Ambitieprogramma Limburg een excellerende omgeving voor jonge sporters met een gouden droom

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ambitieprogramma 2013-2016. Limburg 2016. een excellerende omgeving voor jonge sporters met een gouden droom"

Transcriptie

1 Ambitieprogramma Limburg 2016 een excellerende omgeving voor jonge sporters met een gouden droom

2 Inhoud 1. Inleiding Missie Ambitie Doelgroep Organisatie Strategische doelstellingen Effecten Resultaten Monitoring Rio Inleiding De maatschappelijke betekenis van sport is groter dan ooit en zal in de periode alleen maar toenemen. Sport, zowel participatie als prestatie, wordt steeds meer ingezet als middel en als doel om verschillende sociaal-maatschappelijke vraagstukken te ondersteunen en positief aan te jagen. Landelijk heeft dat een vertaling gekregen in onder meer het Olympisch Plan, dat ernaar streeft om heel Nederland op Olympisch niveau te krijgen. Sport in Nederland zal de komende jaren dan ook worden gekenmerkt door de volgende ontwikkelingen: - Sterkere verbinding sport met domeinen onderwijs, zorg, economie en overheid - Sport als aanjager voor maatschappelijke ontwikkelingen - Denken in gesloten ketens, waardoor een sportecosysteem zal ontstaan - Investeren in structureel presterende programma s - Verdere professionalisering van talentherkenning en transparant maken hoe geldstromen bijdragen aan een betere talentherkenning - Sportintelligence als nieuw expertisegebied - Uitbreiden aantal gespecialiseerde talentcoaches - Uitbreiden en verder professionaliseren van CTO s en NTC s tot excellerende omgevingen, met nadruk op kwaliteit - Versterken regionale infrastructuur om instroom naar CTO s en NTC s te optimaliseren - Sportagenda Verhogen sportparticipatie naar 75% Limburg heeft haar eigen Olympische Ambitie (LOA) om de provincie de komende jaren in de volle breedte naar Olympisch niveau te brengen en om een (internationale) excellerende (sport)omgeving te creëren waar iedere Limburger het beste uit zichzelf kan halen. Olympisch niveau en excellerende omgeving gaat in dit geval veel verder dan meer Limburgse sporters te laten deelnemen aan de Olympische Spelen. LOA moet Limburg in de volle breedte een impuls geven. Daarmee sluit Limburg aan bij de nationale ambities van het Olympisch Plan. Sport wordt ingezet als instrument om meer mensen in beweging en vitaler te krijgen, om jonge (sport)talenten betere kansen te bieden, om bedrijven te laten beschikken over fittere werknemers, en om meer inwoners kennis te laten maken met (top)sport. Limburg op Olympisch niveau moet leiden tot een aantrekkelijkere provincie om in te wonen, werken, sporten en recreëren. Kinderen groeien in Limburg op in provincie met Olympische Ambitie waar waardering is voor het beste uit jezelf halen. Dat begint bij wijze van spreken al bij de geboorte. Voor jonge kinderen is er een speels sportaanbod, waarin ze leren bewegen en waarin ze leren plezier te hebben in bewegen. Plezier is immers een belangrijke stimulans om iets te doen. Sportverenigingen anticiperen daarop door een aanbod te ontwikkelen voor kinderen van steeds jongere leeftijd. Niet presteren, maar participeren staat voorop. Als kinderen ouder worden, leren ze ook 2 3

3 om te presteren. Dat wil zeggen: presteren op hun eigen niveau, ongeacht het niveau. Voor kinderen wordt het zo een vanzelfsprekendheid dat ze hun grenzen proberen te verleggen. Dat doen ze op alle terreinen en alle fases in hun leven: school, vrije tijd, sport. Op dat moment gaat talentontwikkeling een rol spelen. Kinderen worden getest voor welke takken/vormen van sport zij de meeste aanleg hebben. Die testen worden vertaald in een advies op maat. Uiteraard blijft de keuze van het kind (en zijn ouders) bepalend, maar het is goed dat kinderen (en hun ouders) weten voor welke tak van sport ze de meeste aanleg hebben en de beste mogelijkheden om te excelleren. Het bewegingsonderwijs, de vakleerkrachten en de combinatiefunctionarissen spelen een belangrijke rol in talentherkenning, ook buiten de georganiseerde sport. De sportstructuur en -organisatie wordt dusdanig ingericht, dat Limburg het maximale uit kinderen haalt. Talentontwikkeling wordt in Limburg ook opgepakt en geïnspireerd door de inzet en beleving van topsporters. De lobby voor schoolsport en meer bewegingsonderwijs kan profiteren van de kennis en uitstraling van de topsport. Limburg vindt dat elk kind moet willen en kunnen sporten. Dit heeft een levenslang effect op het sportgedrag, en daarmee ook op het welzijn en de gezondheid, van kinderen maar ook later als ze volwassen zijn. Limburg wil de bewustwording vergroten dat sport en bewegen een vanzelfsprekend onderdeel is van een gezonde leefstijl. Daarmee wordt een stevig fundament gelegd voor een leven lang genieten van sport. Dit alles leidt tot een cultuur waarin kinderen opgroeien met sport en bewegen én presteren. I Go for Gold. En dat levert Limburg veel winst op. Topsport Limburg bouwt mee aan de benodigde excellerende omgeving en doet dat in het ritme van de vierjaarlijkse Olympische cyclus. De (top) sport richt zich immers ook op Olympische cycli. Dat heeft als grote meerwaarde dat de Olympische Spelen ook als inspiratiebron kunnen dienen. Niet alleen voor toptalenten en topsporters (presteren), maar ook voor kinderen en volwassenen (participeren). Daarnaast zijn de Spelen een inspirerend internationaal platform om de domeinen onderwijs, zorg, economie en overheid sterk(er) te verbinden aan sport. De praktijk heeft immers geleerd dat deze partijen zich graag associëren met het hoogste podium en de Spelen vertalen naar interne en externe campagnes. Kortom, de Olympische Spelen - in dit geval Rio worden dan ook een inspiratiebron voor iedere Limburger. Topsport Limburg gebruikt de Olympische Spelen dan ook om vierjaarlijks samen met partners verder te bouwen aan een excellerende omgeving in Limburg, waarin iedere partner investeert én het beste uit zichzelf kan halen. Daarmee draagt Topsport Limburg ook krachtig bij aan de doelen van de Limburgse Olympische Ambitie (LOA). 2. Missie Topsport Limburg biedt de jeugd in Limburg de mogelijkheid hun sportief ideaal te verwezenlijken in een omgeving met Olympische ambitie. 3. Ambitie Om bovenstaande missie te kunnen realiseren, heeft Limburg een excellerende (top-sport)omgeving nodig. Hoe ziet die excellerende omgeving eruit? - Talenten en topsporters kunnen hun opleiding tot topsporter optimaal verwezenlijken - Limburgse kinderen met een (sportieve)droom worden proactief geïnformeerd over hun kansen - NOC*NSF geaccrediteerde faciliteiten op medisch, maatschappelijk en sporttechnisch gebied voor sporters met een status - State off the art faciliteiten van internationale allure voor Topsporters en toptalenten - Euregionaal samenwerkingsverband rond topsport faciliteiten - Innovatieve productontwikkeling - Regionale en nationale trainingscentra Limburg Olympic Trainingscentra - Succesvolle topsportverenigingen - Aandacht voor ouders van (aankomende) talenten en topsporters - Internationale congressen en evenementen - Investeerders in (top)sport die zijn verzekerd van return on investment - 24/7 Communicatie over de (top)sport in Limburg - Provinciaal, nationaal en internationaal vermarkten van de (top)sport in Limburg - Internationale samenwerkingsverbanden - Activiteiten, projecten en events afgestemd met de partners uit onderwijs, zorg, bedrijfsleven, overheid en sport - Sportzone Limburg als voorbeeld en aanjager 4 5

4 4. Op wie richten we ons in de Limburgse samenleving? - Kinderen tussen 0 en 4 jaar Kinderen tussen 5 en 14 jaar Aantal kinderen die meer dan 40 keer per jaar sporten (75%) Aantal kinderen die sporten in verenigingsverband (90%) Aantal kinderen die sporten in competitieverband (68%) Geregistreerde talenten en topsporters / coaches Ouders Supporters Organisatie Om die omgeving te kunnen faciliteren, wordt onder meer gewerkt vanuit de structuur van Platforms. Deze Platforms hebben ieder een eigen aandachtsgebied, zoals ondersteuning van de sporter en zijn/haar netwerk, business, fondswerving, marketing, media, innovatie, international affairs, verenigingsondersteuning, enz. Samen creëren de Platforms belangrijke (rand)voorwaarden om te komen tot een excellerende sportomgeving in Limburg en om deze omgeving verder uit te bouwen, te versterken en een internationale (marketing)dimensie te geven. Platforms: - Topsport Academie, waar de opleiding tot topsporter plaatsvindt - Kids Arena, het informatieplatform voor de Limburgse kinderen met een (sportieve)droom. - Topsport Expertise & Innovatie Centrum (TEIC) met state off the art faciliteiten van internationale allure enerzijds en innovatieve productontwikkeling anderzijds. - TopSupport, het support centre voor trainingscentra (bonden), topsportverenigingen en Base Camps. - Ouderplatform, waar ouders van (aankomende) talenten en topsporters worden geïnformeerd en begeleid. - Coachplatform, het platform voor kennisdeling en bijscholing. - Sport Congres en Event Centre, haalt internationale congressen en evenementen naar Limburg. - Sport Business Centre, het platform voor (inter)nationaal zaken doen in en rond de sport. - Sport Culture Centre, zorgt voor de verbinding tussen cultuur en sport. - Sport Media Centre, draagt zorg voor een optimale communicatie. - Sport Marketing Centre, vermarkt de (top)sport in Limburg. - International affairs, legt de internationale verbindingen. - Topsport Talentenfonds, genereert middelen voor de talenten en topsporters. 6 7

5 6. Strategische doelen 7. Effecten 9. Monitoring Op basis van bovenstaande missie en ambitie zijn de volgende strategische doelen voor de periode geformuleerd: 1. Limburgse talenten en topsporters zijn succesvol en behalen medailles (internationaal en nationaal) 2. Jonge sporters kunnen zich in Limburg ontwikkelen tot succesvolle topsporters 3. Bonden vestigen Regionale en Nationale trainingscentra in Limburg 4. Rio 2016 als inspiratiebron voor iedere Limburg op zijn of haar manier en niveau. 5. Topsport als kraamkamer voor innovatie en (sport)wetenschap, om zo economische kansen voor Limburgse en in Limburg gevestigde bedrijven te creëren 6. Kennis en nieuwe kennis uit de sport verbinden met andere domeinen zoals onder meer onderwijs, bedrijfsleven, zorg, overheid en cultuur. 7. Bijdrage leveren aan de doelen van de Limburgse Olympische Ambitie (LOA) en daarmee het verstevigen van het gedachtegoed Go for Gold 8. Het stimuleren van uitwisselingsprojecten en werkbezoeken rond een sociaal project in Rio de Janeiro, in de domeinen sport, zorg, onderwijs, toerisme, overheid en bedrijfsleven, met als doel kennisuitwisseling 9. Verstevigen positie en imago Limburg binnen nationale en internationale (sport)netwerken door (inter)nationale evenementen en congressen naar Limburg te halen, met als spin-off economische impulsen voor en in Limburg 10. Gelden genereren voor het Topsporttalentenfonds, waardoor Limburgse en in Limburg sportende topsporters en toptalenten betere kansen krijgen om zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen in 2016 in Rio de Janeiro. De aanpak en werkwijze van Topsport Limburg levert, samen met andere majeure projecten in Limburg, een bijdrage aan de volgende effecten: - meer (inter)nationale sporters en teams gebruiken Limburg als trainingslocatie c.q. nationale sportbonden willen hun nationaal trainingscentrum in Limburg vestigen - (sterker) binden van partijen aan de sport in Limburg, zodat er meer wordt geïnvesteerd in talentontwikkeling en faciliteiten - waardering voor en trots op Limburgers die een (top)sportprestatie leveren of een prestatie die gelieerd is aan sport - vergroten interesse en motivering om (meer) te gaan bewegen en sporten (hogere sportparticipatie), zodat Limburg als provincie een sportiever imago krijgt en er gezondheidswinst wordt geboekt - meer investeringen in sport op alle fronten: breedtesport, evenementen, talentontwikkeling, topsport, innovatie En de volgende afgeleide effecten: - studenten uit Limburg die elders studeren, keren na hun studie terug naar Limburg - studenten uit de rest van Nederland (en buitenland) willen graag in Limburg studeren - Limburgse bedrijven zijn aantrekkelijk voor werknemers van ook buiten de provincie - bedrijven willen zich graag vestigen in Limburg De synergie van deze effecten geeft een krachtige impuls aan de (inter) nationale positionering van Limburg als een aantrekkelijke woon-, werk-, leef- en sportomgeving. 8. Resultaten Topsport Limburg stelt jaarlijks op basis van de resultaten van het voorafgaande jaar en in overleg met haar partners de resultaatverplichtingen voor het nieuwe jaar vast. Het doel van de monitor is enerzijds resultaat te boeken en rekenschap af te leggen en anderzijds te leren, te verbeteren en tijdig bij te sturen. Op de volgende elementen zal de monitoring plaatsvinden: - zijn de beoogde strategische doelstellingen bereikt (monitor op effecten outcom/output)? - wat is gedaan om de doelen te bereiken en welke voortgang is er in de platforms (monitor op voortgang - proces)? - wat is ingezet om de doelen te bereiken (monitor op ingezette menskracht en financiën - input)? Indicatoren - aantal geregistreerde talenten en topsporters - faciliteitennetwerk (kwantitatief/verdeling) - kwaliteit faciliteitennetwerk - positie nationale ranking talenten - aantal deelnemers NK s, EK s, WK s en OS - aantal medailles NK s, EK s, WK s en OS - aantal geregistreerde I Go for Gold Kids - aantal contactmomenten met ouders - aantal contactmomenten met coaches - aantal Nationale en Regionale Trainingscentra - aantal deelnemers Base Camp - aantal contactmomenten topsportverenigingen - aantal partnerships buitenlandse bonden - financiële middelen in het TopsportTalentenfonds - aantal buitenlandse investeerders - aantal beschikbaar gestelde tenders en vacatures - economische spin-off tenders/vacatures - aantal (sport gerelateerde)congressen - economische spin-off (sport gerelateerde) congressen - aantal topsportevenementen - economische spin-off topsportevenementen - economische spin-off van een leven lang sporten 8 9

6 10. Rio 2016 Zoals in de inleiding al aangegeven, gebruikt Topsport Limburg de Olympische Spelen om te bouwen aan een excellerende omgeving voor (jonge) sporters met een gouden droom en als inspirerend internationaal platform om de domeinen onderwijs, zorg, economie en overheid sterk(er) te verbinden aan sport. Voor de komende jaren betekent dit dat we ons focussen op Rio Dit kleuren we thematisch in door te kiezen voor één pay-off, namelijk: Paixão. Paixão staat voor passie. Passie is immers belangrijk in onze samenleving. Zonder passie kom je niet ver. Passie van kinderen is de basis voor onze toekomst. We willen dan ook de passie van Rio verbinden met de passie in onze samenleving. Passie voor sport, passie voor cultuur, passie voor zakendoen, etc. Met een focuspunt (Rio 2016) en een thema (Paixão) gaat Topsport Limburg de komende jaren invulling geven aan een programma, waarmee de doelen en effecten kunnen worden nagestreefd. Het programma is gericht op het leggen van verbindingen tussen Rio en Limburg in de domeinen sport, zorg, onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Door die krachtige verbindingen zullen meer partners zich verbonden (gaan) voelen met Topsport Limburg en het Rio programma. Dat moet leiden tot meer financiële middelen voor Topsport Limburg om haar kerntaken uit te voeren en om talenten en sporters te ondersteunen via het Topsport Talentenfonds. Op deze wijze wordt niet alleen inhoudelijk, maar ook financieel synergie nagestreefd tussen de kernactiviteiten van Topsport Limburg en het Rio 2016 programma. Denk daarbij aan: - het organiseren van studiereizen naar Rio/Brazilië - het organiseren van handelsmissies naar Rio/Brazilië - het opzetten van een sociaal project voor kinderen, waarbij onder meer gebruik wordt gemaakt van lespakketten in het kader van I Go for Gold - het inzetten van tal van communicatiemiddelen (social media, website, Enzines) en de Limburg Olympic Bus die de look & feel van Rio 2016 en het thema Paixão zal krijgen - het inrichten van Limburg Lounges op locaties en bij (sport)evenementen in binnen- en buitenland die voor Limburg van belang zijn, waardoor partners de gelegenheid krijgen om business te genereren. Bijvoorbeeld SportAccord en het WK voetbal 2014, dat ook in Brazilië (en Rio) plaatsvindt. - crowd funding projecten om sporters te ondersteunen - uitwisselingsprojecten in de domeinen sport, overheid, zorg, onderwijs, cultuur, toerisme en bedrijfsleven - TastyLimburg projecten in Rio om de smaak van Limburg te vermarkten - project rondom carnaval in Rio en Limburg Rode draad in het Rio 2016 programma is het sociaal project voor kinderen, dat van 2013 tot 2016 loopt. Topsport Limburg wil straatkinderen in een nader te bepalen sloppenwijk in Rio de kans geven hun sporttalenten te ontdekken en te ontwikkelen, zodat ze kunnen aansluiten bij de sportinfrastructuur in Rio. Nu is dat voor deze doelgroep onhaalbaar: ze hebben niet de faciliteiten en de middelen om te kunnen sporten (op voetbal na), en al helemaal niet binnen de bestaande sportinfrastructuur. Topsport Limburg wil samenwerken met een bestaande organisatie in Rio, die met behulp van Limburg (kennis, faciliteiten, middelen) straatkinderen perspectief kan bieden aan de hand van sport. Kinderen moeten de kans krijgen om te ontdekken voor welke tak van sport ze aanleg hebben, wat ze leuk vinden en ook ervaren dat sport hen eigenwaarde kan geven. Zoals kinderen in Limburg de kans krijgen om hun (sport)dromen te verwezenlijken, zo moeten kinderen in de sloppenwijken die kans ook krijgen. Noem het een soort sporttalentenschool in een sloppenwijk. Topsport Limburg en haar partners willen dus tijdens de vier jaar durende Olympische campagne vooral veel brengen naar de straatkinderen in de sloppenwijken. De return on investment voor Limburg (het halen ) is dat om het project heen een community wordt gebouwd waarin Limburgse bedrijven, scholen (thematische lespakketten, uitwisselingen), zorginstellingen, overheden, sportorganisaties een netwerk kunnen opbouw met Braziliaanse bedrijven, scholen, instellingen, overheden en sportorganisaties. Dat netwerk moet leiden tot zakelijke contacten en kansen, uitwisseling van kennis, ervaring en mensen, enz. Daarin zit ook een belangrijke legitimering voor de partners van Topsport Limburg om te participeren in deze campagne. Die legitimering is tweeledig: zakelijk (businesskansen) én sociaalmaatschappelijk (straatkinderen sportkansen geven). De Rio-campagne krijgt zowel een Braziliaanse als Limburgse ambassadeur. De bedoeling is dat Romario de Braziliaanse ambassadeur wordt en Stan Valckx de Limburgse pleitbezorger. Romario en Valckx hebben samen gespeeld bij PSV en kennen elkaar sindsdien. Stan Valckx is bovendien vanaf het begin één van de ambassadeurs van het Olympisch Steunpunt (nu Topsport Limburg) en Romario één van de ambassadeurs van de Olympische Spelen en WK voetbal in Rio

7 Topsport Limburg Postadres : Postbus 384 Postcode : 6130 AJ Plaats : Sittard - Geleen Telefoon : / Website : Bezoekadres: Milaanstraat 120, Sittard

Limburgse Olympische Ambitie (LOA) Heel Limburg op Olympisch niveau

Limburgse Olympische Ambitie (LOA) Heel Limburg op Olympisch niveau Limburgse Olympische Ambitie (LOA) Heel Limburg op Olympisch niveau Limburgse Olympische Ambitie: met sporten en bewegen, zowel als doel en/of als middel, in de volle breedte een optimaal vestigingsklimaat

Nadere informatie

BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS VOORWAARDEN

BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS VOORWAARDEN NTFU JAARPLAN 2015 BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS MARKTPOSITIE BELANGENBEHARTIGING VOORWAARDEN STERKE BONDSORGANISATIE INNOVATIEF HANDELEN NAAMSBEKENDHEID

Nadere informatie

Regionale Talentontwikkeling

Regionale Talentontwikkeling Regionale Talentontwikkeling 1 Kaders Regionale Talentontwikkeling Instroomprogramma s voor Talenten onder regie van de sportbond 1.1 Inleiding Het Masterplan Talentontwikkeling heeft voor een enorme impuls

Nadere informatie

Talent inspireert Bouw mee aan een sportieve en culturele regio

Talent inspireert Bouw mee aan een sportieve en culturele regio Talent inspireert Bouw mee aan een sportieve en culturele regio STERA De Stichting Top Events regio Alkmaar (STERA) stimuleert talentontwikkeling. Dit doet de stichting door top-events naar de regio Alkmaar

Nadere informatie

SAMEN WERKEN AAN DE OLYMPISCHE AMBITIE IN OVERIJSSEL

SAMEN WERKEN AAN DE OLYMPISCHE AMBITIE IN OVERIJSSEL 90 1 SAMEN WERKEN AAN DE OLYMPISCHE AMBITIE IN OVERIJSSEL Beleidsplan 2012 2014 Stichting Topsport Overijssel/Regio Twente 90 2 90 3 Beleidsplan 2012 2014 Stichting Topsport Overijssel/Regio Twente INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studeren en sporten Centrum voor Topsport en Onderwijs Eindhoven

Studeren en sporten Centrum voor Topsport en Onderwijs Eindhoven Studeren en sporten Centrum voor Topsport en Onderwijs Eindhoven Aanleiding Ambitie Nederlandse sport en overheid: - Nederland bij de Top 10 van de wereld - Nederland op Olympisch niveau in 2016 Minimaal

Nadere informatie

Olympische Spelen in Nederland. Olympisch Plan 2028

Olympische Spelen in Nederland. Olympisch Plan 2028 Olympische Spelen in Nederland Olympisch Plan 2028 Doel vandaag Twee ambitieuze plannen voor Nederland Ambitieus olympisch plan 2028 (2016 Nederland op olympisch niveau) Ambitieus agenda voor verbetering

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Koersplan. Highschool Eindhoven

Koersplan. Highschool Eindhoven Koersplan Highschool Eindhoven 1 Inleiding Frits Philips lyceum- mavo is een toekomstgerichte school met de focus op talentontwikkeling. Leerlingen krijgen volop de mogelijkheid om hun talenten te ontdekken

Nadere informatie

Scala college en Leonardo College worden Topsport Talentschool

Scala college en Leonardo College worden Topsport Talentschool Nieuwsbrief -7- mei 2011 Inhoudsopgave: Talentontwikkeling Scala college en Leonardo College worden Topsport Talentschool Beleidsbrief sport Waterpolo festival 2012 WOC meisjes < 15 jaar op stage naar

Nadere informatie

Alleen onder uitdrukkelijke voorwaarden dat er wordt gefuseerd met andere BVO s en de amateurclubs hierin meegaan.

Alleen onder uitdrukkelijke voorwaarden dat er wordt gefuseerd met andere BVO s en de amateurclubs hierin meegaan. Uitkomst stelling-3 Veel topsportclubs en betaald voetbalorganisaties in Limburg hebben de grootste moeite om het hoofd boven water te houden, met als gevaar dat ze hun niveau niet meer kunnen handhaven

Nadere informatie

GEEFT IEDERE ACHTERHOEKSE JONGERE VIA SPORT GOEDE ONTWIKKEL-

GEEFT IEDERE ACHTERHOEKSE JONGERE VIA SPORT GOEDE ONTWIKKEL- HUN EIGEN TOP TE HALEN! L E E R H E T B E S T E U I T J E Z E L F T E H A L E N WE ZIEN DE NOODZAAK EN KANSEN OM ONZE JEUGD IN DE ACHTERHOEK VIA SPORT EEN BETER ONTWIKKELKLIMAAT TE BIEDEN. OP SCHOOL, IN

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6 Index 1. Waar komen we vandaan? 1 2. Waar gaan we naartoe? 2 2.1 Missie 2 2.2 Visie 2 2.3 Doelstellingen 3 2.4 Strategie 4 2.4.1 Organisatie 4 2.4.2 Aanbod 4 2.4.3 Maatschappelijk rolmodel 4 2.4.4. Marketing

Nadere informatie

Geachte afgevaardigden,

Geachte afgevaardigden, Aan: Afgevaardigden Algemene Vergadering c.c.: Educatie Commissie Betreft: Stand van zaken Masterplan Educatie Van: Bestuur NBB Datum : 15 november 2012 Aantal pagina s: 5 Geachte afgevaardigden, Ongeveer

Nadere informatie

ONDERZOEK LEGACY LE GRAND DEPART TOUR DE FRANCE UTRECHT 2015. Lectoraat Praktijkgerichte Sportwetenschap

ONDERZOEK LEGACY LE GRAND DEPART TOUR DE FRANCE UTRECHT 2015. Lectoraat Praktijkgerichte Sportwetenschap ONDERZOEK LEGACY LE GRAND DEPART TOUR DE FRANCE UTRECHT 2015 Lectoraat Praktijkgerichte Sportwetenschap KENNISWERKPLAATS Sportbeleid en - ondernemerschap Sportbeleid: Magda Boven Valesca van Dijk Hiske

Nadere informatie

BIJLAGE 4. Aan: Algemene Vergadering 2011. Van: Bestuur KNRB Datum: 9 februari 2011. Betreft: Jaarplan 2011. Jaarplan 2011 KNRB 1

BIJLAGE 4. Aan: Algemene Vergadering 2011. Van: Bestuur KNRB Datum: 9 februari 2011. Betreft: Jaarplan 2011. Jaarplan 2011 KNRB 1 . BIJLAGE 4 Aan: Algemene Vergadering 2011 Van: Bestuur KNRB Datum: 9 februari 2011 Betreft: Jaarplan 2011 Jaarplan 2011 KNRB 1 Jaarplan 2011 THEMA / A Roeien heeft een sterk en positief profiel A.1 De

Nadere informatie

OP28 kapstok voor evenementen?

OP28 kapstok voor evenementen? OP28 kapstok voor evenementen? Sportservice Flevoland Gemeente Lelystad Sportservice Flevoland Mirjam Barth Harold Hofstra Martijn Postuma Programma 1. Even voorstellen (30 seconden) 2. OP28 wat is het

Nadere informatie

SportZeeland wil een gezonde actieve leefstijl stimuleren bij alle inwoners van Zeeland

SportZeeland wil een gezonde actieve leefstijl stimuleren bij alle inwoners van Zeeland SportZeeland wil een gezonde actieve leefstijl stimuleren bij alle inwoners van Zeeland Elke Zeeuw moet naar eigen mogelijkheden kunnen sporten en bewegen Hoofdtaken: Sportservice Sportpromotie Sportadvies

Nadere informatie

Edoc 1561309. Almere Kenniscentrum Talent [werktitel] Samenvatting projectplan. Investeringsprogramma Flevoland-Almere 2011 2015 (IFA-2)

Edoc 1561309. Almere Kenniscentrum Talent [werktitel] Samenvatting projectplan. Investeringsprogramma Flevoland-Almere 2011 2015 (IFA-2) Edoc 1561309 Almere Kenniscentrum Talent [werktitel] Samenvatting projectplan Investeringsprogramma Flevoland-Almere 2011 2015 (IFA-2) 1. Inleiding project De gemeente Almere wil de groeiopgave van de

Nadere informatie

AMBITIES HOLLAND FINTECH

AMBITIES HOLLAND FINTECH AMBITIES HOLLAND FINTECH 1 infrastructuur Holland FinTech streeft naar het creëren van transparantere, toegankelijke (digitale) financiële diensten en financiële van het allerbeste niveau door middel van

Nadere informatie

THIALF Waar sporthistorie wordt geschreven en resultaten tellen!

THIALF Waar sporthistorie wordt geschreven en resultaten tellen! THIALF Waar sporthistorie wordt geschreven en resultaten tellen! Een solide partner voor Friesland, Nederland en de rest van de schaatswereld September 2015 Index Legacy van Thialf Thialf staat voor Het

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Beleid Talentontwikkeling 2012-2020

Beleid Talentontwikkeling 2012-2020 Beleid Talentontwikkeling 2012-2020 Datum: Thursday 15 December 2011 Auteur: Boudewijn van Opstal en Jeroen Spaans Inhoudsopgave Aanleiding 1. Ambitie KNRB en doel talentontwikkeling 2. Begrippen 3. Visie

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

Federatie Oosterse Gevechtskunsten Jaarplan 2014

Federatie Oosterse Gevechtskunsten Jaarplan 2014 Federatie Oosterse Gevechtskunsten Woord Vooraf Het jaarplan 2014 bevat de activiteiten die voor 2014 de operationalisering zijn van de doelstellingen zoals deze zijn neergelegd in het Meerjarenbeleidsplan

Nadere informatie

Meer kracht voor sport. Hoe kunnen sportorganisaties en overheden verder professionaliseren en beter samenwerken?

Meer kracht voor sport. Hoe kunnen sportorganisaties en overheden verder professionaliseren en beter samenwerken? Meer kracht voor sport Hoe kunnen sportorganisaties en overheden verder professionaliseren en beter samenwerken? Twynstra Gudde en het veld van sport LANDELIJK Gezondheid NISB Sport instituten Olympisch

Nadere informatie

Jaarplan 2015 NWWB. "WIJ" zijn de BOND en een ieder draagt daar aan bij... U toch ook!!!!

Jaarplan 2015 NWWB. WIJ zijn de BOND en een ieder draagt daar aan bij... U toch ook!!!! Jaarplan 2015 NWWB Voorwoord Na het signaleren op de extra algemene ledenvergadering van 9 september j.l., bied ik u, vanuit een min of meer" tegendraadse" houding, namens het interim bestuur van de NWWB

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

High School Breda 2015-2016. Geeft talent een kans. By Graaf Engelbrecht

High School Breda 2015-2016. Geeft talent een kans. By Graaf Engelbrecht High School Breda 2015-2016 Geeft talent een kans By Graaf Engelbrecht Inleiding Graaf Engelbrecht staat bekent om haar sportprofiel binnen VO Breda. Als één van de eerste scholen in Nederland, biedt zij

Nadere informatie

HIGH PERFORMANCE WORKING

HIGH PERFORMANCE WORKING HIGH PERFORMANCE WORKING juni 2014 the next step van Het Nieuwe Werken VOORSTELLEN Marhinde Verkerk Harold Coenders Professioneel judoka Interieur architect AOS Nederland Directeur AOS Nederland Amateur

Nadere informatie

Mode Maastricht verbindt, ontwikkelt en etaleert.

Mode Maastricht verbindt, ontwikkelt en etaleert. Mode Maastricht verbindt, ontwikkelt en etaleert. Onze missie Waar wij voor staan Door het versterken van de signatuur van de Maastrichtse mode- en designsector in combinatie met de sterke reputatie

Nadere informatie

Jeugdprijs 2012 Pluim2012-2-Jeugdprijs.indd 1 13-09-12 17:35

Jeugdprijs 2012 Pluim2012-2-Jeugdprijs.indd 1 13-09-12 17:35 Jeugdprijs 2012 Pluim2012-2-Jeugdprijs.indd 1 13-09-12 17:35 Inhoud Jeugdprijs 2 Cliëntenbelang 3 Sportservice Amsterdam 4 Johan Cruyff Foundation 5 De 14 van Johan 6 Chris Vos 7 Elise Schöll 8 Kim Oostdijk

Nadere informatie

Talentontwikkeling in de vereniging Ewout Schröder

Talentontwikkeling in de vereniging Ewout Schröder Talentontwikkeling in de vereniging Ewout Schröder Ewout Schröder Positief Enthousiast Gedreven Theoretische kaders Wat is het doel van talentontwikkeling binnen jouw vereniging? Het te allen tijde (vroeg)tijdig

Nadere informatie

KNWU Beleidsplan MTB 2013-2016

KNWU Beleidsplan MTB 2013-2016 KNWU Beleidsplan MTB 2013-2016 Who-am-I? Han ten Hove namens cie Off Road, WT-4 trainer MTB specialisatie, Proces manager, jeugdtrainer Bar End, UCI team MPL Specialized, Expert WT opleidingen, Examinator

Nadere informatie

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN Sport & Business Sport & Coaching Roosendaal 2016-17 JOHAN CRUYFF COLLEGE UNIVERSITY INSTITUTE Johan Cruijff Oprichter In mijn ervaring bezitten sporters een

Nadere informatie

BIJLAGE 6. Aan: Algemene Vergadering 2012. Van: Bestuur KNRB Datum: 6 februari 2012. Betreft: Jaarplan KNRB 2012. Jaarplan 2012 KNRB 1

BIJLAGE 6. Aan: Algemene Vergadering 2012. Van: Bestuur KNRB Datum: 6 februari 2012. Betreft: Jaarplan KNRB 2012. Jaarplan 2012 KNRB 1 . BIJLAGE 6 Aan: Algemene Vergadering 2012 Van: Bestuur KNRB Datum: 6 februari 2012 Betreft: Jaarplan KNRB 2012 Jaarplan 2012 KNRB 1 Inleiding In 2009 heeft de KNRB het Meerjarenplan KNRB 2009-2012 Aan

Nadere informatie

Provinciaal blad 2008, 37

Provinciaal blad 2008, 37 Provinciaal blad 2008, 37 ISSN 0920-105X Verordening van provinciale staten van Utrecht van 23 juni 2008, 2008int220620 houdende tijdelijke regels voor subsidiëring van vernieuwende projecten gericht op

Nadere informatie

Topsportregeling UvA-HvA 2014-2015 TOPSPORTREGELING

Topsportregeling UvA-HvA 2014-2015 TOPSPORTREGELING TOPSPORTREGELING Het aantal studenten dat naast de ambitie om een opleiding te voltooien, een ambitie heeft om op hoog niveau activiteiten op sportgebied te ontwikkelen is de laatste jaren verhoogd. Om

Nadere informatie

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN Sport & Business Sport & Coaching Groningen 2016-17 JOHAN CRUYFF COLLEGE UNIVERSITY INSTITUTE Johan Cruijff Oprichter In mijn ervaring bezitten sporters een

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Taekwondo Bond Nederland

Jaarplan 2014 Taekwondo Bond Nederland Jaarplan 2014 Taekwondo Bond Nederland INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 1. Topsport 4 2. Wedstrijdsport 6 3. Breedtesport en sportparticipatie 6 4. Technische zaken en kadervorming 7 5. Communicatie, PR en marketing

Nadere informatie

Van de macht van management naar de kracht van leiderschap

Van de macht van management naar de kracht van leiderschap Van de macht van management naar de kracht van leiderschap Inez Sales Juni 2011 INHOUDSOPGAVE Leiderschap... 3 1. Leiderschap en management... 4 2. Leiderschapstijl ten behoeve van de klant... 5 3. Leiderschapstijl

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Amsterdam 2016-17 JOHAN CRUYFF UNIVERSITY INSTITUTE COLLEGE Johan Cruijff Oprichter In mijn ervaring bezitten sporters

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen EGH/ZHL november 2013 Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio STRATEGISCH PLAN 20152020 Excellent onderwijs voor een innovatieve regio introductie Met meer dan 10.000 studenten en ruim 800 medewerkers zijn we het grootste opleidingencentrum voor beroepsonderwijs

Nadere informatie

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP)

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) I/ Inleiding Het aantal kinderen en jongeren met ernstige psychische problemen is goed bekend. Zowel in Nederland als in andere landen

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

Actieve leefstijl, Sport & Handicap Samenwerking!

Actieve leefstijl, Sport & Handicap Samenwerking! Actieve leefstijl, Sport & Handicap Samenwerking! Nationaal Kenniscentrum Gehandicaptensport Van ambitie: naar missie Visie: sport en bewegen maakt mensen met een handicap fit voor het leven. Missie: zoveel

Nadere informatie

Gemeenten kunnen lokaal kiezen waarom ze voor Sportdorp kiezen en wat ze hierin belangrijk vinden.

Gemeenten kunnen lokaal kiezen waarom ze voor Sportdorp kiezen en wat ze hierin belangrijk vinden. Sportdorpen Limburg Wat is Sportdorp? Sportdorp is een samenwerkingsverband van sportverenigingen en andere lokale partijen in een dorpskern om inwoners vanuit hun eigen behoefte meer en vaker te laten

Nadere informatie

Van dromen... Finext. 72 Het Nieuwe Werken

Van dromen... Finext. 72 Het Nieuwe Werken Finext Finext is een club van hondertachtig mensen die diensten verlenen aan financiële afdelingen binnen profit en non-profit organisaties. Eén van de echte kenmerken van Finext is dat er geen regels

Nadere informatie

Voorstellen. Topsport 1. Naam 2. Coachervaring 3. Ervaring met mentale begeleiding 4. Wat voor type coach bent u? Voorstellen

Voorstellen. Topsport 1. Naam 2. Coachervaring 3. Ervaring met mentale begeleiding 4. Wat voor type coach bent u? Voorstellen Voorstellen Coachen: Aansluiten op Motivatie-stijl Rogier Hoorn sport- & prestatiepsycholoog VSPN drs. Rogier Hoorn sport- en prestatiepsycholoog VSPN SportsMind.nl Sinds 2003 praktijk Bussum en Papendal

Nadere informatie

Programmaplan Alkmaar Sportstad

Programmaplan Alkmaar Sportstad Programmaplan Alkmaar Sportstad Publieksversie uitvoeringsprogramma van de ambitienota Alkmaars Startsignaal voor de periode 2014-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Visie en doelstellingen 4 3. Programmalijnen

Nadere informatie

Learnings presentatie 1 MVO als integraal onderdeel van de club Samir Singh (Arsenal FC)

Learnings presentatie 1 MVO als integraal onderdeel van de club Samir Singh (Arsenal FC) Learnings presentatie 1 MVO als integraal onderdeel van de club Samir Singh (Arsenal FC) Arsenal in the Community is een afdeling binnen de club en voert diverse projecten uit, de Arsenal Foundation is

Nadere informatie

Woerden, datum 2011 Ons kenmerk: Doorkiesnummer: 0348-75 35 23

Woerden, datum 2011 Ons kenmerk: Doorkiesnummer: 0348-75 35 23 Olympic Council t.a.v. Program Office Olympisch Plan 2028 Postbus 302 6800 AH Arnhem Woerden, datum 2011 Ons kenmerk: Doorkiesnummer: 0348-75 35 23 Onderwerp: aanbiedingsbrief bijdrage onderwijssector

Nadere informatie

Special Heroes 17 juni 2015. Special Heroes is een samenwerkingsverband van NOC*NSF / PO-Raad / Onbeperkt Sportief

Special Heroes 17 juni 2015. Special Heroes is een samenwerkingsverband van NOC*NSF / PO-Raad / Onbeperkt Sportief Special Heroes 17 juni 2015 Special Heroes is een samenwerkingsverband van NOC*NSF / PO-Raad / Onbeperkt Sportief Doel en doelgroep van Special Heroes Aanleiding De sport- en beweegparticipatie van kinderen

Nadere informatie

Koers voor de toekomst

Koers voor de toekomst Koers voor de toekomst Er verandert veel in de wereld om ons heen. Neem alleen al de toenemende mobiliteit, of de economie die sterker lijkt dan ooit tevoren, en overal wordt gebouwd, en - om dichter in

Nadere informatie

Publieksversie Masterplan Talentontwikkeling 2006-2010. Talent Centraal

Publieksversie Masterplan Talentontwikkeling 2006-2010. Talent Centraal Publieksversie Masterplan Talentontwikkeling 2006-2010 Talent Centraal Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Inleiding 5 2 Uitdagingen in talentontwikkeling 6 3 Ruimte voor verbetering 8 4 Aanpak en activiteiten

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Taekwondo Bond Nederland

Jaarplan 2015 Taekwondo Bond Nederland Jaarplan 2015 Taekwondo Bond Nederland INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 1. Topsport 4 2. Wedstrijdsport 6 3. Breedtesport en sportparticipatie 6 4. Technische zaken en kadervorming 6 5. Communicatie, PR en marketing

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Groningen 2016-17 JOHAN CRUYFF UNIVERSITY INSTITUTE COLLEGE Maak van je passie voor sport je beroep Open Dagen www.hanze.nl/opendag

Nadere informatie

ambitieakkoord stichting jongeren op gezond gewicht

ambitieakkoord stichting jongeren op gezond gewicht akkoord stichting jongeren op gezond gewicht De stichting Jongeren Op Gezond Gewicht en haar partners verbinden zich met dit akkoord gezamenlijk, elk vanuit de eigen verantwoordelijkheid, in de periode

Nadere informatie

Essay Dordtologie. Een sportevenement specifiek voor Dordrecht. Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012

Essay Dordtologie. Een sportevenement specifiek voor Dordrecht. Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012 Essay Dordtologie Een sportevenement specifiek voor Dordrecht Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012 Inleiding Ik heb met plezier de cursus Dordtologie gevolgd. Allerlei onderwerpen zijn tijdens

Nadere informatie

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN Sport & Business: Medewerker Marketing & Communicatie Medewerker Evenementenorganisatie Nijmegen 2016-17 JOHAN CRUYFF COLLEGE UNIVERSITY INSTITUTE Johan Cruijff

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Tilburg 2016-17 JOHAN CRUYFF UNIVERSITY INSTITUTE COLLEGE Johan Cruijff Oprichter In mijn ervaring bezitten sporters

Nadere informatie

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020 Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Wil Zuidoost-Nederland als top innovatie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed

Nadere informatie

Klanten vinden, binden, boeien en behouden Realiseer, optimaliseer en registreer uw Social Media succes!

Klanten vinden, binden, boeien en behouden Realiseer, optimaliseer en registreer uw Social Media succes! Klanten vinden, binden, boeien en behouden Realiseer, optimaliseer en registreer uw Social Media succes! Social Media Ontzorging voor bedrijven en ondernemers MKB-ers met ambitie zien hun kans: social

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Groningen 2016-17 JOHAN CRUYFF UNIVERSITY INSTITUTE COLLEGE Johan Cruijff Oprichter In mijn ervaring bezitten sporters

Nadere informatie

Collegereeks Olympische Spelen in Nederland: droom of nachtmerrie? Studentnummer: 10333193. Naam docent: Marije Baart de la Faille Deutekom

Collegereeks Olympische Spelen in Nederland: droom of nachtmerrie? Studentnummer: 10333193. Naam docent: Marije Baart de la Faille Deutekom Opleiding: Product: Collegereeks Olympische Spelen in Nederland: droom of nachtmerrie? Eindessay Naam: Vera Dekkers Studentnummer: 10333193 HvA e-mail: Vera.Dekkers@hva.nl Naam docent: Marije Baart de

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Amsterdam 2016-17 JOHAN CRUYFF UNIVERSITY INSTITUTE COLLEGE Maak van je passie voor sport je beroep Open Dagen www.hva.nl/opendagen

Nadere informatie

Advies Sportraad Amsterdam Verkenning Sportplan 2013 2016

Advies Sportraad Amsterdam Verkenning Sportplan 2013 2016 Advies Sportraad Amsterdam Verkenning Sportplan 2013 2016 Inleiding Drie jaar geleden werd het Sportplan 2009 2012 vastgesteld door de gemeenteraad. Een veelomvattend, ambitieus en tegelijkertijd weldoordacht

Nadere informatie

Brigite van Haaften, gedeputeerde Cultuur en Samenleving:

Brigite van Haaften, gedeputeerde Cultuur en Samenleving: Sportplan 2016 Brigite van Haaften, gedeputeerde Cultuur en Samenleving: Heel Brabant in beweging! Sport leeft in Brabant. Brabanders vinden sport belangrijk en sport is belangrijk voor Brabant. Sporten

Nadere informatie

Beleidskader Sport Provincie Limburg 2013-2016

Beleidskader Sport Provincie Limburg 2013-2016 Beleidskader Sport Provincie Limburg 2013-2016 Inhoud SAMENVATTING 4 1. TERUGBLIK RESULTATEN SPORTNOTA 2008-2012 5 2. MAATSCHAPPELIJK VRAAGSTUK, TRENDS EN ONTWIKKELINGEN 7 3. AMBITIE, ROL EN VERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

Beleidskader VERKOOP, MARKETING- EN COMMUNICATIESTRATEGIE (VMC) 2011-2015

Beleidskader VERKOOP, MARKETING- EN COMMUNICATIESTRATEGIE (VMC) 2011-2015 UITGANGSPUNTEN VMC-STRATEGIE 2011 TOT EN MET 2015 0. INLEIDING In 2007 is de basis gelegd voor het missie- en visietraject van Triodus met de belangrijkste opdracht het leveren van een bijdrage aan de

Nadere informatie

André Bolhuis ter gelegenheid van afsluitende bijeenkomst. Het afblazen van de Olympische Spelen 2028 in Nederland heeft veel

André Bolhuis ter gelegenheid van afsluitende bijeenkomst. Het afblazen van de Olympische Spelen 2028 in Nederland heeft veel De toekomst van de sport in Nederland, André Bolhuis ter gelegenheid van afsluitende bijeenkomst Olympisch Vuur. Het afblazen van de Olympische Spelen 2028 in Nederland heeft veel losgemaakt in Nederland.

Nadere informatie

Sport en Beweegloket Weert

Sport en Beweegloket Weert Sport en Beweegloket Weert Bundelt kennis, kunde en kracht. Want samen bewegen we meer! Inleiding Idee/onderzoek Hoofdlijnen Informatie Aan de slag Programma 1 Inleiding Wie zijn wij? Ed Snaphaan (Voorzitter

Nadere informatie

De NTTB. dat zijn wij SAMEN!

De NTTB. dat zijn wij SAMEN! De NTTB dat zijn wij SAMEN! De NTTB als Nederlandse sportbond (1) Als sportbond exclusief erkend/aanspreekbaar (nationaal en internationaal) Aangesloten bij NOC*NSF Aangesloten bij ETTU en ITTF In de Top-20

Nadere informatie

voor sport en voor jou!

voor sport en voor jou! voor sport en voor jou! Wat bespreken we vandaag Sportbeleid van Roosendaal o Impuls Brede School, Sport & Cultuur o Uitvoeringsopdracht - Projectgebieden - Sporten voor 50 + - Sporten met beperkingen

Nadere informatie

12 Sportbeleidsstukken

12 Sportbeleidsstukken DC 12 Sportbeleidsstukken 1 Inleiding In dit thema bespreken we het overheidsbeleid ten aanzien van sport. We besteden aandacht aan de sportnota Tijd voor Sport. Het ministerie van VWS heeft in 2011 een

Nadere informatie

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool Metropolitan Voka Metropolitan bouwt aan de Brusselse metropool Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, bundelt zijn werking in de Brusselse

Nadere informatie

KNWU Beleidsplan 2012-2016

KNWU Beleidsplan 2012-2016 KNWU Beleidsplan 2012-2016 Woord vooraf In 2008 heeft het Congres van de KNWU het vierjaren beleidsplan 'position paper' vastgesteld. Kern van het position paper waren drie pijlers: huis op orde, de sporter

Nadere informatie

Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019

Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019 Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019 Onderwijsgroep PRIMO vpr Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Voorne-Putten en regio Kwaliteit op een hoger plan brengen Wie zijn we? Sinds 1

Nadere informatie

voor talent in beweging

voor talent in beweging voor talent in beweging Waarom een regionaal mobiliteitscentrum De veeleisende omgeving en veranderende samenleving leidt tot een overheid die steeds verandert om aan de maatschappelijke opdracht te voldoen.

Nadere informatie

Stichting Adelante Challenge - Beleidsplan 2014-2017

Stichting Adelante Challenge - Beleidsplan 2014-2017 Stichting Adelante Challenge - Beleidsplan 2014-2017 Vastgesteld 1 mei 2014 "Belangrijk bij het beoefenen van sport is niet alleen dat bewegen goed voor ons is, maar ook dat het samen sporten een belangrijke

Nadere informatie

Jongeren winnen veel met sport GERARD DIELESSEN, ALGEMEEN DIRECTEUR NOC*NSF:

Jongeren winnen veel met sport GERARD DIELESSEN, ALGEMEEN DIRECTEUR NOC*NSF: Jongeren winnen veel met sport GERARD DIELESSEN, ALGEMEEN DIRECTEUR NOC*NSF: Met Olympic Moves bereiken en inspireren we jongeren uit het voortgezet onderwijs met de kracht van sport en dragen we actief

Nadere informatie

Wij zijn Sport Helden! Zullen wij samen sport aanbieden?

Wij zijn Sport Helden! Zullen wij samen sport aanbieden? Wij zijn Sport Helden! Zullen wij samen sport aanbieden? Na ons gesprek zojuist kunt u in deze bijlage een stukje achtergrond informatie vinden. Mocht u vragen hebben, dan hoor ik dit graag. Veel plezier

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

Een leefbare, goed bereikbare en duurzaam onderhouden stad Daar zorgen wij voor

Een leefbare, goed bereikbare en duurzaam onderhouden stad Daar zorgen wij voor Een leefbare, goed bereikbare en duurzaam onderhouden stad Daar zorgen wij voor Trots Een prettig leefbare, goed bereikbare en duurzaam onderhouden stad. Dat is waar Spaarnelanden voor staat. En met dat

Nadere informatie

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid LEEUWARDEN SÚDWEST-FRYSLÂN SMALLINGERLAND HEERENVEEN Versterk Economie en Werkgelegenheid Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord SAMEN WERKEN AAN EEN SLAGVAARDIG FRYSLÂN 2 3

Nadere informatie

Bouwen aan een topsportklimaat. topsport 2010-2011. topsport

Bouwen aan een topsportklimaat. topsport 2010-2011. topsport jeugd, zorg en welzijn Bouwen aan een topsportklimaat Beleidsnotitie topsport 2010-2011 topsport jeugd, zorg en welzijn Bouwen aan een topsportklimaat beleidsnotitie topsport 2010-2011 Colofon Uitgave

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

PROGRAMMA HANDBOOGCONGRES 3

PROGRAMMA HANDBOOGCONGRES 3 PROGRAMMA HANDBOOGCONGRES 3 Wanneer Wat Waar 9.00-9.30 Ontvangst & inschrijven Aula 9.30 9.45 Opening & welkom: Stan Stolwerk (NHB) Aula 9.45 10.00 Plenaire presentatie: Hein Veerman (NOC*NSF) Aula 10.00

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM 2013 Arnhem, juni 2014 Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stichting Geeferom 2013. Een Stichting opgericht vanuit een visie dat vele kleine beetjes een mooiere,

Nadere informatie

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole Sociale media hebben individuen meer macht gegeven. De wereldwijde beschikbaarheid van gratis online netwerken, zoals Facebook,

Nadere informatie

Recept 1: Wat is de smaak van onze organisatie?

Recept 1: Wat is de smaak van onze organisatie? Recept 1: Wat is de smaak van onze organisatie? Het gerecht Het resultaat: een Kwaliteitswijzer voor uw organisatie. Een model dat de basis vormt om uw kwaliteitszorg in samenhang opnieuw handen en voeten

Nadere informatie

LTAD model als kapstok voor talentbegeleiding. Trainerscongres NLcoach, NSTV en KNSB Epe, 14 april 2012 Jeroen van der Lee

LTAD model als kapstok voor talentbegeleiding. Trainerscongres NLcoach, NSTV en KNSB Epe, 14 april 2012 Jeroen van der Lee LTAD model als kapstok voor talentbegeleiding Trainerscongres NLcoach, NSTV en KNSB Epe, 14 april 2012 Jeroen van der Lee Wie? Bewegingswetenschapper Programmamanager sportontwikkeling Trainer/coach (ST5)

Nadere informatie

Opleiding voor Verenigingsontwikkeling

Opleiding voor Verenigingsontwikkeling Opleiding voor Verenigingsontwikkeling Opleiding voor Verenigingsontwikkeling De Opleiding voor Verenigingsontwikkeling richt zich op de professionalisering van verenigingsadviseurs en ondersteuners, kaderconsulenten

Nadere informatie

Mihailo Sain weer in actie bij het WOC Alphen aan den Rijn

Mihailo Sain weer in actie bij het WOC Alphen aan den Rijn Nieuwsbrief -3- Januari 2011 Inhoudsopgave: Onderzoek sport en ontwikkeling voor kinderen Even voorstellen Wedstrijdverslag M

Nadere informatie

Hoe proberen we te bereiken dat onze sector in 2012 klaar is om dit te realiseren?

Hoe proberen we te bereiken dat onze sector in 2012 klaar is om dit te realiseren? Aanpak MeeDoen! Sport en Bewegen Inleiding Om de doelstelling van het programma MeeDoen! Sport en Bewegen te halen in 2012 is een aantal deelprojecten benoemd en activiteiten gepland. De doelstelling van

Nadere informatie

De droom 5. Visie en missie 7. Mega innovatief 9. Super professioneel 11. Ultra flexibel 13. Puur persoonlijk 15. Vaste telefonie 17

De droom 5. Visie en missie 7. Mega innovatief 9. Super professioneel 11. Ultra flexibel 13. Puur persoonlijk 15. Vaste telefonie 17 W i t h i n r e a c h v o i c e w o r k s. c o m Inhoud De droom 5 Visie en missie 7 Mega innovatief 9 Super professioneel 11 Ultra flexibel 13 Puur persoonlijk 15 Vaste telefonie 17 Mobiele telefonie

Nadere informatie

Enjoy Rugby! Meerjarenbeleidsplan 2013-2016

Enjoy Rugby! Meerjarenbeleidsplan 2013-2016 Enjoy Rugby! Meerjarenbeleidsplan 2013-2016 Goedgekeurd AV 26-01-2013 Introductie Enjoy Rugby! Beste leden van de NRB. Voor u ligt het voorstel voor het meerjarenbeleidsplan van de NRB voor de periode

Nadere informatie

Investeringsproject upgrade sportaccommodatie voor topsportwedstrijden en evenementen zwemmen

Investeringsproject upgrade sportaccommodatie voor topsportwedstrijden en evenementen zwemmen Bijlage 1: het projectplan (artikel 2.4, onder r) Investeringsproject upgrade sportaccommodatie voor topsportwedstrijden en evenementen zwemmen In deze bijlage wordt a) het project beschreven en b) aangegeven

Nadere informatie