Algemene voorwaarden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden Slik BV, gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam versie 1.2 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 'SLIK': Slik BV; 'cliënt': de wederpartij van SLIK. Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen SLIK en cliënt waarop SLIK deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voorzover van deze voorwaarden niet door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met SLIK, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Artikel 3. Offertes 1. Alle door SLIK gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 (dertig) dagen, tenzij anders aangegeven. SLIK is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. 2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. 3. SLIK behoudt zich het recht voor dienstverlening en/of toegang voor wie dan ook zonder opgaaf van reden te weigeren. Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst 1. SLIK zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft SLIK het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

2 3. De cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan SLIK aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan SLIK worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan SLIK zijn verstrekt, heeft SLIK het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de cliënt in rekening te brengen. 4. SLIK is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat SLIK is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn. 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan SLIK de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de cliënt de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 6. SLIK draagt zorg voor de beschikbaarheid van haar technische infrastructuur, waarbij zij zich er tot het uiterste toe inspant om optimale beschikbaarheid te bieden. SLIK is echter niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid van de SLIK systemen als gevolg van redelijkerwijs voor haar niet voorzienbare omstandigheden. Hieronder worden onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan storingen in de verbinding met het Internet, storingen in het telefoonnet, uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten de macht van SLIK liggen. SLIK is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van SLIK ten gevolge van het redelijkerwijs benodigde onderhoud aan de SLIK systemen. 7. SLIK is gerechtigd verbeteringen in of aan de SLIK systemen en diensten aan te brengen zonder voorafgaande bekendmaking aan de cliënt. Voorts is SLIK gerechtigd wijzigingen aan te brengen in login-procedures. SLIK is niet aansprakelijk voor eventuele kosten te maken of gemaakt door de cliënt ten gevolge van deze wijzigingen. Artikel 5. Contractsduur; uitvoeringstermijn 1. Abonnementsovereenkomsten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, doch minimaal twaalf (12) maanden, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de cliënt SLIK derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Artikel 6. Geheimhouding Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

3 Artikel 7. Intellectuele eigendom 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt SLIK zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet. 2. Alle door SLIK verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, scripts enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de cliënt in het kader van de overeenkomst, en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van SLIK worden verveelvoudigd, herverkocht, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, zowel in originele of afgeleide vorm. 3. SLIK behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 4. Wanneer cliënt niet aan betalings- of andere verplichtingen voldoet, vervalt het gebruiksrecht op de door SLIK opgeleverde materialen en werkproducten. Artikel 8. Opzegging 1. Beide partijen kunnen ten aller tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste één (1) maand in acht te nemen, met dien verstande dat de cliënt de overeenkomst alleen per de eerste van een maand kan opzeggen. SLIK behoudt zich het recht voor de overeenkomst zonder opgave van reden per direct te ontbinden, indien de cliënt zich schuldig maakt aan wangedrag, zulks ter beoordeling van SLIK. 2. Opzegging binnen de eerste twaalf (12) maanden van de overeenkomst is niet mogelijk, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is. Indien dit toch gewenst is, zal de cliënt worden verplicht tot betaling van het resterende abonnementsgeld. 3. Opzegging heeft in geen geval restitutie van het vooruitbetaalde abonnementsgeld tot gevolg. Artikel 9. Ontbinding van de overeenkomst 1. De vorderingen van SLIK op de cliënt zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: na het sluiten van de overeenkomst aan SLIK ter kennis gekomen omstandigheden geven SLIK goede grond te vrezen dat de cliënt niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; indien SLIK de cliënt bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

4 2. In de genoemde gevallen is SLIK bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van SLIK schadevergoeding te vorderen. Artikel 10. Gebreken; klachttermijnen 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden en/of verleende diensten dienen door de cliënt binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan SLIK. 2. Indien een klacht gegrond is zal SLIK de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de cliënt schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal SLIK slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12. Artikel 11. Betaling 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door SLIK aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. 2. Wanneer vermeld op de offerte, kan sprake zijn van een vooruitbetaling of voorschot. In dit geval zal SLIK de werkzaamheden alleen starten na ontvangst van deze betaling. 3. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de cliënt in verzuim; de cliënt is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. 4. SLIK zal een incassobureau inschakelen indien zij dit nodig acht. 5. Tevens is SLIK gerechtigd elektronische diensten geleverd aan cliënt, na een schriftelijke waarschuwing, te deactiveren en pas weer te activeren als het verschuldigde bedrag is voldaan, vermeerderd met 50 euro exclusief BTW heraansluitkosten. 6. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de cliënt zullen de vorderingen van SLIK en de verplichtingen van de cliënt jegens SLIK onmiddellijk opeisbaar zijn. 7. Door de cliënt gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de cliënt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 8. De cliënt is ook abonnementsgeld verschuldigd als de betreffende dienst tijdelijk gedeactiveerd is.

5 9. SLIK zal de persoonlijke gegevens van de cliënt, anders dan via een gerechtelijk bevel, niet aan derden doorgeven. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor enkele SLIK personeelsleden ten behoeve van het uitvoeren van beheerstaken. 10. Bij speciale acties gelden na het verstrijken van de contractduur, welke is gedefinieerd in artikel 5, de normale tarieven. Indien een product niet in exact dezelfde hoedanigheid terugkeert zal een soortgelijk product als uitgangspunt genomen worden. Artikel 12. Aansprakelijkheid Indien SLIK aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd: 1. De aansprakelijkheid van SLIK, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. 2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van SLIK beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 3. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte. 4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van SLIK of haar ondergeschikten. 5. SLIK is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. 6. SLIK is nimmer aansprakelijk voor door de cliënt op haar systemen geplaatste informatie. Artikel 13. Overmacht 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop SLIK geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor SLIK niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van SLIK worden daaronder begrepen. 2. SLIK heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat SLIK haar verbintenis had moeten nakomen. 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van SLIK opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door SLIK niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden, dan zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

6 4. Indien SLIK bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de cliënt gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft. Artikel 14. Beperkingen en onrechtmatig gebruik Slik webhosting en -diensten 1. SLIK behoudt zich het recht voor om servers danwel verbindingen danwel andere diensten door SLIK geleverd tijdelijk of permanent te blokkeren als SLIK beslist dat deze niet juist of onrechtmatig is of zijn gebruikt. Tevens hecht SLIK veel waarde aan, en streeft de zogenoemde "Acceptable Use Policies" na, opgesteld voor Internet in het algemeen. 2. SLIK verbiedt expliciet gebruik van haar diensten in verband met het volgende: Illegaal Materiaal - Dit omvat tevens publicatie van auteursrechtelijk beschermde werken, audio- of videobestanden, discriminerende of terroristische uitingen, schending van exportrestricties, publicatie van bedrijfsgeheimen, en enig ander materiaal in strijd met de Nederlandse wetgeving en Europese richtlijnen; Hacking, etc. - Dit omvat tevens het ongeauthoriseerd verbinding maken met andere systemen vanaf SLIK infrastructuur, het gebruiken en verspreiden van hacking-, password cracking-, portscanning-, IP spoofing-, network sniffing- en Denial of Service (DoS/DDoS) programmatuur, -handleidingen en -informatie, en de encryptie van het bovenstaande. Ongevraagde ( spam ) Dit omvat tevens het versturen van ongevraagde aan derden, het opnemen van een website in spam die via een andere provider wordt verstuurd, en het gebruiken van een SLIK mailbox als ontvangstadres voor antwoorden op spam. De bepaling van schending van deze gebruiksvoorwaarden is geheel ter discretie van SLIK. 3. SLIK heeft het recht de door de cliënt op het systeem geplaatste content te controleren op hetgeen lid 2 verbiedt als zij daartoe redelijkerwijs aanleiding toe ziet. 4. SLIK behoudt zich het recht voor de beperking op het gebruik van dataverkeer en opslagcapaciteit op elk gewenst moment aan te passen; cliënt zal hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. 5. De cliënt houdt zich het systeem niet opzettelijk te beschadigen en geen handelingen uit te voeren waarvan hij/zij redelijkerwijs kan vermoeden dat dit overige gebruikers hindert of schade voor derden hieruit voortvloeit. Het is expliciet niet toegestaan om software en scripts te installeren waarvan bekend is dat deze beveiligingsfouten bevat.

7 6. SLIK behoudt zich het recht voor om de eventuele schade die in verband met voorgaand lid is geleden op de betreffende cliënt te verhalen. 7. De cliënt is aansprakelijk voor alle schade die SLIK mocht lijden ten gevolge van een handelen of nalaten te handelen van de cliënt, in strijd met de verplichtigen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden. 8. SLIK is niet aansprakelijk voor de beveiliging van de gegevens die worden opgeslagen. SLIK bewaart elke 24 uur een backup van de opgeslagen gegevens, maar het is verantwoordelijkheid van cliënt om zelf backups van de gegevens bij te houden. 9. SLIK is gerechtigd de toegang voor de cliënt tot SLIK tijdelijk te blokkeren en/of te beperken indien de cliënt een verplichting jegens SLIK niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt, dan wel indien hij/zij in strijd handelt met de onderhavige voorwaarden. Blokkering of beperking van de toegang laten de betalingsplicht van de cliënt onverlet. 10. Tot het opheffen van de blokkering of de beperking wordt eerst overgegaan indien de cliënt binnen een door SLIK gestelde termijn aan zijn verplichtingen is nagekomen. Artikel 15. Domeinnaamregistraties 1. Hostingdiensten kunnen besteld worden met of zonder eigen domeinnaam. Indien hosting geconfigureerd wordt met een eigen domeinnaam zijn de leden 2 t/m 5 van toepassing. Anders zijn de leden 6 en 7 van toepassing. 2. SLIK kan indien gewenst een domeinnaam voor de cliënt aanvragen, mits deze nog beschikbaar is en cliënt aan de voorwaarden van de aanvraag van deze domeinnaam voldoet. 3. Registratie van een domeinnaam door SLIK ten behoeve van de cliënt zal in alle gevallen op naam van de cliënt komen te staan. Ook na beëindiging van de overeenkomst tussen SLIK en cliënt blijft de domeinnaam eigendom van de cliënt; cliënt dient echter zelf de verhuizing van een domeinnaam naar een andere provider te verzorgen. SLIK zal haar medewerking aan verhuisverzoeken verlenen zonder in rekening brengen van administratiekosten. 4. SLIK is in niet aansprakelijk in geval een voor de cliënt aangevraagde domeinnaam inbreuk blijkt te maken op rechten van derden. 5. SLIK is niet aansprakelijk voor het niet functioneren van een domeinnaam door enerzijds het in gebreke blijven van de cliënt en anderzijds het in gebreke blijven van de domeinregistratie instantie. 6. Indien de cliënt een subdomeinnaam kiest op een domein van SLIK, blijft deze subdomeinnaam ten aller tijden eigendom van SLIK. 7. SLIK behoudt zich het recht voor een door de cliënt aangevraagde subdomeinnaam te weigeren, zonder opgaaf van reden.

8 Artikel 16. Webshops 1. SLIK draagt bij aankoop van een webshop zorg voor installatie en configuratie van een webshopsoftwarepakket, naar keuze op een SLIK server of een server van de cliënt. Bij aflevering heeft de webshop de functionaliteit zoals genoemd in het betreffende Contract webshops. De layoutelementen genoemd in het Contract webshops worden opgesteld in overleg met de cliënt en na goedkeuring van cliënt in de webshop geplaatst. 2. Het invoeren en bijwerken van operationele gegevens (categorieën, producten, productbeschrijvingen, productafbeeldingen, tarieven, etc.) alsmede het dagelijks beheer van de webshop (orderbeheer, orderverwerking, beantwoorden vragen van afnemers, etc.) is te allen tijde verantwoordelijkheid van de cliënt. 3. SLIK is verantwoordelijk voor het verwerven van de nodige licenties voor webshop-software. De licentie en gebruiksrechten van de gebruikte webshop-software worden opgesteld op naam van de cliënt. Het gebruiksrecht van cliënt op de webshop-software en alle door SLIK afgeleverde toevoegingen is niet door SLIK in te trekken. De licentie op de webshop-software kan mogelijk gebonden zijn aan de domeinnaam (het internet-adres) waarop de webshop draait. 4. Wanneer de cliënt kiest voor een installatie op eigen server dient de cliënt de nodige logingegevens bijtijds aan SLIK ter beschikking te stellen. Tevens is het de verantwoordelijkheid van cliënt om zorg te dragen voor een geschikte server-omgeving. SLIK heeft het recht installatie op een server te weigeren met opgave van redenen, wanneer de server ter beoordeling van SLIK niet voldoet aan de technische eisen van de gebruikte webshop-software. 5. SLIK geeft een garantie-periode van 3 (drie) maanden na oplevering van de webshop. Deze garantie-periode kan optioneel worden verlengd als onderdeel van een apart support-contract. Wanneer een webshop niet de correcte werking heeft zoals beschreven in het Contract webshops wordt gesproken van een gebrek. Onder garantie wordt het volgende verstaan: a) SLIK zal enige gebreken aan de webshop kosteloos en op de zo kortst mogelijke termijn verhelpen; b) Wanneer een gebrek in de webshop-software optreedt buiten de macht van SLIK, zal SLIK samenwerken met de software-producent om dit gebrek op te lossen. 6. SLIK geeft een support-periode van 1 (een) maand na oplevering van de webshop. Deze supportperiode kan optioneel worden verlengd na ondertekening van een apart support-contract. Onder support wordt het volgende verstaan: a) SLIK zal vragen van de cliënt aangaande de dagelijkse werking van de webshop beantwoorden; b) SLIK zal enige gebreken aan de webshop kosteloos en op de zo kortst mogelijke termijn verhelpen;

9 c) Wanneer een gebrek in de webshop-software optreedt buiten de macht van SLIK, zal SLIK samenwerken met de software-producent om dit gebrek op te lossen; d) SLIK zal de webshop-software periodiek bijwerken naar een recente versie van de webshopsoftware; e) SLIK zal dagelijks en wekelijks een veiligheidskopie (backup) van de webshop-software en - database van de cliënt bewaren op een afzonderlijk systeem; f) SLIK zal bij verlies van gegevens door storing danwel fout van cliënt, op verzoek zo snel mogelijk de staat van de webshop terugzetten naar een recente veiligheidskopie (backup) van naar keuze 1 dan wel 7 dagen oud. 7. Om aanspraak te maken op garantie, dient de klant het gebrek binnen de garantie-periode te melden. Om aanspraak te maken op kosteloze support, dient de klant het support-verzoek of gebrek binnen de support-periode te melden. 8. Het staat de cliënt vrij om een support-contract met SLIK af te sluiten, waarbij de support- en garantie-periode wordt verlengd voor een gezamenlijk overeengekomen periode. Overige contracten tussen cliënt en SLIK, waaronder hosting-contracten, brengen geen wijzigingen aan in de garantie- of support-periode van de webshop. 9. SLIK houdt zich te allen tijde het recht voor de verantwoordelijkheid voor een kosteloze garantie- of support-afhandeling als beschreven in Artikel 16 lid 5 t/m 8 expliciet af te wijzen, alsmede het geldend uurtarief te rekenen voor herstelwerkzaamheden, in een beperkt aantal gevallen, namelijk: a) wanneer een gebrek is veroorzaakt door nalatigheid of verwijtbaar handelen van de cliënt; b) wanneer de cliënt zonder voorafgaande goedkeuring wijzigingen heeft aangebracht in de broncode of layout van de webshop-software (hieronder valt niet het dagelijks gebruik van de webshop-software, enkel het uitvoeren van technische wijzigingen); c) wanneer de webshop-software op een server van cliënt is geïnstalleerd en het gebrek is veroorzaakt door een software- of hardware-wijziging, systeemfout, storing, instabiliteit of incompatibiliteit op het serversysteem of het servernetwerk buiten de verantwoordelijkheid van SLIK, zulks ter beoordeling van SLIK. 10. Wanneer de cliënt besluit geen support-contract af te sluiten of een support-contract te laten verlopen, en later weer een support-contract met SLIK wenst aan te gaan, kunnen extra opstartkosten aan dit contract verbonden zijn, overeenkomend met het uurtarief voor het hercertificeren van de webshop-software ter bevestiging van de goede werking en het bijwerken van de webshop-software naar een recente versie.

10 11. SLIK is vrij in het selecteren van de webshop-software, zolang deze aan de functionele eisen voldoet zoals beschreven in het Contract webshops. 12. In afwezigheid van vorderingen, kan de cliënt te allen tijde een kopie van de webshop-software en alle door SLIK voor cliënt gebouwde aanpassingen, een kopie van de actuele webshop-database (producten, bestellingen e.d.), en een kopie van de webshop-licentie bij SLIK opvragen. Deze kopieën zullen in algemeen erkend formaat op zodanige wijze worden afgeleverd dat zij door een redelijkerwijs geschoolde systeembeheerder op elke geschikte server kunnen worden geïnstalleerd. De cliënt kan voor deze eigen installatie geen aanspraak maken op garantie of support en enig bestaande support-overeenkomst wordt opgeschort zonder mogelijkheid tot restitutie. 13. De aansprakelijkheid van SLIK voor gevolgschade is beperkt zoals beschreven in Artikel SLIK kan koppelingen verzorgen tussen de webshop en zogenaamde Payment processors waardoor extra betaalmiddelen in de webshop gebruikt kunnen worden. Een Payment processor verwerkt betaalmiddelen waaronder creditcards en chipkaarten. Cliënt kan een overeenkomst aangaan met een Payment processor. SLIK is geen partij in de overeenkomst tussen cliënt en de Payment processor. SLIK kan beschikbaarheid, betrouwbaarheid, of andere eigenschappen van de Payment processor niet garanderen. Artikel 17. Geschillenbeslechting De rechter in de woonplaats van SLIK is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft SLIK het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter. Artikel 18. Toepasselijk recht Op elke overeenkomst tussen SLIK en cliënt is Nederlands recht van toepassing. Artikel 19. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Delft. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige opdracht.

11 Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt. Handtekening Opdrachtgever Naam: Datum: Plaats: Handtekening SLIK Naam: Datum: Plaats: Kopie ontvangen: Ja / Nee A.U.B. vermelden als u een ondertekende kopie van deze overeenkomst terug wilt ontvangen

Algemene Voorwaarden Computer No Problem Rondweg 149 2922ET Krimpen aan den IJssel KvK 53798910

Algemene Voorwaarden Computer No Problem Rondweg 149 2922ET Krimpen aan den IJssel KvK 53798910 1. Artikel 1. Definities... 3 2. Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden... 3 3. Artikel 3. Offertes... 3 4. Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst... 3 5. Artikel 5. Contractsduur; uitvoeringstermijn...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Compu Winkel BV, Kerkstraat 112, 5061 EL Oisterwijk. Hierna te noemen Compu Winkel Artikel 1. Definities In deze algemene

ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Compu Winkel BV, Kerkstraat 112, 5061 EL Oisterwijk. Hierna te noemen Compu Winkel Artikel 1. Definities In deze algemene ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Compu Winkel BV, Kerkstraat 112, 5061 EL Oisterwijk. Hierna te noemen Compu Winkel Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Compu Winkel : eigenaar/

Nadere informatie

Ecreation B.V., gevestigd en kantoorhoudend te Woerden. Hierna te noemen: Ecreation

Ecreation B.V., gevestigd en kantoorhoudend te Woerden. Hierna te noemen: Ecreation Algemene voorwaarden 2013 Ecreation B.V., gevestigd en kantoorhoudend te Woerden. Hierna te noemen: Ecreation In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Ecreation : de gebruiker van de algemene

Nadere informatie

Miranda Mol Business Intelligence. Algemene Voorwaarden

Miranda Mol Business Intelligence. Algemene Voorwaarden Miranda Mol Business Intelligence Algemene Voorwaarden Delftsestraatweg 18 2641 NB Pijnacker 06 34 34 57 44 Mirandamol313@gmail.com www.mmbi.nl Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden VAN: HA'NAMI V.O.F., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Enschede aan de G.J. Van Heekstraat 492, hierna te noemen: "gebruiker" Artikel 1 Definities In deze algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van MS Publisher Concepts Mirthe Sleper online referenties: http://www. sleper.com/directweb/ en: http://www.kunstenbedrijf.

Algemene voorwaarden van MS Publisher Concepts Mirthe Sleper online referenties: http://www. sleper.com/directweb/ en: http://www.kunstenbedrijf. Algemene voorwaarden van MS Publisher Concepts Mirthe Sleper online referenties: http://www. sleper.com/directweb/ en: http://www.kunstenbedrijf.com/ Algemene voorwaarden voor levering van diensten door

Nadere informatie

Gevestigd en kantoorhoudende te Roelofarendsveen Hierna te noemen: opdrachtnemer: FPN

Gevestigd en kantoorhoudende te Roelofarendsveen Hierna te noemen: opdrachtnemer: FPN Algemene voorwaarden Facility Portal Nederland BV Algemene Voorwaarden bij het aanvaarden van Opdrachten door Facility Portal Nederland statutair gevestigd te Roelofarendsveen, gedeponeerd bij de Kamer

Nadere informatie

- Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van WebZenz wordt gesloten.

- Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van WebZenz wordt gesloten. Artikel 1 Definities - WebZenz: WebZenz, webhostingbedrijf, te vinden onder de naam www.webzenz.nl, verder te noemen WebZenz, gevestigd te (7211 BT) Eefde. - Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

De algemene voorwaarden zijn onderdeel van alle offertes en overeenkomsten tussen Flex Advieshuis gevestigd:

De algemene voorwaarden zijn onderdeel van alle offertes en overeenkomsten tussen Flex Advieshuis gevestigd: Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Flex Advieshuis. Artikel 1. Definities De algemene voorwaarden zijn onderdeel van alle offertes en overeenkomsten tussen Flex

Nadere informatie

3. Aanbiedingen en offertes. 3.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

3. Aanbiedingen en offertes. 3.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. Algemene Voorwaarden 1. Definities. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever: de wederpartij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer. Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CCB

Algemene voorwaarden CCB Algemene voorwaarden CCB Algemene voorwaarden van Call Center Benelux B.V. gevestigd en kantoorhoudend te 5707 AZ Helmond aan de De Hoefkens 5/A hierna te noemen: CCB Artikel 1. Definities 1.1 In deze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MULTI CHANNEL MARKETING VAN: - MULTI CHANNEL MARKETING - Silodam 436 gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam hierna te noemen:

ALGEMENE VOORWAARDEN MULTI CHANNEL MARKETING VAN: - MULTI CHANNEL MARKETING - Silodam 436 gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam hierna te noemen: ALGEMENE VOORWAARDEN MULTI CHANNEL MARKETING VAN: - MULTI CHANNEL MARKETING - Silodam 436 gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam hierna te noemen: MULTI CHANNEL MARKETING Artikel 1. Definities 1. In

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Ingmar Webdesign 2012

Algemene Voorwaarden Ingmar Webdesign 2012 Algemene Voorwaarden Ingmar Webdesign 2012 1. Definities. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever:

Nadere informatie

andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Algemene leverings- en gebruiksvoorwaarden ISV Software B.V. Algemene voorwaarden voor de aanbieding, verkoop, gebruik en levering van hard- en software en voor adviserings- en onderhoudswerkzaamheden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor iedere

Nadere informatie

1.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Page 1 of 11 1. Geldigheid 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen VD- Design.be / VD-Hosting.be en een opdrachtgever waarop VD-Design.be / VD-Hosting.be deze

Nadere informatie

Ecrivus International Langweide 1 6363 AR Wijnandsrade

Ecrivus International Langweide 1 6363 AR Wijnandsrade ALGEMENE VOORWAARDEN van: Ecrivus International Langweide 1 6363 AR Wijnandsrade gedeponeerd op 26 juni 2007 bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Zuid Limburg onder nummer 14093828 Artikel 1. Definities

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Betreft: Algemene Voorwaarden Versie: 1.2 Datum: 07 oktober 2014 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden van Deursen Onderwijsgroep BV Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Algemeen. Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst. Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Algemeen. Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst. Artikel 3 Aanbiedingen en offertes Algemene Voorwaarden ie-design Fluwelensingel 47 2806 CB Gouda KvK: 28 103 077 Banknummer: 5 11 12 13 hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Lex & Leads B.V. Lex & Leads B.V. Energiestraat 5b 1411 AN NAARDEN KvK nummer: 34320641 hierna te noemen: Gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Appendix I DATUM

ALGEMENE VOORWAARDEN. Appendix I DATUM ALGEMENE VOORWAARDEN Appendix I DATUM 12 november 2013 ALGEMENE VOORWAARDEN PIP ADVICE PIP Advice Vof Hengelosestraat 583 Kamer B-03 7521 AG Enschede Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Enschede,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor De Wilde, De Wilde Zakelijke Dienstverlening en De Wilde Loon- en Salarisverwerking

ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor De Wilde, De Wilde Zakelijke Dienstverlening en De Wilde Loon- en Salarisverwerking ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor De Wilde, De Wilde Zakelijke Dienstverlening en Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden SFS Consultancy BV Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: SFS Consultancy BV: SFS Consultancy BV Nederland B.V., Edmond Jasparstraat 28, 6217 HP Maastricht,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN van: SMC Consultancy BV Van Voordenpark 6k 5301 KP Zaltbommel hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de

Nadere informatie

Coaching Training Loopbaanbegeleiding Inspiratie- en Vitaliteitsmanagement

Coaching Training Loopbaanbegeleiding Inspiratie- en Vitaliteitsmanagement Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Get Inspired Artikel 1: Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt onder Get Inspired coaching, training, intervisiecoaching, loopbaanadvies en vitaliteits-

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Emergion BV, gevestigd en kantoorhoudende te (3051 NB) Rotterdam, Elektroweg 11F

ALGEMENE VOORWAARDEN. Emergion BV, gevestigd en kantoorhoudende te (3051 NB) Rotterdam, Elektroweg 11F ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Emergion BV, gevestigd en kantoorhoudende te (3051 NB) Rotterdam, Elektroweg 11F Hierna te noemen: Gebruiker Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie