Ambitieprogramma Limburg een excellerende omgeving voor jonge sporters met een gouden droom

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ambitieprogramma 2013-2016. Limburg 2016. een excellerende omgeving voor jonge sporters met een gouden droom"

Transcriptie

1 Ambitieprogramma Limburg 2016 een excellerende omgeving voor jonge sporters met een gouden droom

2 Inhoud 1. Inleiding Missie Ambitie Doelgroep Organisatie Strategische doelstellingen Effecten Resultaten Monitoring Rio Inleiding De maatschappelijke betekenis van sport is groter dan ooit en zal in de periode alleen maar toenemen. Sport, zowel participatie als prestatie, wordt steeds meer ingezet als middel en als doel om verschillende sociaal-maatschappelijke vraagstukken te ondersteunen en positief aan te jagen. Landelijk heeft dat een vertaling gekregen in onder meer het Olympisch Plan, dat ernaar streeft om heel Nederland op Olympisch niveau te krijgen. Sport in Nederland zal de komende jaren dan ook worden gekenmerkt door de volgende ontwikkelingen: - Sterkere verbinding sport met domeinen onderwijs, zorg, economie en overheid - Sport als aanjager voor maatschappelijke ontwikkelingen - Denken in gesloten ketens, waardoor een sportecosysteem zal ontstaan - Investeren in structureel presterende programma s - Verdere professionalisering van talentherkenning en transparant maken hoe geldstromen bijdragen aan een betere talentherkenning - Sportintelligence als nieuw expertisegebied - Uitbreiden aantal gespecialiseerde talentcoaches - Uitbreiden en verder professionaliseren van CTO s en NTC s tot excellerende omgevingen, met nadruk op kwaliteit - Versterken regionale infrastructuur om instroom naar CTO s en NTC s te optimaliseren - Sportagenda Verhogen sportparticipatie naar 75% Limburg heeft haar eigen Olympische Ambitie (LOA) om de provincie de komende jaren in de volle breedte naar Olympisch niveau te brengen en om een (internationale) excellerende (sport)omgeving te creëren waar iedere Limburger het beste uit zichzelf kan halen. Olympisch niveau en excellerende omgeving gaat in dit geval veel verder dan meer Limburgse sporters te laten deelnemen aan de Olympische Spelen. LOA moet Limburg in de volle breedte een impuls geven. Daarmee sluit Limburg aan bij de nationale ambities van het Olympisch Plan. Sport wordt ingezet als instrument om meer mensen in beweging en vitaler te krijgen, om jonge (sport)talenten betere kansen te bieden, om bedrijven te laten beschikken over fittere werknemers, en om meer inwoners kennis te laten maken met (top)sport. Limburg op Olympisch niveau moet leiden tot een aantrekkelijkere provincie om in te wonen, werken, sporten en recreëren. Kinderen groeien in Limburg op in provincie met Olympische Ambitie waar waardering is voor het beste uit jezelf halen. Dat begint bij wijze van spreken al bij de geboorte. Voor jonge kinderen is er een speels sportaanbod, waarin ze leren bewegen en waarin ze leren plezier te hebben in bewegen. Plezier is immers een belangrijke stimulans om iets te doen. Sportverenigingen anticiperen daarop door een aanbod te ontwikkelen voor kinderen van steeds jongere leeftijd. Niet presteren, maar participeren staat voorop. Als kinderen ouder worden, leren ze ook 2 3

3 om te presteren. Dat wil zeggen: presteren op hun eigen niveau, ongeacht het niveau. Voor kinderen wordt het zo een vanzelfsprekendheid dat ze hun grenzen proberen te verleggen. Dat doen ze op alle terreinen en alle fases in hun leven: school, vrije tijd, sport. Op dat moment gaat talentontwikkeling een rol spelen. Kinderen worden getest voor welke takken/vormen van sport zij de meeste aanleg hebben. Die testen worden vertaald in een advies op maat. Uiteraard blijft de keuze van het kind (en zijn ouders) bepalend, maar het is goed dat kinderen (en hun ouders) weten voor welke tak van sport ze de meeste aanleg hebben en de beste mogelijkheden om te excelleren. Het bewegingsonderwijs, de vakleerkrachten en de combinatiefunctionarissen spelen een belangrijke rol in talentherkenning, ook buiten de georganiseerde sport. De sportstructuur en -organisatie wordt dusdanig ingericht, dat Limburg het maximale uit kinderen haalt. Talentontwikkeling wordt in Limburg ook opgepakt en geïnspireerd door de inzet en beleving van topsporters. De lobby voor schoolsport en meer bewegingsonderwijs kan profiteren van de kennis en uitstraling van de topsport. Limburg vindt dat elk kind moet willen en kunnen sporten. Dit heeft een levenslang effect op het sportgedrag, en daarmee ook op het welzijn en de gezondheid, van kinderen maar ook later als ze volwassen zijn. Limburg wil de bewustwording vergroten dat sport en bewegen een vanzelfsprekend onderdeel is van een gezonde leefstijl. Daarmee wordt een stevig fundament gelegd voor een leven lang genieten van sport. Dit alles leidt tot een cultuur waarin kinderen opgroeien met sport en bewegen én presteren. I Go for Gold. En dat levert Limburg veel winst op. Topsport Limburg bouwt mee aan de benodigde excellerende omgeving en doet dat in het ritme van de vierjaarlijkse Olympische cyclus. De (top) sport richt zich immers ook op Olympische cycli. Dat heeft als grote meerwaarde dat de Olympische Spelen ook als inspiratiebron kunnen dienen. Niet alleen voor toptalenten en topsporters (presteren), maar ook voor kinderen en volwassenen (participeren). Daarnaast zijn de Spelen een inspirerend internationaal platform om de domeinen onderwijs, zorg, economie en overheid sterk(er) te verbinden aan sport. De praktijk heeft immers geleerd dat deze partijen zich graag associëren met het hoogste podium en de Spelen vertalen naar interne en externe campagnes. Kortom, de Olympische Spelen - in dit geval Rio worden dan ook een inspiratiebron voor iedere Limburger. Topsport Limburg gebruikt de Olympische Spelen dan ook om vierjaarlijks samen met partners verder te bouwen aan een excellerende omgeving in Limburg, waarin iedere partner investeert én het beste uit zichzelf kan halen. Daarmee draagt Topsport Limburg ook krachtig bij aan de doelen van de Limburgse Olympische Ambitie (LOA). 2. Missie Topsport Limburg biedt de jeugd in Limburg de mogelijkheid hun sportief ideaal te verwezenlijken in een omgeving met Olympische ambitie. 3. Ambitie Om bovenstaande missie te kunnen realiseren, heeft Limburg een excellerende (top-sport)omgeving nodig. Hoe ziet die excellerende omgeving eruit? - Talenten en topsporters kunnen hun opleiding tot topsporter optimaal verwezenlijken - Limburgse kinderen met een (sportieve)droom worden proactief geïnformeerd over hun kansen - NOC*NSF geaccrediteerde faciliteiten op medisch, maatschappelijk en sporttechnisch gebied voor sporters met een status - State off the art faciliteiten van internationale allure voor Topsporters en toptalenten - Euregionaal samenwerkingsverband rond topsport faciliteiten - Innovatieve productontwikkeling - Regionale en nationale trainingscentra Limburg Olympic Trainingscentra - Succesvolle topsportverenigingen - Aandacht voor ouders van (aankomende) talenten en topsporters - Internationale congressen en evenementen - Investeerders in (top)sport die zijn verzekerd van return on investment - 24/7 Communicatie over de (top)sport in Limburg - Provinciaal, nationaal en internationaal vermarkten van de (top)sport in Limburg - Internationale samenwerkingsverbanden - Activiteiten, projecten en events afgestemd met de partners uit onderwijs, zorg, bedrijfsleven, overheid en sport - Sportzone Limburg als voorbeeld en aanjager 4 5

4 4. Op wie richten we ons in de Limburgse samenleving? - Kinderen tussen 0 en 4 jaar Kinderen tussen 5 en 14 jaar Aantal kinderen die meer dan 40 keer per jaar sporten (75%) Aantal kinderen die sporten in verenigingsverband (90%) Aantal kinderen die sporten in competitieverband (68%) Geregistreerde talenten en topsporters / coaches Ouders Supporters Organisatie Om die omgeving te kunnen faciliteren, wordt onder meer gewerkt vanuit de structuur van Platforms. Deze Platforms hebben ieder een eigen aandachtsgebied, zoals ondersteuning van de sporter en zijn/haar netwerk, business, fondswerving, marketing, media, innovatie, international affairs, verenigingsondersteuning, enz. Samen creëren de Platforms belangrijke (rand)voorwaarden om te komen tot een excellerende sportomgeving in Limburg en om deze omgeving verder uit te bouwen, te versterken en een internationale (marketing)dimensie te geven. Platforms: - Topsport Academie, waar de opleiding tot topsporter plaatsvindt - Kids Arena, het informatieplatform voor de Limburgse kinderen met een (sportieve)droom. - Topsport Expertise & Innovatie Centrum (TEIC) met state off the art faciliteiten van internationale allure enerzijds en innovatieve productontwikkeling anderzijds. - TopSupport, het support centre voor trainingscentra (bonden), topsportverenigingen en Base Camps. - Ouderplatform, waar ouders van (aankomende) talenten en topsporters worden geïnformeerd en begeleid. - Coachplatform, het platform voor kennisdeling en bijscholing. - Sport Congres en Event Centre, haalt internationale congressen en evenementen naar Limburg. - Sport Business Centre, het platform voor (inter)nationaal zaken doen in en rond de sport. - Sport Culture Centre, zorgt voor de verbinding tussen cultuur en sport. - Sport Media Centre, draagt zorg voor een optimale communicatie. - Sport Marketing Centre, vermarkt de (top)sport in Limburg. - International affairs, legt de internationale verbindingen. - Topsport Talentenfonds, genereert middelen voor de talenten en topsporters. 6 7

5 6. Strategische doelen 7. Effecten 9. Monitoring Op basis van bovenstaande missie en ambitie zijn de volgende strategische doelen voor de periode geformuleerd: 1. Limburgse talenten en topsporters zijn succesvol en behalen medailles (internationaal en nationaal) 2. Jonge sporters kunnen zich in Limburg ontwikkelen tot succesvolle topsporters 3. Bonden vestigen Regionale en Nationale trainingscentra in Limburg 4. Rio 2016 als inspiratiebron voor iedere Limburg op zijn of haar manier en niveau. 5. Topsport als kraamkamer voor innovatie en (sport)wetenschap, om zo economische kansen voor Limburgse en in Limburg gevestigde bedrijven te creëren 6. Kennis en nieuwe kennis uit de sport verbinden met andere domeinen zoals onder meer onderwijs, bedrijfsleven, zorg, overheid en cultuur. 7. Bijdrage leveren aan de doelen van de Limburgse Olympische Ambitie (LOA) en daarmee het verstevigen van het gedachtegoed Go for Gold 8. Het stimuleren van uitwisselingsprojecten en werkbezoeken rond een sociaal project in Rio de Janeiro, in de domeinen sport, zorg, onderwijs, toerisme, overheid en bedrijfsleven, met als doel kennisuitwisseling 9. Verstevigen positie en imago Limburg binnen nationale en internationale (sport)netwerken door (inter)nationale evenementen en congressen naar Limburg te halen, met als spin-off economische impulsen voor en in Limburg 10. Gelden genereren voor het Topsporttalentenfonds, waardoor Limburgse en in Limburg sportende topsporters en toptalenten betere kansen krijgen om zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen in 2016 in Rio de Janeiro. De aanpak en werkwijze van Topsport Limburg levert, samen met andere majeure projecten in Limburg, een bijdrage aan de volgende effecten: - meer (inter)nationale sporters en teams gebruiken Limburg als trainingslocatie c.q. nationale sportbonden willen hun nationaal trainingscentrum in Limburg vestigen - (sterker) binden van partijen aan de sport in Limburg, zodat er meer wordt geïnvesteerd in talentontwikkeling en faciliteiten - waardering voor en trots op Limburgers die een (top)sportprestatie leveren of een prestatie die gelieerd is aan sport - vergroten interesse en motivering om (meer) te gaan bewegen en sporten (hogere sportparticipatie), zodat Limburg als provincie een sportiever imago krijgt en er gezondheidswinst wordt geboekt - meer investeringen in sport op alle fronten: breedtesport, evenementen, talentontwikkeling, topsport, innovatie En de volgende afgeleide effecten: - studenten uit Limburg die elders studeren, keren na hun studie terug naar Limburg - studenten uit de rest van Nederland (en buitenland) willen graag in Limburg studeren - Limburgse bedrijven zijn aantrekkelijk voor werknemers van ook buiten de provincie - bedrijven willen zich graag vestigen in Limburg De synergie van deze effecten geeft een krachtige impuls aan de (inter) nationale positionering van Limburg als een aantrekkelijke woon-, werk-, leef- en sportomgeving. 8. Resultaten Topsport Limburg stelt jaarlijks op basis van de resultaten van het voorafgaande jaar en in overleg met haar partners de resultaatverplichtingen voor het nieuwe jaar vast. Het doel van de monitor is enerzijds resultaat te boeken en rekenschap af te leggen en anderzijds te leren, te verbeteren en tijdig bij te sturen. Op de volgende elementen zal de monitoring plaatsvinden: - zijn de beoogde strategische doelstellingen bereikt (monitor op effecten outcom/output)? - wat is gedaan om de doelen te bereiken en welke voortgang is er in de platforms (monitor op voortgang - proces)? - wat is ingezet om de doelen te bereiken (monitor op ingezette menskracht en financiën - input)? Indicatoren - aantal geregistreerde talenten en topsporters - faciliteitennetwerk (kwantitatief/verdeling) - kwaliteit faciliteitennetwerk - positie nationale ranking talenten - aantal deelnemers NK s, EK s, WK s en OS - aantal medailles NK s, EK s, WK s en OS - aantal geregistreerde I Go for Gold Kids - aantal contactmomenten met ouders - aantal contactmomenten met coaches - aantal Nationale en Regionale Trainingscentra - aantal deelnemers Base Camp - aantal contactmomenten topsportverenigingen - aantal partnerships buitenlandse bonden - financiële middelen in het TopsportTalentenfonds - aantal buitenlandse investeerders - aantal beschikbaar gestelde tenders en vacatures - economische spin-off tenders/vacatures - aantal (sport gerelateerde)congressen - economische spin-off (sport gerelateerde) congressen - aantal topsportevenementen - economische spin-off topsportevenementen - economische spin-off van een leven lang sporten 8 9

6 10. Rio 2016 Zoals in de inleiding al aangegeven, gebruikt Topsport Limburg de Olympische Spelen om te bouwen aan een excellerende omgeving voor (jonge) sporters met een gouden droom en als inspirerend internationaal platform om de domeinen onderwijs, zorg, economie en overheid sterk(er) te verbinden aan sport. Voor de komende jaren betekent dit dat we ons focussen op Rio Dit kleuren we thematisch in door te kiezen voor één pay-off, namelijk: Paixão. Paixão staat voor passie. Passie is immers belangrijk in onze samenleving. Zonder passie kom je niet ver. Passie van kinderen is de basis voor onze toekomst. We willen dan ook de passie van Rio verbinden met de passie in onze samenleving. Passie voor sport, passie voor cultuur, passie voor zakendoen, etc. Met een focuspunt (Rio 2016) en een thema (Paixão) gaat Topsport Limburg de komende jaren invulling geven aan een programma, waarmee de doelen en effecten kunnen worden nagestreefd. Het programma is gericht op het leggen van verbindingen tussen Rio en Limburg in de domeinen sport, zorg, onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Door die krachtige verbindingen zullen meer partners zich verbonden (gaan) voelen met Topsport Limburg en het Rio programma. Dat moet leiden tot meer financiële middelen voor Topsport Limburg om haar kerntaken uit te voeren en om talenten en sporters te ondersteunen via het Topsport Talentenfonds. Op deze wijze wordt niet alleen inhoudelijk, maar ook financieel synergie nagestreefd tussen de kernactiviteiten van Topsport Limburg en het Rio 2016 programma. Denk daarbij aan: - het organiseren van studiereizen naar Rio/Brazilië - het organiseren van handelsmissies naar Rio/Brazilië - het opzetten van een sociaal project voor kinderen, waarbij onder meer gebruik wordt gemaakt van lespakketten in het kader van I Go for Gold - het inzetten van tal van communicatiemiddelen (social media, website, Enzines) en de Limburg Olympic Bus die de look & feel van Rio 2016 en het thema Paixão zal krijgen - het inrichten van Limburg Lounges op locaties en bij (sport)evenementen in binnen- en buitenland die voor Limburg van belang zijn, waardoor partners de gelegenheid krijgen om business te genereren. Bijvoorbeeld SportAccord en het WK voetbal 2014, dat ook in Brazilië (en Rio) plaatsvindt. - crowd funding projecten om sporters te ondersteunen - uitwisselingsprojecten in de domeinen sport, overheid, zorg, onderwijs, cultuur, toerisme en bedrijfsleven - TastyLimburg projecten in Rio om de smaak van Limburg te vermarkten - project rondom carnaval in Rio en Limburg Rode draad in het Rio 2016 programma is het sociaal project voor kinderen, dat van 2013 tot 2016 loopt. Topsport Limburg wil straatkinderen in een nader te bepalen sloppenwijk in Rio de kans geven hun sporttalenten te ontdekken en te ontwikkelen, zodat ze kunnen aansluiten bij de sportinfrastructuur in Rio. Nu is dat voor deze doelgroep onhaalbaar: ze hebben niet de faciliteiten en de middelen om te kunnen sporten (op voetbal na), en al helemaal niet binnen de bestaande sportinfrastructuur. Topsport Limburg wil samenwerken met een bestaande organisatie in Rio, die met behulp van Limburg (kennis, faciliteiten, middelen) straatkinderen perspectief kan bieden aan de hand van sport. Kinderen moeten de kans krijgen om te ontdekken voor welke tak van sport ze aanleg hebben, wat ze leuk vinden en ook ervaren dat sport hen eigenwaarde kan geven. Zoals kinderen in Limburg de kans krijgen om hun (sport)dromen te verwezenlijken, zo moeten kinderen in de sloppenwijken die kans ook krijgen. Noem het een soort sporttalentenschool in een sloppenwijk. Topsport Limburg en haar partners willen dus tijdens de vier jaar durende Olympische campagne vooral veel brengen naar de straatkinderen in de sloppenwijken. De return on investment voor Limburg (het halen ) is dat om het project heen een community wordt gebouwd waarin Limburgse bedrijven, scholen (thematische lespakketten, uitwisselingen), zorginstellingen, overheden, sportorganisaties een netwerk kunnen opbouw met Braziliaanse bedrijven, scholen, instellingen, overheden en sportorganisaties. Dat netwerk moet leiden tot zakelijke contacten en kansen, uitwisseling van kennis, ervaring en mensen, enz. Daarin zit ook een belangrijke legitimering voor de partners van Topsport Limburg om te participeren in deze campagne. Die legitimering is tweeledig: zakelijk (businesskansen) én sociaalmaatschappelijk (straatkinderen sportkansen geven). De Rio-campagne krijgt zowel een Braziliaanse als Limburgse ambassadeur. De bedoeling is dat Romario de Braziliaanse ambassadeur wordt en Stan Valckx de Limburgse pleitbezorger. Romario en Valckx hebben samen gespeeld bij PSV en kennen elkaar sindsdien. Stan Valckx is bovendien vanaf het begin één van de ambassadeurs van het Olympisch Steunpunt (nu Topsport Limburg) en Romario één van de ambassadeurs van de Olympische Spelen en WK voetbal in Rio

7 Topsport Limburg Postadres : Postbus 384 Postcode : 6130 AJ Plaats : Sittard - Geleen Telefoon : / Website : Bezoekadres: Milaanstraat 120, Sittard

Sportbeleid dat rendeert in Flevoland

Sportbeleid dat rendeert in Flevoland http://www.google.nl/imgres?q=triathlon+flevoland&hl=nl&sa=x&biw=1120&bih=620&tbm =isch&prmd=imvns&tbnid=3bbicpw8vff_cm:&imgrefurl=http://crawler.dipity.com/tickr/fl ickr_almere/&docid=e1dplow0b_1xjm&gurl=http://static.flickr.com/3096/2822578644_2d

Nadere informatie

Kernsportplan Hockey 2011-2016 Provincie Noord-Brabant

Kernsportplan Hockey 2011-2016 Provincie Noord-Brabant Kernsportplan Hockey 2011-2016 Provincie Noord-Brabant Auteur Sportservice Noord-Brabant, Olympisch Netwerk Brabant Datum April 2011 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding 5 1. Brabant Hockeyland 6 1.1

Nadere informatie

BELEID MET EFFECT. Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND

BELEID MET EFFECT. Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND BELEID MET EFFECT Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Terugblik 4 3. Huidige situatie en positie 5 4. Missie en visie 6 5. Hoofdthema

Nadere informatie

Evaluatie sportinnovatie in Nederland

Evaluatie sportinnovatie in Nederland 26 september 2013 Evaluatie sportinnovatie in Nederland Evaluatie periode 2006-2013 www.technopolis-group.com Evaluatie Sportinnovatie in Nederland Evaluatie periode 2006-2013 technopolis group, juli 2013

Nadere informatie

Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016

Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016 Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016 Foto s Lars van den Brink Eric Brinkhorst Barbara Kerkhof ANP Vormgeving Raimond Hof, Hofcommunicatie Copyright

Nadere informatie

Organisatie in Beweging 2011-2015

Organisatie in Beweging 2011-2015 1 Organisatie in Beweging 2011-2015 2 Inhoud SportZeeland 4 De Organisatie 7 Strategisch Beleidskader 10 SportZeeland: Advies- en Kenniscentrum Sport 20 Van drinken uit de subsidiekraan naar zwemmen in

Nadere informatie

Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen

Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen Marieke de Groot Paul Duijvestijn Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina

Inhoudsopgave Pagina NTFU JAARPLAN 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten 4 2.1. Missie & visie 4 2.2. Zes pijlers en bijbehorende thema s 4 3. Marktpositie binnen de (wieler)sport vergroten 6 3.1. Wielersportevenementen

Nadere informatie

OVERLEVENISMEEDOEN. Ook in de Sport!

OVERLEVENISMEEDOEN. Ook in de Sport! OVERLEVENISMEEDOEN Ook in de Sport! Notitie Sportraad Apeldoorn (VSA) over de toekomstige sportinfrastructuur gemeente Apeldoorn, mei 2013 2 3 Inhoud Hoofdstuk 1: Inleiding pagina 5 Hoofdstuk 2: Samenvatting

Nadere informatie

Topsport in Alkmaar sportstad

Topsport in Alkmaar sportstad Topsport in Alkmaar sportstad Hoe topsport een rol kan spelen bij het profileren van Alkmaar als sportstad. Door Suzanne Thierry In opdracht van Sportbureau-Alkmaar Colofon Titel: Topsport in Alkmaar sportstad

Nadere informatie

Kennis- en innovatieagenda sport 2015-2020

Kennis- en innovatieagenda sport 2015-2020 Kennis- en innovatieagenda sport 2015-2020 HET VOORWOORD Eind 2014 kreeg ik vanuit het ministerie van VWS de vraag of ik voorzitter Het Topteam constateert dat we voor sportinnovaties nog een grote inhaalslag

Nadere informatie

ambitieakkoord stichting jongeren op gezond gewicht

ambitieakkoord stichting jongeren op gezond gewicht akkoord stichting jongeren op gezond gewicht De stichting Jongeren Op Gezond Gewicht en haar partners verbinden zich met dit akkoord gezamenlijk, elk vanuit de eigen verantwoordelijkheid, in de periode

Nadere informatie

Volleybal Agenda 2013-2016

Volleybal Agenda 2013-2016 Volleybal 2013-2016 Agenda Beste lezer, Met trots presenteren we u de Volleybal Agenda 2013-2016. Inleiding Dit plan is tot stand gekomen met hulp van vele mensen die op diverse wijzen betrokken zijn bij

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan 2015-2019. Bewust, Bekwaam, Betekenisvol. Bewust, Bekwaam, Betekenisvol

Strategisch beleidsplan 2015-2019. Bewust, Bekwaam, Betekenisvol. Bewust, Bekwaam, Betekenisvol Strategisch beleidsplan 2015-2019 Bewust, Bekwaam, Betekenisvol Bewust, Bekwaam, Betekenisvol I Zijn wie je bent. Dat is geluk. I Erasmus 4 In dit strategisch beleidsplan beschrijven wij de richting waarin

Nadere informatie

JAARPLAN 2015. documentversie KNRB Bestuur d.d. 6 november 2014. AV d.d. 15november 14 Bijlage Agendapunt X

JAARPLAN 2015. documentversie KNRB Bestuur d.d. 6 november 2014. AV d.d. 15november 14 Bijlage Agendapunt X JAARPLAN 2015 documentversie KNRB Bestuur d.d. 6 november 2014 AV d.d. 15november 14 Bijlage Agendapunt X Inhoudsopgave JAARPLAN 2015... 1 Inhoudsopgave... 2 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 5 Organisatie

Nadere informatie

STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst"

STRATEGIENOTA 2015-2019 Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst" Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Voorwoord 1 Hoofdstuk 2 Stichting Catent. Ontwikkelen met passie 2 2.1 Inleiding 2 2.2 Missie 2 2.3 Identiteit

Nadere informatie

PRODUCTENBOEK. SPORT en BEWEGEN. Maastricht Sp rt beweegt de stad. www.maastrichtsport.nl

PRODUCTENBOEK. SPORT en BEWEGEN. Maastricht Sp rt beweegt de stad. www.maastrichtsport.nl PRODUCTENBOEK SPORT en BEWEGEN Maastricht Sp rt beweegt de stad www.maastrichtsport.nl VOORWOORD Elke week beleven duizenden Maastrichtenaren het plezier van sporten. Sport en bewegen houdt je fit en gezond

Nadere informatie

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie.

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie. DE SUCCESFORMULE: Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie Toekomstbestendig NJR het Bureau is het jongerenadviesbureau voor professionals over jongeren. NJR het Bureau ontwikkelt: ǃ Beleidsadvies

Nadere informatie

DE KNSB OP WEG NAAR 2020 STRATEGISCH PLAN

DE KNSB OP WEG NAAR 2020 STRATEGISCH PLAN DE KNSB OP WEG NAAR 2020 STRATEGISCH PLAN 2 INHOUDSOPGAVE InleidING 6 AnalySE 10 VISIE 20 MISSIE 26 Strategische keuzes 27 Meerjarenplan 2012-2016 30 Bijlage 1 BronvermeldING 35 3 4 1. INLEIDING MET EEN

Nadere informatie

6. MEERJAREN- PLAN 2012-2016

6. MEERJAREN- PLAN 2012-2016 6. MEERJAREN- PLAN 2012-2016 In het licht van de analyse, visie, missie en strategische keuzes wordt in dit laatste hoofdstuk het meerjarenplan uiteen gezet. Dit spitst zich per thema toe op de vraag wat

Nadere informatie

Colofon Sport beweegt kinderen vooruit Onderzoek naar het sportgedrag onder de basisschoolleerlingen van de gemeente Uden

Colofon Sport beweegt kinderen vooruit Onderzoek naar het sportgedrag onder de basisschoolleerlingen van de gemeente Uden Colofon Titel: Ondertitel: Onderwijsinstelling: Opleiding: Afstudeerbegeleider: Opdrachtgever: Contactpersoon: Sport beweegt kinderen vooruit Onderzoek naar het sportgedrag onder de basisschoolleerlingen

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Kadernota. Zorg voor Jeugd

Kadernota. Zorg voor Jeugd Kadernota Zorg voor Jeugd Juli 2013 1 Voorwoord Voor u ligt de Kadernota Zorg voor Jeugd. Deze nota gaat, in beleidstaal, over de 'transformatie Zorg voor Jeugd'. In gewone mensentaal gaat zij over de

Nadere informatie

Meerjarenagenda 2013-2016

Meerjarenagenda 2013-2016 Strategisch overleg Sport en Onderwijs Meerjarenagenda 2013-2016 Leden Strategisch overleg: Kees van Hardeveld, KNZB Ingrid Koppelman, NTTB Ton Meeles, KNVB Joëlle Staps, Nevobo Robert Jan Janssen, Friesland

Nadere informatie

JAARPLAN 2014. documentversie KNRB Bestuur d.d. 25 november 2013. AV d.d. 30 november 13 Bijlage Agendapunt 5

JAARPLAN 2014. documentversie KNRB Bestuur d.d. 25 november 2013. AV d.d. 30 november 13 Bijlage Agendapunt 5 JAARPLAN 2014 documentversie KNRB Bestuur d.d. 25 november 2013 AV d.d. 30 november 13 Bijlage Agendapunt 5 Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Algemeen...4 KNRB...4 Meerjarenambities...4 Activiteiten 2014...5

Nadere informatie

Scala in Bedrijf. Bedrijfsplan Scala Centrum voor de Kunsten. Bedrijfsplan Scala Pagina 1

Scala in Bedrijf. Bedrijfsplan Scala Centrum voor de Kunsten. Bedrijfsplan Scala Pagina 1 Scala in Bedrijf Centrum voor de Kunsten Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Introductie 3 3. Missie, Visie en Bedrijfscultuur 3 3.1 Missie 3 3.2 De Visie 3 3.3 Bedrijfscultuur 4 4. Markt, trends

Nadere informatie

Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing

Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing 26 juni 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 1.1 Typering Centre of Expertise... 2 2 Visie en beleid... 4 2.1 Voortgang positionering... 4 2.2 Voortgang

Nadere informatie

Visienotitie Beste Brede School West Beter, breder, best

Visienotitie Beste Brede School West Beter, breder, best Visienotitie Beste Brede School West Beter, breder, best Stadsdeel West Directie Strategie en Beleidsrealisatie Afdeling Talentontwikkeling November 2010-1 - Voorwoord In het coalitieakkoord West maakt

Nadere informatie

Dwars tegen de stroom in

Dwars tegen de stroom in Dwars tegen de stroom in Meerjarenbeleid 2014-2016 Bibliotheek Hengelo en Bibliotheek Hof van Twente Colofon Versie Definitief Datum update 09 2014 Auteur(s) Monic Gierveld Inhoudsopgave 1. Inleiding 3

Nadere informatie