Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent"

Transcriptie

1 Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar HET INTERNATIONALE TOEPASSINGSGEBIED VAN EUROPESE EN AMERIKAANSE KAPITAALMARKTREGULERING Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door Ludwig Van Brabandt Promotor: prof. dr. Hans De Wulf Commissaris: Fran Ravelingien

2 Het internationale toepassingsgebied van Europese en Amerikaanse kapitaalmarktregulering

3 Discourage litigation. Persuade your neighbors to compromise whenever you can. As a peacemaker the lawyer has superior opportunity of being a good man. There will still be business enough. Abraham Lincoln

4 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding 8 Hoofdstuk I. Grensoverschrijdende werking van Amerikaans effectenrecht 9 Afdeling I. Aanbieden van aandelen in de VS 9 1 Historiek van de Securities Act 9 2 Registratie van aandelen 10 A. Registration statement 11 B. Informatieverplichtingen 13 C. Standaardformulieren voor het indienen van de registration statement Foreign Private Issuers Form F Form F Form F Specifieke gevallen 17 D. Vrijstellingen van registratie Rule Rule Rule Rule Prospectus 21 A. Verplichte informatie in het prospectus 21 B. Regulering van het prospectus door de SEC 22 C. Vergelijking met de vereisten uit de prospectusrichtlijn 23 4 Thinking outside of the box: ADRs 24 A. Werking van het systeem 24 B. Soorten ADRs Unsponsored ADR s Sponsored ADR s 25 3

5 Inhoudsopgave 2.1 Level I ADR s Level II ADR s Level III ADR s Rule 144a ADR 26 Afdeling II. Verplichtingen overeenkomstig de Securities Exchange Act van Inhoud van registratie overeenkomstig de Exchange Act 27 A. Informatie in Form 8-A 28 B. Informatie in Form 20-F 28 C. Tussentijdse rapporteringen in Form 6-K 29 Afdeling III. Investeringen zonder aanknopingspunt met de VS 29 1 Regulation S 29 A. Algemene voorwaarden Offshore Transaction Directed Selling Efforts 31 B. Safe harbor 1 31 C. Safe harbor 2 32 D. Safe harbor 3 32 Afdeling IV. Fraudebestrijding 33 A. Federale wetgeving 34 B. Gerechtelijke uitspraken Schoenbaum v. Firstbrook Leasco Data Processing Equipment Corp. v. Maxwell Bersch v. Drexel Firestone 36 Afdeling V. Conclusie 37 Hoofdstuk II. Grensoverschrijdende werking van de Sarbanes-Oxley Act 39 Afdeling I. De aanleiding tot actie 39 Afdeling II. Toepassingsgebied van SOX 40 Afdeling III. Verplichtingen van genoteerde vennootschappen onder SOX 41 4

6 1 Corporate Responsability 41 A. Verplicht auditcomité voor genoteerde bedrijven 41 B. Bijkomende verplichtingen inzake financiële rapportering 42 C. Ongeoorloofde invloed op de totstandkoming van audits 43 D. Teruggave van bepaalde bonussen en winsten 44 E. Ongeschiktheid van bestuurders en officers 45 4 Uitgebreide financiële rapporteringsplicht 46 A. Additionele bekendmaking van financiële gegevens 46 B. Belangenconflictregeling 48 C. Publiek maken van transacties van het management en belangrijke aandeelhouders 49 D. Beoordeling van de interne controle door het management Evaluatie van de interne controle Onafhankelijkheid van de auditor Zwakheden in de interne controle Verschil met Amerikaanse emittenten Inwerkingtreding Evaluatie van Section E. De ethische code Definitie van de ethische code Publiek maken van de ethische code Wijzigingen of niet-naleving van de code of ethics Evaluatie van de regel 54 F. De financiële expert Definitie van audit committee financial expert 55 G. Real time informatieverplichtingen 56 Afdeling III. Kritiek op SOX : een rechtseconomisch perspectief 57 Hoofdstuk III. Overnames in de VS 59 Afdeling I. Het overnamebod in de VS: juridische toelichting 59 1 De Williams Act en uitvoeringsbesluiten van de SEC 60 Inhoudsopgave 5

7 A. Toepassingsgebied Toepassingsgebied volgens de Williams Act Consolidated Gold Fields PLC v. Minorco SA Plessey Company PLC v. General Electric Company PLC 63 B. Vereisten inzake bekendmaking van informatie en procedure in de Williams Act Section 14(d) Section 14(e) 64 C. Regulation 14D Tier I Exemption Tier II Exemption Start van het bod Opmaak en indiening van een tender offer statement Berekeningswijze van de SEC i.v.m. de bepaling van het aantal aandeelhouders volgens nationaliteit Withdrawal rights Gelijke behandeling van alle aandeelhouders Aanbeveling van de doelvennootschap 68 D. Regulation 14E Onwettelijke overnamepraktijken De positie van de doelvennootschap Aankoop buiten het aanbod ( Rule 14e-5 ) 69 E. Rule F. Regulation M-A 70 Afdeling II. Belangrijke verschillen tussen de Amerikaanse en Europese benadering 73 1 De Europese Overnamerichtlijn 73 A. Het verplichte overnambod 73 B. Neutraliteit van de Raad van Bestuur 74 C. The Breakthrough Rule 74 2 Amerikaanse equivalenten? 75 A. Het verplichte overnamebod 75 Inhoudsopgave 6

8 Inhoudsopgave B Neutraliteitsregel 75 C. Evaluatie 76 Afdeling III. Statelijke overnameregels 76 A. Anti-takeover statutes 77 B. The Unocal Decision 78 C. The Revlon Decision 79 D. The Time Decision 79 E. Evaluatie 80 Afdeling III. Kritiek op de overnamewetgeving 81 A. Kritiek op federale overnamewetgeving 82 B. Kritiek op anti-takeover statutes 82 Afdeling IV. Conclusie 83 Bibliografie 86 7

9 Inleiding Inleiding Het belang van Amerikaans kapitaalmarktrecht voor niet-amerikaanse beursgenoteerde bedrijven kan nog moeilijk overschat worden. Het aantal niet-amerikaanse bedrijven dat begin 2009 genoteerd was op de NYSE (New York Stock Exchange) bedroeg ongeveer 410. Goed voor een waarde van meer dan 11,4 biljoen USD of 42% van de totale waarde van alle bedrijven die genoteerd staan op deze beurs. Eind 2003 waren er meer dan niet-amerikaanse bedrijven die verplichtingen hadden bij de SEC (Securities and Exchange Commission). Elk van deze bedrijven krijgt te maken met de kapitaalmarktwetgeving van de VS. Uiteraard houdt men aan de andere kant van de oceaan rekening met dit gegeven aangezien dit een niet te onderschatten bron van inkomsten bezorgt voor de Amerikaanse beurzen. Aan de andere kant wil men niet dat investeerders uit de VS het slachtoffer worden van een gebrek aan wetgeving in het land van herkomst van de buitenlandse bedrijven. Wanneer men in contact komt met Amerikaans kapitaalmarktrecht lijkt men overdonderd te worden door een onoverzichtelijk kluwen van regels en wetgevende akten. Het doel van deze masterproef is om een antwoord te geven op de vraag vanaf wanneer niet-amerikaanse bedrijven onderworpen zullen worden aan sommige aspecten van het Amerikaanse kapitaalmarktrecht. In tweede instantie is het de ambitie van deze masterproef om een kort overzicht te geven van de verplichtingen die niet-amerikaanse bedrijven hebben indien ze bepaalde aanknopingspunten hebben met de VS (bv. een notering op een beurs in de VS, aanbieding van aandelen aan ingezetenen van de VS, ingezetenen van de VS die aandeelhouder zijn van een niet-amerikaans bedrijf dat onder vuur ligt door een overnamebod, etc.). Ook aan de mogelijkheden om te ontsnappen aan sommige verplichtingen zal aandacht worden besteed (bv. Regulation S ). Er zal geen aandacht worden besteed aan de werking van de Trust Indenture Act van 1939, de Investment Company Act van 1940 en Investment Advisers Act van De onderwerpen die behandeld zullen worden zijn de grensoverschrijdende werking van Amerikaans effectenrecht (Hoofdstuk I), de grensoverschrijdende werking van de Sarbanes-Oxley Act (Hoofdstuk II) en overnames in de VS (Hoofdstuk III). 8

10 Hoofdstuk I. Grensoverschrijdende werking van Amerikaans effectenrecht Hoofdstuk I. Grensoverschrijdende werking van Amerikaans effectenrecht De Amerikaanse kapitaalmarkten bieden grootse mogelijkheden aan niet-amerikaanse bedrijven. Net zoals op andere kapitaalmarkten kan er extra kapitaal worden opgehaald en een nieuwe aandeelhoudersstructuur kan worden opgebouwd. Kleinere bedrijven kunnen echter terughoudend staan tegenover een Amerikaanse beursgang vanwege de zware verplichtingen die worden opgelegd. Ook voor deze bedrijven bestaan er middelen om aandelen aan te bieden in de VS. Dit hoofdstuk spitst zich toe op de verplichtingen en de hindernissen die er bestaan voor niet-amerikaanse emittenten op Amerikaanse kapitaalmarkten. Afdeling I. Aanbieden van aandelen in de VS Wanneer men voor het eerst in contact komt met Amerikaanse kapitaalmarktregulering (en in het bijzonder met het aanbieden van aandelen in de VS) is het van belang te weten dat er op verschillende niveaus gezaghebbende teksten zijn 1. De belangrijkste basisteksten zijn zonder twijfel de Securities Act van 1933 en de Securities Exchange Act van De eerste wet schetst het kader waaronder aandelen kunnen worden aangeboden en verkocht op de primaire markt. Belangrijk voor dit onderwerp is dat de Securities Act ook speciale régimes ingevoerd heeft voor niet-amerikaanse emittenten. De Securities Exchange Act regelt vooral de secundaire markt en rapporteringsverplichtingen van genoteerde bedrijven. Naast deze wetten moet ook de regulering van de SEC in acht worden genomen. De SEC is in feite de belangrijkste regelgever als het op de regulering van effecten aankomt, daar zij zorgt voor meer gedetailleerde bepalingen. De wettelijke basis hiervoor ligt doorheen de Securities Act en de Exchange Act vervat in vele bepalingen. De SEC krijgt in vele gevallen de bevoegdheid om bepaalde zaken die worden aangehaald in de wet, verder uit te werken. Doorheen de Amerikaanse kapitaalmarktwetgeving is er één grote rode draad te bespeuren, nl. de bescherming van investeerders uit de VS. 1 Historiek van de ʻSecurities Actʼ De aanleiding voor het uitvaardigen van de Securities Act was de beurscrash van 1929 en de daaropvolgende jarenlange economische crisis. In de periode die aan de crash voorafging werden de aandelen uitgegeven en gepromoot zonder enige regulering. Het moet niet beklemtoond worden dat deze verkopen veelal gebeurden zonder een degelijke bekendmaking van relevante informatie naar investeerders toe. In veel gevallen werden er beloften gedaan die geen enkele fundering hadden en meestal zelf als loutere leugens konden worden bestempeld. Aan die speculatieve bull market kwam een einde op 29 oktober Zie hierover ook de beknopte inleiding van B. BLACK, Entering the US Securities Market for Non-US Issuers, International journal of baltic Law, Vol. 1 Nr. 4, (Beschikbaar op viewcontent.cgi?article=1034&context=lawfaculty) 2 Zie ook A. NEDERVEEN, Inleiding tot het federale effectenrecht van de Verenigde Staten, Deventer, kluwer, 2006,

11 Hoofdstuk I. Grensoverschrijdende werking van Amerikaans effectenrecht Voor toenmalig president Franklin D. Roosevelt was het duidelijk dat aan deze wanpraktijken een halt moest worden toegeroepen. Het Congress kreeg enerzijds de opdracht om uit te zoeken waar er fouten werden begaan. Anderzijds zag men zich verplicht om wetten uit te vaardigen die deze praktijken in de toekomst moesten voorkomen. Het antwoord tegen de speculanten kwam er in de vorm van de Securities Act van 1933 en de Securities Exchange Act van Door de invoering van de Securities Act streefde men naar de vervulling van twee objectieven: i) de bekendmaking verplichten van financiële en andere relevante informatie i.v.m. de aandelen die publiek worden uitgegeven; en ii) het tegengaan van fraude, misleiding en onjuiste voorstellingen in de verkoop van aandelen. De wettellijke basis voor het Congress om federale wetten uit te vaardigen ligt vervat in de interstate commerce clause van de Amerikaanse Grondwet 3. De federale regeling staat naast de regeling die de staten kunnen invoeren betreffende effectenwetgeving (zolang als deze regels de federale regels niet tegenspreken). Deze wetgeving op statelijk niveau noemt men in de VS Blue Sky Laws 4. Blue Sky laws focussen vooral op de handel in aandelen binnen de grenzen van één staat en hebben weinig te zien met de national securities exchanges (waaronder NYSE en NASDAQ ( National Association of Securities Dealers Automated Quotations )). Om deze reden worden Blue Sky Laws in dit deel niet behandeld. 2 Registratie van aandelen De kern van de Securities Act is zonder twijfel Section 5. De bepalingen van Section 5 verbieden het publiekelijk aanbieden of uitgeven van niet-geregistreerde aandelen evenals het aanbieden of verkopen van reeds geëmitteerde ongeregistreerde aandelen 5. Het verbod geldt voor iedereen, dus ook voor niet- Amerikaanse bedrijven of emittenten. Buitenlandse emittenten die aandelen wensen te verkopen of aan te bieden in de VS moeten hun aanbod dus ook registreren overeenkomstig Section 5 van de Securities Act. Verder is het van belang om aan te stippen dat er enkel sprake is van het verbod indien gebruik gemaakt wordt van U.S. jurisdictional means. Het begrip U.S. jurisdictional means heeft betrekking op hulpmiddelen inzake communicatie of transport. Men heeft het over de postdiensten en elk ander middel of hulpmiddel van interstate commerce en buitenlandse handel van de VS (m.i.v. communicatie met behulp van telefoon, fax en s in, van of naar de VS) of communicatie uitgaande van een national securities exchange van de VS. Dit begrip is dus zo breed dat men er bijna altijd gebruik van maakt wanneer men te maken heeft met een transactie of aanbieding van aandelen (vooral als het de bedoeling is om nieuw uitgegeven aandelen aan te bieden). Het doel van de registratie is, zoals hierboven reeds werd aangehaald, ervoor zorgen dat potentiële investeerders een beslissing kunnen nemen i.v.m. een transactie van aandelen 3 U.S. Const., Art. I, Sec. 8 4 Deze term werd voor het eerst gebruikt door een rechter in het hooggerechtshof van de VS, justice Joseph McKenna, in de zaak Hall v. Geiger Jones Co. 5 Section 5, 15 U.S.C. 77e (a): Unless a registration statement is in effect as to a security, it shall be unlawful for any person, directly or indirectly (1) to make use of any means or instruments of transportation or communication in interstate commerce or of the mails to sell such security through the use or medium of any prospectus or otherwise; or (2) to carry or cause to be carried through the mails or in interstate commerce, by any means or instruments of transportation, any such security for the purpose of sale or for delivery after sale. 10

12 Hoofdstuk I. Grensoverschrijdende werking van Amerikaans effectenrecht door zich te baseren op objectieve feiten over de emittent en bijgevolg een geïnformeerde beslissing kunnen maken. Hieronder bespreken we de inhoud en enkele van de formele vereisten van een registration statement, alsook de vrijstellingen die open staan voor buitenlandse emittenten en dan vooral voor diegene die in aanmerking komen om behandeld te worden als foreign private issuer (cfr. infra). A. ʻRegistration statementʼ Behoudens de vrijstellingen die hieronder worden besproken moet elk aanbod van effecten geregistreerd worden bij de Securities and Exchange Commission (hierna SEC) en in overeenstemming zijn met de Securities Act 6. Registratie gebeurt door een registration statement in te dienen bij de SEC in drievoud, waarvan ten minste één exemplaar is ondertekend door: i) de CEO (Chief Executive Officer) van de emittent; en ii) de auditor (commissaris van de vennootschap); en iii) de CFO (Chief Financial Officer); en iv) de meerderheid van de Raad van Bestuur; en v) de gewettigde vertegenwoordiger van de emittent in de VS indien de emittent een buitenlands rechtspersoon is 7. Daarnaast bepaalde de SEC dat er nog tien additionele kopieën van het registration statement moeten worden ingediend bij de commissie om de controle, publieke inspectie en andere doeleinden in dit verband, mogelijk te maken. Daar het prospectus deel uitmaakt van het registration statement zal het prospectus ook in tienvoud moeten worden ingediend bij de SEC 8. De registratie geldt slechts voor de aandelen die in de registration statement worden opgenomen, d.w.z. dat er geen andere aandelen legaal kunnen worden verhandeld of aangeboden worden dan deze die in de registration statement werden voorzien 9. De Securities Act voorziet in de betaling door de emittent van verschillende toelagen ( registration fees ) die in de tweede alinea van Section 6 van de Securiteis Act worden bepaald. Het gaat enerzijds om toelagen die de kosten dekken die overheid doet om de registratie mogelijk te maken, en anderzijds om een toelage uitgedrukt in een percentage van het opgehaalde kapitaal. De eerste fee wordt recovery of cost of services genoemd. Deze bepaling bevat een nietexhaustieve lijst, daar zij het heeft over een betaling aan de SEC van alle kosten die de overheid doet ter verwezenlijking van de registratie van de aandelen. Het gaat o.a. om administratiekosten, kosten voortkomende uit juridische diensten, enz. 6 Section 5, 15 U.S.C. 77e. 7 Section 6, 15 U.S.C. 77f C.F.R C.F.R

13 Hoofdstuk I. Grensoverschrijdende werking van Amerikaans effectenrecht De tweede fee wordt berekend volgens een vast percentage dat wordt uitgedrukt in een bedrag dat men moet berekenen ten opzichte van het opgehaalde kapitaal. Overeenkomstig Section 6 (b) wordt de toelage als volgt berekend: per USD opgehaald kapitaal moet er bv. 39,30 USD betaald worden op een rekening van de SEC 10. Dit betekent dat als een bedrijf 1 miljard USD kapitaal wil ophalen men een fee van 0, % zal moeten betalen, in dit geval USD. Tot en met 2011 zal de SEC de percentages vaststellen op een cijfer waardoor het redelijkerwijs mogelijk wordt om een vooropgesteld bedrag te behalen. Dit bedrag bestaat uit de optelsom van alle in dat boekjaar verwachte toelagen door emittenten en wordt de target offsetting collection amount genoemd 11. Vanaf 2012 moet de SEC enkel nog rekening houden met de target offsetting collection amount van De SEC zal dus door middel van weloverwogen schattingen een toelage moeten berekenen waardoor dit bedrag opgehaald kan worden. Betaling van de toelagen wordt geregeld overeenkomstig Titel 17 van de Code of Federal Regulations (hierna C.F.R.) , onder andere een gewone bankoverschrijving behoort tot de mogelijkheden. De registratie wordt effectief als de toelagen die hierboven werden besproken betaald werden op de wijze die bepaald wordt in Section 6 (c) van de Securities Act (postoverschrijving, bankcheque of cash). De informatie die in het registratieformulier wordt bekendgemaakt zal publiek worden gemaakt op de wijze die de SEC bepaalt. Dit gebeurde door invoering van 17 C.F.R In dit uitvoeringsbesluit bepaalt de SEC dat alle registration statements ter beschikking staan voor inzage op haar hoofdkantoor in Washington D.C. of elektronisch via EDGAR (Electronic Data-Gathering, Analasys, and Retrieval) 12. De Securities Act bepaalt dat iedereen tegen betaling een kopie van de registration statement kan verkrijgen. In werkelijkheid is alle informatie on-line verkrijgbaar via het door de SEC aangeboden systeem EDGAR en sinds kort via de opvolger van EDGAR, het sterk verbeterde en gebruikersvriendelijkere IDEA (Interactive Data Electronic Applications). EDGAR is het systeem dat zowel binnenlandse als buitenlandse bedrijven moeten gebruiken om hun formulieren bij de SEC in te dienen. Sinds november 2002 worden ook buitenlandse bedrijven geacht om de formulieren op een elektronische manier in te dienen via EDGAR 13. Voor wat betreft consultatie van de informatie door het publiek zal EDGAR in een eerste stadium naast IDEA blijven bestaan. In een tweede stadium zal EDGAR volledig opgedoekt worden en vervangen worden door IDEA. 10 Toelage op 31 december Bijvoorbeeld: Voor 2009 is de Target Offsetting Collection Amount $ De SEC zal dan een schatting moeten maken van het percentage dat men zal moeten afromen zodat men (rekening houdend met de baseline estimate of the aggregate maximum offering prices ) door inning van de toelagen (uitgezonderd de recovery of costs of services) dat bedrag zal behalen. 12 Beschikbaar op 13 SEC Release N ; ; International Series Release N 1259; File N S (Beschikbaar op 12

14 Hoofdstuk I. Grensoverschrijdende werking van Amerikaans effectenrecht De SEC heeft m.b.t. het indienen van het registration statement een onderverdeling gemaakt in periodes waarin men bepaalde handelingen niet mag stellen. Er wordt gesproken van een pre-filling period (ook wel quiet period genoemd), waiting period en post-effective period. Dertig dagen voorafgaand aan het indienen van het registration statement wordt de emittent bestempeld als zijnde in registration. Tot het moment dat men het document indient, zit men in de pre-filling period en kan men geen aanbod of verkoop doen van haar aandelen 14. Vanaf het moment dat men het registration statement indient totdat de SEC dit document van kracht verklaart, bevindt men zich in de waiting period. In deze periode mag de emittent aanbiedingen doen om de aandelen te verkopen. De effectieve verkoop mag op dit moment echter nog niet geschieden. Vanaf het moment dat de SEC het registration statement van kracht verklaart mag de emittent de aandelen verkopen indien ze een prospectus leveren aan de aangesproken potentiële aankopers B. Informatieverplichtingen De Securities Act bepaalt op een exhaustieve wijze welke informatie moet worden opgenomen in het registration statement 17. De SEC mag regels uitvaardigen die bepaalde categorieën van emittenten of bepaalde categorieën van aandelen vrijstellen van informatieverplichtingen uit de Securities Act. De lijst ( Schedule A ) van informatieverplichtingen is te vinden aan het einde van de Securities Act. Hieronder een beschrijving van de vereiste informatie 18 : 1) de naam van de emittent of de naam waaronder hij zijn bedrijfsactiviteiten wil uitoefenen; 2) de naam van het land waarin de emittent is geïncorporeerd; 3) het adres van de plaats waar de emittent in de VS bereikbaar is; 4) de namen en adressen van de bestuurders en topmanagement, alsook deze van de vennoten en van de promotors (indien de vennootschap nog niet gevormd is); 5) de namen en adressen van diegene die zullen intekenen op de aandelen, de zgn. underwriters (meestal zullen dit één of meerdere zakenbanken zijn); 6) de namen en adressen van belangrijke aandeelhouders (zijnde deze die meer dan 10% bezitten van een categorie van aandelen of 10% van het geheel van uitgegeven aandelen; 7) het aantal aandelen die in het bezit zijn van personen uit de categorie (4),(5) en (6), en het aantal aandelen uit de registration statement waarop dergelijke personen hebben ingeschreven; 8) een algemene omschrijving van de bedrijfsactiviteiten van de emittent; 14 Section 5(c) 15 U.S.C. 77e. 15 Section 10 (b) 15 U.S.C. 77j. 16 D.A. OESTERLE, The High Cost of IPO s Depresses Venture Capital in the United States, Ohio State Public Law Paper N 75, 2006, Section 7, 15 U.S.C. 77g. 18 Deze lijst is bedoeld om een beeld te geven van de informatie die vereist is in het registration statement en is geenszins bedoeld als gedetailleerde omschrijving. Hiervoor verwijzen we naar de lijst zelf in de Securities Act Schedule A, 15 U.S.C. 77aa. 13

15 Hoofdstuk I. Grensoverschrijdende werking van Amerikaans effectenrecht 9) informatie betreffende de aard van de aandelen, kapitalisatie, aantal volstortte aandelen, beschrijving van de stemrechten, 10) indien er opties worden uitgegeven: het aantal aandelen die onder deze opties worden gecreëerd en de namen en adressen van personen die meer dan 10% van deze opties voor hun rekening zouden nemen; 11) het aantal aandelen (van elke categorie) die worden uitgegeven; 12) de schuld die de emittent heeft en de beschrijving van die schuld, m.i.v. interest, vervaldata en andere verplichtingen die uit deze schuld ontstaan; 13) de specifieke doelstellingen waarvoor het extra kapitaal moet worden aangegaan en het vooropgestelde bedrag dat men denkt nodig te hebben om die doelstellingen te bereiken (en indien er nog andere bronnen zijn waar men kapitaal wil ophalen voor deze doelstellingen moet men deze bronnen ook vermelden); 14) de lonen die het voorgaande jaar werden betaald aan A) bestuurders of personen in een gelijkaardige functie en B) andere personen zodra hun loon USD overschrijdt; 15) de netto-opbrengst die men verwacht uit de uitgifte; 16) de prijs ( ask-price ) van het aandeel dat zal worden aangeboden of de manier waarop deze prijs zal worden berekend; 17) betalingen die gedaan worden aan de underwriters (vnl. zakenbanken i.v.m. de uitgifte van de aandelen; 18) andere kosten dan deze in (17) die gepaard gaan met de uitgifte van de aandelen; 19) de netto inkomsten van uitgiften die de voorgaande twee jaar gedaan zijn en de namen van de underwriters van deze aandelen; 20) het bedrag dat betaald wordt aan een promotor in de voorgaande twee jaar (vanaf de indiening van het registration statement ) en de reden hiertoe; 21) de namen en adressen van de verkopers van activa en goodwill die niet te maken hebben met de werkzaamheden van de emittent maar die er wel door (zullen) verworven worden; 22) de details en reikwijdte van de belangen die bestuurders, leden van het topmanagement of aandeelhouders van meer dan 10% van een categorie aandelen of meer dan 10% van de uitgegeven aandelen, hebben bij eigendommen die werden verworven door de emittent; 23) de namen en adressen van raadgevers die de wettelijkheid van de uitgifte hebben bevestigd; 24) data en partijen van elk contract dat aangegaan werd en niet in de normale werkzaamheden van de emittent ligt, hetwelk wordt uitgevoerd op of na de indiening van het registration statement zolang het niet meer dan 2 jaar voorafgaand werd opgemaakt; 25) een balans die de financiële situatie weerspiegelt van het bedrijf zoals ze op dat moment is (niet meer dan 90 dagen tussen de opstelling en de indiening van het registration statement ); 26) de resultatenrekeningen van het voorgaande boekjaar en deze van de 2 daaraan voorafgaande boekjaren; 14

16 Hoofdstuk I. Grensoverschrijdende werking van Amerikaans effectenrecht 27) als de opbrengsten van de uitgegeven aandelen dienen voor de verwerving van een bedrijf, dan zal het vereist zijn dat de balans en de resultatenrekening van dit bedrijf (in overeenstemming met de voorgaande voorwaarden) werd gevraagd door de emittent; 28) een kopij van de overeenkomst(en) met de underwriter ; 29) een kopij van het advies van de consultants betreffende de legaliteit van de uitgifte en indien dit advies in een andere taal dan het engels werd gegeven, een vertaling in het Engels; 30) een kopij van alle contracten die bedoeld zijn in (24) behalve wanneer de SEC beslist dat de bekendmaking van zulk contract de waarde ervan teniet doet en de bekendmaking niet vereist is voor de bescherming van de aandeelhouders; 31) een kopij van de statuten van de vennootschap, een kopij van alle documenten die een trust creëren als de emittent een trust is; een kopij van de documenten die een partnership creëren indien de emittent een partnership is; 32) een kopij van de overeenkomsten die een weerslag zullen hebben op de aandelen of schuldinstrumenten die aangeboden worden of zullen worden aangeboden door de emittent. De informatie die in het prospectus moet worden opgenomen komt grotendeels overeen met deze lijst behoudens enkele uitzonderingen (later meer hierover). C. Standaardformulieren voor het indienen van de ʻregistration statementʼ De SEC heeft in haar regelgevende bevoegdheid voorzien in een hele reeks standaardformulieren voor uiteenlopende zaken 19. Deze formulieren hebben niet alleen betrekking op zaken die behandeld worden in de Securities Act zoals de Registration Statement (bv. Form F-1 voor registratie van aandelen van bepaalde foreign private issuers ), maar tevens op alle vereisten en financiële bekendmakingen uit andere wetten die te maken hebben met de Amerikaanse kapitaalmarktregulering 20. Het verplichte gebruik van deze standaardformulieren wordt voorgeschreven door het door de SEC uitgevaardigde Regulation S-X 21. In wat hierna volgt bespreken we de belangrijkste formulieren voor het indienen van registration statements door niet-amerikaanse emittenten. 1. Foreign Private Issuers Om te bepalen welk soort formulier men als buitenlandse emittent moet indienen is het belangrijk te weten of men in aanmerking komt voor de vrijstellingen die foreign private issuers krijgen. De SEC maakt namelijk een distinctie tussen foreign private issuers en gewone foreign issuers. Veel bedrijven hebben 19 Voor een exhaustieve lijst met korte beschrijvingen van de verschillende standaardformulieren kan men terecht op: 20 Te denken aan: Securities Exchange Act van 1934, Public utility Holding company Act van 1935, Investment company Act van 1940, Investment advisers act van 1940 en de Energy policy and conservation Act van C.F.R

17 Hoofdstuk I. Grensoverschrijdende werking van Amerikaans effectenrecht zoveel aanknopingspunten in de VS dat ze (hoewel ze geen Amerikaans bedrijf zijn in de formele zin) toch beschouwd worden als zijnde een U.S. company. Een foreign issuer is volgens de SEC een vennootschap of een ander lichaam (bv. een overheid) die onderworpen is aan de wetten van een ander land (dan de VS) 22. Om te bepalen of men onder de definitie van foreign private issuer valt moet men voldoen aan verschillende criteria. Het gaat over elke foreign issuer (behalve overheden) die op de laatste werkdag van het tweede kwartaal van het boekaar voldoet aan volgende criteria: i) minder dan 50% van de aandelen zijn in handen van ingezetenen van de VS; en ii) één van volgende criteria: a) de meerderheid van de executives (cfr. infra) of leden van de Raad van Bestuur zijn geen ingezetenen van de VS; of b) meer dan 50% van de activa van de emittent ligt buiten de VS; of c) de werkzaamheden doen zich vooral voor buiten het grondgebied van de VS. Het gevolg is dat de emittent die gekwalificeerd wordt als foreign private issuer, onmiddellijk de formulieren mag gebruiken die de SEC voorziet voor deze categorie (alsook genot hebben van de regels die de SEC voor deze categorie van emittenten voorziet). Enige voorwaarde is dat de emittent in de toekomst blijft voldoen aan deze voorwaarden. Indien men de status van foreign private issuer verliest, wordt men beschouwd als een gewone foreign issuer en valt men terug op de gewone verplichtingen waaraan domestic issuers moeten voldoen. Dit betekent dat men niet meer mag rapporteren op Form F-20 (zie later) maar voortaan aangewezen is op Form 10-K. Men mag de rapporteringen niet meer doen conform IFRS ( International Financial Reporting Standards ) maar volledig in US GAAP ( Generally Accepted Accounting Principles ) op kwartaalbasis (op Form 10-Q ). De verplichtingen die gepaard gaan met een behandeling volgens een domestic issuer zijn dus niet te onderschatten. 2. Form F-1 De emittenten die voldoen aan de criteria om als foreign private issuer te worden gekwalificeerd, hebben het recht een registration statement in te dienen door gebruik te maken van Form F In het geval dat de aanvrager een dochter is die wordt gecontroleerd door een meerderheidsaandeelhouder die aan deze criteria voldoet, terwijl de dochter niet aan de vereisten voldoet om een foreign private issuer te zijn, zal de dochter toch het recht hebben om Form F-1 te gebruiken voor haar aanvraag (op voorwaarde dat het moederbedrijf een garantie geeft voor het kapitaal van de aandelen vermeerderd met interest) 24. Dit formulier heeft voornamelijk als doel, de bekendmaking van de redenen om kapitaal op te halen in de VS en bekendmaking van risicofactoren. Het grote verschil met de andere formulieren is dat Form F-1 gebruikt wordt om IPO s ( Initial Public Offering ) te registreren, terwijl de andere eerder bedoeld zijn om aandelen te registreren van emittenten die reeds eerder een registration statement hebben ingediend (bv. in het kader C.F.R C.F.R (a) C.F.R (b) 16

18 Hoofdstuk I. Grensoverschrijdende werking van Amerikaans effectenrecht van overnames). De informatie uit Form F-1 moet in het document besloten liggen terwijl bij Form F-3 en F-4 een referentie naar de plaats waar de informatie te vinden is voldoende is. 3. Form F-3 Een andere mogelijkheid voor foreign private issuers om een registration statement in te dienen is door gebruik te maken van Form F Gebruik van dit formulier staat open voor diegenen die hun aandelen reeds laten noteren op één van de national securities exchanges (met de NYSE, NASDAQ als belangrijkste), alsook elke emittent wiens handel onder de definitie van interstate commerce valt, of werkzaamheden uitvoert die interstate commerce beïnvloeden, of wiens aandelen verhandeld worden door een middel hetwelk valt onder de definitie van interstate commerce 26. Een derde en laatste foreign private issuer die gerechtigd is om Form F-3 te gebruiken is de emittent die verplicht is om bepaalde rapporteringen te doen die hem opgelegd worden door Section 15 (d) van de Exchange Act of aandelen die geregistreerd zijn overeenkomstig Section 12(b) van diezelfde wet (deze verplichtingen worden later in dit werkstuk behandeld). 4. Form F-4 Form F-4 is voorbehouden voor deze foreign private issuers die een registration statement indienen waarin bestaande aandelen worden vervangen door nieuwe 27. Dit kan gebeuren in geval van mergers & aquisitions, herclassificatie van aandelen (het toekennen van andere rechten aan de aandelen 28 ), exchange offers 29, een public reoffering, of een combinatie van deze vorige categorieën. 5. Specifieke gevallen Zoals hierboven reeds werd aangehaald wordt de buitenlandse emittent die niet voldoet aan de kwalificatie van foreign private issuer aanzien als een foreign issuer (die overigens ook een buitenlandse overheid kan zijn). In Titel 17 C.F.R (a)(6) wordt Form S-3 ook van toepassing verklaard op foreign issuers. Deze bepaling is zo ruim dat ze vrijwel zeker zal moeten worden gebruikt voor buitenlandse bedrijven (overheden worden uitgesloten) die niet als foreign private issuer kunnen worden gekwalificeerd (dit formulier is overigens hetzelfde als het formulier dat Amerikaanse bedrijven die voldoen aan de voorwaarden in 17 C.F.R moeten gebruiken). Indien men nog nooit effecten heeft geregistreerd in C.F.R Section 2 (17) Exchange Act Interstate commerce betekent handel, handelsverkeer, transport of communicatie tussen de verschillende staten van de VS, of tussen het buitenland en eender welke staat van de VS, of tussen een staat van de VS en elke plaats buiten die staat (incl. schip). Het begrip slaat ook op gebruik binnen een staat van A) elke infrastructuur van een national securities exchange of van een telefoon of ander middel om te communiceren tussen staten of B) elk ander hulpmiddel die gebruikt wordt in de handel tussen staten C.F.R Let wel, men zegt wel duidelijk rechten en niet waarde, in het geval van een stock split zal me zich dus niet op Form F-4 kunnen beroepen om een registration statement in te dienen. 29 Een Exchange Offer is een aanbod door een bedrijf om haar eigen aandelen te ruilen voor die van een ander bedrijf of voor een andere categorie van aandelen van het bedrijf zelf. 17

19 Hoofdstuk I. Grensoverschrijdende werking van Amerikaans effectenrecht de VS is men aangewezen op Form S-1 30 (bv. voor bedrijven die nog geen IPO hebben doorgevoerd en dus nog geen verplichtingen hebben op de Amerikaanse markt). De grootste verschillen met Form F-1 ligt hem in het feit dat bij S-1 een bredere informatieverplichting geldt, vnl. voor wat de bekendmaking van de lonen van bestuurders en topmanagement betreft. Voor het bestek van dit werk gelden er nog 2 belangrijke uitzonderingen. Het gaat enerzijds over buitenlandse banken en verzekeringsinstellingen (m.i.v. moederbedrijven en dochterbedrijven) die een registration statement indienen. Deze emittenten zijn aangewezen op Form F-N 31. Anderzijds gaat het om Form F-6 hetwelk bedoeld is voor registratie van Depositary shares in de vorm van American Depositary Receipts (hierna ADRs) ongeacht waar de onderliggende aandelen zich bevinden. Verder in dit werk worden ADRs behandeld. D. Vrijstellingen van registratie Voor sommige transacties is het niet vereist dat de effecten die verhandeld worden, werden geregistreerd overeenkomstig de Securities Act. Section 4 van de Securities Act bepaalt dat transacties die worden gedaan door anderen dan de emittent, underwriter of handelaar in effecten ( dealer ) niet onderworpen zijn aan de registratie overeenkomstig Section Dit zullen nooit beursgenoteerde aandelen kunnen zijn aangezien deze altijd eerst geregistreerd zullen moeten worden door de emittent vooraleer ze aangeboden kunnen worden op de primaire markt. Ten tweede is er de vrijstelling voor private plaatsingen ( private placements ). Het Congress stelt transacties vrij van registratie die geen public offering uitmaken maar voerde geen definitie van dit begrip in. Uiteindelijk werd een invulling gegeven aan dit begrip door het hooggerechtshof van de VS in de zaak SEC v. Ralston Purina Co. 33. Het hooggerechtshof was van oordeel dat een transactie die een public offering uitmaakt een transactie is die wordt gedaan aan personen die geacht worden voor zichzelf te kunnen instaan 34. De oplossing van het probleem van wat verstaan moet worden onder public offering was eigenlijk een schijnoplossing want wie zijn those who are shown to be able to fend for themselves? De invulling van deze formule was een taak die werd ingevuld door de SEC door het uitvaardigen van Regulation D. Door de invoering van de SEC van de regelen uit het zogenaamde regulation D (dit zijn regels uit titel 17 van de C.F.R t.e.m. 17 C.F.R ) zijn kleine bedrijven die een zogenaamde limited offering doen (een bedrag dat 5 miljoen USD niet te boven gaat) vrijgesteld van de verplichtingen uit C.F.R C.F.R Men maakt voor beurshandelaren een onderscheid tussen brokers (effectenmakelaars) en dealers. Effectenmakelaars zijn leden van de beurs en handelen in eigen naam, voor rekening van derden. Eigenlijk zijn het personen die bemiddelen tussen kopers en verkopers. Voor het begrip dealer bestaat geen vertaling die de eigenschappen van deze categorie omvat. De dealer werkt niet in opdracht maar handelt uitsluitend voor eigen rekening. 33 SEC v. Ralston Purina Co., 200 F.2d. 85, 93 (8th Cir. 1952). 34 a transaction not involving any public offering is an offering to those who are shown to be able to fend for themselves 18

20 Hoofdstuk I. Grensoverschrijdende werking van Amerikaans effectenrecht Section 5. Om in aanmerking te komen voor de vrijstellingen die regulation D bieden, moet men eerst en vooral voldoen aan de algemene voorwaarden die naar voren worden geschoven in 17 C.F.R Het gaat bijvoorbeeld om het feit dat elk aanbod dat deel uitmaakt van een Reg D offering moet voldoen aan alle voorwaarden die worden gesteld door Regulation D (d.w.z. alle aanbiedingen en verkopen die worden gedaan 6 maanden voorafgaand aan de start van het Reg D offering, en alle aanbiedingen 6 maanden na de beëindiging van het Reg D offering zullen niet worden aanzien als deel uitmakende van dat aanbod, behalve wanneer er tijdens deze periodes er door of voor de emittent geen aanbiedingen of verkopen geschieden van aandelen van dezelfde aard of categorie). Verder is het ook noodzakelijk dat er bepaalde informatie wordt publiek gemaakt 35, er geen algemene bekendmaking gebeurt van het feit dat de effecten worden aangeboden (bv. d.m.v. advertenties) 36, en worden er beperkingen opgelegd aan de wederverkoop van de effecten die verworven werden onder een Reg D offering. 1. Rule 504 De eerste vrijstelling vinden we in Rule 504 (17 C.F.R ) en stelt aanbiedingen of verkopen van effecten vrij van registratie indien deze beperkt blijven tot ten hoogste 1 miljoen USD gedaan in een periode van 12 maanden. Deze vrijstelling mag worden gebruikt door bedrijven die niet onder de rapporteringsverplichtingen van de Exchange Act vallen ( Section 12(b) en 15(d) ) en geen blanc check companies zijn Rule 505 Rule 505 stelt aanbiedingen en verkopen (gedaan tijdens een periode van 12 maanden) van effecten vrij die het bedrag van 5 miljoen USD niet overschrijden. De emittent mag de effecten niet verkopen aan meer dan 35 personen. Enkel indien hij er niet op de hoogte van was dat de effecten in werkelijkheid aan meer dan 35 personen werden verkocht komt het aanbod toch in aanmerking voor de vrijstelling. 3. Rule 506 Rule 506 stelt geen maximum in termen van een bepaald bedrag, maar houdt enkel rekening met de aard van personen aan wie de effecten worden verkocht of aangeboden. Het mag niet gaan om zogenaamde C.F.R (b) C.F.R (c) bevat een lijst met voorbeelden van wat onder deze noemer ( general solicitation ) moet worden begrepen. 37 De SEC omschrijft blanc check companies als bedrijven die zich nog in een ontwikkelingsfase bevinden en geen specifiek business plan of specifieke doelstellingen hebben. Het zijn meestal kleine bedrijven die eigenlijk enkel open staan voor speculatieve investeerders. Door de aard van deze bedrijven staan ze niet open voor vrijstellingen die de SEC biedt (zie ook: 19

Corporate Governance Charter

Corporate Governance Charter Corporate Governance Charter Dealing Code Hoofdstuk Twee Euronav Corporate Governance Charter December 2005 13 1. Inleiding Op 9 december 2004 werd de Belgische Corporate Governance Code door de Belgische

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening I. Inleiding Advies van 4 maart 2013 1. Zowel het volledig

Nadere informatie

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) 1. Wat is FATCA?

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) 1. Wat is FATCA? Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) 1. Wat is FATCA? FATCA, de Amerikaanse Foreign Account Tax Compliance Act is een belangrijke ontwikkeling in de strijd tegen belastingontduiking door Amerikanen

Nadere informatie

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen SAMENVATTING Dit hoofdstuk is een samenvatting (de Samenvatting) van de essentiële kenmerken en risico s met betrekking tot de Uitgevende instelling(stichting administratie kantoor aandelen Triodos Bank),

Nadere informatie

Mededeling CBFA_2010_28 dd. 20 december 2010

Mededeling CBFA_2010_28 dd. 20 december 2010 Mededeling _2010_28 dd. 20 december 2010 Openbare aanbieding van obligaties en toelating van obligaties tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en invoering van een versnelde procedure voor de

Nadere informatie

Aankondiging claimemissie. 4 juli 2013

Aankondiging claimemissie. 4 juli 2013 Aankondiging claimemissie 4 juli 2013 Disclaimers Deze materialen zijn niet bestemd om te worden vrijgegeven, verspreid of gepubliceerd, direct of indirect, geheel of ten dele, in de Verenigde Staten,

Nadere informatie

Bijlage bij Agendapunt 7

Bijlage bij Agendapunt 7 Royal Imtech N.V. Bijlage bij Agendapunt 7 Claimemissie -2-1. Aanbeveling De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zijn van oordeel dat de Uitgifte in het belang is van Royal Imtech N.V., haar

Nadere informatie

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V.

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V. REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V. De Raad van Commissarissen heeft in overleg met de Raad van Bestuur het volgende Reglement vastgesteld I INLEIDING 1.1 Dit reglement

Nadere informatie

UITOEFENING VAN DE OVERTOEWIJZINGSOPTIE EN VERSTRIJKEN VAN DE STABILISATIEPERIODE IN VERBAND MET DE EERSTE OPENBARE AANBIEDING

UITOEFENING VAN DE OVERTOEWIJZINGSOPTIE EN VERSTRIJKEN VAN DE STABILISATIEPERIODE IN VERBAND MET DE EERSTE OPENBARE AANBIEDING Gereglementeerde informatie UITOEFENING VAN DE OVERTOEWIJZINGSOPTIE EN VERSTRIJKEN VAN DE STABILISATIEPERIODE IN VERBAND MET DE EERSTE OPENBARE AANBIEDING Luik, België, 30 juli 2015-17.45 CEST Mithra Pharmaceuticals

Nadere informatie

Balta Group NV kondigt het einde van de stabilisatieperiode betreffende haar beursgang aan

Balta Group NV kondigt het einde van de stabilisatieperiode betreffende haar beursgang aan Balta Group NV kondigt het einde van de stabilisatieperiode betreffende haar beursgang aan Sint-Baafs-Vijve, België (3 juli 2017) Balta Group NV ( Balta of de Vennootschap ) kondigt vandaag het einde van

Nadere informatie

Ondernemingsnummer 0860.409.202

Ondernemingsnummer 0860.409.202 EXMAR naamloze vennootschap De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen Rechtspersonenregister : Antwerpen BTW-nummer BE 860.409.202. Ondernemingsnummer 0860.409.202 KAPITAALVERHOGING STATUTENWIJZIGINGEN Er blijkt

Nadere informatie

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen De Gerlachekaai 20 te 2000 Antwerpen BTW BE 0860 409 202 RPR Antwerpen UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

TITEL I DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE DEFINITIE VAN MIDDELGROTE, KLEINE EN MICRO-ONDERNEMINGEN

TITEL I DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE DEFINITIE VAN MIDDELGROTE, KLEINE EN MICRO-ONDERNEMINGEN BIJLAGE 1 MKB-definitie AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 6 mei 2003 betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 1422) (2003/361/EG)

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN EN AUSTRALIË

DIT DOCUMENT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN EN AUSTRALIË VOORWAARDEN BETREFFENDE HET KEUZEDIVIDEND Persbericht Gereglementeerde informatie Maandag 18 mei 2015 (na beurstijd) Montea Management NV, met maatschappelijke zetel in 9320 Erembodegem, Industrielaan

Nadere informatie

Jaarverslag overeenkomstig artikel 66 van de Wet van 16 Juni Jaarverslag overeenkomstig artikel 66 van de Wet van 16 Juni 2006.

Jaarverslag overeenkomstig artikel 66 van de Wet van 16 Juni Jaarverslag overeenkomstig artikel 66 van de Wet van 16 Juni 2006. Jaarverslag overeenkomstig artikel 66 van de Wet van 16 Juni 2006 Jaarverslag overeenkomstig artikel 66 van de Wet van 16 Juni 2006 24 Maart 2011 Inleiding Overeenkomstig artikel 66 van de Wet van 16 juni

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 Bijgaande informatie betreft gereglementeerde informatie in de zin van het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen (afdeling Mechelen) (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

OPTION NAAMLOZE VENNOOTSCHAP GASTON GEENSLAAN 14 3001 HEVERLEE BTW BE 0429.375.448 RPR LEUVEN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPTION NAAMLOZE VENNOOTSCHAP GASTON GEENSLAAN 14 3001 HEVERLEE BTW BE 0429.375.448 RPR LEUVEN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS OPTION NAAMLOZE VENNOOTSCHAP GASTON GEENSLAAN 14 3001 HEVERLEE BTW BE 0429.375.448 RPR LEUVEN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Vermits op de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier. Ref: Accom AFWIJKING 2004/1

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier. Ref: Accom AFWIJKING 2004/1 ADVIES- EN CONTROLECOMITE OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS Ref: Accom AFWIJKING 2004/1 Samenvatting van het advies met betrekking tot een vraag om afwijking van de regel die het bedrag beperkt

Nadere informatie

AANDELEN OP NAAM INSCHRIJVINGSFORMULIER B ONVERDEELDHEID

AANDELEN OP NAAM INSCHRIJVINGSFORMULIER B ONVERDEELDHEID Naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 1120 Neder-Over-Heembeek (Brussel), Ransbeekstraat 310 Ondernemingsnummer BE0403.091.220 OPENBARE AANBIEDING VAN NIEUWE AANDELEN

Nadere informatie

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV van 30 maart 2011

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV van 30 maart 2011 Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV van 30 maart 2011 Dit document bevat een toelichting bij de belangrijkste punten van de agenda van

Nadere informatie

CE Credit Management III B.V.

CE Credit Management III B.V. CE Credit Management III B.V. (een besloten vennootschap naar Nederlands recht met statutaire zetel te Barendrecht) Supplement op het prospectus in verband met de aanbieding en uitgifte van maximaal 50.000

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout TOELICHTING Buitengewone Algemene Vergadering te houden op donderdag 14 november

Nadere informatie

Jaarverslag overeenkomstig artikel 66 van de Wet van 16 Juni Jaarverslag overeenkomstig artikel 66 van de Wet van 16 Juni 2006.

Jaarverslag overeenkomstig artikel 66 van de Wet van 16 Juni Jaarverslag overeenkomstig artikel 66 van de Wet van 16 Juni 2006. Jaarverslag overeenkomstig artikel 66 van de Wet van 16 Juni 2006 Jaarverslag overeenkomstig artikel 66 van de Wet van 16 Juni 2006 19 Maart 2012 Inleiding Overeenkomstig artikel 66 van de Wet van 16 juni

Nadere informatie

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 UITGIFTE VAN 250.000.000 EUR CONVERTEERBARE OBLIGATIES TERUGBETAALBAAR IN 2009 MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

Vereniging AEGON en AEGON N.V. kondigen niet-verwaterende vermogensherstructurering aan

Vereniging AEGON en AEGON N.V. kondigen niet-verwaterende vermogensherstructurering aan Persbericht Vereniging AEGON en AEGON N.V. kondigen niet-verwaterende vermogensherstructurering aan VERENIGING AEGON S FINANCIËLE POSITIE ZAL SUBSTANTIEEL VERSTERKT WORDEN AEGON N.V. S ( AEGON ) EIGEN

Nadere informatie

* * * * * * Overwegende dat het onderzoek tot de volgende vaststellingen heeft geleid:

* * * * * * Overwegende dat het onderzoek tot de volgende vaststellingen heeft geleid: MINNELIJKE SCHIKKING AANVAARD DOOR HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FSMA EN WAARMEE ECOPOWER CVBA HEEFT INGESTEMD Deze minnelijke schikking, waarmee de CVBA Ecopower op 14 december 2012 voorafgaandelijk heeft

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995

Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Tekst geldend op: 13-01-2004) Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995 De Minister van Financiën; Gelet op de artikelen 4, eerste lid, 5, tweede lid, 10, eerste lid, en 22, vijfde lid,

Nadere informatie

Wijziging SEC-regels en unsponsored ADRs

Wijziging SEC-regels en unsponsored ADRs Wijziging SEC-regels en unsponsored ADRs M r. E. M. D a s * Inleiding Met ingang van 10 oktober 2008 heeft de U.S. Securities and Exchange Commission (hierna: SEC) Rule 12g3-2(b) onder de U.S. Securities

Nadere informatie

Q&A met betrekking tot een claimemissie. Schiphol, 24 november 2014. 1 Q&A met betrekking tot een claimemissie

Q&A met betrekking tot een claimemissie. Schiphol, 24 november 2014. 1 Q&A met betrekking tot een claimemissie Q&A met betrekking tot een claimemissie Schiphol, 24 november 2014 1 Q&A met betrekking tot een claimemissie Wereldhave Q&A met betrekking tot een claimemissie NIET BESTEMD VOOR PUBLICATIE Of VERSPREIDING

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

Verhandelingsreglement Regels ter voorkoming van marktmisbruik

Verhandelingsreglement Regels ter voorkoming van marktmisbruik Verhandelingsreglement 2015 Verhandelingsreglement Regels ter voorkoming van marktmisbruik update 12 januari 2015 Inhoud I. Beleidsverklaring... 3 II. Gedragscode... 3 1. Naleving van de Wet... 4 2. Compliance

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Gebruik makend van haar prerogatieven in het kader van het toegestane

Nadere informatie

Identiteit van de uiteindelijk begunstigden van een vennootschap

Identiteit van de uiteindelijk begunstigden van een vennootschap Identiteit van de uiteindelijk begunstigden van een vennootschap Argenta Spaarbank nv Dienst Personenbeheer Belgiëlei 49-53, 2018 ANTWERPEN FSMA 27316 RPR Antwerpen btw BE 0404.453.574 Kenmerk: PBUBOA

Nadere informatie

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap)

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) RPR Griffie van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel BTW BE-0448.332.911 -------------------------------

Nadere informatie

Redenen voor het aanbod en gebruik van de netto-opbrengsten

Redenen voor het aanbod en gebruik van de netto-opbrengsten Comm. VA Wereldhave Belgium SCA Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap Société Immobilière Réglementée publique Gereglementeerde informatie 26/01/2015 - embargo tot 13:00 De informatie die volgt

Nadere informatie

Dit artikel uit Vennootschap & Onderneming is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor anonieme bezoeker. Gelijkwaardigheid.

Dit artikel uit Vennootschap & Onderneming is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor anonieme bezoeker. Gelijkwaardigheid. tschap eming Gelijkwaardigheid van standaarden voor jaarrekeningen van niet-eu-landen Inleiding De Transparantierichtlijn bevat (onder meer) voorschriften ten aanzien van informatie die openbaar gemaakt

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate the art of creating value in retail estate KAPITAALVERHOGING VAN 72.300.680 EUR OPENBAAR AANBOD TOT INSCHRIJVING MET VOORKEURRECHT VOOR DE BESTAANDE AANDEELHOUDERS OP MAXIMAAL 1.453.280 NIEUWE AANDELEN.

Nadere informatie

Euronav Naamloze Vennootschap De Gerlachekaai Antwerpen Rechtspersonenregister Antwerpen BTW BE

Euronav Naamloze Vennootschap De Gerlachekaai Antwerpen Rechtspersonenregister Antwerpen BTW BE Euronav Naamloze Vennootschap De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen Rechtspersonenregister Antwerpen BTW BE 0860.402.767 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR MET BETREKKING TOT DE OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 023 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet toezicht financiële verslaggeving in verband met de herziene richtlijn prospectus

Nadere informatie

GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012

GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012 GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012 Deze Gids is opgesteld met als doel om bepaalde nieuwe bepalingen toe te lichten die van toepassing zijn op de volgende gewone algemene

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

SOVAL INVEST NV INFORMATIE MEMORANDUM

SOVAL INVEST NV INFORMATIE MEMORANDUM SOVAL INVEST NV Naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te [ ] INFORMATIE MEMORANDUM met betrekking tot een private plaatsing van obligaties met een duurtijd van 5 jaar en een jaarlijkse intrestvoet

Nadere informatie

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Versie oktober 2007 FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Fortis Investment Management Netherlands N.V. is statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudend te 1101 BH Amsterdam

Nadere informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie Openbare aanbieding tot inschrijving op maximaal 2.697.777 Nieuwe Aandelen in het kader van een kapitaalverhoging in geld met Voorkeurrecht voor een bedrag van maximaal 99.817.749 Aanvraag voor toelating

Nadere informatie

Persbericht Gereglementeerde informatie

Persbericht Gereglementeerde informatie Onderstaande informatie mag in geen andere landen dan België onder het publiek worden verspreid. De woorden die met een hoofdletter beginnen hebben dezelfde betekenis als in de Verrichtingsnota. Openbaar

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2015/XX - Verrichtingen met betrekking tot inschrijvingsrechten. Ontwerpadvies van 9 september 2015

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2015/XX - Verrichtingen met betrekking tot inschrijvingsrechten. Ontwerpadvies van 9 september 2015 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XX - Verrichtingen met betrekking tot inschrijvingsrechten Ontwerpadvies van 9 september 2015 In het kader van een individuele vraagstelling omtrent

Nadere informatie

REGELS TER VOORKOMING VAN MISBRUIK VAN VOORKENNIS EN MARKTMANIPULATIE

REGELS TER VOORKOMING VAN MISBRUIK VAN VOORKENNIS EN MARKTMANIPULATIE BIJLAGE 3 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER REGELS TER VOORKOMING VAN MISBRUIK VAN VOORKENNIS EN MARKTMANIPULATIE Oorspronkelijke versie goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 4 oktober 2007. Bijwerking

Nadere informatie

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR (Hierna, de Vennootschap )

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR (Hierna, de Vennootschap ) PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256 (Hierna, de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen

Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen Mei en september 2006 Conform artikel 11 van het koninklijk besluit

Nadere informatie

Balta Group NV kondigt de finale prijs en de resultaten van haar beursgang ter waarde van 204 miljoen aan

Balta Group NV kondigt de finale prijs en de resultaten van haar beursgang ter waarde van 204 miljoen aan DIT PERSBERICHT IS ENKEL VOOR INFORMATIEVE DOELEINDEN EN VORMT GEEN AANBOD TOT VERKOOP OF EEN UITNODIGING TOT ENIG BOD OM EFFECTEN TE KOPEN. DIT PERSBERICHT BEVAT NIET ALLE INFORMATIE DIE WEZENLIJK IS

Nadere informatie

TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Troonstraat 130 RPR Rechtsgebied Brussel

TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Troonstraat 130 RPR Rechtsgebied Brussel TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Troonstraat 130 RPR 0412.101.728 Rechtsgebied Brussel Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig de bepalingen

Nadere informatie

MINNELIJKE SCHIKKING GEFORMULEERD DOOR DE AUDITEUR VAN DE FSMA EN WAARMEE GROENKRACHT CVBA IN VEREFFENING HEEFT INGESTEMD

MINNELIJKE SCHIKKING GEFORMULEERD DOOR DE AUDITEUR VAN DE FSMA EN WAARMEE GROENKRACHT CVBA IN VEREFFENING HEEFT INGESTEMD MINNELIJKE SCHIKKING GEFORMULEERD DOOR DE AUDITEUR VAN DE FSMA EN WAARMEE GROENKRACHT CVBA IN VEREFFENING HEEFT INGESTEMD Deze minnelijke schikking, waarmee Groenkracht CVBA in vereffening op 18 juni 2015

Nadere informatie

Deze 3 verslagen dienen in onderlinge samenhang te worden gelezen en kunnen niet afzonderlijk van elkaar worden gezien of gebruikt.

Deze 3 verslagen dienen in onderlinge samenhang te worden gelezen en kunnen niet afzonderlijk van elkaar worden gezien of gebruikt. Hoofding van het kantoor XYZ Verslagen van de bedrijfsrevisor (1) aan de raad van bestuur (2) van de Vlaamse rechtspersoon in uitvoering van artikel 9 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september

Nadere informatie

Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering

Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering Mededeling FSMA_2013_06 dd. 27 februari 2013 Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering Toepassingsveld: De Belgische emittenten waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de

Nadere informatie

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122.

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122. de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 35 88 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Mededeling Brussel, 2 juni 2017 Kenmerk: NBB_2017_18 uw correspondent:

Nadere informatie

Euronext Brussels SA / NV, Rue du Marquis, 1 b.1, Markiesstraat Brussels Belgium

Euronext Brussels SA / NV, Rue du Marquis, 1 b.1, Markiesstraat Brussels Belgium Euronext Rule Book BOOK II: SPECIFIEKE REGELS VOOR EURONEXT BRUSSELS UITGIFTEDATUM: 27 FEBRUARI 2017 DATUM VAN INWERKINGTREDING: 06 MAART 2017 Euronext Brussels SA / NV, Rue du Marquis, 1 b.1, Markiesstraat

Nadere informatie

VERSOEPELING VAN DE VOORWAARDEN VOOR HET AANHOUDEN VAN HET SOLVAC-AANDEEL

VERSOEPELING VAN DE VOORWAARDEN VOOR HET AANHOUDEN VAN HET SOLVAC-AANDEEL Brussel, 1 oktober 2015 VERSOEPELING VAN DE VOORWAARDEN VOOR HET AANHOUDEN VAN HET SOLVAC-AANDEEL Er wordt aan herinnerd dat krachtens de artikelen 6 tot 8 van de statuten alle Solvacaandelen op naam zijn

Nadere informatie

Oproeping buitengewone algemene vergadering van Arseus

Oproeping buitengewone algemene vergadering van Arseus Oproeping buitengewone algemene vergadering van Arseus Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Textielstraat 24, 8790 Waregem Btw BE 0890.535.026 RPR Kortrijk

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/XX Toelichting omtrent het niet-gebruik van de waarderingsgregels op basis van de waarde in het economisch verkeer voor de financiële instrumenten

Nadere informatie

SAMENVATTING. Credit Suisse International

SAMENVATTING. Credit Suisse International SAMENVATTING Credit Suisse International Tot EUR 30.000.000 Automatisch Terugbetaalbare Indexgerelateerde Notes (Auto-Callable Index-linked Notes) met vervaldatum in 2013, Serie NCSI 2007-1634 (de Effecten

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 17.03.2004 COM(2004)190 definitief 2004/0064 (CNS) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting van een overeenkomst tussen de Europese

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VGP NV Spinnerijstraat 12 9240 Zele Ondernemingsnummer 0887.216.042 (RPR Gent, afdeling Dendermonde) BTW BE 0887.216.042 www. vgpparks.eu (de Vennootschap ) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO 10 MEI 2017

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO 10 MEI 2017 Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE

Nadere informatie

Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan Calesbergdreef Schoten (RPR Antwerpen)

Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan Calesbergdreef Schoten (RPR Antwerpen) Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan Calesbergdreef 5 2900 Schoten 0404.491.285 (RPR Antwerpen) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op 4

Nadere informatie

Fon algemene voorwaarden & aankoopbeleid

Fon algemene voorwaarden & aankoopbeleid Fon algemene voorwaarden & aankoopbeleid Definities Voorwaarden: Deze materiaal verkoopvoorwaarden (hierna MVV ). Fon Technology, S.L.: Het bedrijf dat de producten, die via deze website aan de klanten

Nadere informatie

Belangrijkste gegevens van het dossier

Belangrijkste gegevens van het dossier Advies- en controlecomité op de onafhankelijkheid van de commissaris Ref : Accom AFWIJKING 2006/9 Samenvatting van het advies dd. 21 september 2006 met betrekking tot een vraag om afwijking van de regel

Nadere informatie

RAAD advies van 7 januari De rol van de commissaris-revisor inzake halfjaarlijkse en jaarlijkse communiqués van beursgenoteerde vennootschappen

RAAD advies van 7 januari De rol van de commissaris-revisor inzake halfjaarlijkse en jaarlijkse communiqués van beursgenoteerde vennootschappen RAAD advies van 7 januari 2000 De rol van de commissaris-revisor inzake halfjaarlijkse en jaarlijkse communiqués van beursgenoteerde vennootschappen Het koninklijk besluit van 3 juli 1996 betreffende de

Nadere informatie

Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder wet: Wet op het financieel toezicht.

Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder wet: Wet op het financieel toezicht. Besluit van [datum] houdende bepalingen ter uitvoering van artikel 5:81, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht (Vrijstellingsbesluit overnamebiedingen Wft) Op voordracht van Onze Minister van

Nadere informatie

VOORBEHOUDEN AAN HET GROUP MANAGEMENT COMMITTEE GROUP MANAGEMENT COUNCIL EN SLEUTELLEDEN VAN HET LEADERSHIP TEAM VAN TESSENDERLO GROUP

VOORBEHOUDEN AAN HET GROUP MANAGEMENT COMMITTEE GROUP MANAGEMENT COUNCIL EN SLEUTELLEDEN VAN HET LEADERSHIP TEAM VAN TESSENDERLO GROUP VOORNAAMSTE VOORWAARDEN EN MODALITEITEN BETREFFENDE DE UITGIFTE VAN WARRANTS VAN TESSENDERLO CHEMIE NV VOORBEHOUDEN AAN HET GROUP MANAGEMENT COMMITTEE GROUP MANAGEMENT COUNCIL EN SLEUTELLEDEN VAN HET LEADERSHIP

Nadere informatie

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap )

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap ) Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486 (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014

OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INZAKE DE OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INZAKE DE OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 VAN HET WETBOEK

Nadere informatie

AANDELEN OP NAAM INSCHRIJVINGSFORMULIER A VOLLE EIGENDOM

AANDELEN OP NAAM INSCHRIJVINGSFORMULIER A VOLLE EIGENDOM Naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 1120 Neder-Over-Heembeek (Brussel), Ransbeekstraat 310 Ondernemingsnummer BE0403.091.220 OPENBARE AANBIEDING VAN NIEUWE AANDELEN

Nadere informatie

EMPEN C REDIT L INKED N OTE

EMPEN C REDIT L INKED N OTE EMPEN C REDIT L INKED N OTE per juli 2011 Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico De Europese rente staat momenteel op

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate Naamloze vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 the art of creating

Nadere informatie

het commissarisverslag 2013 ERRATUM

het commissarisverslag 2013 ERRATUM VERSLAG VAN DE COMMISSARIS AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE NV OVER HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 20 Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen 30) en de toelichting. Verslag over Oordeel met

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 4, vierde lid, van het Besluit marktmisbruik Wft;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 4, vierde lid, van het Besluit marktmisbruik Wft; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8349 12 mei 2011 Regeling van de Minister van Financiën van 4 mei 2011, nr. FM/2011/8728M, tot aanwijzing van categorieën,

Nadere informatie

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Deze nota tracht de belangrijkste

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie. (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

Publicatieblad van de Europese Unie. (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 2.6.2015 L 135/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2015/850 VAN DE COMMISSIE van 30 januari 2015 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 241/2014 tot

Nadere informatie

BinckBank kondigt een 3 voor 2 claimemissie aan ter waarde van 385 miljoen tegen een uitgifteprijs van 8,32 per nieuw aandeel

BinckBank kondigt een 3 voor 2 claimemissie aan ter waarde van 385 miljoen tegen een uitgifteprijs van 8,32 per nieuw aandeel Dit document is een vertaling van een oorspronkelijk in de Engelse taal opgesteld bericht en wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden verstrekt. In geval van verschillen tussen beide versies prevaleert

Nadere informatie

Beleid Regulering Eerlijke Bekendmaking

Beleid Regulering Eerlijke Bekendmaking Beleid Regulering Eerlijke Bekendmaking Crawford & Company (het "Bedrijf") wil tijdige en geloofwaardige informatie bieden ten aanzien van het Bedrijf en haar aandelen in overeenstemming met alle geldende

Nadere informatie

ANNEX II BIJ DE AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ROYAL IMTECH N.V. TE HOUDEN OP 8 OKTOBER 2013

ANNEX II BIJ DE AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ROYAL IMTECH N.V. TE HOUDEN OP 8 OKTOBER 2013 ANNEX II BIJ DE AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ROYAL IMTECH N.V. TE HOUDEN OP 8 OKTOBER 2013 Deze Annex II bevat voorgestelde voorwaarden (de "Conversievoorwaarden")

Nadere informatie

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel) INFORMATIEVE NOTA

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel)  INFORMATIEVE NOTA Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIEVE NOTA Brussel, 21 april 2016 Ter attentie van de aandeelhouders,

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS KEYWARE TECHNOLOGIES Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan Ikaros Business Park Ikaroslaan 24 1930 Zaventem Ondernemingsnummer: RPR 0458.430.512 (Brussel)

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN CLEARINGOVEREENKOMST VOOR CLIËNTEN VAN CAESAR CAPITAL B.V. EN INTERACTIVE BROKERS (U.K.) LIMITED

KENNISGEVING VAN CLEARINGOVEREENKOMST VOOR CLIËNTEN VAN CAESAR CAPITAL B.V. EN INTERACTIVE BROKERS (U.K.) LIMITED KENNISGEVING VAN CLEARINGOVEREENKOMST VOOR CLIËNTEN VAN CAESAR CAPITAL B.V. EN INTERACTIVE BROKERS (U.K.) LIMITED Dit document is een Nederlandse vertaling van het Engelstalige document Notice of clearing

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV die in Brussel zal worden gehouden op 30 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV die in Brussel zal worden gehouden op 30 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV die in Brussel zal worden gehouden op 30 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Indien u zich op deze Vergadering wenst te laten vertegenwoordigen,

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T. Royal Delft maakt inschrijving van 68,3% op de claimemissie bekend

P E R S B E R I C H T. Royal Delft maakt inschrijving van 68,3% op de claimemissie bekend P E R S B E R I C H T Royal Delft maakt inschrijving van 68,3% op de claimemissie bekend Delft (Nederland), 23 september 2008 Via uitoefening van inschrijfrechten is ingeschreven op 320.904 nieuwe gewone

Nadere informatie

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier ADVIES- EN CONTROLECOMITÉ OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier ADVIES- EN CONTROLECOMITÉ OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS ADVIES- EN CONTROLECOMITÉ OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS Ref : Accom AFWIJKING 2005/1 Samenvatting van het advies dd. 17 mei 2005 met betrekking tot een vraag om afwijking van de regel die

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

REGLEMENT EXECUTIVE COMMITTEE POSTNL N.V. Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 29 september 2017

REGLEMENT EXECUTIVE COMMITTEE POSTNL N.V. Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 29 september 2017 REGLEMENT EXECUTIVE COMMITTEE POSTNL N.V. Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 29 september 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina Introductie; Definities....3 Hoofdstuk I. Hoofdstuk II. Hoofdstuk III. Hoofdstuk

Nadere informatie

1. Verslag van de Raad van Bestuur dd. 07/09/2010 dat de omstandige verantwoording inhoudt van het

1. Verslag van de Raad van Bestuur dd. 07/09/2010 dat de omstandige verantwoording inhoudt van het Etn. Franz Colruyt Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg, 196 1500 Halle BTW BE 0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot een Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN

TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN 1. Inleiding Op 9 april 2014 maakte de Europese Commissie aan het Europees Parlement een voorstel van richtlijn over

Nadere informatie

FSMA_2015_18 dd. 10/12/2015 Aanbevelingen met betrekking tot persberichten over transparantiekennisgevingen

FSMA_2015_18 dd. 10/12/2015 Aanbevelingen met betrekking tot persberichten over transparantiekennisgevingen Mededeling FSMA_2015_18 dd. 10/12/2015 Aanbevelingen met betrekking tot persberichten over transparantiekennisgevingen (artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007) Toepassingsgebied: Het toepassingsgebied

Nadere informatie

Royal Imtech N.V. ( Imtech ) Q&A met betrekking tot de claimemissie

Royal Imtech N.V. ( Imtech ) Q&A met betrekking tot de claimemissie Royal Imtech N.V. ( Imtech ) Q&A met betrekking tot de claimemissie Deze vragen zijn bedoeld om inzicht te geven in de werking van de claimemissie, alle informatie over de claimemissie is opgenomen in

Nadere informatie