INHOUDSOPGAVE. Voorwoord 3. Bijlagen 29

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUDSOPGAVE. Voorwoord 3. Bijlagen 29"

Transcriptie

1 In dit jaarverslag lichten we ons werk in 2004 toe. Het complete overzicht van onze werkzaamheden kunt u lezen in onze productrekening Hierin is ook de uitgebreide financiële verantwoording opgenomen. Wilt u meer informatie? Kijk dan eens op onze website of neem contact met ons op. INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 1 Groene Ruimte Ruimtelijk beleid Kwaliteiten van Drenthe Water Duurzame ontwikkeling Energie Duurzaam bouwen Mobiliteit 19 3 Algemene taken 22 4 Organisatie en financiën 25 Bijlagen 29

2 Wie meer wil weten over leven en werk van Harry de Vroome kan kijken op de website EEN MONUMENT VOOR HARRY DE VROOME Op 28 oktober 2004 werd nabij het Balloërveld een monument onthuld ter nagedachtenis van Harry de Vroome. De in 2001 overleden De Vroome heeft zich zijn hele leven met hart en ziel ingezet voor het Drentse Landschap. Zijn bijdrage via onder andere het veelzeggende rapport Moet dit zo doorgaan? leidde tot een grote omslag in de ruilverkaveling in het stroomdallandschap Drentsche A. De Vroome slaagde erin het landschap herkenbaar te houden voor toekomstige generaties. Zijn integriteit, creativiteit en enthousiasme motiveerden anderen te blijven streven naar behoud en bescherming van het Drentse landschap. Natuur en landschap zijn iedere dag in beweging en helaas nog lang niet altijd in de goede richting. Het monument, gemaakt door kunstenaar Bastiaan de Groot, geeft ons een plek om daar eens bij stil te staan en te genieten van het stroomdal van de Drentsche A.

3 VOORWOORD Hoewel de Milieufederatie zélf geen individueel lidmaatschap kent (afgezien van de meer dan veertig aangesloten organisaties), is het voor onze federatie van groot belang dat blijkt dat één op de vier Nederlanders lid of donateur is van een groene organisatie. Vaak gaat het bovendien om gezinslidmaatschappen. Voeg daar nog bij het lidmaatschap van plaatselijke verenigingen die meestal niet meedoen in de landelijke tellingen, dan kom je uit op meer dan de helft van de inwoners van ons land die betrokken zijn bij natuur- en milieubeleid. Hoezo: natuur en milieu scoren niet meer. De cijfers geven een ander beeld! Wel verlegt de aandacht zich meer van milieuvraagstukken naar de zorg voor de directe omgeving en de natuur. De schone, groene omgeving blijkt voor mensen zeer waardevol. Dat laat ook de enquête van de VROM raad zien: 71% van de Nederlanders gaf aan dat ecologie een belangrijker factor is dan economie. Voor beleidsmakers was dat een behoorlijk verrassende uitslag; het bleek tweemaal zoveel als zij hadden verwacht. Toch zou het goed zijn aan ecologie een economische waarde toe te kennen. Hoe lastig te berekenen ook; de natuur moet een prijs krijgen. Dat maakt het makkelijker om tot evenwichtige afwegingen te komen. Milieubeleid en met name de zorg voor schone lucht, bodem en water, is daarmee onlosmakelijk verbonden. Dat wordt duidelijk uit het rapport dat aan het eind van dit verslagjaar in opdracht van het Ministerie van LNV werd uitgevoerd. In het voorjaar van 2004 dreigde de Provincie aan de Milieufederatie een bezuinigingstaakstelling op te leggen van bijna twintig procent. Een bedrag dat direct ten koste zou gaan van de kwaliteit van ons werk. Dat leek ons niet verstandig. Provinciale Staten was dat met ons eens en er kwam ruimte voor bijstelling en overleg. Wel zal er nog meer gewerkt moeten worden op basis van jaarplannen en projecten. Hoe veel dat er geweest zijn ziet u in dit jaarverslag. Daarnaast hebben wij ook dit jaar weer diverse workshops en symposia georganiseerd. De deelname daaraan was zo groot dat wij ook zonder de bovengenoemde enquêtes wisten dat milieu- en natuurbeleid echt leeft in Drenthe. Marijke Augusteijn-Esser Voorzitter

4 1 Groene Ruimte Het Drentse landschap met zijn rijke natuur, cultuurhistorie, rust en stilte heeft een centrale plek in ons werk. Wij werken daarin nauw samen met de terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties en richten ons vooral op de groene ruimte buiten de Drentse natuurgebieden. Daar vinden de komende jaren de grootste veranderingsprocessen plaats met zowel kansen als bedreigingen voor de kwaliteit van de groene ruimte. De druk op de groene ruimte in Drenthe, die voortkomt uit stedelijke functies, zal blijven bestaan. Woningbouw, recreatie en bedrijventerreinen zijn nog steeds netto-gebruikers van groene ruimte. Zij voegen aan de kwaliteiten in het algemeen nog altijd te weinig toe. Wij zetten ons in voor een omslag van dit ruimtegebruik. Wij willen dat de (economische) ontwikkeling de groene kwaliteit en identiteit van Drenthe gaat versterken. De provincie en gemeenten spelen hierin een centrale rol. Zij stellen niet alleen de kaders voor het ruimtegebruik via het planologisch beleid, maar nemen in toenemende mate ook een rol als ontwikkelaar op zich. Dat laatste biedt mogelijkheden om in een vroeger stadium in de ontwikkelingen van ruimtelijke plannen te participeren. Als belangenbehartiger blijven wij opkomen voor de groene waarden, als deze door nieuwe uitbreidingsplannen worden bedreigd. Maar minstens zo belangrijk is, dat we samen met plannenmakers betere oplossingen bedenken voor het terugkerende patroon van het opsnoepen van de groene ruimte. Voorbeelden daarvan zijn onze inzet voor een ruimte voor ruimte - regeling, onze activiteiten op het gebied van recreatie en onze inzet voor een groene Regiovisie Groningen-Assen. Waar ruimtegebruik leidt tot milieubelasting werken we aan terugdringing daarvan. De aandacht is dit jaar daarbij vooral uitgegaan naar bollenteelt en ammoniakproblematiek en de Kaderrichtlijn Water. Een vaak vergeten maar belangrijke kwaliteit van het Drentse landschap is de duisternis. Dat inwoners van Drenthe hechten aan de donkere nacht bleek tijdens de campagne die wij dit jaar hebben gevoerd om deze bedreigde kwaliteit onder de aandacht te brengen. 4

5 1.1 Ruimtelijk beleid Op provinciaal niveau zijn wij de spreekbuis voor de natuur- en milieubelangen bij ontwikkelingen in het ruimtelijk beleid. Zo hebben we ons nadrukkelijk gemengd in de discussie over het nieuwe Provinciaal Omgevingsplan. Dit plan is van grote betekenis voor een goede bescherming van de groene ruimte in Drenthe. Ook hebben wij onze inbreng geleverd bij de uitwerking van het ruimtelijk beleid in bestemmingsplannen en spelen wij actief in op belangrijke ruimtelijke ontwikkelingen, zoals het Lofar-project en de oprichting van grote windmolens pal naast het Bargerveen. Provinciaal Omgevingsplan In juli 2004 is het tweede Provinciaal Omgevingsplan (POP II) vastgesteld. In de fase die aan de vaststelling voorafging, hebben we mede namens de terreinbeherende organisaties schriftelijk gereageerd op het ontwerp POP II en de ontwerp Provinciale Omgevingsverordening. Vervolgens hebben we zowel mondeling als schriftelijk onze bijdrage geleverd aan de gedachtewisseling met provinciale staten over het POP II. Ten slotte hebben we in juni ingesproken in de statencommissies Milieu, Water en Groen en Ruimte, Infrastructuur en Mobiliteit. Hoofdpunten in onze reactie waren de ruimtelijke vertaling van de stroomgebiedsvisies en het Waterbeleid voor de 21e eeuw, het spanningsveld tussen groei van de recreatiesector en behoud van natuur en landschap, de behoefte aan een lange termijnvisie op de veranderende functie van het platteland en onderzoek naar lichthinder en de instelling van duisternisgebieden. Dankzij onze inbreng is in de Staten uitgebreid gesproken over de vraag of het ontwerp POP II voldoende ontwikkelingsgericht is. Verder is ons gezamenlijke voorstel met de NLTO overgenomen om een voorbeeldregeling ruimte voor ruimte op te stellen. Ten slotte hebben wij in de vaststellingsfase tegenwicht geboden aan de sterke lobby vanuit de landbouw- en de recreatiesector om het ontwerp POP II voor economische belangen te versoepelen. Het resultaat van deze inzet is dat de belangrijkste fundamenten van het POP-beleid, die bescherming bieden aan natuur, milieu en landschap, overeind zijn gebleven. Wel zijn er helaas uitbreidingsmogelijkheden van recreatie en landbouwbedrijven in landschappelijk waardevolle gebieden verruimd zonder dat daar goede ruimtelijke randvoorwaarden aan zijn gesteld. Ruimte voor ruimte In het kader van de herziening van het POP hebben wij de mogelijkheden verkend om met andere maatschappelijke organisaties samen te werken bij bepaalde onderwerpen. Met de NLTO bleek overeenstemming te bestaan over de uitgangspunten voor een ruimte voor ruimte -regeling. Ruimte voor ruimte houdt in dat in ruil voor de sloop van vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen woningen kunnen worden gebouwd. Met de opbrengst van de woonkavel kan de sloop van de bedrijfsgebouwen worden gefinancierd, waardoor landbouwers in of nabij natuurgebieden meer armslag krijgen om hun bedrijf te verplaatsen. Het effect is een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied. In samenwerking met de NLTO hebben wij uitgangspunten en aanbevelingen voor een provinciale voorbeeldregeling uitgewerkt in een brochure Ruimte voor Ruimte op Drentse maat. Samen met de NLTO hebben wij deze brochure en de daarin verwoorde visie gepresenteerd op een themabijeenkomst, waar zo n 25 bestuurders en ambtenaren van provincie en gemeenten aanwezig waren. De brochure is vervolgens toegestuurd aan onder meer bestuurders en ambtenaren van provincie en gemeenten. Ook hebben wij een aantal statenfracties een nadere toelichting gegeven op onze visie. Dit heeft ertoe geleid dat bij de vaststelling van het POP II op 7 juli statenbreed een amendement is aangenomen met de strekking dat de provincie een uitwerkingsplan zal opstellen voor een ruimte voor ruimte -regeling in de vorm van een voorbeeldregeling voor gemeenten. 5

6 Windmolens bij Bargerveen Samen met de gemeente Emmen en Staatsbosbeheer hebben wij bij de Duitse rechtbank hoger beroep aangetekend in de zaak tegen het plaatsen van 22 windmolens aan de rand van het Bargerveen. Eerder ingediende bezwaren bleven onbehandeld, omdat de rechter de drie organisaties niet ontvankelijk verklaarde. Als reden hiervoor gaf de rechter dat de organisaties niet geregistreerd staan in Duitsland en niet volgens het Nedersaksische recht erkend zijn. Ook de Duitse organisatie NABU is volgens het Duitse recht geen partij, omdat het Bargerveen niet in Duitsland ligt. Op deze manier lijkt het internationaal erkende natuurgebied vogelvrij, in het perspectief van de Europese integratie een uiterst merkwaardige situatie. Met het hoger beroep willen wij toegang krijgen tot het Duitse recht om te voorkomen dat het Bargerveen kind van de rekening wordt. Tegelijk hebben wij politici opgeroepen zich in Europees verband hard te maken voor betere inspraak- en bezwaarmogelijkheden bij grensoverschrijdende zaken. Bestemmingsplannen Bestemmingsplannen buitengebied zijn belangrijk voor de kwaliteit van het landelijk gebied. Ook andersoortige bestemmingsplannen (wijzigingsplannen, vrijstellingen, woningbouw- of komplannen) kunnen gevolgen hebben voor natuur en landschap. Daarom beoordelen wij jaarlijks een groot aantal bestemmingsplannen en eventueel daaraan voorafgaande structuurplannen of -schetsen. In een minderheid van de gevallen geeft dat aanleiding tot een reactie. In het afgelopen jaar hebben wij uitvoerig gereageerd op het bestemmingsplan buitengebied van de gemeente De Wolden. Daarbij hebben wij de gemeente gevraagd het plan in lijn te brengen met provinciaal, landelijk en Europees beleid voor bescherming van natuur en landschap. Naar aanleiding daarvan is het bestemmingsplan uiteindelijk op een groot aantal voor natuur en landschap belangrijke punten aangepast. Bij het bestemmingsplan Hoogeveen-zuid hebben we vooral gevraagd om meer mogelijkheden voor natuurontwikkeling. Hier wachten we nog op de verdere stappen van de gemeente. Ons belangrijkste bezwaar tegen de ontwerp Structuurvisie van de gemeente Hoogeveen betrof de ruimte die de gemeente wil bieden aan wonen in het buitengebied. Vooral met woningbouw in en nabij het waardevolle bosgebied Hollandsche Veld en in het open gebied tussen Hoogeveen en Pesse hebben wij problemen. Helaas heeft de gemeente dit onderdeel bij de vaststelling van de visie niet gewijzigd. Een geval apart is het bestemmingsplan Ter Borch van de gemeente Tynaarlo. Hier gaat het om een grote uitbreiding van de stad Groningen op Drents grondgebied pal naast het natuurgebied Eelder- en Peizermaden. Het stadsproject zal grote negatieve effecten hebben op dit natuurgebied, dat unieke kansen biedt voor het ontwikkelen van waardevolle laagveennatuur. Daarom heeft de milieufederatie, mede namens Natuurmonumenten, de provincie verzocht goedkeuring te onthouden aan het gehele bestemmingsplan Ter Borch. 6

7 In 2005 zal de provincie hierover een besluit nemen. Bovendien is bij de gemeente bezwaar aangetekend tegen de vrijstelling voor het bouwrijp maken van twee deelgebieden. Landinrichting De milieufederatie ondersteunt de vertegenwoordigers van de natuurbescherming in landinrichtingscommissies, zodat zij natuur- en landschapsbelangen goed kunnen behartigen bij het opstellen en uitvoeren van het landinrichtingsplan. Ontwikkelingen in de landinrichting baren ons zorgen. De landelijke bezuinigingen trekken een zware wissel. Bovendien lijkt de integrale aanpak onder druk te komen door een zich verhardende opstelling van de landbouwvertegenwoordigers. Voorbeelden zijn het voorstel van het waterschap in het project Roden-Norg om de milieupaden te schrappen, de aantasting van houtwallen bij kavelaanvaarding in het project Mars- en Westerstroom en de plannen voor peilverlaging in het landbouwgebied ten zuiden van het Schoonebekerveld. Wij blijven overigens de uitvoering van landinrichtingsprojecten ondersteunen omdat het nog steeds een belangrijk middel is voor realisering van de Ecologische Hoofdstructuur. Dit belang hebben wij benadrukt in een brandbrief van de Groene Coalitie aan de minister van LNV over de voorgenomen bezuinigingen, die landinrichtingsprojecten goeddeels dreigden te blokkeren. De minister is voor een deel aan de bezwaren tegemoetgekomen, maar wrang is dat dit gedeeltelijk ten koste gaat van de budgetten voor natuur. Regiovisie Groningen-Assen Eind 2003 hebben wij samen met onze partners in de Groene Coalitie het signaal afgegeven dat het voorlopig ontwerp van de geactualiseerde Regiovisie Groningen-Assen 2030 nog te weinig concrete plannen bevatte voor de versterking van de groene ruimte. De stuurgroep heeft dit signaal opgepakt en in de Nota reacties en commentaar (april 2004) uitdrukkelijk uitgesproken dat investeringen in groen in de regio noodzakelijk zijn en dat de benodigde investeringen in natuur en landschap verkend zullen worden. Ook is in het regiofonds geld gereserveerd voor de regioprojecten Regiopark en Voorinvesteren in landschap. Het regioproject Regiopark moet een paraplu gaan vormen voor groene en blauwe projecten. Eind november hebben de gemeenten en de provincies het nieuwe samenwerkingsconvenant ondertekend. Daarmee is het startsein gegeven voor de uitvoering. Bij die uitvoering behoudt de Groene Coalitie haar plaats als gesprekspartner. Zo blijft de klankbordgroep waarin de Groene Coalitie is vertegenwoordigd bestaan. Bij het regioproject Regiopark zullen wij intensiever betrokken worden. In juni hebben wij al deelgenomen aan een eerste overleg over dit project. Verder hebben wij gereageerd op gemeentelijke plannen binnen het gebied van de regiovisie. In de gemeente Assen ging het om het concept van de Kortetermijnvisie Assen 2015 en de Startnotitie MER uitbreidingslocaties Assen. Ons belangrijkste reactie betrof hier de keus voor Assen-Zuid als uitbreidingslocatie voor bedrijven. Wij wijzen deze ontwikkeling af zolang niet onomstotelijk vaststaat dat dit geen schadelijke effecten heeft op het Drentse Aa-gebied en het Witterveld. De gemeente Tynaarlo kwam met de Discussienota Structuurplan Tynaarlo. Naar aanleiding van deze nota hebben wij aangegeven dat water en landschappelijke kwaliteit meer sturend moeten zijn bij de locatiekeuzen voor wonen en werken. De planvorming rond de ontwikkeling van Assen en Tynaarlo wordt in 2005 voortgezet en wij zullen dit proces blijven volgen. Ook bij de ontwikkeling van Roden-Leek blijven wij betrokken. Naar aanleiding van de groene mal die de Groene Coalitie samen met lokale groepen in 2003 voor dit gebied maakte, hebben de gemeenten Leek en Noordenveld de Groene Coalitie laten weten dat zij gezamenlijk de uit de geactualiseerde Regiovisie voortvloeiende ontwerpopgave zullen oppakken. Te zijner tijd zal de Groene Coalitie uitgenodigd worden in dit proces te participeren. De verwachting is dat dit in 2005 zijn beslag zal krijgen. Eind 2004 hebben wij onze visie op de ontwikkeling van Roden-Leek toegelicht tijdens een avond van Groen Links over de toekomst van het gebied. Lofar In het Lofar-project wordt een groot aantal kleine antennes voor ruimteonderzoek in Noord- Nederland geplaatst. In 2003 hebben wij al, mede namens Het Drentse Landschap, met Astron (de initiatiefnemer van Lofar) besproken in hoe verre er mogelijkheden zijn om het Lofar-project en natuurontwikkeling in het Hunzedal te koppelen. 7

8 Ook is besproken hoe deze koppeling planologisch kan worden vormgegeven. Begin 2004 hebben wij in onze reactie op het voorontwerp bestemmingsplan Lofar nog enkele verbeterpunten aangedragen. Naar aanleiding daarvan is het bestemmingsplan aangepast. Dankzij het gevoerde overleg is in het bestemmingsplan de koppeling met natuurontwikkeling nu gewaarborgd. Meer recreatie met winst voor de natuur De recreatiesector is in beweging. Om in te kunnen spelen op de veranderende behoeften van recreanten streven veel recreatieondernemers naar uitbreiding. Maar uitbreiding van recreatiebedrijven zonder meer kan ten koste gaan van natuur, landschap, rust en ruimte. Terwijl juist Wie zijn wij en waar zetten we ons voor in? Belangenbehartiger natuur en milieu De belangen van natuur en milieu worden alleen behartigd als mensen dat willen en (kunnen) doen. Natuur en milieu hebben zelf geen stem. De Milieufederatie Drenthe geeft hen die. Daarnaast treedt de milieufederatie op als adviseur, pleitbezorger en belangenbehartiger en zorgt ervoor dat nieuwe kansen en bedreigingen op de politieke en maatschappelijke agenda komen te staan. dat de factoren zijn die Drenthe zo aantrekkelijk maken voor recreanten. De sector dreigt zo de kip met gouden eieren te slachten. Daarom zetten wij ons in voor oplossingen waarbij uitbreidingsruimte voor recreatie samengaat met winst voor natuur en landschap. Wij zien hiervoor mogelijkheden op basis van een gebiedsgerichte aanpak. In dat kader nemen wij samen met de terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties en andere instanties deel aan een provinciale pilot Westerveld. Daarin wordt bekeken hoe recreatiebedrijven in kwetsbare gebieden kunnen uitbreiden op zo n manier dat natuur en landschap daar ook beter van worden. In de eerste, inventariserende fase van het project hebben wij zitting gehad in de werkgroep en in de klankbordgroep van deze pilot. In november is de tweede fase van start gegaan, waarbij provincie en gemeente voor de omgeving Havelte naar oplossingen zoeken voor de geconstateerde knelpunten. Vooralsnog zijn wij hierbij niet betrokken, net zo min als de terreinbeheerders en de recreatiesector. Aangezien er zowel bij terreinbeherende organisaties als bij de recreatiesector veel interesse bestond om gezamenlijk met dit thema aan de slag te gaan, zijn wij zelf eind 2004 gestart met het project Ontwikkelingsperspectief Natuurlijke Recreatie. Daarin verkennen wij samen met natuurbeheerders en de recreatiesector de mogelijkheden voor een integraal ontwikkelingsperspectief voor het Drents-Friese Wold. Zowel de RECRON als het Recreatieschap Drenthe is hierbij betrokken. Het project loopt door in Wij gaan ervan uit dat de ervaringen die dit oplevert ook bruikbaar zijn in andere delen van Drenthe. De uitgangspunten voor duurzame ontwikkeling van recreatie met winst voor natuur willen wij uiteraard graag verankerd zien in het beleid. In de discussie voorafgaand aan de vaststelling van het POP II was dit een van onze kernpunten. Helaas hebben Provinciale Staten bij de vaststelling van het POP de vestigings- en uitbreidingsmogelijkheden voor recreatiebedrijven verruimd zonder daaraan voorwaarden ten aanzien van natuur en landschap te koppelen: een gemiste kans. Bollenteelt Sinds enkele jaren houden wij ons intensief bezig met de bollenteelt in Drenthe. Vooral in het zuidwesten van de provincie is de lelieteelt sterk gegroeid. In zijn huidige vorm heeft de teelt sterk negatieve effecten op milieu, natuur en landschap. De problemen concentreren zich op het gebruik 8

9 van gewasbeschermingsmiddelen, de inrichting en landschappelijke inpassing van spoelplaatsen, grondwateronttrekking en het afgraven en verplaatsen van grond. Onze inzet is gericht op een ecologisch duurzame bollenteelt in Drenthe. In 2003 hebben we samen met de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) de provincie opgeroepen om beleidsinitiatieven te nemen inzake de problematiek en toekomst van bollenteelt in Drenthe. Dit heeft ertoe geleid dat de provincie in maart 2004 een werkconferentie over dit onderwerp heeft georganiseerd. Wij hebben bijgedragen aan de voorbereiding van deze conferentie, waaraan verder de KAVB, NLTO, werkgroep Bollenboos, gemeenten, waterschappen, Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD), AID, telers en statenleden deelnamen. De werkconferentie resulteerde in een lijst van nader uit te werken thema s. Samen met de KAVB hebben we vervolgens een eerste aanzet gemaakt voor een plan van aanpak. In overleg met de provincie zijn afspraken gemaakt over de verdere uitwerking daarvan en uitvoering van de eerste activiteiten op basis van het plan. Vervolgens hebben wij nog een aantal keren deelgenomen aan provinciaal overleg, waarin de eerste resultaten voor de deelthema s zijn besproken. In 2005 blijven we betrokken bij de verdere uitwerking en uitvoering van het plan van aanpak. De inrichting en locatie van spoelplaatsen is in het plan van aanpak benoemd als één van de thema s voor nader overleg. In dit kader hebben we met het waterschap Reest en Wieden en de provincie gesproken over de lozing van spoelwater en de stort van leliepluis. Verder hebben wij overleg gevoerd met de lokale werkgroep Bollenboos en burgers geadviseerd die vragen of klachten hadden over de bollenteelt in Drenthe. Ammoniak De Drentse natuur heeft nog steeds te lijden onder de gevolgen van verzuring en vermesting. Een van de belangrijkste veroorzakers is ammoniak afkomstig van veehouderijen. In 2002 is de Wet ammoniak en veehouderij (Wav) in werking getreden. In het kader van deze wet heeft de provincie in februari 2004 een kaart vastgesteld met alle voor verzuring gevoelige gebieden binnen de Ecologische Hoofdstructuur. Om deze gebieden ligt een zone van 250 meter, waarbinnen enkele beperkingen gelden voor veehouderijbedrijven om zo de natuur tegen een te hoge ammoniakuitstoot te beschermen. Bij de provinciale voorbereiding van deze kaart is zowel van onze kant als vanuit de landbouw inbreng geleverd. Op basis van goed overleg is in een vroeg stadium een aantal veehouderijbedrijven buiten de begrenzing gehouden en is ook een oplossing gerealiseerd voor zogenaamde grensgevallen. Toch is vanuit de landbouw vervolgens een harde oppositie tegen de door Gedeputeerde Staten vastgestelde kaart gevoerd, die zijn weerslag had op de opstelling van de statenfracties. Omdat de ammoniakkaart als gevolg daarvan zodanig dreigde te worden uitgekleed dat bijna de helft van de Drentse natuur onvoldoende beschermd zou zijn, hebben wij bij statenleden aangedrongen op handhaving van een adequaat ammoniakbeleid. Uiteindelijk hebben Provinciale Staten een motie aangenomen die Gedeputeerde Staten oproept met voorstellen te komen om voor veehouderijbedrijven die op de huidige locatie geen toekomstperspectief meer hebben, oplossingen te ontwikkelen. In januari 2005 hebben Provinciale Staten een klankbordgroep ingesteld die mogelijke oplossingen gaat verkennen. Samen met de terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties verzorgen wij de natuur- en milieu-inbreng in deze klankbordgroep. 9

10 1.2 Kwaliteiten van Drenthe De belevingswaarde van het Drentse landschap staat centraal in onze campagne Kwaliteiten van Drenthe. Eén van die kwaliteiten is naar ons idee de duisternis. In grote delen van Drenthe is het voor Nederlandse begrippen s nachts nog donker, maar ook hier neemt de hoeveelheid licht snel toe. Daarom hebben we licht en donker als eerste thema van onze campagne gekozen. Het bleek een goede keuze: het thema leeft bij de Drentse bevolking. Licht en donker Eind 2003 zijn wij onze publiekscampagne over licht en donker gestart met een paginagrote advertentie in vier huis-aan-huisbladen. Daarin stond de enquête 'Mooi licht, mooi donker', die wij samen met de Raad voor Ruimtelijk, Milieuen Natuuronderzoek (RMNO) hebben opgesteld. Ruim vijfhonderd mensen hebben de enquête Licht en donker Zo n 150 vrijwilligers verzamelden zich op 31 maart op de startbijeenkomst Lichtbronnenonderzoek van de Milieufederatie Drenthe in het Planetron in Dwingeloo voor het in kaart brengen van lichtbronnen en gebieden waar het nog echt donker is. Doel is ervoor te zorgen dat bestuurders bewust omgaan met aanbrengen van verlichting en het behouden van donkere gebieden in Drenthe. Veel mensen gaven aan dat zij het leuk vonden om in hun eigen omgeving op onderzoek uit te gaan. Een groot deel van Drenthe is nu in kaart gebracht. ingevuld. Meer dan 90% vindt dat er in Drenthe gebieden moeten blijven of komen waar het s nachts echt donker wordt; 90% ondervindt wel eens hinder van licht. De betrokkenheid blijkt ook uit de kwaliteit van de reacties. Veel mensen hebben open vragen uitgebreid beantwoord en antwoorden van toelichtingen voorzien. Deze resultaten hebben ons gesterkt in ons voornemen om aan dit onderwerp veel aandacht te besteden. De enquêtegegevens zijn verwerkt in een rapport van de RMNO dat wij samen met de RMNO op een persbijeenkomst hebben gepresenteerd. De betrokkenheid van inwoners van Drenthe bij het onderwerp blijkt ook uit de deelname aan de activiteiten die wij in het kader van deze campagne hebben georganiseerd. Zo hebben meer dan honderd mensen meegedaan aan een sterrenmeting, waarbij men de helderheid van de hemel bij huis kon meten aan de hand van het sterrenbeeld De Kleine Beer. De meetmethode is ontwikkeld door de Universiteit van Wenen, die op deze manier wereldwijd in kaart brengt hoe verlicht de hemel is. Een vergelijkbaar aantal mensen heeft meegedaan aan onze actie om de meest opvallende lichtbronnen, met name in het buitengebied, in kaart te brengen. Op de startbijeenkomst op 31 maart in het Planetron in Dwingeloo zijn de onderzoeksgebieden verdeeld. Uiteindelijk zijn 92 gebieden van elk zo n 20 km 2 geïnventariseerd, samen 69% van Drenthe. De gegevens zijn ingevoerd in een GIS-systeem van de provincie. Aan de hand daarvan wordt een Licht- en donkerkaart samengesteld, die in 2005 gepresenteerd wordt. Op onze website hebben wij een specifiek deel Licht en Donker toegevoegd met achtergrondinformatie over de activiteiten. In oktober hebben wij het eerste nummer van de Licht en Donker-nieuwsbrief uitgebracht. De campagne kreeg ruime aandacht in de pers en in de politiek. In het POP II is de donkere nacht expliciet als kwaliteit van Drenthe benoemd. Ook op gemeentelijk niveau hebben we resultaat geboekt. Zo is het belang van de donkere nacht en het vermijden van lichthinder als uitgangspunt opgenomen in de milieuvisie van Assen. Met Aa en Hunze zijn (informele) contacten geweest naar aanleiding van het Beleidsplan Openbare Verlichting van de gemeente. In samenwerking met de gemeente Emmen hebben 10

11 Wie zijn wij en waar zetten we ons voor in? Ondersteuning samenwerking De Milieufederatie Drenthe ondersteunt de samenwerking van Drentse natuur- en milieuorganisaties, zodat met geringe middelen een maximale milieuwinst kan worden bereikt. Met de milieufederaties uit andere provincies en de Stichting Natuur en Milieu vormt ze een landelijk netwerk dat ruimte biedt voor het bundelen van krachten en het uitwisselen van kennis, ervaringen en ideeën. wij een workshop voor de Drentse gemeenten georganiseerd over kwalitatief goed verlichten. Op deze Drentse Lichtbijeenkomst is onder meer aandacht besteed aan de verlichting van kassen. Tijdens de afsluitende busexcursie konden de dertig deelnemende ambtenaren, bestuurders en overige geïnteresseerden het verlichte kassenlandschap rond Klazienaveen met eigen ogen aanschouwen. De activiteiten op het gebied van licht en donker hebben inmiddels een vervolg gekregen in de vorm van een landelijke campagne Laat het donker donker van de twaalf milieufederaties en Stichting Natuur en Milieu. In dat kader wordt op 29 oktober 2005 de Nacht van de nacht georganiseerd. Ook in de aanloop daar naartoe zullen allerlei activiteiten plaatsvinden. Eind 2004 zijn daarnaast de voorbereidingen gestart voor het volgende thema: Landschap. 1.3 Water Het waterbeheer is een bepalende factor voor de kwaliteit van de Drentse natuur. De veranderingen in het waterbeheer, die gestalte krijgen in beleidsprocessen als Waterbeheer van de 21e eeuw en de uitwerking van de Europese Kaderrichtlijn Water, bieden in principe kansen om de verdroging van natuurgebieden aan te pakken en de waterkwaliteit te verbeteren. Daarom hebben wij ook het afgelopen jaar werk gemaakt van het volgen en beïnvloeden van deze processen. Dat hebben we onder meer gedaan door deel te nemen aan diverse door de overheid ingestelde overlegfora. Daarnaast hebben wij een themadag georganiseerd over veerkrachtige watersystemen en de groene campagne voor de waterschapsverkiezingen actief ondersteund. Via het project Van veen tot zee werken wij met onze partners aan een concreet voorbeeld van duurzaam waterbeheer met winst voor de natuur. Kaderrichtlijn Water Sinds eind 2000 is in het gebied van de Europese Unie de Kaderrichtlijn Water (KRW) van kracht. Deze richtlijn verplicht de lidstaten om per stroomgebied doelen en maatregelen te formuleren voor verbetering van de waterkwaliteit. De doelen moeten in 2015 zijn bereikt. Drenthe ligt in de stroomgebieden Nedereems, Rijn-Noord en Rijn-Oost. In 2004 hebben de provincie en de waterschappen de eerste voorgeschreven stap in de uitwerking van de KRW gezet door gebiedsrapportages voor de stroomgebieden uit te brengen. Daarin beschrijven zij de huidige toestand en geven zij een analyse van de oorzaken van de huidige problemen. Ook doen zij voorstellen voor de indeling van Drentse oppervlaktewateren in de categorieën natuurlijk, sterk veranderd en kunstmatig water. Zij stellen voor alle Drentse beken aan te wijzen als sterk veranderd water. Daarvoor gelden lagere doelen dan voor natuurlijk water. In onze reactie, opgesteld in overleg met de collega s van Groningen en Overijssel en de terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties, hebben wij aangegeven dit ambitieniveau te laag te vinden. Wij vinden dat aan de keuze van doelen een analyse van kosten en baten van een hogere inzet moet voorafgaan. Op zijn minst verdienen wateren met een internationale status of behorend tot de Ecologische Hoofdstructuur hogere ecologische doelen. Samen met de Milieufederatie Groningen hebben wij een voorbeelduitwerking gemaakt voor het stroomgebied van de Hunze. Voor 2005 bereiden wij gezamenlijk een excursie en een bijeenkomst voor om bestuurders te laten kennismaken met de problemen in dit gebied en de oplossingen die wij voorstellen. 11

12 Themabijeenkomst veerkrachtig watersysteem Op 1 oktober presenteerden groene kandidaten voor de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa s hun manifest Natuurvriendelijke oevers, daar waar het kan. Na een korte vaartocht in een drakenboot overhandigden zij het manifest bij restaurant De Paalkoepel aan het Paterswoldse Meer aan directeur Coen Woldring van Noorderzijlvest, in aanwezigheid van een meer-meermin. Natuurvriendelijke oevers Op 6 februari 2004 hebben wij de goedbezochte themamiddag Op weg naar een veerkrachtig watersysteem georganiseerd. De bijeenkomst vond plaats in Haren, precies op de grens van twee provincies en van twee waterschappen. Ruim vijftig belangstellenden, voornamelijk uit de kring van waterschappen en provincie, bogen zich over de vraag hoe we in Drenthe de natuurlijke veerkracht van watersystemen kunnen vergroten. De deelnemers waren het erover eens dat daarvoor mogelijkheden zijn. Met name het bovenstrooms vasthouden van water, een belangrijk element van een veerkrachtig watersysteem, heeft nog onvoldoende aandacht gekregen. Tijdens de bijeenkomst hebben wij een kaart gepresenteerd waarop de kansen voor vasthouden en bergen van water en vernatten van natuurgebieden zijn aangegeven. Uit deze kaart en de op de bijeenkomst gepresenteerde voorbeelden blijkt dat in bossen en natuurgebieden, maar ook in sommige landbouwgebieden, in tijden van veel neerslag veel meer water kan worden vastgehouden dan nu gebeurt. Campagne waterschapsverkiezingen Van 1 tot 12 november vonden waterschapsverkiezingen plaats voor de vier waterschappen die op Drents grondgebied actief zijn: Noorderzijlvest, Hunze en Aa s, Reest en Wieden en Velt en Vecht. 12

13 Wie zijn wij en waar zetten we ons voor in? Samen met de milieufederaties van Groningen en Overijssel en met de terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties hebben wij groene kandidaten voor deze verkiezingen geworven en vervolgens campagne voor hen gevoerd onder het motto Kies natuur in uw waterschapsbestuur. Daarvoor hebben wij een kleurenfolder gemaakt met een introductie van de kandidaten en een verkiezingsprogramma van tien punten, waaronder het tegengaan van watervervuiling, aanleg van natuurvriendelijke oevers, herstel van het natuurlijke karakter van beken en tegengaan van verdroging. De folders zijn door de in totaal 39 kandidaten zelf verspreid. Van de 39 groene kandidaten zijn dankzij deze campagne uiteindelijk 16 gekozen in het waterschapsbestuur. Ons doel om het aantal groene bestuurders op zijn minst gelijk te houden, is niet bereikt. In Noorderzijlvest nam het aantal groene bestuurders af van zeven naar zes, in Hunze en Aa s van tien naar zes en in Reest en Wieden van vijf naar één. Alleen in Velt en Vecht nam het aantal groene bestuurders toe, van twee naar drie. Tegelijk heeft de landbouw een sterkere positie in de waterschapsbesturen gekregen dankzij de traditioneel hoge opkomst in deze kringen. Na de benoeming van de leden van het Dagelijks Bestuur begin 2005 is de positie van de landbouw zelfs nog verder versterkt. Deze scheve verhouding baart ons zorgen. De waterschapsbestuurders staan de komende jaren voor grote opgaven op het gebied van verbetering van de waterkwaliteit, verdrogingsbestrijding, herstel van beeksystemen en de combinatie van natuurontwikkeling en waterberging. Besluiten hierover vragen van het waterschapsbestuur een brede kijk op het waterbeheer. Wij blijven de waterschappen daarom kritisch volgen en onze punten onder de aandacht brengen. Zittende bestuurders ondersteunen wij bij hun bestuurswerk en waar mogelijk werken wij met hen samen. Van Veen tot Zee In het project Van Veen tot Zee werken wij met de Milieufederatie Groningen, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, de ANWB en sinds 2004 ook het Groninger Landschap samen aan een robuuste waterrijke verbinding tussen het Fochteloërveen en de Waddenzee. In 2004 hebben wij ons als partner vooral gericht op het realiseren van een zogeheten Waterstreefbeeld, dat ingebracht zal worden in discussies over de inrichting van watersystemen (berging, beekherstel enz.). Aan het streefbeeld is een voorstel voor twee speerpuntprojecten gekoppeld. Eén daarvan is de hermeandering van het Oostervoortse Diep en het Grote Diep, onderdeel van het Peizerdiepsysteem. Maatschappelijk betrokken en verbindende factor De zorg voor natuur en milieu vindt zijn basis in maatschappelijke betrokkenheid en een zeker idealisme. De milieufederatie stimuleert en steunt burgers die zich inzetten voor natuur en milieu in hun eigen leefomgeving en wil voor hen een verbindende factor zijn. Een van de grootste natuurgebieden in de verbindingszone is het Lauwersmeergebied. Hier worden in de komende jaren besluiten genomen over het waterbeheer. Over dit thema hebben de Van Veen tot Zee-organisaties het interne rapport Het Lauwersmeer in twee stroomgebieden opgesteld. Het schetst natuurvriendelijke scenario's voor het waterbeheer in dit gebied en gaat in op hun betekenis voor de Friese en Drents-Groningse stroomgebieden en de Waddenzee. Het rapport vormt een basis voor een in 2005 uit te geven brochure Stilstand is achteruitgang. Kansen benutten van de Europese Kaderrichtlijn Water. In de brochure, die breed zal worden verspreid onder discussiepartners, zal ruim aandacht worden besteed aan extra afvoerroutes naar de Waddenzee en de bouw van gemalen buiten het Lauwersmeergebied. Daarnaast is gewerkt aan de voorbereiding van de uitgave van een mooi geïllustreerd boekje met een beschrijving van een fietsroute van Veen tot Zee. Het is de bedoeling het boekje in 2005 uit te brengen. 13

14 2 Duurzame ontwikkeling KLOOF TUSSEN OVERHEIDSVISIE EN IDEEËN BURGER Er blijkt een grote kloof te bestaan tussen wat burgers belangrijk vinden en wat overheden denken dat zij belangrijk vinden. Een onderzoek uit 1999 toont aan dat ongeveer tweederde van de Nederlandse beleidsmakers en opinieleiders denkt dat de Nederlandse bevolking economische problemen het belangrijkst vindt. Een enquête van de VROM-raad drie jaar later laat evenwel zien dat maar liefst 71 procent van de Nederlanders ecologie belangrijker vindt dan economie. Dit beeld wordt bevestigd door een TNS-NIPOenquête uit Aan een groep Nederlanders werd in het kader van de Duurzaamheidsverkenning een lijst met maatschappelijke vraagstukken voorgelegd. Hieruit kwam naar voren dat burgers sociale en ecologische vraagstukken belangrijker vinden dan economische kwesties. De huidige wijze van produceren, consumeren en energievoorziening heeft een schaduwzijde: klimaatverandering, uitputting van natuurlijke hulpbronnen, verspreiding van gevaarlijke stoffen en aantasting van de kwaliteit van de leefomgeving. Met het werkveld duurzame ontwikkeling willen we bijdragen aan een minder milieubelastende productie en consumptie. We richten ons daarbij op bedrijven en consumenten. Een duurzame energievoorziening is hierbij ons belangrijkste speerpunt. Het raakt de kern van een duurzame productie en duurzaam ondernemen en biedt goede mogelijkheden tot integratie van milieu en economie. Voor het realiseren van een duurzame energievoorziening zien we goede mogelijkheden om met partners samen te werken. Dit doen we onder meer met onze noordelijke collega s, de provincie en energiebedrijven. De inspanningen van de milieufederaties op dit gebied werpen inmiddels hun vruchten af. Invoering van waterzijdig inregelen van cvinstallaties, begonnen als Gronings initiatief, wordt opgeschaald naar het Noorden. Het idee, in 2000 gelanceerd in het groene programma van de Groene Coalitie, om van duurzame energie een pijler van duurzame economische ontwikkeling in Noord-Nederland te maken is in zeer brede kring aangeslagen. Het platform EnergieKompas is uitgegroeid tot een goedlopend samenwerkingsverband. Een steeds hechtere samenwerking ontstaat met Energy Valley, het project dat als doel heeft het Noorden tot centrum van energie-innovatie te maken. Niets staat het streven in de weg om het Noorden proeftuin voor duurzame energie te maken! Duurzaam ondernemen, kennis en technologische innovatie gaan vaak goed samen. Onze strategie in dit werkveld zal gericht zijn op het steunen van voorlopers, het aanmoedigen van volgers en het prikkelen van achterblijvers. De ene keer staat het verleiden centraal en waar nodig behoort ook het uitoefenen van pressie tot de mogelijkheden. Ook in het werk van de Regionale Duboconsulent zijn samenwerking en innovatie belangrijke trefwoorden. De Drentse gemeenten maken dankbaar gebruik van de ondersteuning die wij hun kunnen bieden. Met de Fietsersbond en de Milieufederatie Groningen gaan we verder met het stimuleren van fietsverkeer. Hier is het de kunst de automobilist te verleiden tot deze gezonde en milieuvriendelijke vorm van vervoer. 14

15 2.1 Energie Een duurzame energievoorziening is nog ver weg, maar gelukkig geen onbereikbaar ideaal. Zowel voor omschakeling op duurzame energiebronnen als voor energiebesparing liggen de kansen voor het grijpen. Samen met onze noordelijke collega s, overheden en energiebedrijven stimuleren wij dat de mogelijkheden beter worden benut. EnergieKompas In EnergieKompas, drie jaar geleden ontstaan op initiatief van de drie noordelijke milieufederaties, werken maatschappelijke organisaties, overheden, Netwerk Wie zijn wij en waar zetten we ons voor in? De milieufederatie heeft een centrale plek in het Drentse netwerk van natuur- en milieuorganisaties en vormt de provinciale schakel tussen het lokale en het landelijke niveau. Samen met de lokale groepen en collega-organisaties heeft de milieufederatie een uitgebreid netwerk met gemeenten, waterschappen, provincie, bedrijfsleven, instellingen en maatschappelijke organisaties. bedrijfsleven en kennisinstituten samen aan een duurzame energievoorziening in Noord-Nederland. Na de masterclass over kleinschalige windenergie in 2003 volgden in 2004 succesvolle masterclasses over energiebesparing in de bestaande woningbouw en waterzijdig inregelen. Eind 2004 is EnergieKompas onderdeel geworden van Energy Valley, een project van onderzoeksinstellingen, bedrijfsleven en noordelijke overheden dat erop is gericht het Noorden een voortrekkersrol op energiegebied te geven. Duurzame energie is nu ook een van de pijlers onder dit project. Met het samengaan met Energy Valley krijgen activiteiten op het gebied van duurzame energie een grotere kans van slagen. Energiebesparing bestaande woningbouw EnergieKompas zet zich onder andere in voor energiezuiniger bouwen en renoveren. De eerste aanzet daarvoor hebben wij gegeven met een masterclass in februari over energiebesparing in de bestaande bouw. Ter voorbereiding van deze masterclass heeft adviesbureau Royal Haskoning onder onze begeleiding een potentieelstudie uitgevoerd naar de kansen en knelpunten voor energiebesparing in bestaande woningen. De besparingsmogelijkheden zijn gekoppeld aan de provinciale Kyoto-doelstellingen. Uit de studie blijkt dat de grootste winst te behalen is in vrijstaande en twee-onder-één-kap-woningen. In het recente verleden zijn al veel renovatieprojecten uitgevoerd met een (soms sterke) besparingscomponent. De mogelijkheden worden echter nog lang niet volledig benut. De inzet op woningbouwcorporaties lijkt een kansrijk pad om energiebesparing in bestaande bouw te stimuleren. De uitkomsten van de studie en de masterclass hebben we besproken met vertegenwoordigers van de provincie, woningbouwcorporaties en gemeenten, met als doel de uitvoering van een concreet werkprogramma vanaf Waterzijdig inregelen Waterzijdig inregelen van cv-installaties is een oud procédé, dat in vergetelheid was geraakt. Tot Henk Deinum uit Delfzijl (die daarmee de Nationale Toekomstprijs won) het weer onder de aandacht bracht. Proeven op initiatief van de Milieufederatie Groningen hebben bevestigd dat waterzijdig inregelen een simpele manier is om energie te besparen en gebouwen comfortabeler te verwarmen. Voor energiebesparing is dus niet altijd innovatieve technologie nodig. Alle reden om ervoor te zorgen dat waterzijdig inregelen gemeengoed wordt. In het kader van EnergieKompas is op 5 februari een masterclass waterzijdig inregelen georganiseerd voor alle betrokken partijen in het Noorden. Ongeveer 65 vertegenwoordigers van overheden, installatiebedrijven, opleidingsinstituten en adviesbureaus bespraken samen de kansen en knelpunten voor brede toepassing. Vervolgens heeft een projectgroep van drie provincies, drie milieufederaties, Energieconvenant Groningen, brancheorganisatie Uneto-VNI en OTIB een projectplan opgesteld. Onze inzet is dat dit project in de loop van 2005 in Drenthe van start gaat. 15

16 Vergelijking stroomleveranciers Sinds 1 juli 2004 kan de consument zijn eigen stroomleverancier kiezen. Al snel verschenen er websites met prijsvergelijkingen. De twaalf provinciale milieufederaties en Stichting Natuur en Milieu (SNM) hebben het initiatief genomen om ervoor te zorgen dat consumenten de aanbieders ook op hun milieuprestaties kunnen vergelijken. In hun opdracht heeft CE consult uit Delft onderzocht welke brandstofmix via de verschillende producten wordt geleverd en wat de daarbij horende CO 2 -uitstoot is. In dit landelijke project was de Milieufederatie Drenthe projectleider. Wij hebben de contacten met de energieleveranciers begeleid en de resultaten op een persbijeenkomst gepresenteerd. Na aanvankelijke aarzeling kwamen de meeste energieleveranciers met betrouwbare gegevens over de herkomst van hun grijze stroom over de brug. Slechts enkele kleinere leveranciers (waaronder het Drentse bedrijf Rendo) wilden de gegevens (nog) niet openbaar maken. De gegevens zijn opgenomen op de site van de Consumentenbond en inmiddels ook te zien op Energieprijzen.nl en de site van Vereniging Eigen Huis. Dit zijn de drie betrouwbaarste en meest bezochte energievergelijkingssites. De brandstofmix is gewaardeerd met sterren. Slechts een enkel grijs stroomproduct scoort meer dan één ster. Dit staat in schril contrast met groene stroom, die het maximum van vijf sterren scoort. Maar ook binnen de groep van grijze producten bestaan er grote verschillen, afhankelijk van de gebruikte 'bronnen' zoals gas, warmtekrachtkoppeling (WKK), kolen en kernenergie. De stroom is ook beoordeeld op de uitstoot van CO 2 en ook daarin komen grote verschillen tussen leveranciers naar voren. Door de effecten van de verschillende soorten grijze en groene stroom zichtbaar te maken, stimuleren we dat de consument ook bij de grijze bulk van de stroom niet alleen naar de prijs maar ook naar de kwaliteit kijkt. Zo bevorderen we de overstap naar schonere stroomaanbieders en daarmee indirect het schoner maken van de stroomproductie. Een positief neveneffect van het project vormen de contacten die zijn gelegd met CE Consult, de energieleveranciers, branchevereniging Energiened en de Consumentenbond. 16

17 2.2 Duurzaam bouwen Bij het stimuleren van duurzaam bouwen (dubo) in Drenthe spelen wij de rol van aanjager. Bij de milieufederatie is de Regionale Dubo Consulent (RDC) ondergebracht, die gemeenten helpt bij de ontwikkeling en uitvoering van duurzaam bouwen-beleid. Het werk van de consulent is mogelijk dankzij projectbijdragen van het ministerie van VROM, provincie en gemeenten. Ook zijn wij trekker van het Platform Duurzaam Bouwen Drenthe, waarin overheden, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven samenwerken. Regionale Dubo Consulent Sinds 2003 begeleidt de Regionale Dubo Consulent Peter Kiers gemeenten bij het opstellen en uitvoeren van het beleid op het gebied van duurzaam bouwen. Dit gebeurt in nauw overleg met het Platform Duurzaam Bouwen Drenthe. De consulent maakt deel uit van een landelijk netwerk, dat ondersteund wordt door het Nationale Dubocentrum (NDC). De RDC benadert de partijen actief, maar daarnaast zochten gemeenten, bedrijven en particulieren ook uit eigen beweging contact. De RDC heeft zich in 2004 met name gericht op begeleiding van de gemeenten Noordenveld, Hoogeveen en Emmen. In Noordenveld heeft de RDC onder meer een workshop voor ambtelijke projectleiders georganiseerd om het draagvlak te vergroten. In Meppel is een duboscan afgenomen en een workshop voor bestuurders gehouden over de uitbreiding Nieuwveenselanden. Met de gemeenten Coevorden en Assen heeft de RDC regelmatig contact gehad. In Tynaarlo heeft een eerste kennismaking plaatsgevonden met de nieuwe gemeentelijke dubocontactpersoon. De RDC heeft twee keer een cursusdag EP-check georganiseerd voor medewerkers bouw- en woningtoezicht van gemeenten. De cursus had als doel hen van de kennis te voorzien om effectiever EPC-berekeningen te controleren (EPC staat voor EnergiePrestatieCoëfficiënt). In totaal hebben 37 medewerkers de cursus gevolgd. Duurzaam verbouwen van boerderijen Ruim 130 gemeenteambtenaren, architecten, aannemers en andere belangstellenden namen deel aan de masterclass over het duurzaam verbouwen van boerderijen op 5 februari 2004 in Deurze. Met dit thema haakten wij in op het Jaar van de Boerderij. In de inleidingen en workshops kwam naast de bouwfysische aspecten ook de landschappelijke en cultuurhistorische inpassing aan de orde. Tijdens de masterclass werd vanuit het Platform Duurzaam Bouwen Drenthe de dubo-keuzematrix geïntroduceerd als instrument om eigenaren, architecten, aannemers en gemeenten te helpen voor dubomaatregelen een goede keuze te maken. In het verlengde van de bijeenkomst is besloten pilotprojecten op te zetten in de gemeenten Westerveld en De Wolden. In deze projecten wordt gekeken naar de rol van de gemeente in een duurzaam verbouwingsproces. De bedoeling is deze pilots in 2005 van start te laten gaan. 17

18 hun nieuwe woning betrekken. Zij konden de twee-onder-één-kapwoningen kopen voor maximaal euro. De bijeenkomst rond de prijsuitreiking werd door meer dan zestig personen (vertegenwoordigers van gemeenten, provincie, bouwbedrijven en architecten) bijgewoond. Zij bezochten onder meer de gerealiseerde woningen. Het voorbeeld van de gemeente Westerveld vormt een inspiratiebron voor de rest van Drenthe. Duurzame starterswoningen In juni 2004 hebben wij de 'Wisseltroffel Duurzaam Bouwen' uitgereikt aan de gemeente Westerveld. De gemeente kreeg de prijs, die jaarlijks wordt toegekend voor spraakmakende en verdienstelijke projecten op het terrein van duurzaam bouwen, omdat zij heeft laten zien dat het mogelijk is om duurzaam te bouwen voor een prijs die ook voor starters op de woningmarkt betaalbaar is. De gemeente schreef een prijsvraag uit voor de bouw van twintig duurzame starterswoningen in Havelte en Dwingeloo. Dit leverde 25 ontwerpen op. Het winnende ontwerp heeft een waslijst van dubomaatregelen, waaronder balansventilatie met warmteterugwinning, een hoge isolatiewaarde, laag energieverbruik, vloerverwarming en het gebruik van diverse duurzame materialen. Met 170 punten op de dubomeetlat komt de winnaar ruim boven het provinciaal streefgetal (toen 120, inmiddels 150 punten). De tien woningen in Havelte zijn inmiddels klaar. Negen ervan konden worden toegewezen aan starters op de woningmarkt: jongeren die vanuit hun ouderlijk huis Onder de pannen In het najaar van 2004 is op initiatief van de provincie duurzaam bouwen in Drenthe uitgebreid belicht in een serie van zeven uitzendingen van RTV Drenthe met als titel Onder de Pannen. Wij hebben intensief aan de inhoud en de presentatie meegewerkt. De uitzendingen lieten zien wat er allemaal mogelijk is op het gebied van duurzaam bouwen. Bewoners, architecten en andere betrokkenen vertelden over de voordelen van hun duurzaam gebouwde woning, kantoor of bedrijfspand op het vlak van de leefbaarheid, het comfort en de warmte. De uitzendingen waren er op gericht om vooroordelen weg te nemen en belangstelling te wekken voor de getoonde technieken en methoden. De tv-serie is door ons ondersteund met een speciale website Platform Duurzaam Bouwen Drenthe Het Platform Duurzaam Bouwen blijkt een geschikt middel om duurzaam bouwen op de agenda te krijgen en te houden. Directe persoonlijke benadering is een effectieve manier 18

19 gebleken om betrokkenheid te creëren. Zorgelijk is de trend dat sommige gemeenten niet langer formatie vrijmaken voor het dubowerk. Wij zullen ons blijven inspannen om deelname van de gemeenten te mobiliseren. In 2005 zal een belangrijk accent liggen op de evaluatie van het Convenant Duurzaam Bouwen Drenthe uit 2001, dat dit jaar afloopt. Samen met de RDC zijn wij begonnen aan de voorbereiding daarvan. Wie zijn wij en waar zetten we ons voor in? Coördinatiepunt, vraagbaak en aanspreekpunt De mensen en organisaties die in Drenthe actief zijn op het vlak van duurzaamheid, weten de Milieufederatie Drenthe te vinden. Door haar positie is de federatie in staat partijen met elkaar te verbinden en nieuwe samenwerkingsverbanden op te zetten. Ze fungeert als coördinatiepunt, vraagbaak en aanspreekpunt. Met haar kennis en contacten kan ze het voortouw nemen in ontwikkelingen, beleid en projecten. 2.3 Mobiliteit De fiets is voor de korte afstanden een prima alternatief voor de auto. Samen met de Milieufederatie Groningen en de Fietserbond hebben wij in het afgelopen jaar dit ondergewaardeerde vervoermiddel extra belicht. Om meer mensen op de fiets te krijgen is het zaak om fietsen zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Dat betekent onder meer vlotte verbindingen en goed ingerichte en goed onderhouden fietspaden. Een ander mobiliteitsthema waarmee wij ons het afgelopen jaar intensief hebben beziggehouden, is de Zuiderzeelijn. Onder het motto Laat u niet op een verkeerd spoor zetten brachten de milieuorganisaties met een brochure, spotjes op de regionale televisie en een eigen website (www.datspoort.nl) hun voorkeur voor de Hanzelijn Plus onder de aandacht. Fietspromotie Samen met de Fietsersbond hebben we ons ingezet voor het opbouwen van een pro-fietsnetwerk met ambtenaren, bestuurders en consumenten in Drenthe. Het project maakte deel uit van het provinciale programma Leren voor Duurzaamheid. Vrijwilligers hebben een belangrijke rol gespeeld in de uitvoering. Eén van de doelen was om nieuwe vrijwilligers te werven die zich voor fietsmobiliteit inzetten, onder meer door knelpunten te inventariseren en ideeën voor verbetering van fietsroutes aan te dragen. Deze opzet is geslaagd: er zijn zo n vijftien vrijwilligers bijgekomen. Regelmatige (woon-werk)fietsers weten als geen ander waar zich knelpunten in fietsverbindingen bevinden en welke verbeteringen er mogelijk zijn. De kennis en ideeën van deze ervaringsdeskundigen zijn op verschillende manieren ingebracht bij ambtenaren en bestuurders. 19

20 Het accent lag op de rol van de fiets in het woon-werkverkeer, in het bijzonder in de regio Groningen-Assen. In twee brainstormsessies van fietsers, ambtenaren en maatschappelijke organisaties zijn ideeën uitgewisseld. In de gemeenten Assen, Tynaarlo en Aa en Hunze zijn met onder meer de verantwoordelijke wethouders potentiële non-stop fietsroutes verkend. Wij hebben het rapport Rapper op de Trapper uitgebracht met rapporten van alle verkende fietsroutes en verkeersveiligheids- en fietsgebruikcijfers. Het rapport is ook op cd-rom verschenen. Op 22 maart is de prijs voor de meest fietsvriendelijke werkgever van de regio uitgereikt aan Cordis Europe uit Roden. Drie dagen later hebben de milieufederaties van Groningen en Drenthe en de Fietsersbond als afsluiting van het project een fietssymposium gehouden over het fietsverkeer in de regio Groningen-Assen. Tijdens het symposium, dat vijftig deelnemers trok, is een toptien van maatregelen ter bevordering van het fietsverkeer opgesteld, die per fietskoerier is bezorgd bij de stuurgroep van de Regiovisie. De eerste drie punten uit deze toptien zijn: 1 de positie van de fiets op landwegen opwaarderen en sluipverkeer tegengaan; 2 non-stop snelfietsroutes aanleggen; 3 het fietsnet van het Regiovisiegebied Groningen-Assen onderzoeken op kwaliteit en op ontbrekende schakels, onder meer door de kennis van de inwoners te gebruiken. De resultaten van het project en het symposium zijn vastgelegd in een nota. De activiteiten hebben veel persaandacht gekregen. Er is een stevige basis gelegd voor vervolgactiviteiten. Inmiddels heeft de provincie besloten een fietsbeleidsplan op te stellen als uitwerking van het POP II. Op verzoek van de provincie nemen wij deel aan de klankbordgroep. Zuiderzeelijn In april gaf het kabinet groen licht om de procedure voor de realisering van de Zuiderzeelijn te vervolgen. Voor de vijf betrokken milieufederaties en Stichting Natuur en Milieu was dit het sein om daar met eigen activiteiten op in te spelen. Parallel aan de informatiecampagne van de noordelijke overheden voerden zij hun eigen campagne over deze spoorverbinding. Waar de overheden hun voorkeur voor magneetzweeftrein of HSL niet onder stoelen of banken steken, kiezen de natuur- en milieuorganisaties voor een andere variant: de Hanzelijn Plus. Van alle varianten van de Zuiderzeelijn heeft de Hanzelijn Plus verreweg de minst ingrijpende gevolgen voor de natuur, het landschap, de rust en de ruimte van Noord-Nederland. De keuze voor deze goedkope variant boven de veel duurdere zweeftrein en HSL maakt bovendien ruimte voor investeringen in de noordelijke economie. Onder het motto Laat u niet op een verkeerd spoor zetten brachten de milieuorganisaties met een brochure, spotjes op de regionale televisie en een eigen website (www.datspoort.nl) hun voorkeur voor de Hanzelijn Plus onder de aandacht. 20

Natuur en Milieufederatie Groningen Evaluatief Jaarverslag 2012

Natuur en Milieufederatie Groningen Evaluatief Jaarverslag 2012 Natuur en Milieufederatie Groningen Evaluatief Jaarverslag 2012 COLOFON Evaluatief Jaarverslag 2012 Natuur en Milieufederatie Groningen Zuiderpark 16, 9724 AG Groningen 050 313 08 00 info@nmfgroningen.nl

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2012-2015

Meerjarenbeleidsplan 2012-2015 Meerjarenbeleidsplan 2012-2015 Samen voor een mooi en duurzaam Groningen Colofon Zuiderpark 16 9724 AG Groningen T 050 313 08 00 E info@nmfgroningen.nl W www.nmfgroningen.nl september 2011 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Goudsesingel 6 3011 KA Rotterdam 010-4765355 info@milieufederatie.nl www.milieufederatie.

Jaarverslag 2011. Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Goudsesingel 6 3011 KA Rotterdam 010-4765355 info@milieufederatie.nl www.milieufederatie. Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Goudsesingel 6 3011 KA Rotterdam 010-4765355 info@milieufederatie.nl www.milieufederatie.nl Jaarverslag 2011 Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Inhoudsopgave

Nadere informatie

KADERNOTA DUURZAME ONTWIKKELING 2011-2014

KADERNOTA DUURZAME ONTWIKKELING 2011-2014 KADERNOTA DUURZAME ONTWIKKELING 2011-2014 April 2011 Versie 2.2 2 Inhoudsopgave Samenvatting 5 H1 Inleiding. 7 1.1 Aanleiding.. 7 1.2 Definitie.. 7 1.3 Doelstelling. 8 1.4 Leeswijzer... 8 H2 Uitgangspunten

Nadere informatie

STICHTING MILIEUFEDERATIE LIMBURG. Jaarverslag 2011. stichting milieufederatie limburg

STICHTING MILIEUFEDERATIE LIMBURG. Jaarverslag 2011. stichting milieufederatie limburg 40 JAAR STICHTING MILIEUFEDERATIE LIMBURG Jaarverslag 2011 stichting milieufederatie limburg Inhoud Voorwoord 1 1 Thema s 2 Natuur en landschap 2 Ruimte 5 Milieu en water 7 Landbouw 9 Bedrijven 10 Energie

Nadere informatie

Aan: de voorzitter en leden van provinciale staten van Drenthe

Aan: de voorzitter en leden van provinciale staten van Drenthe Aan: de voorzitter en leden van provinciale staten van Drenthe Assen, 3 november 2005 Ons kenmerk 42/5.6/2005009541 Behandeld door de heer J.G. Koops (0592) 36 58 39 Onderwerp: Startnota energiebeleid

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING INHOUD 1. INTRODUCTIE 3 2. AANLEIDING BASIS PROGRAMMA 4 2.1 Inspelen op ontwikkelingen 6 2.2 Wat wil de gemeen(te)schap 7 2.3 Wat is er al besloten? 8 3. DOEL VAN DIT PROGRAMMA

Nadere informatie

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA DUURZAME ENERGIE Koersdocument Duurzame Energie Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA 2 INHOUD CONTENTS 4 1 Energie & Economie in Noord-Holland 6 2 Governance en Financiën 6 2.1 Institutioneel kader

Nadere informatie

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 1 Voorwoord Voor u ligt het Koersdocument Duurzame Energie. Noord-Holland kiest onder het in 2011 aangetreden college van Gedeputeerde

Nadere informatie

RUIMTELIJK ACTIEPROGRAMMA 2012-2015

RUIMTELIJK ACTIEPROGRAMMA 2012-2015 RUIMTELIJK ACTIEPROGRAMMA 2012-2015 PROVINCIE-UTRECHT.NL 1 INHOUD RUIMTELIJK ACTIEPROGRAMMA 2012-2015 RUIMTELIJK ACTIEPROGRAMMA 2012 2015 Het programma 3 HET PROGRAMMA Financiën 6 Communicatie 7 Project

Nadere informatie

Programma Duurzame Ontwikkeling

Programma Duurzame Ontwikkeling Programma Duurzame Ontwikkeling Resultaten 2011 en uitvoeringsplan 2012-2013 PROGRAMMA DUURZAME ONTWIKKELING Resultaten 2011 en uitvoeringsplan 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Leeswijzer... 1

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Vereniging Zeeuwse Milieufederatie Ravelijn de Groene Jager 5 4461 DJ Goes

Jaarverslag 2012. Vereniging Zeeuwse Milieufederatie Ravelijn de Groene Jager 5 4461 DJ Goes Jaarverslag 2012 Vereniging Zeeuwse Milieufederatie Ravelijn de Groene Jager 5 4461 DJ Goes 1 Vooraf Verantwoording Voor u ligt het jaarverslag van 2012. Een verslag van een bewogen jaar, waarin tot medio

Nadere informatie

Klimaat en Energie in Utrechtse Vecht en Weiden. Plan van Aanpak - concept -

Klimaat en Energie in Utrechtse Vecht en Weiden. Plan van Aanpak - concept - Klimaat en Energie in Utrechtse Vecht en Weiden Plan van Aanpak - concept - 1 Colofon Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) in opdracht van de Provincie Utrecht Harmke van Dam Ieke Benschop Lot van Hooijdonk

Nadere informatie

Nieuw: Servicepunt voor lokale initiatieven Drentse Energie Organisatie. Laat u inspireren door zon. Themanummer Lokaal energie opwekken in Drenthe

Nieuw: Servicepunt voor lokale initiatieven Drentse Energie Organisatie. Laat u inspireren door zon. Themanummer Lokaal energie opwekken in Drenthe DOEN Magazine over duurzaam ondernemen in Drenthe Themanummer Lokaal energie opwekken in Drenthe Hooghalen Duurzaam: lokale bedrijven en bewoners bundelen krachten Laat u inspireren door zon 7 juli 2012

Nadere informatie

De weg van Kyoto naar Grolloo. Evaluatie energie en klimaatbeleid Drenthe. Stibabo Jan R. Lunsing

De weg van Kyoto naar Grolloo. Evaluatie energie en klimaatbeleid Drenthe. Stibabo Jan R. Lunsing De weg van Kyoto naar Grolloo De weg van Kyoto naar Grolloo Evaluatie energie en klimaatbeleid Drenthe Stibabo Jan R. Lunsing 1 De weg van Kyoto naar Grolloo 2 De weg van Kyoto naar Grolloo Evaluatie energie

Nadere informatie

Investeren in mensen

Investeren in mensen KERNKRACHT is het gratis Informatiemagazine voor leden van de vereniging kleine kernen noord-brabant vereniging kleine kernen noord-brabant Jaargang 4 - nummer 1 - februari 2007 Investeren in mensen Investeren

Nadere informatie

VISIE RECREATIE & TOERISME

VISIE RECREATIE & TOERISME VISIE RECREATIE & TOERISME Gemeente Wijdemeren, november 2009 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Marktanalyse 5 1.1 trends en ontwikkelingen 5 1.2 ontwikkelingen in dagtoerisme 5 1.3 ontwikkelingen in verblijfstoerisme

Nadere informatie

Programma Klimaat en Energie

Programma Klimaat en Energie Programma Klimaat en Energie a Programma Klimaat en Energie Mei 2008 Colofon Dit is een uitgave van de provincie Drenthe DO08051502-Rapp Klimaat Energie.indd Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Context 4 1.2 Doel

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 De12Landschappen

Jaarverslag 2009 De12Landschappen Jaarverslag 2009 De12Landschappen Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2. Bestuursverslag 4 3. Wie is De12Landschappen? 9 4. Belangrijkste ontwikkelingen en resultaten 17 5. Beïnvloeden beleid is maatschappelijke

Nadere informatie

Bestemmingsplan Buitengebied Odoorn locatie Zuiderdiep 158 te Tweede Exloermond

Bestemmingsplan Buitengebied Odoorn locatie Zuiderdiep 158 te Tweede Exloermond Bestemmingsplan Buitengebied Odoorn locatie Zuiderdiep 158 te Tweede Exloermond ONTWERP Opdrachtgever: Rapportnummer: RB 10.024 Datum vrijgave: Mei 2012 Opsteller: M. Beek Goedkeuring: H. de Roo Gemeente

Nadere informatie

Natuur en Milieu Overijssel: Samen aan de slag voor een mooi en duurzaam Overijssel.

Natuur en Milieu Overijssel: Samen aan de slag voor een mooi en duurzaam Overijssel. Natuur en Milieu Overijssel: Samen aan de slag voor een mooi en duurzaam Overijssel. Strategische visie en Meerjarenplan Natuur en Milieu Overijssel 2013-2023 Uitvoeringsplan 2013-2016 Zwolle, december

Nadere informatie

Milieubeleidsplan. Gemeente Purmerend. Periode 2012-2016

Milieubeleidsplan. Gemeente Purmerend. Periode 2012-2016 Milieubeleidsplan Gemeente Purmerend Periode 2012-2016 1 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD SAMENVATTING 1 INLEIDING.. 5 1.1 AANLEIDING.. 5 1.2 ACHTERGROND. 5 1.3 AMBITIES / PRIORITEITEN.. 5 1.4 DOELSTELLINGEN...

Nadere informatie

Jaarrekening 2008 provincie Overijssel. Jaarrekening 2008. Ruimte voor actie

Jaarrekening 2008 provincie Overijssel. Jaarrekening 2008. Ruimte voor actie Jaarrekening provincie Overijssel Jaarrekening Ruimte voor actie 24 maart 2009 Colofon Inhoudsopgave Datum 24 maart 2009 Coördinatie en productie Eenheid Middelen Eenheid Bestuurlijke Aangelegenheden,

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Duurzaamheid 2014-2015

Meerjarenprogramma Duurzaamheid 2014-2015 Meerjarenprogramma Duurzaamheid 2014-2015 Gemeente Dalfsen November 2013 1 Inhoud Aanleiding 3 Deel 1 Terugblik Meerjarenprogramma Duurzaamheid 2012-2013 en CO 2 -scan 2012 Inleiding 5 Meerjarenprogramma

Nadere informatie

T. +31 (0)30 233 1328 F. +31 (0)30 233 1311. www.snni.ni VAM. Reg.nr.,. Dat. ontv,: 0 6 JUN 2005. Routing

T. +31 (0)30 233 1328 F. +31 (0)30 233 1311. www.snni.ni VAM. Reg.nr.,. Dat. ontv,: 0 6 JUN 2005. Routing Stichting Natuur en Milieu Donkerstraat 17 3511 KB Utrecht NL snm@snrrlnf T. +31 (0)30 233 1328 F. +31 (0)30 233 1311 www.snni.ni :ir ; : Natuur en Provinciate Staten Overijssel Commissie Milieu Postbus

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) Gefocust op innovatie

Jaarverslag 2010 Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) Gefocust op innovatie Jaarverslag 21 Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) Gefocust op innovatie Jaarverslag Jaarverslag 21 21 Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) Gefocust op innovatie Van de voorzitter 3 1 Het

Nadere informatie

NATIONAAL NETWERK PLATTELAND

NATIONAAL NETWERK PLATTELAND OFFERTE NATIONAAL NETWERK PLATTELAND Juni 2007 EG-PUBLICATIENUMMER 2007 / S 22-02634 LNV Aanvraagnummer com / 2007 / 03 / 03 Inleiding 1 1. Visie op de structuur van het Netwerk 2 1.1 De context 2 1.2

Nadere informatie

Duurzaamheidsbeleid, -implementatie en resultaten van Oost Flevoland Woondiensten

Duurzaamheidsbeleid, -implementatie en resultaten van Oost Flevoland Woondiensten Duurzaamheidsbeleid, -implementatie en resultaten van Oost Flevoland Woondiensten 1 1. Voorwoord... 3 2. Duurzaam wonen in Dronten... 4 3. Oost Flevoland Woondiensten... 6 4. Algemeen kader duurzame ontwikkeling...

Nadere informatie

Ontwerp. Nationaal Waterplan

Ontwerp. Nationaal Waterplan Ontwerp Nationaal Waterplan Ontwerp Nationaal Waterplan 22 december 2008 Samenvatting Nationaal Waterplan 4 Het Nationaal Waterplan: Duurzaam en klimaatbestendig De uitvoering in volle gang Nederland,

Nadere informatie