Werkingsverslag Vlabus vzw

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkingsverslag 2014. Vlabus vzw"

Transcriptie

1 Werkingsverslag 2014 Vlabus vzw

2 Inhoudstafel 1. Inleiding 2 2. Deel I: Decretale opdrachten Kenniscentrum met betrekking tot professionalisering en tewerkstelling in de sport Aanspreekpunt voor de tewerkstelling van sportbegeleiders en sportondersteuners Initiatieven om de kwalitatieve tewerkstelling in de sportsector te verhogen Pool van sportbegeleiders en sportondersteuners beschikbaar stellen De kwaliteit van de pool van sportbegeleiders en sportondersteuners verhogen door bijscholing en begeleiding, met bijzondere aandacht voor doelgroepen en maatschappelijke behoeften Initiatieven om de kwaliteit van jeugdsportbegeleiders binnen sportverenigingen te verhogen en de professionele omkadering via coördinerende functies in sportverenigingen te verhogen De organisatie uitbouwen, structureren en beheren 4 3. Deel II: evaluatie per dienst Dienst dienstverlening Dienst HR Kwaliteitszorg Dienst Marketing & communicatie Dienst kenniscentrum Dienst financiën Staf Deel III: Realisaties jaaractieplan Bijlagen 44

3 1. Inleiding Sinds 1 januari 2014 is Vlabus erkend door de Vlaamse Overheid. Via het decreet houdende het stimuleren, het coördineren en het subsidiëren van de tewerkstelling in de sportsector werden enkele opdrachten aan Vlabus toegekend. Als gevolg hiervan kent Vlabus sinds april 2014 als organisatie een geheel nieuwe structuur. Binnen Vlabus werden verschillende diensten onder leiding van een managementteam opgebouwd. Daarnaast werden de provinciale afdelingen omgevormd tot 3 regio s. Ook een nieuw softwareprogramma op maat van Vlabus is operationeel geworden in de loop van Het werkingsverslag 2014 zal als gevolg daarvan anders opgebouwd zijn dan de voorgaande jaren. De realisaties en verantwoording met betrekking tot de decretale opdrachten worden in deel I beschreven. In deel II worden alle acties, zoals beschreven in het jaaractieplan 2014, ingedeeld in de betreffende dienst van Vlabus. Per actie wordt beschreven welke realisaties er bereikt werden. De operationele doelstellingen en acties die per dienst worden beschreven, kaderen in de 4 grote strategische doelstellingen van Vlabus: Strategische doelstelling 1: afstemmen van vraag en aanbod betreffende tewerkstelling in de sport Inspelen op de blijvende nood aan sporttechnische en organisatorische begeleiding, alsook de uitbouw van het aanbod van ondersteunende sport gerelateerde functies. Strategische doelstelling 2: blijvend bevorderen van de kwaliteit van de tewerkstelling in de sport Extra zorg voor kwaliteit zowel op het sportterrein als op administratief vlak: een betere matching via de nieuwe software een betere opvolging klanten en personeel permanente bijscholing van het personeel Strategische doelstelling 3: uitbouwen van een kenniscentrum en een infoloket rond tewerkstelling in de sport Actieve kennisverzameling en ontwikkeling over o.m. wetgeving en administratieve regelgeving, in functie van noden en behoeften bij professionalisering in de sport. Via een uitgebouwde loketfunctie instaan voor de nodige kennisverspreiding. Strategische doelstelling 4: optimaliseren van de interne werking van Vlabus vzw De structuur en de interne werking aanpassen aan de opdrachten omschreven in het nieuwe decreet houdende het stimuleren, het coördineren en het subsidiëren van de tewerkstelling in de sportsector en in functie van de invulling van de drie bovenstaande strategische doelstellingen. In deel III wordt een samenvatting van de evaluatie van het jaaractieplan 2014 opgenomen. De gerealiseerde acties worden in het groen geplaatst, niet- gerealiseerde acties in het rood. Een eindscore van 66,8 % is de uitkomst van het werkingsjaar 2014 voor Vlabus. WV2014-2

4 2. Deel I: Decretale opdrachten 2.1. Kenniscentrum met betrekking tot professionalisering en tewerkstelling in de sport Een kenniscentrum Sport en Tewerkstelling werd in de loop van 2014 operationeel. Het Kenniscentrum van Vlabus is een platform, dat een antwoord wil bieden op alle vragen die betrekking hebben op arbeidsrecht en sociale wetgeving binnen de sporttewerkstelling. Ook met specifieke juridische vragen op het gebied van sport en tewerkstelling kan men bij deze dienst terecht. Op een Vlabus webpagina rond het Kenniscentrum Sport en Tewerkstelling vindt men interessante weetjes, achtergrondinformatie, actualiteit en duiding binnen het thema sport en tewerkstelling. Daarnaast gebruikt Vlabus haar expertise om als partner mee te werken aan het Bloso-Kics, het kennis- en informatiecentrum sport in Vlaanderen. Ze neemt hierin het deel sport en tewerkstelling voor haar rekening. Voor de verdere verwezenlijkingen van deze dienst verwijzen we naar deel II, dienst kenniscentrum Aanspreekpunt voor de tewerkstelling van sportbegeleiders en sportondersteuners Vlabus is het aanspreekpunt voor tewerkstelling van sportieve profielen in Vlaanderen. In haar structuur werden 6 consulenten HR aangeduid. Zij zijn het aanspreekpunt voor alle vaste en losse lesgevers in heel Vlaanderen. Daarnaast zijn er sinds het najaar van 2014 ook 3 consulenten klanten aan de slag. Zij communiceren met alle klanten van Vlabus, alsook potentiële klanten. Daarnaast is er een consulent projecten die als aanspreekpunt fungeert voor alle sportclubs en trainers in het project, alsook sportondersteuners. Tot slot bestaat er sinds 2014 een kenniscentrum sport & tewerkstelling, aangevoerd door een juriste. Deze dienst staat paraat voor iedereen met vragen rond het thema sport en tewerkstelling Initiatieven om de kwalitatieve tewerkstelling in de sportsector te verhogen Vlabus nam in 2014 verschillende initiatieven om de kwalitatieve tewerkstelling te verhogen. Zo werkt een centrale personeelsdienst met een cel werving en selectie aan een gerichte screening en selectie van potentiele kandidaten. Enkel gediplomeerde lesgevers en L.Ostudenten met minimaal 120 studiepunten geven les voor Vlabus opdrachten. Naast de diploma s worden ook de competentie van medewerkers opgevolgd. Een nieuw beoordelingsproces werd voorbereid in functie van In functie van een goede of nog betere kwaliteit van de lessen worden heel wat lesbezoeken ingepland en vormingsplannen op maat van de lesgevers voorzien. Vlabus herstructureerde haar werking om op deze twee pijlers te kunnen inzetten in de toekomst. Voor de verdere verwezenlijkingen van de HR dienst verwijzen we naar deel II, dienst HR. WV2014-3

5 2.4. Pool van sportbegeleiders en sportondersteuners beschikbaar stellen Het beschikbaar stellen van een pool lesgevers is de corebusiness van Vlabus. Voor het aantal tewerkgestelde lesgevers en het aantal uren lesopdrachten vervuld in Vlaanderen, verwijzen we naar deel II, dienst dienstverlening De kwaliteit van de pool van sportbegeleiders en sportondersteuners verhogen door bijscholing en begeleiding, met bijzondere aandacht voor doelgroepen en maatschappelijke behoeften Vlabus heeft ook in 2014 ingezet op de kwaliteit van haar lesgevers. Twee bijscholingen werden door Vlabus zelf georganiseerd voor vaste en losse lesgevers in 2014: Basiskennis schoolsportdagen op in domein Puyenbroeck (13 losse lesgevers) Torball en Sporten met Grenzen op (46 vaste lesgevers) Youfo Poul ball op (56 vaste lesgevers) in samenwerking met supporting partner Idemasport Daarnaast volgen vaste lesgevers ook nog externe bijscholingen (lijst opleidingen vaste lesgevers in bijlage 1) Initiatieven om de kwaliteit van jeugdsportbegeleiders binnen sportverenigingen te verhogen en de professionele omkadering via coördinerende functies in sportverenigingen te verhogen In de loop van 2014 hebben verschillende medewerkers van Vlabus de werking en de mogelijkheden wat betreft tewerkstelling toegelicht tijdens 10 regiovergaderingen. Hierop waren in totaal 88 sportfunctionarissen en regio-coördinatoren aanwezig. De mogelijkheden om de professionele omkadering in sportclubs te verbeteren via een professionele tewerkstelling bij Vlabus werden er gepromoot De organisatie uitbouwen, structureren en beheren In samenwerking met de firma Thetis werd in 2013 een herstructureringsproces geïnitieerd en in 2014 verder uitgerold. Een nieuw organisatiemodel werd voorgesteld en goedgekeurd door de Raad van Bestuur. Het nieuwe organigram (bijlage 2) werd in 2014 bijna volledig ingevuld De functie financieel manager werd nog niet ingevuld maar opgevangen via een extern boekhoudkantoor (SBB). Ook de functie expert talentontwikkeling werd on hold gezet tot begin 2015 als gevolg van het bevallingsverlof van de betreffende medewerker. In totaal werden 9 nieuwe aanwervingen gedaan in de loop van het jaar. WV2014-4

6 3. Deel II: evaluatie per dienst 3.1. Dienst dienstverlening Operationele doelstelling 01.01: Zoeken en tewerkstellen van sportbegeleiders voor sportactiviteiten Reguliere sportbegeleiding aanbieden: sportbegeleiding in de zin van initiëren van verschillende sportdisciplines aan diverse leeftijdscategorieën en doelgroepen blijft voor Vlabus een belangrijk werkdomein om kwaliteitsvolle begeleiding te garanderen voor tal van sportinitiatieven. In 2014 werden de 5 provinciale afdelingen omgevormd naar 3 regio s: Regio West, Regio Zuid en Regio Noord: Regio West omvat de provincie West-Vlaanderen, en het noordelijke deel van Oost- Vlaanderen. Regio Zuid omvat het zuidelijke gedeelte van Oost-Vlaanderen, provincie Vlaams-Brabant en Brussel, en Zuid-Limburg. Regio Noord omvat de provincie Antwerpen en Noord -en Midden Limburg. Hierdoor hebben we een andere verdeling van gepresteerde uren tov van de afgelopen jaren. De drie Vlabuskantoren zijn sinds 2014 gevestigd in Gent (voor regio West), Leuven (voor regio Zuid) en Herentals (voor regio Noord). WV2014-5

7 Onze sportbegeleiders verzorgden in 2014 in totaal uren. Ten opzichte van voorgaand werkingsjaar is dit een terugval met uren, een daling van 7,7% (zie grafiek 1 en tabel 1). De oorzaken van deze daling liggen onder andere bij besparingen bij de overheden (gemeenten, provincie, scholen). Het verlies van uren binnen samenwerkingsovereenkomsten in 2014 ten opzichte van 2013 bedraagt uren. Dit verlies verklaart dus reeds de helft van de daling in uren. De provinciale overheden organiseren sinds de staatshervorming niet langer sport- promotionele evenementen (bvb. Kriebelmania, Seniorsportief, DAS beurzen, ), ook samenwerkingsovereenkomsten en projecten zijn weggevallen, met een terugval in uren bij deze klanten als gevolg. Ook de commercialisering van sportkampen speelt ongetwijfeld een rol. Ook bij de socioculturele verenigingen merkten we een lichte terugval. Hier ligt de geleidelijke prijsstijging vermoedelijk aan de basis. Grafiek 1: grafisch overzicht totaal aantal lesuren op jaarbasis, sinds 1987 WV2014-6

8 Tabel 1: Numeriek overzicht totaal aantal lesuren sinds 1987, alsook het aantal lesuren per regio vanaf 2014 (voorheen provinciale afdelingen) Ant. Lim. O.-Vl. Vl.-Brab. W.-Vl. Totaal Regio Noord Regio Zuid Regio West In regio West worden de meeste uren voor Vlabus gepresteerd (zie grafiek 2). WV2014-7

9 Grafiek 2: Overzicht van het aantal lesuren op jaarbasis per regio Wat de opdrachtgevers betreft, zien we vooral een stijging in het aantal opdrachten in de private sector (zie tabel 2). Het aantal opdrachten bij de overheden is, zoals eerder gesteld, gedaald. Binnen deze sector kennen we volgende opdrachtgevers: Federale overheid = ministeries, ziekenhuizen, mutualiteiten en gevangenissen Gemeentelijke overheid = gemeentebesturen en gemeentelijke vzw s Provinciale overheid = provinciale besturen en provinciale vzw s Onderwijs overheid = SVS en scholen Vlaamse overheid = Bloso, Bloso/VTS en ISB Het aantal uren in de sportclubs en federaties is vooral in 2013 en 2014 sterk gestegen. Het aandeel van deze uren ten opzichte van het totaal aantal lesuren is gestegen tot 30,8% (grafiek 3). Voor de sportclubs ligt het project sportclubs hier aan de basis. Hierbij worden professionele krachten deeltijds of voltijds officieel ingeschakeld in een sportclub. Tabel 2: Numeriek overzicht aantal lesuren sinds 2007, per opdrachtgever Publieke Sector Gemeentelijke overheid Provinciale overheid Vlaamse overheid Onderwijs overheid Federale overheid Private Sector Non-profit Sportclubs Federaties Soc.cult verenigingen Profit totaal WV2014-8

10 Grafiek 3: De verdeling van lesuren bij verschillende opdrachtgevers in 2014 # uren , , , , ,00 0,00 Socio-culturele verenigingen Overheid Profitsector Sportclub Het is duidelijk zichtbaar de voorbije jaren dat er een verschuiving gebeurde van publieke sector naar private sector. In 2014 is deze shift nog meer uitgesproken dan voorgaande jaren. Dit is duidelijk af te leiden uit tabel 3. Tabel 3: De verhouding tussen aantal uren en bijhorend percentage enerzijds in de publieke sector, anderzijds in de private sector, sinds 2009 TOTAAL Publieke sector(u) Private sector (u) ,8 % ,2 % ,5 % ,6 % ,6 % ,4 % ,9 % ,1 % ,2 % ,8 % ,6 % ,4 % De overheid blijft de grootste aanvrager, maar ziet zijn aandeel verder zakken met uren ten opzichte van in Besparingen bij de overheden (provincie, gemeenten en scholen) liggen hier aan de oorsprong. Dit uit zich in het wegvallen van een aantal samenwerkingsovereenkomsten, het verminderen van het aantal sportkampen, en het later starten en vroeger stoppen van een aantal lessenreeksen. Ook de verdere uitbreiding van nieuwe, vaak lokale firma s die privé sportdagen en sportkampen aanbieden (en invullen met zelfstandigen, niet-gediplomeerden of vrijwilligers) aan gemeenten spelen ongetwijfeld ook een rol. Het aandeel van de socioculturele verenigingen (oa Femma, KVLV, Okra, ) is ook teruggelopen met uren ten opzichte van in Hier ligt de aangekondigde tariefstijging waarschijnlijk aan de basis. De verdeling van de opdrachten in verschillende activiteiten is met het nieuwe softwareprogramma anders dan voorheen (zie tabel 4). De uren van het project sportclubs zitten deels bij trainingssessies en administratie. De eenmalige activiteiten zitten ook niet meer als dusdanig in het programma. WV2014-9

11 Ook hier stellen we door de eerder aangehaalde besparingen bij een aantal activiteiten een terugloop vast. Er is een vermindering van het aantal uren onder de vorm van sportkampen, administratie (door daling aantal samenwerkingsovereenkomsten), sportdagen en strandanimatie. Bij sportklassen is er een stijging. Hier ligt de samenwerking met de sportdienst van Roeselare en 2 scholengroepen aan de basis. Hierbij geeft een vaste Vlabus lesgever voltijds les aan verschillende scholen in Roeselare voor het verzorgen van de sportklassen. Bij de lessenreeksen is er een stijging. Dit heeft onder meer te maken met de nieuwe indeling waarbij naschoolse activiteiten ook mee onder lessenreeksen zitten. Tabel 4: Overzicht van het aantal lesuren volgens activiteit, sinds 2009, rekening houdend met een nieuwe indeling in de software tabel Lessenreeks Sportkamp Administratie Pilootproject sportclubs Sportdag Sportklas Eenmalige activiteiten Evenementen Strandanimatie Opleidingen Naschoolse activiteiten Trainingssessies Vergadering 10 totaal De voorbije jaren werden geen statistieken op basis van doelgroepen gerealiseerd. Vanaf 2014 spelen doelgroepen een belangrijke rol in de uitvoering van de decretale opdrachten. In tabel 5 ziet men de verdeling van het aantal gepresteerde lesuren bij de verschillende, gedefinieerde doelgroepen. WV

12 Tabel 5: Overzicht van het aandeel per doelgroep, aangeduid door klanten bij hun aanvraag Doelgroepen Percentage Jeugd (-18) 30,29% Volwassenen (18+) 14,96% senioren (60+) 7,67% Allochtonen 0,85% Andersvaliden 1,98% BLO/BUSO 0,76% Gedetineerden 0,52% Hartpatiënten 0,07% Kankerpatiënten 0,01% Zwangere vrouwen 0,03% Gemengde doelgroep 42,86% Gemengde doelgroep betekent dat verschillende leeftijden door elkaar deelnemen aan dezelfde sportactiviteit. De Vlabus lesgevers zijn voor 30% van de tijd betrokken bij jeugdleden. Bijna 15% wordt aan volwassenen lesgegeven. Tabel 6 geeft een overzicht van de verschillende producten die door Vlabus geleverd worden aan de opdrachtgevers. Hier zien we dat de overheid massaal gebruik (41%) maakt van het voordelige clustertarief. Dit tarief wordt toegekend aan opdrachten die minstens 3 uur aaneensluitend op dezelfde locatie doorgaan. Tabel 6: Overzicht van het aantal gepresteerde uren per product Product # uren Les overheid clustertarief Les overheid basistarief Les project sportclubs Les sportclubs Les niet overheid Opdracht overheid basistarief (actie scholen -10%) Strandanimatie Opdracht profitsector 101 Opdracht bijscholingen (Dynamo) 19 Opdrachten VTS Sport ondersteunende functies Wat de sportieve disciplines betreft, is uit tabel 7 af te leiden welke 10 disciplines het vaakst aan bod komen tijdens Vlabus opdrachten en dit per regio. Er zijn kleine regionale verschillen in de top 3 vast te stellen. In regio Noord staat het zwemmen op nummer 1, bij de 2 andere regio s is dit omnisport en komt zwemmen op de tweede plaats. Dans komt zowel bij regio West, als regio Zuid op de derde plaats. Bij regio Noord staat dans pas op de zesde plaats. WV

13 Tabel 7: Overzicht van de top 10 van disciplines per regio op basis van aantal lesuren Regio Noord Regio West Regio Zuid Discipline # uren % Discipline # uren % Discipline # uren % zwemmen ,3 omnisport ,4 omnisport ,7 omnisport ,2 zwemmen ,6 zwemmen ,4 administratie sportclubs ,7 dans ,2 dans ,2 turnen gevorderden (club) ,6 avonturencircuit ,1 kleuterturnen ,8 administratie sportdienst ,4 administratie sportclubs ,8 administratie sportclubs ,5 naschoolse sport dans ,8 toestelturnen ,5 (sportacademie) ,7 naschoolse sport (sportacademie) ,6 tennis ,0 turnen initiatie 813 2,7 onderhoudsgym ,1 turnen gevorderden (club) ,9 onderhoudsgym 803 2,6 rugby 999 1,8 seniorenturnen ,7 administratie sportdienst 723 2,38 In grafiek 4 wordt een overzicht van de top 10 disciplines over de 3 regio s heen weergegeven. Omnisport en zwemmen wordt het vaakst gegeven door Vlabus sportlesgevers. Grafiek 4: Overzicht van de top 10 van disciplines op basis van aantal lesuren over de regio s heen Aantal uren per discipline , , , , , , ,00 0,00 Het aantal uren Multimove door Vlabus lesgevers ingevuld is 841 uren in Wat de verdeling betreft van vaste versus losse sportbegeleiders bij de invulling van lesopdrachten is in tabel 8 duidelijk af te leiden dat de losse lesgevers in 2014 nog steeds het grootst aantal opdrachten invullen, namelijk 51,5%. Het aandeel van gepresteerde uren door vaste lesgevers is ca 27%, semi-vaste 1 lesgevers vullen ongeveer 21% van de lessen in. Tabel 8: Overzicht van gepresteerde uren door vaste, semi-vaste en losse lesgevers 1 Semi vaste lesgevers zijn lesgevers die op zeer regelmatige basis voor Vlabus werken o.a. in projecten of samenwerkingsovereenkomsten. WV

14 2014 % Vaste sportbegeleiders ,4 Vaste sportbegeleiders sociale maribel ,6 Trainers project sportclubs (semi) ,3 Sport ondersteunende functies (semi) ,8 Samenwerkingsovereenkomsten (semi) ,4 Losse sportbegeleiders ,5 Totaal ,0 Over de 3 laatste jaren heen is er echter wel een duidelijke terugval vast te stellen (zie tabel 9) bij het aantal uren gepresteerd door uurloners. De terugval in sportkampen en sportdagen speelt hier ongetwijfeld een rol. Het is duidelijk te zien dat de uren door maandloners en sociale maribel gepresteerd, bijna status quo blijven. Tabel 9: Overzicht van gepresteerde uren door maandloners versus uurloners, sinds % Sportbegeleiders met maandloon ,9 Sportbegeleiders sociale maribel ,6 Sportbegeleiders met uurloon ,5 Totaal ,00 Binnen de uren, gepresteerd door maandloners is er echter wel een duidelijke verschuiving van maandloners die voorheen werkten binnen samenwerkingsovereenkomsten naar maandloners die werken binnen het project sportclubs Samenwerkingsovereenkomsten afsluiten als hefboomfunctie/opstap naar volwaardige tewerkstelling binnen het eigen kader van de organisatie. Voor (bepaalde) tijdelijke projecten kunnen sportdiensten en federaties beroep doen op Vlabus om snel en flexibel sportbegeleiders in te zetten. In 2014 zorgde Vlabus binnen twee samenwerkingsovereenkomsten voor de aanwerving van 2 personeelsleden die ingeschakeld werden voor de coördinatie van kleutersportdagen voor de sportregio s Kempen en Antwerpse Kempen. Een andere samenwerkingsovereenkomst met vzw Antwerpen Sportstad werd verlengd. Hierbij werd een lesgever ingeschakeld voor het lesgeven in het kader van Buurtsport. In september 2014 ging het project Arkorum van start. Dit is een samenwerking tussen de sportdienst van Roeselare, Vlabus, en 2 scholengroepen. Een lesgever van Vlabus verzorgt hierbij de sportklassen. De samenwerking verloopt succesvol. Dit concept wil Vlabus doortrekken naar andere gemeenten en regio s. Operationele doelstelling 01.02: Administratief tewerkstellen van, door sportactoren voorgestelde, sportbegeleiders/docenten Reguliere sportbegeleiding aanbieden: sportbegeleiding in de zin van initiëren van verschillende sportdisciplines aan diverse leeftijdscategorieën en doelgroepen blijft voor Vlabus een belangrijk werkdomein om kwaliteitsvolle begeleiding te garanderen voor tal van sportinitiatieven. Diverse partners en klanten, onder andere Bloso VTS, Parantee, Dynamo en een aantal federaties (Vlaamse Squashfederatie, Vlaamse Ju-Jitsu Federatie, Vlaamse Schermbond, WV

15 Vlaamse Rugbybond, Vlaamse Judofederatie, Vlaamse Schermbond, Vlaamse Karate Federatie, Vlaamse Handbalvereniging) stellen zelf een sportlesgever voor. Vlabus zorgde voor de verdere administratieve afhandeling voor de tewerkstelling. Ook sportclubs met een samenwerkingsovereenkomst stellen meestal zelf een potentiële trainer voor. Het gaat hier naar schatting om ongeveer 20% van het totaal aantal uren. Het exacte aantal uren waarbij de klant zelf een lesgever voorstelt, kan via het softwareprogramma nog niet exact bepaald worden. Naar 2015 toe wordt echter bekeken welke aanpassingen nodig zijn om dit toekomstgericht te kunnen meten Samenwerkingsovereenkomsten afsluiten als hefboomfunctie/opstap naar volwaardige tewerkstelling binnen het eigen kader van de organisatie. Voor (bepaalde) tijdelijke projecten kunnen sportdiensten en sportclubs beroep doen op Vlabus om snel en flexibel hun voorgestelde sportbegeleiders, docenten en sport gerelateerde functies in te zetten. In 2014 werden 7 samenwerkingsovereenkomsten afgesloten of verlengd. Hierbij stelden de klanten zelf een kandidaat voor. Ten opzichte van 2013 (15 samenwerkingsovereenkomsten) is dit een terugval. De besparingen bij gemeenten en provincie liggen hier aan de oorsprong Uitbreiden van de tewerkstelling van docenten en gastsprekers. Oplijsten van potentiële (sport)organisatoren die sportgerelateerde opleidingen en bijscholingen aanreiken voor de verloning van hun docenten en gastsprekers Ook in 2014 werden docenten en gastsprekers tewerkgesteld (1.659 uren), en voor een klein deel vergoed in de vorm van honoraria (166 uren). Samen is dit goed voor uren. Dit is ten opzichte van 2013 (1.685 uren) een stijging met 8%. De voornaamste spelers in deze lijst van potentiele organisatoren: VTS VSF/Dynamo Gemeenten/ISB Provinciale sportdiensten: APB Sport en de Provincie Vlaams-Brabant in Mogelijkheid tot samenwerking in verband met de loonadministratie van AOP ers onderzoeken. Sportbegeleiders van Vlabus en van Bloso verzorgen terzelfdertijd prestaties aan verschillende loon- en arbeidsvoorwaarden. Gelijkstelling onderzoeken en implementeren. In 2014 werd het onderzoek nog niet opgestart. Dit staat geprogrammeerd voor Voornamelijk het luik rond de tewerkstelling van lesgevers op evenementen zal besproken worden. Operationele doelstelling 01.03: Uitbreiden van de dienstverlening ifv tewerkstelling in de sportsector Sportclubs blijven ondersteunen via project halftijdse tewerkstelling aan een betaalbaar tarief. Uitwerken van een ondersteunings- en opvolgingsplan voor sportclubs op lange termijn met duidelijke criteria en doelstellingen binnen een afgebakend budget. Bij de reorganisatie heeft Vlabus een nieuwe functie in het leven geroepen, de consulent projecten. Deze consulent projecten houdt zich o.a. bezig met het opvolgen van het project sportclubs en de sport ondersteunende functies. WV

16 In 2014 zijn 47 clubs ingestapt in het project sportclubs, en werden 40 trainers ingeschakeld. In het sportjaar telde het project sportclubs 30 trainers die werkten in 36 sportclubs. Ook in 2014 hebben meerdere clubs samengewerkt en gemeenschappelijk een trainer via Vlabus tewerkgesteld (basketbal, handbal, ). Met de clubbestuurders en - trainers werd op 8 en 15 mei 2014 vergaderd om een tussentijdse evaluatie te maken en tegelijk een brainstorm te doen in verband met de invulling van sport ondersteunende functies. Voor het sportjaar werden de mogelijkheden van tewerkstellingsbreuk uitgebreid van 15,2/38 tot 38/38, dit als tegemoetkoming aan de vraag van de clubs naar meer flexibiliteit in het project. In het najaar 2014 werden de tarieven vastgelegd en gecommuniceerd voor de komende jaren (middellange termijn). De bedoeling is om de clubs te begeleiden naar zelfredzaamheid en professionalisering. Een tariefstijging is trapsgewijs vastgelegd in 2 trajecten. Clubs die in de periode vóór juni 2015 in het project zitten komen in een 5-jarig traject, nieuwe clubs (vanaf juli 2015) komen in een 3-jarig traject Initiatieven uitwerken om de professionele omkadering via coördinerende functies in de sportclubs te verhogen. Oprichten van een werkgroep sportclubs waarbinnen initiatieven (functies, functieomschrijvingen, loonvoorwaarden, ) worden uitgewerkt. De werkgroep sportclubs werd opgericht en bestaat uit verschillende actoren (VSF, G-sport- Vlaanderen, sportclubs, VGC, gemeenten, Vlabus). In 2014 kwam de werkgroep 5 keer bij elkaar ( ) In de werkgroep werden o.a. volgende zaken uitgewerkt: opstellen van functieomschrijvingen voor de sport ondersteunende functies met bijhorende loonvoorwaarden aanpassingen binnen het huidige project sportclubs o.a. het herbekijken van toegestane tewerkstellingsbreuken binnen het project sportclubs reglementering voor het instappen van nieuwe sportclubs in het project Samenwerken met verschillende organisaties ifv dienstverlening naar specifieke kansengroepen: in kaart brengen van kansengroepen en de bijhorende behoeften en noden detecteren. In 2014 werden verschillende kansengroepen gedefinieerd: personen in armoede personen met een migratieachtergrond personen met een beperking gedetineerden laaggeschoolden obesen: het project Move XL waarbij obese kinderen begeleid werden, liep ook nog verder. Dit is een samenwerking tussen de provincie West-Vlaanderen, de LOGO s en Vlabus. Tijdens verschillende overlegmomenten met VGC (op ), G-sport Vlaanderen (op ) en de Rode Antraciet (op ) werden de noden en behoeften van deze kansengroepen gedetecteerd en besproken. In 2014 lag de focus vooral op 2 specifieke kansengroepen, nl. personen met een beperking en gedetineerden. WV

Beleidsplan 2014-2018

Beleidsplan 2014-2018 Beleidsplan 2014-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Opbouw van het beleidsplan 3 3. Gegevensverzameling 4 3.1. Interne gegevens 4 3.1.1. Organogram AV RVB 4 3.1.2. Organogram personeel 2013 6 3.1.3.

Nadere informatie

VBL GIVE & GO 2013-2014 FACULTATIEVE OPDRACHT JEUGDSPORT

VBL GIVE & GO 2013-2014 FACULTATIEVE OPDRACHT JEUGDSPORT VBL GIVE & GO 2013-2014 FACULTATIEVE OPDRACHT JEUGDSPORT DOELSTELLING Kwaliteit van de jeugdsport in de basketbalclubs meten METHODE Continuïteit in de web applicatie Geen nieuwe vragen Vraagstelling aangepast

Nadere informatie

AANVRAAGDOSSIER VOOR SUBSIDIES AAN SPORTVERENIGINGEN

AANVRAAGDOSSIER VOOR SUBSIDIES AAN SPORTVERENIGINGEN AANVRAAGDOSSIER VOOR SUBSIDIES AAN SPORTVERENIGINGEN 1. Dit aanvraagdossier geeft uitvoering aan het vernieuwd stedelijk subsidiereglement voor sportverenigingen. Enkel sportverenigingen die voldoen aan

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES SPORT

AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES SPORT AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES SPORT Goedgekeurd door de gemeenteraad 19 december 2013 Sportvereniging: Adres:. Contactpersoon: KWALITEITSCRITERIA (deel 1) A. Voor de trainers die jeugdreeksen begeleiden

Nadere informatie

DOSSIER BELEIDSSUBSIDIES KWALITATIEF SUBSIEDIEREGLEMENT VOOR DE DIRECTE FINANCIËLE ONDERSTEUNING VAN DE ERKENDE AALSTERSE SPORTVERENIGING

DOSSIER BELEIDSSUBSIDIES KWALITATIEF SUBSIEDIEREGLEMENT VOOR DE DIRECTE FINANCIËLE ONDERSTEUNING VAN DE ERKENDE AALSTERSE SPORTVERENIGING DOSSIER BELEIDSSUBSIDIES KWALITATIEF SUBSIEDIEREGLEMENT VOOR DE DIRECTE FINANCIËLE ONDERSTEUNING VAN DE ERKENDE AALSTERSE SPORTVERENIGING REGLEMENT BELEIDSSUBSIDIES KWALITATIEF SUBSIDIEREGLEMENT VOOR DE

Nadere informatie

2 Titel van de ppt Tineke Stalmans

2 Titel van de ppt Tineke Stalmans Vlabus 2.0 2 Tineke Stalmans 3 Tineke Stalmans Organogram Vlabus 2.0 3 regio s: Regio West: provincie West-Vlaanderen provincie Oost-Vlaanderen uitgezonderd subregio s Vlaamse Ardennen en Zuid Oost-Vlaanderen

Nadere informatie

Samenwerking in regio s en burensportdiensten

Samenwerking in regio s en burensportdiensten Samenwerking in regio s en burensportdiensten SPORTREGIO KEMPEN IV Samenwerking tussen 11 gemeenten Veel verschil tussen de gemeenten: Inwonersaantal Sportdienst - werking Beschikbare infrastructuur Goede

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Impulssubsidiereglement Sportverenigingen HAMME

Impulssubsidiereglement Sportverenigingen HAMME Gemeentelijke Sportdienst Hamme Sporthal Meulenbroek Kaaiplein 32 9220 Hamme Tel: 052/47 63 74 Fax: 052/47 29 03 e-mail: sportdienst@hamme.be Impulssubsidiereglement Sportverenigingen HAMME Artikel 1:

Nadere informatie

Subsidiëringssysteem Sportclubs Holsbeek Basis- en Stersubsidie Projectsubsidies

Subsidiëringssysteem Sportclubs Holsbeek Basis- en Stersubsidie Projectsubsidies Subsidiëringssysteem Sportclubs Holsbeek Basis- en Stersubsidie Projectsubsidies Artikel 1: Krediet Voor zover er een krediet in de begroting wordt ingeschreven, kan het gemeentebestuur een basis-, project-

Nadere informatie

DOSSIER BELEIDSSUBSIDIES KWALITATIEF SUBSIEDIEREGLEMENT VOOR DE DIRECTE FINANCIËLE ONDERSTEUNING VAN DE ERKENDE AALSTERSE SPORTVERENIGING

DOSSIER BELEIDSSUBSIDIES KWALITATIEF SUBSIEDIEREGLEMENT VOOR DE DIRECTE FINANCIËLE ONDERSTEUNING VAN DE ERKENDE AALSTERSE SPORTVERENIGING DOSSIER BELEIDSSUBSIDIES KWALITATIEF SUBSIEDIEREGLEMENT VOOR DE DIRECTE FINANCIËLE ONDERSTEUNING VAN DE ERKENDE AALSTERSE SPORTVERENIGING IDENTITEIT SPORTVERENIGING / SPORTORGANISATOR Naam sportvereniging/organisatior

Nadere informatie

AANVRAAG TOT SUBSIDIËRING VAN KAMPENHOUTSE SPORTVERENIGINGEN

AANVRAAG TOT SUBSIDIËRING VAN KAMPENHOUTSE SPORTVERENIGINGEN AANVRAAG TOT SUBSIDIËRING VAN KAMPENHOUTSE SPORTVERENIGINGEN Dit aanvraagformulier geeft uitvoering aan het subsidiereglement voor Kampenhoutse sportverenigingen. Enkel aanvragen van sportverenigingen

Nadere informatie

Sessie 3 G-sport inbouwen in het bestaande aanbod

Sessie 3 G-sport inbouwen in het bestaande aanbod Sessie 3 G-sport inbouwen in het bestaande aanbod Wat is G-sport? Sportparticipatie uitgeoefend door personen met een handicap FYS VE VI AU PSY Filmpje Wie is in Vlaanderen met G-sport bezig? Vb. Vb. Vb.

Nadere informatie

Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek

Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek Bios2 thema reeks Oktober 2014 Het agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen verzamelt via de rapporteringstool Bios2 al geruime tijd

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENTE GLABBEEK

SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENTE GLABBEEK SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENTE GLABBEEK Artikel 1: Dit subsidiereglement wil Glabbeekse sportverenigingen stimuleren tot de kwalitatieve verbetering van hun sportaanbod. Het totale subsidiekrediet wordt jaarlijks

Nadere informatie

De sportverenigingen die aan de volgende criteria voldoen hebben recht op een subsidie:

De sportverenigingen die aan de volgende criteria voldoen hebben recht op een subsidie: SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN HEUVELLAND 1. Omschrijving Binnen de kredieten zoals voorzien op de begroting van de gemeente Heuvelland, kunnen sportverenigingen, erkend door het gemeentebestuur Heuvelland

Nadere informatie

Dag van de VTS-medewerker - Workshop 4 12 december 2009

Dag van de VTS-medewerker - Workshop 4 12 december 2009 Dag van de VTS-medewerker - Workshop 4 Dag van de VTS-medewerker - Workshop 4 1 Dag van de VTS-medewerker Workshop 4: Denkcelwerking en -structuur Dag van de VTS-medewerker - Workshop 4 2 Inleiding Denkcelwerking

Nadere informatie

B.A.A.S. Begeleiding en Advies Aan Sportclubs Trajectbegeleiding op maat

B.A.A.S. Begeleiding en Advies Aan Sportclubs Trajectbegeleiding op maat B.A.A.S. Begeleiding en Advies Aan Sportclubs Trajectbegeleiding op maat Reglement 2015 Inleiding Eind 2014 telt Recreas vzw 141 aangesloten sportclubs die een erg heterogene waaier van sporttakken aanbieden

Nadere informatie

Thema 4:Impulssubsidies: Het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider.

Thema 4:Impulssubsidies: Het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider. 1 Thema 4:Impulssubsidies: Het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider. Alle doelstellingen en maatregelen, hieronder opgenomen in dit thema, zijn gericht naar sportverenigingen, aangesloten

Nadere informatie

Impulssubsidiereglement jeugdsportverenigingen - Wortegem-Petegem

Impulssubsidiereglement jeugdsportverenigingen - Wortegem-Petegem Impulssubsidiereglement jeugdsportverenigingen - Wortegem-Petegem HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Alle door het Gemeentebestuur erkende sportverenigingen (d.m.v. het erkenningreglement) kunnen

Nadere informatie

Aanvraagdossier voor subsidies aan sportverenigingen

Aanvraagdossier voor subsidies aan sportverenigingen Aanvraagdossier voor subsidies aan sportverenigingen * Dit aanvraagdossier geeft uitvoering aan het subsidiereglement inzake de kwalitatieve begeleiding van de leden van de sportvereniging. Enkel aanvragen

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT SPORT GEMEENTE MEULEBEKE

SUBSIDIEREGLEMENT SPORT GEMEENTE MEULEBEKE SUBSIDIEREGLEMENT SPORT GEMEENTE MEULEBEKE I. Algemene voorwaarden Artikel 1 Binnen de perken van de door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde kredieten worden subsidies uitgekeerd aan sportverenigingen

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd. Functiebeschrijving Functie Graadnaam: diensthoofd Functienaam: diensthoofd Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Ondersteuning Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit

Nadere informatie

WERKINGSVERSLAG INDIVIDUELE SPORTEN

WERKINGSVERSLAG INDIVIDUELE SPORTEN WERKINGSVERSLAG INDIVIDUELE SPORTEN 1.KWANTITEITSSUBSIDIE (30% van het te verdelen bedrag individuele- + ploegsporten) 1.1.LEDENLIJST CLUB:... Deze hebben jullie al bijgevoegd bij het formulier clubgegevens.

Nadere informatie

Sportpromotie: Uitbesteden of zelf doen?

Sportpromotie: Uitbesteden of zelf doen? Sportpromotie: Uitbesteden of zelf doen? Enkele cijfers Vergelijking Vlaanderen en West-Vlaanderen Vlaanderen West-Vlaanderen N = 308 N = 32 (64 in totaal)

Nadere informatie

BVLO Beleidsplan 2013 2016

BVLO Beleidsplan 2013 2016 BVLO Beleidsplan 2013 2016 Legende: Beleidsdeelopdracht: blauw Strategische doelstelling: rood Operationele doelstelling: groen Actie : paars Basisopdracht 1: Organiseren van recreatieve sportbeoefening

Nadere informatie

Participatie van kinderen uit kwetsbare gezinnen in een samenwerking tussen de sportdienst en sociale partners. Houthalen-Helchteren

Participatie van kinderen uit kwetsbare gezinnen in een samenwerking tussen de sportdienst en sociale partners. Houthalen-Helchteren Participatie van kinderen uit kwetsbare gezinnen in een samenwerking tussen de sportdienst en sociale partners Houthalen-Helchteren De achtergrond De gemeente Houthalen-Helchteren wenst een sportaanbod

Nadere informatie

Reglement Jeugdsportproject Recreas clubs

Reglement Jeugdsportproject Recreas clubs Reglement Jeugdsportproject Recreas clubs 2015 1 INHOUDSTAFEL A. Procedure... 3 B. Criteria op basis waarvan punten aan het afrekeningsdossier worden toegekend:... 4 1. Aantal jeugdleden (

Nadere informatie

IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT TER VERBETERING VAN DE KWALITEIT VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN JEUGDSPORTCOORDINATOREN

IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT TER VERBETERING VAN DE KWALITEIT VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN JEUGDSPORTCOORDINATOREN Artikel 1: IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT TER VERBETERING VAN DE KWALITEIT VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN JEUGDSPORTCOORDINATOREN Elke Zultse sportvereniging die een jeugdopleiding aan zijn leden aanbiedt, erkend

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Internationaal Centrum Ethiek in de Sport 2015-2017. Internationaal Centrum Ethiek in de Sport

BELEIDSPLAN. Internationaal Centrum Ethiek in de Sport 2015-2017. Internationaal Centrum Ethiek in de Sport 1 BELEIDSPLAN Internationaal Centrum Ethiek in de Sport 2015-2017 Internationaal Centrum Ethiek in de Sport Waterkluiskaai 16-9040 Sint-Amandsberg/Gent www.ethicsandsport.com - info@ethicsandsport.com

Nadere informatie

Infofiches opleidingen voorjaar 2012

Infofiches opleidingen voorjaar 2012 Infofiches opleidingen voorjaar 2012 1. Alcohol en drugspreventie Iedereen is begaan met de problemen die voortvloeien uit middelengebruik. Als sportclub kan je ook met gebruik en/of misbruik van alcohol

Nadere informatie

I. ALGEMENE VOORWAARDEN

I. ALGEMENE VOORWAARDEN GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT : IMPULSSUBSIDIE VOOR KWALITEITSVOLLE JEUGDOPLEIDING EN BEGELEIDING I. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Binnen de perken van de door de gemeenteraad op artikel 764/332-02/002

Nadere informatie

Ronde Tafel Vlaamse sportfederaties 2020. Verslagen thematafels

Ronde Tafel Vlaamse sportfederaties 2020. Verslagen thematafels Ronde Tafel Vlaamse sportfederaties 2020 op 3 december 2013 Verslagen thematafels Thema 2: Wat zijn in 2020 de kerntaken van een sportfederatie? Moderator: Koen HOEYBERGHS Verslaggever: Chris MASSEZ 1.

Nadere informatie

Vlaamse Trainersschool (VTS)

Vlaamse Trainersschool (VTS) Infosessie Vlaamse Kwalificatiestructuur 1 (VTS) Infosessie Impulssubsidies 2 Te bespreken punten Structuur en aanbod Sterktes van competentieprofielen voor Sport Welk traject werd er afgelegd Huidige

Nadere informatie

Administratie. Communicatie. Medische opvolging. Sportieve opvolging. Het online werkkader voor elke medewerker van de voetbalclub

Administratie. Communicatie. Medische opvolging. Sportieve opvolging. Het online werkkader voor elke medewerker van de voetbalclub s ccer nline Het online werkkader voor elke medewerker van de voetbalclub Administratie Aanwezigheden, rapporten, busregeling, terrein- en kleedkamerregeling, spelersfiches Smartphone Communicatie, kalender,

Nadere informatie

Jaarverslag Herplaatsingsfonds. 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding

Jaarverslag Herplaatsingsfonds. 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding Jaarverslag Herplaatsingsfonds 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding Het Herplaatsingsfonds financiert de outplacementbegeleiding van alle ontslagen werknemers tewerkgesteld in bedrijven in het Vlaamse

Nadere informatie

Mis de train niet: tewerkstelling en fiscaliteit in de paardensport. Evert Van Mele Accountant Belastingconsulent EQUI CONSULT

Mis de train niet: tewerkstelling en fiscaliteit in de paardensport. Evert Van Mele Accountant Belastingconsulent EQUI CONSULT Mis de train niet: tewerkstelling en fiscaliteit in de paardensport Evert Van Mele Accountant Belastingconsulent EQUI CONSULT INHOUD Fiscaal gunstregime lesgevers Aansprakelijkheden Nadelen van illegale

Nadere informatie

pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen

pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen dhr. Arne Oosthuyse projectcoördinator Voka - Kamer van Koophandel O-Vl. VON-sessie: Allochtoon ondernemerschap in Vlaanderen Donderdag 9 juni 2011 Huis van de

Nadere informatie

Functieomschrijving: Jeugddienst: consulent. Functieomschrijving: consulent

Functieomschrijving: Jeugddienst: consulent. Functieomschrijving: consulent Functieomschrijving: consulent 1. Graad/ Functietitel Consulent 2. Doel van de functie Dienstverlening en ondersteuningsmaatregelen uitwerken en verbeteren ten gunste van een divers en toegankelijk, plaatselijk

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd. Functie Graadnaam: diensthoofd Functienaam: diensthoofd Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit De afdeling vrije

Nadere informatie

Erkende sportvereniging: Een sportvereniging, erkend door het gemeentebestuur, volgens de in het erkenningreglement vastgelegde regels.

Erkende sportvereniging: Een sportvereniging, erkend door het gemeentebestuur, volgens de in het erkenningreglement vastgelegde regels. Subsidiereglement sportverenigingen Dit subsidiereglement tracht bij te dragen tot de kwalitatieve verbetering van de begeleiding van de leden van de sportvereniging. De subsidies worden bepaald door de

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER BELEIDSSUBSIDIE 2014-2019 ZONNEBEKE

AANVRAAGFORMULIER BELEIDSSUBSIDIE 2014-2019 ZONNEBEKE AANVRAAGFORMULIER BELEIDSSUBSIDIE 2014-2019 ZONNEBEKE HOOFDSTUK 1 Voorwaarden met het oog op de kwaliteitsvolle begeleiding van de sportverenigingen Doelstelling 1: Beschikken over een kwaliteitsvol sporttechnisch

Nadere informatie

REGLEMENT JEUGDSPORTFONDS 2015 Jeugdvriendelijke (krachtbal)club

REGLEMENT JEUGDSPORTFONDS 2015 Jeugdvriendelijke (krachtbal)club REGLEMENT JEUGDSPORTFONDS 2015 Jeugdvriendelijke (krachtbal)club ALGEMEEN 1. Wie kan een aanvraag indienen: a. Elke krachtbalclub aangesloten bij FALOS 2. Timing (x = subsidiejaar) 15/9/x-1 vóór 1 juni:

Nadere informatie

Rol: Coördinerend directeur

Rol: Coördinerend directeur Doel van de functie Opzetten en vertalen van een overkoepelend ondersteuningsbeleid en strategie voor de scholengemeenschap, verlenen van advies en ondersteuning ten aanzien van het bestuur en de directies

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Afdeling: Dienst: Functiefamilie: strategisch leidinggevende Functionele loopbaan: decretale graad Subdienst: Code: Doel van de entiteit De gemeente

Nadere informatie

Coördinator Ervaringsdeskundigen - project gezondheidszorg (m/v) Startbaan - Online sinds vandaag

Coördinator Ervaringsdeskundigen - project gezondheidszorg (m/v) Startbaan - Online sinds vandaag pagina 1 van 5 Deze vacature is niet langer gepubliceerd. Zoek jobs Meer info over POD Maatschappelijke Integratie POD Maatschappelijke Integratie in BRUSSEL zoekt Coördinator Ervaringsdeskundigen - project

Nadere informatie

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG Vertrouwelijk CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG AT-RECRUITMENT Auditor: Pieter van Galen Datum: 05/08/11 Management Information Ninoofsesteenweg 1078 bus 1 1080 Brussel, Tel. (02) 414 25 00 Informatie over Qfor:

Nadere informatie

SUBSIDIEAANVRAAG SPORTVERENIGING (20-20 )

SUBSIDIEAANVRAAG SPORTVERENIGING (20-20 ) Kerkstraat 45, 9920 Lovendegem SUBSIDIEAANVRAAG SPORTVERENIGING (20-20 ) Naam van de vereniging: Hou de leidraad bij de hand tijdens het invullen van het dossier! 1. Kwaliteitscriteria a. Begeleiders van

Nadere informatie

SID SPORTVERENIGINGEN

SID SPORTVERENIGINGEN lijke sportdienst Hoeselt sid blz. 1/22 SID SPORTVERENIGINGEN SPORT-INFO-DOSSIER 201.-201. Alle gevraagde informatie heeft betrekking op de gegevens van het voorbije sportseizoen van 2010-2011 naam vereniging

Nadere informatie

Beleidssubsidiereglement sportverenigingen Langemark-Poelkapelle

Beleidssubsidiereglement sportverenigingen Langemark-Poelkapelle Beleidssubsidiereglement sportverenigingen Langemark-Poelkapelle Algemene bepalingen Art. 1: Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd in het budget, worden aan de door het College van Burgemeester

Nadere informatie

Provinciaal reglement voor de subsidiëring van de duurzame gehandicaptensportwerking van sportclubs. binnen de provincie Antwerpen.

Provinciaal reglement voor de subsidiëring van de duurzame gehandicaptensportwerking van sportclubs. binnen de provincie Antwerpen. Provinciaal reglement voor de subsidiëring van de duurzame gehandicaptensportwerking van sportclubs in de provincie Antwerpen Goedgekeurd door de provincieraad op 26/09/2013 Artikel 1. Doel De provincie

Nadere informatie

FORMULIER Toelagen aan verenigingen dienstjaar 2014 (gegevens van 2013) Erkende sportverenigingen (actieve en organiserende clubs)

FORMULIER Toelagen aan verenigingen dienstjaar 2014 (gegevens van 2013) Erkende sportverenigingen (actieve en organiserende clubs) FORMULIER Toelagen aan verenigingen dienstjaar 214 (gegevens van 213) Erkende sportverenigingen (actieve en organiserende clubs) Naam van de sportvereniging: Stichtingsjaar sportvereniging: Beoefende sporttak:

Nadere informatie

SPORTSUBSIDIES VERZAMELDOCUMENT SUBSIDIES VOOR SPORTVERENIGINGEN EN SPORTORGANISATOREN

SPORTSUBSIDIES VERZAMELDOCUMENT SUBSIDIES VOOR SPORTVERENIGINGEN EN SPORTORGANISATOREN SPORTSUBSIDIES VERZAMELDOCUMENT SUBSIDIES VOOR SPORTVERENIGINGEN EN SPORTORGANISATOREN IDENTITEIT SPORTVERENIGING / SPORTORGANISATOR Naam sportvereniging/organisatior Nummer bankrekening Naam titularis

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Personeel. Functienaam: bestuurssecretaris.

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Personeel. Functienaam: bestuurssecretaris. Functie Graadnaam: bestuurssecretaris Functienaam: bestuurssecretaris Functiefamilie: functioneel leidinggevend Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Algemene zaken Dienst: Personeel Subdienst: Code:

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

3. Worden transfers en schorsingen van leden van de VFV uitgevoerd door de VFV of door de KBVB? Indien niet, waarom?

3. Worden transfers en schorsingen van leden van de VFV uitgevoerd door de VFV of door de KBVB? Indien niet, waarom? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 441 van BARBARA BONTE datum: 17 maart 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Voetbalfederatie Vlaanderen (VFV) - Autonome werking Door

Nadere informatie

Databank personeelsbezetting 81 BESTUREN ZIJN OP HEDEN OOK EFFECTIEF GESTART MET GEGEVENS TE INVENTARISEREN!

Databank personeelsbezetting 81 BESTUREN ZIJN OP HEDEN OOK EFFECTIEF GESTART MET GEGEVENS TE INVENTARISEREN! Databank personeelsbezetting Nieuwsflits naar aanleiding van het project databank personeelsbezetting Een vergelijkend onderzoek voor Vlaamse gemeenten Geachte secretaris, Beste medewerker, CC Consult

Nadere informatie

Artikel 4 De subsidies kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna omschreven procedure:

Artikel 4 De subsidies kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna omschreven procedure: SUBSIDIEREGLEMENT RECREATIECLUBS GEMEENTE MEULEBEKE Actieplan AP 93: Lokale sportverenigingen blijven ondersteunen via werkings en projectsubsidies. Realisatietermijn: 2014 2019 Actie ACT 260: Sportverenigingen

Nadere informatie

WERKINGSVERSLAG PLOEGSPORTEN

WERKINGSVERSLAG PLOEGSPORTEN WERKINGSVERSLAG PLOEGSPORTEN 1.KWANTITEITSSUBSIDIE (30% van het te verdelen bedrag individuele- + ploegsporten) 1.1. LEDENLIJST CLUB:... Deze hebben jullie al bijgevoegd bij het formulier clubgegevens.

Nadere informatie

in te dienen voor 1 april 2011 APB Sport, Boomgaardstraat 22 bus 1 2600 Berchem ; subsidies@apbsport.provant.be

in te dienen voor 1 april 2011 APB Sport, Boomgaardstraat 22 bus 1 2600 Berchem ; subsidies@apbsport.provant.be Aanvraagformulier 2011 2 de golf NIEUWE PROJECTEN Subsidies voor jeugd- en gehandicaptensportprojecten in het kader van het Jeugdsportfonds Camille Paulus 1. IDENTITEIT ORGANISATIE: Naam organisatie voluit:

Nadere informatie

Dag van de VTS-medewerker - Workshop 3 12 december 2009

Dag van de VTS-medewerker - Workshop 3 12 december 2009 Dag van de VTS-medewerker Workshop : Nieuwe opleidingsinitiatieven en bijscholingen 2 Nieuwe opleidingsinitiatieven en bijscholingen. Nieuwe opleidingsinitiatieven VTS 2. Opleidingsaanbod VTS. Bijscholingen

Nadere informatie

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door...

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door... Samenwerkingsovereenkomst VDAB mediarte.be 2013-2014 DE OVEREENKOMST Tussen De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap

Nadere informatie

BO BEGELEIDING SPORTCLUBS

BO BEGELEIDING SPORTCLUBS BO BEGELEIDING SPORTCLUBS Onderstaand document vertaalt de teksten van het decreet en het uitvoeringsbesluit m.b.t. de begeleiding van de sportclubs naar een meer praktische toelichting als hulp voor de

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

PROJECTMEDEWERKER G-SPORT

PROJECTMEDEWERKER G-SPORT WERVING & SELECTIE G-sport Vlaanderen zoekt voor het steunpunt: PROJECTMEDEWERKER G-SPORT In opdracht van G-sport 1 Vlaanderen en de Vereniging van Vlaamse Provincies (VVP) gaat het Autonoom Provinciebedrijf

Nadere informatie

bijlage 1 bij agendapunt 4.2/15DB12 HERSTELPLAN OPLEIDING COMMUNICATIEMANAGEMENT HOGESCHOOL WEST-VLAANDEREN

bijlage 1 bij agendapunt 4.2/15DB12 HERSTELPLAN OPLEIDING COMMUNICATIEMANAGEMENT HOGESCHOOL WEST-VLAANDEREN bijlage 1 bij agendapunt 4.2/15DB12 HERSTELPLAN OPLEIDING COMMUNICATIEMANAGEMENT HOGESCHOOL WEST-VLAANDEREN Globale achtergrond van waaruit dit herstelplan is ontstaan. De opleiding communicatiemanagement

Nadere informatie

De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken. (West4work 3/11/2015)

De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken. (West4work 3/11/2015) De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken (West4work 3/11/2015) Controle en sanctionering Visie activeringsbeleid en inkanteling controle Bemiddelen(*) = dé centrale opdracht voor VDAB (en partners)

Nadere informatie

KUNSTENDAG VOOR KINDEREN 2013 : ENQUÊTE

KUNSTENDAG VOOR KINDEREN 2013 : ENQUÊTE KUNSTENDAG VOOR KINDEREN 2013 : ENQUÊTE Onderstaande dat meewerkten evaluatie is gebaseerd op de resultaten van een enquête die op dinsdag 19 november, maandag is twee Methodologische 25 dagen aan november

Nadere informatie

Vacature: Sportpromotor (B1-B3) Met aanleggen aanwervingsreserve

Vacature: Sportpromotor (B1-B3) Met aanleggen aanwervingsreserve Vacatures Vacature Sportpromotor (B1-B3) Omschrijving Vacature: Sportpromotor (B1-B3) Met aanleggen aanwervingsreserve 1. Wat zijn de toelatingsvoorwaarden? Om toegelaten te worden tot de vacante functie

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Pedagogisch adviseur leertijd (M/V) Cel praktijkopleiding

Functiebeschrijving: Pedagogisch adviseur leertijd (M/V) Cel praktijkopleiding Functiebeschrijving: Pedagogisch adviseur leertijd (M/V) Cel praktijkopleiding DEEL 1: CONTEXTINFORMATIE 0. Identificatiecode 1. Functietitel (M/V) Pedagogisch adviseur leertijd 2. Organisatie De adviseur

Nadere informatie

KLANTENTEVREDENHEIDSONDERZOEK FACULTATIEVE OPDRACHT PRIORITEITENBELEID. Resultaten

KLANTENTEVREDENHEIDSONDERZOEK FACULTATIEVE OPDRACHT PRIORITEITENBELEID. Resultaten KLANTENTEVREDENHEIDSONDERZOEK FACULTATIEVE OPDRACHT PRIORITEITENBELEID Resultaten Dienstverlening m.b.t. de facultatieve opdracht prioriteitenbeleid in het kader van het decreet van 13 juli 2001 en het

Nadere informatie

Medewerker pedagogische cel - Kwaliteitsbewaking

Medewerker pedagogische cel - Kwaliteitsbewaking Doel van de functie Medewerker pedagogische cel - Kwaliteitsbewaking De medewerker pedagogische cel coördineert ook de EVC- en EVK-procedure en ziet toe op de correcte afhandeling van de aanvragen. Ook

Nadere informatie

toelichting budget 2015

toelichting budget 2015 toelichting budget 2015 commissie 18 november 2014 1. prioritaire beleidsdoelstellingen sport onderwijs 2. niet-prioritaire beleidsdoelstellingen administratieve beroepen personeel informatietechnologie

Nadere informatie

Vlaamse Trainersschool

Vlaamse Trainersschool Vlaamse Trainersschool DOSSIER KANDIDAAT SPORTGEKWALIFICEERDE AMBTENAAR MET ELDERS VERWORVEN COMPETENTIES BINNEN HET SPORTBELEID Dossier in te dienen bij: Vlaamse Trainersschool t.a.v. Paul Eliaerts, afdelingshoofd

Nadere informatie

vrind Vlaamse Regionale Indicatoren

vrind Vlaamse Regionale Indicatoren vrind 2000 Vlaamse Regionale Indicatoren Colofon VRIND is een uitgave van: Administratie Planning en Statistiek Departement Algemene Zaken en Financiën Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Boudewijnlaan

Nadere informatie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie B Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie Inleiding Deze projectoproep kadert binnen de verderzetting van Actie 24 van het Kankerplan: Steun aan pilootprojecten

Nadere informatie

Vormingsplan voor vrijwilligers

Vormingsplan voor vrijwilligers Vormingsplan voor vrijwilligers 2010-2012 WOORD VOORAF Een vormingsplan is noodzakelijk voor elke vrijwilligersorganisatie die vooruit wil gaan. Jespo begreep dit al jaren geleden en ging van start met

Nadere informatie

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 OOSTCAMPUS Bestuurs- en Dienstencentrum EEN INTENSIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTE EN OCMW OOSTKAMP, ook op

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES JEUGD Periode 1 juli 2012 30 juni 2013

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES JEUGD Periode 1 juli 2012 30 juni 2013 Subsidiëring van sportverenigingen AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES JEUGD Periode 1 juli 2012 30 juni 2013 Naam van de club... De verstrekker van de gegevens:... Functie in de vereniging:... Adres:... Tel:...

Nadere informatie

1.1. Jeugdsport: sportparticipatie van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar op 1 januari van het burgerlijk jaar.

1.1. Jeugdsport: sportparticipatie van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar op 1 januari van het burgerlijk jaar. GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM REGLEMENT IMPULSSUBSIDIE 2009-2013 (gecoördineerd in zitting van het college van burgemeester en schepenen van 30 maart 2011) Artikel 1: Definities 1.1. Jeugdsport: sportparticipatie

Nadere informatie

Basisopdracht 2. Organiseren van recreatieve sportbeoefening per provincie

Basisopdracht 2. Organiseren van recreatieve sportbeoefening per provincie Basisopdracht 2 Organiseren van recreatieve sportbeoefening per provincie 2.1. Gegevensverzameling 2.1.1. Profiel van de organisatie De Vlaamse Atletiekliga heeft een afzonderlijk recreatiebeleid met Start

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

Reglement tot subsidiëring van kwaliteitsvolle sportverenigingen

Reglement tot subsidiëring van kwaliteitsvolle sportverenigingen Reglement tot subsidiëring van kwaliteitsvolle sportverenigingen Artikel. Doel Met deze subsidie wil de stad Sint-Niklaas erkende sportverenigingen op basis van criteria die een brede en kwaliteitsvolle

Nadere informatie

Asielaanvragen en beschermingsgraad januari 2016

Asielaanvragen en beschermingsgraad januari 2016 Asielaanvragen en beschermingsgraad januari 2016 Nota in het kader van de coördinatieopdracht monitoring asielinstroom van het Agentschap Integratie en Inburgering Publicatiedatum: 26 februari 2016 Inhoud

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan Flipper Mortsel VZW 2014 2015

Jeugdbeleidsplan Flipper Mortsel VZW 2014 2015 Jeugdbeleidsplan Flipper Mortsel VZW 2014 2015 1 Visie Missie (waarvoor we staan) : Kinderen en jongeren leren zwemmen op hun eigen tempo en in een familiale sfeer. Visie (waarvoor we gaan): Kinderen en

Nadere informatie

Vlaamse Trainersschool

Vlaamse Trainersschool Vlaamse Trainersschool Opleiding Aspirant-Initiator Draaiboek voor de organisatie van erkende cursus Aspirant-Initiator voor organisatoren (geldend vanaf 13 februari 2015) Afdeling Sportkaderopleiding

Nadere informatie

Vlaamse Karate Federatie

Vlaamse Karate Federatie Vlaamse Karate Federatie 1. Rapportcijfers per thema 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 7,89 8,06 7,96 Algemene tevredenheid voor Algemene tevredenheid na Motivatie 7,48 Opleiding - bijscholing - begeleiding 7,87

Nadere informatie

Wat? = een educatief centrum voor jongeren tussen 11 en 14 jaar oud, hun ouders en hun

Wat? = een educatief centrum voor jongeren tussen 11 en 14 jaar oud, hun ouders en hun Wat? = een educatief centrum voor jongeren tussen 11 en 14 jaar oud, hun ouders en hun leerkrachten om op interactieve en ervaringsgerichte wijze kennis te maken met een brede waaier aan praktisch uitvoerende

Nadere informatie

Gemeentelijke subsidies voor sport

Gemeentelijke subsidies voor sport 1 Gemeentelijke subsidies voor sport Puntensysteem voor de toekenning van de subsidies aan gemeentelijk herkende sportverenigingen in de gemeente Wichelen. 1. Afspraken met het schepencollege en de gemeenteraad

Nadere informatie

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid Workshop HR-scan Naar een duurzaam HRM beleid Inhoud Voorstelling Wat is Human Resources? Overzicht bestaande tools Waarom de HRM Cockpit? Doel van de HRM Cockpit Opbouw van het model De HRM Cockpit Aan

Nadere informatie

Phoenix Vrijwilligers positie beschrijving

Phoenix Vrijwilligers positie beschrijving Phoenix Vrijwilligers positie beschrijving Achtergrond Club is steeds op zoek naar vrijwilligers Ondersteuning van het bestuur Betrokkenheid van allen binnen de club verhogen Samenhorigheid verhogen Efficientie

Nadere informatie

Handboek Gemeentelijk Subsidiereglement

Handboek Gemeentelijk Subsidiereglement Handboek Gemeentelijk Subsidiereglement Op weg naar een kwalitatieve sportvereniging 7, 12 en 13 november 2007 Handboek Gemeentelijk Subsidiereglement Hulpmiddel om kwalitatieve subsidiereglementen op

Nadere informatie

Cursusorganisaties optimaliseren

Cursusorganisaties optimaliseren Cursusorganisaties optimaliseren Bloso-centrum Herentals 1 december 2007 Hans Ponnet Overzicht van de presentatie Stand van zaken Wie zorgt voor kwaliteitsvolle cursussen De Stuurgroep / denkcellen / DSKO

Nadere informatie

Jaarlijks actieplan 2014 Basisopdrachten (BO) Vlaamse Taekwondo Bond vzw

Jaarlijks actieplan 2014 Basisopdrachten (BO) Vlaamse Taekwondo Bond vzw Jaarlijks actieplan 2014 Basisopdrachten (BO) Vlaamse Taekwondo Bond vzw Basisopdracht 1 (BO1) Organiseren van competitieve sportbeoefening per provincie 1. Tegen het einde van de Olympiade biedt de VTB

Nadere informatie

Resultaten bevraging van de Logo s. Suggesties voor een betere lokale samenwerking

Resultaten bevraging van de Logo s. Suggesties voor een betere lokale samenwerking Inleiding Resultaten bevraging van de Logo s Ondersteuning Logo s door de provincies Ondersteuning Logo s door de lokale besturen Suggesties voor een betere lokale samenwerking Bevraging in opdracht van

Nadere informatie

Opleiding en vorming voor trainers en lesgevers (voor specifieke doelgroepen) in. Eva Vonck 6 december 2012

Opleiding en vorming voor trainers en lesgevers (voor specifieke doelgroepen) in. Eva Vonck 6 december 2012 1 Opleiding en vorming voor trainers en lesgevers (voor specifieke doelgroepen) in jouw gemeente Eva Vonck 6 december 2012 2 Inhoud Vlaamse Trainersschool: wie zijn we? Begeleidingsgerichte opleidingen

Nadere informatie

VACATURE DIGICOACH. Een tijdelijk digicoach (niveau B1- voltijds contract van 1 jaar). Indiensttreding ten laatste op 1 juni 2015.

VACATURE DIGICOACH. Een tijdelijk digicoach (niveau B1- voltijds contract van 1 jaar). Indiensttreding ten laatste op 1 juni 2015. VACATURE DIGICOACH Het bibliotheeksamenwerkingsverband BROERE (onderdeel van projectvereniging BIE) - een intergemeentelijk samenwerkingsverband tussen 8 gemeenten, met name Roeselare, Staden, Moorslede,

Nadere informatie

SPORTCONSULENT/EXPERT GEHANDICAPTENSPORT VOOR HET PROJECT MOVE IN DE SPORTREGIO NOORDEKEMPEN

SPORTCONSULENT/EXPERT GEHANDICAPTENSPORT VOOR HET PROJECT MOVE IN DE SPORTREGIO NOORDEKEMPEN SPORTCONSULENT/EXPERT GEHANDICAPTENSPORT VOOR HET PROJECT MOVE IN DE SPORTREGIO NOORDEKEMPEN Vlabus vzw, is voor het G-sportproject i.s.m de Stad Antwerpen en het Autonoom Provinciebedrijf Sport provincie

Nadere informatie

Verwelkoming. door voorzitter door sportschepen

Verwelkoming. door voorzitter door sportschepen Sportraad 16/1/2013 Verwelkoming door voorzitter door sportschepen Voorstelling aanwezige clubs Voorstelling MoVe Goedkeuring rekening sportraad 2012 Saldo op 31/12/2011 Bijwonen Malse clubactiviteiten

Nadere informatie

I. De lesgever / sporttechnische of sport(para)medische medewerker wordt aangesteld met een arbeidsovereenkomst

I. De lesgever / sporttechnische of sport(para)medische medewerker wordt aangesteld met een arbeidsovereenkomst Toelichting in verband met de tewerkstelling, de uitbetaling en de subsidiëring van de occasionele sporttechnische en sport(para)medische medewerkers binnen de facultatieve opdracht prioriteitenbeleid

Nadere informatie