BOND BETER LEEFMILIEU WERKINGSVERSLAG 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BOND BETER LEEFMILIEU WERKINGSVERSLAG 2005"

Transcriptie

1 BOND BETER LEEFMILIEU WERKINGSVERSLAG 2005 Aangenomen door de Algemene Vergadering van Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw Brussel, donderdag 30 maart 2006

2 Bond Beter Leefmilieu is de pluralistische en onafhankelijke federatie van meer dan 140 landelijke tot lokale natuur- en milieuverenigingen in Vlaanderen. Wij zetten ons vanuit het middenveld in voor een rijke natuur en een divers landschap, een groene en gezonde woonomgeving op het platteland en in de stad, productie- en consumptiepatronen die de draagkracht van onze aarde respecteren. BBL werkt vanuit een visie op duurzame ontwikkeling: eerlijk delen van welvaart en milieugebruiksruimte, in Vlaanderen en elders, nu en later. Onze werking richt zich op het met raad en daad ondersteunen van onze verenigingen, het beïnvloeden van het beleid van overheden en maatschappelijke organisaties en het verduurzamen van het gedrag van het grote publiek en doelgroepen. 30 maart 2005 INHOUDSTAFEL 1. WOORD VOORAF 2. MISSIE VAN BBL: DE UITDAGING VAN EEN DUURZAME ONTWIKKELING 2.1 De missie van BBL 2.2 De activiteiten van BBL Het ondersteunen met raad en daad van onze verenigingen via onze koepelservice Het beïnvloeden van het beleid van overheden en maatschappelijke organisaties via onze beleidswerking Het verduurzamen van het gedrag van het grote publiek en doelgroepen via projecten en campagnes 3. WERKINGSVERSLAG 2005: INTERNE ASPECTEN VAN DE WERKING 3.1 Bestuursorganen Algemene Vergadering Raad van bestuur Bestuurscomité Orgaan van Vertegenwoordiging en dagelijks bestuur 3.2 Personeelsbeleid intern en extern Planning-, functionerings- en evaluatiegesprekken Paritair overleg binnen BBL Vrijwilligersbeleid: intern en via Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk Begeleiding van stages Overzicht van de medewerkers van BBL per De koepelfunctie van BBL: een sociale, democratische en politieke opdracht Belangenbehartiging inzake werkgevers- en subsidiegebonden dossiers Organisatieontwikkeling en deskundigheidsbevordering Vertegenwoordiging binnen Sociare, werkgeversfederatie van de sociaal-culturele Sector Algemene terugkoppeling met aangesloten verenigingen Regionaal Beraad(+), het overleg met regionale verenigingen en provinciale koepels Inhoudelijke ondersteuning van aangesloten verenigingen Capaciteitsversterking van de aangesloten streekverenigingen van JNM en BBL Ledenpagina op Opvolging en ondersteuning concrete dossiers Gezamenlijk en gecoördineerd als natuur- en milieusector optreden mensen namen deel aan Dag van de Aarde Tandem, natuur- en milieuverenigingen voor duurzaam lokaal milieubeleid Archiefopbouw van de milieubeweging via samenwerking met Amsab 2

3 3.4 BBL als gesprekspartner in advies- en overlegorganen VLAANDEREN MiNa-Raad Vlaamse Commissie Ruimtelijke Ordening Werkgroep Strategisch Plan voor de Linker- en Rechteroever ter hoogte van Antwerpen Stuurgroep Vlaamse Mestproblematiek FEDERAAL Federale Raad Duurzame Ontwikkeling Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) Technisch Comité voor de flexibele mechanismen Belgische Comité voor het toekennen van het Europese Milieukeurmerk Raadgevend Comité van het Federale Voedselagentschap PROVINCIAAL Provinciale commissies ruimtelijke ordening Overlegcommissies luchthavens Zaventem en Deurne Adviesgroep Duurzame Ontwikkeling West-Vlaanderen Stuurgroep Gentse Kanaalzone ( Subregionaal Overleg ) 3.5 BBL binnen de Belgische en internationale milieubeweging BELGIË Vier gewestelijke milieufederaties Komimo vzw Klimaatnetwerk België (CNBel) EUROPEES Climate Action Network Europe vzw Europees Milieubureau vzw ECOS (European environmental citizens organisation in standardisation) Pesticides Action Network Europe (PAN-Europe) Grenzeloze Schelde vzw T&E: Transport and Environment Seas at Risk Grensoverleg Vlaanderen-Nederland met de Zeeuwse-, Brabantse-, Limburgse- en Zuid-Hollandse milieufederaties INTERNATIONAAL Foundation for Environmental Education (FEE) 3.6 Deelname in ngo-netwerken buiten de milieusector Arbeid & Milieu vzw Bioforum vzw, de koepelorganisatie van de biologische sector Scheldefonds vzw Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling vzw Netwerk Bewust Verbruiken vzw Ethibel vzw Trage Wegen vzw Financieel Actie Netwerk vzw Verenigde Verenigingen (ex-staten-generaal van het Middenveld) en Samen vzw 3.7 Promotie, sensibiliseren, bekendmaking en uitstraling BBL in de pers Milieurama houdt op te bestaan na 25-ste jaargang Digitale media: website en babbels geraken ingeburgerd Milieubibliotheek 3.8 De cijfers van BBL 4. INHOUDELIJK WERKINGSVERSLAG DUURZAME ONTWIKKELING Mondiaal Opvolging implementatieplan Johannesburg Het milieuthema op de internationale handelsagenda Europees 3

4 Opvolging Europese duurzaamheidsstrategie Federaal Tweede Federaal Plan duurzame Ontwikkeling ( ): opvolging van uitvoering Opvolging en evaluatie van uitvoering Federaal Plan Duurzame Ontwikkeling (1 en 2) Opvolging van de ontwikkeling van een nationale strategie Duurzame Ontwikkeling Vlaams Naar een Vlaamse duurzaamheidstrategie Lokaal Tandem, verenigingssteunpunt voor duurzaam lokaal milieubeleid van de milieubeweging Lokale Agenda 21 Leuven 4.2 DOELGROEPENBELEID Milieu & politiek Kies voor een duurzame gemeente : memorandum in het kader van de gemeente en provincieraadsverkiezingen 8 oktober Jaarlijks milieurapport van federale en Vlaamse regering Milieu & bedrijf Milieu & landbouw Naar een nieuwe mestwetgeving in Vlaanderen Genetisch gewijzigde organismen Vlaams programma plattelandsontwikkeling Campagne duurzame landbouw milieubeweging/noord-zuidbeweging Milieu en burger het Verdrag van Aarhus Recht op Recht toegang tot de rechtbank voor ngo s Aanpassing inspraakmogelijkheden op basis van Aarhus Opvolging beroepsrecht milieuverenigingen Milieu & consument Milieukoopwijzer verstrekt groene productinformatie en productcriteria Groene sleutel: naar een keurmerk voor ecotoerisme in Vlaanderen Blauwe vlag voor jachthavens en individuele booteigenaars, kuststranden en zwemvijvers 4.3. DE GEREEDSCHAPSKIST MILIEUBELEIDSINSTRUMENTEN Vergroening van de fiscaliteit Vergroening van de fiscaliteit Vlaams economisch instrumentarium Vlaams milieuheffingenbeleid Milieuaansprakelijkheid Milieuhandhaving Ontwerpdecreet handhaving milieurecht Milieueffectbeoordeling Opvolging lopende MER-procedures 4.4. THEMA S Water Beleid integraal waterbeheer Afvalwaterbehandeling Privatisering waterdiensten Ontwikkelingsschets Schelde-estuarium voor het herstel van het estuariene karakter van de Westerschelde Grondstoffen Materialen en afvalstoffen Naar een geïntegreerd productbeleid Delfstoffenplannen en grindwinning Uitvoeringsplan bagger- en ruimingspecie Consistent afvalbeleid Retour is terug Zet Milieu op de Kaart opgestart in Overpelt Duurzaamheidkaart Strategisch advisering van Regionale Milieuzorg Afvalwijken Gevaarlijke stoffen en producten 4

5 Kwalitatieve en kwantitatieve pesticidenreductie Opvolging Europese ontwikkelingen met betrekking tot de nieuwe strategie inzake chemische stoffen Transport en mobiliteit Luchtvaart: naar een beleid dat rekening houdt met omwonenden en milieu Advisering en consultatie rond het ontwerp Nationaal Mobiliteitsplan Beleidscampagne slimme kilometerheffing Open Straatdag : honderden straten in 36 steden en gemeenten benadrukten sociale functie van de straat en promoot duurzame mobiliteit Wijs op Weg in 11 rijscholen zette toekomstige chauffeurs aan tot een milieuvriendelijk verplaatsingsgedrag Mobiliteitscontract tussen wijkbewonerbewoners en lokaal bestuur verhoogde de verkeersleefbaarheid van de buurt van 5 steden en gemeenten Met Belgerinkel naar de Winkel realiseerde maar liefst 2,7 miljoen fietsritjes in 148 Vlaamse steden en gemeenten Via Fiets naar Kyoto legden werknemers van 166 overheidsadministraties en privé bedrijven samen 1,5 miljoen km af Klimaat & Energie Federaal en Vlaams klimaatbeleid opvolgen Lange termijn klimaatbeleid Opvolging van het federale en Vlaamse energiebeleid Deelname aan campagne energiearmoede van Welzijnszorg vzw Beleidscampagne stimulering energiezuinige gebouwen Website verstrekt consument info over groene stroomleveranciers Bio-energie Het Vlaams klimaatnetwerk zet mensen en bedrijven aan tot actieve energiebesparing via klimaatwijken, energiecharter voor de bouwsector en open huizendagen Klimaatwijken : 1500 gezinnen uit 150 wijken in alle Vlaamse provincies bespaarden 8% energie tijdens stookseizoen Energiecharter voor de bouwsector : 70 marktactoren engageerden zich om het bouwen van laagenergiewoningen in Vlaanderen te promoten Open Huizendagen op 22 en 23 oktober 2005 : 52 energiezuinige woningen en 9 bezoekerscentra ontvingen ruim 1800 kandidaat bouwers en verbouwers De samenwerking met Limburgs netbeheerder Interelectra Naar het uitbouwen van een netwerk van loketten voor duurzaam bouwen in Vlaanderen Lokaal Kyotoprotocol stimuleerde de stad Antwerpen tot energiebesparende ingrepen met rendement. Resultaten werden gepresenteerd aan 23 gemeenten, 2 provincies en 2 intercommunales Platform duurzaam bouwen en wonen in Limburg opgericht Prime zoekt lokale overheid die bij de energierenovatie van een stedelijke gebouw tevens beroep doet op privé-kapitaal van de burger Hinder Doorwerking Europese richtlijn geluid Campagne Verlichten zonder hinder : Charter Lichthinder en Nacht van de Duisternis steden en gemeenten ondertekenden Charter Lichthinder, 10 ervan werden begeleid met het werken aan lichtende voorbeelden Op zaterdag 19 maart doofden 137 Vlaamse gemeenten (deel van) de openbare verlichting tijdens de tiende Nacht van de Duisternis Milieu & ruimte Uitvoering Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (1): afbakening stedelijke gebieden Uitvoering Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (2): gelijktijdige afbakening van de agrarische structuur en de natuurlijke structuur Uitvoering Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (3): opkomen voor meer bos in Vlaanderen Uitvoering Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (4): ruimte voor economie, maar dan op duurzame bedrijventerreinen Kernversterking in plaats van versnippering Ruimte voor recreatie - Regionale Landschappen Missing links Werken aan een breder draagvlak voor een betere ruimtelijke ordening 5

6 Strategische plannen voor Vlaamse havens Milieu & Gezondheid Emissiereductieprogamma voor ozonvormende stoffen 6

7 1. WOORD VOORAF Beste lezer, Als koepel voor de middenveldorganisaties actief binnen de sector leefmilieu kreeg Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen ook in 2005 heel wat op zijn agenda. Er ging het voorbije jaar heel wat aandacht naar de interne werking van de vereniging. We gingen aan de slag met het werkboek dat natuur- en milieuverenigingen toelaat hun eigen werkwijze te analyseren. Met het oog op een lange(re) termijn planning binnen BBL werd voor de algemene vergadering een interne doorlichting van de werking gemaakt, werden de missie en activiteitenvelden van de vereniging bijgesteld en werden strategische en operationele doelstellingen voor de diverse werkingsvelden geformuleerd. Deze vier doelstellingen zijn de volgende. We wensen te werken aan een duidelijke en gekende visie en missie, waaruit gekende en gedragen strategische doelstellingen volgen. We wensen meer systematisch kennis te verwerven van wat leden, partners, gebruikers en over ons denken. We wensen meer waardering en betrokkenheid van de vrijwillige en professionele medewerkers te realiseren. We wensen onze interne en externe communicatie op punt te stellen Overleggen en afstemmen met de verenigingen in ons netwerk behoorde tot de dagelijkse bezigheden van de koepel. Adviezen binnen de MiNa-Raad en de Federale Raad Duurzame Ontwikkeling werden regelmatig en grondig teruggekoppeld met de betrokken verenigingen. Verenigingen actief rond stationsbuurten in Gent, Antwerpen en Brugge werden in een netwerk verenigd. Ook ander beleidswerk werd niet uit het oog verloren. Een gedegen opvolging van de volgende verdieping van de Westerschelde en de omzetting van het Europese klimaatbeleid in ons land zijn maar enkele van de tientallen thema s en concrete dossiers die de BBL-agenda in 2005 vulden. Heel opvallend zijn de resultaten van onze campagnes het voorbije jaar. Onze mobiliteitscampagnes scheerden letterlijk en figuurlijk hoge toppen. Tijdens de Open Straatdag benadrukten inwoners van honderden straten in 36 steden en gemeenten de sociale functie van hun straat onder meer via het promoten van duurzame mobiliteit. In 11 rijscholen liep ons succesvolle project Wijs op Weg dat toekomstige chauffeurs aanzette tot een milieuvriendelijk verplaatsingsgedrag. We sloten in 5 steden en gemeenten een Mobiliteitscontract af tussen wijkbewonerbewoners en lokaal bestuur: de overeenkomst stimuleert het werken aan de verkeersleefbaarheid van de buurt. Onze grootste kleppers waren wellicht onze twee fietscampagnes. Met Belgerinkel naar de Winkel realiseerde maar liefst 2,7 miljoen fietsritjes in 148 Vlaamse steden en gemeenten. Via Fiets naar Kyoto legden werknemers van 166 overheidsadministraties en privé-bedrijven samen 1,5 miljoen km af. Onze werking via het Vlaams klimaatnetwerk zet mensen en bedrijven aan tot actieve energiebesparing via klimaatwijken, energiecharter voor de bouwsector en open huizendagen. Met de campagne Klimaatwijken : slaagden we erin 1500 gezinnen uit 150 wijken in alle Vlaamse provincies 8% energie te doen besparen tijdens stookseizoen. Via ondertekening van het Energiecharter voor de bouwsector engageerden 70 marktspelers zich om het bouwen van laagenergiewoningen in Vlaanderen te promoten. Tot slot waren er onze Open Huizendagen op 22 en 23 oktober 2005, tijdens dit weekend ontvingen 52 energiezuinige woningen en 9 bezoekerscentra ruim 1800 kandidaat bouwers en verbouwers Dit en nog veel meer treft u aan in dit uitgebreid werkingverslag van de vereniging tijdens het voorbije jaar. Ik wens u veel leesgenot Danny Jacobs Directeur BBL Vlaanderen 7

8 8

9 2. MISSIE EN ACTIVITEITEN VAN BBL: DE UITDAGING VAN DUURZAME ONTWIKKELING 1.1 De missie van BBL Bond Beter Leefmilieu is de pluralistische en onafhankelijke federatie van meer dan 140 landelijke tot lokale natuur- en milieuverenigingen in Vlaanderen. Wij zetten ons vanuit het middenveld in voor een rijke natuur en een divers landschap, een groene en gezonde woonomgeving op het platteland en in de stad, productie- en consumptiepatronen die de draagkracht van onze aarde respecteren. BBL werkt vanuit een visie op duurzame ontwikkeling: eerlijk delen van welvaart en milieugebruiksruimte, in Vlaanderen en elders, nu en later. Onze werking richt zich op het met raad en daad ondersteunen van onze verenigingen, het beïnvloeden van het beleid van overheden en maatschappelijke organisaties en het verduurzamen van het gedrag van het grote publiek en doelgroepen 1.2. De activiteiten van BBL Bond Beter Leefmilieu/Inter-Environnement ontstond in 1971 als Belgische koepelvereniging. Deze nationale structuur was gedurende vijf jaar actief. In 1976 werd Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw officieel opgericht als federatie van de natuur- en milieuverenigingen actief binnen het Vlaamse gewest. Anno 2005 overkoepelt BBL ruim 140 natuurverenigingen en milieuorganisaties in Vlaanderen: van Greenpeace en WWF Vlaanderen over Natuurpunt tot vele tientallen regionale en lokale verenigingen. De verenigingen kunnen rekenen op een achterban van ruim leden. Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen is actief in het Vlaamse middenveld. Middenveldorganisaties vervullen drie belangrijke maatschappelijke taken. Zij verenigen mensen en dragen op die manier bij tot maatschappelijke betrokkenheid en sociale cohesie. Dat is hun sociale opdracht. Middenveldorganisaties geven mensen een geïnformeerde stem en laten de burgers wegen op het beleid. Dat is de democratische opdracht van het middenveld. Zij geven de burger ook effectief invloed op het beleid en willen dat beleid inspireren, doeltreffend en efficiënt maken. Dat is hun politieke opdracht. De werking van Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw bestaat uit drie activiteitenvelden: het ondersteunen met raad en daad van onze verenigingen, het beïnvloeden van het beleid van overheden en bedrijfsleven en het verduurzamen van het gedrag van het grote publiek en doelgroepen. * Het ondersteunen met raad en daad van onze verenigingen via onze koepelservice Onze aangesloten verenigingen inhoudelijk bijstaan Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen ondersteunt haar verenigingen bij concrete inhoudelijke dossiers of problemen van een aangesloten vereniging. We verschaffen onderbouwd advies rond wetgeving en vergunningen inzake milieu en ruimtelijke ordening, gebiedsgerichte werking, omgaan met media. De bewegingsfunctie van onze aangesloten verenigingen versterken Op lokaal en landelijk niveau brengen onze verenigingen mensen samen en geven hun een stem. Zo vormt onze sector ook een heuse beweging met een georganiseerde achterban van vele tienduizenden mensen. Door een collectieve ondersteuning en begeleiding op maat willen we onze verenigingen ertoe aanzetten een open en extern gerichte werking op te zetten, een adequaat vrijwilligers- en communicatiebeleid te voeren, netwerken in en buiten de milieusector uit te bouwen en een bredere thematische en doelgroepenwerking te ontplooien. Onze aangesloten verenigingen als werkgever aansterken 9

10 We behartigen de belangen van de werkgevers van de natuur- en milieusector binnen Sociare (federatie van de werkgevers actief binnen het sociaal-cultureel werk) en zetelen onder meer in Paritair Comité 329. We begeleiden verenigingen individueel en organiseren sectorvorming over arbeidswetgeving, cao s, sociale maribel, vormingskredieten, De financiële basis van onze aangesloten verenigingen verbreden We volgen ten behoeve van onze leden actief de subsidieregelingen van de Vlaamse overheid op, die van toepassing zijn op onze sector. Openbare en private financieringsmogelijkheden allerhande worden permanent gescreend en gecommuniceerd naar de leden. Verenigingen die projectdossiers voorbereiden kunnen bij ons terecht voor inhoudelijke en financieel advies. Ervoor zorgen dat onze verenigingen in orde zijn met hun wettelijke verplichtingen We reiken onze verenigingen de nodige informatie, tips en hulpmiddelen aan opdat zij zich permanent kunnen oriënteren op bestaande en nieuwe wetgeving inzake vzw s, boekhouding, fiscaliteit, vrijwilligersbeleid, Werken aan een hoger kwaliteitsniveau van werken binnen onze verenigingen Via de koepelservice inzake kwaliteitszorg krijgen de verenigingen binnen onze sector mogelijkheden inzake managementondersteuning en organisatieontwikkeling aangeboden. We ontwikkelen specifieke vorming en begeleiding op niveau van onze sector en dat van individuele verenigingen. Dit laat organisaties toe een hoger kwaliteitsniveau te bereiken, om te gaan met de uitdagingen van professionalisering en concrete kennis en vaardigheden op te doen. * Het beïnvloeden van het beleid van overheden en maatschappelijke organisaties via onze beleidswerking Werken op een breed inhoudelijk terrein en actief zijn op diverse niveaus Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vervult binnen de waaier aan natuur- en milieuverenigingen actief in Vlaanderen een specifieke eigen rol. We werken op het brede terrein van natuur, milieu en duurzaamheid en zijn actief op diverse niveaus, van de Europese Commissie over de Wetstraat tot in de Dorpsstraat. We vervullen aldus een belangrijke schakelfunctie tussen enerzijds het federale/vlaamse en Europese beleid en anderzijds de concrete uitvoering ervan op provinciaal, stedelijk en lokaal niveau. Om die schakelfunctie goed te kunnen vervullen, werken we nauw samen met onze aangesloten verenigingen en collega-organisaties actief op deze diverse terreinen en niveaus. Aandachtspunten bij deze schakelfunctie zijn onderlinge uitwisselingen, gezamenlijke standpuntbepaling, ontwikkelen van gemeenschappelijke acties, het wegwerken van overlap en het bevorderen van complementariteit tussen verenigingen. Dit alles geschiedt structureel en periodiek binnen de structuur van de vier milieufederaties (overleg van de vier gewestelijke milieukoepels en internationaal opererende organisaties met werking in België) en het Regionaal Beraad (overleg met de provinciale en regionale verenigingen). Bovendien is er dagelijks op ad hoc basis veelvuldig uitwisseling en overleg met collegaorganisaties. Kiezen voor beleidsbeïnvloeding, overleg en advisering Wij wensen het beleid van overheden en doelgroepen actief te beïnvloeden. Wij onderhouden hiertoe structurele contacten met diverse politieke partijen uit meerderheid en oppositie en hun parlementaire vertegenwoordigers die openstaan voor overleg hierover. Wij hebben tevens frequente en rechtstreekse contacten met de Vlaamse en federale ministers bevoegd voor ons werkingsdomein. Wij zijn bovendien actief in tientallen advies- en overlegorganen en dito commissies ingesteld door diverse overheden, onder meer in de Milieu- en Natuurraad Vlaanderen en de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling. Door dit alles te realiseren streven we ernaar wij een ervaren en invloedrijke belangenorganisatie te zijn op het gebied van ecologische duurzaamheid. Afsluiten van coalities om onze doelen te realiseren In het beleidsgericht overleg ijveren we waar mogelijk naar constructieve interactie met andere maatschappelijke organisaties als de vakbeweging, werkgeversorganisaties, ontwikkelingsorganisaties en het bredere middenveld. In domeinen waar meer mogelijk is denk maar aan voorlopers in de bedrijfswereld sluiten we graag tijdelijke of structurele samenwerkingsverbanden af. Zo werken we met de drie vakbonden samen binnen vzw Arbeid en Milieu. Met tal van actoren in de bouwsector ontwikkelen we beleidsvoorstellen inzake duurzaam bouwen en wonen. Wij participeren en investeren zo in 10

11 ontelbare maatschappelijke coalities en structuren. In een aantal gevallen treden we op als trekker ervan. Opzetten van juridische acties om de uitvoering van wetgeving af te dwingen Met juridische acties hebben wij al veel bereikt. Ze kunnen achterlopers aanzetten tot maatregelen, maar bijvoorbeeld ook overheden dwingen zich aan het eigen beleid te houden. Zo bieden de richtlijnen van de EU veel aanknopingspunten voor het beïnvloeden van het federale en Vlaamse beleid. Wij denken dat wij nog lang niet alle mogelijkheden gebruiken die het EU-beleid biedt om onze doelen te halen. Daarbij gaat het zowel om de ontwikkeling van nieuw beleid als om de implementatie van Europees beleid in onze nationale wetgeving en beleidsuitvoering. Wij voeren bovendien diverse langlopende procedures in kortgeding en ten gronde via Raad van State. We dienen geregeld bezwaarschriften in het kader van vergunningsprocedures inzake leefmilieu en ruimtelijke ordening. Toch verkiezen wij eerst en vooral het maatschappelijke debat en het gesprek op politiek niveau, alvorens naar de juridische procedures te grijpen. De media bereiken om het maatschappelijk en politiek debat te kunnen beïnvloeden De nieuwsmedia zijn uiterst belangrijk in het krachtenveld waarin wij opereren. Ons optreden in de media is mede bepalend voor het maatschappelijk en politiek debat. Met het genereren van aandacht in de nieuwsmedia (vrije of betaalde) kunnen we de aandacht van beleidsverantwoordelijken vestigen op bepaalde beleidsopties. Dit vergemakkelijkt het politiek overleg. Ook het benaderen van doelgroepen en het publiek verloopt voor een zeer belangrijk deel via de media. * Het verduurzamen van het gedrag van het grote publiek en doelgroepen via projecten en campagnes Streven naar gedrags- en houdingverandering van beleid als van bevolkingsgroepen Als ngo beogen we zowel gedrags- en houdingverandering van beleid als van bevolkingsgroepen. Als ngo hebben we een visie op mens en samenleving van waaruit we het nodig vinden dat ieder zijn verantwoordelijkheid opneemt (beleid, doelgroepen, grote publiek, ). Dit gebeurt enkel wanneer mensen concrete wegen of middelen wordt aangereikt om daar stappen in te zetten en mee te investeren voor zijn particulier en algemeen belang. De centrale doelstelling van de doelgroepgerichte acties en campagnes van Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen is gedragsveranderingen (en houding) teweegbrengen bij tal van actoren én bij het beleid. Steeds zeer concrete veranderingen voor het oog houden We hebben daarbij steeds zeer concrete veranderingen voor het oog: huishoudens ertoe aanzetten zuiniger om te springen met energie, consumenten, spaarders en beleggers overtuigen van de meer waarde van ethisch verantwoorde financiële, consumenten overtuigen om te voet of met de fiets te gaan winkelen, diensten en producten, bouwers en verbouwers in contact brengen met de voordelen van duurzaam installeren, Daarnaast stimuleren we het publiek en politiek debat. Die participatie van een groep actoren is ook nodig om de politieke druk te vergroten, zodat men ook daar verantwoordelijkheid zou opnemen. Werken met intermediaire partners BBL zet nu vooral in op doelgroepgerichte voorbeeldprojecten in samenwerking met intermediaire partners (besturen, administraties, intercommunales, adviesbureaus, wetenschappelijke instellingen, sociaal culturele verenigingen, privésector). Om culturele en structurele veranderingen reëel tot stand te brengen binnen de samenleving worden samenwerkingsverbanden binnen en buiten de milieubeweging rond de thematische en methodische aanpak van de milieuproblemen van groter belang, om zowel publiek als politiek door te wegen. Op dit moment is het beleid voldoende gewapend om het milieuvraagstuk effectief aan te pakken. Toch is het nog wachten op een mix van een doortastend en volgehouden beleid én een participatief beleid dat kansen geeft om de doelen te bereiken. Om burgerbetrokkenheid daadwerkelijk op een doorgedreven wijze te activeren is meer nodig dan een por in de rug van de verschillende adviesraden; ook meer dan het uitwerken van beleidsvisies, campagnes of acties met (externe) partners. Na samenspraak moeten er effectief acties worden opgezet, acties van actoren in de samenleving worden ondersteund, beleidsplannen als acties open worden geëvalueerd, Zo n samenwerking gaat uit van wederkerigheid, waarderen van medeverantwoordelijkheid en leidt tot wederzijdse engagementen van overheid, deelgroep, vereniging, wijken, tot in steun voor zelforganisatie 11

12 van buurten, wijken, 12

13 3. WERKINGSVERSLAG 2005: INTERNE ASPECTEN VAN DE WERKING 3.1 BESTUURSORGANEN Algemene Vergadering Verantwoordelijke(n) intern: Danny Jacobs (directeur) Type activiteit: intern bestuur Algemene doelstelling: de algemene vergadering is het hoogste orgaan van de vereniging: ze bestaat uit alle leden van de vereniging en wordt tenminste tweemaal per jaar samengeroepen. In staat eens te meer een betere participatie van de aangesloten leden, met een duidelijke wisselwerking, in de kijker: wat verwachten de verenigingen (evt. opgedeeld in verschillenden categorieën en geografische spreiding) van de koepel en welke inbreng verwachten bestuur en stafleden van de aangesloten verenigingen? De algemene vergadering komt samen in maart en oktober. De vergadering van maart vindt plaats in de vooravond in Brussel. De bijeenkomst van oktober wordt opnieuw georganiseerd in de vorm van een Forumdag die op zaterdag wordt gehouden. Bedoeling hiervan is te komen tot meer interactie met de leden over de (inhoudelijke) werking van de vereniging. Verslag 2005: Naast de klassieke agenda (bestaande uit de bespreking van het activiteitenverslag en het financieel verslag van het voorbije werkjaar, van het werkingsprogramma en budget van het komende werkingsjaar) boog de algemene vergadering zich in 2005 over specifieke punten. Met het oog op een lange(re) termijn planning binnen BBL werd ten behoeve van de algemene vergadering een interne doorlichting van de werking gemaakt, werden de missie en activiteitenvelden van de vereniging bijgesteld en werden strategische en operationele doelstellingen voor de diverse werkingsvelden geformuleerd. De resultaten hiervan werden voorgelegd aan de algemene vergadering op van 24 oktober Het werkingsprogramma omschrijft de actielijnen die volgen uit deze doorlichting voor de komende twee jaren, met name: We wensen te werken aan een duidelijke en gekende visie en missie, waaruit gekende en gedragen strategische doelstellingen volgen We wensen meer systematisch kennis te verwerven van wat leden, partners, gebruikers en over ons denken. We wensen meer waardering en betrokkenheid van de vrijwillige en professionele medewerkers te realiseren We wensen onze interne en externe communicatie op punt te stellen Raad van bestuur Samenstelling: Voorzitter: Bruyninckx Hans; Vice-voorzitters: Ibens Willy en Feyen August; Secretaris: Coussens Piet; Penningmeester: Jean Awouters; Leden: Baeten Relinde, Baita Dolores, Boussauw Kobe, Cnudde Jasse, D Havé Helga, D Huyvetter Pol, Dries Luc, Fizgal Ingrid, Gysels Jos, Lenders Filip, Ramaekers Jos, Stryckers Paul, Vandorpe Eric en Vercammen Dirk Verantwoordelijke(n) intern: Danny Jacobs (algemene zaken), Lode Conings (financiën en personeel), Jan Turf (beleidswerking) en Dirk Van Regenmortel (projecten en campagnes) Type activiteit: intern bestuur en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vereniging Algemene doelstelling: uitstippelen van de grote lijnen van het financieel, organisatorisch en inhoudelijk beheer van BBL als koepelvereniging Verslag 2005: alhoewel het mandaat van beheerder persoonlijk is, blijft het een gegeven dat ieder bestuurslid zijn achtergrond en deskundigheid vanuit zijn eigen vereniging meedraagt. Daarom zorgt de 13

14 samenstelling van de Raad van bestuur ervoor dat er een goede weerklank is van alle niveaus van verenigingen. De Raad van bestuur kwam tien maal (maandelijks met uitzondering van juli en augustus) samen, telkens om u. in het BBL-huis Op de maandelijkse agenda van de Raad werd de nodige ruimte voorzien voor volgende vaste punten: verslaggeving activiteiten, opvolging van (politieke) Actualia, opvolging uitvoering van de thema s en actiepunten uit het lopend werkingsprogramma en zesmaandelijkse een evaluatie van het werkingsprogramma, financiën en personeelsbeleid. De Raad van bestuur besteedde voldoende aandacht aan het bespreken van punten die de vaste agenda van de vergadering overstegen en die toelieten tijd en ruimte te creëren voor niet actualiteitsgebonden en/of strategische discussies. In uitvoering van het nieuwe arbeidsreglement van de vereniging werd het maandelijks bestuursverslag na de bijeenkomst van de Raad van bestuur tevens aan het personeel van de vereniging in een elektronische versie ter beschikking gesteld Bestuurscomité Samenstelling: Willy Ibens (voorzitter van het comité), Piet Coussens, Filip Lenders, Jean Awouters, Jos Ramaekers, Lode Conings en Danny Jacobs Verantwoordelijke(n) intern: Danny Jacobs Type activiteit: enkel intern bestuur; geen externe vertegenwoordigingsbevoegdheid Algemene doelstelling: voorbereiding en uitvoering van het financieel, organisatorisch en inhoudelijk beheer van BBL als koepelvereniging. Timing: het bestuurscomité is een intern orgaan van de vzw dat handelt in opdracht en verantwoording aflegt tegenover de Raad van bestuur van BBL. Het bestuurscomité komt slechts één tot twee maal per jaar samen en geeft hoofdzakelijk diepgang aan het van financieel en personeelsbeleid van de vereniging. Het stelt zich tot taak het management inzake financies, personeel en algemene organisatorische beleidsvoering op een kritische en constructieve wijze op te volgen, grondig door te lichten en van daaruit de nodige aanbevelingen te formuleren. Het werkt zowel beleidsvoorbereidend en beleidscontrolerend binnen BBL. Het kan zelfstandige bevoegdheden uitoefenen in de mate dat de Raad van bestuur daartoe expliciet formele beslissingen neemt. Dat dient dan te blijken vanuit de praktijkopbouw van werking. Als basisregel geldt dat operationele aanbevelingen uit het bestuurscomité na bekrachtiging door de Raad van bestuur worden uitgevoerd door het secretariaat. Verslag 2005: het bestuurscomité kwam samen in augustus 2005 ter voorbereiding van de opmaak van de begroting 2006 van BBL. Aangezien deze begroting in ontwerpversie afstevende op een deficit van ruim euro formuleerde het bestuurscomité een aantal bewarende en flankerende aanbevelingen gericht aan de Raad van bestuur Orgaan van Vertegenwoordiging en dagelijks bestuur Samenstelling: Danny Jacobs (directeur), Lode Conings (zakelijk coördinator) en August Feyen (ondervoorzitter) Verantwoordelijke(n) intern: Danny Jacobs Type activiteit: intern bestuur en delegatie van externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vereniging vanuit de Raad van bestuur Algemene doelstelling: de vzw Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het Orgaan van Vertegenwoordiging. Het Orgaan is bevoegd voor het benoemen en ontslaan van personeel, het afsluiten van overeenkomsten met externe consultants, financiële verrichtingen met bank- en kredietinstellingen, het indienen van bezwaarschriften en de handtekeningbevoegdheid bij het afsluiten van overeenkomsten (tot een bepaalde financiële bovengrens) die ter bekrachtiging zullen worden voorgelegd aan de Raad van bestuur. Daarnaast omvatten de bevoegdheden van het Orgaan van Vertegenwoordiging eveneens alle handelingen van dagelijks bestuur. Verslag 2005: het Orgaan trad in 2005 op permanente basis op. Wekelijks werden de handelingen van het vertegenwoordigend orgaan genotuleerd in een rollend verslag dat maandelijks ter bekrachtiging aan de Raad van bestuur van de vereniging werd voorgelegd. In uitvoering van het nieuwe arbeidsre- 14

15 glement van de vereniging werd het maandelijks verslag na de bijeenkomst van de Raad van bestuur tevens aan het personeel van de vereniging in een elektronische versie ter beschikking gesteld. 15

16 3.2 PERSONEELSBELEID INTERN EN EXTERN Planning-, functionerings- en evaluatiegesprekken Verantwoordelijke(n) intern: Lode Conings (zakelijk coördinator) en Danny Jacobs (directeur) Algemene doelstelling: het nastreven van een hoog kwalitatieve werking binnen een aangename menselijke werksfeer bleef een prioriteit binnen de vereniging. Dit werd beoogd door een open beleid binnen de organisatie, het verlenen van inspraak op organisatorisch en inhoudelijk vlak, het voeren van planning-, functionerings- en evaluatiegesprekken, het houden van vergaderingen in beperktere werkeenheden, het optimaal benutten van de kwaliteiten van iedereen afzonderlijk. Vooral de systematische organisatie van functioneringsgesprekken van de medewerkers met hun respectieve coördinatoren bleef een prioritair aandachtspunt Verslag 2005: In 2004 en 2005 werden voor de diverse teams (beleid, projecten en campagnes, communicatie, administratieve en ondersteunende functies) types van functiekaarten uitgewerkt. De functiekaart is een feitelijke opsomming van scoringsgebieden: dit zijn opdrachten, doelen, output, houdingen en vaardigheden waar de medewerker telkens zijn belangrijkste activiteiten (inputs) aan verbindt. De functiekaart is aldus een vertaling van de functieomschrijving op basis waarvan de medewerker is aangeworven of aangesteld. Ze wordt opgemaakt en aangepast in samenspraak met de projectcoördinator van BBL. Ze geldt als basis voor het jaarlijks functioneringsgesprek en het periodiek evaluatiegesprek. Ze kan tevens worden gehanteerd bij plannings- en overlegmomenten allerhande. De functiekaart is als volgt opgebouwd: plaats in het organigram (bv. werkt samen met en rapporteert aan de beleidscoördinator); omvang van de functie (deeltijds-voltijds beleidsmedewerker); functiebeschrijving (is gestructureerde opsomming van de taken en doelen intern en extern). Op basis van dit instrument werden in 2005 de functioneringsgesprekken met de medewerkers gevoerd Paritair overleg binnen BBL. Samenstelling: Voor de werkgevers: Eric Vandorpe, Dirk Vercammen en Piet Coussens (voorzitter) / Voor de werknemers: Lieve Vandeneede, Esmeralda Borgo en Mike Desmet Verantwoordelijke(n) intern: Lode Conings (zakelijk coördinator) Verslag 2005: Het overleg rond strikt personeelsgebonden materies geschiedt binnen het secretariaat van vereniging binnen het Paritair Overlegcomité (POC). In 2005 kwam het POC vijf maal samen ter bespreking van een nieuw arbeidsreglement voor BBL. Het reglement houdt rekening met het beperken tot verwijzingen naar algemene wetgeving daar waar kan; aangezien het arbeidsreglement anders telkens aangepast moet worden als er algemene wetswijzigingen zijn; het wegwerken van onwettelijke regelingen zoals het overdragen van verlof en de mogelijkheid tot opsparen van compensatiedagen over een jaar heen; en het implementeren van enkele toepassingen van CAO s in het PC 329. Eerst werd de informele weg gevolgd: paritair overlegcomité in het eerste semester, akkoord vanuit personeel en werkgevers einde juni gevolgd door de officiële procedure (uithangen in juli, registratie onder het nummer 36/ /E door de arbeidsinspectie op 08 september 2005) Vrijwilligersbeleid: intern en via Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk Verslag 2005: Er werkten diverse vrijwilligers op het BBL-secretariaat. Hun inzet wordt aanzien als een andersoortige maar waardevolle bijdrage aan de dagelijkse werking van de vereniging. Wederzijdse afspraken tussen BBL en de vrijwilliger worden vastgelegd in een vrijwilligerscontract. Verder staat BBL in voor vergoeding van alle kosten die tijdens het vrijwilligerswerk worden gemaakt en zorgt BBL voor een werkongevallenverzekering. Vrijwilligers krijgen ook de mogelijkheid om indien nodig een vormingscursus bij te wonen. Elke vrijwilliger werd toegewezen aan één vaste BBL-medewerker, die instaat voor begeleiding en feedback. Dit gebeurde onder meer via regelmatige begeleidingsgesprekken en jaarlijks minstens één functioneringsgesprek. Bedoeling is om ook in de toekomst binnen de werking van BBL gebruik te blijven maken van het engagement van vrijwilligers. Hiertoe wordt onder meer samengewerkt met het steunpunt vrijwilligerswerk Het Punt vzw. BBL is overigens vertegenwoordigd in het (bescheiden) Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw en verleent er zijn medewerking. In 2005 ging hier bijzondere aandacht naar de opvolging van de ontwikkeling van de vrijwilligerswet, het eerste volledige jaar werking van de Hoge Raad voor Vrijwilligers, het 16

17 tot stand brengen en stofferen van een dynamische website de voorbereiding van de opstart van de (TV) SAM-actie en het ontwikkelen van een studie rond degelijk verzekeren van vrijwilligers. Daarnaast wordt er vanuit dit steunpunt aan diverse verenigingen allerlei vormen van steun verleend en worden er, voornamelijk via de provinciale steunpunten, diverse vormingen opgezet. Tenslotte kent de vrijwilligerdatabank (zie die er ontwikkeld is een groeiend gebruik Begeleiding van stages Verslag 2005: een vijftiental studenten liepen stage op het secretariaat van Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw Ook zij leverden vanuit hun opleiding een waardevolle bijdrage aan de dagelijkse werking van de vereniging. Het betrof zowel mensen die de campagne- en beleidswerking en communicatie van BBL kwamen ondersteunen. Ter voorbereiding van het werkingsjaar 2005 werden in juli 2004 specifieke functieomschrijvingen en dito opdrachten voor stageplaatsen uitgewerkt. Deze werden naar diverse bachelor- en masteropleidingen (communicatiebeheer, rechten criminologie, sociaal werk syndicaal werk sociaal cultureel werk, milieuadministratie milieucoördinator) van de hogeschool- en universitaire opleidingen in Vlaanderen overgemaakt. Op basis van de respons werden intakegesprekken georganiseerd met geïnteresseerde studenten Overzicht van de medewerkers van BBL per Algemene coördinatie Directeur Administratie en financiën Zakelijk coördinator Onderhoudspersoneel Boekhoudster Vrijwilliger secretariaat Onthaal en secretariaat ICT-verantwoordelijke Onthaal en secretariaat Projecten en campagnes Campagnecoördinator Energie Lokale Agenda 21 Leuven en Tandem Milieukoopwijzer Energie Coördinator Projectbureau Duurzaam Bouwen Communicatie Projectbureau Duurzaam Bouwen Afvalcampagnes, Luchthavens Afwalwijken Communicatiemedewerkster Tandem Duurzaam toerisme: Groene Sleutel & Blauwe Vlag Mobiliteitsmedewerker: Mobiliteitsmedewerker logistiek medewerker projecten en campagnes Inhoudelijk medewerker Tandem Danny Jacobs Lode Conings Grace Cooremans Gerda de Laat Charles Landsman Bea Lootens Bastiaan Raa Set Van Houdt Dirk Van Regenmortel Mike Desmet Stefaan Claeys Benjamin Clarysse Dirk Knapen Driesen Luc Ingrid Coninx Johan Niemegeers Yanti Ehrentraut Linda Sonck Ilse Smitz Bram Dousselaere Hans Tindemans Lieselotte Van der Donckt Bram Van Dyck 17

18 Communicatie en informatie Milieurama Stef Boogaerts Vrijwilliger milieubibliotheek Charles De Buyser Pers&Communicatie Joris Gansemans Vrijwilliger milieubibliotheek Liliane Leflot Campagnecommunicatie en Fondsenwerving Linda Sonck Verantwoordelijke Documentatiecentrum en kennisbeheer Lieve Vandeneede Beleidswerking Beleidscoördinator Jan Turf Integraal productbeleid, handhaving Esmeralda Borgo energie & mobiliteit Bram Claeys Integraal ruimtebeheer, Juridische & sociale instrumenten Erik Grietens Economie & milieu, Structurerende & economische instrumenten Saar Van Hauwermeiren Integraal waterbeheer Wim Van Gils Economie & milieu, landbouw Saar Van Hauwermeiren Omzetting verdrag van Aarhus Jeroen Lavrijssen Bewegingswerking Kwaliteitszorg gewestelijke en regionale verenigingen Chris Ceustermans Ondersteuning lokale verenigingswerking Nicolas De Baere Ondersteuning lokale beleidswerking (Tandemambassadeur) Steven Geirnaert 3.3. DE KOEPELFUNCTIE VAN BBL: EEN SOCIALE, DEMOCRATISCHE EN POLITIEKE OPDRACHT Belangenbehartiging inzake werkgevers- en subsidiegebonden dossiers Organisatieontwikkeling en deskundigheidsbevordering Omschrijving: Vanaf 1 januari 2004 trad een nieuw besluit houdende de erkenning en subsidiëring van de milieu- en natuurverenigingen in voege. Het besluit stipuleert in art 14: Ze (de koepel) ontvangt jaarlijks een bijzondere subsidie van drie procent op het totale begrotingskrediet van het besluit. Deze bijzondere subsidie gebruikt ze voor een ondersteunende dienstverlening aan de milieu- en natuurverenigingen, inzake organisatieontwikkeling en deskundigheidsbevordering. De bedoeling is de lidvereniging op het vlak van organisatie en beheer te versterken. Dit gebeurt door activiteiten als ontwikkeling en gegevensverzameling, vormingsprogramma s informatie en communicatie, begeleiding, en implementatie van kwaliteitszorg. BBL krijgt ook een vaste subsidiëring voor deze nieuwe opdracht. Met deze middelen werd in de loop van 2004 een sectorverantwoordelijke kwaliteitszorg aangeworven. Een andere deel van de middelen worden gebruikt om vorming, info (werkboek kwaliteitszorg voor natuur- en milieuverenigingen) en begeleiding op te zetten. Verantwoordelijke(n) intern: Chris Ceustermans (sectorverantwoordelijke kwaliteitszorg), Lode Conings en Danny Jacobs Type activiteit: ondersteuning bij beheer, ontwikkeling en kwaliteitszorg van verenigingen Verslag 2005: In 2004 werd een basis gelegd voor een structurele werking kwaliteitszorg en organisatieontwikkeling op sectorniveau. Dit via een werkboek kwaliteitszorg voor natuur- en milieuverenigingen dat in december 2004 werd verspreid. In 2005 werkt de werking sterker ingebed zowel in BBL als in de noden van de sector. Dat houdt in dat de werking organisatieontwikkeling deel uit maakt van het 18

19 bewegingsteam van BBL. Om beter op de noden van de sector in te spelen werd in de loop van 2005 ook een helpdesk gestart om de verenigingen bij te staan met vragen rond alle aspecten van organisatieontwikkeling: Kwaliteitszorg, vzw-wetgeving, vrijwilligerswetgeving, (rollende) planning, werkgeverinformatie, subsidiebesluit. Via dit opentrekken van de werking zowel qua organisatie als qua duidelijke inhoudelijke terreinen kunnen we de verenigingen nu zowat op elk terrein vakkundig bijstaan. Dit culmineerde eind 2005 in het online zetten van een ledenpagina waar veel materiaal inzake deze thema s terug te vinden is. Concreet werden rond de verschillende activiteiten volgende resultaten bereikt: -Gegevensverzameling 2005: we willen de verenigingen (in een eerste fase de gewestelijke, de regionale en de thematische en in een tweede fase de streekverenigingen) helpen om de sterkten en hun zwakten in kaart te brengen. o 10 verenigingen zijn volledig gestart met de zelfscan werkboek kwaliteitszorg in het eerste semester van 2005 o 3 verenigingen zijn in het najaar 2005 nog gestart o 10 verenigingen hopen in 2006 te starten als de verenigingssituatie voldoende stabiel is -Vorming 2005: er werden 9 vormingsmomenten en workshops georganiseerd (2 keer inzake subsidiebesluit, 2 trainingen voor gespreksleiders kwaliteitszorg, workshop rollend jaarprogramma en workshop DPSIR, een vorming vzw-wetgeving, een mediatraining en tenslotte een training inzake netwerking). Daarmee bereikten we 108 deelnemers van lidverenigingen. Sommige workshops gingen gepaard met het overhandigen van tools (DPSIR-tool en aanpakmethode rollend jaarprogramma). Het gebruik van die tools werd nadien ondersteund via de helpdesk (zie begeleiding). -Begeleidingen 2005: enerzijds was er de helpdesk organisatieontwikkeling en kwaliteitszorg die in de registratieperiode tussen 1 april en 15 december vragen voor bijstand en informatie rond hoger vermelde thema s kreeg. Dit toont duidelijk de nood aan directe begeleiding aan. Hiernaast was er ook procesbegeleiding rond een nieuwe platformstructuur in Limburg en rond de beleidsplanning van Voor Moeder Aarde. Eind 2005 werd ook een pilootproject rond beleidsplanning met vzw Durme opgezet dat vooral in 2006 loopt en moet leiden tot een toekomstcongres voor deze vzw. Ook werd eind 2005 een aanzet gegeven voor een vrijwilligersdag die zal plaatsvinden op 23 mei Van het systeem van begeleidings- en vormingskredieten werd in 2005 ook voor een eerste maal gebruik gemaakt. -Informatie en communicatie 2005: er verschenen, naargelang de actualiteit, 7 kwaliteitsbabbel als e- zines naar alle contactpersonen kwaliteitszorg in de verenigingen. Daarnaast verschenen nog een aantal informatiepakketten rond vzw-wetgeving, rollend jaarprogramma, DPSIR-model voor verslaggeving en inzake het subsidiebesluit. Alle informatie werd in december 2005 uiteindelijk gebundeld op de ledenpagina. Dit is een speciaal luik van de BBL website die alleen toegankelijk is voor de leden en waarop de leden tal van praktische info en tools vinden over de thema s waarbij BBL ondersteunt. Vanaf nu wordt die ledenpagina regelmatig geüpdatet. De concrete doorwerking van kwaliteitszorg bij onze verenigingen in 2005: Hoewel 2005 het eerste jaar was van de verbrede werking kwaliteitszorg, zijn er toch al resultaten en implementatie waar te nemen: o Bij een bevraging van de lidverenigingen over de nieuwe vzw-wetgeving bleek dat 24 van de 31 regionale verenigingen stellen dat zij hun statuten aan de nieuwe vzw-wetgeving hebben kunnen aanpassen. Bij het afsluiten van de enquête in december kregen van de 7 andere nog geen info, of waren deze nog bezig met de aanpassing. BBL heeft het afgelopen jaar veel tijd geïnvesteerd in het ondersteunen van haar leden op dit vlak. En dat lijkt resultaten af te werpen. o Reeds 10 verenigingen hebben eind 2005 via de uitgebreide methodiek van zelfscan kwaliteitszorg een zicht op hun sterkten en zwakten. De meeste hebben intussen rond diverse thema s een verbetertraject gestart. o Wat betreft het gebruik van het optionele (rollend) meerjarenprogramma hebben alle gesubsidieerde verenigingen, op één na zo n meerjarenprogramma ingediend. Begin 2006 analyseert het bewegingsteam van BBL de programma s om na te gaan in welke mate ze rollend zijn en wat goede en slechte ervaringen zijn met de in 2005 voorgestelde tools rollend jaarprogramma. 19

20 Vertegenwoordiging binnen Sociare, werkgeversfederatie van de sociaal-culturele Sector. Omschrijving: Sociare (ex-fwscw) werd in '92 opgericht naar aanleiding van de start van een Paritair Comité voor de sociaal-culturele sector (PC 329). Sociare is, aan Vlaamse kant, de enige werkgeversorganisatie in dat Paritair Comité. Daar onderhandelt ze namens haar (nu al meer dan 400) leden met de vakbonden over de arbeids- en loonsvoorwaarden. De akkoorden daarover gelden voor de hele sector, dus ook niet-leden, doordat ze kracht van wet hebben. Er zijn collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO) gesloten over onder andere het woon-werkverkeer, de indexering van de lonen, de sociale maribel, tussenkomsten voor risicogroepen, flexibele tewerkstelling, de oprichting van een vakbondsafvaardiging, extra verlofdagen voor werknemers tussen 35 en 45 jaar, gedeeltelijke arbeidsvrijstelling voor 45+ers, tijdskrediet en ondersteuning van management en vorming in de organisaties. Sociare laat ook de stem van haar leden horen in het Sociaal Fonds voor de sector, dat onder andere tussenkomt in de kosten voor opleiding en inschakeling van mensen uit de risicogroepen, in het Fonds Sociale Maribel, dat over de toekenning beslist van de gelden voor bijkomende jobs, tegenover Reprobel, waarmee een voordelige overeenkomst is gesloten met een vereenvoudigde aangifte en facturatie, en in de Vlaamse Confederatie van Social Profit Ondernemingen, die alle social profit werkgeversfederaties groepeert. BBL volgt tevens de bestuursorganen op van Sociare. Er worden de nodige initiatieven ontwikkeld richting aangesloten verenigingen-werkgevers met het oog op informatieverschaffing en begeleiding. Onze leden krijgen informatie uit de eerste hand. Informatie en advies over de sectorale CAO 's en de arbeidswetgeving in het algemeen. Met al hun vragen over de toepassing ervan kunnen ze op het secretariaat terecht. Verder krijgen ze informatie op studiedagen en op de vergaderingen van de (deel)sectorale overleggroep leefmilieu. Verantwoordelijke(n) intern: Lode Conings en Danny Jacobs Type activiteit: werkgeversvertegenwoordiging van verenigingen Partners: aangesloten verenigingen Budget: lidgelden betaald door aangesloten verenigingen aan Sociare Verslag 2005: het bewerkstelligen van een professionele behartiging van de werkgeversvertegenwoordiging van de tientallen sociaal-culturele verenigingen actief in de milieusector stond voorop in onze aanpak vanuit BBL. Via onze vertegenwoordiging van de milieusector in de Raad van bestuur van Sociare, het zetelen in het Paritair Comité 329 en het opvolgen van de werking van diverse fondsen konden we er tevens voor zorgen dat onze aangesloten verenigingen aangesterkt worden in hun werkgeversfunctie. Er werden de nodige initiatieven ontwikkeld voor de aangesloten verenigingen-werkgevers met het oog op informatieverschaffing en begeleiding. Onze leden kregen tevens informatie uit de eerste hand. Informatie en advies over de sectorale CAO 's en de arbeidswetgeving in het algemeen. Met al hun vragen over de toepassing ervan konden ze op het secretariaat terecht Algemene terugkoppeling met aangesloten verenigingen Regionaal Beraad(+), het overleg met regionale verenigingen en provinciale koepels Verantwoordelijke intern: Danny Jacobs, Steven Geirnaert Type activiteit: overleg en samenwerking Partners: regionale verenigingen, provinciale koepels en streekgebonden verenigingen actief in de stadsgewesten aangesloten bij BBL Vlaanderen vzw Verslag 2005: Teneinde regionale verenigingen beter te informeren en te betrekken bij de standpuntbepaling van BBL wordt minstens vier maal per jaar een regionaal beraad georganiseerd. Op deze beraden komen lokale/regionale beleidsdossiers of Vlaamse beleidsdossiers met een lokale impact. Lidverenigingen kunnen dossiers aanreiken die behandeling op het regionaal beraad behoeven. Het regionaal beraad heeft als doelstelling om informatie uit te wisselen en afspraken te maken. Volgende agendapunten worden op de agenda geplaatst: verenigingswerking gezamenlijke campagnewerking inhoudelijke werkingspunten In 2005 werd het regionaal beraad drie maal georganiseerd (3/2, 13/9 en 29/11). Daarnaast werd ook voor de eerste maal een regionaal beraad plus georganiseerd. Het regionaal beraad plus is een werkdag voor dezelfde doelgroep en vond plaats op 3/6 en 14/10. 20

Werkingsverslag 2007

Werkingsverslag 2007 Werkingsverslag 2007 Aangenomen door de Algemene Vergadering van BBL Brussel, donderdag 20 maart 2008 Bond Beter Leefmilieu is de pluralistische en onafhankelijke federatie van meer dan 140 landelijke

Nadere informatie

Campagnefoto Dag van Aarde, 20 april 2008, In ieder van ons schuilt een klimaatheld ROLLEND MEERJARENPROGRAMMA 2008-2009

Campagnefoto Dag van Aarde, 20 april 2008, In ieder van ons schuilt een klimaatheld ROLLEND MEERJARENPROGRAMMA 2008-2009 Campagnefoto Dag van Aarde, 20 april 2008, In ieder van ons schuilt een klimaatheld ROLLEND MEERJARENPROGRAMMA 2008-2009 Algemene Vergadering Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw Brussel, zaterdag 20 oktober

Nadere informatie

ROLLEND MEERJARENPROGRAMMA 2007-2008

ROLLEND MEERJARENPROGRAMMA 2007-2008 ROLLEND MEERJARENPROGRAMMA 2007-2008 Algemene Vergadering Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw Brussel, zaterdag 21 oktober 2006 Bond Beter Leefmilieu is de pluralistische en onafhankelijke federatie van

Nadere informatie

Ontwerp van samenwerkingsakkoord

Ontwerp van samenwerkingsakkoord Ontwerp van samenwerkingsakkoord Tussen: de Franse Gemeenschap Vertegenwoordigd door Mevrouw Fadila LAANAN, Minister van Cultuur, Audiovisuele Zaken, Gezondheid en Gelijkheid van Kansen En: de Vlaamse

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

Vlaamse Regering.^SLT

Vlaamse Regering.^SLT Vlaamse Regering.^SLT Besluit van de Vlaamse Regering inzake de werking en de samenstelling van de Vlaamse Luchthavencommissie DE VLAAMSE REGERING. Gelet op het decreet van 7 mei 2004 Inzake de Sociaal-Economische

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR Naam, duur en zetel Artikel 1 1. Op 26 mei 1992 werd in de gemeente Beveren een adviesraad opgericht met als naam "Gemeentelijke Adviesraad voor

Nadere informatie

Gemeentelijke milieuraden: wat met de nieuwe legislatuur?

Gemeentelijke milieuraden: wat met de nieuwe legislatuur? Gemeentelijke milieuraden: wat met de nieuwe legislatuur? Lokale milieuraden zijn een goed instrument om de verschillende belangengroepen, en in het bijzonder de milieubeweging, inspraak te geven bij het

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst tussen het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Interlokale Vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden

Samenwerkingsovereenkomst tussen het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Interlokale Vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20162017-0802 23-05-2017 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Samenwerkingsovereenkomst tussen het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Interlokale Vereniging

Nadere informatie

CENTRALE VAN OUDERENVERENIGINGEN

CENTRALE VAN OUDERENVERENIGINGEN CENTRALE VAN OUDERENVERENIGINGEN tweejarenplan 2015-2016 1 Inleiding De Centrale van Ouderenverenigingen is de koepel van ouderenverenigingen en andere organisaties van en voor ouderen in de gemeente Venray.

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Hoofdstuk 1: Algemeen Artikel 1: naam De Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen wordt in dit reglement genoemd: FZO-VL. Artikel 2: maatschappelijke zetel FZO-VL heeft als

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS)

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Als erkende adviesraad van het gemeentebestuur groepeert de

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

Transparante vertegenwoordiging bij intercommunales

Transparante vertegenwoordiging bij intercommunales Transparante vertegenwoordiging bij intercommunales Het gemeentebestuur van Zaventem heeft een transparant en democratisch systeem dat enerzijds afgevaardigden in intercommunales aanstelt en anderzijds

Nadere informatie

Vlaamse Regering rssjj^f ^^

Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van ISjuli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de decreten

Nadere informatie

HOOFDSTUK I Algemeen. Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 107quater van de Grondwet.

HOOFDSTUK I Algemeen. Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 107quater van de Grondwet. Decreet tot instelling van een Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen en tot vaststelling van de algemene regelen inzake de erkenning en de subsidiëring van de milieu- en natuurverenigingen HOOFDSTUK I Algemeen

Nadere informatie

Audiovisuele Mediacademie

Audiovisuele Mediacademie Audiovisuele Mediacademie mediarte.be, als spil voor talentmanagement in de audiovisuele sector mediacademie.be, als regisseur, moderator, facilitator en monitor voor talentmanagement in de audiovisuele

Nadere informatie

Gecoördineerde tekst:

Gecoördineerde tekst: Gecoördineerde tekst: Decreet van 27 oktober 1998 houdende de erkenning en subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur (B.S.22-12-1998) Decreet

Nadere informatie

Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus

Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus VJR-20100511 Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus Inleiding De Vlaamse regering wil de lokale sectorale en thematische beleidsplannen, waaronder

Nadere informatie

Intern kwaliteitscharter

Intern kwaliteitscharter Intern kwaliteitscharter Ons intern kwaliteitscharter is samen met het kwaliteitscharter van Federgon (zie volgende pagina) een instrument om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen. Al onze

Nadere informatie

Jongeren meer bij de politiek te betrekken en hen mondiger te maken door middel van talrijke activiteiten die burgerschapsvormend zijn.

Jongeren meer bij de politiek te betrekken en hen mondiger te maken door middel van talrijke activiteiten die burgerschapsvormend zijn. Wie zijn we? Waar staan we voor? 1. Missie Als Vlaamse, onafhankelijke politieke jongerenorganisatie heeft de vereniging tot doel het consequent verdedigen en uitdragen van een liberale ideologie en een

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen

Ontwerp van decreet. houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen stuk ingediend op 1716 (2011-2012) Nr. 6 28 november 2012 (2012-2013) Ontwerp van decreet houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen Tekst aangenomen

Nadere informatie

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR 2/6 FUNCTIEBESCHRIJVING: Adjunct - Directeur Datum opmaak: 22-01-2012 Door: Nancy Cantens (Mentor consult) Datum bijwerking: Door: Reden

Nadere informatie

Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent

Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent 1. Missie - visie Gelijke Kansen en Diversiteit UZ Gent Het UZ Gent is een pluralistische instelling. De benadering van Gelijke Kansen en Diversiteit op

Nadere informatie

Word een participatie-expert!

Word een participatie-expert! Word een participatie-expert! Coaching bij extern participatietraject van een klimaatactie Van juli tot mei 2017 coacht Bond Beter Leefmilieu (BBL), in samenwerking met de provincie Antwerpen, gemeenten

Nadere informatie

Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten

Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten Datum 20/12/2013 Art. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN Inleidende bepaling Gebruikersparticipatie vormt een rode draad doorheen Integrale Jeugdhulp en de werking van het IROJ.

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur VLAAMS PARLEMENT DECREET houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1

Nadere informatie

Structuur geven aan onze seniorenadviesraad

Structuur geven aan onze seniorenadviesraad Seniorenadviesraad Kampenhout 1 Structuur geven aan onze seniorenadviesraad Structureren in 4 stappen : -Oprichting adviesraad - Behoefteonderzoek - Opmaak beleidsplan - Opvolging van het beleid Structureren

Nadere informatie

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN ARTIKEL 1: oprichting Op datum van 27 juni 1968 werd de Stedelijke Raad voor de Derde Leeftijd te Sint-Niklaas opgericht. Er is een hernieuwing van de statuten

Nadere informatie

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO Advies Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling 1. Inleiding Op 8 juni 2009 werd de SERV om advies gevraagd over de fiches ter invulling

Nadere informatie

INLEIDING. Wat is het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting?

INLEIDING. Wat is het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting? INLEIDING Wat is het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting? Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting werd in 1999

Nadere informatie

Decreet van 30 april 2004 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen

Decreet van 30 april 2004 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen BIJLAGE 2 Decreet van 30 april 2004 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen Dit decreet wil onder meer de ontwikkeling van een lokaal ouderenbeleid

Nadere informatie

Historiek. LOKALE AGENDA 21 - Leuven. Milieuconvenant. Resultaten. Acties. Duurzaam beleid in convenant. Agenda 21 van UNCED, Rio 92

Historiek. LOKALE AGENDA 21 - Leuven. Milieuconvenant. Resultaten. Acties. Duurzaam beleid in convenant. Agenda 21 van UNCED, Rio 92 LOKALE AGENDA 21 - Leuven Historiek Presentatie voor delegatie van stad en gemeenten van het Brussels Gewest Agenda 21 van UNCED, Rio 92 3 aanleidingen in Leuven ondertekening milieuconvenant 1997-1999

Nadere informatie

STATUTEN. Statuten stedelijke jeugdraad Waregem. Gemeenteraad 14 januari Titel I Een inleidende omschrijving

STATUTEN. Statuten stedelijke jeugdraad Waregem. Gemeenteraad 14 januari Titel I Een inleidende omschrijving STATUTEN Gemeenteraad 14 januari 2014 Statuten stedelijke jeugdraad Waregem Titel I Een inleidende omschrijving De stedelijke jeugdraad van Waregem is het parlement waar jongeren, met interesse voor het

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS

DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS Een school die een efficiënt diversiteitsbeleid voert heeft oog voor de capaciteiten en de verscheidenheid van elk personeelslid/leerling. Nu zijn er heel wat scholen

Nadere informatie

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor?

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? 8 Ondernemers voor Ondernemers Jaarverslag 2014 9 Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? Missie De missie van de vzw Ondernemers voor Ondernemers (opgericht in 2000) is het bevorderen van duurzame

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen

Nadere informatie

> KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG!

> KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG! > KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG! > > DE GEMEENTE: WAT, WAAR, HOE EN WAAROM? Simpel gezegd is een gemeente een stuk grondgebied met een eigen bestuur, dat verkozen is door en verantwoording aflegt

Nadere informatie

2. Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid

2. Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid 137 2. Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid Het Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen

Nadere informatie

DUTCH DATACENTER ASSOCIATION

DUTCH DATACENTER ASSOCIATION DUTCH DATACENTER ASSOCIATION Onze missie: De DDA verbindt de marktleidende datacenters in Nederland met als missie het versterken van de economische groei en het profileren van datacenters in de samenleving.

Nadere informatie

Bijlage Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid

Bijlage Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid Bijlage 2 253 Bijlage 2 Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid Het Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat,

Nadere informatie

2 De organisatie geeft aan welke actuele maatschappelijke ontwikkelingen relevant zijn in relatie tot haar missie en visie.

2 De organisatie geeft aan welke actuele maatschappelijke ontwikkelingen relevant zijn in relatie tot haar missie en visie. BEOORDELINGSELEMENTEN, BEOORDELINGSCRITERIA EN EVALUATIECRITERIA VAN DE SOCIAAL- CULTURELE ORGANISATIES MET EEN WERKING BINNEN SPECIFIEKE REGIO DECREET EN MEMORIE VAN TOELICHTING ARTIKEL 35, UITVOERINGSBESLUIT

Nadere informatie

Federgon kwaliteitscharter

Federgon kwaliteitscharter N2010 100 Federgon kwaliteitscharter Het kwaliteitscharter van Federgon is een basisdocument van de federatie en een instrument om de kwaliteit van de dienstverlening van de leden te waarborgen. Het beoogt

Nadere informatie

VLAAMS SECRETARIAAT VAN HET KATHOLIEK ONDERWIJS vzw Dienst Besturen

VLAAMS SECRETARIAAT VAN HET KATHOLIEK ONDERWIJS vzw Dienst Besturen VLAAMS SECRETARIAAT VAN HET KATHOLIEK ONDERWIJS vzw Dienst Besturen OPDRACHT, SAMENSTELLING EN WERKING VAN HET BUREAU BESTUREN EN OVERLEGFORUM BESTUREN Intern reglement OPDRACHT Art. 1, 1 Art. 1, 2 Het

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur FUNCTIE/ORGAAN: Directeur Functiedoel: - De directeur is de eindverantwoordelijke van het PVT De Landhuizen en is verantwoordelijk voor de realisatie van de missie, de visie en het beleid binnen de doelstellingen

Nadere informatie

Kwaliteitsplanning 2014

Kwaliteitsplanning 2014 Kwaliteitsplanning 2014 Lokaal dienstencentrum De Stille Meers OCMW Middelkerke Sluisvaartstraat 17 8430 Middelkerke Voorzitter: Dirk Gilliaert Secretaris: Pierre Ryckewaert 1 Inhoudstafel 1. Evaluatie

Nadere informatie

IMSIR Intercommunale voor Medico-Sociale Instellingen van de Rupelstreek Col. Silvertopstraat 15, 2850 Boom

IMSIR Intercommunale voor Medico-Sociale Instellingen van de Rupelstreek Col. Silvertopstraat 15, 2850 Boom IMSIR Intercommunale voor Medico-Sociale Instellingen van de Rupelstreek Col. Silvertopstraat 15, 2850 Boom 1. Plaats in het organigram INDIVIDUELE FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR Directie: algemene leiding

Nadere informatie

3. Inspraak - Participatie aan het beleid

3. Inspraak - Participatie aan het beleid kwaad berokkenen. Vaak is de zorgverlener zich dus niet bewust van de gevolgen van zijn handelingen (vandaar de be tussen haakjes). Voor Vlaanderen bestaat er een Vlaams Meldpunt Ouderenmis(be)handeling.

Nadere informatie

STATUTEN CULTUURRAAD

STATUTEN CULTUURRAAD STATUTEN CULTUURRAAD 1. DOELSTELLING Art.1 Het Decreet op het lokaal en geïntegreerd Cultuurbeleid van 12 juli 2001 bepaalt dat de organisatie van advies en inspraak voor het cultuurbeleid een bevoegdheid

Nadere informatie

De Gemeenteraad, In openbare vergadering,

De Gemeenteraad, In openbare vergadering, STATUTEN MILIEURAAD De Gemeenteraad, In openbare vergadering, Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 maart 2004 houdende wijzigingen van de statuten van de milieuraad ingevolge richtlijnen vastgelegd

Nadere informatie

Project Lokaal Vrijwilligen. kansen en valkuilen in de versterking van het lokale vrijwilligerswerk

Project Lokaal Vrijwilligen. kansen en valkuilen in de versterking van het lokale vrijwilligerswerk Project Lokaal Vrijwilligen kansen en valkuilen in de versterking van het lokale vrijwilligerswerk Project ism. Cera en VVSG loopt van november 2015 tot en met oktober 2017 ter ondersteuning van OCMW s,

Nadere informatie

De nacht van de duisternis

De nacht van de duisternis De nacht van de duisternis Datum: 28 maart 2009 Korte omschrijving: Op Nacht van de Duisternis vragen we gemeenten en steden om zoveel mogelijk straat- en klemtoonverlichting te doven. En om het hele jaar

Nadere informatie

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant BIJLAGE CONVENANT VRIJWILLIGERSWERK IN UITVOERING VAN HET PROTOCOL BETREFFENDE DE SAMENWERKING TUSSEN DE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN EN DE PROVINCIES TIJDENS DEZE LEGISLATUUR Motivering

Nadere informatie

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Artikel 1 - Doelstellingen De stedelijke Ouderenadviesraad van Gent, hierna kortweg Seniorenraad genoemd en opgericht door de Gemeenteraad op 20 oktober 1992, is als

Nadere informatie

R A P P O R T Nr. 87 --------------------------------

R A P P O R T Nr. 87 -------------------------------- R A P P O R T Nr. 87 -------------------------------- Europese kaderovereenkomst betreffende inclusieve arbeidsmarkten Eindevaluatie van de Belgische sociale partners ------------------------ 15.07.2014

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Actieplan flankerende maatregelen voor lokale besturen. Startschot voor de Vlaamse omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning. Actieplan flankerende maatregelen voor lokale besturen. Startschot voor de Vlaamse omgevingsvergunning Startschot voor de Vlaamse omgevingsvergunning De Montil, Affligem 14 november 2013 Omgevingsvergunning Actieplan flankerende maatregelen voor lokale besturen 1 voor lokale besturen Bij de tweede principiële

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

bosgroepen en regionale landschappen

bosgroepen en regionale landschappen Briefadvies bosgroepen en regionale landschappen Bosgroepen en regionale landschappen Datum van goedkeuring 18 december 2014 Volgnummer 2014 42 Coördinator + e-mailadres Co-auteur + e-mailadres Kathleen

Nadere informatie

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen Internationale uitwisselingen tussen Aalsterse verenigingen en groepen/verenigingen in andere landen kunnen bij de betrokken

Nadere informatie

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid Workshop HR-scan Naar een duurzaam HRM beleid Inhoud Voorstelling Wat is Human Resources? Overzicht bestaande tools Waarom de HRM Cockpit? Doel van de HRM Cockpit Opbouw van het model De HRM Cockpit Aan

Nadere informatie

Bevoegdheden in Velt vzw

Bevoegdheden in Velt vzw Bevoegdheden in Velt vzw Gebaseerd op de statuten (AV 9/3/08). Aangevuld met het huishoudelijk reglement en voorstellen vanuit het bestuurscomité. Bevoegdheden van de Algemene Vergadering (Art. 6) Inhoud

Nadere informatie

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6 Index 1. Waar komen we vandaan? 1 2. Waar gaan we naartoe? 2 2.1 Missie 2 2.2 Visie 2 2.3 Doelstellingen 3 2.4 Strategie 4 2.4.1 Organisatie 4 2.4.2 Aanbod 4 2.4.3 Maatschappelijk rolmodel 4 2.4.4. Marketing

Nadere informatie

ADVIES Beleidsnota s Cultuur, Leefmilieu en Natuur

ADVIES Beleidsnota s Cultuur, Leefmilieu en Natuur ADVIES Beleidsnota s Cultuur, Leefmilieu en Natuur Op 26 oktober 2009 diende minister Joke Schauvliege haar beleidsnota s Cultuur en Leefmilieu/Natuur in bij het Vlaams Parlement. In deze beleidsdocumenten

Nadere informatie

2.5. Opzetten van een Bijzondere Onderhandelingsgroep (BOG). Stappen

2.5. Opzetten van een Bijzondere Onderhandelingsgroep (BOG). Stappen 2.5. Opzetten van een Bijzondere Onderhandelingsgroep (BOG). Stappen 2.5.0. Inleiding over het opstarten van een BOG Opstarten van een bijzondere onderhandelingsgroep (BOG) Wetenschappelijk onderzoek en

Nadere informatie

Opdracht. Hoe? Agentschap Ondernemen bondig voorgesteld. Voorbereiden en uitvoeren van economie- en ondernemingsbeleid:

Opdracht. Hoe? Agentschap Ondernemen bondig voorgesteld. Voorbereiden en uitvoeren van economie- en ondernemingsbeleid: Agentschap Ondernemen bondig voorgesteld 25/02/2011 Opdracht Voorbereiden en uitvoeren van economie- en ondernemingsbeleid: Bedrijven door de crisis helpen Meer en sterker ondernemerschap Een meer groene

Nadere informatie

VR DOC.1027/2

VR DOC.1027/2 VR 2015 0910 DOC.1027/2 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het subsidiëren van operationele groepen inzake het Europees Partnerschap voor Innovatie - netwerk voor de productiviteit en duurzaamheid

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE VAN DE GEBRUIKERSGROEP

REGLEMENT VAN ORDE VAN DE GEBRUIKERSGROEP PROJECT : PRISMA is een project met steun van het IWT, ter bevordering van de online marketing in de autocarsector. (IWT projectnummer «130828») De gebruikersgroep REGLEMENT VAN ORDE VAN DE GEBRUIKERSGROEP

Nadere informatie

Leidraad voor het indienen van een aanvraag voor structurele subsidiëring of erkenning als landelijk georganiseerde jeugdvereniging

Leidraad voor het indienen van een aanvraag voor structurele subsidiëring of erkenning als landelijk georganiseerde jeugdvereniging Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 Brussel E-mail: subsidiedossierjeugd@cjsm.vlaanderen.be Leidraad voor het indienen van een aanvraag voor

Nadere informatie

Gemeente Brakel Marktplein Brakel Huishoudelijk reglement Culturele raad Gemeenteraad 4 februari 2013

Gemeente Brakel Marktplein Brakel Huishoudelijk reglement Culturele raad Gemeenteraad 4 februari 2013 HUISHOUDELIJK REGLEMENT CULTURELE RAAD Titel 1: Grondslag Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de gemeentelijke culturele raad Brakel door het organiseren van de

Nadere informatie

Akte Oprichting gecoördineerde versie

Akte Oprichting gecoördineerde versie Akte Oprichting gecoördineerde versie Benaming: OVED: Overlegplatform voor energiedeskundigen Rechtsvorm: Vereniging zonder Winstoogmerk Zetel: 9050 Gentbrugge, Kerkstraat 108 TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL -

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ARCHIEFBEHEERDER WELZIJNSKOEPEL WEST-BRABANT

FUNCTIEBESCHRIJVING ARCHIEFBEHEERDER WELZIJNSKOEPEL WEST-BRABANT BIJLAGE FUNCTIEBESCHRIJVING ARCHIEFBEHEERDER WELZIJNSKOEPEL WEST-BRABANT Voorafgaande opmerking : Deze functiebeschrijving mag niet worden beschouwd als een strikte limitatieve afbakening van de persoonlijke

Nadere informatie

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven:

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden De organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden wordt vandaag geregeld met het decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie

Nadere informatie

Actieplan Oostende. 1. Achtergrond

Actieplan Oostende. 1. Achtergrond Actieplan Oostende 1. Achtergrond Filip De Rynck (Hogeschool Gent) en Jim Baeten (tri.zone) begeleiden dit project. Gwenny Cooman is de interne coördinator voor Oostende. 2. Wat bedoelen we met participatiebeleid?

Nadere informatie

ondersteunt uw gemeentelijk detailhandelsbeleid

ondersteunt uw gemeentelijk detailhandelsbeleid ondersteunt uw gemeentelijk detailhandelsbeleid Een vernieuwend gemeentelijk detailhandelsbeleid: een uitdaging! Een goede mix van winkelen, wonen en werken is de basis van een gezonde handelskern in steden

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Initiatiefnemer: Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw KOCB Projectomschrijving

Nadere informatie

Projectoproep Overkop Huizen voor Jongeren Infosessie 17/1/2017

Projectoproep Overkop Huizen voor Jongeren Infosessie 17/1/2017 Huisstijl Projectoproep Overkop Huizen voor Jongeren Infosessie 17/1/2017 Medialaan wil de mediakracht ter beschikking stellen van het publiek om jongeren te helpen de weg te vinden naar hulp. Hoe zal

Nadere informatie

Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van verenigingen met een specifiek educatieve werking

Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van verenigingen met een specifiek educatieve werking 9e Directie Dienst 91 Kunst en Cultuur Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van verenigingen met een specifiek educatieve werking HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Binnen de perken

Nadere informatie

Workshop Afstemmen van ruimte en mobiliteit. Mobiliteit in stedelijke regio s 23/11/15

Workshop Afstemmen van ruimte en mobiliteit. Mobiliteit in stedelijke regio s 23/11/15 Workshop Afstemmen van ruimte en mobiliteit Mobiliteit in stedelijke regio s 23/11/15 Strategische visie BRV over mobiliteit in stedelijke regio s 20/11/2015 3 20/11/2015 4 20/11/2015 5 20/11/2015 6 Stellingen

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

Aanwezig : Julien Bogaert, Herman De Backer, Rik Sagaert, Ingrid Vyvey, Silvie Vanhoutteghem, Jeroen Terryn en Ann De Bruyckere. 1 Verwelkoming...

Aanwezig : Julien Bogaert, Herman De Backer, Rik Sagaert, Ingrid Vyvey, Silvie Vanhoutteghem, Jeroen Terryn en Ann De Bruyckere. 1 Verwelkoming... Dagelijks Bestuur W.O.A.S. Verslag Datum vergadering : Betreft : Dagelijks bestuur W.O.A.S. 8 november 2010, Provinciehuis Boeverbos Brugge, 10.00 uur Onze ref.: P10/8/2/14/6 Verslaggever: Ann De Bruyckere

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

BELEID OP VLAK VAN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING: IN BELGIË EN DAARBUITEN

BELEID OP VLAK VAN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING: IN BELGIË EN DAARBUITEN BELEID OP VLAK VAN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING: IN BELGIË EN DAARBUITEN KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 1. Het landbouwdossier Het feit dat Westerse landbouwproducten de lokale markten in het Zuiden verstoren.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van Guido Steenkiste (1976-1992) (D/2003/010) Martijn Vandenbroucke. Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis 2004

Inventaris van het archief van Guido Steenkiste (1976-1992) (D/2003/010) Martijn Vandenbroucke. Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis 2004 295 Inventaris van het archief van Guido Steenkiste (1976-1992) (D/2003/010) Martijn Vandenbroucke Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis 2004 INHOUDSTAFEL INLEIDING 3 Historische context van de archiefvormer

Nadere informatie

Subsidie voor jeugdhuizen

Subsidie voor jeugdhuizen Subsidie voor jeugdhuizen Art. 1 De gemeente Pittem verleent binnen de perken van het terzake goedgekeurde begrotingskrediet een subsidie voor jeugdhuizen die voldoen aan de onder artikel 2 omschreven

Nadere informatie

Deel 1: Beschrijving van de structurele externe overlegorganen waar we aan participeren.

Deel 1: Beschrijving van de structurele externe overlegorganen waar we aan participeren. 1 / 6 Deel 1: Beschrijving van de structurele waar we aan participeren. In deze procedure beschrijven we enkel het permanent of structureel overleg waaraan we verplicht of vrijwillig participeren. Naast

Nadere informatie

De Vlaamse strategische adviesraden: Organisatie, werking en resultaten

De Vlaamse strategische adviesraden: Organisatie, werking en resultaten Studiedag Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Slagkrachtige overheid 20 juni 2014 Naar een performante beleidsadvisering bij de Vlaamse overheid: Vraag en aanbod van beleidsadvies doorgelicht De Vlaamse

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Deskundige Milieu (m/v) Doelstelling van de functie Als Deskundige Milieu adviseert u de milieuvergunningen die op het grondgebied

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Kunstbende editie

Samenwerkingsovereenkomst Kunstbende editie BIJLAGE Bijlage nr. 1 Samenwerkingsovereenkomst Kunstbende editie 2006-2007 Tussen de partijen: De Vlaamse Gemeenschapscommissie, Sainctelettesquare 17 te 1000 Brussel, hierna genoemd de regionaal coördinator,

Nadere informatie

BIJLAGE 2 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN TUSSEN LOGO ANTWERPEN GEMEENTE IN HET KADER VAN GEZONDE GEMEENTE

BIJLAGE 2 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN TUSSEN LOGO ANTWERPEN GEMEENTE IN HET KADER VAN GEZONDE GEMEENTE BIJLAGE 2 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN TUSSEN LOGO ANTWERPEN GEMEENTE IN HET KADER VAN GEZONDE GEMEENTE SITUERING Deze afsprakennota kadert binnen de ruimere samenwerking tussen de gemeente en Logo Antwerpen

Nadere informatie