ALGEMENE VOORWAARDEN ADTS. Versie 1 AV, anno 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN ADTS. Versie 1 AV, anno 2013"

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN ADTS Versie 1 AV, anno 2013

2 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN TOEPASSELIJKHEID DEFINITIES AANBIEDINGEN OVEREENKOMSTEN MEDEWERKING/INFORMATIEPLICHT KLANT GEHEIMHOUDING/CONCURRENTIEBEDING AANSPRAKELIJKHEID OVERDRACHT NIET-TOEREKENBARE TEKORTKOMING NIETIGHEID DERDEN PRODUCTEN TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENREGELING DIENSTVERLENING ONDERHOUD SUPPORT BEHEER ADVISERING DETACHERING MAATWERK MEERWERK INSTALLATIE EN IMPLEMENTATIE VERIFICATIE EN MONITORING BACK-UPS WERKZAAMHEDEN PRIVATE CLOUD TAILOR MADE CONNECTIVITY GEBRUIK PRIVATE CLOUD BIJZONDERE VOORWAARDEN PRIVATE CLOUD FAIR USE POLICY ADTS KOPPELVLAKKEN PRIVATE CLOUD AANPASSINGEN PRIVATE CLOUD PERSOONSGEGEVENS LEVERING (LEVERINGS)TERMIJNEN VOORBEHOUD RISICO EVALUATIEPERIODE AFLEVERING EN ACCEPTATIEPROCEDURE TESTRAPPORT FOUTEN WIJZIGING PRESTATIE GARANTIE PRIJZEN/BETALINGEN PRIJZEN EN BETALINGEN PRIJSWIJZIGINGEN FIXED PRICE NACALCULATIE VOORSCHOT BETALINGSTERMIJN INTELLECTUELE EIGENDOM RECHTEN VAN ADTS EN KLANT VRIJWARING... 16

3 1. ALGEMEEN 1.1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of (af)leveringen van ADTS en overeenkomsten en/of overige rechtsbetrekkingen tussen ADTS en Klant, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden ongeacht of deze krachtens schriftelijke, mondelinge en/of elektronische overeenkomst geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Klant zijn niet van toepassing. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Klant dan wel van derden ten behoeve van Klant wordt dan ook uitdrukkelijk van de hand gewezen door ADTS, tenzij deze door ADTS uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard De zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer ADTS is te allen tijde bevoegd wijzigingen dan wel aanvullingen in de aan te brengen. De gewijzigde zullen verder van toepassing zijn, tenzij tegen eventuele wijzigingen, binnen 30 (dertig) dagen na dagtekening van de wijziging, schriftelijk bezwaar wordt gemaakt Wijzigingen in, alsmede aanvullingen op de en/of de tussen ADTS en Klant gesloten overeenkomsten, zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door ADTS zijn vastgelegd Indien met Klant meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met ADTS gesloten overeenkomst De aanduidingen boven de artikelen van deze voorwaarden hebben uitsluitend tot doel de leesbaarheid te vergroten. De inhoud en strekking van het onder een bepaalde aanduiding opgenomen artikel beperkt zich derhalve niet tot die aanduiding. 1.2 Definities In de worden onder meer de navolgende woorden en termen met een hoofdletter geschreven. Alle van de navolgende woorden en termen in het enkelvoud hebben dezelfde betekenis als in het meervoud en vice versa Algemene Voorwaarden Derden: Onder Algemene Voorwaarden Derden worden onder meer begrepen de door derden gehanteerde leveringsvoorwaarden, licentievoorwaarden, garantievoorwaarden en overige voorwaarden ADTS: ADTS GROEP B.V. en diens rechtsopvolgers dan wel een aan ADTS GROEP B.V. verbonden onderneming of partner die de rechtsbetrekking met Klant aangaat en de van toepassing heeft verklaard ADTS Producten: Alle door ADTS verstrekte producten en diensten, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden die niet afkomstig zijn van derden en waarvan eventuele intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten bij ADTS berusten Back-up: Reserve kopieën van gegevens en/of bestanden Business Continuity Management plan: Het beleid van Klant om in het geval van Fouten, calamiteiten of storingen met behulp van een Business Continuity Management plan de continuïteit van bedrijfsprocessen en bedrijfsmiddelen veilig te stellen (van gebouwen, systemen en gegevens) teneinde het verstoorde bedrijfsproces te continueren Configuratie Item: Een element van de Infrastructuur van Klant, al dan niet geleverd door ADTS of derden leveranciers, wat in direct of indirect verband houdt met de Dienstverlening, of een onderdeel is van een aan Klant geleverd Product. Voorbeelden van Configuratie Items zijn hardware en software. DAP: Het Dossier Afspraken en Procedures, waarin Partijen operationele werkafspraken en procedures tussen Partijen kunnen vastleggen. Datacenter: Een door ADTS aangewezen faciliteit waar servers op netwerken kunnen worden aangesloten en verbonden worden met het publieke internet Derden Producten: Alle door ADTS verstrekte producten en diensten, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden die afkomstig zijn van derden en waarvan eventuele intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten in beginsel niet bij ADTS berusten Dienstverlening: Alle door ADTS verstrekte ADTS Producten en/of Derden Producten (samen tevens: Producten), de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden Fair Use: Het redelijke gebruik door Klant van de Producten Fixed Price: Zoals nader omschreven in artikel Fouten: Zoals nader omschreven in artikel Garantie: Zoals nader omschreven in artikel Identificatiegegevens: inloggegevens, wachtwoorden, adresseringsgegevens en/of andere codes die samenhangen met de Dienstverlening Infrastructuur: Het interne communicatie- en informatienetwerk en de automatiseringsomgeving waarmee Klant communiceert en informatie beheert, bestaande uit Configuratie Items, (rand-) apparatuur, local- en wide area netwerken, routers, switches, bekabeling en overige elementen Klant: Een ieder die verzoekt en opdracht geeft tot levering van Producten Medewerker: werknemers in dienst van ADTS dan wel personen al dan niet in dienst van een derde, die door ADTS zijn ingehuurd. Pagina 1

4 Nacalculatie: Zoals nader omschreven in artikel Onderhoud: Zoals nader omschreven in artikel Procesdata: De binnen de Cloud-service door Klant ingevoerde gegevens en/of de door derden ingevoerde gegevens, legitieme software en producten van derden of van of ten behoeve van Klant Private Cloud: De door ADTS aan Klant verstrekte schaalbare en flexibele Producten en Derden Producten die samen de virtuele private omgeving vormen en de daaruit voortvloeiende voorzieningen zoals storage, voip en de daarmee samenhangende werkzaamheden Service Level: De doelstellingen van partijen over Dienstverlening die ADTS kan leveren onder omstandigheden, welke kwantificeerbaar zijn. Daarbij kan gedacht worden aan de mate (%) waarin Private Cloud beschikbaar is en de snelheid waarop ADTS streeft te reageren naar Klant bij o.a. onbeschikbaarheid, Fouten, Onderhoud of Support. Service Levels worden enkel schriftelijk overeengekomen en met instemming van beide partijen in een Service Level Agreement opgenomen, bij gebreke waarvan ADTS naar beste kunnen levert Service venster: Een tijdsvenster waarbinnen Onderhoud aan Producten plaatsvindt. Een Service venster wordt vooraf gepland door ADTS en zo spoedig mogelijk aan Klant medegedeeld. Gedurende de Service venster kunnen Producten deels of geheel niet beschikbaar zijn, hetgeen geen Fout, storing of tekortkoming kan opleveren. Een Service venster heeft geen negatieve impact op service levels of andere verbintenissen Support: Zoals nader omschreven in artikel Voorschot: Zoals nader omschreven in artikel Werkdagen: Normale Nederlandse werktijden ( CET) en dagen (maandag t/m vrijdag) uitgezonderd nationale en algemeen erkende feestdagen. 1.3 Aanbiedingen Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders aangegeven. ADTS is niet verplicht een aanbod te doen of te aanvaarden. Klant kan aan het uitblijven van een aanbod of non-acceptatie geen rechten ontlenen Mondelinge toezeggingen, opdrachten dan wel andere uitlatingen van welke aard dan ook van werknemers van ADTS zijn uitsluitend rechtsgeldig en bindend indien schriftelijk bevestigd door bevoegde vertegenwoordigers van ADTS Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door Klant verstrekte gegevens, inlichtingen en/of wensen overeenkomstig artikel Overeenkomsten Indien een offerte, overeenkomst of een concreet aanbod door ADTS wordt opgestuurd aan Klant en Klant laat na dit document ondertekend te retourneren aan ADTS, aanvaardt Klant door betaling van de vergoedingen aan ADTS de inhoud van dit document en de Een overeenkomst tussen ADTS en Klant waarvoor geen levering(stermijn) of nadere duur is overeengekomen heeft een looptijd van 1 (één) jaar indien aflevering betrekking heeft op een Product, zoals doch niet beperkt tot Onderhoud en Support, waarvoor periodiek een bedrag in rekening wordt gebracht. Indien deze overeenkomst niet of niet-tijdig wordt opgezegd, vindt voortzetting van deze overeenkomst plaats telkenmale voor de duur van 1 (één) jaar Opzegging van de overeenkomst, als omschreven in artikel 1.4.2, vindt plaats door middel van een aangetekende brief met ontvangstbevestiging die uiterlijk 40 (veertig) dagen voordat de verlenging van de overeenkomst in werking treedt door de wederpartij is ontvangen. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen door partijen is tussentijdse opzegging of verkorting van de looptijd door Klant uitgesloten Ieder der partijen is eerst gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, indien de in gebreke zijnde partij ook na schriftelijke sommatie stellende een redelijke termijn, in gebreke blijft haar verplichtingen na te komen ADTS heeft overigens het recht, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst, middels een buitengerechtelijke verklaring de overeenkomst en/of de aanbiedingen geheel of gedeeltelijk te beëindigen dan wel te annuleren, indien Klant een natuurlijke persoon is bij overlijden van Klant, indien Klant een verzoek indient tot wettelijke schuldsanering, indien voor Klant faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd dan wel Klant in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling wordt verleend of indien Klant s onderneming wordt geliquideerd of beëindigd, anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoegen van ondernemingen. In deze gevallen is elke vordering van ADTS op Klant direct en volledig opeisbaar Na het einde van de overeenkomst, om welke reden dan ook, kan Klant geen rechten meer aan de overeenkomst ontlenen, onverlet latende het voortbestaan van de verplichtingen van partijen die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren na het einde van de overeenkomst, zoals doch niet beperkt tot de verplichtingen omtrent eigendomsrechten, geheimhouding en concurrentiebeding. 1.5 Medewerking/Informatieplicht Klant Alle opdrachten worden door ADTS uitgevoerd op basis van de door Klant aan ADTS kenbaar gemaakte gegevens, informatie, wensen en/of eisen Klant zal ADTS alle medewerking verlenen en steeds tijdig alle, voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, nuttige en noodzakelijke gegevens verschaffen. Klant zal instaan voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens en overige informatie Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, informatie, wensen en/of eisen niet, niet tijdig en/of niet conform de afspraken ter beschikking van ADTS staan, of indien Klant op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, Pagina 2

5 heeft ADTS in ieder geval het recht op beëindiging of ontbinding van de overeenkomst of opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft ADTS het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen Indien zich tussentijds wijzigingen dan wel nieuwe feiten mochten voordoen in eerder ter beschikking gestelde gegevens, informatie, wensen en/of eisen, zal ADTS te allen tijde gerechtigd zijn, in overleg met Klant, de overeenkomst aan deze nieuwe omstandigheden aan te passen dan wel te ontbinden of te beëindigen Indien Klant functionele verbeteringen dan wel andere wijzigingen aanbrengt in de Producten, in lijn met de uiteenzetting in artikel 3.1.4, is Klant verplicht deze aanpassingen aan ADTS mede te delen inclusief door ADTS gevraagde toelichting in de gevallen dat ADTS Onderhoud, Support dan wel andere diensten levert met betrekking tot de aan Klant verstrekte Producten Ingeval ADTS activiteiten verricht op locatie anders dan zijn eigen, zal Klant kosteloos voor de door ADTS in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals een werkruimte en telecommunicatiefaciliteiten zorgdragen. 1.6 Geheimhouding/Concurrentiebeding ADTS en Klant verbinden zich over en weer tot geheimhouding van alle gegevens en informatie over elkaars organisatie, derden, bestanden en Producten, waarvan partijen kennisnemen bij werkzaamheden ten behoeve van elkaar of ten behoeve van elkaars derden. Gegevens en informatie mogen slechts gebruikt worden ter uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst ADTS is gerechtigd de naam en het logo van Klant of diens klanten waaraan rechten op de Producten zijn verleend op de ADTS website en/of een referentielijst te plaatsen en deze aan derden ter informatie beschikbaar te stellen Klant en zijn klanten zullen gedurende en tot 12 (twaalf) maanden na het beëindigen of ontbinden van de overeenkomst geen directe dan wel indirecte zakelijke, arbeids- of andere gelijksoortige relaties aangaan met enig medewerker van ADTS, behoudens schriftelijke toestemming van ADTS. Klant dient ervoor zorg te dragen dat zijn derden aan voornoemde verplichting zullen voldoen Binnen 30 (dertig) Werkdagen na verzoek van ADTS naar aanleiding van het beëindigen of ontbinden van de overeenkomst zal Klant alle documenten met door ADTS verstrekte informatie aan ADTS retourneren dan wel vernietigen. Alle kopieën gemaakt van informatie zullen aan ADTS worden verzonden of worden vernietigd. Indien daartoe verzocht, zal Klant schriftelijk verklaren dat voorgaande handelingen zijn uitgevoerd. Voor verduidelijking van dit artikel worden onder documenten verstaan alle dragers, inclusief papier, usb-sticks, tapes, CD-ROM, DVD-ROM en alle overige mogelijkheden van media om informatie op te slaan Bij overtreding van het bepaalde in artikel 1.6.3, is Klant zonder nadere ingebrekestelling een direct opeisbare boete van ,- (vijftigduizend euro) per overtreding verschuldigd, onverminderd het recht van ADTS om in plaats van voornoemde boete vergoeding van de volledig geleden schade te eisen. 1.7 Aansprakelijkheid De totale aansprakelijkheid van ADTS zal, met inachtneming van artikel en 1.7.3, beperkt blijven tot vergoeding van directe schade en dan tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW) met een maximum van ,- (tweehonderdvijftigduizend euro), waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis Indien de overeenkomst tevens uit een duurovereenkomst bestaat, met een looptijd van meer dan 1 (één) jaar en de aansprakelijkheid van ADTS vloeit voort uit deze duurovereenkomst, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) daadwerkelijk betaald door Klant aan ADTS op basis van de duurovereenkomst voor 1 (één) jaar (zijnde het jaar waarin de schade zich heeft voorgedaan) met een maximum van ,- (tweehonderdvijftigduizend euro) ADTS heeft zich ter zake van schade verzekerd. ADTS is in ieder geval niet aansprakelijk voor verdere schade en zal deze verdere schade ook niet vergoeden, die Klant uit hoofde van de met ADTS gesloten overeenkomst, hoe en uit welke hoofde dan ook ontstaan, zulks met inbegrip van mogelijke aanspraken op Klant van derden, mocht lijden, dan door deze verzekering gedekt wordt en daadwerkelijk vergoed vermeerderd met ADTS s eigen risico, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid De totale aansprakelijkheid van ADTS voor schade door dood of lichamelijk letsel zal in geen geval meer bedragen dan ,- (één miljoen euro), waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: a) De redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade; b) De redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade Aansprakelijkheid van ADTS voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, vernietiging of zoekraken van bestanden en/of gegevens, vertragingsschade, geleden verlies, schade veroorzaakt door het gebrekkig verschaffen van informatie en/of verlening van medewerking door Klant, schade door bedrijfsstagnatie of vorderingen van derden op Klant, is nadrukkelijk uitgesloten Buiten het in artikel 1.7 genoemde geval rust op ADTS geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd De aansprakelijkheid van ADTS ontstaat slechts indien Klant ADTS, onverwijld en deugdelijk, schriftelijk in gebreke stelt, daarbij stellende een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en ADTS ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving Pagina 3

6 van de tekortkoming te bevatten, zodat ADTS in staat is adequaat te reageren Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant binnen 60 (zestig) dagen na het ontstaan van de schade ADTS daarvan schriftelijk per aangetekend schrijven op de hoogte stelt en daarbij die maatregelen treft waardoor de schade zoveel mogelijk wordt beperkt Klant vrijwaart ADTS van alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product, systeem dan wel dienst door Klant aan een derde (af)geleverd en welk product, systeem dan wel dienst mede bestond uit hetgeen door ADTS is afgeleverd ADTS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door Derden Producten, die ADTS aan Klant heeft afgeleverd. Indien mogelijk zal ADTS zijn rechten tot het vorderen van schadevergoeding bij de leverancier van het Derden Product in kwestie overdragen aan Klant ADTS is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die het gevolg is van het niet-tijdig verstrekken van Support, Onderhoud en Garantie. 1.8 Overdracht De tussen ADTS en Klant gesloten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ADTS Klant geeft ADTS bij voorbaat het recht, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Klant nodig te hebben, om de het geheel of delen van de tussen partijen geldende verbintenissen, inclusief deze voorwaarden, dan wel (onderdelen van) overeenkomsten en/of verbintenissen, over te dragen aan: a) moeder-, zuster- en/of dochtermaatschappijen; b) een derde partij in het geval van fusie of overname van ADTS. Indien dit geschiedt, zal ADTS Klant hieromtrent informeren De Klant mag Producten niet aan een derde in onderhuur geven, hetzij onder een andere titel, of enige andere wijze. Het is Klant verder niet toegestaan de Producten of delen daarvan aan te wenden in relatie met een derde als onderpand of zekerheids-object, of constructie met soortgelijke werking, of op andere wijze daarover te beschikken. Onder derden vallen tevens rechtspersonen binnen of verbonden met de onderneming van Klant die op enig moment door fusie of verkoop niet meer binnen de volledige invloed van Klant vallen. In het laatste geval vervalt het gebruiksrecht direct zonder dat nadere kennisgeving nodig is. 1.9 Niet-toerekenbare Tekortkoming Partijen zijn niet gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is ten gevolge van een omstandigheid die niet aan haar schuld te wijten is, noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder voornoemde omstandigheden vallen naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop ADTS geen invloed kan uitoefenen, waaronder in ieder geval mede inbegrepen zijn beschikkingen en maatregelen van de overheid, internationale conflicten, gewelddadige acties, arbeidsonregelmatigheden, uitsluitingen en boycot, alsmede storingen in publieke netwerken (internet), of instellingen van wier diensten gebruik worden gemaakt, waardoor ADTS niet in staat is de verplichtingen na te komen Indien de niet-toerekenbare tekortkoming van tijdelijke aard is, kan ADTS de overeenkomst opschorten totdat de desbetreffende situatie zich niet meer voordoet, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. ADTS heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat ADTS zijn verplichtingen had moeten nakomen In zoverre ADTS ten tijde van het intreden van de niet-toerekenbare tekortkoming inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen, had moeten nakomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is ADTS gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Klant is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst Indien de niet-toerekenbare tekortkoming van één der partijen gedurende meer dan twee maanden voortduurt, hebben beide partijen afzonderlijk het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn betreffende de ontbinding. Alle Producten die ADTS heeft geleverd, kosten die ADTS tot dan toe heeft gemaakt en kosten voortvloeiend uit verbintenissen met onderaannemers, producenten en derden die zij voor de Producten is aangegaan, worden in elk geval door het moment van ontbinding terstond opeisbaar en afgerekend Nietigheid Indien één of meer bepalingen (of een deel van een bepaling) van de overeenkomst nietig zijn, nietig zijn verklaard, vernietigbaar zijn dan wel, hun rechtsgeldigheid op andere wijze hebben verloren, zullen de overige bepalingen (of het resterende deel van desbetreffende bepaling) van de overeenkomst onverkort van kracht blijven Partijen zullen ten aanzien van bepalingen (of het deel van een bepaling) die nietig zijn, nietig zijn verklaard, vernietigbaar zijn, dan wel hun rechtsgeldigheid op andere wijze hebben verloren, in overleg met elkaar treden teneinde een vervangende regeling te treffen, in dier voege dat partijen ernaar zullen streven dat de strekking van de overeenkomst (of het resterende deel van desbetreffende bepaling) in haar geheel in stand blijft Derden Producten ADTS is gerechtigd voor de Dienstverlening Derden Producten, waaronder open source producten, te verstrekken dan wel Derden Producten te betrekken bij het vervullen van haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst. ADTS is niet Pagina 4

7 aansprakelijk voor Derden Producten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen Indien ADTS Derden Producten levert aan Klant, dan zijn naast de tevens de Algemene Voorwaarden Derden integraal van toepassing De Algemene Voorwaarden Derden zullen in hetzelfde formaat en dezelfde taal ter beschikking worden gesteld, zoals ADTS deze heeft ontvangen ADTS levert gebruiksrechten op Derden Producten onder de voorwaarden als omschreven in de Algemene Voorwaarden Derden met inbegrip van de daarin mogelijk vervatte exoneraties, kettingbedingen en verplichtingen Indien Klant de feitelijke beschikking krijgt over een Derden Product en derhalve gebruik maakt van het Derden Product, aanvaardt Klant door acceptatie van deze voorwaarden de Derden Producten voorwaarden en zal steeds alle medewerking aan ADTS verlenen om aan deze voorwaarden te voldoen Met betrekking tot afgeleverde Derden Producten verzorgt ADTS: a) De service op Derden Producten, onder maximaal dezelfde voorwaarden die worden weergegeven in de Algemene Voorwaarden Derden. b) De garantie voor de termijn en onder maximaal dezelfde voorwaarden als weergegeven in de Algemene Voorwaarden Derden. c) Een kopie van de originele broncode van het Derden Product conform de Algemene Voorwaarden Derden, indien voldaan is aan de ter zake geldende voorwaarden, en eerst na identificatie van de verzoeker en voldoening van de administratiekosten aan ADTS die met verstrekking gepaard gaan Reparaties van Derden Producten: a) Onder geen beding zal vervanging van afgeleverde Derden Producten plaatsvinden, tenzij Klant dit uitdrukkelijk verzoekt en de daaraan verbonden kosten als Voorschot voldoet. b) Aan alle reparaties zijn behandelingskosten verbonden. Indien reparaties elders geschieden dan bij ADTS worden er tevens voorrijkosten, uurlonen en andere daaraan verbonden kosten in rekening gebracht De treden in rangorde boven de Algemene Voorwaarden Derden, tenzij anders aangegeven. Bij strijd tussen de en de Algemene Voorwaarden Derden kan ADTS de desbetreffende strijdige bepalingen in de Algemene Voorwaarden Derden buiten toepassing verklaren, dan wel van toepassing verklaren Er vindt door ADTS geen Onderhoud, Support dan wel andere diensten plaats met betrekking tot Derden Producten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen Toepasselijk Recht en Geschillenregeling Op alle door ADTS met Klant gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing, tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn. Partijen verklaren dat het Weens Koopverdrag niet van toepassing is op overeenkomsten tussen partijen Geschillen tussen partijen, die niet in overleg kunnen worden opgelost, zullen worden zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam In afwijking op het bepaalde in Kan ADTS tevens kiezen om een geschil voor te leggen aan de Stichting Geschillenoplossing Organisatie en Automatisering (SGOA), waarbij het arbitragereglement van de SGOA van toepassing wordt verklaard. Indien de SGOA zich onbevoegd verklaart of indien partijen zulks gezamenlijk overeenkomen zullen geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter te Rotterdam. 2. DIENSTVERLENING 2.1 Onderhoud ADTS biedt Klant, afhankelijk van het Product, de mogelijkheid om Onderhoud af te nemen Onderhoud op de Producten geschiedt op basis van een periodiek Voorschot en tegen nader overeen te komen voorwaarden Onderhoud omvat het ter beschikking stellen van updates, met inbegrip van documentatie, van de aan Klant geleverde of op enige wijze ter beschikking gestelde Producten die een kwalitatieve (b.v. herstel van Fouten) dan wel functionele verbetering van het ter beschikking gestelde Product inhouden. ADTS is niet verplicht om op actieve wijze Klant op de hoogte te houden van eventuele updates Indien Onderhoud een functionele verbetering inhoudt, is ADTS gerechtigd om extra kosten in rekening te brengen ter compensatie van deze functionele verbetering ADTS is gerechtigd de verstrekking van Onderhoud te weigeren indien de Producten, dan wel de omgeving waarin voornoemde Producten opereren, door Klant in welke vorm of op welke wijze dan ook zijn gewijzigd Indien Klant nieuwe updates weigert te installeren die door ADTS aan Klant zijn aangeboden, behoudt ADTS zich het recht voor om de overeenkomst te beëindigen, dan wel de overeenkomst aan deze weigering aan te passen. 2.2 Support Support omvat het geven van mondelinge (telefonische) en schriftelijke ( ) adviezen met betrekking tot het gebruik en de werking van de Producten. Support geschiedt in beginsel op basis van een periodiek Voorschot. Op grond van dit periodieke Voorschot is Klant gerechtigd tot 16 (zestien) respons uren per jaar. Indien deze vooraf toegekende uren overschreden worden, zal het dan geldende uurtarief in rekening worden gebracht ADTS zal uitsluitend Support verstrekken op de meest recente updates van de ADTS Producten. ADTS is naar eigen inzicht gerechtigd Support te verstrekken op oudere versies, releases, etc. van de ADTS Producten. Pagina 5

8 2.2.3 Klant zal een verzoek tot Support eerst indienen nadat hij de verstrekte documentatie en informatie van ADTS ten aanzien van het Product heeft doorgenomen Indien gedurende het leveren van Support blijkt, zulks ter beoordeling van ADTS, Klant of diens gebruikers de nodige kennis, bevoegdheden en vaardigheden ontberen, of in lijn met artikel de aanwezige informatie en mogelijkheden niet benutten, welks resulteert in (onnodige) Support en/of Onderhoud, is ADTS gerechtigd, op basis van Nacalculatie, additionele kosten in rekening te brengen voor Support en/of Onderhoud dat ontstaat door het ontbreken van deze vereisten. 2.3 Beheer Beheer omvat het door Klant geheel dan wel deels uitbesteden van het beheren en/of monitoren van bepaalde Configuratie Items aan ADTS Beheer door ADTS geschiedt op basis van nader overeen te komen voorwaarden. 2.4 Advisering Dienstverlening die als consultancy en daarmee advisering kunnen worden aangemerkt dan wel een adviserend karakter hebben, zoals doch niet beperkt tot Support (artikel 2.2), zullen uitsluitend naar beste weten en kunnen worden verstrekt Een advies is een moment opname. Klant erkent dat omstandigheden kunnen veranderen, waaronder maar niet uitsluitend begrepen veranderingen in de markt, interne en externe omgeving van partijen, bestaande Producten, voortschrijdende kennis, inzichten en het beschikbaar komen van nieuwe Producten. Door deze erkende veranderingen in omstandigheden kunnen de wensen, doelen en eisen van Klant veranderen, hetgeen invloed heeft op door ADTS gegeven adviezen ADTS geeft advies op basis van door ADTS aangegeven randvoorwaarden en informatie verkregen van Klant zoals vermeld in artikel 1.5. Indien blijkt dat niet alle relevante informatie reeds verkregen was en/of indien zich andersoortige problemen en/of inzichten mochten voordoen, zoals doch niet beperkt tot (achterwaartse) compatibiliteit- en conversieproblemen, wordt de kwaliteit van het advies van ADTS uitsluitend beoordeeld op aanwezige en ADTS bekende omstandigheden. Bestaande informatie en/of kennis die ADTS niet voor handen had op het moment van het opstellen van het advies, en/of gebeurtenissen na het verlenen van de opdracht tot advisering worden nimmer meegenomen bij de beoordeling van de kwaliteit van het advies, tenzij ADTS deze (externe) informatie, kennis en/of (nieuwe) omstandigheden in haar advies vermeldt ADTS is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk indien de werkzaamheden die voortvloeien uit het advies tot gevolg hebben dat een project van Klant niet binnen het vastgestelde budget, de vastgestelde tijd en eventuele andere vooraf vastgestelde voorwaarden kan worden volbracht ADTS verwelkomt veranderingen en is in principe bereid de omstandigheden mee te nemen en op verzoek van Klant het gegeven advies aan de nieuwe of gewijzigde omstandigheden aan te passen op grond voor een vergoeding op grond van zijn gebruikelijke tarieven in aanvulling op de oorspronkelijke overeengekomen prijs, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen. ADTS mag Klant verplichten om de dan overeen te komen voorwaarden en afspraken schriftelijk te bevestigen, alvorens op enige wijze verplichtingen voor ADTS jegens Klant kunnen ontstaan. 2.5 Detachering ADTS is bereid onder nader overeen te komen voorwaarden waar mogelijk Medewerkers aan Klant ter beschikking te stellen De door ADTS ter beschikking gestelde Medewerker zal de werkzaamheden verrichten onder leiding, toezicht en verantwoordelijkheid van Klant en/of derden. Klant zal Medewerkers uitsluitend doordetacheren aan derden onder dezelfde voorwaarden als overeengekomen met ADTS ADTS heeft uitsluitend een inspanningsverplichting om een Medewerker ter beschikking te stellen op het moment dat de Klant daarom verzoekt Klant is gerechtigd specifieke eisen te verzoeken inzake aan het opleidingsniveau, deskundigheid en ervaring van de Medewerker, mits deze eisen gezien de aard en het niveau van de te verrichten werkzaamheden redelijk zijn. Specifieke eisen zullen schriftelijk worden overeengekomen Klant vrijwaart ADTS van alle aanspraken van Derden en Derde Partijen ter zake van een inbreuk op een intellectuele eigendomsrecht als gevolg van het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van Klant, dan wel Derden De overeengekomen werkzaamheden zullen normaliter worden verricht tijdens Werkdagen Partijen kunnen in onderling overleg overeenkomen dat buiten de normale kantooruren werkzaamheden worden verricht. In een dergelijk geval is Klant de overwerkvergoeding aan ADTS verschuldigd: a) maandag t/m vrijdag 17:00-23: % van het betreffende uurtarief b) maandag t/m vrijdag 23:00 9: % van het betreffende uurtarief c) Zaterdag, zondag en feestdagen + 100% van het betreffende uurtarief De dagen waarop de Medewerker met toestemming van ADTS vakantie en/of verlof mag nemen, worden door ADTS na overleg met Klant vastgesteld Tenzij schriftelijk anders overeengekomen in de opdrachtspecificatie zal er geen sprake zijn van kosteloze leer- en/of inwerkperiodes. Indien Klant met zijn Derden een leer- en/of inwerkperiode is overeengekomen en deze leer- en/of inwerkperiodes in rekening mogen worden gebracht door Klant bij Derden, dan heeft ADTS, indien het een leer- en/of inwerkperiode is overeengekomen met Klant, ook het recht deze periode in rekening te brengen bij Klant ADTS zal de Medewerker opdragen werkzaamheden te verrichten overeenkomstig de door Klant, dan wel Cliënt, duidelijk schriftelijk kenbaar gemaakte richtlijnen en/of huisregels. Pagina 6

9 De locatie waar normaliter werkzaamheden door Medewerker zullen worden verricht staat omschreven in de opdrachtspecificatie. In het geval dat Medewerker zijn werkzaamheden verricht anders dan op de locatie van ADTS, zal Klant de werkplek van Medewerker, kosteloos, zodanig inrichten, dat deze voldoet aan de wet- en regelgeving omtrent de werkplek, zoals, maar niet beperkt tot, de Arbowet Indien de Medewerker door ziekte of welke oorzaak dan ook voor een periode langer dan 10 Werkdagen niet in staat is om ten behoeve van Klant de overeengekomen werkzaamheden te verrichten, zal ADTS, op verzoek van Klant, op een zo kort mogelijke termijn, en binnen de mogelijkheden van ADTS aan Klant een adequate vervanger ter beschikking stellen Indien de Medewerker (of diens vervanger), naar de mening van Klant, niet, of niet langer, voldoet aan de in de opdrachtspecificatie vermelde eisen of de hem opgedragen werkzaamheden, naar het oordeel van Klant, niet, of niet langer, naar behoren vervult dient Klant een schriftelijk gemotiveerd verzoek tot vervanging van de Medewerker in te dienen. Indien ADTS akkoord gaat met het verzoek van Klant zal ADTS, op zo kort mogelijke termijn een adequate vervanger ter beschikking stellen Indien in de opdrachtspecificatie een proeftermijn is overeengekomen en gedurende deze proeftermijn na aanvang van de werkzaamheden blijkt dat de betrokken Medewerker niet naar tevredenheid dan wel niet conform de redelijk aan Medewerker te stellen eisen functioneert zal ADTS op schriftelijk gemotiveerd verzoek van Klant zo spoedig mogelijk voor vervanging zorg dragen In het geval van artikel , en zullen Partijen te allen tijde naar redelijkheid en billijkheid tot een oplossing trachten te komen, met name waar het betreft een eventuele extra inwerkperiode en de kwalificaties van de vervanger van de oorspronkelijk aangewezen Medewerker Indien ADTS kan aantonen dat Klant zonder goede gronden om vervanging van de Medewerker heeft gevraagd, dient Klant de kosten van vervanging aan ADTS te vergoeden. Hieronder dienen in ieder geval, doch niet uitsluitend te worden begrepen de kosten, die verband houden met het inwerken van een vervangende Medewerker ADTS verklaart op het loon van de Medeweker de verschuldigde loonbelasting en sociale premies in te houden en af te dragen aan de desbetreffende instanties ADTS zal uitsluitend op schriftelijk verzoek en op kosten van Klant een verklaring van een (register)accountant doen toekomen, dan wel bewijzen overleggen, waaruit blijkt dat ADTS, dan wel een door ADTS ingeschakelde Derde Partij, heeft zorggedragen voor de afdracht van de verschuldigde loonbelasting en sociale premies van de Medewerker Indien ADTS niet verplicht is om op het loon van de Medewerker premies werknemersverzekeringen in te houden, dan zal ADTS uitsluitend op schriftelijk verzoek en op kosten van Klant aan Klant een verklaring van de sociale verzekeringsinstantie overleggen ADTS vrijwaart Klant van mogelijke vorderingen, die door de sociale verzekeringsinstantie en/of belastingdienst worden ingesteld ter zake van verschuldigde sociale premies en/of loonbelasting en/of eventuele boetes met betrekking tot het niet afdragen hiervan, voor zover deze betrekking hebben op de in de opdrachtspecificatie overeengekomen werkzaamheden. 2.6 Maatwerk ADTS kan Producten in opdracht van Klant naar diens wensen ontwerpen en configureren, bijvoorbeeld op basis van het Tailor-made-connectivity principe van ADTS zoals uiteengezet in artikel 3.1. Dienstverlening die deels dan wel geheel uit maatwerk bestaat, wordt op basis van Fixed Price of Nacalculatie afgerekend Partijen zullen schriftelijk specificeren welke Producten maatwerk behoeven en op welke wijze de ontwikkeling of configuratie zal geschieden. ADTS zal haar maatwerk met zorg uitvoeren op basis van de door Klant te verstrekken gegevens, met de juistheid, volledigheid en consistentie waarvoor Klant instaat ADTS is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid en/of consistentie van de aan ADTS ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onjuistheden, onvolledigheden of inconsistentie de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat Klant de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen De ontwikkeling van maatwerk geschiedt volgens de door ADTS voorgestelde wijze, die kan bestaan uit verschillende fasen en waarbij gebruik kan worden gemaakt van processen of methoden. Voor zoverre de Klant niet met het door ADTS geadviseerde en geoffreerde werkwijze, Producten en werkzaamheden instemt, hetzij aanpassingen of verminderingen daarop voorstelt, zijn de gevolgen van deze afwijzingen c.q afwijkingen geheel voor risico (en rekening) van Klant Overschrijdingen van de aan de prijs ten grondslag liggende tarieven tot 10% worden geacht stilzwijgend te zijn geaccepteerd en behoeven niet als zodanig te worden vermeld aan en/of goedgekeurd door Klant. 2.7 Meerwerk De werkzaamheden die specifiek en schriftelijk overeengekomen zijn tussen partijen, vormen in beginsel geen meerwerk. Bij werkzaamheden die buiten de inhoud of omvang van de schriftelijke overeenkomsten vallen, die ADTS op verzoek of met voorafgaande instemming van Klant verricht, is sprake van meerwerk Indien ADTS van mening is, dat een door Klant aangegeven projectwijziging een meerwerkopdracht is, zal ADTS daarvan melding doen aan Klant alvorens tot uitvoering over te gaan. De melding zal op verzoek van Klant worden gevolgd door een opgave van de prijs en overige condities. Klant zal telkenmale zo spoedig mogelijk beslissen over het voorgestelde meerwerk In geval van urgente situaties waarin bepaalde werkzaamheden zo snel mogelijk moeten worden uitgevoerd om bepaalde nadelige gevolgen van Klant te minimaliseren is ADTS bevoegd, in afwachting van de toestemming van Klant aan te vangen met het uitvoeren van meerwerk. Partijen nemen in dat geval zo spoedig mogelijk contact elkaar op om de toestemming en de wijze van de vergoeding alsnog te realiseren. Onder alle omstandigheden heeft ADTS minimaal recht op vergoeding van de in redelijkheid gemaakte kosten conform de dan geldende tarieven. Pagina 7

10 2.7.4 Buiten urgente situaties als in artikel wordt Klant geacht met de uitvoering van meerwerk en de daaraan verbonden kosten te hebben ingestemd wanneer Klant de uitvoering van het meerwerk heeft laten plaatsvinden zonder eerst schriftelijk aan te geven meerwerk niet te wensen. 2.8 Installatie en implementatie Uitsluitend indien dat schriftelijk is overeengekomen, zal ADTS de Producten (doen) installeren en/of implementeren Alvorens tot installatie en/of implementatie kan worden overgegaan, zal Klant er op zijn kosten voor zorgdragen dat aan alle door of middels ADTS opgegeven randvoorwaarden zijn voldaan, teneinde een succesvolle installatie en/of implementatie te bewerkstelligen Klant zal ervoor zorgdragen en is er volledig verantwoordelijk voor dat aan de vereiste Algemene Voorwaarden Derden voldaan is om de installatie rechtmatig te laten plaatsvinden Bij implementatie verzorgt Klant zelf voor conversie en het importeren van de door Klant gewenste Procesdata e.d. 2.9 Verificatie en monitoring ADTS is gerechtigd technische beperkingen en controlemaatregelen in de Producten te verwerken om de werking van het Product te onderzoeken, te monitoren en te verbeteren, om te vast te stellen en om te verifiëren of het opgegeven aantal gebruikers, servers en/of werkstations gelijk is aan het daadwerkelijke aantal overeengekomen aantal gebruikers, servers en/of werkstations Voorts is ADTS gerechtigd, zolang Klant gebruik maakt van de Producten, zelf dan wel middels een derde, controles uit te voeren op de locaties waar de Producten gebruikt worden. Klant zal voor, tijdens en na controle alle medewerking en toegang verstrekken. Indien Klant medewerking dan wel de toegang aan ADTS of derde weigert, is dit een toerekenbare tekortkoming van Klant op grond ADTS gerechtigd is de overeenkomst afhankelijk van de weigering en/of het de vermoedde overtreding van Klant aan te passen of te beëindigen. Klant is bij beëindiging niet langer gerechtigd tot het gebruik van de Producten en is verplicht tot teruggave van alle Producten en vernietiging van eventueel gemaakte kopieën binnen 30 (dertig) dagen op het eerste verzoek daartoe van ADTS Indien uit voornoemde verificatie, controle dan wel anderszins blijkt dat het daadwerkelijke aantal gebruikers, servers en/of werkstations het aantal overeengekomen gebruikers, servers en/of werkstations overschrijdt, dient Klant terstond het aantal ontbrekende gebruikers-, servers- en/of werkstation licenties aan te schaffen vermeerderd met een boete van 25% over het additioneel te voldoen bedrag. Verschuldigde bedragen voor Onderhoud en Support voor de ontbrekende gebruikers-, serversen/of werkstations licenties zullen met terugwerkende kracht, tot het moment van de laatste aflevering van het eerder overeengekomen aantal gebruikers, servers en/of werkstations, aan Klant in rekening worden gebracht Back-ups ADTS kan Klant de mogelijkheid aanbieden tot het opslaan van gegevens door middel van het maken van Back-up gedurende 7 (zeven) dagen per week en 24 (vierentwintig) uur per dag, met uitzondering van de Service vensters en behoudens het geval van overmacht. ADTS levert Back-ups en Producten daartoe uitsluitend indien partijen Back-up schriftelijk zijn overeengekomen Veranderingen in gegevens kunnen door ADTS automatisch, periodiek gecontroleerd worden tegen nader te stellen voorwaarden. ADTS zal daarbij streven alle nuttige en nodige maatregelen te treffen om de goede werking en de continuïteit van deze back-up te verzekeren, maar voert behoudens buiten voornoemde nadere overeenkomst geen Back-ups uit Omdat partijen erkennen dat Back-ups niet onder alle omstandigheden onfeilbaar zijn, dient Klant zelf te bepalen welke gegevens in aanmerking dienen te komen voor Back-ups en de nodige voorzieningen te treffen. Daarbij is van belang dat Klant beschikt over een Business Continuity Management Plan. Een onderdeel van het Business Continuity Management Plan kan bestaan uit het geregeld en tijdig uitvoeren van handmatige back-ups. Klant draagt zorg voor het uitvoeren van deze handmatige back-ups, waarbij ADTS desgewenst nadere inlichtingen en Producten kan leveren. Klant is zelf verantwoordelijk voor de gegevens en informatie die zij verzamelt, wijzigt en beheert en verwijdert. ADTS zal op verzoek van Klant assisteren bij het maken van procedures, die eventueel nodig zijn voor de beveiliging van gegevens en voor het maken van back-ups Indien het niet mogelijk is voor Klant om handmatige back-ups te maken (en het voor ADTS wel mogelijk is om back-ups te maken) of indien schriftelijk is overeengekomen dat ADTS geheel dan wel deels zal voorzien in het maken van back-ups, zal ADTS op schriftelijk verzoek back-ups maken. ADTS is in geen enkel geval aansprakelijk voor deze back-ups voor wat betreft - doch niet beperkt tot - het geheel dan wel deels verloren gaan van back-ups en/of ontstaan van Fouten in de back-ups ADTS kan de kosten van herstel van een back-up in rekening brengen in geval van gebruiksfouten, als gevolg van onzorgvuldig of ondeskundig gebruik door Klant of andere niet aan ADTS toe te rekenen oorzaken. Indien Klant kan aantonen dat de beschadiging of het zoekraken van bestanden en/of gegevens wordt veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming van ADTS dan draagt ADTS de extra kosten voor het herstel (restore) in rekening gebracht door de aanbieder van de back-updienst Werkzaamheden Alle werkzaamheden die Dienstverlening mee kan brengen, waaronder mede Onderhoud en Support zullen in de regel ononderbroken en op Werkdagen en onder normale arbeidsomstandigheden worden uitgevoerd Voor elke onafgebroken periode waarin ADTS voor minder dan 3 (drie) uur werkzaamheden op een locatie anders dan bij ADTS verricht, is ADTS gerechtigd minimaal 3 (drie) uur in rekening te brengen. Van een onafgebroken periode is sprake indien de tijd waarin geen werkzaamheden worden verricht, tussen de ene periode en de volgende periode waarin wel werkzaamheden worden verricht, niet meer dan 1 (één) uur bedraagt. Pagina 8

11 Werkzaamheden verricht buiten Werkdagen worden aangemerkt als overwerk. Bij overwerk voor of na Werkdagen wordt het dan geldende tarief vermeerderd met een toeslag van 50%. Bij overwerk in het weekend- en op feestdagen wordt het dan geldende tarief vermeerderd met een toeslag van 100% Indien is overeengekomen dat werkzaamheden in fasen zullen plaatsvinden, is ADTS gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden, die tot een volgende fase behoren, uit te stellen totdat Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft geaccepteerd Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, is ADTS gehouden bij de uitvoering van werkzaamheden tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van Klant op te volgen. ADTS is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden wijzigen of aanvullen; indien echter dergelijke aanwijzingen worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed op basis van Nacalculatie ADTS is gerechtigd om, zonder uitdrukkelijke toestemming van Klant, derden in te schakelen bij de uitvoering van werkzaamheden. 3. PRIVATE CLOUD 3.1 Tailor Made Connectivity ADTS heeft een unieke aanpak: Tailor Made Connectivity. Dit staat voor "op maat gemaakte verbindingen". Dit is het centrale uitgangspunt van ADTS bij het ontwerpen van Private Clouds. Elke situatie is anders en het is naar mening van ADTS niet mogelijk om steeds hetzelfde ontwerp bij verschillende omstandigheden te implementeren. Bij elke aanvraag wordt door partijen gekeken wat de mogelijkheden en de risico s van Klant en diens Infrastructuur zijn Via de Private Cloud kan ADTS aan Klant flexibiliteit en schaalbaarheid in digitale vorm aanbieden. De klant hoeft door gebruikmaking van de cloud zelf niet te investeren in kennis, mensen en middelen die een eigen datacenter, de nodige infrastructuur, hardware en software met zich meebrengen ADTS is bereid op basis van Tailor made Connectivity een Private cloud te ontwerpen en installeren, waarbij Klant als enige operationeel toegang heeft tot gegevens en Procesdata in de Private Cloud. Indien Klant een Private Cloud op basis van Tailor made Connectivity wenst leggen partijen in een overeenkomst de uitgangspunten vast alsmede de bijbehorende Dienstverlening, zoals Beheer. Bij afwezigheid van voornoemde overeenkomst handelt ADTS naar beste weten op basis van de haar bekende feiten en eigen gemaakte uitgangspunten Om de Private Cloud, overige Dienstverlening betrouwbaar te houden zijn compatibiliteit met- en zorgvuldige implementatie van nieuwe producten en diensten belangrijke voorwaarden. Daarom zal ADTS enerzijds Klant informeren over technologische ontwikkelingen en mogelijkheden voor de Private Cloud. Klant zal anderzijds ADTS voortdurend op de hoogte houden van haar (veranderende) behoeften en de producten en diensten die zij ten behoeve van haar communicatie- en informatie omgeving wenst te gaan implementeren binnen de Private Cloud, of daarmee op enige wijze te verbinden. Het is Klant na acceptatie van de eerst toegestaan om over te gaan tot implementatie van dergelijke producten en diensten nadat zij tijdig doch tenminste 30 dagen voor aanschaf ADTS heeft geïnformeerd, zodat ADTS de impact van de beoogde producten en diensten kan bepalen op de Private Cloud en Dienstverlening en, zo daar behoefte aan bestaat, vooraf in overleg kan treden om de randvoorwaarden waarbinnen Klant aanschaf en implementatie plaats kan laten vinden, vast te stellen. Dit geschiedt in elk geval bij: a) producten, en diensten van derden die ADTS niet levert, maar waarvan Klant vermoedt of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze de werking, belasting en beschikbaarheid van de Private Cloud of Dienstverlening negatief kunnen beïnvloeden. b) producten, en diensten van derden partijen die ADTS ook kan leveren onder een nadere overeenkomst. Klant zal dan een objectief en transparant offerte-traject organiseren, waarbij Klant vooraf aan ADTS en elke deelnemende Derde Partij dezelfde procedure, vraagstelling, technische beperkingen, relevante eisen en de relatieve weging van elke eis bij haar besluitvorming verstrekt. Nadat het traject doorlopen is en de partijen dezelfde mogelijkheid tot het doen van een offerte hebben gekregen, zal Klant tot een deugdelijk gemotiveerde beslissing komen welke van de ontvangen offertes economisch en kwalitatief het beste is en aan deze partij de opdracht gunnen. Klant zal de overige aanbieders schriftelijk gemotiveerd informeren over haar besluit. 3.2 Gebruik Private Cloud Onderdeel van de Private Cloud van ADTS aan Klant kan bestaan uit het exclusieve recht tot het gebruik van opslagmogelijkheden binnen de Private Cloud gedurende de looptijd van de daartoe gesloten overeenkomst. Het gebruiksrecht is beperkt tot uitsluitend het eigen gebruik van de Private Cloud door Klant en haar personeel Onder het gebruiksrecht van de Private Cloud wordt verder verstaan dat het Klant vrij staat om ten behoeve van eigen gebruik Procesdata op de door ADTS aangewezen locaties binnen de Private Cloud op te slaan, op te vragen, te wijzigen en te gebruiken ADTS respecteert Klant en heeft geen controle over of inzicht in de inhoud van gegevens van en naar Klant. ADTS treedt slechts op als een doorgeefluik. ADTS geeft geen garanties ten aanzien van de inhoud van gegevens voor wat onder meer betreft betrouwbaarheid en volledigheid en rechtmatigheid Het gebruiksrecht is gebonden aan Klant en niet overdraagbaar aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ADTS. Klant mag (Producten die onderdeel vormen van) de Dienstverlening niet aan een derde in onderhuur geven of onder Pagina 9

12 een andere titel, of op enige feitelijke wijze het gebruik of medegebruik ervan te geven. Het is Klant verder niet toegestaan de Producten of delen daarvan aan te wenden in relatie met een derde als onderpand of zekerheids-object, of constructie met soortgelijke werking, of op andere wijze daarover te beschikken. Onder derden vallen tevens rechtspersonen binnen of verbonden met de onderneming van Klant die op enig moment door fusie of verkoop niet meer binnen de volledige invloed van Klant vallen. ADTS is bevoegd de Dienstverlening op te schorten totdat de schriftelijke toestemming is verleend Het gebruiksrecht gaat in nadat en voor zoverre Klant aan diens betalingsverplichtingen en aan de overige op Klant rustende verplichtingen heeft voldaan. Het gebruiksrecht op Producten eindigt automatisch op het moment dat Klant handelt in strijd met de overeenkomst waarin het gebruik is overeengekomen of wanneer deze Algemene Voorwaarden op enige wijze hun toepasselijkheid verliezen Het gebruiksrecht omvat wel de overeengekomen verbeteringen in de functionaliteit en gebruik van de Private Cloud door implementatie van de overeengekomen Releases, maar het omvat niet nieuwe toepassingen of wijzen van gebruik die door technologische ontwikkeling mogelijk worden die het gebruik van de Dienstverlening van ADTS uitholt of anderszins ADTS in negatieve zin beïnvloedt. Partijen zullen voor nieuwe toepassing en gebruiksvormen een aparte overeenkomst sluiten, waarin een marktconforme vergoeding is opgenomen voor ADTS. Partijen kunnen additionele vormen van gebruik, voorschriften en beperkingen voor het gebruik van de Dienstverlening en daarmee verwante Producten overeenkomen De gegevens en programmatuur die Klant in de Private Cloud opslaat worden in beginsel zolang deze NOK voortduurt beschikbaar gehouden door ADTS. Indien het gebruiksrecht of deze NOK op enig moment eindigt zal ADTS de gegevens nog een redelijke termijn van twee maanden bewaren. Na het einde van deze termijn is ADTS niet meer gehouden tot het bewaren van gegevens van Klant ADTS zal medewerking verlenen aan het overzetten van gegevens, Procesdata naar een andere locatie of drager indien verzocht door Klant. ADTS garandeert nimmer dat de aanwezige gegevens, Procesdata gedurende of na het einde van de overeenkomst kunnen worden overgezet naar een andere locatie of drager Alle kosten verbonden aan het overzetten van gegevens, Configuratie Items of Procesdata op verzoek van Klant naar een andere locatie of drager zijn volledig voor rekening van Klant. 3.3 Bijzondere voorwaarden Private Cloud Indien het gebruik van Dienstverlening onder meer het hosten van websites (of andere Configuratie Items) van Klant betreft, dient Klant te beschikken over de daarvoor vereiste rechten, zoals een domeinnaam, uitgegeven en geregistreerd door een daartoe bevoegde instelling, overeenkomstig de door desbetreffende instelling gehanteerde Algemene Voorwaarden Derden. Klant vrijwaart en houdt ADTS schadeloos voor iedere vorm van claim, aanklacht of geding in verband met (het gebruik van) de domeinnaam, ontbrekende of ontoereikende licenties en voor aanspraken in verband met de openbaar gemaakte informatie namens of door Klant In het kader van de toegang tot en het gebruik van de Private Cloud, beschikt Klant binnen diens de Infrastructuur direct of indirect over door ADTS aan te duiden Configuratie Items. Om ADTS in staat te stellen aan haar verplichtingen, zoals Service Levels, te kunnen voldoen, dienen deze Configuratie Items te voldoen aan de door ADTS vastgestelde en aan Klant medegedeelde normen en voorschriften. De minimale normen en voorschriften nemen partijen op in de DAP. Indien er geen voorschriften zijn gesteld dan geldt in ieder geval dat Configuratie Items op rechtmatige wijze te zijn verkregen, veilig is, goed onderhouden zijn en de Private Cloud niet op enige negatieve wijze kan beïnvloeden. Klant dient tevens te blijven voldoen aan deze door ADTS gestelde normen en voorschriften gedurende de overeenkomst. Indien en voor zolang Configuratie Items of de Klant hieraan niet voldoen, wordt de op ADTS rustende verplichting tot verschaffen van toegang tot de Private Cloud, Service Levels en het gebruik van de betrokken Dienstverlening door ADTS opgeschort. ADTS zal de Private Cloud naar inzicht beschikbaar houden op basis van best effort, totdat er een oplossing is gevonden om de bedrijfsprocessen van Klant gaande te houden Indien bij de in artikel bedoelde controle blijkt dat Configuratie Items niet voldoen aan de normen of voorschriften, bijvoorbeeld omdat deze bijvoorbeeld onveilig zijn, of Fouten kunnen veroorzaken, zal ADTS Klant hiervan in kennis stellen en een redelijke termijn geven om de geconstateerde problemen te verhelpen. Indien Klant na deze redelijke termijn alsnog de in artikel bedoelde normen of voorschriften niet in acht neemt, heeft ADTS het recht de betreffende Private Cloud en/of Dienstverlening aan te passen en in uiterste geval geheel of gedeeltelijk de toegang tot de Private Cloud, en het betreffende onderdeel van de Dienstverlening op te zeggen zonder dat Klant hier enig recht aan kan ontlenen Indien middels de Private Cloud persoonsgegevens of andere gegevens worden getransporteerd, bewaard of wel bewerkt voor operationele activiteiten door middel van de Dienstverlening, vrijwaart Klant ADTS van alle aansprakelijkheid, kosten of schade als gevolg van claims van derden in geval deze persoonsgegevens en overige gegevens worden geëxporteerd, alsmede alle commerciële of andere activiteiten die worden ontplooid, wanneer deze inbreuk maken op rechten van derden of in strijd zijn met de dan vigerende wetgeving Klant zal ADTS onverwijld schriftelijk informeren omtrent wijzigingen die relevant zijn voor de levering van Dienstverlening, die zich bevinden op de Private Cloud of de werking daarvan direct of indirect beïnvloeden of van invloed kunnen zijn op de Service Levels Klant zal zich houden aan de Fair Use Policy van ADTS (artikel 3.4) en de aanwijzingen voor het gebruik van de Dienstverlening. Indien Klant de Fair Use Policy of door ADTS gegeven aanwijzingen niet navolgt, is ADTS bevoegd om met technische middelen de door Klant veroorzaakte (over)belasting van de Dienstverlening te reguleren, verminderen of bij aanhoudende overmatige belasting het gebruik van de Dienstverlening voor Klant te onthouden. Bij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een DDOS-aanval, spamverkeer of Procesdata die extreme belasting op de Configuratie Items of Dienstverlening Pagina 10

13 van ADTS veroorzaken. ADTS zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook die door Klant of derden wordt geleden als gevolg van de in het kader van dit artikel door ADTS en/of derden getroffen maatregelen Partijen zijn elk verantwoordelijk het instrueren van haar medewerkers (voor zoverre die bij elkaar werkzaam zijn) voor het naleven van de door partijen toepasselijk verklaarde en overhandigde procedures en voorschriften, omgang met haar klanten en andere gebruikers van de gegevens. De procedures en voorschriften worden in overleg in de DAP opgenomen Klant draagt zorg voor de toegang tot haar Infrastructuur. ADTS is nimmer aansprakelijk voor enige schade, die voortvloeit uit het feit dat een derde toegang heeft gekregen tot Procesdata of andere informatie van Klant. Klant is verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van de Identificatiegegevens horende bij de toegang tot de Dienstverlening van ADTS en zal de nodige maatregelen treffen om deze geheim te houden Klant begrijpt en stemt er mee in dat zij als enige ten opzichte van ADTS verantwoordelijk is voor alle activiteiten die uit hoofde vanaf (accounts van) de Private Cloud of hoedanigheid van Klant plaatsvinden. Zodra Klant zich bewust wordt van ongeautoriseerd gebruik van Identificatiegegevens of van accounts al dan niet binnen de Private Cloud, is Klant verplicht ADTS direct op de hoogte te stellen, zodat ADTS actie kan ondernemen. De actie kan onder meer bestaan uit het ontzeggen van toegang of buiten werking stellen van Identificatiegegevens of functionaliteit van de Private Cloud. Dergelijke acties worden geacht onder een geaccordeerd Service venster te vallen. Klant kan aan voornoemde acties geen rechten ontlenen of aanspraak maken op enige vergoeding. Zo snel mogelijk na ontzegging of buiten werking stelling van (delen of functionaliteit van) de Private Cloud treden partijen in contact om te komen tot een passende oplossing Klant stemt er mee in dat zij als eigenaar of houder de enige verantwoordelijk is (en dat ADTS geen enkele verantwoordelijkheid draagt jegens Klant of derden) voor informatie die Klant maakt, bewaart, openbaart of op enige wijze verspreidt op, of via Dienstverlening van ADTS en voor de gevolgen van dergelijke handelingen van Klant en vrijwaart ADTS ter zake Klant garandeert dat de gegevens die door of namens Klant worden opgeslagen bij ADTS op geen enkele wijze onrechtmatig zijn jegens derden en niet in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wetgeving. Voor zoverre dit nodig is voor de technische levering van Dienstverlening verstrekt Klant aan ADTS om niet, het eeuwigdurende gebruiksrecht en bewerkingsrecht van informatie van Klant. ADTS zal de informatie niet delen met derden, tenzij ADTS toestemming van Klant heeft, of er een verifieerbaar bevel van een controle- of opsporingsdienst, een Officier van Justitie of rechter aan ten grondslag ligt In afwijking van hetgeen is bepaald in hoofdstuk 6, blijft Procesdata de (intellectuele) eigendom van Klant. Klant verleent aan ADTS, om niet, het eeuwigdurende gebruiksrecht en bewerkingsrecht van Procesdata. Procesdata kan alleen aan derden ter beschikking worden gesteld wanneer deze niet direct herleidbaar is tot Klant Procesdata wordt in beginsel zolang de overeenkomst voortduurt bewaard door Klant. Na het einde van de overeenkomst is ADTS niet gehouden tot het bewaren van Procesdata. 3.4 Fair Use Policy ADTS Er dient op verantwoorde wijze gebruik te worden gemaakt van de door ADTS aangeboden Producten, Dienstverlening en faciliteiten. Het is verboden voornoemde op dergelijke wijze te gebruiken waardoor zich: beschadigingen kunnen voordoen in de Configuratie Items, Producten en faciliteiten van ADTS of derden, hetzij verstoringen in het Dienstverlening kunnen voordoen Klant zal ervoor zorgdragen dat dergelijke beschadigingen en/of verstoringen niet het gevolg zijn van misconfiguratie aan haar zijde. Verder zal Klant Dienstverlening niet op een andere wijze gebruiken dan dat deze door ADTS bedoeld zijn en ieder ongewenst gebruik op eerste aanwijzing van ADTS staken Het is verboden om de Dienstverlening voor illegale praktijken te benutten of in strijd met deze. Hieronder vallen onder andere de volgende handelingen en gedragingen: a) het inbreuk maken op de rechten van derden of het mogelijk maken inbreuk te plegen op de rechten van derden, zoals doch niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten; b) het niet voldoen aan de geldende wetgeving of overige regelgeving; c) spamming (het ongevraagd verspreiden, of voor derden mogelijk te maken, van reclameboodschappen) en overige mededelingen; d) het bewaren/verspreiden van expliciete seksuele of obscene informatie; e) intimidatie, discriminatie en/of het op andere wijze lastig vallen van partijen; f) dreigementen; g) opslag en verspreiding van virussen, worms en/of overige destructieve activiteiten; h) het omzeilen van technische maatregelen (hacken) van accounts van ADTS, producten of netwerken van ADTS of derden voor de Dienstverlening en/of faciliteren van enige andere handeling die hacken mogelijk maakt. 3.5 Koppelvlakken Private Cloud Partijen zullen de koppelvlakken van de Private Cloud met publieke netwerken zo goed mogelijk beheren. Beheer van de Private Cloud door ADTS vindt plaats op de overeengekomen onderdelen en strekt tot aan de koppelvlakken Partijen realiseren zich dat zij bij de verbinding tussen hun systemen via een communicatieverbinding, afhankelijk zijn van derden. De beschikbaarheid en werking van publieke netwerken, Configuratie Items, waaronder het multi protocol label switching (MPLS) netwerk van Klant vallen uitdrukkelijk niet onder verantwoordelijkheid van ADTS. ADTS garandeert niet dat de data- en communicatienetwerken en verbindingen, met name de publieke netwerken en Infrastructuur van Klant of derden, Pagina 11

14 doorlopend functioneren en/of de nodige kwalitatieve mogelijkheden bieden. Onbeschikbaarheid van deze netwerken, zal voor geen der partijen een tekortkoming opleveren in nakoming van diens verplichtingen Klant is eigenaar en/of rechtmatig houder van zijn Infrastructuur zodoende verantwoordelijk voor het (preventieve en adaptieve) onderhoud van de Infrastructuur en daaruit voortvloeiende gevolgen. Klant realiseert zich dat onvoldoende, onregelmatig, of onjuist onderhoud van haar Infrastructuur effect kan hebben op de werking van Private Cloud, alsmede de wijze waarop ADTS diensten verleend Klant verleent ADTS toegang tot de fysieke locaties en omgeving waar de Configuratie Items worden gebruikt, indien deze zich bij Klant bevinden. Klant zal ADTS remote access (toegang op afstand) verlenen volgens de door ADTS gestelde maatstaven. ADTS zal deze maatstaven op verzoek schriftelijk aan Klant verstrekken en voegen (in een bijlage) van de overeenkomst Klant draagt zorg voor de aanschaf van alle benodigde licenties en overige rechten van de Configuratie Items die opereren in dezelfde omgeving als de Private Cloud Klant draagt zorg voor en is verantwoordelijk voor het in goede staat houden van de Configuratie Items die niet onder Dienstverlening van ADTS vallen en de omgeving waarin de Configuratie Items en Procesdata opereren bij Klant. Klant zal ADTS onverwijld schriftelijk informeren omtrent wijzigingen die relevant zijn voor de goede uitvoering van Dienstverlening of de Private Cloud. Dit omvat mede op handen zijnde wijzigingen, genomen besluiten en omstandigheden waarvan Klant weet of behoort te weten dat deze van invloed zijn op de Dienstverlening van ADTS of de Private Cloud. 3.6 Aanpassingen Private Cloud Binnen de Private Cloud van ADTS vinden doorlopend ontwikkelingen plaats. ADTS innoveert voortdurend om de best mogelijke ervaring en hoogste beschikbaarheid aan Klant te leveren. Klant begrijpt en accepteert dat de vorm en aard van de Dienstverlening die ADTS levert, derhalve gedurende de looptijd van de Mantel kunnen veranderen. ADTS is gerechtigd na schriftelijke aankondiging met inachtneming van een redelijke termijn en zonder enige vergoeding aan Klant verschuldigd te zijn, tot het aanbrengen van toevoegingen en/of wijzigingen in de Dienstverlening voor wat betreft doch niet beperkt tot: Identificatiegegevens en procedures betrekking hebbende op operationele regels, beveiligingseisen en maatregelen die voortvloeien uit wettelijke verplichtingen. ADTS zal deze na verstrekking aan Klant opnemen in de overeenkomst of DAP Klant erkent dat het wijzigen van een derde provider/toeleverancier, locatie, Configuratie Items, Procesdata en overige faciliteiten van invloed zijn op de Dienstverlening, waaronder begrepen de Private Cloud. Indien de wijzigingen een aantoonbare en dermate grote negatieve verandering tot gevolg hebben op de werkwijze van Klant s onderneming en/of de functionaliteit van de Private Cloud, mag Klant - na eerst daartoe de achteruitgang objectief per Product te hebben aangetoond - ADTS schriftelijk verzoeken tot het aanbieden van een alternatief. Indien Klant de door ADTS geboden alternatieven niet accepteert, heeft Klant het recht het gebruik van de betreffende Producten te beëindigen, zonder dat ADTS tot enige schadevergoeding ter zake dan wel restitutie van reeds betaalde gelden is gehouden. 3.7 Persoonsgegevens Klant is zelf verantwoordelijk voor de bescherming van (persoons)gegevens die worden verzonden dan wel bewerkt en/of verwerkt door de apparatuur en/of programmatuur van ADTS ten behoeve van Klant Klant vrijwaart ADTS van alle claims wegens inbreuk op de persoonlijke levenssfeer Voorzover Klant daartoe gerechtigd is, stemt Klant uitdrukkelijk in met het opnemen van (persoons)gegevens in de persoonsregistratie van ADTS voor doeleinden van administratie en beheer. Deze persoonsregistratie bevat ondermeer Identificatiegegevens en is slechts toegankelijk voor ADTS. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt, behoudens in de gevallen wanneer ADTS hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is Met uitzondering van hetgeen in artikel gesteld, is ADTS verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens waarvan het gebruik door ADTS noodzakelijk is voor het correct uitvoeren van de overeenkomst en zij zal Klant vrijwaren van aansprakelijkheid in het geval dat Klant in rechte wordt aangesproken door een persoon op grond van een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer als gevolg van een handelen of nalaten van ADTS. 4. LEVERING 4.1 (Leverings)termijnen Alle door ADTS eventueel genoemde en voor ADTS geldende (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die aan ADTS bekend zijn gemaakt en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen (Leverings)termijnen worden derhalve niet beschouwd als fatale termijnen waarbinnen afgeleverd dient te worden, maar als termijnen waarbinnen ADTS naar zijn beste inspanningen zal streven hetgeen overeengekomen is af te leveren. Indien de mogelijkheid bestaat dat enige termijn overschreden gaat worden, zullen ADTS en Klant zo spoedig mogelijk in overleg treden over een nieuwe termijn De overschrijding van een eventueel geldende (leverings)termijn door ADTS behelst nimmer een toerekenbare tekortkoming van ADTS. ADTS aanvaardt onder geen enkele omstandigheid aansprakelijkheid indien een (leverings)termijn overschreden mocht worden. 4.2 Voorbehoud ADTS verbindt zich pas tot uitvoering van de tussen ADTS en Klant gesloten overeenkomst, nadat een getekend exemplaar Pagina 12

15 van de door ADTS opgestelde overeenkomst is ontvangen door ADTS en/of indien alle verschuldigde vergoedingen tijdig en volledig zijn betaald. Indien ADTS met de uitvoering van de overeenkomst aanvangt voor ontvangst van een getekend exemplaar van de overeenkomst en/of alle verschuldigde vergoedingen tijdig en volledig zijn betaald, behoudt ADTS zich het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat een getekend exemplaar van de overeenkomst is ontvangen en/of alle verschuldigde vergoedingen tijdig en volledig zijn betaald Rechten, zoals doch niet beperkt tot de overdracht van Producten, worden aan Klant verleend onder de opschortende voorwaarde dat Klant de overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt. Indien verzuim van betaling plaatsvindt, dient Klant op eigen kosten de Producten binnen een week, na opdracht daartoe van ADTS, terug te leveren aan ADTS. Alle andere rechtsmiddelen blijven van toepassing Indien Klant, uit door ADTS afgeleverde Producten, een nieuw product vormt doet Klant het vormen van het nieuwe product voor ADTS en houdt Klant het nieuwe product voor ADTS totdat Klant alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen tijdig en volledig heeft betaald. ADTS behoudt tot het moment van tijdige en volledige betaling door Klant alle rechten als eigenaar van het nieuwe product. 4.3 Risico Het Product is voor risico van Klant van de aflevering af, zelfs als de eigendom of het gebruiksrecht nog niet overgedragen is. Derhalve blijft Klant de (koop)prijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het Product door een oorzaak die niet aan ADTS kan worden toegerekend Hetzelfde geldt vanaf het moment, waarop Klant in verzuim is met het verrichten van een handeling waarmee Klant aan de aflevering moet meewerken. 4.4 Evaluatieperiode ADTS is gerechtigd naar eigen inzicht Klant een evaluatieperiode voor de Producten te verlenen. Een evaluatieperiode is alleen van toepassing indien schriftelijk bevestigd door ADTS Tenzij anders overeengekomen zal de evaluatieperiode een duur hebben van 30 (dertig) dagen ingaande op het moment van aflevering Gedurende de evaluatieperiode rusten er geen verplichtingen en/of verantwoordelijkheden op ADTS. Het gebruik van de Producten gedurende de evaluatieperiode is uitsluitend voor risico en rekening van Klant In het geval Klant de Producten niet wenst af te nemen is Klant gehouden: a) de Producten te verwijderen van de systemen waarop ze zijn geïnstalleerd; b) Back-ups en/of andere mogelijke kopieën van de Producten te verwijderen/vernietigen; en c) ervoor zorg te dragen dat de Producten binnen 7 (zeven) dagen na afloop van de evaluatieperiode in het bezit van ADTS zijn. Klant draagt de kosten en het risico voor het (tijdig) retourneren van de Producten aan ADTS Klant stemt ermee in dat in het geval van overtreding van artikel ADTS gerechtigd zal zijn, zonder nadere ingebrekestelling, Klant de licentieprijzen en/of andere prijzen op dat moment van toepassing, indien het Product aangeschaft zou worden na afloop van de evaluatieperiode, in rekening te brengen, onverminderd het recht van ADTS volledige schadevergoeding te eisen voor de door ADTS geleden schade Data gegenereerd door Klant gedurende de evaluatieperiode blijft de eigendom van Klant. Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van Klant om van data een Back-up te maken en/of deze over te zetten naar een alternatief systeem voordat beëindiging van het gebruik van de Producten plaatsvindt. ADTS heeft geen enkele verplichting voor wat betreft voornoemde data gedurende de evaluatieperiode of daarna. 4.5 Aflevering en Acceptatieprocedure ADTS zal de Producten aan Klant conform de door ADTS schriftelijk vastgelegde specificaties afleveren en indien door Klant gewenst installeren Aflevering van Producten geschiedt door de terbeschikkingstelling van de Producten aan Klant ter plaatse van het magazijn van ADTS. De kosten van transport en eventuele verzekeringen zijn voor rekening van Klant. De keuze van de wijze van transport wordt door ADTS bepaald en verzekering van de te vervoeren Producten geschiedt niet door ADTS, tenzij schriftelijk anders overeengekomen Levering, door of middels ADTS, van Dienstverlening geschiedt op de plaats(en) en op de tijdstippen waarop de diensten worden verricht Uitsluitend in het geval waar installatie als in artikel 2.8 door ADTS plaatsvindt zal er onmiddellijk na voltooiing van de installatie een acceptatieperiode van toepassing zijn. De acceptatieperiode voor Klant bedraagt 14 (veertien) dagen na voltooiing van de installatie. Gedurende de acceptatieperiode is het Klant niet toegestaan de Producten voor productieve en/of operationele doeleinden te gebruiken De Producten zullen tussen partijen gelden als geaccepteerd: a) bij de aflevering indien er geen acceptatieperiode van toepassing is, dan wel b) indien er een acceptatieperiode van toepassing is: op de eerste dag na de acceptatieperiode, dan wel c) indien ADTS voor het einde van de acceptatieperiode een Testrapport (artikel 4.6) ontvangt: Op het moment dat de in dat Testrapport genoemde Fouten (artikel 4.7) zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van kleine Fouten die volgens artikel acceptatie niet in de weg staan Indien de Producten in fasen en/of onderdelen worden afgeleverd en getest, laat de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel onverlet. Pagina 13

16 4.5.7 In afwijking van het voorgaande zullen de Producten, indien Klant daarvan voor het moment van acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele doeleinden maakt, reeds gelden als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik. 4.6 Testrapport Indien gedurende de acceptatieperiode blijkt dat de Producten Fouten, zoals omschreven in artikel 4.7, bevatten die de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal Klant ADTS uiterlijk op de laatste dag van de acceptatieperiode door middel van een schriftelijk en gedetailleerd Testrapport over de Fouten informeren, in welk geval de nog resterende acceptatieperiode onderbroken wordt totdat het Product zodanig is aangepast dat de Fouten zijn verholpen. 4.7 Fouten Onder Fout(en) wordt verstaan het niet voldoen aan de door ADTS schriftelijk vastgestelde functionele specificaties en, ingeval van het ontwikkelen van maatwerk ADTS Producten, aan de uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen functionele specificaties. Van een Fout is alleen sprake indien deze kan worden aangetoond en kan worden gereproduceerd. Klant is gehouden van mogelijke Fouten onverwijld melding aan ADTS te maken Ieder recht op herstel van Fouten vervalt indien de verstrekte Producten door Klant in welke vorm of op welke wijze dan ook zijn gewijzigd Herstel van Fouten zal plaatsvinden op een door ADTS aangewezen locatie. ADTS is gerechtigd om naar inzicht (tijdelijke) oplossingen, noodoplossingen, omwegen en/of overige probleembeperkende maatregelen te implementeren om herstel te bewerkstelligen Acceptatie van de Producten mag niet worden onthouden op andere gronden dan die, welke verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine Fouten of onvolkomenheden die operationele of productieve ingebruikname van de Producten redelijkerwijs niet in de weg staan. 4.8 Wijziging Prestatie ADTS mag, in plaats van de door Klant bestelde Producten andere Producten afleveren, mits de werking en capaciteit niet wezenlijk afwijken van het oorspronkelijk bestelde Indien de overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde Medewerker, zal ADTS steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door één of meer andere personen met dezelfde kwalificaties. 4.9 Garantie Gedurende een periode van 6 (zes) maanden (Garantieperiode), ingaande op het moment van acceptatie (indien dit moment onduidelijk is, geldt de datum waarop de overeenkomst is aangegaan), zal ADTS er naar streven Fouten naar beste weten en kunnen te herstellen, mits Klant ADTS door middel van een schriftelijk en gedetailleerd rapport over de Fouten informeert binnen de Garantieperiode. Naar eigen inzicht is ADTS gerechtigd op zijn kosten de Producten te repareren, wijzigen of te vervangen ADTS is gerechtigd de gebruikelijke prijzen en kosten in rekening te brengen voor reparatie, wijzigingen of vervanging van de Producten indien Fouten kunnen worden aangemerkt als fouten in algemene zin van Klant, het gevolg zijn van onzorgvuldig of ondeskundig gebruik dan wel andere oorzaken die niet aan ADTS te wijten zijn of indien Klant de Fout redelijkerwijs had kunnen ontdekken gedurende de acceptatieperiode Onder Garantie valt niet het reconstrueren en/of herstellen van beschadigde of zoekgeraakte bestanden en/of gegevens. ADTS garandeert niet dat de Producten zullen functioneren zonder onderbrekingen of Fouten, geschikt zijn voor elk door Klant voorgenomen gebruik en/of zullen leiden tot het door Klant gewenste resultaat gedurende de Garantieperiode en daarna. Elk recht op Garantie vervalt indien Klant de Producten wijzigt dan wel doet wijzigen zonder schriftelijke toestemming van ADTS, zoals vereist in artikel Na afloop van de Garantieperiode zal ADTS niet gehouden zijn Fouten te herstellen, Producten te wijzigen en/of te vervangen, tenzij anders overeengekomen De op Derden Producten gegeven Garantie is in ieder geval beperkt tot de door de leveranciers van Derden Producten gehanteerde Algemene Voorwaarden Derden, zoals vermeld in artikel PRIJZEN/BETALINGEN 5.1 Prijzen en Betalingen Alle prijzen zijn exclusief BTW en exclusief eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd. De verschuldigde bedragen zullen inclusief BTW en inclusief eventuele heffingen van overheidswege in rekening worden gebracht ADTS zal de door Klant verschuldigde bedragen maandelijks en/of binnen andere termijn genoemd in de overeenkomst deugdelijk gespecificeerd aan Klant in rekening brengen. Klant zal verschuldigde bedragen binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum betalen zonder tot enige aftrek of verrekening gerechtigd te zijn Wanneer Klant tekortschiet in de nakoming van enige betalingsverplichting is Klant in gebreke zonder dat daartoe enige nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. Klant is aan ADTS verschuldigd de kosten, zowel in als buiten rechte met betrekking tot de invordering van al datgene wat Klant aan ADTS verschuldigd is. Buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 500,- (vijfhonderd euro). In ieder geval zal over het door Klant verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop Klant in gebreke is maandelijks een rente, met een percentage dat gelijk is aan de wettelijke rente verhoogd met 3%, in rekening worden gebracht. Pagina 14

17 5.1.4 ADTS heeft het recht zijn werkzaamheden en overige verplichtingen op te schorten, totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd de gehoudenheid van Klant om aan zijn verplichtingen te voldoen Indien ADTS niet in staat is tot afleveren als gevolg van een verzuim aan de zijde van Klant, is ADTS gerechtigd maandelijks een 1,5% rentevergoeding in rekening te brengen over het verschuldigde bedrag De vergoeding voor Onderhoud, Support en eventuele andere jaarlijkse of periodieke vergoedingen zijn als Voorschot verschuldigd op het moment van totstandkoming van de overeenkomst tussen partijen en zal verder voorafgaand aan elk nieuw jaar of elke andere periode dat de overeenkomst tussen partijen voortduurt deugdelijk gespecificeerd aan Klant in rekening worden gebracht Het verschuldigde bedrag in artikel kan worden verhoogd met eventuele orderkosten, verzendkosten en kosten van derden. Verhoging kan eveneens plaatsvinden indien werkzaamheden ten behoeve van Klant buiten het kantoor van ADTS geschieden. Voor werkzaamheden buiten het kantoor van ADTS worden uurlonen, reis- en wachttijdvergoedingen, reiskosten en/of kilometervergoedingen, hotelkosten en eventuele andere aan dergelijke werkzaamheden verbonden kosten in rekening gebracht. De reis- en wachttijdvergoeding bedraagt 50% van het dan geldende uurloon. De wijze van vervoer wordt door ADTS bepaald. Het voorgaande is eveneens van toepassing op werkzaamheden die buiten Nederland zullen plaatsvinden Bovenstaande bepalingen laten overige ADTS toekomende rechten op grond van tekortkoming in de nakoming door Klant onverlet. 5.2 Prijswijzigingen De tussen ADTS en Klant overeengekomen prijzen zijn onder meer gebaseerd op de kosten van salarissen, sociale lasten, materialen, en reis- en verblijfkosten enz., alsmede de wisselkoers tussen de gehanteerde valuta, zoals deze geldt op het moment van het sluiten van de overeenkomst. ADTS is gerechtigd ingeval van wijziging van dergelijke omstandigheden de prijzen aan deze wijziging(en) aan te passen ADTS zal Klant de mogelijkheid bieden om kennis te nemen van eventuele prijswijzigingen. Indien Klant niet instemt met een prijswijziging is Klant slechts gerechtigd de overeenkomst te beëindigen met ingang van de datum dat de prijswijziging van kracht zal zijn, indien de totale prijsverhoging gedurende 1 (één) jaar het door het CBS gepubliceerde inflatiecijfer van het actuele jaar (dan wel het voorafgaande jaar voor prijsverhogingen aangekondigd voor het volgende jaar) met meer dan 5% overschrijdt. 5.3 Fixed Price Bij een Fixed Price afspraak worden de werkzaamheden tegen een van tevoren overeengekomen bedrag verricht Tenzij ADTS een beroep kan doen op artikel wordt meerwerk niet in rekening gebracht. 5.4 Nacalculatie Indien afrekening op basis van Nacalculatie zal plaatsvinden betekent dit dat, alvorens ADTS aanvangt met de overeengekomen werkzaamheden, een globale inschatting kan worden gemaakt van de te verwachten kosten. Na afloop van de te verrichten werkzaamheden zullen alle daadwerkelijk gemaakte kosten, die verband houden met de werkzaamheden, in rekening worden gebracht. Klant is zich er derhalve van bewust dat de mogelijkheid bestaat dat de eerder vastgestelde inschatting lager kan zijn dan de daadwerkelijk gemaakte kosten. Indien vooraf geen wijze van afrekening is afgesproken zullen werkzaamheden worden verricht op basis van Nacalculatie. 5.5 Voorschot ADTS is gerechtigd een voorschot in rekening te brengen. Indien volledige betaling van het voorschot uitblijft is ADTS gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Klant aan ADTS uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar. 5.6 Betalingstermijn Tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn de volgende betalingstermijnen van toepassing op Klant: a) Eerste termijn, 30% van het verschuldigde bedrag dient als Voorschot te worden voldaan; b) Tweede termijn, 40% van het verschuldigde bedrag dient maandelijks in gelijke delen te worden voldaan tussen het moment van aangaan van de overeenkomst en de verwachte aflevering van het overeengekomen Product; c) Derde termijn, 30% dan wel het restant van het verschuldigde bedrag dient direct na levering worden voldaan. 6. INTELLECTUELE EIGENDOM 6.1 Rechten van ADTS en Klant Tenzij er sprake is van Derden Producten, blijven voor elke opdracht door ADTS uitgevoerd waar en wanneer dan ook, ongeacht of er sprake is van de aflevering van een bestaand Product dan wel een nog te ontwikkelen Product, alle daaruit voortvloeiende intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten bij ADTS berusten Klant erkent dat alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten, andere rechten en de registratie en/of aanvraag van voornoemde rechten en/of gelijksoortige rechten voor de gehele termijn en eventuele verlengingen dan wel vernieuwingen daartoe nu of in de toekomst voor altijd wereldwijd aan ADTS zullen toekomen dan wel zullen worden overgedragen. Pagina 15

18 6.1.3 Het is Klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten, andere rechten, merken en handelsnamen uit de Producten te (laten) verwijderen of te (laten) wijzigen De intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten van een Product, dan wel een gedeelte daarvan, kunnen slechts middels schriftelijke akte overgedragen worden aan Klant indien ADTS deze rechten heeft Indien ADTS, Klant dan wel derden functionele verbeteringen dan wel andere wijzigingen in de Producten aanbrengen, blijven de op de verbeterde dan wel gewijzigde Producten rustende intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten in casu ongewijzigd bij ADTS berusten dan wel de derde rechthebbende. Indien voornoemde rechten niet bij ADTS dan wel een derde rechthebbende berusten, zal Klant kosteloos zorgdragen voor de overdracht van voornoemde rechten aan ADTS dan wel de derde rechthebbende. ADTS heeft het exclusieve recht de ADTS Producten verder te ontwikkelen en het gebruik daarvan middels licenties aan derden ter beschikking te stellen ADTS behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en overige rechten voor documentatie die worden verstrekt. Het is Klant nadrukkelijk niet toegestaan dit op enigerlei wijze te vermenigvuldigen, aan derden af te staan of in bruikleen te geven. Klant dient ervoor zorg te dragen dat zijn werknemers en/of derden aan voornoemde verplichtingen zullen voldoen. 6.2 Vrijwaring ADTS zal Klant vrijwaren van elke actie voor zover deze gegrond is op de stelling dat de ADTS Producten inbreuk maken op een in Nederland geldend auteursrecht. ADTS zal de bij eindvonnis onherroepelijk vastgestelde kosten en toegewezen schadevergoedingsbedragen betalen, mits Klant: a) ADTS onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 10 (tien) dagen nadat de gestelde inbreuk op het auteursrecht aan Klant ter kennis is gebracht dan wel dat Klant daarvan in redelijkheid kennis heeft kunnen nemen, schriftelijk informeert over de vordering; en b) de algehele behandeling van de zaak, inclusief onderhandelingen over een schikking aan ADTS overlaat. Indien een dergelijke actie wordt aangespannen of de mogelijkheid daartoe bestaat, behoudt ADTS zich het recht voor om het licentie-, dan wel sub-licentierecht op het ADTS Product te verwerven of het ADTS Product zodanig te wijzigen dat het niet langer inbreuk maakt op een in Nederland geldend auteursrecht. Indien naar het oordeel van ADTS de voorgaande mogelijkheden redelijkerwijze niet in aanmerking komen kan ADTS het afgeleverde ADTS Product terugnemen tegen vergoeding van uitsluitend de voor dit ADTS Product reeds betaalde vergoeding verminderd met een redelijke vergoeding voor het van het ADTS Product gemaakte gebruik ADTS zal Klant niet vrijwaren van een actie voor zover: a) deze gegrond is op de stelling dat de Derden Producten afgeleverd aan Klant een inbreuk maken op een in Nederland of elders geldend intellectueel eigendomsrecht, industrieel eigendomsrecht dan wel ander recht; b) hetgeen (af)geleverd door Klant onderdeel is van of in samenhang (af)geleverd is met een Product en deze combinatie een inbreuk maakt op een in Nederland of elders geldend intellectueel eigendomsrecht, industrieel eigendomsrecht dan wel ander recht; c) Klant een wijziging heeft aangebracht in of aan het Product Indien tussen ADTS en Klant overeengekomen is dat de intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten dan wel andere rechten van een Product dan wel een gedeelte daarvan aan Klant zullen worden overgedragen, zal Klant ADTS vrijwaren van elke actie voor zover deze gegrond is op de stelling dat het Product dan wel een gedeelte daarvan inbreuk maakt op een intellectueel eigendomsrecht, industrieel eigendomsrecht dan wel ander recht behorend aan een derde. Pagina 16

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V.

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Artikel 1 definities 1.1 Onder Total Support wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Total

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Detachering, Consultancy en Projectmanagement. april 2013

Aanvullende voorwaarden Detachering, Consultancy en Projectmanagement. april 2013 Aanvullende voorwaarden Detachering, Consultancy en Projectmanagement april 2013 I N H O U D 1 BEGRIPSBEPALINGEN....2 2 Toepasselijkheid...2 3 Prijs en betaling...2 4 Rechten van intellectuele eigendom...3

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden Hoogdesign 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Hoogdesign goederen en/of diensten van welke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden De IT-jurist B.V.

Algemene Voorwaarden De IT-jurist B.V. Algemene Voorwaarden De IT-jurist B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen en overige rechtsverhoudingen tussen De IT-jurist B.V. en Opdrachtgever,

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JVUcalculatie Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JVUcalculatie

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Bounce BV Centra voor Werk & Psyche Berlicumseweg 8 5248 NT Rosmalen ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BOUNCE BV Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan

Nadere informatie

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: (a) Opdrachtnemer: Joosen Re-integratie & Advies

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT Artikel 1 - Begripsbepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden verstaan onder: Tune ICT: de V.O.F., gevestigd te Tiel aan de Betuwestraat 42 (4005 AR) Klant: de cliënt aan wie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn!

Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn! Algemene Voorwaarden Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn! Copyright 2015, perbit bv Alle rechten zijn gereserveerd. Reproductie,

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van een beroep

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

Techlife Engineering BV

Techlife Engineering BV ALGEMENE VOORWAARDEN Techlife Engineering BV 1.Begripsbepaling 1.1 Onder Techlife wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Techlife Engineering

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Clensch

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 1.1 Alle overeenkomsten, opdrachten, aanbiedingen, offertes en facaturen waarbij ScriptieScreening diensten van welke aard ook levert

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Reteracontrols Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Reteracontrols Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Reteracontrols: de eenmanszaak Reteracontrols. Statutair gevestigd te Nuenen en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Call-IT International BV

Algemene voorwaarden van Call-IT International BV 1. Aanbieding en overeenkomst Algemene voorwaarden van Call-IT International BV 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Call-IT International goederen

Nadere informatie

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Leverancier goederen en/of diensten van welke aard ook

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op 1. Alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Connictivity Solutions

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V.

Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V. Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: OutSight Media: te Hoorn, ingeschreven bij de kamer van koophandel in Hoorn onder nummer: 37128750 Online

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt

Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW Timmer- en Onderhoudsbedrijf JGA Pauw Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn.

Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn. Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Socialize Media

Algemene voorwaarden Socialize Media Algemene voorwaarden Socialize Media Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Opdrachtgever: de rechtspersoon die aan Socialize Media een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van advies, beheer

Nadere informatie

Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden

Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Steenvoordenuitvaart

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van Budgetcoach2day gaan nooit verder dan door Budgetcoach2day schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van Budgetcoach2day gaan nooit verder dan door Budgetcoach2day schriftelijk is bevestigd. Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Budgetcoach2day partij is, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: AV : de onderhavige

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden VOOR DIENSTVERLENING

Algemene Voorwaarden VOOR DIENSTVERLENING Algemene Voorwaarden VOOR DIENSTVERLENING Klusbedrijf Groen/Het Gelders Schildershuis, Tiel Artikel 1 Definities 1. In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

XL Ontwerp gevestigd in Didam Gelderland. 1. Algemeen

XL Ontwerp gevestigd in Didam Gelderland. 1. Algemeen XL Ontwerp gevestigd in Didam Gelderland 1. Algemeen De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door XL Ontwerp en haar opdrachtgevers te sluiten overeenkomsten, hierna tevens te noemen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Unity Event Crew

Algemene voorwaarden Unity Event Crew Algemene voorwaarden Unity Event Crew Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtnemer:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op alle diensten en werkzaamheden van Rocks recherchediensten, hierna te noemen : het recherchebureau.

Nadere informatie

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten.

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten. Algemene Voorwaarden LABEL ME Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.LABEL

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen frans heijmans en een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Guncorp Studio. Datum laatste versie: 3 februari 2014 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen

Nadere informatie

Webshops4AllW. Algemene Voorwaarden Webshops4All B.V.

Webshops4AllW. Algemene Voorwaarden Webshops4All B.V. Algemene Voorwaarden Webshops4All B.V. Artikel 1 Algemeen 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Webshops4All B.V., als opdrachtnemer; - opdrachtgever: de partij die de opdracht aan

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Help in Progress partij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Alfisure, verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden...

Algemene leveringsvoorwaarden... Algemene leveringsvoorwaarden... Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Bouwbedrijf Ben

Nadere informatie

Algemene voorwaarden New Media Online BV

Algemene voorwaarden New Media Online BV Algemene voorwaarden New Media Online BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. 1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige

Nadere informatie

Eigen Huis Hypotheekadvies

Eigen Huis Hypotheekadvies Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekadvies ARTIKEL 1 - DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 1. Toepasselijkheid Voorwaarden

Algemene Voorwaarden. 1. Toepasselijkheid Voorwaarden Algemene Voorwaarden 1. Toepasselijkheid Voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden ( Voorwaarden ) zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Opdrachtnemer aan Opdrachtgever, rechtsbetrekkingen tussen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Artikel 1 definities In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities: a) Opdracht: de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer op grond waarvan diensten

Nadere informatie

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden JJM-webdesign Aardenburg Index: 1 Definities 2 Algemeen 3 Aanbiedingen en offertes 4 Uitvoering van de overeenkomst 5 Wijziging van de overeenkomst 6 Honorarium 7 Betaling 8 Incassokosten

Nadere informatie

Algemeen Aanbiedingen en bestellingen Uitvoering van de overeenkomst

Algemeen Aanbiedingen en bestellingen Uitvoering van de overeenkomst Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Adviesbureau KAP b.v., alsmede op de uitvoering van alle werkzaamheden door Adviesbureau KAP b.v. Afwijkingen

Nadere informatie

Toepassing Artikel 1: Definities Artikel 2: Algemeen Artikel 3: Offertes

Toepassing Artikel 1: Definities Artikel 2: Algemeen Artikel 3: Offertes Toepassing Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten tussen Paradigmum en haar afnemers. Artikel 1: Definities In deze algemene

Nadere informatie

1. Alle door AM gehanteerde prijzen, in welke vorm dan ook, zijn exclusief omzetbelasting.

1. Alle door AM gehanteerde prijzen, in welke vorm dan ook, zijn exclusief omzetbelasting. Versie 3 - Juni 2017 Algemene voorwaarden Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Avot Media, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Avot Media BV, gevestigd Zandwilg

Nadere informatie

Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Offertes

Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Offertes Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Artikel 2 Algemeen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING FINANCIEEL ADVIESBUREAU KARIN BLOTT OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN / OVERIG FINANCIEEL ADVIES. 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MAXX ICT INTERIM B.V. 31 juli 2016

ALGEMENE VOORWAARDEN MAXX ICT INTERIM B.V. 31 juli 2016 ALGEMENE VOORWAARDEN MAXX ICT INTERIM B.V. 31 juli 2016 Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen MAXX ICT Interim B.V. en een Opdrachtgever

Nadere informatie

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. Algemene voorwaarden Bosma Direct Marketing Consultancy B.V. KvKnr. 60588659. Gedeponeerd dd. 5 mei 2011. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel

Nadere informatie

Artikel 1 Toepassingsgebied

Artikel 1 Toepassingsgebied Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Beck cv & luchtbehandeling service hierna te

Nadere informatie

eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten

eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt onder Opdrachtgever verstaan de wederpartij van Snel Een Professionele Website. Onder Snel Een Professionele Website wordt verstaan de opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Numekaart.nl Versie geldig vanaf: 1 juni 2016

Algemene voorwaarden Numekaart.nl Versie geldig vanaf: 1 juni 2016 Algemene voorwaarden Numekaart.nl Versie geldig vanaf: 1 juni 2016 Inleiding. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de website van Numekaart.nl. Numekaart.nl dient als een gebruiksvriendelijk

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN - versie - 01 Oktober 2012 Artikel 1 - Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Uitvoerend bedrijf: WD-MEDIA, hierna te noemen: WD-MEDIA, en gebruiker.

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Standby Computer Support Het Veldje 167 5961 LE Horst hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap KlasseStudent B.V. Statutair gevestigd te Nieuwegracht 1 3512 LB Utrecht, Nederland Contact Nieuwegracht 1 3512 LB Utrecht info@klassestudent.nl T: +31(0)6-33

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN SCHRIJVER ASSURANTIE MANAGEMENT OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat.

Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat. 2015-01 ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat. Artikel 1 Toepassingsgebied. 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING Assurantie Service Jan van Veen OP HET TERREIN VAN Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering, Uitvaartverzekering, Overlijdensrisicoverzekering, (Direct Ingaande) Lijfrenteverzekering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy 1. (hierna: ) Deze zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding (zoals aanbiedingen, offertes en overeenkomsten) tussen G.F.A. de Smit, handelend onder de naam en opdrachtgever (hierna: Opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Hendriks Project Support: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 Artikel 1: Algemeen Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen PC Berkel en een Opdrachtgever waarop PC

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van Budgetadvies Bakker gaan nooit verder dan door Budgetadvies Bakker schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van Budgetadvies Bakker gaan nooit verder dan door Budgetadvies Bakker schriftelijk is bevestigd. Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Budgetadvies Bakker partij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Best-app

Algemene voorwaarden van Best-app Algemene voorwaarden van Best-app Artikel 1: definities a. Best-app is een commanditaire vennootschap die onder nummer 61730084 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN ELBURG INTERIM PROFESSIONAL B.V. TE HAARLEM

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN ELBURG INTERIM PROFESSIONAL B.V. TE HAARLEM ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN ELBURG INTERIM PROFESSIONAL B.V. TE HAARLEM Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever de wederpartij van Elburg Interim

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden van Ad Summa. Ad Summa is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 3020996 (Midden-Nederland) en bij de Belastingdienst onder nummer NL212420434B01.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. Onderstaand vindt u de voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. die van toepassing zijn op al onze diensten. 1. DEFINITIES

Nadere informatie