VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS ELEKTROTECHNIEKEN. Tweede graad TSO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS ELEKTROTECHNIEKEN. Tweede graad TSO"

Transcriptie

1 VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS ELEKTROTECHNIEKEN Tweede graad TSO Brussel - Licap: - september 2002

2 ALGEMENE INHOUD LESSENTABEL... 5 ALGEMEEN DEEL... 7 ELEKTRICITEIT - PRAKTIJK ELEKTRICITEIT EN LAB INSTALLATIEMETHODEN Algemene inhoud 3 Elektrotechnieken

3 LESSENTABEL Pedagogische vakbenaming Uur/week Administratieve vakbenaming Basisvorming en fundamenteel gedeelte Totaal Godsdienst 2 2 AV Godsdienst Aardrijkskunde 1 1 AV Aardrijkskunde Frans 2 2 AV Frans Geschiedenis 1 1 AV Geschiedenis Informatica 1 1 AV Informatica Lichamelijke opvoeding 2 2 AV Lichamelijke opvoeding Nederlands 4 4 AV Nederlands Wiskunde 3 3 AV Wiskunde Elektriciteit - praktijk (x) 8 8 PV Praktijk Elektriciteit Elektriciteit en lab (x) 3 3 TV Elektriciteit Installatiemethoden (x) 6 6 TV Elektriciteit Toegepaste fysica 1 1 TV Toegepaste fysica Complementair gedeelte maximum 2 2 Elektriciteit - praktijk (x) 2 2 PV Praktijk Elektriciteit Elektriciteit en lab (x) Engels TV Elektriciteit AV Engels (x) Voor deze vakken is het leerplan in deze brochure opgenomen. Lessentabel 5 Elektrotechnieken

4 ELEKTROTECHNIEKEN Tweede graad TSO ALGEMEEN DEEL Algemeen deel 7 Elektrotechnieken

5 INHOUD 1 INLEIDING INSTROOM EN BEGINSITUATIE UITSTROOM Algemeen deel 8 Elektrotechnieken

6 1 INLEIDING 1.1 Nieuwe impulsen Volgende impulsen liggen aan de basis tot vernieuwing van het leerplan: - vernieuwde visie op TSO en BSO die leidt naar duidelijkere profilering en een min of meer eenvormig stramien voor de leerplannen; - pedagogisch-didactische inzichten om geïntegreerd te werken; - het geïntegreerde gebruik van informatie- en communicatie technologie; - leerplannen vertrekken vanuit leerplandoelstellingen die door hun formulering het beoogde niveau aangeven; - recente aanbevelingen in de doorlichtingverslagen van de inspectie. 1.2 Vormingscomponenten en doelstellingen van de studierichting Deze tweede graad is in wezen geen finaliteit. De aangeboden vormingscomponenten streven vooral doorstroming naar de derde graad (zie 4: uitstroom) na. De TSO-studierichting Elektrotechnieken biedt in combinatie met een derde graad binnen het brede domein van de toegepaste elektriciteit, elektronica, en industriële ICT, een theoretisch-technische vorming aan eigen aan het arbeidsveld van de technicus. Deze TSO-vorming is erop gericht werknemers te vormen die zich op het niveau tussen de opdrachtgever-ontwerper en de zuivere uitvoerder kunnen bewegen. Het studieobject van een studierichting op dit niveau heeft dus als studieobject de uit te voeren realisatie. De doelstellingen zijn: - via technisch tekenen communiceren om het concept van de realisatie te begrijpen en de uitvoering voor te bereiden; - de noodzakelijke uivoeringsrichtlijnen formuleren om de gevraagde kwaliteitscriteria te bereiken; - meewerken aan de uitvoering en leidinggevend kunnen optreden. De klemtoon ligt op het herkennen, toelichten en verwerken van de ontwerpaspecten om te komen tot de praktische realisaties. Er is echter ook voldoende aandacht voor de uitvoeringsgerichte vaardigheden. De taak van dergelijke technicus is dus zowel uitvoerend als coördinerend of leidinggevend. Dit in tegenstelling met een BSO-vorming die het uitvoeren van de realisatie als studieobject heeft. Met als doelstellingen: - via technisch tekenen communiceren om tot de gewenste uitvoering te komen; - gepast handelen op basis van de gevraagde kwaliteitscriteria; - de uitvoering realiseren op basis van de gevraagde kwaliteitscriteria. Uitgaande van bovenstaande profilering is het specifieke studieobject voor de tweede graad Elektro-technieken de uit te voeren realisatie van de elektrische installatie van een nieuwe residentiële woning en de renovatie of herstelling daarvan. Daarnaast worden een grondige basiskennis en transfereerbare vaardigheden verworven om de doelstellingen van een derde graad binnen hetzelfde domein te bereiken. Algemeen deel 9 Elektrotechnieken

7 1.3 Algemene pedagogisch-didactische wenken: geïntegreerd leerplan Het leerplan is in hoofdzaak bedoeld als leidraad. De doelstellingen en leerinhouden betekenen een referentiekader. De wenken zijn bedoeld als suggesties, als tips. Het leerplan mag in geen geval een excuus zijn om niet naar de noden van de maatschappij en de verwachtingen van de leerlingen te luisteren. Er moet naast opleiding voldoende aandacht blijven bestaan voor opvoeding. De vorming moet zo sterk mogelijk aanleunen op wat typisch en attractief is voor het betreffende arbeidsveld. De leerlingen dienen tot het inzicht te komen dat er een samenhang is tussen het lesgebeuren en het arbeidsproces in het dagelijkse leven. Het is de bedoeling om beroepsfiere technici te vormen. Het is vanuit pedagogisch-didactisch standpunt absoluut noodzakelijk om een degelijke samenhang tussen de vakken te realiseren. Een eerste stap om op dit vlak goede resultaten te bereiken is vertrekken vanuit een geïntegreerd leerplan. Een geïntegreerd leerplan houdt in dat er zo weinig mogelijk onderverdeling is in vakken. Dit betekent voor het vak Installatiemethoden dat er geen afzonderlijke leerplanonderdelen bestaan voor tekenen, installatieleer en werkmethoden. De leerplandoelstellingen en leerinhouden worden zodanig aangeboden dat deze elementen als één geheel worden ervaren, waardoor ook de relatie met het vak Praktijk Elektriciteit optimaal wordt. In dit vak komen heel wat technologishe aspecten van elektrische installaties aan bod. Het is niet de bedoeling dat de leerlingen een encyclopedische kennis verwerven, maar wel dat zij de attitude en de methode ontwikkelen om de juiste bronnen rond deze materie te raadplegen. Zij leren de werking van elektrische componenten en apparaten verklaren en de technische specificaties van materialen, componenten en toestellen interpreteren. Door de leerplandoelstellingen en leerinhouden te groeperen ontstaat er een referentiekader om, waar mogelijk, projectmatig te werken. In de context van dit leerplan werken we aan een globaal project: het realiseren van de huishoudelijke elektrische installatie van een residentiële woning, het studieobject waarvan reeds sprake was in paragraaf 1.2 van deze inleiding waarin de vormingscomponenten en doelstellingen van de studierichting werden omschreven. Dergelijke aanpak bevordert sterk de succeservaring en het welbevinden van de leerlingen. Een aantal randvoorwaarden om op deze vernieuwde aanpak te realiseren dienen vervuld te zijn: voldoende ruimte en uitrusting, in aantal beperkte klasgroep, aangepaste leermiddelen De nogal abstracte leerinhouden van deze discipline verplichten de leerkrachten constant te overwegen welke werkvorm zij zullen gebruiken in elke specifieke leersituatie. Een leerkracht kan werkvormen hanteren waarbij hij/zij doceert, demonstreert of delegeert. In deze laatste situatie heeft de leerkracht vooral een begeleidende taak. De leerlingen onderzoeken, experimenteren, dialogeren, testen, schetsen, tekenen, voeren uit, schakelen, stellen in werking, monteren, demonteren, controleren en evalueren. Enkel technische vakken die, naast een theoretische onderbouw voor de tweede graad, ook een belangrijke ondersteunende kennis aanbrengen voor doorstroming naar een volgende graad, worden afzonderlijk gehouden. Zij dienen echter de samenhang met de meer praktisch georiënteerde vakken te bewaren. Algemeen deel 10 Elektrotechnieken

8 Dit is hier het geval met het vak Elektriciteit en lab. De leerlingen verwerven inzichten om berekeningen en metingen uit te voeren in verband met elektrische grootheden. De wetenschappelijke en wiskundige benadering van dit vak moet ondersteund worden via overleg met de leerkrachten Wiskunde en Toegepaste fysica. Er wordt gewerkt met de basisgrootheden en afgeleide grootheden van het SI-stelsel, waarbij ook steeds de correcte eenheden worden gebruikt. Vectoriële benaderingen worden niet uit de weg gegaan. Het niveau moet echter progressief worden opgebouwd. Binnen dit vak wordt eveneens integratie nagestreefd. De theorie en de laboratoriumoefeningen dienen geïntegreerd aan bod te komen. Een vaklokaal dat, door zijn concept en uitrusting, de mogelijkheid biedt om er de basisbegrippen van de elektriciteit geïntegreerd te onderwijzen, kan daarbij bijzonder nuttig zijn. De verschillende activiteiten van de leerlingen zoals het volgen van theorie, het maken van oefeningen en het meten aan proefopstellingen, kunnen plaatsvinden in dit lokaal. Bepaalde leerinhouden die niet als meetopstelling door de leerlingen worden uitgevoerd, kunnen via klassikale opstellingen gehanteerd door de leraar, didactisch worden ondersteund. Ook didactische software zal daartoe worden aangewend. De metingen en proeven worden zoveel mogelijk aansluitend op de theorie door de leerlingen zelf uitgevoerd. Om de lessen efficiënt te laten verlopen wordt aanbevolen telkens twee lesuren na elkaar te voorzien voor dit vak. 1.4 Het gebruik van Informatie- en Communicatie Technologie (ICT) Het is evident dat van de mogelijkheden die de computer, op het didactisch vlak, biedt optimaal gebruik moet worden gemaakt. Typische mogelijkheden die op dit leerplan betrekking hebben zijn: - Het opzoeken van onder meer: kenmerken van materialen, gereedschappen en uitvoeringstechnieken via Internet, cd-rom s, - Het gebruik van educatieve programma s in verband met de elektriciteitstheorie, eenvoudige simulatie, het lezen van tekeningen, ruimtelijk voorstellings- en waarnemingsvermogen. - Eenvoudige rekenbladen of geprogrammeerde formulieren om de kostprijs te berekenen. - Programma s ter ondersteuning van zelfevaluatie. - Eenvoudige software om op een actieve manier kennis en inzichten te verwerken. - In het vak Installatietechnieken wordt de computer, met eenvoudige CAD-software, als tekenhulp geïntegreerd aangewend (zie ook paragraaf 2.5). Er dient opgemerkt dat de programma s die men gebruikt dermate gebruiksvriendelijk dienen te zijn dat de klemtoon ligt op de te verwerven leerplandoelstellingen en zeker niet op de beheersing van één of ander softwarepakket. 1.5 De aanpak van het tekenen en schetsen binnen de vakken Installatiemethoden en Praktijk Elektriciteit Zowel bij het meetkundig en mechanisch tekenen als bij het schematekenen, beiden geïntegreerd in het vak Installatiemethoden is het gebruik van een aangepast CAD-pakket een belangrijk en hedendaags hulpmiddel. Algemeen deel 11 Elektrotechnieken

9 Vooral het verhogen van het waarnemings- en voorstellingsvermogen en het lezen, begrijpen en interpreteren van de tekeningen en schema s staan centraal, NIET de beheersing van de software. aangebracht tijdens de uitvoering voor te stellen, om oorspronkelijke maten aan te passen, om toelichting bij uitvoeringsdetails te geven Het gebruik van de computer met gebruikersvriendelijke tekensoftware verhoogt echter de efficiëntie, waardoor er meer aandacht kan gaan naar de reeds vermelde doelstellingen van het tekenen en de creatieve aspecten daarvan. In de lessen Praktijk Elektriciteit mogen echter de vaardigheden rond het schetsen niet worden vergeten, bijvoorbeeld om een opgemeten bestaande toestand of wijzigingen aangebracht tijdens de uitvoering voor te stellen, om oorspronkelijke maten aan te passen, om toelichting bij uitvoeringsdetails te geven 2 INSTROOM EN BEGINSITUATIE De logische instroom voor het eerste leerjaar van de tweede graad van de studierichting Elektrotechnieken, komt uit de A-stroom van de eerste graad, meer bepaald uit het tweede leerjaar van de basisopties Mechanica-elektriciteit en Industriële wettenschappen. De leerlingen kunnen echter net zo goed van een ander tweede leerjaar van de eerste graad komen, waardoor eventueel een vrij heterogene groep kan ontstaan. Omwille van bovenstaande bedenkingen is het raadzaam de voorkennis rond elektriciteit te relativeren. Typische kenmerken die van de leerlingen verwacht worden en waar tijdens hun vorming verder aandacht wordt gegeven zijn: - Beschikken over een voldoend ruimtelijk waarnemings- en voorstellingsvermogen. - Interesse hebben voor het verwerven van zowel technisch-theoretische als praktische kennis en vaardigheden. - In teamverband willen werken en communicatief ingesteld zijn. - Probleemoplossend willen denken en handelen en voldoende creativiteit aan de dag willen leggen bij het organiseren van werkzaamheden. - Verantwoordelijkheid nemen bij het voorbereiden en uitvoeren van werkzaamheden en aandacht willen besteden aan kwaliteit, preventie en milieu. - Bereid zijn om informatie te raadplegen en documentatie te zoeken. - Richtlijnen en voorschriften correct willen toepassen. 3 UITSTROOM Na de tweede graad van de studierichting Elektrotechnieken zullen de leerlingen vooral uitstromen naar de derde graad in: - de studierichting Elektrische installatietechnieken of - de studierichting Elektronische installatietechnieken of - de studierichting Industriële ICT. Algemeen deel 12 Elektrotechnieken

10 ELEKTROTECHNIEKEN Tweede graad TSO Elektriciteit praktijk 1 ste en 2 de leerjaar: 8 (+2) uur/week Elektriciteit praktijk 13 Elektrotechnieken

11 INHOUD 1, EN EVALUATIE MINIMALE MATERIËLE VEREISTEN BIBLIOGRAFIE Elektriciteit praktijk 14 Elektrotechnieken

12 1, EN 1 DE NODIGE MAATREGELEN TREFFEN OM VEILIG OM TE GAAN MET ELEKTRISCHE ENERGIE Aandacht besteden aan een veilige en zuivere werkplek. De gevaren die het gebruik van elektrische energie meebrengen onderkennen. Veiligheidsvoorschriften Persoonlijke beschermingsmiddelen Hygiënische voorschriften Veilig omgaan met elektriciteit Oorzaken en gevolgen 1.3 De gebods- en verbodstekens in functie van de uit te voeren werkzaamheden naleven. Veiligheidsvoorschriften - de gebods- en verbodstekens - werkplaatsreglement - persoonlijke beschermingsmiddelen 1.4 Het werkplaatsreglement toepassen. Werkplaatsreglement 1.5 De persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken, de collectieve beschermingsmaatregelen nemen en de richtlijnen terzake naleven. Persoonlijke beschermingsmiddelen. Aanrakingsgevaar, elektrocutie Isolatie, aarding Veiligheidsmaatregelen 1.6 Veiligheidsgewoonten veranderen. De voordelen van veilig gedrag versterken en het veilig gedrag aantrekkelijker maken 1.7 De bescherming van anderen bevorderen. Sluiten van deuren Afdekken van klemmen Uitschakelen van voedingen. Plaatsen van waarschuwingsborden 1.8 Volgens de geldende afspraken afval sorteren en opslaan. 1.9 De gereedschappen en machines veilig benaderen en ermee omgaan volgens goed vakmanschap. Milieuvoorschriften Specifieke veiligheidsbegrippen in de elektriciteit: - aanrakingsgevaar, elektrocutie - isolatieaarding - te treffen veiligheidsmaatregelen - keur- en veiligheidsmerken - keuze van beveiligen - opbouwen van stellingen en - ladders - bediening van hoogtewerkers Elektriciteit praktijk 15 Elektrotechnieken

13 Het gebruik van een bedrijfsapotheek beheersen en gepast handelen in een noodsituatie. De hygiënische voorschriften naleven. Verantwoordelijk zijn voor orde, netheid, gezondheid en milieu. Situering van de bedrijfsapotheek Alarmeren van de bevoegde diensten Eerste hulp verlenen Hygiënische voorschriften Orde, netheid, gezondheid en milieu - Laat steeds met de nodige zorg restafval verwijderen en deponeren op de daartoe bestemde plaats. - Raadpleeg de betreffende reglementering in het AREI en ARAB. - Doorheen de werkzaamheden dient men steeds aandacht te geven aan veiligheid, hygiëne en milieu. - Een duidelijk uitgeschreven werkplaatsreglement als leidraad nemen en er voortdurend naar verwijzen. - Didactische panelen op goed gekozen plaatsen helpen ter ondersteuning. - De leerlingen dienen een veilige en doordachte arbeidsmentaliteit aan te leren. - Kwaliteit moet men nastreven in elk deelaspect van de uitvoering maar ook in de veiligheid voor onszelf en de anderen. - De leerlingen dienen erop gewezen dat de producten die men aflevert door anderen op een veilige wijze moeten gebruikt worden. - Leerlingen aansporen om op het internet te zoeken naar de voorschriften terzake Weten hoe elektriciteitsgevaar aan te duiden 1.14 De Europese regelgeving ter zake toelichten Pictogrammen Europese regelgeving De gepaste veiligheid gebruiken in functie van de opdracht en de gebruikte toestellen; de veiligheidsregels in de elektrische installatie integreren. De regels van goed vakmanschap omschrijven. Verantwoordelijkheid opnemen omtrent elkaars veiligheid Normen ARAB - AREI Voorschriften van de plaatselijke stroomleverancier Goed vakmanschap De EHBO-beginselen rond elektrocutie Het verzorgen van kleine verwondingen Elektriciteit praktijk 16 Elektrotechnieken

14 - Aan de hand van beschikbare didactische platen en videobanden de gevaren en de veiligheidsmaatregelen tonen. - Aandacht voor linkshandigen. - Voorkeur- en veiligheidsmerken verwijzen naar de Europese reglementering. - De keuze van de elektrische beveiligingen in schema s en schakelingen integreren. - Raadpleeg ter zake ook EN-6O2O4-1 - Aandacht voor restmaterialen en batterijen 2 DE VOORBEREIDINGEN TREFFEN OM DE WERKZAAM- HEDEN AAN EEN HUISINSTALLATIE UIT TE VOEREN 2.1 Het bouwplan De gebruikte symboliek op een bouwplan herkennen. De meest geschikte plaats voor de meterkast aanduiden. De plaats van de energiesteen of aansluitbocht bepalen. Het traject van de aardingslus bepalen. De plaatsing van aardingspennen overwegen en bepalen. De plaats van de aardonderbreker bepalen. Het traject van de wachtbuizen voor elektricteit, telefoon en teledistributie aanduiden. De symbolen gebruikt door de architect Plaatsbepaling meterkast, volgens de geldende voorschriften Plaatsbepaling energiesteen of aansluit bocht, volgens de geldende voorschriften Plaatsing aardingslus Aardingspennen Aardonderbreker Traject wachtbuizen - Het bouwplan van een eenvoudige woning kiezen waarin een gedeelte van een installatie kan gerealiseerd worden in inbouw, in holle wanden en opbouw, in droge en in vochtige lokalen. - De symbolen en tekenmethoden op een bouwplan toelichten, zoals de gevels, de muren, doorsneden, platte gronden en bovenaanzichten en dit in samenspraak met de lessen Installatiemethoden. Elektriciteit praktijk 17 Elektrotechnieken

15 - Samen met de leerlingen stapsgewijs de verschillende fasen van de realisatie van een huisinstallatie beknopt doorlopen en bespreken, zoals dit in praktijk voorkomt. De leerlingen dienen aan te voelen dat in het eerste leerjaar reeds een eenvoudige installatie tot stand komt. - Klassikaal vanuit het vak Installatiemethoden een dossier samenstellen van een zeer eenvoudige huisinstallatie in het 1 ste jaar van de 2 de graad. - Het is aan te bevelen in het begin van het schooljaar een bouwwerf te bezoeken waar een installatie in realisatie is. Het is belangrijk dat de leerlingen van in het begin een zo volledig mogelijk beeld krijgen van de werkomgeving waarin ze later terecht komen. - Gebruik ook zoveel mogelijk de multimedia en het internet. - Zowel de nationale als de plaatselijke voorschriften en richtlijnen behandelen bij de praktische uitvoering van een installatie. - Een aanbeveling: de leerlingen in het begin van het schooljaar een visuele voorstelling geven (tegen een wand van de werkplaats) van het grondplan van een huis, met daarop de voorbereidende werkzaamheden. 2.2 Gereedschappen, materialen en technieken toepassen De gereedschappen herkennen en gebruiken. Draad en kabels herkennen en bewerken. Soepele snoeren herkennen en bewerken. De gepaste soldeerbout overeenkomstig de aard van het werk gebruiken. Het gebruik van verschillende soldeer- en vloeimiddelen gebruiken. Het onderhoud van een soldeerbout correct uitvoeren. Draden vertinnen en solderen in functie van een reële toepassing. Solderen van een multikabel aan een multistekker. Solderen en desolderen van componenten op een printplaat. Mes, kniptang, universele tang, bektang, juniorzaag, kabelstripper HO7 V-U, H07 V-R, XVB- F2, XFVB-F2, EVAVB H07 VK, H03 VH-H, H05 RR-T, H07 RN- Soldeerbouten Soldeermiddelen Onderhoud soldeerbout Vertinnen en solderen Soepele multikabel solderen Componenten solderen en desolderen - Het hanteren van gereedschappen correct aanleren. - Bewerkingen enkel uitvoeren in concrete toepassingen. Elektriciteit praktijk 18 Elektrotechnieken

16 We vermijden hier het veelvuldig oefenen van verbindingen, waar leerlingen nog geen kijk op hebben. - Sommige verbindingen worden niet veel meer gebruikt, het is dan ook zinloos ze veelvuldig in te oefenen. - Bij het solderen voorkomen we het langdurig solderen als bezigheid, een leerling die bewijst dat hij de techniek beheerst moet verder kunnen (uitbreiding). - Veilige werkmethodes toepassen, geen breekmessen toelaten. een complexe draadfiguren plooien en solderen, maar reële toepassingen uit de praktijk. - Oog hebben voor: lengte ontmanteling, degelijke verbindingen, beschadiging van de kern, de juiste aansluitdruk. - De leerlingen ook kennis laten maken met nieuwe gereedschappen, die in de praktijk gebruikt worden. - Zorgen voor een goede verluchting tijdens het solderen. - Het gebruik van catalogi, het internet en cd-roms van firma s vormen een goed hulpmiddel Kabelschoenen monteren met het gepaste gereedschap. Lasdopverbindingen maken met het gepaste gereedschap. Verbindingen met gepaste insteekklemmen maken. Verbindingen realiseren met lusterklemmen. Een krimpkous aanbrengen met het gepaste gereedschap. Een telefoonconnector aansluiten met het gepaste gereedschap. Een aardlus op een correcte wijze verbinden met de aardonderbreker. Een aardpen - aardgeleider en aardonderbreker met elkaar verbinden. De hoofdequipotentiale verbindingen uitvoeren. Kabelschoenen Lasdopverbindingen Insteekklemmen Lusterklemmen Krimpkous Telefoonconnector RJ45 - krimptang Aardlus - aardonderbreker Voorschriften AREI Aardpen - aardgeleider - aardonderbreker Voorschriften AREI Draaddoorsneden Uitvoering Verbindingsklemmen Elektriciteit praktijk 19 Elektrotechnieken

17 De bijkomende equipotentiale verbindingen uitvoeren. Het indrijven van een aardingspen uitvoeren. Draaddoorsneden Uitvoering Verbindingsklemmen Indrijven aardingspen Voorhamer Elektrische en pneumatische hamer - Al de verbindingen kaderen in een reële situatie. - Gepaste gereedschappen gebruiken, bij dure gereedschappen toch minstens één exemplaar ter beschikking van de leerlingen stellen. - Voor telefoonaansluitingen de gangbare verbindingen hanteren, maar ook de modulaire aansluiting uitvoeren. - De leerlingen op het belang van een goede uitvoering van aarding en equipotentiale verbindingen wijzen. - Aantonen waar je welk type aardgeleider gebruikt, elektrolytisch volkoper of loodommanteld. - correcte plaatsingswijze van aardpennen benadrukken: eventueel werken met verkorte pennen, die terug uitgegraven kunnen worden. - Een bezoek aan een werf waar op dat moment deze werken gebeuren is aan te raden. - Een realistisch opgebouwd voorgemonteerd paneel of een wand ter beschikking stellen van de leerlingen om de oefeningen rond aarding en equipotentiale verbindingen uit te voeren. 3 PLAATSEN VAN INSTALLATIEMATERIALEN EN HUN COMPONENTEN 3.1 Plaatsen van inbouwdozen, buis, kabel, centraaldozen en verdeelbord in en op muren, beton en holle wanden Stijve Tth-buis op maat maken, ontbramen en plooien. Stijve Tth-buis monteren in en op de muur. Stijve Tth-buis monteren in holle wanden. Monteren en bevestigen van soepele buis in holle wanden. Monteren en bevestigen van soepele buis in muur en beton. Op maat Ontbramen Plooien Montage in opbouw in een droog lokaal Montage in inbouw Montage in opbouw en spatwaterdichte uitvoering Montage in holle wanden Soepele buis in holle wanden Soepele buis in muur en beton Elektriciteit praktijk 20 Elektrotechnieken

18 3.1.6 Voorbedrade, geribde buis in muur en beton plaatsen. Voorbedrade, geribde buis Draadkleuren Aantal draden per buis - Het is de bedoeling dat de leerlingen vertrekken vanaf een paneel en zelfstandig, volgens en gegeven buizenplan, de buizen plooien en monteren. Dit paneel zal achteraf gebruikt worden om de basislichtschakelingen en de gemengde schakelingen op uit te voeren. De montage gebeurt best met inbegrip van een aftakdoos. Met H07 V-U en met XVB-F2 kan dan de bedrading uitgevoerd worden. Op deze wijze heeft de buisoefening nut. - Voor de inbouw in holle wanden met stijve en soepele buis is het aangewezen dat de buizen door een paar balkjes of plankjes op de rugwand van een paneel en in inbouw- en centraaldozen kunnen bevestigd worden. Bijvoorbeeld, de tekening van een bouwplan overbrengen op een paneel; voorzie op dit paneel ook ruimte voor een verdeelbord. - De leerlingen kunnen hierop later ook de gemengde schakelingen uitvoeren. - Tabel met de handelsmaten van PVC-buis ter beschikking stellen. - Tabel met maximum toegelaten geleiders per buis ter beschikking stellen. - De leerlingen moeten ook in een gemetste muur buis aanleggen. - Bezoek aan een werf is eveneens aangewezen Met gepast gereedschap en de juiste grondstoffen mortelspecie aanmaken. Buizen en inbouwdozen inmetselen met mortelspecie. Het gereedschap onderhouden en de restmaterialen op een gepaste wijze wegbergen. Met gepast gereedschap en de juiste grondstoffen gips- en kalkspecie aanmaken. Buizen en inbouwdozen inmetselen met gips- of kalkspecie. Het gereedschap onderhouden en de restmaterialen op een gepaste wijze wegbergen. Grondstoffen en gereedschappen om mortelspecie aan te maken Inmetselen van buizen en inbouwdozen Onderhoud Opslag Grondstoffen en gereedschappen voor het aanmaken van gips- en kalkspecie Inmetselen van buizen en inbouwdozen Onderhoud Opslag - Lijsten met voorschriften van de bouwfederatie ter beschikking stellen met betrekking tot de samenstelling van mortels, - Bij de bouwfederatie de technieken opvragen om de verwerking toe te lichten. Elektriciteit praktijk 21 Elektrotechnieken

19 - De eigenschappen van de grondstoffen toelichten aan de hand van brochures aan te vragen bij deze federatie. - Multimedia raadplegen. 3.2 Plaatsen van kabel, plaatsen van geribde bedrade buis en draad trekken Plaatsen en aansluiten van kabel. Leidingen voor vaste aanleg Aftakdozen Bevestigingen Invoeren Verbindingen Draadkleuren Plaatsen en aansluiten van geribde bedrade buis. Afrollen van de bobijn Vasthechten Invoeren Verbindingen Draadkleuren Trekken van draden in een stijve Tth-buis. Gereedschappen Aantal draden per buis Draadkleuren Draadreserven Verbindingen - achter schakelaar - centraaldoos - aftakdoos - Bij het plaatsen van kabels in opbouw zijn er veel plaatsingswijzen mogelijk, men moet de plaatselijke situatie goed inschatten. - De opmars van de bedrade buis is niet meer te stuiten, de loonkost bij plaatsing is veel kleiner. De aanleg vraagt wel een doordachte strategie, want het aantal draden dient vooraf bekend te zijn. Draadtrekken in bestaande buizen blijft nodig bij renovatie. 3.3 Plaatsen en aansluiten van schakelaars, wandcontactdozen en aftakdozen Een enkelpolige lichtschakeling uitvoeren, controleren, testen, fouten opsporen, de werking verklaren. Een dubbelpolige lichtschakeling uitvoeren, controleren, testen, fouten opsporen, de werking verklaren. Enkelpolige lichtschakeling Dubbelpolige lichtschakeling Elektriciteit praktijk 22 Elektrotechnieken

20 Een schakeling met dubbele aansteking uitvoeren, controleren, testen, fouten opsporen, de werking verklaren. Een wisselschakeling uitvoeren, controleren, testen, fouten opsporen, de werking verklaren. Een kruisschakeling uitvoeren, controleren, testen,fouten opsporen, de werking verklaren. Een dubbelpolige wisselschakeling uitvoeren, controleren, testen, de werking verklaren. Een wissel - wisselschakeling uitvoeren, controleren, testen, fouten opsporen, de werking verklaren. Een gemengde schakeling uitvoeren, controleren, testen, fouten opsporen, de werking verklaren. Dubbele aansteking Wisselschakeling Kruisschakeling Dubbelpolige wisselschakeling Wissel - wisselschakeling Lichtschakeling met wandcontactdoos Draadsectie Lichtschakelingen uitvoeren met schakelaars met controlelamp en signaallamp controleren, testen, fouten opsporen, de werking verklaren. Lichtschakelaars met controlelamp Lichtschakelaars met signaallamp - Klassikaal het situatieschema van het bouwplan stapsgewijs opbouwen en duiden waarom bepaalde schakelingen op die plaats hun toepassing vinden. - Geen kableeroefeningen maken met deze schakelingen, maar ze uitvoeren op het buizenpaneel dat de leerlingen voorheen gerealiseerd hebben. Het accent leggen op het maken van verbindingen, draadreserve, draadkleuren. - Stroombaan- en bedradingsschema s uit het vak Installatiemethoden gebruiken. - Rekening houden met de voorschriften uit het AREI. - Schakelaars laten doormeten, spanning en stroom meten, fouten opsporen, en dit alles met de gepaste meetapperatuur. 3.4 Montage van draag- en gootsystemen Een kabelgoot bewerken en plaatsen op een muur of draagsysteem. Klein materiaal plaatsen. Aftekenen Afkorten Boren in een muur of metaal Bevestigen op de muur of het draagsysteem Pluggen, schroeven, eindstukken, Elektriciteit praktijk 23 Elektrotechnieken

21 hoekstukken, beugels Montage van plintkabelgoot en deze van een stopcontact voorzien. Aftekenen Afkorten Bevestigen Plaatsing stopcontact - Overzichtstabellen ter beschikking stellen: pluggen houtschroeven metaalschroeven parkers klein installatiematerialen bevestigingsmaterialen - De leerlingen laten werken met een verstekbak. 3.5 Plaatsen en aansluiten van elektrische toestellen met een vaste of losse standplaats Plaatsen en aansluiten van een elektrisch toestel met een losse standplaats. Plaatsen en aansluiten van een elektrisch toestel met een vaste standplaats. De aansluiting van een nokkenschakelaar uitvoeren. De aansluiting van een temperatuurregeling uitvoeren. Trekontlasting Soepele snoeren Stekker - stopcontact Strijkijzer, wafelijzer, broodrooster, Beveiliging Trekontlasting Kabels voor vaste aansluiting Stekker - stopcontact Elektrisch vuur, wasmachine, droogkast, Schakeltabel Aansluiting Thermostaat Mechanisch Elektrisch - elektronisch Programmeerbaar Aansluiten van enkele eenvoudige toestellen met verwarmingselementen op een eenfasig net. Waterdruk of hogedruktoestellen Drukloze of lagedrukvoorraadtoestellen Lagedruk aftap- of leeglooptoestellen Doorstroomtoestellen Elektriciteit praktijk 24 Elektrotechnieken

ONTWERP VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS ELEKTROTECHNIEKEN. Tweede graad TSO

ONTWERP VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS ELEKTROTECHNIEKEN. Tweede graad TSO Wijzigingen t.o.v. het vorige leerplan. We verwijzen ter motivatie van dit erratum en addendum naar de CODEX Welzijn, Titel VIII, Bijzondere werknemerscategorieën en werksituaties, Hoofdstuk II, Jongeren

Nadere informatie

2. MODULES. Module Inbedrijfstelling residentiële installatie

2. MODULES. Module Inbedrijfstelling residentiële installatie OPLEIDINGENSTRUCTUUR RESIDENTIEEL ELEKTROTECHNISCH INSTALLATEUR 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) RESIDENTIEEL ELEKTROTECHNISCH INSTALLATEUR Beroepsprofiel

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR TECHNICUS DOMOTICA

OPLEIDINGENSTRUCTUUR TECHNICUS DOMOTICA OPLEIDINGENSTRUCTUUR TECHNICUS DOMOTICA 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) TECHNICUS DOMOTICA/IMMOTICA Beroepsprofiel (VORMELEK, juni 2007) RESIDENTIEEL

Nadere informatie

Vorderingsplan - C.V.O. DTL Herentals

Vorderingsplan - C.V.O. DTL Herentals Vorderingsplan - C.V.O. DTL Herentals Opleiding: COMFORTSCHAKELINGEN Niveau: Afdeling: Studiegebied: Mechanica-Elektriciteit (SVWO) Residentieel elektrotechnisch installateur Lesnr. Behandeld van/tot Leerinhoud

Nadere informatie

BSO TWEEDE GRAAD. vak TV ELEKTRICITEIT 2000/057. (vervangt 98036) 1 u/week. IT-e

BSO TWEEDE GRAAD. vak TV ELEKTRICITEIT 2000/057. (vervangt 98036) 1 u/week. IT-e BSO TWEEDE GRAAD vak TV ELEKTRICITEIT 1 u/week IT-e 2000/057 (vervangt 98036) 1 2 e graad SO Vak: ELEKTRICITEIT TV 1 ste jaar: 1u/w 2 de jaar: 1u/w BEGINSITUATIE VOOR HET VAK Voor het vak elektriciteit

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR TERTIAIR ELEKTROTECHNISCH INSTALLATEUR

OPLEIDINGENSTRUCTUUR TERTIAIR ELEKTROTECHNISCH INSTALLATEUR OPLEIDINGENSTRUCTUUR TERTIAIR ELEKTROTECHNISCH INSTALLATEUR 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) TERTIAIR ELEKTROTECHNISCH INSTALLATEUR Beroepsprofiel

Nadere informatie

Huisinstallatie 5-5-2004. K.U.Leuven Department of Electrical Engineering ELEN - Electrical Energy

Huisinstallatie 5-5-2004. K.U.Leuven Department of Electrical Engineering ELEN - Electrical Energy Huisinstallatie 1 De elektrische huisinstallatie (aarding) Nieuwbouw Bestaande gebouwen Spreidingsweerstand Wat aarden? 2 De elektrische huisinstallatie (equipotentiaalverbinding) Bijkomende equipotentiaal

Nadere informatie

ELEKTRISCHE INSTALLATIES

ELEKTRISCHE INSTALLATIES VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS ELEKTRISCHE INSTALLATIES Tweede graad BSO Eerste en tweede leerjaar Brussel Licap: - september 2002 ALGEMENE INHOUD LESSENTABEL...

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR TECHNICUS INBRAAKBEVEILIGINGSSYSTEMEN

OPLEIDINGENSTRUCTUUR TECHNICUS INBRAAKBEVEILIGINGSSYSTEMEN OPLEIDINGENSTRUCTUUR TECHNICUS INBRAAKBEVEILIGINGSSYSTEMEN 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) RESIDENTIEEL ELEKTROTECHNISCH INSTALLATEUR Beroepsprofiel

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR KOELMONTEUR. KOELMONTEUR Beroepscompetentieprofiel (SERV/De bouw-, elektrotechnische en metaalsector, maart 2009)

OPLEIDINGENSTRUCTUUR KOELMONTEUR. KOELMONTEUR Beroepscompetentieprofiel (SERV/De bouw-, elektrotechnische en metaalsector, maart 2009) OPLEIDINGENSTRUCTUUR KOELMONTEUR 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) KOELMONTEUR Beroepscompetentieprofiel (SERV/De bouw-, elektrotechnische en metaalsector,

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR TECHNICUS ELEKTRISCHE ZWEMBADUITRUSTINGEN

OPLEIDINGENSTRUCTUUR TECHNICUS ELEKTRISCHE ZWEMBADUITRUSTINGEN OPLEIDINGENSTRUCTUUR TECHNICUS ELEKTRISCHE ZWEMBADUITRUSTINGEN 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) TECHNICUS ELEKTRISCHE ZWEMBADUITRUSTINGEN Beroepsprofiel

Nadere informatie

Hout en bouw. Toegepaste wetenschappen in hout, bouw en schilderwerk een zorgenkind?

Hout en bouw. Toegepaste wetenschappen in hout, bouw en schilderwerk een zorgenkind? Hout en bouw Toegepaste wetenschappen in hout, bouw en schilderwerk een zorgenkind? In de huidige lessentabellen van hout, bouw en schilderwerk staat het vak TW nog afzonderlijk vermeld. Heel wat leraren

Nadere informatie

DON BOSCO. INPROFIEL info@donboscohoboken.be. 2 de graad BSO TECHNISCH INSTITUUT

DON BOSCO. INPROFIEL info@donboscohoboken.be. 2 de graad BSO TECHNISCH INSTITUUT DON BOSCO TECHNISCH INSTITUUT INPROFIEL info@donboscohoboken.be 2 de graad BSO INLEIDING Wanneer je deze infomap in handen krijgt, duidt dit op interesse voor het beroepsonderwijs. Kiezen voor het beroepsonderwijs

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR INSTALLATEUR FOTOVOLTAÏSCHE SYSTEMEN. De opleiding Installateur fotovoltaïsche systemen bestaat uit 6 modules:

OPLEIDINGENSTRUCTUUR INSTALLATEUR FOTOVOLTAÏSCHE SYSTEMEN. De opleiding Installateur fotovoltaïsche systemen bestaat uit 6 modules: OPLEIDINGENSTRUCTUUR INSTALLATEUR FOTOVOLTAÏSCHE SYSTEMEN 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) RESIDENTIEEL ELEKTROTECHNISCH INSTALLATEUR Beroepsprofiel

Nadere informatie

Paritair leercomité 330 OPLEIDINGSPROGRAMMA ONDERHOUDSWERKER GEBOUWEN 24 maanden

Paritair leercomité 330 OPLEIDINGSPROGRAMMA ONDERHOUDSWERKER GEBOUWEN 24 maanden Paritair leercomité 330 OPLEIDINGSPROGRAMMA ONDERHOUDSWERKER GEBOUWEN 24 maanden Toelichting: Op dit formulier worden de competenties hernomen die binnen de opleiding tot onderhoudswerker gebouwen worden.

Nadere informatie

Jaarplan PV elektriciteit

Jaarplan PV elektriciteit Schooljaar 2012-2013 Leerkracht(): Gert Vandersmiss Vak: PV elektriciteit Klass: 3BAUTOA15 Schooljaar: 2012-2013 Algeme gegevs Gebruikte handboek: Leerplannummer: LICAP... 2 Knismaking met vervanger Joerie

Nadere informatie

verbinding van geleiders (3 of 4)

verbinding van geleiders (3 of 4) Elektrische schema s tekenen Van Grieken A. 1. Inleiding. De elektrische kringloop gebruikt men zoals een mechanische tekening, om gedachten en inzichten over te brengen. Het is dus een uitdrukkingsmiddel

Nadere informatie

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Zwevende Modules Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 14 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Inhoud... 3 1.1.2 Modules... 3 1.1.3 Niveau en soort

Nadere informatie

INLEIDING. Veel succes

INLEIDING. Veel succes INLEIDING In de eerste hoofdstukken van de cursus meettechnieken verklaren we de oorsprong van elektrische verschijnselen vanuit de bouw van de stof. Zo leer je o.a. wat elektrische stroom en spanning

Nadere informatie

1 Inhoud. Hetzelfdoen.be Uitgave: 2017

1 Inhoud. Hetzelfdoen.be Uitgave: 2017 1 Inhoud 1Inhoud... 2 2Aansluiten van elektriciteit... 6 2.1Soorten netspanningen... 6 2.1.1Netspanning en vermogen... 7 2.1.2De werfkast... 8 2.1.3.... 8 2.1.4Aansluiting bij nieuwbouw of verbouwing...

Nadere informatie

LES4. Het elektrisch dossier Het situatieschema Het ééndraad- of grondschema Het installatieschema

LES4. Het elektrisch dossier Het situatieschema Het ééndraad- of grondschema Het installatieschema LES4 Het elektrisch dossier Het situatieschema Het ééndraad- of grondschema Het installatieschema Aansluitingsmogelijkheden hoofdbord Het hoofdverdeelbord Symbolen op grondschema Opdracht 1 Het elektrisch

Nadere informatie

BEROEPSKWALIFICATIE Residentieel elektrotechnisch installateur (m/v)

BEROEPSKWALIFICATIE Residentieel elektrotechnisch installateur (m/v) BEROEPSKWALIFICATIE Residentieel elektrotechnisch installateur (m/v) 1. GLOBAAL 1.1 Titel Residentieel elektrotechnisch installateur (m/v) 1.2 Definitie Het bedraden en aansluiten van installaties op zeer

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR TECHNICUS IMMOTICA

OPLEIDINGENSTRUCTUUR TECHNICUS IMMOTICA 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) OPLEIDINGENSTRUCTUUR TECHNICUS IMMOTICA TECHNICUS DOMOTICA/IMMOTICA Beroepsprofiel (VORMELEK, juni 2007) TERTIAIR

Nadere informatie

ZEKER WERK STERK AFDELING ELEKTRICITEIT ELEKTROTECHNIEKEN TECHNISCH TWEEDE EN DERDE GRAAD

ZEKER WERK STERK AFDELING ELEKTRICITEIT ELEKTROTECHNIEKEN TECHNISCH TWEEDE EN DERDE GRAAD TWEEDE EN DERDE GRAAD AFDELING ELEKTROTECHNIEKEN Roze 131, 9900 Eeklo secretariaat@ptieeklo.be www.facebook.be/ptieeklo www.ptieeklo.be 09 370 73 73 Science Technology Engineering Maths TECHNISCH STERK

Nadere informatie

Fortstraat 47 9700 Oudenaarde 055 30 94 49 www.hetcvo.be

Fortstraat 47 9700 Oudenaarde 055 30 94 49 www.hetcvo.be KOETSWERKHERSTELLER Brochure: modulefiches Fortstraat 47 9700 Oudenaarde 055 30 94 49 www.hetcvo.be Module: Basis Elektriciteit (M ME C 100) Lestijden: 40 (10 TV + 30 PV) De inhoud van de module beoogt

Nadere informatie

ZEKER WERK STERK AFDELING ELEKTRICITEIT ELEKTRICITEIT ELEKTRONICA TECHNISCH TWEEDE EN DERDE GRAAD

ZEKER WERK STERK AFDELING ELEKTRICITEIT ELEKTRICITEIT ELEKTRONICA TECHNISCH TWEEDE EN DERDE GRAAD TWEEDE EN DERDE GRAAD AFDELING ELEKTRICITEIT ELEKTRICITEIT ELEKTRONICA Roze 131, 9900 Eeklo secretariaat@ptieeklo.be www.facebook.be/ptieeklo www.ptieeklo.be 09 370 73 73 Science Technology Engineering

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Koeling en warmte

STUDIEGEBIED Koeling en warmte STUDIEGEBIED Koeling en warmte Modulaire opleiding Koelmonteur BO KW 007 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding beroep... 3 1.1.2

Nadere informatie

analoog systeem INHOUD 426

analoog systeem INHOUD 426 426 analoog systeem INHOUD 428 Algemene eigenschappen 430 Functiemodules SFERA audio 431 PIVOT audio 431 Toebehoren voor PIVOT 431 Multifunctionele inbouwdozen MULTIBOX 432 SWING en SPRINT audio en toebehoren

Nadere informatie

Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas

Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas Na één jaar in de kaz-klas heb je al iets meer de kans gehad om je een beeld te vormen van de aanpak en de vakken in het secundair onderwijs. De overstap naar het

Nadere informatie

PRAKTISCHE FICHE / DE VOORBEREIDING Beschikbaar op www.legrand.be

PRAKTISCHE FICHE / DE VOORBEREIDING Beschikbaar op www.legrand.be Het A.R.E.I. en verlichtingskringen De verlichting in uw woning is het belangrijkste onderdeel van uw elektrische installatie n De kringen Een verlichtingskring wordt bekabeld met draden van 1,5 mm 2 en

Nadere informatie

Oriënteren Voorbereiden Uitvoeren Evalueren

Oriënteren Voorbereiden Uitvoeren Evalueren Klas 2BOEL Leerplannummer 2008/007 Periode nr. Naam : Voor het 2 de leerjaar van het 1 ste graad! Oriënteren Voorbereiden Uitvoeren Evalueren 1 Inhoudsopgave 1. Voorpagina 2. Inhoudsopgave 3. Voorwoord

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR BORDENBOUWER. Bedrading en testing bord en kast elektriciteit

OPLEIDINGENSTRUCTUUR BORDENBOUWER. Bedrading en testing bord en kast elektriciteit OPLEIDINGENSTRUCTUUR 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) Beroepsprofiel (VORMELEK, juni 2007) Profiel (SERV/VORMELEK, december 1998) De bordenbouwer

Nadere informatie

1.2 Adres: Speelhoflaan 9 3800 Sint-Truiden

1.2 Adres: Speelhoflaan 9 3800 Sint-Truiden Stichting Techno+ Inschrijvingsdossier 1 Algemene gegevens: 1.1 School: KTA Sint-Truiden 1.2 Adres: Speelhoflaan 9 3800 Sint-Truiden 1.3 Telefoon: 011/684347 1.4 Fax: 011/586843 1.5 Email: utens@ktasint-truiden.be

Nadere informatie

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL SECTORAAL BEROEPSPROFIEL VERWERKER AEEA (AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATEN Datum uitgave: 2015 ASBL EDUCAM VZW Avenue J. Bordetlaan 164, Bruxelles 1140 Brussel T 02 778 63 30 F 02 779 11

Nadere informatie

Begeleide oefeningen Elektrisch tekenen

Begeleide oefeningen Elektrisch tekenen Begeleide oefeningen Elektrisch tekenen 1. De enkelpolige schakelaar Begeleide oefeningen elektrisch tekenen 1/30 Begeleide oefeningen elektrisch tekenen 2/30 Duid aan in bovenstaande schakelingen wat

Nadere informatie

MEDEDELING. Moderne vreemde talen in de B-stroom en in het bso. 1 Algemeen

MEDEDELING. Moderne vreemde talen in de B-stroom en in het bso. 1 Algemeen Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2010-021 datum : 2010-03-26 gewijzigd : 2014-02-06 contact : Dienst Leren en onderwijzen,

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR PIJPFITTER

OPLEIDINGENSTRUCTUUR PIJPFITTER OPLEIDINGENSTRUCTUUR PIJPFITTER 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) PIJPFITTER Beroepsprofiel (SERV/vzw Montage, juli 2006) De pijpfitter vervaardigt

Nadere informatie

1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit

1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit 1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit School: Sint-Jozefinstituut Onderwijsvorm: Graad: Studierichting: 1ste graad 1 ste leerjaar A 2 de leerjaar Industriële wetenschappen

Nadere informatie

Moduleproef elektrotechnische activiteiten onderdeel het samenstellen van een dossier

Moduleproef elektrotechnische activiteiten onderdeel het samenstellen van een dossier Moduleproef elektrotechnische activiteiten onderdeel het samenstellen van een dossier Doelstelling Op basis van de aangeleverde gegevens (bouwplannen en een beschrijving) een situatieschema, een ééndraadschema

Nadere informatie

De residentieel elektrotechnisch installateur

De residentieel elektrotechnisch installateur Profiel van De residentieel elektrotechnisch installateur Kernactiviteiten en taken Beroepsprofiel sector van de elektriciens PSC 149.01 residentieel elektrotechnisch installateur versie 2012 Pagina 1

Nadere informatie

STUDIEGEBIED CHEMIE (tso)

STUDIEGEBIED CHEMIE (tso) (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen Derde graad Techniek-wetenschappen Studierichting Techniek-wetenschappen de graad Een woordje uitleg over de studierichting... Logisch denken Laboratoriumwerk

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie HBO5. Code 7368 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. 100% Ingeschatte totale 160 studiebelasting

ECTS-fiche. 1. Identificatie HBO5. Code 7368 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. 100% Ingeschatte totale 160 studiebelasting ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Elektro-mechanica HBO5 Module Pneumatica Code 7368 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling Vereiste 100% aanwezigheid Ingeschatte

Nadere informatie

De industrieel elektrotechnisch installateur

De industrieel elektrotechnisch installateur Profiel van De industrieel elektrotechnisch installateur Kernactiviteiten en taken Beroepsprofiel sector van de elektriciens PSC 149.01 industrieel elektrotechnisch installateur versie 2012 Pagina 1 Titulatuur

Nadere informatie

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS MULTIMEDIATECHNIEKEN. Derde graad TSO Eerste en tweede leerjaar

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS MULTIMEDIATECHNIEKEN. Derde graad TSO Eerste en tweede leerjaar VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS MULTIMEDIATECHNIEKEN Derde graad TSO Eerste en tweede leerjaar Licap - Brussel september 1998 MULTIMEDIATECHNIEKEN Derde

Nadere informatie

Domotica en communicatie Unica Wireless

Domotica en communicatie Unica Wireless Presentatie P104878 D17 Presentatie Scenario s Draadloos comfort is een gamma draadloze producten die gebruik maken van radiotechnologie (RF) om informatie uit te wisselen. Deze producten zijn uitermate

Nadere informatie

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS WISKUNDE. Derde graad BSO Derde leerjaar: 1 of 2 uur/week

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS WISKUNDE. Derde graad BSO Derde leerjaar: 1 of 2 uur/week VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS WISKUNDE Derde graad BSO Derde leerjaar: 1 of 2 uur/week Licap - Brussel - september 1995 INHOUD 1 BEGINSITUATIE... 5 2

Nadere informatie

Elektrisch tekenen. Vakinhoud: Deel I: residentieel Elektrische schema s leren lezen en tekenen AREI

Elektrisch tekenen. Vakinhoud: Deel I: residentieel Elektrische schema s leren lezen en tekenen AREI Elektrisch tekenen Vakinhoud: Deel I: residentieel Elektrische schema s leren lezen en tekenen AREI Oefeningen Deel II: industrieel Industriële motorschakelingen Oefeningen In het labo maken we gebruik

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR MONTEUR CENTRALE VERWARMING

OPLEIDINGENSTRUCTUUR MONTEUR CENTRALE VERWARMING OPLEIDINGENSTRUCTUUR MONTEUR CENTRALE VERWARMING 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) MONTEUR CENTRALE VERWARMINGSINSTALLATIES Beroepsprofielen in

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR ASSISTENT PODIUMTECHNICUS ASSISTENT PODIUMTECHNICUS

OPLEIDINGENSTRUCTUUR ASSISTENT PODIUMTECHNICUS ASSISTENT PODIUMTECHNICUS OPLEIDINGENSTRUCTUUR ASSISTENT PODIUMTECHNICUS 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) PODIUMTECHNIEK Beroepencluster (SERV/VIVO, april 2003) De assistent

Nadere informatie

Welkom in het Gemeentelijk Technisch Instituut Londerzeel, kortweg het GTIL.

Welkom in het Gemeentelijk Technisch Instituut Londerzeel, kortweg het GTIL. Welkom in het Gemeentelijk Technisch Instituut Londerzeel, kortweg het GTIL. 01 Een school waar leerlingen zichzelf kunnen zijn. In onze school leren jonge mensen omgaan met elkaar en hun leerkrachten,

Nadere informatie

Profieldelen. De kandidaat kan: 1. een ontwerpvraagstuk analyseren, beschrijven en het ontwerp schetsen,

Profieldelen. De kandidaat kan: 1. een ontwerpvraagstuk analyseren, beschrijven en het ontwerp schetsen, Profieldelen Profiel: Produceren, installeren en energie BB KB GL 1. Ontwerpen en maken o met behulp van de ontwerpcyclus een technisch ontwerp realiseren o met behulp van CAD een eenvoudig ontwerp maken

Nadere informatie

Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel

Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Nieuwe leerplannen en lessentabellen met ingang van 1 september 2010 In de regel worden alle graadleerplannen (en bijhorende

Nadere informatie

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Modulaire opleiding PLC Technieker BO ME 011 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 16 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding-beroep...

Nadere informatie

BSO TWEEDE GRAAD. vak 2000/095 TV AUTOTECHNIEKEN / CARROSSERIE. (vervangt 97323) 1 u/w. IT-o

BSO TWEEDE GRAAD. vak 2000/095 TV AUTOTECHNIEKEN / CARROSSERIE. (vervangt 97323) 1 u/w. IT-o BSO TWEEDE GRAAD vak TV AUTOTECHNIEKEN / CARROSSERIE 1 u/w IT-o 2000/095 (vervangt 97323) TV AUTOTECHNIEK / CARROSSSERIE INHOUDSOPGAVE Beginsituatie voor het vak... 2 Specifieke visie... 2 Leerplandoelstellingen

Nadere informatie

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL SECTORAAL BEROEPSPROFIEL DEMONTEUR PERSONENWAGENS EN LICHTE BEDRIJFSVOERTUIGEN Datum uitgave: 2015 ASBL EDUCAM VZW Avenue J. Bordetlaan 164, Bruxelles 1140 Brussel T 02 778 63 30 F 02 779 11 32 info@educam.be

Nadere informatie

Hoe keuringsverslagen elektrische installaties interpreteren meest voorkomende inbreuken

Hoe keuringsverslagen elektrische installaties interpreteren meest voorkomende inbreuken Hoe keuringsverslagen elektrische installaties interpreteren meest voorkomende inbreuken Isabelle Hofman 10/10/2017 Topics A. Hoe elektrische keuringsverslagen interpreteren B. Top 3 meest voorkomende

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR SANITAIR INSTALLATEUR

OPLEIDINGENSTRUCTUUR SANITAIR INSTALLATEUR OPLEIDINGENSTRUCTUUR SANITAIR INSTALLATEUR 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) SANITAIR INSTALLATEUR Profiel (SERV/FVB, december 1997) SANITAIR INSTALLATEUR

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR PLAATSER EN HERSTELLER VAN ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR

OPLEIDINGENSTRUCTUUR PLAATSER EN HERSTELLER VAN ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR OPLEIDINGENSTRUCTUUR PLAATSER EN HERSTELLER VAN ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) HERSTELLER VAN ELEKTRISCHE

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR PLAATWERKER CARROSSERIE. Plaatwerk carrosserie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR PLAATWERKER CARROSSERIE. Plaatwerk carrosserie OPLEIDINGENSTRUCTUUR PLAATWERKER 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) PLAATWERKER Standaard/Ervaringsbewijs (SERV, juli 2010) PLAATWERKER Beroepscompetentieprofiel

Nadere informatie

VSKO. Leerplan OPLEIDING. PLC Technieker. TSO 3 Modulair. Studiegebied Mechanica-Elektriciteit

VSKO. Leerplan OPLEIDING. PLC Technieker. TSO 3 Modulair. Studiegebied Mechanica-Elektriciteit VSKO Leerplan OPLEIDING PLC Technieker TSO 3 Modulair Studiegebied Mechanica-Elektriciteit Goedkeuringscode: 07-08/1812/N/G 31 januari 2008 Leerplan PLC Technieker TSO 3-31 januari 2008 - p. 2 Naam Code

Nadere informatie

INLEIDING. Ik heb een bijpassende bundel gemaakt in functie van het nieuwe leerplan techniek.

INLEIDING. Ik heb een bijpassende bundel gemaakt in functie van het nieuwe leerplan techniek. INLEIDING Wat is IT S ALIVE? It s alive is ontwikkeld door de rvo-society, gelegen in het bedrijf Imec. It s alive is een box met elektronische componenten. De leerlingen leren schakelingen bouwen maar

Nadere informatie

De tertiair elektrotechnisch installateur

De tertiair elektrotechnisch installateur Profiel van De tertiair elektrotechnisch installateur Kernactiviteiten en taken Beroepsprofiel sector van de elektriciens PSC 149.01 tertiair elektrotechnisch installateur versie 2012 Pagina 1 Titulatuur

Nadere informatie

2010-2011 MR VERSCHUEREN. Gemeentelijk Technisch Ins4tuut Duffel Rooienberg 20 2570 DUFFEL 015/313437

2010-2011 MR VERSCHUEREN. Gemeentelijk Technisch Ins4tuut Duffel Rooienberg 20 2570 DUFFEL 015/313437 Cursus TTEL (EPLAN) + Opdrachten Naam Leerling Klas: 2010-2011 eplan cursus MR VERSCHUEREN Gemeentelijk Technisch Ins4tuut Duffel Rooienberg 20 2570 DUFFEL 015/313437 Handleiding eplan 1.Handleiding eplan

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van het te Aalter

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van het te Aalter Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Installatie en Onderhoud van Alarmsystemen BSO 3. Modulair. Studiegebied Mechanica-Elektriciteit

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Installatie en Onderhoud van Alarmsystemen BSO 3. Modulair. Studiegebied Mechanica-Elektriciteit VSKO Leerplan OPLEIDING Installatie en Onderhoud van Alarmsystemen BSO 3 Modulair Studiegebied Mechanica-Elektriciteit Goedkeuringscode: 07-08/1817/N/G 31/01/2008 Basis Elektriciteit 40 lt Basis Metaal

Nadere informatie

Referentie kader. praktijk

Referentie kader. praktijk Profiel: Produceren, Installeren en Energie Leerjaar: 3 Toetscode Periode Leerstof Eindtermen/ Soort toets Toetsduur Herkansing mogelijk Weging Referentie kader of werktijd S301 1 Kennis: Vaktheorie. 1

Nadere informatie

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL SECTORAAL BEROEPSPROFIEL ONDERHOUDS- EN DIAGNOSETECHNICUS PERSONENWAGENS EN LICHTE BEDRIJFSVOERTUIGEN Datum uitgave: november 2012 ASBL EDUCAM VZW Avenue J. Bordetlaan 164, Bruxelles 1140 Brussel T 02

Nadere informatie

Brochure 1 ste graad. School voor toegepaste wetenschappen en engineering

Brochure 1 ste graad. School voor toegepaste wetenschappen en engineering Brochure 1 ste graad Met de overstap van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs staat je zoon of dochter voor een belangrijke keuze. Welke richting is hem of haar op het lijf geschreven? Welke

Nadere informatie

Visuele Inspectie van elektrische installaties

Visuele Inspectie van elektrische installaties Inspectiepunten De voeding van de installatie Controle van de voeding Beoordeel welk stelsel in ingezet en of deze op de juiste wijze is toegepast. Beoordeel ook de aansluiting en splitsing van PEN leidingen.

Nadere informatie

LABO. Elektriciteit OPGAVE: De cos phi -meter Meten van vermogen in éénfase kringen. Totaal :.../20. .../.../ Datum van afgifte:

LABO. Elektriciteit OPGAVE: De cos phi -meter Meten van vermogen in éénfase kringen. Totaal :.../20. .../.../ Datum van afgifte: LABO Elektriciteit OPGAVE: De cos phi -meter Meten van vermogen in éénfase kringen Datum van opgave:.../.../ Datum van afgifte: Verslag nr. : 7 Leerling: Assistenten: Klas: 3.1 EIT.../.../ Evaluatie :.../10

Nadere informatie

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Zwevende modules. TSO 3 Modulair. Studiegebied Mechanica-Elektriciteit

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Zwevende modules. TSO 3 Modulair. Studiegebied Mechanica-Elektriciteit VSKO Leerplan OPLEIDING Zwevende modules TSO 3 Modulair Studiegebied Mechanica-Elektriciteit Goedkeuringscode: 07-08/1811/N/G 31 januari 2008 Leerplan Zwevende modules TSO 3-31 januari 2008 - p. 2 Naam

Nadere informatie

2 d INPROFIEL graad TSO

2 d INPROFIEL graad TSO INPROFIEL 2 de graad TSO INLEIDING Wanneer je deze infomap in handen krijgt, duidt dit op interesse voor het technisch onderwijs. Kiezen voor het technisch onderwijs is kiezen voor ruime studiemogelijkheden

Nadere informatie

DOCUMENT. Toelichting bij de lessentabellen. Inhoud. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel

DOCUMENT. Toelichting bij de lessentabellen. Inhoud. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel DOCUMENT Inhoud...1 1 VOORSTELLING VAN DE LESSENTABELLEN...2 1.1 De kolom Leerplannummer...2 1.2 De kolom B/S/C (niet

Nadere informatie

Basis Elektriciteit 1B Leerkrachtenbundel

Basis Elektriciteit 1B Leerkrachtenbundel Basis Elektriciteit 1B Leerkrachtenbundel Opbouw cursus - De cursus is opgebouwd in verschillende delen. Het eerste deel bestaat uit de werkblaadjes met de theorie met bijhorende onderzoeksopdrachten.

Nadere informatie

BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0140) Elektrotechnisch monteur (m/v)

BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0140) Elektrotechnisch monteur (m/v) BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0140) Elektrotechnisch monteur (m/v) 1. GLOBAAL 1.1 Titel Elektrotechnisch monteur (m/v) 1.2 Definitie De elektrotechnisch monteur monteert en plaatst leidingen en dozen, trekt

Nadere informatie

INPROFIEL. 2 de graad TSO

INPROFIEL. 2 de graad TSO INPROFIEL 2 de graad TSO INLEIDING Wanneer je deze infomap in handen krijgt, duidt dit op interesse voor het technisch onderwijs. Kiezen voor het technisch onderwijs is kiezen voor ruime studiemogelijkheden

Nadere informatie

Hoe kan de school in het algemeen werk maken van het nieuwe concept (stam + contexten)?

Hoe kan de school in het algemeen werk maken van het nieuwe concept (stam + contexten)? Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel VOET EN STUDIEGEBIED ASO STUDIERICHTING : ECONOMIE Hoe kan de school in het algemeen werk maken van het nieuwe concept

Nadere informatie

WETENSCHAPPELIJK TEKENEN

WETENSCHAPPELIJK TEKENEN WETENSCHAPPELIJK TEKENEN TWEEDE GRAAD TSO TECHNIEK-WETENSCHAPPEN COMPLEMENTAIR LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL (Vervangt leerplan D/1998/0279/021A vanaf 1 september 2013) Vlaams Verbond van

Nadere informatie

Handleiding Education Package v2.1

Handleiding Education Package v2.1 Handleiding Education Package v2.1 Bedoeling package De Education Package v2.1 is er gekomen op de vraag van de scholen. Met EPLAN kunnen zowat alle schema s ingetekend worden, zowel huishoudelijke als

Nadere informatie

Studiegebied. (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen. Derde graad...

Studiegebied. (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen. Derde graad... Studiegebied (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen Derde graad... Techniek-wetenschappen STUDIEGEBIED CHEMIE Studierichting Techniek-wetenschappen de graad Een woordje uitleg over de studierichting...

Nadere informatie

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN De onderwijsvorm ASO is een breed algemeen vormende doorstroomrichting waarin de leerlingen zich voorbereiden op een academische of professionele bacheloropleiding.

Nadere informatie

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Onderhoudselektricien. TSO 3 Modulair. Studiegebied Mechanica-Elektriciteit

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Onderhoudselektricien. TSO 3 Modulair. Studiegebied Mechanica-Elektriciteit VSKO Leerplan OPLEIDING Onderhoudselektricien TSO 3 Modulair Studiegebied Mechanica-Elektriciteit Goedkeuringscode: 07-08/1808/N/G 31/01/2008 40 lt 40 lt Basis Lassen Basis Elektriciteit Basis Metaal 40

Nadere informatie

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL SECTORAAL BEROEPSPROFIEL ONDERHOUDS- EN DIAGNOSETECHNICUS VRACHTWAGENS Datum uitgave: februari 2011 ASBL EDUCAM VZW Avenue J. Bordetlaan 164, Bruxelles 1140 Brussel T 02 778 63 30 F 02 779 11 32 Onderhouds-

Nadere informatie

Referentie kader. 1 e helft van: P/PIE/1.1.2 t/m P/PIE/1.4.3 en P/PIE/4.1.1 t/m P/PIE/4.1.7, P/PIE/4.2.2 t/m P/PIE/ praktijk

Referentie kader. 1 e helft van: P/PIE/1.1.2 t/m P/PIE/1.4.3 en P/PIE/4.1.1 t/m P/PIE/4.1.7, P/PIE/4.2.2 t/m P/PIE/ praktijk Profiel: Produceren, Installeren en Energie Leerjaar: 3 Toetscode Periode Leerstof Eindtermen/ Soort toets Toetsduur Herkansing mogelijk Weging Referentie kader of werktijd S301 1 Kennis: Vaktheorie. 1

Nadere informatie

Project: Atelier Kyoto - Webo. Meetstaat Elektriciteit 1/12. Datum: 2/03/2016. 10 ALGEMEEN Subtotaal: 70 ELEKTRICITEIT/BINNENNET Subtotaal:

Project: Atelier Kyoto - Webo. Meetstaat Elektriciteit 1/12. Datum: 2/03/2016. 10 ALGEMEEN Subtotaal: 70 ELEKTRICITEIT/BINNENNET Subtotaal: 1/12 Project: Atelier Kyoto - Webo Datum: 2/03/2016 Meetstaat Elektriciteit 10 ALGEMEEN Subtotaal: 10.11 As-built dossier 1 GP FH 10.12 Technisch uitvoering dossier 1 GP FH 10.13 Rf afdichtingen openingen

Nadere informatie

VERSLAG VAN ONDERZOEK

VERSLAG VAN ONDERZOEK Pagina 1 van 5 R.EI.01-2015.03.31 - V0 VERSLAG VAN ONDERZOEK Keuring N : Adres- en onderzoeksgegevens : Plaats van het onderzoek: Distributienetbeheerder: Teller n : 24773163 Balkweg 14, 1981 HOFSTADE

Nadere informatie

ZEKER WERK STERK HOUTTECHNIEKEN AFDELING HOUT TECHNISCH TWEEDE EN DERDE GRAAD

ZEKER WERK STERK HOUTTECHNIEKEN AFDELING HOUT TECHNISCH TWEEDE EN DERDE GRAAD TWEEDE EN DERDE GRAAD AFDELING HOUT HOUTTECHNIEKEN Roze 131, 9900 Eeklo secretariaat@ptieeklo.be www.facebook.be/ptieeklo www.ptieeklo.be 09 370 73 73 Science Technology Engineering Maths TECHNISCH STERK

Nadere informatie

VSKO. Leerplan OPLEIDING. PLC Technieker. TSO 3 Modulair. Studiegebied Mechanica-Elektriciteit

VSKO. Leerplan OPLEIDING. PLC Technieker. TSO 3 Modulair. Studiegebied Mechanica-Elektriciteit VSKO Leerplan OPLEIDING PLC Technieker TSO 3 Modulair Studiegebied Mechanica-Elektriciteit Goedkeuringscode: goedgekeurd 31 januari 2008 Leerplan PLC Technieker TSO 3-31 januari 2008 - p. 2 Naam Code Lestijden

Nadere informatie

Schilderwerk. Pistoolschilderwerk

Schilderwerk. Pistoolschilderwerk Opleiding: SCHILDER Een schilder is iemand die het houtwerk of andere materialen van een gebouw van een verflaag voorziet. Je mag geen hoogtevrees hebben, want soms werk je op een ladder en/of steiger.

Nadere informatie

ECTS-fiche. Elektro-mechanica HBO5. toegepaste mechanica

ECTS-fiche. Elektro-mechanica HBO5. toegepaste mechanica ECTS-fiche Identificatie 1. Opleiding Elektro-mechanica HBO5 Module toegepaste mechanica Code 7369 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling Vereiste aanwezigheid 100%

Nadere informatie

Examen VMBO-BB. elektrotechniek CSPE BB. gedurende 720 minuten. Bij dit examen horen bijlagen, een uitwerkbijlage en digitale bestanden.

Examen VMBO-BB. elektrotechniek CSPE BB. gedurende 720 minuten. Bij dit examen horen bijlagen, een uitwerkbijlage en digitale bestanden. Examen VMBO-BB 2010 gedurende 720 minuten elektrotechniek CSPE BB Bij dit examen horen bijlagen, een uitwerkbijlage en digitale bestanden. Dit examen bestaat uit 12 opdrachten. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

kleuteronderwijs lager onderwijs secundair onderwijs 1 ste graad A- stroom en B-stroom eindtermen en en ontwikkelingsdoelen techniek

kleuteronderwijs lager onderwijs secundair onderwijs 1 ste graad A- stroom en B-stroom eindtermen en en ontwikkelingsdoelen techniek 1 kleuteronderwijs lager onderwijs secundair onderwijs 1 ste graad A- stroom en B-stroom eindtermen en ontwikkelingsdoelen techniek 2 Ontwikkelingsdoelen techniek Kleuteronderwijs De kleuters kunnen 2.1

Nadere informatie

Jaap Jan de Jong Trea Winter van Faassen

Jaap Jan de Jong Trea Winter van Faassen Colofon Auteur: Eindredactie : Thijs A. Afman Joost van den Brink Jaap Jan de Jong Trea Winter van Faassen Dit is een uitgave van Brink Technical Solutions BV 2007. Deze uitgave mag vrij worden gekopieerd

Nadere informatie

Advies over het algemeen vak Informatica in de tweede en derde graad van het ASO

Advies over het algemeen vak Informatica in de tweede en derde graad van het ASO Vlaamse Onderwijsraad Afdeling ASO Leuvenseplein 4 24 maart 2000 1000 Brussel ASO/RLE/ADV/001 Advies over het algemeen vak Informatica in de tweede en derde graad van het ASO 1 Situering Sedert 1993 bestudeert

Nadere informatie

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Installateur Domotica. BSO 3 Modulair. Studiegebied Mechanica-Elektriciteit

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Installateur Domotica. BSO 3 Modulair. Studiegebied Mechanica-Elektriciteit VSKO Leerplan OPLEIDING Installateur Domotica BSO 3 Modulair Studiegebied Mechanica-Elektriciteit Goedkeuringscode: 08-09/1847/N/D oktober 2008 Basis Elektriciteit 40 lt Basis Metaal 40 lt 80 lt Elektrische

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Opleiding Monteur Fotovoltaïsche Systemen BO ME 401 Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 17 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

De risicoanalyse van de elektrische installatie

De risicoanalyse van de elektrische installatie De risicoanalyse van de elektrische installatie KB + AREI zijn de leidraad: Risico s: 1. onrechtstreekse aanraking; 2. rechtstreekse aanraking; 3. oververhitting/brand/ontploffing; 4. overstromen; 5. ophoping

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT OP DE ELEKTRISCHE INSTALLATIES.

ALGEMEEN REGLEMENT OP DE ELEKTRISCHE INSTALLATIES. ELE/MDD/83/303 H Plaatselijke agent voor controle en inlichtingen. A.R.E.I. ALGEMEEN REGLEMENT OP DE ELEKTRISCHE INSTALLATIES. Samenvatting voor huishoudelijke installaties. Dit document vervangt het AREI

Nadere informatie

Bij dit examen horen bijlagen, uitwerkbijlagen en digitale bestanden.

Bij dit examen horen bijlagen, uitwerkbijlagen en digitale bestanden. Examen VMBO-KB 2013 gedurende 695 minuten elektrotechniek CSPE KB Bij dit examen horen bijlagen, uitwerkbijlagen en digitale bestanden. Dit examen bestaat uit 9 opdrachten. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Residentieel Elektrotechnisch Installateur. BSO 3 Modulair. Studiegebied Mechanica-Elektriciteit

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Residentieel Elektrotechnisch Installateur. BSO 3 Modulair. Studiegebied Mechanica-Elektriciteit VSKO Leerplan OPLEIDING Residentieel Elektrotechnisch Installateur BSO 3 Modulair Studiegebied Mechanica-Elektriciteit Goedkeuringscode: 07-08/1813/N/G 31 januari 2008 Basis Elektriciteit 40 lt Basis Metaal

Nadere informatie