Artikel 1 Voor de volgende begrippen gelden in deze leveringsvoorwaarden en in de ICASS gebruiksrechtovereenkomst de volgende definities:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Artikel 1 Voor de volgende begrippen gelden in deze leveringsvoorwaarden en in de ICASS gebruiksrechtovereenkomst de volgende definities:"

Transcriptie

1 ICASS leveringsvoorwaarden Versie: 1.1, Datum: Definities Artikel 1 Voor de volgende begrippen gelden in deze leveringsvoorwaarden en in de ICASS gebruiksrechtovereenkomst de volgende definities: Overeenkomst Leverancier Gebruiker Partijen Partij Vergoeding ICASS Informatiesysteem Producten en diensten Tarievenlijst Documentatie Issue Storing Medewerker Werkplek Administratie Gebruiksrecht Gebruiksrechtovereenkomst Looptijd Leveringsvoorwaarden Vertrouwelijke informatie Werkdagen Kantoortijden Deze overeenkomst. ICASS BV. Iedere natuurlijke- of rechtspersoon met wie leverancier een overeenkomst heeft gesloten voor het verrichten en/of leveren van diensten, zaken en/of werkzaamheden of aan wie leverancier aanbiedingen doet. De leverancier en gebruiker. De leverancier of gebruiker. De financiële vergoeding die de gebruiker aan de leverancier is verschuldigd. Het informatiesysteem ICASS welke als webapplicatie ter gebruik wordt aangeboden door de leverancier. Leverancier is rechthebbende ten aanzien van dit informatiesysteem. ICASS. Het geheel van producten en diensten die leverancier aanbiedt respectievelijk verleent met betrekking tot ICASS en/of ingebruikname en/of gebruik hiervan. Prijslijst van producten en diensten vanuit de leverancier. De schriftelijke en/of elektronische, op de gebruiker gerichte, documentatie behorend bij het informatiesysteem. Een gebruikersvraag, melding van softwarematige onvolkomenheid of een nieuwe functionele wens. Als verwachte softwarematige functionaliteit niet meer beschikbaar is. Een werknemer van gebruiker of leverancier, dan wel een natuurlijke persoon die gemachtigd is werkzaamheden te verrichten ten behoeve van en/of onder de verantwoordelijkheid van gebruiker dan wel leverancier. Fysieke plaats waar het informatiesysteem wordt gebruikt. Een binnen ICASS afgebakende eenheid van administratieve gegevens die op het gebruik door één organisatorische eenheid of entiteit van de gebruiker zijn afgestemd. Het recht tot gebruik van het informatiesysteem op basis van de gesloten gebruiksrechtovereenkomst. De ICASS-gebruiksrechtovereenkomst die overeengekomen is tussen de leverancier en de gebruiker. Periode van de gebruiksrechtovereenkomst. Deze ICASS leveringsvoorwaarden. De vertrouwelijke informatie betreffende gebruiker of leverancier, daaronder begrepen (a) informatie die schriftelijk als vertrouwelijk is aangeduid, (b) informatie die niet algemeen bekend is, (c) informatie die niet algemeen toegankelijk is gemaakt door de partij waarop de informatie betrekking heeft en/of waarvan de informatie afkomstig is, en (d) informatie waarvan het vertrouwelijke karakter bekend moet worden verondersteld. Maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van officiële vrije of erkende (feest)dagen in Nederland. Op werkdagen van uur tot en met uur. Pagina 1 van 12

2 Artikel 2 Aanbieding en overeenkomst 2.1 Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de ICASS-gebruiksrechtovereenkomst, alsmede op alle onderhandelingen, aanbiedingen en andere overeenkomsten met leverancier die betrekking hebben op de levering van producten en diensten van welke aard en onder welke benaming ook door de leverancier aan een gebruiker, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. 2.2 De toepasselijkheid van een geheel of gedeelte van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van gebruiker wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij zulks door leverancier uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard. 2.3 Leverancier is gerechtigd deze leveringsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Leverancier zal gebruiker zoveel mogelijk twee (2) maanden voor de inwerkingtreding van de wijzigingen expliciet schriftelijk informeren over de voorgenomen wijzigingen. 2.4 Indien de gebruiker niet akkoord is met de voorgenomen wijzigingen, kan gebruiker de gebruiksrechtovereenkomst, in afwijking van het bepaalde in artikel 5.1, opzeggen tegen de datum waarop de wijzigingen in werking treden. Indien gebruiker niet binnen vijftien dagen na ontvangst van de expliciete mededeling van leverancier vóór het inwerkingtreden van de aangekondigde wijzigingen expliciet schriftelijk bezwaar maakt tegen de aangekondigde wijzigingen, wordt gebruiker geacht te hebben ingestemd met de aangekondigde wijzigingen. 2.5 Indien enige bepaling uit de gebruiksrechtovereenkomst of uit deze leveringsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is, wordt deze geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. Partijen zullen in een dergelijk geval in overleg treden om de betreffende bepaling te vervangen door een bepaling van gelijke strekking welke niet geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is. De overige bepalingen van de gebruiksrechtovereenkomst of deze leveringsvoorwaarden blijven onverminderd van kracht. 2.6 Alle aanbiedingen of prijsopgaven door leverancier met betrekking tot de producten en diensten zijn vrijblijvend, herroepbaar en kennen een maximale geldigheid van 30 dagen na verstrekking aan de gebruiker. De gebruiker staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan leverancier verstrekte gegevens waarop leverancier zijn aanbieding heeft gebaseerd. Artikel 3 Gebruiksrecht 3.1 Leverancier verleent gebruiker het niet-exclusieve recht om het informatiesysteem gedurende de looptijd van de gebruiksrechtovereenkomst te gebruiken ten behoeve van de interne bedrijfsvoering van gebruiker. Het gebruiksrecht impliceert tevens het recht de bij het informatiesysteem behorende documentatie te gebruiken. 3.2 Het gebruiksrecht vangt aan op het moment dat de gebruiksrechtovereenkomst schriftelijk tot stand is gekomen én gebruiker aan de betalingsverplichtingen aan leverancier heeft voldaan. 3.3 Gebruiker zal het informatiesysteem slechts gebruiken overeenkomstig het bepaalde in deze leveringsvoorwaarden. Artikel 4 Reikwijdte van het gebruiksrecht 4.1 Gebruiker mag niet toestaan dat het informatiesysteem wordt gebruikt ten behoeve van enige andere (rechts)persoon dan gebruiker en haar medewerkers. 4.2 Het is gebruiker uitdrukkelijk niet toegestaan het informatiesysteem te gebruiken voor of door meer dan het aantal in de gebruiksrechtovereenkomst vermelde administraties. 4.3 Het is gebruiker niet toegestaan rechten of verplichtingen voortvloeiende uit de gebruiksrecht-overeenkomst over te dragen of te verpanden aan derden. Pagina 2 van 12

3 Artikel 5 Duur en einde overeenkomst 5.1 De gebruiksrechtovereenkomst wordt aangegaan voor een minimale periode van twaalf (12) maanden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen in de gebruiksrechtovereenkomst. Gebruiker is niet gerechtigd de gebruiksrechtovereenkomst tussentijds op te zeggen. 5.2 Na het verstrijken van de termijn bedoeld in vorig artikel wordt de gebruiksrechtovereenkomst voor een termijn van twaalf (12) maanden stilzwijgend verlengd. De gebruiksrechtovereenkomst kent een opzegtermijn van minimaal één (1) maand voor de verstrijking van de lopende termijn. Opzegging dient schriftelijk aan de leverancier plaats te vinden. 5.3 Leverancier is gerechtigd de gebruiksrechtovereenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden of door opzegging te doen eindigen zulks ter keuze van leverancier - op het moment dat gebruiker aan leverancier meedeelt niet meer in staat te zijn om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen dan wel de gebruiker een schuldenregeling met zijn crediteuren treft, surseance van betaling vraagt of een vergelijkbare procedure ondergaat, in staat van faillissement wordt verklaard, zijn bedrijf sluit of overdraagt of overlijdt of onder curatele wordt gesteld of, indien hij een vennootschap is, ontbonden wordt, alsmede indien executoriaal beslag te zijnen laste wordt gelegd dan wel op het moment dat (de organisatie van) gebruiker zijn activiteiten staakt 5.4 De gebruiksrechtovereenkomst kan schriftelijk zonder rechterlijke tussenkomst worden ontbonden door elk der partijen indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming wordt gesteld van minimaal dertig (30) kalenderdagen, alsnog toerekenbaar tekortschiet in nakoming van zijn verplichtingen uit de gebruiksrechtovereenkomst. 5.5 Leverancier is in geen geval gehouden tot betaling van enige schadevergoeding ten gevolge van een beëindiging als beschreven in artikel 5.2, 5.3 en Bij beëindiging van de gebruiksrechtovereenkomst zal gebruiker terstond het gebruik van het informatiesysteem staken en gestaakt houden. Tevens zal gebruiker na beëindiging van de gebruiksrechtovereenkomst geen toegang meer hebben tot het informatiesysteem en bijhorende administratiegegevens. Indien gebruiker op het moment van de beëindiging reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij gebruiker bewijst dat leverancier ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die leverancier vóór de beëindiging heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de beëindiging direct opeisbaar. Leverancier zal bij beëindiging van de gebruiksrechtovereenkomst, om welke reden dan ook, geen vergoedingen aan gebruiker restitueren. 5.7 De looptijd van de gebruiksrechtovereenkomst wordt niet gewijzigd als gevolg van het plaatsen van additionele bestellingen door gebruiker. 5.8 Opzegging van een deel van de gebruiksrechtovereenkomst door gebruiker is slechts mogelijk voor zover het de opzegging van één of meerdere administraties betreft en gebruiker daarbij uitdrukkelijk aangeeft welke specifieke administraties opgezegd dienen te worden. De opzeggingstermijn als bedoeld in artikel 5.2 is hierop van overeenkomstige toepassing. 5.9 De deelopzegging conform artikel 5.8 heeft niet geldig plaatsgevonden indien gebruiker niet schriftelijk heeft aangegeven welke specifieke administraties opgezegd dienen te worden. Zolang gebruiker niet (tijdig) schriftelijk aangeeft welke administraties opgezegd dienen te worden, blijft gebruiker voor deze administraties de vergoeding verschuldigd. Pagina 3 van 12

4 Artikel 6 Prijs en betaling 6.1 Alle door leverancier gehanteerde prijzen en andere tarieven zijn exclusief BTW en exclusief eventuele andere heffingen van overheidswege die voor rekening van de gebruiker komen. 6.2 Gebruiker is verplicht binnen 30 dagen facturen vanuit leverancier aan leverancier te betalen. Door gebruiker gedane betalingen strekken in de eerste plaats tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en pas daarna tot voldoening van de oudste openstaande en opeisbare facturen, zelfs indien gebruiker vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur 6.3 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van leverancier is het gebruiker niet toegestaan zijn betalingsverplichting ten opzichte van leverancier te verrekenen met een vordering van gebruiker op leverancier, op te schorten en/of met een korting te voldoen, uit welke hoofde dan ook. 6.4 Leverancier heeft het recht op ieder moment en naar eigen inzicht vooruitbetaling, contante betaling, dan wel zekerheid voor de betaling van gebruiker te verlangen en tot het staken van de uitvoering van een opdracht bij het uitblijven van de verlangende zekerheidsstelling. 6.5 De betalingstermijn zoals genoemd in artikel 6.2. is een fatale termijn. Bij niet-tijdige betaling is gebruiker dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is leverancier gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente in rekening te brengen. 6.6 Gebruiker die enig door hem verschuldigd bedrag niet conform het in de voorafgaande leden gestelde voldoet, raakt zonder ingebrekestelling in verzuim. Direct na het intreden van dit verzuim is gebruiker aan leverancier een vertragingsrente verschuldigd groot 1,5% van het factuurbedrag voor iedere maand of gedeelte van de maand waarmee de vervaldag wordt overschreden. Het voorgaande geldt onverminderd enig ander als gevolg van de niet-betaling door gebruiker aan leverancier toekomend recht om de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en verdere leveranties te staken, onverminderd het recht van leverancier om nakoming of vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst geleden schade van gebruiker te vorderen. 6.7 Indien de gebruiker niet of niet tijdig betaalt, is gebruiker aan leverancier naast de in artikel 6.6. bedoelde rente tevens buitengerechtelijke kosten verschuldigd, welke forfaitair zijn bepaald op 15% van het te vorderen bedrag, onverminderd het recht van leverancier om de daadwerkelijk gemaakte kosten, waaronder eventuele gerechtelijke kosten, aan gebruiker in rekening te brengen, indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. 6.8 De vordering tot betaling van de overeengekomen prijs is direct opeisbaar wanneer gebruiker in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, de schuldsanering van toepassing wordt verklaard, een aanvraag tot zijn ondercuratelestelling aanhangig wordt gemaakt, enig beslag op zijn goederen of vorderingen wordt gelegd, gebruiker overlijdt of, indien deze een vennootschap onder firma, een besloten vennootschap of een naamloze vennootschap is, deze in liquidatie komt, wordt ontbonden of een andere vennoot krijgt. 6.9 Indien gebruiker met enige betaling aan opdrachtnemer achter is (ook al is dit ten gevolge van een andere overeenkomst) dan worden alle door gebruiker aan leverancier te betalen bedragen tot het volle bedrag terstond opeisbaar, ongeacht de stand der opdrachten. In dat geval is de uitvoering van elke overeenkomst tussen partijen door leverancier op te schorten tot binnen een door leverancier te stellen termijn betaald is hetgeen opeisbaar is geworden Leverancier is gerechtigd de vergoedingen inzake de gebruiksrechtovereenkomst alsmede haar tarieven inzake overige producten en diensten, jaarlijks aan te passen. Prijswijzigingen worden tijdig medegedeeld via de ICASS-website of op enige andere wijze. Gebruiker verklaart zich met eventuele prijsstijgingen akkoord indien deze (maximaal) gelijke tred houden met het CBS Consumenten Prijsindexcijfer (reeks: alle huishoudens 2005 = 100). Bij prijsstijgingen boven dit genoemde prijsindexcijfer kan gebruiker de gebruiksrechtovereenkomst, in afwijking van het bepaalde in artikel 5.2, schriftelijk opzeggen tegen de eerste dag van de maand volgend op de aankondiging van prijswijziging Indien gebruiker de gebruiksrechtovereenkomst niet binnen één maand na kennisgeving van de prijsverhoging opzegt, wordt gebruiker geacht de prijsverhoging te hebben aanvaard Op verzoek van gebruiker kan de toegang tot het informatiesysteem die conform artikel 7.2 is geblokkeerd, binnen twee (2) maanden gereactiveerd worden tegen betaling van de openstaande financiële verplichtingen aan leverancier vermeerderd met een reactivatie vergoeding conform de tarievenlijst van leverancier. Pagina 4 van 12

5 Artikel 7 Verplichtingen en medewerking gebruiker 7.1 Gebruiker dient een wijziging in haar adres- en/of betalingsgegevens en/of contactpersonen, binnen 5 werkdagen na feitelijke verandering, schriftelijk aan leverancier mede te delen. 7.2 Indien gebruiker zijn verplichtingen voortvloeiend uit deze leveringsvoorwaarden niet nakomt, is leverancier gerechtigd om het gebruik van het informatiesysteem door gebruiker zonder voorafgaande aankondiging te beperken of te blokkeren. 7.3 Gebruiker draagt zorg voor het functioneren van zijn hard- en software, configuratie, randapparatuur en internetverbinding benodigd voor het gebruik van het informatiesysteem. 7.4 Gebruiker staat ervoor in dat de door hem ten behoeve van het informatiesysteem gebruikte apparatuur en software voldoet aan de systeemeisen. Gebruiker is verantwoordelijk voor het treffen van de nodige maatregelen teneinde zijn apparatuur, software en telecommunicatie- en internetverbindingen te beschermen tegen virussen, computercriminaliteit en onrechtmatig gebruik door derden. Artikel 8 Gegevens 8.1 De gegevens die gebruiker middels het informatiesysteem heeft ingevoerd worden opgeslagen in een databank (database) van de leverancier. 8.2 Gebruiker blijft te allen tijde eigenaar van de door haar ingevoerde gegevens. 8.3 Gebruiker dient zelf regelmatig via het informatiesysteem een export te maken van alle gegevens die middels het informatiesysteem zijn ingevoerd. Leverancier is in geen enkel geval aansprakelijk voor kosten van reproductie van verminkte of verloren gegane gegevens en evenmin voor (gevolg)schade of gederfde winsten van gebruiker. 8.4 Gebruiker is gehouden zorg te dragen voor een adequate naleving van toepasselijke wettelijke bewaartermijnen. De verplichting voor gebruiker ziet op de administratie(s) en de daarbij behorende gegevens die via het informatiesysteem zijn ingevoerd. Op leverancier rust geen wettelijke bewaartermijn voor de door gebruiker ingevoerde administratie(s) en gegevens. 8.5 Na beëindiging van de gebruiksrechtovereenkomst wordt door leverancier de via het informatiesysteem ingevoerde gegevens maximaal 28 dagen bewaard. Na deze periode is leverancier gerechtigd deze gegevens definitief te verwijderen zonder hieraan voorafgaand gebruiker te informeren. Alsdan kan geen kopie van de gegevens meer worden verstrekt. 8.6 Tot 28 dagen na het einde van de gebruiksrechtovereenkomst kan gebruiker leverancier verzoeken, tegen betaling van een vergoeding conform de tarievenlijst, hem een kopie van de gegevens te doen toekomen op een gegevensdrager. Leverancier is niet gehouden om gehoor te geven aan dit verzoek, indien de gebruiker niet aan de betalingsverplichtingen aan leverancier heeft voldaan. 8.7 Behoudens het bepaalde in artikel onthoudt leverancier zich van het inzien van de gegevens die gebruiker middels het informatiesysteem bij leverancier heeft geplaatst, en stelt geen gegevens ter beschikking aan derden, tenzij leverancier hiertoe krachtens de wet een verordening, een gerechtelijk bevel of bij besluit van een overheidsinstantie verplicht is. Artikel 9 Gebruiksregels 9.1 Gebruiker zal op geen enkele wijze hinder of schade veroorzaken aan (klanten van) leverancier bij het gebruik van de producten en diensten, een en ander naar het oordeel van leverancier. Het is gebruiker niet toegestaan handelingen te verrichten waarvan aangenomen kan worden dat deze schade zouden kunnen toebrengen aan de systemen van (klanten van) leverancier. 9.2 Het is gebruiker niet toegestaan de producten en diensten te gebruiken in strijd met wettelijke bepalingen of de leveringsvoorwaarden. 9.3 Gebruiker is verantwoordelijk voor de inhoud en juistheid van de gegevens die hij bij leverancier heeft geplaatst. Pagina 5 van 12

6 9.4 Gebruiker verplicht zich jegens leverancier de ICASS gerelateerde producten en diensten zodanig te gebruiken dat de door hem opgeslagen hoeveelheid gegevens (data) en het door hem gerealiseerde volume van het transport van de data niet significant afwijken van het door leverancier aangegeven gemiddelde gebruik van de producten en diensten door andere gebruikers. Indien dit gebruik door gebruiker naar het oordeel van leverancier significant afwijkt van het gemiddelde gebruik, zal leverancier contact opnemen met gebruiker teneinde specifieke voorwaarden met gebruiker overeen te komen voor het extra gebruik. Indien partijen geen overeenstemming bereiken over deze specifieke voorwaarden is leverancier gerechtigd om het gebruik van het informatiesysteem door gebruiker zonder voorafgaande aankondiging te beperken. Artikel 10 Service level hosting 10.1 Leverancier host het informatiesysteem voor de gebruiker bij een erkende en gecertificeerde hostingdienstverlener te Nederland Leverancier spant zich in voor optimale beschikbaarheid van en toegang tot het informatiesysteem. Gebruiker dient er zich van bewust te zijn dat deze beschikbaarheid en toegang verstoord kan worden door omstandigheden die buiten de invloedssfeer van de leverancier vallen. Denk hierbij aan ddos-aanvallen, etc.. Mocht leverancier zich bewust zijn van deze laatste omstandigheden, dan zal deze dat terstond melden aan gebruiker. Dergelijke omstandigheden geven geen recht op schadevergoeding jegens de gebruiker vanuit leverancier Leverancier is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de toegang tot het informatiesysteem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken, voor zover dit noodzakelijk is voor (preventief-) onderhoud of te verrichten aanpassingen of verbeteringen van één of meer producten en diensten, zonder dat dit een recht op schadevergoeding van gebruiker jegens leverancier met zich meebrengt. Leverancier spant zich in dit tot een minimum te beperken en indien mogelijk gebruiker tijdig te informeren Leverancier staat ervoor in dat er regelmatig (minimaal 1 maal per dag) een back-up wordt gemaakt van de gegevens, die gebruiker middels het informatiesysteem heeft ingevoerd. Deze back-up wordt enkel gemaakt uit interne beveiligingsoverwegingen voor leverancier, bijvoorbeeld in het geval van calamiteiten, zoals een grote stroomstoring of brand. Deze back-up wordt niet aan gebruiker verstrekt. Gebruiker wordt geacht zelf een export te maken van haar gegevens middels de mogelijkheden die door het informatiesysteem geboden worden Leverancier staat ervoor in dat de gegevens die gebruiker middels het informatiesysteem heeft ingevoerd zo goed als redelijkerwijs mogelijk worden beveiligd tegen verlies, diefstal, ongeautoriseerde toegang en wijziging door nietbeheerders. Hiertoe zal zij haar informatiesysteem o.a. uitrusten met een login-procedure ten behoeve de authenticatie van medewerkers. Artikel 11 Service level ondersteuning 11.1 Gedurende de gebruiksrechtovereenkomst heeft gebruiker recht op ondersteuning, zijnde het raadplegen van documentatie en ondersteuning door de leverancier (op afstand) (Telefonische) ondersteuning is beschikbaar gedurende werkdagen en daarbinnen de kantoortijden. De ondersteuning betreft de ondersteuning op het functioneren of gebruik van de functionaliteit van het informatiesysteem bij eigenlijk gebruik door medewerkers van de gebruiker e lijns ondersteuning dient door de gebruiker te worden verzorgt aan haar medewerkers die het informatiesysteem gebruiken. Hieronder wordt verstaan, het verzamelen van issues én het zoveel mogelijk (direct) beantwoorden, diagnosteren en prioriteren van issues e lijns ondersteuning wordt door de leverancier verzorgt aan maximaal 2 medewerkers van de gebruiker. Voorafgaande aan de gebruiksrechtovereenkomst en haar (volgend) termijn komen partijen overeen welke medewerkers van de gebruiker dit zijn. Onder 2 e lijns ondersteuning wordt verstaan, het diagnosteren, beantwoorden en prioriteren van issues welke niet middels de vaardigheden en/of technische omgeving van de 1 e lijns ondersteuning afgehandeld kunnen worden Prioritering inzake een issue wordt geadviseerd door de 1 e lijns ondersteuning en definitief bepaald door de 2 e lijns ondersteuning. De onderkende prioriteitsnivo s zijn als volgt: spoed, belangrijk, en normaal Spoed. Dit is de hoogst denkbare urgentie (lees: prioriteit), die slechts in hoge uitzondering wordt toegekend. Deze urgentie kent de volgende kenmerken: er is sprake van ernstige verstoring van werkzaamheden waarbij essentiële functionaliteiten van het informatiesysteem op meerdere werkplekken uitvallen. Hierdoor dient de gebruiker niet in staat te zijn op korte termijn aan belangrijke eigen (zakelijke) verplichtingen te voldoen. Ook de 1 e lijns ondersteuning dient hierbij niet in staat te zijn om binnen 1 werkdag een (gedeeltelijke) tijdelijke oplossing aan te reiken. Pagina 6 van 12

7 11.7 Belangrijk. Deze urgentie wordt toegekend op basis van de volgende kenmerken: Er is sprake van een hinderlijke verstoring van werkzaamheden én er is sprake van gedeeltelijke uitval van functionaliteiten van het informatiesysteem op meerdere werkplekken. De gebruiker blijft echter in staat om te voldoen aan de eigen (zakelijke) verplichtingen Normaal. Deze urgentie wordt in alle andere gevallen toegekend Het volgende serviceniveau qua ondersteuning wordt nagestreefd voor de verschillende prioriteiten: Prioriteit Reactietijd Aanvang ondersteuning Aanvang oplossing Spoed direct direct binnen 4 uur Belangrijk 1 werkdag 2 werkdagen binnen 5 werkdagen Normaal 5 werkdagen 5 werkdagen onbepaald Ondersteuning vanuit de leverancier omvat niet: Diensten ten aanzien van technische infrastructuur en internetverbindingen. Inrichtingsactiviteiten (diensten) inzake het informatiesysteem zoals het definiëren van layouts, overzichten, inrichting van administraties, importdefinities en koppelingen met software van derden; Ondersteuning op locatie. Het op verzoek van gebruiker uitbreiden van de functionaliteit van het informatiesysteem. Het converteren van bestanden. Diensten ten aanzien van externe databases van andere producenten dan leverancier. Installatie, configuratie, training of andere niet uitdrukkelijk in de gebruiksrechtovereenkomst omschreven diensten. Ondersteuning voor (bedienings-) software van andere producenten dan leverancier, waaronder tevens verstaan wordt de software van derden die vanuit het informatiesysteem kan worden opgestart. Bestandsreparaties, waarbij de oorzaak niet kan worden toegeschreven aan het informatiesysteem. Het verstrekken van nieuw beschikbaar gekomen producten. Ondersteuning in een omgeving die volgens de systeemvereisten niet ondersteund wordt (Telefonische) ondersteuning vanuit de leverancier mag door de gebruiker worden aangevraagd door de medewerkers zoals in artikel 11.4 is overeengekomen tussen leverancier en gebruiker Alvorens contact op te nemen met leverancier voor ondersteuning, is de gebruiker gehouden eerst de documentatie te raadplegen en/of vragen in te dienen via de ICASS-website In het kader van het leveren van ondersteuning is leverancier gerechtigd de gegevens van gebruiker, bedoeld in artikel 8, in te zien Indien leverancier in opdracht van gebruiker werkzaamheden met betrekking tot de onder artikel genoemde diensten verricht, zal leverancier deze werkzaamheden apart aan gebruiker in rekening brengen conform de tarievenlijst. Artikel 12 Service level onderhoud 12.1 De volgende vormen van onderhoud op het informatiesysteem worden onderkend door leverancier: Begrip Adaptief Additief Correctief Perfectief Preventief Predictief Definitie Aanpassingen vanwege externe omstandigheden zoals bijvoorbeeld gewijzigde regelgeving vanuit de overheid. Aanpassingen vanwege nieuwe of aangepaste functionele eisen en wensen. Aanpassingen vanwege herstel van geconstateerde fouten. Aanpassingen vanwege het verbeteren van de prestaties of kwaliteit. Aanpassingen om (verdere) fouten te voorkomen. Aanpassingen om te voorkomen dat (verwachte) fouten of andersoortige problemen zich gaan voordoen Vanuit het collectief van inkomsten vanuit de gebruiksrechtsovereenkomsten en daarbinnen specifiek de gebruiksrechtvergoedingen zal leverancier adaptief-, correctief-, preventief- en predictief onderhoud plegen Vanuit deze gebruiksrechtinkomsten en na aftrek van het onderhoudsinvesteringen zoals gesteld in artikel 12.2, zal leverancier de middelen ook aanwenden voor additief- en perfectief onderhoud. Het definiëren van functionele aanpassingen en/of uitbreidingen van dit type onderhoud is in een separate werkgroep ICASS functioneel ondergebracht. Leverancier zit deze werkgroep voor en zal uiteindelijke besluitvorming na overleg - plegen. Pagina 7 van 12

8 12.4 De werkgroep ICASS functioneel kent een, in overleg met leverancier te bepalen, autonoom toelatingsbeleid teneinde het verkrijgen van de optimale functionaliteiten van ICASS te borgen vanuit individuele competenties. Deelnemers aan de werkgroep, uitgezonderd de leverancier, hebben zitting op persoonlijke titel. Inzake dit toelatingsbeleid kunnen geen rechten worden ontleend aan de gebruiksrechtovereenkomsten Leverancier zal periodiek een overzicht van geplande functionele ontwikkelingen inzake ICASS beschikbaar stellen aan gebruikers Leverancier zal periodiek, maar tenminste één (1) keer per jaar, een vernieuwde versie van het informatiesysteem beschikbaar stellen. Deze is beschikbaar voor alle gebruikers Leverancier zal gebruiker tijdig op de hoogte stellen van (de komst van) een vernieuwde versie van het informatiesysteem voor zover deze van belang zijn voor het gebruik van het informatiesysteem, een en ander naar oordeel van leverancier. Artikel 13 Maatwerkprogrammatuur 13.1 De gebruiker kan functionele behoeften en eisen inzake het informatiesysteem, die niet door de leverancier en/of de werkgroep ICASS functioneel worden (h)erkend, als door haar zelf te investeren maatwerkprogrammatuur op het informatiesysteem als generiek toepasbare functionaliteit - laten ontwikkelen door leverancier, zolang dit niet strijdig is met de toepasbaarheid van het informatiesysteem als standaard-applicatie. Dit wordt bepaald door leverancier Ontwikkelde maatwerkprogrammatuur voor en door de gebruiker, zal door de gebruiker om niet aan leverancier ter beschikking worden gesteld qua eigendom en voor gebruik door andere gebruikers. Eenzelfde afspraak geldt daarmee ook voor andere gebruikers waardoor maatwerk voor het collectief van gebruikers beschikbaar is. Artikel 14 Login-procedure 14.1 Gebruiker is verplicht de login-procedure te volgen ter verkrijging van identificatie en authenticatie door het informatiesysteem Leverancier is gerechtigd om de login-procedure naar eigen inzicht aan te passen. Leverancier zal gebruiker hiervan tijdig op de hoogte stellen Gebruiker dient zorgvuldig om te gaan met en is verantwoordelijk voor de vertrouwelijke login-gegevens. De logingegevens zijn niet overdraagbaar en mogen niet worden gebruikt buiten de organisatie van gebruiker. De gebruiker en haar medewerkers zijn ten aanzien van de login-gegevens verplicht volstrekte geheimhouding te betrachten ten opzichte van een ieder. Gebruiker en haar medewerkers zijn aansprakelijk voor ieder gebruik van zijn of haar login-gegevens. Artikel 15 Intellectuele eigendomsrechten 15.1 Alle auteursrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, merkrechten, andere intellectuele en industriële eigendomsrechten op, alsmede alle soortgelijke rechten ter bescherming van informatie met betrekking tot het informatiesysteem en documentatie, zijn het exclusieve eigendom van leverancier of diens licentiegever(s). Geen van de in de gebruiksrechtovereenkomst of de leveringsvoorwaarden opgenomen bepalingen kan zo worden opgevat dat deze leidt tot een volledige of gedeeltelijke overdracht van die rechten aan gebruiker Het is gebruiker niet toegestaan een aanduiding van de intellectuele eigendomsrechten van leverancier op of in het informatiesysteem of documentatie te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken. Het is gebruiker niet toegestaan enig merk, ontwerp of domeinnaam van de leverancier of een daarmee overeenstemmende naam of teken te gebruiken of te registreren in enig land, waar dan ook ter wereld Leverancier vrijwaart gebruiker tegen elke aanspraak van een derde in verband met een inbreuk of vermeende inbreuk op geldige octrooien, auteursrechten, merken of andere rechten van intellectuele eigendom van die derde door het gebruik door gebruiker, overeenkomstig de gebruiksrechtovereenkomst en de documentatie, van het informatiesysteem of enig deel daarvan, onder de voorwaarde dat gebruiker leverancier onmiddellijk schriftelijk informeert over het bestaan en inhoud van de aanspraak en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan leverancier alsmede dat gebruiker daarbij op eerste verzoek van leverancier alle nodige volmachten, relevante informatie en andere medewerking aan leverancier verleend om zich tegen deze aanspraken te verweren. Pagina 8 van 12

9 15.4 Indien een gerechtelijk verbod op het gebruik door gebruiker van het informatiesysteem is opgelegd vanwege een inbreuk makende handeling als bedoeld in artikel 15.3 dan wel, naar het oordeel van leverancier, de kans bestaat dat het informatiesysteem het onderwerp zal zijn van een succesvolle vordering wegens inbreuk, dan heeft leverancier het recht om naar eigen keuze en voor eigen rekening (I) voor gebruiker het recht te verkrijgen het informatiesysteem te blijven gebruiken zoals bepaald in deze leveringsvoorwaarden; (II) het informatiesysteem te vervangen of zodanig aan te passen, dat deze niet langer inbreuk maakt, mits de functionaliteit daarvan wezenlijk ongewijzigd blijft; of (III) indien de voorgaande opties (I) en (II) redelijkerwijs niet haalbaar zijn, de gebruiksrechtovereenkomst en/of deze leveringsvoorwaarden, evenals de uit hoofde van de gebruiksrechtovereenkomst en/of de leveringsvoorwaarden toegekende rechten met betrekking tot die inbreuk maken het informatiesysteem, te beëindigen Onverminderd het in artikel 15.3 bepaalde, is leverancier uit hoofde van dit artikel niet aansprakelijk jegens gebruiker voor zover een vordering verband houdt met (I) gebruik van het informatiesysteem in samenhang met niet door leverancier geleverde gegevens, apparatuur of software, waarbij het informatiesysteem op zichzelf geen inbreuk zou maken of anderszins onderwerp van de vordering zou zijn; (II) onjuist gebruik van het informatiesysteem of gebruik op een niet in de documentatie omschreven wijze; (III) een aanpassing van het informatiesysteem die door een andere (rechts)persoon dan leverancier is doorgevoerd; of (IV) het opvolgen door leverancier van de uitdrukkelijke instructies van gebruiker. Gebruiker vrijwaart leverancier tegen vorderingen als omschreven in de punten (I) tot en met (IV) van dit artikel Gebruiker erkent en aanvaardt dat de volledige en uitsluitende aansprakelijkheid van leverancier voor inbreuk op octrooien, auteursrechten, merken of andere intellectuele eigendomsrechten luidt zoals bepaald in dit artikel 15 alsmede in artikel Leverancier is bevoegd technische voorzieningen te treffen en in stand te houden ter bescherming van de (intellectuele eigendomsrechten op het) informatiesysteem en de documentatie en met het oog op de overeengekomen beperkingen in het gebruik van het informatiesysteem. Het is gebruiker niet toegestaan dergelijke technische voorzieningen te omzeilen of te verwijderen Leverancier kan een controle en/of inspectie (doen) uitvoeren teneinde na te gaan of gebruiker de voorwaarden van de gebruiksrechtovereenkomst en de leveringsvoorwaarden naleeft, mits die controle en/of inspectie tijdens de gebruikelijke kantooruren wordt uitgevoerd, op zodanige wijze dat de bedrijfsactiviteiten van de gebruiker hierdoor niet onredelijk belemmerd worden. Een dergelijke controle wordt door een onafhankelijke door leverancier geselecteerde en ingeschakelde deskundige uitgevoerd en gebruiker is verplicht deze deskundige de informatie, ondersteuning en toegang tot haar gebouwen en systemen te geven die redelijkerwijs nodig is om de deskundige in staat te stellen zijn controlerende taak naar behoren uit te voeren. Deze onafhankelijke deskundige zal een samenvattende notitie overleggen waaruit zijn bevindingen blijken met betrekking tot de controle van de door gebruiker afgegeven rapporten en de naleving door gebruiker van de gebruiksrechtovereenkomst en de leveringsvoorwaarden, maar verschaft leverancier in geen enkel geval andere informatie dan die hem bij de controle en/of de inspectie ter kennis komt. De kosten van deze controle zijn voor rekening van leverancier, tenzij de controle aantoont dat gebruiker de voorwaarden van de gebruiksrechtovereenkomst of de leveringsvoorwaarden niet nakomt, in welk geval de kosten voor rekening van gebruiker zijn. Artikel 16 Aansprakelijkheid 16.1 Behoudens in het geval dat bijzondere wettelijke bepalingen een beperking van de aansprakelijkheid van leverancier uitsluiten voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van de leverancier, is leverancier slechts aansprakelijk voor schade als omschreven in de volgende leden van dit artikel Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade zoals, maar niet beperkt tot gederfde winst en/of omzet, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door stagnatie van de bedrijfsvoering, schade als gevolg van aanspraken van medewerkers van gebruiker, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door gebruiker aan leverancier voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door gebruiker aan leverancier voorgeschreven toeleveranciers, voor gevolgschade, ongeacht de aard van de handeling (contractbreuk, onrechtmatige daad of anderszins), zelfs indien leverancier in kennis is gesteld van de kans op het ontstaan van die schade In geval van aansprakelijkheid van leverancier is deze beperkt tot het bedrag van de verzekerde som dat in het desbetreffende geval uit hoofde van een door leverancier gesloten overeenkomst wordt uitgekeerd door haar verzekeraar, verminderd met het eigen risico. Pagina 9 van 12

10 16.4 De beperking van aansprakelijkheid van leverancier bedongen in dit artikel is mede bedongen ten behoeve van al degenen die ten behoeve van leverancier werkzaamheden verrichten en/of voor de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld. Gebruiker vrijwaart leverancier en de door deze bij de uitvoering van haar verplichtingen ingeschakelde (hulp)personen tegen alle aanspraken van derden uit hoofde van door deze derden geleden schade voortvloeiende uit of samenhangende met de uitvoering door leverancier van de overeenkomst, het gebruik door gebruiker van de door leverancier geleverde zaken, gerealiseerde werkzaamheden en verrichtte diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van leverancier Leverancier is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook geleden door gebruiker verband houdende met het tijdelijk niet, het tijdelijk niet juist of het tijdelijk niet volledig beschikbaar zijn van het informatiesysteem Leverancier is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook geleden door gebruiker verband houdende met het (niet) functioneren van programmatuur van gebruiker of van derden, van apparatuur van gebruiker, leverancier of derden, of van internetverbindingen van gebruiker, leverancier of derden Leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet juist, het niet volledig of het niet tijdig verzenden of ontvangen van gegevens die middels het informatiesysteem bij leverancier worden geplaatst Voor zover leverancier geen aanspraak kan maken op de in dit artikel omschreven aansprakelijkheidsuitsluitingen of - beperkingen, is zijn aansprakelijkheid te allen tijde per geval beperkt tot een bedrag van 50% van alle in de zes (6) maanden voorafgaand aan haar verzuim aan gebruiker gefactureerde bedragen, verminderd met crediteringen door leverancier aan gebruiker in die periode en verminderd met de door leverancier gemaakte kosten voor de inschakeling van derden en voor de uitvoering van de overeenkomst, dit alles zoals volgens de administratie van leverancier is vastgelegd, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis heeft te gelden. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van leverancier, op welke rechtsgrond dan ook, meer dan bedragen Gebruiker erkent en aanvaardt dat de vergoeding voor de producten en diensten is vastgesteld met inachtneming van de aansprakelijkheidsbeperking als bedoeld in dit artikel Gebruiker erkent en aanvaardt dat het informatiesysteem nimmer perfect of 100% vrij van onvolkomenheden kan zijn en dat niet alle onvolkomenheden zullen (kunnen) worden hersteld Gebruiker vrijwaart leverancier voor aanspraken van derden voortvloeiend uit of verband houdend met de gebruiksrechtovereenkomst of de leveringsvoorwaarden, tenzij gebruiker deze aanspraken jegens leverancier, met inachtneming van de uitsluitingen in deze leveringsvoorwaarden, geldend zou kunnen maken indien gebruiker de schade zelf zou hebben geleden De aansprakelijkheid van leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst met gebruiker ontstaat in alle gevallen slechts indien gebruiker leverancier onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en leverancier na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat leverancier in staat is adequaat te reageren Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval indien gebruiker heeft verzuimd maatregelen te nemen om (I) de schade onmiddellijk nadat deze zich heeft voorgedaan, te beperken; (II) te voorkomen dat (andere of bijkomende) schade ontstaat; of (III) indien gebruiker nalaat leverancier zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is van de schade in kennis te stellen en hem van alle relevante informatie te voorzien Iedere vordering tot schadevergoeding tegen leverancier vervalt door het enkele verloop van 6 maanden na het ontstaan van de vordering. Artikel 17 Privacy 17.1 Voor zover gebruiker met gebruikmaking van het informatiesysteem persoonsgegevens verwerkt is gebruiker daarvoor de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Gebruiker staat ervoor in dat zij de persoonsgegevens rechtmatig verwerkt. Leverancier zal de persoonsgegevens uitsluitend verwerken in opdracht van gebruiker en overeenkomstig de instructies van gebruiker, waaronder mede begrepen het bepaalde in de gebruiksrechtovereenkomst Gebruiker staat er jegens leverancier voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. Gebruiker vrijwaart leverancier tegen elke rechtsvordering van een derde, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst. Pagina 10 van 12

11 Artikel 18 Geheimhouding 18.1 Elk van beide partijen zal vertrouwelijke informatie betreffende de andere partij niet openbaar maken of gebruiken voor een ander doel dan waarvoor de vertrouwelijke informatie is verkregen Elk van beide partijen neemt alle redelijke voorzorgsmaatregelen teneinde zijn geheimhoudingsverplichtingen na te komen. Geen van de in dit artikel opgenomen bepalingen legt de ontvangende partij enige beperking op ten aanzien van informatie of gegevens - al dan niet gelijk of gelijksoortig aan de informatie of gegevens vervat in de vertrouwelijke informatie - indien die informatie of gegevens: (I) reeds het rechtmatig bezit waren van de ontvangende partij voordat deze van de betrokkenpartij werden verkregen; (II) onafhankelijk door de ontvangende partij zijn ontwikkeld zonder gebruikmaking van informatie of gegevens van de betrokken partij; (III) algemeen bekend zijn of worden of algemeen toegankelijk worden gemaakt, anders dan door een handelen of nalaten van de ontvangende partij; of (IV) door een derde aan de ontvangende partij bekend worden gemaakt, zonder dat een geheimhoudingsverplichting jegens de betrokken partij wordt geschonden De geheimhoudingsverplichtingen ingevolge dit artikel gelden niet voor zover vertrouwelijke informatie van de andere partij openbaar dient te worden gemaakt krachtens de wet, een verordening of een gerechtelijk bevel of bij besluit van een overheidsinstantie, op voorwaarde dat de ontvangende partij zich tot het uiterste inspant om de omvang van die openbaarmaking te beperken en de betrokken partij tevoren in kennis stelt van een zodanige voorgenomen openbaarmaking Partijen staan er voor in dat hun medewerkers alsmede door partijen ingeschakelde derden de in dit artikel beschreven geheimhoudingsverplichtingen nakomen. Artikel 19 (Leverings)termijnen 19.1 Alle (leverings)termijnen worden door leverancier slechts bij benadering vastgesteld en worden zoveel mogelijk in acht genomen. Deze termijnen zijn voor leverancier niet bindend en betreffen geen fatale termijnen. Zodra leverancier op de hoogte is van een omstandigheid die tijdige levering mogelijk in de weg staat, treedt hij in overleg met gebruiker. Gebruiker heeft in geen geval recht op schadevergoeding in verband met een te late levering. Leverancier heeft te allen tijde het recht deelleveringen te verrichten. Artikel 20 Uitsluiting 20.1 Behoudens hetgeen uitdrukkelijk in de gebruiksrechtovereenkomst is opgenomen, geeft leverancier geen andere of nadere garanties, toezeggingen, voorwaarden met betrekking tot de producten en diensten en wijst leverancier hierbij af alle andere garanties, toezeggingen, of voorwaarden, hetzij expliciet, impliciet of krachtens de wet (met inbegrip van doch niet beperkt tot garanties of voorwaarden met betrekking tot verkoopbaarheid, het geen inbreuk maken op andere rechten of geschiktheid voor een bepaald doel) met betrekking tot de producten en diensten. Artikel 21 Overmacht 21.1 Een partij is niet gehouden tot nakoming van een contractuele verplichting, met uitzondering van een verplichting tot betaling, voortvloeiend uit de gebruiksrechtovereenkomst of de leveringsvoorwaarden, indien nakoming wordt belemmerd door overmacht. Onder overmacht wordt onder meer maar niet uitsluitend verstaan: militair optreden, overheidsoptreden, weersomstandigheden, uitvallen van of storingen in telecommunicatie- en internetverbindingen, vertraging of tekortkoming in de nakoming van verplichtingen door toeleveranciers van leverancier, transportproblemen en stakingen Indien leverancier bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of ten gevolge van de overmacht slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd de reeds geleverde prestatie c.q. het leverbare deel van de prestatie afzonderlijk te factureren en is de wederpartij dan wel gebruiker gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst Zodra duidelijk is dat de overmacht situatie langer dan 6 weken zal duren, heeft de andere partij het recht de gebruiksrechtovereenkomst te beëindigen, zonder schadeplichtig te zijn. Pagina 11 van 12

12 Artikel 22 Overige bepalingen 22.1 Leverancier heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden. In het geval van overdracht of uitbesteding van werkzaamheden aan derden zijn deze leveringsvoorwaarden eveneens onverkort van toepassing Iedere kennisgeving of andere mededeling in verband met de gebruiksrechtovereenkomst of de leveringsvoorwaarden dient via het informatiesysteem dan wel schriftelijk te worden gericht aan het adres van de andere partij zoals vermeld in de gebruiksrechtovereenkomst Vertraging of verzuim van de zijde van leverancier met betrekking tot het jegens de gebruiker geldend maken van enig recht dat leverancier op grond van de gebruiksrechtovereenkomst of de leveringsvoorwaarden heeft, houdt nimmer afstand van recht in. Indien een partij afstand doet van een recht dat hij op grond van de gebruiksrechtovereenkomst of leveringsvoorwaarden heeft, houdt dit niet in dat deze partij ook in een volgend geval afstand van dit recht of van andere rechten doet of moet doen De gebruiksrechtovereenkomst en de leveringsvoorwaarden geven volledig weer hetgeen tussen partijen is overeengekomen met betrekking tot de producten en diensten en vervangen alle eerdere en gelijktijdige, expliciete of impliciete afspraken, overeenkomsten, verklaringen en garanties, zowel schriftelijke als mondelinge. Behoudens het bepaalde in artikel 2.2 en een uitblijvende betalingsverplichting door gebruiker, kan de gebruiksrechtovereenkomst uitsluitend worden gewijzigd door middel van een schriftelijke, door zowel gebruiker als leverancier ondertekende overeenkomst Iedere communicatie tussen leverancier en gebruiker kan elektronisch geschieden behoudens voor zover in de algemene voorwaarden en/of de overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken De door leverancier opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door gebruiker Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de box van gebruiker, komt dit voor risico van gebruiker, ook indien de box bij een derde is gehuisvest. Artikel 23 Toepasselijk recht en geschillen 23.1 Op de leveringsvoorwaarden en de gebruiksrechtovereenkomst is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing Alle geschillen, onenigheden of vorderingen voortvloeiend uit of verband houdend met deze leveringsvoorwaarden of de gebruiksrechtovereenkomst, of de niet-nakoming, beëindiging of ongeldigheid daarvan, worden aan de bevoegde rechter in Breda voorgelegd. Pagina 12 van 12

Gebruikersvoorwaarden Yuki Versie 2014-7 Yuki Works Entrepotkaai 12-bus 21 2000 Antwerpen www.yuki.be

Gebruikersvoorwaarden Yuki Versie 2014-7 Yuki Works Entrepotkaai 12-bus 21 2000 Antwerpen www.yuki.be Artikel 1 Definities Gebruikersvoorwaarden Yuki Versie 2014-7 Yuki Works Entrepotkaai 12-bus 21 2000 Antwerpen www.yuki.be 1.1 Afnemer: een natuurlijk persoon in uitoefening van beroep of bedrijf of rechtspersoon,

Nadere informatie

Voor de volgende begrippen gelden in deze leveringsvoorwaarden en in de cmember-overeenkomst de volgende definities:

Voor de volgende begrippen gelden in deze leveringsvoorwaarden en in de cmember-overeenkomst de volgende definities: cmember leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze leveringsvoorwaarden en in de cmember-overeenkomst de volgende definities: Afnemer: een natuurlijke persoon

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

Van Ruijven IT. Crops Online Voorwaarden

Van Ruijven IT. Crops Online Voorwaarden Crops Online Voorwaarden Versie februari 2014 Artikel 1: Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Crops Online Voorwaarden en in de Crops Online Overeenkomst de volgende definities: Afnemer

Nadere informatie

1.4 Document(en): de schriftelijk en/of elektronische document(en) van Afnemer die zijn aangeboden aan Yuki en door Yuki worden verwerkt.

1.4 Document(en): de schriftelijk en/of elektronische document(en) van Afnemer die zijn aangeboden aan Yuki en door Yuki worden verwerkt. Artikel 1 Definities Gebruikersvoorwaarden Yuki Versie 2015-001 Yuki Works B.V. Wilhelminakade 308 3072 AR Rotterdam T. +31 10 201 97 34 F. +31 10 892 09 10 KVK nr.: 20118844 btw nr.: NL814532354B01 www.yuki.nl

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Patiëntenreview Voorwaarden en in de Patiëntenreview Overeenkomst de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke

Nadere informatie

Brixxs Software Voorwaarden

Brixxs Software Voorwaarden Brixxs Software Voorwaarden Datum: 4 september 2015 Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Brixxs Software Voorwaarden de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke persoon

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Definities Algemene bepalingen Datum van ingang; wijziging Wijziging van de leveringsvoorwaarden Beëindiging Leveringstermijnen en voorbehoud van eigendom en rechten Prijzen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW Dit zijn de algemene Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) van de vennootschap onder firma Code Blauw, kantoorhoudende te (3772 MP) Barneveld, aan Anthonie Fokkerstraat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: OutSight Media: te Hoorn, ingeschreven bij de kamer van koophandel in Hoorn onder nummer: 37128750 Online

Nadere informatie

Algemene voorwaarden James Software B.V. (KvK 56329709) d.d 12-10-2015

Algemene voorwaarden James Software B.V. (KvK 56329709) d.d 12-10-2015 Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze James Software Voorwaarden en in de James Software Overeenkomst de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke persoon of rechtspersoon

Nadere informatie

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt.

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt. Algemene Voorwaarden Artikel A begrippen: Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden AVS Vastgoed Site. Handelsnaam die diverse websites met betrekking tot bedrijfsruimten en bedrijfspanden exploiteert..

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT Artikel 1 - Begripsbepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden verstaan onder: Tune ICT: de V.O.F., gevestigd te Tiel aan de Betuwestraat 42 (4005 AR) Klant: de cliënt aan wie

Nadere informatie

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten.

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten. Algemene Voorwaarden LABEL ME Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.LABEL

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR Algemene Voorwaarden van Zeker Zichtbaar, gevestigd te Scherpenzeel, gepubliceerd op de website www.zekerzichtbaar.nl. 1) Definities 1.1) Zeker Zichtbaar: de handelsnaam

Nadere informatie

EXACT ONLINE VOORWAARDEN

EXACT ONLINE VOORWAARDEN EXACT ONLINE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Exact Online Voorwaarden en in de Exact Online Overeenkomst de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke persoon

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - ArtWin Online

Algemene Voorwaarden - ArtWin Online Algemene Voorwaarden - ArtWin Online Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze ArtWin Online Voorwaarden en in de ArtWin Online Overeenkomst de volgende definities: Dienstverlener

Nadere informatie

Business Apps is een handelsnaam van Concapps B.V. Datum: 18 september 2012 CONCAPPS LICENTIE- EN ONDERHOUDSVOORWAARDEN

Business Apps is een handelsnaam van Concapps B.V. Datum: 18 september 2012 CONCAPPS LICENTIE- EN ONDERHOUDSVOORWAARDEN Business Apps is een handelsnaam van Concapps B.V. Datum: 18 september 2012 CONCAPPS LICENTIE- EN ONDERHOUDSVOORWAARDEN Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Concapps Voorwaarden

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

Documentatie : De schriftelijke en/of elektronische documentatie behorend bij de Web Applicatie;

Documentatie : De schriftelijke en/of elektronische documentatie behorend bij de Web Applicatie; OnlineKassa VOORWAARDEN Versie 1.1 Datum: Juni 2009 Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze OnlineKassa.nl Voorwaarden en in de OnlineKassa.nl Overeenkomst de volgende definities:

Nadere informatie

Zzimpel voorwaarden versie januari 2012

Zzimpel voorwaarden versie januari 2012 Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Zzimpel Voorwaarden en in de Zzimpel Overeenkomst de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Registratie

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden

Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden van Het Fries Vergaderhuis 1.0. Definities 1.1. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Het Fries Vergaderhuis een overeenkomst aangaat.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

James Software Voorwaarden

James Software Voorwaarden James Software Voorwaarden Inhoudsopgave 1 Definities 1 2 Aanbieding en overeenkomst 2 3 Gebruiksrecht 3 4 Reikwijdte van het gebruiksrecht 3 5 Duur en einde Overeenkomst 3 6 Tarieven 4 7 Vergoeding 4

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy Artikel 1 - Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Van der Laarse Consultancy (verder Opdrachtnemer)

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

Toepassing Artikel 1: Definities Artikel 2: Algemeen Artikel 3: Offertes

Toepassing Artikel 1: Definities Artikel 2: Algemeen Artikel 3: Offertes Toepassing Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten tussen Paradigmum en haar afnemers. Artikel 1: Definities In deze algemene

Nadere informatie

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene voorwaarden 1. Aanbiedingen en overeenkomsten 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Resultaatgenieters goederen en of diensten van welke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Hakvoort HR HRM & Organisatieadvies: Verder te noemen Hakvoort HR, is

Nadere informatie

Voor de volgende begrippen gelden in deze Elightvzw Algemene Voorwaarden de volgende definities:

Voor de volgende begrippen gelden in deze Elightvzw Algemene Voorwaarden de volgende definities: Kortrijkstraat 341 8560 Wevelgem Tel.: 056-43 92 71 keuze 3 Fax: 056-43 92 75 H.R. Kortrijk 124584 KBC 738-6035174-50 BTW BE 444 811 811 Elightvzw ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities Voor de volgende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Toepasselijkheid algemene voorwaarden Pagina 1 van 10 Artikel 1.! Algemene voorwaarden Toepasselijkheid algemene voorwaarden 1.1.! Deze voorwaarden (hierna ook naar gerefereerd als algemene productvoorwaarden of leveringsvoorwaarden ) zijn

Nadere informatie

Site Website: de door AOL op internet verzorgde en voor iedereen toegankelijke site(s) op het adres

Site Website: de door AOL op internet verzorgde en voor iedereen toegankelijke site(s) op het adres Algemene voorwaarden Accountantsonline.nl Artikel 1 Begripsbepalingen In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden AOL: Accountantsonline.nl Site Website:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden de Haan online marketing

Algemene voorwaarden de Haan online marketing Algemene voorwaarden de Haan online marketing 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of nonprofitinstelling met wie de Haan online marketing een overeenkomst sluit tot het leveren

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Versie September 2014 IMEZO. Huizermaatweg 19A 1273 NA Huizen Tel.: 06-57 77 87 70 Web: imezo.nl Mail: info@imezo.

Algemene voorwaarden. Versie September 2014 IMEZO. Huizermaatweg 19A 1273 NA Huizen Tel.: 06-57 77 87 70 Web: imezo.nl Mail: info@imezo. Algemene voorwaarden Versie September 2014 IMEZO 1 Definities 1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. 1.2 Opdrachtgever: iedere (rechts-)persoon die met IMEZO een overeenkomst is aangegaan

Nadere informatie

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 1. Aanbiedingen en overeenkomsten 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij RaaT-Communicatie goederen en of diensten van welke aard ook aan cliënt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V.

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Artikel 1 definities 1.1 Onder Total Support wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Total

Nadere informatie

Algemene voorwaarden New Media Online BV

Algemene voorwaarden New Media Online BV Algemene voorwaarden New Media Online BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. 1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Gebruiker : Eenieder die middels door Afnemer verstrekte Log-in Gegevens actief is op het Blue Carpet Group B.V. Platform;

Gebruiker : Eenieder die middels door Afnemer verstrekte Log-in Gegevens actief is op het Blue Carpet Group B.V. Platform; Leveringsvoorwaarden Blue Carpet Group B.V. Producten & Diensten 12/01/2016 Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Leveringsvoorwaarden Blue Carpet Group B.V. Producten & Diensten

Nadere informatie

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Denker BV 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.)

Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.) Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.) I. Algemeen deel Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. InnerKom, coaching en training van ondernemers dmv NLP: Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het

Nadere informatie

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden.

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. 1. Onderzoek, begeleiding, rapportages en advisering, vinden plaats in opdracht

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbieding: iedere vorm van aanbod gedaan door of namens de Opdrachtnemer waaronder begrepen maar niet beperkt tot offertes, prijsopgaven,

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup CNE 2009: Versie 3.1 (juni 2009) Artikel 1. Definities 1.1. CNE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33285810 1.2. Gebruikerssoftware: Online backup programmatuur van CNE teneinde de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN Definities Aanbieding: iedere vorm van aanbod gedaan door of namens de Tekstschrijver waaronder begrepen maar niet beperkt tot offertes, prijsopgaven, voorstellen voor teksten of onderwerpen.

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden Hoogdesign 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Hoogdesign goederen en/of diensten van welke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Definities: Algemene Voorwaarden A: Training Centre Holland handelsnaam van Wijvan10 B.V. : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Training Centre Holland handelsnaam van Wijvan10 B.V.,

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMEEN TOEPASSELIJKHEID. Artikel 1. Artikel 2.

Algemene voorwaarden ALGEMEEN TOEPASSELIJKHEID. Artikel 1. Artikel 2. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Jan de Jong Administratie en Advies 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK)

Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) Algemene inkoopvoorwaarden Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) ALGEMENE BEPALINGEN 1 Definities 1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Stichting Farmaceutische Kengetallen, gevestigd te s-gravenhage.

Nadere informatie

RESULTPARTNERS. Algemene voorwaarden Versie: september

RESULTPARTNERS. Algemene voorwaarden Versie: september RESULTPARTNERS Algemene voorwaarden Versie: september 2013 www.resultpartners.nl 1 Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij

Nadere informatie

Voor de volgende begrippen gelden in deze Soccer Online Algemene Voorwaarden de volgende definities:

Voor de volgende begrippen gelden in deze Soccer Online Algemene Voorwaarden de volgende definities: SOCCER ONLINE Neerstraat 8 8800 Roeselare Tel.: 055/755 755 keuze 3 Fax: 056/43 92 75 ALGEMENE VOORWAARDEN RPR Kortrijk KBC BE86 7360 1016 4250 BTW BE 0505 622 396 Artikel 1. Definities Voor de volgende

Nadere informatie

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Cremerstraat 132 3532 BJ Utrecht M: +31 (0)6 24231170 E: geertje@geertjealgeramedia.nl www.geertjealgeramedia.nl linkedin.com/in/geertjealgera @geertjealgeramedia @geertjealgeramedia @missgeertje @missgeertje

Nadere informatie

R.O.E.L Design. Direct Marketing. Huisstijlen. Advertising. Designs Algemene voorwaarden:

R.O.E.L Design. Direct Marketing. Huisstijlen. Advertising. Designs Algemene voorwaarden: Van de eenmanszaak R.O.E.L Design Brand gevestigd te (1423 DN) Uithoorn aan de ; Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Nadere informatie

Techlife Engineering BV

Techlife Engineering BV ALGEMENE VOORWAARDEN Techlife Engineering BV 1.Begripsbepaling 1.1 Onder Techlife wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Techlife Engineering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy 1. (hierna: ) Deze zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding (zoals aanbiedingen, offertes en overeenkomsten) tussen G.F.A. de Smit, handelend onder de naam en opdrachtgever (hierna: Opdrachtgever

Nadere informatie

Voor de volgende begrippen gelden in deze Norm in control Voorwaarden en in de Norm in control Overeenkomst de volgende definities:

Voor de volgende begrippen gelden in deze Norm in control Voorwaarden en in de Norm in control Overeenkomst de volgende definities: Artikel 1 Begripsbepalingen Voor de volgende begrippen gelden in deze Norm in control Voorwaarden en in de Norm in control Overeenkomst de volgende definities: a) Vertrouwelijke Informatie : de vertrouwelijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Best-app

Algemene voorwaarden van Best-app Algemene voorwaarden van Best-app Artikel 1: definities a. Best-app is een commanditaire vennootschap die onder nummer 61730084 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tax Talents

Algemene Voorwaarden Tax Talents Tax Talents Kantoorhoudend aan: Maliebaan 42 3581 CR Utrecht K.v.K. Utrecht: 59413425 Algemene Voorwaarden Tax Talents Artikel 1 Definities Onderstaande begrippen hebben, indien zij met een hoofdletter

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst Artikel 2: Offertes

Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst Artikel 2: Offertes Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot het leveren van goederen en/of het verrichten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten.

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. Onetoweb Algemene voorwaarden Versie 1.1 Definities 1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Italiaantje van Nederland wordt

Nadere informatie

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties.

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. ALGEMENE VOORWAARDEN Qloods Artikel 1: begripsomschrijving Qloods: koper: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. de wederpartij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Linkedintoresults B.V., tevens handelend onder de namen Linkedintoresults en LI2R, gevestigd en kantoorhoudende te, aan

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Reteracontrols Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Reteracontrols Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Reteracontrols: de eenmanszaak Reteracontrols. Statutair gevestigd te Nuenen en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SmartPhort

Algemene voorwaarden SmartPhort Algemene voorwaarden SmartPhort Artikel 1 Definities 1. SmartPhort: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan J.F. Kennedylaan 19F, 5555XC te Valkenswaard, ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BrosenZ B.V.

Algemene Voorwaarden BrosenZ B.V. Algemene Voorwaarden BrosenZ B.V. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van en op alle overeenkomsten waarbij BrosenZ B.V. diensten aan de Opdrachtgever levert, tenzij

Nadere informatie

URENTOOL Algemene Voorwaarden

URENTOOL Algemene Voorwaarden URENTOOL Algemene Voorwaarden Versie: 2.0 Datum: 24 mei 2017 ALGEMENE VOORWAARDEN URENTOOL B.V. HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN 1. Definities Urentool B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

Alle aanbiedingen van Hilversmediation zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Alle aanbiedingen van Hilversmediation zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Algemene Voorwaarden Hilversmediation A. ALGEMEEN Artikel 1 Toepasselijkheid; totstandkoming Deze Algemene Voorwaarden, die bestaan uit een algemeen deel en een bijzonder deel (mediation), zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Hendriks Project Support: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. Algemene voorwaarden Bosma Direct Marketing Consultancy B.V. KvKnr. 60588659. Gedeponeerd dd. 5 mei 2011. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Call-IT International BV

Algemene voorwaarden van Call-IT International BV 1. Aanbieding en overeenkomst Algemene voorwaarden van Call-IT International BV 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Call-IT International goederen

Nadere informatie

1.1 Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina's inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases.

1.1 Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina's inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases. Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities 1.1 Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina's inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases. 1.2 Content Management

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op elk gebruik van de Content, Applicatie(s)en de Website door Gebruiker;

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op elk gebruik van de Content, Applicatie(s)en de Website door Gebruiker; Algemene voorwaarden Revit Content www.nathan.nl Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Nathan Import/export B.V., hierna te noemen "Licentiegever", voor het ter beschikking stellen van de content

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. Onderstaand vindt u de voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. die van toepassing zijn op al onze diensten. 1. DEFINITIES

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering:

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: 1.Toepasselijkheid 1.1. Op alle offertes en leveringen van SbeO-Aumatisering zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk

Nadere informatie

Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn!

Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn! Algemene Voorwaarden Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn! Copyright 2015, perbit bv Alle rechten zijn gereserveerd. Reproductie,

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld.

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld. Algemene voorwaarden Multimediastation ptera, Hoofdweg 30, 9905 PD Holwierde 1. Definities 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten

Nadere informatie

Socofi Algemene voorwaarden

Socofi Algemene voorwaarden Socofi Algemene voorwaarden Module 5: Application Service Provision / SAAS / Computerservice Socofi Weboplossingen 1. Toepasselijkheid 1.1 De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit de module Algemeen aangevuld

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1.

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1. Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: BudgetNL te Amersfoort ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 58925392 2. Opdrachtgever: Natuurlijke

Nadere informatie