, op een wijze die als kwetsend en beledigend werd ervaren. De sfeer op de pagina is inmiddels verbeterd en er vinden geen ongepaste discussies meer plaats. Er is het afgelopen jaar ook aandacht besteed aan verbetering van de interne communicatie en de vergaderstructuur. Verder is er een maandelijkse nieuwsbrief die wordt verstuurd naar alle vrijwilligers. Om de veiligheid te verbeteren en diefstal tegen te gaan is besloten om cameratoezicht in te voeren. De plaatsing van de camera's, bevoegdheden voor het bekijken van de camerabeelden, en procedures en sancties bij overtredingen zijn vastgelegd in een protocol. De camera's zijn eind 2013 geplaatst. Aan het begin van het jaar zijn lockers geplaatst, een al lang gekoesterde wens van de vrijwilligers. In 2013 was het noodzakelijk om in een aantal gevallen het schorsingsbeleid toe te passen voor bezoekers of vrijwilligers. In de loop van het jaar zijn er drie personen geschorst, zijn er twee officiële waarschuwingen gegeven en is er een keer een time-out toegepast. Wat betreft de financiële exploitatie is in 2013, mede dankzij de hoge bezoekersaantallen vanwege het mooie weer, vooruitgang geboekt ten opzichte van voorgaande jaren, waardoor DRG het jaar met positief resultaat kon afsluiten. Het bestuur heeft in 2013 moeten constateren dat de communicatie tussen bestuur en DRG voor verbetering vatbaar is wat betreft de tijdigheid en volledigheid van de te leveren informatie in de vorm van rapportages en plannen. Het bestuur heeft het jaarplan voor 2014 goedgekeurd onder voorbehoud dat DRG uiterlijk 1 mei 2014 een meer uitgebreid strategisch plan uitwerkt voor de resterende contractperiode. 9

10 6. Organisatie De dagelijkse leiding van de Buurtboerderij is in handen van een team van vier betaalde medewerkers, allen in dienst van DRG. Daarnaast is er een groep van 75 vrijwilligers actief op de Buurtboerderij. Het stichtingsbestuur houdt toezicht op het beheer van de Buurtboerderij en voert overleg met de betrokken partijen. Extern zijn dat de samenwerkingspartners Stadsdeel West en Arkin/Mentrum, intern zijn dat directie en management van DRG en de vrijwilligersraad. Bestuur Het bestuur bestaat uit drie personen, een voorzitter/penningmeester, een secretaris en een bestuurder met de portefeuille belangenbehartiging vrijwilligers. De boekhouding van de stichting is uitbesteed aan een administratiekantoor. Het bestuur wordt verder ondersteund door een juridisch adviseur, die ook optreedt namens het bestuur bij eventuele geschillenprocedures. Het bestuur vergadert maandelijks en heeft een keer per kwartaal een overleg met directie en management van DRG en de Vrijwilligersraad. Het bestuurslid met de portefeuille belangenbehartiging vrijwilligers bezoekt de maandelijkse vrijwilligersvergadering en houdt contact met de vrijwilligersraad. Een keer per jaar vergadert het bestuur met de samenwerkingspartners, indien noodzakelijk vaker. Vrijwilligers In 2013 waren er meer dan 100 vrijwilligers actief op de Buurtboerderij, waaronder een vaste kern van ongeveer 20 vrijwilligers die al jaren actief is op de Buurtboerderij. Daarnaast vindt er ook voortdurend instroom plaats van nieuwe vrijwilligers. De instroom (27) was in 2013 vrijwel gelijk aan het aantal vertrokken vrijwilligers (25). Met alle vertrekkende vrijwilligers zijn exitgesprekken gevoerd waardoor DRG meer inzicht heeft in de reden van vertrek. Vrijwilligers vertrekken omdat ze een baan hebben gevonden of een andere tijdsbesteding hebben en in een enkel geval omdat ze het niet meer naar hun zin hebben op de Buurtboerderij. Eind 2013 (stand van zaken 1 november 2013) werkten er 86 vrijwilligers op de Buurtboerderij. De vrijwilligers worden begeleid door middel van trainingen en workshops, Verder worden er jaarlijks evaluatiegesprekken gehouden. Ook worden er met regelmaat speciale activiteiten georganiseerd voor en door de vrijwilligers zoals een tafeltennistoernooi, vrijwilligersuitje (bowlen), een vrijwilligers BBQ en bingoavond. Teamsamenstelling De vrijwilligers kunnen kiezen uit verschillende soorten werkzaamheden en werken samen in teams. In 2013 is een nieuwe organisatiestructuur doorgevoerd waarbij de teams worden aangestuurd door vrijwillige 10

11 teamleiders. Eerder werden de teams direct aangestuurd door een van de betaalde beheerders. De vrijwillige teamleiders worden ondersteund door het betaald beheer voor de samenwerking tussen de teams, het oplossen van conflicten en bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Er zijn zes teams: keuken bar flora & fauna weggeefwinkel techniek & onderhoud programmering (evenementen). De nieuwe organisatiestructuur is nog niet in alle teams doorgevoerd. In 2014 moet nog een teamleider worden gevonden voor het Flora & Fauna. Het evenemententeam blijkt minder goed in de structuur te passen. In 2014 zal per evenement een teamleider worden aangesteld. Vrijwilligersraad Uit hun midden kiezen de vrijwilligers een vrijwilligersraad, die medezeggenschap heeft over de hoofdlijnen van het beleid op de Buurtboerderij. Daarnaast heeft de vrijwilligersraad beslissingsrecht over de activiteiten die betaald worden vanuit de subsidie van het stadsdeel voor zelforganisaties. De vrijwilligersraad voert wekelijks overleg met de beheerders van DRG. Een keer per maand is er een vergadering voor alle vrijwilligers. Na het aftreden van de voltallige vrijwilligersraad in maart 2012, konden er wegens gebrek aan kandidaten geen nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven en werd de raad op non-actief gesteld. Medezeggenschap van vrijwilligers heeft hoge prioriteit bij het bestuur en kwam ook als een van de speerpunten naar voren uit de evaluatie van de eerste contractperiode met DRG. Na herhaalde pogingen is het eind 2012 gelukt om voldoende kandidaten te werven en in februari 2013 verkiezingen uit te schrijven. De nieuw gevormde vrijwilligersraad is intensief begeleid door bestuurslid Sam van Daal en bestuurslid ad interim Betty Niesing. Desondanks is het niet gelukt om de continuïteit van de vrijwilligersraad te waarborgen en werd de raad in de loop van het jaar uitgedund tot een raad van twee personen, onvoldoende om als volwaardige vrijwilligersraad te fungeren. Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid voor de besteding van het subsidiebudget overgenomen, ondersteund door Bart Blaauw, locatiehoofd van de Buurtboerderij. Het bestuur, DRG en de overgebleven leden van de vrijwilligersraad hebben besloten om een extern secretaris aan te trekken die de vrijwilligersraad ondersteunt bij de uitvoering van haar werkzaamheden. De vrijwilligersraad wordt voortaan niet meer gekozen via verkiezingen maar wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende teams. De vrijwilligers van de Buurtboerderij hebben ingestemd met dit besluit. In februari 2014 is Eric Ooijevaar aangetrokken als secretaris en worden raadsleden geworven binnen de teams. Betaald beheer De vrijwilligers op de Buurtboerderij worden ondersteund door een team van vier betaalde medewerkers, in dienst van DRG. Het locatiehoofd is verantwoordelijk voor de algehele gang van zaken en de coördinatie van het team. Verder zijn de medewerkers verantwoordelijk voor de programmering, supervisie van keuken en bar, en de werving en begeleiding van de vrijwilligers. Het team wordt bijgestaan door twee onbetaalde beheerders en een beheerder met een 0-uren contract die kan bijspringen in het geval van ziekte of vakantie. Om beheer en vrijwilligersbeleid beter te stroomlijnen is voor de beheerders een handboekje opgesteld waarin protocollen en procedures zijn vastgelegd. 11

12 7. Activiteiten In 2013 was de Buurtboerderij dagelijks geopend, op zondag t/m woensdag van tot uur en donderdag, vrijdag en zaterdag van tot uur. Omdat de Buurtboerderij een seizoensbedrijf is, gelden in de wintermaanden andere openingstijden. Tussen 1 november en 1 april worden als streeftijden uur s avonds en in het weekend uur gehanteerd; als het druk is blijft de boerderij langer open. Feesten en partijen duren tot uiterlijk uur. Bezoekersaantallen De samenstelling en het aantal bezoekers is gevarieerd en stabiel. De leeftijd van de bezoekers is divers. Door de week zijn er dagelijks tussen de 10 en de 70 bezoekers en in het weekend 50 tot 200. De Buurtboerderij is een mooi-weer-locatie. Bij slecht weer zijn de bezoekersaantallen laag, vanaf 10 bezoekers, en de aantallen lopen op zodra de zon doorbreekt. Het mooie zomerseizoen van het afgelopen jaar leidde tot hoge bezoekersaantallen. Activiteiten en evenementen Het afgelopen jaar zijn er diverse activiteiten georganiseerd door beheerders en vrijwilligers van de Buurtboerderij. Het wekelijkse aanbod bestond uit de volgende activiteiten: Qi Gong (wekelijks, 4 x per maand) Mindfulness (wekelijks, 4x per maand) Intuïtief Schilderen (tweewekelijks, 2x per maand) Open huis/muziekavond (2 avonden in de week, 8x per maand) Schapen hulp (voederen, hok schoonmaken): dagelijks Yoga (2x per week, 8x per maand) 'Vrij uit-muziekavond' (elke vrijdag) Het Open Huis van de Vriendendiensten; maandag, woensdag en vrijdag, rond de 60 klanten per keer. Naast het wekelijkse aanbod vonden er kleinschalige en grootschalige activiteiten plaats in de vorm van poëzieavonden, een Kikker en Paddenconcert, de Amsterdamse Muziekinstrumentenbeurs, het tweedaagse Kimchi Festival, het tweedaagse singer-songwriter festival, het schaapscheerdersfeest, de terugkerende Monumensendag, de stripbeurs Striptember, een Karaoke feest, een rastafeest en een theatraal kerstdiner. Ook waren er speciale activiteiten voor kinderen: een Kinderknutselclub en een Kindermuziekclub. 12

13 Grote publiekstrekkers waren het Lentespektakel en Zaaifeest in het voorjaar en het Oogstfeest in het najaar. In de zomer was er een openluchtbioscoop, in samenwerking met Filmhuis Cavia. Tot slot was er een lezingenserie rond Stadslandbouw en workshops in het kader van Eten uit de Natuur, beide activiteiten die goed aansluiten bij het karakter van de Buurtboerderij. Verhuur De Buurtboerderij haalt haar inkomsten uit een mix van commerciële en niet-commerciële activiteiten. Verhuur van de boerderij is essentieel om de exploitatie rond te krijgen. De Buurtboerderij is populair als trouwlocatie; in 2013 vonden er 20 huwelijksfeesten plaats. Vanwege de nabijgelegen begraafplaats, wordt de Buurtboerderij ook gebruikt voor uitvaartrecepties (zes keer in 2013). Verder wordt de Buurtboerderij verhuurd voor privéfeesten, bedrijfsuitjes en als vergaderruimte. In 2013 is de opbrengst uit verhuur met 53 procent gestegen ten opzichte van Onderhoud In 2013 zijn er een aantal bedrijven geweest die hun teambuildingsdag op de boerderij hebben laten plaatsvinden en onderhoudswerkzaamheden hebben verricht. Ook het klussenteam heeft veel werk verzet. Er is een buitenbar gerealiseerd, een opslag voor de afvalcontainers en diverse tuinmeubels. Mozaïekbank Een bijzondere gebeurtenis het afgelopen jaar was de bouw van een mozaïekbank in de tuin van de Buurtboerderij, ter nagedachtenis aan de in 2011 overleden feministe/uva docente Vrouwenstudies Saskia Poldervaart, op initiatief van vrienden en nabestaanden. Het is een waar pronkstuk geworden. 13

14 8. Financiën De financiën van SBB betreffen inkomsten en uitgaven voor bestuurskosten en openstelling en huisvesting. De exploitant DRG is verantwoordelijk voor de algehele exploitatie van de Buurtboerderij, inclusief het opstellen van een jaarrekening voor de horeca-activiteiten. De jaarrekening van de Buurtboerderij beperkt zich tot de verantwoording van bestuurskosten en subsidie-inkomsten. SBB had in 2013 de beschikking over een subsidiebedrag van Euro, toegekend door Stadsdeel West voor openstelling en huisvesting. Dit bedrag is besteed aan activiteiten voor vrijwilligers, cliënten Time Being en buurtbewoners. De subsidie is verdeeld onder publieksactiviteiten zoals het Zaai- en Oogfeest, een rastafeest en ter afsluiting van het jaar een theatraal kerstdiner. Ook de lezingenserie over Stadslandbouw kon rekenen op een bijdrage. Verder is uit de subsidie het jaarlijkse vrijwilligersuitje bekostigd en een BBQ voor alle vrijwilligers. Een deel van het bedrag is aangewend voor de instandhouding van het weiland, de aanschaf van tuinmeubilair, een muziekinstallatie en overige inventaris. Tot slot is een bedrag besteed aan trainingsdoeleinden voor de vrijwilligers. Vanaf 2013 komen bestuurskosten voor rekening van de exploitant. Hieruit betaalt de stichting de rekeningen van het administratiekantoor, onkosten en vrijwilligersvergoedingen voor de bestuursleden. Voor het financieel jaarverslag, zie bijlage ii. 14

15 Bijlage i. Organogram Arkin Commissie van Advies Stadsdeel Cliëntenraad Samenwerkingsovereenkomst Stadsdeelraad Huurovereenkomst Horecavergunning SBB Vrijwilligersraad Exploitatieovereenkomst Bedrijfsplan De Regenboog Groep 15

16 St. Beheer en expl. buurtboerderij Ons genoegen fiscaalnr BTW-berekening 2013 Omzet jaar 1/ BTW jaar Omzet 21,00% Subtotaal Voorbelasting te vorderen over Teruggevraagd over e kwartaal 0 2e kwartaal 0 3e kwartaal 0 4e kwartaal Saldo BTW

17 St. Beheer en expl. buurtboerderij Ons genoegen fiscaalnr Balans per 31 december ACTIVA Vaste activa Inventaris Vlottende activa Nog te ontvangen belastingen Nog te ontvangen bedragen LIQUIDE MIDDELEN ING Totaal activa PASSIVA Kapitaal Egalisatie res. St. Buurtboerderij Vermogen St. Buurtboerderij Vlottende passiva Crediteuren Nog te betalen bestuurskosten Nog te betalen bedragen Nog te betalen belastingen Totaal passiva

18 St. Beheer en expl. buurtboerderij Ons genoegen fiscaalnr Exploitatierekening 2013 Inkomsten Huurinkomsten Subsidie Bestuurs kosten vergoeding Lasten Inkoop activiteiten Huisvesting overheadkosten 124 Kosten Bestuur administatie + advieskosten diversen Blijft afschrijvingen resultaat 784 Toevoeging Eigen vermogen Blijft 0

19 St. Beheer en expl. buurtboerderij Ons genoegen fiscaalnr Toelichting balans 2013 Nog te ontvangen bedragen M. Simons 25 Bestuurs kosten vergoeding Nog te ontvangen belastingen Omzetbelasting 4e kwartaal Nog te betalen bestuurskosten Vacatiegelden Nog te betalen bedragen DRG inkoop aktiviteiten 2013 Admin.kantoor VanHallZes

20 St. Beheer en expl. buurtboerderij Ons genoegen fiscaalnr Staat van Materiële vaste activa Boekjaar 2013 Aanschaf Omschrijving code Afschrijvings- Aanschaf- Boekwaarde Afschrijving Boekwaarde datum percentage waarde Inventaris Metronix 20,00% Keuken & Bar Bierhok+ Bar + Tuin verb 20,00% Tapservice Scholten 20,00% Hout Gamma via bert 20,00% Electric Connected 20,00% Optrekken buiten Buitenterras 20,00% Inventaris & inrichting Sleutelkluis en sloten 20,00% Isolatie vloer bovenzaal 20,00% Lockerkast S3.9 20,00%

Jaarverslag 2011. Stichting Beheer en Exploitatie Buurtboerderij Ons Genoegen. Bezoekadres: Spaarndammerdijk 319 1014 AA Amsterdam

Jaarverslag 2011. Stichting Beheer en Exploitatie Buurtboerderij Ons Genoegen. Bezoekadres: Spaarndammerdijk 319 1014 AA Amsterdam Jaarverslag 2011 Stichting Beheer en Exploitatie Buurtboerderij Ons Genoegen Bezoekadres: Spaarndammerdijk 319 1014 AA Amsterdam Postadres: Van Hallstraat 6 1051 HM Amsterdam Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Beheer en Exploitatie Buurtboerderij Ons Genoegen. Bezoekadres: Spaarndammerdijk 319 1014 AA Amsterdam

Jaarverslag 2012. Stichting Beheer en Exploitatie Buurtboerderij Ons Genoegen. Bezoekadres: Spaarndammerdijk 319 1014 AA Amsterdam Jaarverslag 2012 Stichting Beheer en Exploitatie Buurtboerderij Ons Genoegen Bezoekadres: Spaarndammerdijk 319 1014 AA Amsterdam Postadres: Van Hallstraat 6 1051 HM Amsterdam Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Stichting Beheer Badhuis te Amsterdam

Stichting Beheer Badhuis te Amsterdam JAARREKENING 2013 BALANS STAAT VAN BATEN EN LASTEN SPECIFICATIE BALANS SPECIFICATIE BATEN EN LASTEN SPECIFICATIE PROJECTEN Amsterdam, 28-3-2014 mw. D. Schram SCHRAMs AK - Noorderstraat 73b - 1017 TT -

Nadere informatie

Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde

Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Jaarrekening 2014 Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Balans per 31 december 2014 Activa Vaste Activa 2014 Materiële vaste activa Herenwaard 23 1 Vlottende

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. van

Huishoudelijk Reglement. van Huishoudelijk Reglement van Versie: 1.1 Vastgesteld door bestuur d.d.: 29 december 2013 Inhoudsopgave A. STICHTING EMETOFOBIE BESTUURLIJK... 3 I. ALGEMEEN... 3 II. DOELSTELLING VAN STICHTING EMETOFOBIE:...

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Video Journaal Schoorl 2015-2020

Beleidsplan Stichting Video Journaal Schoorl 2015-2020 VOORWOORD In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Video Journaal Schoorl. Ook informeren wij u over onze plannen voor de toekomst. Dit beleidsplan is geschreven

Nadere informatie

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen.

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. - 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. Zaaknummer 2008S72525DO ALGEMENE BEPALINGEN a. bewonerscommissie: groep huurders van de Woningbouwvereeniging behorende tot één

Nadere informatie

983 1.389 2 Vorderingen Omzetbelasting 125 144 Debiteuren 3.401 1.747 Rec. Courant MBT 582 2.754 Overlopende activa 10.633 5.066

983 1.389 2 Vorderingen Omzetbelasting 125 144 Debiteuren 3.401 1.747 Rec. Courant MBT 582 2.754 Overlopende activa 10.633 5.066 Balans: activa 1 Materiële vaste activa Apparatuur 603 819 Transportauto 380 570 983 1.389 2 Vorderingen Omzetbelasting 125 144 Debiteuren 3.401 1.747 Rec. Courant MBT 582 2.754 Overlopende activa 10.633

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2014 Financieel jaarverslag 2014 2014 was wederom een financieel goed maar uitdagend jaar voor de Stichting Roeivalidatie. Door nieuwe investeringen, de verdere stijging van de kosten van huisvesting, de daling

Nadere informatie

Kringloopwinkel Rotterdam-Zuid

Kringloopwinkel Rotterdam-Zuid Kringloopwinkel Rotterdam-Zuid [Stichting De Sociale InloopWinkel] Jaarrekening 2012 Winkel en administratie: Groene Hilledijk 340D 3075 EB Rotterdam Tel. 010-2152039 siw@planet.nl INGbank: 2716027 KvK:

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012 Vastgesteld door het bestuur op 9 april 2013 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2012 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2012

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Stichting Ga JAARREKENING 2014

Stichting Ga JAARREKENING 2014 Stichting Ga JAARREKENING 2014 STICHTING GA Amersfoort, juni 2015 Voor u ligt de jaarrekening 2014 van Stichting Ga. Onze doelstelling hebben we dit jaar ingevuld door verder te investeren in het opbouwen

Nadere informatie

Stichting Het Gouverneurshuis Postbus 19 5256 ZG HEUSDEN. Jaarverslag 31-12-2013

Stichting Het Gouverneurshuis Postbus 19 5256 ZG HEUSDEN. Jaarverslag 31-12-2013 Stichting Het Gouverneurshuis Postbus 19 5256 ZG HEUSDEN Jaarverslag 31-12-2013 HET GOUVERNEURSHUIS JAARREKENING 2013 Pagina Algemeen 2 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Balans per 31 december

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Theater Artemis

JAARREKENING 2014. Stichting Theater Artemis JAARREKENING 2014 Stichting Theater Artemis Stichting Theater Artemis Amsterdam, 24 maart 2015 Betreft: jaarrekening 2014 Geacht bestuur, geachte Raad van Toezicht, Ingevolge uw opdracht hebben wij, aan

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014

Financieel Verslag 2014 Financieel Verslag 2014 IVN HELLENDOORN-NIJVERDAL INHOUD ALGEMEEN TOELICHTIING LASTEN EN BATEN 2014 TOELICHTING BALANS PER 31-12-2014 VASTSTELLING BIJLAGEN: - OVERZICHT LASTEN EN BATEN 2014 - BALANS PER

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Cavent

Vrijwilligersbeleid Cavent Vrijwilligersbeleid Cavent Datum vaststelling : 12112013 Eigenaar : Beleidsmedewerker Vastgesteld door : Directeur bestuurder Datum aanpassingen aan : 20012015 KD23 Vrijwilligersbeleid Cavent 20012015

Nadere informatie

Kerkplein 12, 6581 AC Malden Telefoon: 024-3584196 KvK: 0910.7015 OBnr: 8133.42.739.B01 JAARVERSLAG 2012. Stichting Accordeonmuseum De Muse

Kerkplein 12, 6581 AC Malden Telefoon: 024-3584196 KvK: 0910.7015 OBnr: 8133.42.739.B01 JAARVERSLAG 2012. Stichting Accordeonmuseum De Muse Kerkplein 12, 6581 AC Malden Telefoon: 024-3584196 KvK: 0910.7015 OBnr: 8133.42.739.B01 JAARVERSLAG 2012 Stichting Accordeonmuseum De Muse H.I.Kuik 1-9-2013 JAARVERSLAG 2012 Stichting Accordeonmuseum De

Nadere informatie

Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD

Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD 1. Missie en visie 2. Organisatie 3. Speerpunten 4. Activiteiten 5. Vrijwilligers 6. Contacten/IPSO/kwaliteitsproject 7. Public relation en donateurswerving

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Stadsakkers

Jaarverslag 2013 Stichting Stadsakkers Jaarverslag 2013 Stichting Stadsakkers Inhoud Inleiding... 2 Balans 31-12-2013... 3 Verlies en winstrekening.... 4 1 Inleiding. De Stichting Stadsakkers is op 1 april 2013 haar activiteiten begonnen. De

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Dr. Albronda-van der Nagelfonds

Jaarverslag 2013. Stichting Dr. Albronda-van der Nagelfonds Jaarverslag 2013 Stichting Dr. Albronda-van der Nagelfonds Inhoudsopgave Algemeen blz.3 Balans per 31 december 2013 blz. 4 Staat van baten en lasten blz. 5 Toelichting op de balans per 31 december 2013

Nadere informatie

ANBI STATUS 2015. Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer

ANBI STATUS 2015. Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer ANBI STATUS 2015 Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer Inleiding Stichting The Hang- Out 010 is een nieuwe organisatie. De stichting is begin 2015 opgericht bij

Nadere informatie

Stichting Kans voor een Kind Jaarverslag 2009

Stichting Kans voor een Kind Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Page 1 Inhoudsopgave Bladzijde Voorwoord 3 Jaarrekening 2009 Balans per 31 december 2009 4 Staat van baten en lasten over 2009 5 Waarderingsgrondslagen 6 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013. Stichting Openluchttheater Cabrio. Soest

Financieel jaarverslag 2013. Stichting Openluchttheater Cabrio. Soest Financieel jaarverslag 2013 Stichting Openluchttheater Cabrio Soest Jubileumjaar Theater 1938-2013 1. Werkzaamheden 2. Inleiding 3. Jaarrekening Balans per 31 december 2013 en Staat van Inkomsten en Lasten

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Stichting All for Children. opgericht op 8 november 2007

Jaarverslag 2008. Stichting All for Children. opgericht op 8 november 2007 Jaarverslag 2008 Stichting All for Children opgericht op 8 november 2007 De stichting is gevestigd in Amsterdam en daar ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nr. 34286726 Postadres: 2e C. Huygensstraat

Nadere informatie

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten.

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten. Huishoudelijk Reglement Structuur en werkwijze Stichting Fibula In dit huishoudelijke reglement zijn die onderwerpen geregeld, die niet in de statuten vervat zijn, en waarin de belangrijkste afspraken

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2013 van Stichting Buiten Gewoon te Berlicum

Financieel Jaarverslag 2013 van Stichting Buiten Gewoon te Berlicum Financieel Jaarverslag 2013 van Stichting Buiten Gewoon te Berlicum Inhoudsopgave JAARVERSLAG Blz. Algemeen 1 Bestuursverslag 2 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Staat van Baten en Lasten 2013

Nadere informatie

Medio 2008 is de omroep verhuisd naar een gehuurde ruimte aan de Molenwerf 42 in Koog aan de Zaan.

Medio 2008 is de omroep verhuisd naar een gehuurde ruimte aan de Molenwerf 42 in Koog aan de Zaan. Algemeen Stichting De Stichting Omroep Zaanstreek is opgericht op 20 juni 1983 en heeft haar statutaire zetel te Zaanstad. De stichting is ingeschreven in het stichtingenregister onder nummer 41231512.

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening 2014 Rotterdamse Schouwburg

Verkorte jaarrekening 2014 Rotterdamse Schouwburg Verkorte jaarrekening 2014 Rotterdamse Schouwburg Balans per 31 december (na resultaatbestemming) Bedragen x 1.000 31 december 2013 31 december 2012 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1.804 2.041

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 3. 1. Ciske de Rat Foundation 4. 2. Strategie 4. 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4. 2.2. Statutaire doelstelling 4

Inhoud. Inleiding 3. 1. Ciske de Rat Foundation 4. 2. Strategie 4. 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4. 2.2. Statutaire doelstelling 4 Beleidsplan Ciske de Rat Foundation 2014 2018 1 Inhoud Inleiding 3 1. Ciske de Rat Foundation 4 2. Strategie 4 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4 2.2. Statutaire doelstelling 4 2.3. Afwezigheid van

Nadere informatie

Landelijke Vereniging van Onderwijsadviseurs Jaarrekening 2014

Landelijke Vereniging van Onderwijsadviseurs Jaarrekening 2014 Landelijke Vereniging van Onderwijsadviseurs Jaarrekening 2014 concept Inhoudsopgave Verslag van de penningmeester 3 Jaarrekening 2014 Balans op 31 december 2014 4 Exploitatierekening over 2014 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Handy- Car(e)

Stichting Handy- Car(e) Stichting Handy- Car(e) J a a r v e r s l a g 2 0 1 3 1 INHOUDSOPGAVE STICHTING HANDY- CAR(E), GEGEVENS... 3 VOORWOORD VOORZITTER... 4 VERSLAG COÖRDINATOR... 5 ACTIVITEITEN... 6 FINANCIEEL VERSLAG 2013...

Nadere informatie

Onderhoudsbedrijf Hamer VOF Timmerlaan 35 9700 AA Groningen BOEKHOUDRAPPORT 2015

Onderhoudsbedrijf Hamer VOF Timmerlaan 35 9700 AA Groningen BOEKHOUDRAPPORT 2015 Onderhoudsbedrijf Hamer VOF Timmerlaan 35 9700 AA Groningen BOEKHOUDRAPPORT 2015 Administratiekantoor Woldendorp BV - voorbeeldrapport met fictieve bedragen INHOUDSOPGAVE I. BOEKHOUDVERSLAG A. Samenstellingsopdracht

Nadere informatie

Beleidsplan Stg. Vrienden Hondenliefhebber Petten 2015-2020

Beleidsplan Stg. Vrienden Hondenliefhebber Petten 2015-2020 VOORWOORD In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting vrienden hondenliefhebbers Petten (hierna te noemen VHP). Ook informeren wij u over onze plannen voor de

Nadere informatie

November 2015. Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018

November 2015. Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018 November 2015 Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018 Voorwoord Dit beleidsplan bevat de omschrijving van de activiteiten en doelstellingen van Stichting UICF. Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 Nijkerk, 16 april 2015 Versie 1.0 Balans NVBT Balans NVBT per 31-12-2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Passiva 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa 0 0 Eigen Vermogen

Nadere informatie

WIJKVERENIGING DAMSIGT JAARREKENING 2012

WIJKVERENIGING DAMSIGT JAARREKENING 2012 JAARREKENING 2012 INHOUD: Blz. - Balans per 31 december 2012 1 - Toelichting op de Balans per 31 december 2012 2 - Resultaat 2012 en Begroting 2013 3 - Toelichting op het resultaat 2012 4 . BALANS PER

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014. Stichting Taalvorming & Taaldrukken

FINANCIEEL VERSLAG 2014. Stichting Taalvorming & Taaldrukken FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting Taalvorming & Taaldrukken Aan bestuur en directie van Stichting Taalvorming & Taaldrukken Amsterdam, 23 maart 2015 Betreft: jaarrekening 2014 Geacht bestuur, beste directie,

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal (SPKS)

Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal (SPKS) Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal (SPKS) (voorheen Stichting Doorgang) Rapport inzake de JAARREKENING 2011 Inhoud: blz. Algemeen 3 Balans per 31 december 4 Financiële positie

Nadere informatie

Verslag van de Kascontrolecommissie (KCC) van de NVBT over boekjaar 2013

Verslag van de Kascontrolecommissie (KCC) van de NVBT over boekjaar 2013 Renkum, 3 januari 2015 Verslag van de Kascontrolecommissie (KCC) van de NVBT over boekjaar 2013 Geachte leden, Inleiding De kascontrolecommissie, bestaande uit Betty Keizer en Shelley Gerritsen, heeft

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Stichting Voedselbank Dronten. Kruidendreef 70 8252 BH DRONTEN

JAARVERSLAG 2014. Stichting Voedselbank Dronten. Kruidendreef 70 8252 BH DRONTEN JAARVERSLAG 2014 Stichting Voedselbank Dronten Kruidendreef 70 8252 BH DRONTEN 12-3-2015 In 2014 is er veel gebeurd. Het belangrijkste is dat we onze visie hebben aangepast. Kenmerkend daarvoor is dat

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014

FINANCIEEL VERSLAG 2014 FINANCIEEL VERSLAG 2014 De financiële positie van het Museum Voorschoten sluit in het boekjaar 2014 met een lager resultaat dan in 2013. Ten opzichte van de begroting voor 2014 is wel een beter resultaat

Nadere informatie

School s cool Nederland

School s cool Nederland J A A R R E K E N I N G 2014 UITGEBRACHT AAN : Aan het Bestuur van SCHOOL S COOL Nederland Nieuwe Herengracht 18 1018 DP Amsterdam Amstelveen, 24 april 2015 WW/scn/1b Geacht Bestuur, Hiermee brengen wij

Nadere informatie

De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen. Financieel verslag 2012. Dossiernummer: 800070.0

De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen. Financieel verslag 2012. Dossiernummer: 800070.0 De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen Financieel verslag 2012 Dossiernummer: 800070.0 Kenmerk: H. Veen Datum: 26 april 2013 Inhoudsopgave 1. Rapport 3 1.1 Opdracht 4 1.2

Nadere informatie

Verslag van het bestuur

Verslag van het bestuur Stichting Stephen King Fanclub Verslag van het bestuur Periode 01 januari Verslag van het bestuur 3 Winst- en verliesrekening over 7 Toelichting op de balans 8 1. Algemeen 8 2. Vorderingen 9 2.1. Vorderingen

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014. Stichting Openluchttheater Cabrio. Soest

Financieel jaarverslag 2014. Stichting Openluchttheater Cabrio. Soest Financieel jaarverslag 2014 Stichting Openluchttheater Cabrio Soest 1. Werkzaamheden 2. Inleiding 3. Jaarrekening Balans per 31 december 2014 en Staat van Inkomsten en Lasten 2014 4. Toelichting Balans

Nadere informatie

Nieuw bestuursmodel voor MeerderWeert. Extra digitale nieuwsbrief nr. 2 januari 2012 MeerderWeert

Nieuw bestuursmodel voor MeerderWeert. Extra digitale nieuwsbrief nr. 2 januari 2012 MeerderWeert Vóór de zomervakantie heeft het bestuur, samen met de DiRa (directeurenraad)en de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad), het bestaande bestuursmodel geëvalueerd. Een belangrijke reden om dit model

Nadere informatie

BELEIDSPLAN VAN DE STICHTING OUDHEIDKAMER TE ALBLASSERDAM 2013-2017

BELEIDSPLAN VAN DE STICHTING OUDHEIDKAMER TE ALBLASSERDAM 2013-2017 BELEIDSPLAN VAN DE STICHTING OUDHEIDKAMER TE ALBLASSERDAM 2013-2017 Inleiding. De doelstellingen van het beleidsplan 2008-2010 zijn nagenoeg volledig gerealiseerd. De volgende zaken zijn daarbij uitgevoerd:

Nadere informatie

Jaarrapport 2013 Stichting Missionair Diaconaal Centrum te Groningen. Januari 2014

Jaarrapport 2013 Stichting Missionair Diaconaal Centrum te Groningen. Januari 2014 Jaarrapport 2013 Stichting Missionair Diaconaal Centrum te Groningen Januari 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Jaarverslag van het bestuur 4 3. Jaarrekening Stichting Missionair Diaconaal Centrum 7

Nadere informatie

Stichting De Dex Foundation

Stichting De Dex Foundation JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave Pagina Rapport 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staten van baten & lasten over 2014 7 Grondslagen voor waardering van

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND. KvK nummer 02094816 www.victoryhope.nl BIC ABNANL2A Fiscaal nummer 816869455 Rekening nummer 43.53.35.

JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND. KvK nummer 02094816 www.victoryhope.nl BIC ABNANL2A Fiscaal nummer 816869455 Rekening nummer 43.53.35. JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND Inhoud 1. Inleiding 2. Financiële verantwoording 2.1 Balans per 31-12-2013 2.2 Staat van baten en lasten 2013 2.3 Toelichting 2.4 Kascontrole 3. Activiteiten 3.1

Nadere informatie

Statuten Soerens Belang

Statuten Soerens Belang BIJLAGE 6 HUIDIGE STATUTEN VAN DE VERENIGING SOERENS BELANG Statuten Soerens Belang NAAM ZETEL EN DUUR Artikel 1 De vereniging draagt de naam "SOEREN`S BELANG" en is gevestigd te Laag Soeren, gemeente

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2014. De Linie 4, 6982 AZ Doesburg - Stichtingsregister: S 41051341 - Bankrekening IBAN: NL58RABO 013.75.70.910

BELEIDSPLAN 2014. De Linie 4, 6982 AZ Doesburg - Stichtingsregister: S 41051341 - Bankrekening IBAN: NL58RABO 013.75.70.910 BELEIDSPLAN 2014 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Aangepast Vervoer Doesburg en omstreken. Het plan omvat het overzicht van de doelstellingen en activiteiten van de stichting. Tevens

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Inhoud Artikel 1 - De vereniging Artikel 2 - Het lidmaatschap & contributie Artikel 3 - ingang en beëindiging artikel 4 - Betaling contributie Artikel 5 - Activiteiten

Nadere informatie

Stichting Cultureel Centrum "De Hof" Balans per 31 december 2014. en Staat van Baten en Lasten over het jaar 2014. Bestuur van de Stichting:

Stichting Cultureel Centrum De Hof Balans per 31 december 2014. en Staat van Baten en Lasten over het jaar 2014. Bestuur van de Stichting: Stichting Cultureel Centrum "De Hof" 1 Balans per 31 december 2014 en Staat van Baten en Lasten over het jaar 2014 Bestuur van de Stichting: Voorzitter: J. Flokstra Secretaris, tevens programmering evenementen

Nadere informatie

STICHTING KULTURHUS WARNSVELD. Begroting 2015

STICHTING KULTURHUS WARNSVELD. Begroting 2015 STICHTING KULTURHUS WARNSVELD Begroting 2015 oktober 2014 Versienummer: 2.0p - vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 3 november 2014 STICHTING KULTURHUS WARNSVELD TOELICHTING OP DE FINANCIËLE BEGROTING

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 MISSIE 3 VOORWOORD 4 BEGUNSTIGERS 5 ACTIVITEITEN 5 BESTUUR 5 FINANCIEEL VERSLAG 6 COLOFON 9

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 MISSIE 3 VOORWOORD 4 BEGUNSTIGERS 5 ACTIVITEITEN 5 BESTUUR 5 FINANCIEEL VERSLAG 6 COLOFON 9 JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 MISSIE 3 VOORWOORD 4 BEGUNSTIGERS 5 ACTIVITEITEN 5 BESTUUR 5 FINANCIEEL VERSLAG 6 COLOFON 9 2 MISSIE Stichting Vrienden van Zonnehuisgroep Amstelland wil

Nadere informatie

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012. Aldus vastgesteld in de vergadering

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012. Aldus vastgesteld in de vergadering Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012 Aldus vastgesteld in de vergadering de secretaris de voorzitter Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening

Nadere informatie

stichtmg Cultureel en Vrijetijdscentrum Azotod De Meern

stichtmg Cultureel en Vrijetijdscentrum Azotod De Meern stichtmg Cultureel en Vrijetijdscentrum Azotod De Meern Jaarrekening 2013 TNHOUDSOPGAVE Pagina 1 1. ALGEMEEN 2/3 2. BALANS PER 31 DECEMBER 2013 4 3. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013 5/9 4. TOELICHTING

Nadere informatie

Kunstschool Boxtel. Inleiding

Kunstschool Boxtel. Inleiding Kunstschool Boxtel Inleiding In dit beknopte scenario wordt een kleine duurzame organisatie voor cultuureducatie in de gemeente Boxtel omschreven; Kunstschool Boxtel. Kunst- en cultuureducatie stimuleert,

Nadere informatie

Balans per 31 december 2012, Stichting Histiocytose nederland. ACTIVA 31 december 2012 31 december 2011. Vaste activa.

Balans per 31 december 2012, Stichting Histiocytose nederland. ACTIVA 31 december 2012 31 december 2011. Vaste activa. Balans per 31 december 2012, Stichting Histiocytose nederland ACTIVA 31 december 2012 31 december 2011 Vaste activa Vlottende activa Vorderingen Nog te ontvangen rente 805 347 Vooruitbetaalde bedragen

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Stichting Muziektent Bennekom. Bennekom

Financieel verslag 2014. Stichting Muziektent Bennekom. Bennekom Financieel verslag 2014 Stichting Muziektent Bennekom Bennekom INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm 3 Omschrijving van de doelstelling 3 Bestuursverslag 3 Samenstelling

Nadere informatie

Commissiereglement NBA

Commissiereglement NBA Commissiereglement NBA 1. Grondslag 1.1 Dit reglement kent als grondslag artikel 11, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep. Daarin is bepaald dat het bestuur de NBA bestuurt. 2. Overwegingen

Nadere informatie

Vrijwilligerscentrum/ vrijwilligersbeleid/ MHO & CMO augustus 2011 1

Vrijwilligerscentrum/ vrijwilligersbeleid/ MHO & CMO augustus 2011 1 Reglement Vrijwilligersraad Welzijn Rijswijk Het belang van inspraak Betrokkenheid van medewerkers is belangrijk voor het goed functioneren van de organisatie. Dat geldt ook voor vrijwillige medewerkers.

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Vrienden van Leonardo Eemland

JAARREKENING 2014. Vrienden van Leonardo Eemland JAARREKENING 2014 Vrienden van Leonardo Eemland INHOUDSOPGAVE 1. bestuursverslag blz. 1 2. balans per 31 december 2014 blz. 2 3. baten en lastenrekening 2014 blz. 3 4. Toelichting op de balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2014

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 ` Inhoudsopgave Bladzijde Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de jaarrekening 2014 6 Voorwoord

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Vrienden Verpleeghuiszorg Zorgbalans 2013-2018

Beleidsplan. Stichting Vrienden Verpleeghuiszorg Zorgbalans 2013-2018 Beleidsplan Stichting Vrienden Verpleeghuiszorg Zorgbalans 2013-2018 Vastgesteld in bestuursvergadering d.d. 5 november 2013 Beleidsplan 2013-2018 Pagina 2 van 5 Inhoud Bldz. 1. Inleiding 3 2. Het doel

Nadere informatie

Jaarverslag / financieel verslag van de Stichting Steunfonds RIBW Groep Overijssel. over het jaar 2014

Jaarverslag / financieel verslag van de Stichting Steunfonds RIBW Groep Overijssel. over het jaar 2014 Jaarverslag / financieel verslag van de Stichting Steunfonds RIBW Groep Overijssel over het jaar 2014 RIBW Groep Overijssel, Stichting Steunfonds jaarverslag 2014 1 Inhoudsopgave 1. Samenstelling van het

Nadere informatie

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2012

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Page 1 5-2-2014 Inhoudsopgave Bladzijde Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 2 Staat van baten en lasten over 2012 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de jaarrekening 2012

Nadere informatie

Jaarrekening. St. AA & PNH Contactgroep

Jaarrekening. St. AA & PNH Contactgroep Jaarrekening 2013 St. AA & PNH Contactgroep Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 1.1 Doelstelling... 3 1.2 Inschrijving Kamer van Koophandel... 3 1.3 Vergelijkende cijfers... 3 2 Financiële positie... 4 2.1 Analyse:...

Nadere informatie

Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020. fa ir frie n d s

Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020. fa ir frie n d s Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020 fa ir frie n d s 1. Inleiding Dit beleidsplan is opgesteld om vast te leggen wat de toekomstvisie is van de Stichting Fairfriends Foundation. Hierin willen

Nadere informatie

Activiteitenverslag en financiële verantwoording Netwerk ICF Veenendaal, 2014.

Activiteitenverslag en financiële verantwoording Netwerk ICF Veenendaal, 2014. Activiteitenverslag en financiële verantwoording Netwerk ICF Veenendaal, 2014. In het kader van voldoen aan de nieuwe ANBI regelgeving publiceren wij in dit document: Naam van de instelling: Stichting

Nadere informatie

KENNISBANK - ORGANISATIE

KENNISBANK - ORGANISATIE KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van

Nadere informatie

BROEDERSCHAPSHUIS SCHOORL

BROEDERSCHAPSHUIS SCHOORL JAARREKENING 2012 St. DOOPSGEZIND BROEDERSCHAPSHUIS SCHOORL h.o.d.n. DOPERSDUIN versie 29-apr-2013 Activa 2012 2011 2010 Vaste activa 1.241.186 1.144.416 1.166.703 Vlottende activa beleggingen 8.373 8.638

Nadere informatie

Stichting PortAgora Goirkestraat 133 5046 GG Tilburg. Financieel verslag 2012

Stichting PortAgora Goirkestraat 133 5046 GG Tilburg. Financieel verslag 2012 Stichting PortAgora Goirkestraat 133 5046 GG Tilburg Financieel verslag 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring 3 3 Financiële positie 5 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 JAARREKENING 2014 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2014 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

Akkerbouwbedrijf VOF/MTS Ploegweg 1 9999AA Akkerdorp BOEKHOUDRAPPORT 2015

Akkerbouwbedrijf VOF/MTS Ploegweg 1 9999AA Akkerdorp BOEKHOUDRAPPORT 2015 Akkerbouwbedrijf VOF/MTS Ploegweg 1 9999AA Akkerdorp BOEKHOUDRAPPORT 2015 Administratiekantoor Woldendorp BV - voorbeeldrapport met fictieve bedragen INHOUDSOPGAVE I. BOEKHOUDVERSLAG A. Samenstellingsopdracht

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 MELDPUNT VRIJWILLIGERSWERK gemeente De Bilt -3 Inleiding De jaarrekening van het Meldpunt Vrijwilligerswerk gemeente De Bilt is dit jaar voor het laatst opgesplitst in de onderdelen

Nadere informatie

NEDERLANDS STEENDRUKMUSEUM VALKENSWAARD FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013

NEDERLANDS STEENDRUKMUSEUM VALKENSWAARD FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 NEDERLANDS STEENDRUKMUSEUM VALKENSWAARD FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 Valkenswaard, 20 februari 2014 INHOUDSOPGAVE FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 Pagina 1. Accountantsverslag 3 2. Algemeen 4 3. Jaarrekening

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Stichting Vrienden van Leonardo Eemland

JAARVERSLAG 2012. Stichting Vrienden van Leonardo Eemland JAARVERSLAG 2012 Stichting Vrienden van Leonardo Eemland INHOUDSOPGAVE 1. bestuursverslag blz. 1 2. balans per 31 december 2012 blz. 2 3. baten en lastenrekening 2012 blz. 3 4. Toelichting op de balans

Nadere informatie

Stichting Development Assistance Cameroon

Stichting Development Assistance Cameroon Stichting Development Assistance Cameroon Jaarrekening 2013 Versie 3.0 Definitief Inhoudsopgave Algemeen 3 Staat van baten en lasten en balans over 2013 4 Toelichting 5 Overzicht projectbijdragen 2013

Nadere informatie

JAARREKENING 2011 & begroting 2012 Tennis Vereniging Barendrecht

JAARREKENING 2011 & begroting 2012 Tennis Vereniging Barendrecht JAARREKENING 2011 & begroting 2012 Tennis Vereniging Barendrecht INHOUD: Bladzijde: Balans per 31 december 2011 1-2 Staat van baten en lasten 2011 3 Toelichting op balans 4-6 OVERIGE TOELICHTINGEN Toelichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 WMO-adviesraad Nieuw-West

Jaarverslag 2012 WMO-adviesraad Nieuw-West Jaarverslag 2012 WMO-adviesraad Nieuw-West Inleiding In 2011 heeft de vorming van een WMO-adviesraad in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West zijn beslag gekregen. De WMO-adviesraad adviseert het Dagelijks

Nadere informatie

Financiele rapportage 2012

Financiele rapportage 2012 Financiele rapportage 2012 Vastgesteld door de algemene ledenvergadering op vrijdag 26 april 2013 Om de financiële rapportage van COC Zwolle over 2012 beter te kunnen beoordelen, tref je onderstaand een

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2014

Financieel Jaarverslag 2014 Financieel Jaarverslag 2014 Stichting Museum Kempenland Eindhoven Boutenslaan 161 b 5644 TV Eindhoven 6 februari 2015 Inhoud: Pagina BESTUURSVERSLAG 2 JAARREKENING Balans per 31 december 2014 4 Staat van

Nadere informatie

Reglement ouderraad. Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010

Reglement ouderraad. Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010 Reglement ouderraad Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010 Basisschool Sint Jozef Grotestraat 142 5931 CZ Tegelen Inhoudsopgave: Blz. 1. Begripsbepaling 3

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 Vastgesteld door het bestuur op 26 februari 2014 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013

Nadere informatie

Stichting Noorderslag

Stichting Noorderslag Stichting Noorderslag Jaarrekening 2013 Administratiekantoor De Rekenkamer Zuidlaarderweg 69A 9479 PR Groningen Telefoon (050)4090546 INHOUD Balans per 31 december 2013 3 Functionele exploitatierekening

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN WIJKSTICHTING SAMENLEVINGSOPBOUW OSS NOORD -WEST

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN WIJKSTICHTING SAMENLEVINGSOPBOUW OSS NOORD -WEST HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN WIJKSTICHTING SAMENLEVINGSOPBOUW OSS NOORD -WEST Het bestuur De stichting heeft een bestuur bestaande uit een oneven aantal leden met een minimum aantal van 5 personen. Bestuursleden

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN DE NIJKAMPHOEVE DEN HAAG

STICHTING VRIENDEN VAN DE NIJKAMPHOEVE DEN HAAG STICHTING VRIENDEN VAN DE NIJKAMPHOEVE DEN HAAG RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 STICHTING VRIENDEN VAN DE NIJKAMPHOEVE DEN HAAG RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Blz. FINANCIEEL VERSLAG

Nadere informatie

Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2012. Publicatie verslag. Eindhoven, 1 Maart 2014. B. van Tuijl - Knipscheer penningmeester

Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2012. Publicatie verslag. Eindhoven, 1 Maart 2014. B. van Tuijl - Knipscheer penningmeester Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2012 Publicatie verslag. Eindhoven, 1 Maart 2014. B. van Tuijl - Knipscheer penningmeester EHBO-Bixembosch Lid van koepelorganisatie: Vereniging EHBO Noord Brabant

Nadere informatie

BALANS RESULTATENREKENING 2011 RESP. 2010 BEGROTING. 2012, 2013 en 2014

BALANS RESULTATENREKENING 2011 RESP. 2010 BEGROTING. 2012, 2013 en 2014 BALANS & RESULTATENREKENING 2011 RESP. 2010 & BEGROTING 2012, 2013 en 2014 Boekhoudbureau H. van Bockel Blad 2 Toelichting bij de jaarrekening over 2011. De ALV van 2011 vond plaats in het Zuiderzeemuseum

Nadere informatie

Ouderinitiatief Olivier Zorg en wonen op maat

Ouderinitiatief Olivier Zorg en wonen op maat Huishoudelijk Reglement Stichting Olivier versie 4 februari 2009 Begripsbepalingen Olivier: woonvorm van 12 jong-volwassenen met een lichamelijke dan wel verstandelijke beperking, die in het Antoniushuis

Nadere informatie

De toekomstige organisatie van Stichting Wijksport

De toekomstige organisatie van Stichting Wijksport Stichting 01 okt 2015 De toekomstige organisatie van Stichting Hierna volgt een puntsgewijze weergave van een nieuwe organisatiestructuur ( governance ) van stichting. Het voorstel is opgesteld door een

Nadere informatie

Beschrijving Administratieve Organisatie en Interne Beheersmaatregelen (AO/IB)

Beschrijving Administratieve Organisatie en Interne Beheersmaatregelen (AO/IB) Beschrijving Administratieve Organisatie en Interne Beheersmaatregelen (AO/IB) I Inleiding De stichting is opgericht op 7 juli 1982 onder de naam Stichting Samenwerking Oncologie in Haaglanden (SOHA).

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

Stichting De Dex Foundation

Stichting De Dex Foundation JAARVERSLAG 2012 Inhoudsopgave Pagina Rapport 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 5 Staten van baten & lasten over 2012 6 Grondslagen voor waardering van

Nadere informatie