ALGEMENE VOORWAARDEN ADTS. Versie 1 AV, anno 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN ADTS. Versie 1 AV, anno 2013"

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN ADTS Versie 1 AV, anno 2013

2 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN TOEPASSELIJKHEID DEFINITIES AANBIEDINGEN OVEREENKOMSTEN MEDEWERKING/INFORMATIEPLICHT KLANT GEHEIMHOUDING/CONCURRENTIEBEDING AANSPRAKELIJKHEID OVERDRACHT NIET-TOEREKENBARE TEKORTKOMING NIETIGHEID DERDEN PRODUCTEN TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENREGELING DIENSTVERLENING ONDERHOUD SUPPORT BEHEER ADVISERING DETACHERING MAATWERK MEERWERK INSTALLATIE EN IMPLEMENTATIE VERIFICATIE EN MONITORING BACK-UPS WERKZAAMHEDEN PRIVATE CLOUD TAILOR MADE CONNECTIVITY GEBRUIK PRIVATE CLOUD BIJZONDERE VOORWAARDEN PRIVATE CLOUD FAIR USE POLICY ADTS KOPPELVLAKKEN PRIVATE CLOUD AANPASSINGEN PRIVATE CLOUD PERSOONSGEGEVENS LEVERING (LEVERINGS)TERMIJNEN VOORBEHOUD RISICO EVALUATIEPERIODE AFLEVERING EN ACCEPTATIEPROCEDURE TESTRAPPORT FOUTEN WIJZIGING PRESTATIE GARANTIE PRIJZEN/BETALINGEN PRIJZEN EN BETALINGEN PRIJSWIJZIGINGEN FIXED PRICE NACALCULATIE VOORSCHOT BETALINGSTERMIJN INTELLECTUELE EIGENDOM RECHTEN VAN ADTS EN KLANT VRIJWARING... 16

3 1. ALGEMEEN 1.1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of (af)leveringen van ADTS en overeenkomsten en/of overige rechtsbetrekkingen tussen ADTS en Klant, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden ongeacht of deze krachtens schriftelijke, mondelinge en/of elektronische overeenkomst geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Klant zijn niet van toepassing. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Klant dan wel van derden ten behoeve van Klant wordt dan ook uitdrukkelijk van de hand gewezen door ADTS, tenzij deze door ADTS uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard De zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer ADTS is te allen tijde bevoegd wijzigingen dan wel aanvullingen in de aan te brengen. De gewijzigde zullen verder van toepassing zijn, tenzij tegen eventuele wijzigingen, binnen 30 (dertig) dagen na dagtekening van de wijziging, schriftelijk bezwaar wordt gemaakt Wijzigingen in, alsmede aanvullingen op de en/of de tussen ADTS en Klant gesloten overeenkomsten, zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door ADTS zijn vastgelegd Indien met Klant meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met ADTS gesloten overeenkomst De aanduidingen boven de artikelen van deze voorwaarden hebben uitsluitend tot doel de leesbaarheid te vergroten. De inhoud en strekking van het onder een bepaalde aanduiding opgenomen artikel beperkt zich derhalve niet tot die aanduiding. 1.2 Definities In de worden onder meer de navolgende woorden en termen met een hoofdletter geschreven. Alle van de navolgende woorden en termen in het enkelvoud hebben dezelfde betekenis als in het meervoud en vice versa Algemene Voorwaarden Derden: Onder Algemene Voorwaarden Derden worden onder meer begrepen de door derden gehanteerde leveringsvoorwaarden, licentievoorwaarden, garantievoorwaarden en overige voorwaarden ADTS: ADTS GROEP B.V. en diens rechtsopvolgers dan wel een aan ADTS GROEP B.V. verbonden onderneming of partner die de rechtsbetrekking met Klant aangaat en de van toepassing heeft verklaard ADTS Producten: Alle door ADTS verstrekte producten en diensten, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden die niet afkomstig zijn van derden en waarvan eventuele intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten bij ADTS berusten Back-up: Reserve kopieën van gegevens en/of bestanden Business Continuity Management plan: Het beleid van Klant om in het geval van Fouten, calamiteiten of storingen met behulp van een Business Continuity Management plan de continuïteit van bedrijfsprocessen en bedrijfsmiddelen veilig te stellen (van gebouwen, systemen en gegevens) teneinde het verstoorde bedrijfsproces te continueren Configuratie Item: Een element van de Infrastructuur van Klant, al dan niet geleverd door ADTS of derden leveranciers, wat in direct of indirect verband houdt met de Dienstverlening, of een onderdeel is van een aan Klant geleverd Product. Voorbeelden van Configuratie Items zijn hardware en software. DAP: Het Dossier Afspraken en Procedures, waarin Partijen operationele werkafspraken en procedures tussen Partijen kunnen vastleggen. Datacenter: Een door ADTS aangewezen faciliteit waar servers op netwerken kunnen worden aangesloten en verbonden worden met het publieke internet Derden Producten: Alle door ADTS verstrekte producten en diensten, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden die afkomstig zijn van derden en waarvan eventuele intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten in beginsel niet bij ADTS berusten Dienstverlening: Alle door ADTS verstrekte ADTS Producten en/of Derden Producten (samen tevens: Producten), de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden Fair Use: Het redelijke gebruik door Klant van de Producten Fixed Price: Zoals nader omschreven in artikel Fouten: Zoals nader omschreven in artikel Garantie: Zoals nader omschreven in artikel Identificatiegegevens: inloggegevens, wachtwoorden, adresseringsgegevens en/of andere codes die samenhangen met de Dienstverlening Infrastructuur: Het interne communicatie- en informatienetwerk en de automatiseringsomgeving waarmee Klant communiceert en informatie beheert, bestaande uit Configuratie Items, (rand-) apparatuur, local- en wide area netwerken, routers, switches, bekabeling en overige elementen Klant: Een ieder die verzoekt en opdracht geeft tot levering van Producten Medewerker: werknemers in dienst van ADTS dan wel personen al dan niet in dienst van een derde, die door ADTS zijn ingehuurd. Pagina 1

4 Nacalculatie: Zoals nader omschreven in artikel Onderhoud: Zoals nader omschreven in artikel Procesdata: De binnen de Cloud-service door Klant ingevoerde gegevens en/of de door derden ingevoerde gegevens, legitieme software en producten van derden of van of ten behoeve van Klant Private Cloud: De door ADTS aan Klant verstrekte schaalbare en flexibele Producten en Derden Producten die samen de virtuele private omgeving vormen en de daaruit voortvloeiende voorzieningen zoals storage, voip en de daarmee samenhangende werkzaamheden Service Level: De doelstellingen van partijen over Dienstverlening die ADTS kan leveren onder omstandigheden, welke kwantificeerbaar zijn. Daarbij kan gedacht worden aan de mate (%) waarin Private Cloud beschikbaar is en de snelheid waarop ADTS streeft te reageren naar Klant bij o.a. onbeschikbaarheid, Fouten, Onderhoud of Support. Service Levels worden enkel schriftelijk overeengekomen en met instemming van beide partijen in een Service Level Agreement opgenomen, bij gebreke waarvan ADTS naar beste kunnen levert Service venster: Een tijdsvenster waarbinnen Onderhoud aan Producten plaatsvindt. Een Service venster wordt vooraf gepland door ADTS en zo spoedig mogelijk aan Klant medegedeeld. Gedurende de Service venster kunnen Producten deels of geheel niet beschikbaar zijn, hetgeen geen Fout, storing of tekortkoming kan opleveren. Een Service venster heeft geen negatieve impact op service levels of andere verbintenissen Support: Zoals nader omschreven in artikel Voorschot: Zoals nader omschreven in artikel Werkdagen: Normale Nederlandse werktijden ( CET) en dagen (maandag t/m vrijdag) uitgezonderd nationale en algemeen erkende feestdagen. 1.3 Aanbiedingen Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders aangegeven. ADTS is niet verplicht een aanbod te doen of te aanvaarden. Klant kan aan het uitblijven van een aanbod of non-acceptatie geen rechten ontlenen Mondelinge toezeggingen, opdrachten dan wel andere uitlatingen van welke aard dan ook van werknemers van ADTS zijn uitsluitend rechtsgeldig en bindend indien schriftelijk bevestigd door bevoegde vertegenwoordigers van ADTS Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door Klant verstrekte gegevens, inlichtingen en/of wensen overeenkomstig artikel Overeenkomsten Indien een offerte, overeenkomst of een concreet aanbod door ADTS wordt opgestuurd aan Klant en Klant laat na dit document ondertekend te retourneren aan ADTS, aanvaardt Klant door betaling van de vergoedingen aan ADTS de inhoud van dit document en de Een overeenkomst tussen ADTS en Klant waarvoor geen levering(stermijn) of nadere duur is overeengekomen heeft een looptijd van 1 (één) jaar indien aflevering betrekking heeft op een Product, zoals doch niet beperkt tot Onderhoud en Support, waarvoor periodiek een bedrag in rekening wordt gebracht. Indien deze overeenkomst niet of niet-tijdig wordt opgezegd, vindt voortzetting van deze overeenkomst plaats telkenmale voor de duur van 1 (één) jaar Opzegging van de overeenkomst, als omschreven in artikel 1.4.2, vindt plaats door middel van een aangetekende brief met ontvangstbevestiging die uiterlijk 40 (veertig) dagen voordat de verlenging van de overeenkomst in werking treedt door de wederpartij is ontvangen. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen door partijen is tussentijdse opzegging of verkorting van de looptijd door Klant uitgesloten Ieder der partijen is eerst gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, indien de in gebreke zijnde partij ook na schriftelijke sommatie stellende een redelijke termijn, in gebreke blijft haar verplichtingen na te komen ADTS heeft overigens het recht, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst, middels een buitengerechtelijke verklaring de overeenkomst en/of de aanbiedingen geheel of gedeeltelijk te beëindigen dan wel te annuleren, indien Klant een natuurlijke persoon is bij overlijden van Klant, indien Klant een verzoek indient tot wettelijke schuldsanering, indien voor Klant faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd dan wel Klant in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling wordt verleend of indien Klant s onderneming wordt geliquideerd of beëindigd, anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoegen van ondernemingen. In deze gevallen is elke vordering van ADTS op Klant direct en volledig opeisbaar Na het einde van de overeenkomst, om welke reden dan ook, kan Klant geen rechten meer aan de overeenkomst ontlenen, onverlet latende het voortbestaan van de verplichtingen van partijen die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren na het einde van de overeenkomst, zoals doch niet beperkt tot de verplichtingen omtrent eigendomsrechten, geheimhouding en concurrentiebeding. 1.5 Medewerking/Informatieplicht Klant Alle opdrachten worden door ADTS uitgevoerd op basis van de door Klant aan ADTS kenbaar gemaakte gegevens, informatie, wensen en/of eisen Klant zal ADTS alle medewerking verlenen en steeds tijdig alle, voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, nuttige en noodzakelijke gegevens verschaffen. Klant zal instaan voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens en overige informatie Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, informatie, wensen en/of eisen niet, niet tijdig en/of niet conform de afspraken ter beschikking van ADTS staan, of indien Klant op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, Pagina 2

5 heeft ADTS in ieder geval het recht op beëindiging of ontbinding van de overeenkomst of opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft ADTS het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen Indien zich tussentijds wijzigingen dan wel nieuwe feiten mochten voordoen in eerder ter beschikking gestelde gegevens, informatie, wensen en/of eisen, zal ADTS te allen tijde gerechtigd zijn, in overleg met Klant, de overeenkomst aan deze nieuwe omstandigheden aan te passen dan wel te ontbinden of te beëindigen Indien Klant functionele verbeteringen dan wel andere wijzigingen aanbrengt in de Producten, in lijn met de uiteenzetting in artikel 3.1.4, is Klant verplicht deze aanpassingen aan ADTS mede te delen inclusief door ADTS gevraagde toelichting in de gevallen dat ADTS Onderhoud, Support dan wel andere diensten levert met betrekking tot de aan Klant verstrekte Producten Ingeval ADTS activiteiten verricht op locatie anders dan zijn eigen, zal Klant kosteloos voor de door ADTS in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals een werkruimte en telecommunicatiefaciliteiten zorgdragen. 1.6 Geheimhouding/Concurrentiebeding ADTS en Klant verbinden zich over en weer tot geheimhouding van alle gegevens en informatie over elkaars organisatie, derden, bestanden en Producten, waarvan partijen kennisnemen bij werkzaamheden ten behoeve van elkaar of ten behoeve van elkaars derden. Gegevens en informatie mogen slechts gebruikt worden ter uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst ADTS is gerechtigd de naam en het logo van Klant of diens klanten waaraan rechten op de Producten zijn verleend op de ADTS website en/of een referentielijst te plaatsen en deze aan derden ter informatie beschikbaar te stellen Klant en zijn klanten zullen gedurende en tot 12 (twaalf) maanden na het beëindigen of ontbinden van de overeenkomst geen directe dan wel indirecte zakelijke, arbeids- of andere gelijksoortige relaties aangaan met enig medewerker van ADTS, behoudens schriftelijke toestemming van ADTS. Klant dient ervoor zorg te dragen dat zijn derden aan voornoemde verplichting zullen voldoen Binnen 30 (dertig) Werkdagen na verzoek van ADTS naar aanleiding van het beëindigen of ontbinden van de overeenkomst zal Klant alle documenten met door ADTS verstrekte informatie aan ADTS retourneren dan wel vernietigen. Alle kopieën gemaakt van informatie zullen aan ADTS worden verzonden of worden vernietigd. Indien daartoe verzocht, zal Klant schriftelijk verklaren dat voorgaande handelingen zijn uitgevoerd. Voor verduidelijking van dit artikel worden onder documenten verstaan alle dragers, inclusief papier, usb-sticks, tapes, CD-ROM, DVD-ROM en alle overige mogelijkheden van media om informatie op te slaan Bij overtreding van het bepaalde in artikel 1.6.3, is Klant zonder nadere ingebrekestelling een direct opeisbare boete van ,- (vijftigduizend euro) per overtreding verschuldigd, onverminderd het recht van ADTS om in plaats van voornoemde boete vergoeding van de volledig geleden schade te eisen. 1.7 Aansprakelijkheid De totale aansprakelijkheid van ADTS zal, met inachtneming van artikel en 1.7.3, beperkt blijven tot vergoeding van directe schade en dan tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW) met een maximum van ,- (tweehonderdvijftigduizend euro), waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis Indien de overeenkomst tevens uit een duurovereenkomst bestaat, met een looptijd van meer dan 1 (één) jaar en de aansprakelijkheid van ADTS vloeit voort uit deze duurovereenkomst, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) daadwerkelijk betaald door Klant aan ADTS op basis van de duurovereenkomst voor 1 (één) jaar (zijnde het jaar waarin de schade zich heeft voorgedaan) met een maximum van ,- (tweehonderdvijftigduizend euro) ADTS heeft zich ter zake van schade verzekerd. ADTS is in ieder geval niet aansprakelijk voor verdere schade en zal deze verdere schade ook niet vergoeden, die Klant uit hoofde van de met ADTS gesloten overeenkomst, hoe en uit welke hoofde dan ook ontstaan, zulks met inbegrip van mogelijke aanspraken op Klant van derden, mocht lijden, dan door deze verzekering gedekt wordt en daadwerkelijk vergoed vermeerderd met ADTS s eigen risico, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid De totale aansprakelijkheid van ADTS voor schade door dood of lichamelijk letsel zal in geen geval meer bedragen dan ,- (één miljoen euro), waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: a) De redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade; b) De redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade Aansprakelijkheid van ADTS voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, vernietiging of zoekraken van bestanden en/of gegevens, vertragingsschade, geleden verlies, schade veroorzaakt door het gebrekkig verschaffen van informatie en/of verlening van medewerking door Klant, schade door bedrijfsstagnatie of vorderingen van derden op Klant, is nadrukkelijk uitgesloten Buiten het in artikel 1.7 genoemde geval rust op ADTS geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd De aansprakelijkheid van ADTS ontstaat slechts indien Klant ADTS, onverwijld en deugdelijk, schriftelijk in gebreke stelt, daarbij stellende een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en ADTS ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving Pagina 3

6 van de tekortkoming te bevatten, zodat ADTS in staat is adequaat te reageren Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant binnen 60 (zestig) dagen na het ontstaan van de schade ADTS daarvan schriftelijk per aangetekend schrijven op de hoogte stelt en daarbij die maatregelen treft waardoor de schade zoveel mogelijk wordt beperkt Klant vrijwaart ADTS van alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product, systeem dan wel dienst door Klant aan een derde (af)geleverd en welk product, systeem dan wel dienst mede bestond uit hetgeen door ADTS is afgeleverd ADTS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door Derden Producten, die ADTS aan Klant heeft afgeleverd. Indien mogelijk zal ADTS zijn rechten tot het vorderen van schadevergoeding bij de leverancier van het Derden Product in kwestie overdragen aan Klant ADTS is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die het gevolg is van het niet-tijdig verstrekken van Support, Onderhoud en Garantie. 1.8 Overdracht De tussen ADTS en Klant gesloten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ADTS Klant geeft ADTS bij voorbaat het recht, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Klant nodig te hebben, om de het geheel of delen van de tussen partijen geldende verbintenissen, inclusief deze voorwaarden, dan wel (onderdelen van) overeenkomsten en/of verbintenissen, over te dragen aan: a) moeder-, zuster- en/of dochtermaatschappijen; b) een derde partij in het geval van fusie of overname van ADTS. Indien dit geschiedt, zal ADTS Klant hieromtrent informeren De Klant mag Producten niet aan een derde in onderhuur geven, hetzij onder een andere titel, of enige andere wijze. Het is Klant verder niet toegestaan de Producten of delen daarvan aan te wenden in relatie met een derde als onderpand of zekerheids-object, of constructie met soortgelijke werking, of op andere wijze daarover te beschikken. Onder derden vallen tevens rechtspersonen binnen of verbonden met de onderneming van Klant die op enig moment door fusie of verkoop niet meer binnen de volledige invloed van Klant vallen. In het laatste geval vervalt het gebruiksrecht direct zonder dat nadere kennisgeving nodig is. 1.9 Niet-toerekenbare Tekortkoming Partijen zijn niet gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is ten gevolge van een omstandigheid die niet aan haar schuld te wijten is, noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder voornoemde omstandigheden vallen naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop ADTS geen invloed kan uitoefenen, waaronder in ieder geval mede inbegrepen zijn beschikkingen en maatregelen van de overheid, internationale conflicten, gewelddadige acties, arbeidsonregelmatigheden, uitsluitingen en boycot, alsmede storingen in publieke netwerken (internet), of instellingen van wier diensten gebruik worden gemaakt, waardoor ADTS niet in staat is de verplichtingen na te komen Indien de niet-toerekenbare tekortkoming van tijdelijke aard is, kan ADTS de overeenkomst opschorten totdat de desbetreffende situatie zich niet meer voordoet, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. ADTS heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat ADTS zijn verplichtingen had moeten nakomen In zoverre ADTS ten tijde van het intreden van de niet-toerekenbare tekortkoming inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen, had moeten nakomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is ADTS gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Klant is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst Indien de niet-toerekenbare tekortkoming van één der partijen gedurende meer dan twee maanden voortduurt, hebben beide partijen afzonderlijk het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn betreffende de ontbinding. Alle Producten die ADTS heeft geleverd, kosten die ADTS tot dan toe heeft gemaakt en kosten voortvloeiend uit verbintenissen met onderaannemers, producenten en derden die zij voor de Producten is aangegaan, worden in elk geval door het moment van ontbinding terstond opeisbaar en afgerekend Nietigheid Indien één of meer bepalingen (of een deel van een bepaling) van de overeenkomst nietig zijn, nietig zijn verklaard, vernietigbaar zijn dan wel, hun rechtsgeldigheid op andere wijze hebben verloren, zullen de overige bepalingen (of het resterende deel van desbetreffende bepaling) van de overeenkomst onverkort van kracht blijven Partijen zullen ten aanzien van bepalingen (of het deel van een bepaling) die nietig zijn, nietig zijn verklaard, vernietigbaar zijn, dan wel hun rechtsgeldigheid op andere wijze hebben verloren, in overleg met elkaar treden teneinde een vervangende regeling te treffen, in dier voege dat partijen ernaar zullen streven dat de strekking van de overeenkomst (of het resterende deel van desbetreffende bepaling) in haar geheel in stand blijft Derden Producten ADTS is gerechtigd voor de Dienstverlening Derden Producten, waaronder open source producten, te verstrekken dan wel Derden Producten te betrekken bij het vervullen van haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst. ADTS is niet Pagina 4

7 aansprakelijk voor Derden Producten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen Indien ADTS Derden Producten levert aan Klant, dan zijn naast de tevens de Algemene Voorwaarden Derden integraal van toepassing De Algemene Voorwaarden Derden zullen in hetzelfde formaat en dezelfde taal ter beschikking worden gesteld, zoals ADTS deze heeft ontvangen ADTS levert gebruiksrechten op Derden Producten onder de voorwaarden als omschreven in de Algemene Voorwaarden Derden met inbegrip van de daarin mogelijk vervatte exoneraties, kettingbedingen en verplichtingen Indien Klant de feitelijke beschikking krijgt over een Derden Product en derhalve gebruik maakt van het Derden Product, aanvaardt Klant door acceptatie van deze voorwaarden de Derden Producten voorwaarden en zal steeds alle medewerking aan ADTS verlenen om aan deze voorwaarden te voldoen Met betrekking tot afgeleverde Derden Producten verzorgt ADTS: a) De service op Derden Producten, onder maximaal dezelfde voorwaarden die worden weergegeven in de Algemene Voorwaarden Derden. b) De garantie voor de termijn en onder maximaal dezelfde voorwaarden als weergegeven in de Algemene Voorwaarden Derden. c) Een kopie van de originele broncode van het Derden Product conform de Algemene Voorwaarden Derden, indien voldaan is aan de ter zake geldende voorwaarden, en eerst na identificatie van de verzoeker en voldoening van de administratiekosten aan ADTS die met verstrekking gepaard gaan Reparaties van Derden Producten: a) Onder geen beding zal vervanging van afgeleverde Derden Producten plaatsvinden, tenzij Klant dit uitdrukkelijk verzoekt en de daaraan verbonden kosten als Voorschot voldoet. b) Aan alle reparaties zijn behandelingskosten verbonden. Indien reparaties elders geschieden dan bij ADTS worden er tevens voorrijkosten, uurlonen en andere daaraan verbonden kosten in rekening gebracht De treden in rangorde boven de Algemene Voorwaarden Derden, tenzij anders aangegeven. Bij strijd tussen de en de Algemene Voorwaarden Derden kan ADTS de desbetreffende strijdige bepalingen in de Algemene Voorwaarden Derden buiten toepassing verklaren, dan wel van toepassing verklaren Er vindt door ADTS geen Onderhoud, Support dan wel andere diensten plaats met betrekking tot Derden Producten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen Toepasselijk Recht en Geschillenregeling Op alle door ADTS met Klant gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing, tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn. Partijen verklaren dat het Weens Koopverdrag niet van toepassing is op overeenkomsten tussen partijen Geschillen tussen partijen, die niet in overleg kunnen worden opgelost, zullen worden zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam In afwijking op het bepaalde in Kan ADTS tevens kiezen om een geschil voor te leggen aan de Stichting Geschillenoplossing Organisatie en Automatisering (SGOA), waarbij het arbitragereglement van de SGOA van toepassing wordt verklaard. Indien de SGOA zich onbevoegd verklaart of indien partijen zulks gezamenlijk overeenkomen zullen geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter te Rotterdam. 2. DIENSTVERLENING 2.1 Onderhoud ADTS biedt Klant, afhankelijk van het Product, de mogelijkheid om Onderhoud af te nemen Onderhoud op de Producten geschiedt op basis van een periodiek Voorschot en tegen nader overeen te komen voorwaarden Onderhoud omvat het ter beschikking stellen van updates, met inbegrip van documentatie, van de aan Klant geleverde of op enige wijze ter beschikking gestelde Producten die een kwalitatieve (b.v. herstel van Fouten) dan wel functionele verbetering van het ter beschikking gestelde Product inhouden. ADTS is niet verplicht om op actieve wijze Klant op de hoogte te houden van eventuele updates Indien Onderhoud een functionele verbetering inhoudt, is ADTS gerechtigd om extra kosten in rekening te brengen ter compensatie van deze functionele verbetering ADTS is gerechtigd de verstrekking van Onderhoud te weigeren indien de Producten, dan wel de omgeving waarin voornoemde Producten opereren, door Klant in welke vorm of op welke wijze dan ook zijn gewijzigd Indien Klant nieuwe updates weigert te installeren die door ADTS aan Klant zijn aangeboden, behoudt ADTS zich het recht voor om de overeenkomst te beëindigen, dan wel de overeenkomst aan deze weigering aan te passen. 2.2 Support Support omvat het geven van mondelinge (telefonische) en schriftelijke ( ) adviezen met betrekking tot het gebruik en de werking van de Producten. Support geschiedt in beginsel op basis van een periodiek Voorschot. Op grond van dit periodieke Voorschot is Klant gerechtigd tot 16 (zestien) respons uren per jaar. Indien deze vooraf toegekende uren overschreden worden, zal het dan geldende uurtarief in rekening worden gebracht ADTS zal uitsluitend Support verstrekken op de meest recente updates van de ADTS Producten. ADTS is naar eigen inzicht gerechtigd Support te verstrekken op oudere versies, releases, etc. van de ADTS Producten. Pagina 5

8 2.2.3 Klant zal een verzoek tot Support eerst indienen nadat hij de verstrekte documentatie en informatie van ADTS ten aanzien van het Product heeft doorgenomen Indien gedurende het leveren van Support blijkt, zulks ter beoordeling van ADTS, Klant of diens gebruikers de nodige kennis, bevoegdheden en vaardigheden ontberen, of in lijn met artikel de aanwezige informatie en mogelijkheden niet benutten, welks resulteert in (onnodige) Support en/of Onderhoud, is ADTS gerechtigd, op basis van Nacalculatie, additionele kosten in rekening te brengen voor Support en/of Onderhoud dat ontstaat door het ontbreken van deze vereisten. 2.3 Beheer Beheer omvat het door Klant geheel dan wel deels uitbesteden van het beheren en/of monitoren van bepaalde Configuratie Items aan ADTS Beheer door ADTS geschiedt op basis van nader overeen te komen voorwaarden. 2.4 Advisering Dienstverlening die als consultancy en daarmee advisering kunnen worden aangemerkt dan wel een adviserend karakter hebben, zoals doch niet beperkt tot Support (artikel 2.2), zullen uitsluitend naar beste weten en kunnen worden verstrekt Een advies is een moment opname. Klant erkent dat omstandigheden kunnen veranderen, waaronder maar niet uitsluitend begrepen veranderingen in de markt, interne en externe omgeving van partijen, bestaande Producten, voortschrijdende kennis, inzichten en het beschikbaar komen van nieuwe Producten. Door deze erkende veranderingen in omstandigheden kunnen de wensen, doelen en eisen van Klant veranderen, hetgeen invloed heeft op door ADTS gegeven adviezen ADTS geeft advies op basis van door ADTS aangegeven randvoorwaarden en informatie verkregen van Klant zoals vermeld in artikel 1.5. Indien blijkt dat niet alle relevante informatie reeds verkregen was en/of indien zich andersoortige problemen en/of inzichten mochten voordoen, zoals doch niet beperkt tot (achterwaartse) compatibiliteit- en conversieproblemen, wordt de kwaliteit van het advies van ADTS uitsluitend beoordeeld op aanwezige en ADTS bekende omstandigheden. Bestaande informatie en/of kennis die ADTS niet voor handen had op het moment van het opstellen van het advies, en/of gebeurtenissen na het verlenen van de opdracht tot advisering worden nimmer meegenomen bij de beoordeling van de kwaliteit van het advies, tenzij ADTS deze (externe) informatie, kennis en/of (nieuwe) omstandigheden in haar advies vermeldt ADTS is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk indien de werkzaamheden die voortvloeien uit het advies tot gevolg hebben dat een project van Klant niet binnen het vastgestelde budget, de vastgestelde tijd en eventuele andere vooraf vastgestelde voorwaarden kan worden volbracht ADTS verwelkomt veranderingen en is in principe bereid de omstandigheden mee te nemen en op verzoek van Klant het gegeven advies aan de nieuwe of gewijzigde omstandigheden aan te passen op grond voor een vergoeding op grond van zijn gebruikelijke tarieven in aanvulling op de oorspronkelijke overeengekomen prijs, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen. ADTS mag Klant verplichten om de dan overeen te komen voorwaarden en afspraken schriftelijk te bevestigen, alvorens op enige wijze verplichtingen voor ADTS jegens Klant kunnen ontstaan. 2.5 Detachering ADTS is bereid onder nader overeen te komen voorwaarden waar mogelijk Medewerkers aan Klant ter beschikking te stellen De door ADTS ter beschikking gestelde Medewerker zal de werkzaamheden verrichten onder leiding, toezicht en verantwoordelijkheid van Klant en/of derden. Klant zal Medewerkers uitsluitend doordetacheren aan derden onder dezelfde voorwaarden als overeengekomen met ADTS ADTS heeft uitsluitend een inspanningsverplichting om een Medewerker ter beschikking te stellen op het moment dat de Klant daarom verzoekt Klant is gerechtigd specifieke eisen te verzoeken inzake aan het opleidingsniveau, deskundigheid en ervaring van de Medewerker, mits deze eisen gezien de aard en het niveau van de te verrichten werkzaamheden redelijk zijn. Specifieke eisen zullen schriftelijk worden overeengekomen Klant vrijwaart ADTS van alle aanspraken van Derden en Derde Partijen ter zake van een inbreuk op een intellectuele eigendomsrecht als gevolg van het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van Klant, dan wel Derden De overeengekomen werkzaamheden zullen normaliter worden verricht tijdens Werkdagen Partijen kunnen in onderling overleg overeenkomen dat buiten de normale kantooruren werkzaamheden worden verricht. In een dergelijk geval is Klant de overwerkvergoeding aan ADTS verschuldigd: a) maandag t/m vrijdag 17:00-23: % van het betreffende uurtarief b) maandag t/m vrijdag 23:00 9: % van het betreffende uurtarief c) Zaterdag, zondag en feestdagen + 100% van het betreffende uurtarief De dagen waarop de Medewerker met toestemming van ADTS vakantie en/of verlof mag nemen, worden door ADTS na overleg met Klant vastgesteld Tenzij schriftelijk anders overeengekomen in de opdrachtspecificatie zal er geen sprake zijn van kosteloze leer- en/of inwerkperiodes. Indien Klant met zijn Derden een leer- en/of inwerkperiode is overeengekomen en deze leer- en/of inwerkperiodes in rekening mogen worden gebracht door Klant bij Derden, dan heeft ADTS, indien het een leer- en/of inwerkperiode is overeengekomen met Klant, ook het recht deze periode in rekening te brengen bij Klant ADTS zal de Medewerker opdragen werkzaamheden te verrichten overeenkomstig de door Klant, dan wel Cliënt, duidelijk schriftelijk kenbaar gemaakte richtlijnen en/of huisregels. Pagina 6

ALGEMENE VOORWAARDEN. IT=it B.V. Versie AV.27/6/2007

ALGEMENE VOORWAARDEN. IT=it B.V. Versie AV.27/6/2007 ALGEMENE VOORWAARDEN IT=it B.V. Versie AV.27/6/2007 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN...1 1.1 TOEPASSELIJKHEID...1 1.2 DEFINITIES...1 1.3 IT=IT OVEREENKOMSTEN...2 1.4 MEDEWERKING/INFORMATIEPLICHT OPDRACHTGEVER...2

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. ITsyndicaat. Versie AV.v.1/2015

ALGEMENE VOORWAARDEN. ITsyndicaat. Versie AV.v.1/2015 ALGEMENE VOORWAARDEN ITsyndicaat Versie AV.v.1/2015 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN... 1 1.1 TOEPASSELIJKHEID... 1 1.2 DEFINITIES... 1 1.3 BEVESTIGING... 2 1.4 AANBIEDINGEN... 2 1.5 OVEREENKOMSTEN... 2 1.6 MEDEWERKING/INFORMATIEPLICHT

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FIQAS

ALGEMENE VOORWAARDEN FIQAS ALGEMENE VOORWAARDEN FIQAS Versie AV.v.2/2006 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN...1 1.1 TOEPASSELIJKHEID...1 1.2 DEFINITIES...1 1.3 BEVESTIGING...2 1.4 AANBIEDINGEN...2 1.5 OVEREENKOMSTEN...2 1.6 MEDEWERKING/INFORMATIEPLICHT

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Sharewire B.V. Versie 2014

ALGEMENE VOORWAARDEN. Sharewire B.V. Versie 2014 ALGEMENE VOORWAARDEN Sharewire B.V. Versie 2014 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN... 1 1.1 TOEPASSELIJKHEID... 1 1.2 DEFINITIES... 1 1.3 BEVESTIGING... 2 1.4 AANBIEDINGEN... 2 1.5 OVEREENKOMSTEN... 2 1.6 MEDEWERKING/INFORMATIEPLICHT

Nadere informatie

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n A l g e m e n e v o o r w a a r d e n Algemene voorwaarden Premiepas Algemeen 1.1 Toepasselijkheid 1.2 Definities 1.3 Bevestiging 1.4 Aanbiedingen 1.5 Overeenkomsten 1.6 Medewerking/informatieplicht opdrachtgever

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN COMPUTICATION. Versie AV.v.1/2008

ALGEMENE VOORWAARDEN COMPUTICATION. Versie AV.v.1/2008 ALGEMENE VOORWAARDEN COMPUTICATION Versie AV.v.1/2008 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN... 1 1.1 TOEPASSELIJKHEID... 1 1.2 DEFINITIES... 1 1.3 BEVESTIGING... 2 1.4 AANBIEDINGEN... 2 1.5 OVEREENKOMSTEN... 3 1.6

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PARTOUT

ALGEMENE VOORWAARDEN PARTOUT ALGEMENE VOORWAARDEN PARTOUT Versie AV.v.1.3/2012 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN... 1 1.1 TOEPASSELIJKHEID... 1 1.2 DEFINITIES... 1 1.3 BEVESTIGING... 2 1.4 AANBIEDINGEN... 2 1.5 OVEREENKOMSTEN... 2 1.6 MEDEWERKING/INFORMATIEPLICHT

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Mach3Builders Versie AV.v.1/2011

ALGEMENE VOORWAARDEN. Mach3Builders Versie AV.v.1/2011 ALGEMENE VOORWAARDEN Mach3Builders Versie AV.v.1/2011 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN...1 1.1 TOEPASSELIJKHEID...1 1.2 DEFINITIES...1 1.3 OVEREENKOMSTEN...1 1.4 MEDEWERKING/INFORMATIEPLICHT OPDRACHTGEVER...2

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN JDN BUSINESS HOSTING B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN JDN BUSINESS HOSTING B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN JDN BUSINESS HOSTING B.V. INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN...1 1.1 TOEPASSELIJKHEID...1 1.2 DEFINITIES...1 1.3 BEVESTIGING...1 1.4 AANBIEDINGEN...1 1.5 OVEREENKOMSTEN...1 1.6 MEDEWERKING/INFORMATIEPLICHT

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden JobsRepublic

Algemene Voorwaarden JobsRepublic Algemene Voorwaarden JobsRepublic Algemene Voorwaarden JobsRepublic Producten & Diensten Versie 5.0 1 juli 2013 I. ALGEMEEN Artikel 1. Definities 1. In de Algemene Voorwaarden JOBSREPUBLIC worden onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Korton. Versie AV.v.1/2013

ALGEMENE VOORWAARDEN. Korton. Versie AV.v.1/2013 ALGEMENE VOORWAARDEN Korton Versie AV.v.1/2013 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK A: ALGMENE BEPALINGEN 1. ALGEMEEN...1 1.1 TOEPASSELIJKHEID...1 1.2 DEFINITIES...1 1.3 BEVESTIGING/AANBIEDINGEN...3 1.4 OVEREENKOMSTEN...3

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden 1. ALGEMEEN 1.1. Toepasselijkheid 1.1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of (af)leveringen van Yourhosting Business B.V. (handelend onder de naam Yourhosting

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. TINKiteasy B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN. TINKiteasy B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN 25 maart 2015 TINKiteasy BV Tinkconnect, Tinklegal, Tinkjuridisch, Tinkzorg, Tinkhealthcare en Tinkfinance zijn allen handelsnamen van TINKiteasy BV INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 3 11 TOEPASSELIJKHEID

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tible

Algemene Voorwaarden Tible Algemene Voorwaarden Tible De navolgende artikelen zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van de Opdrachtnemer, tenzij zij geheel dan wel gedeeltelijk uitdrukkelijk schriftelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVISIE BUSINESS SOLUTIONS BV

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVISIE BUSINESS SOLUTIONS BV ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVISIE BUSINESS SOLUTIONS BV Deze Algemene Bepalingen zijn onderverdeeld in 8 hoofdstukken, te weten: I Algemene bepalingen II Algemene bepalingen systeembeheer III Algemene bepalingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostCreator versie 1.2, 6 juli 2011

Algemene Voorwaarden HostCreator versie 1.2, 6 juli 2011 Algemene Voorwaarden HostCreator versie 1.2, 6 juli 2011 1. Definities Opdrachtgever: Eenieder die verzoekt en opdracht geeft tot (af)levering van HostCreator Producten. HostCreator: HostCreator. en diens

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden B.I. Partners B.V.

Algemene Voorwaarden B.I. Partners B.V. Algemene Voorwaarden B.I. Partners B.V. Versie: 1.0 Datum: 3 Mei 2015 Pagina 1/52 1. INHOUDSOPGAVE 1. INHOUDSOPGAVE... 2 2. ALGEMENE BEPALINGEN... 4 2.1. Aanbieding, algemene bepalingen... 4 2.2. Prijs

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Online Marketingmachine

Algemene voorwaarden Online Marketingmachine Algemene voorwaarden Online Marketingmachine 1 Artikel 1 Algemene Bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, onderhandelingen en rechtsbetrekkingen

Nadere informatie

elke overeenkomst tussen Leverancier en de Cliënt met betrekking tot dienst(en) die Leverancier levert aan de Cliënt

elke overeenkomst tussen Leverancier en de Cliënt met betrekking tot dienst(en) die Leverancier levert aan de Cliënt ALGEMENE VOORWAARDEN versie: 6 november 2012 DEFINITIES Algemene Voorwaarden deze Algemene Voorwaarden Oscin de eenmanszaak handelend onder de naam Oscin", gevestigd te Oosterhout. In deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Cornelis Digitaal

Algemene Voorwaarden Cornelis Digitaal Algemene Voorwaarden Cornelis Digitaal Laatste update: augustus 2014 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Cornelis

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van MacHelp

Algemene voorwaarden van MacHelp Algemene voorwaarden van MacHelp ALGEMENE BEPALINGEN 1. Aanbiedingen overeenkomst 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij MacHelp

Nadere informatie

Artikel 2 Algemeen. 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 Algemeen. 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Pagina: 1 van 9 ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Opportunity in Sales B.V. Grensstraat 2A 7041 GZ s-heerenberg hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FORCE FUSION B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN FORCE FUSION B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN FORCE FUSION B.V. Gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Middelburg op 11 juni 2012 onder nummer 6/2012 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a Algemene

Nadere informatie

SET ICT ALGEMENE VOORWAARDEN

SET ICT ALGEMENE VOORWAARDEN SET ICT ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst hebben de volgende begrippen, zowel in enkelvoud als in meervoud en steeds met een hoofdletter geschreven,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van FENIT. Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003

Algemene voorwaarden van FENIT. Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003 Algemene voorwaarden van FENIT Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003 FENIT 2003 ALGEMENE BEPALINGEN 1. Aanbiedingen overeenkomst 1.1

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van FENIT

Algemene voorwaarden van FENIT Algemene voorwaarden van FENIT Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003 FENIT 2003 ALGEMENE BEPALINGEN 1. Aanbiedingen overeenkomst 1.1

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden LOGINSECURE 2015

Algemene Voorwaarden LOGINSECURE 2015 Algemene Voorwaarden LOGINSECURE 2015 ALGEMENE BEPALINGEN 1. Aanbiedingen overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V.

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

Nadere informatie

OVEREENKOMST inzake levering van Diensten

OVEREENKOMST inzake levering van Diensten PARTIJEN: (1) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Timewax B.V., gevestigd te Landsmeer aan de Langebreek 49, hierna te noemen: Timewax, en (2) U, hierna te noemen: Opdrachtgever, hierna

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. uw betrouwbare ict partner. Ursulaland 6 2591 GZ Den Haag T +31 (0)70 770 90 18 info@frits-it.nl www.frits-it.

ALGEMENE VOORWAARDEN. uw betrouwbare ict partner. Ursulaland 6 2591 GZ Den Haag T +31 (0)70 770 90 18 info@frits-it.nl www.frits-it. uw betrouwbare ict partner ALGEMENE VOORWAARDEN Versie 1.0, oktober 2011 Ursulaland 6 2591 GZ Den Haag T +31 (0)70 770 90 18 info@frits-it.nl www.frits-it.nl IBAN NL 48 RABO 0135 1651 99 BIC RABONL2U KvK

Nadere informatie