Adaptive skill Building in High-Functioning

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Adaptive skill Building in High-Functioning"

Transcriptie

1 Adaptive Skill Building in Highfunctioning Youth Youth with ASD with ASD Adaptive skill Building in High-Functioning Het aanleren van adaptieve vaardighedenbij hoog-functionerende jongerenen jong-volwassenenmet ASS Drs. AnnemiekPalmen orthopedagoog/gz-psycholoog Dr. Leo Kannerhuis Doorwerth RadboudUniversiteit Nijmegen Uitgangspunten onderzoekslijn Beperkingenin adaptievevaardigheden - DiscrepantieIQ -adaptieve vaardigheden (Bolte & Poustka, 22) -Adaptiefgedrag (VABS) hoogste correlatiemet sociaal en zelfstandig functioneren (Farley ea, 29) Beperkt onderzoekbij jongeren/volwassenen -Edwards e.a. (212) : 146 interventiestudies: 11% leeftijd15-2 jr, 4% >2 jr -Interventiestudies adaptief gedraggering: ASS met/zondervb (Matson e.a., 1996, 212) Toegepaste GedragsAnalyse (ABA) als invalshoekvoor interventie-procedures Review Behavioral Intervention Research Periode: (augustus) RASD: Palmen, Didden, & Lang 212 Inclusiecriteria: -minimaal 1 persoon>16jr met ASS en IQ > 7 -minimaal 1 afhankelijk variabelebetreft adaptiefgedrag -interventie: componenten gebaseerd op ABA, (cognitive-) behavioral -systematischedataverzamelinggerichtop gedrag Twintig studies (16 sindsnuari 2): -97 deelnemers conform criteria: 12 vrouwen (12%) -IQ range: ; leeftijd range: 16-55jr -Steekproefgrootte: 1-22 deelnemers; 7 studies > 6 -Doelgedragingen: vier categorieën sociaal interactievevaardigheden (n = 8) academische vaardigheden (n = 6) werkvaardigheden (n = 5) huishoudelijke vaardigheden(n = 1) Inhoud (1) Uitgangspunten Onderzoekslijn (2) Overzicht studies (3) Inhoud en resultaten 4 studies (4) en Aandachtspunten Onderwerpen van studies Systematische Review: -Gedragsinterventie-studies (augustus) Directeinterventie: - Vragenstellen : generalisatie-effect van een groepsprogramma -VrijeTijds vaardigheden: effect van een ambulant groepsprogramma -Transitie-gedragin het dagprogramma: effect van digitale agendacoach Indirecte interventie: -Trainen van arbeidstrainers:effecten op gedrag van trainers en trais Het gebruikvan Prompts (hulpvormen) in de begeleiding: -Prompt-gebruik bij het aanleren van zelfredzaamheidsvaardigheden -Rangordein Prompts: onderscheidin hoeveelheid hulp - Prompts als maatvoor gedrag in een Meetschaal Zelfredzaamheid Review: Resultaten Analyse Studies I Categorie vaardigheden Sociaal interactief (8) Academisch (6) Werk (5) Huishoudelijk (1) Interventie Procedures - Socials Skills Training Groups (5) - Behavioral Skills Training (1), - Power Card Strategy (Social scripts) (1) - Self-managementstrategy(1) - ipod (2), Video self-modelling (1) - Strategie-training (1) - Specific Instruction (2) - Video-modelling (3) - Supported Employment (2) - Self-promptingmet ipod (1) 1

2 Review: ResultatenAnalyse Studies II Designs: Variaties op n = 1 designs (15) Variaties op groepdesigns (5); 1 studiepre-post met controlegroep Dataverzameling: Directe Observatie (16) in reguliere- of trainingsituatie, rollenspel Self-reports of (semi-) structured interviews bij deelnemer (3) Vragenlijst ingevuld door verwant (1) Uitkomsten: Positief Gemixt Negatief : 13 (65%): 4 sociaal, 5 academisch, 3 werk, 1 huishoudelijk : 6 (3%): 3 sociaal, 1academisch, 2 werk, : 1 (5%): sociaal Generalisatie-effecten: 11 (55%) Follow-up: 8 (4%) Positief : 7 Kortetermijn: handhaving Gemixt : 3 Lange termijn: afname Negatief : 1 Aantal studies beperkt; oageen studies Vrije TijdVaardigheden Resultaten gedragsinterventies bemoedigend voor doelgroep Veelbelovende procedures: Gebruik hulpmiddelenen self-management Specific Instruction en Differential Reinforcement Social Skills: correctievefeedback met prompting? Toekomstigonderzoek: Externe validiteit Experimentelecontroleen methodologischetransparantie (oasupported employment, SSTGs) Dataverzamelingen generalisatiein natural setting Follow up Lange Termijn Overige Methodologische Kenmerken Criteria CorrecteVraag: -Vraagbinnen5 s naintroductieonderwerp -Vraagbetreft onderwerp, -Vraagstart met vragend voornaamwoordof werkwoord Condities: -5-s Silence prompts in Baseline en Interventie -Common stimuli bij training: flow-chart, gespreksitems (Stokes & Osnes, 1989) Design: MBD over groepen Dataverzameling: -Audio tapes van begeidingsgesprekken -Partial Interval Recording: 2sec, criteria en opportunity 5 s Certainty of Evidence Bewijskracht (oalang et al., 21) Conclusive, overtuigend: 5 studies, 25% Categorie: Sociaal (2), Academisch (2), Huishoudelijk (1) Preponderant, veelbelovend: 7 studies, 35% Categorie: Sociaal (2), Academisch (3), Werk (2) Suggestive, suggestief: 8 studies, 4%: -Pre- of quasi experimentele designs (n = 6) Categorie: Sociaal (3), Academisch (1), Werk (2) -Procedure nietduidelijk omschreven en geenprocedurele betrouwbaarheid (n =2) Categorie: Sociaal (1), Werk (1) VragenStellen in Begeleidingsgesprek Autism: Palmen, Didden, & Arts (28) Effect van een Groepstraining op gedragin Natural Setting Deelnemers: 9 jongeren, leeftijd ar, IQ: 8-131; 2 vrouwen Interventie: Groepstraining: groepen van 3 personen, 6 weken 1 uur per week Inhoud: -Concept Instruction, introductiecriteria -Evaluatiegesimuleerdeconversaties (visual cue, modelling, correctievefeedback) -Rollenspel met trainer: 5 scenario s per deelnemer (flowchart, least-to-most prompting, reinforcement) -Beoordeling rollenspel (correctievefeedback, reinforcement) -Feedback EindresultaatSessie Flowchart Introductie onderwerp Heb je een vraag over het onderwerp? START Bepaal gespreksonderwerpen met begeleider yes Heb je meer vragen over dit no onderwerp? no Stel je vraag: - over onderwerp - binnen 5 s - start met vragend voornaamwoord..of werkwoord. Antwoord begeleider - Zeg het - Wacht op antwoord Stelt begeleider vraag? Beantwoord vraag Afhankelijkevariabelen: - in begeleidingsgesprek -% response-efficientie Laatste onderwerp? STOP 2

3 Resultaten I Basislijn Interventie Follow-up Resultaten II Dagen Observaties Kortegroeps-interventieheeft generalisatie-effect Gedragsinterventiemeerwaardeboven silence-prompts Communicatieprobleem als Performance Deficit (Warreyn et al., 27) Spel en feedback houden deelnemers actief betrokken Aandachtspunten: Trainingspakket: welk element verklarend? Geen data betreffendeprompts van groepsleiding Toenamebeperkt bij 2 clienten (basislijn> 5%): normen? Effectiviteit bij andere Initiatie-vaardigheden? Vrije Tijds Besteding in woon-setting EG CG EG CG Dagbesteding Woonsituatie School/universiteit 2 3 Bijouders 4 4 Regulier werk 2 1 Begeleid wonen 2 1 Supported employment 2 Studentenhuis 1 Vrijwilligerswerk 2 2 Geen 1 1 Dataverzameling: vragenlijsten deelnemers en verwanten (1) Ondersteuningsbehoefte VT-management 8 items, hoe vaak hebjij begeleidingnodig bij ; 5-puntsschaal: bijnanooit.. vrijwel altijd (2) Patroon VT-Invulling 8 items, hoe vaak m jij deel aan ; 5-puntsschaal (3) VT-tevredenheid 15 items, in hoeverre ben jij tevreden over ; 6-puntsschaal: zeer ontevreden zeer tevreden (4) Vragenlijstverwanten 16 items, 5-puntsschaal Dick Tom Kees Rob Linda Piet Sarah Jan Klaas Gemiddelde percentage per deelnemer en voor groep Correcte Vragen Respons-efficiëntie Naam Basislijn Training Follow-up Basislijn Training Follow-up Dick Tom Kees Rob Linda Piet Sarah Jan Klaas GROEP Resultaten Tijdserie Data: statistisch significante toename t(11) = 3.58, p =.4 Vrije TijdsBesteding in woon-setting Developmental Neurorehabilitation: Palmen, Didden, & Korzilius 211 Effect van een ambulantegroepsprogramma: Een pilot-studie Samenwerking Dr. Leo Kannerhuis en Provincie Gelderland Criteria deelname: jr, ASS en IQ > 85, VT-moeilijkheden, wens VT-bestedingte veranderen, ervaringmet groepen Werving: Locale media Deelnemers: 12 (2 vrouwen), leeftijd16-31 ar Design: Pre-test-post-test controlegroepdesign (quasi-experimenteel) Experimentele groep n = 7, M lft: 22.7, range: jr, 2 vrouwen Controle groep n = 5, M lft: 18.4, range: 16-2 jr, geen vrouwen Bijeenkomstenen procedures Bijeenkomsten: 15 in 6 maanden, 2 à 2.5 uur afbouw van wekelijks naar 1x per 6 weken Twee subprogramma s: VT-Invullingcentraal (8 bijeenkomsten) VT-Management centraal (7 bijeenkomsten) Cognitieve-gedragsmatige procedures - Concept instructie - Praktische oefening oa rollenspel, VT-plan maken - Positieveen correctievefeedback (prompting) door trainer - Feedback en ondersteuning door deelnemers onderling - Aandacht voor generalisatie: self-managementstrategieën: zelf-analyse, zelf-evaluatie visueel materiaal commonstimuli: programma setting, gebeurtenissen in natural setting huiswerk, VT-portfolio uitfadenbijeenkomsten 3

4 Resultaten ResultatenVerwanten-schaaln Programma gevolgd: Begeleidingsbehoefte minder? Experimentele groep (EG) Controle groep (CG) M Tot 3.1 ( ) 2.2* ( ) 2.6 (2.-3.) 2.4 (2.-3.6) * p =.2 Programma gevolgd: Meer regulier patroon VT-besteding? Experimentele groep (EG) Controle groep (CG) M Tot 1.8 ( ) 2.1* 1.6 (1.-2.2) 1.8** * p =.1; ** p =.3 Programma gevolgd: Meer tevreden met VT? Experimentele groep (EG) Controle groep (CG) M Tot * * p =.2 Bevindingen en beperkingen -Resultatensuggereren effectief pogramma: begeleidingsbehoefteen tevredenheid; resultatenvt-invulling: minder overtuigend -Verwantensignaleren trends -Geen at random toewijzinggroepen; geen data verwantencontrole groep -Data nietgedifferentieerd per sub-groep -Schalen zelfontwikkeld Toekomstig Onderzoek -Sensitiviteitschaal VT-invulling? frequenties en/of items specificeren (oa Orsmond ea, 24) -Watis accurate visie? Gebruik van actuelegedragsmaten -Normenadequate VT-invulling? -Procedurele betrouwbaarheidsmetingen -Reguliere Ondersteunings Systeem betrekken bij programma: generalisatie (Orsmond et al., 24) -Follow up metingen Digitale Agendacoachen transitie-gedrag Deelnemers uit 2 groepen dagbehandeling -4 jongeren, leeftijd14-2 ar; IQ 84-14; 2 vrouwen -6 regulieregroepsleiding (registratie en interventie) Transitiegedrag Problematisch -Lage frequentie(<4%) zelfstandige transities in dagprogramma, of -Zeer variabel patroon Voorwaarden -minimaal 5 transitiemomentenper dag -geensystematische training in transitiegedrag Materiaal -PDA : Apple ipod Touch 8 GB met WIFI verbinding naarsoftware Coach2Care Agendacoach van Rephrase BV (http://www.re-phrase.com/nl/home.html).google Calendar - Instructiemateriaal: programmerenpda, gedragsregistratie en toepassing interventie Schaalingevuld door 5 verwanten experimentele groep Bevindingen -Geen significante pre-post wijzigingen -Trends tot afname begeleidingsbehoefte: met name KiezenVT-activiteiten (-.8) -Trends meer regulier patroonvt besteding: met name Deelnameaandezelfde activiteiten (+.8) -Geen significante verschillenin pre-post changes tussen deelnemers en verwanten -In algemeen: participantenmeerpositief over resultaten -Interrater agreement (ICC) in pre-test scores deelnemers en verwanten, oa: Begeleiding: VT-Planning weekend :.8, p =.9 KiezenVT-activiteiten :.69, p =.3 Vrije tijdsbesteding Frequentie Thuis-activiteiten :.71, p =.3 Digitale Agendacoachen Transitie-gedrag Palmen, Didden, & Verhoeven, submitted Transitie-problemen oa Hendricks & Wehman, 29, Cihak ea., 21 Interventies -Traditionele prompting procedures (oamacduffea., 21) -(Technische) Visuele hulpmiddelen (oabanda & Grimmett, 28) Digitale Coach (Personal Digital Assistant, PDA) -Toename zelfstandig functioneren (oasmith Myles, 27) -CognitiefHulpmiddel (Gentry ea., 21) PDAals hulpmiddel bij Transities tussen Activiteiten -Twee studies in doelgroep(ferguson ea., 25; Gentry ea., 21) Onderhavige studie: - Toename zelfstandige transities in programma dagbehandeling? -Afname gebruik aanvullende prompts groepsleiding? -Follow-up resultaten? Methode I Dataverzameling per transitiemoment: welk hulpmiddel, welkeprompt(s) 8 registratiecategoriën transitiebinnende geplandetijd (= correct) Betrouwbaarheid observatie: M = 93%, range 87-1% Afhankelijkevariabelen % correcte, zelfstandige transities per dag % incorrecte, gepromptetransitiesper dag % incorrecte, niet geprompte transities per dag Design: MBD over personen Pre-Basislijn, Basislijn, Pre-Interventie, Interventie, Post-Interventie, Follow-up 4

5 Methode II Resultaten Interventie: -deelnemerheeft PDA -na PDA-alarm: groepsleidingwacht1s op initiatief geeninitiatiefof incorrect zonderpda: non-specifiekeprompt geen/incorrect initiatief napda-prompt: reguliere prompt correct initiatief: reguliere reactie Procedurele Betrouwbaarheid: -Flowchart procedure -Feedback tijdens reguliere groepsvergadering -Procedurele Betrouwbaarheidsmetingen: 3 aspecten M = 86%, range 64-98% Resultaten Gemiddeld percentage incorrecte, geprompte transities per dag, per prompt type Persoon Baseline Interventie Post-Interventie Follow-up BV NSP VI FB BV NSP VI FB BV NSP VI FB BV NSP VI FB * Groep NB. BV = bevestiging; NSP = non-specifieke prompt; VI = verbale instructie; FB = fysieke begeleiding; * Conditie Follow-up gelijk aan Baseline Statistische Analyse Tijdseriedata: Afname Respons-Correctie met NSP tussen Basislijn en Interventie significant, p =.2 M % Incorrecte, niet geprompte transities: 1, 2, 2, 8, respectievelijk II Prompt-gebruik door groepsleiding Verbale instructies meest gebruikt (MacDuff, 21) Visueel schema slechts 1 persoon Oordeel Groepsleiding algemeen: enige afnamesinds PDA Weinigniet geprompte, incorrecte transities: response correctiegrl. hoog Zelfstandigheid hoger, maar in 32-53% transities per dag nogprompts nodig -aandachtbij prompts, mogelijk eenbekrachtiger? -PDA als middel mogelijk bekrachtigend, consequentieniet? -Interventie: intensiever? (van Laarhoven ea, 29) -Belang Functional Assessment Overig: 4 data-points missenbij 2 personen geen generalisatie data individuele verschillen: striktere inclusie criteria Gemiddeld Percentage Correcte, Zelfstandige Transities per dag. Part. Basislijn Interventie Post-Interventie Follow-up M Range M Range M Range M Range * Groep Statistische analyse tijdseriedata F(1,3) = 23.87, p =.7 Gebruik PDA: M = 29% interventie, 26% post-interventie Gebruik no help : M = 39% basislijn, 27% interventie (p=.1367), 3% PI I Korte eenvoudige interventie in gebruik PDA: effectief significantetoenamezelfstandige transities significanteafnamegebruik non-specifieke prompts (NSP) FU 2 personen: verdere toenameen stabilisatie Post-interventie: geensystematische interventie, diverse prompts in gebruik PDA, geensignificante verschillen Verdere toename1 deelnemer: mogelijke verklaringen Significante afname gebruik No Help in interventie: PDA mt controle over, wachtenop automatischeprompt? Post-interventie: bij 2 deelnemers met name gebruik No Help -bekend zijnmet PDA instructies, technischeproblemen? - vermijden PDA gebruik en consequentie niet reageren? en Aandachtspunten Grootte onderzoeksgroepen4-9 deelnemers, Review: 35% > 6 deelnemers Gedragsinterventieseffectief Generalisatie: Common stimuli, Betrekken systeem Promptafhankelijkheid ondanksvooruitgang Belang prompt fading in natural setting: staff training (Palmen, Didden, & Korzilius, 21) Gebruik (technische) hulpmiddelen Individueleverschillen: Skill deficit versus Performance deficit Verklaringen, Normen Implementatie procedures in praktijkbehandeling Ervaringen, belemmeringen? 5

Minder vrijheidsbeperking in de verstandelijke gehandicaptenzorg. Een literatuurstudie

Minder vrijheidsbeperking in de verstandelijke gehandicaptenzorg. Een literatuurstudie Een literatuurstudie Drs. C.M.C. Gooiker Dr. M. van Vliet Drs. M. Herps Drs. N. Heeringa Vilans, augustus 2011 1. Inleiding Vrijheidsbeperking omvat alle (fysieke en verbale) maatregelen die de vrijheid

Nadere informatie

Bram Orobio de Castro Ontwikkelingspsychologie, Universiteit Utrecht. Petri Embregts Orthopedagogiek, Radboud Universiteit Nijmegen

Bram Orobio de Castro Ontwikkelingspsychologie, Universiteit Utrecht. Petri Embregts Orthopedagogiek, Radboud Universiteit Nijmegen Samen op zoek naar effectieve behandeling van gedragsproblemen bij cliënten met lichte verstandelijke beperkingen: Het consortium LVG en gedragsproblemen Bram Orobio de Castro Ontwikkelingspsychologie,

Nadere informatie

Werkblad beschrijving interventie

Werkblad beschrijving interventie Werkblad beschrijving interventie Training Meer Zelfvertrouwen Gebruik de handleiding bij dit werkblad www.nji.nl/jeugdinterventies/ of www.loketgezondleven.nl/interventies/ Contact NJi Contact NCJ Contact

Nadere informatie

In de put, uit de put

In de put, uit de put Interventie In de put, uit de put Samenvatting Doel In de put, uit de put heeft tot doel depressieve klachten bij (oudere) volwassenen te verhelpen of te verminderen, waarmee de kans op het ontstaan van

Nadere informatie

Werkblad beschrijving interventie

Werkblad beschrijving interventie Werkblad beschrijving interventie Gebruik de handleiding bij dit werkblad www.nji.nl/jeugdinterventies/beschrijven of www.loketgezondleven.nl/kwaliteit-van-interventies/beoordeling Contact NJi Contact

Nadere informatie

De betrouwbaarheid van de Student Behavior Observation Form

De betrouwbaarheid van de Student Behavior Observation Form Masterscriptie Orthopedagogiek De betrouwbaarheid van de Student Behavior Observation Form Onderzoek naar het betrouwbaar meten van het leergedrag van leerlingen in het voortgezet onderwijs Universiteit

Nadere informatie

Werkblad beschrijving interventie

Werkblad beschrijving interventie Werkblad beschrijving interventie Op verhaal komen Gebruik de handleiding bij dit werkblad www.nji.nl/jeugdinterventies/ of www.loketgezondleven.nl/interventies/ Contact NJi Contact NCJ Contact RIVM Gert

Nadere informatie

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen. Academiejaar 2012-2013. Eerste examenperiode

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen. Academiejaar 2012-2013. Eerste examenperiode Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Academiejaar 2012-2013 Eerste examenperiode Het effect van oudertraining gericht op de stimulatie van vroege sociaal-communicatieve vaardigheden bij

Nadere informatie

Samenvatting Rapport Evaluatie training Mentale Kracht

Samenvatting Rapport Evaluatie training Mentale Kracht Samenvatting Rapport Evaluatie training Mentale Kracht Een plan, proces en effect evaluatie van de training mentale kracht voor politiemedewerkers Prof. Dr. Peter van der Velden Drs. Kim Lens Hannah Hoffenkamp,

Nadere informatie

Wat werkt bij het versterken van eigen kracht?

Wat werkt bij het versterken van eigen kracht? Wat werkt bij het versterken van eigen kracht? Jolyne Laffra Peter Nikken www.nji.nl Versie december 2014 Het versterken van eigen kracht is een belangrijke pijler binnen de transitie en transformatie

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Interventies. Richtlijnen Jeugdzorg / Ernstige Gedragsproblemen / onderbouwing / pagina 57

Hoofdstuk 2. Interventies. Richtlijnen Jeugdzorg / Ernstige Gedragsproblemen / onderbouwing / pagina 57 Hoofdstuk 2 Interventies Richtlijnen Jeugdzorg / Ernstige Gedragsproblemen / onderbouwing / pagina 57 De uitgangsvraag van dit hoofdstuk is: Welk type interventie is het meest effectief voor welke leeftijdsgroep?

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting

Samenvatting. Samenvatting Samenvatting In Nederland is het Cerebro Vasculair Accident (CVA= hersenbloeding of herseninfarct) de derde doodsoorzaak. Van degenen die getroffen worden door een CVA overleeft ongeveer 75%. Veel van

Nadere informatie

Onderzoek naar de effecten van TRIALS, the ultimate driving test

Onderzoek naar de effecten van TRIALS, the ultimate driving test Onderzoek naar de effecten van TRIALS, the ultimate driving test Geertje Schuitema, Dick de Waard, & Karel Brookhuis Definitieve versie November 2008 Rijksuniversiteit Groningen Afdeling Experimentele

Nadere informatie

Evalueren per sessie: Het gehele behandelproces in zicht

Evalueren per sessie: Het gehele behandelproces in zicht Evalueren per sessie: Het gehele behandelproces in zicht Een pilotstudie naar het gebruik van ROM bij oudertrainingen Mirjam Boeschen Hospers (s1008412) Enschede, augustus 2012 Bachelorthese Gezondheidspsychologie

Nadere informatie

Richtlijn Cognitieve Revalidatie Niet-aangeboren Hersenletsel

Richtlijn Cognitieve Revalidatie Niet-aangeboren Hersenletsel Richtlijn Cognitieve Revalidatie Niet-aangeboren Hersenletsel Samengesteld door leden van het consortium Cognitieve Revalidatie (in alfabetische volgorde): Drs. D. Boelen Prof. Dr. W. Brouwer Drs. B. Dijkstra

Nadere informatie

De effectiviteit van de online cursus alles onder controle bij depressieve klachten

De effectiviteit van de online cursus alles onder controle bij depressieve klachten Faculteit der Psychologie en Pedagogiek De effectiviteit van de online cursus alles onder controle bij depressieve klachten Een gerandomiseerd onderzoek Masterthese Student: A.R. van der Jagt Studentnummer:

Nadere informatie

Middelenproblematiek bij mensen met een verstandelijke beperking. Een inventarisatie in Nederland

Middelenproblematiek bij mensen met een verstandelijke beperking. Een inventarisatie in Nederland Middelenproblematiek bij mensen met een verstandelijke beperking Een inventarisatie in Nederland Middelenproblematiek bij mensen met een verstandelijke beperking Een inventarisatie in Nederland Onderzoekers:

Nadere informatie

Sociale tekorten van normaal begaafde volwassenen met een autismespectrumstoornis:

Sociale tekorten van normaal begaafde volwassenen met een autismespectrumstoornis: Nele Colaert, Petra Warreyn en Herbert Roeyers 1 Sociale tekorten van normaal begaafde volwassenen met een autismespectrumstoornis: Implicaties voor sociale vaardigheidstraining Onderzoek naar sociale

Nadere informatie

Werkblad beschrijving interventie

Werkblad beschrijving interventie Werkblad beschrijving interventie Preventie van langdurig ziekteverzuim en depressie bij werknemers met een hoog risico Gebruik de handleiding bij dit werkblad www.nji.nl/jeugdinterventies/beschrijven

Nadere informatie

In de put, uit de put Zelf depressiviteit overwinnen

In de put, uit de put Zelf depressiviteit overwinnen Ineke Voordouw Jeannet Kramer Pim Cuijpers In de put, uit de put Zelf depressiviteit overwinnen Een handreiking voor coördinatoren en begeleiders van de cursus voor volwassenen en 55+ Trimbos-instituut,

Nadere informatie

Effectiviteit van Individuele Plaatsing en Steun in Nederland

Effectiviteit van Individuele Plaatsing en Steun in Nederland Effectiviteit van Individuele Plaatsing en Steun in Nederland J.T. van Busschbach, H. Michon, M. van Vugt & A.D. Stant M.m.v. L.C. Aerts-Roorda & N. van Erp Effectiviteit van Individuele Plaatsing en

Nadere informatie

Effectiviteit van Individuele Plaatsing en Steun in Nederland

Effectiviteit van Individuele Plaatsing en Steun in Nederland Opdrachtgever UWV Effectiviteit van Individuele Plaatsing en Steun in Nederland Opdrachtnemer Trimbos; Michon, J.T. van Busschbach, M. van Vugt... [et al.] Onderzoek Basis rapport SCION. Bevindingen na

Nadere informatie

Ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd van 4 tot 12 jaar waarbij geen sprake is van ernstige opvoedingsproblematiek.

Ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd van 4 tot 12 jaar waarbij geen sprake is van ernstige opvoedingsproblematiek. Interventie Opvoeden & zo Samenvatting Doel Het doel van Opvoeden & Zo is vergroting van de opvoedingscompetentie van ouders, door hen bewust te maken van de mogelijkheden om het gedrag van hun kinderen

Nadere informatie

Effecten van lotgenotencontact

Effecten van lotgenotencontact Effecten van lotgenotencontact Onderzoek bij de Vereniging Spierziekten Nederland Marjolijn Distelbrink Marjan de Gruijter Dick Oudenampsen Met medewerking van Meta Flikweert Sandra ter Woerds Mei 2008

Nadere informatie

The Community Reinforcement Approach (CRA) Werkblad beschrijving interventie

The Community Reinforcement Approach (CRA) Werkblad beschrijving interventie The Community Reinforcement Approach (CRA) Werkblad beschrijving interventie Colofon Ontwikkelaar / licentiehouder van de interventie Naam Robert J. Meyers Ph.D. Adres 3216 La Mancha Dr. NW Postcode NM

Nadere informatie

Zien, bewogen worden, in beweging komen. Inaugurele rede door Petri Embregts

Zien, bewogen worden, in beweging komen. Inaugurele rede door Petri Embregts Zien, bewogen worden, in beweging komen Inaugurele rede door Petri Embregts Prof.dr. P.J.C.M. (Petri) Embregts is bijzonder hoogleraar op de leerstoel Mensen met een verstandelijke beperking: Psychopathologie

Nadere informatie

Sociale Vaardigheidstraining op Maat Een inventarisatie van knelpunten bij de implementatie en uitvoering

Sociale Vaardigheidstraining op Maat Een inventarisatie van knelpunten bij de implementatie en uitvoering Sociale Vaardigheidstraining op Maat Een inventarisatie van knelpunten bij de implementatie en uitvoering Leontien M. van der Knaap Stefan Bogaerts Nadine M. P. G. Speessen Lynn C. A. van Dee INTERVICT

Nadere informatie

Preventie van problematisch genotmiddelengebruik onder jongeren in risicosettingen

Preventie van problematisch genotmiddelengebruik onder jongeren in risicosettingen Evelien Vermeulen-Smit Annelies Kepper Karin Monshouwer Preventie van problematisch genotmiddelengebruik onder jongeren in risicosettingen Een systematische literatuurstudie naar de effectiviteit van interventies

Nadere informatie

Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief

Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief Criteria en procedure Datum Movisie Utrecht, maart 2015, versie 1.1 Utrecht, maart 2015, versie 1.1 * Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief, Criteria en procedure

Nadere informatie

Eindrapport. Project Zelfmanagement voor studenten met ASS

Eindrapport. Project Zelfmanagement voor studenten met ASS Eindrapport Project Zelfmanagement voor studenten met ASS Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie