BOND BETER LEEFMILIEU WERKINGSVERSLAG 2005

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BOND BETER LEEFMILIEU WERKINGSVERSLAG 2005"

Transcriptie

1 BOND BETER LEEFMILIEU WERKINGSVERSLAG 2005 Aangenomen door de Algemene Vergadering van Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw Brussel, donderdag 30 maart 2006

2 Bond Beter Leefmilieu is de pluralistische en onafhankelijke federatie van meer dan 140 landelijke tot lokale natuur- en milieuverenigingen in Vlaanderen. Wij zetten ons vanuit het middenveld in voor een rijke natuur en een divers landschap, een groene en gezonde woonomgeving op het platteland en in de stad, productie- en consumptiepatronen die de draagkracht van onze aarde respecteren. BBL werkt vanuit een visie op duurzame ontwikkeling: eerlijk delen van welvaart en milieugebruiksruimte, in Vlaanderen en elders, nu en later. Onze werking richt zich op het met raad en daad ondersteunen van onze verenigingen, het beïnvloeden van het beleid van overheden en maatschappelijke organisaties en het verduurzamen van het gedrag van het grote publiek en doelgroepen. 30 maart 2005 INHOUDSTAFEL 1. WOORD VOORAF 2. MISSIE VAN BBL: DE UITDAGING VAN EEN DUURZAME ONTWIKKELING 2.1 De missie van BBL 2.2 De activiteiten van BBL Het ondersteunen met raad en daad van onze verenigingen via onze koepelservice Het beïnvloeden van het beleid van overheden en maatschappelijke organisaties via onze beleidswerking Het verduurzamen van het gedrag van het grote publiek en doelgroepen via projecten en campagnes 3. WERKINGSVERSLAG 2005: INTERNE ASPECTEN VAN DE WERKING 3.1 Bestuursorganen Algemene Vergadering Raad van bestuur Bestuurscomité Orgaan van Vertegenwoordiging en dagelijks bestuur 3.2 Personeelsbeleid intern en extern Planning-, functionerings- en evaluatiegesprekken Paritair overleg binnen BBL Vrijwilligersbeleid: intern en via Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk Begeleiding van stages Overzicht van de medewerkers van BBL per De koepelfunctie van BBL: een sociale, democratische en politieke opdracht Belangenbehartiging inzake werkgevers- en subsidiegebonden dossiers Organisatieontwikkeling en deskundigheidsbevordering Vertegenwoordiging binnen Sociare, werkgeversfederatie van de sociaal-culturele Sector Algemene terugkoppeling met aangesloten verenigingen Regionaal Beraad(+), het overleg met regionale verenigingen en provinciale koepels Inhoudelijke ondersteuning van aangesloten verenigingen Capaciteitsversterking van de aangesloten streekverenigingen van JNM en BBL Ledenpagina op Opvolging en ondersteuning concrete dossiers Gezamenlijk en gecoördineerd als natuur- en milieusector optreden mensen namen deel aan Dag van de Aarde Tandem, natuur- en milieuverenigingen voor duurzaam lokaal milieubeleid Archiefopbouw van de milieubeweging via samenwerking met Amsab 2

3 3.4 BBL als gesprekspartner in advies- en overlegorganen VLAANDEREN MiNa-Raad Vlaamse Commissie Ruimtelijke Ordening Werkgroep Strategisch Plan voor de Linker- en Rechteroever ter hoogte van Antwerpen Stuurgroep Vlaamse Mestproblematiek FEDERAAL Federale Raad Duurzame Ontwikkeling Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) Technisch Comité voor de flexibele mechanismen Belgische Comité voor het toekennen van het Europese Milieukeurmerk Raadgevend Comité van het Federale Voedselagentschap PROVINCIAAL Provinciale commissies ruimtelijke ordening Overlegcommissies luchthavens Zaventem en Deurne Adviesgroep Duurzame Ontwikkeling West-Vlaanderen Stuurgroep Gentse Kanaalzone ( Subregionaal Overleg ) 3.5 BBL binnen de Belgische en internationale milieubeweging BELGIË Vier gewestelijke milieufederaties Komimo vzw Klimaatnetwerk België (CNBel) EUROPEES Climate Action Network Europe vzw Europees Milieubureau vzw ECOS (European environmental citizens organisation in standardisation) Pesticides Action Network Europe (PAN-Europe) Grenzeloze Schelde vzw T&E: Transport and Environment Seas at Risk Grensoverleg Vlaanderen-Nederland met de Zeeuwse-, Brabantse-, Limburgse- en Zuid-Hollandse milieufederaties INTERNATIONAAL Foundation for Environmental Education (FEE) 3.6 Deelname in ngo-netwerken buiten de milieusector Arbeid & Milieu vzw Bioforum vzw, de koepelorganisatie van de biologische sector Scheldefonds vzw Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling vzw Netwerk Bewust Verbruiken vzw Ethibel vzw Trage Wegen vzw Financieel Actie Netwerk vzw Verenigde Verenigingen (ex-staten-generaal van het Middenveld) en Samen vzw 3.7 Promotie, sensibiliseren, bekendmaking en uitstraling BBL in de pers Milieurama houdt op te bestaan na 25-ste jaargang Digitale media: website en babbels geraken ingeburgerd Milieubibliotheek 3.8 De cijfers van BBL 4. INHOUDELIJK WERKINGSVERSLAG DUURZAME ONTWIKKELING Mondiaal Opvolging implementatieplan Johannesburg Het milieuthema op de internationale handelsagenda Europees 3

4 Opvolging Europese duurzaamheidsstrategie Federaal Tweede Federaal Plan duurzame Ontwikkeling ( ): opvolging van uitvoering Opvolging en evaluatie van uitvoering Federaal Plan Duurzame Ontwikkeling (1 en 2) Opvolging van de ontwikkeling van een nationale strategie Duurzame Ontwikkeling Vlaams Naar een Vlaamse duurzaamheidstrategie Lokaal Tandem, verenigingssteunpunt voor duurzaam lokaal milieubeleid van de milieubeweging Lokale Agenda 21 Leuven 4.2 DOELGROEPENBELEID Milieu & politiek Kies voor een duurzame gemeente : memorandum in het kader van de gemeente en provincieraadsverkiezingen 8 oktober Jaarlijks milieurapport van federale en Vlaamse regering Milieu & bedrijf Milieu & landbouw Naar een nieuwe mestwetgeving in Vlaanderen Genetisch gewijzigde organismen Vlaams programma plattelandsontwikkeling Campagne duurzame landbouw milieubeweging/noord-zuidbeweging Milieu en burger het Verdrag van Aarhus Recht op Recht toegang tot de rechtbank voor ngo s Aanpassing inspraakmogelijkheden op basis van Aarhus Opvolging beroepsrecht milieuverenigingen Milieu & consument Milieukoopwijzer verstrekt groene productinformatie en productcriteria Groene sleutel: naar een keurmerk voor ecotoerisme in Vlaanderen Blauwe vlag voor jachthavens en individuele booteigenaars, kuststranden en zwemvijvers 4.3. DE GEREEDSCHAPSKIST MILIEUBELEIDSINSTRUMENTEN Vergroening van de fiscaliteit Vergroening van de fiscaliteit Vlaams economisch instrumentarium Vlaams milieuheffingenbeleid Milieuaansprakelijkheid Milieuhandhaving Ontwerpdecreet handhaving milieurecht Milieueffectbeoordeling Opvolging lopende MER-procedures 4.4. THEMA S Water Beleid integraal waterbeheer Afvalwaterbehandeling Privatisering waterdiensten Ontwikkelingsschets Schelde-estuarium voor het herstel van het estuariene karakter van de Westerschelde Grondstoffen Materialen en afvalstoffen Naar een geïntegreerd productbeleid Delfstoffenplannen en grindwinning Uitvoeringsplan bagger- en ruimingspecie Consistent afvalbeleid Retour is terug Zet Milieu op de Kaart opgestart in Overpelt Duurzaamheidkaart Strategisch advisering van Regionale Milieuzorg Afvalwijken Gevaarlijke stoffen en producten 4

5 Kwalitatieve en kwantitatieve pesticidenreductie Opvolging Europese ontwikkelingen met betrekking tot de nieuwe strategie inzake chemische stoffen Transport en mobiliteit Luchtvaart: naar een beleid dat rekening houdt met omwonenden en milieu Advisering en consultatie rond het ontwerp Nationaal Mobiliteitsplan Beleidscampagne slimme kilometerheffing Open Straatdag : honderden straten in 36 steden en gemeenten benadrukten sociale functie van de straat en promoot duurzame mobiliteit Wijs op Weg in 11 rijscholen zette toekomstige chauffeurs aan tot een milieuvriendelijk verplaatsingsgedrag Mobiliteitscontract tussen wijkbewonerbewoners en lokaal bestuur verhoogde de verkeersleefbaarheid van de buurt van 5 steden en gemeenten Met Belgerinkel naar de Winkel realiseerde maar liefst 2,7 miljoen fietsritjes in 148 Vlaamse steden en gemeenten Via Fiets naar Kyoto legden werknemers van 166 overheidsadministraties en privé bedrijven samen 1,5 miljoen km af Klimaat & Energie Federaal en Vlaams klimaatbeleid opvolgen Lange termijn klimaatbeleid Opvolging van het federale en Vlaamse energiebeleid Deelname aan campagne energiearmoede van Welzijnszorg vzw Beleidscampagne stimulering energiezuinige gebouwen Website verstrekt consument info over groene stroomleveranciers Bio-energie Het Vlaams klimaatnetwerk zet mensen en bedrijven aan tot actieve energiebesparing via klimaatwijken, energiecharter voor de bouwsector en open huizendagen Klimaatwijken : 1500 gezinnen uit 150 wijken in alle Vlaamse provincies bespaarden 8% energie tijdens stookseizoen Energiecharter voor de bouwsector : 70 marktactoren engageerden zich om het bouwen van laagenergiewoningen in Vlaanderen te promoten Open Huizendagen op 22 en 23 oktober 2005 : 52 energiezuinige woningen en 9 bezoekerscentra ontvingen ruim 1800 kandidaat bouwers en verbouwers De samenwerking met Limburgs netbeheerder Interelectra Naar het uitbouwen van een netwerk van loketten voor duurzaam bouwen in Vlaanderen Lokaal Kyotoprotocol stimuleerde de stad Antwerpen tot energiebesparende ingrepen met rendement. Resultaten werden gepresenteerd aan 23 gemeenten, 2 provincies en 2 intercommunales Platform duurzaam bouwen en wonen in Limburg opgericht Prime zoekt lokale overheid die bij de energierenovatie van een stedelijke gebouw tevens beroep doet op privé-kapitaal van de burger Hinder Doorwerking Europese richtlijn geluid Campagne Verlichten zonder hinder : Charter Lichthinder en Nacht van de Duisternis steden en gemeenten ondertekenden Charter Lichthinder, 10 ervan werden begeleid met het werken aan lichtende voorbeelden Op zaterdag 19 maart doofden 137 Vlaamse gemeenten (deel van) de openbare verlichting tijdens de tiende Nacht van de Duisternis Milieu & ruimte Uitvoering Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (1): afbakening stedelijke gebieden Uitvoering Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (2): gelijktijdige afbakening van de agrarische structuur en de natuurlijke structuur Uitvoering Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (3): opkomen voor meer bos in Vlaanderen Uitvoering Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (4): ruimte voor economie, maar dan op duurzame bedrijventerreinen Kernversterking in plaats van versnippering Ruimte voor recreatie - Regionale Landschappen Missing links Werken aan een breder draagvlak voor een betere ruimtelijke ordening 5

6 Strategische plannen voor Vlaamse havens Milieu & Gezondheid Emissiereductieprogamma voor ozonvormende stoffen 6

7 1. WOORD VOORAF Beste lezer, Als koepel voor de middenveldorganisaties actief binnen de sector leefmilieu kreeg Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen ook in 2005 heel wat op zijn agenda. Er ging het voorbije jaar heel wat aandacht naar de interne werking van de vereniging. We gingen aan de slag met het werkboek dat natuur- en milieuverenigingen toelaat hun eigen werkwijze te analyseren. Met het oog op een lange(re) termijn planning binnen BBL werd voor de algemene vergadering een interne doorlichting van de werking gemaakt, werden de missie en activiteitenvelden van de vereniging bijgesteld en werden strategische en operationele doelstellingen voor de diverse werkingsvelden geformuleerd. Deze vier doelstellingen zijn de volgende. We wensen te werken aan een duidelijke en gekende visie en missie, waaruit gekende en gedragen strategische doelstellingen volgen. We wensen meer systematisch kennis te verwerven van wat leden, partners, gebruikers en over ons denken. We wensen meer waardering en betrokkenheid van de vrijwillige en professionele medewerkers te realiseren. We wensen onze interne en externe communicatie op punt te stellen Overleggen en afstemmen met de verenigingen in ons netwerk behoorde tot de dagelijkse bezigheden van de koepel. Adviezen binnen de MiNa-Raad en de Federale Raad Duurzame Ontwikkeling werden regelmatig en grondig teruggekoppeld met de betrokken verenigingen. Verenigingen actief rond stationsbuurten in Gent, Antwerpen en Brugge werden in een netwerk verenigd. Ook ander beleidswerk werd niet uit het oog verloren. Een gedegen opvolging van de volgende verdieping van de Westerschelde en de omzetting van het Europese klimaatbeleid in ons land zijn maar enkele van de tientallen thema s en concrete dossiers die de BBL-agenda in 2005 vulden. Heel opvallend zijn de resultaten van onze campagnes het voorbije jaar. Onze mobiliteitscampagnes scheerden letterlijk en figuurlijk hoge toppen. Tijdens de Open Straatdag benadrukten inwoners van honderden straten in 36 steden en gemeenten de sociale functie van hun straat onder meer via het promoten van duurzame mobiliteit. In 11 rijscholen liep ons succesvolle project Wijs op Weg dat toekomstige chauffeurs aanzette tot een milieuvriendelijk verplaatsingsgedrag. We sloten in 5 steden en gemeenten een Mobiliteitscontract af tussen wijkbewonerbewoners en lokaal bestuur: de overeenkomst stimuleert het werken aan de verkeersleefbaarheid van de buurt. Onze grootste kleppers waren wellicht onze twee fietscampagnes. Met Belgerinkel naar de Winkel realiseerde maar liefst 2,7 miljoen fietsritjes in 148 Vlaamse steden en gemeenten. Via Fiets naar Kyoto legden werknemers van 166 overheidsadministraties en privé-bedrijven samen 1,5 miljoen km af. Onze werking via het Vlaams klimaatnetwerk zet mensen en bedrijven aan tot actieve energiebesparing via klimaatwijken, energiecharter voor de bouwsector en open huizendagen. Met de campagne Klimaatwijken : slaagden we erin 1500 gezinnen uit 150 wijken in alle Vlaamse provincies 8% energie te doen besparen tijdens stookseizoen. Via ondertekening van het Energiecharter voor de bouwsector engageerden 70 marktspelers zich om het bouwen van laagenergiewoningen in Vlaanderen te promoten. Tot slot waren er onze Open Huizendagen op 22 en 23 oktober 2005, tijdens dit weekend ontvingen 52 energiezuinige woningen en 9 bezoekerscentra ruim 1800 kandidaat bouwers en verbouwers Dit en nog veel meer treft u aan in dit uitgebreid werkingverslag van de vereniging tijdens het voorbije jaar. Ik wens u veel leesgenot Danny Jacobs Directeur BBL Vlaanderen 7

8 8

9 2. MISSIE EN ACTIVITEITEN VAN BBL: DE UITDAGING VAN DUURZAME ONTWIKKELING 1.1 De missie van BBL Bond Beter Leefmilieu is de pluralistische en onafhankelijke federatie van meer dan 140 landelijke tot lokale natuur- en milieuverenigingen in Vlaanderen. Wij zetten ons vanuit het middenveld in voor een rijke natuur en een divers landschap, een groene en gezonde woonomgeving op het platteland en in de stad, productie- en consumptiepatronen die de draagkracht van onze aarde respecteren. BBL werkt vanuit een visie op duurzame ontwikkeling: eerlijk delen van welvaart en milieugebruiksruimte, in Vlaanderen en elders, nu en later. Onze werking richt zich op het met raad en daad ondersteunen van onze verenigingen, het beïnvloeden van het beleid van overheden en maatschappelijke organisaties en het verduurzamen van het gedrag van het grote publiek en doelgroepen 1.2. De activiteiten van BBL Bond Beter Leefmilieu/Inter-Environnement ontstond in 1971 als Belgische koepelvereniging. Deze nationale structuur was gedurende vijf jaar actief. In 1976 werd Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw officieel opgericht als federatie van de natuur- en milieuverenigingen actief binnen het Vlaamse gewest. Anno 2005 overkoepelt BBL ruim 140 natuurverenigingen en milieuorganisaties in Vlaanderen: van Greenpeace en WWF Vlaanderen over Natuurpunt tot vele tientallen regionale en lokale verenigingen. De verenigingen kunnen rekenen op een achterban van ruim leden. Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen is actief in het Vlaamse middenveld. Middenveldorganisaties vervullen drie belangrijke maatschappelijke taken. Zij verenigen mensen en dragen op die manier bij tot maatschappelijke betrokkenheid en sociale cohesie. Dat is hun sociale opdracht. Middenveldorganisaties geven mensen een geïnformeerde stem en laten de burgers wegen op het beleid. Dat is de democratische opdracht van het middenveld. Zij geven de burger ook effectief invloed op het beleid en willen dat beleid inspireren, doeltreffend en efficiënt maken. Dat is hun politieke opdracht. De werking van Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw bestaat uit drie activiteitenvelden: het ondersteunen met raad en daad van onze verenigingen, het beïnvloeden van het beleid van overheden en bedrijfsleven en het verduurzamen van het gedrag van het grote publiek en doelgroepen. * Het ondersteunen met raad en daad van onze verenigingen via onze koepelservice Onze aangesloten verenigingen inhoudelijk bijstaan Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen ondersteunt haar verenigingen bij concrete inhoudelijke dossiers of problemen van een aangesloten vereniging. We verschaffen onderbouwd advies rond wetgeving en vergunningen inzake milieu en ruimtelijke ordening, gebiedsgerichte werking, omgaan met media. De bewegingsfunctie van onze aangesloten verenigingen versterken Op lokaal en landelijk niveau brengen onze verenigingen mensen samen en geven hun een stem. Zo vormt onze sector ook een heuse beweging met een georganiseerde achterban van vele tienduizenden mensen. Door een collectieve ondersteuning en begeleiding op maat willen we onze verenigingen ertoe aanzetten een open en extern gerichte werking op te zetten, een adequaat vrijwilligers- en communicatiebeleid te voeren, netwerken in en buiten de milieusector uit te bouwen en een bredere thematische en doelgroepenwerking te ontplooien. Onze aangesloten verenigingen als werkgever aansterken 9

10 We behartigen de belangen van de werkgevers van de natuur- en milieusector binnen Sociare (federatie van de werkgevers actief binnen het sociaal-cultureel werk) en zetelen onder meer in Paritair Comité 329. We begeleiden verenigingen individueel en organiseren sectorvorming over arbeidswetgeving, cao s, sociale maribel, vormingskredieten, De financiële basis van onze aangesloten verenigingen verbreden We volgen ten behoeve van onze leden actief de subsidieregelingen van de Vlaamse overheid op, die van toepassing zijn op onze sector. Openbare en private financieringsmogelijkheden allerhande worden permanent gescreend en gecommuniceerd naar de leden. Verenigingen die projectdossiers voorbereiden kunnen bij ons terecht voor inhoudelijke en financieel advies. Ervoor zorgen dat onze verenigingen in orde zijn met hun wettelijke verplichtingen We reiken onze verenigingen de nodige informatie, tips en hulpmiddelen aan opdat zij zich permanent kunnen oriënteren op bestaande en nieuwe wetgeving inzake vzw s, boekhouding, fiscaliteit, vrijwilligersbeleid, Werken aan een hoger kwaliteitsniveau van werken binnen onze verenigingen Via de koepelservice inzake kwaliteitszorg krijgen de verenigingen binnen onze sector mogelijkheden inzake managementondersteuning en organisatieontwikkeling aangeboden. We ontwikkelen specifieke vorming en begeleiding op niveau van onze sector en dat van individuele verenigingen. Dit laat organisaties toe een hoger kwaliteitsniveau te bereiken, om te gaan met de uitdagingen van professionalisering en concrete kennis en vaardigheden op te doen. * Het beïnvloeden van het beleid van overheden en maatschappelijke organisaties via onze beleidswerking Werken op een breed inhoudelijk terrein en actief zijn op diverse niveaus Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vervult binnen de waaier aan natuur- en milieuverenigingen actief in Vlaanderen een specifieke eigen rol. We werken op het brede terrein van natuur, milieu en duurzaamheid en zijn actief op diverse niveaus, van de Europese Commissie over de Wetstraat tot in de Dorpsstraat. We vervullen aldus een belangrijke schakelfunctie tussen enerzijds het federale/vlaamse en Europese beleid en anderzijds de concrete uitvoering ervan op provinciaal, stedelijk en lokaal niveau. Om die schakelfunctie goed te kunnen vervullen, werken we nauw samen met onze aangesloten verenigingen en collega-organisaties actief op deze diverse terreinen en niveaus. Aandachtspunten bij deze schakelfunctie zijn onderlinge uitwisselingen, gezamenlijke standpuntbepaling, ontwikkelen van gemeenschappelijke acties, het wegwerken van overlap en het bevorderen van complementariteit tussen verenigingen. Dit alles geschiedt structureel en periodiek binnen de structuur van de vier milieufederaties (overleg van de vier gewestelijke milieukoepels en internationaal opererende organisaties met werking in België) en het Regionaal Beraad (overleg met de provinciale en regionale verenigingen). Bovendien is er dagelijks op ad hoc basis veelvuldig uitwisseling en overleg met collegaorganisaties. Kiezen voor beleidsbeïnvloeding, overleg en advisering Wij wensen het beleid van overheden en doelgroepen actief te beïnvloeden. Wij onderhouden hiertoe structurele contacten met diverse politieke partijen uit meerderheid en oppositie en hun parlementaire vertegenwoordigers die openstaan voor overleg hierover. Wij hebben tevens frequente en rechtstreekse contacten met de Vlaamse en federale ministers bevoegd voor ons werkingsdomein. Wij zijn bovendien actief in tientallen advies- en overlegorganen en dito commissies ingesteld door diverse overheden, onder meer in de Milieu- en Natuurraad Vlaanderen en de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling. Door dit alles te realiseren streven we ernaar wij een ervaren en invloedrijke belangenorganisatie te zijn op het gebied van ecologische duurzaamheid. Afsluiten van coalities om onze doelen te realiseren In het beleidsgericht overleg ijveren we waar mogelijk naar constructieve interactie met andere maatschappelijke organisaties als de vakbeweging, werkgeversorganisaties, ontwikkelingsorganisaties en het bredere middenveld. In domeinen waar meer mogelijk is denk maar aan voorlopers in de bedrijfswereld sluiten we graag tijdelijke of structurele samenwerkingsverbanden af. Zo werken we met de drie vakbonden samen binnen vzw Arbeid en Milieu. Met tal van actoren in de bouwsector ontwikkelen we beleidsvoorstellen inzake duurzaam bouwen en wonen. Wij participeren en investeren zo in 10

11 ontelbare maatschappelijke coalities en structuren. In een aantal gevallen treden we op als trekker ervan. Opzetten van juridische acties om de uitvoering van wetgeving af te dwingen Met juridische acties hebben wij al veel bereikt. Ze kunnen achterlopers aanzetten tot maatregelen, maar bijvoorbeeld ook overheden dwingen zich aan het eigen beleid te houden. Zo bieden de richtlijnen van de EU veel aanknopingspunten voor het beïnvloeden van het federale en Vlaamse beleid. Wij denken dat wij nog lang niet alle mogelijkheden gebruiken die het EU-beleid biedt om onze doelen te halen. Daarbij gaat het zowel om de ontwikkeling van nieuw beleid als om de implementatie van Europees beleid in onze nationale wetgeving en beleidsuitvoering. Wij voeren bovendien diverse langlopende procedures in kortgeding en ten gronde via Raad van State. We dienen geregeld bezwaarschriften in het kader van vergunningsprocedures inzake leefmilieu en ruimtelijke ordening. Toch verkiezen wij eerst en vooral het maatschappelijke debat en het gesprek op politiek niveau, alvorens naar de juridische procedures te grijpen. De media bereiken om het maatschappelijk en politiek debat te kunnen beïnvloeden De nieuwsmedia zijn uiterst belangrijk in het krachtenveld waarin wij opereren. Ons optreden in de media is mede bepalend voor het maatschappelijk en politiek debat. Met het genereren van aandacht in de nieuwsmedia (vrije of betaalde) kunnen we de aandacht van beleidsverantwoordelijken vestigen op bepaalde beleidsopties. Dit vergemakkelijkt het politiek overleg. Ook het benaderen van doelgroepen en het publiek verloopt voor een zeer belangrijk deel via de media. * Het verduurzamen van het gedrag van het grote publiek en doelgroepen via projecten en campagnes Streven naar gedrags- en houdingverandering van beleid als van bevolkingsgroepen Als ngo beogen we zowel gedrags- en houdingverandering van beleid als van bevolkingsgroepen. Als ngo hebben we een visie op mens en samenleving van waaruit we het nodig vinden dat ieder zijn verantwoordelijkheid opneemt (beleid, doelgroepen, grote publiek, ). Dit gebeurt enkel wanneer mensen concrete wegen of middelen wordt aangereikt om daar stappen in te zetten en mee te investeren voor zijn particulier en algemeen belang. De centrale doelstelling van de doelgroepgerichte acties en campagnes van Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen is gedragsveranderingen (en houding) teweegbrengen bij tal van actoren én bij het beleid. Steeds zeer concrete veranderingen voor het oog houden We hebben daarbij steeds zeer concrete veranderingen voor het oog: huishoudens ertoe aanzetten zuiniger om te springen met energie, consumenten, spaarders en beleggers overtuigen van de meer waarde van ethisch verantwoorde financiële, consumenten overtuigen om te voet of met de fiets te gaan winkelen, diensten en producten, bouwers en verbouwers in contact brengen met de voordelen van duurzaam installeren, Daarnaast stimuleren we het publiek en politiek debat. Die participatie van een groep actoren is ook nodig om de politieke druk te vergroten, zodat men ook daar verantwoordelijkheid zou opnemen. Werken met intermediaire partners BBL zet nu vooral in op doelgroepgerichte voorbeeldprojecten in samenwerking met intermediaire partners (besturen, administraties, intercommunales, adviesbureaus, wetenschappelijke instellingen, sociaal culturele verenigingen, privésector). Om culturele en structurele veranderingen reëel tot stand te brengen binnen de samenleving worden samenwerkingsverbanden binnen en buiten de milieubeweging rond de thematische en methodische aanpak van de milieuproblemen van groter belang, om zowel publiek als politiek door te wegen. Op dit moment is het beleid voldoende gewapend om het milieuvraagstuk effectief aan te pakken. Toch is het nog wachten op een mix van een doortastend en volgehouden beleid én een participatief beleid dat kansen geeft om de doelen te bereiken. Om burgerbetrokkenheid daadwerkelijk op een doorgedreven wijze te activeren is meer nodig dan een por in de rug van de verschillende adviesraden; ook meer dan het uitwerken van beleidsvisies, campagnes of acties met (externe) partners. Na samenspraak moeten er effectief acties worden opgezet, acties van actoren in de samenleving worden ondersteund, beleidsplannen als acties open worden geëvalueerd, Zo n samenwerking gaat uit van wederkerigheid, waarderen van medeverantwoordelijkheid en leidt tot wederzijdse engagementen van overheid, deelgroep, vereniging, wijken, tot in steun voor zelforganisatie 11

12 van buurten, wijken, 12

13 3. WERKINGSVERSLAG 2005: INTERNE ASPECTEN VAN DE WERKING 3.1 BESTUURSORGANEN Algemene Vergadering Verantwoordelijke(n) intern: Danny Jacobs (directeur) Type activiteit: intern bestuur Algemene doelstelling: de algemene vergadering is het hoogste orgaan van de vereniging: ze bestaat uit alle leden van de vereniging en wordt tenminste tweemaal per jaar samengeroepen. In staat eens te meer een betere participatie van de aangesloten leden, met een duidelijke wisselwerking, in de kijker: wat verwachten de verenigingen (evt. opgedeeld in verschillenden categorieën en geografische spreiding) van de koepel en welke inbreng verwachten bestuur en stafleden van de aangesloten verenigingen? De algemene vergadering komt samen in maart en oktober. De vergadering van maart vindt plaats in de vooravond in Brussel. De bijeenkomst van oktober wordt opnieuw georganiseerd in de vorm van een Forumdag die op zaterdag wordt gehouden. Bedoeling hiervan is te komen tot meer interactie met de leden over de (inhoudelijke) werking van de vereniging. Verslag 2005: Naast de klassieke agenda (bestaande uit de bespreking van het activiteitenverslag en het financieel verslag van het voorbije werkjaar, van het werkingsprogramma en budget van het komende werkingsjaar) boog de algemene vergadering zich in 2005 over specifieke punten. Met het oog op een lange(re) termijn planning binnen BBL werd ten behoeve van de algemene vergadering een interne doorlichting van de werking gemaakt, werden de missie en activiteitenvelden van de vereniging bijgesteld en werden strategische en operationele doelstellingen voor de diverse werkingsvelden geformuleerd. De resultaten hiervan werden voorgelegd aan de algemene vergadering op van 24 oktober Het werkingsprogramma omschrijft de actielijnen die volgen uit deze doorlichting voor de komende twee jaren, met name: We wensen te werken aan een duidelijke en gekende visie en missie, waaruit gekende en gedragen strategische doelstellingen volgen We wensen meer systematisch kennis te verwerven van wat leden, partners, gebruikers en over ons denken. We wensen meer waardering en betrokkenheid van de vrijwillige en professionele medewerkers te realiseren We wensen onze interne en externe communicatie op punt te stellen Raad van bestuur Samenstelling: Voorzitter: Bruyninckx Hans; Vice-voorzitters: Ibens Willy en Feyen August; Secretaris: Coussens Piet; Penningmeester: Jean Awouters; Leden: Baeten Relinde, Baita Dolores, Boussauw Kobe, Cnudde Jasse, D Havé Helga, D Huyvetter Pol, Dries Luc, Fizgal Ingrid, Gysels Jos, Lenders Filip, Ramaekers Jos, Stryckers Paul, Vandorpe Eric en Vercammen Dirk Verantwoordelijke(n) intern: Danny Jacobs (algemene zaken), Lode Conings (financiën en personeel), Jan Turf (beleidswerking) en Dirk Van Regenmortel (projecten en campagnes) Type activiteit: intern bestuur en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vereniging Algemene doelstelling: uitstippelen van de grote lijnen van het financieel, organisatorisch en inhoudelijk beheer van BBL als koepelvereniging Verslag 2005: alhoewel het mandaat van beheerder persoonlijk is, blijft het een gegeven dat ieder bestuurslid zijn achtergrond en deskundigheid vanuit zijn eigen vereniging meedraagt. Daarom zorgt de 13

14 samenstelling van de Raad van bestuur ervoor dat er een goede weerklank is van alle niveaus van verenigingen. De Raad van bestuur kwam tien maal (maandelijks met uitzondering van juli en augustus) samen, telkens om u. in het BBL-huis Op de maandelijkse agenda van de Raad werd de nodige ruimte voorzien voor volgende vaste punten: verslaggeving activiteiten, opvolging van (politieke) Actualia, opvolging uitvoering van de thema s en actiepunten uit het lopend werkingsprogramma en zesmaandelijkse een evaluatie van het werkingsprogramma, financiën en personeelsbeleid. De Raad van bestuur besteedde voldoende aandacht aan het bespreken van punten die de vaste agenda van de vergadering overstegen en die toelieten tijd en ruimte te creëren voor niet actualiteitsgebonden en/of strategische discussies. In uitvoering van het nieuwe arbeidsreglement van de vereniging werd het maandelijks bestuursverslag na de bijeenkomst van de Raad van bestuur tevens aan het personeel van de vereniging in een elektronische versie ter beschikking gesteld Bestuurscomité Samenstelling: Willy Ibens (voorzitter van het comité), Piet Coussens, Filip Lenders, Jean Awouters, Jos Ramaekers, Lode Conings en Danny Jacobs Verantwoordelijke(n) intern: Danny Jacobs Type activiteit: enkel intern bestuur; geen externe vertegenwoordigingsbevoegdheid Algemene doelstelling: voorbereiding en uitvoering van het financieel, organisatorisch en inhoudelijk beheer van BBL als koepelvereniging. Timing: het bestuurscomité is een intern orgaan van de vzw dat handelt in opdracht en verantwoording aflegt tegenover de Raad van bestuur van BBL. Het bestuurscomité komt slechts één tot twee maal per jaar samen en geeft hoofdzakelijk diepgang aan het van financieel en personeelsbeleid van de vereniging. Het stelt zich tot taak het management inzake financies, personeel en algemene organisatorische beleidsvoering op een kritische en constructieve wijze op te volgen, grondig door te lichten en van daaruit de nodige aanbevelingen te formuleren. Het werkt zowel beleidsvoorbereidend en beleidscontrolerend binnen BBL. Het kan zelfstandige bevoegdheden uitoefenen in de mate dat de Raad van bestuur daartoe expliciet formele beslissingen neemt. Dat dient dan te blijken vanuit de praktijkopbouw van werking. Als basisregel geldt dat operationele aanbevelingen uit het bestuurscomité na bekrachtiging door de Raad van bestuur worden uitgevoerd door het secretariaat. Verslag 2005: het bestuurscomité kwam samen in augustus 2005 ter voorbereiding van de opmaak van de begroting 2006 van BBL. Aangezien deze begroting in ontwerpversie afstevende op een deficit van ruim euro formuleerde het bestuurscomité een aantal bewarende en flankerende aanbevelingen gericht aan de Raad van bestuur Orgaan van Vertegenwoordiging en dagelijks bestuur Samenstelling: Danny Jacobs (directeur), Lode Conings (zakelijk coördinator) en August Feyen (ondervoorzitter) Verantwoordelijke(n) intern: Danny Jacobs Type activiteit: intern bestuur en delegatie van externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vereniging vanuit de Raad van bestuur Algemene doelstelling: de vzw Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het Orgaan van Vertegenwoordiging. Het Orgaan is bevoegd voor het benoemen en ontslaan van personeel, het afsluiten van overeenkomsten met externe consultants, financiële verrichtingen met bank- en kredietinstellingen, het indienen van bezwaarschriften en de handtekeningbevoegdheid bij het afsluiten van overeenkomsten (tot een bepaalde financiële bovengrens) die ter bekrachtiging zullen worden voorgelegd aan de Raad van bestuur. Daarnaast omvatten de bevoegdheden van het Orgaan van Vertegenwoordiging eveneens alle handelingen van dagelijks bestuur. Verslag 2005: het Orgaan trad in 2005 op permanente basis op. Wekelijks werden de handelingen van het vertegenwoordigend orgaan genotuleerd in een rollend verslag dat maandelijks ter bekrachtiging aan de Raad van bestuur van de vereniging werd voorgelegd. In uitvoering van het nieuwe arbeidsre- 14

15 glement van de vereniging werd het maandelijks verslag na de bijeenkomst van de Raad van bestuur tevens aan het personeel van de vereniging in een elektronische versie ter beschikking gesteld. 15

16 3.2 PERSONEELSBELEID INTERN EN EXTERN Planning-, functionerings- en evaluatiegesprekken Verantwoordelijke(n) intern: Lode Conings (zakelijk coördinator) en Danny Jacobs (directeur) Algemene doelstelling: het nastreven van een hoog kwalitatieve werking binnen een aangename menselijke werksfeer bleef een prioriteit binnen de vereniging. Dit werd beoogd door een open beleid binnen de organisatie, het verlenen van inspraak op organisatorisch en inhoudelijk vlak, het voeren van planning-, functionerings- en evaluatiegesprekken, het houden van vergaderingen in beperktere werkeenheden, het optimaal benutten van de kwaliteiten van iedereen afzonderlijk. Vooral de systematische organisatie van functioneringsgesprekken van de medewerkers met hun respectieve coördinatoren bleef een prioritair aandachtspunt Verslag 2005: In 2004 en 2005 werden voor de diverse teams (beleid, projecten en campagnes, communicatie, administratieve en ondersteunende functies) types van functiekaarten uitgewerkt. De functiekaart is een feitelijke opsomming van scoringsgebieden: dit zijn opdrachten, doelen, output, houdingen en vaardigheden waar de medewerker telkens zijn belangrijkste activiteiten (inputs) aan verbindt. De functiekaart is aldus een vertaling van de functieomschrijving op basis waarvan de medewerker is aangeworven of aangesteld. Ze wordt opgemaakt en aangepast in samenspraak met de projectcoördinator van BBL. Ze geldt als basis voor het jaarlijks functioneringsgesprek en het periodiek evaluatiegesprek. Ze kan tevens worden gehanteerd bij plannings- en overlegmomenten allerhande. De functiekaart is als volgt opgebouwd: plaats in het organigram (bv. werkt samen met en rapporteert aan de beleidscoördinator); omvang van de functie (deeltijds-voltijds beleidsmedewerker); functiebeschrijving (is gestructureerde opsomming van de taken en doelen intern en extern). Op basis van dit instrument werden in 2005 de functioneringsgesprekken met de medewerkers gevoerd Paritair overleg binnen BBL. Samenstelling: Voor de werkgevers: Eric Vandorpe, Dirk Vercammen en Piet Coussens (voorzitter) / Voor de werknemers: Lieve Vandeneede, Esmeralda Borgo en Mike Desmet Verantwoordelijke(n) intern: Lode Conings (zakelijk coördinator) Verslag 2005: Het overleg rond strikt personeelsgebonden materies geschiedt binnen het secretariaat van vereniging binnen het Paritair Overlegcomité (POC). In 2005 kwam het POC vijf maal samen ter bespreking van een nieuw arbeidsreglement voor BBL. Het reglement houdt rekening met het beperken tot verwijzingen naar algemene wetgeving daar waar kan; aangezien het arbeidsreglement anders telkens aangepast moet worden als er algemene wetswijzigingen zijn; het wegwerken van onwettelijke regelingen zoals het overdragen van verlof en de mogelijkheid tot opsparen van compensatiedagen over een jaar heen; en het implementeren van enkele toepassingen van CAO s in het PC 329. Eerst werd de informele weg gevolgd: paritair overlegcomité in het eerste semester, akkoord vanuit personeel en werkgevers einde juni gevolgd door de officiële procedure (uithangen in juli, registratie onder het nummer 36/ /E door de arbeidsinspectie op 08 september 2005) Vrijwilligersbeleid: intern en via Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk Verslag 2005: Er werkten diverse vrijwilligers op het BBL-secretariaat. Hun inzet wordt aanzien als een andersoortige maar waardevolle bijdrage aan de dagelijkse werking van de vereniging. Wederzijdse afspraken tussen BBL en de vrijwilliger worden vastgelegd in een vrijwilligerscontract. Verder staat BBL in voor vergoeding van alle kosten die tijdens het vrijwilligerswerk worden gemaakt en zorgt BBL voor een werkongevallenverzekering. Vrijwilligers krijgen ook de mogelijkheid om indien nodig een vormingscursus bij te wonen. Elke vrijwilliger werd toegewezen aan één vaste BBL-medewerker, die instaat voor begeleiding en feedback. Dit gebeurde onder meer via regelmatige begeleidingsgesprekken en jaarlijks minstens één functioneringsgesprek. Bedoeling is om ook in de toekomst binnen de werking van BBL gebruik te blijven maken van het engagement van vrijwilligers. Hiertoe wordt onder meer samengewerkt met het steunpunt vrijwilligerswerk Het Punt vzw. BBL is overigens vertegenwoordigd in het (bescheiden) Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw en verleent er zijn medewerking. In 2005 ging hier bijzondere aandacht naar de opvolging van de ontwikkeling van de vrijwilligerswet, het eerste volledige jaar werking van de Hoge Raad voor Vrijwilligers, het 16

17 tot stand brengen en stofferen van een dynamische website de voorbereiding van de opstart van de (TV) SAM-actie en het ontwikkelen van een studie rond degelijk verzekeren van vrijwilligers. Daarnaast wordt er vanuit dit steunpunt aan diverse verenigingen allerlei vormen van steun verleend en worden er, voornamelijk via de provinciale steunpunten, diverse vormingen opgezet. Tenslotte kent de vrijwilligerdatabank (zie die er ontwikkeld is een groeiend gebruik Begeleiding van stages Verslag 2005: een vijftiental studenten liepen stage op het secretariaat van Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw Ook zij leverden vanuit hun opleiding een waardevolle bijdrage aan de dagelijkse werking van de vereniging. Het betrof zowel mensen die de campagne- en beleidswerking en communicatie van BBL kwamen ondersteunen. Ter voorbereiding van het werkingsjaar 2005 werden in juli 2004 specifieke functieomschrijvingen en dito opdrachten voor stageplaatsen uitgewerkt. Deze werden naar diverse bachelor- en masteropleidingen (communicatiebeheer, rechten criminologie, sociaal werk syndicaal werk sociaal cultureel werk, milieuadministratie milieucoördinator) van de hogeschool- en universitaire opleidingen in Vlaanderen overgemaakt. Op basis van de respons werden intakegesprekken georganiseerd met geïnteresseerde studenten Overzicht van de medewerkers van BBL per Algemene coördinatie Directeur Administratie en financiën Zakelijk coördinator Onderhoudspersoneel Boekhoudster Vrijwilliger secretariaat Onthaal en secretariaat ICT-verantwoordelijke Onthaal en secretariaat Projecten en campagnes Campagnecoördinator Energie Lokale Agenda 21 Leuven en Tandem Milieukoopwijzer Energie Coördinator Projectbureau Duurzaam Bouwen Communicatie Projectbureau Duurzaam Bouwen Afvalcampagnes, Luchthavens Afwalwijken Communicatiemedewerkster Tandem Duurzaam toerisme: Groene Sleutel & Blauwe Vlag Mobiliteitsmedewerker: Mobiliteitsmedewerker logistiek medewerker projecten en campagnes Inhoudelijk medewerker Tandem Danny Jacobs Lode Conings Grace Cooremans Gerda de Laat Charles Landsman Bea Lootens Bastiaan Raa Set Van Houdt Dirk Van Regenmortel Mike Desmet Stefaan Claeys Benjamin Clarysse Dirk Knapen Driesen Luc Ingrid Coninx Johan Niemegeers Yanti Ehrentraut Linda Sonck Ilse Smitz Bram Dousselaere Hans Tindemans Lieselotte Van der Donckt Bram Van Dyck 17

18 Communicatie en informatie Milieurama Stef Boogaerts Vrijwilliger milieubibliotheek Charles De Buyser Pers&Communicatie Joris Gansemans Vrijwilliger milieubibliotheek Liliane Leflot Campagnecommunicatie en Fondsenwerving Linda Sonck Verantwoordelijke Documentatiecentrum en kennisbeheer Lieve Vandeneede Beleidswerking Beleidscoördinator Jan Turf Integraal productbeleid, handhaving Esmeralda Borgo energie & mobiliteit Bram Claeys Integraal ruimtebeheer, Juridische & sociale instrumenten Erik Grietens Economie & milieu, Structurerende & economische instrumenten Saar Van Hauwermeiren Integraal waterbeheer Wim Van Gils Economie & milieu, landbouw Saar Van Hauwermeiren Omzetting verdrag van Aarhus Jeroen Lavrijssen Bewegingswerking Kwaliteitszorg gewestelijke en regionale verenigingen Chris Ceustermans Ondersteuning lokale verenigingswerking Nicolas De Baere Ondersteuning lokale beleidswerking (Tandemambassadeur) Steven Geirnaert 3.3. DE KOEPELFUNCTIE VAN BBL: EEN SOCIALE, DEMOCRATISCHE EN POLITIEKE OPDRACHT Belangenbehartiging inzake werkgevers- en subsidiegebonden dossiers Organisatieontwikkeling en deskundigheidsbevordering Omschrijving: Vanaf 1 januari 2004 trad een nieuw besluit houdende de erkenning en subsidiëring van de milieu- en natuurverenigingen in voege. Het besluit stipuleert in art 14: Ze (de koepel) ontvangt jaarlijks een bijzondere subsidie van drie procent op het totale begrotingskrediet van het besluit. Deze bijzondere subsidie gebruikt ze voor een ondersteunende dienstverlening aan de milieu- en natuurverenigingen, inzake organisatieontwikkeling en deskundigheidsbevordering. De bedoeling is de lidvereniging op het vlak van organisatie en beheer te versterken. Dit gebeurt door activiteiten als ontwikkeling en gegevensverzameling, vormingsprogramma s informatie en communicatie, begeleiding, en implementatie van kwaliteitszorg. BBL krijgt ook een vaste subsidiëring voor deze nieuwe opdracht. Met deze middelen werd in de loop van 2004 een sectorverantwoordelijke kwaliteitszorg aangeworven. Een andere deel van de middelen worden gebruikt om vorming, info (werkboek kwaliteitszorg voor natuur- en milieuverenigingen) en begeleiding op te zetten. Verantwoordelijke(n) intern: Chris Ceustermans (sectorverantwoordelijke kwaliteitszorg), Lode Conings en Danny Jacobs Type activiteit: ondersteuning bij beheer, ontwikkeling en kwaliteitszorg van verenigingen Verslag 2005: In 2004 werd een basis gelegd voor een structurele werking kwaliteitszorg en organisatieontwikkeling op sectorniveau. Dit via een werkboek kwaliteitszorg voor natuur- en milieuverenigingen dat in december 2004 werd verspreid. In 2005 werkt de werking sterker ingebed zowel in BBL als in de noden van de sector. Dat houdt in dat de werking organisatieontwikkeling deel uit maakt van het 18

19 bewegingsteam van BBL. Om beter op de noden van de sector in te spelen werd in de loop van 2005 ook een helpdesk gestart om de verenigingen bij te staan met vragen rond alle aspecten van organisatieontwikkeling: Kwaliteitszorg, vzw-wetgeving, vrijwilligerswetgeving, (rollende) planning, werkgeverinformatie, subsidiebesluit. Via dit opentrekken van de werking zowel qua organisatie als qua duidelijke inhoudelijke terreinen kunnen we de verenigingen nu zowat op elk terrein vakkundig bijstaan. Dit culmineerde eind 2005 in het online zetten van een ledenpagina waar veel materiaal inzake deze thema s terug te vinden is. Concreet werden rond de verschillende activiteiten volgende resultaten bereikt: -Gegevensverzameling 2005: we willen de verenigingen (in een eerste fase de gewestelijke, de regionale en de thematische en in een tweede fase de streekverenigingen) helpen om de sterkten en hun zwakten in kaart te brengen. o 10 verenigingen zijn volledig gestart met de zelfscan werkboek kwaliteitszorg in het eerste semester van 2005 o 3 verenigingen zijn in het najaar 2005 nog gestart o 10 verenigingen hopen in 2006 te starten als de verenigingssituatie voldoende stabiel is -Vorming 2005: er werden 9 vormingsmomenten en workshops georganiseerd (2 keer inzake subsidiebesluit, 2 trainingen voor gespreksleiders kwaliteitszorg, workshop rollend jaarprogramma en workshop DPSIR, een vorming vzw-wetgeving, een mediatraining en tenslotte een training inzake netwerking). Daarmee bereikten we 108 deelnemers van lidverenigingen. Sommige workshops gingen gepaard met het overhandigen van tools (DPSIR-tool en aanpakmethode rollend jaarprogramma). Het gebruik van die tools werd nadien ondersteund via de helpdesk (zie begeleiding). -Begeleidingen 2005: enerzijds was er de helpdesk organisatieontwikkeling en kwaliteitszorg die in de registratieperiode tussen 1 april en 15 december vragen voor bijstand en informatie rond hoger vermelde thema s kreeg. Dit toont duidelijk de nood aan directe begeleiding aan. Hiernaast was er ook procesbegeleiding rond een nieuwe platformstructuur in Limburg en rond de beleidsplanning van Voor Moeder Aarde. Eind 2005 werd ook een pilootproject rond beleidsplanning met vzw Durme opgezet dat vooral in 2006 loopt en moet leiden tot een toekomstcongres voor deze vzw. Ook werd eind 2005 een aanzet gegeven voor een vrijwilligersdag die zal plaatsvinden op 23 mei Van het systeem van begeleidings- en vormingskredieten werd in 2005 ook voor een eerste maal gebruik gemaakt. -Informatie en communicatie 2005: er verschenen, naargelang de actualiteit, 7 kwaliteitsbabbel als e- zines naar alle contactpersonen kwaliteitszorg in de verenigingen. Daarnaast verschenen nog een aantal informatiepakketten rond vzw-wetgeving, rollend jaarprogramma, DPSIR-model voor verslaggeving en inzake het subsidiebesluit. Alle informatie werd in december 2005 uiteindelijk gebundeld op de ledenpagina. Dit is een speciaal luik van de BBL website die alleen toegankelijk is voor de leden en waarop de leden tal van praktische info en tools vinden over de thema s waarbij BBL ondersteunt. Vanaf nu wordt die ledenpagina regelmatig geüpdatet. De concrete doorwerking van kwaliteitszorg bij onze verenigingen in 2005: Hoewel 2005 het eerste jaar was van de verbrede werking kwaliteitszorg, zijn er toch al resultaten en implementatie waar te nemen: o Bij een bevraging van de lidverenigingen over de nieuwe vzw-wetgeving bleek dat 24 van de 31 regionale verenigingen stellen dat zij hun statuten aan de nieuwe vzw-wetgeving hebben kunnen aanpassen. Bij het afsluiten van de enquête in december kregen van de 7 andere nog geen info, of waren deze nog bezig met de aanpassing. BBL heeft het afgelopen jaar veel tijd geïnvesteerd in het ondersteunen van haar leden op dit vlak. En dat lijkt resultaten af te werpen. o Reeds 10 verenigingen hebben eind 2005 via de uitgebreide methodiek van zelfscan kwaliteitszorg een zicht op hun sterkten en zwakten. De meeste hebben intussen rond diverse thema s een verbetertraject gestart. o Wat betreft het gebruik van het optionele (rollend) meerjarenprogramma hebben alle gesubsidieerde verenigingen, op één na zo n meerjarenprogramma ingediend. Begin 2006 analyseert het bewegingsteam van BBL de programma s om na te gaan in welke mate ze rollend zijn en wat goede en slechte ervaringen zijn met de in 2005 voorgestelde tools rollend jaarprogramma. 19

20 Vertegenwoordiging binnen Sociare, werkgeversfederatie van de sociaal-culturele Sector. Omschrijving: Sociare (ex-fwscw) werd in '92 opgericht naar aanleiding van de start van een Paritair Comité voor de sociaal-culturele sector (PC 329). Sociare is, aan Vlaamse kant, de enige werkgeversorganisatie in dat Paritair Comité. Daar onderhandelt ze namens haar (nu al meer dan 400) leden met de vakbonden over de arbeids- en loonsvoorwaarden. De akkoorden daarover gelden voor de hele sector, dus ook niet-leden, doordat ze kracht van wet hebben. Er zijn collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO) gesloten over onder andere het woon-werkverkeer, de indexering van de lonen, de sociale maribel, tussenkomsten voor risicogroepen, flexibele tewerkstelling, de oprichting van een vakbondsafvaardiging, extra verlofdagen voor werknemers tussen 35 en 45 jaar, gedeeltelijke arbeidsvrijstelling voor 45+ers, tijdskrediet en ondersteuning van management en vorming in de organisaties. Sociare laat ook de stem van haar leden horen in het Sociaal Fonds voor de sector, dat onder andere tussenkomt in de kosten voor opleiding en inschakeling van mensen uit de risicogroepen, in het Fonds Sociale Maribel, dat over de toekenning beslist van de gelden voor bijkomende jobs, tegenover Reprobel, waarmee een voordelige overeenkomst is gesloten met een vereenvoudigde aangifte en facturatie, en in de Vlaamse Confederatie van Social Profit Ondernemingen, die alle social profit werkgeversfederaties groepeert. BBL volgt tevens de bestuursorganen op van Sociare. Er worden de nodige initiatieven ontwikkeld richting aangesloten verenigingen-werkgevers met het oog op informatieverschaffing en begeleiding. Onze leden krijgen informatie uit de eerste hand. Informatie en advies over de sectorale CAO 's en de arbeidswetgeving in het algemeen. Met al hun vragen over de toepassing ervan kunnen ze op het secretariaat terecht. Verder krijgen ze informatie op studiedagen en op de vergaderingen van de (deel)sectorale overleggroep leefmilieu. Verantwoordelijke(n) intern: Lode Conings en Danny Jacobs Type activiteit: werkgeversvertegenwoordiging van verenigingen Partners: aangesloten verenigingen Budget: lidgelden betaald door aangesloten verenigingen aan Sociare Verslag 2005: het bewerkstelligen van een professionele behartiging van de werkgeversvertegenwoordiging van de tientallen sociaal-culturele verenigingen actief in de milieusector stond voorop in onze aanpak vanuit BBL. Via onze vertegenwoordiging van de milieusector in de Raad van bestuur van Sociare, het zetelen in het Paritair Comité 329 en het opvolgen van de werking van diverse fondsen konden we er tevens voor zorgen dat onze aangesloten verenigingen aangesterkt worden in hun werkgeversfunctie. Er werden de nodige initiatieven ontwikkeld voor de aangesloten verenigingen-werkgevers met het oog op informatieverschaffing en begeleiding. Onze leden kregen tevens informatie uit de eerste hand. Informatie en advies over de sectorale CAO 's en de arbeidswetgeving in het algemeen. Met al hun vragen over de toepassing ervan konden ze op het secretariaat terecht Algemene terugkoppeling met aangesloten verenigingen Regionaal Beraad(+), het overleg met regionale verenigingen en provinciale koepels Verantwoordelijke intern: Danny Jacobs, Steven Geirnaert Type activiteit: overleg en samenwerking Partners: regionale verenigingen, provinciale koepels en streekgebonden verenigingen actief in de stadsgewesten aangesloten bij BBL Vlaanderen vzw Verslag 2005: Teneinde regionale verenigingen beter te informeren en te betrekken bij de standpuntbepaling van BBL wordt minstens vier maal per jaar een regionaal beraad georganiseerd. Op deze beraden komen lokale/regionale beleidsdossiers of Vlaamse beleidsdossiers met een lokale impact. Lidverenigingen kunnen dossiers aanreiken die behandeling op het regionaal beraad behoeven. Het regionaal beraad heeft als doelstelling om informatie uit te wisselen en afspraken te maken. Volgende agendapunten worden op de agenda geplaatst: verenigingswerking gezamenlijke campagnewerking inhoudelijke werkingspunten In 2005 werd het regionaal beraad drie maal georganiseerd (3/2, 13/9 en 29/11). Daarnaast werd ook voor de eerste maal een regionaal beraad plus georganiseerd. Het regionaal beraad plus is een werkdag voor dezelfde doelgroep en vond plaats op 3/6 en 14/10. 20

Werkingsverslag 2007

Werkingsverslag 2007 Werkingsverslag 2007 Aangenomen door de Algemene Vergadering van BBL Brussel, donderdag 20 maart 2008 Bond Beter Leefmilieu is de pluralistische en onafhankelijke federatie van meer dan 140 landelijke

Nadere informatie

Campagnefoto Dag van Aarde, 20 april 2008, In ieder van ons schuilt een klimaatheld ROLLEND MEERJARENPROGRAMMA 2008-2009

Campagnefoto Dag van Aarde, 20 april 2008, In ieder van ons schuilt een klimaatheld ROLLEND MEERJARENPROGRAMMA 2008-2009 Campagnefoto Dag van Aarde, 20 april 2008, In ieder van ons schuilt een klimaatheld ROLLEND MEERJARENPROGRAMMA 2008-2009 Algemene Vergadering Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw Brussel, zaterdag 20 oktober

Nadere informatie

ROLLEND MEERJARENPROGRAMMA 2007-2008

ROLLEND MEERJARENPROGRAMMA 2007-2008 ROLLEND MEERJARENPROGRAMMA 2007-2008 Algemene Vergadering Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw Brussel, zaterdag 21 oktober 2006 Bond Beter Leefmilieu is de pluralistische en onafhankelijke federatie van

Nadere informatie

Ontwerp van samenwerkingsakkoord

Ontwerp van samenwerkingsakkoord Ontwerp van samenwerkingsakkoord Tussen: de Franse Gemeenschap Vertegenwoordigd door Mevrouw Fadila LAANAN, Minister van Cultuur, Audiovisuele Zaken, Gezondheid en Gelijkheid van Kansen En: de Vlaamse

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Hoofdstuk 1: Algemeen Artikel 1: naam De Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen wordt in dit reglement genoemd: FZO-VL. Artikel 2: maatschappelijke zetel FZO-VL heeft als

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS)

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Als erkende adviesraad van het gemeentebestuur groepeert de

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

Audiovisuele Mediacademie

Audiovisuele Mediacademie Audiovisuele Mediacademie mediarte.be, als spil voor talentmanagement in de audiovisuele sector mediacademie.be, als regisseur, moderator, facilitator en monitor voor talentmanagement in de audiovisuele

Nadere informatie

BELEID OP VLAK VAN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING: IN BELGIË EN DAARBUITEN

BELEID OP VLAK VAN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING: IN BELGIË EN DAARBUITEN BELEID OP VLAK VAN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING: IN BELGIË EN DAARBUITEN KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 1. Het landbouwdossier Het feit dat Westerse landbouwproducten de lokale markten in het Zuiden verstoren.

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten

Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten Datum 20/12/2013 Art. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Gecoördineerde tekst:

Gecoördineerde tekst: Gecoördineerde tekst: Decreet van 27 oktober 1998 houdende de erkenning en subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur (B.S.22-12-1998) Decreet

Nadere informatie

De Vlaamse strategische adviesraden: Organisatie, werking en resultaten

De Vlaamse strategische adviesraden: Organisatie, werking en resultaten Studiedag Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Slagkrachtige overheid 20 juni 2014 Naar een performante beleidsadvisering bij de Vlaamse overheid: Vraag en aanbod van beleidsadvies doorgelicht De Vlaamse

Nadere informatie

ADVIES Beleidsnota s Cultuur, Leefmilieu en Natuur

ADVIES Beleidsnota s Cultuur, Leefmilieu en Natuur ADVIES Beleidsnota s Cultuur, Leefmilieu en Natuur Op 26 oktober 2009 diende minister Joke Schauvliege haar beleidsnota s Cultuur en Leefmilieu/Natuur in bij het Vlaams Parlement. In deze beleidsdocumenten

Nadere informatie

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN ARTIKEL 1: oprichting Op datum van 27 juni 1968 werd de Stedelijke Raad voor de Derde Leeftijd te Sint-Niklaas opgericht. Er is een hernieuwing van de statuten

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur VLAAMS PARLEMENT DECREET houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor?

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? 8 Ondernemers voor Ondernemers Jaarverslag 2014 9 Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? Missie De missie van de vzw Ondernemers voor Ondernemers (opgericht in 2000) is het bevorderen van duurzame

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

DEELNAME AAN NATIONALE RADEN EN COMITÉS

DEELNAME AAN NATIONALE RADEN EN COMITÉS O6 DEELNAME AAN NATIONALE RADEN EN COMITÉS 6.1. Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap De Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap (NHRPH) onderzoekt dossiers die te maken hebben

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN DIRECTEUR

FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN DIRECTEUR FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN DIRECTEUR Onderwijsinstelling :... Instellingsnummer :... Schoolbestuur :... Scholengemeenschap/consortium : SG BLOM Nummer scholengemeenschap : 121921 Het arbeidsreglement,

Nadere informatie

Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van verenigingen met een specifiek educatieve werking

Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van verenigingen met een specifiek educatieve werking 9e Directie Dienst 91 Kunst en Cultuur Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van verenigingen met een specifiek educatieve werking HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Binnen de perken

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant BIJLAGE CONVENANT VRIJWILLIGERSWERK IN UITVOERING VAN HET PROTOCOL BETREFFENDE DE SAMENWERKING TUSSEN DE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN EN DE PROVINCIES TIJDENS DEZE LEGISLATUUR Motivering

Nadere informatie

Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw

Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw Vacature Maart 2015 De Moazoart biedt een onderkomen aan organisaties die werken met maatschappelijk kwetsbare groepen en creeërt ruimte voor ontmoeting, vorming,

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ARCHIEFBEHEERDER WELZIJNSKOEPEL WEST-BRABANT

FUNCTIEBESCHRIJVING ARCHIEFBEHEERDER WELZIJNSKOEPEL WEST-BRABANT BIJLAGE FUNCTIEBESCHRIJVING ARCHIEFBEHEERDER WELZIJNSKOEPEL WEST-BRABANT Voorafgaande opmerking : Deze functiebeschrijving mag niet worden beschouwd als een strikte limitatieve afbakening van de persoonlijke

Nadere informatie

Opdracht. Hoe? Agentschap Ondernemen bondig voorgesteld. Voorbereiden en uitvoeren van economie- en ondernemingsbeleid:

Opdracht. Hoe? Agentschap Ondernemen bondig voorgesteld. Voorbereiden en uitvoeren van economie- en ondernemingsbeleid: Agentschap Ondernemen bondig voorgesteld 25/02/2011 Opdracht Voorbereiden en uitvoeren van economie- en ondernemingsbeleid: Bedrijven door de crisis helpen Meer en sterker ondernemerschap Een meer groene

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ DE CAO NR. 38 VAN 6 DECEMBER 1983 BETREFFENDE DE WERVING EN SELECTIE VAN WERKNEMERS -------------------------

BIJLAGE BIJ DE CAO NR. 38 VAN 6 DECEMBER 1983 BETREFFENDE DE WERVING EN SELECTIE VAN WERKNEMERS ------------------------- BIJLAGE BIJ DE CAO NR. 38 VAN 6 DECEMBER 1983 BETREFFENDE DE WERVING EN SELECTIE VAN WERKNEMERS ------------------------- Zitting van vrijdag 10 oktober 2008 ---------------------------------------------

Nadere informatie

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen Internationale uitwisselingen tussen Aalsterse verenigingen en groepen/verenigingen in andere landen kunnen bij de betrokken

Nadere informatie

R A P P O R T Nr. 87 --------------------------------

R A P P O R T Nr. 87 -------------------------------- R A P P O R T Nr. 87 -------------------------------- Europese kaderovereenkomst betreffende inclusieve arbeidsmarkten Eindevaluatie van de Belgische sociale partners ------------------------ 15.07.2014

Nadere informatie

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven:

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden De organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden wordt vandaag geregeld met het decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie

Nadere informatie

DUTCH DATACENTER ASSOCIATION

DUTCH DATACENTER ASSOCIATION DUTCH DATACENTER ASSOCIATION Onze missie: De DDA verbindt de marktleidende datacenters in Nederland met als missie het versterken van de economische groei en het profileren van datacenters in de samenleving.

Nadere informatie

Projectsubsidies organisaties: doel

Projectsubsidies organisaties: doel Projectsubsidies organisaties: doel De projectsubsidiëring is erop gericht organisaties die niet structureel ondersteund worden, de kans te bieden om één project, afgerond in tijd en doelstelling, te realiseren.

Nadere informatie

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid Workshop HR-scan Naar een duurzaam HRM beleid Inhoud Voorstelling Wat is Human Resources? Overzicht bestaande tools Waarom de HRM Cockpit? Doel van de HRM Cockpit Opbouw van het model De HRM Cockpit Aan

Nadere informatie

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6 Index 1. Waar komen we vandaan? 1 2. Waar gaan we naartoe? 2 2.1 Missie 2 2.2 Visie 2 2.3 Doelstellingen 3 2.4 Strategie 4 2.4.1 Organisatie 4 2.4.2 Aanbod 4 2.4.3 Maatschappelijk rolmodel 4 2.4.4. Marketing

Nadere informatie

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool Metropolitan Voka Metropolitan bouwt aan de Brusselse metropool Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, bundelt zijn werking in de Brusselse

Nadere informatie

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur FUNCTIE/ORGAAN: Directeur Functiedoel: - De directeur is de eindverantwoordelijke van het PVT De Landhuizen en is verantwoordelijk voor de realisatie van de missie, de visie en het beleid binnen de doelstellingen

Nadere informatie

Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van instellingen voor sociaalcultureel voor volwassenenwerk in de provincie Limburg

Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van instellingen voor sociaalcultureel voor volwassenenwerk in de provincie Limburg Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van instellingen voor sociaalcultureel voor volwassenenwerk in de provincie Limburg BESLUIT VAN 18 MEI 1994 Gewijzigd: 16 juni 2004 De Provincieraad van

Nadere informatie

IMSIR Intercommunale voor Medico-Sociale Instellingen van de Rupelstreek Col. Silvertopstraat 15, 2850 Boom

IMSIR Intercommunale voor Medico-Sociale Instellingen van de Rupelstreek Col. Silvertopstraat 15, 2850 Boom IMSIR Intercommunale voor Medico-Sociale Instellingen van de Rupelstreek Col. Silvertopstraat 15, 2850 Boom 1. Plaats in het organigram INDIVIDUELE FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR Directie: algemene leiding

Nadere informatie

Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN

Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN De ondergetekenden De heer, Kennis, Jan, Fruithoflaan 106 bus 16, 2600 Berchem, 03/06/1983, Leuven Mevrouw, Adubango Uweka, Ines,

Nadere informatie

Leidraad voor het indienen van een aanvraag voor structurele subsidiëring of erkenning als landelijk georganiseerde jeugdvereniging

Leidraad voor het indienen van een aanvraag voor structurele subsidiëring of erkenning als landelijk georganiseerde jeugdvereniging Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 Brussel E-mail: subsidiedossierjeugd@cjsm.vlaanderen.be Leidraad voor het indienen van een aanvraag voor

Nadere informatie

Hoe het begon. 2008 Ondertekening declaration on climate change. 2009 Ondertekening covenant of mayors

Hoe het begon. 2008 Ondertekening declaration on climate change. 2009 Ondertekening covenant of mayors Antwerpen en het burgemeestersconvenant Hoe het begon 2003 Lokaal Kyotoprotocol: basis gelegd maar nood aan meer doorgedreven energiebeleid 2007 - Bestuursakkoord: Stad wil een voorbeeldige milieustad

Nadere informatie

Werk maken van werkbaar werk

Werk maken van werkbaar werk Comité Vlaams ABVV 6 maart 2012 Resolutie Werk maken van werkbaar werk Voor een goed begrip Kwaliteit van arbeid is al lang een vakbondseis. We hebben het tegenwoordig over werkbaar werk. Werkbaarheid

Nadere informatie

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014 Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014 1. OPDRACHTEN VAN HET OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN 1.1 Wettelijke basis De opdrachten van het Observatorium staan opgesomd

Nadere informatie

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven:

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO

Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO De Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO is een federale adviesraad die alle erkende interprofessionele en beroepsorganisaties samenbrengt. Als overlegforum

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD In Dentergem wordt een gemeentelijke culturele raad opgericht in uitvoering van het dekreet van 24 juli 1991 houdende de organisatie van het overleg en de inspraak

Nadere informatie

Samenwerken over sectoren heen

Samenwerken over sectoren heen Samenwerken over sectoren heen Inhoud In deze workshop wordt de betekenis en de meerwaarde van samenwerken tussen verschillende organisaties uitgewerkt. We schetsen hoe zo n samenwerking kan evolueren,

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen-Charter Buro Project.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen-Charter Buro Project. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen-Charter Buro Project. De visie en missie van Buro Project over MVO Buro Project streeft via haar MVO-charter een strategie voorop te stellen waarbij iedere stakeholder

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kalmthout Heuvel 39 2920 Kalmthout Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI KALMTHOUT/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen in Vlaanderen: mainstream?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen in Vlaanderen: mainstream? Maatschappelijk verantwoord ondernemen in Vlaanderen: mainstream? De Vos, A., Buyens, D. & De Stobbeleir, K. (2004). Panel Survey of Organizations in Flanders (PASO). Editie 2004. Dossier Mainstreaming

Nadere informatie

vzw Kempens Landschap

vzw Kempens Landschap vzw Kempens Landschap Een unieke en exemplarische landschapsvereniging vzw Kempens Landschap Een unieke en exemplarische landschapsvereniging In 1997 werd vzw Kempens Landschap opgericht om landschap en

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van FOPAS. Hoofdstuk I Zetel van FOPAS Art. 2

Huishoudelijk reglement van FOPAS. Hoofdstuk I Zetel van FOPAS Art. 2 Huishoudelijk reglement van FOPAS Hoofdstuk I Zetel van FOPAS Art. 2 Hoofdstuk II Beheerscomité Opdracht Art. 3 Samenstelling Art. 4 Stemming Art. 5 Voorzitter- en ondervoorzitterschap Art. 6 Secretariaat

Nadere informatie

STATUTEN CULTUURRAAD

STATUTEN CULTUURRAAD STATUTEN CULTUURRAAD 1. DOELSTELLING Art.1 Het Decreet op het lokaal en geïntegreerd Cultuurbeleid van 12 juli 2001 bepaalt dat de organisatie van advies en inspraak voor het cultuurbeleid een bevoegdheid

Nadere informatie

Stafmobiliteit gewikt en gewogen

Stafmobiliteit gewikt en gewogen Stafmobiliteit gewikt en gewogen Isabelle De Ridder Vlaamse Onderwijsraad Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) Strategische adviesraad voor het beleidsdomein onderwijs en vorming - Opdracht: o Adviezen op vraag

Nadere informatie

Decreet betreffende het algemeen welzijnswerk

Decreet betreffende het algemeen welzijnswerk Decreet betreffende het algemeen welzijnswerk 08/05/2009 HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen Art. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. Art. 2. In dit decreet wordt verstaan onder : 1 algemeen

Nadere informatie

Bijlage 3. Intern reglement van het Auditcomité

Bijlage 3. Intern reglement van het Auditcomité Bijlage 3 Intern reglement van het Auditcomité 1. Samenstelling en vergoeding Het Comité bestaat uit twee leden die door de Raad van Bestuur van de Zaakvoerder worden aangeduid uit de onafhankelijke Bestuurders.

Nadere informatie

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder. vzw Zevenbunder, NIEUWE STATUTEN Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008 De statuten van de vzw worden gewijzigd door de volledige vervanging van de teksten, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE VAN DE GEBRUIKERSGROEP

REGLEMENT VAN ORDE VAN DE GEBRUIKERSGROEP PROJECT : PRISMA is een project met steun van het IWT, ter bevordering van de online marketing in de autocarsector. (IWT projectnummer «130828») De gebruikersgroep REGLEMENT VAN ORDE VAN DE GEBRUIKERSGROEP

Nadere informatie

BBL en Beweging. Naar een sterke community

BBL en Beweging. Naar een sterke community BBL en Beweging Naar een sterke community Onze opdracht verenigingen aansterken in hun streven naar een grotere impact Ons team Elien Sohier Laurien Spruyt Nik Meeusen een community van verenigingen...

Nadere informatie

Integraal jaarverslag 2010

Integraal jaarverslag 2010 Integraal jaarverslag 2010 Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw koepel van 140 Vlaamse milieuverenigingen VERSLAG VOORGELEGD AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DINSDAG 29 MAART 2010 Disclosure on economic,

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

Steunpunt duwobo. provincie West-Vlaanderen: voorstelling

Steunpunt duwobo. provincie West-Vlaanderen: voorstelling Steunpunt duwobo provincie West-Vlaanderen: voorstelling Wat is het steunpunt duwobo? Steunpunt duurzaam wonen en bouwen Gegroeid vanuit de transitiearena duurzaam wonen en bouwen (Vlaams platform) Naar

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN 1.OPRICHTING Er wordt te Kortenaken een lokaal overleg kinderopvang en onderwijs opgericht, dat als adviesgevend orgaan wordt erkend.

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

PROVINCIAAL REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN SUBSIDIES AAN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN, DIE ACTIEF ZIJN IN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

PROVINCIAAL REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN SUBSIDIES AAN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN, DIE ACTIEF ZIJN IN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT PROVINCIAAL REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN SUBSIDIES AAN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN, DIE ACTIEF ZIJN IN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT Artikel 1. Binnen de perken van de daartoe op de begroting van

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S)

INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S) INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S) 8 september 2015 Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 We betrekken zo veel als mogelijk de lokale besturen bij het erfgoedbeleid en bij de maatregelen die

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

WORKSHOP Beleveren van winkels: laden en lossen met minder hinder

WORKSHOP Beleveren van winkels: laden en lossen met minder hinder WORKSHOP Beleveren van winkels: laden en lossen met minder hinder Leen Christiaens Kabinet minister-president Kris Peeters 14 mei 2009 Flanders Logistics: hoe de logistieke sector op een duurzame manier

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Naar een optimale relatie tussen mens en werk

Naar een optimale relatie tussen mens en werk Naar een optimale relatie tussen mens en werk Wij optimaliseren de mens-werkrelatie In een veranderende omgeving kan uw bedrijf of organisatie niet achterblijven. Meer dan ooit wordt u uitgedaagd om de

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZG/15/050 BERAADSLAGING NR. 15/022 VAN 7 APRIL 2015 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DE

Nadere informatie

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek SBO maatschappelijke finaliteit Prof. Dr. Ann Jorissen (UA) IWT, 11 januari 2010 1 Effective Governance of Private Enterprises: the influence

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Rol van de provincies in het stiltegebiedenbeleid. Lut Muyshondt geluidsdeskundige Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek

Rol van de provincies in het stiltegebiedenbeleid. Lut Muyshondt geluidsdeskundige Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek Rol van de provincies in het stiltegebiedenbeleid Lut Muyshondt geluidsdeskundige Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek Historiek 1989: eerste inventarisatiestudie prof. Gysels (OLM-RUG) Zoeken naar

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING IN VLAANDEREN

INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING IN VLAANDEREN K.U.Leuven Instituut voor de Overheid Universiteit Antwerpen Universiteit Gent Hogeschool Gent www.steunpuntbov.be INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING IN VLAANDEREN Ellen Wayenberg & Filip De Rynck Spoor Bestuurlijke

Nadere informatie

Schrijf in voor de projectoproep Kinderen en tieners in de nevelstad.

Schrijf in voor de projectoproep Kinderen en tieners in de nevelstad. Schrijf in voor de projectoproep Kinderen en tieners in de nevelstad. Een belevingsonderzoek bij kinderen en tieners in uw gemeente. Het project in een notendop: Een groot deel van Vlaanderen is noch stad,

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. Bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. Bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum Bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen

Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen Legal insight, inside Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen Het beroep van bedrijfsjurist is relatief jong. De wet die dit beroep erkende en het Instituut voor bedrijfsjuristen

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Juli. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Juli. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Juli. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Juli. Solutions for Human Resources. 2011 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS Résidence de la Lyre, 19 1300 Wavre Tel : +32 (0)10 43 98 83 www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S

Nadere informatie

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 1. Inleiding Dit verslag bevat de informatie zoals bepaald in artikel 15 van de wet van 22 juli 1953 houdende de oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren, aangepast

Nadere informatie

pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen

pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen dhr. Arne Oosthuyse projectcoördinator Voka - Kamer van Koophandel O-Vl. VON-sessie: Allochtoon ondernemerschap in Vlaanderen Donderdag 9 juni 2011 Huis van de

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ----------------------------------------------------------------------------------

Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ---------------------------------------------------------------------------------- CENTRALE RAAD VOOR HET BEDRIJFSLEVEN NATIONALE ARBEIDSRAAD ADVIES Nr. 1.402 Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ----------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Participatiedecreet. Infofiche 1. WAT VOORAFGING

Participatiedecreet. Infofiche 1. WAT VOORAFGING Infofiche Participatiedecreet Het participatiedecreet legt de voorwaarden vast waaraan studentenparticipatie in het Vlaamse hoger onderwijs moet voldoen. VVS heeft nog enkele vragen om dit decreet aan

Nadere informatie

Nieuwe regels voor uitzendarbeid

Nieuwe regels voor uitzendarbeid Nieuwe regels voor uitzendarbeid N E W S L E T T E R, 1 7 J U L I 2 0 1 3 I N H O U D : Nieuw motief: instroom Opeenvolgende dagcontracten Uitgebreider informeren van de Geleidelijke afschaffing van de

Nadere informatie

3. Worden transfers en schorsingen van leden van de VFV uitgevoerd door de VFV of door de KBVB? Indien niet, waarom?

3. Worden transfers en schorsingen van leden van de VFV uitgevoerd door de VFV of door de KBVB? Indien niet, waarom? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 441 van BARBARA BONTE datum: 17 maart 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Voetbalfederatie Vlaanderen (VFV) - Autonome werking Door

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD VOOR WETENSCHAPSBELEID

VLAAMSE RAAD VOOR WETENSCHAPSBELEID VLAAMSE RAAD VOOR WETENSCHAPSBELEID ADVIES BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN DE INFORMATIE EN DE BEVORDERING VAN DE VLAAMSE PARTICIPATIE INZAKE DE EUROPESE R & D-PROGRAMMA S. VRWB-R/ADV- 15 16 november 1989.

Nadere informatie

Concreet aan de slag: checklist strategisch vto-beleidsplan

Concreet aan de slag: checklist strategisch vto-beleidsplan Concreet aan de slag: checklist strategisch vto-beleidsplan De weg is belangrijker dan de wegwijzer Tussen de wil om het huidige vormingsbeleid meer af te stemmen op de uitdagingen inzake toenemende kwaliteitseisen

Nadere informatie

ZUID-HOLLAND ZUID WERKDOCUMENT. 2 juli 2012

ZUID-HOLLAND ZUID WERKDOCUMENT. 2 juli 2012 ZUID-HOLLAND ZUID WERKDOCUMENT 2012 2013 2 juli 2012 Inhoudsopgave blz. Voorwoord 3 1. Inleiding 3 1.1 Missie, en doelstelling 3 1.1.1 Missie 1.1.2 Doelstelling 1.2 Bestuurlijke organisatie 4 1.3 Financieel

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

SERV Internationaal. SERV: een open visie op de wereld

SERV Internationaal. SERV: een open visie op de wereld SERV: een open visie op de wereld De Vlaamse sociale partners zijn sterk begaan met wat er zich in de wereld buiten Vlaanderen en België afspeelt. Vlaanderen is geen eiland en de internationale gebeurtenissen

Nadere informatie

Naar de kern. Thema 1: De kern van het ondernemen ...

Naar de kern. Thema 1: De kern van het ondernemen ... Thema 1: De kern van het ondernemen overheid klanten leveranciers leefomgeving onderneming werknemers... mede-eigenaars drukkingsgroepen en actiecomités U Ondernemen doet iemand in de eerste plaats uit

Nadere informatie

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen Opschrift Datum Gewijzigd bij Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid 6 juli 2012 Decreet van 19 december 2014 houdende

Nadere informatie

Staten-Generaal Opvang en Vrije tijd van schoolkinderen. Docentendag Pedagogie Jonge Kind 12 september 2014

Staten-Generaal Opvang en Vrije tijd van schoolkinderen. Docentendag Pedagogie Jonge Kind 12 september 2014 Staten-Generaal Opvang en Vrije tijd van schoolkinderen Docentendag Pedagogie Jonge Kind 12 september 2014 Doel en opzet Basisprincipes Voorbereidende werkgroepen Resultaat van de Staten-Generaal Vooraf

Nadere informatie