Artikel 1 Voor de volgende begrippen gelden in deze leveringsvoorwaarden en in de ICASS gebruiksrechtovereenkomst de volgende definities:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Artikel 1 Voor de volgende begrippen gelden in deze leveringsvoorwaarden en in de ICASS gebruiksrechtovereenkomst de volgende definities:"

Transcriptie

1 ICASS leveringsvoorwaarden Versie: 1.1, Datum: Definities Artikel 1 Voor de volgende begrippen gelden in deze leveringsvoorwaarden en in de ICASS gebruiksrechtovereenkomst de volgende definities: Overeenkomst Leverancier Gebruiker Partijen Partij Vergoeding ICASS Informatiesysteem Producten en diensten Tarievenlijst Documentatie Issue Storing Medewerker Werkplek Administratie Gebruiksrecht Gebruiksrechtovereenkomst Looptijd Leveringsvoorwaarden Vertrouwelijke informatie Werkdagen Kantoortijden Deze overeenkomst. ICASS BV. Iedere natuurlijke- of rechtspersoon met wie leverancier een overeenkomst heeft gesloten voor het verrichten en/of leveren van diensten, zaken en/of werkzaamheden of aan wie leverancier aanbiedingen doet. De leverancier en gebruiker. De leverancier of gebruiker. De financiële vergoeding die de gebruiker aan de leverancier is verschuldigd. Het informatiesysteem ICASS welke als webapplicatie ter gebruik wordt aangeboden door de leverancier. Leverancier is rechthebbende ten aanzien van dit informatiesysteem. ICASS. Het geheel van producten en diensten die leverancier aanbiedt respectievelijk verleent met betrekking tot ICASS en/of ingebruikname en/of gebruik hiervan. Prijslijst van producten en diensten vanuit de leverancier. De schriftelijke en/of elektronische, op de gebruiker gerichte, documentatie behorend bij het informatiesysteem. Een gebruikersvraag, melding van softwarematige onvolkomenheid of een nieuwe functionele wens. Als verwachte softwarematige functionaliteit niet meer beschikbaar is. Een werknemer van gebruiker of leverancier, dan wel een natuurlijke persoon die gemachtigd is werkzaamheden te verrichten ten behoeve van en/of onder de verantwoordelijkheid van gebruiker dan wel leverancier. Fysieke plaats waar het informatiesysteem wordt gebruikt. Een binnen ICASS afgebakende eenheid van administratieve gegevens die op het gebruik door één organisatorische eenheid of entiteit van de gebruiker zijn afgestemd. Het recht tot gebruik van het informatiesysteem op basis van de gesloten gebruiksrechtovereenkomst. De ICASS-gebruiksrechtovereenkomst die overeengekomen is tussen de leverancier en de gebruiker. Periode van de gebruiksrechtovereenkomst. Deze ICASS leveringsvoorwaarden. De vertrouwelijke informatie betreffende gebruiker of leverancier, daaronder begrepen (a) informatie die schriftelijk als vertrouwelijk is aangeduid, (b) informatie die niet algemeen bekend is, (c) informatie die niet algemeen toegankelijk is gemaakt door de partij waarop de informatie betrekking heeft en/of waarvan de informatie afkomstig is, en (d) informatie waarvan het vertrouwelijke karakter bekend moet worden verondersteld. Maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van officiële vrije of erkende (feest)dagen in Nederland. Op werkdagen van uur tot en met uur. Pagina 1 van 12

2 Artikel 2 Aanbieding en overeenkomst 2.1 Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de ICASS-gebruiksrechtovereenkomst, alsmede op alle onderhandelingen, aanbiedingen en andere overeenkomsten met leverancier die betrekking hebben op de levering van producten en diensten van welke aard en onder welke benaming ook door de leverancier aan een gebruiker, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. 2.2 De toepasselijkheid van een geheel of gedeelte van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van gebruiker wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij zulks door leverancier uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard. 2.3 Leverancier is gerechtigd deze leveringsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Leverancier zal gebruiker zoveel mogelijk twee (2) maanden voor de inwerkingtreding van de wijzigingen expliciet schriftelijk informeren over de voorgenomen wijzigingen. 2.4 Indien de gebruiker niet akkoord is met de voorgenomen wijzigingen, kan gebruiker de gebruiksrechtovereenkomst, in afwijking van het bepaalde in artikel 5.1, opzeggen tegen de datum waarop de wijzigingen in werking treden. Indien gebruiker niet binnen vijftien dagen na ontvangst van de expliciete mededeling van leverancier vóór het inwerkingtreden van de aangekondigde wijzigingen expliciet schriftelijk bezwaar maakt tegen de aangekondigde wijzigingen, wordt gebruiker geacht te hebben ingestemd met de aangekondigde wijzigingen. 2.5 Indien enige bepaling uit de gebruiksrechtovereenkomst of uit deze leveringsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is, wordt deze geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. Partijen zullen in een dergelijk geval in overleg treden om de betreffende bepaling te vervangen door een bepaling van gelijke strekking welke niet geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is. De overige bepalingen van de gebruiksrechtovereenkomst of deze leveringsvoorwaarden blijven onverminderd van kracht. 2.6 Alle aanbiedingen of prijsopgaven door leverancier met betrekking tot de producten en diensten zijn vrijblijvend, herroepbaar en kennen een maximale geldigheid van 30 dagen na verstrekking aan de gebruiker. De gebruiker staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan leverancier verstrekte gegevens waarop leverancier zijn aanbieding heeft gebaseerd. Artikel 3 Gebruiksrecht 3.1 Leverancier verleent gebruiker het niet-exclusieve recht om het informatiesysteem gedurende de looptijd van de gebruiksrechtovereenkomst te gebruiken ten behoeve van de interne bedrijfsvoering van gebruiker. Het gebruiksrecht impliceert tevens het recht de bij het informatiesysteem behorende documentatie te gebruiken. 3.2 Het gebruiksrecht vangt aan op het moment dat de gebruiksrechtovereenkomst schriftelijk tot stand is gekomen én gebruiker aan de betalingsverplichtingen aan leverancier heeft voldaan. 3.3 Gebruiker zal het informatiesysteem slechts gebruiken overeenkomstig het bepaalde in deze leveringsvoorwaarden. Artikel 4 Reikwijdte van het gebruiksrecht 4.1 Gebruiker mag niet toestaan dat het informatiesysteem wordt gebruikt ten behoeve van enige andere (rechts)persoon dan gebruiker en haar medewerkers. 4.2 Het is gebruiker uitdrukkelijk niet toegestaan het informatiesysteem te gebruiken voor of door meer dan het aantal in de gebruiksrechtovereenkomst vermelde administraties. 4.3 Het is gebruiker niet toegestaan rechten of verplichtingen voortvloeiende uit de gebruiksrecht-overeenkomst over te dragen of te verpanden aan derden. Pagina 2 van 12

3 Artikel 5 Duur en einde overeenkomst 5.1 De gebruiksrechtovereenkomst wordt aangegaan voor een minimale periode van twaalf (12) maanden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen in de gebruiksrechtovereenkomst. Gebruiker is niet gerechtigd de gebruiksrechtovereenkomst tussentijds op te zeggen. 5.2 Na het verstrijken van de termijn bedoeld in vorig artikel wordt de gebruiksrechtovereenkomst voor een termijn van twaalf (12) maanden stilzwijgend verlengd. De gebruiksrechtovereenkomst kent een opzegtermijn van minimaal één (1) maand voor de verstrijking van de lopende termijn. Opzegging dient schriftelijk aan de leverancier plaats te vinden. 5.3 Leverancier is gerechtigd de gebruiksrechtovereenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden of door opzegging te doen eindigen zulks ter keuze van leverancier - op het moment dat gebruiker aan leverancier meedeelt niet meer in staat te zijn om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen dan wel de gebruiker een schuldenregeling met zijn crediteuren treft, surseance van betaling vraagt of een vergelijkbare procedure ondergaat, in staat van faillissement wordt verklaard, zijn bedrijf sluit of overdraagt of overlijdt of onder curatele wordt gesteld of, indien hij een vennootschap is, ontbonden wordt, alsmede indien executoriaal beslag te zijnen laste wordt gelegd dan wel op het moment dat (de organisatie van) gebruiker zijn activiteiten staakt 5.4 De gebruiksrechtovereenkomst kan schriftelijk zonder rechterlijke tussenkomst worden ontbonden door elk der partijen indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming wordt gesteld van minimaal dertig (30) kalenderdagen, alsnog toerekenbaar tekortschiet in nakoming van zijn verplichtingen uit de gebruiksrechtovereenkomst. 5.5 Leverancier is in geen geval gehouden tot betaling van enige schadevergoeding ten gevolge van een beëindiging als beschreven in artikel 5.2, 5.3 en Bij beëindiging van de gebruiksrechtovereenkomst zal gebruiker terstond het gebruik van het informatiesysteem staken en gestaakt houden. Tevens zal gebruiker na beëindiging van de gebruiksrechtovereenkomst geen toegang meer hebben tot het informatiesysteem en bijhorende administratiegegevens. Indien gebruiker op het moment van de beëindiging reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij gebruiker bewijst dat leverancier ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die leverancier vóór de beëindiging heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de beëindiging direct opeisbaar. Leverancier zal bij beëindiging van de gebruiksrechtovereenkomst, om welke reden dan ook, geen vergoedingen aan gebruiker restitueren. 5.7 De looptijd van de gebruiksrechtovereenkomst wordt niet gewijzigd als gevolg van het plaatsen van additionele bestellingen door gebruiker. 5.8 Opzegging van een deel van de gebruiksrechtovereenkomst door gebruiker is slechts mogelijk voor zover het de opzegging van één of meerdere administraties betreft en gebruiker daarbij uitdrukkelijk aangeeft welke specifieke administraties opgezegd dienen te worden. De opzeggingstermijn als bedoeld in artikel 5.2 is hierop van overeenkomstige toepassing. 5.9 De deelopzegging conform artikel 5.8 heeft niet geldig plaatsgevonden indien gebruiker niet schriftelijk heeft aangegeven welke specifieke administraties opgezegd dienen te worden. Zolang gebruiker niet (tijdig) schriftelijk aangeeft welke administraties opgezegd dienen te worden, blijft gebruiker voor deze administraties de vergoeding verschuldigd. Pagina 3 van 12

4 Artikel 6 Prijs en betaling 6.1 Alle door leverancier gehanteerde prijzen en andere tarieven zijn exclusief BTW en exclusief eventuele andere heffingen van overheidswege die voor rekening van de gebruiker komen. 6.2 Gebruiker is verplicht binnen 30 dagen facturen vanuit leverancier aan leverancier te betalen. Door gebruiker gedane betalingen strekken in de eerste plaats tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en pas daarna tot voldoening van de oudste openstaande en opeisbare facturen, zelfs indien gebruiker vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur 6.3 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van leverancier is het gebruiker niet toegestaan zijn betalingsverplichting ten opzichte van leverancier te verrekenen met een vordering van gebruiker op leverancier, op te schorten en/of met een korting te voldoen, uit welke hoofde dan ook. 6.4 Leverancier heeft het recht op ieder moment en naar eigen inzicht vooruitbetaling, contante betaling, dan wel zekerheid voor de betaling van gebruiker te verlangen en tot het staken van de uitvoering van een opdracht bij het uitblijven van de verlangende zekerheidsstelling. 6.5 De betalingstermijn zoals genoemd in artikel 6.2. is een fatale termijn. Bij niet-tijdige betaling is gebruiker dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is leverancier gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente in rekening te brengen. 6.6 Gebruiker die enig door hem verschuldigd bedrag niet conform het in de voorafgaande leden gestelde voldoet, raakt zonder ingebrekestelling in verzuim. Direct na het intreden van dit verzuim is gebruiker aan leverancier een vertragingsrente verschuldigd groot 1,5% van het factuurbedrag voor iedere maand of gedeelte van de maand waarmee de vervaldag wordt overschreden. Het voorgaande geldt onverminderd enig ander als gevolg van de niet-betaling door gebruiker aan leverancier toekomend recht om de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en verdere leveranties te staken, onverminderd het recht van leverancier om nakoming of vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst geleden schade van gebruiker te vorderen. 6.7 Indien de gebruiker niet of niet tijdig betaalt, is gebruiker aan leverancier naast de in artikel 6.6. bedoelde rente tevens buitengerechtelijke kosten verschuldigd, welke forfaitair zijn bepaald op 15% van het te vorderen bedrag, onverminderd het recht van leverancier om de daadwerkelijk gemaakte kosten, waaronder eventuele gerechtelijke kosten, aan gebruiker in rekening te brengen, indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. 6.8 De vordering tot betaling van de overeengekomen prijs is direct opeisbaar wanneer gebruiker in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, de schuldsanering van toepassing wordt verklaard, een aanvraag tot zijn ondercuratelestelling aanhangig wordt gemaakt, enig beslag op zijn goederen of vorderingen wordt gelegd, gebruiker overlijdt of, indien deze een vennootschap onder firma, een besloten vennootschap of een naamloze vennootschap is, deze in liquidatie komt, wordt ontbonden of een andere vennoot krijgt. 6.9 Indien gebruiker met enige betaling aan opdrachtnemer achter is (ook al is dit ten gevolge van een andere overeenkomst) dan worden alle door gebruiker aan leverancier te betalen bedragen tot het volle bedrag terstond opeisbaar, ongeacht de stand der opdrachten. In dat geval is de uitvoering van elke overeenkomst tussen partijen door leverancier op te schorten tot binnen een door leverancier te stellen termijn betaald is hetgeen opeisbaar is geworden Leverancier is gerechtigd de vergoedingen inzake de gebruiksrechtovereenkomst alsmede haar tarieven inzake overige producten en diensten, jaarlijks aan te passen. Prijswijzigingen worden tijdig medegedeeld via de ICASS-website of op enige andere wijze. Gebruiker verklaart zich met eventuele prijsstijgingen akkoord indien deze (maximaal) gelijke tred houden met het CBS Consumenten Prijsindexcijfer (reeks: alle huishoudens 2005 = 100). Bij prijsstijgingen boven dit genoemde prijsindexcijfer kan gebruiker de gebruiksrechtovereenkomst, in afwijking van het bepaalde in artikel 5.2, schriftelijk opzeggen tegen de eerste dag van de maand volgend op de aankondiging van prijswijziging Indien gebruiker de gebruiksrechtovereenkomst niet binnen één maand na kennisgeving van de prijsverhoging opzegt, wordt gebruiker geacht de prijsverhoging te hebben aanvaard Op verzoek van gebruiker kan de toegang tot het informatiesysteem die conform artikel 7.2 is geblokkeerd, binnen twee (2) maanden gereactiveerd worden tegen betaling van de openstaande financiële verplichtingen aan leverancier vermeerderd met een reactivatie vergoeding conform de tarievenlijst van leverancier. Pagina 4 van 12

5 Artikel 7 Verplichtingen en medewerking gebruiker 7.1 Gebruiker dient een wijziging in haar adres- en/of betalingsgegevens en/of contactpersonen, binnen 5 werkdagen na feitelijke verandering, schriftelijk aan leverancier mede te delen. 7.2 Indien gebruiker zijn verplichtingen voortvloeiend uit deze leveringsvoorwaarden niet nakomt, is leverancier gerechtigd om het gebruik van het informatiesysteem door gebruiker zonder voorafgaande aankondiging te beperken of te blokkeren. 7.3 Gebruiker draagt zorg voor het functioneren van zijn hard- en software, configuratie, randapparatuur en internetverbinding benodigd voor het gebruik van het informatiesysteem. 7.4 Gebruiker staat ervoor in dat de door hem ten behoeve van het informatiesysteem gebruikte apparatuur en software voldoet aan de systeemeisen. Gebruiker is verantwoordelijk voor het treffen van de nodige maatregelen teneinde zijn apparatuur, software en telecommunicatie- en internetverbindingen te beschermen tegen virussen, computercriminaliteit en onrechtmatig gebruik door derden. Artikel 8 Gegevens 8.1 De gegevens die gebruiker middels het informatiesysteem heeft ingevoerd worden opgeslagen in een databank (database) van de leverancier. 8.2 Gebruiker blijft te allen tijde eigenaar van de door haar ingevoerde gegevens. 8.3 Gebruiker dient zelf regelmatig via het informatiesysteem een export te maken van alle gegevens die middels het informatiesysteem zijn ingevoerd. Leverancier is in geen enkel geval aansprakelijk voor kosten van reproductie van verminkte of verloren gegane gegevens en evenmin voor (gevolg)schade of gederfde winsten van gebruiker. 8.4 Gebruiker is gehouden zorg te dragen voor een adequate naleving van toepasselijke wettelijke bewaartermijnen. De verplichting voor gebruiker ziet op de administratie(s) en de daarbij behorende gegevens die via het informatiesysteem zijn ingevoerd. Op leverancier rust geen wettelijke bewaartermijn voor de door gebruiker ingevoerde administratie(s) en gegevens. 8.5 Na beëindiging van de gebruiksrechtovereenkomst wordt door leverancier de via het informatiesysteem ingevoerde gegevens maximaal 28 dagen bewaard. Na deze periode is leverancier gerechtigd deze gegevens definitief te verwijderen zonder hieraan voorafgaand gebruiker te informeren. Alsdan kan geen kopie van de gegevens meer worden verstrekt. 8.6 Tot 28 dagen na het einde van de gebruiksrechtovereenkomst kan gebruiker leverancier verzoeken, tegen betaling van een vergoeding conform de tarievenlijst, hem een kopie van de gegevens te doen toekomen op een gegevensdrager. Leverancier is niet gehouden om gehoor te geven aan dit verzoek, indien de gebruiker niet aan de betalingsverplichtingen aan leverancier heeft voldaan. 8.7 Behoudens het bepaalde in artikel onthoudt leverancier zich van het inzien van de gegevens die gebruiker middels het informatiesysteem bij leverancier heeft geplaatst, en stelt geen gegevens ter beschikking aan derden, tenzij leverancier hiertoe krachtens de wet een verordening, een gerechtelijk bevel of bij besluit van een overheidsinstantie verplicht is. Artikel 9 Gebruiksregels 9.1 Gebruiker zal op geen enkele wijze hinder of schade veroorzaken aan (klanten van) leverancier bij het gebruik van de producten en diensten, een en ander naar het oordeel van leverancier. Het is gebruiker niet toegestaan handelingen te verrichten waarvan aangenomen kan worden dat deze schade zouden kunnen toebrengen aan de systemen van (klanten van) leverancier. 9.2 Het is gebruiker niet toegestaan de producten en diensten te gebruiken in strijd met wettelijke bepalingen of de leveringsvoorwaarden. 9.3 Gebruiker is verantwoordelijk voor de inhoud en juistheid van de gegevens die hij bij leverancier heeft geplaatst. Pagina 5 van 12

6 9.4 Gebruiker verplicht zich jegens leverancier de ICASS gerelateerde producten en diensten zodanig te gebruiken dat de door hem opgeslagen hoeveelheid gegevens (data) en het door hem gerealiseerde volume van het transport van de data niet significant afwijken van het door leverancier aangegeven gemiddelde gebruik van de producten en diensten door andere gebruikers. Indien dit gebruik door gebruiker naar het oordeel van leverancier significant afwijkt van het gemiddelde gebruik, zal leverancier contact opnemen met gebruiker teneinde specifieke voorwaarden met gebruiker overeen te komen voor het extra gebruik. Indien partijen geen overeenstemming bereiken over deze specifieke voorwaarden is leverancier gerechtigd om het gebruik van het informatiesysteem door gebruiker zonder voorafgaande aankondiging te beperken. Artikel 10 Service level hosting 10.1 Leverancier host het informatiesysteem voor de gebruiker bij een erkende en gecertificeerde hostingdienstverlener te Nederland Leverancier spant zich in voor optimale beschikbaarheid van en toegang tot het informatiesysteem. Gebruiker dient er zich van bewust te zijn dat deze beschikbaarheid en toegang verstoord kan worden door omstandigheden die buiten de invloedssfeer van de leverancier vallen. Denk hierbij aan ddos-aanvallen, etc.. Mocht leverancier zich bewust zijn van deze laatste omstandigheden, dan zal deze dat terstond melden aan gebruiker. Dergelijke omstandigheden geven geen recht op schadevergoeding jegens de gebruiker vanuit leverancier Leverancier is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de toegang tot het informatiesysteem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken, voor zover dit noodzakelijk is voor (preventief-) onderhoud of te verrichten aanpassingen of verbeteringen van één of meer producten en diensten, zonder dat dit een recht op schadevergoeding van gebruiker jegens leverancier met zich meebrengt. Leverancier spant zich in dit tot een minimum te beperken en indien mogelijk gebruiker tijdig te informeren Leverancier staat ervoor in dat er regelmatig (minimaal 1 maal per dag) een back-up wordt gemaakt van de gegevens, die gebruiker middels het informatiesysteem heeft ingevoerd. Deze back-up wordt enkel gemaakt uit interne beveiligingsoverwegingen voor leverancier, bijvoorbeeld in het geval van calamiteiten, zoals een grote stroomstoring of brand. Deze back-up wordt niet aan gebruiker verstrekt. Gebruiker wordt geacht zelf een export te maken van haar gegevens middels de mogelijkheden die door het informatiesysteem geboden worden Leverancier staat ervoor in dat de gegevens die gebruiker middels het informatiesysteem heeft ingevoerd zo goed als redelijkerwijs mogelijk worden beveiligd tegen verlies, diefstal, ongeautoriseerde toegang en wijziging door nietbeheerders. Hiertoe zal zij haar informatiesysteem o.a. uitrusten met een login-procedure ten behoeve de authenticatie van medewerkers. Artikel 11 Service level ondersteuning 11.1 Gedurende de gebruiksrechtovereenkomst heeft gebruiker recht op ondersteuning, zijnde het raadplegen van documentatie en ondersteuning door de leverancier (op afstand) (Telefonische) ondersteuning is beschikbaar gedurende werkdagen en daarbinnen de kantoortijden. De ondersteuning betreft de ondersteuning op het functioneren of gebruik van de functionaliteit van het informatiesysteem bij eigenlijk gebruik door medewerkers van de gebruiker e lijns ondersteuning dient door de gebruiker te worden verzorgt aan haar medewerkers die het informatiesysteem gebruiken. Hieronder wordt verstaan, het verzamelen van issues én het zoveel mogelijk (direct) beantwoorden, diagnosteren en prioriteren van issues e lijns ondersteuning wordt door de leverancier verzorgt aan maximaal 2 medewerkers van de gebruiker. Voorafgaande aan de gebruiksrechtovereenkomst en haar (volgend) termijn komen partijen overeen welke medewerkers van de gebruiker dit zijn. Onder 2 e lijns ondersteuning wordt verstaan, het diagnosteren, beantwoorden en prioriteren van issues welke niet middels de vaardigheden en/of technische omgeving van de 1 e lijns ondersteuning afgehandeld kunnen worden Prioritering inzake een issue wordt geadviseerd door de 1 e lijns ondersteuning en definitief bepaald door de 2 e lijns ondersteuning. De onderkende prioriteitsnivo s zijn als volgt: spoed, belangrijk, en normaal Spoed. Dit is de hoogst denkbare urgentie (lees: prioriteit), die slechts in hoge uitzondering wordt toegekend. Deze urgentie kent de volgende kenmerken: er is sprake van ernstige verstoring van werkzaamheden waarbij essentiële functionaliteiten van het informatiesysteem op meerdere werkplekken uitvallen. Hierdoor dient de gebruiker niet in staat te zijn op korte termijn aan belangrijke eigen (zakelijke) verplichtingen te voldoen. Ook de 1 e lijns ondersteuning dient hierbij niet in staat te zijn om binnen 1 werkdag een (gedeeltelijke) tijdelijke oplossing aan te reiken. Pagina 6 van 12

7 11.7 Belangrijk. Deze urgentie wordt toegekend op basis van de volgende kenmerken: Er is sprake van een hinderlijke verstoring van werkzaamheden én er is sprake van gedeeltelijke uitval van functionaliteiten van het informatiesysteem op meerdere werkplekken. De gebruiker blijft echter in staat om te voldoen aan de eigen (zakelijke) verplichtingen Normaal. Deze urgentie wordt in alle andere gevallen toegekend Het volgende serviceniveau qua ondersteuning wordt nagestreefd voor de verschillende prioriteiten: Prioriteit Reactietijd Aanvang ondersteuning Aanvang oplossing Spoed direct direct binnen 4 uur Belangrijk 1 werkdag 2 werkdagen binnen 5 werkdagen Normaal 5 werkdagen 5 werkdagen onbepaald Ondersteuning vanuit de leverancier omvat niet: Diensten ten aanzien van technische infrastructuur en internetverbindingen. Inrichtingsactiviteiten (diensten) inzake het informatiesysteem zoals het definiëren van layouts, overzichten, inrichting van administraties, importdefinities en koppelingen met software van derden; Ondersteuning op locatie. Het op verzoek van gebruiker uitbreiden van de functionaliteit van het informatiesysteem. Het converteren van bestanden. Diensten ten aanzien van externe databases van andere producenten dan leverancier. Installatie, configuratie, training of andere niet uitdrukkelijk in de gebruiksrechtovereenkomst omschreven diensten. Ondersteuning voor (bedienings-) software van andere producenten dan leverancier, waaronder tevens verstaan wordt de software van derden die vanuit het informatiesysteem kan worden opgestart. Bestandsreparaties, waarbij de oorzaak niet kan worden toegeschreven aan het informatiesysteem. Het verstrekken van nieuw beschikbaar gekomen producten. Ondersteuning in een omgeving die volgens de systeemvereisten niet ondersteund wordt (Telefonische) ondersteuning vanuit de leverancier mag door de gebruiker worden aangevraagd door de medewerkers zoals in artikel 11.4 is overeengekomen tussen leverancier en gebruiker Alvorens contact op te nemen met leverancier voor ondersteuning, is de gebruiker gehouden eerst de documentatie te raadplegen en/of vragen in te dienen via de ICASS-website In het kader van het leveren van ondersteuning is leverancier gerechtigd de gegevens van gebruiker, bedoeld in artikel 8, in te zien Indien leverancier in opdracht van gebruiker werkzaamheden met betrekking tot de onder artikel genoemde diensten verricht, zal leverancier deze werkzaamheden apart aan gebruiker in rekening brengen conform de tarievenlijst. Artikel 12 Service level onderhoud 12.1 De volgende vormen van onderhoud op het informatiesysteem worden onderkend door leverancier: Begrip Adaptief Additief Correctief Perfectief Preventief Predictief Definitie Aanpassingen vanwege externe omstandigheden zoals bijvoorbeeld gewijzigde regelgeving vanuit de overheid. Aanpassingen vanwege nieuwe of aangepaste functionele eisen en wensen. Aanpassingen vanwege herstel van geconstateerde fouten. Aanpassingen vanwege het verbeteren van de prestaties of kwaliteit. Aanpassingen om (verdere) fouten te voorkomen. Aanpassingen om te voorkomen dat (verwachte) fouten of andersoortige problemen zich gaan voordoen Vanuit het collectief van inkomsten vanuit de gebruiksrechtsovereenkomsten en daarbinnen specifiek de gebruiksrechtvergoedingen zal leverancier adaptief-, correctief-, preventief- en predictief onderhoud plegen Vanuit deze gebruiksrechtinkomsten en na aftrek van het onderhoudsinvesteringen zoals gesteld in artikel 12.2, zal leverancier de middelen ook aanwenden voor additief- en perfectief onderhoud. Het definiëren van functionele aanpassingen en/of uitbreidingen van dit type onderhoud is in een separate werkgroep ICASS functioneel ondergebracht. Leverancier zit deze werkgroep voor en zal uiteindelijke besluitvorming na overleg - plegen. Pagina 7 van 12

8 12.4 De werkgroep ICASS functioneel kent een, in overleg met leverancier te bepalen, autonoom toelatingsbeleid teneinde het verkrijgen van de optimale functionaliteiten van ICASS te borgen vanuit individuele competenties. Deelnemers aan de werkgroep, uitgezonderd de leverancier, hebben zitting op persoonlijke titel. Inzake dit toelatingsbeleid kunnen geen rechten worden ontleend aan de gebruiksrechtovereenkomsten Leverancier zal periodiek een overzicht van geplande functionele ontwikkelingen inzake ICASS beschikbaar stellen aan gebruikers Leverancier zal periodiek, maar tenminste één (1) keer per jaar, een vernieuwde versie van het informatiesysteem beschikbaar stellen. Deze is beschikbaar voor alle gebruikers Leverancier zal gebruiker tijdig op de hoogte stellen van (de komst van) een vernieuwde versie van het informatiesysteem voor zover deze van belang zijn voor het gebruik van het informatiesysteem, een en ander naar oordeel van leverancier. Artikel 13 Maatwerkprogrammatuur 13.1 De gebruiker kan functionele behoeften en eisen inzake het informatiesysteem, die niet door de leverancier en/of de werkgroep ICASS functioneel worden (h)erkend, als door haar zelf te investeren maatwerkprogrammatuur op het informatiesysteem als generiek toepasbare functionaliteit - laten ontwikkelen door leverancier, zolang dit niet strijdig is met de toepasbaarheid van het informatiesysteem als standaard-applicatie. Dit wordt bepaald door leverancier Ontwikkelde maatwerkprogrammatuur voor en door de gebruiker, zal door de gebruiker om niet aan leverancier ter beschikking worden gesteld qua eigendom en voor gebruik door andere gebruikers. Eenzelfde afspraak geldt daarmee ook voor andere gebruikers waardoor maatwerk voor het collectief van gebruikers beschikbaar is. Artikel 14 Login-procedure 14.1 Gebruiker is verplicht de login-procedure te volgen ter verkrijging van identificatie en authenticatie door het informatiesysteem Leverancier is gerechtigd om de login-procedure naar eigen inzicht aan te passen. Leverancier zal gebruiker hiervan tijdig op de hoogte stellen Gebruiker dient zorgvuldig om te gaan met en is verantwoordelijk voor de vertrouwelijke login-gegevens. De logingegevens zijn niet overdraagbaar en mogen niet worden gebruikt buiten de organisatie van gebruiker. De gebruiker en haar medewerkers zijn ten aanzien van de login-gegevens verplicht volstrekte geheimhouding te betrachten ten opzichte van een ieder. Gebruiker en haar medewerkers zijn aansprakelijk voor ieder gebruik van zijn of haar login-gegevens. Artikel 15 Intellectuele eigendomsrechten 15.1 Alle auteursrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, merkrechten, andere intellectuele en industriële eigendomsrechten op, alsmede alle soortgelijke rechten ter bescherming van informatie met betrekking tot het informatiesysteem en documentatie, zijn het exclusieve eigendom van leverancier of diens licentiegever(s). Geen van de in de gebruiksrechtovereenkomst of de leveringsvoorwaarden opgenomen bepalingen kan zo worden opgevat dat deze leidt tot een volledige of gedeeltelijke overdracht van die rechten aan gebruiker Het is gebruiker niet toegestaan een aanduiding van de intellectuele eigendomsrechten van leverancier op of in het informatiesysteem of documentatie te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken. Het is gebruiker niet toegestaan enig merk, ontwerp of domeinnaam van de leverancier of een daarmee overeenstemmende naam of teken te gebruiken of te registreren in enig land, waar dan ook ter wereld Leverancier vrijwaart gebruiker tegen elke aanspraak van een derde in verband met een inbreuk of vermeende inbreuk op geldige octrooien, auteursrechten, merken of andere rechten van intellectuele eigendom van die derde door het gebruik door gebruiker, overeenkomstig de gebruiksrechtovereenkomst en de documentatie, van het informatiesysteem of enig deel daarvan, onder de voorwaarde dat gebruiker leverancier onmiddellijk schriftelijk informeert over het bestaan en inhoud van de aanspraak en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan leverancier alsmede dat gebruiker daarbij op eerste verzoek van leverancier alle nodige volmachten, relevante informatie en andere medewerking aan leverancier verleend om zich tegen deze aanspraken te verweren. Pagina 8 van 12

EXACT ONLINE VOORWAARDEN

EXACT ONLINE VOORWAARDEN EXACT ONLINE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Exact Online Voorwaarden en in de Exact Online Overeenkomst de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke persoon

Nadere informatie

Voor de volgende begrippen gelden in deze ESF online Voorwaarden en in de ESF online Overeenkomst de volgende definities:

Voor de volgende begrippen gelden in deze ESF online Voorwaarden en in de ESF online Overeenkomst de volgende definities: 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze ESF online Voorwaarden en in de ESF online Overeenkomst de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een ESF online

Nadere informatie

Voor de volgende begrippen gelden in deze Soccer Online Algemene Voorwaarden de volgende definities:

Voor de volgende begrippen gelden in deze Soccer Online Algemene Voorwaarden de volgende definities: SOCCER ONLINE Neerstraat 8 8800 Roeselare Tel.: 055/755 755 keuze 3 Fax: 056/43 92 75 ALGEMENE VOORWAARDEN RPR Kortrijk KBC BE86 7360 1016 4250 BTW BE 0505 622 396 Artikel 1. Definities Voor de volgende

Nadere informatie

Bestandenkluis algemene voorwaarden en SLA

Bestandenkluis algemene voorwaarden en SLA Bestandenkluis algemene voorwaarden en SLA Versie januari 2013 Inhoudsopgave Artikel 1. Definities... Artikel 2. Aanbieding en overeenkomst... Artikel 3. Gebruiksrecht / Licentievoorwaarden... Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E BUSINESS, als leverancier van de software en diensten;

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PER 1 JANUARI 2015

ALGEMENE VOORWAARDEN PER 1 JANUARI 2015 ALGEMENE VOORWAARDEN PER 1 JANUARI 2015 1. GEBRUIKTE BEGRIPPEN: 1.1. Met Accountnet wordt bedoeld Accountnet Gestor & Accountancy Services S.L. of Accountnet Internet Media S.L., beiden vennootschappen

Nadere informatie

LOGISOFT ALGEMENE VOORWAARDEN

LOGISOFT ALGEMENE VOORWAARDEN LOGISOFT ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN LOGISOFT SOFTWARE Geachte klant, We danken u hartelijk voor de aanschaf van onze Logisoft Software. Dit document beschrijft de voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN INZAKE GEBRUIK SPARKHOLDER

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN INZAKE GEBRUIK SPARKHOLDER ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN INZAKE GEBRUIK SPARKHOLDER Artikel 1 // Definities In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: Afnemer : de Persoon met wie Sparkholder een Overeenkomst heeft

Nadere informatie

- 1 - LEVERINGSVOORWAARDEN INZAKE GEBRUIK VISIONPLANNER CLOUD

- 1 - LEVERINGSVOORWAARDEN INZAKE GEBRUIK VISIONPLANNER CLOUD - 1 - LEVERINGSVOORWAARDEN INZAKE GEBRUIK VISIONPLANNER CLOUD Artikel 1 - Definities In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: "Afnemer": de Persoon met wie VC een Overeenkomst heeft

Nadere informatie

Voorwaarden Davilex Online

Voorwaarden Davilex Online Voorwaarden Davilex Online Artikel 1: Definities In deze Davilex Online Voorwaarden worden de navolgende termen in de navolgende betekenissen gehanteerd: a. Davilex: Davilex Software B.V. b. Afnemer: een

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities 1. EZ Boekhouding: EZ Boekhouding is een Coöperatie ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61722898 en de leverancier van de Dienst. 2. Klant: de natuurlijke persoon

Nadere informatie

Pagina nummering: 1 / 14

Pagina nummering: 1 / 14 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan waarbij Grift IT goederen en/of diensten van welke aard

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVISIE BUSINESS SOLUTIONS BV

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVISIE BUSINESS SOLUTIONS BV ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVISIE BUSINESS SOLUTIONS BV Deze Algemene Bepalingen zijn onderverdeeld in 8 hoofdstukken, te weten: I Algemene bepalingen II Algemene bepalingen systeembeheer III Algemene bepalingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Schaake Software Products B.V.

Algemene voorwaarden Schaake Software Products B.V. Algemene voorwaarden Schaake Software Products B.V. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Schaake Software Products B.V.,

Nadere informatie

DIT DOCUMENT BEVAT: - ABONNEMENTSVOORWAARDEN BASIS - ALGEMENE VOORWAARDEN PER DIENST OF PRODUCT

DIT DOCUMENT BEVAT: - ABONNEMENTSVOORWAARDEN BASIS - ALGEMENE VOORWAARDEN PER DIENST OF PRODUCT DIT DOCUMENT BEVAT: - ABONNEMENTSVOORWAARDEN BASIS - ALGEMENE VOORWAARDEN PER DIENST OF PRODUCT Abonnementsvoorwaarden Basis Artikel 1 Algemeen 1.1 Onder BC wordt in het kader van deze abonnementsvoorwaarden

Nadere informatie

Aanhangsel bij de Algemene Voorwaarden met specifieke bepalingen ten aanzien van de te leveren Dienst;

Aanhangsel bij de Algemene Voorwaarden met specifieke bepalingen ten aanzien van de te leveren Dienst; Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt, zowel in enkelvoud als in meervoud. Onder deze begrippen wordt verstaan: Bijlage: Dienst:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Online Marketingmachine

Algemene voorwaarden Online Marketingmachine Algemene voorwaarden Online Marketingmachine 1 Artikel 1 Algemene Bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, onderhandelingen en rechtsbetrekkingen

Nadere informatie

Aanhangsel bij de DDA-Voorwaarden met specifieke bepalingen ten aanzien van de te leveren Dienst;

Aanhangsel bij de DDA-Voorwaarden met specifieke bepalingen ten aanzien van de te leveren Dienst; DDA-VOORWAARDEN Artikel 1! Definities 1.1! In deze DDA-Voorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt, zowel in enkelvoud als in meervoud. Onder deze begrippen wordt verstaan:

Nadere informatie

elke overeenkomst tussen Leverancier en de Cliënt met betrekking tot dienst(en) die Leverancier levert aan de Cliënt

elke overeenkomst tussen Leverancier en de Cliënt met betrekking tot dienst(en) die Leverancier levert aan de Cliënt ALGEMENE VOORWAARDEN versie: 6 november 2012 DEFINITIES Algemene Voorwaarden deze Algemene Voorwaarden Oscin de eenmanszaak handelend onder de naam Oscin", gevestigd te Oosterhout. In deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Licentieovereenkomst en serviceabonnement CEDIN DRIEDEE ONLINE

Licentieovereenkomst en serviceabonnement CEDIN DRIEDEE ONLINE Licentieovereenkomst en serviceabonnement voor het Computerprogramma Leerling- en onderwijsvolgsysteem (DRIEDEE ONLINE) Dit document is een rechtsgeldige overeenkomst tussen, Opdrachtgever, en CEDIN B.V,

Nadere informatie

SET ICT ALGEMENE VOORWAARDEN

SET ICT ALGEMENE VOORWAARDEN SET ICT ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst hebben de volgende begrippen, zowel in enkelvoud als in meervoud en steeds met een hoofdletter geschreven,

Nadere informatie

MoneyMonk Voorwaarden (versie 2.0)

MoneyMonk Voorwaarden (versie 2.0) MoneyMonk Voorwaarden (versie 2.0) Deze onderstaande voorwaarden, tezamen met de bijbehorende Nederland ICT voorwaarden, zijn de MoneyMonk Voorwaarden. De MoneyMonk Voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen Deze Algemene voorwaarden bestaan uit Algemene bepalingen en Bijzondere bepalingen. De Algemene bepalingen zijn op iedere aanbieding en Overeenkomst van toepassing; afhankelijk van de door Uniserver Internet

Nadere informatie

Abecon Leveringsvoorwaarden Van toepassing op Abecon Informatiesystemen B.V. ALGEMENE BEPALINGEN

Abecon Leveringsvoorwaarden Van toepassing op Abecon Informatiesystemen B.V. ALGEMENE BEPALINGEN Abecon Leveringsvoorwaarden Van toepassing op Abecon Informatiesystemen B.V. ALGEMENE BEPALINGEN 1 Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze Abecon Leveringsvoorwaarden ( Leveringsvoorwaarden ) zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden B.I. Partners B.V.

Algemene Voorwaarden B.I. Partners B.V. Algemene Voorwaarden B.I. Partners B.V. Versie: 1.0 Datum: 3 Mei 2015 Pagina 1/52 1. INHOUDSOPGAVE 1. INHOUDSOPGAVE... 2 2. ALGEMENE BEPALINGEN... 4 2.1. Aanbieding, algemene bepalingen... 4 2.2. Prijs

Nadere informatie

I n z i c h t C o n tro l e A c t i e LEVERINGSVOORWAARDEN REFINE-IT

I n z i c h t C o n tro l e A c t i e LEVERINGSVOORWAARDEN REFINE-IT Op alle rechtsverhoudingen tussen Refine-IT B.V., statutair gevestigd te Barendrecht en kantoorhoudend te Dordrecht, (verder te noemen Refine-IT ) en haar wederpartijen (verder te noemen Cliënt ) zijn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle. PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT

Algemene voorwaarden. PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle. PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT Algemene voorwaarden PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT Algemene Voorwaarden Versie 8 februari 2010 I Algemene bepalingen...4 II Bijzondere

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAGEHOSTING

ALGEMENE VOORWAARDEN HAGEHOSTING ALGEMENE VOORWAARDEN HAGEHOSTING Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, telkens aangeduid met een hoofdletter, de volgende betekenis: Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu

Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu Versie 1 Datum: 01-09-2012 ALGEMEEN 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Algemene voorwaarden Het geheel van bepalingen zoals in

Nadere informatie