Werkingsverslag Vlabus vzw

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkingsverslag 2014. Vlabus vzw"

Transcriptie

1 Werkingsverslag 2014 Vlabus vzw

2 Inhoudstafel 1. Inleiding 2 2. Deel I: Decretale opdrachten Kenniscentrum met betrekking tot professionalisering en tewerkstelling in de sport Aanspreekpunt voor de tewerkstelling van sportbegeleiders en sportondersteuners Initiatieven om de kwalitatieve tewerkstelling in de sportsector te verhogen Pool van sportbegeleiders en sportondersteuners beschikbaar stellen De kwaliteit van de pool van sportbegeleiders en sportondersteuners verhogen door bijscholing en begeleiding, met bijzondere aandacht voor doelgroepen en maatschappelijke behoeften Initiatieven om de kwaliteit van jeugdsportbegeleiders binnen sportverenigingen te verhogen en de professionele omkadering via coördinerende functies in sportverenigingen te verhogen De organisatie uitbouwen, structureren en beheren 4 3. Deel II: evaluatie per dienst Dienst dienstverlening Dienst HR Kwaliteitszorg Dienst Marketing & communicatie Dienst kenniscentrum Dienst financiën Staf Deel III: Realisaties jaaractieplan Bijlagen 44

3 1. Inleiding Sinds 1 januari 2014 is Vlabus erkend door de Vlaamse Overheid. Via het decreet houdende het stimuleren, het coördineren en het subsidiëren van de tewerkstelling in de sportsector werden enkele opdrachten aan Vlabus toegekend. Als gevolg hiervan kent Vlabus sinds april 2014 als organisatie een geheel nieuwe structuur. Binnen Vlabus werden verschillende diensten onder leiding van een managementteam opgebouwd. Daarnaast werden de provinciale afdelingen omgevormd tot 3 regio s. Ook een nieuw softwareprogramma op maat van Vlabus is operationeel geworden in de loop van Het werkingsverslag 2014 zal als gevolg daarvan anders opgebouwd zijn dan de voorgaande jaren. De realisaties en verantwoording met betrekking tot de decretale opdrachten worden in deel I beschreven. In deel II worden alle acties, zoals beschreven in het jaaractieplan 2014, ingedeeld in de betreffende dienst van Vlabus. Per actie wordt beschreven welke realisaties er bereikt werden. De operationele doelstellingen en acties die per dienst worden beschreven, kaderen in de 4 grote strategische doelstellingen van Vlabus: Strategische doelstelling 1: afstemmen van vraag en aanbod betreffende tewerkstelling in de sport Inspelen op de blijvende nood aan sporttechnische en organisatorische begeleiding, alsook de uitbouw van het aanbod van ondersteunende sport gerelateerde functies. Strategische doelstelling 2: blijvend bevorderen van de kwaliteit van de tewerkstelling in de sport Extra zorg voor kwaliteit zowel op het sportterrein als op administratief vlak: een betere matching via de nieuwe software een betere opvolging klanten en personeel permanente bijscholing van het personeel Strategische doelstelling 3: uitbouwen van een kenniscentrum en een infoloket rond tewerkstelling in de sport Actieve kennisverzameling en ontwikkeling over o.m. wetgeving en administratieve regelgeving, in functie van noden en behoeften bij professionalisering in de sport. Via een uitgebouwde loketfunctie instaan voor de nodige kennisverspreiding. Strategische doelstelling 4: optimaliseren van de interne werking van Vlabus vzw De structuur en de interne werking aanpassen aan de opdrachten omschreven in het nieuwe decreet houdende het stimuleren, het coördineren en het subsidiëren van de tewerkstelling in de sportsector en in functie van de invulling van de drie bovenstaande strategische doelstellingen. In deel III wordt een samenvatting van de evaluatie van het jaaractieplan 2014 opgenomen. De gerealiseerde acties worden in het groen geplaatst, niet- gerealiseerde acties in het rood. Een eindscore van 66,8 % is de uitkomst van het werkingsjaar 2014 voor Vlabus. WV2014-2

4 2. Deel I: Decretale opdrachten 2.1. Kenniscentrum met betrekking tot professionalisering en tewerkstelling in de sport Een kenniscentrum Sport en Tewerkstelling werd in de loop van 2014 operationeel. Het Kenniscentrum van Vlabus is een platform, dat een antwoord wil bieden op alle vragen die betrekking hebben op arbeidsrecht en sociale wetgeving binnen de sporttewerkstelling. Ook met specifieke juridische vragen op het gebied van sport en tewerkstelling kan men bij deze dienst terecht. Op een Vlabus webpagina rond het Kenniscentrum Sport en Tewerkstelling vindt men interessante weetjes, achtergrondinformatie, actualiteit en duiding binnen het thema sport en tewerkstelling. Daarnaast gebruikt Vlabus haar expertise om als partner mee te werken aan het Bloso-Kics, het kennis- en informatiecentrum sport in Vlaanderen. Ze neemt hierin het deel sport en tewerkstelling voor haar rekening. Voor de verdere verwezenlijkingen van deze dienst verwijzen we naar deel II, dienst kenniscentrum Aanspreekpunt voor de tewerkstelling van sportbegeleiders en sportondersteuners Vlabus is het aanspreekpunt voor tewerkstelling van sportieve profielen in Vlaanderen. In haar structuur werden 6 consulenten HR aangeduid. Zij zijn het aanspreekpunt voor alle vaste en losse lesgevers in heel Vlaanderen. Daarnaast zijn er sinds het najaar van 2014 ook 3 consulenten klanten aan de slag. Zij communiceren met alle klanten van Vlabus, alsook potentiële klanten. Daarnaast is er een consulent projecten die als aanspreekpunt fungeert voor alle sportclubs en trainers in het project, alsook sportondersteuners. Tot slot bestaat er sinds 2014 een kenniscentrum sport & tewerkstelling, aangevoerd door een juriste. Deze dienst staat paraat voor iedereen met vragen rond het thema sport en tewerkstelling Initiatieven om de kwalitatieve tewerkstelling in de sportsector te verhogen Vlabus nam in 2014 verschillende initiatieven om de kwalitatieve tewerkstelling te verhogen. Zo werkt een centrale personeelsdienst met een cel werving en selectie aan een gerichte screening en selectie van potentiele kandidaten. Enkel gediplomeerde lesgevers en L.Ostudenten met minimaal 120 studiepunten geven les voor Vlabus opdrachten. Naast de diploma s worden ook de competentie van medewerkers opgevolgd. Een nieuw beoordelingsproces werd voorbereid in functie van In functie van een goede of nog betere kwaliteit van de lessen worden heel wat lesbezoeken ingepland en vormingsplannen op maat van de lesgevers voorzien. Vlabus herstructureerde haar werking om op deze twee pijlers te kunnen inzetten in de toekomst. Voor de verdere verwezenlijkingen van de HR dienst verwijzen we naar deel II, dienst HR. WV2014-3

5 2.4. Pool van sportbegeleiders en sportondersteuners beschikbaar stellen Het beschikbaar stellen van een pool lesgevers is de corebusiness van Vlabus. Voor het aantal tewerkgestelde lesgevers en het aantal uren lesopdrachten vervuld in Vlaanderen, verwijzen we naar deel II, dienst dienstverlening De kwaliteit van de pool van sportbegeleiders en sportondersteuners verhogen door bijscholing en begeleiding, met bijzondere aandacht voor doelgroepen en maatschappelijke behoeften Vlabus heeft ook in 2014 ingezet op de kwaliteit van haar lesgevers. Twee bijscholingen werden door Vlabus zelf georganiseerd voor vaste en losse lesgevers in 2014: Basiskennis schoolsportdagen op in domein Puyenbroeck (13 losse lesgevers) Torball en Sporten met Grenzen op (46 vaste lesgevers) Youfo Poul ball op (56 vaste lesgevers) in samenwerking met supporting partner Idemasport Daarnaast volgen vaste lesgevers ook nog externe bijscholingen (lijst opleidingen vaste lesgevers in bijlage 1) Initiatieven om de kwaliteit van jeugdsportbegeleiders binnen sportverenigingen te verhogen en de professionele omkadering via coördinerende functies in sportverenigingen te verhogen In de loop van 2014 hebben verschillende medewerkers van Vlabus de werking en de mogelijkheden wat betreft tewerkstelling toegelicht tijdens 10 regiovergaderingen. Hierop waren in totaal 88 sportfunctionarissen en regio-coördinatoren aanwezig. De mogelijkheden om de professionele omkadering in sportclubs te verbeteren via een professionele tewerkstelling bij Vlabus werden er gepromoot De organisatie uitbouwen, structureren en beheren In samenwerking met de firma Thetis werd in 2013 een herstructureringsproces geïnitieerd en in 2014 verder uitgerold. Een nieuw organisatiemodel werd voorgesteld en goedgekeurd door de Raad van Bestuur. Het nieuwe organigram (bijlage 2) werd in 2014 bijna volledig ingevuld De functie financieel manager werd nog niet ingevuld maar opgevangen via een extern boekhoudkantoor (SBB). Ook de functie expert talentontwikkeling werd on hold gezet tot begin 2015 als gevolg van het bevallingsverlof van de betreffende medewerker. In totaal werden 9 nieuwe aanwervingen gedaan in de loop van het jaar. WV2014-4

6 3. Deel II: evaluatie per dienst 3.1. Dienst dienstverlening Operationele doelstelling 01.01: Zoeken en tewerkstellen van sportbegeleiders voor sportactiviteiten Reguliere sportbegeleiding aanbieden: sportbegeleiding in de zin van initiëren van verschillende sportdisciplines aan diverse leeftijdscategorieën en doelgroepen blijft voor Vlabus een belangrijk werkdomein om kwaliteitsvolle begeleiding te garanderen voor tal van sportinitiatieven. In 2014 werden de 5 provinciale afdelingen omgevormd naar 3 regio s: Regio West, Regio Zuid en Regio Noord: Regio West omvat de provincie West-Vlaanderen, en het noordelijke deel van Oost- Vlaanderen. Regio Zuid omvat het zuidelijke gedeelte van Oost-Vlaanderen, provincie Vlaams-Brabant en Brussel, en Zuid-Limburg. Regio Noord omvat de provincie Antwerpen en Noord -en Midden Limburg. Hierdoor hebben we een andere verdeling van gepresteerde uren tov van de afgelopen jaren. De drie Vlabuskantoren zijn sinds 2014 gevestigd in Gent (voor regio West), Leuven (voor regio Zuid) en Herentals (voor regio Noord). WV2014-5

7 Onze sportbegeleiders verzorgden in 2014 in totaal uren. Ten opzichte van voorgaand werkingsjaar is dit een terugval met uren, een daling van 7,7% (zie grafiek 1 en tabel 1). De oorzaken van deze daling liggen onder andere bij besparingen bij de overheden (gemeenten, provincie, scholen). Het verlies van uren binnen samenwerkingsovereenkomsten in 2014 ten opzichte van 2013 bedraagt uren. Dit verlies verklaart dus reeds de helft van de daling in uren. De provinciale overheden organiseren sinds de staatshervorming niet langer sport- promotionele evenementen (bvb. Kriebelmania, Seniorsportief, DAS beurzen, ), ook samenwerkingsovereenkomsten en projecten zijn weggevallen, met een terugval in uren bij deze klanten als gevolg. Ook de commercialisering van sportkampen speelt ongetwijfeld een rol. Ook bij de socioculturele verenigingen merkten we een lichte terugval. Hier ligt de geleidelijke prijsstijging vermoedelijk aan de basis. Grafiek 1: grafisch overzicht totaal aantal lesuren op jaarbasis, sinds 1987 WV2014-6

8 Tabel 1: Numeriek overzicht totaal aantal lesuren sinds 1987, alsook het aantal lesuren per regio vanaf 2014 (voorheen provinciale afdelingen) Ant. Lim. O.-Vl. Vl.-Brab. W.-Vl. Totaal Regio Noord Regio Zuid Regio West In regio West worden de meeste uren voor Vlabus gepresteerd (zie grafiek 2). WV2014-7

9 Grafiek 2: Overzicht van het aantal lesuren op jaarbasis per regio Wat de opdrachtgevers betreft, zien we vooral een stijging in het aantal opdrachten in de private sector (zie tabel 2). Het aantal opdrachten bij de overheden is, zoals eerder gesteld, gedaald. Binnen deze sector kennen we volgende opdrachtgevers: Federale overheid = ministeries, ziekenhuizen, mutualiteiten en gevangenissen Gemeentelijke overheid = gemeentebesturen en gemeentelijke vzw s Provinciale overheid = provinciale besturen en provinciale vzw s Onderwijs overheid = SVS en scholen Vlaamse overheid = Bloso, Bloso/VTS en ISB Het aantal uren in de sportclubs en federaties is vooral in 2013 en 2014 sterk gestegen. Het aandeel van deze uren ten opzichte van het totaal aantal lesuren is gestegen tot 30,8% (grafiek 3). Voor de sportclubs ligt het project sportclubs hier aan de basis. Hierbij worden professionele krachten deeltijds of voltijds officieel ingeschakeld in een sportclub. Tabel 2: Numeriek overzicht aantal lesuren sinds 2007, per opdrachtgever Publieke Sector Gemeentelijke overheid Provinciale overheid Vlaamse overheid Onderwijs overheid Federale overheid Private Sector Non-profit Sportclubs Federaties Soc.cult verenigingen Profit totaal WV2014-8

10 Grafiek 3: De verdeling van lesuren bij verschillende opdrachtgevers in 2014 # uren , , , , ,00 0,00 Socio-culturele verenigingen Overheid Profitsector Sportclub Het is duidelijk zichtbaar de voorbije jaren dat er een verschuiving gebeurde van publieke sector naar private sector. In 2014 is deze shift nog meer uitgesproken dan voorgaande jaren. Dit is duidelijk af te leiden uit tabel 3. Tabel 3: De verhouding tussen aantal uren en bijhorend percentage enerzijds in de publieke sector, anderzijds in de private sector, sinds 2009 TOTAAL Publieke sector(u) Private sector (u) ,8 % ,2 % ,5 % ,6 % ,6 % ,4 % ,9 % ,1 % ,2 % ,8 % ,6 % ,4 % De overheid blijft de grootste aanvrager, maar ziet zijn aandeel verder zakken met uren ten opzichte van in Besparingen bij de overheden (provincie, gemeenten en scholen) liggen hier aan de oorsprong. Dit uit zich in het wegvallen van een aantal samenwerkingsovereenkomsten, het verminderen van het aantal sportkampen, en het later starten en vroeger stoppen van een aantal lessenreeksen. Ook de verdere uitbreiding van nieuwe, vaak lokale firma s die privé sportdagen en sportkampen aanbieden (en invullen met zelfstandigen, niet-gediplomeerden of vrijwilligers) aan gemeenten spelen ongetwijfeld ook een rol. Het aandeel van de socioculturele verenigingen (oa Femma, KVLV, Okra, ) is ook teruggelopen met uren ten opzichte van in Hier ligt de aangekondigde tariefstijging waarschijnlijk aan de basis. De verdeling van de opdrachten in verschillende activiteiten is met het nieuwe softwareprogramma anders dan voorheen (zie tabel 4). De uren van het project sportclubs zitten deels bij trainingssessies en administratie. De eenmalige activiteiten zitten ook niet meer als dusdanig in het programma. WV2014-9

11 Ook hier stellen we door de eerder aangehaalde besparingen bij een aantal activiteiten een terugloop vast. Er is een vermindering van het aantal uren onder de vorm van sportkampen, administratie (door daling aantal samenwerkingsovereenkomsten), sportdagen en strandanimatie. Bij sportklassen is er een stijging. Hier ligt de samenwerking met de sportdienst van Roeselare en 2 scholengroepen aan de basis. Hierbij geeft een vaste Vlabus lesgever voltijds les aan verschillende scholen in Roeselare voor het verzorgen van de sportklassen. Bij de lessenreeksen is er een stijging. Dit heeft onder meer te maken met de nieuwe indeling waarbij naschoolse activiteiten ook mee onder lessenreeksen zitten. Tabel 4: Overzicht van het aantal lesuren volgens activiteit, sinds 2009, rekening houdend met een nieuwe indeling in de software tabel Lessenreeks Sportkamp Administratie Pilootproject sportclubs Sportdag Sportklas Eenmalige activiteiten Evenementen Strandanimatie Opleidingen Naschoolse activiteiten Trainingssessies Vergadering 10 totaal De voorbije jaren werden geen statistieken op basis van doelgroepen gerealiseerd. Vanaf 2014 spelen doelgroepen een belangrijke rol in de uitvoering van de decretale opdrachten. In tabel 5 ziet men de verdeling van het aantal gepresteerde lesuren bij de verschillende, gedefinieerde doelgroepen. WV

12 Tabel 5: Overzicht van het aandeel per doelgroep, aangeduid door klanten bij hun aanvraag Doelgroepen Percentage Jeugd (-18) 30,29% Volwassenen (18+) 14,96% senioren (60+) 7,67% Allochtonen 0,85% Andersvaliden 1,98% BLO/BUSO 0,76% Gedetineerden 0,52% Hartpatiënten 0,07% Kankerpatiënten 0,01% Zwangere vrouwen 0,03% Gemengde doelgroep 42,86% Gemengde doelgroep betekent dat verschillende leeftijden door elkaar deelnemen aan dezelfde sportactiviteit. De Vlabus lesgevers zijn voor 30% van de tijd betrokken bij jeugdleden. Bijna 15% wordt aan volwassenen lesgegeven. Tabel 6 geeft een overzicht van de verschillende producten die door Vlabus geleverd worden aan de opdrachtgevers. Hier zien we dat de overheid massaal gebruik (41%) maakt van het voordelige clustertarief. Dit tarief wordt toegekend aan opdrachten die minstens 3 uur aaneensluitend op dezelfde locatie doorgaan. Tabel 6: Overzicht van het aantal gepresteerde uren per product Product # uren Les overheid clustertarief Les overheid basistarief Les project sportclubs Les sportclubs Les niet overheid Opdracht overheid basistarief (actie scholen -10%) Strandanimatie Opdracht profitsector 101 Opdracht bijscholingen (Dynamo) 19 Opdrachten VTS Sport ondersteunende functies Wat de sportieve disciplines betreft, is uit tabel 7 af te leiden welke 10 disciplines het vaakst aan bod komen tijdens Vlabus opdrachten en dit per regio. Er zijn kleine regionale verschillen in de top 3 vast te stellen. In regio Noord staat het zwemmen op nummer 1, bij de 2 andere regio s is dit omnisport en komt zwemmen op de tweede plaats. Dans komt zowel bij regio West, als regio Zuid op de derde plaats. Bij regio Noord staat dans pas op de zesde plaats. WV

13 Tabel 7: Overzicht van de top 10 van disciplines per regio op basis van aantal lesuren Regio Noord Regio West Regio Zuid Discipline # uren % Discipline # uren % Discipline # uren % zwemmen ,3 omnisport ,4 omnisport ,7 omnisport ,2 zwemmen ,6 zwemmen ,4 administratie sportclubs ,7 dans ,2 dans ,2 turnen gevorderden (club) ,6 avonturencircuit ,1 kleuterturnen ,8 administratie sportdienst ,4 administratie sportclubs ,8 administratie sportclubs ,5 naschoolse sport dans ,8 toestelturnen ,5 (sportacademie) ,7 naschoolse sport (sportacademie) ,6 tennis ,0 turnen initiatie 813 2,7 onderhoudsgym ,1 turnen gevorderden (club) ,9 onderhoudsgym 803 2,6 rugby 999 1,8 seniorenturnen ,7 administratie sportdienst 723 2,38 In grafiek 4 wordt een overzicht van de top 10 disciplines over de 3 regio s heen weergegeven. Omnisport en zwemmen wordt het vaakst gegeven door Vlabus sportlesgevers. Grafiek 4: Overzicht van de top 10 van disciplines op basis van aantal lesuren over de regio s heen Aantal uren per discipline , , , , , , ,00 0,00 Het aantal uren Multimove door Vlabus lesgevers ingevuld is 841 uren in Wat de verdeling betreft van vaste versus losse sportbegeleiders bij de invulling van lesopdrachten is in tabel 8 duidelijk af te leiden dat de losse lesgevers in 2014 nog steeds het grootst aantal opdrachten invullen, namelijk 51,5%. Het aandeel van gepresteerde uren door vaste lesgevers is ca 27%, semi-vaste 1 lesgevers vullen ongeveer 21% van de lessen in. Tabel 8: Overzicht van gepresteerde uren door vaste, semi-vaste en losse lesgevers 1 Semi vaste lesgevers zijn lesgevers die op zeer regelmatige basis voor Vlabus werken o.a. in projecten of samenwerkingsovereenkomsten. WV

14 2014 % Vaste sportbegeleiders ,4 Vaste sportbegeleiders sociale maribel ,6 Trainers project sportclubs (semi) ,3 Sport ondersteunende functies (semi) ,8 Samenwerkingsovereenkomsten (semi) ,4 Losse sportbegeleiders ,5 Totaal ,0 Over de 3 laatste jaren heen is er echter wel een duidelijke terugval vast te stellen (zie tabel 9) bij het aantal uren gepresteerd door uurloners. De terugval in sportkampen en sportdagen speelt hier ongetwijfeld een rol. Het is duidelijk te zien dat de uren door maandloners en sociale maribel gepresteerd, bijna status quo blijven. Tabel 9: Overzicht van gepresteerde uren door maandloners versus uurloners, sinds % Sportbegeleiders met maandloon ,9 Sportbegeleiders sociale maribel ,6 Sportbegeleiders met uurloon ,5 Totaal ,00 Binnen de uren, gepresteerd door maandloners is er echter wel een duidelijke verschuiving van maandloners die voorheen werkten binnen samenwerkingsovereenkomsten naar maandloners die werken binnen het project sportclubs Samenwerkingsovereenkomsten afsluiten als hefboomfunctie/opstap naar volwaardige tewerkstelling binnen het eigen kader van de organisatie. Voor (bepaalde) tijdelijke projecten kunnen sportdiensten en federaties beroep doen op Vlabus om snel en flexibel sportbegeleiders in te zetten. In 2014 zorgde Vlabus binnen twee samenwerkingsovereenkomsten voor de aanwerving van 2 personeelsleden die ingeschakeld werden voor de coördinatie van kleutersportdagen voor de sportregio s Kempen en Antwerpse Kempen. Een andere samenwerkingsovereenkomst met vzw Antwerpen Sportstad werd verlengd. Hierbij werd een lesgever ingeschakeld voor het lesgeven in het kader van Buurtsport. In september 2014 ging het project Arkorum van start. Dit is een samenwerking tussen de sportdienst van Roeselare, Vlabus, en 2 scholengroepen. Een lesgever van Vlabus verzorgt hierbij de sportklassen. De samenwerking verloopt succesvol. Dit concept wil Vlabus doortrekken naar andere gemeenten en regio s. Operationele doelstelling 01.02: Administratief tewerkstellen van, door sportactoren voorgestelde, sportbegeleiders/docenten Reguliere sportbegeleiding aanbieden: sportbegeleiding in de zin van initiëren van verschillende sportdisciplines aan diverse leeftijdscategorieën en doelgroepen blijft voor Vlabus een belangrijk werkdomein om kwaliteitsvolle begeleiding te garanderen voor tal van sportinitiatieven. Diverse partners en klanten, onder andere Bloso VTS, Parantee, Dynamo en een aantal federaties (Vlaamse Squashfederatie, Vlaamse Ju-Jitsu Federatie, Vlaamse Schermbond, WV

15 Vlaamse Rugbybond, Vlaamse Judofederatie, Vlaamse Schermbond, Vlaamse Karate Federatie, Vlaamse Handbalvereniging) stellen zelf een sportlesgever voor. Vlabus zorgde voor de verdere administratieve afhandeling voor de tewerkstelling. Ook sportclubs met een samenwerkingsovereenkomst stellen meestal zelf een potentiële trainer voor. Het gaat hier naar schatting om ongeveer 20% van het totaal aantal uren. Het exacte aantal uren waarbij de klant zelf een lesgever voorstelt, kan via het softwareprogramma nog niet exact bepaald worden. Naar 2015 toe wordt echter bekeken welke aanpassingen nodig zijn om dit toekomstgericht te kunnen meten Samenwerkingsovereenkomsten afsluiten als hefboomfunctie/opstap naar volwaardige tewerkstelling binnen het eigen kader van de organisatie. Voor (bepaalde) tijdelijke projecten kunnen sportdiensten en sportclubs beroep doen op Vlabus om snel en flexibel hun voorgestelde sportbegeleiders, docenten en sport gerelateerde functies in te zetten. In 2014 werden 7 samenwerkingsovereenkomsten afgesloten of verlengd. Hierbij stelden de klanten zelf een kandidaat voor. Ten opzichte van 2013 (15 samenwerkingsovereenkomsten) is dit een terugval. De besparingen bij gemeenten en provincie liggen hier aan de oorsprong Uitbreiden van de tewerkstelling van docenten en gastsprekers. Oplijsten van potentiële (sport)organisatoren die sportgerelateerde opleidingen en bijscholingen aanreiken voor de verloning van hun docenten en gastsprekers Ook in 2014 werden docenten en gastsprekers tewerkgesteld (1.659 uren), en voor een klein deel vergoed in de vorm van honoraria (166 uren). Samen is dit goed voor uren. Dit is ten opzichte van 2013 (1.685 uren) een stijging met 8%. De voornaamste spelers in deze lijst van potentiele organisatoren: VTS VSF/Dynamo Gemeenten/ISB Provinciale sportdiensten: APB Sport en de Provincie Vlaams-Brabant in Mogelijkheid tot samenwerking in verband met de loonadministratie van AOP ers onderzoeken. Sportbegeleiders van Vlabus en van Bloso verzorgen terzelfdertijd prestaties aan verschillende loon- en arbeidsvoorwaarden. Gelijkstelling onderzoeken en implementeren. In 2014 werd het onderzoek nog niet opgestart. Dit staat geprogrammeerd voor Voornamelijk het luik rond de tewerkstelling van lesgevers op evenementen zal besproken worden. Operationele doelstelling 01.03: Uitbreiden van de dienstverlening ifv tewerkstelling in de sportsector Sportclubs blijven ondersteunen via project halftijdse tewerkstelling aan een betaalbaar tarief. Uitwerken van een ondersteunings- en opvolgingsplan voor sportclubs op lange termijn met duidelijke criteria en doelstellingen binnen een afgebakend budget. Bij de reorganisatie heeft Vlabus een nieuwe functie in het leven geroepen, de consulent projecten. Deze consulent projecten houdt zich o.a. bezig met het opvolgen van het project sportclubs en de sport ondersteunende functies. WV

16 In 2014 zijn 47 clubs ingestapt in het project sportclubs, en werden 40 trainers ingeschakeld. In het sportjaar telde het project sportclubs 30 trainers die werkten in 36 sportclubs. Ook in 2014 hebben meerdere clubs samengewerkt en gemeenschappelijk een trainer via Vlabus tewerkgesteld (basketbal, handbal, ). Met de clubbestuurders en - trainers werd op 8 en 15 mei 2014 vergaderd om een tussentijdse evaluatie te maken en tegelijk een brainstorm te doen in verband met de invulling van sport ondersteunende functies. Voor het sportjaar werden de mogelijkheden van tewerkstellingsbreuk uitgebreid van 15,2/38 tot 38/38, dit als tegemoetkoming aan de vraag van de clubs naar meer flexibiliteit in het project. In het najaar 2014 werden de tarieven vastgelegd en gecommuniceerd voor de komende jaren (middellange termijn). De bedoeling is om de clubs te begeleiden naar zelfredzaamheid en professionalisering. Een tariefstijging is trapsgewijs vastgelegd in 2 trajecten. Clubs die in de periode vóór juni 2015 in het project zitten komen in een 5-jarig traject, nieuwe clubs (vanaf juli 2015) komen in een 3-jarig traject Initiatieven uitwerken om de professionele omkadering via coördinerende functies in de sportclubs te verhogen. Oprichten van een werkgroep sportclubs waarbinnen initiatieven (functies, functieomschrijvingen, loonvoorwaarden, ) worden uitgewerkt. De werkgroep sportclubs werd opgericht en bestaat uit verschillende actoren (VSF, G-sport- Vlaanderen, sportclubs, VGC, gemeenten, Vlabus). In 2014 kwam de werkgroep 5 keer bij elkaar ( ) In de werkgroep werden o.a. volgende zaken uitgewerkt: opstellen van functieomschrijvingen voor de sport ondersteunende functies met bijhorende loonvoorwaarden aanpassingen binnen het huidige project sportclubs o.a. het herbekijken van toegestane tewerkstellingsbreuken binnen het project sportclubs reglementering voor het instappen van nieuwe sportclubs in het project Samenwerken met verschillende organisaties ifv dienstverlening naar specifieke kansengroepen: in kaart brengen van kansengroepen en de bijhorende behoeften en noden detecteren. In 2014 werden verschillende kansengroepen gedefinieerd: personen in armoede personen met een migratieachtergrond personen met een beperking gedetineerden laaggeschoolden obesen: het project Move XL waarbij obese kinderen begeleid werden, liep ook nog verder. Dit is een samenwerking tussen de provincie West-Vlaanderen, de LOGO s en Vlabus. Tijdens verschillende overlegmomenten met VGC (op ), G-sport Vlaanderen (op ) en de Rode Antraciet (op ) werden de noden en behoeften van deze kansengroepen gedetecteerd en besproken. In 2014 lag de focus vooral op 2 specifieke kansengroepen, nl. personen met een beperking en gedetineerden. WV

Actieplan Sport voor Allen 2012-2014

Actieplan Sport voor Allen 2012-2014 Actieplan Sport voor Allen 2012-2014 Overlegplatform Sport voor Allen (18 april 2012) Eindredactie 10 mei 2012 I. Opdracht Actieplan Sport voor Allen Met het oog op het uittekenen van een nieuw Actieplan

Nadere informatie

Dynamo Project. Jaarverslag Vijfde werkingsjaar. Dynamo Project. is een project van

Dynamo Project. Jaarverslag Vijfde werkingsjaar. Dynamo Project. is een project van Dynamo Project Jaarverslag Vijfde werkingsjaar Dynamo Project is een project van Inhoudstabel Rapportering vijfde werkingsjaar (1/11/2012 31/10/2013) DEEL 1: ACTIVITEITENVERSLAG... 5 1 Algemeen... 6 1.1

Nadere informatie

Visienota Sport voor Allen 2011-2014

Visienota Sport voor Allen 2011-2014 Visienota Sport voor Allen 2011-2014 Visienota goedgekeurd door het Overlegplatform Sport voor Allen op 7/9/2011 Samenstelling Overlegplatform Sport voor Allen Carla Galle Gert Vande Broek Nicole Bossaerts

Nadere informatie

Dynamo Project. Jaarverslag Vierde werkingsjaar. Dynamo Project. is een project van

Dynamo Project. Jaarverslag Vierde werkingsjaar. Dynamo Project. is een project van Dynamo Project Jaarverslag Vierde werkingsjaar Dynamo Project is een project van Inhoudstabel Rapportering vierde werkingsjaar (1/11/2011-31/10/2012) DEEL 1: ACTIVITEITENVERSLAG... 4 1 Algemeen... 5 1.1

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2011-2012

Beleidsprioriteiten 2011-2012 stuk ingediend op 1336 (2011-2012) Nr. 1 26 oktober 2011 (2011-2012) Beleidsbrief Sport Beleidsprioriteiten 2011-2012 ingediend door de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting,

Nadere informatie

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2012

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2012 Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 4 DEEL I: Ons agentschap en haar opdracht... 5 1. Onze Structuur, strategie en planning...

Nadere informatie

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2013

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2013 Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 4 DEEL I: Ons agentschap en haar opdracht... 5 1. Onze Structuur, strategie en planning...

Nadere informatie

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013 Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013 Inhoud 1 Inhoud Voorwoord... 3 Woordje van de algemene directie... 4 Deel 1 - Opdrachten van het Fonds voor de medische ongevallen...

Nadere informatie

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Jaarverslag 2010 2 Jaarverslag 2010 Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Overal waar in dit verslag hij of hem staat, wordt

Nadere informatie

Evaluatieverslag Tweede uitvoeringsplan GO!2020 Versie 6

Evaluatieverslag Tweede uitvoeringsplan GO!2020 Versie 6 Evaluatieverslag Tweede uitvoeringsplan GO!2020 Versie 6 GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel 1 Inhoudsopgave Situering... 3 1. GO!2020 het uitvoeringsproces... 3

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. .be

JAARVERSLAG 2013. .be JAARVERSLAG 2013.be INHOUD Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be RSZPPO Jozef II-straat 47 1000 Brussel Tel. 02 239 12

Nadere informatie

Management en operationeel plan

Management en operationeel plan Management en operationeel plan inhoud Oriëntatie...5 I. Algemene bepalingen....9 1. Identificatie mandaathouder....9 2. Juridisch kader...9 3. Opdracht mandaathouder leidend ambtenaar...9 4. Periode...9

Nadere informatie

Draaiboek voor de coach. Geletterdheid op de werkvloer

Draaiboek voor de coach. Geletterdheid op de werkvloer Draaiboek voor de coach Geletterdheid op de werkvloer Het project Geletterdheid op de werkvloer (GODW) en het maken van het draaiboek werden gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse Overheid.

Nadere informatie

Tussen de Vlaamse Regering, hierbij vertegenwoordigd door:

Tussen de Vlaamse Regering, hierbij vertegenwoordigd door: Sectorconvenant 2013-2014 tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de sector verhuisondernemingen, meubelbewaring en aanverwante activiteiten (PC 140.05) Tussen de Vlaamse Regering, hierbij

Nadere informatie

2014-2015 VOORTGANGSRAPPORT

2014-2015 VOORTGANGSRAPPORT 2014-2015 VOORTGANGSRAPPORT Vormingplus Oost-Brabant vzw Paul van Ostaijenlaan 22-24 3001 Heverlee www.vormingplusoostbrabant.be INHOUD INLEIDING 2014 was het jaar dat we 10 kaarsjes uitbliezen. Op zaterdag

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be

Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be Inhoud Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be RSZPPO Jozef II-straat 47 1000 Brussel Tel 02 239 12 11 Fax 02 239 13 80

Nadere informatie

BELEIDSBRIEF. Bestuurszaken. Beleidsprioriteiten 2008-2009

BELEIDSBRIEF. Bestuurszaken. Beleidsprioriteiten 2008-2009 Stuk 1910 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 29 oktober 2008 BELEIDSBRIEF Bestuurszaken Beleidsprioriteiten 2008-2009 ingediend door de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams

Nadere informatie

Inhoud. Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be

Inhoud. Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be jaarverslag 2012.be Inhoud Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be RSZPPO Jozef II-straat 47 1000 Brussel Tel 02 239 12

Nadere informatie

Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving

Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving Sport en Interculturaliteit Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving Een samenwerking tussen sport en integratiesector: Hakim Benichou, Hilde Bekaert, Marc Boeckx, Sophie Cools, Gert

Nadere informatie

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster Handleiding Business Process Management 2015 Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Context... 4 1.2. Definities, doelstelling en

Nadere informatie

e. Vlaams Intersectoraal Akkoord... 44 f. Schuldhulpverlening... 45 6. MOD WVG - afdeling Ondersteuning Werking... 47 a. Financieel management...

e. Vlaams Intersectoraal Akkoord... 44 f. Schuldhulpverlening... 45 6. MOD WVG - afdeling Ondersteuning Werking... 47 a. Financieel management... Inhoud 1. Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin... 5 a. Internationaal beleid... 5 b. Communicatie... 6 c. Archiefbeleid... 9 d. Gelijke kansen... 10 e. Vlaanderen in Actie - Flanders' Care...

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Contactpunt Vlaamse Infolijn

Jaarverslag 2009. Contactpunt Vlaamse Infolijn Jaarverslag 2009 Contactpunt Vlaamse Infolijn Voorwoord 2009 was een jubileumjaar voor het Contactpunt Vlaamse Infolijn. Op 10 maart 2009 mocht het Contactpunt immers tien kaarsjes uitblazen. Bij de start

Nadere informatie

De heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport;

De heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport; Sectorconvenant 2013-2014 tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de audiovisuele sector en de sector van de filmproductie (PC 227 en PC 303.1) Tussen de Vlaamse Regering, hierbij vertegenwoordigd

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA: VISIE EN AANPAK

SOCIAL MEDIA: VISIE EN AANPAK Dienst Communicatie SOCIAL MEDIA: VISIE EN AANPAK krachten gebundeld, gedurfd anders digitaal sociaal Oktober 2014 Coördinatie: Tonté Chow, social media manager Stad Gent Inhoudstafel Woord vooraf... 3

Nadere informatie

Voortgangsrapport 2011-2012

Voortgangsrapport 2011-2012 Voortgangsrapport 2011-2012 P. 2 Voortgangsrapport 2011-2012. Inleiding en situering. P.4 1. Verslag actieplan 2011. P.6 SD 1. Vormingplus Limburg ontwikkelt een breed en evenwichtig vormingsaanbod. SD

Nadere informatie

BINNENKRANT. Heemkunde Vlaanderen, actieplan 2008 2. Studiedag vrijwilligers en archief op woensdag 16 april 2008 te Brussel 12

BINNENKRANT. Heemkunde Vlaanderen, actieplan 2008 2. Studiedag vrijwilligers en archief op woensdag 16 april 2008 te Brussel 12 BINNENKRANT Huis De Zalm, Zoutwerf 5 2800 Mechelen Verantwoordelijke uitgever: Fons Dierickx, Grote Baan 193, 9310 Herdersem BIJLAGE ONS HEEM oktober-november-december 2007 driemaandelijks tijdschrift

Nadere informatie

ACTIEPLAN ADMINISTRATIEVE LASTENVERMINDERING BELEIDSDOMEIN WERK EN SOCIALE ECONOMIE 2008-2012

ACTIEPLAN ADMINISTRATIEVE LASTENVERMINDERING BELEIDSDOMEIN WERK EN SOCIALE ECONOMIE 2008-2012 ACTIEPLAN ADMINISTRATIEVE LASTENVERMINDERING BELEIDSDOMEIN WERK EN SOCIALE ECONOMIE 2008-2012 Actieplan Beleidsdomein WSE - juni 2008 1 INHOUDSTAFEL A.INLEIDING p.3 B. ACTIEPLANNEN ENTITEITEN BELEIDSDOMEIN

Nadere informatie

Werkingsverslag. van Ondersteuningsstructuur Bijzondere Jeugdzorg naar Steunpunt Jeugdhulp. januari 2010 december 2010

Werkingsverslag. van Ondersteuningsstructuur Bijzondere Jeugdzorg naar Steunpunt Jeugdhulp. januari 2010 december 2010 van Ondersteuningsstructuur Bijzondere Jeugdzorg naar Steunpunt Jeugdhulp Werkingsverslag januari 2010 december 2010 CELLEBROERSSTRAAT 16 1000 BRUSSEL WWW.STEUNPUNTJEUGDHULP.BE VOORWOORD 2010. Kijkend

Nadere informatie

Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S. Deel II: Deel III. - B.Z.W. in cijfers. Deel V WOORD VOORAF

Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S. Deel II: Deel III. - B.Z.W. in cijfers. Deel V WOORD VOORAF WOORD VOORAF Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S - Werken aan diversiteit - Tevredenheidsmeting personeel 2007 - Ontwikkelingen GROB en MFC - Werken: het kan uw gezondheid schaden - Aandacht voor secundaire

Nadere informatie

Positieve-actieplan 2005 ter bevordering van gelijke kansen en een evenredige vertegenwoordiging in de Vlaamse overheidsadministratie

Positieve-actieplan 2005 ter bevordering van gelijke kansen en een evenredige vertegenwoordiging in de Vlaamse overheidsadministratie Positieve-actieplan 2005 ter bevordering van gelijke kansen en een evenredige vertegenwoordiging in de Vlaamse overheidsadministratie Dienst Emancipatiezaken VOORWOORD De Vlaamse Regering wil investeren

Nadere informatie