Mens en landschap in het Dijlebekken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mens en landschap in het Dijlebekken"

Transcriptie

1 AFDELING ARCHEOLOGIE / ONDERZOEKSGROEP FYSISCHE EN REGIONALE GEOGRAFIE EENHEID PREHISTORISCHE ARCHEOLOGIE REDINGENSTRAAT 16 B-3000 LEUVEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Mens en landschap in het Dijlebekken Eindrapport fase 1, Studie uitgevoerd in opdracht van het Vlaams Gewest, Afdeling Monumenten & Landschappen November 2004 Bart Vanmontfort 1 Doortje Van Hove 1 Gert Verstraeten 2 Anton Van Rompaey 2 Joris De Man 3 Philip Van Peer 1 1 Eenheid Prehistorische Archeologie, K.U.Leuven 2 Onderzoeksgroep Fysische & Regionale Geografie, K.U.Leuven 3 Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen, Vlaamse Gemeenschap

2 1 Achtergrond & doelstellingen 1.1 INLEIDING PROBLEMATIEK Het landschap zoals we het op dit ogenblik kunnen beleven is het product van een millennialange evolutie. In deze evolutie speelt de impact van de mens een bijzonder belangrijke rol. Vanaf het Neolithicum, in Vlaanderen zowat 7000 jaar geleden, heeft de mens actief zijn omgeving georganiseerd en processen in gang gezet die verantwoordelijk zijn voor de vorming van het huidige landschap. Het is echter pas vrij recent dat de relatie tussen mens en landschap een prominente plaats inneemt in het wetenschappelijke discours en een fundamenteel deel van historische en archeologische studies is geworden. Niettegenstaande het groeiende belang van deze interactie in studies van landinrichting en landschapsevaluatie, bleef een integratie van beide elementen (evolutie van mens en landschap) in Vlaanderen veelal beperkt tot het opnemen van een menselijke bewoningsgeschiedenis zonder dat deze op een voldoende manier geïntegreerd werd in de geformuleerde beheersmaatregelen. Nochtans kan dit de basis vormen van een beheer- en beschermingpolitiek in projectgebieden, met betrekking tot monumenten, landschappen en archeologische sites. Het maakt bovendien een betere integratie in de bestaande en komende landinrichtingsprojecten mogelijk. 1.2 ACHTERGROND & ALGEMENE DOELSTELLINGEN Het Dijlebekken project heeft als doel deze problematiek te concretiseren voor het Vlaamse Boven-Dijlebekken en specifieke voorschriften uit te werken voor een verantwoord beheer van het archeologisch erfgoed. Het omvat tevens een haalbaarheidsonderzoek voor het gebruik van het hoge resolutie Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen (DHM) in archeologische toepassingen op regionale schaal. Het project bouwt verder op de conclusies van het landinrichtingsproject 'Brabants Plateau' in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij (Mens & Ruimte 2003) en op een proefproject gelinkt aan de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) van het Instituut voor het Archeologisch Patrimonium (IAP). Voor het eerstgenoemde project werd door het IAP een basisinventaris van een deel van het gebied aangemaakt op basis van de voorhanden zijnde documentatie met betrekking tot archeologische prospecties en opgravingen. Hieruit bleek dat het gebied zeer rijk is aan archeologische vindplaatsen, ondanks het weinige onderzoek dat er geleverd is. Veldkarteringen werden met uitzondering van de neolithische site te Ottenburg nog niet systematisch uitgevoerd of gerapporteerd in het gebied. Eén van de belangrijkste conclusies van het landinrichtingsproject met betrekking tot het archeologische erfgoed is dan ook de nood aan bijkomend verkennend onderzoek, een gestructureerd beheer van de gekende erfgoedwaarden en een betere ontsluiting ervan. Het tweede project in het gebied liep gedurende het jaar 2003 en was gericht op de evaluatie van de bewaring van de midden-neolithische site van Ottenburg/Grez-Doiceau-Kaneelveld. Bodemverlies door watererosie, landbewerking en het oogsten van gewassen is een belangrijke vernietigende factor voor het archeologisch erfgoed. Voor de uitwerking van specifieke beheersmaatregelen en de uitvoering van een archeologische beschermingspolitiek is dan ook een evaluatie van deze bewaringstoestand en de inschatting van acute bedreigingen door actuele erosie noodzakelijk. De resultaten van dit onderzoek kunnen worden gebruikt om het beheer van de site te sturen (cf. infra). Daarnaast liet het gebruik van het hoge resolutie Digitaal Hoogtemodel-Vlaanderen (DHM), ontwikkeld door het OC GIS-Vlaanderen in opdracht van de Vlaamse waterbeheerders, toe om verschillende archeologische sporen te identificeren die tot op vandaag in het reliëf bewaard bleven (o.a. Vanmontfort et al. 2003). 2

3 1.3 STUDIEGEBIED In overleg met de partners binnen het project en met name op basis van de werkbaarheid van uitvoering van het DHM werd besloten het studiegebied te beperken tot een gebied van 120 km². Dit gebied (Fig. 1) werd gekozen op basis van het rivierennet en de aanwezigheid van bosgebieden, in het bijzonder Meerdaalwoud en Heverleebos. Het omvat delen van het grondgebied van de gemeentes Bertem (Bertem, Korbeek-Dijle, Leefdaal), Bierbeek (Bierbeek, Korbeek-Lo), Leuven (Heverlee), Oud-Heverlee (Blanden, Oud-Heverlee, Sint- Joris-Weert, Vaalbeek, Haasrode), Overijse, Huldenberg (Huldenberg, Ottenburg, Loonbeek, Sint-Agatha-Rode, Neerijse) en Tervuren (Duisburg, Vossem). Het gebied is begrensd door de gewestgrens in het zuiden en door de benedenloop van Voer en Molenbeek/Herpendaalbeek in het noorden. In het oosten en westen is het gebied arbitrair afgebakend, respectievelijk door de lijn tussen de dorpskern van Vossem (Tervuren) en de Venusberg (Overijse) en door de lijn tussen de Galgenberg (Haasrode) en de Cayberg (Hamme-Mille). Het gebied omvat aldus delen van de plateaus van Ottenburg (ten zuiden van de Laan), Maleizen (tussen Laan en IIse) en Duisburg (tussen IJse en Voer) met de benedenloop van de respectieve rivieren ten westen van de Dijle en het gebied Meerdaalwoud/Heverleebos en de Vaalbeek ten oosten van de Dijle. Het omvat tevens de traditionele landschappen (landschapsatlas) Land van Bertem-Kortenberg, het Serreland van Hoeilaant-Overijse, de Dijlevallei, Meerdaalbos en een deel van Zandlemige Hageland. Fig. 1. Begrenzing van het studiegebied. Zwart: studiegebied, rood: gewestgrens, blauw: hydrografisch net 3

4 1.4 FASERING & SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN EERSTE FASE De algemene doelstellingen worden om praktische redenen gefaseerd aangepakt. In totaal kunnen nu reeds een drietal fasen worden onderscheiden. De financiering van het project verloopt hiermee parallel en wordt gedragen door het Vlaamse Gewest, i.e. de afdeling Monumenten & Landschappen (fase 1), het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (fase 2) en het Ondersteunend Centrum-GIS Vlaanderen (fase 1 en 2), en door de Provincie Vlaams-Brabant (fase 3). Dit verslag heeft enkel betrekking op de eerste fase en zal tijdens de volgende fasen worden vervolledigd. De doelstellingen van deze eerste fase omvatten een voorbereidende desktopstudie en het opstellen van de eerste voorstellen naar het beheer van het archeologisch erfgoed in het studiegebied. Bij de voorbereidende desktopstudie gaat de aandacht voornamelijk naar de constructie van een kennisbalans met betrekking tot het archeologisch erfgoed in het Vlaamse Boven-Dijlebekken. Deze wordt geconstrueerd op basis van een omvattende inventaris van archeologische en geografisch-landschappelijke informaties die een analyse van de landschapsgeschiedenis en de rol van de mens hierin mogelijk maken. Met betrekking tot de tweede doelstelling wordt nagegaan hoe het onderzoek dat te Ottenburg werd uitgevoerd in het kader van het CAI-project (cf. supra) kan worden omgezet tot een specifiek beheerplan van de site. Hierbij wordt dan ook nadruk gelegd op de bewaringstoestand van de Neolithische sporen, in het bijzonder bepaald op basis van historische en actuele erosie, en tot de mogelijkheden om tot een ontsluiting van de site te komen. Tenslotte werd in deze fase werk gemaakt van een eerste exploratie van de mogelijkheden van het gebruik van het DHM met betrekking tot een regionale erosiestudie en de identificatie van antropogene reliëfverschillen. De tweede fase gaat van start op 1 december 2004 en wordt gefinancierd door het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (Vlaams Gewest). Gedurende deze fase zal de onderzoeksstrategie, voortvloeiend uit de kennisbalans van dit verslag worden omgezet in de praktijk. Met name zal werk gemaakt worden van een terreinprospectie... Daarnaast omvat deze fase ook de haalbaarheidsstudie voor het gebruik van het DHM met hoge resolutie (gemiddeld één punt per 4 m²) voor archeologische doeleinden. Een laatste doelstelling van deze fase is de contsructie van een archeologisch beheerplan op regionale schaal in functie van bewaring en bewaringsprognoses. Een derde fase, tenslotte, neemt aanvang half februari 2005 en zal worden gefinancierd door de provincie Vlaams-Brabant. Deze fase is voornamelijk gericht op het verderzetten van het terreinwerk, in nauwe samenwerking met amateurs en verenigingen die in het gebied actief zijn, en de ontsluiting van de resultaten van het project. 2 Ottenburg Met het oog op het beter beheren van het archeologisch erfgoed op de Neolithische site van Ottenburg werd een voorontwerp van een beheerplan opgesteld. Hierin zijn elementen opgenomen die de wetenschappelijke waarde van de site, de mogelijkheden voor ontsluiting, de specifieke bedreigingen en een voorstel tot bescherming ervan aangeven. Tot op heden zijn echter nog geen beheerplannen beschikbaar zijn waarop dit deel naar vorm en inhoud zou kunnen worden gebaseerd. 2.1 DE ARCHEOLOGISCHE SITE VAN OTTENBURG/GREZ-DOICEAU De site van Ottenburg, gesitueerd op de grens van de gemeenten Huldenberg (Vlaams- Brabant) en Grez-Doiceau (Waals Brabant), is sinds meer dan een eeuw gekend als site uit de steentijd (Jacques 1898; Knapen-Lescrenier 1960: 63-65; Dijkman 1981: 3 ff). Ze omvat 4

5 een concentratie van (vuur)stenen artefacten aan het oppervlak, in de literatuur vaak aangeduid als openlucht station (De Laet 1979), en twee monumentale overblijfselen die tot op vandaag aan het oppervlak bewaard gebleven zijn. De eerste is De Tomme, een artificieel opgeworpen wal van zowat 125 meter lang en 3,5 tot 4 meter hoog (Fig. 2: 1). Sinds de jaren 1950 wordt hierin een voorbeeld gezien van een Neolithische earthen longbarrow (De Laet 1956). Dit zijn funeraire structuren die vooral uit de eerste fase van het Neolithicum in Engeland gekend zijn. Voor zover bekend werd dit monument nooit aan een degelijk archeologisch onderzoek onderworpen 4 en blijft deze vergelijking en datering bijgevolg speculatief. De Tomme werd op 15 oktober 1974 bij KB beschermd als landschap. Het tweede restant van prehistorische occupatie is een enclosure bestaande uit een gracht en wal. Een deel van deze structuur is tot op vandaag duidelijk bewaard gebleven aan het oppervlak in het Bois de Laurensart of Crakelbos (Grez-Doiceau) (Fig. 2: 2 & 3) en werd in de zomer van 1909 archeologisch onderzocht door A. Baron de Loë en E. Rahir (de Loë 1910; de Loë & Rahir 1924; Dijkman 1981). Dit onderzoek liet toe om de constructie in het Neolithicum te dateren. De oorspronkelijke interpretatie van grafheuvel (de Loë & Rahir 1924; De Laet 1982) werd reeds in het begin van de jaren 1980 weerlegd op basis van de determinatie van de beenderfragmenten. Hieruit bleek dat geen enkel menselijk beenderfragment onder de wal was teruggevonden (Van Neer 1980 & 1981). Het precieze verloop van deze enclosure bleef echter onbekend (cf. Dijkman 1981: 87). Pas recent, en deels op aangeven van Benoît Clarys, werd een stuk van het verdere verloop geïdentificeerd (Vanmontfort et al & in druk) (Fig. 2: 4 & 6). Dit werd onder meer mogelijk gemaakt door het gebruik van het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen dat recentelijk door het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen werd aangemaakt in opdracht van de Vlaamse waterbeheerders (Fig. 2). Op basis van deze nieuwe gegevens lijkt het zelfs mogelijk dat de enclosure het hele plateau, zo n 90 ha groot, besloeg. De datering van de sporen in het Neolithicum is op dit ogenblik echter uitsluitend gebaseerd op het schijnbaar continue verloop van gracht en wal in het Krakelbos en dient door verder onderzoek te worden bevestigd. In elk geval werden in de voorbije eeuw artefacten aan het oppervlak teruggevonden over het hele plateau (Knapen-Lescrenier 1960: 63-65). Het grootste deel van deze artefacten behoort toe aan de Neolithische occupatiefase (Dijkman 1981; Clarys et al. in voorbereiding), hoewel ook artefacten zijn aangetroffen uit het Midden-Paleolithicum (Van Peer 1986; Clarys 1992) en uit het Mesolithicum (Dijkman 1981). De intensieve en nauwkeurig geregistreerde prospectiegegevens van Benoît Clarys (et al. in voorbereiding) geven een betrouwbaar beeld van de ruimtelijke spreiding van artefacten. Halfweg de jaren 1990 werd een opgravingscampagne georganiseerd in de zuidwestelijke zone van het plateau, waar de meest dense artefactenconcentraties waren teruggevonden (BURNEZ-LANOTTE et al. 1996). Deze campagne was gericht op de identificatie van eventuele structuren die uit de betreffende periode bewaard gebleven waren. Drie kuilen en één paalgat konden met zekerheid aan de Neolithische occupatie van het plateau worden toegewezen. Enkele andere kuilen en paalgaten leverden geen dateerbare vondsten op (ibid.). In elk geval tonen de resterende Neolithische sporen het belang van bodemerosie in deze zone aan, waardoor enkel de diepste sporen zullen zijn bewaard gebleven. Concluderend kan worden gesteld dat de site van Ottenburg/Grez-Doiceau een uitzonderlijk restant is van de Neolithische occupatie van het gebied. Dit niet alleen door de nog bewaard gebleven restanten aan het oppervlak, maar eveneens door de aanwezigheid van archeologische grondsporen zoals aangetoond door de opgravingen halfweg de jaren de Loë (1919) maakt vermelding van een opgraving door Dr. Balteaux (Waver) die zonder succes werd uitgevoerd in

6 Dergelijke sporen zijn immers erg zeldzaam voor de betreffende periode, waardoor tot op heden weinig informatie kon worden verzameld omtrent de ruimtelijke organisatie en het precieze functioneren van enclosures in Vlaanderen en België (Vanmontfort 2004: 301 ff). Fig. 2. Uittreksel uit het DHM-Vlaanderen AMINAL-afdeling water, AWZ, OC GIS-Vlaanderen. 1. de Tomme; 2. Neolithische wal en gracht in het Bois de Laurensart (cf. de Loë & Rahir 1924); 3. Talud ten westen van de neolithische wal en gracht (cf. de Loë & Rahir 1924); 4. Verder verloop en ontdubbeling van de wal in het Bois de Laurensart; 5. Accumulatie van sediment op de scheiding tussen bos en akkers; 6. wal en gracht aan de toegang tot het plateau; 7. gesloten concaviteit. 2.2 EVALUATIE EROSIEONDERZOEK Op het plateau van Ottenburg werd in het kader van de Centrale Archeologische Inventaris een studie uitgevoerd met het oog op het bepalen van de historische en actuele erosie (Vanmontfort et al & in druk). De historische impact van bodemerosie werd bepaald met behulp van een tweehonderdtal handboringen, verspreid over het hele plateau. Op basis van de diepte van de natuurlijke bodemhorizonten werd een viertal erosiezones onderscheiden (Fig. 3). Op het centrale deel van het plateau bevinden de kalkhoudende loess en de onderkant van de met klei aangerijkte B-horizont zich min of meer op de diepte waar ze natuurlijk voorkomen (ibid.). Hier kan worden verondersteld dat de historische erosie er tot op heden beperkt gebleven is. In de zuidwestelijke en noordoostelijke zones, echter, bevinden deze pedologische contacten zich een stuk minder diep en kan respectievelijk een belangrijke en een matige bodemerosie worden verondersteld (ibid.). De hellingen, ten slotte, worden gekenmerkt door een nog sterkere historische erosie (ibid.). De zuidwestelijke sector van het plateau, waar een belangrijke concentratie van artefacten is teruggevonden en waar opgravingen de aanwezigheid van archeologische (Neolithische) sporen kon bevestigen, werd in het verleden reeds in belangrijke mate aangetast door bodemerosie. Het gevolg 6

7 hiervan is dat minder diepe sporen wellicht volledig vernietigd zijn en enkel diepere sporen nog gedeeltelijk bewaard zijn gebleven. Fig. 3. Dieptes van de kalkhoudende loess onder het oppervlak zonder eventueel colluvium en drie onderscheiden erosiezones. In de vierde erosiezone (hellingen) is geen kalkhoudende loess bewaard. Om ook de bedreiging van bodemerosie op de archeologische sporen naar de toekomst toe te kunnen nagaan, werd in samenwerking met het Laboratorium voor Experimentele Geomorfologie van de K.U.Leuven (Onderzoeksgroep Fysische en Regionale Geografie) de actuele erosie door watererosie en door landbouwbewerking gemodelleerd (Vanmontfort et al & in druk). Het resultaat van deze modellering toont een grote overeenkomst tussen de historische erosiezones en de actuele erosie door water (Fig. 4: a). Deze correlatie is niet geheel onverwacht, gezien wordt verondersteld dat bewerkingserosie pas sinds de laatste halve eeuw erg intens is geworden met de ontwikkeling van nieuwe landbouwtechnieken. Watererosie, daarentegen, speelde vanaf de eerste ontbossingen en ingebruik name van het land een belangrijke rol. Voor het plateau van Ottenburg gaat het op zijn minst om verschillende eeuwen (akkerland reeds aanwezig halfweg de 18 de eeuw op de Ferrariskaart), maar gezien de archeologische gegevens misschien wel om enkele millennia van erosie. Deze conclusie onderschrijft de hoge (kwalitatieve) voorspellingswaarde van het (WaTEM) erosiemodel voor de identificatie van historische erosie. Dit betekent dat dit erosiemodel bruikbaar is op regionale en locale schaal om de hoeveelheid historische erosie op een kwalitatieve manier te bepalen, mits bevestiging door referentie-handboringen. Op deze manier kunnen bedreigde, maar archeologisch waardevolle zones worden geïdentificeerd, 7

8 waarbij niet enkel met actuele, maar eveneens met historische erosie moet worden rekening gehouden. a. b. non-eroding surface very high erosion rate (> 50 ton/ha.y) high erosion rate (5-50 ton/ha.y) moderate erosion rate (2-5 ton/ha.y) low erosion rate (<2 ton/ha.y) moderate sedimentation rate (<5 ton/ha.y) high sedimentation rate (> 5 ton/ha.y) m c. Fig. 4. Voorspellingsmodel van de actuele erosie. a: erosie onder invloed van afspoelend water; b: erosie onder invloed van bewerking.; c. totale erosie. 2.3 OPTIES VOOR EEN BETER ERFGOEDBEHEER TE OTTENBURG Naast zijn waarde voor het evalueren van historische erosie, kan het actuele erosiemodel (cf. supra) vanzelfsprekend ook worden gebruikt om de actuele bedreiging van de site door bodemerosie te evalueren. Hiervoor dient te worden uitgegaan van de som van erosie door water en door bewerking (Fig. 4: c). Dit model toont een sterke erosie op de hellingen van het plateau en op de randen van de gesloten concaviteiten op het centrale deel. Voor deze laatste betekent dit een progressieve vervlakking, waarbij de randen geërodeerd worden en sediment in het centrum wordt afgezet. De erosiewaarden op de hellingen bereiken een 8

9 gemiddelde van 5 tot 50 ton per hectare per jaar wat overeenkomt met een jaarlijks bodemverlies van 0,4 mm tot 4 mm 5. Erosie op deze schaal is reeds werkzaam over een periode van drie tot vier decennia, wat betekent dat gedurende de laatste halve eeuw anderhalve tot 15 cm sediment is verdwenen. Hierbij moeten we de historische erosie tellen die de eeuwen voordien het plateau al teisterde. Ons baserend op de watererosie uit het erosiemodel, komt dit voor het grootste deel van het plateau neer op 2 tot 5 ton per hectare per jaar, i.e. nog eens 15 tot 40 cm bodemverlies over een tijdspanne van één millennium. Tenslotte dient nog de huidige ploeglaag van 25 tot 30 cm te worden in rekening genomen, waarin de archeologische sporen nu reeds zijn vernietigd. Door een reeks onzekerheden kunnen deze aantallen niet zomaar bij elkaar worden opgeteld, maar ze geven ons wel een idee van de hoeveelheid erosie waaraan het plateau reeds onderhevig is geweest. Hierdoor zijn enkel de diepste archeologische sporen bewaard gebleven, maar kunnen die ook door elke bijkomende erosie vernietigd worden. Een goed beheer van het archeologische erfgoed dient hier rekening mee te houden. Op basis van deze gegevens kunnen vijf verschillende beheerszones worden onderscheiden (Fig. 5). 1. Zuidwestelijke deel van het plateau: in deze zone is de meest dense artefactenconcentratie aan het oppervlak geobserveerd (Clarys et al. in voorbereiding) en is de bewaring van enkele Neolithische sporen halfweg de jaren 1990 vastgesteld in het kader van een archeologische opgraving (Burnez-Lanotte et al. 1996). In deze zone werden hoge waarden van historische erosie geobserveerd, alsook een hoge actuele bodemerosie. 2. Noordwestelijke helling: uit deze zone komt eveneens een dense concentratie artefacten (Clarys et al. in voorbereiding), wat op de mogelijke aanwezigheid van archeologische sporen wijst. Ook hier werden hoge erosiewaarden opgemerkt. 3. Noordoostelijke helling: deze zone vertoont grote gelijkenissen met zone 2, i.e. een concentratie artefacten aan het oppervlak en hoge actuele erosiewaarden. 4. Zuidoostelijke helling van het plateau: hier zijn artefacten aan het oppervlak aangetroffen, maar niet in een dense concentratie. In deze zone worden hoge erosiewaarden voorspeld. 5. Centrale zone plateau: hier werden slechts sporadisch artefacten aan het oppervlak aangetroffen. Dit is een zone met groot aantal gesloten concaviteiten. Er werd een matige historische erosie geobserveerd. Met uitzondering van de rand en hellingen van de gesloten concaviteiten voorspelt ook het erosiemodel geringe actuele erosiewaarden. 5 Het verlies van 13 ton bodem komt overeen met een laag van 1 mm. 9

10 Fig. 5. Onderscheiden beheerszones voor de site van Ottenburg. De eerste zone is zowel wetenschappelijk als beheersmatig de meest waardevolle maar acuut bedreigde zone van het hele plateau. De erfgoedwaarden die er aanwezig waren zijn reeds voor een groot deel vernietigd, maar belangrijke restanten zijn er tot op heden bewaard gebleven. Ook in zones 2 en 3 kunnen archeologische sporen worden verwacht. Door het ontbreken van opgravingen is het echter niet zeker of hier nog archeologische sporen bewaard zijn gebleven. De zones 4 en 5, tenslotte, zijn het minst acuut bedreigd. De beheersmaatregelen die op het plateau zouden moeten worden toegepast om een adequate bescherming te bieden voor het erfgoed, kunnen ingedeeld worden in twee groepen: archeologisch onderzoek en bestrijding van bodemerosie. De prognoses van actuele erosie op het plateau maken inspanningen nodig om verder bodemverlies tegen te gaan. Verschillende erosiebestrijdingsmaatregelen zijn mogelijk en werden reeds in het verleden door AMINAL- Afdeling Land van de Vlaamse Gemeenschap voorgesteld 6. Bodemerosie is immers niet enkel nadelig voor de conservatie van archeologische sites, maar ook ruimer voor de samenleving en de landbouwer door het wegspoelen en/of begraven van zaaigoed, meststoffen en bestrijdingsmiddelen, de vermindering van bodemkwaliteit, de vervuiling van waterlopen, overstromingen en de dichtslibbing van wachtbekkens en waterlopen (infobrochure Werk maken van erosiebestrijding). Maatregelen die geërodeerd sediment onderaan of halfweg een helling opvangen, zoals grasgangen, bufferstroken, dammen en taluds, infiltratie-, bergings- en bezinkingszones zijn voornamelijk gericht op het bestrijden van sediment export en gaan het sedimentverlies aan het oppervlak niet rechtstreeks tegen. Deze erosiebestrijdingsmaatregelen zijn dan ook niet geschikt om het bodemverlies op een 6 Zie ook infobrochure Werk maken van erosiebestrijding. Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer, Afdeling Land, Brussel

11 archeologische site onder controle te houden. Dit geldt echter wel voor een reeks maatregelen die de structuurkenmerken van de bodem en de vegetatieve bedekking beïnvloeden. Voorbeelden van dergelijke maatregelen zijn minimale bodembewerking, het laten van groenbedekker, herbebossing of de aanleg van permanent grasland. Indien het grasland dienst doet als hooiweide en niet als weiland, is deze laatste maatregel veruit de meest ideale voor de bestrijding van erosie op archeologische sites. In de meeste gevallen staat ze echter niet in verhouding met het bewezen belang van de site en kan ze niet als een realistische maatregel worden opgenomen. Daarom lijkt een vorm van conservatielandbouw, door het ploegen volledig achterwege te laten (directe inzaai) of te minimaliseren (oppervlakkige, niet-kerende bodembewerking of niet-kerende bodembewerking tot op ploegdiepte) (Gillijns et al. 2002: 31 ff) op het eerste zicht het beste alternatief. Recente gegevens uit experimenten tonen aan dat een dergelijke minimale bewerking geen nadelige invloed heeft op de gewasopbrengsten en het nettorendement (ibid.). Bovendien wordt een dergelijke bewerking sinds kort ook financieel ondersteund door de Vlaamse Gemeenschap via de beheersovereenkomst voor erosiebestrijding (http://www.vlaanderen.be/bodemerosie). Het toepassen van de minimale bewerking impliceert echter ook een eerste bewerkingsrijp maken van het land door met behulp van een grondbreker de ploegzool te breken (Gillijns et al. 2002), waardoor nog een extra zone onder de ploeglaag wordt verstoord. Bovendien stimuleert deze conservatielandbouw de activiteit van wormpopulaties (o.a. Ehlers 1975, Jordan et al. 1997, Chan 2001), die op hun beurt de archeologische sporen homogeniseren en dus vernietigen (literatuuroverzicht bij Bubel 2003: 148 ff). Op dit ogenblik lopen verschillende projecten, onder meer aan de K.U.Leuven en aan het Harper Adams University College (Newport, Verenigd Koninkrijk) waarin de correlatie tussen conservatielandbouw en wormpopulaties en activiteit wordt nagegaan. Daar dit onderzoek gericht is op de lange termijneffecten, worden definitieve resultaten pas over enkele jaren verwacht. Voorlopig lijkt het beter om de huidige bewerkingsmethodes te behouden, mits een aantal minimale conserveringsmaatregelen. Zo dienen in de toekomst de perceellering en de perceelsranden intact te worden gehouden. Daarnaast dient ook het ploegen volgens de contouren te worden aangemoedigd. Deze maatregelen zorgen ervoor dat de hellingen waarop het afstromend water vloeit verkleind of verzacht worden. Tenslotte dient braakliggend land te worden vermeden en moet de bodem steeds bedekt worden gehouden. Hierbij dient evenwel de bedenking te worden gemaakt dat elke vorm van bijkomende erosie en/of homogenisatie door wormactiviteit in beheerszone 1 het definitieve verlies betekenen van de archeologische sporen die nog bewaard zijn gebleven. De meest adequate bescherming van het erfgoed in deze zone behelst dan ook het nauwgezet documenteren van de resterende sporen in een archeologische opgraving. Ook voor beheerszones 2 en 3 is deze bedreiging reëel en acuut. Door het ontbreken van archeologisch bodemonderzoek is de aard van het archeologische erfgoed in deze zones erg onzeker. Er dient dan ook een archeologisch vooronderzoek te worden uitgevoerd, met behulp van enkele proefsleuven, op basis waarvan de wenselijkheid van bepaalde bijkomende beheersmaatregelen kan worden bepaald. 2.4 CONCLUSIE Voor de site van Ottenburg kunnen verschillende beheerszones worden bepaald, elk met eigen kenmerken van archeologische waarde en bedreiging. De maatregelen die dienen te worden genomen voor het grootste deel van het plateau, met inbegrip van beheerszones 4, 5 en 6, zijn erg beperkt en eerder gericht op het behoud van de huidige structuren: behoud van perceellering en perceelsgrenzen, contourploegen en het steeds bedekt houden van het oppervlak. Voor een deel van de site vormen dergelijke maatregelen echter geen voldoende 11

12 bescherming. Meer bepaald in beheerszones 1, 2 en 3 dient dringend een archeologisch (voor)onderzoek te worden uitgevoerd om de bewaard gebleven sporen te documenteren en/of om tot een goede inschatting te kunnen komen van de archeologische waarde binnen die zones, om aldus bijkomende beheersnoden te kunnen formuleren. Tenslotte dient verder onderzoek te worden afgewacht om de effecten op lange termijn van conservatielandbouw op de groei van wormpopulaties en aldus op de bewaring van archeologische sporen, na te gaan. 3 Kennisbalans Vlaamse Boven-Dijlevallei Met als primaire doelstelling de reconstructie en ontsluiting van een bewoningsgeschiedenis van het studiegebied en de daaruit volgende invloed van de mens op zijn omgeving werd een kennisbalans opgesteld, gebaseerd op een confrontatie tussen archeologische waarnemingen in het studiegebied en een reeks landschappelijke gegevens. De meeste geografische gegevens werden in digitale vorm ter beschikking gesteld via de CAI. Het OC GIS werkte in het kader van dit project ook aan een hoge resolutie DHM van het studiegebied. De lage resolutie gegevens van het DHM werden eveneens ter beschikking gesteld en zullen in de tweede projectfase worden gebruikt voor een vergelijkende studie van de verschillende resoluties. De geïntegreerde archeologische, topografische, bodemkundige en paleo-ecologische studie vormt de basis voor een kritische evaluatie van de bestaande leemtes in de tot nu toe gekende menselijke activiteiten in het studiegebied en voor een mogelijke invulling van deze door een reeks van systematische prospecties. Aanvullend is hiervoor ook een fysiografische kennis en vegetatie geschiedenis van het studiegebied in heden en verleden van belang. 3.1 FYSIOGRAFISCHE BESCHRIJVING VAN HET STUDIEGEBIED 7 Het lithologisch substraat van het gebied bestaat uit Tertiaire zandige en kleiige sedimenten die gedurende zeetransgressies waren afgezet. De Tertiaire formaties die in het studiegebied voorkomen onder het kwartaire dek zijn de formaties van Hannut (Laan- en Dijlevallei in het zuiden van het studiegebied), Kortrijk (Laan-, IJse- en Dijlevallei), Brussel (plateaus van Ottenburg, Maleizen en Duisburg en Meerdaalwoud/Heverleebos), Lede (plateau van Maleizen en plateau van Duisburg) en St-Huib-Hern (plateau van Duisburg en Meerdaalwoud/Heverleebos) 8. De rivieren sneden zich voornamelijk gedurende de ijstijdtussenijstijdcyclus van het Kwartair verder in het plateau in. Dit resulteerde in het reliëf zoals we het vandaag min of meer terugvinden: brede alluviale vlakten met oeverwallen en komgronden en zacht golvende plateaus met droge dalen op de interfluvia (Mens & Ruimte 2003: 20). De valleihellingen zijn vaak erg steil en kunnen hellingsgraden van 30% bereiken ; op deze plaatsen is het kwartaire loessdek vaak niet meer aanwezig en liggen Tertiaire sedimenten aan het oppervlak (ibid.). De sedimenten uit het kwartiar bestaan uit (kalkhoudende) loess die door de wind als een dekmantel op de Tertiaire sedimenten is afgezet. De bodems van de leemplateaus zijn in deze sedimenten ontwikkeld. Deze bodemvorming bestond en bestaat achtereenvolgens uit een ontkalking van de kalkhoudende loess door de insijpeling van regen- en smeltwater, de vorming van een humeuze oppervlaktehorizont en de migratie en accumulatie van klei in smalle banden of in een zowat 50 tot 70 cm dikke, compacte B2t /aanrijkings-horizont. De bodems in de riviervalleien zijn 7 Voor een uitgebreidere beschrijving verwijzen we naar de studie van Mens & Ruimte (2003). 8 Digitale versie van de Tertiaire geologische kaart, MVG, EWBL, afdeling Natuurlijke Rijkdommen & Energie, uitgave 2001 (OC GIS-Vlaanderen) 12

WERK MAKEN VAN EROSIEBESTRIJDING

WERK MAKEN VAN EROSIEBESTRIJDING WERK MAKEN VAN EROSIEBESTRIJDING Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Colofon Samenstelling en redactie: Karel Vandaele en Ireen Librecht Advies- en ingenieursbureau Soresma nv Hari Neven, Martien Swerts,

Nadere informatie

1. De problematiek van gerichte prospectie naar steentijdvindplaatsen

1. De problematiek van gerichte prospectie naar steentijdvindplaatsen Archeologische (lithische) indicatoren met geringe afmetingen Archeologische (lithische) indicatoren met geringe afmetingen en hun rol bij het opsporen van afgedekte prehistorische vindplaatsen: experimentele

Nadere informatie

Woonkernen en Stadsgewesten in een Verstedelijkt België

Woonkernen en Stadsgewesten in een Verstedelijkt België SOCIAAL-ECONOMISCHE ENQUÊTE 2001 MONOGRAFIEËN Woonkernen en Stadsgewesten in een Verstedelijkt België Etienne Van Hecke Jean-Marie Halleux Jean-Michel Decroly Bernadette Mérenne-Schoumaker Met medewerking

Nadere informatie

Dwingelderveld. Aanmeldingsnotitie voor M.E.R beoordeling

Dwingelderveld. Aanmeldingsnotitie voor M.E.R beoordeling Dwingelderveld Aanmeldingsnotitie voor M.E.R beoordeling Dwingelderveld Aanmeldingsnotitie voor m.e.r.-beoordeling Definitief Opdrachtgever: Bestuurscommissie Dwingelderveld Grontmij Nederland bv Assen,

Nadere informatie

Het veen verdwijnt uit Drenthe

Het veen verdwijnt uit Drenthe Het veen verdwijnt uit Drenthe Omvang, oorzaken en gevolgen Alterra-rapport 1661 ISSN 1566-7197 Het veen verdwijnt uit Drenthe Omvang, oorzaken en gevolgen Folkert de Vries Rob Hendriks Rolf Kemmers Ria

Nadere informatie

RACM. Pilot cultuurhistorie in m.e.r. en MKBA. Versterking van de Diefdijklinie. referentie projectcode status. projectleider projectdirecteur datum

RACM. Pilot cultuurhistorie in m.e.r. en MKBA. Versterking van de Diefdijklinie. referentie projectcode status. projectleider projectdirecteur datum RACM Pilot cultuurhistorie in m.e.r. en MKBA Versterking van de Diefdijklinie referentie projectcode status UT382-2 concept projectleider projectdirecteur datum E. Ruiijgrok D. Bel 25 06-2008 autorisatie

Nadere informatie

Amersfoort onder ons. Koestraat 14 16. Archeologisch onderzoek. ter plaatse van. twee gesloopte pandjes. aan de Koestraat

Amersfoort onder ons. Koestraat 14 16. Archeologisch onderzoek. ter plaatse van. twee gesloopte pandjes. aan de Koestraat archeologie 27 Amersfoort onder ons Koestraat 14 16 Archeologisch onderzoek ter plaatse van twee gesloopte pandjes aan de Koestraat Centrum voor Archeologie Gemeente Amersfoort juli 2011 Amersfoort onder

Nadere informatie

Het Groene Woud in de Romeinse tijd (met excursies naar Empel en Hoogeloon)

Het Groene Woud in de Romeinse tijd (met excursies naar Empel en Hoogeloon) Het Groene Woud in de Romeinse tijd (met excursies naar Empel en Hoogeloon) a n n e d e h i n g h Zuidnederlandse Archeologische Notities 233 Amsterdam 2010 Archeologisch Centrum Vrije Universiteit - Hendrik

Nadere informatie

Impact van de klimaatverandering in België

Impact van de klimaatverandering in België Impact van de klimaatverandering in België Bibliografische referentie Impact van de klimaatverandering in België, Jean-Pascal van Ypersele en Philippe Marbaix (onder leiding van), Greenpeace, Brussel,

Nadere informatie

Amersfoort onder ons. Koesteeg 13. Archeologisch onderzoek. op een perceel aan de Koesteeg, voorheen het achtererf van.

Amersfoort onder ons. Koesteeg 13. Archeologisch onderzoek. op een perceel aan de Koesteeg, voorheen het achtererf van. archeologie 32 Amersfoort onder ons Koesteeg 13 Archeologisch onderzoek op een perceel aan de Koesteeg, voorheen het achtererf van Arnhemsestraat 14 Centrum voor Archeologie Gemeente Amersfoort april 2012

Nadere informatie

stiltegebieden in Vlaanderen Leidraad bij het creëren van een landelijk stiltegebied

stiltegebieden in Vlaanderen Leidraad bij het creëren van een landelijk stiltegebied stiltegebieden in Vlaanderen Leidraad bij het creëren van een landelijk stiltegebied stiltegebieden in Vlaanderen Leidraad bij het creëren van een landelijk stiltegebied inhoud INLEIDING 5 1 Waarom zorg

Nadere informatie

Vragen over Malta. Rapportage Archeologische Monumentenzorg 196. R.C.G.M. Lauwerier, T. de Groot, B.J.H. van Os en L. Theunissen (red.

Vragen over Malta. Rapportage Archeologische Monumentenzorg 196. R.C.G.M. Lauwerier, T. de Groot, B.J.H. van Os en L. Theunissen (red. Vragen over Malta R.C.G.M. Lauwerier, T. de Groot, B.J.H. van Os en L. Theunissen (red.) Rapportage Archeologische Monumentenzorg 196 2% 2% 2% 2% 2% 3% 5% 9% 7% 27% 26% 13% Vragen over Malta Onderzoek

Nadere informatie

Ambitie kent geen tijd

Ambitie kent geen tijd Ambitie kent geen tijd Onderzoek naar de relaties tussen ambities, deeltijdwerk en gender In opdracht van de Taskforce DeeltijdPlus Oktober 2009 Suzanne de Visser, MA Martine van Ommeren, MA Annejet Kerchaert,

Nadere informatie

Amersfoort onder ons. Krankeledenstraat 20 en 22. Archeologisch onderzoek. naar de resten van de. eerste stadsmuur.

Amersfoort onder ons. Krankeledenstraat 20 en 22. Archeologisch onderzoek. naar de resten van de. eerste stadsmuur. archeologie 20 Amersfoort onder ons Krankeledenstraat 20 en 22 Archeologisch onderzoek naar de resten van de eerste stadsmuur. Centrum voor Archeologie Gemeente Amersfoort november 2009 Amersfoort onder

Nadere informatie

RUILVERKAVELING. Veel meer dan kavels ruilen VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ DE ZORG VOOR DE OPEN RUIMTE IN VLAANDEREN

RUILVERKAVELING. Veel meer dan kavels ruilen VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ DE ZORG VOOR DE OPEN RUIMTE IN VLAANDEREN RUILVERKAVELING Veel meer dan kavels ruilen VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ DE ZORG VOOR DE OPEN RUIMTE IN VLAANDEREN I N H O U D 1 Voorwoord 2 Zorgen voor de open ruimte Landinrichting, ruilverkaveling en natuurinrichting

Nadere informatie

X+1 consultants. per adres: DLA+ landscape architects bv Wylerbaan 28a 6561 KR Groesbeek T 024 3976000 F 024 3976350 info@dlaplus.

X+1 consultants. per adres: DLA+ landscape architects bv Wylerbaan 28a 6561 KR Groesbeek T 024 3976000 F 024 3976350 info@dlaplus. X+1 consultants per adres: DLA+ landscape architects bv Wylerbaan 28a 6561 KR Groesbeek T 024 3976000 F 024 3976350 info@dlaplus.nl Via Belgica, verleden op weg naar de toekomst 1 afbeelding kaft: lakprofi

Nadere informatie

& Projectbureau Belvedere. Handreiking Cultuurhistorie in m.e.r. en MKBA. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233.

& Projectbureau Belvedere. Handreiking Cultuurhistorie in m.e.r. en MKBA. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. & Projectbureau Belvedere Handreiking Cultuurhistorie in m.e.r. en MKBA van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 & Projectbureau Belvedere Handreiking

Nadere informatie

De patiënt als consument Noden en wensen van chronisch zieke patiënten

De patiënt als consument Noden en wensen van chronisch zieke patiënten De patiënt als consument Noden en wensen van chronisch zieke patiënten Psychiatrisch Ziekenhuis St. Jan de Deo, Gent in samenwerking met het Vlaams Patiëntenplatform vzw Opdracht van het Federaal Ministerie

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Mediation bij de Overheid

Onderzoeksrapport Mediation bij de Overheid Conflictdiagnose en geschiloplossing op maat bij conflicten tussen burgers en overheden Uitgevoerd door Laurens Bakker Carla Schouwenaars Instituut voor Rechtssociologie Instituut voor Culturele Antropologie

Nadere informatie

Leefbaarheid door de tijd

Leefbaarheid door de tijd Leefbaarheid door de tijd 4 Titel Inhoudsopgave Samenvatting en conclusies 5 1 Inleiding 10 2 De landelijke trend in leefbaarheid 17 3 Conjunctuurgevoeligheid en gevolgen van de recessie 34 4 Regionale

Nadere informatie

Gids camerabewaking -Ook wie weg is, is gezien? Ook wie weg is, is gezien?: Cameratoezicht in openbare ruimtes, een kwantitatieve analyse.

Gids camerabewaking -Ook wie weg is, is gezien? Ook wie weg is, is gezien?: Cameratoezicht in openbare ruimtes, een kwantitatieve analyse. Gids camerabewaking -Ook wie weg is, is gezien? Ook wie weg is, is gezien?: Cameratoezicht in openbare ruimtes, een kwantitatieve analyse. Opdrachtgever: FOD Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheid

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Het zandeilandenrijk van Overijssel. onder redactie van B.J. Groenewoudt, R.M. van Heeringen en G.H. Scheepstra

Het zandeilandenrijk van Overijssel. onder redactie van B.J. Groenewoudt, R.M. van Heeringen en G.H. Scheepstra Het zandeilandenrijk van Overijssel onder redactie van B.J. Groenewoudt, R.M. van Heeringen en G.H. Scheepstra NAR Nederlandse Archeologische Rapporten 22 Het zandeilandenrijk van Overijssel Bundel verschenen

Nadere informatie

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN richtlijnen, alternatieven en achtergronden kernredactie: Dr. K.M. Stokking Drs. M.F. van der Schaaf MesoConsult B.V. Tilburg juni 1999 Deze brochure

Nadere informatie

Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Handleiding plan-m.e.r. voor ruimtelijke uitvoeringsplannen Versie 2.2. 11 augustus 2009 Aangepast aan wet- en regelgeving van toepassing op 31 juli 2009 Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en

Nadere informatie

Financiële audit van het stelsel van dienstencheques voor buurtdiensten en -banen. PwC

Financiële audit van het stelsel van dienstencheques voor buurtdiensten en -banen. PwC Financiële audit van het stelsel van dienstencheques voor buurtdiensten en -banen PwC Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze opgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

Nadere informatie

Ontwikkeling van een intergetijdengebied in Hedwige- en Prosperpolder Samenvatting MER Nederland

Ontwikkeling van een intergetijdengebied in Hedwige- en Prosperpolder Samenvatting MER Nederland Ontwikkeling van een intergetijdengebied in Hedwige- en Prosperpolder Samenvatting MER Nederland Opdrachthouders Voorstudies uitgevoerd in het kader van : INTERREG IIIB Documentcontroleblad Document Identificatie

Nadere informatie

Mobiliteit heeft prioriteit!?

Mobiliteit heeft prioriteit!? Mobiliteit heeft prioriteit!? Een studie naar de relatie tussen én de mogelijkheden van mobiliteit en het mobiliteitsbeleid in de Bibliotheek Rotterdam Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit Sociale

Nadere informatie

RUP 153A VICTOR BRAECKMANLAAN NIEUWELAAN ANTWERPSESTEENWEG Plan-MER screening Verzoek tot raadpleging

RUP 153A VICTOR BRAECKMANLAAN NIEUWELAAN ANTWERPSESTEENWEG Plan-MER screening Verzoek tot raadpleging RUP 153A VICTOR BRAECKMANLAAN NIEUWELAAN ANTWERPSESTEENWEG Plan-MER screening Verzoek tot raadpleging COLOFON Opdracht: Screening plan-m.e.r.-plicht RUP 153A Victor Braeckmanlaan Nieuwelaan Antwerpsesteenweg

Nadere informatie

Naar een snellere en betere besluitvorming over complexe projecten

Naar een snellere en betere besluitvorming over complexe projecten Naar een snellere en betere besluitvorming over complexe projecten Verslag van de Commissie Investeringsprojecten Voorzitter Cathy Berx (UA, Gouverneur provincie Antwerpen) Leden Marc Boes (KULeuven) Norbert

Nadere informatie