Algemene Voorwaarden Oergezond Voeding & Personal Training: Opgemaakt juli 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden Oergezond Voeding & Personal Training: Opgemaakt juli 2013"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden Oergezond Voeding & Personal Training: Opgemaakt juli 2013 Artikel 1: Definities; begrippen in deze algemene voorwaarden In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven Oergezond Voeding & Personal Training (onderdeel van Bonis Voedings- & Dieetadvies): Opdrachtnemer. Ingeschreven bij de KvK te Breda onder nummer: Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de producten en/of diensten van Oergezond Voeding & Personal Training Opdracht: De in onderling overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te bepalen werkzaamheden die door de opdrachtnemer verricht dienen te worden en de voorwaarden waaronder dit dient te geschieden. Artikel 2: Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden 2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen en rechtsbetrekkingen, hoe ook genaamd, op grond waarvan Oergezond Voeding & Personal Training aan opdrachtgever respectievelijk hun rechtsopvolgers, een of meer producten en/of diensten levert van het ogenblik af, dat opdrachtgever aan Oergezond Voeding & Personal Training om een aanbieding vraagt, dan wel dat Oergezond Voeding & Personal Training, al dan niet gevraagd, een aanbieding doet, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Door het sluiten van een overeenkomst erkent afnemer van de diensten en/of producten deze voorwaarden te kennen en te aanvaarden. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle opdrachten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken Wanneer in een aanvraag, opdracht of opdrachtbevestiging van een afnemer bepalingen of voorwaarden voorkomen die afwijken van of niet voorkomen in deze voorwaarden worden deze niet geaccepteerd, tenzij ze door Oergezond Voeding & Personal Training schriftelijk zijn aanvaard Bij conflict met wettelijke of verdragsrechtelijke bepalingen van niet-dwingendrechtelijke aard prevaleren deze bepalingen Opdrachtgever behoudt zich het recht voor, deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen/te wijzigen. De wijzigingen treden in werking vier weken nadat de wijzigingen zijn bekend gemaakt of op een latere datum indien de bekendmaking zulks vermeldt. De wijzigingen zullen tevens gelden voor de reeds bestaande overeenkomsten Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Oergezond Voeding & Personal Training en opdrachtgever zullen als dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen. Artikel 3: Offertes 3.1. Alle door Oergezond Voeding & Personal Training uitgereikte offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Oergezond Voeding & Personal Training is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven. Hierna behoud Oergezond Voeding & Personal Training het

2 recht om prijzen te wijzigen Offertes van Oergezond Voeding & Personal Training zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan haar door een (toekomstige) opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in, dat door hem/haar beste weten alle relevante informatie voor het maken van de offerte en voor de opzet en uitvoering en afronding van de opdracht aan Oergezond Voeding & Personal Training is verstrekt. Wanneer deze informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest, behoudt Oergezond Voeding & Personal Training zich het recht voor, de met de opdrachtgever overeengekomen prijs voor de door haar te leveren diensten alsdan eenzijdig en/of tussentijds aan te passen Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Oergezond Voeding & Personal Training behoudt zich het recht om prijzen te allen tijden te wijzigen. Zij biedt geen enkele garantie dat geleverde producten of diensten in de toekomst voor dezelfde prijs zullen worden geleverd/aangeboden, als dat zij in het verleden werden gedaan. Artikel 4: Tarieven, kosten en prijzen 4.1. In de offerte van Oergezond Voeding & Personal Training staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door Oergezond Voeding & Personal Training voor de daarin bedoelde opdracht in rekening zullen worden gebracht De door Oergezond Voeding & Personal Training opgegeven prijzen zijn voor particulieren inclusief, en voor bedrijven exclusief de daarover door opdrachtgever verschuldigde BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, en dienen door de opdrachtgever, vermeerderd met de eventueel verschuldigde BTW en andere kosten, tijdig aan Oergezond Voeding & Personal Training te worden betaald, tenzij expliciet anders aangegeven in de offerte De door Oergezond Voeding & Personal Training gehanteerde prijzen zijn exclusief lidmaatschapsgeld van de sportschool waar getraind wordt Oergezond Voeding & Personal Training heeft het recht om zonder voorafgaande schriftelijke mededeling per 1 januari van ieder kalenderjaar het in de offerte overeengekomen tarief te verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande jaar Oergezond Voeding & Personal Training is in geval van prijsstijging, buiten de inflatie, gerechtigd de prijzen te verhogen. De opdrachtgever is gerechtigd de opdracht te ontbinden indien de verhoging jaarlijks meer dan 10% bedraagt. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de bevoegdheid tot verhoging van het tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet Oergezond Voeding & Personal Training zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het tarief op grond van lid 6 schriftelijk kenbaar maken. Oergezond Voeding & Personal Training zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden Indien opdrachtgever de door Oergezond Voeding & Personal Training kenbaar gemaakte verhoging van het tarief niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen twee weken na de bedoelde kennisgeving de opdracht schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van Oergezond Voeding & Personal Training genoemde datum waarop de tariefsaanpassing in werking zou treden. Artikel 5: Facturering en betalingsvoorwaarden 5.1. Het honorarium van Oergezond Voeding & Personal Training en de door haar aan de opdrachtgever doorbelaste kosten, worden door Oergezond Voeding & Personal Training steeds bij

3 schriftelijke declaratie aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Ter keuze van Oergezond Voeding & Personal Training kan het gehele bedrag van de opdracht dan wel een gedeelte daarvan op voorschotbasis worden gefactureerd Betaling door de opdrachtgever dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum, tenzij anders vermeld in de offerte Na deze vervaldag is de opdrachtgever in verzuim en is zij aan Oergezond Voeding & Personal Training over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door Oergezond Voeding & Personal Training worden opgeschort, dit zonder dat Oergezond Voeding & Personal Training dientengevolge jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden. Bovendien is Oergezond Voeding & Personal Training in dat geval gerechtigd, de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden. 5.4.Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling aan Oergezond Voeding & Personal Training of schiet de opdrachtgever op een andere manier tekort in het nakomen van een of meerdere op haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door Oergezond Voeding & Personal Training te maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijke) kosten voor rekening van de opdrachtgever, steeds met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Oergezond Voeding & Personal Training op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Artikel 6: Contractsduur/Uitvoeringstermijn 6.1. De opdracht tussen Oergezond Voeding & Personal Training en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen Is binnen de looptijd van de opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Artikel 7: Gezondheid 7.1. Een (medisch-)intakeformulier dient volledig en naar waarheid te worden ingevuld en ondertekend te worden afgegeven of toegezonden. Naar aanleiding van de inhoud van het intakeformulier kan opdrachtgever, voor deelname aan testen, of aan andere activiteiten, zonder opgaaf van reden worden geweigerd Opdrachtgever verklaart dat hij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om de instructies van de instructeur zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht opdrachtgever zich ertoe alvorens de overeenkomst met Oergezond Voeding & Personal Training aan te gaan, zijn of haar arts te raadplegen Opdrachtgever garandeert en verklaart dat hij/zij in goede lichamelijke en geestelijke conditie verkeert en dat hij/zij niet op de hoogte is van een medische of andere reden waarom hij/zij niet in staat zou zijn zich in te laten met actieve of passieve training en dat deze training niet schadelijk is voor zijn/haar gezondheid, veiligheid, welzijn of lichamelijke conditie. Artikel 8: Training

4 8.1. Het volgen van het trainingsprogramma kan op verschillende locaties en tijdstippen plaatsvinden. Deze worden voorafgaande aan de trainingen overeengekomen. Indien Oergezond Voeding & Personal Training niet in staat is de training te laten plaatsvinden op de bedoelde locaties en/of tijdstippen, is zij bevoegd om te bepalen dat de training geheel of gedeeltelijk zal plaatsvinden op andere locaties en/of tijdstippen Opdrachtgever dient zich 10 minuten voorafgaande aan de training omgekleed te melden op de afgesproken locatie en zal gedurende de training de aanwijzingen van Oergezond Voeding & Personal Training opvolgen Opdrachtgever houdt zich aan de hygiëne, kleding en schoeisel voorschriften en algemene voorwaarden en clubregels van het fitnesscentrum waar getraind wordt Zonder voorafgaande toestemming mogen (trainings-)afspraken of een onderdeel van de (trainings-) afspraken niet worden gevolgd door anderen dan degene die zich bij Oergezond Voeding & Personal Training heeft ingeschreven voor desbetreffende afspraken Voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft Oergezond Voeding & Personal Training het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. Oergezond Voeding & Personal Training zal dit in overleg met de opdrachtgever doen Oergezond Voeding & Personal Training aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden, die door derden worden verricht voorzover deze zelf een overeenkomst met opdrachtgever is aangegaan Indien door Oergezond Voeding & Personal Training of ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. Artikel 9: Annulering/Ontbinding/Afmelding/Tussentijdse wijziging in de opdracht 9.1. Indien de opdracht, buiten de beïnvloedingssfeer van Oergezond Voeding & Personal Training, niet is afgenomen binnen de gestelde einddatum, en niet is geannuleerd binnen 24 uur voor aanvang, worden de gehele kosten van de geannuleerde uren in rekening gebracht. Uitzondering hierop is als er een schriftelijke verklaring van opdrachtgevers arts overhandigd wordt. De training zal op een nader overeen te komen datum hervat worden, mits deze binnen 6 maanden valt vanaf dagtekening verklaring arts. Het geld kan niet worden teruggevorderd tenzij er sprake is van langdurige aandoeningen of beperkingen waardoor het in redelijke wijs succesvol doorlopen van de trainingen niet meer mogelijk is De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden Indien door toedoen van opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de opdrachtuitvoering, zal Oergezond Voeding & Personal Training in overleg met de opdrachtgever de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Oergezond Voeding & Personal Training is gerechtigd om de extra kosten voor wijziging van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening te brengen In afwijking van lid 1 zal Oergezond Voeding & Personal Training geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden

5 die aan Oergezond Voeding & Personal Training kunnen worden toegerekend Oergezond Voeding & Personal Training mag de overeenkomst voortijdig beëindigen: a. Als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. Oergezond Voeding & Personal Training houdt in dat geval in ieder geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging. b. Oergezond Voeding & Personal Training kan in samenspraak met het sportcentrum waar getraind wordt het lidmaatschap van opdrachtgever en/of overeenkomst tussen en opdrachtgever beëindigen: i. Zonder voorafgaande kennisgeving en met onmiddellijke ingang indien het lid de algemene voorwaarden of de clubregels van de sportschool waar getraind wordt of van Oergezond Voeding & Personal Training heeft overtreden. ii. Zonder voorafgaande kennisgeving en met onmiddellijke ingang indien het gedrag van een lid, ongeacht het feit of dit gedrag het onderwerp vormt van een klacht van derden, zodanig is dat dit naar mening van Oergezond Voeding & Personal Training naar alle redelijkheid schadelijk kan zijn voor het karakter of de belangen van Oergezond Voeding & Personal Training of de sportschool waar training plaats vind, of indien het gedrag zodanig is dat het lid ongeschikt blijkt om met derden (al dan niet binnen een sportschool) om te gaan, dan wel na schriftelijke kennisgeving indien het de sportschool van mening is dat opdrachtgever als persoon niet geschikt is om lid te blijven. iii. Indien (een deel van) het verschuldigde inschrijfgeld, lidmaatschapsgeld of factuurbedrag na de betalingstermijn nog niet betaald is Opdrachtgever wiens lidmaatschap is beëindigd verbeurd alle voorrechten van het lidmaatschap met onmiddellijke ingang zonder terugbetaling van zijn/haar inschrijfgeld of lidmaatschapsgeld. Opdrachtgever blijft aansprakelijk voor ieder deel van het entreegeld dat verschuldigd is aan het desbetreffende sportcentrum op de datum van beëindiging van het lidmaatschap. Zodra zijn/haar lidmaatschap beëindigd is, dient opdrachtgever zijn/haar lidmaatschapskaart onmiddellijk terug te geven evenals ieder ander bewijs van lidmaatschap dat verstrekt is aan dat lid. Tevens dient opdrachtgever alle uitstaande schulden te voldoen aan zowel het sportcentrum als aan Oergezond Voeding & Personal Training Alle besluiten van de Oergezond Voeding & Personal Training volgens deze clausule zijn definitief en bindend. Artikel 10: Aansprakelijkheid Alle informatie van Oergezond Voeding & Personal Training heeft uitsluitend ten doel te informeren. De informatie is niet bedoeld om medisch advies te vervangen. Raadpleeg altijd een arts voordat u uw dieet aanpast of begint met een trainingsprogramma. Alle afnemers van de diensten en/of producten van Oergezond Voeding & Personal Training stemmen vrijwillig toe alle risico s van de diensten voor eigen rekening te nemen Oergezond Voeding & Personal Training en haar werknemers en/of partners worden vrij verklaard van alle medische claims, processen, verlies, schade of diefstal van eigendommen van leden of van goederen die door zijn meegebracht, verwonding of overlijden, met daarin verwerkt claims over nalatigheid die ontstaan uit de door ons aangeboden diensten en/of producten. Tevens kan Oergezond Voeding & Personal Training niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele mentale en/of psychologische klachten.

6 10.3. Voor elke door opdrachtnemer aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanning verplichting. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Artikel 11: Intellectueel eigendom Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Oergezond Voeding & Personal Training zich de rechten en bevoegdheden voor die Oergezond Voeding & Personal Training toekomen op grond van de Auteurswet Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door opdrachtgever voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Oergezond Voeding & Personal Training. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Oergezond Voeding & Personal Training Alle door Oergezond Voeding & Personal Training verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz. ten behoeve van de opdrachtgever, zijn alleen te gebruiken door de opdrachtgever. Alle door Oergezond Voeding & Personal Training verstrekte stukken mogen niet door opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van Oergezond Voeding & Personal Training openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit Oergezond Voeding & Personal Training behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. Artikel 12: Geheimhouding Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Oergezond Voeding & Personal Training gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Oergezond Voeding & Personal Training zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Oergezond Voeding & Personal Training niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan. Artikel 13: Toepasselijk recht en geschillen Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Oergezond Voeding & Personal Training partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten De rechter in de vestigingsplaats dichtsbij die van Oergezond Voeding & Personal Training is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

7

Algemene voorwaarden - Wening Consultancy

Algemene voorwaarden - Wening Consultancy Algemene voorwaarden - Wening Consultancy Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

de wederpartij van opdrachtnemer

de wederpartij van opdrachtnemer Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtnemer Opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene voorwaarden:

Algemene voorwaarden: Algemene voorwaarden: Artikel - 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtnemer: EPA Intermediair

Nadere informatie

Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Offertes Artikel 4 Ter beschikking stelling van informatie en medewerking

Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Offertes Artikel 4 Ter beschikking stelling van informatie en medewerking Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtnemer: QSeo Seo

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het leveren van diensten door SSO. Opgemaakt 12 maart 2015

Algemene voorwaarden voor het leveren van diensten door SSO. Opgemaakt 12 maart 2015 Second Sales Opinion VOF (hierna: SSO) Rechtsgeldig vertegenwoordigd door: Algemene voorwaarden van dienstverlening Second Sales Opinion R.W. Jansen E. Wessels Buizerdstraat 7 Erfgooierserf 2 4143 BA Leerdam

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSULTANCY. Van: Ortec Finance B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSULTANCY. Van: Ortec Finance B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSULTANCY Van: Ortec Finance B.V. Ingeschreven bij de kamer van koophandel in Rotterdam onder nummer: 24421148 Versie: 2010-1 Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Result Financiële Dienstverlening B.V.

Algemene Voorwaarden Result Financiële Dienstverlening B.V. Algemene Voorwaarden Result Financiële Dienstverlening B.V. Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Lex & Leads B.V. Lex & Leads B.V. Energiestraat 5b 1411 AN NAARDEN KvK nummer: 34320641 hierna te noemen: Gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening NBV Human Capital Scan B.V. versie 1.3 (11 november 2005) 1

Algemene voorwaarden voor dienstverlening NBV Human Capital Scan B.V. versie 1.3 (11 november 2005) 1 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING NBV Human Capital Scan B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: NBV Human Capital Scan B.V., gevestigd te

Nadere informatie

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: I-Development / Studentproject.eu hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van NAJAP BV (Human Resource Management & Arbo-advies)

ALGEMENE VOORWAARDEN van NAJAP BV (Human Resource Management & Arbo-advies) Prijssestraat 1 B 4101 CM Culemborg ALGEMENE VOORWAARDEN van NAJAP BV (Human Resource Management & Arbo-advies) Artikel 1: Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor Belastingbuddy Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden MSM support

Algemene voorwaarden MSM support Algemene voorwaarden MSM support gevestigd en kantoorhoudende te R. Sniederslaan 5, 5582 ES Waalre hierna te noemen: MSM Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Timm-consultancy

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Timm-consultancy Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Timm-consultancy Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN:

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: WAAROM LEIDERSCHAP, Online leiderschapstrainingen gericht op persoonlijke groei en effectief leiderschap. Van der Dussenstraat 11A1, 3039 TA, te Rotterdam

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Algemeen. Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst. Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Algemeen. Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst. Artikel 3 Aanbiedingen en offertes Algemene Voorwaarden ie-design Fluwelensingel 47 2806 CB Gouda KvK: 28 103 077 Banknummer: 5 11 12 13 hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN voor MSM Support / IT Support / CRM Support / Supportgroep

ALGEMENE VOORWAARDEN voor MSM Support / IT Support / CRM Support / Supportgroep ALGEMENE VOORWAARDEN voor MSM Support / IT Support / CRM Support / Supportgroep gevestigd en kantoorhoudende te Bree 58, 5501 JE Veldhoven hierna te noemen: MSM Ingaande per 1 oktober 2012 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: Brouwer Consultancy & Interim Management bv Snip 87 9728 XR GRONINGEN Ingeschreven bij de KvK onder nummer: 01150501 hierna te noemen: BCIM BV Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Dienstverlening

Algemene Voorwaarden voor Dienstverlening BVF Projectmanagement b.v. Rijksweg 102 1906 BK Limmen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37062015. Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities I.F. Only Events: Opdrachtgever Overeenkomst Artikel 2 Algemeen

Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities I.F. Only Events: Opdrachtgever Overeenkomst Artikel 2 Algemeen Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. I.F. Only Events:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN van: SMC Consultancy BV Van Voordenpark 6k 5301 KP Zaltbommel hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden van Deursen Onderwijsgroep BV Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: OneLine Business Intelligence Andersteinweg 2 3953 BA Maarsbergen hierna te noemen: OneLine Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Computer No Problem Rondweg 149 2922ET Krimpen aan den IJssel KvK 53798910

Algemene Voorwaarden Computer No Problem Rondweg 149 2922ET Krimpen aan den IJssel KvK 53798910 1. Artikel 1. Definities... 3 2. Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden... 3 3. Artikel 3. Offertes... 3 4. Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst... 3 5. Artikel 5. Contractsduur; uitvoeringstermijn...

Nadere informatie

DE ALGEMENE LEVERINGS-, BETALINGS- EN UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE RECHTSVERHOUDING TUSSEN DE OPDRACHTGEVER EN BFD

DE ALGEMENE LEVERINGS-, BETALINGS- EN UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE RECHTSVERHOUDING TUSSEN DE OPDRACHTGEVER EN BFD DE ALGEMENE LEVERINGS-, BETALINGS- EN UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE RECHTSVERHOUDING TUSSEN DE OPDRACHTGEVER EN BFD Molenhoek B.V. BFD Molenhoek B.V. Hoeveveld 8-10 6584 GG MOLENHOEK (KvK

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Intersym Human Resource Management

Algemene voorwaarden Intersym Human Resource Management Algemene voorwaarden Intersym Human Resource Management Algemene voorwaarden van Intersym Human Resource Management BV - hierna: IHRM - als gedeponeerd onder nummer 14080115 bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN VAN: Advanced Technology Zeeland Het Sas 5 Wilhelminadorp hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor dienstverlening aan particulieren

Algemene Voorwaarden voor dienstverlening aan particulieren Algemene Voorwaarden voor dienstverlening aan particulieren Van: Levenshouding/ Natuurlijke geboorte Praktijkadres: Akkerwinde 54 2906XC Capelle aan den IJssel hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor De Wilde, De Wilde Zakelijke Dienstverlening en De Wilde Loon- en Salarisverwerking

ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor De Wilde, De Wilde Zakelijke Dienstverlening en De Wilde Loon- en Salarisverwerking ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor De Wilde, De Wilde Zakelijke Dienstverlening en Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van Akaza sport gevestigd te Waalwijk.

Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van Akaza sport gevestigd te Waalwijk. Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van Akaza sport gevestigd te Waalwijk. hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Gebruiker: de gebruiker van

Nadere informatie