Algemene voorwaarden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden Slik BV, gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam versie 1.2 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 'SLIK': Slik BV; 'cliënt': de wederpartij van SLIK. Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen SLIK en cliënt waarop SLIK deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voorzover van deze voorwaarden niet door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met SLIK, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Artikel 3. Offertes 1. Alle door SLIK gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 (dertig) dagen, tenzij anders aangegeven. SLIK is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. 2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. 3. SLIK behoudt zich het recht voor dienstverlening en/of toegang voor wie dan ook zonder opgaaf van reden te weigeren. Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst 1. SLIK zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft SLIK het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

2 3. De cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan SLIK aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan SLIK worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan SLIK zijn verstrekt, heeft SLIK het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de cliënt in rekening te brengen. 4. SLIK is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat SLIK is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn. 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan SLIK de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de cliënt de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 6. SLIK draagt zorg voor de beschikbaarheid van haar technische infrastructuur, waarbij zij zich er tot het uiterste toe inspant om optimale beschikbaarheid te bieden. SLIK is echter niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid van de SLIK systemen als gevolg van redelijkerwijs voor haar niet voorzienbare omstandigheden. Hieronder worden onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan storingen in de verbinding met het Internet, storingen in het telefoonnet, uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten de macht van SLIK liggen. SLIK is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van SLIK ten gevolge van het redelijkerwijs benodigde onderhoud aan de SLIK systemen. 7. SLIK is gerechtigd verbeteringen in of aan de SLIK systemen en diensten aan te brengen zonder voorafgaande bekendmaking aan de cliënt. Voorts is SLIK gerechtigd wijzigingen aan te brengen in login-procedures. SLIK is niet aansprakelijk voor eventuele kosten te maken of gemaakt door de cliënt ten gevolge van deze wijzigingen. Artikel 5. Contractsduur; uitvoeringstermijn 1. Abonnementsovereenkomsten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, doch minimaal twaalf (12) maanden, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de cliënt SLIK derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Artikel 6. Geheimhouding Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

3 Artikel 7. Intellectuele eigendom 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt SLIK zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet. 2. Alle door SLIK verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, scripts enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de cliënt in het kader van de overeenkomst, en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van SLIK worden verveelvoudigd, herverkocht, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, zowel in originele of afgeleide vorm. 3. SLIK behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 4. Wanneer cliënt niet aan betalings- of andere verplichtingen voldoet, vervalt het gebruiksrecht op de door SLIK opgeleverde materialen en werkproducten. Artikel 8. Opzegging 1. Beide partijen kunnen ten aller tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste één (1) maand in acht te nemen, met dien verstande dat de cliënt de overeenkomst alleen per de eerste van een maand kan opzeggen. SLIK behoudt zich het recht voor de overeenkomst zonder opgave van reden per direct te ontbinden, indien de cliënt zich schuldig maakt aan wangedrag, zulks ter beoordeling van SLIK. 2. Opzegging binnen de eerste twaalf (12) maanden van de overeenkomst is niet mogelijk, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is. Indien dit toch gewenst is, zal de cliënt worden verplicht tot betaling van het resterende abonnementsgeld. 3. Opzegging heeft in geen geval restitutie van het vooruitbetaalde abonnementsgeld tot gevolg. Artikel 9. Ontbinding van de overeenkomst 1. De vorderingen van SLIK op de cliënt zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: na het sluiten van de overeenkomst aan SLIK ter kennis gekomen omstandigheden geven SLIK goede grond te vrezen dat de cliënt niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; indien SLIK de cliënt bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

4 2. In de genoemde gevallen is SLIK bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van SLIK schadevergoeding te vorderen. Artikel 10. Gebreken; klachttermijnen 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden en/of verleende diensten dienen door de cliënt binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan SLIK. 2. Indien een klacht gegrond is zal SLIK de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de cliënt schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal SLIK slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12. Artikel 11. Betaling 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door SLIK aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. 2. Wanneer vermeld op de offerte, kan sprake zijn van een vooruitbetaling of voorschot. In dit geval zal SLIK de werkzaamheden alleen starten na ontvangst van deze betaling. 3. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de cliënt in verzuim; de cliënt is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. 4. SLIK zal een incassobureau inschakelen indien zij dit nodig acht. 5. Tevens is SLIK gerechtigd elektronische diensten geleverd aan cliënt, na een schriftelijke waarschuwing, te deactiveren en pas weer te activeren als het verschuldigde bedrag is voldaan, vermeerderd met 50 euro exclusief BTW heraansluitkosten. 6. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de cliënt zullen de vorderingen van SLIK en de verplichtingen van de cliënt jegens SLIK onmiddellijk opeisbaar zijn. 7. Door de cliënt gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de cliënt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 8. De cliënt is ook abonnementsgeld verschuldigd als de betreffende dienst tijdelijk gedeactiveerd is.

5 9. SLIK zal de persoonlijke gegevens van de cliënt, anders dan via een gerechtelijk bevel, niet aan derden doorgeven. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor enkele SLIK personeelsleden ten behoeve van het uitvoeren van beheerstaken. 10. Bij speciale acties gelden na het verstrijken van de contractduur, welke is gedefinieerd in artikel 5, de normale tarieven. Indien een product niet in exact dezelfde hoedanigheid terugkeert zal een soortgelijk product als uitgangspunt genomen worden. Artikel 12. Aansprakelijkheid Indien SLIK aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd: 1. De aansprakelijkheid van SLIK, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. 2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van SLIK beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 3. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte. 4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van SLIK of haar ondergeschikten. 5. SLIK is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. 6. SLIK is nimmer aansprakelijk voor door de cliënt op haar systemen geplaatste informatie. Artikel 13. Overmacht 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop SLIK geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor SLIK niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van SLIK worden daaronder begrepen. 2. SLIK heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat SLIK haar verbintenis had moeten nakomen. 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van SLIK opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door SLIK niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden, dan zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

6 4. Indien SLIK bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de cliënt gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft. Artikel 14. Beperkingen en onrechtmatig gebruik Slik webhosting en -diensten 1. SLIK behoudt zich het recht voor om servers danwel verbindingen danwel andere diensten door SLIK geleverd tijdelijk of permanent te blokkeren als SLIK beslist dat deze niet juist of onrechtmatig is of zijn gebruikt. Tevens hecht SLIK veel waarde aan, en streeft de zogenoemde "Acceptable Use Policies" na, opgesteld voor Internet in het algemeen. 2. SLIK verbiedt expliciet gebruik van haar diensten in verband met het volgende: Illegaal Materiaal - Dit omvat tevens publicatie van auteursrechtelijk beschermde werken, audio- of videobestanden, discriminerende of terroristische uitingen, schending van exportrestricties, publicatie van bedrijfsgeheimen, en enig ander materiaal in strijd met de Nederlandse wetgeving en Europese richtlijnen; Hacking, etc. - Dit omvat tevens het ongeauthoriseerd verbinding maken met andere systemen vanaf SLIK infrastructuur, het gebruiken en verspreiden van hacking-, password cracking-, portscanning-, IP spoofing-, network sniffing- en Denial of Service (DoS/DDoS) programmatuur, -handleidingen en -informatie, en de encryptie van het bovenstaande. Ongevraagde ( spam ) Dit omvat tevens het versturen van ongevraagde aan derden, het opnemen van een website in spam die via een andere provider wordt verstuurd, en het gebruiken van een SLIK mailbox als ontvangstadres voor antwoorden op spam. De bepaling van schending van deze gebruiksvoorwaarden is geheel ter discretie van SLIK. 3. SLIK heeft het recht de door de cliënt op het systeem geplaatste content te controleren op hetgeen lid 2 verbiedt als zij daartoe redelijkerwijs aanleiding toe ziet. 4. SLIK behoudt zich het recht voor de beperking op het gebruik van dataverkeer en opslagcapaciteit op elk gewenst moment aan te passen; cliënt zal hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. 5. De cliënt houdt zich het systeem niet opzettelijk te beschadigen en geen handelingen uit te voeren waarvan hij/zij redelijkerwijs kan vermoeden dat dit overige gebruikers hindert of schade voor derden hieruit voortvloeit. Het is expliciet niet toegestaan om software en scripts te installeren waarvan bekend is dat deze beveiligingsfouten bevat.

7 6. SLIK behoudt zich het recht voor om de eventuele schade die in verband met voorgaand lid is geleden op de betreffende cliënt te verhalen. 7. De cliënt is aansprakelijk voor alle schade die SLIK mocht lijden ten gevolge van een handelen of nalaten te handelen van de cliënt, in strijd met de verplichtigen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden. 8. SLIK is niet aansprakelijk voor de beveiliging van de gegevens die worden opgeslagen. SLIK bewaart elke 24 uur een backup van de opgeslagen gegevens, maar het is verantwoordelijkheid van cliënt om zelf backups van de gegevens bij te houden. 9. SLIK is gerechtigd de toegang voor de cliënt tot SLIK tijdelijk te blokkeren en/of te beperken indien de cliënt een verplichting jegens SLIK niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt, dan wel indien hij/zij in strijd handelt met de onderhavige voorwaarden. Blokkering of beperking van de toegang laten de betalingsplicht van de cliënt onverlet. 10. Tot het opheffen van de blokkering of de beperking wordt eerst overgegaan indien de cliënt binnen een door SLIK gestelde termijn aan zijn verplichtingen is nagekomen. Artikel 15. Domeinnaamregistraties 1. Hostingdiensten kunnen besteld worden met of zonder eigen domeinnaam. Indien hosting geconfigureerd wordt met een eigen domeinnaam zijn de leden 2 t/m 5 van toepassing. Anders zijn de leden 6 en 7 van toepassing. 2. SLIK kan indien gewenst een domeinnaam voor de cliënt aanvragen, mits deze nog beschikbaar is en cliënt aan de voorwaarden van de aanvraag van deze domeinnaam voldoet. 3. Registratie van een domeinnaam door SLIK ten behoeve van de cliënt zal in alle gevallen op naam van de cliënt komen te staan. Ook na beëindiging van de overeenkomst tussen SLIK en cliënt blijft de domeinnaam eigendom van de cliënt; cliënt dient echter zelf de verhuizing van een domeinnaam naar een andere provider te verzorgen. SLIK zal haar medewerking aan verhuisverzoeken verlenen zonder in rekening brengen van administratiekosten. 4. SLIK is in niet aansprakelijk in geval een voor de cliënt aangevraagde domeinnaam inbreuk blijkt te maken op rechten van derden. 5. SLIK is niet aansprakelijk voor het niet functioneren van een domeinnaam door enerzijds het in gebreke blijven van de cliënt en anderzijds het in gebreke blijven van de domeinregistratie instantie. 6. Indien de cliënt een subdomeinnaam kiest op een domein van SLIK, blijft deze subdomeinnaam ten aller tijden eigendom van SLIK. 7. SLIK behoudt zich het recht voor een door de cliënt aangevraagde subdomeinnaam te weigeren, zonder opgaaf van reden.

8 Artikel 16. Webshops 1. SLIK draagt bij aankoop van een webshop zorg voor installatie en configuratie van een webshopsoftwarepakket, naar keuze op een SLIK server of een server van de cliënt. Bij aflevering heeft de webshop de functionaliteit zoals genoemd in het betreffende Contract webshops. De layoutelementen genoemd in het Contract webshops worden opgesteld in overleg met de cliënt en na goedkeuring van cliënt in de webshop geplaatst. 2. Het invoeren en bijwerken van operationele gegevens (categorieën, producten, productbeschrijvingen, productafbeeldingen, tarieven, etc.) alsmede het dagelijks beheer van de webshop (orderbeheer, orderverwerking, beantwoorden vragen van afnemers, etc.) is te allen tijde verantwoordelijkheid van de cliënt. 3. SLIK is verantwoordelijk voor het verwerven van de nodige licenties voor webshop-software. De licentie en gebruiksrechten van de gebruikte webshop-software worden opgesteld op naam van de cliënt. Het gebruiksrecht van cliënt op de webshop-software en alle door SLIK afgeleverde toevoegingen is niet door SLIK in te trekken. De licentie op de webshop-software kan mogelijk gebonden zijn aan de domeinnaam (het internet-adres) waarop de webshop draait. 4. Wanneer de cliënt kiest voor een installatie op eigen server dient de cliënt de nodige logingegevens bijtijds aan SLIK ter beschikking te stellen. Tevens is het de verantwoordelijkheid van cliënt om zorg te dragen voor een geschikte server-omgeving. SLIK heeft het recht installatie op een server te weigeren met opgave van redenen, wanneer de server ter beoordeling van SLIK niet voldoet aan de technische eisen van de gebruikte webshop-software. 5. SLIK geeft een garantie-periode van 3 (drie) maanden na oplevering van de webshop. Deze garantie-periode kan optioneel worden verlengd als onderdeel van een apart support-contract. Wanneer een webshop niet de correcte werking heeft zoals beschreven in het Contract webshops wordt gesproken van een gebrek. Onder garantie wordt het volgende verstaan: a) SLIK zal enige gebreken aan de webshop kosteloos en op de zo kortst mogelijke termijn verhelpen; b) Wanneer een gebrek in de webshop-software optreedt buiten de macht van SLIK, zal SLIK samenwerken met de software-producent om dit gebrek op te lossen. 6. SLIK geeft een support-periode van 1 (een) maand na oplevering van de webshop. Deze supportperiode kan optioneel worden verlengd na ondertekening van een apart support-contract. Onder support wordt het volgende verstaan: a) SLIK zal vragen van de cliënt aangaande de dagelijkse werking van de webshop beantwoorden; b) SLIK zal enige gebreken aan de webshop kosteloos en op de zo kortst mogelijke termijn verhelpen;

9 c) Wanneer een gebrek in de webshop-software optreedt buiten de macht van SLIK, zal SLIK samenwerken met de software-producent om dit gebrek op te lossen; d) SLIK zal de webshop-software periodiek bijwerken naar een recente versie van de webshopsoftware; e) SLIK zal dagelijks en wekelijks een veiligheidskopie (backup) van de webshop-software en - database van de cliënt bewaren op een afzonderlijk systeem; f) SLIK zal bij verlies van gegevens door storing danwel fout van cliënt, op verzoek zo snel mogelijk de staat van de webshop terugzetten naar een recente veiligheidskopie (backup) van naar keuze 1 dan wel 7 dagen oud. 7. Om aanspraak te maken op garantie, dient de klant het gebrek binnen de garantie-periode te melden. Om aanspraak te maken op kosteloze support, dient de klant het support-verzoek of gebrek binnen de support-periode te melden. 8. Het staat de cliënt vrij om een support-contract met SLIK af te sluiten, waarbij de support- en garantie-periode wordt verlengd voor een gezamenlijk overeengekomen periode. Overige contracten tussen cliënt en SLIK, waaronder hosting-contracten, brengen geen wijzigingen aan in de garantie- of support-periode van de webshop. 9. SLIK houdt zich te allen tijde het recht voor de verantwoordelijkheid voor een kosteloze garantie- of support-afhandeling als beschreven in Artikel 16 lid 5 t/m 8 expliciet af te wijzen, alsmede het geldend uurtarief te rekenen voor herstelwerkzaamheden, in een beperkt aantal gevallen, namelijk: a) wanneer een gebrek is veroorzaakt door nalatigheid of verwijtbaar handelen van de cliënt; b) wanneer de cliënt zonder voorafgaande goedkeuring wijzigingen heeft aangebracht in de broncode of layout van de webshop-software (hieronder valt niet het dagelijks gebruik van de webshop-software, enkel het uitvoeren van technische wijzigingen); c) wanneer de webshop-software op een server van cliënt is geïnstalleerd en het gebrek is veroorzaakt door een software- of hardware-wijziging, systeemfout, storing, instabiliteit of incompatibiliteit op het serversysteem of het servernetwerk buiten de verantwoordelijkheid van SLIK, zulks ter beoordeling van SLIK. 10. Wanneer de cliënt besluit geen support-contract af te sluiten of een support-contract te laten verlopen, en later weer een support-contract met SLIK wenst aan te gaan, kunnen extra opstartkosten aan dit contract verbonden zijn, overeenkomend met het uurtarief voor het hercertificeren van de webshop-software ter bevestiging van de goede werking en het bijwerken van de webshop-software naar een recente versie.

10 11. SLIK is vrij in het selecteren van de webshop-software, zolang deze aan de functionele eisen voldoet zoals beschreven in het Contract webshops. 12. In afwezigheid van vorderingen, kan de cliënt te allen tijde een kopie van de webshop-software en alle door SLIK voor cliënt gebouwde aanpassingen, een kopie van de actuele webshop-database (producten, bestellingen e.d.), en een kopie van de webshop-licentie bij SLIK opvragen. Deze kopieën zullen in algemeen erkend formaat op zodanige wijze worden afgeleverd dat zij door een redelijkerwijs geschoolde systeembeheerder op elke geschikte server kunnen worden geïnstalleerd. De cliënt kan voor deze eigen installatie geen aanspraak maken op garantie of support en enig bestaande support-overeenkomst wordt opgeschort zonder mogelijkheid tot restitutie. 13. De aansprakelijkheid van SLIK voor gevolgschade is beperkt zoals beschreven in Artikel SLIK kan koppelingen verzorgen tussen de webshop en zogenaamde Payment processors waardoor extra betaalmiddelen in de webshop gebruikt kunnen worden. Een Payment processor verwerkt betaalmiddelen waaronder creditcards en chipkaarten. Cliënt kan een overeenkomst aangaan met een Payment processor. SLIK is geen partij in de overeenkomst tussen cliënt en de Payment processor. SLIK kan beschikbaarheid, betrouwbaarheid, of andere eigenschappen van de Payment processor niet garanderen. Artikel 17. Geschillenbeslechting De rechter in de woonplaats van SLIK is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft SLIK het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter. Artikel 18. Toepasselijk recht Op elke overeenkomst tussen SLIK en cliënt is Nederlands recht van toepassing. Artikel 19. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Delft. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige opdracht.

11 Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt. Handtekening Opdrachtgever Naam: Datum: Plaats: Handtekening SLIK Naam: Datum: Plaats: Kopie ontvangen: Ja / Nee A.U.B. vermelden als u een ondertekende kopie van deze overeenkomst terug wilt ontvangen

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN VAN: - «Webdesign Yvonne» gevestigd en kantoorhoudende te 1974 XW, IJmuiden in het Snippenbos 43 hierna te noemen: Webdesign Yvonne Artikel 1. Definities 1.

Nadere informatie

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven Leveringsvoorwaarden Van: FMH Onderwijsmanagement gevestigd en kantoorhoudende te 1399 HW Muiderberg aan Schoutenpad 8 hierna te noemen: FMH Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: - Aalders ICT Services gevestigd en kantoorhoudende te 7948 BT Nijeveen aan de Dorpsstraat 86 hierna te noemen: AIS Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities.

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities. 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder; gebruiker : Karmerood Coaching, gevestigd te Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hilversum,onder

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN : OPDRACHTFILMS.COM, gevestigd en kantoorhoudende te Haarlem is onderdeel van SITAN DEVELOPMENT

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN : OPDRACHTFILMS.COM, gevestigd en kantoorhoudende te Haarlem is onderdeel van SITAN DEVELOPMENT OPDRACHTFILMS.COM Reigerstraat 110 2025 XG Haarlem tel: 06-21220846 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN : OPDRACHTFILMS.COM, gevestigd en kantoorhoudende te Haarlem is onderdeel van SITAN DEVELOPMENT Artikel 1. Definities

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening

Algemene voorwaarden voor dienstverlening Algemene voorwaarden voor dienstverlening 1 Algemene voorwaarden voor dienstverlening van: drs. Joke van der Kamp; tekstschrijver, redacteur Galileiplantsoen 52 Gevestigd en kantoorhoudende te 1098 NB

Nadere informatie

Dienstverlenings- en Verkoopvoorwaarden.

Dienstverlenings- en Verkoopvoorwaarden. Dienstverlenings- en Verkoopvoorwaarden. Van GW-BHV-INFO gevestigd en kantoorhoudend te Haaksbergen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 08099949 Artikel 1: Toepasselijkheid

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN - versie - 01 Oktober 2012 Artikel 1 - Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Uitvoerend bedrijf: WD-MEDIA, hierna te noemen: WD-MEDIA, en gebruiker.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243

Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243 Leveringsvoorwaarden Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtnemer:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op alle diensten en werkzaamheden van Rocks recherchediensten, hierna te noemen : het recherchebureau.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visa 4 Turkey

Algemene Voorwaarden Visa 4 Turkey Algemene Voorwaarden Visa 4 Turkey gevestigd en kantoorhoudende te Polarisavenue 1 (HOOFDKANTOOR) 2132 JH Hoofddorp Tel: +31 (0) 23 800 99 59 Fax +31 (0) 23 820 01 91 E-mail: info@visa4turkey.com hierna

Nadere informatie

Gevestigd en kantoorhoudende te Roelofarendsveen Hierna te noemen: opdrachtnemer: FPN

Gevestigd en kantoorhoudende te Roelofarendsveen Hierna te noemen: opdrachtnemer: FPN Algemene voorwaarden Facility Portal Nederland BV Algemene Voorwaarden bij het aanvaarden van Opdrachten door Facility Portal Nederland statutair gevestigd te Roelofarendsveen, gedeponeerd bij de Kamer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het leveren van coaching en workshop diensten

Algemene Voorwaarden voor het leveren van coaching en workshop diensten Algemene Voorwaarden voor het leveren van coaching en workshop diensten Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: Nicole Olsthoorn van vrouwennatuur die

Nadere informatie

- Betterbasics Organisatieadvies, Project- en Interimmanagement

- Betterbasics Organisatieadvies, Project- en Interimmanagement Algemene Voorwaarden Betterbasics VAN: - Betterbasics Organisatieadvies, Project- en Interimmanagement - gevestigd en kantoorhoudende te Leeuwarden, Bilderdijkstraat 34 - ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING Visser & Verweij communicatie s Gravenhof 12 7201 DN Zutphen Bezoekadres: Waterstraat 5 7201 HM Zutphen 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor iedere

Nadere informatie

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden Out of Bounds Webdesign Algemene Voorwaarden blad 2 van 8 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden & Dienstverlening

Algemene voorwaarden & Dienstverlening Algemene voorwaarden & Dienstverlening Blanco Tekst!!!! KvK 011 592 62 Weesperzijde 29-3!!! BTW NL194675567B01 NL-1091 EC Amsterdam!!! T +31 6 24856754 www.blancotekst.nl!!! E info@blancotekst.nl Artikel

Nadere informatie

Opdrachtgever: de wederpartij van Friends of Retail met wie Friends of Retail een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

Opdrachtgever: de wederpartij van Friends of Retail met wie Friends of Retail een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten. Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden van Friends of Retail vof Gevestigd en kantoorhoudende te 1067 TA, te Amsterdam aan de Osdorperweg 726, hierna te noemen: Friends of Retail. Artikel 1. Definities

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC).

De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC). Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC). De opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING Van: - gevestigd en kantoorhoudende te 2693 BC, 's-gravenzande, Nobelstraat 5 bu 6 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Haaglanden, te Den Haag onder nummer

Nadere informatie

Coaching Training Loopbaanbegeleiding Inspiratie- en Vitaliteitsmanagement

Coaching Training Loopbaanbegeleiding Inspiratie- en Vitaliteitsmanagement Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Get Inspired Artikel 1: Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt onder Get Inspired coaching, training, intervisiecoaching, loopbaanadvies en vitaliteits-

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden en definities. Artikel 2. Offertes. Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden en definities. Artikel 2. Offertes. Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst Algemene voorwaarden Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden en definities 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen

Nadere informatie

3. Doorverkoop: inzake doorverkoop gelden uitsluitend de voorwaarden van de producent/leverancier.

3. Doorverkoop: inzake doorverkoop gelden uitsluitend de voorwaarden van de producent/leverancier. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: - Hondentrainingscentrum en pension De Wolf en Honden en Kattenpension De Wolf - Klein Tilburg 4 Wielevenweg 26 beide gevestigd en kantoorhoudende te Tilburg

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsbepalingen Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst Artikel 4 Offertes

Artikel 1 Begripsbepalingen Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst Artikel 4 Offertes Artikel 1 Begripsbepalingen Onder de algemene voorwaarden worden verstaan: 1. organisator: The Event Factory, gevestigd te Oldenzaal, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Dynamic Webservice

Algemene voorwaarden Dynamic Webservice Algemene voorwaarden Dynamic Webservice Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Opdrachtgever gaat onverminderd akkoord met de door Dynamic Webservice gestelde voorwaarden, hierbij eventueel eigen voorwaarden laten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INTELLEGO HR AND BUSINESS PROCESS CONSULTING

ALGEMENE VOORWAARDEN INTELLEGO HR AND BUSINESS PROCESS CONSULTING ALGEMENE VOORWAARDEN INTELLEGO HR AND BUSINESS PROCESS CONSULTING Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Intellego

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van EquiDo

Algemene Voorwaarden van EquiDo Algemene Voorwaarden van EquiDo Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 2. EquiDo; praktijk voor pedagogische hulpverlening en begeleiding met en zonder hulp van paarden.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN DIENSTEN. Gevestigd en kantoor houdend: Fluitekruid 8, 9861 EM Grootegast Hierna te noemen: kdws

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN DIENSTEN. Gevestigd en kantoor houdend: Fluitekruid 8, 9861 EM Grootegast Hierna te noemen: kdws ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN DIENSTEN Van: Kuipers Drinkwater Security B.V. Gevestigd en kantoor houdend: Fluitekruid 8, 9861 EM Grootegast Hierna te noemen: kdws Artikel 1. Definities. 1.

Nadere informatie

De algemene voorwaarden zijn onderdeel van alle offertes en overeenkomsten tussen Flex Advieshuis gevestigd:

De algemene voorwaarden zijn onderdeel van alle offertes en overeenkomsten tussen Flex Advieshuis gevestigd: Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Flex Advieshuis. Artikel 1. Definities De algemene voorwaarden zijn onderdeel van alle offertes en overeenkomsten tussen Flex

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Business & Internet Services. van. Vincnet/Vibis Veenweidestraat 8E 1441 NH Purmerend. Vertegenwoordigd door: Vincent Mans

Algemene Voorwaarden. Business & Internet Services. van. Vincnet/Vibis Veenweidestraat 8E 1441 NH Purmerend. Vertegenwoordigd door: Vincent Mans Algemene Voorwaarden van Vincnet/Vibis Veenweidestraat 8E 1441 NH Purmerend Vertegenwoordigd door: Vincent Mans Hierna te noemen: gebruiker. 1/10 Algemene voorwaarden Vibis/Vincnet versie 2.0 bijgewerkt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden iqone te Apeldoorn

Algemene voorwaarden iqone te Apeldoorn Algemene voorwaarden iqone te Apeldoorn Definities: In deze algemene voorwaarden wordt met iqone bedoeld: iqone korenstraat 1c 7311 LL Apeldoorn iqone is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn

Nadere informatie

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden.

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. 1. Onderzoek, begeleiding, rapportages en advisering, vinden plaats in opdracht

Nadere informatie

Miranda Mol Business Intelligence. Algemene Voorwaarden

Miranda Mol Business Intelligence. Algemene Voorwaarden Miranda Mol Business Intelligence Algemene Voorwaarden Delftsestraatweg 18 2641 NB Pijnacker 06 34 34 57 44 Mirandamol313@gmail.com www.mmbi.nl Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Computer No Problem Rondweg 149 2922ET Krimpen aan den IJssel KvK 53798910

Algemene Voorwaarden Computer No Problem Rondweg 149 2922ET Krimpen aan den IJssel KvK 53798910 1. Artikel 1. Definities... 3 2. Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden... 3 3. Artikel 3. Offertes... 3 4. Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst... 3 5. Artikel 5. Contractsduur; uitvoeringstermijn...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst.

Algemene Voorwaarden. Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst. Algemene Voorwaarden Zorg voor Arbeid VOF Opleiding en Dagbesteding Paterswoldestraat 15 2545 HV s-gravenhage 070-3859433 www.zorgvoorarbeid.nl info@zorgvoorarbeid.nl Bankrelatie: ABN/AMRO 57567954 Kamer

Nadere informatie

Kouwenhoven Opleidingen BV. Burgemeester Vitringalaan 14 3851 PM Ermelo T: +31-341-844038 LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN

Kouwenhoven Opleidingen BV. Burgemeester Vitringalaan 14 3851 PM Ermelo T: +31-341-844038 LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN Kouwenhoven Opleidingen BV. Burgemeester Vitringalaan 14 3851 PM Ermelo T: +31-341-844038 Internet: www.kouwenhovenopleidingen.nl I: info@kouwenhovenopleidingen.nl LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN Japsen Online Marketing Prof. Kamerlingh Onneslaan 84B1, 3112 VJ Schiedam hierna te noemen: Opdrachtnemer Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer. Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Ludieq te Zutphen (juli 2009)

Algemene voorwaarden Ludieq te Zutphen (juli 2009) Algemene voorwaarden Ludieq te Zutphen (juli 2009) Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze bepalingen zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, ontwerpen en leveringen welke

Nadere informatie

- Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van i-mak wordt gesloten.

- Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van i-mak wordt gesloten. Algemene voorwaarden i-mak internet concepten Bilderdijkstraat 4 1813 KZ Alkmaar info@i-mak.nl www.i-mak.nl Rabobank: 14.98.49.087 KvK #: 37101169 BTW #: NL165594500B01 Artikel 1 Definities - Opdrachtnemer:

Nadere informatie

Ecrivus International Langweide 1 6363 AR Wijnandsrade

Ecrivus International Langweide 1 6363 AR Wijnandsrade ALGEMENE VOORWAARDEN van: Ecrivus International Langweide 1 6363 AR Wijnandsrade gedeponeerd op 26 juni 2007 bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Zuid Limburg onder nummer 14093828 Artikel 1. Definities

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden wordt onder "Corinor" verstaan: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Corinor bv.

In deze algemene voorwaarden wordt onder Corinor verstaan: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Corinor bv. Leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt onder "Corinor" verstaan: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Corinor bv. Artikel 2. Toepasselijkheid van

Nadere informatie

Artikel 3. Offertes 1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.

Artikel 3. Offertes 1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd. Algemene voorwaarden van: Seddle Productions Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan: Seddle Productions, SeddleProductions.nl en aanverwante termen met Seddle daarin opgenomen:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Globrands consultancy Group bv, hierna te noemen Globrands, gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam aan de Herengracht 122.

Algemene Voorwaarden van Globrands consultancy Group bv, hierna te noemen Globrands, gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam aan de Herengracht 122. Algemene Voorwaarden van Globrands consultancy Group bv, hierna te noemen Globrands, gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam aan de Herengracht 122. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven. Deventer, telefoon: 06 450 909 55 ALGEMENE VOORWAARDEN Index: Definities Algemeen Aanbiedingen en offertes Uitvoering van de overeenkomst Wijziging van de overeenkomst Honorarium Betaling Incassokosten

Nadere informatie

Burgemeester Vitringalaan 14 3851 PM Ermelo T: +31-341-844038 LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN

Burgemeester Vitringalaan 14 3851 PM Ermelo T: +31-341-844038 LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN Stichting Bevordering Veiligheid en Integriteit Burgemeester Vitringalaan 14 3851 PM Ermelo T: +31-341-844038 Internet: www.stichtingbvi.nl I: info@stichtingbvi.nl LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden JJM-webdesign Aardenburg Index: 1 Definities 2 Algemeen 3 Aanbiedingen en offertes 4 Uitvoering van de overeenkomst 5 Wijziging van de overeenkomst 6 Honorarium 7 Betaling 8 Incassokosten

Nadere informatie

van Operational Care, gedeponeerd november 2008 bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland, kantoor Arnhem onder nummer 09117521

van Operational Care, gedeponeerd november 2008 bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland, kantoor Arnhem onder nummer 09117521 Algemene voorwaarden van Operational Care, gedeponeerd november 2008 bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland, kantoor Arnhem onder nummer 09117521 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst Artikel 2: Offertes

Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst Artikel 2: Offertes Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot het leveren van goederen en/of het verrichten

Nadere informatie

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: "rcreative": rcreative; "opdrachtgever": de wederpartij van rcreative. Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Maatschap Goed Zorgen

Algemene voorwaarden Maatschap Goed Zorgen Deze algemene leveringsvoorwaarden gelden voor diensten die geleverd worden door Maatschap Goed Zorgen uit Tiel. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK Midden Nederland onder dossiernummer 50061739

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN C.V. Mentor IT Training & Advies

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN C.V. Mentor IT Training & Advies ALGEMENE VOORWAARDEN VAN C.V. Mentor IT Training & Advies Artikel 1. Definities C.V. Mentor IT Training & Advies in dit document te noemen MENTOR-IT. Opdrachtgever - iedere natuurlijke of rechtspersoon,

Nadere informatie

ALGEMENE DIENSTVERLENINGVOORWAARDEN

ALGEMENE DIENSTVERLENINGVOORWAARDEN ALGEMENE DIENSTVERLENINGVOORWAARDEN Pim Mulier B.V. gevestigd te Zwolle gedeponeerd op12 april 2000 bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Zwolle onder nummer 26/2000. Artikel 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Mr-Orange B.V. (inschrijfnummer KVK 09168954), op 27 januari 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Algemene Voorwaarden van Mr-Orange B.V. (inschrijfnummer KVK 09168954), op 27 januari 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Algemene Voorwaarden van Mr-Orange B.V. (inschrijfnummer KVK 09168954), op 27 januari 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Standby Computer Support Het Veldje 167 5961 LE Horst hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Appendix I DATUM

ALGEMENE VOORWAARDEN. Appendix I DATUM ALGEMENE VOORWAARDEN Appendix I DATUM 12 november 2013 ALGEMENE VOORWAARDEN PIP ADVICE PIP Advice Vof Hengelosestraat 583 Kamer B-03 7521 AG Enschede Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Enschede,

Nadere informatie

DrupTek. Algemene Voorwaarden

DrupTek. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden 1. Definities. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever: de wederpartij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden dienstverlening

Algemene voorwaarden dienstverlening Algemene voorwaarden dienstverlening Van: Rightway Marketing & Organisatie advies Plataan 44, 5091RR Oost-West-Middelbeers KvK: 17202773, BTW: NL1121.62.800.B01 T. +31 (0)6 51101462 E info@rightwaymarketing.nl

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Zero-e

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Zero-e Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Zero-e Artikel 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Zero-e, hierna te noemen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN YOUNG FACILITY B.V. 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN YOUNG FACILITY B.V. 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN YOUNG FACILITY B.V. 2012 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: School Facility B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

5. Voorwaarden of aanbiedingen in offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

5. Voorwaarden of aanbiedingen in offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden Op Eigen Wijze Coaching & Training voor het leveren van haar diensten. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer De

Nadere informatie

Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Artikel 3. Offertes Artikel 4. Uitvoering overeenkomst

Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Artikel 3. Offertes Artikel 4. Uitvoering overeenkomst Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Antum: de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van Antum; Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Nadere informatie

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden SFS Consultancy BV Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: SFS Consultancy BV: SFS Consultancy BV Nederland B.V., Edmond Jasparstraat 28, 6217 HP Maastricht,

Nadere informatie

De hiernavolgende termen worden in deze algemene voorwaarden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

De hiernavolgende termen worden in deze algemene voorwaarden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN WeetWatjemoetdoen Voltastraat 29-2 6902 PT Zevenaar KvK 60986913 www.weetwatjemoetdoen.nl Artikel 1. Definities De hiernavolgende termen worden in deze algemene voorwaarden in de navolgende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden MÁGMATOS

Algemene voorwaarden MÁGMATOS Algemene Voorwaarden MÁGMATOS Pagina 1 van 7 Algemene voorwaarden MÁGMATOS van: MÁGMATOS concepts & creation Nimrodlaan 23 gevestigd en kantoorhoudende te Bilthoven hierna te noemen: gebruiker Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN artikel artikel ALGEMEEN Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Meander Media en een opdrachtgever waarop Meander Media deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Algemeen Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

Algemene Voorwaarden Algemeen Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Aanbiedingen en offertes Algemene Voorwaarden Algemeen In deze algemene voorwaarden voor dienstverlening wordt onder Bureau Kuhlemeier verstaan Psychologisch Adviesbureau Kuhlemeier gevestigd te Den Haag. Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Ecreation B.V., gevestigd en kantoorhoudend te Woerden. Hierna te noemen: Ecreation

Ecreation B.V., gevestigd en kantoorhoudend te Woerden. Hierna te noemen: Ecreation Algemene voorwaarden 2013 Ecreation B.V., gevestigd en kantoorhoudend te Woerden. Hierna te noemen: Ecreation In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Ecreation : de gebruiker van de algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autisme Spiegel (2014)

Algemene Voorwaarden Autisme Spiegel (2014) Algemene Voorwaarden Autisme Spiegel (2014) Autisme Spiegel 20-9-2014 Kamer van Koophandel nr. 58294635, BTW nr.nl.113159316b01, ING Bankrekening NL34INGB0006107692, BIC INGBNL2A Algemene voorwaarden,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. opdrachtnemer: directie Coach Company. 2. opdrachtgever: de partij die aan de opdrachtnemer enige opdracht

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VITAAL MENSENWERK Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt: Opdrachtgever : de wederpartij van Vitaal

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van running- en wandelcoaching De Beweegreden, vertegenwoordigd door mevrouw A.Dillen-Simmers gevestigd te Sint Oedenrode.

Algemene voorwaarden van running- en wandelcoaching De Beweegreden, vertegenwoordigd door mevrouw A.Dillen-Simmers gevestigd te Sint Oedenrode. Algemene voorwaarden voor dienstverlening Algemene voorwaarden van running- en wandelcoaching De Beweegreden, vertegenwoordigd door mevrouw A.Dillen-Simmers gevestigd te Sint Oedenrode. 1. DEFINITIES In

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn.

Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn. Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Bounce BV Centra voor Werk & Psyche Berlicumseweg 8 5248 NT Rosmalen ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BOUNCE BV Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan

Nadere informatie

Inventive Voorwaarden ERP Cloud Services 2014

Inventive Voorwaarden ERP Cloud Services 2014 Inventive Voorwaarden ERP Cloud Services 2014 Contractstructuur Inventive Voorwaarden ERP Cloud Services 1. Deze voorwaarden m.b.t. ERP Cloud Services vormen een onverbrekelijk onderdeel van de overkoepelde

Nadere informatie

XL Ontwerp gevestigd in Didam Gelderland. 1. Algemeen

XL Ontwerp gevestigd in Didam Gelderland. 1. Algemeen XL Ontwerp gevestigd in Didam Gelderland 1. Algemeen De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door XL Ontwerp en haar opdrachtgevers te sluiten overeenkomsten, hierna tevens te noemen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Eventief Versie: 12-12-2012. Artikel 1. Werkingssfeer

Algemene Voorwaarden Eventief Versie: 12-12-2012. Artikel 1. Werkingssfeer Algemene Voorwaarden Eventief Versie: 12-12-2012 Artikel 1. Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Eventief en een opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden November 2014 1: Algemeen Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen J-Sign, en opdrachtgever waarop J-Sign deze voorwaarden van toepassing heeft

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Administratiekantoor Fronczek

Algemene Voorwaarden Administratiekantoor Fronczek Algemene Voorwaarden Administratiekantoor Fronczek Deze Algemene Voorwaarden voor dienstverlening zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Hoofddorp. Administratiekantoor Fronczek, gevestigd aan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rimote Media Vestigingadres: Steentilkade 4-a, 9713GB, GRONINGEN

Algemene voorwaarden Rimote Media Vestigingadres: Steentilkade 4-a, 9713GB, GRONINGEN Algemene voorwaarden Rimote Media Vestigingadres: Steentilkade 4-a, 9713GB, GRONINGEN 1. Algemeen 1.1 Rimote Media wordt in het document verder aangeduid met Rimote. De afnemende partij zal voortaan worden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V.

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. D.O.e.N. BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D.O.e.N. B.V. gevestigd

Nadere informatie

van: Axis Consultancy/NLP School Vennootschap onder Firma, Eikenlaan 2 8051 BD, Hattem hierna te noemen Axis

van: Axis Consultancy/NLP School Vennootschap onder Firma, Eikenlaan 2 8051 BD, Hattem hierna te noemen Axis Algemene Voorwaarden Axis Consultancy / NLP School Algemene voorwaarden voor dienstverlening van: Axis Consultancy/NLP School Vennootschap onder Firma, Eikenlaan 2 8051 BD, Hattem hierna te noemen Axis

Nadere informatie

Algemene voorwaarden:

Algemene voorwaarden: Algemene voorwaarden: - De door RVL ASBESTinventarisatie & adviesbureau gemaakte offertes zijn altijd vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 3 maanden, tenzij anders is aangegeven. RVL ASBESTinventarisatie

Nadere informatie

Internationale Marketing +Distrbutie Consultants, Werving en Selectie van Technisch Personeel

Internationale Marketing +Distrbutie Consultants, Werving en Selectie van Technisch Personeel An der Bree 2 D-48455 Bad Bentheim T +49(0)5924-9 F +49(0)5924-99 E info@technical-employee-search.com I www-technical-employee-search.com/imdes M +49(0)1573-4023934 Skype:marc.van.stralen Internationale

Nadere informatie

Iedere overeenkomst die tussen Compagnon en een opdrachtgever tot stand komt;

Iedere overeenkomst die tussen Compagnon en een opdrachtgever tot stand komt; ALGEMENE VOORWAARDEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Compagnon: Opdrachtgever: Overeenkomst: Opdracht: Kandidaat: Arbeidskracht: Compagnon BV, statutair gevestigd te Zoetermeer; Iedere

Nadere informatie

W3Build Troelstrakade 53c 2531 AA s Gravenhage

W3Build Troelstrakade 53c 2531 AA s Gravenhage W3Build Troelstrakade 53c 2531 AA s Gravenhage Algemene voorwaarden van de vennootschap onder firma W3Build Versie 2, september 2012 1. Definities 1.1. W3Build: de gebruiker van de algemene voorwaarden.

Nadere informatie

- Hilhorst Bouwkundig Adviesburo

- Hilhorst Bouwkundig Adviesburo ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: - Hilhorst Bouwkundig Adviesburo hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende

Nadere informatie

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de activiteiten van Thaleia. Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor de activiteiten van Thaleia. Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene Voorwaarden voor de activiteiten van Thaleia Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtnemer: Thaleia die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Laatst bijgewerkt op: 26-09-2013

Algemene Voorwaarden. Laatst bijgewerkt op: 26-09-2013 Algemene Voorwaarden Laatst bijgewerkt op: 26-09-2013 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Holtes Design en een

Nadere informatie