Jaarverslag 2013 Stichting Beheer en Exploitatie Buurtboerderij Ons Genoegen Bezoekadres: Postadres:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013 Stichting Beheer en Exploitatie Buurtboerderij Ons Genoegen Bezoekadres: Postadres:"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 Stichting Beheer en Exploitatie Buurtboerderij Ons Genoegen Bezoekadres: Spaarndammerdijk 319, 1014 AA Amsterdam Postadres: Van Hallstraat 6, 1051 HM Amsterdam

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Stichting Beheer en Exploitatie Buurtboerderij Ons Genoegen Geschiedenis Samenwerkingsovereenkomst... 6 Samenwerkingspartners... 6 Tussentijdse evaluatie Exploitatieovereenkomst Organisatie Bestuur Vrijwilligers Vrijwilligersraad Betaald beheer Activiteiten Bezoekersaantallen Activiteiten en evenementen Verhuur Onderhoud Mozaïekbank Financiën Bijlage i. Organogram Bijlage ii. Financieel jaarverslag

3 1. Inleiding De Buurtboerderij is een ontmoetingsplek voor buurtbewoners, Amsterdammers uit verder gelegen buurten, dagjesmensen, vrijwilligers en gasten van Time Being. Voor haar voortbestaan is de boerderij afhankelijk van een financieel gezonde exploitatie. De boerderij haalt haar inkomsten uit een horecaonderneming met een mix van commerciële en niet-commerciële activiteiten, grotendeels gerund door vrijwilligers. De Buurtboerderij biedt vrijwilligers een zinvolle dagbesteding en biedt hen de ruimte om hun talenten te ontwikkelen. De Buurtboerderij is eigendom van Stadsdeel West en wordt beheerd door Stichting Beheer en Exploitatie Buurtboerderij Ons Genoegen (SBB). Voor het dagelijks beheer heeft de stichting een exploitatieovereenkomst gesloten met De Regenboog Groep (DRG). Na een uitgebreide evaluatie van de eerste contractperiode ( ) is de overeenkomst met DRG voor een periode van drie jaar verlengd was het eerste jaar van de nieuwe contractperiode. Medezeggenschap en inspraak van de vrijwilligers blijft een belangrijk aandachtspunt. Daarom is het van belang om een goed functionerende vrijwilligersraad in stand te houden, die de belangen van alle vrijwilligers behartigt. Nadat in maart 2012 de voltallige vrijwilligersraad was afgetreden, is bij gebrek aan nieuwe kandidaten de raad tijdelijk op non-actief gesteld. In februari 2013 is een nieuwe vrijwilligersraad gekozen. Echter, in de loop van het jaar zijn verschillende raadsleden afgehaakt waardoor het draagvlak van de raad te smal werd. Om de continuïteit te waarborgen is in het laatste kwartaal van 2013 besloten om een extern secretaris aan te trekken die de raadsleden zal ondersteunen bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Verder wordt de raad niet meer gekozen via verkiezingen maar worden raadsleden afgevaardigd namens de verschillende teams. Mede dankzij de mooie zomer was 2013 een goed jaar voor de Buurtboerderij. Veel mensen wisten de boerderij te vinden, om te genieten van rust en groen of om deel te nemen aan de vele activiteiten. Grote publiekstrekkers het afgelopen jaar waren het Zaaifeest en Oogstfeest, met een grote variatie aan artiesten, die het begin en einde van het lente- en zomerseizoen in- en uitluidden. Het bestuur bedankt de beheerders en vrijwilligers voor hun inzet en betrokkenheid bij de Buurtboerderij. Margreet Simons, voorzitter/penningmeester Stichting Beheer en Exploitatie Buurtboerderij Ons Genoegen Amsterdam, maart

4 2. Stichting Beheer en Exploitatie Buurtboerderij Ons Genoegen Stichting Beheer en Exploitatie Buurtboerderij Ons Genoegen (SBB) is een stichting zonder winstoogmerk met als doelstelling het open- en beschikbaar houden van Buurtboerderij Ons Genoegen voor nietcommerciële, laagdrempelige en buurtgerichte activiteiten. De stichting is opgericht op 14 november 2007, als rechtsopvolger van Vereniging Buurtboerderij Ons Genoegen. SBB treedt op als externe vertegenwoordiger van de Buurtboerderij en is contractpartij in het kader van de samenwerkingsovereenkomst met Stichting Arkin en Stadsdeel West. Voor het beheer van de Buurtboerderij heeft SBB een exploitatiecontract afgesloten met De Regenboog Groep. Het bestuur ziet toe op naleving van de samenwerkingsovereenkomst en het exploitatiecontract. Zij laat zich in de uitvoering van haar taken adviseren door de vrijwilligersraad, die is samengesteld uit de vrijwilligersgroep die actief is op de Buurtboerderij. In januari 2013 heeft het bestuur bij nader reglement vastgesteld dat bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar, waarbij het bestuur een rooster van aftreden opstelt. Aftredende bestuursleden zijn meteen herkiesbaar voor een nieuwe periode van drie jaar. Een tussentijds benoemd bestuurslid neemt op het rooster van aftreden de plaats in van zijn voorganger. Het stichtingsbestuur bestond in 2013 uit de volgende personen: Naam Functie Datum van toetreding Herbenoeming Aftredend in Margreet Simons voorzitter en penningmeester februari 2010 februari 2013 februari 2016 Sam van Daal belangenbehartiger vrijwilligers oktober 2012 oktober 2015 Luc Hofmans secretaris oktober 2012 oktober 2015 Betty Niesing belangenbehartiger vrijwilligers a.i. september 2013 december 2013 maart 2014 Sam van Daal was in 2013 genoodzaakt haar bestuurstaken om gezondheidsredenen tijdelijk neer te leggen. Betty Niesing, actief als vrijwilliger op de Buurtboerderij, was bereid om haar te vervangen. Het betrof in eerste instantie een waarneming voor een periode van drie maanden, die in december 2013 nog een keer is verlengd. Inmiddels heeft Sam van Daal haar bestuurswerk weer opgepakt. Het bestuur kan voor juridisch advies een beroep doen op Jozef Rammelt, advocaat te Amsterdam. 4

5 3. Geschiedenis De Buurtboerderij is een van de laatst overgebleven boerderijen binnen de ring van Amsterdam. Het gebouw dateert uit Na het overlijden van de laatste bewoonster kwam de boerderij leeg te staan. Om deze unieke locatie voor de buurt te behouden is de boerderij in 2001 gekraakt. Na provisorisch opknapwerk zijn horecavoorzieningen ingericht en is gestart met kleinschalige activiteiten, onder de vlag van Vereniging Buurtboerderij Ons Genoegen. Gaandeweg werd deze situatie door Stadsdeel Westerpark gedoogd en werd in 2005 een overeenkomst gesloten voor het behoud van de Buurtboerderij. Met behulp van een Europese subsidie voor Stedelijke Vernieuwing werd de boerderij volledig gerenoveerd. Op 16 oktober 2008 werd de nieuwe Buurtboerderij officieel geopend. Om het voortbestaan van de Buurtboerderij te kunnen waarborgen en financieel haalbaar te maken is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met toen nog Stadsdeel Westerpark (inmiddels West) en Mentrum (onderdeel van Stichting Arkin). Uitgangspunt was een idee van onder meer de Cliëntenraad van Mentrum tot de bouw van een Time Out Hotel naast de Buurtboerderij. De hotelgasten kunnen gebruik maken van de faciliteiten op de Buurtboerderij: drie maal daags een maaltijd nuttigen, deelnemen aan de diverse activiteiten of zelf als vrijwilliger aan de slag gaan. In 2011 dreigde de exploitatie van de Buurtboerderij in de problemen te komen vanwege mogelijke stopzetting van de naastgelegen Time-Outvoorziening. Als gevolg van wijzigingen in het vergoedingenstelsel ziektekosten werd het voor Stichting Arkin moeilijk de kosten voor verzorging en exploitatie rond te krijgen. In goed overleg met de samenwerkingspartners heeft Arkin een doorstart kunnen maken van Time-Out naar Time Being. Het profiel van de doelgroep is veranderd van (ex)psychiatrische patiënten die tijdelijk een rustplek nodig hebben, naar een woonbegeleidingstraject voor cliënten uit de Arkin klinieken Domselaer en Sporenburg. Sinds januari 2010 heeft de stichting de exploitatie en het beheer van de Buurtboerderij uitbesteed aan De Regenboog Groep (DRG), die zich al 35 jaar inzet voor dak- en thuislozen, verslaafden en mensen met psychische problemen. DRG runt samen met vrijwilligers de activiteiten op de Buurtboerderij. 5

6 4. Samenwerkingsovereenkomst De Buurtboerderij stelt zich ten doel om laagdrempelige, niet-commerciële activiteiten te realiseren voor en door bewoners uit de omliggende buurten en gasten van Time Being. Voor een gezonde exploitatie is in 2010 een samenwerkingsovereenkomst gesloten ( ) tussen Stichting Arkin, Stadsdeel West en Stichting Buurtboerderij Ons Genoegen. De overeenkomst loopt door tot april 2015, met een stilzwijgende verlenging van vijf jaar. De samenwerking is een voortzetting van de eerdere overeenkomst uit De samenwerkingsovereenkomst geeft invulling aan het gebruik van en de activiteiten op de Buurtboerderij, bevat afspraken over de begeleiding van vrijwilligers, prestatieafspraken over het activiteitenaanbod voor gasten van Time Being en regelt praktische zaken, zoals openingstijden. In de samenwerkingsovereenkomst staan ook procedures ten aanzien van de besteding van subsidiegelden en de randvoorwaarden voor commerciële verhuur. Bij conflicten en meningsverschillen of bij eventuele opzegging van de samenwerkingsovereenkomst door een van de drie partijen wordt een externe adviesraad ingeschakeld om tot een voor alle partijen bevredigende oplossing te komen. De laatste keer dat deze adviesraad is ingeschakeld was in De raad heeft een bindend advies gegeven over de doorstart van Time-Out naar Time Being. Samenwerkingspartners Stadsdeel Westerpark De Buurtboerderij is eigendom van Stadsdeel West en als zodanig is het stadsdeel partij in de samenwerkingsovereenkomst. Ook stelt het stadsdeel subsidie ter beschikking voor openstelling en huisvesting en ziet toe of de besteding plaatsvindt conform de subsidievoorwaarden. Stichting Arkin Stichting Arkin is eigenaar van Time Being, gelegen naast de Buurtboerderij. Time Being biedt woonbegeleiding aan cliënten uit de Arkin klinieken Domselaer en Sporenburg. Gasten van Time Being kunnen maaltijden nuttigen en deelnemen aan activiteiten op de Buurtboerderij. Stichting Arkin betaalt de Buurtboerderij een vergoeding voor de dienstverlening aan de gasten van Time Being en levert daarmee een structurele bijdrage aan de exploitatie van de Buurtboerderij. Tussentijdse evaluatie In juni 2013 vond de jaarlijkse tussentijdse evaluatie plaats van de samenwerkingsovereenkomst. Daarbij waren alle drie geledingen vertegenwoordigd. Afgevaardigd door Mentrum waren clustermanager bedrijfsvoering Rehabilitatieklinieken Jeannette Koning en projectleider/hoofd bedrijfsvoering van Time Being 6

7 Ronald Cassee. Vanuit het stadsdeel waren aanwezig beleidsadviseurs Zorg en Welzijn Rieneke Ahsmann en Norbert Vermaat. De Buurtboerderij werd vertegenwoordigd door de bestuursleden Margreet Simons en Luc Hofmans, en Brigit Nieuwburg, regiomanager West/Nieuw-West van De Regenboog Groep. De samenwerkingspartners zijn tevreden over de samenwerking. De gasten van Time Being maken gebruik van de maaltijdvoorziening op de Buurtboerderij en een deel van de gasten neemt deel aan het activiteitenaanbod of werkt als vrijwilliger. Mentrum maakt het voorbehoud dat na afloop van de samenwerkingsovereenkomst (april 2015) nieuwe afwegingen gemaakt kunnen worden wat betreft invulling en voortbestaan van Time Being, als gevolg van noodzakelijke bezuinigingen in de klinische zorg. Op het moment van de tussentijdse evaluatie was nog niet bekend wat de eventuele consequenties zullen zijn van de opheffing van de stadsdelen per april 2014 voor de Buurtboerderij en de samenwerkingsovereenkomst. Daarom zijn de samenwerkingspartners nog een aantal keren bij elkaar geweest om de laatste ontwikkelingen door te spreken, voor het laatst in februari Intussen is duidelijk dat de wijkgerichte aanpak zoals wordt voorgestaan in de Samenwerkingsovereenkomst, wordt voortgezet in de na de gemeenteraadsverkiezingen van19 maart 2014 te vormen bestuurscommissies. 7

8 5. Exploitatieovereenkomst Sinds januari 2010 heeft het stichtingsbestuur het beheer en de exploitatie van de Buurtboerderij uitbesteed aan De Regenboog Groep (DRG). DRG biedt laagdrempelige opvang en begeleiding van dak- en thuislozen, drugsverslaafden en mensen met psychiatrische klachten. DRG initieert en begeleidt projecten op het gebied van informele zorg, opvang en maatschappelijke activering. De samenwerking met stichting Buurtboerderij is vastgelegd in een driejarige exploitatieovereenkomst die periodiek wordt geëvalueerd. DRG legt de activiteitenplanning, het vrijwilligersbeleid en het horeca-aanbod vast in jaarplannen. Het bestuur van SBB ziet toe op naleving van de exploitatieovereenkomst aan de hand van kwartaalrapportages die worden aangeleverd door directie en management van DRG. De eerste contractperiode ( ) is in 2012 verlengd voor een nieuwe periode van drie jaar ( ). In 2013 heeft DRG een aantal verbeterpunten opgepakt die naar voren kwamen uit de evaluatie van de eerste contractperiode. Zo is er een muntensysteem ingevoerd voor de maaltijdvergoeding voor vrijwilligers waardoor er beter zicht is op wie in aanmerking komt voor een gratis maaltijd in ruil voor vrijwilligerswerk. Vrijwilligers voeren hun werkzaamheden uit in zelfsturende teams, die worden begeleid door het betaald beheer. Uit de bezoekersenquête in 2012 kwam naar voren dat een meer gevarieerd horeca-aanbod gewenst is. Tegelijkertijd gaven de vrijwilligers aan dat de werkbelasting op drukke dagen te hoog is en bar en keuken het tempo niet kunnen bijbenen. Om de keuken te reorganiseren, het assortiment te verbreden en meer continuïteit te bewerkstelligen, is in 2013 een externe adviseur aangetrokken. Hij heeft meegedraaid met het keukenteam en gesprekken gevoerd met team en teamleider. Op basis hiervan is een nieuwe, afwisselende menukaart ingevoerd, een borrelkaart en smakelijke lunchgerechten die voor de keuken eenvoudig klaar te maken zijn. Er zijn heldere omschrijvingen gemaakt hoe deze artikelen gemaakt en gepresenteerd dienen te worden waardoor de continuïteit en kwaliteit van het assortiment wordt gewaarborgd. Het aanbod wordt voortdurend geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. Wanneer artikelen minder goed lopen, komen er nieuwe voor in de plaats. Verder bleek er extra aandacht nodig voor de afstemming tussen de middagploeg en de avondploeg. De begeleiding van de vrijwilligers is verbeterd door het voeren van jaarlijkse evaluatiegesprekken. Ook vinden er exitgesprekken plaats met vertrekkende vrijwilligers. Voor teamleiders en vrijwillige beheerders is een trainingsprogramma vastgelegd dat zal worden uitgevoerd in het eerste kwartaal van De vrijwilligers van de Buurtboerderij scoren hun tevredenheid met het werk dat zij doen gemiddeld met een procent van de vrijwilligers waardeert hun werk met een 8 of hoger. Men geeft aan voldoende tijd te hebben om hun werk uit te oefenen. Ze geven zichzelf als vrijwilliger gemiddeld een 7.2 en streven naar een 8

9 8.2. Aandachtspunt is de communicatie. Het merendeel benadrukt het belang van meer duidelijke en tijdiger informatievoorziening. Daarnaast is er behoefte aan ondersteuning in de vorm van trainingen. Een speerpunt blijft het borgen van de medezeggenschap van de vrijwilligers. In februari 2013 is na verkiezingen een nieuwe vrijwilligersraad aangetreden maar die is in de loop van het jaar weer uitgedund, wat ten koste ging van het draagvlak en de draagkracht van de vrijwilligersraad. Tijdens het kwartaaloverleg van september 2013, hebben het bestuur van de Buurtboerderij en directie en management van DRG een werkgroep aangesteld met als mandaat oplossingen te zoeken om de continuïteit van de vrijwilligersraad te garanderen. Uitkomst van deze opdracht is het voorstel om een externe secretaris aan te trekken ter ondersteuning van de vrijwilligersraad. Verder wordt de raad voortaan gevormd uit afgevaardigden uit de verschillende teams. De nieuwe aanpak wordt in 2014 geïmplementeerd. In 2013 is de communicatie en PR van de Buurtboerderij aanzienlijk verbeterd. De website wordt goed bijgehouden en geactualiseerd. Met bijna 1000 leden is de Facebook pagina een andere belangrijke communicatie-uiting van de Buurtboerderij. De pagina wordt gebruikt om informatie over (de activiteiten op) de Buurtboerderij uit te wisselen. Tot ergernis van velen werd de pagina in het verleden regelmatig gebruikt om ongenoegen te uiten en personen in diskrediet te brengen, op een wijze die als kwetsend en beledigend werd ervaren. De sfeer op de pagina is inmiddels verbeterd en er vinden geen ongepaste discussies meer plaats. Er is het afgelopen jaar ook aandacht besteed aan verbetering van de interne communicatie en de vergaderstructuur. Verder is er een maandelijkse nieuwsbrief die wordt verstuurd naar alle vrijwilligers. Om de veiligheid te verbeteren en diefstal tegen te gaan is besloten om cameratoezicht in te voeren. De plaatsing van de camera's, bevoegdheden voor het bekijken van de camerabeelden, en procedures en sancties bij overtredingen zijn vastgelegd in een protocol. De camera's zijn eind 2013 geplaatst. Aan het begin van het jaar zijn lockers geplaatst, een al lang gekoesterde wens van de vrijwilligers. In 2013 was het noodzakelijk om in een aantal gevallen het schorsingsbeleid toe te passen voor bezoekers of vrijwilligers. In de loop van het jaar zijn er drie personen geschorst, zijn er twee officiële waarschuwingen gegeven en is er een keer een time-out toegepast. Wat betreft de financiële exploitatie is in 2013, mede dankzij de hoge bezoekersaantallen vanwege het mooie weer, vooruitgang geboekt ten opzichte van voorgaande jaren, waardoor DRG het jaar met positief resultaat kon afsluiten. Het bestuur heeft in 2013 moeten constateren dat de communicatie tussen bestuur en DRG voor verbetering vatbaar is wat betreft de tijdigheid en volledigheid van de te leveren informatie in de vorm van rapportages en plannen. Het bestuur heeft het jaarplan voor 2014 goedgekeurd onder voorbehoud dat DRG uiterlijk 1 mei 2014 een meer uitgebreid strategisch plan uitwerkt voor de resterende contractperiode. 9

10 6. Organisatie De dagelijkse leiding van de Buurtboerderij is in handen van een team van vier betaalde medewerkers, allen in dienst van DRG. Daarnaast is er een groep van 75 vrijwilligers actief op de Buurtboerderij. Het stichtingsbestuur houdt toezicht op het beheer van de Buurtboerderij en voert overleg met de betrokken partijen. Extern zijn dat de samenwerkingspartners Stadsdeel West en Arkin/Mentrum, intern zijn dat directie en management van DRG en de vrijwilligersraad. Bestuur Het bestuur bestaat uit drie personen, een voorzitter/penningmeester, een secretaris en een bestuurder met de portefeuille belangenbehartiging vrijwilligers. De boekhouding van de stichting is uitbesteed aan een administratiekantoor. Het bestuur wordt verder ondersteund door een juridisch adviseur, die ook optreedt namens het bestuur bij eventuele geschillenprocedures. Het bestuur vergadert maandelijks en heeft een keer per kwartaal een overleg met directie en management van DRG en de Vrijwilligersraad. Het bestuurslid met de portefeuille belangenbehartiging vrijwilligers bezoekt de maandelijkse vrijwilligersvergadering en houdt contact met de vrijwilligersraad. Een keer per jaar vergadert het bestuur met de samenwerkingspartners, indien noodzakelijk vaker. Vrijwilligers In 2013 waren er meer dan 100 vrijwilligers actief op de Buurtboerderij, waaronder een vaste kern van ongeveer 20 vrijwilligers die al jaren actief is op de Buurtboerderij. Daarnaast vindt er ook voortdurend instroom plaats van nieuwe vrijwilligers. De instroom (27) was in 2013 vrijwel gelijk aan het aantal vertrokken vrijwilligers (25). Met alle vertrekkende vrijwilligers zijn exitgesprekken gevoerd waardoor DRG meer inzicht heeft in de reden van vertrek. Vrijwilligers vertrekken omdat ze een baan hebben gevonden of een andere tijdsbesteding hebben en in een enkel geval omdat ze het niet meer naar hun zin hebben op de Buurtboerderij. Eind 2013 (stand van zaken 1 november 2013) werkten er 86 vrijwilligers op de Buurtboerderij. De vrijwilligers worden begeleid door middel van trainingen en workshops, Verder worden er jaarlijks evaluatiegesprekken gehouden. Ook worden er met regelmaat speciale activiteiten georganiseerd voor en door de vrijwilligers zoals een tafeltennistoernooi, vrijwilligersuitje (bowlen), een vrijwilligers BBQ en bingoavond. Teamsamenstelling De vrijwilligers kunnen kiezen uit verschillende soorten werkzaamheden en werken samen in teams. In 2013 is een nieuwe organisatiestructuur doorgevoerd waarbij de teams worden aangestuurd door vrijwillige 10

11 teamleiders. Eerder werden de teams direct aangestuurd door een van de betaalde beheerders. De vrijwillige teamleiders worden ondersteund door het betaald beheer voor de samenwerking tussen de teams, het oplossen van conflicten en bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Er zijn zes teams: keuken bar flora & fauna weggeefwinkel techniek & onderhoud programmering (evenementen). De nieuwe organisatiestructuur is nog niet in alle teams doorgevoerd. In 2014 moet nog een teamleider worden gevonden voor het Flora & Fauna. Het evenemententeam blijkt minder goed in de structuur te passen. In 2014 zal per evenement een teamleider worden aangesteld. Vrijwilligersraad Uit hun midden kiezen de vrijwilligers een vrijwilligersraad, die medezeggenschap heeft over de hoofdlijnen van het beleid op de Buurtboerderij. Daarnaast heeft de vrijwilligersraad beslissingsrecht over de activiteiten die betaald worden vanuit de subsidie van het stadsdeel voor zelforganisaties. De vrijwilligersraad voert wekelijks overleg met de beheerders van DRG. Een keer per maand is er een vergadering voor alle vrijwilligers. Na het aftreden van de voltallige vrijwilligersraad in maart 2012, konden er wegens gebrek aan kandidaten geen nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven en werd de raad op non-actief gesteld. Medezeggenschap van vrijwilligers heeft hoge prioriteit bij het bestuur en kwam ook als een van de speerpunten naar voren uit de evaluatie van de eerste contractperiode met DRG. Na herhaalde pogingen is het eind 2012 gelukt om voldoende kandidaten te werven en in februari 2013 verkiezingen uit te schrijven. De nieuw gevormde vrijwilligersraad is intensief begeleid door bestuurslid Sam van Daal en bestuurslid ad interim Betty Niesing. Desondanks is het niet gelukt om de continuïteit van de vrijwilligersraad te waarborgen en werd de raad in de loop van het jaar uitgedund tot een raad van twee personen, onvoldoende om als volwaardige vrijwilligersraad te fungeren. Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid voor de besteding van het subsidiebudget overgenomen, ondersteund door Bart Blaauw, locatiehoofd van de Buurtboerderij. Het bestuur, DRG en de overgebleven leden van de vrijwilligersraad hebben besloten om een extern secretaris aan te trekken die de vrijwilligersraad ondersteunt bij de uitvoering van haar werkzaamheden. De vrijwilligersraad wordt voortaan niet meer gekozen via verkiezingen maar wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende teams. De vrijwilligers van de Buurtboerderij hebben ingestemd met dit besluit. In februari 2014 is Eric Ooijevaar aangetrokken als secretaris en worden raadsleden geworven binnen de teams. Betaald beheer De vrijwilligers op de Buurtboerderij worden ondersteund door een team van vier betaalde medewerkers, in dienst van DRG. Het locatiehoofd is verantwoordelijk voor de algehele gang van zaken en de coördinatie van het team. Verder zijn de medewerkers verantwoordelijk voor de programmering, supervisie van keuken en bar, en de werving en begeleiding van de vrijwilligers. Het team wordt bijgestaan door twee onbetaalde beheerders en een beheerder met een 0-uren contract die kan bijspringen in het geval van ziekte of vakantie. Om beheer en vrijwilligersbeleid beter te stroomlijnen is voor de beheerders een handboekje opgesteld waarin protocollen en procedures zijn vastgelegd. 11

12 7. Activiteiten In 2013 was de Buurtboerderij dagelijks geopend, op zondag t/m woensdag van tot uur en donderdag, vrijdag en zaterdag van tot uur. Omdat de Buurtboerderij een seizoensbedrijf is, gelden in de wintermaanden andere openingstijden. Tussen 1 november en 1 april worden als streeftijden uur s avonds en in het weekend uur gehanteerd; als het druk is blijft de boerderij langer open. Feesten en partijen duren tot uiterlijk uur. Bezoekersaantallen De samenstelling en het aantal bezoekers is gevarieerd en stabiel. De leeftijd van de bezoekers is divers. Door de week zijn er dagelijks tussen de 10 en de 70 bezoekers en in het weekend 50 tot 200. De Buurtboerderij is een mooi-weer-locatie. Bij slecht weer zijn de bezoekersaantallen laag, vanaf 10 bezoekers, en de aantallen lopen op zodra de zon doorbreekt. Het mooie zomerseizoen van het afgelopen jaar leidde tot hoge bezoekersaantallen. Activiteiten en evenementen Het afgelopen jaar zijn er diverse activiteiten georganiseerd door beheerders en vrijwilligers van de Buurtboerderij. Het wekelijkse aanbod bestond uit de volgende activiteiten: Qi Gong (wekelijks, 4 x per maand) Mindfulness (wekelijks, 4x per maand) Intuïtief Schilderen (tweewekelijks, 2x per maand) Open huis/muziekavond (2 avonden in de week, 8x per maand) Schapen hulp (voederen, hok schoonmaken): dagelijks Yoga (2x per week, 8x per maand) 'Vrij uit-muziekavond' (elke vrijdag) Het Open Huis van de Vriendendiensten; maandag, woensdag en vrijdag, rond de 60 klanten per keer. Naast het wekelijkse aanbod vonden er kleinschalige en grootschalige activiteiten plaats in de vorm van poëzieavonden, een Kikker en Paddenconcert, de Amsterdamse Muziekinstrumentenbeurs, het tweedaagse Kimchi Festival, het tweedaagse singer-songwriter festival, het schaapscheerdersfeest, de terugkerende Monumensendag, de stripbeurs Striptember, een Karaoke feest, een rastafeest en een theatraal kerstdiner. Ook waren er speciale activiteiten voor kinderen: een Kinderknutselclub en een Kindermuziekclub. 12

13 Grote publiekstrekkers waren het Lentespektakel en Zaaifeest in het voorjaar en het Oogstfeest in het najaar. In de zomer was er een openluchtbioscoop, in samenwerking met Filmhuis Cavia. Tot slot was er een lezingenserie rond Stadslandbouw en workshops in het kader van Eten uit de Natuur, beide activiteiten die goed aansluiten bij het karakter van de Buurtboerderij. Verhuur De Buurtboerderij haalt haar inkomsten uit een mix van commerciële en niet-commerciële activiteiten. Verhuur van de boerderij is essentieel om de exploitatie rond te krijgen. De Buurtboerderij is populair als trouwlocatie; in 2013 vonden er 20 huwelijksfeesten plaats. Vanwege de nabijgelegen begraafplaats, wordt de Buurtboerderij ook gebruikt voor uitvaartrecepties (zes keer in 2013). Verder wordt de Buurtboerderij verhuurd voor privéfeesten, bedrijfsuitjes en als vergaderruimte. In 2013 is de opbrengst uit verhuur met 53 procent gestegen ten opzichte van Onderhoud In 2013 zijn er een aantal bedrijven geweest die hun teambuildingsdag op de boerderij hebben laten plaatsvinden en onderhoudswerkzaamheden hebben verricht. Ook het klussenteam heeft veel werk verzet. Er is een buitenbar gerealiseerd, een opslag voor de afvalcontainers en diverse tuinmeubels. Mozaïekbank Een bijzondere gebeurtenis het afgelopen jaar was de bouw van een mozaïekbank in de tuin van de Buurtboerderij, ter nagedachtenis aan de in 2011 overleden feministe/uva docente Vrouwenstudies Saskia Poldervaart, op initiatief van vrienden en nabestaanden. Het is een waar pronkstuk geworden. 13

14 8. Financiën De financiën van SBB betreffen inkomsten en uitgaven voor bestuurskosten en openstelling en huisvesting. De exploitant DRG is verantwoordelijk voor de algehele exploitatie van de Buurtboerderij, inclusief het opstellen van een jaarrekening voor de horeca-activiteiten. De jaarrekening van de Buurtboerderij beperkt zich tot de verantwoording van bestuurskosten en subsidie-inkomsten. SBB had in 2013 de beschikking over een subsidiebedrag van Euro, toegekend door Stadsdeel West voor openstelling en huisvesting. Dit bedrag is besteed aan activiteiten voor vrijwilligers, cliënten Time Being en buurtbewoners. De subsidie is verdeeld onder publieksactiviteiten zoals het Zaai- en Oogfeest, een rastafeest en ter afsluiting van het jaar een theatraal kerstdiner. Ook de lezingenserie over Stadslandbouw kon rekenen op een bijdrage. Verder is uit de subsidie het jaarlijkse vrijwilligersuitje bekostigd en een BBQ voor alle vrijwilligers. Een deel van het bedrag is aangewend voor de instandhouding van het weiland, de aanschaf van tuinmeubilair, een muziekinstallatie en overige inventaris. Tot slot is een bedrag besteed aan trainingsdoeleinden voor de vrijwilligers. Vanaf 2013 komen bestuurskosten voor rekening van de exploitant. Hieruit betaalt de stichting de rekeningen van het administratiekantoor, onkosten en vrijwilligersvergoedingen voor de bestuursleden. Voor het financieel jaarverslag, zie bijlage ii. 14

15 Bijlage i. Organogram Arkin Commissie van Advies Stadsdeel Cliëntenraad Samenwerkingsovereenkomst Stadsdeelraad Huurovereenkomst Horecavergunning SBB Vrijwilligersraad Exploitatieovereenkomst Bedrijfsplan De Regenboog Groep 15

16 St. Beheer en expl. buurtboerderij Ons genoegen fiscaalnr BTW-berekening 2013 Omzet jaar 1/ BTW jaar Omzet 21,00% Subtotaal Voorbelasting te vorderen over Teruggevraagd over e kwartaal 0 2e kwartaal 0 3e kwartaal 0 4e kwartaal Saldo BTW

17 St. Beheer en expl. buurtboerderij Ons genoegen fiscaalnr Balans per 31 december ACTIVA Vaste activa Inventaris Vlottende activa Nog te ontvangen belastingen Nog te ontvangen bedragen LIQUIDE MIDDELEN ING Totaal activa PASSIVA Kapitaal Egalisatie res. St. Buurtboerderij Vermogen St. Buurtboerderij Vlottende passiva Crediteuren Nog te betalen bestuurskosten Nog te betalen bedragen Nog te betalen belastingen Totaal passiva

18 St. Beheer en expl. buurtboerderij Ons genoegen fiscaalnr Exploitatierekening 2013 Inkomsten Huurinkomsten Subsidie Bestuurs kosten vergoeding Lasten Inkoop activiteiten Huisvesting overheadkosten 124 Kosten Bestuur administatie + advieskosten diversen Blijft afschrijvingen resultaat 784 Toevoeging Eigen vermogen Blijft 0

19 St. Beheer en expl. buurtboerderij Ons genoegen fiscaalnr Toelichting balans 2013 Nog te ontvangen bedragen M. Simons 25 Bestuurs kosten vergoeding Nog te ontvangen belastingen Omzetbelasting 4e kwartaal Nog te betalen bestuurskosten Vacatiegelden Nog te betalen bedragen DRG inkoop aktiviteiten 2013 Admin.kantoor VanHallZes

20 St. Beheer en expl. buurtboerderij Ons genoegen fiscaalnr Staat van Materiële vaste activa Boekjaar 2013 Aanschaf Omschrijving code Afschrijvings- Aanschaf- Boekwaarde Afschrijving Boekwaarde datum percentage waarde Inventaris Metronix 20,00% Keuken & Bar Bierhok+ Bar + Tuin verb 20,00% Tapservice Scholten 20,00% Hout Gamma via bert 20,00% Electric Connected 20,00% Optrekken buiten Buitenterras 20,00% Inventaris & inrichting Sleutelkluis en sloten 20,00% Isolatie vloer bovenzaal 20,00% Lockerkast S3.9 20,00%

Jaarverslag 2011. Stichting Beheer en Exploitatie Buurtboerderij Ons Genoegen. Bezoekadres: Spaarndammerdijk 319 1014 AA Amsterdam

Jaarverslag 2011. Stichting Beheer en Exploitatie Buurtboerderij Ons Genoegen. Bezoekadres: Spaarndammerdijk 319 1014 AA Amsterdam Jaarverslag 2011 Stichting Beheer en Exploitatie Buurtboerderij Ons Genoegen Bezoekadres: Spaarndammerdijk 319 1014 AA Amsterdam Postadres: Van Hallstraat 6 1051 HM Amsterdam Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Beheer en Exploitatie Buurtboerderij Ons Genoegen. Bezoekadres: Spaarndammerdijk 319 1014 AA Amsterdam

Jaarverslag 2012. Stichting Beheer en Exploitatie Buurtboerderij Ons Genoegen. Bezoekadres: Spaarndammerdijk 319 1014 AA Amsterdam Jaarverslag 2012 Stichting Beheer en Exploitatie Buurtboerderij Ons Genoegen Bezoekadres: Spaarndammerdijk 319 1014 AA Amsterdam Postadres: Van Hallstraat 6 1051 HM Amsterdam Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN Meerjarenbeleidsplan 2016 2019 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan 2016-2019 van Stichting Vrienden van MSVN-Fryslân. In dit beleidsplan staan de activiteiten

Nadere informatie

Stichting Beheer Badhuis te Amsterdam

Stichting Beheer Badhuis te Amsterdam JAARREKENING 2013 BALANS STAAT VAN BATEN EN LASTEN SPECIFICATIE BALANS SPECIFICATIE BATEN EN LASTEN SPECIFICATIE PROJECTEN Amsterdam, 28-3-2014 mw. D. Schram SCHRAMs AK - Noorderstraat 73b - 1017 TT -

Nadere informatie

Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde

Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Jaarrekening 2014 Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Balans per 31 december 2014 Activa Vaste Activa 2014 Materiële vaste activa Herenwaard 23 1 Vlottende

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. van

Huishoudelijk Reglement. van Huishoudelijk Reglement van Versie: 1.1 Vastgesteld door bestuur d.d.: 29 december 2013 Inhoudsopgave A. STICHTING EMETOFOBIE BESTUURLIJK... 3 I. ALGEMEEN... 3 II. DOELSTELLING VAN STICHTING EMETOFOBIE:...

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Video Journaal Schoorl 2015-2020

Beleidsplan Stichting Video Journaal Schoorl 2015-2020 VOORWOORD In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Video Journaal Schoorl. Ook informeren wij u over onze plannen voor de toekomst. Dit beleidsplan is geschreven

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 1 Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 Preambule Vrijwillig medewerkers in zorg en welzijn verrichten onbetaald en vrijwillig werkzaamheden in georganiseerd verband. Zij doen

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2014 Financieel jaarverslag 2014 2014 was wederom een financieel goed maar uitdagend jaar voor de Stichting Roeivalidatie. Door nieuwe investeringen, de verdere stijging van de kosten van huisvesting, de daling

Nadere informatie

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen.

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. - 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. Zaaknummer 2008S72525DO ALGEMENE BEPALINGEN a. bewonerscommissie: groep huurders van de Woningbouwvereeniging behorende tot één

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012 Vastgesteld door het bestuur op 9 april 2013 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2012 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2012

Nadere informatie

JAARVERSLAG December Spoorstraat 15 Postbus ED Bodegraven 2410 AD RSIN

JAARVERSLAG December Spoorstraat 15 Postbus ED Bodegraven 2410 AD RSIN JAARVERSLAG 2012 December 2013 Spoorstraat 15 Postbus 165 2411 ED Bodegraven 2410 AD RSIN 823081175 1 Inhoudsopgave Bestuur en organisatie... 3 Activiteiten... 3 Beleidsplan... 4 Inleiding... 4 Geschiedenis,

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting Vincentiuswinkel gemeente Heusden

JAARVERSLAG Stichting Vincentiuswinkel gemeente Heusden Stichting Vincentiuswinkel gemeente Heusden Postadres : Julianastraat 7, 5251 EC Vlijmen Winkel : Grotestraat 138A, 5151BN Drunen Telefoon : 06-15526578 Website : www.vincentiusheusden.nl/winkel e-mail

Nadere informatie

983 1.389 2 Vorderingen Omzetbelasting 125 144 Debiteuren 3.401 1.747 Rec. Courant MBT 582 2.754 Overlopende activa 10.633 5.066

983 1.389 2 Vorderingen Omzetbelasting 125 144 Debiteuren 3.401 1.747 Rec. Courant MBT 582 2.754 Overlopende activa 10.633 5.066 Balans: activa 1 Materiële vaste activa Apparatuur 603 819 Transportauto 380 570 983 1.389 2 Vorderingen Omzetbelasting 125 144 Debiteuren 3.401 1.747 Rec. Courant MBT 582 2.754 Overlopende activa 10.633

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen - 0 - Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen Inhoud Blz. 1 Algemeen 1 2 Lidmaatschap 1 3 Geldmiddelen 1 4 Bestuur 2,3 5 Ledenvergadering 3 6 Onderafdelingen 4 7 Beheerders schap 5

Nadere informatie

Jaarplan 2016 Inhoudsopgave:

Jaarplan 2016 Inhoudsopgave: Jaarplan 2016 Inhoudsopgave: Missie en kerndoel Subdoelen om kerndoel te bereiken Doelen en acties 2016 naar aanleiding van de subdoelen Begroting Missie en kerndoel Heerenveen brengt een beweging op gang

Nadere informatie

Kringloopwinkel Rotterdam-Zuid

Kringloopwinkel Rotterdam-Zuid Kringloopwinkel Rotterdam-Zuid [Stichting De Sociale InloopWinkel] Jaarrekening 2012 Winkel en administratie: Groene Hilledijk 340D 3075 EB Rotterdam Tel. 010-2152039 siw@planet.nl INGbank: 2716027 KvK:

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting De Sociale InloopWinkel. Kringloopwinkel Rotterdam-Zuid. Winkel en administratie:

Jaarrekening Stichting De Sociale InloopWinkel. Kringloopwinkel Rotterdam-Zuid. Winkel en administratie: Stichting De Sociale InloopWinkel Kringloopwinkel Rotterdam-Zuid Jaarrekening 2013 Winkel en administratie: Groene Hilledijk 340D 3075 EB Rotterdam Tel. 010-2152039 siw@planet.nl INGbank: 2716027 KvK:

Nadere informatie

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2017 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het nieuwe beleidsplan voor 2017 van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting.

Nadere informatie

Stichting Vrienden Cultuurkoepel Heiloo gevestigd te Heiloo. Rapport inzake de Jaarrekening Geen accountantscontrole toegepast

Stichting Vrienden Cultuurkoepel Heiloo gevestigd te Heiloo. Rapport inzake de Jaarrekening Geen accountantscontrole toegepast Stichting Vrienden Cultuurkoepel Heiloo gevestigd te Heiloo Rapport inzake de Jaarrekening 2016 Inhoudsopgave Administratieverslag Algemeen 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2016 6 Staat van baten

Nadere informatie

Stichting Ga JAARREKENING 2014

Stichting Ga JAARREKENING 2014 Stichting Ga JAARREKENING 2014 STICHTING GA Amersfoort, juni 2015 Voor u ligt de jaarrekening 2014 van Stichting Ga. Onze doelstelling hebben we dit jaar ingevuld door verder te investeren in het opbouwen

Nadere informatie

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2015

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2015 Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2015 Versie 10/5/2016 JAARVERSLAG 2015 dd 10/05/2016 Doelstelling van de stichting Het ondersteunen (in de ruimste zins des woord) van de opvang van

Nadere informatie

Stichting Munganga Jaarverslag 2016

Stichting Munganga Jaarverslag 2016 Jaarverslag 2016 Jaarverslag 2016 INHOUD Financieel verslag Goedkeuring en décharge Pag. 2 Balans per 31 december 2016 3 Staat van baten en lasten over 2016 5 Waarderingsgrondslagen 6 Overige gegevens

Nadere informatie

Jaarverslag Cultuurcentrum Deurne. Vastgesteld op 14 juni Dit verslag bevat informatie over de activiteiten in 2016 van

Jaarverslag Cultuurcentrum Deurne. Vastgesteld op 14 juni Dit verslag bevat informatie over de activiteiten in 2016 van Jaarverslag 2016 Cultuurcentrum Deurne Vastgesteld op 14 juni 2017 Dit verslag bevat informatie over de activiteiten in 2016 van Stichting Cultuurhuis Deurne en Cultuurplein BV. 1 Inhoud Jaarverslag 2016...

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

Jaarrekening 2010 Stichting Beetje Beter

Jaarrekening 2010 Stichting Beetje Beter Jaarrekening 2010 Stichting Beetje Beter Stichting Beetje Beter Nicolaas Beetslaan 66 2273 RD VOORBURG www.beetjebeter.nl INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2 Balans per 31 december 2010 6 Staat van baten en

Nadere informatie

Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD

Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD 1. Missie en visie 2. Organisatie 3. Speerpunten 4. Activiteiten 5. Vrijwilligers 6. Contacten/IPSO/kwaliteitsproject 7. Public relation en donateurswerving

Nadere informatie

Nieuw bestuursmodel voor MeerderWeert. Extra digitale nieuwsbrief nr. 2 januari 2012 MeerderWeert

Nieuw bestuursmodel voor MeerderWeert. Extra digitale nieuwsbrief nr. 2 januari 2012 MeerderWeert Vóór de zomervakantie heeft het bestuur, samen met de DiRa (directeurenraad)en de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad), het bestaande bestuursmodel geëvalueerd. Een belangrijke reden om dit model

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en Bureau Beckers.

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en Bureau Beckers. Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en B. Inleiding In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) wordt genoemd dat er tussen de cliëntenraad en B een samenwerkingsovereenkomst moet zijn.

Nadere informatie

Stichting Het Gouverneurshuis Postbus 19 5256 ZG HEUSDEN. Jaarverslag 31-12-2013

Stichting Het Gouverneurshuis Postbus 19 5256 ZG HEUSDEN. Jaarverslag 31-12-2013 Stichting Het Gouverneurshuis Postbus 19 5256 ZG HEUSDEN Jaarverslag 31-12-2013 HET GOUVERNEURSHUIS JAARREKENING 2013 Pagina Algemeen 2 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Balans per 31 december

Nadere informatie

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM Vastgesteld: 19 juli 2007 VR2007/075 Inwerking: 01 augustus 2007 Artikel 1 Begripsomschrijvingen a. de gemeente: Schiedam b. de raad: de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Theater Artemis

JAARREKENING 2014. Stichting Theater Artemis JAARREKENING 2014 Stichting Theater Artemis Stichting Theater Artemis Amsterdam, 24 maart 2015 Betreft: jaarrekening 2014 Geacht bestuur, geachte Raad van Toezicht, Ingevolge uw opdracht hebben wij, aan

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Mensgoed

JAARREKENING Stichting Mensgoed JAARREKENING 2010 Stichting Mensgoed Stichting Mensgoed www.mensgoed.nl Postbus 101 6880 AC Velp Kamer van Koophandel Midden Gelderland : 50312049 Rabobank : 13.56.36.124 Kad, Industrielaan 13, 6951 KD

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Stichting All for Children. opgericht op 8 november 2007

Jaarverslag 2008. Stichting All for Children. opgericht op 8 november 2007 Jaarverslag 2008 Stichting All for Children opgericht op 8 november 2007 De stichting is gevestigd in Amsterdam en daar ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nr. 34286726 Postadres: 2e C. Huygensstraat

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Inhoudsopgave:

Jaarplan 2015 Inhoudsopgave: Jaarplan 2015 Inhoudsopgave: Missie en kerndoel Subdoelen om kerndoel te bereiken Doelen en acties 2015 naar aanleiding van de subdoelen Begroting Missie en kerndoel Heerenveen brengt een beweging op gang

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Stichting Voedselbank Dronten. Kruidendreef 70 8252 BH DRONTEN

JAARVERSLAG 2014. Stichting Voedselbank Dronten. Kruidendreef 70 8252 BH DRONTEN JAARVERSLAG 2014 Stichting Voedselbank Dronten Kruidendreef 70 8252 BH DRONTEN 12-3-2015 In 2014 is er veel gebeurd. Het belangrijkste is dat we onze visie hebben aangepast. Kenmerkend daarvoor is dat

Nadere informatie

Beleidsplan Stg. Vrienden Hondenliefhebber Petten 2015-2020

Beleidsplan Stg. Vrienden Hondenliefhebber Petten 2015-2020 VOORWOORD In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting vrienden hondenliefhebbers Petten (hierna te noemen VHP). Ook informeren wij u over onze plannen voor de

Nadere informatie

STICHTING VIER VOGELS TE ROTTERDAM JAARREKENING 2015

STICHTING VIER VOGELS TE ROTTERDAM JAARREKENING 2015 TE ROTTERDAM JAARREKENING 2015 Inhoudsopgave Algemeen Pagina 1. Jaarverslag van het bestuur 1 2. Gegevens van de rechtspersoon 2 3. Vaststelling van de jaarrekening 3 Jaarrekening 1. Balans per 31 december

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Hof van Kijk Uit Oude Schulpweg NV Castricum

JAARREKENING Stichting Hof van Kijk Uit Oude Schulpweg NV Castricum JAARREKENING 2015 Stichting Hof van Kijk Uit Veldt Administratieve Dienstverlening 1 versie 14-4-2016 INHOUDSOPGAVE A BALANS PER 31 DECEMBER 2015 B WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2015 C OVERIGE TOELICHTINGEN

Nadere informatie

Stichting Van Oldenbarnevelthoeve Jaarverslag 2014

Stichting Van Oldenbarnevelthoeve Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Van Oldenbarnevelthoeve over 2014. Dit jaar was het eerste operationele jaar voor de stichting, waarin veel is gerealiseerd. Ondanks

Nadere informatie

Kerkplein 12, 6581 AC Malden Telefoon: 024-3584196 KvK: 0910.7015 OBnr: 8133.42.739.B01 JAARVERSLAG 2012. Stichting Accordeonmuseum De Muse

Kerkplein 12, 6581 AC Malden Telefoon: 024-3584196 KvK: 0910.7015 OBnr: 8133.42.739.B01 JAARVERSLAG 2012. Stichting Accordeonmuseum De Muse Kerkplein 12, 6581 AC Malden Telefoon: 024-3584196 KvK: 0910.7015 OBnr: 8133.42.739.B01 JAARVERSLAG 2012 Stichting Accordeonmuseum De Muse H.I.Kuik 1-9-2013 JAARVERSLAG 2012 Stichting Accordeonmuseum De

Nadere informatie

Thijplein KM Rossum Tel

Thijplein KM Rossum Tel Thijplein 1 7596 KM Rossum Tel. 0541-625824 www.kulturhus-de-cocer.nl Inhoud 1. Het Kulturhus.... 2 1.1. Doelstelling... 2 1.2. Organisatie... 2 1.3. Huisvesting... 2 1.4. Beheer en openingstijden... 2

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2013 van Stichting Buiten Gewoon te Berlicum

Financieel Jaarverslag 2013 van Stichting Buiten Gewoon te Berlicum Financieel Jaarverslag 2013 van Stichting Buiten Gewoon te Berlicum Inhoudsopgave JAARVERSLAG Blz. Algemeen 1 Bestuursverslag 2 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Staat van Baten en Lasten 2013

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2015-2019 Kinderboerderij de Veldhoeve Plaats Helmond Datum 13-05-2015 Opdrachtgever Kinderboerderij de Veldhoeve Opgesteld door WBV Volksbelang Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Organisatie...

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Stadsakkers

Jaarverslag 2013 Stichting Stadsakkers Jaarverslag 2013 Stichting Stadsakkers Inhoud Inleiding... 2 Balans 31-12-2013... 3 Verlies en winstrekening.... 4 1 Inleiding. De Stichting Stadsakkers is op 1 april 2013 haar activiteiten begonnen. De

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Cavent

Vrijwilligersbeleid Cavent Vrijwilligersbeleid Cavent Datum vaststelling : 12112013 Eigenaar : Beleidsmedewerker Vastgesteld door : Directeur bestuurder Datum aanpassingen aan : 20012015 KD23 Vrijwilligersbeleid Cavent 20012015

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Dr. Albronda-van der Nagelfonds

Jaarverslag 2013. Stichting Dr. Albronda-van der Nagelfonds Jaarverslag 2013 Stichting Dr. Albronda-van der Nagelfonds Inhoudsopgave Algemeen blz.3 Balans per 31 december 2013 blz. 4 Staat van baten en lasten blz. 5 Toelichting op de balans per 31 december 2013

Nadere informatie

Stichting. KLEURinCULTUUR

Stichting. KLEURinCULTUUR Stichting KLEURinCULTUUR 2014 INHOUDSOPGAVE Rapport 3 Opdracht 4 Algemeen 4 Bestuur 5 Fiscale positie 6 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 na (voorgestelde resultaatbestemming) 8 Staat van baten

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 3. 1. Ciske de Rat Foundation 4. 2. Strategie 4. 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4. 2.2. Statutaire doelstelling 4

Inhoud. Inleiding 3. 1. Ciske de Rat Foundation 4. 2. Strategie 4. 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4. 2.2. Statutaire doelstelling 4 Beleidsplan Ciske de Rat Foundation 2014 2018 1 Inhoud Inleiding 3 1. Ciske de Rat Foundation 4 2. Strategie 4 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4 2.2. Statutaire doelstelling 4 2.3. Afwezigheid van

Nadere informatie

ANBI STATUS 2015. Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer

ANBI STATUS 2015. Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer ANBI STATUS 2015 Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer Inleiding Stichting The Hang- Out 010 is een nieuwe organisatie. De stichting is begin 2015 opgericht bij

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014

Financieel Verslag 2014 Financieel Verslag 2014 IVN HELLENDOORN-NIJVERDAL INHOUD ALGEMEEN TOELICHTIING LASTEN EN BATEN 2014 TOELICHTING BALANS PER 31-12-2014 VASTSTELLING BIJLAGEN: - OVERZICHT LASTEN EN BATEN 2014 - BALANS PER

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 STICHTING LEERGELD HILVERSUM WIJDEMEREN HILVERSUM

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 STICHTING LEERGELD HILVERSUM WIJDEMEREN HILVERSUM FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 STICHTING LEERGELD HILVERSUM WIJDEMEREN te HILVERSUM Stichting Leergeld Hilversum Wijdemeren Jaarrekening 2015 23 februari 2016 Pagina 2 van 15 INHOUD ALGEMEEN 1. Algemeen...

Nadere informatie

November 2015. Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018

November 2015. Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018 November 2015 Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018 Voorwoord Dit beleidsplan bevat de omschrijving van de activiteiten en doelstellingen van Stichting UICF. Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave

Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave Bestuurs- reglement Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave 1/9 BESTUURSREGLEMENT Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave Het bestuur van de Stichting Kunst in het Kerkje, gevestigd te Grave, besluit

Nadere informatie

WIJKVERENIGING DAMSIGT JAARREKENING 2012

WIJKVERENIGING DAMSIGT JAARREKENING 2012 JAARREKENING 2012 INHOUD: Blz. - Balans per 31 december 2012 1 - Toelichting op de Balans per 31 december 2012 2 - Resultaat 2012 en Begroting 2013 3 - Toelichting op het resultaat 2012 4 . BALANS PER

Nadere informatie

Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014)

Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014) Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014) Inleverdatum subsidieformulier, jaarverslag en overige bijlagen Het aanvraagformulier, jaarverslag en overige

Nadere informatie

Stichting Handy- Car(e)

Stichting Handy- Car(e) Stichting Handy- Car(e) J a a r v e r s l a g 2 0 1 3 1 INHOUDSOPGAVE STICHTING HANDY- CAR(E), GEGEVENS... 3 VOORWOORD VOORZITTER... 4 VERSLAG COÖRDINATOR... 5 ACTIVITEITEN... 6 FINANCIEEL VERSLAG 2013...

Nadere informatie

Jaarverslag Vereniging Stadsdorp De Pijp 2014

Jaarverslag Vereniging Stadsdorp De Pijp 2014 Jaarverslag Vereniging Stadsdorp De Pijp 2014 Inleiding Op 21 maart 2014 is Stadsdorp De Pijp officieel een vereniging geworden. Korte tijd daarvoor zijn de handtekeningen hiervoor bij de notaris gezet

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Smile on a Face

Beleidsplan Stichting Smile on a Face Beleidsplan Stichting Smile on a Face 2016-2018 Beleidsplan Stichting Smile on a Face Januari 2016 Page 2 of 9 INHOUD: 1 VOORWOORD... 3 2 DOELSTELLINGEN VAN DE STICHTING... 3 2.1 MISSIE EN DOEL... 3 2.2

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG. Stichting Rechtswinkel Rotterdam Bestuursjaar

BESTUURSVERSLAG. Stichting Rechtswinkel Rotterdam Bestuursjaar BESTUURSVERSLAG Stichting Rechtswinkel Rotterdam Bestuursjaar 2015-2016 De Stichting Rechtswinkel Rotterdam, verder te noemen "SRR", heeft turbulente jaren gekend op het gebied van financiën. Ook dit jaar

Nadere informatie

daar dat de centrale cliëntenraad in overleg met de familieverenigingen tot de conclusie kwam, dat er aan beeldvorming en voorlichting gewerkt moest

daar dat de centrale cliëntenraad in overleg met de familieverenigingen tot de conclusie kwam, dat er aan beeldvorming en voorlichting gewerkt moest De Stichting Fonds De Twentse Zorgcentra is ontstaan in de jaren 1980 1990 op initiatief van de toenmalige familievereniging van de LosserHof. De geldstromen van de uitkeringsgerechtigden, die er woonden

Nadere informatie

Activiteitenverslag en financiële verantwoording Netwerk ICF Veenendaal, 2012.

Activiteitenverslag en financiële verantwoording Netwerk ICF Veenendaal, 2012. Activiteitenverslag en financiële verantwoording Netwerk ICF Veenendaal, 2012. In het kader van voldoen aan de nieuwe ANBI regelgeving publiceren wij in dit document: Naam van de instelling: Stichting

Nadere informatie

STICHTING WERK AAN DE KORTE UITWEG JAARREKENING Inhoudsopgave 1. Algemene toelichting 2. Balans per 31 december

STICHTING WERK AAN DE KORTE UITWEG JAARREKENING Inhoudsopgave 1. Algemene toelichting 2. Balans per 31 december STICHTING WERK AAN DE KORTE UITWEG JAARREKENING 2015 Inhoudsopgave 1 Algemene toelichting 2 Balans per 31 december 2015 3 Staat van baten en lasten over 2015 4 Toelichting op de aktiva per 31 december

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013. Stichting Openluchttheater Cabrio. Soest

Financieel jaarverslag 2013. Stichting Openluchttheater Cabrio. Soest Financieel jaarverslag 2013 Stichting Openluchttheater Cabrio Soest Jubileumjaar Theater 1938-2013 1. Werkzaamheden 2. Inleiding 3. Jaarrekening Balans per 31 december 2013 en Staat van Inkomsten en Lasten

Nadere informatie

De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen. Financieel verslag 2012. Dossiernummer: 800070.0

De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen. Financieel verslag 2012. Dossiernummer: 800070.0 De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen Financieel verslag 2012 Dossiernummer: 800070.0 Kenmerk: H. Veen Datum: 26 april 2013 Inhoudsopgave 1. Rapport 3 1.1 Opdracht 4 1.2

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting BBC

Jaarverslag Stichting BBC Jaarverslag 2016 Stichting BBC 1 Missie en visie In het fusiedocument (2014) is de missie van de stichting BBC beschreven. Deze is als volgt geformuleerd: De Stichting BBC ondersteunt de cliënten van Ipse

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Vrienden Verpleeghuiszorg Zorgbalans 2013-2018

Beleidsplan. Stichting Vrienden Verpleeghuiszorg Zorgbalans 2013-2018 Beleidsplan Stichting Vrienden Verpleeghuiszorg Zorgbalans 2013-2018 Vastgesteld in bestuursvergadering d.d. 5 november 2013 Beleidsplan 2013-2018 Pagina 2 van 5 Inhoud Bldz. 1. Inleiding 3 2. Het doel

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Inleiding: Het huishoudelijk reglement bestaat uit regels waarin de organisatie van de vereniging nader is uitgewerkt, de rechten en verplichtingen van de leden

Nadere informatie

Medio 2008 is de omroep verhuisd naar een gehuurde ruimte aan de Molenwerf 42 in Koog aan de Zaan.

Medio 2008 is de omroep verhuisd naar een gehuurde ruimte aan de Molenwerf 42 in Koog aan de Zaan. Algemeen Stichting De Stichting Omroep Zaanstreek is opgericht op 20 juni 1983 en heeft haar statutaire zetel te Zaanstad. De stichting is ingeschreven in het stichtingenregister onder nummer 41231512.

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag PSC Patients Europe 2015

Financieel Jaarverslag PSC Patients Europe 2015 Financieel Jaarverslag PSC Patients Europe 2015 In de bestuursvergadering van 29 december 2014 besloot het bestuur tot een verlengd eerste boekjaar van 14 november 2014 tot en met 31 december 2015. De

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening pag. 1

JAARREKENING Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening pag. 1 JAARREKENING 2015 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2015 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2015 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2015 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 Nijkerk, 16 april 2015 Versie 1.0 Balans NVBT Balans NVBT per 31-12-2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Passiva 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa 0 0 Eigen Vermogen

Nadere informatie

Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020. fa ir frie n d s

Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020. fa ir frie n d s Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020 fa ir frie n d s 1. Inleiding Dit beleidsplan is opgesteld om vast te leggen wat de toekomstvisie is van de Stichting Fairfriends Foundation. Hierin willen

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Stichting Titurel Fiscaalnummer: Putte. Publicatiebalans 31 december 2015

Stichting Titurel Fiscaalnummer: Putte. Publicatiebalans 31 december 2015 Fiscaalnummer: 8004.75.380 Putte Publicatiebalans 31 december 2015 Balans per 31 december 2015 31-12-2015 31-12-2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 384.495 504.585 Financiële vaste activa 0

Nadere informatie

Stichting Ga JAARREKENING 2013

Stichting Ga JAARREKENING 2013 Stichting Ga JAARREKENING 2013 STICHTING GA Amersfoort, juni 2014 Voor u ligt de jaarrekening 2013 van Stichting Ga. Onze doelstelling hebben we dit jaar vormgegeven door verschillende zendelingen te ondersteunen,

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND. KvK nummer 02094816 www.victoryhope.nl BIC ABNANL2A Fiscaal nummer 816869455 Rekening nummer 43.53.35.

JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND. KvK nummer 02094816 www.victoryhope.nl BIC ABNANL2A Fiscaal nummer 816869455 Rekening nummer 43.53.35. JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND Inhoud 1. Inleiding 2. Financiële verantwoording 2.1 Balans per 31-12-2013 2.2 Staat van baten en lasten 2013 2.3 Toelichting 2.4 Kascontrole 3. Activiteiten 3.1

Nadere informatie

BELEIDSPLAN VAN DE STICHTING OUDHEIDKAMER TE ALBLASSERDAM 2013-2017

BELEIDSPLAN VAN DE STICHTING OUDHEIDKAMER TE ALBLASSERDAM 2013-2017 BELEIDSPLAN VAN DE STICHTING OUDHEIDKAMER TE ALBLASSERDAM 2013-2017 Inleiding. De doelstellingen van het beleidsplan 2008-2010 zijn nagenoeg volledig gerealiseerd. De volgende zaken zijn daarbij uitgevoerd:

Nadere informatie

Stichting de Keerkring. Jaarverslag Stichting de Keerkring Surinamestraat PP Groningen

Stichting de Keerkring. Jaarverslag Stichting de Keerkring Surinamestraat PP Groningen Stichting de Keerkring Jaarverslag 2016 Stichting de Keerkring Surinamestraat 23 9715 PP Groningen keerkring@gmail.com www.dekeerkring-groningen.nl Inhoud: Inhoud:... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Bestuur...

Nadere informatie

OR-tuin Jaarverslag 2007 Ondernemingsraad

OR-tuin Jaarverslag 2007 Ondernemingsraad idee en tekst Netty Roersma OR-tuin Jaarverslag 2007 Ondernemingsraad Dwars door de tuin Met dit jaarverslag 2007 gaat de OR je niet om, maar juist dwars door de tuin leiden. We willen jullie laten zien

Nadere informatie

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR 2014 INHOUDSOPGAVE Blz. Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Jaarverslag bestuur 3 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en Verliesrekening 2014 6 Waarderingsgrondslagen 7 Toelichting

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2014. De Linie 4, 6982 AZ Doesburg - Stichtingsregister: S 41051341 - Bankrekening IBAN: NL58RABO 013.75.70.910

BELEIDSPLAN 2014. De Linie 4, 6982 AZ Doesburg - Stichtingsregister: S 41051341 - Bankrekening IBAN: NL58RABO 013.75.70.910 BELEIDSPLAN 2014 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Aangepast Vervoer Doesburg en omstreken. Het plan omvat het overzicht van de doelstellingen en activiteiten van de stichting. Tevens

Nadere informatie

Stichting Development Assistance Cameroon

Stichting Development Assistance Cameroon Stichting Development Assistance Cameroon Jaarrekening 2013 Versie 3.0 Definitief Inhoudsopgave Algemeen 3 Staat van baten en lasten en balans over 2013 4 Toelichting 5 Overzicht projectbijdragen 2013

Nadere informatie

Stichting Kans voor een Kind Jaarverslag 2009

Stichting Kans voor een Kind Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Page 1 Inhoudsopgave Bladzijde Voorwoord 3 Jaarrekening 2009 Balans per 31 december 2009 4 Staat van baten en lasten over 2009 5 Waarderingsgrondslagen 6 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012. Aldus vastgesteld in de vergadering

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012. Aldus vastgesteld in de vergadering Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012 Aldus vastgesteld in de vergadering de secretaris de voorzitter Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening

Nadere informatie

Stichting Burggravenlaan. ANBI instelling Stichting Burggravenlaan te Leiden

Stichting Burggravenlaan. ANBI instelling Stichting Burggravenlaan te Leiden 2015 07 01 Stichting Burggravenlaan te Leiden ANBI instelling Stichting Burggravenlaan te Leiden Doelstelling De stichting heeft ten doel het verwerven en in stand houden van cultureel erfgoed in de gemeente

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Inhoud Artikel 1 - De vereniging Artikel 2 - Het lidmaatschap & contributie Artikel 3 - ingang en beëindiging artikel 4 - Betaling contributie Artikel 5 - Activiteiten

Nadere informatie

5. Notulen vaststelling jaarrekening 2015 en decharge

5. Notulen vaststelling jaarrekening 2015 en decharge FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 1. Balans per 31 december 2015 2. Winst- en verliesrekening over 2015 3. Specificatie exploitatiekosten 2015 4. Toelichting jaarrekening 2015 5. Notulen vaststelling jaarrekening

Nadere informatie

Strategisch plan

Strategisch plan Strategisch plan 2017-2020 Strategisch plan Stichting Present Noordoostpolder 2017-2020 Voor u ligt het strategisch document van de Stichting Present Noordoostpolder. Dit document omschrijft de plannen

Nadere informatie

Voorlegger. LR1603.Voorlegger invulling vacature(s) Landelijk Bestuur

Voorlegger. LR1603.Voorlegger invulling vacature(s) Landelijk Bestuur Voorlegger Onderwerp Verantwoordelijke Aanleiding Korte inhoud Voorgesteld besluit Procedure vacature(s) landelijk bestuur Landelijk bestuur Er is per direct een vacature ontstaan door het vertrek van

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014. Stichting Openluchttheater Cabrio. Soest

Financieel jaarverslag 2014. Stichting Openluchttheater Cabrio. Soest Financieel jaarverslag 2014 Stichting Openluchttheater Cabrio Soest 1. Werkzaamheden 2. Inleiding 3. Jaarrekening Balans per 31 december 2014 en Staat van Inkomsten en Lasten 2014 4. Toelichting Balans

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening 2014 Rotterdamse Schouwburg

Verkorte jaarrekening 2014 Rotterdamse Schouwburg Verkorte jaarrekening 2014 Rotterdamse Schouwburg Balans per 31 december (na resultaatbestemming) Bedragen x 1.000 31 december 2013 31 december 2012 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1.804 2.041

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Hospice Almere

Jaarverslag. Stichting Hospice Almere Jaarverslag Stichting Hospice Almere 2007 Voorwoord Het jaar 2007 heeft in het licht gestaan van het zoeken van een locatie. Vele gesprekken met financiers en projectontwikkelaars hebben echter niet tot

Nadere informatie

stichtmg Cultureel en Vrijetijdscentrum Azotod De Meern

stichtmg Cultureel en Vrijetijdscentrum Azotod De Meern stichtmg Cultureel en Vrijetijdscentrum Azotod De Meern Jaarrekening 2013 TNHOUDSOPGAVE Pagina 1 1. ALGEMEEN 2/3 2. BALANS PER 31 DECEMBER 2013 4 3. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013 5/9 4. TOELICHTING

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Vrienden van Leonardo Eemland

JAARREKENING 2014. Vrienden van Leonardo Eemland JAARREKENING 2014 Vrienden van Leonardo Eemland INHOUDSOPGAVE 1. bestuursverslag blz. 1 2. balans per 31 december 2014 blz. 2 3. baten en lastenrekening 2014 blz. 3 4. Toelichting op de balans per 31 december

Nadere informatie

CENTRALE VAN OUDERENVERENIGINGEN

CENTRALE VAN OUDERENVERENIGINGEN CENTRALE VAN OUDERENVERENIGINGEN tweejarenplan 2015-2016 1 Inleiding De Centrale van Ouderenverenigingen is de koepel van ouderenverenigingen en andere organisaties van en voor ouderen in de gemeente Venray.

Nadere informatie

School s cool Nederland

School s cool Nederland J A A R R E K E N I N G 2014 UITGEBRACHT AAN : Aan het Bestuur van SCHOOL S COOL Nederland Nieuwe Herengracht 18 1018 DP Amsterdam Amstelveen, 24 april 2015 WW/scn/1b Geacht Bestuur, Hiermee brengen wij

Nadere informatie