Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent"

Transcriptie

1 Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar HET INTERNATIONALE TOEPASSINGSGEBIED VAN EUROPESE EN AMERIKAANSE KAPITAALMARKTREGULERING Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door Ludwig Van Brabandt Promotor: prof. dr. Hans De Wulf Commissaris: Fran Ravelingien

2 Het internationale toepassingsgebied van Europese en Amerikaanse kapitaalmarktregulering

3 Discourage litigation. Persuade your neighbors to compromise whenever you can. As a peacemaker the lawyer has superior opportunity of being a good man. There will still be business enough. Abraham Lincoln

4 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding 8 Hoofdstuk I. Grensoverschrijdende werking van Amerikaans effectenrecht 9 Afdeling I. Aanbieden van aandelen in de VS 9 1 Historiek van de Securities Act 9 2 Registratie van aandelen 10 A. Registration statement 11 B. Informatieverplichtingen 13 C. Standaardformulieren voor het indienen van de registration statement Foreign Private Issuers Form F Form F Form F Specifieke gevallen 17 D. Vrijstellingen van registratie Rule Rule Rule Rule Prospectus 21 A. Verplichte informatie in het prospectus 21 B. Regulering van het prospectus door de SEC 22 C. Vergelijking met de vereisten uit de prospectusrichtlijn 23 4 Thinking outside of the box: ADRs 24 A. Werking van het systeem 24 B. Soorten ADRs Unsponsored ADR s Sponsored ADR s 25 3

5 Inhoudsopgave 2.1 Level I ADR s Level II ADR s Level III ADR s Rule 144a ADR 26 Afdeling II. Verplichtingen overeenkomstig de Securities Exchange Act van Inhoud van registratie overeenkomstig de Exchange Act 27 A. Informatie in Form 8-A 28 B. Informatie in Form 20-F 28 C. Tussentijdse rapporteringen in Form 6-K 29 Afdeling III. Investeringen zonder aanknopingspunt met de VS 29 1 Regulation S 29 A. Algemene voorwaarden Offshore Transaction Directed Selling Efforts 31 B. Safe harbor 1 31 C. Safe harbor 2 32 D. Safe harbor 3 32 Afdeling IV. Fraudebestrijding 33 A. Federale wetgeving 34 B. Gerechtelijke uitspraken Schoenbaum v. Firstbrook Leasco Data Processing Equipment Corp. v. Maxwell Bersch v. Drexel Firestone 36 Afdeling V. Conclusie 37 Hoofdstuk II. Grensoverschrijdende werking van de Sarbanes-Oxley Act 39 Afdeling I. De aanleiding tot actie 39 Afdeling II. Toepassingsgebied van SOX 40 Afdeling III. Verplichtingen van genoteerde vennootschappen onder SOX 41 4

6 1 Corporate Responsability 41 A. Verplicht auditcomité voor genoteerde bedrijven 41 B. Bijkomende verplichtingen inzake financiële rapportering 42 C. Ongeoorloofde invloed op de totstandkoming van audits 43 D. Teruggave van bepaalde bonussen en winsten 44 E. Ongeschiktheid van bestuurders en officers 45 4 Uitgebreide financiële rapporteringsplicht 46 A. Additionele bekendmaking van financiële gegevens 46 B. Belangenconflictregeling 48 C. Publiek maken van transacties van het management en belangrijke aandeelhouders 49 D. Beoordeling van de interne controle door het management Evaluatie van de interne controle Onafhankelijkheid van de auditor Zwakheden in de interne controle Verschil met Amerikaanse emittenten Inwerkingtreding Evaluatie van Section E. De ethische code Definitie van de ethische code Publiek maken van de ethische code Wijzigingen of niet-naleving van de code of ethics Evaluatie van de regel 54 F. De financiële expert Definitie van audit committee financial expert 55 G. Real time informatieverplichtingen 56 Afdeling III. Kritiek op SOX : een rechtseconomisch perspectief 57 Hoofdstuk III. Overnames in de VS 59 Afdeling I. Het overnamebod in de VS: juridische toelichting 59 1 De Williams Act en uitvoeringsbesluiten van de SEC 60 Inhoudsopgave 5

7 A. Toepassingsgebied Toepassingsgebied volgens de Williams Act Consolidated Gold Fields PLC v. Minorco SA Plessey Company PLC v. General Electric Company PLC 63 B. Vereisten inzake bekendmaking van informatie en procedure in de Williams Act Section 14(d) Section 14(e) 64 C. Regulation 14D Tier I Exemption Tier II Exemption Start van het bod Opmaak en indiening van een tender offer statement Berekeningswijze van de SEC i.v.m. de bepaling van het aantal aandeelhouders volgens nationaliteit Withdrawal rights Gelijke behandeling van alle aandeelhouders Aanbeveling van de doelvennootschap 68 D. Regulation 14E Onwettelijke overnamepraktijken De positie van de doelvennootschap Aankoop buiten het aanbod ( Rule 14e-5 ) 69 E. Rule F. Regulation M-A 70 Afdeling II. Belangrijke verschillen tussen de Amerikaanse en Europese benadering 73 1 De Europese Overnamerichtlijn 73 A. Het verplichte overnambod 73 B. Neutraliteit van de Raad van Bestuur 74 C. The Breakthrough Rule 74 2 Amerikaanse equivalenten? 75 A. Het verplichte overnamebod 75 Inhoudsopgave 6

8 Inhoudsopgave B Neutraliteitsregel 75 C. Evaluatie 76 Afdeling III. Statelijke overnameregels 76 A. Anti-takeover statutes 77 B. The Unocal Decision 78 C. The Revlon Decision 79 D. The Time Decision 79 E. Evaluatie 80 Afdeling III. Kritiek op de overnamewetgeving 81 A. Kritiek op federale overnamewetgeving 82 B. Kritiek op anti-takeover statutes 82 Afdeling IV. Conclusie 83 Bibliografie 86 7

9 Inleiding Inleiding Het belang van Amerikaans kapitaalmarktrecht voor niet-amerikaanse beursgenoteerde bedrijven kan nog moeilijk overschat worden. Het aantal niet-amerikaanse bedrijven dat begin 2009 genoteerd was op de NYSE (New York Stock Exchange) bedroeg ongeveer 410. Goed voor een waarde van meer dan 11,4 biljoen USD of 42% van de totale waarde van alle bedrijven die genoteerd staan op deze beurs. Eind 2003 waren er meer dan niet-amerikaanse bedrijven die verplichtingen hadden bij de SEC (Securities and Exchange Commission). Elk van deze bedrijven krijgt te maken met de kapitaalmarktwetgeving van de VS. Uiteraard houdt men aan de andere kant van de oceaan rekening met dit gegeven aangezien dit een niet te onderschatten bron van inkomsten bezorgt voor de Amerikaanse beurzen. Aan de andere kant wil men niet dat investeerders uit de VS het slachtoffer worden van een gebrek aan wetgeving in het land van herkomst van de buitenlandse bedrijven. Wanneer men in contact komt met Amerikaans kapitaalmarktrecht lijkt men overdonderd te worden door een onoverzichtelijk kluwen van regels en wetgevende akten. Het doel van deze masterproef is om een antwoord te geven op de vraag vanaf wanneer niet-amerikaanse bedrijven onderworpen zullen worden aan sommige aspecten van het Amerikaanse kapitaalmarktrecht. In tweede instantie is het de ambitie van deze masterproef om een kort overzicht te geven van de verplichtingen die niet-amerikaanse bedrijven hebben indien ze bepaalde aanknopingspunten hebben met de VS (bv. een notering op een beurs in de VS, aanbieding van aandelen aan ingezetenen van de VS, ingezetenen van de VS die aandeelhouder zijn van een niet-amerikaans bedrijf dat onder vuur ligt door een overnamebod, etc.). Ook aan de mogelijkheden om te ontsnappen aan sommige verplichtingen zal aandacht worden besteed (bv. Regulation S ). Er zal geen aandacht worden besteed aan de werking van de Trust Indenture Act van 1939, de Investment Company Act van 1940 en Investment Advisers Act van De onderwerpen die behandeld zullen worden zijn de grensoverschrijdende werking van Amerikaans effectenrecht (Hoofdstuk I), de grensoverschrijdende werking van de Sarbanes-Oxley Act (Hoofdstuk II) en overnames in de VS (Hoofdstuk III). 8

10 Hoofdstuk I. Grensoverschrijdende werking van Amerikaans effectenrecht Hoofdstuk I. Grensoverschrijdende werking van Amerikaans effectenrecht De Amerikaanse kapitaalmarkten bieden grootse mogelijkheden aan niet-amerikaanse bedrijven. Net zoals op andere kapitaalmarkten kan er extra kapitaal worden opgehaald en een nieuwe aandeelhoudersstructuur kan worden opgebouwd. Kleinere bedrijven kunnen echter terughoudend staan tegenover een Amerikaanse beursgang vanwege de zware verplichtingen die worden opgelegd. Ook voor deze bedrijven bestaan er middelen om aandelen aan te bieden in de VS. Dit hoofdstuk spitst zich toe op de verplichtingen en de hindernissen die er bestaan voor niet-amerikaanse emittenten op Amerikaanse kapitaalmarkten. Afdeling I. Aanbieden van aandelen in de VS Wanneer men voor het eerst in contact komt met Amerikaanse kapitaalmarktregulering (en in het bijzonder met het aanbieden van aandelen in de VS) is het van belang te weten dat er op verschillende niveaus gezaghebbende teksten zijn 1. De belangrijkste basisteksten zijn zonder twijfel de Securities Act van 1933 en de Securities Exchange Act van De eerste wet schetst het kader waaronder aandelen kunnen worden aangeboden en verkocht op de primaire markt. Belangrijk voor dit onderwerp is dat de Securities Act ook speciale régimes ingevoerd heeft voor niet-amerikaanse emittenten. De Securities Exchange Act regelt vooral de secundaire markt en rapporteringsverplichtingen van genoteerde bedrijven. Naast deze wetten moet ook de regulering van de SEC in acht worden genomen. De SEC is in feite de belangrijkste regelgever als het op de regulering van effecten aankomt, daar zij zorgt voor meer gedetailleerde bepalingen. De wettelijke basis hiervoor ligt doorheen de Securities Act en de Exchange Act vervat in vele bepalingen. De SEC krijgt in vele gevallen de bevoegdheid om bepaalde zaken die worden aangehaald in de wet, verder uit te werken. Doorheen de Amerikaanse kapitaalmarktwetgeving is er één grote rode draad te bespeuren, nl. de bescherming van investeerders uit de VS. 1 Historiek van de ʻSecurities Actʼ De aanleiding voor het uitvaardigen van de Securities Act was de beurscrash van 1929 en de daaropvolgende jarenlange economische crisis. In de periode die aan de crash voorafging werden de aandelen uitgegeven en gepromoot zonder enige regulering. Het moet niet beklemtoond worden dat deze verkopen veelal gebeurden zonder een degelijke bekendmaking van relevante informatie naar investeerders toe. In veel gevallen werden er beloften gedaan die geen enkele fundering hadden en meestal zelf als loutere leugens konden worden bestempeld. Aan die speculatieve bull market kwam een einde op 29 oktober Zie hierover ook de beknopte inleiding van B. BLACK, Entering the US Securities Market for Non-US Issuers, International journal of baltic Law, Vol. 1 Nr. 4, (Beschikbaar op viewcontent.cgi?article=1034&context=lawfaculty) 2 Zie ook A. NEDERVEEN, Inleiding tot het federale effectenrecht van de Verenigde Staten, Deventer, kluwer, 2006,

11 Hoofdstuk I. Grensoverschrijdende werking van Amerikaans effectenrecht Voor toenmalig president Franklin D. Roosevelt was het duidelijk dat aan deze wanpraktijken een halt moest worden toegeroepen. Het Congress kreeg enerzijds de opdracht om uit te zoeken waar er fouten werden begaan. Anderzijds zag men zich verplicht om wetten uit te vaardigen die deze praktijken in de toekomst moesten voorkomen. Het antwoord tegen de speculanten kwam er in de vorm van de Securities Act van 1933 en de Securities Exchange Act van Door de invoering van de Securities Act streefde men naar de vervulling van twee objectieven: i) de bekendmaking verplichten van financiële en andere relevante informatie i.v.m. de aandelen die publiek worden uitgegeven; en ii) het tegengaan van fraude, misleiding en onjuiste voorstellingen in de verkoop van aandelen. De wettellijke basis voor het Congress om federale wetten uit te vaardigen ligt vervat in de interstate commerce clause van de Amerikaanse Grondwet 3. De federale regeling staat naast de regeling die de staten kunnen invoeren betreffende effectenwetgeving (zolang als deze regels de federale regels niet tegenspreken). Deze wetgeving op statelijk niveau noemt men in de VS Blue Sky Laws 4. Blue Sky laws focussen vooral op de handel in aandelen binnen de grenzen van één staat en hebben weinig te zien met de national securities exchanges (waaronder NYSE en NASDAQ ( National Association of Securities Dealers Automated Quotations )). Om deze reden worden Blue Sky Laws in dit deel niet behandeld. 2 Registratie van aandelen De kern van de Securities Act is zonder twijfel Section 5. De bepalingen van Section 5 verbieden het publiekelijk aanbieden of uitgeven van niet-geregistreerde aandelen evenals het aanbieden of verkopen van reeds geëmitteerde ongeregistreerde aandelen 5. Het verbod geldt voor iedereen, dus ook voor niet- Amerikaanse bedrijven of emittenten. Buitenlandse emittenten die aandelen wensen te verkopen of aan te bieden in de VS moeten hun aanbod dus ook registreren overeenkomstig Section 5 van de Securities Act. Verder is het van belang om aan te stippen dat er enkel sprake is van het verbod indien gebruik gemaakt wordt van U.S. jurisdictional means. Het begrip U.S. jurisdictional means heeft betrekking op hulpmiddelen inzake communicatie of transport. Men heeft het over de postdiensten en elk ander middel of hulpmiddel van interstate commerce en buitenlandse handel van de VS (m.i.v. communicatie met behulp van telefoon, fax en s in, van of naar de VS) of communicatie uitgaande van een national securities exchange van de VS. Dit begrip is dus zo breed dat men er bijna altijd gebruik van maakt wanneer men te maken heeft met een transactie of aanbieding van aandelen (vooral als het de bedoeling is om nieuw uitgegeven aandelen aan te bieden). Het doel van de registratie is, zoals hierboven reeds werd aangehaald, ervoor zorgen dat potentiële investeerders een beslissing kunnen nemen i.v.m. een transactie van aandelen 3 U.S. Const., Art. I, Sec. 8 4 Deze term werd voor het eerst gebruikt door een rechter in het hooggerechtshof van de VS, justice Joseph McKenna, in de zaak Hall v. Geiger Jones Co. 5 Section 5, 15 U.S.C. 77e (a): Unless a registration statement is in effect as to a security, it shall be unlawful for any person, directly or indirectly (1) to make use of any means or instruments of transportation or communication in interstate commerce or of the mails to sell such security through the use or medium of any prospectus or otherwise; or (2) to carry or cause to be carried through the mails or in interstate commerce, by any means or instruments of transportation, any such security for the purpose of sale or for delivery after sale. 10

12 Hoofdstuk I. Grensoverschrijdende werking van Amerikaans effectenrecht door zich te baseren op objectieve feiten over de emittent en bijgevolg een geïnformeerde beslissing kunnen maken. Hieronder bespreken we de inhoud en enkele van de formele vereisten van een registration statement, alsook de vrijstellingen die open staan voor buitenlandse emittenten en dan vooral voor diegene die in aanmerking komen om behandeld te worden als foreign private issuer (cfr. infra). A. ʻRegistration statementʼ Behoudens de vrijstellingen die hieronder worden besproken moet elk aanbod van effecten geregistreerd worden bij de Securities and Exchange Commission (hierna SEC) en in overeenstemming zijn met de Securities Act 6. Registratie gebeurt door een registration statement in te dienen bij de SEC in drievoud, waarvan ten minste één exemplaar is ondertekend door: i) de CEO (Chief Executive Officer) van de emittent; en ii) de auditor (commissaris van de vennootschap); en iii) de CFO (Chief Financial Officer); en iv) de meerderheid van de Raad van Bestuur; en v) de gewettigde vertegenwoordiger van de emittent in de VS indien de emittent een buitenlands rechtspersoon is 7. Daarnaast bepaalde de SEC dat er nog tien additionele kopieën van het registration statement moeten worden ingediend bij de commissie om de controle, publieke inspectie en andere doeleinden in dit verband, mogelijk te maken. Daar het prospectus deel uitmaakt van het registration statement zal het prospectus ook in tienvoud moeten worden ingediend bij de SEC 8. De registratie geldt slechts voor de aandelen die in de registration statement worden opgenomen, d.w.z. dat er geen andere aandelen legaal kunnen worden verhandeld of aangeboden worden dan deze die in de registration statement werden voorzien 9. De Securities Act voorziet in de betaling door de emittent van verschillende toelagen ( registration fees ) die in de tweede alinea van Section 6 van de Securiteis Act worden bepaald. Het gaat enerzijds om toelagen die de kosten dekken die overheid doet om de registratie mogelijk te maken, en anderzijds om een toelage uitgedrukt in een percentage van het opgehaalde kapitaal. De eerste fee wordt recovery of cost of services genoemd. Deze bepaling bevat een nietexhaustieve lijst, daar zij het heeft over een betaling aan de SEC van alle kosten die de overheid doet ter verwezenlijking van de registratie van de aandelen. Het gaat o.a. om administratiekosten, kosten voortkomende uit juridische diensten, enz. 6 Section 5, 15 U.S.C. 77e. 7 Section 6, 15 U.S.C. 77f C.F.R C.F.R

13 Hoofdstuk I. Grensoverschrijdende werking van Amerikaans effectenrecht De tweede fee wordt berekend volgens een vast percentage dat wordt uitgedrukt in een bedrag dat men moet berekenen ten opzichte van het opgehaalde kapitaal. Overeenkomstig Section 6 (b) wordt de toelage als volgt berekend: per USD opgehaald kapitaal moet er bv. 39,30 USD betaald worden op een rekening van de SEC 10. Dit betekent dat als een bedrijf 1 miljard USD kapitaal wil ophalen men een fee van 0, % zal moeten betalen, in dit geval USD. Tot en met 2011 zal de SEC de percentages vaststellen op een cijfer waardoor het redelijkerwijs mogelijk wordt om een vooropgesteld bedrag te behalen. Dit bedrag bestaat uit de optelsom van alle in dat boekjaar verwachte toelagen door emittenten en wordt de target offsetting collection amount genoemd 11. Vanaf 2012 moet de SEC enkel nog rekening houden met de target offsetting collection amount van De SEC zal dus door middel van weloverwogen schattingen een toelage moeten berekenen waardoor dit bedrag opgehaald kan worden. Betaling van de toelagen wordt geregeld overeenkomstig Titel 17 van de Code of Federal Regulations (hierna C.F.R.) , onder andere een gewone bankoverschrijving behoort tot de mogelijkheden. De registratie wordt effectief als de toelagen die hierboven werden besproken betaald werden op de wijze die bepaald wordt in Section 6 (c) van de Securities Act (postoverschrijving, bankcheque of cash). De informatie die in het registratieformulier wordt bekendgemaakt zal publiek worden gemaakt op de wijze die de SEC bepaalt. Dit gebeurde door invoering van 17 C.F.R In dit uitvoeringsbesluit bepaalt de SEC dat alle registration statements ter beschikking staan voor inzage op haar hoofdkantoor in Washington D.C. of elektronisch via EDGAR (Electronic Data-Gathering, Analasys, and Retrieval) 12. De Securities Act bepaalt dat iedereen tegen betaling een kopie van de registration statement kan verkrijgen. In werkelijkheid is alle informatie on-line verkrijgbaar via het door de SEC aangeboden systeem EDGAR en sinds kort via de opvolger van EDGAR, het sterk verbeterde en gebruikersvriendelijkere IDEA (Interactive Data Electronic Applications). EDGAR is het systeem dat zowel binnenlandse als buitenlandse bedrijven moeten gebruiken om hun formulieren bij de SEC in te dienen. Sinds november 2002 worden ook buitenlandse bedrijven geacht om de formulieren op een elektronische manier in te dienen via EDGAR 13. Voor wat betreft consultatie van de informatie door het publiek zal EDGAR in een eerste stadium naast IDEA blijven bestaan. In een tweede stadium zal EDGAR volledig opgedoekt worden en vervangen worden door IDEA. 10 Toelage op 31 december Bijvoorbeeld: Voor 2009 is de Target Offsetting Collection Amount $ De SEC zal dan een schatting moeten maken van het percentage dat men zal moeten afromen zodat men (rekening houdend met de baseline estimate of the aggregate maximum offering prices ) door inning van de toelagen (uitgezonderd de recovery of costs of services) dat bedrag zal behalen. 12 Beschikbaar op 13 SEC Release N ; ; International Series Release N 1259; File N S (Beschikbaar op 12

14 Hoofdstuk I. Grensoverschrijdende werking van Amerikaans effectenrecht De SEC heeft m.b.t. het indienen van het registration statement een onderverdeling gemaakt in periodes waarin men bepaalde handelingen niet mag stellen. Er wordt gesproken van een pre-filling period (ook wel quiet period genoemd), waiting period en post-effective period. Dertig dagen voorafgaand aan het indienen van het registration statement wordt de emittent bestempeld als zijnde in registration. Tot het moment dat men het document indient, zit men in de pre-filling period en kan men geen aanbod of verkoop doen van haar aandelen 14. Vanaf het moment dat men het registration statement indient totdat de SEC dit document van kracht verklaart, bevindt men zich in de waiting period. In deze periode mag de emittent aanbiedingen doen om de aandelen te verkopen. De effectieve verkoop mag op dit moment echter nog niet geschieden. Vanaf het moment dat de SEC het registration statement van kracht verklaart mag de emittent de aandelen verkopen indien ze een prospectus leveren aan de aangesproken potentiële aankopers B. Informatieverplichtingen De Securities Act bepaalt op een exhaustieve wijze welke informatie moet worden opgenomen in het registration statement 17. De SEC mag regels uitvaardigen die bepaalde categorieën van emittenten of bepaalde categorieën van aandelen vrijstellen van informatieverplichtingen uit de Securities Act. De lijst ( Schedule A ) van informatieverplichtingen is te vinden aan het einde van de Securities Act. Hieronder een beschrijving van de vereiste informatie 18 : 1) de naam van de emittent of de naam waaronder hij zijn bedrijfsactiviteiten wil uitoefenen; 2) de naam van het land waarin de emittent is geïncorporeerd; 3) het adres van de plaats waar de emittent in de VS bereikbaar is; 4) de namen en adressen van de bestuurders en topmanagement, alsook deze van de vennoten en van de promotors (indien de vennootschap nog niet gevormd is); 5) de namen en adressen van diegene die zullen intekenen op de aandelen, de zgn. underwriters (meestal zullen dit één of meerdere zakenbanken zijn); 6) de namen en adressen van belangrijke aandeelhouders (zijnde deze die meer dan 10% bezitten van een categorie van aandelen of 10% van het geheel van uitgegeven aandelen; 7) het aantal aandelen die in het bezit zijn van personen uit de categorie (4),(5) en (6), en het aantal aandelen uit de registration statement waarop dergelijke personen hebben ingeschreven; 8) een algemene omschrijving van de bedrijfsactiviteiten van de emittent; 14 Section 5(c) 15 U.S.C. 77e. 15 Section 10 (b) 15 U.S.C. 77j. 16 D.A. OESTERLE, The High Cost of IPO s Depresses Venture Capital in the United States, Ohio State Public Law Paper N 75, 2006, Section 7, 15 U.S.C. 77g. 18 Deze lijst is bedoeld om een beeld te geven van de informatie die vereist is in het registration statement en is geenszins bedoeld als gedetailleerde omschrijving. Hiervoor verwijzen we naar de lijst zelf in de Securities Act Schedule A, 15 U.S.C. 77aa. 13

15 Hoofdstuk I. Grensoverschrijdende werking van Amerikaans effectenrecht 9) informatie betreffende de aard van de aandelen, kapitalisatie, aantal volstortte aandelen, beschrijving van de stemrechten, 10) indien er opties worden uitgegeven: het aantal aandelen die onder deze opties worden gecreëerd en de namen en adressen van personen die meer dan 10% van deze opties voor hun rekening zouden nemen; 11) het aantal aandelen (van elke categorie) die worden uitgegeven; 12) de schuld die de emittent heeft en de beschrijving van die schuld, m.i.v. interest, vervaldata en andere verplichtingen die uit deze schuld ontstaan; 13) de specifieke doelstellingen waarvoor het extra kapitaal moet worden aangegaan en het vooropgestelde bedrag dat men denkt nodig te hebben om die doelstellingen te bereiken (en indien er nog andere bronnen zijn waar men kapitaal wil ophalen voor deze doelstellingen moet men deze bronnen ook vermelden); 14) de lonen die het voorgaande jaar werden betaald aan A) bestuurders of personen in een gelijkaardige functie en B) andere personen zodra hun loon USD overschrijdt; 15) de netto-opbrengst die men verwacht uit de uitgifte; 16) de prijs ( ask-price ) van het aandeel dat zal worden aangeboden of de manier waarop deze prijs zal worden berekend; 17) betalingen die gedaan worden aan de underwriters (vnl. zakenbanken i.v.m. de uitgifte van de aandelen; 18) andere kosten dan deze in (17) die gepaard gaan met de uitgifte van de aandelen; 19) de netto inkomsten van uitgiften die de voorgaande twee jaar gedaan zijn en de namen van de underwriters van deze aandelen; 20) het bedrag dat betaald wordt aan een promotor in de voorgaande twee jaar (vanaf de indiening van het registration statement ) en de reden hiertoe; 21) de namen en adressen van de verkopers van activa en goodwill die niet te maken hebben met de werkzaamheden van de emittent maar die er wel door (zullen) verworven worden; 22) de details en reikwijdte van de belangen die bestuurders, leden van het topmanagement of aandeelhouders van meer dan 10% van een categorie aandelen of meer dan 10% van de uitgegeven aandelen, hebben bij eigendommen die werden verworven door de emittent; 23) de namen en adressen van raadgevers die de wettelijkheid van de uitgifte hebben bevestigd; 24) data en partijen van elk contract dat aangegaan werd en niet in de normale werkzaamheden van de emittent ligt, hetwelk wordt uitgevoerd op of na de indiening van het registration statement zolang het niet meer dan 2 jaar voorafgaand werd opgemaakt; 25) een balans die de financiële situatie weerspiegelt van het bedrijf zoals ze op dat moment is (niet meer dan 90 dagen tussen de opstelling en de indiening van het registration statement ); 26) de resultatenrekeningen van het voorgaande boekjaar en deze van de 2 daaraan voorafgaande boekjaren; 14

16 Hoofdstuk I. Grensoverschrijdende werking van Amerikaans effectenrecht 27) als de opbrengsten van de uitgegeven aandelen dienen voor de verwerving van een bedrijf, dan zal het vereist zijn dat de balans en de resultatenrekening van dit bedrijf (in overeenstemming met de voorgaande voorwaarden) werd gevraagd door de emittent; 28) een kopij van de overeenkomst(en) met de underwriter ; 29) een kopij van het advies van de consultants betreffende de legaliteit van de uitgifte en indien dit advies in een andere taal dan het engels werd gegeven, een vertaling in het Engels; 30) een kopij van alle contracten die bedoeld zijn in (24) behalve wanneer de SEC beslist dat de bekendmaking van zulk contract de waarde ervan teniet doet en de bekendmaking niet vereist is voor de bescherming van de aandeelhouders; 31) een kopij van de statuten van de vennootschap, een kopij van alle documenten die een trust creëren als de emittent een trust is; een kopij van de documenten die een partnership creëren indien de emittent een partnership is; 32) een kopij van de overeenkomsten die een weerslag zullen hebben op de aandelen of schuldinstrumenten die aangeboden worden of zullen worden aangeboden door de emittent. De informatie die in het prospectus moet worden opgenomen komt grotendeels overeen met deze lijst behoudens enkele uitzonderingen (later meer hierover). C. Standaardformulieren voor het indienen van de ʻregistration statementʼ De SEC heeft in haar regelgevende bevoegdheid voorzien in een hele reeks standaardformulieren voor uiteenlopende zaken 19. Deze formulieren hebben niet alleen betrekking op zaken die behandeld worden in de Securities Act zoals de Registration Statement (bv. Form F-1 voor registratie van aandelen van bepaalde foreign private issuers ), maar tevens op alle vereisten en financiële bekendmakingen uit andere wetten die te maken hebben met de Amerikaanse kapitaalmarktregulering 20. Het verplichte gebruik van deze standaardformulieren wordt voorgeschreven door het door de SEC uitgevaardigde Regulation S-X 21. In wat hierna volgt bespreken we de belangrijkste formulieren voor het indienen van registration statements door niet-amerikaanse emittenten. 1. Foreign Private Issuers Om te bepalen welk soort formulier men als buitenlandse emittent moet indienen is het belangrijk te weten of men in aanmerking komt voor de vrijstellingen die foreign private issuers krijgen. De SEC maakt namelijk een distinctie tussen foreign private issuers en gewone foreign issuers. Veel bedrijven hebben 19 Voor een exhaustieve lijst met korte beschrijvingen van de verschillende standaardformulieren kan men terecht op: 20 Te denken aan: Securities Exchange Act van 1934, Public utility Holding company Act van 1935, Investment company Act van 1940, Investment advisers act van 1940 en de Energy policy and conservation Act van C.F.R

17 Hoofdstuk I. Grensoverschrijdende werking van Amerikaans effectenrecht zoveel aanknopingspunten in de VS dat ze (hoewel ze geen Amerikaans bedrijf zijn in de formele zin) toch beschouwd worden als zijnde een U.S. company. Een foreign issuer is volgens de SEC een vennootschap of een ander lichaam (bv. een overheid) die onderworpen is aan de wetten van een ander land (dan de VS) 22. Om te bepalen of men onder de definitie van foreign private issuer valt moet men voldoen aan verschillende criteria. Het gaat over elke foreign issuer (behalve overheden) die op de laatste werkdag van het tweede kwartaal van het boekaar voldoet aan volgende criteria: i) minder dan 50% van de aandelen zijn in handen van ingezetenen van de VS; en ii) één van volgende criteria: a) de meerderheid van de executives (cfr. infra) of leden van de Raad van Bestuur zijn geen ingezetenen van de VS; of b) meer dan 50% van de activa van de emittent ligt buiten de VS; of c) de werkzaamheden doen zich vooral voor buiten het grondgebied van de VS. Het gevolg is dat de emittent die gekwalificeerd wordt als foreign private issuer, onmiddellijk de formulieren mag gebruiken die de SEC voorziet voor deze categorie (alsook genot hebben van de regels die de SEC voor deze categorie van emittenten voorziet). Enige voorwaarde is dat de emittent in de toekomst blijft voldoen aan deze voorwaarden. Indien men de status van foreign private issuer verliest, wordt men beschouwd als een gewone foreign issuer en valt men terug op de gewone verplichtingen waaraan domestic issuers moeten voldoen. Dit betekent dat men niet meer mag rapporteren op Form F-20 (zie later) maar voortaan aangewezen is op Form 10-K. Men mag de rapporteringen niet meer doen conform IFRS ( International Financial Reporting Standards ) maar volledig in US GAAP ( Generally Accepted Accounting Principles ) op kwartaalbasis (op Form 10-Q ). De verplichtingen die gepaard gaan met een behandeling volgens een domestic issuer zijn dus niet te onderschatten. 2. Form F-1 De emittenten die voldoen aan de criteria om als foreign private issuer te worden gekwalificeerd, hebben het recht een registration statement in te dienen door gebruik te maken van Form F In het geval dat de aanvrager een dochter is die wordt gecontroleerd door een meerderheidsaandeelhouder die aan deze criteria voldoet, terwijl de dochter niet aan de vereisten voldoet om een foreign private issuer te zijn, zal de dochter toch het recht hebben om Form F-1 te gebruiken voor haar aanvraag (op voorwaarde dat het moederbedrijf een garantie geeft voor het kapitaal van de aandelen vermeerderd met interest) 24. Dit formulier heeft voornamelijk als doel, de bekendmaking van de redenen om kapitaal op te halen in de VS en bekendmaking van risicofactoren. Het grote verschil met de andere formulieren is dat Form F-1 gebruikt wordt om IPO s ( Initial Public Offering ) te registreren, terwijl de andere eerder bedoeld zijn om aandelen te registreren van emittenten die reeds eerder een registration statement hebben ingediend (bv. in het kader C.F.R C.F.R (a) C.F.R (b) 16

18 Hoofdstuk I. Grensoverschrijdende werking van Amerikaans effectenrecht van overnames). De informatie uit Form F-1 moet in het document besloten liggen terwijl bij Form F-3 en F-4 een referentie naar de plaats waar de informatie te vinden is voldoende is. 3. Form F-3 Een andere mogelijkheid voor foreign private issuers om een registration statement in te dienen is door gebruik te maken van Form F Gebruik van dit formulier staat open voor diegenen die hun aandelen reeds laten noteren op één van de national securities exchanges (met de NYSE, NASDAQ als belangrijkste), alsook elke emittent wiens handel onder de definitie van interstate commerce valt, of werkzaamheden uitvoert die interstate commerce beïnvloeden, of wiens aandelen verhandeld worden door een middel hetwelk valt onder de definitie van interstate commerce 26. Een derde en laatste foreign private issuer die gerechtigd is om Form F-3 te gebruiken is de emittent die verplicht is om bepaalde rapporteringen te doen die hem opgelegd worden door Section 15 (d) van de Exchange Act of aandelen die geregistreerd zijn overeenkomstig Section 12(b) van diezelfde wet (deze verplichtingen worden later in dit werkstuk behandeld). 4. Form F-4 Form F-4 is voorbehouden voor deze foreign private issuers die een registration statement indienen waarin bestaande aandelen worden vervangen door nieuwe 27. Dit kan gebeuren in geval van mergers & aquisitions, herclassificatie van aandelen (het toekennen van andere rechten aan de aandelen 28 ), exchange offers 29, een public reoffering, of een combinatie van deze vorige categorieën. 5. Specifieke gevallen Zoals hierboven reeds werd aangehaald wordt de buitenlandse emittent die niet voldoet aan de kwalificatie van foreign private issuer aanzien als een foreign issuer (die overigens ook een buitenlandse overheid kan zijn). In Titel 17 C.F.R (a)(6) wordt Form S-3 ook van toepassing verklaard op foreign issuers. Deze bepaling is zo ruim dat ze vrijwel zeker zal moeten worden gebruikt voor buitenlandse bedrijven (overheden worden uitgesloten) die niet als foreign private issuer kunnen worden gekwalificeerd (dit formulier is overigens hetzelfde als het formulier dat Amerikaanse bedrijven die voldoen aan de voorwaarden in 17 C.F.R moeten gebruiken). Indien men nog nooit effecten heeft geregistreerd in C.F.R Section 2 (17) Exchange Act Interstate commerce betekent handel, handelsverkeer, transport of communicatie tussen de verschillende staten van de VS, of tussen het buitenland en eender welke staat van de VS, of tussen een staat van de VS en elke plaats buiten die staat (incl. schip). Het begrip slaat ook op gebruik binnen een staat van A) elke infrastructuur van een national securities exchange of van een telefoon of ander middel om te communiceren tussen staten of B) elk ander hulpmiddel die gebruikt wordt in de handel tussen staten C.F.R Let wel, men zegt wel duidelijk rechten en niet waarde, in het geval van een stock split zal me zich dus niet op Form F-4 kunnen beroepen om een registration statement in te dienen. 29 Een Exchange Offer is een aanbod door een bedrijf om haar eigen aandelen te ruilen voor die van een ander bedrijf of voor een andere categorie van aandelen van het bedrijf zelf. 17

19 Hoofdstuk I. Grensoverschrijdende werking van Amerikaans effectenrecht de VS is men aangewezen op Form S-1 30 (bv. voor bedrijven die nog geen IPO hebben doorgevoerd en dus nog geen verplichtingen hebben op de Amerikaanse markt). De grootste verschillen met Form F-1 ligt hem in het feit dat bij S-1 een bredere informatieverplichting geldt, vnl. voor wat de bekendmaking van de lonen van bestuurders en topmanagement betreft. Voor het bestek van dit werk gelden er nog 2 belangrijke uitzonderingen. Het gaat enerzijds over buitenlandse banken en verzekeringsinstellingen (m.i.v. moederbedrijven en dochterbedrijven) die een registration statement indienen. Deze emittenten zijn aangewezen op Form F-N 31. Anderzijds gaat het om Form F-6 hetwelk bedoeld is voor registratie van Depositary shares in de vorm van American Depositary Receipts (hierna ADRs) ongeacht waar de onderliggende aandelen zich bevinden. Verder in dit werk worden ADRs behandeld. D. Vrijstellingen van registratie Voor sommige transacties is het niet vereist dat de effecten die verhandeld worden, werden geregistreerd overeenkomstig de Securities Act. Section 4 van de Securities Act bepaalt dat transacties die worden gedaan door anderen dan de emittent, underwriter of handelaar in effecten ( dealer ) niet onderworpen zijn aan de registratie overeenkomstig Section Dit zullen nooit beursgenoteerde aandelen kunnen zijn aangezien deze altijd eerst geregistreerd zullen moeten worden door de emittent vooraleer ze aangeboden kunnen worden op de primaire markt. Ten tweede is er de vrijstelling voor private plaatsingen ( private placements ). Het Congress stelt transacties vrij van registratie die geen public offering uitmaken maar voerde geen definitie van dit begrip in. Uiteindelijk werd een invulling gegeven aan dit begrip door het hooggerechtshof van de VS in de zaak SEC v. Ralston Purina Co. 33. Het hooggerechtshof was van oordeel dat een transactie die een public offering uitmaakt een transactie is die wordt gedaan aan personen die geacht worden voor zichzelf te kunnen instaan 34. De oplossing van het probleem van wat verstaan moet worden onder public offering was eigenlijk een schijnoplossing want wie zijn those who are shown to be able to fend for themselves? De invulling van deze formule was een taak die werd ingevuld door de SEC door het uitvaardigen van Regulation D. Door de invoering van de SEC van de regelen uit het zogenaamde regulation D (dit zijn regels uit titel 17 van de C.F.R t.e.m. 17 C.F.R ) zijn kleine bedrijven die een zogenaamde limited offering doen (een bedrag dat 5 miljoen USD niet te boven gaat) vrijgesteld van de verplichtingen uit C.F.R C.F.R Men maakt voor beurshandelaren een onderscheid tussen brokers (effectenmakelaars) en dealers. Effectenmakelaars zijn leden van de beurs en handelen in eigen naam, voor rekening van derden. Eigenlijk zijn het personen die bemiddelen tussen kopers en verkopers. Voor het begrip dealer bestaat geen vertaling die de eigenschappen van deze categorie omvat. De dealer werkt niet in opdracht maar handelt uitsluitend voor eigen rekening. 33 SEC v. Ralston Purina Co., 200 F.2d. 85, 93 (8th Cir. 1952). 34 a transaction not involving any public offering is an offering to those who are shown to be able to fend for themselves 18

20 Hoofdstuk I. Grensoverschrijdende werking van Amerikaans effectenrecht Section 5. Om in aanmerking te komen voor de vrijstellingen die regulation D bieden, moet men eerst en vooral voldoen aan de algemene voorwaarden die naar voren worden geschoven in 17 C.F.R Het gaat bijvoorbeeld om het feit dat elk aanbod dat deel uitmaakt van een Reg D offering moet voldoen aan alle voorwaarden die worden gesteld door Regulation D (d.w.z. alle aanbiedingen en verkopen die worden gedaan 6 maanden voorafgaand aan de start van het Reg D offering, en alle aanbiedingen 6 maanden na de beëindiging van het Reg D offering zullen niet worden aanzien als deel uitmakende van dat aanbod, behalve wanneer er tijdens deze periodes er door of voor de emittent geen aanbiedingen of verkopen geschieden van aandelen van dezelfde aard of categorie). Verder is het ook noodzakelijk dat er bepaalde informatie wordt publiek gemaakt 35, er geen algemene bekendmaking gebeurt van het feit dat de effecten worden aangeboden (bv. d.m.v. advertenties) 36, en worden er beperkingen opgelegd aan de wederverkoop van de effecten die verworven werden onder een Reg D offering. 1. Rule 504 De eerste vrijstelling vinden we in Rule 504 (17 C.F.R ) en stelt aanbiedingen of verkopen van effecten vrij van registratie indien deze beperkt blijven tot ten hoogste 1 miljoen USD gedaan in een periode van 12 maanden. Deze vrijstelling mag worden gebruikt door bedrijven die niet onder de rapporteringsverplichtingen van de Exchange Act vallen ( Section 12(b) en 15(d) ) en geen blanc check companies zijn Rule 505 Rule 505 stelt aanbiedingen en verkopen (gedaan tijdens een periode van 12 maanden) van effecten vrij die het bedrag van 5 miljoen USD niet overschrijden. De emittent mag de effecten niet verkopen aan meer dan 35 personen. Enkel indien hij er niet op de hoogte van was dat de effecten in werkelijkheid aan meer dan 35 personen werden verkocht komt het aanbod toch in aanmerking voor de vrijstelling. 3. Rule 506 Rule 506 stelt geen maximum in termen van een bepaald bedrag, maar houdt enkel rekening met de aard van personen aan wie de effecten worden verkocht of aangeboden. Het mag niet gaan om zogenaamde C.F.R (b) C.F.R (c) bevat een lijst met voorbeelden van wat onder deze noemer ( general solicitation ) moet worden begrepen. 37 De SEC omschrijft blanc check companies als bedrijven die zich nog in een ontwikkelingsfase bevinden en geen specifiek business plan of specifieke doelstellingen hebben. Het zijn meestal kleine bedrijven die eigenlijk enkel open staan voor speculatieve investeerders. Door de aard van deze bedrijven staan ze niet open voor vrijstellingen die de SEC biedt (zie ook: 19

US SECURITIES ACT QUALIFIED INSTITUTIONAL BUYERS OF QIB S

US SECURITIES ACT QUALIFIED INSTITUTIONAL BUYERS OF QIB S BELANGRIJK: U moet de volgende disclaimer lezen alvorens verder te gaan. De volgende disclaimer is van toepassing op het prospectus dat volgt op dit bericht (het document ) en u wordt daarom aangeraden

Nadere informatie

Ontex Group NV Korte Keppestraat 21/31, 9320 Erembodegem (Aalst), België

Ontex Group NV Korte Keppestraat 21/31, 9320 Erembodegem (Aalst), België Ontex Group NV Korte Keppestraat 21/31, 9320 Erembodegem (Aalst), België Aanbieding van Gewone Aandelen (inclusief ongeveer 325 miljoen EUR aan Nieuw Uitgegeven Gewone Aandelen (wat neerkomt op een maximum

Nadere informatie

Cocoon Verrichtingsnota

Cocoon Verrichtingsnota Naamloze Vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Horstebaan 3, 2900 Schoten (België) Ondernemingsnummer 0456.378.070 (RPR Antwerpen)

Nadere informatie

PROSPECTUSAANSPRAKELIJKHEID BIJ OPENBARE

PROSPECTUSAANSPRAKELIJKHEID BIJ OPENBARE Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2011-12 PROSPECTUSAANSPRAKELIJKHEID BIJ OPENBARE UITGIFTE VAN EFFECTEN: BELGISCHE REGELING IN RECHTSVERGELIJKEND EN EUROPEES PERSPECTIEF Masterproef

Nadere informatie

Op weg naar de beurs? Aspecten van een beursgang nader belicht

Op weg naar de beurs? Aspecten van een beursgang nader belicht Op weg naar de beurs? Aspecten van een beursgang nader belicht Inhoud Hoofdstuk 1 Dient u naar de beurs te gaan? 3 Hoofdstuk 2 Timing 10 Hoofdstuk 3 Uw Team 12 Hoofdstuk 4 Planning alvorens u naar de beurs

Nadere informatie

PRIJSVORK: 44 50). 12,50 EUR TOT 15,00 EUR PER AANGEBODEN AANDEEL

PRIJSVORK: 44 50). 12,50 EUR TOT 15,00 EUR PER AANGEBODEN AANDEEL bpost NV Muntcentrum, 1000 Brussel, België Aanbieding van maximaal 47.000.000 Gewone Aandelen, wat kan worden verhoogd met maximaal 9.000.000 Gewone Aandelen Notering van alle Aandelen op Euronext Brussel

Nadere informatie

Prospectus Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V.

Prospectus Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V. 1 januari 2015 Prospectus Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V. Inleiding In dit prospectus vindt u informatie waarmee u zich als belegger een oordeel kunt vormen over de aandelen in het Delta Lloyd Select

Nadere informatie

Verplichtingen van op een gereglementeerde markt genoteerde emittenten

Verplichtingen van op een gereglementeerde markt genoteerde emittenten Circulaire FSMA/2012_01 (*) dd. 11 januari 2012 (update 22 april 2014) Verplichtingen van op een gereglementeerde markt genoteerde emittenten Toepassingsveld: Emittenten waarvan effecten tot de verhandeling

Nadere informatie

Prospectus Delta Lloyd Investment Fund N.V.

Prospectus Delta Lloyd Investment Fund N.V. 1 januari 2015 Prospectus Delta Lloyd Investment Fund N.V. Inleiding In dit prospectus vindt u informatie waarmee u zich als belegger een oordeel kunt vormen over de aandelen in het Delta Lloyd Investment

Nadere informatie

ONDERNEMINGSRECHTELIJKE INPASSING VAN AANDELENDERIVATEN

ONDERNEMINGSRECHTELIJKE INPASSING VAN AANDELENDERIVATEN Mr. D.J.F.F.M. Duynstee en Mr. F.M. Peters * ONDERNEMINGSRECHTELIJKE INPASSING VAN AANDELENDERIVATEN I Inleiding 1. De financiële waarde van een beursvennootschap komt primair tot uiting in de prijs van

Nadere informatie

Prospectus Delta Lloyd Mix Fonds N.V.

Prospectus Delta Lloyd Mix Fonds N.V. 1 januari 2015 Prospectus Delta Lloyd Mix Fonds N.V. Inleiding In dit prospectus vindt u informatie waarmee u zich als belegger een oordeel kunt vormen over de aandelen in het Delta Lloyd Mix Fonds N.V.

Nadere informatie

De implementatie van de AIFM Richtlijn

De implementatie van de AIFM Richtlijn De implementatie van de AIFM Richtlijn De implementatie van de AIFM Richtlijn Mr. N.B. Spoor Mr. M. Tausk Prof. mr. J.B. Huizink Prof. mr. R.P. Raas Kluwer Deventer 2012 Ontwerp omslag: H2R-vormgeving

Nadere informatie

Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent. Academiejaar 2012-13

Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent. Academiejaar 2012-13 Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2012-13 EU-HARMONISATIE VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN FINANCIËLE INSTELLINGEN TEGENOVER HUN CLIËNTEN IN GEVAL VAN SCHENDING VAN REGLEMENTAIRE GEDRAGSREGELS

Nadere informatie

ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING door AGFA GEVAERT NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht)

ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING door AGFA GEVAERT NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING door AGFA GEVAERT NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) op EUR 189.000.000 uitstaande 4,375% vastrentende obligaties (ISIN: XS0218652906) met vervaldatum

Nadere informatie

QUEST FOR GROWTH NV/SA PRIVAK

QUEST FOR GROWTH NV/SA PRIVAK QUEST FOR GROWTH NV/SA PRIVAK beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht voor belegging in niet-genoteerde vennootschappen en in groeibedrijven PROSPECTUS voor de openbare aanbieding

Nadere informatie

Aquafin NV Dijkstraat 8, BE-2630 Aartselaar BTW BE 0440.691.388 RPR Antwerpen Naamloze vennootschap naar Belgisch recht

Aquafin NV Dijkstraat 8, BE-2630 Aartselaar BTW BE 0440.691.388 RPR Antwerpen Naamloze vennootschap naar Belgisch recht Aquafin NV Dijkstraat 8, BE-2630 Aartselaar BTW BE 0440.691.388 RPR Antwerpen Naamloze vennootschap naar Belgisch recht Openbaar bod tot inschrijving in België van een obligatielening voor een totaal bedrag

Nadere informatie

Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN

Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN December 2007* * De nieuwe wetgeving die in deze omzendbrief wordt besproken, treedt in werking op

Nadere informatie

ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING. door NV BEKAERT SA

ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING. door NV BEKAERT SA ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING door NV BEKAERT SA op alle 150.000 obligaties die een vaste interest opleveren van 6,75% per jaar, uitgegeven zijn op 16 april 2009 en een vervaldag hebben op

Nadere informatie

Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella

Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella 1 januari 2015 Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella Inleiding In dit prospectus vindt u informatie waarmee u zich als belegger een oordeel kunt vormen over de participaties in de subfondsen van

Nadere informatie

TIVANO SA. Voor een verwacht totaal nominaal bedrag van - minimum EUR 1.250.000 en maximaal EUR 3.750.000-

TIVANO SA. Voor een verwacht totaal nominaal bedrag van - minimum EUR 1.250.000 en maximaal EUR 3.750.000- TIVANO SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht, dochtervennootschap van de Eneco Wind Groep Openbaar aanbod van obligaties met een vaste interestvoet per 3 jaar (3/6/9) met recht tot vervroegde terugbetaling

Nadere informatie

GRENSOVERSCHRIJDENDE COLLECTIEVE VORDERINGEN VAN GEDUPEERDE BELEGGERS

GRENSOVERSCHRIJDENDE COLLECTIEVE VORDERINGEN VAN GEDUPEERDE BELEGGERS 1 GRENSOVERSCHRIJDENDE COLLECTIEVE VORDERINGEN VAN GEDUPEERDE BELEGGERS Wannes VANDENBUSSCHE 1 Al vanaf het ontstaan van de moderne financiële markten proberen gedupeerde beleggers de grenzen van hun eigen

Nadere informatie

Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten

Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2008-09 Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door Katrijn

Nadere informatie

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100%

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100% Woluwelaan 58 1200 Brussel BE 0426.184.049 RRP Brussel Naamloze Vennootschap en Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal (vastgoedbevak) naar Belgisch recht 173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE

Nadere informatie

Klik hier om het document te openen in een browser venster Vindplaats: De NV 1997/10, p. 264 Bijgewerkt tot: 01-01-1997 Auteur: -

Klik hier om het document te openen in een browser venster Vindplaats: De NV 1997/10, p. 264 Bijgewerkt tot: 01-01-1997 Auteur: - De Naamlooze Vennootschap, Proxy solicitation Klik hier om het document te openen in een browser venster Vindplaats: De NV 1997/10, p. 264 Bijgewerkt tot: 01-01-1997 Auteur: - Proxy solicitation Mr. L.J.

Nadere informatie

Fiscale aspecten van aandelenopties voor werknemers

Fiscale aspecten van aandelenopties voor werknemers Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2009-10 Fiscale aspecten van aandelenopties voor werknemers Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door Bruneel Dieter (studentennr.:

Nadere informatie

DREDGING, ENVIRONMENTAL & MARINE ENGINEERING afgekort D.E.M.E.

DREDGING, ENVIRONMENTAL & MARINE ENGINEERING afgekort D.E.M.E. DREDGNG, ENVRONMENTAL & MARNE ENGNEERNG afgekort D.E.M.E. (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) Openbaar aanbod in België van 4,145% vastrentende obligaties met vervaldatum 14 februari 2019 Bruto

Nadere informatie

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA,

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, Startersseminaries en bedrijfseconomische opleidingen voor nieteconomen Finance Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid

Nadere informatie

MASTERCLASS FINANCIEEL RECHT Prospectusplicht en -aansprakelijkheid

MASTERCLASS FINANCIEEL RECHT Prospectusplicht en -aansprakelijkheid I PAO-Cursus Radboud Universiteit Nijmegen & The University of Curaçao MASTERCLASS FINANCIEEL RECHT Prospectusplicht en -aansprakelijkheid Donderdag 13 maart 2014 WTC, Curaçao Mr. K. Frielink 17.45 20.00

Nadere informatie

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus Fidelity Funds II Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Prospectus Inhoud Prospectus Deel I: Fondsgegevens Deel II: Kerninformatie Landspecifieke gegevens Deel III: Belangrijke

Nadere informatie

CATEGORIE A-AANDELEN & CATEGORIE B-AANDELEN

CATEGORIE A-AANDELEN & CATEGORIE B-AANDELEN ARGENTA COÖPERATIEVE ( ARGEN-CO ) Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen 0823.992.630 RPR Antwerpen Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht Verrichtingsnota betreffende het

Nadere informatie