Programmabegroting 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programmabegroting 2015"

Transcriptie

1 Programma 2015 Programma

2 Inhoudsopgave Inleiding Trends 4 Voorwoord : Ruimte voor innovatie en vernieuwing 8 De staat van de gemeente 18 Begroting 2015 in grafieken en tabellen 20 Programma s 1. Algemeen bestuur en communicatie Openbare orde en veiligheid Openbare ruimte en wijkbeheer Economische zaken en toerisme Onderwijs Sport Welzijn Zorg, jeugd, werk en participatie Milieu en duurzaamheid Ruimtelijk beleid Volkshuisvesting en monumenten Financiën 74 Paragrafen A. Lokale heffingen 77 B. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 83 C. Onderhoud kapitaalgoederen 90 D. Financiering 99 E. Bedrijfsvoering 101 F. Verbonden partijen 106 G. Grondbeleid 110 Financiële Begroting 1. Analyse bestaand beleid Autonome ontwikkelingen en incidentele baten en lasten Taakstellingen Nieuw beleid Sluitend maken van de meerjaren Investeringen Reserves en voorzieningen Resultaatbepaling EMU-saldo 135 Bijlagen 1. College en gemeenteraad Overzicht reserves en voorzieningen, meerjarig Overzicht belastingen en heffingen, inclusief diverse woonlastsituaties Staat van kapitaallasten Overzicht formatie Conversietabel producten BBV-functies Omschrijving en doel reserves en voorzieningen Subsidiestaat welzijnsactiviteiten Programma 2015

3 Inleiding Programma

4 Trends Jaar rekening 2011 rekening 2012 rekening aantal inwoners per * groei van aantal inwoners aantal woningen per *) * nieuwbouw * sloop recreatiewoningen wooneenheden capaciteit bijz. woongebouwen aantal uitkeringsgerechtigden per * WWB< 65 jaar, inclusief WIJ * Bbz, IOAW/IOAZ aantal fte 245,6 233,1 224,8 225,9 219,0 x 1 miljoen - jaarresultaat na bestemming 1,4 1,5 0,4 0,0 0,0 - reserves per ,3 30,0 29,1 25,6 19,9 - voorzieningen per ,8 12,8 13,1 12,0 11,4 - vaste geldleningen per ,7 52,0 54,7 60,3 64,5 - materiële vaste activa per ,6 73,3 72,5 78,4 78,5 - gronden grondbedrijf per ,5 11,6 11,0 10,6 9,6 - investeringen 8,1 7,0 5,3 13,4 8,5 - uitkering gemeentefonds 26,5 26,7 26,4 27,1 46,7 - salarissen 14,4 14,7 14,1 14,2 13,9 - inhuur derden 1,4 1,1 1,4 1,1 1,2 - resultaat afgesloten complexen grondbedrijf 0,0 0,1 0,0 0,1 0,5 *) aantal woningen vanaf 2014 cf. BAG Investeringen (bedragen x 1.000) rekening 2011 rekening 2012 rekening Verkeer en vervoer Onderwijs Sport Overig Rioolinvesteringen Tractie Automatisering Verstrekte geldleningen TOTAAL Programma 2015

5 Voorwoord Voor u ligt de 2015, inclusief meerjarenramingen Het is de eerste van de huidige bestuursperiode, na de vorming van de raad en college na de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart Uitgangspunt bij het opstellen van deze is nog het beleidsprogramma Ruimte voor innovatie en vernieuwing, alsmede de kadernotitie die op 8 juli is vastgesteld door de gemeenteraad. De speerpunten van dit programma zijn gericht op het bereiken van de doelen die genoemd zijn in de strategische visie Boxtel 2020: duurzaam en dynamisch centrum in Het Groene Woud. Deze indeling ligt ook ten grondslag aan de inleidende tekst van het college van Burgemeester en Wethouders in deze. Opbouw van de 2015 De structuur van de is verbeterd waarbij het stramien is gevolgd dat eerder aan de commissie Bestuurlijke Zaken is voorgelegd. Het aantal pagina s is verminderd en tegelijk met dit boekwerk is ook een digitale versie van de beschikbaar. We verwachten dat de en daarop de andere verantwoordingsdocumenten hiermee beter toegankelijk zullen zijn voor de raad en onze inwoners. We brengen nu tegelijkertijd ook een eerste proeve uit van een digitale (http://boxtel..pepperflow.nl) en deze moet nog verder worden gevuld. We zijn benieuwd wat u er van vindt en vernemen graag of u nog opmerkingen of suggesties heeft. Op basis van uw opmerkingen zullen we de digitale verder vullen. De structuur zal parallel gaan lopen aan de hoofdstukindeling uit het beleidsprogramma. De is opgebouwd uit de volgende onderdelen: 12 programma s De inleidende tekst van het college van Burgemeester en Wethouders wordt gevolgd door een weergave van de 12 programma s waaruit de programma is opgebouwd. Elk programma kent de volgende opbouw: 1. De programmakenmerken De hier genoemde beleidsproducten zijn verdeeld over de 5 leden van het college van burgemeester en wethouders op basis van de portefeuilleverdeling. 2. Een opsomming van de kaders van het vastgestelde beleid met betrekking tot dat programma Op de relatie met de bovengenoemde strategische visie en het beleidsprogramma wordt ingegaan in de inleiding van het college. De kaders die bij de verschillende programma s genoemd worden, zijn specifiek van toepassing op dat betreffende programma. 3. Een toelichting op het beleid Hierbij komen in elk programma twee van de drie zogenaamde w-vragen terug, namelijk. Wat willen we bereiken? en Wat gaan we daarvoor doen? We hebben dit niet langer gesplitst in twee kolommen, maar in één stuk tekst waarbij in de linkerkantlijn kort de kern van de zaak wordt aangestipt. Zo mogelijk worden reeds bekende concrete activiteiten of uitvoering van werken voor het jaar 2015 expliciet genoemd. Programma

6 4. De financiën Bij dit onderdeel komt de derde w-vraag aan de orde, namelijk Wat mag het kosten? Hierbij worden de lasten en baten weergegeven voor de onderliggende beleidsproducten. De gemeente Boxtel maakt geen afzonderlijke product voor het college, maar heeft de programma- en product geïntegreerd in één boekwerk. De raad autoriseert de uitgaven en inkomsten van elk programma, maar heeft eerder aangegeven ook graag inzicht te willen in de cijfers op productniveau. Zoals het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voorschrijft worden de cijfers gepresenteerd voor drie jaargangen, te weten de cijfers van 2013 zoals vastgesteld in de jaarrekening, de cijfers van de lopende 2014 zoals die zijn vastgesteld na verwerking van 1 e bestuursrapportage 2014 en de cijfers van de voorliggende De cijfers per product worden gepresenteerd exclusief apparaatlasten, kapitaallasten en mutaties in reserves. Deze lasten worden vervolgens als totaal per programma gepresenteerd. Het totaal van de mutaties in reserves van alle programma s tezamen is het verschil in stotaal voor en na resultaatbestemming (zie ook hoofdstuk 8 van de financiële ). 5. Meerjarige ontwikkeling tot en met 2018 Hier worden per programma de totale lasten en baten in het perspectief gezet van 2013 tot en met De incidentele lasten en baten, voor zover niet bestaande uit apparaatlasten, kapitaallasten en mutaties in reserves, worden apart vermeld, zoals voortaan is voorgeschreven in het BBV. Vervolgens worden per programma in een blok alle investeringen, zoals de raad die voteert, gepresenteerd en toegelicht. Als laatste worden per programma ook de ontwikkelingen tot en met 2018 per reserve en per voorziening aangegeven en toegelicht. De toevoegingen van alle reserves zoals opgenomen in programma 1 tot en met 12 is gelijk aan de mutatie van alle reserves (lasten) volgens de resultaatbestemming. Idem de onttrekkingen van alle reserves (baten). In een willekeurig programma kan er echter in enig jaar een verschil zitten tussen de mutaties van de daar gepresenteerde reserves bij dit onderdeel 5 en bij het vorige onderdeel 4 gepresenteerde mutaties in reserves volgens resultaatbestemming. 7 paragrafen Na de 12 programma s worden 7 paragrafen gepresenteerd. De onderwerpen van deze paragrafen zijn benoemd in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dat vanaf 2004 van toepassing is. Er zijn paragrafen voorgeschreven voor lokale heffingen, weerstandsvermogen en risicobeheersing, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen en grondbeleid. In deze paragrafen worden de beleidsuitgangspunten van min of meer beheersmatige activiteiten vastgesteld. Verder geven de paragrafen per onderwerp een dwarsdoorsnede van hetgeen hierover op verschillende plaatsen in de is opgenomen. Er is geprobeerd om de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing iets verder aan te scherpen en de risico s enigszins te kwantificeren. Financiële Hoewel in de afzonderlijke programma s aandacht wordt geschonken aan de financiën, wordt in het onderdeel Financiële het financiële beeld bezien vanuit het totaal van de gemeente. Voor de allocatie- en autorisatiefunctie van de raad is het immers van groot belang dat de transparant is. Met name de autonome ontwikkelingen, de nieuwe beleidsvoorstellen inclusief investeringen en de reserveringen (winstbestemming) worden in de Financiële duidelijk aangegeven. In feite is dit het dekkingsplan zoals dat door de gemeenteraad op 8 juli 2014 besproken is. 6 Programma 2015

7 Bijlagen De 2015 sluit af met een aantal bijlagen. Voor een deel zijn de bijlagen wettelijk verplicht. Procedure totstandkoming Op 12 februari 2014 heeft de commissie Bestuurlijke Zaken ingestemd met de financieel technische uitgangspunten en hebben de fracties een aantal wensen voor nieuw beleid c.q. aanpassing van het bestaande beleid dan wel nieuwe bezuinigingen aangedragen. Hiermee heeft het college de voorbereidingen voor het opstellen van de verder vorm gegeven. Op 8 juli 2014 is het dekkingsplan voor deze door de raad besproken en op basis hiervan is deze vervolgens opgesteld. Deze is tot stand gekomen in een tijd waarin het Rijk een forse sanering doorvoert van de overheidsfinanciën en er bovendien onzekerheid heerst over het toekomstig financieel perspectief voor gemeenten. Daarnaast zijn gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk voor meerdere taken op het terrein van jeugd, zorg en participatie. Hiervoor worden extra middelen ontvangen via het gemeentefonds. Behandelwijze Tegelijkertijd met de wordt door de raad vastgesteld het voorstel met betrekking tot de tariefaanpassingen van de belastingen en heffingen voor het jaar 2015 (definitieve aanvullingen daarop volgen nog in december 2014). De ontwikkeling van de belangrijkste tarieven van de gemeentelijke belastingen en heffingen is in deze 2015 toegelicht. Het afzonderlijke voorstel met betrekking tot de tariefaanpassingen van de belastingen en heffingen voor het jaar 2015 is volledig en geeft een juridische onderbouwing. De programma 2015 zal op 16 september worden gepresenteerd, waarna tot 29 september technische vragen kunnen worden ingediend. Deze worden uiterlijk 10 oktober schriftelijke beantwoord. De 2015 wordt in twee termijnen door de gemeenteraad behandeld en wel op dinsdag 14 oktober en dinsdag 4 november. Programma

8 2015: Ruimte voor innovatie en vernieuwing Op 22 april 2014 is het beleidsprogramma Ruimte voor innovatie en vernieuwing door de raad vastgesteld. Dit beleidsprogramma vormt de basis voor al ons handelen. We hebben het beleidsprogramma geconcretiseerd in een kadernotitie die op 8 juli door de raad is vastgesteld. De kadernotitie is vertaald in de Op veel terreinen weten we wat we willen en is het de kunst om het daadwerkelijk te realiseren. En dat kunnen we natuurlijk niet alleen; dat doen we samen met burgers en bedrijven, samen met ketenpartners en maatschappelijke instellingen. We nodigen hen uit om met ons te werken aan verbetering van het woon- en leefklimaat in Boxtel. Uitnodigen, aanmoedigen en uitdagen, dat is het devies. Op 30 mei is de meicirculaire 2014 verschenen en dat is naast het beleidsprogramma een belangrijke bouwsteen voor onze. Van extra bezuinigingen is nu maar in beperkte mate sprake; de maatregelen in de sfeer van de onderwijshuisvesting worden wel doorgevoerd, maar deze waren reeds aangekondigd. Daarnaast weten we nu waar we in financiële zin op mogen rekenen bij de invoering van de drie decentralisaties op het terrein van werk, zorg en jeugd. Om meer te bereiken met minder geld, zullen we slagen moeten maken: zaken anders moeten aanpakken, op alternatieve wijze tegen problemen en oplossingen aankijken en nog meer samenwerking moeten zoeken, zodat er een win-win situatie ontstaat. We gaan fundamenteel aan de slag met een vijftal transities: Sociaal domein : invoering van de drie (inclusief passend onderwijs: vier) decentralisaties; Energie en duurzaamheid : de ontwikkeling van Boxtel in de richting van duurzaamheid en energieneutraliteit in 2040; Burgerparticipatie of overheidsparticipatie : vormgeving van de veranderde verhoudingen in de relatie tussen overheid en burger; Het Nieuwe Werken : de verbouwing van het gemeentehuis en invoering van een nieuwe manier van werken; en Economie en innovatie : samen met onze partnergemeenten Haaren en Sint- Michielsgestel: uitvoering van een economisch aanvalsplan, zodat we niet alleen vandaag en morgen, maar ook overmorgen ons brood kunnen verdienen en kunnen leven in een staat van welvaart en welzijn. Juist ook omdat we niet precies weten wat ons te wachten staat en juist ook om ruimte te geven aan nieuwe maatschappelijke en ruimtelijke initiatieven, hebben we het beleidsprogramma niet dichtgetimmerd. Ook via deze willen we ruimte scheppen voor nieuwe ontwikkelingen en initiatieven. We brengen de transities in beeld en willen daarbij op waarden sturen: Kwaliteit: wordt de samenleving of de ruimtelijke inrichting beter van de beoogde verandering? Duurzaamheid: is de beoogde verandering niet alleen goed voor het hier en nu, maar ook voor het daar en straks? Sociaal beleid: maakt de beoogde verandering mensen sterker en maakt het geen fundamentele inbreuk op de kwetsbare groepen in de samenleving? Innovatief en creatief: worden bestaande problemen en knelpunten opgelost door een (totaal) andere kijk op de zaak of door de inzet van nieuwe technologie of een nieuwe werkwijze? 8 Programma 2015

9 Vernieuwend: iedere verandering is een kans op verbetering en maakt het mogelijk om toekomstgerichte maatregelen te nemen. Voorstellen voor nieuw beleid worden op deze criteria beoordeeld. Maatschappelijke en ruimtelijke initiatieven die aan deze criteria voldoen worden zoveel mogelijk gefaciliteerd. We willen mensen en organisaties bij elkaar brengen: vitale coalities smeden en samenwerking bevorderen. We hebben daarbij het vizier op 2040 en beseffen dat we op weg naar een energie neutrale gemeente geen dag te verliezen hebben. We zullen nu daadkrachtig moeten handelen, om de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen veilig te stellen. Daarnaast hebben we een aantal stevige programma s en projecten: Landschapen van Allure : samen met burgers, bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen, voeren we het programma Kloppend Hart uit en bereiden het project Dommelvallei voor, zodat Het Groene Woud verder versterkt wordt; Sterk Centrum ; het opknappen van het Centrum is een eerste stap op weg naar revitalisering en plaveit de weg voor het economisch aanvalsplan; Infrastructuur : de aanpak van de problematiek rondom de dubbele overweg en de maatregelen die daarmee samenhangen; Maatschappelijke voorzieningen : de herschikking van accommodaties in onderwijs, welzijn, zorg en maatschappelijk vastgoed, waarbij samenwerking wordt bevorderd en verantwoordelijkheid verder wordt overgedragen aan burgers en maatschappelijke instellingen. Op basis van het beleidsprogramma wordt in deze aangegeven, op welke wijze we het concreet willen aanpakken. We volgen daarbij de structuur van het beleidsprogramma, waarbij de tekst uit het beleidsprogramma cursief is afgedrukt. Beleid dat niet aan de orde komt, wordt voortgezet. Evaluaties en voortgangsrapportages leggen wij zoveel mogelijk gebundeld aan u voor. 1. Boxtel blijft voorop met duurzaamheid Het Groene Woud verder ontwikkelen, met nieuwe impulsen voor economie, leefbaarheid en biodiversiteit (natuur en landschap); wordt onder andere geregeld via: Landschappen van Allure uitvoeren, onder andere door uitvoering van het programma Kloppend Hart ; budget is gereserveerd, programma is van start, over de voortgang wordt elk half jaar gerapporteerd; Het nieuwe initiatief Dommelvallei ondersteunen en verder uitwerken: is een nieuw programma in het kader van Landschappen van Allure samen met diverse gemeenten aan de Dommel, zoals s-hertogenbosch, Sint-Michielsgestel, Vught en Haaren, alsmede het Waterschap; ook in Eindhoven is er interesse. Zodra helder is, wat het project omvat, leggen we een voorstel aan u voor. De Kleine Aarde uitbouwen, zodat het volwaardig deel uitmaakt van Boxtel Duurzame Campus : Triple E is gestart met de exploitatie; we werken samen aan verdere uitbouw en leggen na twee jaar een evaluatie aan u voor. Boxtel Energie Neutraal in 2040 versnellen via bijvoorbeeld zonne-energie, windenergie en klimaatneutraal bouwen; dit in overleg met de lokale energiecoöperatie. De pilot die in 2014 wordt uitgewerkt voor het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed zal in 2015 verder worden uitgerold. Boxtel neemt daarnaast deel aan een regionale alliantie waarvoor een subsidie is verkregen in het kader van het Energieakkoord. Deze alliantie heeft onder andere tot doel, om een gezamenlijk plan van aanpak te maken voor het verduurzamen van bestaande woonwijken. Geen schaliegas, wel een impuls voor alternatieve energie: begin 2015 worden de resultaten verwacht ten aanzien van de mogelijkheid om schaliegas te winnen in Programma

10 Nederland: in lijn met de raadsuitspraak en samen met burgers, gemeenten en andere partijen, doen we er alles aan om schaliegasboringen te voorkomen en zetten we voluit in op duurzame energie (zie vorige punt). 2. Boxtel ontwikkelt toerisme en recreatie tot een volwaardige bedrijfstak De ontwikkeling van toerisme en recreatie maakt deel uit van het economisch aanvalsplan, dat momenteel wordt voorbereid. Beleef Boxtel verder uitbouwen waarbij we nadrukkelijk verbinding zoeken met de samenwerkende gemeenten in Het Groene Woud: budget is gereserveerd in de. Er wordt in het bijzonder aandacht besteed aan regionale versterking van het merk Beleef, onder andere door gebruikmaking van nieuwe media en het maken van een belevingsfilm over Boxtel. Ook is er extra aandacht voor evenementen, zoals de ZLM-tour en Varend Theater over de Dommel. Toeristisch-recreatieve voorzieningen waar mogelijk realiseren en versterken; in het najaar wordt een zoneringsnotitie gepresenteerd, waarin de mogelijkheden voor toeristisch-recreatieve ontwikkeling benoemd worden. Vooruitlopend hierop zijn we in gesprek met een initiatiefnemer over een passende invulling van de Liempdse Barrier. Kleinschalige voorzieningen in het buitengebied bevorderen: het informatiecentrum in Liempde, dat onderdeel is van het Kloppend Hart in het kader van Landschappen van Allure is hiervan een goed voorbeeld. Binnen het bestemmingsplan creëren we meer mogelijkheden voor bijvoorbeeld bed and breakfast en de verkoop van streekproducten. Initiatieven op dit vlak zijn van harte welkom. Recreatie en toerisme benutten om landschappelijke en cultuurhistorische waarden te verbeteren. 3. Boxtel versterkt zijn positie als werkgelegenheidsgemeente Greentech campus ontwikkelen samen met provincie, regio, onderwijs en bedrijfsleven; onder meer door innovatie vanuit het principe afval is grondstof. Het programma is gestart, de proefopstelling wordt in het najaar gepresenteerd en op basis daarvan worden de plannen voor een volwaardige Greentech campus gepresenteerd. Samen met het bedrijfsleven, een economisch aanvalsplan opstellen en reserveren daarvoor 1 miljoen. Dit kan betrekking hebben op het Centrum, de detailhandel, bedrijventerreinen, ZZP ers, arbeidsmarkt, onderwijs, regionale economie, verbindingen tussen toerisme, recreatie en cultuur, innovatie, et cetera. Kortom, alle initiatieven die leiden tot verbetering van het economisch perspectief zijn welkom. We nodigen burgers en bedrijven uit, om voorstellen te doen die leiden tot een beter economische positie, zodat we volop kunnen profiteren als de economie aantrekt en nemen in elk geval de volgende punten mee: Via de werkgeversbenadering wordt in het aanvalsplan nadrukkelijk aandacht geven aan integratie en participatie van jongeren en kwetsbare groepen onder het motto iedereen doet mee ; jeugdwerkloosheid structureel aanpakken. In september komt er een plan van aanpak voor de arbeidsmarkt, met een doelgroepenanalyse en beleid gericht op kwetsbare groepen (ouderen, jongeren en mensen met beperkingen). Jeugdwerkeloosheid wordt structureel opgepakt en op allerlei manieren zullen in gezamenlijkheid met werkgevers (bedrijven en organisaties) en het onderwijs concrete projecten worden geïnitieerd, regionaal binnen de 5-sterrenregio, maar ook lokaal met partners zoals de WSD, de Koraalgroep, Boxtelse werkgevers en PDC. Samenwerking tussen ondernemers, onderwijs, overheid en overige partijen (de 4 O s) verbeteren met daarbij bijzondere aandacht voor samenwerking met het MBO 10 Programma 2015

11 (SintLucas, Helicon) en andere onderwijspartners. We starten direct met het economisch aanvalsplan door uitvoering van een aantal basisonderzoeken: na overleg met de ondernemers zoekt BRO naar nieuw perspectief voor de detailhandel, laten we specialist Cor Molenaar adviseren over het plan van aanpak voor het Centrum, presenteren we een plan van aanpak voor het aantrekken voor nieuwe bedrijven en brengen we dat alles samen in een sociaal-economisch plan dat wordt besproken met onze buurgemeenten Haaren en Sint-Michielsgestel. We reserveren bedragen voor de motoren van het aanvalsplan, namelijk het Centrummanagement, het Parkmanagement, BWB (Beleidsplatform Winkelcentra Boxtel) en de vrije ondernemers van de VOC; samen met de ondernemers zien we hen als drijvende krachten van het aanvalsplan. En voor het overige staan we open voor goede plannen en ideeën die het economisch klimaat verbeteren en bevorderen. Ruimte scheppen voor groei van de werkgelegenheid gerelateerd aan innovatie en duurzaamheid. Met de ontwikkeling van de Greentech Campus en de ontwikkeling van recreatie en toerisme, hebben we al twee speerpunten op dit vlak. Daarnaast willen we actief verkennen, op welke wijze we de samenwerking met de regio rondom Eindhoven kunnen versterken. We zien daarbij specifieke kansen voor de creatieve sector: SintLucas is verbonden met Eindhoven en start in de nieuwe accommodatie aan de Burgakker met opleidingen voor creatief vakman. Via SintLucas kan een natuurlijke relatie gelegd worden met Strijp S in Eindhoven. Daarnaast is het de vraag of er relatie te leggen is met Brainport. Via een voorziening als het Rabo-datacenter en een initiatief als het persoonlijk digitaal domein, Qiy, moet het mogelijk zijn om een link te leggen. Boxtel aantrekkelijker maken als vestigingsgemeente voor bedrijven en de veiligheid en bereikbaarheid van het bedrijventerrein verbeteren. Het lijkt er op dat de economie aantrekt: we willen de gronden in de Spoorzone en Vorst A zo snel mogelijk ontwikkelen. Met het oog daarop en met het oog op de ontwikkeling van Vorst B, willen we een plan van aanpak maken om ook bedrijven van buitenaf aan te trekken. We willen dat doen in samenspraak met de ondernemers die op dit moment op het bedrijventerrein gevestigd zijn. De gedachte is, dat clusters van bedrijven rondom een bepaald thema, meerwaarde kunnen bieden in de sfeer van innovatie en ontwikkeling. We streven er voorts naar om het terrein van Biomérieux in samenwerking met het bedrijfsleven en de BOM verder te ontwikkelen, eventueel via inzet van het herstructureringsfonds en de kwaliteitsimpuls Ladonk. Parkmanagement en centrummanagement opnieuw vormgeven, waarbij de gemeente vooral faciliteert: via het economisch aanvalsplan ondersteunen we Centrum- en Parkmanagement, maar we willen in organisatorische zin wel heldere verhoudingen. We kunnen goed samenwerken, zonder dat de gemeente actief deelneemt. Een goed voorbeeld daarvan is de aanleg van glasvezel op Ladonk: de ondernemers trekken de kar en de gemeente faciliteert hen via een lening en praktische ondersteuning van onze publieke taak. 4. Boxtel werkt aan een sterk Centrum Herinrichting van het Centrum realiseren, waarbij de notitie Op weg naar een leefbaar en bruisend Centrum vertrekpunt is: eind 2014, begin 2015 wordt daadwerkelijk gestart met het opknappen van het Centrum. Daarmee wordt een basis gelegd voor het economisch aanvalsplan dat in het najaar gepresenteerd wordt. Cultuurhistorische as aanpakken als eerste stap op weg naar een bruisend en leefbaar Centrum; parkeren geschiedt in eerste aanleg binnen de bestaande infrastructuur: Programma

12 budgetten zijn gereserveerd, plannen zijn in vergaande staat van voorbereiding en start is voorzien voor eind Leegstand aanpakken en winkels concentreren in kernwinkelgebied met daarbij extra aandacht voor de aanloopstraten, waar een mix van wonen en nieuwe economische initiatieven zorgen voor nieuwe impulsen: maakt deel uit van het economisch aanvalsplan. Stationsstraat aanpakken als verbindingsroute tussen Station en Centrum samen met de ondernemers en vastgoedeigenaren: maakt deel uit van het economisch aanvalsplan. Verbinding tussen buitengebied en het Centrum, Liempde en Lennisheuvel maken, onder andere via uitvoering van het project Kloppend Hart : de uitvoering van het programma is gestart en ook daar is sprake van een stevige inbreng van burgers en bedrijven. Zo heeft SPPiLL een boerderij aangekocht voor vestiging van een informatiecentrum en heeft de gemeente dat mede mogelijk gemaakt door borgstelling. We hebben respect voor de wijze waarop de Liempdse gemeenschap deze uitdaging aangaat en zien het als een goed voorbeeld van burgers die initiatief en verantwoordelijkheid nemen. 5. Boxtel is ook in 2020 een prima woongemeente Sociale cohesie in wijken en buurten versterken door uitvoering van wijk- en dorpsontwikkelingsplannen: de middelen zijn inmiddels verdeeld en beschikbaar gesteld. De wijkorganen trekken de kar bij de verdere prioriteitstelling en uitvoering. Ook dit is weer een goed voorbeeld van burgerinitiatief. We hebben respect voor de wijze waarop Lennisheuvel en Selissenwal zelf zorg gedragen hebben voor de plannen; we steunen hen bij realisering daarvan. Meer groen in de wijken en het Centrum stimuleren om zo de leefbaarheid te bevorderen: met afronding van het plan Dommel door Boxtel is een goede basis gelegd. We zien de ontwikkeling van park Stapelen als een nieuwe kans om de aansluiting tussen het Centrum en Het Groene Woud te versterken en de beleefbaarheid van de Dommel verder te vergroten. We staan open voor initiatieven van burgers en bedrijven om hun omgeving verder te vergroenen. Voorzieningenniveau handhaven en versterken door samenwerking, met name ook op het terrein van welzijn, onderwijs en zorg; het is daarbij van belang om creatief en inventief op zoek te gaan naar nieuwe, onverwachte verbindingen. We realiseren een deel van de taakstellingen door samenwerking. Bouwen in eigen beheer stimuleren (CPO, SIR): we staan open voor initiatieven van burgers op dit vlak en bekijken momenteel de mogelijkheden. Concrete ideeën zijn welkom. Bijzondere aandacht besteden aan levensloopbestendig bouwen, aan de leefbaarheid van de kernen Liempde en Lennisheuvel, aan realisering van voldoende betaalbare huur- en koopwoningen en aan vernieuwende woonconcepten: we actualiseren de woonvisie en nemen dit mee. Zodra de bouw van woningen weer aantrekt, ontstaan nieuwe kansen. Glasvezelinitiatieven faciliteren en stimuleren: de ondernemers zijn inmiddels via Glasdonk gestart met de aanleg van glasvezel op het bedrijventerrein. We denken dat glasvezel een belangrijke rol kan spelen. We staan open voor nieuwe initiatieven op dit vlak. 12 Programma 2015

13 6. Boxtel heeft een modern bestuur Uitgangspunt is open bestuur : met open vizier streven naar brede coalities in politiek, bestuur en samenleving, en denkend van buiten naar binnen. Via het beleidsprogramma en willen we dit verder vormgeven. Het devies is niet voor niets uitnodigen, aanmoedigen en uitdagen. Opnieuw invoeren van bezoeken van raad en college aan wijken en kernen: de eerste bezoeken zijn geweest en we willen dit samen met de raad voortzetten. We zijn blij met de ruimte die beeldvormende vergaderingen van de raad bieden, om op locatie en in informele sfeer, samen met burgers en bedrijven te zoeken naar vitale coalities. Nieuwe vormen van burgerparticipatie doorvoeren: van meepraten naar meedoen, uitvoering door en in de wijk; de pilot SPPiLL in Liempde wordt geëvalueerd en mogelijk uitgerold naar andere wijken en kernen. De evaluatie staat op de rol voor de tweede helft van Kracht van samenleving en burgers bevorderen door los te laten; burgerinitiatieven stimuleren en faciliteren, bijvoorbeeld door rondom de uitvoering van het leerlingenvervoer gesprekken te arrangeren met ouders of een platform te installeren. Het Nieuwe Werken invoeren, om zo eigentijdse samenwerking met burgers en samenleving te bevorderen; via het programma Boxtel op Maat werkt de ambtelijke organisatie inmiddels drie jaar aan verbetering van werkprocessen door deze te digitaliseren en tegelijkertijd te vernieuwen. Verder is en wordt ingestoken op cultuurverandering, waarbij de medewerkers van buiten naar binnen denken. Tot slot ronden we de verbouwing van het gemeentehuis in de eerste helft van 2015 af, zodat plaats- en tijdonafhankelijk werken mogelijk wordt. Door deze investeringen in bedrijfsvoering, ICT, cultuur en huisvesting dient buiten voelbaar te zijn, dat er binnen een andere wind waait. Uitgaan van het principe: grootschalig regelen wat moet, dicht bij de mensen organiseren wat kan: doen we. Eén ambtelijke organisatie vormen met de gemeenten Haaren en Sint-Michielsgestel; burgers betrekken bij deze operatie en de uiteindelijke keuze, waarbij we de meerwaarde vooraf duidelijk maken. Het bedrijfsplan wordt rond de jaarwisseling aan de raad aangeboden. We hebben in de rekening gehouden met het bedrijfsplan. We zullen incidenteel moeten investeren, om structureel voordeel te boeken. We hebben het beoogde structurele voordeel op termijn nog niet helemaal ingeboekt, omdat we naast lagere kosten ook mikken op hogere kwaliteit en minder kwetsbaarheid. Bij de evaluatie van de samenwerking begin 2017 kunnen we het overige inboeken voor de 2018 en verder. Verdergaande bestuurlijke samenwerking niet uitsluiten; kwaliteit, bestuurskracht en bestuurlijke nabijheid en toegankelijkheid zijn belangrijke uitgangspunten. Er is een dialoog in voorbereiding met de burgers, die gepland staat voor begin september. Vooralsnog koersen we aan op ambtelijke fusie met Haaren en Sint-Michielsgestel; de raad heeft eerder aangegeven, bestuurlijke samenwerking een reëel perspectief te vinden. Vanuit die invalshoek voeren we het gesprek met de onze burgers en de buurgemeenten. 7. Boxtel voert een sociaal beleid dat sterk maakt en helpt waar nodig Samen met burgers, verenigingen en maatschappelijke instellingen op zoek gaan naar nieuwe vormen en nieuwe wegen. Daar zijn we al mee bezig en dat zetten we in versterkte mate voort. Decentralisaties op het terrein van werk, zorg en jeugd doorvoeren per 1 januari 2015, waarbij de budgettaire kaders vertrekpunt zijn, maar maatwerk tot de mogelijkheden behoort; gestart wordt met twee wijken waarin het vernieuwd sociaal beleid wijkgericht Programma

14 vorm krijgt. Daarmee spelen we in op een motie van de raad om in te spelen wijkinitiatieven en te starten met een sociaal wijkteam. De pilot met het wijkteam start naar verwachting in september De budgetten voor de decentralisaties zijn helder en geraamd. Er ligt al een goede basis. We hebben de hoofdlijnen van beleid en de transitie-documenten door de raad laten vaststellen. In oktober wordt aangegeven, hoe we het verder gaan aanpakken en uitvoeren, zodat in december de verordeningen in de raad kunnen worden behandeld. Vanaf 1 januari 2015 start de uitvoering, waarbij 2015 op een aantal fronten bestempeld is tot overgangsjaar. We zullen bij de uitvoering rekening moeten houden met budgetten die gekort zijn en zullen hulp en dienstverlening van de tweede lijn naar de eerste lijn, en van de eerste lijn naar de nuldelijn moeten brengen. Mensen zullen zichzelf en elkaar moeten helpen, waarbij de gemeente waar nodig ondersteunt. Het sociaal wijkteam gaat daar een belangrijke rol in spelen. We starten in september met een pilot en zijn overigens ook op allerlei andere fronten druk bezig met de voorbereiding van de uitvoering. Burgers zo veel mogelijk in hun eigen omgeving helpen: zorg en hulpverlening zo veel mogelijk van de tweede lijn naar de eerste lijn brengen en van de eerste lijn naar de nuldelijn: zie voorgaande punt. Extra middelen die via het gemeentefonds verstrekt worden voor armoedebeleid reserveren voor het thema kinderen in armoede. We hebben een budget gereserveerd van extra, oplopend naar structureel. De extra middelen worden aangewend om structurele tekorten op het minimabeleid op te vangen. Boxtel heeft in tijden van crisis niet beknibbeld op het budget. We zullen het bestaande beleid evalueren en bekijken of, en zo ja, hoe het minimabeleid op vernieuwende wijze vorm kan krijgen. Mantelzorg en vrijwilligerswerk verder stimuleren en vergroten van mogelijkheden van mantelzorg dichtbij huis: wordt meegenomen bij de vormgeving van de decentralisaties en ligt geheel in lijn met de zogenaamde kanteling. Taakstellingen uit de huidige realiseren op het terrein van subsidies en onderwijs; daarbij wordt rekening gehouden met de demografische ontwikkeling en efficiënt ruimtegebruik. Dit wordt steeds belangrijker. In het najaar presenteren we een plan om te komen tot clustering van voorzieningen van bibliotheek, SintLucas en het Podium; bij invulling van de taakstelling voor subsidies is uitgegaan van een compactere opzet van de bibliotheek, waarbij de ontmoetings- en de educatieve functie van de bibliotheek zoveel mogelijk gehandhaafd blijven. In samenspraak met het onderwijsveld op korte termijn een integraal plan maken om zo te voorkomen dat voor leegstand wordt gebouwd; bijzondere aandacht in dat kader voor nut en noodzaak van de bouw van een basisschool op Munsel - In Goede Aarde. In het afgelopen decennium hebben we veel geïnvesteerd in onderwijshuisvesting, zodat scholen toekomstbestendig zouden zijn. Uit de meest recente leerlingenprognose blijkt evenwel dat het aantal leegstaande lokalen op termijn groter is dan eerder werd verwacht. Bovendien is er sprake van een taakstelling op onderwijshuisvesting vanuit het Rijk. Naast deze taakstelling zet de Minister ook de overheveling van de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van schoolgebouwen naar de schoolbesturen door. Het is derhalve zaak dat we het huidige beleid voor onderwijshuisvesting kritisch tegen het licht houden. Niemand is gebaat bij leegstand. We zijn altijd voorstander geweest van toekomstbestendige scholen van goede kwaliteit en met voldoende draagvlak. Daarom hebben we in het afgelopen decennium zoveel geïnvesteerd. Hoewel we het uitgangspunt dat iedere wijk een school heeft nog steeds als ideaalbeeld voor ogen hebben, is het op dit moment -gelet op de leerlingenprognose en de noodzakelijke bezuinigingen op de gemeente- onverantwoord om 1,9 14 Programma 2015

15 miljoen te begroten voor de bouw van een nieuwe school in MIGA en we stellen dan ook voor om dit budget te schrappen. We zullen extra aandacht besteden aan de verbinding van Munsel In Goede Aarde en de andere wijken. Er lopen al veel fietsroutes en daar willen we er nog één aan toevoegen via de Dr. de Brouwerlaan. Tegelijkertijd stellen we voor om het opknappen van de twee bestaande scholen De Wilgenbroek en De Molenwijkschool te dekken uit de voorziening Onderhoud onderwijs. We beraden ons nog over de huisvesting van De Hobbendonken en zijn daarover in gesprek met het schoolbestuur. Daarnaast denken we dat het goed is als de schoolbesturen gezamenlijk een toekomst bestendige strategie voor onderwijshuisvesting ontwikkelen. We zullen dergelijk initiatief ondersteunen waarbij vanuit de gemeente het voorkomen van leegstand en duurzame financiering uitgangspunten zijn. Intussen zijn we bezig met de voorbereidingen van de plannen rondom de St. Michaëlschool. We zijn in goed gesprek met de Koraalgroep over een eigentijdse invulling, waarbij het gereserveerde budget van 3,3 miljoen uitgangspunt is. Ook de ontwikkelingen in de sfeer van het passend onderwijs worden meegenomen. We denken in het najaar van 2014 een plan aan u te kunnen voorleggen. De taakstelling op de onderwijshuisvesting zoals deze al in de vorige is opgenomen, komt nu in de meicirculaire terug voor Onze poging om via de Minister te komen tot aanpassing van het beleid, leverde een simpel briefje op, dat er niet aan te tornen valt, omdat het nu eenmaal afgesproken is in het regeerakkoord. Wel is de grondslag van de berekening bijgesteld, waardoor de taakstelling lager uitvalt. Daarnaast zet de Minister de overheveling van de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de scholen door naar de schoolbesturen. De voorziening die we daarvoor hebben aangelegd, kan derhalve beëindigd worden. We willen deze gebruiken ter dekking van het onderhoud van De Wilgenbroek en De Molenwijkschool en mogelijk ook voor de oplossing die voor De Hobbendonken gekozen wordt. Dit alles vanuit de gedachte, dat alle scholen in de afgelopen tien jaar nieuw zijn gebouwd of grondig zijn opgeknapt. De verantwoordelijkheid voor het onderhoud wordt overgedragen op een moment dat de meeste scholen toekomstbestendig zijn en er goed uitzien. Bovendien hebben de schoolbesturen in de komende jaren de beschikking over extra middelen voor onderhoud. Boxtel reserveerde bovenop alle investeringen structureel voor voeding van de voorziening, maar wordt nu voor gekort. Kortom het is alleszins redelijk, dat we de voorziening houden, die we inmiddels hebben opgebouwd. Dit totale pakket is inzet van het gesprek met de schoolbesturen. Peuterspeelzalen en kinderopvang opnieuw bekijken mede in relatie tot basisonderwijs en demografische ontwikkelingen. In het najaar van 2014 wordt met de sector besproken, op welke wijze kan worden ingespeeld op de trends in de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk. Herijking van het accommodatiebeleid van binnen- en buitensporten, inclusief een evaluatie van het beleid ten aanzien van kunstgras. In 2015 verschijnt de Sportnota. Stimuleren van sportdeelname van alle jongeren: wordt meegenomen in de Sportnota. 8. Ruimtelijke ontwikkeling Voldoende ruimte scheppen voor wonen in Boxtel, Liempde en Lennisheuvel op basis van het principe: inbreiden gaat in de regel voor uitbreiden. In Boxtel zijn er momenteel verschillende bouwplannen in voorbereiding, zoals Panta-Rhei, Vicaris van Alphenlaan, Den Berg, Zonnegolven II en Sparrenlaene. In Liempde wordt momenteel gewerkt aan afronding van het plan De Witte School; voor de langere termijn gaan we op zoek naar Programma

16 nieuwe mogelijkheden. In Lennisheuvel is de locatie Heerenbeekloop Zuid aangewezen als locatie en we gaan in gesprek met de bewoners van Lennisheuvel over de nadere invulling. Bepalen van geschikte uitbreidingslocatie die tegemoet komt aan doelstellingen uit de strategische visie en de woonvisie. Met het oog op de toekomstige woningbouw maken we een geactualiseerde visie. 9. Infrastructuur Verkeersbeleid uitvoeren op basis van Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) en het besluit dat in november 2013 genomen is ten aanzien van de dubbele overweg en programma Hoogfrequent Spoor : op 16 juni is door het Rijk een besluit genomen ten aanzien van de verdeling van middelen voor PHS; ook op Provinciaal niveau zijn en worden de nodige beslissingen genomen. Naar verwachting komt de investering ten bedrage van ruim 38,4 miljoen op tafel. We verwachten dat we eind dit jaar een overeenkomst kunnen sluiten. in nader overleg streven we ernaar om het plan rond te krijgen, waarbij het bedrag van 2,7 miljoen dat we in de hebben opgenomen, uitgangspunt is. Indien er nieuwe ontwikkelingen zijn, zullen we de raad informeren. Als alles naar wens verloopt, gaat het bestemmingplan in 2015 in procedure en denken we in 2016 daadwerkelijk aan de slag te kunnen met aanleg van de Verbinding Ladonk-Kapelweg (VLK). In het verlengde daarvan: gewenste maatregelen in verkeersinfrastructuur in beeld brengen, inclusief aanleg van de verbindingsweg Ladonk-Kapelweg (VLK), voldoende capaciteit voor Keulsebaan en noord-zuid-as en voldoende dimensionering van de nieuwe fietstunnel: zie voorgaande punt. Vooruitlopend op uitvoering van deze maatregelen: onderzoek naar de mogelijkheid van regulering van het vrachtverkeer teneinde de leefbaarheid van Kalksheuvel te verbeteren: in het najaar ontvangt u een voorstel. Fietsroutenetwerk versterken en knelpunten oplossen, mede door het uitvoeren van Boxtel Bicycle : via herinrichting van de Dr. de Brouwerlaan voegen we een nieuwe schakel toe aan het fietsroutenetwerk. Daarnaast beraden we ons mede in het kader van de plannen rondom PHS, over het gedeelte Fellenoord Liempdseweg en Lennisheuvel Boxtel. Ook de realisatie van nieuwe stallingen bij het station zullen het fietsverkeer bevorderen. Doorgaand verkeer uit woonwijken weren is uitgangspunt van beleid: nemen we mee in de afweging. 10. Financiën Tijdens de bespreking van het jaarverslag is aan de orde gekomen, dat de gemeente Boxtel over relatief weinig vrije reserves beschikt. Eén van de redenen is, dat er diverse potjes zijn die risico s per beleidsveld afdekken. We stellen voor om de te ontpotten, de afzonderlijke potjes zo veel mogelijk op te heffen en de algemene reserve aan te merken als algemene achtervang. Dat betekent enerzijds dat de algemene reserve stevig wordt opgehoogd, maar anderzijds dat eventuele overschrijdingen die niet ten laste van de exploitatie gebracht kunnen worden ten laste komen van de algemene reserve. De potjes die nog overblijven hebben een concrete bestemming, fungeren als cofinanciering of zijn gebaseerd op een programma. Ten aanzien van de voorzieningen, zijn we voorstander van meer integraliteit. Nu we in het dagelijks beheer naar meer integraliteit gaan, valt te overwegen om dat ook in de voorzieningen tot uiting te brengen. We gaan dit verder na en komen met een voorstel. Terughoudende ontwikkeling van OZB en lokale lastendruk: uitgangspunt is dat deze niet meer dan trendmatig worden verhoogd en dat burgers profijt hebben van een 16 Programma 2015

17 efficiëntere aanpak op het terrein van rioolrecht en afvalstoffen: dit uitgangspunt is in de verwerkt. De nullijn ten aanzien van rioolrechten en afvalstoffenheffing wordt voortgezet, waarbij we ten aanzien van de laatstgenoemde heffing een bedrag aan de burger teruggeven. Taakstellingen uit meerjaren realiseren; bezuinigingen kunnen leiden tot nieuwe verbindingen, tot creativiteit en tot vergroting van de vitaliteit van de samenleving. In het verleden hebben we onze taakstellingen altijd gehaald; er is geen enkele reden om te veronderstellen, dat dit in de toekomst niet het geval zou zijn. Voor 2015 is de taakstelling op subsidies nader ingevuld. Voor 2016 en verder wordt samen met de raad een programma ontwikkeld om tot een afweging te komen over invulling van het tweede deel van de bezuiniging. De personele taakstelling wordt gerealiseerd De samenwerking met de gemeenten Haaren en Sint-Michielsgestel stelt ons wat dat betreft voor nieuwe uitdagingen. In het concept-bedrijfsplan wordt uitgegaan van een besparing van 10% op de bedrijfsvoering in 2018, hetgeen voor Boxtel ruim 1,3 miljoen structureel voordeel zou opleveren. Omdat niet alleen kwaliteit, maar ook kosten van belang zijn, gaan we vooralsnog uit van een taakstelling oplopend naar structureel in Om dat te kunnen bewerkstellingen is het van belang, dat er geïnvesteerd wordt in verbetering van de bedrijfsvoering. Daarom hebben we in de eerste twee jaar een bedrag van in totaal 1,32 miljoen gereserveerd. De investeringen moeten leiden tot structurele besparingen. De taakstelling op onderwijs is gedeeltelijk verwerkt. We gaan met het onderwijs in gesprek over de overdracht van verantwoordelijkheden op het terrein van onderhoud van schoolgebouwen. We hebben in de afgelopen jaren stevig geïnvesteerd en dragen een toekomstbestendig bestand aan schoolgebouwen over. Omdat we voorts in het kader van het gemeentefonds nog extra gekort worden voor de overheveling van de onderwijshuisvesting, achten we het gerechtvaardigd, om de voorziening voor onderwijshuisvesting af te bouwen en zo in te zetten, dat een soepele overdracht van verantwoordelijkheden kan plaatsvinden waarbij de gemeente in evenwicht blijft. Het beleidsprogramma uitwerken in en, waarbij investeringen in people en profit niet ten koste gaan van planet ; met deze als nadere concretisering, denken we dat we recht hebben gedaan aan dit uitgangspunt. Eigentijdse (digitale) opzet van, voortgangsrapportages en verantwoording, zodat we transparantie bevorderen; meer sturen op basis van indicatoren zoals vastgelegd in Zoals we eerder hebben aangegeven, zullen we de 2015 digitaal beter toegankelijk maken. Deelname aan een nieuwe ronde voor waarstaatjegemeente.nl is in gang gezet. Wij streven er naar om samen met raad, burgers en bedrijven de opgaande lijn te pakken. Ten slotte, de raad heeft het beleidsprogramma Ruimte voor innovatie en vernieuwing vastgesteld als het spoorboekje voor de komende periode. De is een eerste slag naar concretisering. We gaan er als college energiek mee aan de slag, samen met burgers, bedrijven, maatschappelijke instellingen en medeoverheden. We willen samen met de raad ruimte creëren voor innovatie en vernieuwing, zodat Boxtel niet alleen vandaag, maar ook morgen en overmorgen een plek blijft waar mensen graag willen wonen, werken en leven. Burgemeester en wethouders van Boxtel, Vastgesteld op 9 september Programma

18 De staat van de gemeente In het voorjaar van 2013 heeft Boxtel weer meegedaan aan het landelijk onderzoek 'waarstaatjegemeente.nl' (ook te raadplegen via de website. Het overzicht is een momentopname en geeft een indicatie van de trends. Er kan geen absolute waarde aan het onderzoek worden toegekend. Boxtel doet mee vanaf Het onderzoek is uitgevoerd door het PON (Provinciaal Opbouworgaan Noord-Brabant). Het onderzoek is ter inzage. Voor het najaar van 2014 staat een nieuw onderzoek op de planning. Zes burgerrollen Waarstaatjegemeente.nl onderscheidt zes zogenaamde burgerrollen: 1. De burger als kiezer is de burger die politiek wordt gerepresenteerd en die een bepaalde kwaliteit van politiek en bestuur mag verwachten. 2. De burger als klant is de burger die recht heeft op een behoorlijke kwaliteit van dienstverlening. 3. De burger als onderdaan heeft recht op kwaliteit van orde en gezag (in deze categorie vallen onderdelen als veiligheid, regelgeving en handhaving). 4. De burger als partner heeft recht op kwaliteit van beleid en wil serieus genomen worden in het kader van de beleidsontwikkeling van de gemeente. 5. De burger als wijkbewoner heeft recht op kwaliteit van zijn leefomgeving. Deze moet prettig en schoon zijn, met allerhande voorzieningen binnen bereik. 6. De burger als belastingbetaler heeft recht op verantwoordelijke besteding van de middelen (lokale lasten, financiën, management en personeel). Totaalcijfers per burgerrol Iedere burgerrol krijgt een gelijk 'gewicht', er is geen speciale rangorde. Uiteindelijk wordt per burgerrol een totaalcijfer gegeven. Dit 'rapportcijfer' (op een schaal van 0 tot 10 waarbij 6 voldoende is) is samengesteld op basis van deelcijfers van indicatoren. De indicatoren zijn op hun beurt afkomstig van een aantal bronnen: de vragenlijsten aan burgers (thuisgestuurd en via de balie in het gemeentehuis), gegevens aangeleverd door de gemeente zelf en landelijk verzamelde data. Resultaten gemeente Boxtel Ontwikkeling Boxtel in relatie tot het gemiddelde Burgerrol 2007 Gem Gem Gem Gem Gem Gem. Kiezer 5,4 5,6 5,6 5,5 5,9 5,9 6,1 5,9 5,8 5,9 5,6 5,9 Klant 7,0 7,0 7,0 7,0 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,7 7,7 7,7 Onderdaan 5,8 6,0 6,0 5,9 6,4 6,3 6,4 6,3 6,1 6,3 6,1 6,3 Partner 7,9 6,9 7,8 7,3 5,7 5,6 6,0 5,8 5,7 5,7 5,5 5,7 Wijkbewoner 6,3 6,5 6,3 6,5 6,7 6,9 7,0 6,9 6,8 7,0 6,9 7,0 Belastingbetaler 6,3 6,4 5,9 6,1 6,1 6, In de tabel valt op dat we op of net iets onder het gemiddelde scoren. Uiteraard willen we dat de scores zich meer naar het gemiddelde bewegen en als het even kan daarboven. Met het oog daarop willen we ons in het komende jaar met name richten op de volgende acties: 18 Programma 2015

19 a. de burger als kiezer: verbetering van de burgerparticipatie: we bouwen voort op de besluiten die de raad begin 2014 genomen heeft ten aanzien van burgerparticipatie; waar we kunnen, zullen we ruimte geven voor initiatieven van burgers; b. de burger als klant: met de verbouwing van het gemeentehuis en het verder doorvoeren van Boxtel Opmaat willen we interne vernieuwing verbinden met externe verbetering; oplevering van de verbouwing staat gepland voor de eerste helft van 2015; c. de burger als onderdaan: verbetering van leefbaarheid en veiligheid blijft belangrijk en wordt nagestreefd via de integrale wijkaanpak en de uitvoering van ontwikkelingsplannen; mede op basis van de evaluatie van SPPiLL die in het najaar verschijnt, bezien we, of we de aanpak kunnen verbreden en verdiepen; d. de burger als partner: verdere verbetering van betrokkenheid van de burger bij nieuw beleid zal onder andere gestalte krijgen via het traject van de fundamentele discussie waarvoor in november 2014 één of twee bijeenkomsten gepland staan; e. de burger als wijkbewoner: daarin is onder andere verbetering mogelijk door het inschakelen van burgers bij beheer en onderhoud van de buitenruimte en in september 2014 houden we dan ook bijeenkomsten met burgers over beheer en onderhoud van de openbare ruimte op basis van beeldkwaliteit; ook op het terrein van bereikbaarheid, verkeer en parkeren worden in 2014 en 2015 maatregelen genomen in het Centrum en rondom het station; f. de burger als belastingbetaler: door een gematigde ontwikkeling van de lokale lastendruk denken we burgers en bedrijven tegemoet te komen. Op basis van de cijfers concluderen we dat we alert moeten blijven op de ontwikkelingen. We moeten er samen met raad voor zorgen, dat de tevredenheid van de burger over dienstverlening en voorzieningen omhoog gaat. Nadere informatie over de rapportage en de mogelijkheid om te vergelijken met andere gemeenten kunt u terugvinden op de site Een bezoekje aan de website is aan te bevelen: deze bevat een schat aan informatie over Boxtel en over alle andere gemeenten in Nederland. Programma

20 Begroting 2015 in grafieken en tabellen Lasten en baten per programma In navolgende grafiek zijn de voor 2015 begrote lasten en baten per programma weergegeven. Hieruit blijkt dat programma 8 de hoogste lasten kent met 38,6 miljoen. Programma 4 heeft de laagste omvang met 1,3 miljoen. Aan de batenzijde kent programma 12 de hoogste omzet met ruim 57,3 miljoen, waaronder met name de gemeentefondsuitkering met 46,7 miljoen en de OZB met 6,0 miljoen. De programma s 2 en 4 hebben nagenoeg geen directe baten. 20 Programma 2015

Kadernotitie Ruimte voor innovatie en vernieuwing basis voor de begroting 2015.

Kadernotitie Ruimte voor innovatie en vernieuwing basis voor de begroting 2015. Kadernotitie Ruimte voor innovatie en vernieuwing basis voor de begroting 2015. Op 22 april 2014 is het beleidsprogramma 2014 2018 Ruimte voor innovatie en vernieuwing door de raad vastgesteld. Dit beleidsprogramma

Nadere informatie

Beleidsprogramma 2014 2018: Ruimte voor innovatie en vernieuwing.

Beleidsprogramma 2014 2018: Ruimte voor innovatie en vernieuwing. Beleidsprogramma 2014 2018: Ruimte voor innovatie en vernieuwing. Inleiding. De tijden veranderen enorm. Dat vraagt om een blik vooruit. Op alle fronten: sociaal, ruimtelijk, ecologisch, economisch en

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programma 2015 Programma 2015 1 Inhoudsopgave Inleiding Trends 4 Voorwoord 5 2015: Ruimte voor innovatie en vernieuwing 8 De staat van de gemeente 18 Begroting 2015 in grafieken en tabellen 20 Programma

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND Helmond, stad van het doen Het Helmond dat we voor ogen hebben is aantrekkelijk om te wonen, te leven en te werken. Er is plaats voor iedereen, ook voor hen die minder makkelijk meedoen in een samenleving

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Programma 10. Financiën

Programma 10. Financiën Programma 10 Financiën Aandeel programma 10 in totale begroting 1% Financiën Overige programma's 99% Programma 10 Financiën Inleiding Ons college hanteert als uitgangspunt bij haar financiële beleid dat

Nadere informatie

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit Nieuwegein m S\ Gemeenteraad Onderwerp Programmabegroting 2016 Datum 25 september 2015 Raadsvoorstel Afdeling Financiën Portefeuillehouder mr. J.A.N. Gadella 2015-415 1 Onderwerp Programmabegroting 2016

Nadere informatie

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda.

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 juni 2016 16-049 Onderwerp Kadernota 2017-2020 Aan de raad, Onderwerp Kadernota 2017-2020. Gevraagde beslissing 1. De Kadernota 2017-2020 vast te stellen. Grondslag

Nadere informatie

Programmasturing en Programmabegroting 2015-2018

Programmasturing en Programmabegroting 2015-2018 Programmasturing en Programmabegroting 2015-2018 Politieke markt 10 Juni Mark Oude Bennink, Ruud Molenkamp & Gijs Tiebot 1 Inhoud presentatie 1. Programmasturing? rol van de raad terugblik programmasturing

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 11 Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Voorstel: 1. de foto van de sociaal-economische situatie in Doetinchem voor kennisgeving aannemen; 2. het beleidskader

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/45 Agendapunt nummer: 16 Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Inleiding In de fusieraad van 30 juni 2014 is gesproken over een consolidatie van de drie begrotingen en om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Programma 9. Bestuur

Programma 9. Bestuur Programma 9 Aandeel programma 9 in totale begroting 17% Overige programma's 83% 55 Programma 9 Beleidsvelden Binnen het programma bestuur werken we met de volgende beleidsvelden: 1. sorganen 2. sondersteuning

Nadere informatie

voorstel aan de raad Kadernota 2015 Aan de raad van de gemeente Werkendam 1. Inleiding

voorstel aan de raad Kadernota 2015 Aan de raad van de gemeente Werkendam 1. Inleiding voorstel aan de raad onderwerp Kadernota 2015 samenvatting De Kadernota 2015 vormt de opzet voor het opstellen van de Begroting 2015 en de Meerjarenraming 2016-2018 en heeft vooral een globaal financieeltechnisch

Nadere informatie

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen.

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Toen wij over het coalitieakkoord spraken, telde de VVD Den Haag haar zegeningen. Er werd ruimte geboden voor een aantal van onze ideeën. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde gemeente Eindhoven Inboeknummer 12bst01585 Dossiernummer 12.38.651 18 september 2012 Commissienotitie Betreft startnotitie over Sturen met normen: domein 'flexibiliteit'. Inleiding Op 28 augustus is in

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Onderwerp Scenario's dekkingsplan begroting 2015-2018 Voorstel

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND , 8 a ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 december 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 070114/201 afdeling: Kabinet en Communicatie

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009 ALDUS BESLOTEN 9 JULI Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009 ALDUS BESLOTEN 9 JULI Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 11 ALDUS BESLOTEN 9 JULI 2009 Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Doetinchem, 4 juli 2009 Voorstel: 1. de foto van de sociaal-economische situatie in Doetinchem

Nadere informatie

provincie limburg 1 9 OEL 2016 De raad van de gemeente Nederweert Postbus AA NEDERWEERT Cluster FIN Behandeld.

provincie limburg 1 9 OEL 2016 De raad van de gemeente Nederweert Postbus AA NEDERWEERT Cluster FIN Behandeld. INGEKOîvîEf\! Gemeente Nederweer provincie limburg 1 9 OEL 2016 De raad van de gemeente Nederweert Postbus 2728 6030 AA NEDERWEERT Cluster FIN Behandeld. E-mail Telefoon Ons kenmerk 2016/99503 Uw kenmerk

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Integraal huisvestingsplan Registratienummer: 513472 Op voorstel van het college d.d.: 17 december 2013 Datum vergadering: 28 januari 2014 Portefeuillehouder: J.P.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

** documentnr.: zaaknr.:

** documentnr.: zaaknr.: ** documentnr.: zaaknr.: Raadsvoorstel Onderwerp Datum college : Richtinggevend document Programmabegroting 2015-2018 : n.v.t. Portefeuillehouder : Raadswerkgroep Takendiscussie Contactpersoon : Afdeling

Nadere informatie

Nr Houten, 6 november 2007

Nr Houten, 6 november 2007 Nr. 2007-077 Houten, 6 november 2007 Aan de gemeenteraad Onderwerp: VMBO Houten Beslispunten: 1. Kennis te nemen van de uitgangspunten bij het voornemen van College De Heemlanden en Anna van Rijn College

Nadere informatie

Algemene Beschouwingen Programmabegroting 2014

Algemene Beschouwingen Programmabegroting 2014 Algemene Beschouwingen Programmabegroting 2014 Inleiding: Het zijn uitdagende tijden voor de lokale overheid of wel de gemeenten in Nederland. De economische recessie, die ons al vanaf 2008 bezig houdt,

Nadere informatie

Begroting Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014

Begroting Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014 Begroting 2015 Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014 Helmond is een ondernemende stad een volwaardige speler binnen toptechnologieregio Brainport centrumstad van de Peel Deze positie is en blijft het

Nadere informatie

Raadsvergadering, 2 februari 2010. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Economisch Actie Programma

Raadsvergadering, 2 februari 2010. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Economisch Actie Programma Raadsvergadering, 2 februari 2010 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Economisch Actie Programma Nr.: 369 Agendapunt: Voorbespreking & 15 Datum: 19 januari 2010 Onderdeel raadsprogramma: Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief ontwerpprogrammabegroting 2012 inclusief de meerjarenbegroting

Aanbiedingsbrief ontwerpprogrammabegroting 2012 inclusief de meerjarenbegroting Aanbiedingsbrief ontwerpprogrammabegroting 2012 inclusief de meerjarenbegroting 2012-2015 Inleiding Voor u ligt de programmabegroting voor het kalenderjaar 2012 van de gemeente Oirschot met daarin de meerjarenbegroting

Nadere informatie

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR*

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR* *ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 100 UUR* Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp Programmarapportage 2011-1 team SBSBD raadsnummer 2011 54 collegevergadering raadsvergadering fatale termijn programma

Nadere informatie

Raadsstuk. Haarlem. Onderwerp: Decemberrapportage 2016 BBVnr: 2016/ Inleiding

Raadsstuk. Haarlem. Onderwerp: Decemberrapportage 2016 BBVnr: 2016/ Inleiding Haarlem Raadsstuk Onderwerp: Decemberrapportage 2016 BBVnr: 2016/487091 1. Inleiding De Decemberrapportage is na de Bestuursrappportage 2016 het volgende document in de planning en control cyclus 2016.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9. Onderwerp Detailhandelsvisie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9. Onderwerp Detailhandelsvisie Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9 Onderwerp Detailhandelsvisie Voorstel 1. Vaststellen regionale

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 10 november 2016

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 10 november 2016 GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 10 november 2016 Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Onderwerp: Programmabegroting 2017 en verwerking financiële effecten uit de septembercirculaire.

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2017 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2017 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2017 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

1. In te stemmen met de meerjarenovereenkomst 2013-2017. 2. Wethouder van de Wiel te mandateren voor ondertekening van de overeenkomst.

1. In te stemmen met de meerjarenovereenkomst 2013-2017. 2. Wethouder van de Wiel te mandateren voor ondertekening van de overeenkomst. Reg. nr.: 1310533 Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling Onderwerp Meerjarenovereenkomst VVV Noordoost-Brabant 2013-2017 Samenvatting De huidige overeenkomst met de VVV (destijds de Regio-VVV genaamd) is verlopen.

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp Herschikking van de reserves Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch Domein

Nadere informatie

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/ 2 Wonen De gemeente telt zo n 36.000 inwoners, waarvan het overgrote deel in de twee kernen Hellendoorn en Nijverdal woont. De woningvoorraad telde in 2013 zo n 14.000 woningen (exclusief recreatiewoningen).

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Een essay over de nieuwe beleidscyclus voor de Gemeente Nuth.

Een essay over de nieuwe beleidscyclus voor de Gemeente Nuth. Eind maart 2014. Eind maart 2014: de uitslag van de gemeenteraad is bekend; de samenstelling van de raad staat in de krant, de omvang van de fracties staat vast en wie met wie wil samenwerken is ook geen

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Uitkomst "waar staat je gemeente"

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Uitkomst waar staat je gemeente Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Datum: 15 mei 2013 Sector: Middelen Team : Juridische Zaken, Belasting & Controlling Ingekomen d.d. Adviesnr. 75284 Voorliggend zaaknr. Verseon Ontworpen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep. Diemen, 21 juli 2009

RAADSVOORSTEL. Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep. Diemen, 21 juli 2009 RAADSVOORSTEL Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep Diemen, 21 juli 2009 Aan de gemeenteraad 1. Gevraagd raadsbesluit 1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de enquête

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004

Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004 Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004 Nummer : Onderwerp : Integraal HuisvestingsPlan (IHP) Onderwijs Bijlage(n) : 2

Nadere informatie

Visie Beheer Openbare Ruimte

Visie Beheer Openbare Ruimte Visie Beheer Openbare Ruimte De openbare ruimte bestaat uit de ondergrondse en bovengrondse voorzieningen die in beheer zijn de gemeenten en bestaat uit riolering, plantsoenen, bomen, wegen, straten, pleinen,

Nadere informatie

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp: Afronding project economische crisis

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp: Afronding project economische crisis Aan de leden van de gemeenteraad ambtenaar : Hr. Jan Willem Steeman uw brief d.d. : doorkiesnr : 0180 451 362 uw kenmerk : fax : ons kenmerk : RU11/00946/SPO/jws email : J.W.Steeman@ridderkerk.nl bijlage(n)

Nadere informatie

Programmajaarverslag 2014. Gemeente Boxtel

Programmajaarverslag 2014. Gemeente Boxtel Programmajaarverslag 2014 Gemeente Boxtel 1 Programmajaarverslag 2014 2 Programmajaarverslag 2014 Inhoudsopgave 1 Jaarverslag 0 Algemeen 6 1 Inleiding 8 2 Wat is er binnengekomen en hoe is het geld besteed?

Nadere informatie

Beslispunten In te stemmen met het revitaliseringsplan bedrijventerrein West-Betuwe in Geldermalsen

Beslispunten In te stemmen met het revitaliseringsplan bedrijventerrein West-Betuwe in Geldermalsen Raadsvoorstel Vergadering : 25 oktober 2011 Voorstelnummer : 10.11 Registratienummer : 11.018346 Portefeuillehouder : C.H.W. Buurman Afdeling : Ruimtelijke Ordening Bijlage(n) : 2 B&W-datum/nummer : 13

Nadere informatie

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Raadsvoorstel Agendapunt: 04 Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 23 september 2014 28 oktober 2014 Nota 'Triple

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 8-6-2017 Franeker, 18-4-2017 Onderwerp Concept begroting 2018 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Dienst) Portefeuillehouder Wethouder T. Twerda Doel

Nadere informatie

Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte

Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Zaaknummer : Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Onderwerp : Beleid overschotten Collegevergadering : 15 maart 2016 agendapunt : 10 Portefeuillehouder : J.B. Boer

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de Raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de Raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 31 mei 2016 Agendanummer : 14 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : J. (Jasper) Nieuwenhuizen : Bestuurs- en managementondersteuning : M. (Mark) Prijs Voorstel

Nadere informatie

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar:

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar: Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Simpelveld Datum advies: 6 mei 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 47584 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012

Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012 Gemeenteblad Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012 Jaar 2012 Publicatiedatum 2 november 2012 Agendapunt 19 Datum besluit B&W 2 oktober 2012 Onderwerp Instemmen met de hoofdlijnen

Nadere informatie

Commissienotitie Reg. nr : 0810242 Comm. : MZ Datum : 15-05-08

Commissienotitie Reg. nr : 0810242 Comm. : MZ Datum : 15-05-08 Comm. : MZ Onderwerp Voortzetten UITpunt Boxtel en opstarten servicepunt te Liempde Status oordeelvormend Voorstel Advies uitbrengen over de ontwikkelingen omtrent het UITpunt Boxtel en servicepunt Liempde

Nadere informatie

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2015 Beslispunten: 1. De begroting 2015 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

Cursus Financiën voor raadsleden

Cursus Financiën voor raadsleden Cursus Financiën voor raadsleden René de Bonte Teamleider Financiën Maandag 22 juni 2015 19:00 21:00 uur Programma Inleiding Planning en control cyclus Evaluatie p&c Kaders gemeentefinanciën Algemene begrippen

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/11979 Datum : 3 juni 2013 Programma : Economie, Werk en Inkomen Blad : 1 van 6 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Provincie Flevoland (FL) t.a.v. de Provinciale Staten Postbus 55 8200 AB LELYSTAD DGBK/Bestuur, Democratie

Nadere informatie

B&W voorstel. c.vanhelvert@shertogenbosch.nl

B&W voorstel. c.vanhelvert@shertogenbosch.nl B&W voorstel Steller : van Helvert Tel. : 06 1586 2307 Portefeuille : Weyers e-mail. : c.vanhelvert@shertogenbosch.nl B&W : Agenda nr. : Reg.nr. : 3597514 Openbaar : ja Onderwerp : BewonersBedrijf Hambaken

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

JAARREKENING Ja, IPA Acon heeft een goedkeurende verklaring afgegeven.

JAARREKENING Ja, IPA Acon heeft een goedkeurende verklaring afgegeven. JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Coalitieakkoord Gemeente Beek Sociaal Verder

Coalitieakkoord Gemeente Beek Sociaal Verder Coalitieakkoord Gemeente Beek 2014-2018 Sociaal Verder 1. Inleiding In april 2014 hebben wij, de politieke partijen BBB-NDB en Progressief Beek, overeenstemming bereikt over het vormen van een coalitie

Nadere informatie

RAADSBRIEF ONDERWERP. KENNISNEMEN VAN Invulling werkbudget economie

RAADSBRIEF ONDERWERP. KENNISNEMEN VAN Invulling werkbudget economie RAADSBRIEF ONDERWERP Beantwoording van de motie werkbudget economie KENNISNEMEN VAN Invulling werkbudget economie INLEIDING De aanleiding van deze raadsbrief is dat in 2016 besloten is om de OZB op panden

Nadere informatie

Ambitieniveau. Geldstromen

Ambitieniveau. Geldstromen Ambitieniveau Onderwijs kost veel geld, maar levert een vermogen op. Eenmaal in de 40 à 50 jaar krijgt een school de kans om haar huisvesting te vernieuwen, een kans om huisvesting bij de tijd te brengen

Nadere informatie

Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen

Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen Intentieverklaring project WOC Campus Nieuwleusen De Partijen: In het project WOC Campus Nieuwleusen participeren de volgende partijen: Landstede

Nadere informatie

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013 Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem Jaarverslag en jaarrekening 2013 Algemeen: P&C cyclus Algemeen: verantwoording Terugkijken Wat hebben we bereikt? Wat hebben we gedaan? Wat heeft het gekost?

Nadere informatie

Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting

Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting 1. Algemene reserve (gelabeld deel) Het gelabelde deel van de algemene reserve neemt toe van 3.3 miljoen naar 5,2

Nadere informatie

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming Beleidsvorming in de gemeente volgt redelijk vaste stappen. In dit document leest u welke stappen dat zijn. Daardoor kunt u op tijd bij

Nadere informatie

Haalbaarheid speerpunten en indicatoren begroting

Haalbaarheid speerpunten en indicatoren begroting Haalbaarheid speerpunten en indicatoren begroting Op 8 en 11 oktober jl. heeft de werkgroep Begroting de speerpunten en indicatoren geëvalueerd. We hebben hierbij afgesproken om de voorgestelde wijzigingen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie M. Boutsma T. Schaafsma

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie M. Boutsma T. Schaafsma Titel Nummer 14/47 Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland Datum 22 mei 2014 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie Zienswijze over de jaarrekening 2013 van de GGD Zaanstreek Waterland

Nadere informatie

Raadsvergadering. 6 november

Raadsvergadering. 6 november RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 6 november 2014 14-105 Onderwerp Resultaten bezuinigingsproject 'Bunnikse Kwaliteit' Aan de raad, Onderwerp Resultaten bezuinigingsproject 'Bunnikse Kwaliteit' Gevraagde

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Utrecht Vernieuwt - Krachtwijken Verbetering van de woon- en leefsituatie van een aantal buurten in Utrecht, de Krachtwijken in het bijzonder: Kanaleneiland, Overvecht, Ondiep, Zuilen-Oost

Nadere informatie

2.3 Programma 3: De werkende gemeente

2.3 Programma 3: De werkende gemeente 2.3 Programma 3: De werkende gemeente Wat willen we bereiken? Algemeen Als gemeente kiezen we voor een strategische focus op werken en leren. Door het versterken van de economische ontwikkeling in onze

Nadere informatie

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014. Fatale termijn: besluitvorming vóór:

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014. Fatale termijn: besluitvorming vóór: Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014 Fatale termijn: besluitvorming vóór: Onderwerp Budgetoverheveling gezond in de stad / mantelzorg Programma / Programmanummer Zorg

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen

Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Leefbare en vitale dorpen in Berkelland 5 Doelenboom Wat speelt er? 6 Bewust worden? Veranderingen in Berkelland en de regio Achterhoek door de krimp lijken

Nadere informatie

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Taakstellende bezuiniging accommodaties

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Taakstellende bezuiniging accommodaties AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Kenmerk: 129862 Sector: Inwonerszaken Team : Sport, Economische Zaken & Recreatie Onderwerp: Taakstellende bezuiniging accommodaties Besluit: 1. Vast te stellen dat de accommodaties

Nadere informatie

Onderwerp: Voortzetting project Zichtbare Schakel Leiden - 'De wijkverpleegkundige voor een gezonde buurt'

Onderwerp: Voortzetting project Zichtbare Schakel Leiden - 'De wijkverpleegkundige voor een gezonde buurt' RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Naam programma: Welzijn en zorg Onderwerp: Voortzetting project Zichtbare Schakel Leiden - 'De wijkverpleegkundige voor een gezonde buurt'

Nadere informatie

Agendapunt commissie: 8. W.Bischoff O6raad00804

Agendapunt commissie: 8. W.Bischoff O6raad00804 Agendapunt commissie: 8 steller Telefoonnummer email W.Bischoff 040-2083417 wim.bischoff@valkenswaard.nl agendapunt Kenmerk datum raadsvergadering Onderwerp O6raad00804 Kader ten behoeve van het sociaal-economisch

Nadere informatie

Herijking Strategische Visie Barendrecht 2025 SAMEN BOUWEN AAN BARENDRECHT

Herijking Strategische Visie Barendrecht 2025 SAMEN BOUWEN AAN BARENDRECHT Herijking Strategische Visie Barendrecht 2025 SAMEN BOUWEN AAN BARENDRECHT Herijking Strategische Visie Barendrecht 2025 Samen bouwen COLOFON Deze uitgave is tot stand gekomen met dank aan de inzet van

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2016 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2016 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2016 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

Raadsvoorstel Onderwerp: Jaarstukken 2014 en zienswijze ontwerpbegroting 2016 GR Cocensus

Raadsvoorstel Onderwerp: Jaarstukken 2014 en zienswijze ontwerpbegroting 2016 GR Cocensus Agendapunt : 06. Voorstelnummer : 06-036 Raadsvergadering : 25 juni 2015 Naam opsteller : Dimitri Druiven Informatie op te vragen bij : Dimitri Druiven tst. 269 Portefeuillehouder(s) : R. Zeeman Zaaknummer

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Meijer, Jacco FIN S3 RAD: RAD150701 woensdag 1 juli 2015 BW: BW150526 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 1 juli 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar : Jacco

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Transformatieagenda Wmo en haar omgeving. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Transformatieagenda Wmo en haar omgeving. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorste l Raadsvoorstel Transformatieagenda 2017-2018 Wmo en haar omgeving doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 161900 datum voorstel: 23 november 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie

Zaaknummer : Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie :

Zaaknummer : Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie : Zaaknummer : 94335 Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie : Onderwerp : Begroting 2015 Collegevergadering : Agendapunt : Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie bij : Eric Gussekloo

Nadere informatie

Ontwikkelingen Centrum

Ontwikkelingen Centrum Informatiebrief Ontwikkelingen Centrum 21 juli 2015 Jong en oud, ondernemers, inwoners, toeristen, werknemers: alles komt samen in het Centrum van Boxtel. Dit betekent ook dat het Centrum een onderwerp

Nadere informatie

Nieuw beleid en niet gedekte voorstellen

Nieuw beleid en niet gedekte voorstellen Nieuw beleid en niet gedekte voorstellen Eerste burap 2013 Nr. Omschrijving 2013 2014 2015 2016 I/S 1 Diverse budgetten voor de raad, nl: 21.100 I Vertrek burgemeester 3.500 Werving nieuwe burgemeester

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Accommodatiebeleid Maatschappelijk Vastgoed In stand houden en ontwikkelen van maatschappelijk vastgoed die de sociale infrastructuur versterkt, gekoppeld aan een optimale spreiding

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

Programmabegroting 2012

Programmabegroting 2012 Programmabegroting 2012 Gemeente Boxtel, september 2011 Inhoudsopgave Inleiding Trends 4 Voorwoord 5 Begroting 2012-2015: Zwaar weer, maar wel op koers 8 Begroting 2012 in grafieken en tabellen 20 Programma

Nadere informatie