Dordrechtse Krachtsport-en Atletiek Vereniging HERCULES Opgericht 5 juli 1896 Koninklijk Goedgekeurd 4 december 1905, 27 oktober 1913, 11 maart 1925

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dordrechtse Krachtsport-en Atletiek Vereniging HERCULES Opgericht 5 juli 1896 Koninklijk Goedgekeurd 4 december 1905, 27 oktober 1913, 11 maart 1925"

Transcriptie

1 Dordrechtse Krachtsport-en Atletiek Vereniging HERCULES Opgericht 5 juli 1896 Koninklijk Goedgekeurd 4 december 1905, 27 oktober 1913, 11 maart 1925 en 3 juli 1954 Aangesloten bij de K.N.K.F., K.N.A.U. JAARVERSLAG

2 Inhoudsopgave pagina 2 Agenda pagina e ledenvergadering d.d. 2 april 2014 pagina 4 Secretaris pagina 10 Werkzaamheden verenigingsmanager pagina 15 Wedstrijdorganisatiecommissie (WOC) pagina 16 Jurycommissie pagina 17 Wedstrijden atletiek baan pupillen pagina 17 Nederlandse Kampioenschap Estafette 27 en 28 september 2014 pagina 18 Dwars Door Dordt 6 april 2014 pagina 19 Univé Halve Marathon 8 maart 2014 pagina 20 Hercules Unive lopen 2014 pagina 21 Schapenkoppen Sportpark Cross 28 december 2014 pagina 22 Beginnersgroep atletiek pagina 23 Coördinator training wegatletiek pagina 24 Jeugdcommissie atletiek pagina 26 Maandag- woensdagavond trainingen loopgroepen pagina 28 Recordcommissie atletiek pagina 29 Nordic Walking en sportief wandelen pagina 35 Aerobic, streetdance pagina 36 Zumba pagina 37 Fitness pagina 38 Worstelen pagina 39 pagina 41 Kantine, klusteam pagina 45 2

3 Op woensdag 25 maart 2015, aanvang uur, vindt in de kantine de 119e algemene ledenvergadering van de DK & AV Hercules plaats. Het bestuur nodigt alle leden van HERCULES uit voor deze ledenvergadering. Als agenda wordt voorgesteld: 1. Opening en vaststelling van de agenda 2. Uitreiking prestatie-en aanmoedigingsprijzen jeugd 3. Terugblik door de voorzitter 4. Ingekomen stukken en mededelingen 5. Samengaan Hercules, Parthenon en SOAR? 6. Notulen ledenvergadering van 2 april Jaarverslag 2014 van de secretaris, afdelingen en commissies 8. Financieel verslag 2014 van de penningmeester, verslag kascontrolecommissie 9. Begroting 2015, bezuinigingen en verhogen inkomsten 10. Presentatie Mkfoodcoaching 11. PAUZE 12. Jubilarissen, prestatie-en aanmoedigingsprijzen senioren/masters, Herculeszuil 13. Uitreiking prijzen Hercules Unive lopen en halve marathon 14. Verkiezingen bestuur en commissies: Aftredend en niet herkiesbaar de penningmeester Andre Brouw Aftredend en herkiesbaar het algemeen bestuurslid Jos Vergeer Verkiezing penningmeester? Verkiezing algemeen bestuurslid Bertus Harte en Ad van der Kamp Vacatures, hoe deze op te vullen? O.a. - Commissieleden afdelingen atletiek en jeugd - Kascontrolecommissie - Leden Wedstrijd Organisatie Comité baan, wedstrijd officials - Diverse andere commissies, zoals, activiteiten, klussen, redactie, jeugd 15. Rondvraag - deelname gecombineerd junioren team NK 16. Sluiting Dordrecht, 21 februari 2015 Jan van Dalen secretaris bestuur Leden zijn in de gelegenheid om onderwerpen aan de agenda toe te voegen. Deze agendapunten met eventuele toelichting(en) dienen uiterlijk 14 dagen van te voren in het bezit te zijn van het bestuur. De op de vergadering betrekking hebbende stukken worden t.z.t. gepubliceerd op de website. Indien niet beschikt wordt over internet zullen deze bij de secretaris opvraagbaar zijn, per e- mail of via een briefje in het postbakje in de kantine. Alle activiteiten van Hercules komen na uur te vervallen. 3

4 Verslag 118 e algemene ledenvergadering DK & AV Hercules Op 2 april 2014 Aanwezig: 59 leden (zie presentielijst) 1. Opening vergadering en vaststelling agenda De voorzitter, Raphael James, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De voorzitter memoreert het overlijden van Hanny van Tilborg en Gerard Weenink, waarna een minuut stilte wordt gehouden. De agenda voor deze vergadering is akkoord. 2. Uitreiking prestatie- en aanmoedigingsprijzen jeugd Het bestuur kent de volgende prijzen toe: - Prestatieprijs atletiek junioren: Mirte Kok en Alies van Berkum. - Aanmoedigingsprijs atletiek jeugd: Miranda van Dijk. Zie voor de prestaties bijgaand overzicht: Jubilarissen, prestatie-en aanmoedingsprijzen en Herculeszuil ledenvergadering Algemene beschouwingen van de voorzitter De voorzitter kijkt terug op een in vele opzichten goed jaar. Het ledental van Hercules is iets toegenomen met zeven leden. De vereniging bestaat nu uit leden. Er is een goed financieel beleid gevoerd waarbij het begrotingstekort is teruggedrongen. Naast sportieve wedstrijden zijn er verschillende activiteiten georganiseerd met een grote opkomst zoals de Halve van Hercules, Dwars Door Dordt, Thaiboxgala, regionale atletiekwedstrijden, clubkampioenschappen, barbecue, familiedag en danceparty. Deze activiteiten zijn gerealiseerd door met name onze vrijwilligers, waarvoor dank. In het afgelopen jaar zijn er twee bijzondere prijzen, op voordracht van het bestuur, uitgereikt aan Herculanen: - Iris Pruysen: Sportvrouw 2013 van haar woonplaats Zwijndrecht. - Rosina Hodde: Sportvouw 2013 van Dordrecht. Hercules heeft besloten om in kwaliteit te investeren. Verschillende trainers zijn op cursus gegaan om zo de kwaliteit te verhogen/borgen. Dit traject loopt nog door dit jaar. Hercules heeft een contract aangegaan met Drechtwerk voor het verzorgen van het interieur van de Reeweghal. Op basis van het beperkt aantal klachten dat is binnengekomen, kan geconcludeerd worden dat de Herculanen tevreden zijn met hun club. 4. Ingekomen stukken en mededelingen Een aantal mensen heeft zich afgemeld, waaronder de bestuursleden Pim Kaufmann en Jos Verveer in verband met werkzaamheden. Kandidaat-bestuurslid Remco Gilissen is later op de avond aanwezig eveneens in verband met werkzaamheden. De secretaris, Jan van Dalen, bedankt de Club van 100 voor donaties. Vorig jaar zijn met de donatie materiaalkasten in de berging geplaatst. Dit jaar kon de vereniging een beeldscherm voor informatie aanschaffen. 4

5 Na het opheffen van het clubblad is overgestapt op een maandelijks digitale nieuwsbrief. Leden die de nieuwsbrief willen ontvangen, moeten hun adres doorgeven aan Vermeldenswaard is een aantal prestaties die atleten vorige week behaalden tijdens het WK, Masters in Boedapest: Jurgen van Berkum 45+ behaalde op de Vijfkamp een zilveren medaille. Valiere Kloosterman en Ricardo Hill behoorden eveneens tot de deelnemers. Het comité van de Drechtstadloop vraagt om hulp bij de organisatie. In het organisatiecomité zitten normaal gesproken vertegenwoordigers van Hercules en Parthenon. De vereniging krijgt een klein batig saldo als medeorganisator. Vorig jaar zetten Calvin Ducray en Arnold Hendriks zich vrijwillig in. Het bestuur zoekt nieuwe vrijwilligers. 5. Notulen ledenvergadering van 27 maart 2013 Punt 2, Prestatieprijs atletiek junioren: 1 e zin onder Mirte Kok moet als volgt luiden: Deelname aan de Nationale C-spelen, meisjes junioren C 1. Bij Alies van Berkum betreft het junioren C2 in plaats van pupillen D2. Het verslag wordt verder ongewijzigd goedgekeurd. 6 Jaarverslag 2013 van de secretaris, afdelingen en commissies De secretaris bedankt iedereen die heeft meegewerkt aan het jaarverslag. Hij loopt het jaarverslag op hoofdlijnen door. Het jaarverslag is bijgevoegd bij de vergaderstukken en gepubliceerd op Er waren geen op-of aanmerkingen, derhalve werd het jaarverslag 2013 door de ledenvergadering goedgekeurd. 7. Financieel verslag 2013 van de penningmeester, verslag kascontrolecommissie Penningmeester André Brouw deelt mee dat de stukken nog niet zijn gecontroleerd door de kascommissie, omdat zich hiervoor geen mensen hebben aangemeld. Hij vraagt of er mensen met boekhoudkundige kennis zijn die het verslag kunnen controleren. Anders moet het bestuur een accountant in de hand nemen en dat kost 3.000,-. Het jaar 2013 is afgesloten met een verlies van 4.800,-. Het bestuur heeft een aantal bezuinigingen doorgevoerd en denkt goed na alvorens niet begrote uitgaven te doen. De Kascommissie heeft vorig jaar geadviseerd om vervangingsinvesteringen te doen. Met uitzondering van de fitness zijn hiervoor helaas geen aanvragen binnengekomen. In 2014 zal er bij de fitness en in de kantine apparatuur worden vervangen. De voorraden in de kantine betreffen een schatting. Januari 2014 hebben we een telling gedaan, omdat eigenlijk niemand precies wist wat de voorraad was. Ten aanzien van liquide middelen is de vereniging financieel gezond. We teren wel langzaam in op ons vermogen. Dat is een aandachtspunt voor het bestuur. Er wordt goed gekeken of activiteiten waarvoor budget wordt gevraagd verbonden zijn aan een sportactiviteit. Het grootste deel van het bedrag bij de crediteuren is een achterstand in de huur aan de stichting. De achterstand is bijna ingelopen. De rekening courant halve marathon klopt nog niet helemaal. André zal hier nog met Kees de Pee naar kijken. De jaarrekening is niet goedgekeurd door een kascommissie. Het bestuur vraagt de jaarrekening op voorhand goed te keuren en het bestuur decharge te verlenen. De ledenvergadering gaat hiermee akkoord. 8. Begroting 2013, voorstel contributieaanpassing Bij de uitgaven gaan de loonkosten omhoog in verband met hogere loonbelasting. De algemene kosten waren in het afgelopen jaar lager, mede in verband met het opheffen van 5

6 het clubblad. Daarom is dit bedrag lager begroot. Bij de inkomsten zijn de contributies lager gesteld, omdat het bestuur niet verwacht dat er veel leden bijkomen. De inkomsten van de kantine nemen naar verwachting toe in verband met extra sporten in de hal, zoals voetbal. De penningmeester ziet advertenties als een speerpunt om extra reclame-inkomsten te krijgen. De brutowinst van de kantine is ongeveer gelijk aan vorig jaar. Marjon en Henk Holstein worden er steeds meer bedreven in om een gunstig resultaat voor de kantine te behalen. Ten aanzien van de investeringen zijn voor de kantine nieuwe koelkasten begroot. De aanschaf van software: voor de ledenadministratie moet op termijn leiden tot lagere kosten. De secretaris vraagt of de leden ideeën hebben om te bezuinigen. De volgende suggesties worden besproken: - Personeelskosten De personeelskosten bestaan uit salaris van vier werknemers, de verenigingsmanager, Ferry Doesberg, Marijke van Dijk en Peter Haring. Daarnaast ontvangen de trainers vergoedingen. Het bestuur ziet geen mogelijkheid om op deze post te bezuinigen. In dat geval zouden we mensen moeten ontslaan. Dat lijkt niet wenselijk. Bovendien kan Hercules geen mensen ontslaan met het motief dat de vereniging te weinig geld heeft. - Kantine Er is al vroeg personeel in de kantine. De kantine gaat om 9 à 10 uur open. Hercules heeft een afspraak met de Stichting dat zij de kantine open houdt voor de scholen, zodat er enige toezicht is. Er zijn in de ochtend ook aerobicslessen en de fitness van tot uur, waarvoor we open zijn. De suggestie wordt gegeven om het personeelslid achter de bar ook andere klussen te laten doen, bijvoorbeeld. schoonmaken van de keuken. Iemand merkt op dat het vies is in de keuken. De voorzitter zegt toe scherper te letten op het personeelslid in de kantine. - Verlichting Het bestuur zal aan de trainers en barmedewerkers vragen om de verlichting op de baan om uur uit te doen. De Stichting heeft bewegingsmelders in de kleedkamers laten aanbrengen. Er zal gekeken worden of dit ook elders kan. Iemand vraagt of de afstelling gewijzigd kan worden, zodat het licht wat sneller aan gaat. De verenigingsmanager zal hiernaar kijken. - Sponsoren. Het bestuur en de verenigingsmanager zijn actief op zoek naar sponsoren. - Evenementen in de hal. Kunnen we het aantal evenementen in de hal verhogen? Dat is moeilijk, want bij meer evenementen is de kans groter dat er trainingen van de atletiekverenigingen uitvallen. Daarom wordt gezocht naar de gulden middenweg. Het aantal beurzen is aan een maximum verbonden van zes per jaar. Het bestuur heeft geen voorstel gemaakt voor contributieverhoging. Het stelt voor om: 1. De bedragen zoals voorgesteld in de begroting 2014 te accorderen. 2. Het negatieve resultaat over het boekjaar 2013 ten laste van het eigen vermogen te brengen. De ledenvergadering gaat akkoord met de begroting 2014 en het negatieve resultaat over het 6

7 9. PAUZE boekjaar ten laste te komen van het eigen vermogen. 10. Jubilarissen, prestatie- en aanmoedigingsprijzen senioren/masters, Herculeszuil Het bestuur kent de volgende prijzen toe: - Jubilarissen: 65 jaar: Joop van den Brink. 50 jaar: Piet Barends 25 jaar: Mohamed Taimount, Mark van der Linde, Peter Haring, Bas Goudswaard, Jan van Dalen. - Prestatieprijs atletiek masters: Dini Grootenboer. - Prestatieprijs atletiek senioren: Iris Pruysen - Aanmoedigingsprijs wegatleten: Jolanda Maarseveen. - Prestatieprijs lange afstandslopers: Irene Kamp. - Lid van Verdienste, Adrie Kleijn. - Herculeszuil: Finishploeg trainings/herculeslopen, bestaande uit Adrie en Anneke Kleijn, Els en Jan de Kok, Lida van Gink, Marius van Sas. Zie voor de prestaties bijgaand overzicht: Jubilarissen, prestatie-en aanmoedingsprijzen en Herculeszuil ledenvergadering Uitreiking prijzen Hercules Unive lopen en Halve van Hercules Maarten Vogelezang heeft in samenspraak met Kees de Pee en Elly en Henk de Haan het idee uitgewerkt om de Methusalem factor in te voeren voor de Hercules Univé lopen en Halve van Hercules met daaraan verbonden een kampioenschap voor de leden. Van de zes wedstrijden zouden de vier beste prestaties mee tellen. Oktober 2013 viel uit in verband met het zeer slechte weer. Daarom is besloten om de drie beste resultaten te nemen. De uitslag is: Heren 3. Eric Kandel 2354,2 punten 2. Hans Rutte 2146,1 punten 1. Ruud Swartz 2383,1 punten Dames 3. Petra de Wit 2281,8 punten 2. Loes de Pee 2289,5 punten 1. Mieke van de Fluit 2393,9 punten = winterkampioen. Maarten reikt de prijzen uit. 12. Verkiezingen bestuur en commissies Pim Kaufmann is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar. De aanwezigen danken hem voor zijn inzet. Jan van Dalen is aftredend en wordt met algemene stemmen herkozen. Remco Gillisen heeft zich kandidaat gesteld voor het bestuur en wordt met algemene stemmen gekozen. Er zijn diverse vacatures voor commissies. De vraag is hoe we deze kunnen invullen. Het bestuur en de verenigingsmanager zoeken steeds meer naar persoonlijke benadering, maar we kunnen mensen niet dwingen. Het bestuur vraagt de leden actief mee te zoeken naar geïnteresseerden bij hun afdeling. 7

8 Een van de leden attendeert erop dat er bij de jeugd training wordt gegeven door junioren die nog geen 16 jaar zijn. Hoe zit het met de verantwoordelijkheid? Op z n minst zou toch een volwassene toezicht moeten houden. Het bestuur neemt dit aandachtspunt mee. 13. Rondvraag Er is ergernis over het rokersaantal op maandag en woensdag bij de ingang. Kan de plek waar gerookt mag worden verplaatst worden? Het bestuur zal kijken of het verplaatsen van de asbak een oplossing biedt. Kunnen lege plastic flesjes verzameld worden? De verenigingsmanager Frank de Visser heeft hierover geïnformeerd bij Netwerk. Dit bedrijf voert het afval niet gescheiden af bij de vereniging. Kan de bezetting van de zaal per mail doorgegeven worden? De planning van de hal staat op de website en in de vitrine in de hal hangt het rooster. Als extra zal Frank het rooster naar bepaalde kernpersonen sturen. Wanneer komt er een fusie tussen Parthenon en Hercules? Het zou een heel goed initiatief zijn, omdat we dan veel meer kunnen bereiken als atletiekvereniging in Dordrecht. Dit idee leeft bij meer leden. De voorzitter geeft aan dat er wel gesprekken gaande zijn, maar het heeft tijd nodig. Hoe is de bedrijfshulpverlening en EHBO geregeld tijdens jeugdtrainingen? De junioren zijn hiervoor niet opgeleid. De secretaris geeft aan dat Hercules geen bedrijfshulpverlening kent zoals bij bedrijven, maar er zijn wel EHBO- en reanimatiecursussen voor de trainers. Jasper Beljaars voegt eraan toe dat er bij de trainingen altijd een verpleegkundige rondloopt en ook bij de jeugd zijn ze bezig met EHBO- en reanimatiecursussen. De boekingen voor de hal en de activiteiten van de vereniging zijn niet goed op elkaar afgestemd. De vrijwilligers in de kantine hebben gigantisch veel overuren gemaakt. De verenigingsmanager spreekt dit tegen. Het was inderdaad druk, maar hij had ook geadviseerd om een andere datum te plannen. Het inzetten van vrijwilligers is in goed overleg gegaan. Het bestuur evalueert de boekingen. De vergadering heeft nu besloten om de contributie niet te verhogen. Een van de leden doet de suggestie om de contributie jaarlijks iets te verhogen, bijvoorbeeld te indexeren met de kosten. De penningmeester neemt de suggestie mee ter overweging. In het kader van bezuinigingen wordt geïnformeerd naar de verwarming. We stoken nu voor buiten. Piet Barends geeft aan dat er overal vloerverwarming is. Frank vertelt dat scholen vaak klagen dat het te koud is in de hal. Is het gebruik van zonne-energie mogelijk? De verenigingsmanager vertelt dat dit onderzocht is, maar het plaatsen van zonnepanelen blijkt te weinig op te leveren in verhouding tot de kosten. 8

9 Het is moeilijk om meer medewerkers voor de fitness te vinden, maar budgetinstanties lukt het wel om laag betaalde krachten te vinden. Brenda antwoordt dat daar in feite alleen personeel aan de bar staat. Wil je begeleiding, dan moet je daarvoor betalen. Hercules heeft per saldo meer begeleiders dan bijvoorbeeld Fit For Free. Afgelopen jaar is de discusring gerepareerd en aan de andere zijde verwijderd. Komt die terug? Het Sportbedrijf heeft toegezegd dat er een nieuwe diskuskooi voor terug komt. T.a.v. de atletiekbaan was er eerder een aantal vragen over gladheid van de baan. Volgens de gemeente is de toplaag nog prima in orde. De gemeente reinigt elk jaar de baan van zwarte aanslag. Belijning brengen ze opnieuw aan. De ervaring met de baan is persoonsgeboden. Wegatleten lopen met andere schoenen op de baan dan de baanatleten. Er wordt gevraagd of de kantine een gezonde hap kan serveren. Het bestuur gaat met de kantinebeheerder de mogelijkheden na. 13. Sluiting De voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering. Vastgesteld in de ledenvergadering van 25 maart

10 Secretaris Bestuur Tijdens de algemene ledenvergadering d.d. 2 april 2014 zijn Remco Gillissen gekozen als algemeen bestuurslid en Jan van Dalen (aftredend secretaris) herkozen als secretaris. Een functie van algemeen bestuurslid bleef vacant. Het bestuur werd als volgt gevormd: Raphael James voorzitter Jan van Dalen secretaris Andre Brouw penningmeester Brenda Andriese bestuurslid Jos Verveer bestuurslid Remco Gillissen bestuurslid vacant bestuurslid. Het secretariaat wordt ondersteund door Willy Diepeveen, die zorgt voor een uitstekende verslaglegging van de bestuurs-en ledenvergaderingen. De penningmeester heeft steun bij de boekhouding van Petra de Wit. In de loop van het jaar heeft Remco Gillissen zich terug getrokken als bestuurslid. Verenigingsmanager De verenigingsmanager (Frank de Visser) is niet meer weg te denken bij Hercules. Hij ondersteunt het bestuur, dat, bestaande uit vrijwilligers, door de complexiteit en grootte van de vereniging niet alles meer kan overzien. De taak van deze functionaris is vooral intern gericht, waarbij de verbinding en communicatie tussen bestuur en afdelingen/commissies en de commissies/afdelingen onderling bevorderd dienen te worden. Hij is het eerste aanspreekpunt voor de medewerkers en de vrijwilligers en bemiddelt bij geschillen. Daarnaast speelt hij een belangrijke rol in het aantrekken van sponsors. Tevens is hij belast met de verhuur van de sporthal t.b.v. de Stichting Overdekte Accommodatie Reeweg, hetgeen zeer naar tevredenheid verloopt. Afdelingen, commissies, vrijwilligers De gevormde afdelingen/commissies kunnen, binnen gestelde kaders, zelfstandig hun werkzaamheden uitvoeren en ontwikkelden daarbij initiatieven, die door het bestuur gestimuleerd en gewaardeerd werden en, zeker niet onbelangrijk, een geweldige steun zijn voor het bestuur. Een belangrijke rol richting de afdelingen en commissies is weggelegd voor de verenigingsmanager. Deze dient als intermediair tussen het bestuur en de afdelingen/commissies. Hij is het eerste aanspreekpunt. HET BESTUUR DANKT DEZE LEDEN VRIJWILLIGERS VOOR HUN INZET!!!! Als waardering heeft Hercules voor alle vrijwilligers wederom de vrijwilligerspassen 2014 aangeschaft. Met deze pas is het mogelijk om gebruik te maken van aanbiedingen en 10

11 kortingen, vooral op het gebied van cultuur, sport, recreatie en educatie in Dordrecht en omgeving. Aan het eind van het jaar is een kerstattentie verstrekt. Om de 2 jaar wordt er t.b.v. de vrijwilligers een zgn. bedank activiteit georganiseerd. In 2013 bestond deze uit een feestavond in de kantine, derhalve is de volgende in 2015 gepland. Daarnaast zijn er toch nog afdelingen/commissies die uitbreiding behoeven. In 2014 zijn er oproepen gedaan om de vacante functies vervuld te krijgen. De leden van de jeugdcommissie hebben eind december 2014 hun activiteiten beëindigd. Het wedstrijdsecretariaat baan/indoor heeft een minimale bezetting, maar is er toch in geslaagd om een aantrekkelijk programma vast te stellen. Oproepen zijn gedaan voor wedstrijdofficials baan en juryleden. De kantine beheerder heeft zijn werkzaamheden beëindigd. Door het ontbreken van de activiteitencommissie zijn buitensportse activiteiten uitgebleven. Daarnaast is er een groei van trainers, instructors en toezichthouders. Bij de atletiek is het mogelijk om, volgens richtlijnen van de Atletiek Unie, in eigen beheer assistent looptrainers op te leiden, hetgeen nieuwe trainers heeft opgeleverd. In 2014 is in het clubblad, op de website en informatie monitor een pagina opgenomen met vacatures. Van hun werkzaamheden van de afdelingen/commissies zijn verslagen opgemaakt die elders in dit jaarverslag te vinden zijn. Waardering Voor zijn langdurige vrijwillige inzet is Wim de Rover, tijdens festiviteiten in de Grote Kerk op 25 april 2014, door de Koning benoemd in de orde van Oranje-Nassau. Rosina Hodde, is voor haar prestaties (100 meter horden) tot sportvrouw 2014 van de gemeente Dordrecht uitgeroepen. Ledenadministratie Het bestuur is uiterst tevreden over de uitvoering van de ledenadministratie door het administratiekantoor Pi-Ad en de samenwerking is voortgezet. Overgegaan is naar het ledenadministratie pakket van All United. Regelmatig wordt overlegd, waarbij afspraken zijn gemaakt over het maandelijks en kwartaallijks aanleveren van informatie, zoals aan/afmeldingen van leden, contributie achterstanden. Representatie Het bestuur probeert, zoveel mogelijk en indien bekend, zich te representeren bij persoonlijke aangelegenheden. Daarnaast wordt aandacht besteed bij ziekten, geboortes, overlijden e.d. Mochten zodanige gebeurtenissen zich voordoen, meld dit dan aan het bestuur of verenigingsmanager. Overleg Er zijn in 2014 twaalf bestuursvergaderingen gehouden. Een greep uit de onderwerpen die zijn besproken: voordracht leden sportprom, vacatures bestuur en commissies, aansturing afdelingen, personeels-en vrijwilligers aangelegenheden, sportprestaties van onze leden, klachten van leden, schoonmaak-en onderhoud sporthal, arbeidsomstandigheden, ongewenste omgangsvormen, ledenadministratie, sponsoring, aanschaf materieel, kantinebeheer, financiën, subsidies, activiteiten jeugd, contributie achterstanden, ledenstops, uitbreiding trainers, wedstrijden, worstel aangelegenheden, informatie van de Atletiek Unie, gemeente Dordrecht en Sportraad enz.. Gezien de grootte van de agenda s en tijdsduur van de vergaderingen, waarbij bepaalde onderwerpen niet goed uitgediept konden worden, vinden er zogenaamde thematische 11

12 bestuursvergaderingen plaats, waarin over één onderwerp breedvoerig wordt gediscussieerd, zoals b.v. het fuseren van de vereniging, toekomstvisie. In 2014 is door de voorzitter deelgenomen aan de voorjaars-en najaars vergaderingen van de atletiekverenigingen in de regio Dordrecht en Rotterdam, die onder leiding staan van de Atletiek Unie. Door de verenigingsmanager zijn vergaderingen bijgewoond met andere verenigingsmanagers in den lande. Hierbij gaat het vooral om het uitwisselen van ervaringen en specifieke problemen. Daarnaast zijn er thema avonden bijgewoond georganiseerd door het sport service punt van de gemeente. Accommodatie Bestuurlijk overleg met de vertegenwoordigers van Hercules, Parthenon en de Stichting Overdekte Accommodatie Reeweg (SOAR) heeft twee maal plaatsgevonden in het zgn. voorzitters-overleg. Daarnaast is er regelmatig overleg tussen de penningmeesters. Het gezamenlijk overleg met de besturen is noodzakelijk gezien de gemeenschappelijke belangen m.b.t. de sporthal. Het overleg gaat met name over de afstemming van de evenementen georganiseerd door de Stichting in de sporthal en de bijdrage c.q. ondersteuning die de verenigingen hieraan kunnen en willen leveren, alsmede aangelegenheden betreffende het beheer van de sporthal, zoals de begroting, exploitatiekosten, meerjarenramingen, onderhoud. Het bestuur is tevreden over het gevoerde financiële beheer en beleid. Echter dit verslagjaar heeft er geen terugstorting van huurbedrag plaatsgevonden. Het bestuur is tevens tevreden over de verhuurwerkzaamheden t.b.v. de Stichting door verenigingsmanager van Hercules. De problemen m.b.t. de temperatuur en druk van de douches zijn verholpen. Nieuwe thermostaten zijn aangebracht en leidingen vernieuwd. De coating op de douchewanden blijft een probleem. De leverancier van de verf en schilder geven elkaar de schuld. Het conflict is nog niet opgelost. Overwogen wordt om een gerechtelijke procedure te starten. De armaturen van de buitenlampen zijn vernieuwd en voorzien van energiezuinige LED verlichting. Buitenschilderwerk is uitgevoerd. Aan het eind van het jaar is de fitnessruimte aangepakt. De vloer is hersteld en enkele wanden zijn opgefrist. De kosten zijn gezamenlijk gedragen door Hercules en de SOAR. De SOAR heeft een concept ontruimingsplan voor de hal gemaakt. Dit in het kader van de bedrijfshulpverlening (BHV) Dit plan is nog niet geïmplementeerd. Een groot aantal leden heeft de herhalings cursus reanimatie, bedienaar AED en EHSBO gevolgd. Zoals voorgaande jaren een uiteenzetting over de verwevenheid van de verenigingen met de Stichting. Het gebouw is eigendom van Hercules en Parthenon. Het beheer en exploitatie zijn overgedragen aan de Stichting (bestaande uit leden van Hercules en Parthenon met een onafhankelijk voorzitter). Hercules en Parthenon zijn de aandeelhouders en leveren jaarlijks een grote bijdrage aan de exploitatie, dus bij onzorgvuldig gebruik, vernielingen, onnodig energieverbruik e.d. worden de kosten aan de verenigingen, uiteindelijk aan de leden, doorberekend. Bij tekorten dienen de verenigingen dit op te vangen. Hiervoor is een verdeelsleutel, op basis van het ledental tussen Hercules en Parthenon, afgesproken. Ga zuinig om met onze hal. Dit geldt uiteraard ook voor de gasten. Maar mocht er een substantieel overschot zijn, dan kan dit verrekend worden met de huurprijzen van de deelnemende verenigingen! 12

13 Correspondentie In het verslagjaar zijn 168 (in ) correspondentiestukken geregistreerd en in behandeling genomen. Een lichte daling t.o.v Naast deze papieren poststroom worden er zeer veel s door het secretariaat ontvangen. Deze stukken zijn hoofdzakelijk afkomstig van de gemeente Dordrecht, de Atletiek Unie, de Stichting, andere sportverenigingen, studenten/scholieren, leveranciers en allerlei andere instanties. Tijdens de bestuursvergaderingen worden relevante poststukken besproken en in voorkomende gevallen actie hierop genomen. Belangrijke brieven en s werden aan de desbetreffende commissies en personen ter uitvoering of ter informatie verstrekt. Belangwekkende onderwerpen worden aangeboden aan de redactie van de nieuwsbrief of webmaster. Het gebruik van het adres: is wederom gestegen. In 2014 zijn ongeveer s ontvangen, in 2013 waren het er Het gaat om uitwisseling van informatie onderling, maar ook om het verkrijgen van informatie over Hercules, bv. trainingen, lidmaatschap, deelname aan lopen, enquêtes enz. Deze stroom s legt een zware druk op de secretaris. Ondanks dat het adres van de ledenadministratie niet meer via de secretaris verloopt, zijn er nog zo n 232 behandeld. Communicatie Om de naamsbekendheid van Hercules in Dordrecht en omstreken te versterken worden regelmatig persberichten over bepaalde activiteiten bij Hercules naar de media, zoals landelijke-en regionale kranten, regionale televisie, kabelkranten e.d., gezonden. Het gaat dan om vermeldenswaardige uitslagen bij wedstrijden op atletiek-en worstelgebied, aankondigingen van wedstrijden, beginnerscursussen voor loopgroepen of Nordic Walking. De plaatsing is afhankelijk van de ruimte of ander sportaanbod. Ongeveer 35 keer is Hercules in de media vermeld. Een enkele keer is er advertentieruimte gekocht. Bij evenementen e.d. worden posters, flyers gemaakt, die verspreid worden naar allerlei instanties, verenigingen, scholen e.d. Het ontwerp en drukwerk worden uitbesteed aan diverse reclamebedrijven. De in oktober 2013 ingevoerde nieuwsbrief is een succes gebleken. Maandelijks wordt deze via de onder de leden verspreid. In de nieuwsbrief worden in kort onderwerpen aangetipt en voor meer uitgebreidere informatie verwezen naar de Hercules website of naar de desbetreffende website. Daarnaast nog eigen nieuwtjes. In de huidige tijd is het internet niet meer weg te denken. Veel informatie verloopt dan ook via de Hercules website. Snel en actueel. Het is een mooi visitekaartje voor Hercules. Bijna dagelijks wordt er nieuwe informatie geplaatst. Het blijkt uit tellingen dat de website goed bezocht wordt. Facebook wordt ook goed gebruikt en geraadpleegd. Korte berichten die verwijzen naar activiteiten. Tevens wordt verwezen naar de website voor uitgebreidere informatie. V.w.b. het gebruik van twitter blijkt niet veel behoefte te zijn. De lichtkrant in de kantine was defect gegaan en de kosten waren te hoog voor reparatie. Hiervoor is in de plaats gekomen een monitor die verbonden is met internet. Afwisselend wordt clubnieuws, reclames, landelijk nieuws en weerinformatie vertoont. De monitor is gedoneerd door de club van 100, waarvoor dank! Als laatste communicatiemiddel moet het oude vertrouwde prikbord genoemd worden met daaronder de vakken voor de flyers, aankondigingen e.d.. 13

14 Sponsorbeleid De Verenigingsmanager heeft getracht diverse bedrijven te interesseren voor Hercules. Gezien de huidige economische situatie is dit moeilijk. Voor de Herculeslopen/halve marathon is Univé bereid gevonden dit te sponsoren. Daarnaast is Hercules blij met onze vaste locale sponsoren. Door het bestuur is een reclame brochure vastgesteld. Hierin staan de mogelijkheden (website, facebook, info monitor kantine, reclameborden) en prijzen vermeld. Diverse bedrijven hebben hiervan gebruik gemaakt, waarvoor dank. Spijtig genoeg zijn er geen bedrijven/ondernemers bereid gevonden om zich voor grote sponsoring te binden aan Hercules. Vertrouwenspersoon Carine Banga is de Vertrouwenscontactpersonen (VCP) binnen Hercules en gecertificeerd door het NOC*NSF. Veiligheid voor iedereen binnen Hercules is prioriteit. De VCP er is beperkt actief geweest in Het betrof kleine incidenten die via gesprekken konden worden opgelost. Het is niet gelukt om in 2014 een voorlichtingsavond te plannen. Werkgever Hercules heeft vier medewerkers in dienst, de verenigingsmanager, een toezichthouder fitness, een kantine medewerker en een aerobics instructor. Geheel 2014 is één van onze medewerkers ziek en is nog niet hersteld. Hierdoor dient voor vervanging gezorgd te worden, hetgeen extra kosten met zich heeft meegebracht. In 2014 is de uitvoering van de salarisadministratie door het administratiekantoor Pi-Ad gecontinueerd. Vakmanschap Om de kwaliteit van de kennis van de medewerkers, trainers en vrijwilligers op peil te houden ondersteunt het bestuur het volgen van cursussen, zowel als op sport-als organisatorisch gebied. B.v. (bij)scholingen trainers, juryleden, reanimatie, gebruik AED, EHSBO. Ondersteuning wedstrijdsecretariaten Door het secretariaat worden de administratieve werkzaamheden verricht t.b.v. de te organiseren wegwedstrijden/lopen (halve marathon, trainingslopen, DDD, baanwedstrijden), zoals het aanvragen van vergunningen bij de gemeente/parkschap, aanvragen van de atletiekbaan en sporthal, sluiten aanvullende verzekeringen, aanvragen assistentie Rode Kruis, informeren media, plaatsen info over lopen op websites, kalender Atletiek Unie, running boekje e.d. Jan van Dalen Secretaris 14

15 Werkzaamheden verenigingsmanager 2014 Dagelijkse en periodieke werkzaamheden: a. Correspondentie met de leden en afhandeling lopende zaken; b. Assistentie aan de ledenadministratie; c. Contact, overleg en advies met personeel, bestuur, leden, derden, vrijwilligers klusteam, commissies over lopende zaken, als mede te organiseren evenementen, onderhoud, wedstrijden, e.d.; d. Leiding geven aan en contact met personeel over de werkzaamheden, trainingen, clinics en evenementen. Evaluatie van fitness, aerobics en andere lessen; e. Functioneringsgesprekken met de werknemers, documenteren van vakantiekaarten, vakantie, vrije dagen ziekte, etc.; f. Public relations: het promotiebeleid uitoefenen en Hercules en haar activiteiten onder de aandacht brengen bij de media, Social Media en website. Het werven van sponsors; g. Het feliciteren en huldigen van jubilarissen, jarigen, zieken, kampioenen en recordhouders; h. Organisatie van clinics, beurzen, e.d. ter promotie van Hercules, i.s.m. de gemeente of andere organisaties; i. Voorbereiding en organisatie van: nieuwjaarsreceptie, BBQ-eindloop, vrijwilligersacties, Hercules lopen, beginnersgroep, e.d. Assistentie bij de Halve van Hercules, Santa Run; j. Overleg met Atletiek Unie, overlegorgaan verenigingsmanagers Nederland; k. Organisatie cursussen AED/EHBSO, alsmede contact met EHBO en Reanimatie Dordrecht over gezondheid en veiligheid; l. Het uitvoeren van het reclamebeleid i.s.m. de Stichting Reeweghal; m. Kasbeheer; algemeen en m.b.t. de Hercules Unive Lopen; n. Verkeersregelaarsexamens organiseren voor de vrijwilligers; o. Organisatie RopaPop; p. Organisatie kantine; vinden van vrijwilligers en kantinebeheerder en beheren van documenten en certificering medewerkers. Vanaf september inkoop benodigdheden kantine en organisatie van gelegenheden; q. Overleg met Sportbedrijf betreffende atletiek in Dordrecht, samenwerking Athletic Movements, algemene zaken, fusie; r. Kledingprojecten en trainerskleding baanatletiek, diverse bestellingen, T-shirts thaiboksen, streetdance, jeugdatletiek; s. Het organiseren van de schoonmaak van het gebouw en vertrekken van Hercules, speciaal m.b.t. de fitness en aerobics/ruimte; t. Ontwikkeling van Hercules als erkend Calibris stagebedrijf; u. Organisatie schoolatletiek; v. Opzetten project Personal Training Hercules; w. Coördinatie Fitness en groepslessen, rapportage en renovatie fitness; x. Coördinatie hulpverleners / therapeuten Reeweghal; y. Beheer website Hercules en SOAR. Frank de Visser verenigingsmanager 15

16 Wedstrijdorganisatiecommissie baanatletiek (WOC) Dordrecht beschikt over een officiële B accommodatie voor baanatletiek. Daarnaast een prima sporthal voor indooratletiek. Uitstekende accommodaties om wedstrijden te organiseren. Volgens een vast programma vinden de wedstrijden plaats. Deze worden georganiseerd door de Wedstrijd Organisatie Commissie Dordrecht. Een samenwerking tussen Hercules en Parthenon. De WOC heeft dit jaar weer de volgend wedstrijden georganiseerd: Atletiekbaan: clubkampioenschappen pupillen competitie Sporthal Reeweg: clubkampioenschappen recordindoor pupillenwedstrijd juniorenwedstrijd Echter ook dit jaar is geconstateerd dat het organiseren van wedstrijden niet een vanzelfsprekendheid is. Veel vrijwilligers zijn nodig om deze wedstrijden te laten plaatsvinden. Een groep van 3 mensen vormt de basis van deze wedstrijden. Helaas heeft Karla Blommaert dit jaar de WOC verlaten. Gelukkig was Nicole Wolters bereid haar plaats in te nemen. Maar zonder vrijwilligers voor opbouw, jury, scheidsrechters, kantine is een wedstrijd niet mogelijk. Speerpunt voor 2015 ligt dan ook bij het werven van deze vrijwilligers. Namens de WOC Anja van Giels Onderlinge baanwedstrijden Hercules / Parthenon Tijdens het zomerseizoen zijn de onderlinge Hercules - Parthenon (en TVD) baanwedstrijden georganiseerd. Deze vonden plaats op de navolgende data: dinsdag 20 mei: 5000 m baan dinsdag 17 juni:1500 m baan dinsdag 1 juli: 3000 m baan dinsdag 2 september: 5000 m achtervolging Dordwijk. Vanaf uur werd gestart, waarbij de langzaamste series eerst beginnen. Indeling van de series vindt plaats op basis van opgegeven streeftijden. De uitslagen werden dezelfde avond op de websites van de verenigingen geplaatst. Aan het eind van de series wordt het eind klassement opgemaakt, waarbij op basis van de beste 3 tijden een score bepaald wordt, rekening houdend met leeftijd en sekse (methusalem factor). In totaal hebben 107 atleten deelgenomen. De uitslag over-all luidt: 1. Gerard Groothuizen 2. Wim Derks 3. Ruud Schwarz Jan van Dalen, secretaris 16

17 Jurycommissie Op papier zijn er veel juryleden (Hercules en Parthenon), echter in de praktijk zijn er voor de wedstrijden, maar net een voldoend aantal inzetbaar. Het lukte dan net om de wedstrijden te organiseren. Eind van het jaar hebben diverse juryleden aangegeven te stoppen, i.v.m. leeftijd, verhuizing e.d. Hierdoor dreigt er ondercapaciteit om nog officiële wedstrijden te organiseren. Dit bedreigt niet alleen de atletiekwedstrijden, maar ook de wedstrijdstatus van verschillende wegwedstrijden, waaronder de Dwars door Dordt en de Drechtstadloop. Aan het eind van het jaar is een oproep geplaatst voor deze functies. Het behalen van het certificaat is makkelijker geworden, omdat nadat de 2 daagse cursus (op zaterdag) is gevolgd er geen verplicht examen behoeft te worden afgelegd. Daarnaast is er behoefte aan wedstrijdofficials en scheidsrechters. In 2014 konden gelukkig alle wedstrijden doorgang vinden. Dank en waardering voor deze leden, die zeer belangrijk en noodzakelijk werk verrichten. Margitte van Houwelingen van Parthenon is namen WOC Dordrecht contactpersoon jury. Jan van Dalen secretaris Pupillenafdeling De Veldloop competitie 2013/2014 is al jaren een zorgenkindje. Hercules is door 9 pupillen vertegenwoordigd, waarvan 2 pupillen een podiumplaats hebben behaald. Hercules is tijdens de pupillencompetitie door 25 pupillen vertegenwoordigd, waarvan 3 Herculesatleten een podiumplaats hebben behaald. Vijf Herculaantjes zijn door de StARD uitgenodigd voor de Vijf Regiowedstrijd vanwege hun goede prestaties tijdens de eerste twee wedstrijden van de pupillencompetitie. De Vijf Regiowedstrijd is een wedstrijd waar de regio s Rijnmond, Dordrecht, Zeeland, West- Brabant en Zuid-Holland Midden tegen elkaar strijden. Atleten die na de tweede wedstrijd van de pupillencompetitie bij de eerste vijf in het klassement staan worden uitgenodigd om tijdens deze wedstrijd de regio te vertegenwoordigen. Dit jaar is de Vijfregio wedstrijd door de regio Dordrecht georganiseerd bij de atletiek vereniging Typhoon. Buiten de veldloop- en pupillencompetitie wordt ook aan de indoorwedstrijden in de Reeweghal door een redelijk aantal pupillen deelgenomen. Gemiddeld schrijven voor deze wedstrijden zo n 25 pupillen zich in. De trainersgroep heeft een aantal wijzigingen ondergaan. Twee trainers zijn gestopt en twee trainers zijn doorgeschoven naar de junioren afdeling. Gelukkig is een aantal ouders bereid gevonden om toe te treden tot de trainersgroep, waardoor het aantal trainers redelijk stabiel is gebleven. Op elke groep staan momenteel twee trainers. Peter van der Spoel Trainer A-pupillen / wedstrijdsecretariaat pupillen 17

18 Nederlandse Estafette Kampioenschappen 27 & 28 september 2014 Na maanden van training was het dan eindelijk zover. De Nederlandse Estafette Kampioenschappen te Amstelveen en de atleten van Hercules waren erbij. Ook deze editie konden alle atleten, begeleiders, trainers en een aantal ouders weer met een grote bus mee. Dit is mede mogelijk gemaakt door pinkwin. Dank hiervoor! De pupillenteams hadden deze dag allemaal een eigen teambegeleider, die de warming-up verzorgde en ervoor zorgde dat alle atleten op tijd op de wisselpunten werden gebracht. De organisatie verliep die dag vlekkeloos, met dank aan alle begeleiders! Het vrouwen 4x100m estafetteteam moest voor Hercules het spits afbijten. Zij zijn in een sterk deelnemersveld op een keurige 6 e plaats geëindigd met een dik PR van seconden. Al snel moesten ook de 4x40m en de 4x 60m estafetteteams van de jongens B-pupillen en de jongens en meisjes A-pupillen aan de bak. Als het maar goed gaat bij de wissels. Het ging goed! Bij alle teams is het estafette stokje foutloos over de finish gebracht. Super! Nu volgde er voor iedereen een pauze van 1,5 uur, waarna de teams van de speciale estafettes nog moesten lopen. In deze pauze was er gezorgd voor een speciale verrassing: er werd een lunch aangeboden voor alle atleten, trainers en begeleiders. Het zag er geweldig uit en het heeft dan ook iedereen doen smaken! Dit alles was mogelijk gemaakt door Slingers en Taarten en Uit de tuin in de keuken. Bedankt hiervoor! Na de lunch stonden er voor Hercules 3 teams bestaande uit 2 B-pupillen en 1 A-pupillen aan de start. Een speciaal team is ook nog eens een mix van jongens en meisjes. Er wordt dan niet vier keer dezelfde afstand gelopen, maar de B-pupillen lopen 40 meter en de A-Pupillen 60 meter. Ook deze 3 teams hebben een keurig resultaat neergezet! De doelstelling van Hercules was behaald. Iedereen heeft reglementair gewisseld en alle teams staan keurig in de uitslagen lijst vermeld! Teruggekeken kan worden op een zeer geslaagde eerste NEK-dag. Op de tweede dag kwam er voor Hercules 1 team in actie. Het meisjes D-junioren team. De loopsters (startloopster Sophie, Miranda, Emma en slotloopster Maritt) hadden zich ten doel gesteld om een tijd op de klok te krijgen van seconden. Dit zou een notering opleveren in de nationale ranglijst van Dit behoorde zeker tot de mogelijkheden want het PR van de dames was 33,61 seconden. Een paar dagen voor de grote dag zat de spanning er bij een aantal al behoorlijk in. Zou het wel lukken? Om precies half vier begon de 4x60m voor meisjes D. De dames liepen in de vierde serie (van vier) in baan twee. Series worden bij dit soort evenementen altijd op tijd ingedeeld, waarbij de laatste serie altijd de snelste serie betreft. Ze moesten aantreden tegen grote namen, zoals de teams van Sparta, Rotterdam Atletiek en AAV 36. Het startschot klonk. Hopen dat alles goed gaat! De wissels gingen goed en het verschil op de finish met de snelste was niet al te groot. Er kwam een tijd van seconden voor onze dames op de klok! Een heel dik PR, 0.61 seconden er af en dik onder de seconden. Resultaat: een hele fraaie 7e plaats en de notering in de nationale lijst is gehaald! Top gedaan meiden! Nog heel even werd er gekeken naar het clubrecord, dat op 32,95 seconden staat. Wat zaten ze er dicht bij. Volgend jaar weer een NEK? Wel voor deze teams! Op naar volgend jaar! 18

19 Dwars Door Dordt (DDD) zondag 6 april 2014 In 2014 werd de DDD-loop voor de 67 ste keer georganiseerd door het zelfde organisatiecomité als in 2013, onder voorzitterschap van Kees de Pee. Ook dit jaar was er voor de scholen de mogelijkheid om met en zonder tijdwaarneming te lopen. Door het actief benaderen van scholen zijn er steeds meer scholieren die deelnemen aan de jeugdlopen. Totaal waren het er 199 deelnemers. Het was goed loopweer met een heerlijke temperatuur. Op de 10 km wedstrijd was Paul Verkleij van Loopgroep Aart Stigter bij de heren de winnaar in een tijd van min. Bij de dames was Carla Ophorst van AV Olympus 70 uit Naaldwijk de winnaar in een tijd van min. De snelste atleet van Hercules was bij de heren Ruud Schwarz in de tijd van min. en bij de dames Gerda Huiskamp in de tijd van min. Op de 5 km prestatieloop was bij de heren Greg van der Velde van Hercules de winnaar in een tijd van min. Bij de dames was Anouk Perey uit Rotterdam de winnaar in een tijd van min. In totaal waren er 1422 inschrijvingen waarvan er 1294 in de uitslag zijn opgenomen. Er waren 92 deelnemers van Hercules km wedstrijd km prestatieloop m jeugdloop (met tijdwaarneming) m jeugdloop (met tijdwaarneming) 0-10 km snelwandelen scholieren voor de jeugdlopen zonder tijdwaarneming In 2015 zal de 68 ste editie van de DDD-loop worden georganiseerd en hopen weer meer deelnemers te mogen begroeten. Namens de organisatie DDD, Maarten Vogelezang. 19

20 Record aantal deelnemers bij zomers Halve van Hercules 8 maart 2014 Peter-Jan Hardenbol en Agnes Schippers wonnen zaterdag 8 maart 2014 de Halve van Hercules. Zij waren met en op de halve marathon oppermachtig. Bijna 600 lopers deden mee aan het evenement dat onder zeer mooie weer omstandigheden plaatsvond. Daarnaast stonden de 10 km, 5 km en jeugdlopen op het programma. Waar de lopers een jaar eerder nog de ijzige koude trotseerden, scheen de zon op 8 maart 2014 volop. Dit zorgde mogelijk voor meer deelnemers dan in 2013, toen er ruim 400 van start gingen. Vooral op de halve marathon was er nu meer interesse, terwijl de jeugd zich ook in grote getale liet zien. Een andere reden is dat de Halve van Hercules sinds 2013 bij het Grote Rivieren Loopcircuit hoort. Dit zorgt voor meer bekendheid en bovendien kunnen de lopers aan een over-all klassement deelnemen. De 5 km werd gewonnen door John Philipsen (16.33) en Frouke Benz (22.22). De 10 km werd gewonnen door Maurits Heikoop (35.21) en Anja Vliet (47.18). Jeugdlopen Zo n 100 kinderen gingen van start met de Punt Interieurbouw jeugdlopen op de atletiekbaan op het Sportpark Reeweg. Traditiegetrouw waren kinderen van de Statenschool en De Griffioen goed vertegenwoordigd. Op de 400 meter waren Joel Ripzaad (2.06) en Anouk Peters (1.53) de winnaars. Op de 600 meter waren Jimo de Kok en Wieke Hoogerwerf (beiden 2.17) de snelsten. Op de meter wonnen Ryan Huigen (4.17) en Eliza Damsteeg (4.37). Organisatieteam Al jaren werken dezelfde mensen samen binnen het organisatieteam. Dit zijn Willy Diepeveen, Mieke van der Fluit, Gos Koernap, Sibrand Komdeur, Kees de Pee, Henk Rotermundt, Karin Stam, Maarten Vogelezang en Matthieu Wüst. Zij worden gesteund door een groot aantal vrijwilligers om het evenement jaarlijks tot een succes te maken. 20

21 Hercules Univé lopen Als vanouds zijn er ook dit jaar weer vijf trainingslopen georganiseerd. De sponsoring is na een jaar zonder sponsor uiteindelijk beland bij Univé verzekeringen. Het is niet noodzakelijk gebleken dat er lopen t.g.v. slechte weersomstandigheden moesten worden afgelast. Wel is het parkoers aangepast in verband met werkzaamheden in de Merwelanden. Het aantal deelnemers per afstand : afstand januari februari oktober november december totaal Totaal Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de deelname een neerwaartse tendens vertoont en met name de deelname aan de jeugdlopen teleurstellend is. Het gemiddelde aantal deelnemers per loop is dit jaar 105, hetgeen weer minder is dan voorgaande jaren. Er is getracht om met het instellen van een winterkampioenschap voor Hercules leden het aantal deelnemers te verhogen, maar daar is niet echt sprake van. Men komt hiervoor in aanmerking als van de 5 trainingslopen en de Halve marathon er 4 zijn gelopen. Onderstaand de uitslag van de editie De door Runnersworld beschikbaar gestelde cadeaubonnen zijn uitgereikt tijdens de Algemene Ledenvergadering. plaats naam categorie punten plaats 1 Mieke vd Fluit D ,9 1 e dame 2 Ruud Schwarz H ,1 1 e heer 3 Eric Kandel H ,2 2 e heer 4 Loes de Pee D ,5 2 e dame 5 Petra de Wit D ,8 3 e dame 6 Gerda Huiskamp D ,8 4 e dame 7 Willy Diepeveen D ,5 5 e dame 8 Hans Rutten H ,1 3 e heer Gelukkig kon het organisatiecomité ook dit jaar weer rekenen op de onmisbare hulp van onze vrijwilligers. Deze groep bestaat uit een vaste kern, maar gelukkig zijn er weer mensen bijgekomen die dit jaar voor het eerst betrokken zijn bij de lopen. Het organisatiecomité wil deze vrijwilligers weer bedanken voor hun inzet. Henk en Elly den Haan, Kees de Pee, Maarten Vogelezang 21

22 Schapenkoppen Sportpark Cross zondag 28 december 2014 Geheel onverwacht was deze nieuwe traditie, vorig jaar de eerste, een extra uitdaging vanwege een vers pak sneeuw op zaterdag en opgevroren door de koudste nacht van Zaterdag in de gestaag vallende sneeuw het gehele parkoers uitgezet en zondagmorgen vroeg met het organisatieteam het parkoers gecontroleerd of het verantwoord was om de cross door te laten gaan. Het parkoers was heel goed te belopen en het weer was uitmuntend met heel veel zon en de temperatuur van net onder 0 Celsius. Benieuwd hoeveel atleten de moeite zouden nemen om de gladde wegen te trotseren om naar Sportpark Reeweg te komen om te gaan crossen. Helaas waren het er beduidend minder dan vorig jaar, veel jeugdleden van SC Emma vonden het zaterdag al zo slecht dat zij toen al hadden besloten om niet te komen. Mede door de relatief mindere opkomst is ter plaatse besloten om de deelnemers die 1 ronde of meer moesten lopen gelijktijdig te laten starten. Op zondag 28 december 2014 werd deze 2 de editie georganiseerd vanuit de kantine van Hercules en er waren 46 deelnemers. Voor de jeugd t/m 8 jaar en 9 t/m 10 jaar was er een parcours uitgezet rond de voetbalvelden van 1000 m. Voor de jeugd van11 t/m 14 jaar was er een parcours uitgezet van 1 grote ronde rond de voetbalvelden en buiten om het sportpark met 2 x een slootovergang en een beklimming van de dijk met een totale lengte van 1820 m. Voor de senioren was er een parkoers uitgezet van 2 en 3 grote ronden van 1820 m, totaal 3640 m respectievelijk 5460 m. Aantal deelnemers: 1000 m - 4 (2 Hercules) 1820 m - 4 (1 Hercules en 3 Emma) 3640 m - 13 (9 Hercules en 2 Emma) 5460 m - 25 (15 Hercules en 0 Emma) Winnaars: 1000 m meisjes t/m 8 jaar Novi Hermus, Parthenon in m jongens 9 t/m 10 jaar Mees Schneider, Hercules in m meisjes 9 t/m 10jaar Senna Paul, Hercules in m jongens 11 t/m 12 jaar Jelle Schneider, Mookhoek in m meisjes 11 t/m 12 jaar Denise Dijkstra, Hercules in m meisjes 13 t/m 14 jaar Marit Beenstra, Emma in m mannen Rick Verhagen, C.A.V. Energie in m vrouwen Petra de Wit, Hercules in m mannen Lars Gerritsen, A.V. Passaat in m vrouwen Gerda Huiskamp, Hercules in Iedereen, zowel vrijwilligers als deelnemers was zeer te spreken over de organisatie en het aantrekkelijke parcours dat uitgezet was op en rond het Sportpark. De medewerking van het Sportbedrijf Dordrecht is zeer op prijs gesteld. De organisatoren hebben dan ook in de evaluatie unaniem besloten om van deze cross een traditie te maken en vast op de loopagenda te zetten eind december. In 2015 zal deze cross georganiseerd worden vanuit de Emma kantine. Het organisatieteam: Martin Laros, Hans Michels, Leon Steenbakker, Ernst Vlasblom en Maarten Vogelezang. 22

23 Beginnersgroep atletiek Traditiegetrouw is in 2014 wederom een beginnersgroep atletiek gestart. De cursus werd geleid door Andries Bonenschansker. In de kennismakingsavond werd een presentatie gegeven over kleding en schoeisel door Sportcentrum Dordrecht en een uitleg omtrent de medische en sociale kant door de medewerkers van Praktijk aan de Dijk. De opkomst lag ongeveer op hetzelfde aantal als voorgaande jaren. De groep was enthousiast, echter door allerlei omstandigheden waren er nu ook weer afvallers. Na 6 weken trainen was er een testloop van 1 kilometer om te zien wat de vorderingen waren. Tevens kon besloten worden om lid te worden van Hercules. Vervolgens werd de cursus voortgezet om na 11 weken de cursus af te sluiten met de De Cor Melger eindloop over 5 kilometer. Alle deelnemers hebben deze met succes volbracht. De loop werd gevolgd door de traditionele BBQ. De aanwezigen lieten zich het goed smaken. Een en ander werd muzikaal omlijst door een DJ. Door het goede weer was het goed toeven op de balustrade en middenterrein van de atletiekbaan. Uit de evaluatie bleek dat de begeleiding van de overgang van de beginners naar de reguliere loopgroepen verbetering behoeft. Naast de beginnersgroep heeft Hercules ook de Start to Run in het voorjaar verzorgd. Een project in samenwerking met de Atletiekunie en Runners World. Trainers en begeleiders bedankt voor jullie hulp, inzet en tijd. De secretaris, Jan van Dalen 23

24 Coördinator training wegatletiek Doelstellingen 2014 en wat is er bereikt Brenda Andriese startte 2014 als coördinator wegatletiek. Daar zij wel veel vrijwilligerstaken uitvoerde voor Hercules (bestuurstaken, trainer en coördinator) heeft ze halverwege het jaar gevraagd of ik het stokje als coördinator over wilde nemen. Je kunt nu eenmaal niet alles tegelijk doen. Na een goede overdracht ben ik na de vakantie begonnen met het coördineren van de wegatletiek. Natuurlijk ga ik de charme en enthousiasme van Brenda niet evenaren, maar dat hoop ik dan weer op andere terreinen goed te maken. Hoofddoelstelling voor 2014 was het aanbod trainingen wegatletiek goed in evenwicht te brengen voor de leden van Hercules. Dit is goed geslaagd. Er is voldoende keuze voor de atleten om te trainen. Je kunt dan op de maandag tot en met de donderdag trainen. De reguliere trainingen zijn zo ingericht dat de atleten 3x per week hardlopen. 2x met een vaste trainer en 1x zelf in het weekeind. Vandaar dat de Hercules trainers of op maandag/woensdag of op dinsdag/donderdag training geven. In principe zijn er drie mogelijkheden: Maandag / woensdag en zelf kan je dan op zaterdag ook nog iets doen aan hardlopen. 3 niveaus: groep 1, 2 en 3 Dinsdag / donderdag en zelf kan je dan op zondag ook nog iets doen aan hardlopen. 5 niveaus: Groep A, B, C, D en basis. Maandag / donderdag als je het voorlopig bij 2x per week wilt houden. Als je er dus voor kiest om op maandag/donderdag te blijven lopen krijg je te maken met 2 verschillende trainers. Er is weer regelmatig overleg tussen alle wegatletiek trainers. Regelmatig met de gediplomeerde trainers en ook incidenteel met de gehele groep van trainers en begeleiders. Als eerste is gezamenlijk gekeken wat gaat er goed en wat beter kan. Hieruit is een aantal ideeën naar voren gekomen die ofwel direct uitgevoerd worden ofwel op de rol zijn komen te staan voor Zie verder in dit verslag. Verder zijn de marathon trainingen en de beginnersgroep 2015 opgestart vanuit het overleg. Wat betreft de documentatie is er een aantal verbeteringen doorgevoerd. De deel website wegatletiek van Hercules is geheel up-to-date gebracht dankzij Jeroen en Lilian. De richtlijnen voor de loopgroepen zijn bijgewerkt, staan online en zal ook onderdeel zijn van de voorlichting voor de beginners Verbeteren van de kennisdocumenten voor de trainers en begeleiders. Er is inmiddels een aantal documenten in de trainers bibliotheek: Documentnaam Doel Auteur Status Loopbeleid Regelen overgang tussen de groepen Chris Gereed 2015 wegatletiek versie Tekst Hercules site Alle tekst op internet tav informatie Willem Gereed - wegatletiek bijwerken Leidraad hardlopen Overzicht techniek en trainingsmethoden Willem Bespreken in groep Trainers toolbox Excel met tooling hoe schema s te maken Willem Gereed en tijden te berekenen Routeboek Hercules Mogelijke routes vanaf Hercules. Dient te Willem Gereed worden uitgebreid met routes ook 24

25 Overzicht trainers Formulier Algemene intake 2015.docx differentiëren naar routes met goed licht Informatie over huidige trainers: groep en mailbox Enquête formulier atleten kan gebruikt worden door trainers voor analyse van hun groep. Willem Willem Gereed Gereed 2014 was een goed jaar met veel loopplezier voor de leden van Hercules. Dit was natuurlijk niet mogelijk geweest zonder enthousiaste hulp van alle vrijwilligers in het bijzonder de (hulp)trainers en begeleiders. Investeren in de toekomst Hercules heeft in 2014 goed geïnvesteerd in de toekomst van de wegatletiek. In mei 2014 zijn Petra de Wit en Willem Pankow geslaagd voor de opleiding BLT3. Calvin Ducreay is geslaagd voor de opleiding Prestatie Looptrainer op niveau 4. Dit is een geweldige ontwikkeling en een grote kwaliteitsslag voor de afdeling Wegatletiek. De trainers en begeleiders moeten door blijven gaan met zichzelf te verbeteren. Wedstrijden In 2014 heeft Hercules een aantal wedstrijden (mee) georganiseerd in de regio. Univé lopen, crosses en grote wedstrijden in Dordrecht zoals de Hercules Halve Marathon, Dwars Door Dordt en Drechtstadloop. Bij al deze lopen heeft Hercules ook een groot aantal vrijwilligers geleverd. Ook hier was de uitvoering niet mogelijk geweest zonder de inzet van hen. Elke atleet dient te beseffen dat je pas een wedstrijd pas leuk kan lopen als hij goed georganiseerd is en dat hiervoor dus veel vrijwilligers nodig zijn. Daarom een tip voor elke atleet. Als je geblesseerd bent of zomaar om eens wat terug te doen: Geef je op als vrijwilliger bij een evenement waar Hercules aan meedoet. Het jaar (2015) ging, zoals gebruikelijk, weer goed van start met de Hercules nieuwjaarsloop. Geheel door Hercules georganiseerd en vlekkeloos verlopen. Chris van der Veer heeft het schema voor de marathon lopers Rotterdam gemaakt. Dit schema heeft er toe geleid dat een heel groot deel van de lopers zijn of haar PR aangescherpt heeft. Het schema was zeer individueel wat vele voordelen heeft voor de atleten om zich goed te verbeteren. Het kostte natuurlijk wel veel tijd voor Chris om al die schema s individueel te maken. Heel erg bedankt daarvoor. Doelstellingen 2015 Voor 2015 heb ik een aantal doelen geformuleerd onder het motto: Improve yourself (oké dat is misschien te veel Engels, maar daar moeten we het maar mee doen). De beginnersgroep nog beter begeleiden door middel van documenten en ook sneller invoeren in de reguliere groepen. Verbreden van het aantal begeleiders door middel van nieuwe cursus BLT2 van Chris van der Veer. Evenals het stimuleren van nieuwe begeleiders in de groepen. Uitwisselen ideeën met andere verenigingen. Boek(je) hardloopprestaties verbeteren afmaken en bespreken met hulptrainers. Discussie avonden techniek. Coördinatoren wegatletiek Brenda Andriese en Willem Pankow 25

26 Jeugdcommissie Wokken met de junioren, januari Dit jaar gingen gewokt bij de Wok aan de Krispijnse weg. Ruim voor de tijd was iedereen al aanwezig. Per categorie gingen de junioren aan een eigen tafel zitten.veel junioren hebben deze avond heerlijk zitten smullen van het lekkere eten, van het hoofdgerecht en zeker ook van de toetjes. Het was een lekkere en gezellige avond. Geweldig. Ook de pupillen hebben geweldig gegeten. Vooraf bedenk je dat je misschien wel naar de voedselbank moet om alle overgebleven pannenkoeken te brengen. Niets was minder waar. Alles ging schoon op. Pupillendisco, februari Dit jaar was er weer een disco voor de pupillen met een diskjockey, gespecialiseerd in kinderdisco s. Hij heeft de pupillen 2½ uur lang beziggehouden met dansen, spelletjes en wedstrijdjes. De dj en de kinderen gunden zichzelf bijna geen tijd om te pauzeren. Ze bleven allemaal maar doorgaan. En als er al even pauze was, dan werd er snel een glaasje sinas, cola of sap gedronken en een hapje gegeten om meteen daarna weer door te gaan met dansen. Avond4daagse, juni Traditiegetrouw liep Hercules ook dit jaar weer mee met de A4D. Iedereen liep 5 kilometer. Een afstand die fluitend afgelegd werd. De laatste dag liepen alle deelnemers een afstand van ongeveer 7,5 km door de binnenstad. Dit was erg leuk en gezellig, want er stonden heel veel mensen langs de kant. In de binnenstad sloten muziekkorpsen zich aan. Na afloop van de 4 de dag kregen alle deelnemers een medaille van de organisatie en een cadeautje van Hercules, een frisbee. Familiedag, juni Dit jaar werd deze dag, de grootste activiteit van de jeugdcommissie, voor de vakantie georganiseerd. Gelukkig was het mooi weer. Zo n dag moet gewoon buiten plaatsvinden. Na een gezamenlijke, pittige, warming-up werd er door de kinderen en alle familieleden gesprint, vergesprongen, balgeworpen en een estafette gelopen. Niet-atletiekonderdelen werden ook gedaan: skilopen en fietsbandenestafette. Als afsluiting van deze dag werd door bijna iedereen de 400 meter gelopen. Een toch wel pittige afstand. Na afloop was er voor alle deelnemers en vrijwilligers een lunch bestaande uit broodjes, tropische salade en fruitsalade. Alle kinderen kregen een medaille en alle deelnemers kregen een diploma met daarop hun prestaties. Veel junioren, senioren en trainers hebben deze dag meegeholpen met opbouwen en afbreken, jureren, begeleiden, verwerken van alle uitslagen en eten klaarmaken. 26

27 Haloweendisco, november In de kantine van Parthenon was er voor alle jeugdleden van Hercules en Parthenon een Halloweendisco. Geweldig griezelig uitgedost kwamen veel leden van Hercules en Parhenon Halloween vieren. Er werd gedanst, spelletjes gedaan, gesnoept en gedronken. Er werden prijzen uitgedeeld aan de leukst uitgedoste feestgangers. Het was gezellig. Een leuk feest! Sinterklaasfeest, november Sinterklaas was nog maar net in Nederland of hij kwam al op bezoek bij Hercules. De trainers van de pupillen hadden een leuk en uitgebreid parcours voor de pupillen opgebouwd. Alle kinderen waren fanatiek aan het trainen toen Sinterklaas, met 3 Pieten, binnenkwam. De Pieten gingen natuurlijk meedoen. Sinterklaas ging overal kijken. In de kantine zaten alle kinderen rond Sinterklaas. Sinterklaas stelde de kinderen vragen en de kinderen mochten ook vragen stellen aan Sinterklaas. Alle kinderen kregen een cadeautje en de trainers een chocoladeletter. Voor de kinderen die aan wedstrijden hadden meegedaan was er een diploma met hun beste prestaties van het afgelopen jaar. Oliebollentraining, december Traditiegetrouw was er ook in december 2014 weer een oliebollentraining voor alle junioren. De junioren hadden eerst een speltraining en daarna konden ze heerlijk oliebollen eten. De junioren zaten met hun eigen categorie aan een tafel. Aan het lawaai en gelach was duidelijk te horen dat dit heel gezellig was. Voor alle junioren lagen er cadeautjes onder de boom. Waren het in 2013 jaar mutsen, in 2014 waren het sokken. Hopelijk ligt er dit jaar ook weer iets onder de boom. Ook alle junioren die dit jaar aan een wedstrijd hadden meegedaan kregen een prestatiediploma. Aan het eind van ieder jaar krijgen de winnaars van de pr-competie, d.w.z. degenen die de meeste PR s gehaald en geëvenaard hebben, een diploma. De jeugdcommissie. Katja en Irene 27

28 Maandag- en woensdagsavond loopgroepen Dit jaar zijn er weer nieuwe lopers verwelkomd vanuit de beginnersgroep. Zij starten bij Jolanda en Gos van de 5 kilometer loopgroep en stromen geleidelijk door naar de andere loopgroepen om daar nieuwe sportieve uitdagingen te zoeken. Elk jaar stellen de verschillende loopgroepen verschillende loopevenementen als doel en passen de trainingen hierop aan, t.w.: de loopgroep t/m 5 kilometer onder leiding van Jolanda en Gos heeft dit jaar meegedaan aan de Hercules Unive lopen, die Hercules 5 keer per jaar organiseert; de loopgroep t/m 10 kilometer onder leiding van Frans en Frank heeft dit jaar meegedaan aan de Drechtstadloop, City Pier City, marathon van Rotterdam, de Dam tot Damloop en de 7- Heuvelenloop. Dit gebeurt in samenwerking met de loopgroep t/m 15 kilometer onder leiding van Henk en Ad; de loopgroep t/m 15 kilometer onder leiding van Pauli heeft dit jaar weer meegedaan aan de marathon van Rotterdam en de Berenloop op Terschelling; de loopgroep t/m 20 km onder leiding van Piet doet bijna aan elke loopevenement mee. Dit jaar een uitstapje naar Budapest voor de halve marathon. De woensdagavondgroep doet al, met 4 ploegen, 5 jaren mee aan de jaarlijkse (in de maand juni) estafette marathon van Passaat in Papendrecht met succes. Voor het 5 e achtereenvolgend jaar is de 1 e prijs behaald. Traditioneel hebben Henk en Elly in december een kerstdiner georganiseerd voor de maandag-en woensdag avond lopers en de Nordic Walkers. Dit jaar is genoten van Hollandse tapas van traiteur Nannings. Tijdens deze avond werd afscheid genomen van Anneke Kleijn en Wil van de Wijk. Zij hebben beiden voor tientallen jaren de barbezetting op de woensdagavond tot uur voor hun rekening genomen. Zij ontvingen bloemen en bonnen. Henk en Elly en alle barmedewerkers worden bedankt voor dit bijzondere evenement. Alle (assistent) trainers, vrijwilligers en sporters van de maan- en woensdagavond. 28

29 Recordcommissie Met ingang van vorig jaar zijn de recordlijsten uitgebreid met 10 km s op de weg. Alvorens als record te kunnen worden erkend, dient de prestatie wel aan een aantal criteria te voldoen. de prestatie moet geleverd zijn op een door de KNAU gecertificeerd parkoers. Dat wil zeggen dat alleen officieel opgemeten parkoersen geldig zijn. Het door de eigen organisatie opmeten van een parkoers geldt dus niet. de tijd moet sneller zijn dan het huidige record op de baan in die klasse. In de topperiode van de lange afstand, jaren 70 en 80 van de vorige eeuw, hebben veel toppers (Wim Hol, Gerard Blom e.d.) ook 10 km s op de weg gelopen, maar daar is toen nooit aandacht aanbesteed, omdat het geen officieel record was. Overigens behoeft men niet bang te zijn, dat er te weinig 10 km s met een gecertificeerd parkoers in Nederland zijn, want in 2015 kan men op 68 plaatsen in Nederland terecht. Er zullen er dus allicht wel een paar in de buurt zijn. Aantal clubrecords Het afgelopen jaar werden in totaal 94 clubrecords gevestigd, verbeterd of geëvenaard, waarvan 1 op de estafette. In vergelijking met voorgaande jaren geeft dit het volgende beeld: 2010: 101 records 2011: 68 records 2012: 88 records 2013: 65 records 2014: 94 records De stand van zaken lijkt positief. Maar liefst 45 % meer records dan vorig jaar, maar als men kijkt naar het prestatieniveau in zijn algemeenheid en het aantal senioren dat actief is voor de vereniging, dan is de situatie uiterst bedroevend. Zeker bij de baanatletiek. Momenteel bevindt Hercules zich qua prestaties op het niveau van zo n 60 jaar geleden. Gelukkig hebben we een aantal veelbelovende junioren, maar een probleem hierbij is meestal, dat, als ze gaan studeren, zij Dordrecht moeten verlaten en als ze wat verder weg gaan studeren, zijn ze op dat moment voor de club verloren en je moet altijd maar afwachten of ze na hun studie terugkomen. Verdeling clubrecords De volgende 20 (2013: 17) leden waren verantwoordelijk voor de 93( 65) individuele clubrecords: 1. Charity Bouman Janet van Heeringen Joop v.d. Brink 8 Mieke v.d. Fluit 8 Ruud Schwarz 8 6. Piet Barends 7 7. Bijan Jalalian 6 8. Alies van Berkum 5 Gerda Huiskamp 5 Petra de Wit Sylvia Loendersloot Dick Haartsen 2 Dini Grootenboer Dick Recourt 1 Iris Pruysen 1 Jannie Harlaar 1 Joke Heijmans 1 Merel Dielessen 1 Milan van Tiggelen 1 Willy Diepenveen 1 29

30 Daar er maar één estafetterecord viel te noteren, komen op de lijst van estafette recordverbeteraarsters slechts vier namen elk 1 maal voor: 1. Alies van Berkum 1 Janneke Keller 1 Mariska Wüst 1 Vera v.d. Niet 1 Verheugend is, dat er ditmaal wat meer verbeteraar(ster)s waren dan het voorgaande jaar. Twee dames/meisjes wisten meer dan 10 maal een clubrecord te verbeteren Ook ditmaal hadden de veteranen weer duidelijk de overhand. Zij namen bijna 2/3 van de recordproductie voor hun rekening. Heren senioren ontbreken deze keer. Er was slechts één dame betrokken bij de damesrecords en dan nog in de estafette. Voor het overige zorgden de meisje voor de records bij de dames. Er werd dit jaar slechts één estafetterecord verbeterd. en er vielen 10 indoorrecords te noteren. De dames/meisjes hadden het ditmaal wederom wel heel duidelijk voor het zeggen. De heren/jongens bleven toch weer behoorlijk achter qua recordproductie. 13 dames/meisjes zorgden voor 61 clubrecords tegen 7 heren/jongens voor 33 clubrecords. Records per leeftijdscategorie Verdeeld over de verschillende leeftijdscategorieën was het resultaat als volgt (tussen haakjes 2013): Pupillen 2 (0) Junioren 25 (15) Senioren 5 (0) Senioren T/F44 1 (7) Veteranen 61 (43) Het moest het afgelopen jaar weer duidelijk van de oudjes komen, hetgeen toch geen best teken is. De jeugd lijkt aardig terug te komen, maar men moet er wel rekening mee houden, dat één atlete meer dan de helft van de recordproductie bij de junioren voor haar rekening nam en wel op slechts 3 nummers. Bij de jongens junioren moest alles van één man komen. In de gehandicaptenklasse T/F44 viel er slechts 1 clubrecord te noteren, daar Iris Pruysen een jaar had vol blessureleed. 31

31 Records naar groep nummers sprint ( meter) 5 10 middenafstand (600 meter - 1 mijl) 18 7 lange afstand ( m) 6 9 superlange afstand (langer dan meter) estafettes 1 - hordelopen (50 m m steeple) 1 1 hoogspringen 2 4 polsstokhoogspringen - - verspringen 6 2 hink-stap-springen 5 - kogelstoten 4 3 gewichtslingeren 2 1 discuswerpen - 2 kogelslingeren 13 3 bal-/speerwerpen 3 4 meerkampen (werpvijfkamp) 5 3 loopnummers (inclusief estafettes) hordelopen 1 1 springnummers 13 6 werpnummers meerkampen (werpvijfkamp) 5 3 Het aantal clubrecords op de middenafstand ging sterk vooruit, dankzij Charity Bouman. Ook het aantal recordverbeteringen op de superlange afstand nam sterk toe. De recordproductie bij het verspringen kende een duidelijke stijging, evenals die bij het kogelslingeren. Er zijn nog steeds geen clubrecords te noteren bij het polsstokhoogspringen, maar heel misschien is dat in 2014 wel het geval. De loopnummers in haar geheel gingen goed vooruit (stijging 33 %), terwijl het aantal records op zowel de springnummers zelfs meer dan verdubbelde en de recordproductie op de werpnummers met bijna 50% toenam. Eigenlijk bleef alleen het hordelopen achter. Nieuwe clubrecords Het aantal nieuwe clubrecords was aardig over de diverse groepen nummers verdeeld, met de superlange afstand en de werpvijfkamp als lijstaanvoerders. Er kwamen dit jaar 15 nieuwe clubrecords bij, waardoor het aantal clubrecords steeg tot 928. Grensverleggers waren qua leeftijd Joop v.d. Brink (4 x), Mieke v.d. Fluit (3 x), Dick Haartsen en Piet Barends (elk 2 x) en Jannie Harlaar (1 x). Janet van Heering fungeerde als opvulster (3 x) en Iris Pruysen zorgde voor een extra record in haar categorie. Officieuze clubrecords Het afgelopen jaar werden er geen officieuze indoorrecords gevestigd, verbeterd of geëvenaard. Overzicht nieuwe, verbeterde en geëvenaarde clubrecords Op de volgende bladzijden is een overzicht gegeven van de 94 clubrecords met datum, categorie en plaats van vestiging. Piet Barends 32

32 datum cat. nummer prestatie naam plaats opm MC kogelslingeren Sylvia Loendersloot Rotterdam DV meter Gerda Huiskamp Schoorl JB 60 meter horden 9.32 Bijan Jalalian Dordrecht indoor JB verspringen 5.99 Bijan Jalalian Dordrecht indoor DV45 halve marathon Gerda Huiskamp Dordrecht DV55 halve marathon Mieke v.d. Fluit Dordrecht MC 600 meter Charity Bouman Tilburg JB verspringen 6.02 Bijan Jalalian Dordrecht indoor JB hink-stap-springen Bijan Jalalian Dordrecht indoor MB hink-stap-springen Alies van Berkum Dordrecht indoor JA hink-stap-springen Bijan Jalalian Dordrecht indoor MA hink-stap-springen Alies van Berkum Dordrecht indoor DV65 kogelstoten 6.95 Dini Grootenboer Dordrecht indoor HV meter weg Willy Diepeveen Dordrecht MC kogelslingeren Sylvia Loendersloot Rotterdam DV meter Petra de Wit Rotterdam DV45 marathon Petra de Wit Rotterdam DV meter Petra de Wit Rotterdam DV meter Petra de Wit Rotterdam DV50 marathon Petra de Wit Rotterdam HV meter Ruud Schwarz Rotterdam HV meter Ruud Schwarz Rotterdam HV meter Ruud Schwarz Rotterdam HV55 marathon Ruud Schwarz Rotterdam DV meter Mieke v.d. Fluit Rotterdam nieuw DV meter Mieke v.d. Fluit Rotterdam DV meter Mieke v.d. Fluit Rotterdam DV55 marathon Mieke v.d. Fluit Rotterdam HV meter Dick Haartsen Rotterdam nieuw HV60 marathon Dick Haartsen Rotterdam nieuw MC 600 meter Charity Bouman Breda MC 1000 meter Charity Bouman Leiden MB 1000 meter Charity Bouman Leiden MA 1000 meter Charity Bouman Leiden D 1000 meter Charity Bouman Leiden MC 800 meter Charity Bouman Hilversum MB 800 meter Charity Bouman Hilversum MA 800 meter Charity Bouman Hilversum D 800 meter Charity Bouman Hilversum DV meter weg Gerda Huiskamp Heukelum HV meter weg Ruud Schwarz Heukelum DV meter Gerda Huiskamp Dordrecht DV meter Mieke v.d. Fluit Dordrecht nieuw DV65 kogelstoten 6.53 Dini Grootenboer Dordrecht MC 1000 meter Charity Bouman Waalwijk MB 1000 meter Charity Bouman Waalwijk MA 1000 meter Charity Bouman Waalwijk D 1000 meter Charity Bouman Waalwijk 33

33 datum cat. nummer prestatie naam plaats opm MB 400 meter Alies van Berkum Vlaardingen MA 400 meter Alies van Berkum Vlaardingen D 400 meter Alies van Berkum Vlaardingen MC 600 meter Charity Bouman Gorinchem DT meter Iris Pruysen Emmeloord nieuw HV meter Ruud S chwarz Dordrecht DV meter Mieke v.d. Fluit Dordrecht nieuw HV meter Dick Recourt Dordrecht HV70 kogelstoten 9.11 Piet Barends Dordrecht DV35 kogelslingeren Janet van Heeringen, Dordrecht DV35 werpvijfkamp Janet van Heeringen, Dordrecht nieuw DV40 kogelslingeren Janet van Heeringen, Dordrecht DV40 speerwerpen Janet van Heeringen, Dordrecht DV40 werpvijfkamp Janet van Heeringen, Dordrecht nieuw DV meter Gerda huiskamp Dordrecht DV45 gewichtslingeren 6.30 Janet van Heeringen, Dordrecht DV45 kogelslingeren Janet van Heeringen, Dordrecht DV45 speerwerpen Janet van Heeringen, Dordrecht DV45 werpvijfkamp Janet van Heeringen. Dordrecht nieuw HV70 kogelslingeren Piet Barends Dordrecht HV70 werpvijfkamp p Piet Barends Dordrecht HV80 gewichtslingeren 9.44 Joop v.d. Brink Dordrecht HV80 kogelslingeren Joop v.d. Brink Dordrecht HV80 speerwerpen Joop v.d. Brink Dordrecht HV80 werpvijfkamp Joop v.d. Brink Dordrecht nieuw MC kogelslingeren Sylvia Loendersloot, Rotterdam DV35 kogelslingeren Janet van Heeringen, Dordrecht DV40 kogelslingeren Janet van Heeringen, Dordrecht DV45 kogelslingeren Janet van Heeringen, Dordrecht HV70 kogelstoten 9.17 Piet Barends Dordrecht HV70 kogelslingeren Piet Barends Dordrecht HV80 kogelslingeren Joop v.d. Brink Dordrecht D Zweedse estafette Alies van Berkum Mariska Wüst Janneke Keller Vera v.d. Niet Oud-Beijerland JB hink-stap-springen Bijan Jalalian Hilversum HV65 hoogspringen 1.10 Piet Barends Dordrecht nieuw HV70 hoogspringen 1.10 Piet Barends Dordrecht nieuw HV70 verspringen 2.58 Joop v.d. Brink Dordrecht nieuw HV75 verspringen 2.58 Joop v.d. Brink Dordrecht nieuw HV80 verspringen 2.58 Joop v.d. Brink Dordrecht nieuw JPD 40 meter 7.1 Milan van Tiggelen,Dordrecht indoor MPC verspringen 3.13 Merel Dielessen Dordrecht indoor HV meter Ruud Schwarz Dordrecht HV55 halve marathon Ruud Schwarz Dordrecht DV60 halve marathon Mieke v.d. Fluit Dordrecht DV60 marathon Joke Heijmans Terschelling DV Jannie Harlaar Nijmegen nieuw 34

34 Nordic Walking / Sportief Wandelen Het jaar 2014 was voor de afdeling er eentje, waarin veel is moeten improviseren. Diverse trainers kampten met ziekte en blessures. De trainingen gingen gelukkig toch door, dank zij de extra inzet van de overige trainers en ook sommige leden. Uitval van lessen door slecht en extreem weer waren beperkt, dank zij een geweldige zomer en herfst. Chione v.d. Beek heeft met succes haar trainers diploma gehaald. Joop van den Brink heeft het afgelopen jaar zeer zorgvuldig, zoals iedereen van hem gewend is, de adressenlijst en lijst up-to-date gebracht en bijgehouden. Op de ledenlijst staan per december 61 leden ingeschreven. De lijst is grondig opgeschoond door te vragen in welke afdeling de leden in werkelijkheid actief zijn. Instroming gebeurde doordat geïnteresseerden contact opnamen met de vereniging, vaak van horen zeggen, maar ook door eigen speurwerk. Het is al weer enkele jaren geleden, dat gezamenlijk met de loopgroepen in een advertentie aandacht gevraagd werd voor Nordic Walking en Sportief Wandelen. Toch is het ledental redelijk op peil gebleven, ondanks dat de hype voor NW van een aantal jaar geleden voorbij is. Winkels in Dordrecht verkopen ook geen stokken of onderdelen meer. Elly den Haan heeft op 18 november. de algehele leiding aan mij overgedragen. Ze blijft wel actief als trainer; waar het nodig en ook mogelijk voor haar is. Eindejaars rally: Het einde van ons weer sportieve jaar is weer afgesloten met het traditionele etentje in december, dat weer geweldig was verzorgd door Henk en Elly den Haan. Het was, zoals altijd, weer heel gezellig en sfeervol. Ook de "oliebollenloop", met na afloop de zelfgebakken bollen van Ad, was weer erg gezellig. Ik wil dit verslag kort houden, want in ons uitgebreide jaaroverzicht van 2014 staat de informatie, zoals bedoeld voor onze leden, trainers en bestuur. (Deze ligt ieder jaar en dat al jarenlang ter inzage in een van de bakken onder het prikbord in de kantine). Ad van de Kamp 35

35 Aerobics In 2014 werden de lessen, BBB, Pilates, Steps, Streetdance en Yoga gegeven in de Hercules aerobicszaal. Coördinator Marijke van Dijk is door ziekte niet in staat geweest om les te geven en haar lessen werden overgenomen door invallers. Marijke s taken als coördinator werden door de verenigingsmanager opgevangen. Op deze manier konden de lessen toch doorgaan en is er relatief weinig uitval geweest. In het najaar is gebleken dat de opkomst bij de lessen terugliep en is er een onderzoek gedaan naar de oorzaak. Algemene conclusie is dat het programma wat verouderd is en er wordt gewerkt om medio 2015 met een vernieuwd programma te komen. De Hercules Dance Demo is dit jaar niet doorgegaan, te weinig deelnemers hadden zich aangemeld. Streetdance jaar Afgelopen jaar hebben de meiden van de streetdance weer volop getraind op de vrijdagavond. Het is een gezellig hecht clubje en de meiden zijn reuze enthousiast! Dat blijkt wel toen onverwachts het eindoptreden van juni 2014 niet doorging bij Hercules, waar de meiden altijd het hele jaar naar uit kijken en hard voor oefenen. De groep is namelijk naar de stad gegaan en hebben daar een eigen optreden gegeven! Er stonden veel mensen te kijken en meteen is er van de gelegenheid gebruik gemaakt om flyers uit te delen om reclame te maken voor Hercules! Carola de Wit 36

36 Streetdance 8-11 en jaar Op woensdagmiddag worden er danslessen gegeven van tot uur voor de leeftijden 8 t/m11jaar en van tot uur van 12 t/m 15. De danslessen worden gegeven vanuit hiphop/streetdance. Er komen verschillende dansstijlen aan bod. Vooral de dansen die in zijn op het moment. Denk daarbij aan de dansen die naar voren komen in televisie talentenjachten every body dance now of so you think you can dance. Er wordt gevarieerd in het aanbod van spellen en opwarming. De kinderen hebben een grote inbreng in de les. Er wordt gekeken en geluisterd naar de kinderen wat zij leuk vinden en gezamenlijk wordt er een leuke les samengesteld. Angela Klijn Zumba De lessen zijn nog populair en goed gevuld. Er wordt met veel enthousiasme gedanst. Maribel de Boer-Yepes, die samen met mij om toerbeurt les gaf op de maandagavond, is er mee gestopt. In haar plaats is Zsuzsanna Kobor gekomen. Maribel blijft beschikbaar voor noodgevallen Ina Bertrand zumba instructor 37

37 Fitness De afdeling fitness bij Hercules biedt de fanatieke sporters al jarenlang alles wat er nodig is om goed te kunnen trainen. De afgelopen jaren is geïnvesteerd in onder andere nieuwe gewichthef stangen en rubbercoatend schijven was een redelijk jaar. Hercules heeft natuurlijk te maken met de steeds hevigere concurrentie. Maar nog steeds heeft Hercules ten opzichte van andere sportscholen een aantrekkelijke contributie en daarnaast de gemoedelijke verenigingssfeer. De concurrentie van andere sportscholen is zeker merkbaar. Daarom wil Hercules blijven focussen op een groei qua ledenaantal. Hiervoor zijn de openingstijden aangepast zodat we nu open zijn van uur tot uur. Ook heeft de fitnessruimte een noodzakelijke opfrisbeurt gehad. In 2014 is het nodige aan apparatuur vervangen en gerepareerd. Voor 2015 staan naast de geplande reparaties en onderhoud ook de aanschaf van nieuwe loopbanden in de planning. In 2015 wordt wederom gekeken naar de optie om een toegangscontrole te realiseren. Verder gaan we door met het vervangen van de metalen schijven door rubbercoatend schijven. Van de kettlebells wordt veelvuldig gebruik gemaakt, dus daar gaan we ook mee uitbreiden om zo iedereen van dienst te kunnen zijn en te blijven. Jos Verveer. 38

Dordrechtse Krachtsport-en Atletiek Vereniging HERCULES Opgericht 5 juli 1896 Koninklijk Goedgekeurd 4 december 1905, 27 oktober 1913, 11 maart 1925

Dordrechtse Krachtsport-en Atletiek Vereniging HERCULES Opgericht 5 juli 1896 Koninklijk Goedgekeurd 4 december 1905, 27 oktober 1913, 11 maart 1925 Dordrechtse Krachtsport-en Atletiek Vereniging HERCULES Opgericht 5 juli 1896 Koninklijk Goedgekeurd 4 december 1905, 27 oktober 1913, 11 maart 1925 en 3 juli 1954 Aangesloten bij de K.N.K.F., K.N.A.U.

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering op vrijdag 24 april 2009

Algemene ledenvergadering op vrijdag 24 april 2009 Hiermee nodigt het bestuur van AV Hanzesport alle leden van de vereniging uit voor de Algemene ledenvergadering op vrijdag 24 april 2009 in het clubgebouw aan het Deventerachterpad 1 te Zutphen aanvang

Nadere informatie

Zie voor de prestaties bijgaand overzicht: Jubilarissen, prestatie-en aanmoedingsprijzen en Herculeszuil ledenvergadering 2015.

Zie voor de prestaties bijgaand overzicht: Jubilarissen, prestatie-en aanmoedingsprijzen en Herculeszuil ledenvergadering 2015. Concept verslag 119 e algemene ledenvergadering DK & AV Hercules op 25 maart 2015 Aanwezig: 51 leden (zie presentielijst) 1. Opening vergadering en vaststelling agenda De voorzitter, Raphael James, opent

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering AV Start 78. Donderdag 25 maart 2010

Algemene Ledenvergadering AV Start 78. Donderdag 25 maart 2010 Algemene Ledenvergadering AV Start 78 Donderdag 25 maart 2010 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Verslag algemene ledenvergadering 2009 4. Uitreiking prestatiebekers --- run for

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom.

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom. 1 Verslag algemene Ledenvergadering sv Sportlust 19 maart 2009 Concept verslag De Algemene Ledenvergadering van de Sportvereniging Sportlust heeft plaats gevonden in het clubgebouw van Hockeyvereniging

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2014

Financieel Jaarverslag 2014 Financieel Jaarverslag 2. Voorwoord 3. Balans Activa 4. Balans Passiva 5. Toelichting op de balans 6. Investeringen en afschrijvingen 7. Exploitatierekening baten 8. Exploitatierekening lasten 9. Begroting

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010

Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010 Jaarverslag Sportvereniging OKK 2009 Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010 Het bestuur van Sportvereniging OKK te Nieuwkoop nodigt alle leden van de vereniging uit tot het bijwonen van de jaarvergadering

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Aanwezig: volgens presentielijst 23 leden 1. OPENING De voorzitter opent om 19:30u in sporthal De Phoenix de Algemene Leden Vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering

Verslag Algemene Ledenvergadering Verslag Algemene Ledenvergadering Maandag 28 november 2016, 19:00 uur, vergaderruimte zwembad Otterveurdt 1. Opening door de voorzitter De voorzitter, Marcel de Raat, opent om 19:10 de vergadering en heet

Nadere informatie

www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014

www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014 Communicatieplan R.K.V.V. St. Odiliënberg www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014 Inhoud: 1. Inleiding... 3 2. Doelgroepen... 4 3. Communicatiemiddelen... 5 4. Interne en externe

Nadere informatie

Dordrechtse Krachtsport-en Atletiek Vereniging HERCULES JAARVERSLAG 2011

Dordrechtse Krachtsport-en Atletiek Vereniging HERCULES JAARVERSLAG 2011 Dordrechtse Krachtsport-en Atletiek Vereniging HERCULES Opgericht 5 juli 1896 Koninklijk Goedgekeurd 4 december 1905, 27 oktober 1913, 11 maart 1925 en 3 juli 1954 Aangesloten bij de K.N.K.F., K.N.A.U.

Nadere informatie

Dordrechtse Krachtsport-en Atletiek Vereniging HERCULES Opgericht 5 juli 1896 Koninklijk Goedgekeurd 4 december 1905, 27 oktober 1913, 11 maart 1925

Dordrechtse Krachtsport-en Atletiek Vereniging HERCULES Opgericht 5 juli 1896 Koninklijk Goedgekeurd 4 december 1905, 27 oktober 1913, 11 maart 1925 Dordrechtse Krachtsport-en Atletiek Vereniging HERCULES Opgericht 5 juli 1896 Koninklijk Goedgekeurd 4 december 1905, 27 oktober 1913, 11 maart 1925 en 3 juli 1954 Aangesloten bij de K.N.K.F., K.N.A.U.

Nadere informatie

JAARPLAN 2013 CLUSTER RECREANTEN

JAARPLAN 2013 CLUSTER RECREANTEN Atletiek Vereniging Hylas Correspondentie-adres : De Landman 138 1827 JC Alkmaar Accommodatie : Sportpark Viaanse Molen Havinghastraat 4 JAARPLAN 2013 CLUSTER RECREANTEN Maart 2013 1 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Welkom bij De Keien. Informatiebijeenkomst voor ouders van de jeugdleden 4 juni 2010

Welkom bij De Keien. Informatiebijeenkomst voor ouders van de jeugdleden 4 juni 2010 Welkom bij De Keien Informatiebijeenkomst voor ouders van de jeugdleden 4 juni 2010 Het doel van deze avond Welkom Het hoofddoeldoel van deze avond is om de ouders van onze jeugdleden op de hoogte te brengen

Nadere informatie

T.C. Skinlo. Algemene Leden Vergadering 1 maart Opening 1

T.C. Skinlo. Algemene Leden Vergadering 1 maart Opening 1 T.C. Skinlo Algemene Leden Vergadering 1 maart 2016 Opening 1 Agenda 1. Opening en mededelingen 2. Ingekomen stukken 3. Goedkeuring notulen ALV 12 november 2015 4. Jaarverslagen bestuursleden 5. Goedkeuring

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 2012

Algemene Ledenvergadering 2012 Algemene Ledenvergadering 2012 Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 21-05-2012. Aanvang 19.30 uur. Locatie: NOVA college, Steve Bikostraat 75, 2131RZ Hoofddorp.

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering. Voetbalvereniging Monnickendam d.d. 25 november 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering. Voetbalvereniging Monnickendam d.d. 25 november 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering Voetbalvereniging Monnickendam d.d. 25 november 2014 Locatie Aanwezig Afwezig met kennisgeving Verslag : Kantine Voetbalvereniging Monnickendam : leden : Cees Zonneveld,

Nadere informatie

Dordrechtse Krachtsport-en Atletiek Vereniging HERCULES JAARVERSLAG 2010

Dordrechtse Krachtsport-en Atletiek Vereniging HERCULES JAARVERSLAG 2010 Dordrechtse Krachtsport-en Atletiek Vereniging HERCULES Opgericht 5 juli 1896 Koninklijk Goedgekeurd 4 december 1905, 27 oktober 1913, 11 maart 1925 en 3 juli 1954 Aangesloten bij de K.N.K.F., K.N.A.U.

Nadere informatie

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering Dutch Lighttown HD Club Schoolstraat 2 5595CS Leende Tel +31 (0)40-7370397 Internet: www.dutch-lighttown-hd-club.nl KvK Eindhoven V 40 240 650 IBAN/Rekeningnummer:NL89 Rabo 0127.4987.45 BIC: RABONL2U.

Nadere informatie

B.C.Goirle. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1. Bestuur 2. Artikel 2. Jeugd 4. Artikel 3. Bondscompetitie 4. Artikel 4.

B.C.Goirle. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1. Bestuur 2. Artikel 2. Jeugd 4. Artikel 3. Bondscompetitie 4. Artikel 4. B.C.Goirle Huishoudelijk Reglement Artikel 1. Bestuur 2 Artikel 2. Jeugd 4 Artikel 3. Bondscompetitie 4 Artikel 4. Recreatie 4 Artikel 5. Kascontrole 5 Artikel 6. Toelating nieuwe leden 5 Artikel 7. Discipline

Nadere informatie

Almelose Atletiek vereniging Sisu

Almelose Atletiek vereniging Sisu AAV SISU een korte introductie: Graag stellen we u voor aan A.A.V. SISU. Maar waarschijnlijk is dit niet eens nodig want SISU is één van de bekendste atletiek verenigingen van Almelo en omstreken. A.A.V.

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Opening Ger lijnders opent de vergadering en heet de aanwezige leden, 52 in getal, van harte welkom. Ondanks de dag en het tijdstip een mooie opkomst. Het dames

Nadere informatie

REGLEMENT CLUBRECORDS VAN INDOOR-OUTDOOR EN WEGWEDSTRIJDEN

REGLEMENT CLUBRECORDS VAN INDOOR-OUTDOOR EN WEGWEDSTRIJDEN REGLEMENT CLUBRECORDS VAN INDOOR-OUTDOOR EN WEGWEDSTRIJDEN Atletiekvereniging Edam Aan de erkenning van clubrecords van Atletiekvereniging Edam (hierna te noemen : A.V. Edam) zijn de volgende regels verbonden.

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING DONDERDAG 22 APRIL 2010 20.00 UUR LOKATIE: CLUBGEBOUW HERMES. Status verslag: definitief

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING DONDERDAG 22 APRIL 2010 20.00 UUR LOKATIE: CLUBGEBOUW HERMES. Status verslag: definitief VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING DONDERDAG 22 APRIL 2010 20.00 UUR LOKATIE: CLUBGEBOUW HERMES Status verslag: definitief Aanwezig: dhr J. Rietveld (Voorzitter), mw. I. Molijn- van Hoepen (Penningmeester),

Nadere informatie

Verslag Algemene Leden vergadering d.d. 03 februari 2015

Verslag Algemene Leden vergadering d.d. 03 februari 2015 Verslag Algemene Leden vergadering d.d. 03 februari 2015 Aanwezig : P. Derks, K. Vasterman, M. Pouwels, G. Wouters, M. de Horde, J. de Folter, T. van der Linden, M. Meulendijks, H. Driessen, P. van Gemert,

Nadere informatie

BESPREKINGSVERSLAG ALV 28 MAART 2012

BESPREKINGSVERSLAG ALV 28 MAART 2012 Plaats en datum: Breda, 28 maart 2012 Onderwerp: Opgesteld door: Algemene Ledenvergadering Petra Kwerreveld Opgesteld de dato: 2 april 2012 Aanwezigen: Afwezigen: Kopie aan: BESPREKINGSVERSLAG ALV 28 MAART

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Noord- Scharwoude, 26 november 2014 Verslag/notulen 1 Opening Voorzitter opent de vergadering en meldt de personen die zich hebben afgemeld.

Nadere informatie

Dordrechtse Krachtsport- en Atletiek Vereniging HERCULES JAARVERSLAG 2009

Dordrechtse Krachtsport- en Atletiek Vereniging HERCULES JAARVERSLAG 2009 Dordrechtse Krachtsport- en Atletiek Vereniging HERCULES Opgericht 5 juli 1896 Koninklijk Goedgekeurd 4 december 1905, 27 oktober 1913, 11 maart 1925 en 3 juli 1954 Aangesloten bij de K.N.K.F., K.N.A.U.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 GYMNASTIEK VERENIGING SPORTUNA

JAARVERSLAG 2013 GYMNASTIEK VERENIGING SPORTUNA JAARVERSLAG 2013 GYMNASTIEK VERENIGING SPORTUNA 17 April 2014 Inhoudsopgave Inleiding Secretariaat o Lesaanbod o Wedstrijden & Evenementen o Huisvesting o Vooruitblik 2014 Technische Commissie o Kaderleden

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: Afwezig bestuur: Notulen opgemaakt door: 50 stemgerechtigde

Nadere informatie

Nieuwsbrief ODIN april 2015

Nieuwsbrief ODIN april 2015 Nieuwsbrief ODIN april 2015 Beste allen, De 1 ste 3 maanden van 2015 zitten er al weer op. En wat is er allemaal gebeurd in deze periode op ODIN. Januari: Het nieuwe jaar zijn we gestart met een gezellige

Nadere informatie

Jaargang 7 nr. 2 Juli 2012

Jaargang 7 nr. 2 Juli 2012 Inleiding Het seizoen 2011-2012 is met de afsluitende week van de JeugdSportPas (JSP) tot een einde gekomen. Dat betekent dat het bestuur even gas kan terugnemen en iedereen een welverdiende vakantie geniet,

Nadere informatie

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Nieuwsbrief 4 - April 2015 In dit nummer: Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Commissieleden gezocht! Veranderingen rondom training Baanbezetting Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) Verslag

Nadere informatie

Stichting HandbalSchool Brabant, Tilburg

Stichting HandbalSchool Brabant, Tilburg Nieuwsbrief 4, 3 mei 2014 Stichting HandbalSchool Brabant, Tilburg Secretariaat: Linge 23 5172 DP Kaatsheuvel handbalschoolbrabant@gmail.com www.handbalschoolbrabant.nl Geplande activiteiten 03-05-2014

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden!

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden! Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober 2013 Aanwezig bestuur: Dick Hein, Geert Bosscher, Eric Oosterhof (vz), Ina van Goor, Muriël Daal, Jetta Boer en Marit Schoemaker-Ruinemans Afwezig bestuur: Ilse

Nadere informatie

Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD

Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD Oosterhout, oktober 2006 Inhoudsopgave Pag. Voorwoord 3 Jeugdcommissie 4 Secretariaat 4 Penningmeester 5 Kascommissie 5 Publiciteitscommissie 6 Scheidsrechters

Nadere informatie

WEDSTRIJD ATLETIEK PUPILLEN

WEDSTRIJD ATLETIEK PUPILLEN WEDSTRIJD ATLETIEK PUPILLEN Inhoud wie is de GAC doelstellingen organisatie communicatie & coördinatie trainingsgroepen instroom nieuwe leden kleding & schoenen halen & brengen & afzeggen trainingen procedures

Nadere informatie

Bestuurlijke vernieuwing

Bestuurlijke vernieuwing Bestuurlijke vernieuwing K.V.Mid-Fryslân Ledenvergadering juni 2015 1 Leeswijzer Historie Aanleiding (8 november 2014) Doel Resultaat Uitgangspunten Huidig model Nieuw model Uitzoekpunten en uitkomsten

Nadere informatie

www.ehbomiddelburg.nl

www.ehbomiddelburg.nl KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN Programma Herhalingslessen Seizoen 2014 2015 www.ehbomiddelburg.nl EHBO afdeling Middelburg Secretariaat: Bianca Wiessner Nieuwe Vlissingseweg

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011

Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011 Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011 Inleiding Overeenkomstig de statuten (art. 19) kan de vereniging reglementen opstellen

Nadere informatie

Geen opmerkingen, worden definitief gemaakt.

Geen opmerkingen, worden definitief gemaakt. Notulen ledenvergadering WIJHKO 28 mei 2015 Aanwezig: 35 leden inclusief bestuur. Afwezig: Henny vanuit het bestuur en een aantal leden. Opening Moniek opent de vergadering Notulen vorige vergadering Geen

Nadere informatie

RKSV MARGRIET. Correspondentie-adres: Postbus 270, 5340 AG OSS. NOTULEN ALV d.d

RKSV MARGRIET. Correspondentie-adres: Postbus 270, 5340 AG OSS. NOTULEN ALV d.d NOTULEN ALV d.d. 25-11-2014 Opening Voorzitter Piet de Jongh spreekt het welkomstwoord uit tijdens de druk bezochte eerste algemene ledenvergadering in het nieuwe complex. Jeugdcommissie De jeugdcommissie

Nadere informatie

Dordrechtse Krachtsport-en Atletiek Vereniging HERCULES Opgericht 5 juli 1896 Koninklijk Goedgekeurd 4 december 1905, 27 oktober 1913, 11 maart 1925

Dordrechtse Krachtsport-en Atletiek Vereniging HERCULES Opgericht 5 juli 1896 Koninklijk Goedgekeurd 4 december 1905, 27 oktober 1913, 11 maart 1925 Dordrechtse Krachtsport-en Atletiek Vereniging HERCULES Opgericht 5 juli 1896 Koninklijk Goedgekeurd 4 december 1905, 27 oktober 1913, 11 maart 1925 en 3 juli 1954 Aangesloten bij de K.N.K.F., K.N.A.U.

Nadere informatie

Jaarverslag badminton seizoen

Jaarverslag badminton seizoen Jaarverslag badminton seizoen 2016-2017 BESTUUR Dit seizoen bestond het bestuur uit de volgende leden: Henk Zonnenberg : voorzitter Patrick de Jong : secretaris Frans Verschuren : penningmeester / ledenadministratie

Nadere informatie

Taken en verantwoordelijkheden voorzitter. Taken en verantwoordelijkheden secretaris. Gymnastiekvereniging Ypsilon Doetinchem

Taken en verantwoordelijkheden voorzitter. Taken en verantwoordelijkheden secretaris. Gymnastiekvereniging Ypsilon Doetinchem Taken en verantwoordelijkheden voorzitter - Geeft dagelijkse en algehele leiding aan de vereniging - Stelt in samenwerking met technisch bestuurslid en hoofdleiding beleids- en jaarplan op - Draagt het

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering,VAV. 19 mei 2010

Notulen Algemene Ledenvergadering,VAV. 19 mei 2010 Notulen Algemene Ledenvergadering,VAV. 19 mei 2010 Op woensdag 19 mei 2010 heeft de Algemene Ledenvergadering VAV over het verenigingsjaar 2009 plaatsgevonden in het clubgebouw VAV. 1. Opening en mededelingen:

Nadere informatie

Voetbalvereniging FC Uden Accommodatie de Vlasakker Artillerieweg 1 Postbus 560 5400 AN Uden T.: 0413 26 17 13 W: wwwfcuden.nl

Voetbalvereniging FC Uden Accommodatie de Vlasakker Artillerieweg 1 Postbus 560 5400 AN Uden T.: 0413 26 17 13 W: wwwfcuden.nl Notulen van de Algemene Leden Vergadering van FC op 18 november 2013. 1. Opening & inleiding vergadering door de voorzitter. Hans van Collenburg opent de vergadering met een woord van welkom voor alle

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF VAN ATLETIEKVERENIGING FLEVO DELTA VOOR PUPILLEN EN JUNIOREN - NUMMER 8: december 2014/ januari 2015

NIEUWSBRIEF VAN ATLETIEKVERENIGING FLEVO DELTA VOOR PUPILLEN EN JUNIOREN - NUMMER 8: december 2014/ januari 2015 NIEUWSBRIEF VAN ATLETIEKVERENIGING FLEVO DELTA VOOR PUPILLEN EN JUNIOREN - NUMMER 8: december 2014/ januari 2015 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Functieomschrijvingen

Functieomschrijvingen Organogram Een organogram geeft op een schematische wijze de structuur van de vereniging weer. Een goed, duidelijk en overzichtelijk organogram geeft de verschillende functies, commissies en dergelijke

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Estafetteloop

Jaarverslag Stichting Estafetteloop Jaarverslag 2013 20-4-2014 Stichting Estafetteloop Voorwoord Het bestuur Het ontstaan van Stichting Estafetteloop De Stichting Estafetteloop Missie Visie De 100 van Spijkenisse Hoe werkt het Barbecue Het

Nadere informatie

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10 Nieuwsbrief nr. 93 jaargang 9 februari 2013 Hallo allemaal, In deze uitgave aandacht voor de algemene ledenvergadering. Iedereen is van harte harte welkom! In de bijlage staan de notulen van vorig jaar.

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN 17 NOVEMBER 2016

NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN 17 NOVEMBER 2016 NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN 17 NOVEMBER 2016 Domburg, 18 november 2016 De (jeugd)voorzitter heet alle aanwezigen welkom op deze jaarvergadering. Hij geeft aan de jaarvergadering te zullen leiden

Nadere informatie

REGLEMENT CLUBRECORDS TEMPO ATLETIEK VERENIGING

REGLEMENT CLUBRECORDS TEMPO ATLETIEK VERENIGING REGLEMENT CLUBRECORDS TEMPO ATLETIEK VERENIGING Versie juli 2016 1. Inleiding Sinds medio jaren tachtig zijn er geen clubrecords bij Tempo bijgehouden. Vanaf 2016 willen we daar graag weer een begin mee

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

BESTUURSFUNCTIES. Taken en verantwoordelijkheden

BESTUURSFUNCTIES. Taken en verantwoordelijkheden BESTUURSFUNCTIES Taken en verantwoordelijkheden Voorzitter Secretaris Penningmeester Commissie Wedstrijdzaken Technische Commissie Jeugdcommissie Interne Coördinator Mei 2012 VOORZITTER De taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

GA&TV TYPHOON website: www.avtyphoon.nl

GA&TV TYPHOON website: www.avtyphoon.nl NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING GA & TV TYPHOON 2014 14 MAART Aanwezige leden: Dick Aanen, Geesje van Acquoij, Rob van Benten, Frauke van Boekel, Anton Gelderblom, Peter van Grinsven, Jolanda den Haan,

Nadere informatie

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ NIEUWSBRIEF VAN ATLETIEKVERENIGING FLEVO DELTA VOOR PUPILLEN EN JUNIOREN - NUMMER 6: september 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 Van de redactie: Voor u ligt de vijfde uitgave van de Weidepraat 2014. Dit keer een compacte newsletter,

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 25-03-2013

Notulen Algemene Ledenvergadering 25-03-2013 Datum: maandag 25-03-2013 Aanvang: 19.30 uur Locatie: Buurtcentrum Sprang-Driessen Aanwezig: 19 van de 25 leden (volgens presentielijst) 1. Welkom en opening vergadering door de voorzitter Zie bijlage

Nadere informatie

Jaarplan Bestuur Groningen Atletiek 2017

Jaarplan Bestuur Groningen Atletiek 2017 Jaarplan Bestuur Groningen Atletiek 2017 Inhoudsopgave Inleiding 2 Blz. 1. Verstevigen vereniging structuur 3 2. Werken aan de visie en missie 3. Versterken vereniging- ledengroei 4. Verbeteren kwaliteit

Nadere informatie

REGLEMENT CLUBRECORDS TEMPO ATLETIEK VERENIGING

REGLEMENT CLUBRECORDS TEMPO ATLETIEK VERENIGING REGLEMENT CLUBRECORDS TEMPO ATLETIEK VERENIGING Versie september 2016 1. Inleiding Sinds medio jaren tachtig zijn er geen clubrecords bij Tempo bijgehouden. Vanaf 2016 willen we daar graag weer een begin

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 6 oktober 2015

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 6 oktober 2015 Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 6 oktober 2015 Aanwezig: Wil Schoonderbeek Erik van der Loo Roland van der Loo Adrien Esselmann Hennie Straakenbroek Ben Peelen Bert van de Poll Marcel Wilgenburg

Nadere informatie

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND ds Januari 2014 30 Nieuwsbrief www.aquapoldro.nl Bij de afdeling wedstrijdzwemmen van Aquapoldro kan iedereen op zijn eigen niveau meedoen aan wedstrijden. Of je nu ambities hebt om deel te nemen aan Gelderse

Nadere informatie

Van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van TV EDOS

Van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van TV EDOS Van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van TV EDOS 2. Verslag ALV 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering 18-2-2009 3. Jaaroverzichten Bestuur Technische commissie Jeugdcommissie 55+ Commissie

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement Groningen Atletiek pagina 1 Artikel 1. Grondslag: De bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing in samenhang met hetgeen is bepaald in

Nadere informatie

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Aanwezigen van het bestuur: Dhr J. Tonkes, voorzitter Mw. L. Abbo, penningmeester Mw. I. De la Vieter, secretaris Dhr. M. Rozemeijer, namens

Nadere informatie

Nieuwsbrief najaar 2013. Neeltje Jans - Zoutelande met de bus!

Nieuwsbrief najaar 2013. Neeltje Jans - Zoutelande met de bus! Nieuwsbrief najaar 2013 Neeltje Jans - Zoutelande met de bus! Exclusief voor Loopgroep Zeeland leden kunnen wij op zaterdag 14 september met de bus van Zoutelande naar Neeltje Jans. Dat betekent dat je

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering. AV Hanzesport Op weg naar 2012 WELKOM. 4 juni 2010

Algemene ledenvergadering. AV Hanzesport Op weg naar 2012 WELKOM. 4 juni 2010 Algemene ledenvergadering WELKOM AV Hanzesport Op weg naar 2012 4 juni 2010 1. Opening 2. Goedkeuring notulen vorige ALV AGENDA 3. Kort jaarverslag AV Hanzesport 2009 4. Presentatie en goedkeuring Jaarrekening

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Inhoud

Huishoudelijk Reglement Inhoud Huishoudelijk Reglement Inhoud Algemeen...2 Commissies...3 Clubblad...3 Lidmaatschap...3 Ereleden en leden van verdienste...3 Wedstrijden...4 Algemene Vergadering...4 Geldmiddelen...4 Wijzigingen in Huishoudelijk

Nadere informatie

HUISHOUDERLIJK REGLEMENT BILJARTGROEP BEJA

HUISHOUDERLIJK REGLEMENT BILJARTGROEP BEJA WEDSTRIJDREGLEMENT ROOSTERCOMPETITIE BEJA A. DOEL, BESTUUR EN ORGANISATIE Artikel 1A a) Biljartvereniging Beja is opgericht op 6 januari 1977. Beja heeft haar activiteiten in het KBO gebouw 'Vestingzicht'

Nadere informatie

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014)

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 20:09. Er zijn 30 leden aanwezig. Het bestuur is aanwezig met uitzondering van Randolph.

Nadere informatie

Vereniging voor senioren

Vereniging voor senioren Vereniging voor senioren HUISHOUDELIJK REGLEMENT HOOFDVERENIGING Werkgebied Artikel 1 1. Het gebied waarbinnen de vereniging haar activiteiten uitoefent betreft hoofdzakelijk de regio Oost en Midden Brabant,

Nadere informatie

T.S.S.V. Spartacus stelt zich ten doel: a. Het bevorderen van fitness en krachtsport in de meest ruime zin.

T.S.S.V. Spartacus stelt zich ten doel: a. Het bevorderen van fitness en krachtsport in de meest ruime zin. Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Paragraaf 1 Paragraaf 2 Doel van de vereniging T.S.S.V. Spartacus stelt zich ten doel: a. Het bevorderen van fitness en krachtsport in de meest ruime zin. T.S.S.V. Spartacus tracht

Nadere informatie

VRIJWILLIGERS BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING L.V.H. Zonder vrijwilligers is er geen vereniging

VRIJWILLIGERS BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING L.V.H. Zonder vrijwilligers is er geen vereniging VRIJWILLIGERS BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING L.V.H. Zonder vrijwilligers is er geen vereniging Inleiding. Tennisvereniging Leunen-Veulen-Heide is heeft een ledenaantal van rond de 300 leden, de leeftijd

Nadere informatie

De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014

De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014 De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014 De concept agenda: 1 Opening en vaststellen agenda 2 Mededelingen en ingekomen stukken 3 Verslag ALV 13 april 20123 (pagina 2) 4 Jaarverslagen

Nadere informatie

In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures.

In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures. In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures 1 Voorwoord: Hier is al weer de derde nieuwsbrief van het seizoen 2017-2018.

Nadere informatie

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur.

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur. Notulen 1. Opening en vaststelling aanwezige stemmen De voorzitter van de vergadering opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vanavond zijn 30 van de 52 stemmen aanwezig dan wel per

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING. 10 oktober 2014

ALGEMENE LEDENVERGADERING. 10 oktober 2014 ALGEMENE LEDENVERGADERING 10 oktober 2014 Agenda ALV 2014 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Goedkeuring notulen van de ALV van 24 mei 2013. 4. Bestuur 5. Presentatie jaarverslag van het

Nadere informatie

Structuur VOREO 2012-2013

Structuur VOREO 2012-2013 Structuur VOREO 2012-2013 In dit document is de structuur van volleybalvereniging VOREO vastgelegd, is de bemensing van bestuur en commissies weergegeven en zijn de taken omschreven. Naast het bestuur

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Schermvereniging Valiant

Huishoudelijk Reglement Schermvereniging Valiant Huishoudelijk Reglement Schermvereniging Valiant Leden Artikel 1 Leden die twee maanden lid zijn van de vereniging, worden aangemeld bij de K.N.A.S. (Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond), in een

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Wierdense Korfbalvereniging BLAUW-ZWART CLUBKLEUREN Artikel 1: De clubkleuren zijn blauw en zwart. In het tenue komen deze kleuren op de volgende wijze tot uiting: Blauw

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 2. TERUGBLIK OP HET JAAR 2014 2.1 INTERNE BESTUURLIJKE ORGANISATIE 2.1.1 BESTUUR 2.1.2 COORDINATIE 2.2

Nadere informatie

Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken

Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken Aanwezig: 43 leden. Notulen 79 ste Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering Scheidsrechtersvereniging, 13 april 2015 Genodigden: VCN, COVS Oost, Servicegebied Midden en zustervereniging COVS Winterswijk e.o.

Nadere informatie

Vlnr: Piet Blokker, Lilian Langendijk-Blokker, Abdel el Amrani, Addis Riet

Vlnr: Piet Blokker, Lilian Langendijk-Blokker, Abdel el Amrani, Addis Riet Om de leden van Sav een goed inzicht te bieden bij welke commissie zij willen horen, zijn er van de commissies taakbeschrijvingen gemaakt. Ook het bestuursleden hebben van hun taken een beschrijving gemaakt.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 19-1-2015

Jaarverslag 2014 19-1-2015 Jaarverslag 2014 19-1-2015 Voorwoord... 3 Het bestuur... 3 Het ontstaan van Stichting Estafetteloop... 4 De Stichting Estafetteloop... 4 De 100 van Spijkenisse... 5 Hoe werkt het... 5 Het goede doel...

Nadere informatie

Functieomschrijving Voorzitter

Functieomschrijving Voorzitter Functieomschrijving Voorzitter A) Voorbereiden en leiden van bestuurs- en stafvergaderingen Agenda opstellen bestuursvergadering Bestuursvergadering leiden. Agenda opstellen en voorbereiden stafvergadering.

Nadere informatie

Takenboek per functie. TAKENBOEK S.V. EXCELSIOR afd. volleybal

Takenboek per functie. TAKENBOEK S.V. EXCELSIOR afd. volleybal TAKENBOEK S.V. EXCELSIOR afd. volleybal 1 Voorzitter 1. Vertegenwoordigen van de vereniging ten opzichte van derden. 2. Zorg voor de algemene organisatie van bestuur en commissies. 3. Zorg voor toepassing

Nadere informatie

Nederlandse Studenten Kampioenschap Baan Atletiek 2016

Nederlandse Studenten Kampioenschap Baan Atletiek 2016 Nederlandse Studenten Kampioenschap Baan Atletiek 2016 Regelgeving Inleiding In dit document wordt de regelgeving van het Nederlands studentenkampioenschap (NSK) Baan 2016 beschreven. Hierin worden de

Nadere informatie

Organisatie structuur Nederlandse Zambeziclub. C o r v a n d e W e t e r i n g J a n u a r i 2 0 1 1

Organisatie structuur Nederlandse Zambeziclub. C o r v a n d e W e t e r i n g J a n u a r i 2 0 1 1 Organisatie structuur Nederlandse Zambeziclub C o r v a n d e W e t e r i n g J a n u a r i 2 0 1 1 Waarom deze presentatie De gestage groei van onze club vraagt om meer structuur en betere, modernere

Nadere informatie

Jaarverslag Bestuur Groningen Atletiek

Jaarverslag Bestuur Groningen Atletiek Jaarverslag Bestuur Groningen Atletiek 2016-2017 1 Inhoudsopgave Inleiding 2 Blz. Bestuur 3 Commissies Organisatie 4 Ledenaantal per 1 januari 2017 Trainers 5 Gemeente Groningen Kleding Vertrouwenspersoon

Nadere informatie

Verslag : Bestuur Margriet. Punt Onderwerp Toelichting actie 1 Opening Opening 19.40 door voorzitter

Verslag : Bestuur Margriet. Punt Onderwerp Toelichting actie 1 Opening Opening 19.40 door voorzitter Verslag : Bestuur Margriet Datum bijeenkomst: 19 april 2011 notulist: Jan Vos Aanvang: 19.30. bestuurskamer Margriet Aanwezig: Afwezig: Piet de Jongh, Jan Vos Ellen vd Bosch Marc v Luijk Cor Hoeks Jo van

Nadere informatie

Beleidsplan Vrijwilligers AV Spirit Lelystad

Beleidsplan Vrijwilligers AV Spirit Lelystad Beleidsplan Vrijwilligers AV Spirit Lelystad 1 Inhoudsopgave 1) Inleiding. Blz. 3 2) Vrijwilligersbeleid. Blz. 4 3) Beleidsgroep vrijwilligers/vrijwilligerscoördinator. Blz. 5 4) Functies binnen AV Spirit

Nadere informatie

Artikel 301 Nederlandse kampioenschappen. Artikel 302 Nederlandse kampioenschappen aflossing. Artikel 303 Nederlandse Kampioenschappen afstanden

Artikel 301 Nederlandse kampioenschappen. Artikel 302 Nederlandse kampioenschappen aflossing. Artikel 303 Nederlandse Kampioenschappen afstanden INHOUD SPECIFIEKE BEPALINGEN HARDRIJDEN SHORTTRACK Artikel 301 Nederlandse kampioenschappen Artikel 302 Nederlandse kampioenschappen aflossing Artikel 303 Nederlandse Kampioenschappen afstanden Artikel

Nadere informatie

LOPENDE ZAKEN NOVEMBER 2015

LOPENDE ZAKEN NOVEMBER 2015 LOPENDE ZAKEN NOVEMBER 2015 2016 komt eraan: incasso Atletiekunie bijdrage in januari Ieder kwartaal krijgt u van ons een factuur voor de contributie van Atletiek Maastricht. In het 4 e kwartaal van ieder

Nadere informatie

Organisatiestructuur. Functiebeschrijvingen. Versie 3.0 1 september 2014

Organisatiestructuur. Functiebeschrijvingen. Versie 3.0 1 september 2014 Organisatiestructuur & Functiebeschrijvingen Versie 3.0 1 september 2014 Organigram GTV Zwieps Algemene Leden Vergadering Kascommissie Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur Voorzitter Penningmeester Secretaris

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering

Algemene Leden Vergadering Algemene Leden Vergadering Verslagjaar 2010 Dinsdag 22 maart 2011 Glanerbrook Geleen oktober 4, 2011 slide 0 Agenda 1. Opening en welkom 2. Binnengekomen stukken en mededelingen 3. Notulen Algemene Leden

Nadere informatie