Artikel 1. Definities

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Artikel 1. Definities"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden Begin een Blog.nl Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op internet applicatie Begin een Blog. Begin een Blog is een product van KevinDigitaal. Artikel 1. Definities 1.1. Begin een Blog: Is een geregistreerd handelsnaam onder het bedrijf KevinDigitaal, dat is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer en de leverancier van de applicatie Klant: De natuurlijk persoon of rechtspersoon met wie Begin een Blog de overeenkomst heeft gesloten dan wel de gebruiker van de applicatie Applicatie: Begin een Blog is de naam van de internat applicatie welke door KevinDigitaal aan de klant ter beschikking wordt gesteld Overeenkomst: De overeenkomst voor gebruik van de applicatie door klant Partij: Iedere partij bij de overeenkomst Website: BeginEenBlog.nl, BegineenBlog.com 1.7. Manager: manager.begineenblog.nl 1.8. Algemene Voorwaarden: Onderhavige algemene voorwaarden. Artikel 2. Toepasselijkheid 2.1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Begin een Blog zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij christelijk uitdrukkelijk ander is overeengekomen Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Begin een Blog, voor de uitvoerig waarbij derden dienen te worden betrokken Bij ingebruikname van de applicatie verlaat de gebruiker zich bekend en akkoord met deze bepalingen De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Begin een Blog en de klant in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen Indien onduidelijkheid bestaat over een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen Indien de opdrachtgever zich registreert bij Begin een Blog, garandeert de opdrachtgever achttien (18) jaar of ouder te zijn althans toestemming te hebben van een wettelijke vertegenwoordiger. Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst 3.1. Klant gaat de overeenkomst met Begin een Blog aan door zich te registreren voor een betaald danwel onbetaald abonnement via het aanmeldformulier op de Website of Manager Begin een Blog heeft het recht, zonder opgaaf van reden, de klant te weigeren. Artikel 4. Duur en beëindiging 4.1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor een duur van minimaal één (1) maand. De overeenkomst wordt daarna, zonder opzegging, steeds verlengd met eenzelfde duur De Overeenkomst kan door een partij worden opgezegd met inachtneming zonder opzegtermijn, welke opzegging zonder reden en motivering mag plaatsvinden Indien klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is Begin een Blog gerechtigd de overeenkomst op te schorten dan wel te beëindigen Begin een Blog zal na beëindiging van de overeenkomst de gegevens van de klant kosteloos voor minimaal één (1) maand archiveren. Indien de klant besluit om zijn account opnieuw te laten

2 activeren kunnen de gearchiveerde gegevens op verzoek van de klant kosteloos beschikbaar worden gesteld. Artikel 5. Gebruikersvoorwaarden van de dienst 5.1. Klant bepaalt zelf welke informatie met behulp van de dienst wordt opgeslagen en/of uitgewisseld. begin een Blog aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van de dienst opgeslagen en/of uitgewisselde informatie. Klant vrijwaart Begin een Blog hierbij vooraanspraken van derden Klant moet het wachtwoord voor toegang to de dienst geheim houden. Begin een Blog is niet verantwoordelijk voor misbruik van wachtwoorden en mag ervan uitgaan dat een klant, die zich aanmeldt op de dienst, ook daadwerkelijk de klant is Klant zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door Begin een Blog mag worden verwacht van een zorgvuldig gebruiker van de dienst Pornografische inhoud in niet toegestaan Geen warez/hacking/phishing sites Geen massa-mailing (het account wordt automatisch geschorst als je grote hoeveelheden e- mail probeert te versturen). Als je software dergelijke functies ondersteunen, schakel die functies direct uit Het is niet toegestaan bestands- of foto sharing site te maken Website chat, proxies en download scripts zijn niet toegestaan Paid-to-surf, auto-surf, buxton en andere, vergelijkbare scripts zijn niet toegestaan Je mag geen spelletjes zoals ogame, mafia enzovoorts bij ons onderbrengen Gekraakte software zoals IP.Boards, vbulletin of Datalife engine zijn niet toegestaan Een account mag niet gebruikt worden om alleen bestanden op te slaan. Alle accounts moeten normale inhoud hebben Sites gerelateerd aan torrents/trackers mogen niet gehost worden Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of overeenkomst behoudt Begin een Blog zich het recht voor haar verplichtingen jegens klant op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien deze handelt, of redelijkerwijs wordt vermoed te handelen in strijd met de artikelen in deze Algemene Voorwaarden zonder dat Begin een Blog tot enige schadevergoeding dan wel restitutie van de vergoeding voor de dienst is gehouden. Artikel 6. Je zult de dienst niet gebruiken voor: 6.1. Uploaden, plaatsen, en, versturen of anderzijds beschikbaar maken van Inhoud die illegaal, schadelijk, dreigend, grof, storend, onrechtmatig, lasterlijk, vulgair, obsceen, smadelijk, inbreukmakend op iemands privacy, haatdragend of racistisch, etnisch of anderszins verwerpelijk is; 6.2. Minderjarigen schaden op welke manier dan ook; 6.3. Het imiteren van een persoon of entiteit Smeden headers of het manipuleren van identificatoren, teneinde de oorsprong van Content die via de dienst te verbergen; 6.5. Uploaden, plaatsen, en, versturen of anderzijds beschikbaar maken van alle inhoud die u niet het recht hebben om beschikbaar te maken onder enige wet of contractuele of fiduciaire relaties (zoals voorkennis, leerde eigendommen, vertrouwelijke gegevens of openbaar gemaakt als onderdeel van een arbeidsrelatie of krachtens een geheimhoudingsovereenkomst); 6.6. Uploaden, plaatsen, , versturen of anderzijds beschikbaar maken van inhoud die een patent, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht of andere eigendomsrechten van een andere partij schend Uploaden, plaatsen, en, versturen of anderzijds beschikbaar maken van ongewenste of niet toegestane advertenties, promotiematerial, ongewenste , spam, kettingbrieven, piramidesystemen of een andere vorm van aandringen tenzij het gaat over de gebieden (zoals shopping) die ontwikkeld zijn voor dat doeleinde; 6.8. Uploaden, plaatsen, en, versturen of anderzijds beschikbaar maken van materiaal die software virussen of andere computercode, bestanden of programma's bevat ontworpen om te

3 onderbreken, vernietigen of beperken van de functionaliteit van computersoftware of-hardware of telecommunicatieapparatuur; 6.9. Uploaden, plaatsen, en, versturen of anderzijds beschikbaar maken van materiaal van het type uitzending/streaming Belemmeren of verstoren van de dienst of de servers of netwerken verbonden aan de dienst of het overtreden van regels, procedures, beleid of reglementen van netwerken verbonden aan de dienst; Al dan niet opzettelijk schenden van toepasselijke lokale, provinciale, nationale of internationale wetgeving Bieden materiële ondersteuning of middelen (of naar de aard, locatie, bron of eigendom van materiële ondersteuning of middelen te verbergen of verhullen) om het even welke organisatie (s) door de Verenigde Staten de overheid aangewezen als een buitenlandse terroristische organisatie "stalken" of anderszins lastig te vallen, en/of Uploaden, plaatsen, en, versturen of anderzijds materiaal verspreiden voor bestandsdistributie, doorsturen of streamen verzamelen of opslaan van persoonlijke gegevens over andere gebruikers in relatie met het verboden gedrag en activiteiten zoals uiteengezet in de paragrafen 1 tot en met 14 hierboven Begin een Blog zal bij schending van een door de wet gezien strafbaar feit melding maken bij de politie. Artikel 7. Toegang en updates 7.1. Begin een Blog zal klant gedurende de looptijd van de overeenkomst de dienst verlenen. Hiertoe zal Begin een Blog aan klant toegang geven tot de dienst middels een gebruikersnaam (mailadres) en wachtwoord, waarmee de dienst door klant kan worden gebruikt Begin een Blog heeft het recht de programmatuur van de dienst van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren. Als een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Begin een Blog klant daarvan voor de wijziging op de hoogte stellen door middel van . Begin een Blog is niet gehouden tot enige vergoeding van schade bij het aanpassen van de dienst Begin een Blog is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten. Artikel 8. Onderhoud 8.1 Begin een Blog spant zich in de dienst 7 dagen per week, 24 uur per dag voor klant beschikbaar te houden Begin een Blog behoudt zich het recht voor de dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de dienst. Begin een Blog zal zich inspannen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren te laten plaatsvinden en klant tijdig van tevoren op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Begin een Blog zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de dienst nimmer tot enige schade jagen klant gehouden zijn. Artikel 9. Ondersteuning 8.1 Begin een Blog ondersteunt haar gebruikers door middel van een support desk, welke per mail, bereikbaar is. De support desk is geopend van maandag /tm vrijdag van 09:00 uur tot 21:00 uur. Zaterdags en Zondags is de support desk enkel beschikbaar voor de normaal en uitgebreid blog pakketten De support desk is eveneens te benaderen via de Manager. Hiervoor wordt het Ticket Systeem gebruikt Op de website is eveneens een Blog beschikbaar waarop frequent allerlei nieuws en wetenswaardigheden m.b.t. de applicatie van begin een Blog wordt gepubliceerd. Artikel 10. Prijzen Alle prijzen zijn in euro s en inclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Tenzij anders vermeld.

4 10.2. Alle prijzen op de website, brochures en nieuwsbrieven zijn onder voorbehoud van type- en rekenfouten. Voor de golven van type- en rekenfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard Begin een Blog behoudt zich het recht voor tarieven te wijzigen. Tariefswijzigingen zullen ingaan op de eerste dag van de volgende kalender maand. Indien de klant hier niet mee akkoord gaat kan deze de overeenkomst opzeggen met als ingangsdatum de eerste dag van de volgende kalender maand. Artikel 11. Betaling De vergoeding van de door Begin een Blog te leveren diensten wordt tijdens de aanmeldprocedure op de website en manager aan de klant kenbaar gemaakt Betaling van de door Begin een Blog geleverde diensten zal plaatsvinden op basis van PayPal, ideal of bankoverschrijving. Bij bankoverschrijving kan een verwerkingstijd van maximaal drie (3) dagen in acht worden genomen Facturering van de verschuldigde vergoeding vind telkens vooraf plaats aan het begin van de maand Betaling maatwerk, functionaliteituitbreiding op verzoek van een klant wordt separaat in rekening gebracht dan wel als een additionele abonnementsprijs verrekend Betaling additionele diensten, voor het gebruik an additionele diensten zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid om facturen per postdienst te laten bezorgen, worden kosten in rekening gebracht. De hoogte van deze kosten worden vermeld binnen de applicatie. De kosten zullen worden opgenomen in de eerst volgend factuur welke de klant ontvangt Na verstrijken van veertien (14) dagen na de factuurdatum krijgt de Klant kosteloos een herinning met zeven (7) dagen betalingsuitstel. Is de klant, na eenentwintig (21) dagen in verzuim van betaling, zal de de Klant, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim worden gesteld. De klant is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 10% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is. indien de wettelijke rente hoger is, geldt de wettelijke rente. Daarnaast wordt de Klant een boete opgelegd van vijfentwintig (25) euro exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Vijfenveertig (45) dagen worden gegevens bewaard vanaf de eerst verstuurde factuur datum van welke in verzuim is, hierna heeft Begin een Blog het recht de gegevens te vernietigen In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen voor Begin een Blog en de verplichtingen van de Klant jegens Begin een Blog onmiddellijk opeisbaar Begin een Blog kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren indien de Klant een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. begin een Blog kan de volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet tevens aan de opengevallen en lopende rente en incassokosten wordt voldaan. Artikel 12. Incassokosten Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Klant. In ieder geval is de Klant incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd Indien Begin een Blog aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking Eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Klant. Artikel 13. Rechten van intellectuele eigendom Alle rechten van intellectuele eigendom op de ter beschikking gestelde dienst berusten uitsluitend bij Begin een Blog. Klant verkrijgt uitsluitend een gebruiksrecht Het is begin een Blog toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur van de dienst. Indien Begin een Blog door middel van technische bescherming de programmatuur van Begin een Blog heeft beveiligd, is het Klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

5 Artikel 14. Aansprakelijkheid Begin een Blog is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van klant of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gedeerde omzet ene winst, verlies van gegevens dan wel schade wegens openbaarmaking daarvan en immateriële schade De aansprakelijkheid van Begin een Blog jegens klant is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot maximaal het door Klant betaalde bedrag voor de dienst in de afgelopen 12 maanden exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd Klant vrijwaart Begin een Blog voor alle aanspraken van derden, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met deze overeenkomst en/of de dienst De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien er voor zover de desbetreffend schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Begin een Blog Begin een Blog is niet aansprakelijk voor de gevolgen van publicaties van teksten en/of media die ins tijd zijn met de wetgeving die geplaatst zijn door de Klant of door een derden partij op een server van Begin een Blog. Artikel 15. Overmacht In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie- infrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS of DDoS-attacks, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoringen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Begin een Blog zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakomt van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Begin een Blog kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negen (9) dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding. Artikel 16. Verjaringstermijn Voor alle vorderingen en verweren jegens Begin een Blog en door Begin een Blog (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar. Artikel 17. Wijzigingen Algemene Voorwaarden Begin een Blog behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn an dertig (30) dagen na bekendmaking van de wijziging per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd Indien klant een wijziging in deze Algemene Voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na ingangsdatum van de wijziging is. Artikel 18. Toepasselijk recht en geschillen Op alle rechtsbetrekkingen waarbij begin een Blog partij is, is uitsluiten het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de klant zijn woonplaats in het buitenland heeft/ Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten opstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de beoogde Nederlandse rechter te Nijmegen De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. Artikel 19. Vindplaats Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versei zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de rechtsbetrekking met Begin een Blog

1.1 oflow: oflow, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30255424, leverancier van de Dienst.

1.1 oflow: oflow, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30255424, leverancier van de Dienst. Versie 20 juni 2009 Artikel 1 Definities 1.1 oflow: oflow, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30255424, leverancier van de Dienst. 1.2 Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BRAMUS Internet Services Versie 1.0

Algemene Voorwaarden BRAMUS Internet Services Versie 1.0 Algemene Voorwaarden BRAMUS Internet Services Versie 1.0 Artikel 1. Definities 1.1. Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden. 1.2. BRAMUS Internet Services: BRAMUS Internet Services ingeschreven

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities 1. EZ Boekhouding: EZ Boekhouding is een Coöperatie ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61722898 en de leverancier van de Dienst. 2. Klant: de natuurlijke persoon

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Slarijk B.V. Artikel 1. Definities

Algemene Voorwaarden Slarijk B.V. Artikel 1. Definities Algemene Voorwaarden Slarijk B.V. Artikel 1. Definities 1.1. Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden. 1.2. Slarijk: Slarijk B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Arnhem onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Hosting & Domein registratie TideStream.com Versie 14-08-2008

Algemene Voorwaarden Hosting & Domein registratie TideStream.com Versie 14-08-2008 Algemene Voorwaarden Hosting & Domein registratie TideStream.com Versie 14-08-2008 Artikel 1. Definities 1.1. Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden. 1.2. Provider: het bedrijf TideStream,

Nadere informatie

Richtlijnen & dienstbeschrijving SiteGeregeld B.V.

Richtlijnen & dienstbeschrijving SiteGeregeld B.V. Richtlijnen & dienstbeschrijving SiteGeregeld B.V. SiteGeregeld is een dienst van SiteGeregeld B.V.. Aan het gebruik van SiteGeregeld zijn de onderstaande voorwaarden verbonden. Lees deze aandachtig door,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden v 2.0

Algemene voorwaarden v 2.0 Artikel 1. Definities 1. Mijn-Sleutel gevestigd te Oosterhout en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09139651. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Mijn-Sleutel

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Algemene Voorwaarden - versie 18 februari 2012 Goed om te weten: - Een dienst wordt aan het einde van de contractperiode automatisch verlengd. - Een actietarief geldt voor de eerste contractperiode, bij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden versie 20 maart 2013

Algemene Voorwaarden versie 20 maart 2013 Algemene Voorwaarden versie 20 maart 2013 Artikel 1. Definities 1. Visited: Visited v.o.f. gevestigd te Tilburg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52646769. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ProcoliX. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Offerte, aanbod en aanvaarding. Algemene voorwaarden ProcoliX

Algemene voorwaarden ProcoliX. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Offerte, aanbod en aanvaarding. Algemene voorwaarden ProcoliX Algemene voorwaarden Versie: 1.1 Datum: 10 oktober 2014 Artikel 1. Definities 1. : het bedrijf B.V., gevestigd aan de Vest 72 te Dordrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, onder

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, onder Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, onder nummer 24348011 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: Ermis gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Superior Internet Services. 24 december 2009 Versie 1.1

Algemene Voorwaarden Superior Internet Services. 24 december 2009 Versie 1.1 Artikel 1. Definities 1. SUPERIOR: gevestigd te Helmond en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 17112708. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met SUPERIOR een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden XXL Webhosting B.V.

Algemene voorwaarden XXL Webhosting B.V. Algemene voorwaarden XXL Webhosting B.V. In deze algemene voorwaarden staan alle afspraken tussen jou en XXL, en is van toepassing op al onze dienstverlening. Het belangrijkste is dat we ons uiterste best

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden A2B Facilities B.V. 11 April 2014 Versie 1.1

Algemene Voorwaarden A2B Facilities B.V. 11 April 2014 Versie 1.1 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: gevestigd te Purmerend en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 37164338. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Leverancier

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Zilverhost Versie 1.4 Datum: 13-03-2015

Algemene Voorwaarden Zilverhost Versie 1.4 Datum: 13-03-2015 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: Zilverhost gevestigd te Deventer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 54440254 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Runesa Versie: 1 januari 2013

Algemene Voorwaarden Runesa Versie: 1 januari 2013 Algemene Voorwaarden Runesa Versie: 1 januari 2013 Artikel 1. Definities 1.1. Runesa: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 02100982. 1.2. Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V.

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Versie 2.3 24 februari 2014 Op alle aanbiedingen, offertes, producten, diensten en overeenkomsten van XML Hosting B.V. (gevestigd te Amsterdam, KvK nummer: 34329987),

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ICT Frameworks

Algemene voorwaarden ICT Frameworks Algemene voorwaarden ICT Frameworks Artikel 1. Definities 1.1. Dienstverlener: het bedrijf ICT Frameworks, gevestigd te 's-gravenzande en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52425762,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Hosting diensten van Elementa - versie 1 januari 2014!

Algemene Voorwaarden Hosting diensten van Elementa - versie 1 januari 2014! Goed om te weten: - Een dienst wordt aan het einde van de looptijd automatisch verlengd. - Een actietarief geldt voor de eerste looptijd, bij verlenging betaalt u het normale tarief. - Opzeggingen dienen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V.

Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V. Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V. Versie: 1.2 Datum: 1 december 2013 Artikel 1. Definities 1. DirectVPS: DirectVPS B.V. gevestigd aan de Pieter Zeemanweg 47, te Dordrecht en ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

Wamelplein 196 www.sitebuddy.nl KvK 57096449 1106 DS Amsterdam info@sitebuddy.nl BTW. NR NL.8524.36.725

Wamelplein 196 www.sitebuddy.nl KvK 57096449 1106 DS Amsterdam info@sitebuddy.nl BTW. NR NL.8524.36.725 Algemene Voorwaarden Sitebuddy Sitebuddy, gevestigd aan het Wamelplein 196 te Amsterdam, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57096449, is de aanbieder van hoogwaardige websites

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bizway B.V. Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid / uitvoering Artikel 3. Verplichtingen Bizway B.V.

Algemene Voorwaarden Bizway B.V. Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid / uitvoering Artikel 3. Verplichtingen Bizway B.V. Algemene Voorwaarden Bizway B.V. Artikel 1. Definities 1.1. Bizway B.V.: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 28086287. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Van Zijtveld Internet Services

Algemene voorwaarden Van Zijtveld Internet Services Algemene voorwaarden Van Zijtveld Internet Services Artikel 1 Definities 1.1 VZIS: Van Zijtveld Internet Services ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30208078. 1.2 Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Antagonist B.V. Versie 20130128

Algemene voorwaarden Antagonist B.V. Versie 20130128 Algemene voorwaarden Antagonist B.V. Versie 20130128 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: Antagonist B.V., gevestigd te Neptunusstraat 27B, 7521WC Enschede en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden WhoElse

Algemene Voorwaarden WhoElse Algemene Voorwaarden WhoElse Artikel 1. Definities 1.1. WhoElse: WhoElse Internet Services ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30217145. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Best4U Internet Marketing B.V. 1 oktober 2013

Algemene Voorwaarden Best4U Internet Marketing B.V. 1 oktober 2013 Artikel 1. Definities 1. Best4U Internet Marketing B.V.: Best4U Internet Marketing B.V. gevestigd te Zutphen en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder registratienummer 53968972.

Nadere informatie

Pagina 1 van 9. Algemene voorwaarden BC IT Services 2014

Pagina 1 van 9. Algemene voorwaarden BC IT Services 2014 Algemene voorwaarden BC IT Services 2014 Artikel 1. Definities 1. BC IT Services : BC IT Services gevestigd te Kampen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 32144229. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TotallyHosted Webhosting

Algemene voorwaarden TotallyHosted Webhosting Algemene voorwaarden TotallyHosted Webhosting Artikel 1. Definities 1.1. TotallyHosted: TotallyHosted V.O.F ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 39087225. 1.2. Opdrachtgever: de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Offerte, aanbod en aanvaarding. Artikel 3. Uitvoering van de Dienst.

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Offerte, aanbod en aanvaarding. Artikel 3. Uitvoering van de Dienst. Algemene voorwaarden Versie 201510202 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: Archimedes Hosting, gevestigd te Neptunusstraat 27B, 7521WC Enschede en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostLogic

Algemene Voorwaarden HostLogic Algemene Voorwaarden HostLogic Versie: 1 Datum: 28 november 2011 Artikel 1. Definities 1. HostLogic: HostLogic gevestigd te 's- Hertogenbosch en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie