Een zero-emission Utrecht CS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een zero-emission Utrecht CS"

Transcriptie

1 PROJECT Een zer-emissin Utrecht CS Infrmatie vr de leerlingen Inhud 1 De pdracht 2 Het berep 3 De rganisatie 4 Begeleiding 5 Berdeling en evaluatie A Plan van Aanpak B Persnlijk verslag C Evaluatie van mezelf D Evaluatie van een ander teamlid [1] PROJECT Een zer-emissin Utrecht CS [Technasium] mei 2008

2 Geachte dcent, Vr u ligt de dr Mvares en het Gerrit Rietveld Cllege ntwikkelde les ver een zer-emissin Utrecht Centraal Statin. Dit prjectbekje is speciaal vr de leerlingen geschreven. De leerling functineert in dit prject als pdrachtnemer en krijgt hierbij de rl van energietechnicus bij Mvares. Een dergelijk prject beginnen wij eventueel met een intrductiecllege ver de rl van energietechnicus bij een bedrijf als Mvares. Halverwege het prject gaan we een keer kijken naar de tussentijdse presentaties van de leerlingen m ze te helpen binnen de ingeslagen richtingen. Uiteindelijk presenteren de vier tt zes beste grepjes van de deelnemende klassen hun plssingen in het bedrijfsrestaurant van Mvares. Na een spannende finale, juryberaad en prijsuitreiking is het prject ten einde. Samen met de leerlingen en dcenten ervaren wij dit prject als een maatschappelijk relevant en stimulerend prject. De leerlingen ntdekken wat het vak energietechniek inhudt en maken kennis met tal van duurzame technlgieën. Mcht u ver dit prject f ver nze samenwerking ng vragen hebben, dan kunt u cntact pnemen met: Anne-Jan van Hulst, prjectleider Jet-Net bij Mvares: / Veel leesplezier en met vriendelijke gret, Anne-Jan van Hulst MSc Mvares [2] PROJECT Een zer-emissin Utrecht CS [Technasium] mei 2008

3 1 DE OPDRACHT Een zer-emissin Utrecht CS Waar je werkt Je bent energietechnicus in dienst van Mvares. Als er nderzek met wrden gedaan p het gebied van energievraagstukken wrd jij ingeschakeld. Mvares is een advies- en ingenieursbureau dat veel werk det vr de sprwegen. De deskundigen van Mvares ntwerpen, nderzeken en adviseren. Mvares hudt zich bezig met mbiliteit en infrastructuur. Twee vrbeelden van prjecten waaraan ze meewerken zijn de Hgesnelheidslijn-Zuid en de Betuwerute. Mvares en energie Nederland heeft een van de drukste sprwegnetten van de wereld. En de grei is er ng lang niet uit. Dat betekent dat er nu al veel energie wrdt verbruikt p en rnd het spr en dat dat in de tekmst alleen maar zal tenemen. Met de wereldwijde rep m een schner milieu en de stijgende ksten van bijvrbeeld lie is het de uitdaging vr Mvares m p zek te gaan naar zwel energiebesparende ideeën als brnnen vr grene energie. Situatie PrRail is het bedrijf dat verantwrdelijk is vr alles wat met het spr te maken heeft, zals bijvrbeeld seinen, bvenleidingen, enzvrts. PrRail met k zrgen vr nieuwbuw van het spr. Daarm buwen ze statins, viaducten, geluidsschermen, bruggen en sprverdubbelingen. Wat is er aan de hand? Utrecht CS met wrden verbuwd. PrRail wil dat het statin Zer-emissin wrdt. Dus ttaal geen uitstt van CO 2. Dit met decentraal, wat betekent dat het statin niet afhankelijk is van een strmleverancier maar zelf duurzame strm pwekt in/p/m het statin. Mvares wil de pdracht graag den en met dus een z ged mgelijk plan indienen bij PrRail. Daar ga jij hen bij helpen. De pdrachtgever PrRail vraagt een advies aan Mvares. Dit advies zullen zij gebruiken bij de uiteindelijke plannen vr Utrecht CS. Juw team werkt in pdracht van de heer Herke Stuit van Mvares, hij is adviseur bij de afdeling innvatie. Deze afdeling wil meegaan in de trend duurzaam buwen m een bijdrage te leveren aan het tegengaan van het breikaseffect. De pdracht Verzin een vernieuwende plssing vr de strmvrziening in Utrecht CS. Het nderzek met leiden tt een adviesrapprt en een visuele vrstelling van jullie plssing. In het adviesrapprt staat beschreven waar er p Utrecht CS bezuinigd kan wrden en met de visualisatie wrdt duidelijk he jullie de bendigde energie pwekken. Jullie presenteren het adviesrapprt samen met de plssing aan meneer Stuit van Mvares. [3] PROJECT Een zer-emissin Utrecht CS [Technasium] mei 2008

4 De pdrachtgever PrRail wil dat een aantal zaken in het advies meegenmen wrdt: 1 Een nderzek naar duurzame energiebrnnen Energie van windmlens en uit znnecellen is bekend bij veel mensen, maar p welke manier kan je ng meer energie pwekken znder te vervuilen? PrRail wil in het adviesrapprt een ged verzicht van bestaande alternatieve energiebrnnen. Zek naar vrbeelden van gebuwen f systemen waarbij gebruik wrdt gemaakt van duurzame energiepwekking. Een nieuw wisselverwarmingssysteem Wissels berijdbaar huden p een betruwbare en betaalbare manier, k nder extreme mstandigheden. Dit systeem maakt gebruik van een vlp beschikbare natuurlijke energiebrn: aardwarmte. Het gebruik van de milieuvriendelijke bdemwarmte reduceert de C0 2 -uitstt tt vrijwel nihil. Zie 2 Wat zijn je ideeën? PrRail wil weten welke duurzame energiebrnnen jij wil gebruiken en dat je bekijkt f je die in/p/m het statin kan tepassen. Als je bijvrbeeld 20 windmlens ndig hebt m aan de vraag te vlden, heb je dan wel ruimte m die te plaatsen? Denk bij mgelijkheden juist aan innvatieve dingen! Kan jij iets nieuws bedenken m energie p te wekken? Natuurlijk met de essentiële functies van het statin blijven bestaan. 3 Levert juw plssing vldende energie? PrRail wil een nderzek naar de bestaande situatie. Wat vr energieverbruikers zijn er p Utrecht CS en waar zu er bezuinigd kunnen wrden? De resultaten van dit energienderzek wrden pgenmen in jullie adviesrapprt. Denk bij het zeken aan begrippen als duurzaamheid, CO 2 -balans, energiezuinig, etc. NB. Het gaat dus niet m de strm die de treinen ndig hebben, maar puur m het statin zelf. Als je weet wat vr energieverbruikers er zijn dan is de vlgende stap m te bepalen wat hun ttale verbruik is. Daarmee bepaal je heveel energie de alternatieve energiebrnnen meten leveren. Mvares en andere ingenieurbureaus werken met standaarden. Z weten ze bijvrbeeld wat een kantrpand per m 2 gemiddeld verbruikt. Je kan zelf p zek naar deze standaarden f gebruik maken van de helpdesk (zie hfdstuk 4). Beschrijf in je adviesrapprt he juw plssing aan de energievraag vldet. 4 Maak plssing visueel Maak een visuele vrstelling van de plssing die jullie adviseren. Afrnding Als afrnding geef je een presentatie aan meneer Stuit van Mvares. Breng ged naar vren wat je nderzcht hebt en wat de sterke punten zijn van jullie plssing. Hij is vral k benieuwd naar energiebrnnen die je bewust niet wil tepassen. Omdat hij werkt vr de afdeling innvatie zullen nieuwe ideeën zrgen vr een hge waardering! [4] PROJECT Een zer-emissin Utrecht CS [Technasium] mei 2008

5 2 HET BEROEP Energietechnicus Heb jij ng een beetje energie(verbruik)? Je gebruikt de hele dag dr energie. Niet alleen zelf drdat je beweegt, maar k elektriciteit. Denk maar aan de lampen bven je hfd f de batterij in je mbiel f MP3-speler. Het berep Energietechniek gaat ver het pwekken, ververen en tepassen van energie; van hgspanningsleiding tt stpcntact en alles er tussenin. Als er plannen vr een nieuw gebuw wrden gemaakt zal jij wrden ingehuurd m te bedenken he de energievrziening geregeld met wrden. Je weet k wat er leeft in de plitiek. En dat is niet alleen weten welke nieuwe wetten er aangenmen wrden, maar k prbeer te vrspellen wat men ver 5 jaar wil. Werkzaamheden Je geeft advies bij buwprjecten welke energiesysteem gebruikt met wrden. Vernieuwing is belangrijk in je vak. Als een bestaand systeem gedkp is in de aanschaf, maar duur in gebruik dan zal jij adviseren m een nieuw systeem te gebruiken dat uiteindelijk gedkper is. Je hebt veel cntact met andere mensen. Opdrachtgevers, andere adviseurs en technici die in het prject werken, de architect, etc. Om een ged advies te geven met je natuurlijk ged p de hgte zijn van alle systemen die er bestaan. Dat betekent vakliteratuur bijhuden, (internatinale) cngressen bezeken, etc. Als je een innvatief idee hebt dan zal je dat bespreken met mensen die ervaring hebben p dat gebied. Wil je bijvrbeeld iets den met aardwarmte maar weet je niet he je dat technisch met uitveren, dan zal je mensen f bedrijven zeken die dat wel weten. De pleiding Echt een pleiding vr Energietechnicus bestaat niet. Wel een bekende pleiding is elektrtechniek. De pleiding elektrtechniek kent drie hfdstrmen. Energietechniek is er daar een van. Daar hud je je bezig met de pwekking, distributie en gebruik van energie. Het vakgebied van een elektrtechnicus is veelzijdiger gewrden. De laatste jaren is er steeds meer aandacht vr transprt, pslag en pwekking van elektriciteit. Het liefst p een veilige en milieuvriendelijke manier, zals met windmlens. De pleidingen elektrtechniek maken allemaal gebruik van een f andere vrm van prjectnderwijs. In grepjes werk je aan prblemen uit de latere berepspraktijk. Natuurlijk is bij HBO elektrtechniek enige aanleg vr de exacte vakken gewenst. Met een HAVOf VWO-prfiel Natuur & Gezndheid (NG) f Natuur & Techniek (NT) kun je direct aan de studie beginnen. VWO ers met een ander prfiel kunnen k aan deze studie beginnen, als ze wiskunde en natuurkunde hebben gevlgd. De pleiding Elektrtechniek/Energietechniek is te vlgen p veel hgeschlen in Nederland. Zie In nze regi zijn er p de universiteit van Utrecht verschillende pleidingen die zich bezighuden met energievraagstukken. Zals Milieunatuurwetenschappen, Natuurwetenschap en Innvatiemanagement en k de studies Natuur- en scheikunde. De technische universiteiten in Nederland (Twente, Delft en Eindhven) huden zich uiteraard meer bezig met de technische kant van energie. Denk maar aan de wedstrijden vr de snelste elektrische aut s. [5] PROJECT Een zer-emissin Utrecht CS [Technasium] mei 2008

6 Berepsprfiel energietechnicus, nderzeken Cmpetentie Belang vr de functie nauwelijks behrlijk erg speciaal Individueel werken zelfreflectie vragen stellen! kritisch ver nderzeksresultaten! werken znder eindpunt ambitie en interesse uitstralen Kennisgerichtheid gebruiken basiskennis & specifieke kennis analyseren van gegevens! hfd- en bijzaken nderscheiden! de lat hg leggen psitineren van het eigen nderzek Prcesgericht werken vruit denken cmmuniceren penstaan vr nieuwe infrmatie presenteren nderzek dcumenteren Drzettingsvermgen discipline mgaan met kritiek eigen ngelijk erkennen mgaan met mislukkingen kalm blijven [6] PROJECT Een zer-emissin Utrecht CS [Technasium] mei 2008

7 3 DE ORGANISATIE Grepsindeling Tijdens het eerste dagdeel van dit prject wrden er teams samengesteld. In een ged team werken mensen samen met verschillende kwaliteiten. Lees de infrmatie ver het berep en het berepsprfiel in de handleiding. Schrijf daarna hiernder drie kwaliteiten van jezelf p die ged van pas kmen bij deze pdracht en dit berep. Kwaliteit 1: Kwaliteit 2: Kwaliteit 3: Iedereen heeft zwaktes. Daaraan kan je werken. Geef hiernder aan wat vr ju een leerpunt is. Zwakte: Rster Dagdeel 1 Dagdeel 2 Week 1 Intrductie van de pdracht. Excursie naar Utrecht CS Indelen grepjes. Plan van aanpak. Gren licht dr de dcent. Week 2 Maken plan van aanpak week 2. Gren licht dr de dcent. Uitveren plan van aanpak week 2. Week 3 Maken plan van aanpak week 3. Gren licht dr de dcent. Uitveren plan van aanpak week 3. Persnlijk verslag Uitveren plan van aanpak week 2. Persnlijk verslag. Uitveren plan van aanpak week 3. Persnlijk verslag. Ergens halverwege zal dhr. Stuit een bezek brengen aan de klas en met elk grepje een krte presentatie geven ver wat ze p dat mment hebben. Week 4 Maken plan van aanpak week 4. Gren licht dr de dcent. Uitveren plan van aanpak week 4. Week 5 Maken plan van aanpak week 5. Gren licht dr de dcent. Uitveren plan van aanpak week 5. Gesprek dcent met elke grep. Persnlijk verslag. Uitveren plan van aanpak week 5. Verslaglegging in je lgbek. Week 6 Afrnden pdracht + vrbereiden presentatie. Afrnden pdracht + vrbereiden presentatie Drmailen definitief verslag naar dhr. Stuit zdat hij het alvast kan drlezen. Week 7 Presentaties en prductberdeling. Prcesberdeling en evaluatie. [7] PROJECT Een zer-emissin Utrecht CS [Technasium] mei 2008

8 Materiaalvrziening Internet De vlgende sites hebben wij gebruikt vr deze pdracht: Nederland Reisinfrmatie Statinsinfrmatie Over het WWF Natuurbescherming Werkterreinen Klimaatverandering Wat det het WWF Energiezuinig buwen Overige inf Er zal veel infrmatie beschikbaar zijn p internet ver het nderwerp energie en de besparing ervan. Denk k aan beken f brchures die je zu kunnen raadplegen en bedrijven die je kan bellen f mailen. Knutselmateriaal Als je vr je visuele vrstelling van je plssing gebruik wilt maken van bepaalde materialen, verleg dat dan met je dcent. Hij weet wat er vr materialen beschikbaar zijn en kan anders eventueel zrgen dat het wrdt aangeschaft. Denk dus minimaal een week vruit! Eigen materiaal Het is handig m per grepje een digitale camera te hebben. En zelf zrg je natuurlijk vr een ged gevulde etui. [8] PROJECT Een zer-emissin Utrecht CS [Technasium] mei 2008

9 4 BEGELEIDING Begeleidende dcenten De dcenten die dit prject begeleiden zijn: Ester Ernst, dcent Bilgie Sybren de Jng, dcent Natuurkunde Fred Pruis, dcent Bilgie Helpdesk Je hebt de mgelijkheid m vragen te stellen aan een echte energietechnicus. Stel deze vraag eerst aan je eigen dcent. Als hij testemming geeft stuur je een aan de Technatr Hij zal dan berdelen welke vragen drgestuurd wrden aan de deskundige bij Mvares. Deze deskundige zal één keer per week de vragen van alle klassen beantwrden. Het duurt dus minimaal een week vrdat je antwrd hebt. Plan van aanpak en gren licht Aan het begin van elke week maak je met je team een plan van aanpak (zie het frmulier Plan van Aanpak achterin deze handleiding). Daarin schrijf je p wat je deze week gaat den en he jullie team de taken verdeeld. De begeleidende dcent met gren licht geven. Dat betekent dat er een handtekening nder het plan van aanpak wrdt gezet. Pas dan mgen jullie met het werk aan de slag. Persnlijk verslag Iedereen maakt elke week een persnlijk verslag. Je beschrijft he het werk verlpen is en wat juw bijdrage is geweest. Meld waar je tevreden ver bent, maar nem zeker k zaken die je wilt verbeteren. De dit steeds aan het eind van de week. Je verzamelt p deze manier gegevens die je later kunt gebruiken vr de prcesberdeling en de evaluatie. De dcent kan p elk mment je persnlijke verslagen pvragen zdat hij kan zien f het bijgewerkt is en m te zien wat er in staat. Zrg dat je ze tijdens het prject steeds bij je hebt. Ruzie f vastlpen Als het team vastlpt f ruzie krijgt, blijf er dan niet mee rndlpen. Verberg het niet vr de dcenten, daar verlies je een helebel tijd mee. Stap p tijd p de dcent af en maak een afspraak m ver de prblemen te praten. De dcent kan je helpen m weer p het gede spr te kmen. Vakdcenten Het kan gebeuren dat je iets wilt weten dat de begeleidende dcent(en) jullie niet kunnen leren, maar wel een bepaalde vakdcent. De dcent tekenen kan jullie bijvrbeeld uitleggen he je driedimensinaal kunt tekenen, f een dcent die ged is met cmputers kan je helpen met een Pwerpintpresentatie. Alle dcenten zijn p de hgte van het prject. Als je hulp ndig hebt van een bepaalde vakdcent vraag dan in de les f de dcent er een paar minuten aandacht aan wil besteden. Vragen staat altijd vrij. [9] PROJECT Een zer-emissin Utrecht CS [Technasium] mei 2008

10 5 BEOORDELING EN EVALUATIE Prductberdeling (de punten vr dit nderdeel krijg je als team) Onderdeel Maximaal te behalen punten Behaalde punten 1 Adviesrapprt en visuele vrstelling plssing 25 punten punten 2 Eindpresentatie 25 punten punten Ttaal 50 punten punten Prcesberdeling (de punten vr dit nderdeel krijg je individueel) Onderdeel Maximaal te behalen punten Behaalde punten 1 Prcesgericht werken He zrg jij ervr dat de grep ged kan samenwerken? 2 Aandeel bij beslissingen Wie brengt de meeste ideeën in? Wie stelt de beste vragen daarver? 3 Taakvervulling He efficiënt ga je met je tijd m? 4 Afspraken maken en nakmen Wat is je aandeel bij het maken van het PvA en de je wat is afgesprken? 20 punten punten 10 punten punten 10 punten punten 10 punten punten Ttaal 50 punten punten Evaluatie (hier krijg je geen punten vr, maar het is een verplicht nderdeel) Onderstaande vaardigheden wrden dr een energietechnicus het belangrijkst gevnden vr het uitefenen van hun berep. Daarm zijn dit de vaardigheden waar je naar kijkt bij het evalueren. He ged kun jij dit? He graag de jij dit? Waar zu je beter in kunnen en willen wrden? Vragen stellen - Kan je interessante vragen bedenken ver het nderwerp waarmee je aan het werk gaat? - Kan je vragen stellen die zrgen dat je de infrmatie krijgt die je ndig hebt? Kritisch ver nderzeksresultaten - Weet je zeker dat de infrmatie die je van internet haalt klpt? - Ben je niet te snel tevreden met je resultaten? Analyseren van gegevens - Weet je het verschil tussen bijvrbeeld kwh en megawatt? - Begrijp je alle technische termen? Hfd- en bijzaken nderscheiden - Weet je wanneer details juist wel belangrijk zijn en wanneer niet? - Hu je de hfdpdracht steeds ged vr gen? [10] PROJECT Een zer-emissin Utrecht CS [Technasium] mei 2008

11 A PLAN VAN AANPAK Teamleden: Begeleider: Week van het jaar: Naam van het prject: Prjectweek: Een zer-emissin Utrecht CS In te vullen Onderdeel Aan welk nderdeel f nderdelen gaan jullie deze week werken? Vragen Welke vragen heeft de pdrachtgever bij dit nderdeel? Taakverdeling He verdelen jullie de werkzaamheden? En heveel tijd kst elk? NB. Mail tijdig je dcent welk materiaal je ndig hebt! Tijd Afspraken Welke afspraken maken jullie ver: A wanneer jullie verleggen B wanneer iets af met zijn A B Resultaten Wat willen jullie af hebben aan het eind van de week? Gren licht dr de dcent: (handtekening) [11] PROJECT Een zer-emissin Utrecht CS [Technasium] mei 2008

12 B PERSOONLIJK VERSLAG Naam: Begeleider: Week van het jaar: Naam van het prject: Prjectweek: Een zer-emissin Utrecht CS Wat heb ik deze week gedaan? Kijk naar juw taken in jet PvA. He heb ik deze week gewerkt? Waar ben je tevreden ver? Wat kan je verbeteren? Schrijf iets ver minimaal twee punten uit de prcesberdeling: Schrijf iets ver minimaal twee punten uit het berepsprfiel: [12] PROJECT Een zer-emissin Utrecht CS [Technasium] mei 2008

13 C EVALUATIE VAN MEZELF Prject Paraaf dcent Prjectnaam Berep Een zer-emissin Utrecht CS Energietechnicus Klas Naam Lijkt het berep mij iets? Ja /nee, mdat Onderdeel He ged was ik hierin? Slecht Niet z ged Best ged Heel ged Vragen stellen Kritisch ver nderzeksresultaten Analyseren van gegevens Hfd- en bijzaken nderscheiden Ruimte vr een pmerking: Onderdeel Wat vinden anderen van mij? Slecht Niet z ged Best ged Heel ged Vragen stellen Kritisch ver nderzeksresultaten Analyseren van gegevens Hfd- en bijzaken nderscheiden Als ik kijk naar het prces, wat zijn dan mijn gede vrnemens bij een vlgend prject? [13] PROJECT Een zer-emissin Utrecht CS [Technasium] mei 2008

14 D EVALUATIE VAN EEN ANDER TEAMLID Let p! Dit de je vr jezelf znder dat de ander meekijkt! Prject Prjectnaam Een zer-emissin Utrecht CS Klas Mijn naam Naam teamlid Onderdeel He ged was hij/zij hierin? Slecht Niet z ged Best ged Heel ged Vragen stellen Kritisch ver nderzeksresultaten Analyseren van gegevens Hfd- en bijzaken nderscheiden Ruimte vr een pmerking: [14] PROJECT Een zer-emissin Utrecht CS [Technasium] mei 2008

Let op!! Niet zwemmen i.v.m. blauwalg. Leerdoelen: Kerndoelen Curriculum watereducatie SLO: NME leergebied: Werkvormen: Vakgebied: Niveau: Tijdsduur:

Let op!! Niet zwemmen i.v.m. blauwalg. Leerdoelen: Kerndoelen Curriculum watereducatie SLO: NME leergebied: Werkvormen: Vakgebied: Niveau: Tijdsduur: Let p!! Niet zwemmen i.v.m. blauwalg Vakgebied: Niveau: Tijdsduur: Bilgie, Aardrijkskunde klas 3 hav/vw ± 140 minuten Niet zwemmen i.v.m. blauwalg, we zien deze brden steeds vaker. Maar wat is blauwalg

Nadere informatie

LOOPBAANORIËNTATIE VMBO-4 Periode 1 t/m periode 3

LOOPBAANORIËNTATIE VMBO-4 Periode 1 t/m periode 3 LOOPBAANORIËNTATIE VMBO-4 Peride 1 t/m peride 3 In leerjaar 4 met je de keus gaan maken; wat wil jij gaan den wanneer je het vmbdiplma hebt? Om te laten zien dat je uiteindelijk een studie, die bij je

Nadere informatie

Aan de hand van deze 3 lessen ontdekken de leerlingen dat er techniek in en om de Schelde, dus in onze regio, een erg belangrijke rol speelt.

Aan de hand van deze 3 lessen ontdekken de leerlingen dat er techniek in en om de Schelde, dus in onze regio, een erg belangrijke rol speelt. Techniek & de Schelde Aan de hand van deze 3 lessen ntdekken de leerlingen dat er techniek in en m de Schelde, dus in nze regi, een erg belangrijke rl speelt. Gerelateerde kerndelen Vlaanderen, Primair

Nadere informatie

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 Inhud Respns... 1 Samenvatting van de resultaten... 1 Vragen ver de pleiding... 2 Vragen ver de stagiair... 3 Wat ziet u als sterke punten van de pleiding CMD?... 4 Wat

Nadere informatie

Presentatie eisen reisweek

Presentatie eisen reisweek Presentatie eisen reisweek Beste reisadviseurs, De aftrap is genmen. We zijn begnnen aan een spannende strijd m te bepalen he nze werkweek er in juni 2013 uit zal zien. Natuurlijk lijkt het een beetje

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Actie keuze 5. a. Campagne rookvrij schoolplein. b. Hoofd- en deelvragen. Hoofdvraag: 1: Wat zijn de gevolgen en gevaren van roken?

Actie keuze 5. a. Campagne rookvrij schoolplein. b. Hoofd- en deelvragen. Hoofdvraag: 1: Wat zijn de gevolgen en gevaren van roken? Actie keuze 5 a. Campagne rkvrij schlplein Jullie Stappenplan hebben vr actie 5 gekzen: Maak het schlplein rkvrij grepjes Maak de twee gebruik nderzekspdracht psters: brnnenpagina Presenteer 1. argumenten

Nadere informatie

Les Hernieuwbare energie

Les Hernieuwbare energie LESSENSERIE ENERGIETRANSITIE Les Hernieuwbare energie Werkblad Les Hernieuwbare energie Werkblad "100% duurzaam", "Hllandse wind", "Kies bigas!": wie de reclames van energiebedrijven bekijkt zu bijna denken

Nadere informatie

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode samen beslist beter besluiten Training Faciliteren dr middel van de mderatiemethde Training Techniek Resultaat Tepasbaar. Dynamisch. Interactief. Visueel. Zelfdcumenterend. Overzichtelijk. Betrkkenheid.

Nadere informatie

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW V-ICT-OR begeleidt besturen in hun infrmatiehuishuding vr ptimaal verlp van samenveging gemeente en OCMW De infrmatica in steden en gemeenten greide sinds de jaren 80 rganisch. Dat stapje bij stapje greien

Nadere informatie

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om?

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om? Het Grte Geldnderzek: he ga je met je geld m? Natinaal Instituut vr Budgetvrlichting (Nibud) Tijdsduur: één les Werkvrm: individueel met een discussie in de klas Niveau: bedeld vr alle leerlingen van klas

Nadere informatie

Kwaliteitsaspecten van onderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van opleiders

Kwaliteitsaspecten van onderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van opleiders Kwaliteitsaspecten van nderwijs Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van pleiders Clfn Titel Kwaliteitsaspecten van nderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van pleiders. Auteur

Nadere informatie

Vlaanderen: Primair onderwijs Brongebruik Kerndoel 7: De leerlingen kunnen op hun niveau verschillende informatiebronnen raadplegen.

Vlaanderen: Primair onderwijs Brongebruik Kerndoel 7: De leerlingen kunnen op hun niveau verschillende informatiebronnen raadplegen. Lesbeschrijving Brn vr Werk Aan de hand van deze 5 lessen ntdekken de leerlingen dat de Schelde veel mgelijkheden biedt vr werk. En daarmee van essentieel belang is vr nze regi. Relatie met kerndelen:

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Verkrte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Starten met OTIB-skillsmanager OTIB-skillsmanager is een instrument m het gesprek dat u gaat veren met uw leidinggevende vr te bereiden. U wrdt gevraagd

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 2. Leerdoelen 3. Samenwerken, hypotheses & onderzoeksonderwerpen 5. Wat wordt ervan jullie verwacht? 6.

Inhoudsopgave. Inleiding 2. Leerdoelen 3. Samenwerken, hypotheses & onderzoeksonderwerpen 5. Wat wordt ervan jullie verwacht? 6. Inhudspgave Pagina Inleiding 2 Leerdelen 3 Samenwerken, hyptheses & nderzeksnderwerpen 5 Wat wrdt ervan jullie verwacht? 6 Berdeling 8 Prjectrster 2012 11 Afspraken 13 Werkgrepen 2012 14 Onderzeksplan

Nadere informatie

Presenteren met Impact:

Presenteren met Impact: Presenteren met Impact: Gelven Presenteren is geweldig! Ik geef te, de eerste keer dat ik vr een grep stnd had ik zweethanden en een rd hfd, maar de afgelpen jaren heb ik tientallen keren vr grepen gestaan

Nadere informatie

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE Begeleiding van leerlingen met ernstige rekenprblemen en/f dyscalculie Delen en uitgangspunten Binnen het Veluws Cllege Crtenbsch hanteren wij het Prtcl Ernstige

Nadere informatie

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014 Evaluatierapprt Scalda - Grep 3 29 januari 26 maart 2014 1. Inleiding, deelnemers en activiteiten In dit dcument wrden de bevindingen weergegeven van begeleiders en deelnemers die betrkken waren bij de

Nadere informatie

Inleiding. Veel succes met het maken van jouw profielkeuze! S. Koningsveld, decaan Havo H. Lubberdink, decaan Vwo - 1 -

Inleiding. Veel succes met het maken van jouw profielkeuze! S. Koningsveld, decaan Havo H. Lubberdink, decaan Vwo - 1 - Inleiding Dit schljaar sta je vr een belangrijke keuze: het kiezen van je prfiel. De ervaring leert dat het maken van deze keuze niet altijd even gemakkelijk is. Het prfiel en de eventuele extra vakken

Nadere informatie

Stap 1. Wat wil jij?

Stap 1. Wat wil jij? Stap 1. Hi Iemand heeft het idee dat jij wel wat supprt kunt gebruiken. Dat kunnen je uders zijn, een vriend/vriendin een therapeut f iemand anders die ju ged kent. Die iemand wil graag dat jij hulp krijgt

Nadere informatie

Saxionstudent.nl CE 1

Saxionstudent.nl CE 1 Thema: Marktanalyse (semester 1) Prject: Desk en Fieldresearch 56357 Vrwrd Vr u ligt het plan van aanpak vr het prject Desk en Fieldresearch, vr het thema marktanalyse van semester 1. Het is de bedeling

Nadere informatie

*** Enquête *** afstudeerscriptie over de huidige elektronische verbindingen*

*** Enquête *** afstudeerscriptie over de huidige elektronische verbindingen* *** Enquête *** Inleidend Als student van de Universiteit Twente de ik in het kader van mijn masterstudie Public Safety een (klik hier vr definitie) afstudeerscriptie ver de huidige elektrnische verbindingen*

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

OVERSTAP 4VMBO- 4HAVO 2016-2017. Bertrand Russell College havo en vwo

OVERSTAP 4VMBO- 4HAVO 2016-2017. Bertrand Russell College havo en vwo OVERSTAP 4VMBO- 4HAVO 2016-2017 Bertrand Russell Cllege hav en vw Overstap vmb naar 4-hav infrmatie 2016-2017 Waarm drstrmen naar 4hav? Stel, je zit in 4 VMBO-t. Je haalt gede resultaten, het ziet ernaar

Nadere informatie

Rollenspel Jezus redt

Rollenspel Jezus redt Rllenspel Jezus redt Krte mschrijving prgrammanderdeel De leerlingen spelen samen een bestuursrechtzaak bij de Raad van State na. De Raad van State is de hgste bestuursrechter van Nederland. In deze rechtszaak

Nadere informatie

De voorraad fossiele brandstoffen is eindig. Op termijn zullen we andere bronnen voor onze energievoorziening moeten gebruiken.

De voorraad fossiele brandstoffen is eindig. Op termijn zullen we andere bronnen voor onze energievoorziening moeten gebruiken. 5.2.7 Energie Wat is het thema en waarm is het belangrijk? Het thema energie gaat ver het gebruik van energie in de gebuwde mgeving vr verwarming, keling, verlichting en industriële en agrarische prcessen.

Nadere informatie

Presenteren met Impact:

Presenteren met Impact: Presenteren met Impact: Gelven Presenteren is geweldig! Ik geef te, de eerste keer dat ik vr een grep stnd had ik zweethanden en een rd hfd, maar de afgelpen jaren heb ik tientallen keren vr grepen gestaan

Nadere informatie

Factsheet 5xBeter TUSSEN DE OREN. Introductiefilm Nieuwkomers

Factsheet 5xBeter TUSSEN DE OREN. Introductiefilm Nieuwkomers Factsheet 5xBeter TUSSEN DE OREN Intrductiefilm Nieuwkmers 1 5x Beter 5xBeter is een gezamenlijk initiatief van Kninklijke Metaalunie, FME CWM, FNV Bndgenten, CNV Vakmensen en De Unie. 5xBeter zet zich

Nadere informatie

De Ultieme Sollicitatie Gids.

De Ultieme Sollicitatie Gids. De Ultieme Sllicitatie Gids. Ha Aanstaande Superheld! Hierbij een mie verzameling met nuttige infrmatie. Lees het dr en kijk wat je eruit kunt halen. Sms staan er bepaalde tips f acties dubbel in. Dat

Nadere informatie

Handleiding TechFinder: gebruikers

Handleiding TechFinder: gebruikers Handleiding TechFinder: gebruikers Wetenschap- en techniekaanbd p maat Inhud Wat is TechFinder?... 1 Vr wie?... 1 Registreren... 1 Inlggen... 2 Prduct zeken... 3 Resultaat zekpdracht... 6 Prduct aanvragen...

Nadere informatie

OVERAL TAAL EDUCATIEF NT2-PAKKET DOOR KIRSTEN DE MAESSCHALCK JO DE RAEDEMAECKER - JOHAN DONCKERS

OVERAL TAAL EDUCATIEF NT2-PAKKET DOOR KIRSTEN DE MAESSCHALCK JO DE RAEDEMAECKER - JOHAN DONCKERS OVERAL TAAL EDUCATIEF NT2-PAKKET DOOR KIRSTEN DE MAESSCHALCK JO DE RAEDEMAECKER - JOHAN DONCKERS In 2013 viert het Huis van het Nederlands in Antwerpen zijn 10-jarig bestaan. Om deze feestelijke gebeurtenis

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam OPLEIDING tt Verzrgende-IG Ondersteuningsmagazijn Berepstaak E Startbekaam Albeda cllege Branche gezndheidszrg Kwalificatieniveau 4 Chrt: 2010-2011 Fase: Startbekaam Naam student:. P.E1-3.start.gesprek

Nadere informatie

Modulewijzer: MEDMEC03 Media en creativiteit: co-creatie

Modulewijzer: MEDMEC03 Media en creativiteit: co-creatie Mdulewijzer: MEDMEC03 Media en creativiteit: c-creatie 2 CP Cluster Media aan de Maas Opleiding: GMT, CMD en CDM Versie 2011/februari 1 A4-Mdulebeschrijving Mdulecde: Media & Creativiteit: MEDMEC03 Mdulenaam:

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek op het Newmancollege. 1. Inleiding

beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek op het Newmancollege. 1. Inleiding beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek p het Newmancllege. 1. Inleiding Het Newmancllege streeft naar een sterke prfilering p het gebied van de bètatechnische vakken. De argumenten

Nadere informatie

ACT in LOB. De informatietrechter. Werkbladen. Toolkit. Check je info-level! Level 1. Level 2. Level 3. Level 4

ACT in LOB. De informatietrechter. Werkbladen. Toolkit. Check je info-level! Level 1. Level 2. Level 3. Level 4 ACT in LOB Werkbladen Tlkit De infrmatietrechter Deze tl helpt je m de grte heveelheid infrmatie ver studiekeuze vr jezelf behapbaar te maken. Je kunt p verschillende niveaus met de infrmatie ver studies

Nadere informatie

LOGO Fontys HS xxx DELIVERABLE 1-07 VRAGENLIJST KENNISMAKEN

LOGO Fontys HS xxx DELIVERABLE 1-07 VRAGENLIJST KENNISMAKEN LOGO Fntys HS xxx DELIVERABLE 1-07 VRAGENLIJST KENNISMAKEN met Fntys Hgeschl XXX studiejaar 2009-2010 Vul de vragenlijst in en neem deze mee naar het gesprek met de dcent. 1. Persnlijke gegevens Vr- en

Nadere informatie

Handleiding bij het voorbereiden van een activiteit met of bij een partner

Handleiding bij het voorbereiden van een activiteit met of bij een partner Handleiding bij het vrbereiden van een activiteit met f bij een partner Deze handleiding is.a. ndzakelijk mdat wij (het regiteam) geen rechtspersn zijn en derhalve niet namens De Hart&Vaatgrep kunnen pereren

Nadere informatie

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Delstellingen Diepgaand inzicht krijgen in infrmatiebehefte m.b.t. WOII persnlijke betekenis WOII ntstaan interesse in WOII beiende/interessante thema s gebruik en

Nadere informatie

PESTEN. Deze folder is een hulpmiddel voor jou en je kind om samen te leren over pesten en hoe je dit kan stoppen.

PESTEN. Deze folder is een hulpmiddel voor jou en je kind om samen te leren over pesten en hoe je dit kan stoppen. PESTEN Deze flder is een hulpmiddel vr ju en je kind m samen te leren ver pesten en he je dit kan stppen. WAT IS PESTEN? Pesten is iemand anders bewust bedreigen, bang maken, uitdagen, uitschelden f pijn

Nadere informatie

Lesbeschrijving. Historische bronnen - beeldmateriaal

Lesbeschrijving. Historische bronnen - beeldmateriaal Lesbeschrijving Histrische brnnen - beeldmateriaal Aan de hand van deze les ntdekken de leerlingen dat de Schelde niet alleen nu, maar k vreger al veelvuldig als nderwerp p ft s werd gezet en vrkwam p

Nadere informatie

Als uitgangspunt zijn er drie wensen waar jij uit kunt kiezen:

Als uitgangspunt zijn er drie wensen waar jij uit kunt kiezen: Stap 2 Wat ga je den? Je gaat een wens kiezen ver wat jij anders wilt in het met elkaar mgaan. Daarna kies je twee manieren waarp jullie die wens gaan waarmaken. Je schrijft k ng p welke kwaliteiten en

Nadere informatie

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0.

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0. Verzuim Beleid Opgemaakt dr Human Resurce Management Delgrep Alle werknemers Ingangsdatum 4 juli 2014 Versie 0.1 www.smallsteps.inf clfn Verzuimbeleid Visie en aanpak verzuim Delgrep: alle werknemers Versie:

Nadere informatie

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014 Uitstrmprfiel pleiding Klinisch Infrmatica 1 Inleiding Dit uitstrmprfiel sluit aan p het berepsprfiel van de klinisch infrmaticus. Het berepsprfiel beschrijft evenwel de ttale breedte van het veld van

Nadere informatie

Training Werken aan Welbevinden. Opleidingscurriculum. Facit, Velsen-Noord Februari 2011

Training Werken aan Welbevinden. Opleidingscurriculum. Facit, Velsen-Noord Februari 2011 Training Werken aan Welbevinden Opleidingscurriculum Facit, Velsen-Nrd Februari 2011 Inhudspgave Inleiding 3 1. Algemene beschrijving van de pleiding 4 1.1 Delgrep 4 1.2 Kwalificaties 4 1.3 Uitgangspunten

Nadere informatie

Projectencatalogus. Additionele diensten

Projectencatalogus. Additionele diensten Prjectencatalgus Additinele diensten schljaar 2013-2014 Inleiding Bij additinele diensten is vraaggestuurd werken het uitgangspunt. In deze catalgus wrden additinele diensten beschreven waarvan de meeste

Nadere informatie

Ekelmans & Meijer Advocaten (Rechten)

Ekelmans & Meijer Advocaten (Rechten) Evaluatie-rapprt STEP In-husedag bij Ekelmans & Meijer Advcaten (Rechten) -- INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE. WOORD VOORAF. RESULTATEN VAN DE ATTITUDE-METING VÓÓR DE IN-HOUSEDAG. RESULTATEN VAN DE ATTITUDE-METING

Nadere informatie

Studeren zonder belemmeringen

Studeren zonder belemmeringen Studeren znder belemmeringen Bepalende factr: de dcent Eén p de tien Nederlandse studenten heeft dr een beperking last van belemmeringen tijdens zijn pleiding. Ze maken het zichzelf en hun dcenten sms

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement 6. Opleidingskader vr de prcespleiding Infrmatiemanagement In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr prcessen nder Bevlkingszrg. Hiernder wrdt het pleidingskader vr

Nadere informatie

Teamtrainingen en teamdagen

Teamtrainingen en teamdagen Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Teamtrainingen en teamdagen Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek Cntact: 06 155 77

Nadere informatie

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces list Veranderaanpak Inhud en Prces AdMva 2011 www.admva.nl www.arbcatalgusvvt.nl list Veranderaanpak Inhud en Prces www.arbcatalgusvvt.nl Clfn Sturen p Werkdrukbalans en Energie AdMva 2011 Erna van der

Nadere informatie

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten Pestprtcl basisschl Pieter Wijten Basisschl Pieter Wijten werkt aan een veilig schlklimaat waarin kinderen respectvl met elkaar mgaan. Ze hanteert drie principes: Ik zrg ged vr mezelf Ik zrg ged vr de

Nadere informatie

[STUDIEHANDLEIDING KENNIS INFORMATIE AVOND]

[STUDIEHANDLEIDING KENNIS INFORMATIE AVOND] 2014/2015 Rc van Amsterdam Kennis Infrmatie Avnd (KIA) Schljaar 2014/2015;Jerie Smit [STUDIEHANDLEIDING KENNIS INFORMATIE AVOND] De studenten rganiseren een Kennis Infrmatie Avnd vr uders. Inleiding/Briefing

Nadere informatie

Voor. Introductie. Internet. Installatie. Voorbereiding. Opstart

Voor. Introductie. Internet. Installatie. Voorbereiding. Opstart Vr Intrductie Internet Kennismaking en infrmatiemment Samen uitzeken f Bednet in deze mstandigheden een ged idee is Speedtest uitveren: http://www.bednet.be/speedtest Bednet werkt enkel p bekabeld netwerk!

Nadere informatie

Scenario Onderwijstijd. Thuisles

Scenario Onderwijstijd. Thuisles Scenari Onderwijstijd Thuisles Erik Mndriaan en JaapJan Vrm ROC Deltin Cllege, Zwlle ktber 2013 Scenari: Thuisles Algemeen Dit scenari is ntwikkeld mdat er gedacht wrdt dat het elementen bevat die ervr

Nadere informatie

Groep 6. Werkboek Werkstuk

Groep 6. Werkboek Werkstuk Grep 6 Werkbek Werkstuk Naam: Wat ga je den? In de kmende tijd ga je werken aan een werkstuk. Je met je vrstellen dat je ver juw nderwerp gaat vertellen. Net zals bij een spreekbeurt! Maar nu schrijf je

Nadere informatie

Contract gedragsverandering

Contract gedragsverandering Cntract gedragsverandering Stappenplan m je delen te bereiken Tips m je delen te bereiken Cntract vr gedragsverandering (vrbeeld) Del/gedrag Om deel te nemen aan de Dam tt Dam lp met mijn vriendengrep

Nadere informatie

Toelating vmbo-t/g naar 4 havo 2015-2016

Toelating vmbo-t/g naar 4 havo 2015-2016 Telating vmb-t/g naar 4 hav 2015-2016 Inleiding Een vmb diplma geeft niet autmatisch recht p een verstap naar 4 hav. Landelijk is gebleken dat het diplma theretische/gemengde leerweg niet vldende garantie

Nadere informatie

Als u een toelichting wilt geven, op één van uw antwoorden, dan kunt u dat aan het einde van de vragenlijst doen.

Als u een toelichting wilt geven, op één van uw antwoorden, dan kunt u dat aan het einde van de vragenlijst doen. VRAGENLIJST Beste mantelzrger, Deze vragenlijst is bedeld vr u. Dr het invullen van bijgaande vragenlijst krijgt u inzicht in de rzaken van uw belasting. Het maakt u bewust van uw situatie. In de vragenlijst

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Groen Licht www.nieuwkortenoord.nl

Nieuwsbrief 1 Groen Licht www.nieuwkortenoord.nl Nieuwsbrief 1 Gren Licht www.nieuwkrtenrd.nl Nieuwsbrief 1 Gren Licht Dit is een nieuwsbrief, speciaal gericht p de actie Gren Licht in Nieuw Krtenrd. Subsidie beschikbaar gesteld dr Prvincie vr Gren Licht

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/341

Statenvoorstel nr. PS/2014/341 Statenvrstel nr. PS/2014/341 Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke Participatie Datum Inlichtingen bij 23 april 2014 mevruw G.J. Overmeen-Bakhuis Aan Prvinciale Staten Onderwerp Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke

Nadere informatie

7. Opleidingskader voor de functie redacteur web en social media

7. Opleidingskader voor de functie redacteur web en social media 7. Opleidingskader vr de functie redacteur web en scial media In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr sleutelfuncties binnen de crisiscmmunicatie. Een daarvan is

Nadere informatie

Cursus Kinderen met motivatie problemen in het onderwijs, motiveren kun je leren 9

Cursus Kinderen met motivatie problemen in het onderwijs, motiveren kun je leren 9 Inhud Inleiding Pst-HBO pleiding Sensrische infrmatieverwerking Basiscursus Sensrische infrmatieverwerking Cursus Nieuwste behandelinzichten in de sensrische infrmatieverwerking Cursus Sensrische infrmatieverwerking

Nadere informatie

De griezels van Roald Dahl

De griezels van Roald Dahl De griezels van Rald Dahl Vaardigheden Begrijpend lezen, humr leren herkennen, je ideëen leren uiten, relevante infrmatie kiezen, een eigen verhaal plannen en uitveren. Kennis Kennis vergrten van het genre

Nadere informatie

HANDLEIDING. Kom In Actie Rode Kruis

HANDLEIDING. Kom In Actie Rode Kruis HANDLEIDING Km In Actie Rde Kruis Inhudspgave Checklist vr het plannen van je actie... 3 Kminactie.rdekruis.nl... 4 Actie aanmaken... 4 Actie wijzigen/aanpassen... 4 Mede rganisatren tevegen... 4 Deelnemers

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Tpsprt- Student Stenden Hgeschl Prfileringsfnds

Nadere informatie

Studiegebied (bso) Tweede graad... Tweede graad... Derde graad... Derde graad... Kantoor. Kantoor. Kantoor

Studiegebied (bso) Tweede graad... Tweede graad... Derde graad... Derde graad... Kantoor. Kantoor. Kantoor Studiegebied (bs) Tweede graad... Tweede graad... Kantr Kantr Derde graad... Derde graad... Kantr Kantradministratie en gegevensbeheer (7de jaar) Kantradministratie en gegevensbeheer (7de jaar) STUDIEGEBIED

Nadere informatie

Onderhoudsdocument / Werkveldopdrachten Wellness. Rekenen

Onderhoudsdocument / Werkveldopdrachten Wellness. Rekenen Onderhudsdcument / Werkveldpdrachten Wellness Rekenen Ontwikkeld dr : Diny Veldstra Inhud Rekenen in het werkveld... 3 Opdracht 1: De spijkerbrek... 4 Opdracht 2: Het drmhuis... 5 Opdracht 3: Make-up...

Nadere informatie

Inventarisatie van wensen & verwachtingen over gezondheidsactiviteiten Leefstijl vragenlijst

Inventarisatie van wensen & verwachtingen over gezondheidsactiviteiten Leefstijl vragenlijst Inventarisatie van wensen & verwachtingen ver gezndheidsactiviteiten Leefstijl vragenlijst Let p: Deze vragenlijst dient vr verspreiding p maat gemaakt te wrden vr uw bedrijf. Ver daar waar [bedrijfsnaam]

Nadere informatie

Verandertrajecten voor individuele medewerkers

Verandertrajecten voor individuele medewerkers Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Verandertrajecten vr individuele medewerkers Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek

Nadere informatie

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk Zrgplan Naam Adres Uitgerekende datum Administratienummer Naam en adres verlskundige praktijk datum tijd Met wie Afsprakenlijst Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Tijdens uw zwangerschap zal u nder cntrle

Nadere informatie

(f)mri Onderzoek informatie

(f)mri Onderzoek informatie (f)mri Onderzek infrmatie 1 INLEIDING U wilt binnenkrt participeren in een (f)mri nderzek. De betreffende nderzeker heeft u er wellicht al iets ver verteld. Deze flder infrmeert u ver wat dit nderzek precies

Nadere informatie

HOW TO REVIEW THE LITERATURE AND CONDUCT ETHICAL STUDIES

HOW TO REVIEW THE LITERATURE AND CONDUCT ETHICAL STUDIES HOW TO REVIEW THE LITERATURE AND CONDUCT ETHICAL STUDIES The literature review Het is belangrijk m te bepalen wat anderen al ver het prbleem geleerd hebben vr je het zelf bestudeerd. Het idee van een literatuurstudie

Nadere informatie

Wegwijzer. Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Informatie voor kinderen en ouders

Wegwijzer. Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Informatie voor kinderen en ouders Wegwijzer Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Infrmatie vr kinderen en uders WELKOM! De kmende tijd kmen jij en je uders een dagbehandeling vlgen in Heideheuvel. In Heideheuvel werken we in een

Nadere informatie

Denktank Boeien & Binden. De gesprekscyclus

Denktank Boeien & Binden. De gesprekscyclus Denktank Beien & Binden De gesprekscyclus Dóór bedrijven, vóór bedrijven Aan de denktanks Beien & Binden binnen TechniekTalent.nu namen in 2009 de vlgende bedrijven deel: DKC Installatiegrep (Nijmegen),

Nadere informatie

Wie verkoopt uw huis?

Wie verkoopt uw huis? Wie verkpt uw huis? Accuntnet Verkp Vertruwens Persn Service Accuntnet V V P Service Wie verkpt uw huis? Als u uw huis wilt verkpen, schakelt u k in Spanje een makelaar in. Echter in Spanje geeft men nrmaal

Nadere informatie

2014-2015. Trainingsinformatieblad nr. 17_A. Coöperatie Baronije UA

2014-2015. Trainingsinformatieblad nr. 17_A. Coöperatie Baronije UA nr. 17_A Cöperatie Barnije UA 2014-2015 Cöperatie Barnije UA Edisnbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Pstbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: cntact@barnije.nl KVK: 30283429

Nadere informatie

Documentatie. KERN Timemanagement

Documentatie. KERN Timemanagement Dcumentatie KERN Timemanagement Versie 2.0 28 mei 2010 Inhud KERN en Kerninfrmatie.nl... 3 Inleiding KERN uren... 3 KERN urenregistratie: de input... 5 Aanwezigheid van medewerkers bekijken... 10 Samenvatting...

Nadere informatie

Voor alle derdejaars leerlingen van het Montessori College Groesbeek organiseren wij een 4 daagse reis naar

Voor alle derdejaars leerlingen van het Montessori College Groesbeek organiseren wij een 4 daagse reis naar Gresbeek, 29 augustus 2014 Geachte uders/verzrgers, IN DEZE BRIEF: * Infrmatie ver de Lndenreis * Prgramma * Vrwaarden * Inschrijffrmulier * Checklist Vr alle derdejaars leerlingen van het Mntessri Cllege

Nadere informatie

Notitie Evaluatie Dienstverlening en Financiën Antwoord

Notitie Evaluatie Dienstverlening en Financiën Antwoord Ntitie Evaluatie Dienstverlening en Financiën Antwrd 0. Inleiding In 2006 is de gemeente Amsterdam gestart met het aanbieden van 1 telefnnummer vr het beantwrden van vragen van burgers en ndernemers, namelijk

Nadere informatie

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN RVB10004.dc 1/5 RVB 2010/04 INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN Situering GEZONDHEID OP HET WERK : EEN GESTRUCTUREERDE AANPAK Preventie en Interim heeft in 2008, in het kader

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1 Inleiding 2

INHOUD. Hoofdstuk 1 Inleiding 2 INHOUD Hfdstuk 1 Inleiding 2 Hfdstuk 2 Wat hudt die extra begeleiding in? 4 LWOO Praktijknderwijs Wie kmt ervr in aanmerking? Wie beslist daarver? Hfdstuk 3 Wat hudt het nderzek van het COB in? 7 Welke

Nadere informatie

Huisregelement opvang Kiddyzz

Huisregelement opvang Kiddyzz Huisregelement pvang Kiddyzz Deze huisregels gelden in cmbinatie met de vereenkmst van pdracht tussen uders/verzrgers en gastuder, welke dr beide partijen ndertekend zijn. Alle vraaguders dienen van deze

Nadere informatie

Transmuraal Programma Management

Transmuraal Programma Management Transmuraal Prgramma Management Een prpsitie van Vitha versie 1 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Transmurale behandelpraktijken... 3 2.1 Transmurale zrg nader gedefinieerd... 3 2.2 Transmurale zrg in de

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwoording 2. Doelstellingen 3. Model 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning.

Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwoording 2. Doelstellingen 3. Model 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning. Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwrding 2. Delstellingen 3. Mdel 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning 1 Verantwrding: Wij willen binnen het nderwijs dat wij geven rekening huden met de

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscmmunicatie Mdule MarketingManagement Cde A2 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte ttale studiebelasting (in uren) 1 Mgelijkheid tt JA aanvragen

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

Het is ook mogelijk om deze training op maat op locatie uit te voeren.

Het is ook mogelijk om deze training op maat op locatie uit te voeren. CURSUSAANBOD NAJAAR 2010 VRIJWILLIGERS 1. SWOFFICE SWOffice is een belangrijk instrument m inzicht te verkrijgen in je resultaten, maar k m infrmatie te geven ver het gebruik van de dienstverlening aan

Nadere informatie

Het Coole Kikkerplan Binnen twee weken een klas vol vet coole kikkers Groep 4 tot en met 8

Het Coole Kikkerplan Binnen twee weken een klas vol vet coole kikkers Groep 4 tot en met 8 Het Cle Kikkerplan Binnen twee weken een klas vl vet cle kikkers Grep 4 tt en met 8 Anne Kijman, Kinderpsychlg NIP/Gz BIG i.s.m Christine de Jngh en Yvnne van der Zanden, leerkrachten Jhannesschl Pijnacker

Nadere informatie

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies BETER IN BEDRIJF Vel je Beter in Bedrijf! Uw rganisatie Beter in Bedrijf Verzuimbegeleiding & Arbadvies Beter in Bedrijf levert, naast reguliere arbdienstverlening, vral maatwerk in verzuimbegeleiding

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzndere Omstandigheden Prfileringsfnds

Nadere informatie