Masterproef De Digitale Misdaad: Verzamelen en bewaren van digitaal bewijs.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Masterproef De Digitale Misdaad: Verzamelen en bewaren van digitaal bewijs."

Transcriptie

1 Masterproef De Digitale Misdaad: Verzamelen en bewaren van digitaal bewijs. Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie Opleiding Master in de industriële wetenschappen: Elektronica-ICT Afstudeerrichting Multimedia en informatietechnologie Academiejaar Dieter Degrande Howest departement PIH, Graaf Karel de Goedelaan 5, 8500 Kortrijk

2 Voorwoord Als voorwoord zou ik graag enkele mensen bedanken. Ik bedank de heer Jan Devos die mij enorm geholpen heeft en mij heeft bijgestaan daar waar ik vragen had. Graag zou ik ook Isabelle Vandooren willen bedanken die mij heeft bijgestaan tijdens de praktische uitwerking van het onderzoek. Mijn ouders mogen zeker niet aan deze lijst ontbreken, zij hebben het mogelijk gemaakt om hiertoe te komen. Naar het einde van deze thesis toe is het onderwerp boeiender geworden voor mij, en daarbij hoop ik dat dit werk een goede afsluiter is voor het geleverde onderzoek. i

3 Inhoudsopgave Voorwoord i Inhoudsopgave ii Lijst gebruikte van symbolen en afkortingen iii Lijst figuren en tabellen iv 1 Inleiding 1 2 Probleemstelling 2 3 Wet op de informaticacriminaliteit 3 4 De digitale misdaad Wat is een digitale misdaad Huidige situatie Opslag van digitaal bewijs Onderzoek van opgeslagen data Verschil tussen digitale misdaad en traditionele misdaad Soorten digitale misdaad Phishing en defacen Hacken en cracken Malafide software Informatie gerichte misdrijven Misdrijven gericht op een persoon Technieken gebruikt ter bewijsvoering of preventie van digitale misdaden Misdrijven gelinkt aan de technieken Verzamelen van bewijs Rechtsgeldigheid van de technieken Timestamps CRC/Hashing DSA Versleuteling van gegevens Biometrische identificatie/smartcards 14 5 Analyse van een reële case Situatieschets Analyse Mogelijke verbeteringen Praktische uitwerking Richtlijnen voor het verzamelen van digitaal bewijs rond deze case 24 6 Analyse van gegevens Analyse van vluchtige gegevens Vastleggen van vluchtige gegevens Inhoudsanalyse van vluchtige gegevens Rechtsgeldigheid van de gebruikte middelen Richtlijnen voor het verzamelen van vluchtige data als bewijsmateriaal 32 7 Algemene richtlijnen voor het verzamelen van digitaal bewijs 33 8 Besluit 34 Literatuurlijst 35 ii

4 Lijst van gebruikte symbolen en afkortingen AES: Advanced Encryption Standard. Een algoritme die voorziet in de (symmetrische) versleuteling van gegevens. Tevens de standaard voor symmetrische versleuteling en daarmee opvolger van DES. CoS: Chain of Custody. Dit is de ketting die alle gebeurtenissen met elkaar in verband brengt. CRC: Cyclic Redundancy Check. Dit is een methode om een pakket data te verifiëren. DDoS: Distriuted Denial of Service. Dit is een aanval op een computer waarbij verschillende computers worden gebruikt om het doelwit plat te leggen met verzonden berichten. DEB: Digital Evidence Bag. Dit is een medium waarin digitaal bewijs wordt opgeslagen. DES/3DES: (Triple) Data Encryption Standard. Een algoritme die voorziet in de (symmetrische) versleuteling van gegevens. DSA: Digital Signature Algorithm. Dit is een algoritme om een digitale handtekening aan een bestand toe te voegen. FRR: False Rejection Ratio. FAR: False Acceptance Ratio. HTTPS: HyperText Transfer Protocol Secure. Dit is een beveiligd internet protocol met het doel om veilig gegevens uit te wisselen. IP-adres: Internet Protocol adres. Dit is het adres dat elke computer krijgt bij connectie op het internet en die de identificatie voorziet voor deze computer. ISP: Internet Service Provider, het bedrijf die in de internetconnectie voorziet van particulieren en bedrijven. RAM-geheugen: Random Acces Memory. Dit is het werkgeheugen in een computer. RSA: Dit is een algoritme die voorziet in de versleuteling van gegevens op asymmetrische wijze. USB: Universal Serial Bus. Dit is een seriële bus op de computer om randapparatuur op aan te sluiten. WORM: Write Once Read Many.. Op dit medium kan de opslag altijd gelezen worden, maar kan er slechts eenmaal naar geschreven worden iii

5 Lijst figuren en tabellen Figuren: 1 Vergelijking misdaden en technieken 11 2 FAR procenten 15 3 Biometrie/smartcard 15 4 Schematische voorstelling misdaad 16 5 Situatieschets praktische uitvoering 19 6 Remote Desktop login 20 7 Remote Desktop activatie 20 8 Event Viewer (Security log) 21 9 Event analyse eerste server Event viewer van de tweede server Ipconfig eerste server Voorbeeld heropstarten server MDD software output HTML code in het RAM-geheugen Herkenbare tekst in het RAM-geheugen (1) Herkenbare tekst in het RAM-geheugen (2) Volatility opties Identificatie van het geheugen Lopende processen Register waardes voor het SYSTEM proces 30 Tabellen: 1 Kwaadwillige activiteit per land (Symantec 2009) 7 2 Inhoud van inloggebeurtenis 22 3 Mantech s MDD gebruiksaanwijzingen 25 iv

6 1 Inleiding Een misdaad kan verschillende vormen aannemen. In onze huidige maatschappij, waar het digitale platform zijn intrede gedaan heeft, heeft ook de digitale misdaad zijn intrede niet gemist. Bij traditionele misdaden zijn er betrouwbare en beproefde onderzoeksmethodes zoals DNA-analyse, sporenonderzoeken of vingerafdrukken. Op het digitale platform kunnen geen enkele van deze technieken worden toegepast, dit terrein is nog braakliggend. In dit werk word er op zoek gegaan naar hoe we forensisch digitaal bewijsmateriaal kunnen verzamelen dat acceptabel is voor een rechtbank. Om dit te kunnen doen moet eerst het begrip digitale misdaad gedefinieerd worden. Net zoals er verschillende vormen van traditionele misdaad zijn (moord, diefstal,.) zijn er ook verschillende vormen van digitale misdaad (phishing, hacken, ). Sommige van deze misdaden zijn niet louter een technisch gebeuren maar spelen ook in op de menselijke factor, net zoals traditionele misdaden. Eerst wordt het verschil tussen een traditionele misdaad en een digitale misdaad van naderbij bekeken. Daarna word er bekeken wat er tegen kan gedaan worden om ze tegen te gaan of te voorkomen in het beste geval. Naast de misdaadvormen zijn er ook middelen om de misdaden te bestrijden of te voorkomen, ook deze worden onderzocht. De methode voor het verzamelen van bewijs is minstens even belangrijk als het bewijs zelf, daarom worden de verschillende methodes voor bewijsinzameling ook van dichterbij bekeken en getoetst aan de zgn. Daubert-criteria. Deze vaak gehanteerde criteria geven aan waaraan een onderzoeksmethode moet voldoen om stand te houden in een rechtbank en aldus als forensisch kan bestempeld worden. Naast een theoretische studie werden ook een aantal praktische uitwerkingen gedaan aan de hand van een reële case. De case was een voorbeeld van een ontslag van een medewerker omdat deze vermoedelijk het interne netwerk had gesaboteerd. Bij deze case waren een aantal verklaringen en een aantal andere digitale documenten (op papier afgedrukt) aanwezig. De vraag die gesteld was, was of het meegeleverde bewijs voldoende was om de medewerker schuldig te verklaren aan de sabotage. Deze case werd ook praktisch uitgewerkt, er werd op zoek gegaan of alle meegeleverde bewijs terug te vinden was. Naast deze case werd ook een onderzoek gedaan naar de opslag van vluchtige gegevens in een computer. Deze gegevens kunnen even belangrijk zijn als de hard opgeslagen data op een harde schijf of ander medium. Deze gegevens kunnen mogelijke wijzigingen bevatten die nog niet opgeslagen waren, maar ook alle mogelijke programma s die aan het lopen zijn. Hieruit kan men soms beter afleiden wat de misdadiger aan het doen was dan met hard opgeslagen data. Als laatste punt worden enkele algemene richtlijnen opgesteld voor het verzamelen en bewaren van digitaal bewijs. 1

7 2 Probleemstelling We leven in een tijd van digitale informatie en data. Ook de criminaliteit wordt digitaal. Het probleem met de digitale misdaad is dat dit een totaal andere soort misdaad is dan wat men gewoon is. Deze misdaadvormen vereisen dan ook aangepaste opsporingsopsporing- en bewijsmethoden. Deze nieuwe misdaadvorm krijgt momenteel nog redelijk veel vrij spel in de maatschappij hoewel er toch al specifieke wetten werden uitgevaardigd. We verwijzen hiervoor naar de wet op de informatiecriminaliteit van november Interessant aan deze wet is dat hierbij ook de mogelijkheid geboden wordt om een geschikt onderzoek te doen. Het grote probleem bij een digitale misdaad is immers het verzamelen van het digitale bewijs. Digitale informatie die op een computer staat, zowel vast (harde schijven, flash geheugens, ) als vluchtig (RAM, registers, ) is heel vatbaar voor contaminatie. Er moet dus digitaal bewijs kunnen verzameld worden die in de digitale informatie te vinden is, maar dit moet kunnen zonder de originele data te beschadigen of te wijzigen. Men hanteert hiervoor het begrip digital evidence bag, het digitale equivalent van de gewoon bewijscontainer. In de DEB wordt digitaal bewijs opgeslagen zonder dat het kan gecontamineerd worden maar waar toch onderzoek op kan uitgevoerd worden, een typisch voorbeeld hiervan zou kunnen zijn een kopie van een harde schijf die in een image-formaat weggeschreven wordt. Natuurlijk mag het origineel in geen geval gewijzigd worden nadat deze image genomen werd. Om nu naar de essentie van dit werk te komen, hoe kan digitaal bewijs het best verzameld en bewaard worden? Dit proces gebeurt in enkele stappen. Een eerste stap is het bepalen wat digitale misdaad nu precies is met al zijn verschillende vormen. In een tweede stap worden deze misdaden van naderbij bekeken: hoe worden deze misdaden gepleegd en wat kan er tegen gedaan worden. In een laatste stap wordt er gezocht naar het achtergelaten bewijs die uit deze data kan gehaald worden. Hiervoor zullen een aantal richtlijnen worden opgesteld om te kunnen standhouden in een rechtbank. Het probleem splitst zich in twee takken, het eigenlijke bewijsmateriaal en de methode voor het verzamelen van dit bewijsmateriaal. Beiden moeten voldoende gegrond zijn om te kunnen standhouden in een rechtbank. 2

8 3 Wet op de informaticacriminaliteit 1 Aangezien deze masterproef gaat over het verzamelen van bewijsmateriaal is het natuurlijk onontbeerlijk om een aantal dingen te vermelden die in de wet staan welke relevant zijn met de informaticacriminaliteit. Een eerste heel belangrijke wet is de wet op de privacy en hoe deze toegepast wordt in het digitale domein 2. Toen er nog geen wetgeving was, was het moeilijk om een persoon te beschuldigen van schending van de digitale privacy omdat deze nog niet aan banden gelegd was. Dit impliceert dat de digitale privacy minimaal was. Onder digitale privacy verstaat men dat de persoon in kwestie te allen tijde zelf moet kunnen bepalen wat er met zijn persoonsgegevens gebeurt. Er moest dus een wetgeving hieromtrent komen. In 1992 werd de originele wet op de privacy aangepast met een hoofdstuk rond de digitale privacy, en later in 2001 een koninklijk besluit hierbij bijgevoegd. In dit werk van Taeymans en Dumortier (2001) worden ook een aantal Europese richtlijnen in vermeld. Deze wetten zijn richtlijnen betreffende het verwerken van persoonsgegevens, er staat bijvoorbeeld in dat niemand persoonlijke gegevens mag gebruiken zonder goedkeuring van de persoon in kwestie. Een ander aspect die wordt toegelicht is het aan banden leggen van de gegevensverspreiding, met name niemand mag onrechtmatig persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen. Natuurlijk staan er ook richtlijnen omtrent sancties in vermeld en ook wat mag en niet mag wanneer een misdaad gebeurd is. Bij dit laatste kan gezegd worden dat iedere partij die persoonsgegevens opslaat van een persoon die in een misdaad betrokken is deze gegevens ter beschikking van het gerecht moet stellen. Een andere belangrijke wet is de wet inzake informaticacriminaliteit, de wet van 28 november 2000, zijn er ook richtlijnen opgesteld die straffen opleggen aan daders van een digitale misdaad. Er wordt vermeld wat men onder digitale misdaad verstaat, (dit is het schaden van gegevens door wissen, wijzigen of invoegen van andere gegevens), alsook het onrechtmatig verwerken met het oog op persoonlijke winstdoeleinden en schade. Zowel de daders als de opdrachtgevers kunnen hiervoor een straf krijgen. 1 Deze wet is verschenen in het staatsblad op 3 februari De wet rond de bescherming van de persoonlijke levenssfeer verscheen in het staatsblad op 18 maart 1993, het koninklijk besluit omtrent het digitale gedeelte verscheen op 13 maart

9 4 De Digitale misdaad 4.1 Wat is een digitale misdaad? Digitale misdaad wordt in het Engels gerefereerd als cybercrime. Cybercrime kan gedefinieerd worden als volgt: Cybercrime is criminal activity done using computers and the Internet. 3 Ofwel vrij vertaald in het Nederlands: Digitale misdaad is een criminele activiteit waarbij computers en het Internet gebruikt worden. In een werk van Van de Voorde, Goethals en Nieuwdorp deel II (2003, pg 101) staat de volgende definitie: De term informaticacriminaliteit is een dubbelzinnig begrip. Het dekt zowel criminele aanvallen tegen computers en netwerken als allerlei soorten van misdrijven waarbij van computers en netwerken gebruik gemaakt kan worden. Dit kan verder genuanceerd worden door een gedetailleerdere kijk op wat dit precies is. Een misdaad kan men omschrijven als het toebrengen van schade aan persoonlijke eigendom of het zich onrechtmatig toe-eigenen van vermogen. Een digitaal misdrijf brengt dus schade toe aan de persoonlijke data van individuen of groepen. Dit kan door het manipuleren van data (wijzigen, wissen of delen invoegen) Huidige situatie Misdaad is een fenomeen van alle tijden, dit kan gaan van het stelen van een appel tot het plegen van een moord en allerlei andere mogelijkheden waarbij een slachtoffer persoonlijke schade heeft geleden. In onze huidige maatschappij verandert de wereld meer en meer in een digitale wereld, dit betekent dat ook de misdaad niet achterop hinkt en dus ook het digitale tijdperk is binnen gestapt. We kunnen deze huidige situatie schetsen na het lezen van enkele artikelen rond de digitale misdaad, deze artikelen worden hieronder besproken Opslag van digitaal bewijs De opslag van digitaal bewijs werd van naderbij bekeken. Deze informatie werd gevonden in een artikel geschreven Frank Adelstein et al (2006). We kunnen vaststellen dat digitale data die te onderzoeken valt in zijn pure vorm wordt gekopieerd, dus letterlijk een kopie van de schijf, dit impliceert ook dat er geen metadata is bijgevoegd. Metadata is data over de data, zoals omschrijving, betekenis, oorsprong, auteur, van gegevens. Om data van een handtekening te voorzien gebruikt men een hashing methode 5 (het artikel vermeld de MD5 hashing methode, maar elke moderne hashing methode kan ook gebruikt worden), deze karakteriseert de data die op een medium staat. Naast de opslag in zijn ruwe vorm zijn er ook een aantal bedrijven die zich specialiseren in het opslaan van gegevens op andere manieren, deze staan niet vermeld in dit artikel. Over deze meer gesofisticeerde manieren van opslag wordt niet verder op ingegaan omdat deze bedrijven hun manier van opslaan niet prijsgeven. Digitaal bewijs op zichzelf is bijna altijd in een formaat dat niet leesbaar is voor een mens, om te kunnen gelden als bewijs moet dit leesbaar gemaakt worden, een geprinte versie kan gelden in een rechtbank aangezien dit aanzien zal worden als een referentie naar het origineel. Om dit uit te leggen, moeten we eerst de best evidence rule uitleggen. Deze regel zegt dat als er een origineel exemplaar beschikbaar is voor de rechtbank, een kopie niet voldoende is als bewijsmateriaal. Een geprinte versie is dus geen kopie, enkel een leesbaar gemaakte versie van een digitaal document. Er is wel een standaard in ontwikkeling die de opslag van data en ook metadata van een aantal richtlijnen voorziet. Eens de dataopslag voorzien is van een standaard kunnen we op zoek gaan naar het vormen van een digital evidence bag. Dit wordt beschreven in het artikel van Hosmer (2006). 3 Deze definitie kan men terugvinden op de website 4 Meer gedetailleerde informatie is terug te vinden in het boek van Taeymans en Dumortier(2001, pg 53-55) 5 Hashing is comprimeren van data tot een vaste lengte, meerdere bestanden kunnen echter dezelfde hash geven. 4

10 Een DEB kan men omschrijven als een opslag voor digitale data waarin deze gevrijwaard wordt voor contaminatie.. Dit kan bijvoorbeeld gerealiseerd worden met een dataopslag apparaat zijn waarop men enkel kan lezen maar niet schrijven, bijvoorbeeld een CD-ROM. Om contaminatie te voorkomen moet de DEB enkele beveiligingen bezitten: Authenticatie van de onderzoeker. De authenticatie kan op op drie niveaus gerealiseerd worden: o Door middel van een authentiek voorwerp, meestal een smartcard. o Door middel van een uniek gegeven in dit geval een wachtwoord. o Door middel van een een biometrische identificatie. Data-integriteit. De DEB moet ondertekend zijn met een handtekening waarin de exacte tijd verwerkt zit 6. Toegangscontrole tot de delen van de DEB. Er moet controle kunnen uitgevoerd worden op wie de verschillende delen van de DEB mag bekijken en onderzoeken. Onweerlegbaarheid van de gedane operaties. Elke operatie die uitgevoerd wordt op de DEB moet vastgelegd worden om later de CoS te vervolledigen Onderzoek van opgeslagen data Tegenwoordig kunnen we ook vaststellen dat de dataopslag apparaten steeds grotere capaciteiten hebben. Dit heeft grote gevolgen om alle data die erop staat tijdig te kunnen onderzoeken. Ook de tools die gebruikt worden vragen veel computertijd om de grote hoeveelheden data te onderzoeken. Bovendien wordt de te onderzoeken data complexer omdat een groot deel van methodes zoals onder andere het verspreiden van data meer en meer ingeburgerd raken waardoor deze data beter kan verborgen worden. We kunnen het onderzoeksproces versnellen door de te onderzoeken data parallel te verwerken, of efficiënter te verwerken door bijvoorbeeld de data selectief te gaan onderzoeken (bv: enkel foto s onderzoeken in een kinderporno zaak), maar dit is dan natuurlijk weer een nadeel omdat er cruciaal bewijs kan gemist worden. Bovenstaande methoden zijn goed voor niet-vluchtige media, maar er zijn uiteraard ook vluchtige media zoals RAM-geheugen. De gegevens daarop verdwijnen onherroepelijk zodra de stroom onderbroken wordt. Dergelijke geheugens kunnen heel wat cruciale data bevatten en kunnen bovendien snel gewist worden als bijvoorbeeld de stekker uitgetrokken wordt tijdens een inval. 4.3 Verschil tussen digitale misdaad en traditionele misdaad Om digitale misdaad te kunnen onderzoeken kunnen we eens het verschil tussen de digitale misdaad en de gewone misdaad bekijken. Een eerste groot verschilpunt is dat digitaal bewijs (meestal) niet tastbaar is terwijl fysisch bewijs dat wel is. Een ander verschilpunt kan gezien worden als het observatiebewijs, wat een agent ter plaatse observeert kan dienen als bewijs, in een pure digitale misdaad kan een agent niet altijd bewijs leveren door enkel observatie. Bij een klassieke misdaad is de plaats delict de volledig af te bakenen, bijvoorbeeld een huis, bij een digitale misdaad kan men dat niet. De perimeter van een digitale misdaad is het Internet en dus de hele wereld. Men kan dus de plaats delict op het digitale niveau niet volledig afbakenen. Bij een fysische misdaad kunnen er ooggetuigen zijn, het digitale equivalent kan men eventueel zien door middel van logbestanden, zij kunnen ons vertellen wie of wat er op dat systeem aanwezig was en wat er daarop gebeurd is. 6 Deze tijdstempel werd gestandaardiseerd door de U.S. Airforce in

11 Naast de verschilpunten kan de wet op de privacy beschouwd worden als een gelijkenis, in beide gevallen heeft men recht op privacy tenzij men betrokken is in een misdaad, dan valt dit recht volledig weg. 4.4 Soorten digitale misdaad We kunnen de digitale misdaad verdelen in 2 categorieën: 1)Een computer is het doel van een misdaad. 2)Een computer wordt als middel gebruikt voor het plegen van een misdaad. In deze paragraaf worden de verschillende soorten digitale misdaden beschreven. Zoals omschreven in de definitie is een digitale misdaad een aanval via het gebruik van een computer en/of het Internet. Als dit via het Internet gebeurt, moet men op zoek gaan naar sporen en zien of men de CoS kan opstellen om de dader met de feiten van de misdaad te kunnen verbinden. Hieronder staat een lijst van digitale misdaden, aangezien de verschillende vormen van digitale misdaad snel evolueren kan er verwacht worden dat deze lijst snel achterop zal hinken met de actualiteit. Phishing: Het opzetten van een valse website die er uit ziet net zoals de echte website met het opzet om persoonlijke gegevens te stelen. Gegevensdiefstal: Diefstal van gegevens van het interne netwerk, persoonlijke gegevens, bankgegevens, Defacen: Een aanval op een website met de bedoeling om de website visueel te veranderen. Hacken: Het inbreken op een computer om de gegevens te bekijken/wijzigen. Cracken: Dit is hacken met kwaadwillige bedoelingen. Kwaadwillig programmeren ofwel kwaadaardige software: Programma s die schade toebrengen aan systemen, we kunnen deze onderverdelen in de volgende categorieën: o Trojaans paard: Een onschuldig lijkend programma die een kwaadaardig stuk code bevat. Deze kwaadaardige code kan data op een computer wijzigen of buitenstaander toegang verlenen tot deze computer. o Zombies: Ook wel zombie-computer, een computer die kan gebruikt worden bij het helpen van een DDoS-aanval (distributed denial of service) of als doorverbinding van een misdaadpad. o Virus: Dit is de algemene term voor kwaadaardige code, meestal wijzigen van broncode van een programma die kwaadaardige bijwerkingen kan hebben, verdere opsplitsing kan zijn macro-virussen en virussen. o Macro-virus: Een virus dat zich in niet uitvoerbare bestanden nestelt, zoals documenten. De meest voorkomende virussen vallen onder deze categorie. o virus: Een virus dat gebruik maakt van het systeem om zich verder te verspreiden. o Wormen: Net zoals een virus, maar deze vorm verspreidt zich volledig automatisch. o Scripting/code insertion: Scripts invoegen in websites met de bedoeling om gevoelige informatie te onderscheppen. o Spyware: Dit zijn programma s die persoonlijke gegevens verzenden over het Internet naar externe partijen. Cyber terrorisme: Aanvallen op een computer met de bedoeling om paniek te scheppen. 6

12 Information warfare: Het verzamelen van gevoelige geheime informatie om een voordeel te verkrijgen tegenover een concurrent, dit natuurlijk op illegale wijze. Cyberstalking: Het gebruik van Internet om iemand of een groep herhaaldelijk kwaadwillig lastig te vallen. Virtual crime: Een misdaad zoals in de echte wereld, maar dan uitgevoerd op een virtueel platform. Fraude: anders voorstellen van zaken dan ze werkelijk zijn, hier op digitale manier. Identity theft: het gebruik van iemands identiteit om een voordeel te krijgen bij iets of om een diefstal te plegen in zijn naam.(verkrijgen van de identiteit kan bijvoorbeeld gebeuren bij phishing) Netwerksabotage: Dit is het saboteren van een computernetwerk met als doel schade aan te brengen in de werking ervan. Piraterij: Het illegaal kopiëren van bestanden en deze dan ook verspreiden onder de mensen. Scamming: Een vorm van oplichterij waarbij fraudeurs het slachtoffer geld proberen afhandig te maken door middel van valse beloftes. Fraude: Het onrechtmatig veranderen van gegevens voor persoonlijk winstbejag. We kunnen stellen dat deze lijst de meest omvangrijke digitale misdaden omvat. Er kan hieruit geleerd worden dat de digitale misdaad zeer verscheiden is en ook zeer omvangrijk aan het worden is. In tabel 1 staan enkele percentages van digitale misdaden per land van herkomst Tabel 1 Kwaadwillige activiteit per land (Symantec 2009) Met het belangrijker worden van het Internet in het dagelijks leven moet men heel voorzichtig zijn persoonlijke gegevens. Men moet ook op de eigen veiligheid letten van onder andere wat men download en upload. Natuurlijk speelt de menselijke factor hier ook een rol, men moet altijd heel voorzichtig zijn met persoonsgegevens en bankgegevens, en deze vooral nergens uploaden waar men niet 100% zeker is dat het veilig is. In de volgende paragrafen worden deze misdaden wat verder uitgelegd met een aantal voorbeelden Phishing en defacen Phishing is een voorbeeld van een misdaad waar persoonsgegevens onrechtmatig bemachtigd worden. Deze persoonsgegevens kunnen dan misbruikt worden in een identiteitsdiefstal of het leeghalen van een bankrekening. We maken een onderscheid tussen phishing en gegevensdiefstal omwille van de reden dat gegevensdiefstal op meerdere manieren kan 7

13 gebeuren, phishing is hier slechts één vorm van. Phishing kan bijvoorbeeld gebeuren door een script bij een website te voegen om de data niet enkel naar de bedoelde bestemming te zenden, maar ook naar de misdadiger waarmee hij dan illegale praktijken kan uitvoeren. Een andere manier van gegevens stelen is het simpelweg onderscheppen van deze gegevens en deze dan misbruiken. Een voorbeeld van defacen kan het veranderen van een webpagina zijn waarbij een kwajongensstreek wordt uitgehaald en men een onaangename pagina verkrijgt. Een ander meer ernstig voorbeeld is het veranderen van een webpagina waarbij bijvoorbeeld een extra in te vullen veld wordt toegevoegd zodanig dat belangrijke persoonsgegevens kunnen worden opgevangen door de dader Hacken en cracken Wanneer een persoon zichzelf onrechtmatig toegang verschaft tot een andere computer of server spreken we van hacken. Dit gebeurt meestal door de toegangscodes te verkrijgen op onrechtmatige manieren zoals gegevensdiefstal of simpelweg een oude toegangscode die men nog weet van vroeger, welke nog niet uit de databank verwijderd is. Hacken op zich is niet schadelijk voor de gegevens bestanden, dit wordt meestal beschouwd als een soort van kunnen om te bewijzen dat men wel degelijk binnenraakt in een systeem. Hacken wordt pas ernstig wanneer men de gegevens gaat veranderen om schade aan te richten, of om zelf gegevens te bemachtigen. Hacken op deze kwaadwillige manier wordt cracken genoemd. Een voorbeeld is dat men een server hackt om er een gedefacete website op te plaatsen. Op deze gedefacete website kan bijvoorbeeld aan phishing gedaan worden. Een ander voorbeeld is wanneer men een databank binnenbreekt om data ten gunste van zichzelf te veranderen Malafide software We kunnen nu wat dieper ingaan op alle vormen van kwaadwillig programmeren. Deze vorm van digitale misdaad is één van de oudste vormen van digitale misdaad. Computervirussen zijn al ouder dan het Internet, vroeger werden deze verspreid door onder andere zich te nestelen in andere bestanden die via diskettes of data cd s werden doorgegeven. De oervorm van virussen was bedoeld om computers lam te leggen door cruciale bestanden te verwijderen of het opstarten van een computer te saboteren. Virussen kunnen nu verder opgesplitst worden in macro virussen en virussen. Macro virussen zijn stukjes code die bijvoorbeeld in een macro van Microsoft Excel staan om schade aan te richten. virussen zijn dan zoals de naam het zelf zegt via verzonden, of zichzelf daaraan hecht met de bedoeling zoveel mogelijk computers te treffen zonder dat het slachtoffer ervan iets weet tot het te laat is. Het eerste virus dat gekend was, is ongeveer 23 jaar oud, dit virus was gekend als het Brain virus en was een code die zich verborgen hield in de opstart sector van een computer. Het eerste virus daarentegen is slechts 10 jaar oud, dit virus werd gedoopt onder de naam Melissa. Melissa was een virus dat zichzelf verborg in een document en zichzelf verspreidde naar de eerste 50 contactpersonen van een persoon. Dit was natuurlijk nefast voor het dataverkeer, vooral toen de technologie nog niet zo efficiënt was dat het netwerkverkeer dit aankon. Een Trojaans paard kreeg zijn naam omwille van een slapend stukje code dat op een bepaald tijdstip actief wordt en dan ook zijn schade aanricht. Deze stukjes code worden onder andere verspreid wanneer een misdadiger een aantal computers als zombie computers wil inschakelen voor zijn aanval, deze Trojaanse paarden activeren de zombie computers dan allemaal tegelijk en deze kunnen dan bijvoorbeeld als doorverbinding of als hulpcomputer voor een DDoS aanval dienen, DDos kunnen we omschrijven als een aanval op een systeem die aan het Internet verbonden is waar men enorme hoeveelheden data naartoe verzendt vanaf verschillende computers. Het doelwit van de aanval kan het dataverkeer niet meer aan en 8

14 loopt vast of vertoont enorme vertragingen wanneer een normale opdracht binnenkomt. Scripting kan gebruikt worden onder andere bij het defacen van een website, of voor gegevensdiefstal, een script is een stukje code die automatisch enkele handelingen uitvoert. Een geheel andere soort van kwaadaardige code is spyware, gewoon door de naam te analyseren zien we al het woord spy, dit betekent spion en ware wat slaat op software. Spyware heeft de bedoeling om gegevens over onder andere het internetgedrag te verzamelen (persoonlijke gegevens of bankgegevens). Het overgrote deel van spyware is bedoeld voor reclamedoeleinden, zoals spam Informatie gerichte misdrijven Cyberterrorisme is terrorisme op het digitale niveau. Zoals gewoon terrorisme is het doel van deze misdaad paniek te scheppen. Een methode die men gebruikt om dit soort paniek te scheppen is onder andere het wijzigen van een website door er een bericht op te plaatsen zoals bijvoorbeeld een racistische boodschap, of een valse boodschap waarbij het volk een bepaalde groepering begint te vrezen. Een andere vorm van cyberterrorisme is het verzenden van valse boodschappen. Information warfare wordt meestal gebruikt om een significant competitief voordeel te behalen, meestal gebeurt dit door de interne systemen van een bedrijf te hacken en gegevens te stelen, of door een persoon die toegang tot het systeem heeft om te kopen om de informatie te verkrijgen. Netwerksabotage is zoals de naam impliceert een sabotage van het interne netwerk, dit kan onder andere door een aantal verbindingen weg te nemen waardoor een deel niet meer werkt, of een overmaat aan dataverkeer te veroorzaken waardoor het netwerk lam gelegd wordt Misdrijven gericht op een persoon Cyberstalking gebeurt door bepaalde personen die psychische stoornissen ondervinden, deze personen vallen het slachtoffer herhaaldelijk lastig. Dit gebeurt bijvoorbeeld via sms berichten, forums op het internet, of elk ander elektronisch communicatiemiddel. Een virtual crime kan gepleegd worden op elk virtueel platform, dit is geen echte misdaad, maar enkel een virtuele misdaad. Een voorbeeld hiervan is een scam op het virtuele niveau waarbij men persoonlijke dingen of geld steelt door minderwaardige dingen in de plaats te stellen. Identiteitsdiefstal gebeurt door het stelen van persoonlijke gegevens en die ten onrechte te gebruiken voor minder legale doeleinden, een voorbeeld hiervan is de naam van een andere persoon gebruiken om een stemming te vervalsen door meerdere keren te stemmen met dan de gestolen identiteiten, dit kan natuurlijk enkel op het digitale platform. Enkele misdaden die zich niet enkel op het digitale platform zelf bevinden maar er toch heel nauw aan verwant zijn, zijn piraterij, scammen en fraude. Piraterij is een vorm van misdaad die al heel lang bestaat, ook op het digitale niveau. Piraterij gebeurt wanneer men data die onder het auteursrecht beschermd is op een illegale manier kopieert en verspreidt. Vroeger gebeurde dit door diskettes en cd s te kopiëren, vandaag de dag wordt deze data verspreid door uploaden en downloaden van films, software, muziek. Scammen gebeurt door valse beloftes te geven aan hun slachtoffers, bijvoorbeeld door het beloven dat wanneer je een investering doet in een niet bestaand bedrijf waar je dan tientallen keren je geld mee terugverdient, deze beloftes op het digitale platform worden onder andere verspreid via reclame boodschappen op het internet of via . Op het digitale niveau is fraude te omschrijven door wanneer een persoon gegevens verandert in een databank waarbij hijzelf winst zal maken, bijvoorbeeld meer uitgaven in een bedrijf wegschrijven dan er effectief gebeurd zijn, het overschot gaat dan naar de dader. 9

15 4.5 Technieken gebruikt ter bewijsvoering of preventie van digitale misdaden Naast de verschillende soorten digitale misdaden kunnen ook eens de verschillende soorten technieken die men gebruikt in een bewijsvoering, maar ook enkele technieken of tools ter preventie van digitale misdaden onderzocht worden. Deze technieken worden in een de volgende lijst omschreven: Timestamps: Gebruikt bij het loggen van gebeurtenissen om te noteren wanneer iets gebeurd is. CRC: Cyclic Redundancy Check, gebruikt om aan te tonen dat de data die verstuurd is wel degelijk de data is die aankomt. Hashing: Het comprimeren data tot een vaste lengte, een wijziging in de bron resulteert in een andere hash. DSA: Digital Signature Algorithm, een digitale handtekening om de authenticiteit aan te tonen. Versleuteling: Gegevens coderen en decoderen met een sleutel ter bescherming van de inhoud. Firewall: Een digitale muur ter bescherming van de computereenheid tegen inbraak. Software (antivirus/antispyware): Een software programma ter bescherming/genezing van een computer die geïnfecteerd is met kwaadwillige software. Biometrie: Het gebruiken als sleutel, wachtwoord, door middel van biologische gegeven zoals netvliesscan, vingerafdruk, stem, Smartcards: Het gebruiken als sleutel, wachtwoord, van een externe identificatiekaart. Enkele voorbeelden omtrent deze technieken: Timestamps worden vooral gebruikt om verschillende links met elkaar in verband te brengen door te bekijken op welk tijdstip een gebeurtenis plaatsvond, dit kan natuurlijk enkel gebruikt worden wanneer er op de te onderzoeken computer een logbestand te vinden is waar alle gebeurtenissen in staan. Een voorbeeld hiervan is wanneer een persoon op een computer inlogt en verbinding maakt met een andere computer om een ketting van computers te gebruiken om zelf minder opspoorbaar te worden. Een CRC is nodig om zeker te zijn dat wanneer men data kopieert deze data nog altijd hetzelfde is, dit is natuurlijk geen 100% garantie, afhankelijk van welke soort redundancy check er gebeurt kunnen meerdere fouten in eenzelfde databestand toch dezelfde CRC terug geven. Dit is net hetzelfde als met hashing, hashing versleutelt de data tot een vaste lengte, waardoor de originele data niet terug vinden is uit enkel de hash. Een nadeel hiervan is dat meerdere databestanden kunnen leiden tot dezelfde hash. Het DSA is niet zoals een normale handtekening, het is gebaseerd op cryptografie waarbij een aantal voorwaarden moeten voldaan zijn: De handtekening mag niet vervalsbaar zijn. De handtekening moet authentiek zijn. De handtekening mag niet herbruikbaar zijn. De handtekening mag niet te veranderen zijn. De handtekening moet onweerlegbaar zijn. Het is gebaseerd op asymmetrische versleuteling, namelijk het versleutelen van gegevens door middel van een sleutel en het ontsleutelen door middel van een andere sleutel. De boodschap en de ontcijfersleutel, ook wel publieke sleutel genaamd, worden op verschillende wijze verzonden. De vercijfersleutel (private sleutel) is dan de digitale handtekening van de boodschap. Het versleutelen van gegevens kan op verschillende manieren gebeuren, namelijk via enkele verschillende algoritmes. Een aantal van die algoritmes zijn onder andere DES, 3DES, RSA, 10

16 AES. Op de algoritmes van de methodes zelf wordt niet verder ingegaan, alleen enkele kenmerken van deze versleutelingalgoritmes. Van elk algoritme is het berekenen van de versleutelde boodschap en het ontsleutelen ervan publiek bekend, iedereen kan deze algoritmes gebruiken. Wat het kraken van de versleutelde boodschap dan zo hard maakt is de lengte van de sleutel, op brute kracht duurt het heel lang om deze te kraken. Enkele methodes ter bescherming tegen enkele soorten van digitale misdaden zijn zowel een firewall als software tegen virussen en spyware. Deze software beschermt de computer tegen computervirussen, spyware en inbraken van buitenaf. Een aantal identificatiemethodes buiten het gewone gebruik van wachtwoorden kunnen we onderverdelen in twee categorieën, namelijk de biometrische authenticatie en het gebruik van smartcards zoals bijvoorbeeld een elektronische identiteitskaart, of een apparaat waarop een lange code staat nodig om in te loggen. In de biometrische categorie kunnen we verschillende soorten vinden, namelijk vingerafdrukken, retinascans, irisscans, oorafdrukken, spraak, gelaatsherkenning, geografie van de hand, 4.6 Misdrijven gelinkt aan de technieken Nu we zowel de verschillende technieken en de verschillende misdaden besproken hebben kunnen we deze in verband met elkaar brengen, dit is te zien in figuur 1. Figuur 1 Vergelijking misdaden en technieken Op figuur 1 is te zien hoe de verschillende misdaden kunnen verholpen of vermeden worden. Elk rood vakje betekent dat de techniek kan gebruikt worden tegen de misdaad. Bijvoorbeeld tegen gegevensdiefstal kan zowel timestamps, CRC, hashing, DSA gebruikt worden, en de technieken ter preventie zijn een firewall, het versleutelen van gegevens en het gebruik van 11

17 biometrie en smartcards. Wat meer uitleg hierover, bij gegevensdiefstal moet men uitpluizen wanneer de data gestolen is, dit gebeurt door middel van deze timestamps, deze kunnen ook aantonen wie of wat er op dat moment verbonden is/was met het systeem. CRC kan gebruikt worden om de gestolen data te identificeren, net zoals hashing, DSA wordt dan gebruikt om te onderzoeken of de data effectief afkomstig is van het slachtoffer, natuurlijk enkel als de sleutel gekend is. Een firewall kan inbreuken in het systeem verhinderen of toch op zijn minst moeilijker maken. Biometrie en smartcards maken gebruik van niet aangesloten toegangsmaatregelen, wat het binnenbreken toch al heel wat bemoeilijkt, het is namelijk niet evident om de exacte bitstroom na te maken die een vingerafdruk maakt om toegang te krijgen tot het systeem. 4.7 Verzamelen van bewijs Wanneer een misdaad gepleegd wordt zijn er bijna altijd sporen terug te vinden van wat er allemaal gebeurd is, deze data wordt opgeslagen in logbestanden van allerhande formaten. Deze logbestanden kunnen voorkomen in een beveiligde vorm of in een onbeveiligde vorm. Een analyse van deze logbestanden kan uitwijzen welke computer op dat moment verbonden was en wie er allemaal ingelogd is op het systeem. We kunnen het verdere onderzoek opsplitsen in drie verschillende stappen zoals vermeld in de tekst van Kerr(2005, pg 290): Onderzoek van data van derden Onderzoek van data in transit Onderzoek van de opgeslagen data van de misdadiger Wat meer uitleg rond deze verschillende stappen is aangewezen. Aangezien een digitale misdaad bijna altijd gebeurt via het doorverbinden van meerdere systemen, moeten de logbestanden op al deze systemen onderzocht worden. Deze systemen hebben meestal een verminderd afweersysteem. Deze systemen zijn dan alom bekend bij digitale misdadigers, ook omdat niet alle systemen een logbestand bijhouden. Wanneer de CoS doodloopt, moeten er andere manieren bekeken worden om toch eventueel tot de misdadiger te komen, dit kan gebeuren door op de plaats waar het spoor doodloopt een bewakingssysteem te plaatsen, dit analyseert alle data die langs deze knoop in het netwerk passeert en kan eventueel enkele verdere sporen opleveren. Dit deel van het onderzoek gebeurt altijd in enige onzekerheid omdat men nooit 100% zeker is dat de misdadiger diezelfde knoop zal gebruiken bij zijn volgende misdaad, toch is er uit de praktijk bekend dat misdadigers meestal de minder beschermde systemen blijven gebruiken om verdere misdaden te plegen. Natuurlijk omdat de misdadiger weet dat hij een mindere inspanning moet doen om deze knoop te kunnen doorverbinden. Als men uiteindelijk de misdadiger kan vatten moet men de data op het systeem van de misdadiger kunnen onderzoeken, dit is ook niet zo evident als op het eerste zicht lijkt. Wanneer een inval gebeurt bij een misdadiger moet men heel snel reageren. De misdadiger kan alle vluchtige data verwijderen door de stekker te verwijderen. Enkel de data die opgeslagen is op de harde mediums zoals harde schijven en flashgeheugens blijven dan behouden. Dit kan voldoende zijn om het onderzoek tot een goed einde te brengen, maar dit is niet altijd het geval. Wanneer de vluchtige data inhoud bevat over een misdaad in wording of een net gepleegde misdaad kan dit een degelijk bewijs vormen tegen de misdadiger. Het is dus van cruciaal belang dat er methodisch en snel te werk gegaan wordt. Enkele methodes die kunnen gebruikt worden om de vluchtige data toch te kunnen onderzoeken zonder deze te schaden of een zware voetafdruk achter te laten zijn onder andere: het wegschrijven van het RAM geheugen naar een slaapstand bestand (*.hib) of het wegschrijven van de geheugen naar een image file, deze methode wordt in de praktijk getest en er wordt gezien wat men kan reproduceren uit deze data, dit wordt besproken in het praktische deel van dit werk in hoofdstuk 6. 12

18 4.8 Rechtsgeldigheid van de technieken We kunnen de rechtsgeldigheid van deze verschillende methodes nu eens van naderbij bekijken. Om dit te doen moeten we beroep doen op richtlijnen die bepalen wat een rechtsgeldige methode is, deze richtlijnen zijn bekend onder de naam Daubert-criteria, deze zijn te vinden in het boek van Van de Voorde, Goethals en Nieuwdorp deel I(2003,pg 287). Deze criteria zijn opgesteld onder de vorm van enkele vragen, wanneer een antwoord negatief is op deze vragen is de methode niet geldig in een rechtbank. De criteria zijn: Is de gebruikte methode reproduceerbaar? Is de gebruikte methode onderworpen aan peer reviews en algemeen aanvaard? Is de foutenmarge van de methode bekend? Is de techniek aanvaard in de wetenschappelijke wereld? We kunnen deze verschillende criteria nu eens toepassen op de verschillende technieken ter preventie of bewijsvoering van de digitale misdaden Timestamps: Reproduceerbaar? Ja men kan altijd een timestamp op een gebeurtenis plaatsen. Peer reviews/aanvaard? Aangezien ieder logging systeem timestamps gebruikt kan men wel zeggen dat de methode algemeen aanvaard is. Foutenmarge? De foutenmarge is altijd berekenbaar afhankelijk van wanneer een bestand verzonden is en over hoeveel verschillende systemen men in het netwerk moet passeren om deze te bepalen. Volgens de IEEE 802.1AS standaard moet de totale fout van de timestamp minder dan 48ns zijn, dit is zowel de fout op het verzenden van de timestamp als de fout op het ontvangen van de timestamp. Wetenschappelijk aanvaard? De methode wordt gebruikt in allerhande wetenschappelijke onderzoeken, dus kan men aannemen dat ze aanvaard is in de wetenschappelijke wereld CRC/Hashing: Reproduceerbaar? Ja, deze methode is reproduceerbaar, eenzelfde databestand zal altijd dezelfde hash en CRC geven. Peer reviews/aanvaard? Aangezien dat de methodes waarop deze stukjes data gevormd worden open source zijn kan iedereen deze toepassen en testen om te kijken of ze dezelfde resultaten bekomen. Men kan dus aannemen dat de methode aanvaard is door het algemene publiek. Foutenmarge? Men kan de foutenmarge van een hash/crc in twee delen opsplitsen, namelijk de kans dat een hash/crc fout berekend wordt, maar ook de kans dat twee verschillende bestanden dezelfde hash/crc opleveren. De kans dat er een foute hash/crc berekend wordt is louter afhankelijk van de kans op een foute berekening of bitfout in het lezen van het bronbestand. De kans dat twee verschillende bestanden eenzelfde hash opleveren is enkel afhankelijk van hoe lang de hash/crc is, hoe kleiner deze is, hoe groter de kans op eenzelfde hash/crc. Wetenschappelijk aanvaard? Wegens de grote verscheidenheid aan verschillende hashing algoritmes kan men aannemen dat er onderzoek naar gedaan wordt, dit betekent dat de wetenschap deze techniek aanvaard en steeds wil verbeteren. 13

19 4.8.3 DSA: Reproduceerbaar? Deze methode is reproduceerbaar, het is een asymmetrische versleuteling van het bronbestand met een publieke en private sleutel. Eenzelfde bestand kan opnieuw versleuteld worden met de private sleutel en ontcijferd worden met de publieke sleutel. Peer reviews/aanvaard? De mensen gebruiken deze techniek om een handtekening te plaatsen onder hun berichten, men kan dus zeggen dat de methode aanvaard is. Foutenmarge? Aangezien deze methode gebaseerd is op wiskundige bewerkingen op een bronbestand kan men de foutenmarge berekenen op de bewerkingen en de foutenmarge op het incorrect inlezen van het bronbestand en het incorrect wegschrijven van het resultaat. Wetenschappelijk aanvaard? Aangezien deze techniek een wiskundige toepassing is kan men wetenschappelijk bewijzen dat men het gecodeerde bericht terug kan decoderen in originele vorm. Men kan hierdoor aannemen dat de methode wetenschappelijk aanvaard is Versleuteling van gegevens: Reproduceerbaar? De methode waarmee versleuteld wordt is algemeen bekend, dus het reproduceren van de gecodeerde en gedecodeerde bestanden kan men relatief eenvoudig doen. Peer reviews/aanvaard? Aangezien dat de methode open source is kan iedereen de methode gebruiken en kan men aannemen dat het aanvaard is. Foutenmarge? De foutenmarge kan ook hier berekend worden door de fouten op de verschillende wiskundige berekeningen, ook terug de fout op het inlezen van het bronbestand en wegschrijven van het resultaat moet men in rekening brengen. Wetenschappelijk aanvaard? Deze methode is terug gebaseerd op wiskundige technieken die worden toegepast op een bronbestand, dus kan men aannemen dat deze methode algemeen aanvaard is binnen de wetenschappelijke wereld Biometrische identificatie/smartcard: Reproduceerbaar? Elke persoon heeft zijn eigen karakteristieken, als men aanneemt dat deze niet veranderen in een welbepaalde tijd kan men deze techniek altijd reproduceren en hetzelfde resultaat verkrijgen. Het identificeren met een smartcard is altijd reproduceerbaar wanneer men aanneemt dat de kaart intact blijft. Peer reviews/aanvaard? Men kan stellen dat de meeste vormen van biometrische identificatie algemeen ingeburgerd zijn, op de huidige computers/laptops staat meestal een vingerafdruk herkenningstoestel om in te kunnen loggen. Hetzelfde kan gezegd worden van smartcards, een elektronische identiteitskaart is hiervan een voorbeeld. Foutenmarge? De foutenmarge hierop kan opgesplitst worden in het fout identificeren van een juiste persoon (type 1 fout, FRR) en het vals accepteren van een juiste persoon (type 2 fout, FAR). We kunnen vaststellen dat de vingerafdruk het laagste ligt met een FAR van 0,0% en een FRR van 1%. Het hoogste ligt spraak met een FAR van 1,6% en een FRR van 8,1%. Deze gegevens zijn te vinden op figuur 2. Op figuur 3 kunnen we het verband zien tussen de veiligheid en bruikbaarheid van de verschillende methodes. De foutenmarge op de identificatie via een smartcard kan twee oorzaken hebben, een kapotte of onleesbare kaart en een gestolen kaart. Wetenschappelijk aanvaard? Deze methoden zijn nogal recentelijk, maar wegens de unieke kenmerken van het menselijk lichaam kan men via de wetenschap aannemen dat de technieken veilig genoeg zijn om te implementeren. 14

20 Figuur 2 FAR procenten Figuur 3- Biometrie/smartcard We kunnen hieruit besluiten dat wanneer de gebruikte technieken voldoende gedocumenteerd zijn om te kunnen reproduceren men de resultaten hiervan kan gebruiken om rechtsgeldig bewijs te vormen tegen de misdadiger. 15

Antivirus software versus Malware

Antivirus software versus Malware Antivirus software versus Malware Bachelorscriptie door Anne Westerhof (0815012) Samenvatting Vroeger waren de enige kwaadaardige programma s virussen en als reactie hierop werd antivirus software uitgebracht.

Nadere informatie

Bestands en schijfencryptie

Bestands en schijfencryptie Bestands en schijfencryptie Een onderzoek naar de toepasbaarheid binnen SURFnet bv. Marya Steenman & Thijs van den Berg 4 juli 2005 Masteropleiding Systeem- en Netwerkbeheer Universiteit van Amsterdam

Nadere informatie

Privacy op het internet

Privacy op het internet Privacy op het internet Optimale strategie voor de internetgebruiker Eindwerk voorgedragen door Joke Lamin tot het behalen van het diploma Bachelor in de Grafische en Digitale Media, afstudeerrichting

Nadere informatie

Wat archiveren en hoe? Op zoek naar de rol van PKI voor digitale archieven

Wat archiveren en hoe? Op zoek naar de rol van PKI voor digitale archieven DAVID Wat archiveren en hoe? Op zoek naar de rol van PKI voor digitale archieven Sofie Van den Eynde FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID INTERDISCIPLINAIR CENTRUM VOOR RECHT EN INFORMATICA TIENSESTRAAT 41 B-3000

Nadere informatie

oé~äjíáãé=îçäöéå=éå=áçéåíáñáåéêéå=î~å=éêççìåíéå=áå=çé= ëìééäó=åü~áå=ãkäkîk=ocfa

oé~äjíáãé=îçäöéå=éå=áçéåíáñáåéêéå=î~å=éêççìåíéå=áå=çé= ëìééäó=åü~áå=ãkäkîk=ocfa oé~äjíáãé=îçäöéå=éå=áçéåíáñáåéêéå=î~å=éêççìåíéå=áå=çé= ëìééäó=åü~áå=ãkäkîk=ocfa gçêáë=m^ij^kp éêçãçíçê=w mêçñk=gé~ååé=p`eobrop = báåçîéêü~åçéäáåö=îççêöéçê~öéå=íçí=üéí=äéâçãéå=î~å=çé=öê~~ç= e~åçéäëáåöéåáéìê=áå=çé=äéäéáçëáåñçêã~íáå~

Nadere informatie

Proxy-servers PROFIELWERKSTUK FRANK DE BOER EN JOOST VAN ECK. VECHTDAL COLLEGE Hardenberg

Proxy-servers PROFIELWERKSTUK FRANK DE BOER EN JOOST VAN ECK. VECHTDAL COLLEGE Hardenberg 2012 Proxy-servers PROFIELWERKSTUK FRANK DE BOER EN JOOST VAN ECK VECHTDAL COLLEGE Hardenberg P R O X Y S ERVERS JOO ST VAN EC K & FRAN K D E BOER V6I N3 VE CHTD A L COLLEG E HAR D ENBER G 2012 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Masterproef Automatic update and inventory application

Masterproef Automatic update and inventory application Masterproef Automatic update and inventory application Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie Opleiding Master in de industriële wetenschappen: Elektronica-ICT Afstudeerrichting Informatie-

Nadere informatie

HOE IS DE BEVEILIGING GEREGELD VAN DATA

HOE IS DE BEVEILIGING GEREGELD VAN DATA ICT EN BEVEILIGING HOE IS DE BEVEILIGING GEREGELD VAN DATA OVER EEN NETWERK? Groep 5 Wietske Rem en Sanne Bakhuis V4C Mw. Van Uden Voorwoord Wij hebben de opdracht gekregen om een verslag te maken over

Nadere informatie

Social engineering: de menselijke schakel in de informatiebeveiliging

Social engineering: de menselijke schakel in de informatiebeveiliging DPM Janssen Social engineering: de menselijke schakel in de informatiebeveiliging Auteur: ing. DPM. Janssen Afstudeerdocent: dr. L. Consoli Referent: dr. P. van Bommel Plaats, datum: Nijmegen, november

Nadere informatie

Basiskennis Informatiebeveiliging SYSQA

Basiskennis Informatiebeveiliging SYSQA Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 27 Basiskennis Informatiebeveiliging SYSQA SYSQA B.V. Almere Datum : 01-03-2012 Status : Definitief Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 27 Inhoudsopgave

Nadere informatie

IT Beveiliging. Thomas Van De Steene Pieter Sijmons Nils Van Butsel

IT Beveiliging. Thomas Van De Steene Pieter Sijmons Nils Van Butsel IT Beveiliging Thomas Van De Steene Pieter Sijmons Nils Van Butsel PROJECT eid SCH ICT2 25/03/2010 Inhoudsopgave Overzicht 3 Toepassingen 3 Structuur en organisatie 4 Structuur 4 Organisatie 4 Certificaten

Nadere informatie

Royal Belgian Academy Council of Applied Science CAWET. Comité van de Academie voor Wetenschappen en Techniek BEVEILIGING VAN DIGITALE INFORMATIE

Royal Belgian Academy Council of Applied Science CAWET. Comité van de Academie voor Wetenschappen en Techniek BEVEILIGING VAN DIGITALE INFORMATIE Royal Belgian Academy Council of Applied Science CAWET Comité van de Academie voor Wetenschappen en Techniek BEVEILIGING VAN DIGITALE INFORMATIE Document van de CAWET-werkgroep 55 26 oktober 2007 Koninklijke

Nadere informatie

BELGISCHE GIDS VOOR CYBER- VEILIGHEID BESCHERM UW INFORMATIE

BELGISCHE GIDS VOOR CYBER- VEILIGHEID BESCHERM UW INFORMATIE BELGISCHE GIDS VOOR CYBER- VEILIGHEID BESCHERM UW INFORMATIE Deze gids en de begeleidende documenten werden gezamelijk opgesteld door ICC Belgium, VBO, EY, Microsoft, L-SEC, B-CCENTRE en ISACA Belgium.

Nadere informatie

Cybercrime. Van herkenning tot aangifte. Nationaal Cyber Security Centrum Ministerie van Veiligheid en Justitie

Cybercrime. Van herkenning tot aangifte. Nationaal Cyber Security Centrum Ministerie van Veiligheid en Justitie Cybercrime Van herkenning tot aangifte Nationaal Cyber Security Centrum Ministerie van Veiligheid en Justitie Cybercrime Van herkenning tot aangifte Nationaal Cyber Security Centrum Wilhelmina van Pruisenweg

Nadere informatie

Katholieke Universiteit Leuven

Katholieke Universiteit Leuven Katholieke Universiteit Leuven Faculteiten Wetenschappen en Toegepaste Wetenschappen BEVEILIGING VAN MEDISCHE INFORMATIESYSTEMEN Tim DENOULET Mathieu DESMET Eindverhandeling aangeboden tot het behalen

Nadere informatie

VAN HERKENNING TOT AANGIFTE

VAN HERKENNING TOT AANGIFTE VAN HERKENNING TOT AANGIFTE Handleiding Cyber Crime GOVCERT.NL (/KLPD) WWW.GOVCERT.NL POSTADRES Postbus 84011 2508 AA Den Haag BEZOEKADRES Nieuwe Duinweg 24-26 2587 AD Den Haag TELEFOON 070 888 78 51 FAX

Nadere informatie

Samengesteld op: 1 december 2014

Samengesteld op: 1 december 2014 Samengestelde elde uitspraken, wet- - en regelgevingen en/of wetgevingsadviezen en uit de online Juridische Databank abank van de Nederlandse Orde van Advocaten Samengesteld op: 1 december 2014 De Nederlandse

Nadere informatie

Masterproef SLA s en Datacenters

Masterproef SLA s en Datacenters Masterproef SLA s en Datacenters Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie Opleiding Master in de industriële wetenschappen: Elektronica-ICT Afstudeerrichting Informatie- en Communicatietechnologie

Nadere informatie

VAN HERKENNING TOT AANGIFTE

VAN HERKENNING TOT AANGIFTE VAN HERKENNING TOT AANGIFTE Handleiding Cyber Crime GOVCERT.NL (/KLPD) WWW.GOVCERT.NL POSTADRES Postbus 84011 2508 AA Den Haag BEZOEKADRES Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag TELEFOON 070 888

Nadere informatie

Enterprise Network Security : S.S.O & Security Enhancement

Enterprise Network Security : S.S.O & Security Enhancement Scriptie ingediend tot het behalen van de graad van PROFESSIONELE BACHELOR IN DE ELEKTRONICA-ICT Enterprise Network Security : S.S.O & Security Enhancement Nick Wuyts Departement Wetenschappen en Techniek

Nadere informatie

IMPRESSUM. Dankwoord De Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie dankt de auteurs van deze gids.

IMPRESSUM. Dankwoord De Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie dankt de auteurs van deze gids. IMPRESSUM Dankwoord De Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie dankt de auteurs van deze gids. Waarschuwing De redactie van dit werk werd afgerond in november 2003. Sedertdien kunnen

Nadere informatie

chelloacademy cursusboek Beveiliging Een handleiding voor veilig surfen op het internet

chelloacademy cursusboek Beveiliging Een handleiding voor veilig surfen op het internet chelloacademy cursusboek Beveiliging Een handleiding voor veilig surfen op het internet Voordat je begint Beveiliging Het techno chello lesprogramma Beveiliging bestaat uit één cursus en maakt deel uit

Nadere informatie

Vertrouwelijkheid in het irn

Vertrouwelijkheid in het irn Bachelorscriptie Informatica Radboud Universiteit Vertrouwelijkheid in het irn Auteur: Lars Bade s4051513 Inhoudelijk begeleider: ing. R. J. M. Wichers Schreur ronny@cs.ru.nl Tweede lezer: G. Alpár gergely@cs.ru.nl

Nadere informatie

TOEGANGSBEVEILIGING EN PUBLIEKE NETWERKEN. Een model voor een doelmatige en pragmatische aanpak

TOEGANGSBEVEILIGING EN PUBLIEKE NETWERKEN. Een model voor een doelmatige en pragmatische aanpak TOEGANGSBEVEILIGING EN PUBLIEKE NETWERKEN Een model voor een doelmatige en pragmatische aanpak TOEGANGSBEVEILIGING EN PUBLIEKE NETWERKEN Een model voor een doelmatige en pragmatische aanpak A.D. (Ton)

Nadere informatie

Internetbankieren móét en kán veiliger

Internetbankieren móét en kán veiliger Internetbankieren móét en kán veiliger Ruud Kous IT Architect IBM Nederland 30 mei 2008 Inhoud Samenvatting...3 1 Inleiding...4 1.1 Situatie...4 1.2 Probleem...4 1.3 Vraag...4 2 Achtergrond...5 2.1 Authenticatiegegevens

Nadere informatie

Identiteitsfraude. Groepsessay

Identiteitsfraude. Groepsessay Groepsessay Laura van Egeraat Tess Glansbeek Elvira Hoogstrate Frederique van Osta Milou Schoonen Fontys Hogescholen Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Wat is identiteitsfraude?... 4 1.1 Verschillende soorten

Nadere informatie

De bestrijding van computercriminaliteit en het uitvoeren van digitaal forensisch onderzoek in België

De bestrijding van computercriminaliteit en het uitvoeren van digitaal forensisch onderzoek in België FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID DECANAAT TIENSESTRAAT 41 3000 LEUVEN Academiejaar 2010-2011 De bestrijding van computercriminaliteit en het uitvoeren van digitaal forensisch onderzoek in België Promotor: Prof.

Nadere informatie

Criminaliteitsbeeldanalyse 2012

Criminaliteitsbeeldanalyse 2012 High Tech Crime Criminaliteitsbeeldanalyse 2012 High Tech Crime Criminaliteitsbeeldanalyse 2012 waakzaam en dienstbaar Uitgave Korps landelijke politiediensten (KLPD) Dienst Nationale Recherche Postbus

Nadere informatie

Cryptografie. Beveiliging van de digitale maatschappij. Gerard Tel. Instituut voor Informatica en Informatiekunde Universiteit Utrecht

Cryptografie. Beveiliging van de digitale maatschappij. Gerard Tel. Instituut voor Informatica en Informatiekunde Universiteit Utrecht Cryptografie Cryptografie Beveiliging van de digitale maatschappij Gerard Tel Instituut voor Informatica en Informatiekunde Universiteit Utrecht Trefw: cryptografie, informatiebeveiliging, digitale handtekening,

Nadere informatie

Nijmegen, maart 2003 Afstudeerscriptie Michel Groenenstijn

Nijmegen, maart 2003 Afstudeerscriptie Michel Groenenstijn Nijmegen, maart 2003 Afstudeerscriptie Michel Groenenstijn VOORWOORD Na bijna zes jaar studeren is mijn studie Informatica bijna afgerond en kan ik terugkijken op de leukste en meest leerzame periode die

Nadere informatie