REGLEMENT VAN DE PROJECTOPROEP "Geef jouw buurt een groene beurt "

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REGLEMENT VAN DE PROJECTOPROEP "Geef jouw buurt een groene beurt ""

Transcriptie

1 REGLEMENT VAN DE PROJECTOPROEP "Geef jouw buurt een groene beurt " Algemeen 1. De projectoproep " Geef jouw buurt een groene beurt " wordt georganiseerd door de coöperatieve vennootschap Cera CVBA (hierna genoemd "Cera"), met hoofdzetel te 3000 Leuven, Mgr. Ladeuzeplein 15, en ondernemingsnummer RPR Leuven, BTW BE Deze projectoproep komt er in het kader van de uitgifte van coöperatieve E-aandelen door Cera, waarvan de intekenperiode, behoudens vervroegde afsluiting, loopt van 1 juni 2015 tot 25 mei Het indienen van een projectvoorstel is gratis en verplicht de deelnemer in geen geval tot het aankopen van coöperatieve Cera-aandelen. 4. Elke deelnemer wordt geacht kennis genomen te hebben van de inhoud van dit reglement, het begrepen te hebben en het zonder beperking of voorbehoud te aanvaarden. 5. Deelname houdt dus de naleving in van het geheel van dit reglement, alsook de aanvaarding van elke beslissing die de organisatoren nemen om de goede afwikkeling van deze projectoproep te verzekeren. 6. Cera behoudt zich het recht voor om elke deelnemer op elk moment uit te sluiten van de projectoproep zonder verantwoording te moeten afleggen, specifiek wanneer een van de volgende situaties zich zou voordoen: De deelnemer respecteert de toepasselijke wettelijke en fiscale verplichtingen niet; De deelnemer moedigt racistische, xenofobe, gewelddadige, fascistoïde, seksistische, nationalistische of andere discriminerende houdingen tegenover bepaalde groepen mensen aan; De deelnemer verspreidt berichten, foto's, video's of beelden die lasterlijk zijn of waarvan de inhoud onwettig of tegengesteld aan de menselijke waardigheid is; De deelnemer legt geen waarden voor die verzekeren dat zijn activiteiten toegankelijk zijn voor gebruikers onafhankelijk van elke ideologische, filosofische of religieuze overweging en dat het recht van de gebruiker op bescherming van zijn of haar privéleven en respect voor zijn of haar religieuze, filosofische en politieke overtuiging verzekerd is; De deelnemer legt valse verklaringen af of heeft een of meerdere documenten voorgelegd die vals, onjuist en/of onvolledig blijken te zijn; De deelnemer bevordert in het algemeen niet het gewenste beeld en/of de waarden die de coöperatie Cera verdedigt. 7. De persoonsgegevens die doorgegeven worden, worden opgeslagen in de bestanden van Cera voor de correcte administratieve opvolging van de dossiers en om de deelnemers op de hoogte te kunnen houden over de activiteiten van de coöperatie. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft de deelnemer het recht op inzage, verbetering of verwijdering van zijn/haar gegevens. 8. Cera kan in geen geval, omwille van welke reden dan ook en zonder dat dit aanleiding geeft tot schadeloosstelling, aansprakelijk gehouden worden voor de verandering, vertraging of annulering van deze projectoproep

2 Wie kan deelnemen? 9. De projectoproep staat open voor elke vzw, stichting of feitelijke vereniging (hierna genoemd 'de deelnemer') zonder winstoogmerk. Steunaanvragen door individuele personen en commerciële ondernemingen worden afgewezen. 10. De deelnemer moet vertegenwoordigd worden door een fysieke persoon ouder dan achttien jaar met domicilie in België, hierna genoemd de wettelijke vertegenwoordiger. 11. De wettelijke vertegenwoordiger moet de bevoegdheid hebben om op alle gebieden in naam van en voor rekening van de deelnemer te handelen. 12. De deelnemer mag geen andere lopende steunaanvraag voor het project hebben bij de coöperatie Cera. Wanneer deelnemen? 13. De projectoproep verloopt in 3 cycli, die elk 4 fasen tellen : Cyclus Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Indieningsperiode Controle van Online stemming # winnaars ontvankelijkheid/ genomineerd preselectie 1 13/07 20/09 21/09 04/10 05/10 06/ /10 29/11 30/11 13/12 14/12 28/ /12 21/02 22/02 06/03 07/03 19/06 35 Hoe deelnemen? 14. Zoals getoond in de kalender hierboven, verloopt de projectoproep in 3 cycli, die elk4 fasen tellen: Fase 1. Fase 2. Fase 3. Fase 4. Periode voor het indienen van aanvragen; Controle van de ontvankelijkheidscriteria, gevolgd door een preselectie van de ingediende dossiers; Stemming door de vennoten die ingetekend hebben op de uitgifte van coöperatieve Cera-aandelen die loopt van 1 juni 2015 tot 25 mei 2016, behoudens vervroegde afsluiting (hierna genoemd de intekenaars ); Aankondiging en voorstelling van de winnaars van elke cyclus

3 Fase 1. - indienen van de aanvragen 15. Elke deelnemer moet op de website van Cera het deelnemingsformulier invullen van de projectoproep " Geef jouw buurt een groene beurt ". 16. Om de deelname aan de projectoproep te vervolledigen, moet de wettelijke vertegenwoordiger zijn professionele en persoonlijke gegevens invullen (naam, voornaam, geboortedatum, telefoonnummer, e- mailadres,...). Deze gegevens zijn nodig voor het correcte beheer van de database van Cera. Bij de verwerking van persoonsgegevens respecteert Cera strikt de regels opgelegd door de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 17. De deelnemers en wettelijke vertegenwoordigers geven Cera toestemming om alle nodige controles uit de voeren om de echtheid van hun identiteit en hun contactgegevens te bevestigen. 18. Ook andere informatie moet verplicht gegeven worden, zoals het belangrijkste doelpubliek van het project, en de regio waarin het gesitueerd is. De mogelijke regio's zijn de 5 Vlaamse provincies (Antwerpen; Vlaams-Brabant; West-Vlaanderen; Oost- Vlaanderen; Limburg), Wallonië, Brussel en de Oostkantons (Ostbelgien). 19. Enkel effectief verzonden formulieren zullen in overweging genomen worden (niet de opgeslagen onafgewerkte formulieren, die als tijdelijke bestanden beschouwd en niet meegeteld worden). Fase 2 - controle op ontvankelijkheidscriteria en selectie van de dossiers 20. Elk ingediend dossier wordt eerst getoetst aan de ontvankelijkheidscriteria van Cera. Indien aan een of meerdere van deze ontvankelijkheidscriteria niet voldaan is, wordt de aanvraag verworpen. 21. De ontvankelijkheidscriteria zijn de volgende: De aanvraag moet tijdig ingediend zijn (zie hoger 'Wanneer deelnemen? ); Elk formulier dat onvolledig of foutief ingevuld is, zal als ongeldig beschouwd worden; Er zal geen individuele steun toegekend worden. De steun richt zich op groepen mensen; De vereniging kan geen commerciële onderneming zijn en geen winstoogmerk hebben; De vereniging moet actief zijn op het Belgische grondgebied en het project moet ook daar uitgevoerd worden. 22. Daarnaast wordt er rekening gehouden met de regio waarin het project uitgevoerd wordt. Per regio en per cyclus worden maximaal 15 projecten geselecteerd, op de website geplaatst en voorgelegd voor de online stemming. 23. Om dit maximum van 15 projecten per regio te respecteren, zal Cera een selectie uitvoeren op basis van de volgende evaluatiecriteria: Het project biedt een antwoord op een reële maatschappelijke behoefte; Het project heeft een duurzaam effect; Het project reflecteert de waarden van de coöperatie en draagt bij aan de ontwikkeling van die waarden. Onze waarden zijn: samenwerking, solidariteit en respect voor iedereen; Het project creëert een hefboomeffect dat o.a. het maatschappelijke welzijn ten goede komt; De medewerking van vrijwilligers is een pluspunt; De verschillende doelgroepen moeten voldoende vertegenwoordigd zijn in de 15 gekozen projecten

4 24. De jury die Cera samenstelt voor deze selectie beslist soeverein. Er is geen protest of beroep mogelijk tegen haar beslissingen. 25. De ingediende projecten die voldoen aan de evaluatiecriteria - maar niet gekozen worden voor de online stemming - kunnen, indien de jury zulks beslist, overgedragen worden naar de online stemming van de volgende cyclus. Fase 3 online stemming en selectie van de winnaars 26. Na de controle van de ontvankelijkheidscriteria en de selectie door de jury zullen de geselecteerde projecten voorgesteld worden op de website van (de coöperatie) Cera zodat de intekenaars op de lopende uitgifte van coöperatieve aandelen van Cera online hun stem kunnen uitbrengen. 27. Iedereen die tussen 1 juni 2015 en (behoudens vervroegde afsluiting) 25 mei 2016 inschrijft op een pakket coöperatieve aandelen, heeft recht op een enkele en unieke stem tijdens de cyclus van zijn of haar keuze. 28. Omeen goede geografische spreiding van de winnaars te verzekeren, wordt tijdens de drie cycli, een aandeel van de financiële steun gereserveerd voor de projecten die binnen elke regio het grootste aantal stemmen krijgen : Aandeel gereserveerde steun/regio Regio Cyclus 1 Cyclus 2 Cyclus 3 Totaal Antwerpen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen Oost-Vlaanderen Limburg Wallonië Brussel Oostkantons Het saldo van de toe te kennen financiële steun per cyclus zal exclusief op basis van het absolute aantal ontvangen stemmen toegewezen worden (dus onafhankelijk van de regio). Saldo van de financiële steun voor alle regio's Cyclus 1 Cyclus 2 Cyclus 3 Totaal Bij gelijke stemmen zal de chronologische volgorde waarin de deelnemers de stemmen behaald hebben de doorslag geven. 31. Na afsluiting van de derde cyclus zullen in totaal 100 projecten tot winnaar verklaard zijn: Regio : Cyclus 1 Cyclus 2 Cyclus 3 Totaal Antwerpen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen Oost-Vlaanderen Limburg Wallonië Brussel Oostkantons Toe te kennen saldo: Totaal

5 32. Met uitzondering van de dossiers die de jury beslist door te sturen naar de volgende cyclus, kan een project dat uitgeschakeld wordt of niet wint aan het einde van een cyclus, zich niet kandidaat stellen in de volgende cyclus. Fase 4 - Aankondiging en voorstelling van de winnaars 33. De aanduiding van de winnaars en de toewijzing van de prijzen kunnen in geen enkel geval aangevochten worden. 34. Aan het einde van elke cyclus zullen de wettelijke vertegenwoordigers van de winnaars persoonlijk via e- mail op de hoogte gebracht worden. 35. Cera behoudt zich daarnaast het recht voor om bijkomende mededelingen met betrekking tot de winnaars en hun projecten te doen via alle communicatiekanalen van Cera, zoals de Facebookpagina, de website of het infomagazine Omschrijving van de prijzen 36. De winnaars ontvangen een financiële steun van 1250 euro, die gestort zal worden op de bankrekening die de wettelijke vertegenwoordiger heeft doorgegeven. 37. Om dit bedrag te ontvangen, moet elke deelnemer eerst het bewijs leveren van de gedane uitgaven en Cera een activiteitenverslag bezorgen. Er kunnen geen voorschotten toegestaan worden. 38. Een deelnemer die een prijs ontvangen heeft, kan zich niet opnieuw kandidaat stellen in een volgend cyclus. 39. De prijzen die niet uitgekeerd worden, bij gebrek aan deelnemers of bij gebrek aan een activiteitenverslag en/of bewijs van de gedane uitgaven of omwille van welke andere reden dan ook, kunnen niet overgedragen of tot een latere datum uitgesteld worden. Intellectuele eigendom (van de doorgegeven foto's) 40. De wettelijke vertegenwoordiger verbindt zich er bij deelname toe om slechts een foto, van de deelnemer te uploaden waarvoor hij of zij in het bezit is van alle vereiste intellectuele eigendomsrechten. 41. De wettelijke vertegenwoordiger waakt er onder andere over dat iedere persoon op de foto die op de website van Cera gepubliceerd zal worden als illustratie van het dossier, zijn of haar toestemming geeft voor publicatie. 42. Elke deelnemer bevestigt eigenaar te zijn van de geleverde media en/of beelden, ontwerpen en ideeën en zich niet te baseren op een reeds bestaand werk voor hun uitvoering. 43. Om legale conflicten te vermijden kan de foto geen enkel element bevatten dat de goede zeden en/of de openbare orde kan schenden of dat de rechten of legitieme belangen van derden kan schaden. 44. De deelnemers en hun wettelijke vertegenwoordigers geven Cera toestemming om alle informatie geleverd in het kader van deze projectoproep (foto's, beschrijvingen van de vereniging en het project,...) te gebruiken (en specifiek te reproduceren en/of te publiceren op diverse media inclusief Facebook, affiches,...) zonder enige vergoeding. 45. In het licht van de voorgaande waarschuwingen zal Cera in geen geval aansprakelijk gesteld worden in geval van een rechtszaak over de rechten in verband met de beelden doorgegeven door de deelnemers om hun project te illustreren op de website van de coöperatie

6 Aansprakelijkheid 46. Tenzij bij een ernstige of intentionele fout kunnen noch Cera noch de derden waarop Cera een beroep doet in het kader van deze projectoproep, aansprakelijk gesteld worden voor een technisch probleem van eender welke aard (specifiek voor de uitval of onbeschikbaarheid van het internet, communicatiestoringen of verbindingsproblemen) die de onderbreking van het proces, een vertraging in de deelname aan of de organisatie van de projectoproep of de beschadiging of het verlies van gegevens (inclusief het deelnemingsformulier) van een deelnemer zou veroorzaken. 47. In geval van rechtsvoering tussen de partijen in verband met de geldigheid, de interpretatie of de toepassing van dit reglement, komen de partijen overeen elkaar te ontmoeten om te pogen het conflict in der minne te regelen alvorens gebruik te maken van gerechtelijke acties. Als deze onderhandeling faalt, zullen eventuele rechtszaken die voortvloeien uit dit reglement onder de jurisdictie vallen van de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Leuven

Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid

Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid A. Gebruiksvoorwaarden voor deze website 1. De gebruiker moet zich voorzien van de nodige mensen en informaticamiddelen om zijn

Nadere informatie

PC banking Business. Algemene voorwaarden

PC banking Business. Algemene voorwaarden PC banking Business Algemene voorwaarden BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel BTW BE 0403.199.702, tel.: 02 762 60 00 F04096N 16/07/2015 1/23 ALGEMEEN KADER I. Algemene bepalingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE : 1.1 DATUM : 20/12/2011. Artikel 1. Toepassingsgebied

ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE : 1.1 DATUM : 20/12/2011. Artikel 1. Toepassingsgebied ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE : 1.1 DATUM : 20/12/2011 Artikel 1. Toepassingsgebied 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte, aanbieding, overeenkomst met en alle leveringen en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROSPECT PACK. - versie van 12 februari 2015-

ALGEMENE VOORWAARDEN PROSPECT PACK. - versie van 12 februari 2015- ALGEMENE VOORWAARDEN PROSPECT PACK - versie van 12 februari 2015- De dienst Prospect Pack (de "Dienst") is een nieuwe commerciële dienst die werd ontwikkeld door bpost, naamloze vennootschap van publiek

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid

Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid A. Gebruiksvoorwaarden voor deze website 1. De gebruiker moet zich voorzien van de nodige mensen en informaticamiddelen om zijn

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKS- EN ONLINE VERKOOPVOORWAARDEN YIEHA

ALGEMENE GEBRUIKS- EN ONLINE VERKOOPVOORWAARDEN YIEHA ALGEMENE GEBRUIKS- EN ONLINE VERKOOPVOORWAARDEN YIEHA Deze algemene gebruiks- en online verkoopvoorwaarden (de Algemene Voorwaarden ) zijn van toepassing tussen de vennootschap YIEHA NV, met maatschappelijke

Nadere informatie

BOLERO CROWDFUNDING ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

BOLERO CROWDFUNDING ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN KBC SECURITIES NV BOLERO CROWDFUNDING ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN Linklaters LLP Rue Brederode 13 B - 1000 Brussels Telephone (+32) 2 501 94 11 Facsimile (+32) 2 501 94 94 Versie 18 mei 2015 Inhoudstafel

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Win een garderobe voor uw kind. ARTIKEL 1 Organisatie

Wedstrijdreglement Win een garderobe voor uw kind. ARTIKEL 1 Organisatie Wedstrijdreglement Win een garderobe voor uw kind ARTIKEL 1 Organisatie Famous Clothes S.A./nv, gekend onder het ondernemingsnummer BE466.064.511 en met hoofdzetel aan de Arianelaan 15, B-1200 Brussel,

Nadere informatie

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst.

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst. A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C WAARSCHUWING ROCOLUC biedt u op de website www.casinobelgium.be kansspelen aan. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - 1 - Toepassingsgebied. Offerten en bestellingen. Klachten. Ongeoorloofd gebruik. Levering

Algemene voorwaarden - 1 - Toepassingsgebied. Offerten en bestellingen. Klachten. Ongeoorloofd gebruik. Levering Algemene voorwaarden Toepassingsgebied Art. 1 : Onderhavige algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van enige andere, van toepassing op de relatie tussen de BVBA LET S CONNECT (ondernemingsnummer 0828.823.824)

Nadere informatie

Cliëntenreglement. Versie van 16 augustus 2013 annuleert en vervangt de voorgaande versies.

Cliëntenreglement. Versie van 16 augustus 2013 annuleert en vervangt de voorgaande versies. Cliëntenreglement Versie van 16 augustus 2013 annuleert en vervangt de voorgaande versies. Société Générale Private Banking heeft de Gedragscode van Febelfin onderschreven, die op de website van Febelfin

Nadere informatie

Wedstrijdreglement MasterCard Prepaid Shake & Win!

Wedstrijdreglement MasterCard Prepaid Shake & Win! Wedstrijdreglement MasterCard Prepaid Shake & Win! Belfius Bank NV, Pachecolaan 44, 1000 Brussel organiseert de wedstrijd. Artikel 1 Deze wedstrijd loopt uitsluitend op www.facebook.com/belfius, start

Nadere informatie

Algemene verkoopsvoorwaarden MOutletshop.com

Algemene verkoopsvoorwaarden MOutletshop.com Algemene verkoopsvoorwaarden MOutletshop.com Artikel 1: algemene bepalingen De elektronische webwinkel Moutletshop.com is enkel toegankelijk voor leden. Om lid te kunnen worden moet men een aanvraag indienen

Nadere informatie

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS Artikel 1 De wedstrijd win een overnachting voor twee aan zee wordt georganiseerd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mediaraven vzw

Algemene voorwaarden Mediaraven vzw Grijp de kansen van digitale media! Smidsestraat 130 9000 Gent t 09 231 82 70 f 09 231 83 25 info@mediaraven.be www.mediaraven.be www.facebook.com/mediaraven www.twitter.com/mediaraven www.youtube.com/mediaravenvzw

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INMOTIV IMPACT SOFTWARE NV

ALGEMENE VOORWAARDEN INMOTIV IMPACT SOFTWARE NV ALGEMENE VOORWAARDEN INMOTIV IMPACT SOFTWARE NV Artikel I. Algemene beschrijving van de diensten De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de producten en diensten die inmotiv, vertegenwoordigd in

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING.

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 Diensten. Deze Algemene voorwaarden voor onze klanten en ondernemingen regelen de rechtsverhouding tussen de aanbieder Flexility en de onderneming of

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING

OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING 1 OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING TUSSEN: [NAAM] Hier vertegenwoordigd door haar bestuurder/zaakvoeder Dhr. /Mevr. [ADRES] [E-MAILADRES] hierna genoemd de Cliënt ; ENERZIJDS,

Nadere informatie

Artikel 4b Artikel 5a Artikel 5b Artikel 6

Artikel 4b Artikel 5a Artikel 5b Artikel 6 INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ONLINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS Artikel 1 De wedstrijd Pimen met Pompons wordt georganiseerd door Veritas nv, De

Nadere informatie

Algemene Gebruiksvoorwaarden van Medimail

Algemene Gebruiksvoorwaarden van Medimail Algemene Gebruiksvoorwaarden van Medimail 1.- Beschrijving van de Dienst 1.1. Medimail (hierna de «Dienst») betreft een beveiligde en gestructureerde elektronische berichtendienst ontworpen en uitsluitend

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN FREEDOMNET

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN FREEDOMNET Kaderovereenkomst Diensten FreedomNet Pagina 1 van 8 KADEROVEREENKOMST DIENSTEN FREEDOMNET Tussen: De vennootschap naar Belgisch recht, FreedomNet, met ondernemersnummer BE0.878.827.621 en maatschappelijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Connectingpeople Pro BVBA (versie 01/01/2012)

Algemene Voorwaarden Connectingpeople Pro BVBA (versie 01/01/2012) Algemene Voorwaarden Connectingpeople Pro BVBA (versie 01/01/2012) Toepassingsgebied Art. 1 : Alle overeenkomsten tussen beide partijen, zijnde Connectingpeople Pro BVBA (ondernemingsnummer 0 8 3 9. 5

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP Ondernemingsgegevens FJA-OEYEN MOL NV Asstraat 2, 2400 Mol, België info@fja-oeyen.be Tel.: +32 (0)14 31 13 92 Fax: +32 (0)14 31 54 08 Ondernemingsnummer: 0444.678.682

Nadere informatie

REGISTRAROVEREENKOMST

REGISTRAROVEREENKOMST REGISTRAROVEREENKOMST TUSSEN: Organisatie DNS België vzw, Belgische Vereniging voor Internet Domeinnaamregistratie Adres Ubicenter Philipssite 5, bus 13 3001 Leuven België BTW nummer BE 0466158640 Vertegenwoordigd

Nadere informatie

Lees deze Algemene Actievoorwaarden en de bijhorende Bijzondere Actievoorwaarden zorgvuldig door.

Lees deze Algemene Actievoorwaarden en de bijhorende Bijzondere Actievoorwaarden zorgvuldig door. ALGEMENE ACTIEVOORWAARDEN INDESIT COMPANY BENELUX Lees deze Algemene Actievoorwaarden en de bijhorende Bijzondere Actievoorwaarden zorgvuldig door. Artikel 1 - Definities 1. In deze Algemene Actievoorwaarden

Nadere informatie

WedstrijdreglementDeutscheBank Winaspecialistforaday

WedstrijdreglementDeutscheBank Winaspecialistforaday WedstrijdreglementDeutscheBank Winaspecialistforaday Artikel1 Organisator DeutscheBankAGBijkantoorBrussel,methoofdkantoorMarnixlaan13-15,1000Brussel ondernemingsnummer0418.371.094,hierna DeutscheBank genoemd.

Nadere informatie

Mobistar Business Solutions Voorwaarden Machine To Machine

Mobistar Business Solutions Voorwaarden Machine To Machine Mobistar Business Solutions Voorwaarden Machine To Machine 05/2014 Deze Algemene Voorwaarden definiëren de prestaties die Mobistar aan de Klant levert in het kader van de toegang tot de Machine to Machine

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl

Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de dienstverlening op de website www.domainorder.nl. Door gebruik te maken van de website www.domainorder.nl

Nadere informatie

BIJZONDERE ACTIEVOORWAARDEN SAMSUNG ELECTRONICS BENELUX B.V.

BIJZONDERE ACTIEVOORWAARDEN SAMSUNG ELECTRONICS BENELUX B.V. BIJZONDERE ACTIEVOORWAARDEN SAMSUNG ELECTRONICS BENELUX B.V. Lees deze Bijzondere Actievoorwaarden en de bijhorende Algemene Actievoorwaarden zorgvuldig door. Voor zover in deze Bijzondere Actievoorwaarden

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM VOF, de vennootschap onder firma schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat 87,

Nadere informatie