DOOR HET GEBRUIK VAN BODYFOCUS.BE/BODYFOCUS-SHOP VERBINDT DE GEBRUIKER ER ZICH O.M. TOE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DOOR HET GEBRUIK VAN BODYFOCUS.BE/BODYFOCUS-SHOP VERBINDT DE GEBRUIKER ER ZICH O.M. TOE"

Transcriptie

1 OPMERKING VOORAF Ieder gebruik van de websites bodyfocus.be/bodyfocus-shop.be is onderworpen aan de hierna beschreven algemene voorwaarden en bepalingen. Het loutere gebruik van de websites houden in dat de gebruiker (zij het bezoeker, klant of adverteerder) de hierin opgenomen voorwaarden voor gebruik van de sites en van de aangeboden diensten integraal en onherroepelijk aanvaardt. Body Focus behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze voorwaarden te wijzigen. De aangepaste voorwaarden zullen steeds worden bekendgemaakt op deze websites en zullen automatisch van kracht worden na de bekendmaking. CONTACTGEGEVENS Body Focus Pastoor Bauwenslaan 43 b 7, 2610 Wilrijk BTW: BE Telefoon: Mail: Rekeningnummer: BE ALGEMENE INFORMATIE Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Body Focus (rpr Antwerpen BE ) heeft de communicatie die zij voert via deze website toevertrouwd aan Body Focus. ALGEMENE INHOUD De informatie die verspreid wordt via banners, buttons, skyscrapers, html-pagina's, flash, foto's of andere media die aangeleverd worden door derde partijen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de websites van Body Focus (+shop). Body Focus (+shop) onthoudt zich binnen de wetgeving van elke aansprakelijkheid of garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid, bruikbaarheid, betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op de site en voor de gevolgen van elke actie/beslissing die genomen wordt op basis van de geleverde informatie. INTELLECTUELE EIGENDOM De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's, en andere bestanddelen van deze site, evenals producten allerhande die werden ontwikkeld door Body Focus (waaronder Strak/s Fit en 30 day challenge), zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Body Focus of derden. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Body Focus de op en via deze website en producten aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden. DOOR HET GEBRUIK VAN BODYFOCUS.BE/BODYFOCUS-SHOP VERBINDT DE GEBRUIKER ER ZICH O.M. TOE 1. de informatie niet wederrechtelijk te gebruiken; 1 Algemene Voorwaarden BODY FOCUS, met betrekking tot diens websites (bodyfocus(-shop).be), producten en diensten.

2 2. geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt; 3. de website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter; 4. de website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, inbreuken op privacy, intellectuele eigendom, rechten van de sollicitant, het decreet van 08/05/2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt; 5. De website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor een voorafgaandelijke toestemming aan Bodyfocus te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger. PERSOONSGEGEVENS Body Focus verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een formulier, of het verzenden van een geeft een bezoeker van Body Focus websites aan Body Focus toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van bodyfocus.be (Pastoor Bauwenslaan 43 b 7, 2610 Wilrijk) met het oog op een geautomatiseerde gebruikersprofilering, klantenbeheer, marktonderzoek, aanbiedingen op maat en direct mail. Te dien einde mag Body Focus deze persoonsgegevens ook aan derden overmaken, indien de gebruiker bij zijn registratie hiermee akkoord is gegaan. U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens. U heeft het recht om u kosteloos te verzetten tegen verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet richten tot Deze beschrijving is conform met het verslag van artikel 29 van de Europese Richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens. Bij elke elektronische post die u van Body Focus zal ontvangen, krijgt u de mogelijkheid om u uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie. (wet op de privacy van 8/12/1992, wet op de e-handel van 11/03/2003). NIET-PERSOONLIJKE INFORMATIE Body Focus kan gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt, de pagina's die u bezoekt op onze websites, de domeinnamen van de websites waarlangs u naar de websites van Body Focus gekomen bent, of waarnaar u deze verlaat. COOKIES Tijdens een bezoek aan de sites kunnen automatisch zogenaamde 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Deze gegevens helpen ons de sites beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers. Met de meeste internetbrowsers kunt u cookies van uw harde schijf verwijderen, cookies afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een cookie geïnstalleerd wordt. Raadpleeg de instructies of help-functie van uw internetbrowser voor meer details. AANSPRAKELIJKHEID VAN BODYFOCUS INFORMATIE OP DE WEBSITES 2 Algemene Voorwaarden BODY FOCUS, met betrekking tot diens websites (bodyfocus(-shop).be), producten en diensten.

3 De informatie, software, producten en diensten (hierna genoemd informatie ) die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. Body Focus staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van deze informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Body Focus is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen. Body Focus behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen. Body Focus kan niet aansprakelijk gehouden worden voor welke schade dan ook die veroorzaakt werd door een fout en/of nalatigheid begaan door werknemers en/of onderaannemers van Body Focus, bedrieglijke vervalsing van gegevens na onrechtmatige binnendringing in de websites. LINKS Deze websites kunnen hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. Body Focus heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door Body Focus op bodyfocus.be/bodyfocus-shop houden op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's. TOEPASSELIJK RECHT Het Belgisch recht is van toepassing. De ongeldigheid, nietigheid of de niet-uitvoerbare aard van alle of een deel van een van de bovenstaande bepalingen zal niet leiden tot de ongeldigheid en/of niet-afdwingbaarheid van andere bepalingen. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs. Voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de websites van Body Focus en de diensten die aangeboden worden is het Belgisch recht van toepassing en zijn uitsluitend de rechtbanken van Koophandel van Antwerpen bevoegd met uitsluiting van enige andere rechtbank. AANKOOPVOORWAARDEN AANBIEDINGEN 1. Al onze offertes moeten worden aangemerkt als uitnodigingen aan de potentiële consument tot het doen van een aanbod. Zij binden ons derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk het tegendeel is bepaald. 2. De aan ons gegeven opdracht geldt als aanbod, welke eerst na schriftelijke bevestiging onzerzijds (de zogenaamde opdrachtbevestiging) geacht wordt door ons te zijn aanvaard. Indien geen termijn is aangegeven, zijn door ons gedane offertes 8 dagen geldig, te rekenen vanaf de dag van de offerte. 3. De inhoud van folders, drukwerken etc. bindt ons niet, tenzij daar in de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk naar wordt verwezen. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST 1. De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de consument van Body Focus (+shop) aanbod. 3 Algemene Voorwaarden BODY FOCUS, met betrekking tot diens websites (bodyfocus(-shop).be), producten en diensten.

4 LEVERING 1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering ten huize van de klant van Body Focus. 2. De door ons opgegeven levertijden gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, (mits alle gegevens die wij voor de uitvoering van de opdracht nodig hebben in ons bezit zijn) en, indien en voor zover het leveringen buiten België betreft, wij betaling van de koopprijs hebben ontvangen (tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen). 3. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld. 4. De zaken worden binnen België geleverd, mits op voorraad en niet schriftelijk anders is overeengekomen, uiterlijk 30 dagen na de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, zulks behoudens het artikel betreffende de overmacht overeenkomstig deze voorwaarden. De zaken worden buiten België geleverd, mits op voorraad en niet schriftelijk anders is overeengekomen, uiterlijk 60 dagen na de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen en wij betaling van de koopprijs hebben ontvangen, zulks behoudens het artikel betreffende de overmacht overeenkomstig onderhavige voorwaarden. 5. Levertijden worden verlengd met de tijd gedurende welke de consument enig verschuldigd geworden bedrag, nadat dat opeisbaar is geworden, onbetaald heeft gelaten. 6. Bij niet tijdige levering moeten wij derhalve schriftelijk in gebreke worden gesteld. 7. Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument nadat Body Focus hem heeft verwittigd. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn. 8. Komen Body Focus en de consument bezorging overeen, dan geschiedt bezorging van aankopen als volgt tenzij anders overeengekomen. 9. Indien Body Focus gegevens behoeft van de consument in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de consument deze aan Body Focus ter beschikking heeft gesteld. 10. Indien Body Focus een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de consument Body Focus schriftelijk ingebreke te stellen. 11. Eventuele retourzending aan ons moet altijd franco, onder opgave van redenen, geschieden: bij niet inachtneming van deze voorwaarden zijn wij gerechtigd de retourzending te weigeren en/of terug te sturen op kosten van de consument. Een retourzending geschiedt voor rekening en risico van de consument. AFKOELINGSPERIODE EN HERROEPINGSRECHT 1. De consument heeft het recht om binnen een termijn van veertien werkdagen na aflevering van de zaken de overeenkomst te ontbinden zonder opgave van redenen. De consument is alsdan gehouden de zaken onverwijld aan ons te retourneren. De kosten van het retourneren van de zaken komen voor rekening van de consument. Binnen 14 dagen na retourontvangst van de zaken wordt het reeds door consument betaalde door ons terugbetaald. Zaken die uit de verpakking zijn genomen kunnen niet worden geretourneerd. 2. De consument is gehouden - op straffe van verval van het reclamerecht - de door ons geleverde zaken binnen 30 dagen na aflevering hiervan te (doen) beproeven. Indien bij de beproeving blijkt dat er sprake is van een abusievelijke levering en/of 4 Algemene Voorwaarden BODY FOCUS, met betrekking tot diens websites (bodyfocus(-shop).be), producten en diensten.

5 gebreken aan zaken die uiterlijk waarneembaar zijn, is de consument verplicht zulks zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk, doch uiterlijk binnen genoemde 30 dagen na aflevering, aan ons ter kennis te brengen. Dit dient te geschieden per aangetekende brief of langs elektronische weg (per ), met daarin een nauwkeurige omschrijving van de klacht en onder opgave van de factuur waarmee de betreffende zaken zijn geleverd. 3. Gebreken die ten tijde van de levering en beproeving niet uiterlijk waarneembaar waren, moeten door de consument binnen 10 dagen na het aan het licht komen van deze gebreken aan ons ter kennis worden gebracht op de wijze als vermeld in het voorgaande lid. 4. Ieder vorderingsrecht van de consument jegens ons, betrekking hebbend op gebreken in de door ons geleverde zaken, vervalt indien: - de gebreken niet binnen de in dit artikel (in lid 1, 2 en 3) gestelde termijnen en/of niet op de aldaar aangegeven wijze aan ons ter kennis zijn gebracht; - de consument ons geen of onvoldoende medewerking verleent ter zake van een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten; - de consument de zaken in strijd met de voorschriften, althans op niet normale wijze heeft gebruikt; - de in de individuele overeenkomst genoemde garantietermijn is verstreken, of indien zo n termijn ontbreekt, de klachten eerst worden geuit nadat een periode van meer dan 12 maanden sedert de dag waarop de zaken zijn geleverd is verstreken; - de toepassing en het gebruik van de zaken, met betrekking tot welke de klachten zijn geuit, door de consument worden voortgezet. 5. Klachten betreffende prijzen en de factuur, moeten binnen 8 dagen na de aflevering van de zaken en/of de factuurdatum schriftelijk bij ons zijn ingediend, bij gebreke waarvan vorderingen van de consument terzake jegens ons vervallen. 6. Het indienen van klachten geeft de consument niet het recht de ontvangst en/of betaling van de zaken te weigeren dan wel op te schorten. 7. De consument dient te allen tijde ons de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen. 8. Gebreken ontstaan door onoordeelkundig of onjuist gebruik van de zaken blijven buiten de garantie. Body Focus is daarvoor niet aansprakelijk. MONSTERS EN MODELLEN 1. Indien door Body Focus (+shop) een model of monster is getoond of verstrekt aan de consument, dan staat Body Focus er voor in dat de zaak daarmee overeenstemt, tenzij het verstrekken of het tonen gold als wijze van aanduiding. EIGENDOMSVOORBEHOUD 1. Body Focus (+shop) blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan. Bij volledige betaling van de koopprijs gaat de eigendom van de geleverde zaken van rechtswege op de consument over. 2. Body Focus is te allen tijde gerechtigd de zaken die zich onder de consument (of derden) bevinden, maar haar in eigendom toebehoort, onder haar te nemen, zodra ze in redelijkheid kan aannemen dat de reële kans bestaat dat de consument niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Het voorgaande laat onverlet de rechten zoals die voor ons voortvloeien uit het gemene recht: met name behouden wij ook het recht de consument na het onder ons nemen van de zaken tot schadevergoeding aan te spreken. 5 Algemene Voorwaarden BODY FOCUS, met betrekking tot diens websites (bodyfocus(-shop).be), producten en diensten.

6 ONDERZOEK EN KLACHTEN 1. De consument is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de consument te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden. 2. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan Body Focus te worden gemeld en dit met gelijktijdige overhandiging van de originele factuur en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is. 3. Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan Body Focus met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is Body Focus gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen. 4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de consument verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de consument gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van Body Focus en op de wijze zoals door Body Focus aangegeven. RISICO-OVERGANG BETALING 1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de consument over op het moment waarop deze aan de consument juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de consument of van een door de consument aan te wijzen derden worden gebracht. 1. De consument verplicht zich de koopprijs te voldoen met een van de betalingsmogelijkheden die op de website worden aangeboden tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bestellingen die buiten België worden gedaan kunnen alleen worden voldaan door vooruitbetaling via bank/giro of creditcard. 2. De door de consument verschuldigde bedragen dienen binnen veertien dagen na het plaatsen van de bestelling te worden voldaan, of indien wordt gekozen voor rembours, direct bij het in ontvangst nemen van de bestelling. 3. Indien een rembourszending om wat voor reden ook niet in ontvangst wordt genomen, dan wordt deze na een periode van 3 weken automatisch door de post aan het bedrijf geretourneerd. Body Focus heeft dan het recht om de consument rente- en administratiekosten alsmede de volledige kosten voor verpakking en verzending in rekening te brengen. 4. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. 5. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de consument van rechtswege in verzuim. De consument is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. 6. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Body Focus en de verplichtingen van de consument jegens Body Focus onmiddellijk opeisbaar. 7. Bodyfocus.be/bodyfocus-shop.be heeft het recht de door de consument gedane betalingen te laten strekken in de eerste 6 Algemene Voorwaarden BODY FOCUS, met betrekking tot diens websites (bodyfocus(-shop).be), producten en diensten.

7 plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Body Focus kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de consument een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Body Focus kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan. OPSCHORTING EN ONTBINDING 1. Body Focus (+shop) is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: - De consument de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. - na het sluiten van de overeenkomst Body Focus (+shop) ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de consument de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de consument slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. - de consument bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. 2. Voorts is Body Focus (+shop) bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Body Focus (+shop) op de consument onmiddellijk opeisbaar. Indien Body Focus (+shop) de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. 4. Body Focus (+shop) behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen. INCASSOKOSTEN 1. Blijft de consument om wat voor reden ook in gebreke dan wordt de incasso na herhaaldelijke ingebrekestelling steeds vermeerderd met redelijke kosten ter incasso uit handen gegeven. Alle gerechtelijke en niet gerechtelijke kosten komen hierbij voor rekening van de consument. 2. Indien Body Focus (+shop) aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. 3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en uitvoeringskosten komen eveneens voor rekening van de consument. 4. De consument is over de eventueel gemaakte incassokosten rente verschuldigd. AANSPRAKELIJKHEID 1. Uitsluitend indien de garantieverplichtingen ter zake van door ons geleverde zaken niet door derden op zich zijn genomen, kan de consument jegens ons (garantie-)aanspraken doen gelden. Onze aansprakelijkheid is in dat geval beperkt tot gebreken 7 Algemene Voorwaarden BODY FOCUS, met betrekking tot diens websites (bodyfocus(-shop).be), producten en diensten.

8 die een gevolg zijn van fabricagefouten. Onze aansprakelijkheid is voorts beperkt tot het bedrag waarvoor wij te dezer zake zijn verzekerd. 2. Indien voor ons aansprakelijkheid als bedoeld in het vorige lid bestaat, zijn wij slechts gehouden tot, zulks te onzer keuze: a. (kosteloos) herstel van de gebreken, of b. levering van vervangende zaken na (retour-)ontvangst van de gebrekkige zaken, of c. terugbetaling van de ontvangen koopsom c.q. creditering van de aan de consument gezonden factuur, met ontbinding zonder rechterlijke tussenkomst van de gesloten overeenkomst, alles voor zoveel de koopsom, de factuur en de overeenkomst op de geleverde zaken betrekking hebben, of d. een in overleg met de consument te bepalen schadeloosstelling in een andere vorm dan hiervoor bedoeld. 3. Indien de consument zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming aan de zaken wijzigingen heeft uitgevoerd of heeft doen uitvoeren, vervalt elke garantieverplichting onzerzijds. 4. Behoudens onze eventuele verplichting(en) uit hoofde van het voorafgaande, zijn wij nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan consument en aan anderen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld onzerzijds (door degene die ons voor aansprakelijk houdt met de middelen rechtens aan te tonen). Wij zijn voorts niet aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe of indirecte schade hoe ook genaamd, winstderving en stilstandschade daaronder begrepen, geleden door de consument, diens ondergeschikten en bij of door hem te werk gestelden of derden, ontstaan door gehele of gedeeltelijke (her-)levering van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering of het uitblijven van levering van de zaken of door de zaken zelf. In het bijzonder zijn wij niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, welke ontstaat doordat wet- of regelgeving van het (buiten)land waar de zaken worden afgeleverd en/of van het (buiten)land waar consument woont of gevestigd is en/of van het (buiten)land waar de zaken worden gebruikt, afwijkt van de wet- of regelgeving in België. 5. Behoudens het bepaalde in artikel 6, lid 1 van deze algemene voorwaarden, is consument niet gerechtigd de zaken waarover geen gemotiveerde reclame bestaat terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan zijn alle kosten aan terugzending verbonden ten laste van de consument. Wij zijn in dat geval vrij de zaken voor rekening en risico van de consument op te slaan. OVERMACHT 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Body Focus (+shop) geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Body Focus (+shop) niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Body Focus (+shop) worden daaronder begrepen. 3. Body Focus (+shop) heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Body Focus (+shop) zijn verbintenis had moeten nakomen. 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 8 Algemene Voorwaarden BODY FOCUS, met betrekking tot diens websites (bodyfocus(-shop).be), producten en diensten.

9 5. Voor zoveel Body Focus (+shop) ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Body Focus (+shop) gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst. SPECIFIEKE VOORWAARDEN VOOR STRAK/S FIT, AANVULLEND AAN ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN GEBRUIKSRECHT 1. Body Focus is de enige eigenaar van Strak/s Fit en diens omkadering. 2. De deelnemer verklaart kennis te hebben genomen van het gebruiksrecht en zich aan alle aspecten van het gebruiksrecht te houden. 3. Body Focus verleent de deelnemer het niet-exclusieve gebruiksrecht voor "Strak/s Fit", een fitness- en voedingsschema van Body Focus dat loopt over 12 weken, waarin persoonlijk gebruik van het programmaboek evenals persoonlijk gebruik van de strak/s Fit-loginzone van deze website voor 6 maanden ingebonden zijn. 4. Het gebruiksrecht treedt in gang vanaf de datum waarop de deelnemer toegang tot minstens 1 van de deelaspecten van Strak/s Fit verleend wordt. Personen die door Body Focus nooit toegang tot Strak/s Fit verleend werden, genieten logischerwijze geen enkel recht aangaande het product en diens omkadering. Het gebruiksrecht wordt slechts verleend en/of verlengd bij volledige en tijdige betaling door de deelnemer van de voor Strak/s Fit en diens omkadering geldende vergoeding. 5. Het is de gebruiker nooit toegestaan 1 of meerdere componenten van Strak/s Fit te reproduceren, geheel of gedeeltelijk openbaar te maken, te verveelvoudigen of te veranderen. Het gebruiksrecht is geenszins overdraagbaar. Het is de gebruiker niet toegestaan Strak/s Fit en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze dan ook of voor welk doel dan ook ter beschikking te stellen van een derde en/of een derde al dan niet op afstand toegang te geven tot Strak/s Fit. 6. Het gebruiksrecht omvat de volgende handelingen, welke uitsluitend mogen worden verricht door de gebruiker: Het raadplegen van de Strak/s Fit-loginzone van deze website voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Het raadplegen van het programmaboekje voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Het gebruik maken van de e-coaching via voor vragen allerhande aangaande het Strak/s Fit-schema. Afhankelijk van de overeenkomst gelden aparte voorwaarden, dewelke verder in deze gebuikersovereenkomst toegelicht worden. 7. Body Focus verleent de Strak/s Fit deelnemer, na ontvangst van de verschuldigde som, een onveranderbaar wachtwoord voor de Strak/s Fit-loginzone van deze website, hetwelk vanaf dan 6 maanden geldig blijft. Hernieuwing van het wachtwoord voor opnieuw 6 maanden is mogelijk mits oplage van Alle documenten en bestanden, te vinden in de strak/s fit-loginzone van deze website, mogen voor persoonlijk en nietcommercieel gebruik worden afgedrukt en bewaard. 9. Body Focus behoudt het recht met onmiddellijke ingang af te zien van de overeenkomst, indien de deelnemer ook na ingebrekestelling niet aan 1 of meer van zijn contractuele verplichtingen voldoet. Partijen hebben bij beëindiging van onderhavige overeenkomst geen enkel recht op schadevergoeding, tenzij de vordering tot schadevergoeding gebaseerd is op het verzuim van één der partijen zijn verplichtingen uit onderhavige overeenkomst na te komen. 9 Algemene Voorwaarden BODY FOCUS, met betrekking tot diens websites (bodyfocus(-shop).be), producten en diensten.

10 GEBRUIKSVOORWAARDEN 1. De deelnemer wordt geacht zorgvuldig om te gaan met het programmaboekje. Bij verlies ervan wordt een nieuw programmaboekje opgestuurd, mits oplage van Body Focus behoudt het recht te onderzoeken of de deelnemer Strak/s Fit in alle aspecten gebruikt op een wijze die overeenstemt met de voorwaarden van de overeenkomst. De deelnemer verplicht zich ertoe aan dergelijk onderzoek mee te werken. STRAK/S FIT E-COACHING 1. Strak/s Fit met E-Coaching houdt gebruiksrecht van het Strak/s Fit-programmaboekje en de Strak/s Fit-loginzone van deze website voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden in. Gedurende de looptijd van de overeenkomst, 6 maanden vanaf de startdatum, geniet de deelnemer e-coaching aangaande alles wat met het schema te maken heeft. Extra aan Strak/s Fit met e-coaching worden vrijblijvend 3 afspraken van maximaal 45 met onze personal trainer gekoppeld. De eerste afspraak vindt enkel plaats voor aanvang van Strak/s Fit, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De tweede afspraak vindt enkel plaats in de 7e, 8e of 9e week, geteld vanaf aanvang van Strak/s Fit, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De derde afspraak vindt enkel plaats in de 12e, 13e of 14e week week, geteld vanaf aanvang van Strak/s Fit, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. STRAK/S FIT PERSONAL TRAINING 1. Strak/s Fit met Personal Training omvat alle mogelijkheden van Strak/s Fit met E-Coaching, zij het dat onze Personal Trainer elke training, 36 trainingen in totaal, zal organiseren, plannen en ondersteunen in de studio van Body Focus. Oefeningen zullen extra gepersonaliseerd worden en in plaats van 3 keer 30' (zoals bij de E-Coaching) krijgt de deelnemer 3 gratis afspraken van maximaal 90' met onze personal trainer. Deze afspraken vinden plaats onder dezelfde voorwaarden als bij de E-Coaching. Tijdens de eerste afspraak wordt de beginsituatie opgemeten, worden doelen gesteld, worden trainingen gepland en zal de deelnemer wegwijs worden gemaakt in het hele gebeuren. Deze afspraak vindt enkel plaats voor aanvang van Strak/s Fit, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Tijdens de tweede afspraak vindt een tussentijdse evaluatie plaats. Deze afspraak vindt enkel plaats in de 7e, 8e of 9e week, geteld vanaf aanvang van Strak/s Fit, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Tijdens de derde afspraak wordt Strak/s Fit geëvalueerd en worden tips gegeven om zelfstandig verder te gaan. Deze afspraak vindt enkel plaats in de 12e, 13e of 14e week, geteld vanaf aanvang van Strak/s Fit, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. BETALINGEN 1. Strak/s Fit met E-Coaching kan online of bij een Body Focus medewerker worden aangekocht. Desgevallend kan, na gesprek met een medewerker, de volledige som in 2 gelijkwaardige delen betaald worden. Het eerste deel dient te worden betaald voor ontvangst van het gebruiksrecht. Het tweede deel moet ten laatste 25 dagen na de eerste betaling plaatsvinden, zoals duidelijk aangegeven op de factuur. Afbetalingen moeten worden afgerond binnen hetzelfde boekjaar. Afbetalingsplannen zijn onmogelijk bij aankopen via internet. 2. Strak/s Fit met Personal Training kan enkel bij een Body Focus medewerker worden aangekocht. Desgevallend kan, na gesprek met een medewerker, de volledige som in 2 of 3 gelijkwaardige delen betaald worden. Het eerste deel dient te 10 Algemene Voorwaarden BODY FOCUS, met betrekking tot diens websites (bodyfocus(-shop).be), producten en diensten.

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Eussen Car Services Aan de Fremme 60 6269 BE Margraten KvK te Maastricht nr.14071770 ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN. Van de besloten vennootschap GRAFIMEDICS B.V.

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN. Van de besloten vennootschap GRAFIMEDICS B.V. ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN GrafiMedics B.V. Sulky 4 3897 AJ Zeewolde telefoon: 036 5359390 telefax: 036-5359395 Van de besloten vennootschap GRAFIMEDICS B.V. Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN VAN: Advanced Technology Zeeland Het Sas 5 Wilhelminadorp hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F.

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Artikel 1: Partijen 1. Gebruiker: de vennootschap onder firma Emiel Al V.O.F., gevestigd te (4132 AT) Vianen aan het adres Voorstraat 100, ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

wij gebruiken één cookie om vast te stellen of u die dag een unieke bezoeker bent

wij gebruiken één cookie om vast te stellen of u die dag een unieke bezoeker bent Algemene Voorwaarden Cloudopleider.IT Privacy Policy Wij hechten veel belang aan een duidelijke en open communicatie met onze klanten en de bezoekers van onze website. Wij hanteren hierbij de ACM Richtlijnen(Autoriteit

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: BADÉ IMPORT EN EXPORT GROOTHANDEL B.V. TE STEENBERGEN NB

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: BADÉ IMPORT EN EXPORT GROOTHANDEL B.V. TE STEENBERGEN NB ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: BADÉ IMPORT EN EXPORT GROOTHANDEL B.V. TE STEENBERGEN NB Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende

Nadere informatie

Artikel 1. Algemeen. Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Artikel 1. Algemeen. Artikel 2 Offertes en aanbiedingen Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Plasti Protection, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN Van: SportImprovement, De Line 3, 8411 TV Jubbega te Friesland hierna te noemen: SportImprovement Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van Akaza sport gevestigd te Waalwijk.

Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van Akaza sport gevestigd te Waalwijk. Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van Akaza sport gevestigd te Waalwijk. hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Gebruiker: de gebruiker van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van ALLROUND PAINT PROTECTION B.V. 1/11 130830

ALGEMENE VOORWAARDEN van ALLROUND PAINT PROTECTION B.V. 1/11 130830 ALGEMENE VOORWAARDEN van ALLROUND PAINT PROTECTION B.V. 1/11 130830 Artikel 1: Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Tot stand gekomen op 5 september 2014. Algemene Voorwaarden Vision Internet Solutions, gevestigd aan Hoofdstraat 13, 4041AA, te Kesteren, ingeschreven bij de KvK te Arnhem onder nummer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden DutchVDI

Algemene voorwaarden DutchVDI Algemene voorwaarden DutchVDI Tot stand gekomen op 2 december 2013. Algemene Voorwaarden DutchVDI, gevestigd aan Kallenkoterallee 159, 8331AD, te Steenwijk, ingeschreven bij de KvK te Zwolle onder nummer

Nadere informatie

@ ZZPstudio 1/14 1 november 2011

@ ZZPstudio 1/14 1 november 2011 @ 1/14 Algemene Voorwaarden / ZZPhost / ZZPcms / ZZPfacts Inleiding De Overeenkomst kan bestaan uit een Raamovereenkomst en de daarin genoemde bijlagen, of losse overeenkomsten. Alle in deze overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Saddl

Algemene voorwaarden Saddl Algemene voorwaarden Saddl Onder "Saddl" wordt in deze algemene voorwaarden en op de webpagina s www.saddl.nl (hierna te noemen; website ), send.saddl.nl (hierna te noemen; platform) en saddl.freshdesk.com

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland.

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten.

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen handelsonderneming De Buorkerij, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN POP TRADING COMPANY VOF

ALGEMENE VOORWAARDEN POP TRADING COMPANY VOF ALGEMENE VOORWAARDEN POP TRADING COMPANY VOF Artikel 1. Algemeen 1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen POP Trading Company VOF, hierna te noemen: Gebruiker,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen artikel 2 Offertes en aanbiedingen Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Author Motive, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden ARTIKEL 1 ALGEMEEN 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen.comheroes en een Opdrachtgever waarop.comheroes deze voorwaarden van

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP-. LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN ROBELCOCAR SERVICES hierna te noemen: ROBELCOCAR SERVICES. Artikel 1; Definities.

ALGEMENE VERKOOP-. LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN ROBELCOCAR SERVICES hierna te noemen: ROBELCOCAR SERVICES. Artikel 1; Definities. ALGEMENE VERKOOP-. LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN ROBELCOCAR SERVICES hierna te noemen: ROBELCOCAR SERVICES Artikel 1; Definities. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in

Nadere informatie

3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Kustlicht Design en zijn directie.

3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Kustlicht Design en zijn directie. Kustlicht Design ARTIKEL 1 ALGEMEEN Algemene Voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Kustlicht Design en een Opdrachtgever waarop Kustlicht

Nadere informatie

Graydon Algemene voorwaarden.

Graydon Algemene voorwaarden. Graydon Algemene voorwaarden. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemeen Deel 4 Art. 1 Definities 4 Art. 2 Algemeen 4 Art. 3 Aanbiedingen en offertes 4 Art. 4 Uitvoering van de overeenkomst 4 Art. 5 Wijziging

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CAPELLE WEBDESIGN

ALGEMENE VOORWAARDEN CAPELLE WEBDESIGN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Capelle Webdesign en een Opdrachtgever waarop Capelle Webdesign deze voorwaarden van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Gelderland Energie B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Gelderland Energie B.V. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Gelderland Energie en een Opdrachtgever zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Tree-trunk, gevestigd te Papendrecht, Zuid-holland.

Algemene Voorwaarden van Tree-trunk, gevestigd te Papendrecht, Zuid-holland. Algemene Voorwaarden van Tree-trunk, gevestigd te Papendrecht, Zuid-holland. 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Tree-trunk en een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Timm-consultancy

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Timm-consultancy Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Timm-consultancy Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden HAZMEDS. Algemene Leveringsvoorwaarden diensten en producten HAZMEDS

Algemene leveringsvoorwaarden HAZMEDS. Algemene Leveringsvoorwaarden diensten en producten HAZMEDS Algemene Leveringsvoorwaarden diensten en producten HAZMEDS artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen HAZMEDS hierna te noemen: Gebruiker,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NAÏF CARE B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - YOiS b.v. t.h.o.d.n. ICT2MKB

Algemene voorwaarden - YOiS b.v. t.h.o.d.n. ICT2MKB Algemene voorwaarden - YOiS b.v. t.h.o.d.n. ICT2MKB Artikel 1: Definities In onze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. YOiS b.v.: alle ondernemingen en handelsnamen die eigendom zijn van YOiS

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PingWeb

Algemene Voorwaarden PingWeb Algemene Voorwaarden PingWeb 1. Definities In deze voorwaarden hebben de volgende begrippen de daarbij aangegeven betekenis. 1.1 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden. 1.2 Opdrachtnemer: PingWeb,

Nadere informatie