FOTOBOND ALGEMENE VERGADERING AMERSFOORT. zaterdag 12 april aanvang uur te. Zalencentrum Amershof Snouckaertlaan 11, 3811 MA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FOTOBOND ALGEMENE VERGADERING AMERSFOORT. zaterdag 12 april aanvang 10.30 uur te. Zalencentrum Amershof Snouckaertlaan 11, 3811 MA"

Transcriptie

1 FOTOBOND ALGEMENE VERGADERING 2014 zaterdag 12 april aanvang uur te AMERSFOORT Zalencentrum Amershof Snouckaertlaan 11, 3811 MA

2 ALGEMENE VERGADERING FOTOBOND 2014 AMERSFOORT, zalencentrum Amershof INHOUD pagina Uitnodiging 3 Agenda 4 Toelichting op de agenda 4 Notulen Algemene Vergadering Jaarverslagen Jaarrekening accountantsrapport 22 - toelichting op de jaarrekening 23 - balans 24 - toelichting op de balans 25 - toelichting kosten van organisatie en activiteiten 26 - winst- en verliesrekening 27 Financiën 2013 en toelichting financiën begrotingsblad, resultaten 2013, begrotingen 2014 / ontvangsten toelichting financiën 2014 en Beleidsnotitie, (Met de blik naar buiten) Stembiljet vereniging. 35 Stembiljet persoonlijke leden 35 Dit jaarboek over 2013 ten behoeve van de Algemene Vergadering 2014 wordt per verstuurd naar alle club- en afdelingsbesturen. De jaarstukken worden ook geplaatst op de Fotobond website. Samenstelling en productie : Antoon van Ham FOTOBOND AV 2014 pag. 2

3 ALGEMENE VERGADERING FOTOBOND 2014 De Algemene Vergadering zal dit jaar georganiseerd worden op zaterdag 12 april a.s.. We nodigen u uit daar aan deel te nemen. De vergadering zal plaatsvinden in: AMERSFOORT, in het tel.: Zalencentrum Amershof Het zalencentrum Amershof is eenvoudig te bereiken vanaf het station van de N.S.. Bij Amershof is slechts geringe (betaalde) parkeergelegenheid. Er is een parkeergarage in de directe omgeving genaamd Phoenix. De ingang is aan de Van Asch van Wijkstraat. Bij het N.S. station is ook voldoende parkeerplaats. Vanaf het station is de Amershof lopend in ca. 10 minuten te bereiken. De vergadering begint om uur. Zaal is open vanaf uur. Vooraf is er gelegenheid om een kop koffie, (of thee), te drinken. De pauze zal ongeveer zijn van uur tot uur. Het einde van de vergadering is gepland rond uur. KOFFIETAFEL In de pauze van de vergadering wordt in het restaurant een koffietafel geserveerd, waarbij alle deelnemers aan de vergadering welkom zijn. Deelname aan de koffietafel is gratis. Als u aan de koffietafel wilt deelnemen dient u zich op te geven!! Uiteraard is deelname aan de koffietafel geheel vrijblijvend, maar als u daaraan wilt deelnemen dient u zich, mede in verband met de beschikbare ruimte, op te geven. AANMELDEN voor de koffietafel: Uitsluitend per bericht aan: ter attentie van Gerda Gallé. Uiterlijk 5 april 2014 aanmelden! FOTOBOND AV 2014 pag. 3

4 ALGEMENE VERGADERING FOTOBOND 2014 AMERSFOORT ZATERDAG Zalencentrum Amershof Aanvang uur 12 april 2014 A G E N D A 1. Opening. 2. Mededelingen en / of ingekomen stukken. 3. Notulen van de Algemene Vergadering van 13 april Jaarverslagen 2013, (zie jaarboek). 5. Jaarrekening a. Accountantsrapport b. Resultaten over Bestuursverkiezing, (zie toelichting). 7. Bestuursbeleid, (zie toelichting). Met de blijk naar buiten. Meerjarenbeleid van de Fotobond. 8. Financiën. a. Aanpassing begroting b. Conceptbegroting Uitreiking onderscheidingen. a. Uitreiking onderscheidingen Erelid / Lid van Verdienste. b. Uitreiking onderscheidingen BMK c. Uitreiking onderscheidingen FIAP. 10. Rondvraag. 11. Sluiting. Namens het bestuur van de Fotobond: Antoon van Ham Bondsbureau TOELICHTING op de AGENDA voor de AV van 12 april Punt 6 Mevr. Brenda Staphorst, Algemeen Secretaris, heeft te kennen gegeven af te treden om persoonlijke redenen. Daarmee ontstaat een vacature voor Algemeen Secretaris. De heer Frank Boots, Algemeen Penningmeester a.i. voor een jaar, is aftredend en niet meer herkiesbaar. De heer Ad van de Ende heeft zich bereid verklaart toe te treden tot het Dagelijks Bestuur in de functie van Algemeen Penningmeester. De heer Nico Brons heeft zich bereid verklaart toe te treden tot het Dagelijks Bestuur als Algemeen Bestuurslid met als functie nieuwe fotografische ontwikkelingen. Punt 7 Toelichting op en bespreking van "Met de blik naar buiten", de beleidsnotitie In dit verenigingsjaar 2014 wordt het meerjarenbeleid voorbereid. De notitie, (met bijlage), is opgenomen in dit jaarboek op pag LET OP!! van tot uur LET OP!! Presentatie over het Fotografencafé Woerden door: Harry van Nieuwkerk en Marianne Engelsman-Dams Het Fotografencafé Woerden is te vinden op: FOTOBOND AV 2014 pag. 4

5 en NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE FOTOBOND gehouden op zaterdag 13 april 2013 te Amersfoort Aanwezig: 46 afgevaardigden van clubs, coördinatoren, persoonlijke leden, leden van het Bondsbestuur. Afwezig met bericht: 7 afgevaardigden van Afdelingen, 3 afgevaardigden van clubs, 5 individuele afmelding. (complete lijst ter inzage bij de algemeen secretaris). 1. OPENING De waarnemend Voorzitter van de Fotobond, de heer Frank Boots, opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom, speciaal de nieuwe DB-leden (agendapunt 6). Hij wijst er op dat dit een bijzondere vergadering wordt. Het Dagelijks Bestuur wordt bijna helemaal opnieuw samengesteld. We nemen afscheid van twee belangrijke DB-bestuurders en er worden vier nieuwe bestuurders gekozen. Ook wordt het nieuwe meerjarenbeleid aan de vergadering ter goedkeuring voorgelegd. Daarnaast werd er dit jaar flinke vooruitgang geboekt met de ontwikkeling van de Website en zijn we te vinden op Facebook. De Fotobond gaat dus duidelijk met de tijd mee. 2. MEDEDELINGEN EN / OF INGEKOMEN STUKKEN De algemeen secretaris leest de ingekomen berichten van verhindering voor. Afd. 01, 02, 05, 09, 14, 15 en 16 hebben zich afgemeld. Ook Fc.Wierden, Fc.Zundert en AFV Lichtstad51 zijn verhinderd. Tenslotte hebben de volgende leden een bericht van verhindering gestuurd: Hans de Ru, Pierre Pinkse, Gerrit Valkenwoud, Cees van Meerten en Max Joore. Verder zijn er geen ingekomen stukken voor deze vergadering. 3. NOTULEN ALGEMENE VERGADERING VAN 14 april 2012 Er zijn geen opmerkingen. Notulen worden ongewijzigd vastgesteld, onder dankzegging aan Algemeen Secretaris Helmut J. Gassen. 4. VERSLAG VAN DE ALGEMEEN SECRETARIS 2012 Het verslag van de activiteiten die de Fotobond in 2012 ontwikkeld heeft is in het jaarboekje vermeld. Algemeen: Het Dagelijks Bestuur van de Fotobond werd uitgebreid met de heer Pieter Herngreen die de portefeuille beleid zal beheren. Het bestuur van de Fotobond kwam dit jaar 12x in vergadering bijeen. Tijdens de studiedag werd veel aandacht besteed aan het meerjarenbeleid en de vacatures in het DB Foto Nationaal 2012: Editie 24 geopend in Galerie Foto21, Bredevoort. 311 leden werden uitgenodigd, 173 leden zonden in. De jury selecteerde het werk van 20 fotografen voor de reizende expositie, die op 7 plaatsen in Nederland te zien zal zijn. Dit jaar de laatste keer onder de leiding van landelijk coördinator Helmut J. Gassen, bijgestaan door Gerda Galle die de logistiek verzorgde. Ledenadministratie/Ledenaantallen: Omvangrijk werk verzorgd door Gerda Gallé. Ledenaantal op : 7800, uit 309 clubs. Persoonlijke leden: 305. Bondscollectiedienst: Er is geen vraag meer naar foto-collecties. Verkoop van CD s ( 10,-) neemt toe. (BMK en BFW). Antw. aan Harry Linschoten: De oude fotocollecties gaan terug naar de clubs c.q. fotografen. Internationale activiteiten: Theo van der Heijdt begeleidt de fotografen die op internationale salons willen exposeren. Hij vraagt ook de FIAP-onderscheidingen aan, waarvan er dit jaar veel werden toegekend. Landelijke Gespreksgroepen: De Fotobond kent 8 Landelijke Gespreksgroepen die elk afzonderlijk 4x per jaar bijeenkomen. Een goed lopende activiteit waarin de betere fotografen elkaar ontmoeten en stimuleren. FOTOBOND AV 2014 pag. 5

6 Bij de opsomming van de toegelaten BMK-aspiranten in 2012 ontbreekt de Frans Smets. Statuten en Reglementen: Vragen over zaken met juridische achtergrond worden door mr. Chris Bakker beantwoord. Redactie Fotobond inbeeld: Het kwartaalblad van de Fotobond. Met veel foto s en verslagen. De actuele informatie en mededelingen zijn voor de website. Elk lid krijgt dit blad thuisbezorgd. Uit de reacties blijkt dat het blad goed gelezen wordt. Er zijn plannen om de inhoud met 4 pagina s uit te breiden. Door oorzaken die buiten ons bereik liggen wordt de verschijningsdatum soms niet gehaald. Bondsverzekering: Een zeer uitgebreide Bondscameraverzekering voor een aantrekkelijke premie. Een gratis verzekering tegen Aansprakelijkheid. Tenslotte een Tentoonstellingsverzekering voor de clubexposities. Het blijkt dat niet alle clubs/leden bekend zijn met deze drie Bondsverzekeringen. Afdelingen: De voorzitter benadrukt dat de Afdelingen de ruggengraat vormen van de Fotobond. Alle Afdelingen hielden de cursus Foto s bespreken, ontwikkeld door de Taakgroep O&S, zie aldaar. Taakgroep Opleidingen en Sprekers: In 2012 is gestart met de cursus Fotobespreken, waarvoor het boek Over foto s gesproken van Hans Brongers en Simon Ophof als leidraad gebruikt werd. De Afdelingen hebben de organisatie van de cursus op zich genomen. Lijsten met interne en externe sprekers werden geactualiseerd. Aandacht voor een voortdurende bijscholing van Bondsmentoren. Taakgroep Bestuurlijke ondersteuning: De Besturendag 2012 is inhoudelijk succesvol verlopen, hoewel het budget aanzienlijk overschreden werd. Er zijn diverse informatieve teksten op de website geplaatst. Taakgroep Wedstrijden en Exposities: Deelname aan Fotomanifestaties, landelijke wedstrijden en landelijke exposities worden door de Taakgroep begeleid. Elke deelnemer van de Taakgroep heeft een bepaalde wedstrijd of expositie onder zijn hoede. De uitvoering wordt verzorgd door Fotoclubs of Afdelingen. Taakgroep Websitebeheer: In het jaar 2012 werd speciale aandacht besteed aan de redactie van de content en het interactieve gebruik door Afdelingen, Taak- en Landelijke groepen. De voorzitter vraagt of er nog op- of aanmerkingen zijn t.a.v. dit verslag. Er zijn geen vragen. Het verslag 2012 wordt vastgesteld, met dank aan de samenstellers. 5. JAARREKENING 2012 Algemeen penningmeester licht toe: a. Accountantsrapport 2012: Geen opmerkingen, rapport akkoord. b. Resultaten over 2012: De penningmeester licht de tabel op pag.26 toe. We vergelijken de kolommen Resultaten boekjaar 2011 en Resultaten boekjaar De penningmeester legt uit dat het begrote verlies van beperkt werd tot een verlies van De middelen voor onderhoud website werden nog niet besteed en de inkomsten aan contributies waren iets hoger dan begroot. Het verlies komt ten laste van de Algemene Reserve. Jan Ros vraagt of advertenties in FiB inkomsten kunnen opleveren. Antw.: Het bestuur zal die mogelijkheid onderzoeken en daarbij ook de eventuele nadelen bekijken. Er zijn verder geen vragen. De voorzitter stelt vast dat de vergadering hiermee het bestuur decharge verleent voor de jaarrekening over Met een applaus bedankt de vergadering Algemeen Penningmeester Antoon van Ham voor zijn 30 e verslag van het gevoerde financiële beleid. De voorzitter bedankt de vergadering voor de aandacht en sluit dit agendapunt af. 6. BESTUURSVERKIEZING Frank Boots neemt officieel afscheid van de algemeen Secretaris en de algemeen Penningmeester. Met lovende woorden worden de beide functionarissen bedankt voor de plezierige samenwerking in het DB en hun bijdragen aan het functioneren van de Fotobond. Aftredend secretaris Helmut Gassen wordt benoemd tot erelid en aftredend penningmeester Antoon van Ham, al in 1998 benoemd tot erelid, ontvangt nu een speciale oorkonde voor de uitstekende wijze waarop hij gedurende 30 jaar de financiën van de Fotobond verzorgd heeft. Daarnaast ontvangen de scheidende DB-leden een persoonlijke blijk van waardering. FOTOBOND AV 2014 pag. 6

7 Vervolgens vraagt de wnd-voorzitter de vergadering in te stemmen met de benoeming van de nieuwe bestuursleden: voorzitter Els Tijssen, algemeen secretaris Brenda Jansen, algemeen penningmeester Bert Harleman. Als algemeen bestuurslid wordt voorgesteld Janny Wierenga. Zij zal zich bezig houden met de portefeuille Fotografie. De vergadering gaat bij acclamatie en onder applaus akkoord met deze benoemingen. De nieuwe voorzitter Els Tijssen meldt namens de collega-bestuursleden, dat het nieuwe DB zich volledig zal inzetten om het vertrouwen van de vergadering waar te maken. Het Dagelijks Bestuur van de Fotobond bestaat uit de zojuist benoemde nieuwe bestuurders en het vorig jaar benoemde algemeen bestuurslid Pieter Herngreen die de portefeuille Beleid voor zijn rekening neemt. Verder zal Frank Boots gedurende 1 jaar als algemeen bestuurslid het historisch geweten van het DB vorm geven. 7. BESTUURSBELEID Het juiste moment Pieter Herngreen heeft de nota Het juiste moment opgesteld. Dit is een erg uitgebreid document geworden. Pieter heeft hieruit een heldere samenvatting samengesteld, waarvan hij nu een PowerPoint presentatie geeft. Hij sluit zijn voordracht af met de opmerking dat de plannen voor 2013 deel uitmaken van het totale beleid. Er is dus geen Koers De compacte en zeer overzichtelijke presentatie kan voor belangstellende Afdelingen bij Pieter opgevraagd worden. Afdeling 08 (Arnold Rodenburg) maakt hier al direct gebruik van. Chris Treffers complimenteert Pieter met deze presentatie die de doelstellingen van de Fotobond duidelijk maakt en zeker de jongere leden zal aanspreken. Rob s-gravendijk heeft twee vragen: 1). De Fotobond draait op vele vrijwilligers. Wordt in het beleid ook aandacht besteed aan het werven van nieuwe vrijwilligers? 2). De Fotobond kent een toenemend aantal persoonlijke leden. Is het DB bekend met specifieke wensen van deze leden? Frank Boots antwoordt dat deze belangrijke vragen besproken zullen worden op een van de komende DB-vergaderingen. Jan Donders: Wat is de rol van de Fotobond in de FotoWeek? Els Tijssen antwoordt: Fotobond is partner in de FotoWeek. De Afdelingen coördineren activiteiten van clubs in de regio. De Afdelingen Groningen, N-Holland-Noord, Utrecht en Limburg hebben met enkele clubs hun medewerking al toegezegd. Frank Boots bedankt Pieter voor zijn werk aan deze nota, waarmee de Fotobond in de toekomst kan kijken en sluit hiermee dit agendapunt af. 8. FINANCIEN a. Aanpassing begroting 2013 De penningmeester licht de wijzigingen toe t.o.v. de conceptbegroting Vooral de kosten voor de Afdelingen zijn toegenomen door de verhoogde bijdrage ( +6000). Ook zullen de kosten voor FiB hoger zijn omdat het redactionele deel van 20 naar 24 pagina s gaat Het totaal van de uitgaven zal naar verwachting circa bedragen. Voor 2013 geldt het nieuwe contributieniveau, waardoor de inkomsten gestegen zijn tot Er wordt voor 2013 dus een batig saldo verwacht van b. Conceptbegroting 2014 De conceptbegroting 2014 is afgeleid van de herziene begroting De ontwikkeling van de website is complexer dan aanvankelijk ingeschat en zal meer tijd vergen. Verwacht wordt dat daardoor de gereserveerde middelen van 2013 slechts gedeeltelijk benut kunnen worden, zodat in 2014 hiervoor een lager bedrag gereserveerd zal worden. Daardoor verwacht de penningmeester 2014 af te kunnen sluiten met een batig saldo van Er zijn geen vragen of opmerkingen uit de zaal. De wnd. voorzitter stelt vast dat de vergadering akkoord gaat met de gepresenteerde financiën en sluit dit agendapunt af. 9. UITREIKING ONDERSCHEIDINGEN Als vertegenwoordiger van de Afdelingen neemt Arnold Rodenburg het woord. Hij wijst er op dat in deze vergadering drie belangrijke bestuursleden aftreden. Naast de officiële ceremonie van het Bondsbestuur in agendapunt 6, willen de Afdelingen ook hun waardering tonen. FOTOBOND AV 2014 pag. 7

8 Wim Geerts biedt de voorzitter, secretaris en penningmeester een overlevingspakket aan met producten die typerend zijn voor de regio van de Afdelingen. Geheel volgens de traditie voegt Wim daar voor elke bestuurder een creatief en zeer origineel aandenken aan toe, met een instemmend applaus uit de zaal. Frank Boots reikt de Bondsonderscheiding Lid van Verdienste uit aan Dick van Groningen Schinkel. Dick treedt na 15 jaar af als voorzitter van de Afdeling Utrecht- t Gooi. Hij heeft de Afdeling tot een van de meest actieve Afdelingen van de Fotobond gemaakt, met succesvolle initiatieven die later door andere Afdelingen overgenomen werden. De vergadering beloont Dick van Groningen met een hartelijk applaus. Begin 2013 hebben de volgende fotografen het predicaat BMK gehaald: Arnold van der Aa, Willem Melching en Femke de Wit. FIAP-onderscheidingen waren voor de volgende fotografen AFIAP: Peter Branger, Jac van Leijssen, Will Musters-Rijnders, Betty Nicolai, Jan Ros, Maxvan Son en Gert Wildering. AVFIAP: Dini van Gent. EFIAP: Jaap Peeman en Corrie Venant. EFIAP/b: Rob ten Tusscher. Alle onderscheiden FIAP-fotografen worden gefeliciteerd met een applaus. 10. RONDVRAAG Arnold Rodenburg vraagt of het mogelijk is een commissie in te stellen die tot taak krijgt het 100- jarig bestaan van de Fotobond voor te bereiden en daarbij speciaal aandacht te besteden aan het opsporen en bewaken van de historische archieven in de Fotobond. Frank sluit zich hierbij aan en geeft dit voorstel door aan het nieuwe Dagelijks Bestuur. Carlo Koemeester wijst op de situatie waarbij een fotograaf lid is van meerdere clubs. De fotograaf betaalt 1x Bondscontributie bij de club van zijn keuze. Deze club deed echter niet mee aan de BFW. De andere club waarvan hij lid was, zond wel in. Toch werd hij niet toegelaten. Frank antwoordt dat hij dit aan de Taakgroep W&E, die de wedstrijdreglementen beheert, zal voorleggen. Wil Franken laat weten dat zij een mogelijkheid ziet om Foto Nationaal in Den Haag te exposeren. Zij zal dit aan Harry Sikkenk (Taakgroep W&E) doorgeven. Karel Maat merkt op dat hij deze ALV als heel plezierig ervaren heeft en hij wenst het nieuwe Dagelijks Bestuur veel wijsheid toe in de komende jaren. Dini van Gent vraagt om de bijeenkomsten van de Landelijke Groepen zo te plannen dat de deelnemers aan meerdere Groepen alle bijeenkomsten kunnen bezoeken. Verder vraagt Dini om digitale workshops per Afdeling te organiseren. Tenslotte maakt Dini bezwaar tegen het feit dat één sponsor een Fotobond-activiteit domineert. Frank zal haar opmerkingen aan het DB voorleggen. 11. SLUITING Aan het eind van deze Algemene Vergadering bedankt waarnemend wnd-voorzitter Frank Boots de Afdelingen voor de originele attenties bij het aftreden van de voorzitter, secretaris en penningmeester. Hij wenst zijn opvolgster en overige DB-leden alle succes en veel wijsheid bij hun taak in de Fotobond. Ook dank aan de aanwezige leden voor de gezamenlijke inzet en samenwerking en wenst ieder een veilige thuisreis. Om 14:20 uur sluit hij de Algemene Vergadering Helmut J. Gassen, Aftredend algemeen secretaris Fotobond. Besluiten en Aandachtspunten die uit deze AV voortvloeien: Els Tijssen, Brenda Jansen en Bert Harleman zijn benoemd tot resp. Voorzitter, Algemeen Secretaris en Algemeen Penningmeester in het DB. Frank Boots en Janny Wierenga zijn als Alg. bestuurslid aan het DB toegevoegd met resp. de portefeuilles Algemene zaken en Fotografie. FOTOBOND AV 2014 pag. 8

9 De beleidsnota Het juiste moment, het meerjarenbeleid voor is ongewijzigd goedgekeurd. De jaarrekening over 2012 is door de vergadering zonder wijzigingen goedgekeurd. Aanpassing begroting 2013 en de conceptbegroting 2014 zijn ongewijzigd goedgekeurd JAARVERSLAGEN ALGEMEEN Brenda Staphorst Op de Algemene Vergadering van 2013 werd afscheid genomen van Algemeen Secretaris Helmut Gassen en Algemeen Penningmeester Antoon van Ham. Tijdens dezelfde vergadering werd het DB uitgebreid met vier nieuwe bestuursleden. Els Tijssen als Voorzitter van de Fotobond, Brenda Staphorst als Algemeen Secretaris, Bert Harleman als Algemeen Penningmeester en Janny Wierenga als Bestuurslid Fotografie. Wegens persoonlijke omstandigheden was Bert Harleman in juli genoodzaakt zijn functie neer te leggen. Het jaar 2013 wordt gekenmerkt door de activiteiten van de vier Taakgroepen: Websidebeheer, Opleidingen & Sprekers, Wedstrijden en Exposities en Bestuurlijke Ondersteuning. Zie de verslagen van de Taakgroepen elders in dit jaarboek. Het bestuur van de Fotobond heeft in het verslagjaar 11 maal een vergadering gehouden. De Algemene Vergadering vond plaats op 13 april. Op 2 maart en 12 oktober kwam het Bondsbestuur bijeen en in februari, maart, april, juni, augustus, oktober en december werd door het Dagelijks Bestuur vergaderd. Bovendien heeft het Dagelijks Bestuur in november 2013 een studiedag gehouden. Op de studiedag werd vooral aandacht besteed aan het meerjarenbeleid en de actuele vacatures binnen het DB. Het bondsblad Fotobond in Beeld is volgens plan 4x verschenen, met vanaf het 2 e nummer voortaan 24 redactionele pagina s. De winnende foto s van de verschillende wedstrijden verhogen de aantrekkelijkheid van het blad. Zie voor verdere informatie het verslag van de Redactie Fotobond in Beeld elders in dit jaarboek. 2. FOTO NATIONAAL Helmut J. Gassen / Dick van Groningen-Schinkel De vijf-en-twintigste editie van Foto Nationaal werd in 2013 geopend in SKVR / Beeldfabriek te Rotterdam. De tentoonstelling is tot medio 2014 op verschillende plaatsen in Nederland te zien. De locaties staan vermeld op de website van de Fotobond. De logistieke organisatie van Foto Nationaal werd verzorgd door Gerda Gallé, bij de jurering ondersteund door een viertal leden van de vrijwilligersgroep van Breda-West. Ook dit jaar werden iets meer dan 300 uitnodigingen verstuurd, waarvan 163 fotografen werk inzonden. De externe jury selecteerde de portfolio s van 20 fotografen voor de expositie zodat tot augustus 2014 Foto Nationaal op 7 locaties in Nederland bezocht kan worden. 3. WEDSTRIJDEN Brenda Staphorst / Gerda Gallé De BondsFotoWedstrijd 2013 werd georganiseerd door de Afdelingen Groningen, Friesland en Drenthe. De deelname aan de Bondsfotowedstrijden is weergegeven in onderstaand overzicht en geeft het aantal geaccepteerde collecties. In 2009: 163 clubs, 163 collecties, 1630 foto s. In 2010: 179 clubs, 179 collecties 1790 foto s. In 2011: 182 clubs, 182 collecties 1820 foto s. In 2012: 180 clubs 180 collecties 1798 foto's In 2013: 178 clubs, 178 collecties 1780 foto's De wedstrijd Foto Individueel 2013 werd ook dit jaar georganiseerd door de FC Heerhugowaard, begeleid door het bestuur van de Afdeling Noord Holland Noord. De wedstrijd Foto Online 2013 speelde zich weer volledig af op de website. FOTOBOND AV 2014 pag. 9

10 De wedstrijden werden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de Taakgroep Wedstrijden & Exposities. Zie voor verdere informatie het verslag van deze activiteiten elders in dit jaarboek. 4-a LEDENADMINISTRATIE Gerda Gallé Voor 2013 zijn we overgegaan op een andere wijze van incasseren van contributie. Voorheen werd gebruik gemaakt van acceptgiro's voor de betaling van contributie. Vanaf januari 2013 wordt gebruik gemaakt van normale facturering. De eerste factuur aan het begin van het jaar gaat per post met de bijbehorende ledenlijst, vervolgbetalingen voor nieuw aangemelde leden gaan allen per . Voor betalingen aan de Fotobond wordt met ingang van 1 januari 2013 een nieuw banknummer gebruikt. Er is in de periode december tot en met februari veel werk, (vooral verkeer), aan de ledenadministratie met de bijbehorende financiële controle. Ook zien de clubs het nut in van correct aanleveren van mutaties betreffende ledenwijzigingen via Excelformulieren. De verwerking van de mutaties loopt daardoor goed met een zeer kleine foutmarge. 4-b LEDENAANTALLEN Antoon van Ham Het aantal bij de Fotobond aangesloten clubs was per: : 291 clubs met in totaal 7152 clubleden : 298 clubs met in totaal 7569 clubleden : 307 clubs met in totaal 7810 clubleden : 309 clubs met in totaal 7800 clubleden : 315 clubs met in totaal 7903 clubleden 4-c TOENAME / AFNAME Antoon van Ham In 2013 zijn er 10 clubs lid geworden en op het einde zijn er weer 14 clubs vertrokken. We zijn op 1 januari 2013 begonnen met 7067 leden. In de loop van 2013 zijn er 836 leden bijgekomen waarvan 245 in de 10 nieuwe clubs. Op 1 januari 2013 zijn we begonnen met 7014 leden en 301 clubs. De verdeling van de clubs en hun leden over de verschillende afdelingen ziet er per , (zonder opzeggingen), als volgt uit: Afdeling Aantal clubs Aantal leden Groningen Friesland Drenthe Transijssel Twente Gelderland Zuid Utrecht / t Gooi Noord Holland Noord Kennemmerland Amsterdam Zuid Holland Noord Zuid Holland Zuid Zeeland Noord Brabant West Noord Brabant Oost Limburg Totaal FOTOBOND AV 2014 pag. 10

11 4-d PERSOONLIJK LIDMAATSCHAP Het aantal persoonlijke lidmaatschappen bedroeg in dit boekjaar: 329, (305) 5. BONDSCOLLECTIEDIENST Gerda Gallé Door sterk verminderde belangstelling voor aanvraag van oude foto-collecties is besloten deze dienst aan de leden te beëindigen. De nog beschikbare kwalitatieve collecties zullen worden gedigitaliseerd. Alle collecties uit Bondswedstrijden zijn in digitale vorm te koop bij de collectiedienst. De collectie van de Bondsfotowedstrijd wordt bovendien door de organiserende vereniging / afdeling naar de besturen van de afdelingen gestuurd. De afdelingen maken kopieën en zorgen, op aanvraag, voor doorverkoop aan de clubs die hebben deelgenomen en belangstellenden. De verkoop van CD s vanuit de collectiedienst was in het afgelopen jaar lager, (31 stuks). De meest verkochte CD s zijn: BMK (Bonds Meester Klasse) en BFW (BondsFotoWedstrijd). 6. INTERNATIONALE ACTIVITEITEN Theo van der Heijdt FIAP en de Buitenlandse dienst Tijdens de jaarvergadering op zaterdag 13 april zijn door Frank Boots de FIAP onderscheidingen uitgereikt. Deze onderscheidingen zijn behaald door: AFIAP (Artist): Peter Branger, Jac van Leijsen, Wil Musters, Betty Nicolai, Jan Ros, Max van Son en Gert Wildering. AVAFIAP (Audio-Visual Artist): Dini van Gent. EFIAP (Excellent): Jaap Peeman en Corrie Venant. EFIAP/b (Excellent bronze): Rob ten Tusscher. MFIAP (Master): Anne-Marie Vermaat Er zijn zes FIAP cards aangevraagd. Deze FIAP card is nodig om een FIAP onderscheiding te kunnen aanvragen. Het formulier hiervoor is via de website te downloaden. Het aanvragen van deze FIAP card kan 2x per jaar. Aanvragen indienen voor 1 mei of 1 september. Informatie op de website van de Fotobond > taak- en gespreksgroepen > FIAP > Nieuws In 2013 heeft FIAP de 8 e FIAP World Cup Clubs georganiseerd. Aan deze wereldwijde wedstrijd hebben 160 clubs deelgenomen waarvan 13 clubs uit Nederland. Het is verheugend te constateren dat het aantal vanuit Nederland dit jaar meer dan verdubbeld is. In 2014 wordt de 9 e FIAP World Cup Clubs gehouden. De sluitingsdatum is in oktober Alle afdelingen krijgen ruim op tijd de informatie toegezonden om het onder hun clubs te verspreiden. Hopelijk met steeds meer Nederlandse clubs als deelnemer. In de 27 e Projected Images Biennial in Luxemburg is Nederland op een 29 e plaats geëindigd. De collectie is samengesteld door Angélique van der Loo, Anne-Marie Vermaat, Wim Weeda en Frans van Groeninge van de FIAP gespreksgroep. De inzending heeft het thema Beautiful light meegekregen. Op de oproep op de website van de Fotobond en in het FIAP Nieuws hebben 42 leden werk ingezonden. Van 14 van hen zijn totaal 20 werken uitgekozen. Bij de 25 e Color Print Biennial in Argentinië heeft Nederland een 22 e plaats behaald. Het door ons gekozen thema was Still life. Deze collectie is door leden van de FIAP gespreksgroep Roel de Oude, Betty Nicolai en Theo van der Heijdt samengesteld. Er hebben voor deze wedstrijd die ook via de website en in het FIAP Nieuws is aangekondigd 67 leden werk ingeleverd. Van 10 leden zijn totaal 10 beelden ingezonden. De ingeleverde beelden naar de FIAP Biennials worden altijd in het FIAP Nieuws opgenomen. De FIAP Biennials zijn in principe open voor alle leden van de Fotobond en worden aangekondigd op de website. Aan de Deense Fotobond Selskabet for Dansk Fotografi (SDF), zijn op hun verzoek ca. 175 beelden van 33 Nederlandse fotografen gezonden. Zij plaatsen deze te zijner tijd op hun website Ter leering ende vermaeck van hun leden. 7. AFDELINGEN Els Tijssen FOTOBOND AV 2014 pag. 11

12 De Fotobond zijn de leden, de afdelingen en het bestuur. Voorop staan de leden. Die zijn immers de reden van bestaan van de Fotobond. De afdelingen zijn de spil in dit geheel. Ontzettend belangrijk voor de leden en het goed functioneren van de Fotobond. De afdeling draagt zorg voor de samenwerking tussen clubs en voor de persoonlijke leden. Ondersteunt en organiseert zaken die clubs niet zelf kunnen realiseren of club overstijgend zijn. Daarnaast zorgt zij voor de samenwerking met derden zoals provinciale kunstcentra, het verwerven van subsidies en onderhoudt zij de relatie met de provincie. De voorzitters van de afdelingen vormen samen met leden van het dagelijks bestuur het bestuur van de Fotobond. Daarmee zijn de afdelingen cruciaal voor de besluitvorming en voor de communicatie tussen bestuur en leden. De drie noordelijke afdelingen kampten met problemen en in de afdeling Zeeland werd naarstig gezocht naar een nieuwe voorzitter. In Groningen is de belangstelling van de clubs voor afdelingsactiviteiten dermate gering dat het bestuur van die afdeling heeft besloten om die activiteiten niet langer aan te bieden. Zij heeft, in overleg met het DB, besloten haar functies neer te leggen. De Afdeling Drenthe zit momenteel zonder voorzitter. De secretaris van de afdeling houdt alles draaiend. De afdeling Friesland heeft van alles in het werk gesteld om de verenigingen binnen Friesland te mobiliseren voor afdelingsactiviteiten. Helaas met een pover resultaat. Reden waarom Friesland een pauzejaar heeft ingelast waarin zij zich beraden. Seizoen zullen zij zich beperken tot een 3-tal afdelingsactiviteiten. De afdeling Friesland heeft een vacature penningmeester. In 2013 functioneerden de meeste afdelingen uitstekend. Met name de cursussen over foto s gesproken waren in alle afdelingen een groot succes. Eind 2013 is er een start gemaakt met het vormgeven van een nog actievere rol van de afdelingen. 8. LANDELIJKE GESPREKSGROEPEN 8-a Gespreksgroep B.M.K. Harry Sikkenk De jaarlijkse ballotage voor nieuwe BMK leden vond plaats op zaterdag 9 maart in het Nederlands Fotomuseum Rotterdam. Een van de veranderingen bij de ballotage was dat er een preselectie werd toegepast. Aan de hand van de digitale inzending bepaalden de juryleden wie er voor een gesprek uitgenodigd konden worden. Van de 63 inzenders kwamen 45 mensen hun werk mondeling toelichten. De kandidaten die niet werden uitgenodigd kregen, van een van de juryleden, een schriftelijk commentaar op hun inzending. De jury bestond uit: Corinne Noordenbos, Claudia Küssel, Reinout van de Bergh en Hans Rooseboom. Sterre Sprengers moest helaas op het allerlaatste moment wegens ziekte afzeggen. Een andere aanpassing was, dat ook de jury bepaalde wie als kandidaat-lid van de BMK werd toegelaten. Als nieuwe BMK leden konden wij dit jaar Femke de Wit, Arold van der Aa en WillemMelching verwelkomen. Kandidaat lid werden: Bas Berkhout, Diana Bokje, Yolanda Geldolf, Janet de Graaf, Marcel Hoogendijk, Remco Molkenboer, Norman Post, Petra van der Put, Wouter Scheen, Albert Smit en Annelies van der Vliet. Janet de Graaf is al lid van de BMK groep maar ging nog een keer voor de ballotage en werd deze keer als kandidaat-lid toegelaten. De toelating als aspirant-lid van de BMK werd beoordeeld door de coördinatoren: Gijs van Gent, Peter van Tuijl en Harry Sikkenk, dit jaar geassisteerd door Jan Ros. Gelijk aan de BMK ballotage werd met alle kandidaten over hun fotowerk en de motivatie gesproken, 8 van de 12 inzenders werden toegelaten. Frans Artz, Hanna van Binsbergen, Anneka Jager, Marcel van Kempen, Bert Peerboom, Theo van Vliet, Margreet van Vossen en Marianna Zelichenko waren de gelukkigen. De begeleiding van de aspiranten werd dit jaar anders georganiseerd. De aspiranten worden apart, door twee BMK mentoren, Stan Kerlen en Jan Ros, op 4 zaterdagen begeleid. Deze FOTOBOND AV 2014 pag. 12

13 nieuwe mentoren begeleiding sluit beter aan bij de voorbereiding op een verantwoorde BMK inzending. Daarnaast kunnen de aspiranten de reguliere BMK bijeenkomsten, zonder dat zij daarbij foto's laten zien, bijwonen. Naast de vier drukbezochte reguliere bijeenkomsten met veel fotowerk was er op zaterdag 2 november een extra bijeenkomst. In de ochtend toonde Bas Losekoot een deel van zijn werk en vertelde enthousiast over zijn manier van werken. Na de pauze toonden twee BMK leden, Theo Mastenbroek en Jaap Heijma, interessant en goed fotowerk. De gesprekken over het meegenomen fotowerk werden wisselend door een van de leden van de groep geleid. Gerrit Meerman schreef van alle bijeenkomsten een verslag dat, compleet met een impressie van het getoonde fotowerk, naar alle leden g d werd. Informatie over de BMK en de bijeenkomsten bij Harry Sikkenk, tel: of 8-b Gespreksgroep Audio-Visueel Dini van Gent De gespreksgroep bestaat uit een aantal actieve leden, die niet alleen tijdens de bijeenkomsten van de groep maar ook daarbuiten bij AV-dagen / Festivals hun werk laten zien. Men komt 4 x per jaar op een zaterdag bij elkaar, bespreken elkaars werk en er ontstaat veelal een pittige discussie over de inhoud, vorm, gebruik van muziek en fotografische effecten. Enkele leden zijn zeer behendig in het creatief gebruik van foto-bewerkings-programma s. Allerlei vaardigheden worden tijdens de bijeenkomsten aan andere leden doorgegeven en mede door al deze tips en trucs zijn de dagen zeer interessant. De sfeer is ontspannen, er wordt veel gelachen en tijdens iedere bijeenkomst wordt goed, gevarieerd en interessant werk vertoond. Sinds een paar jaar is een ledenwerving op touw gezet, door op landelijke studie- en AVdagen/festivals mensen te benaderen om eens bij de bijeenkomsten van de groep aanwezig te zijn. Deze vorm van ledenwerving begint zijn vruchten af te werpen. Voor onbekende AV auteurs is er wel een drempel vastgesteld om lid van de groep te kunnen worden, maar de reglementen worden momenteel soepel gehanteerd. Voor toelating en meer gegevens over de groep kunt u terecht op de website van de Fotobond onder Gespreksgroepen/Audiovisueel en onze eigen website, die beheerd wordt door André Hartensveld : Alle auteurs die hun AV-producties maken met behulp van de volgende digitale programma s (PicturesToExe, M-Objects, DGFectsAV en Stumpfl) zijn meer dan welkom. Vanwege het 25-jarig bestaan van de groep zullen er in de loop van 2014 activiteiten in het land plaatsvinden. Informatie komt op de website van de Fotobond en de eigen website van de groep. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de coördinator. 8-c Gespreksgroep Fotojournalistiek en Reportage Jan Hendrik van der Veen In 2013 waren we genoodzaakt te verhuizen naar een grotere ruimte. Onze bijeenkomsten zijn nu in De Schakel te Nijkerk. De bijeenkomsten werden opnieuw erg goed bezocht. Dat resulteerde in veel en kwalitatief goed fotowerk wat erg stimulerend werkt voor de aanwezigen. Dit jaar was er geen uitstapje. We hadden dit jaar drie kandidaten voor de ballotage. Alle drie de inzenders Cees Oomes, Cees Mutsaerts en Wim Poland zijn toegelaten tot onze groep. Eind 2013 staan we op 36 leden. Binnen de groep was er ook persoonlijk succes, Willem Melching is toegelaten tot de BMK. 8-d Gespreksgroep Portret Hans Brongers In het afgelopen jaar 2013, heeft de gespreksgroep weer 4 aangename en inspirerende bijeenkomsten gehouden in Amersfoort. Er hebben zich in het afgelopen jaar veel potentiële leden aangemeld bij de portretgroep. Met genoegen hebben we vier nieuwe leden kunnen aannemen. Een van de leden heeft zich teruggetrokken, waardoor de teller aan het eind van het jaar op 19 FOTOBOND AV 2014 pag. 13

14 leden staat. De gemiddelde opkomst per bijeenkomst varieert van 8 tot 17. Er is elke keer, ongeacht het aantal deelnemers, veel fotowerk op de planken gezet en besproken. Het bespreken van het fotowerk ontwikkelt zich van min of meer losse opmerkingen naar een systematischer en dieper gravende discussie. Van elke bijeenkomst wordt per toerbeurt een uitgebreid verslag gemaakt met foto s erbij dat na de bijeenkomst aan alle leden wordt toegestuurd. De groep heeft de behoefte geuit aan verdere verdieping en wil daarvoor elk jaar tijdens één van de bijeenkomsten een externe grootheid uitnodigen voor het bespreken van ons werk eventueel in combinatie met het tonen van eigen werk. Ook wordt bekeken of er, buiten de reguliere bijeenkomsten om, mogelijkheden zijn om deel te nemen aan workshops. 8-e Gespreksgroep Camera Natura Renk Ruiter De bijeenkomsten werden redelijk bezocht door gemiddeld achttien personen. Dat betekent dus aardig wat werk en een intensieve bespreking. Ook was er dit jaar een pittige discussie over de presentatie, willen we alleen nog maar beamer beelden of blijven er ook nog foto s? Gelukkig is er beslist om geen enkele vorm van presentatie uit te sluiten. De groep bestaat nu ruim dertig jaar en dat is te merken. Er is nog al wat verloop geweest, ouderen haakten af alsook een paar jongere leden. Ook kwamen er drie leden bij, we zijn nu met zevenentwintig. Er vond een bestuurswisseling plaats, Liesbeth van Asselt gaf na tien jaar voorzitterschap het stokje over aan Maura Klumper. 8-f Gespreksgroep Digitaal Miep de Vries De groep heeft 10 enthousiaste leden, Ze leggen niet alleen beeld vast maar zien steeds weer kans om inspirerend te vertellen wat zij zelf zien en beleven bij gepresenteerde beelden. Het kost veel tijd en vraagt kennis van de mogelijkheden. Problemen worden niet uit de weg gegaan. Er wordt steeds naar oplossingen gezocht. De opmerkingen, die gemaakt worden bij het bespreken, getuigen van veel fantasie en creatief denken. Daarvan genieten geeft inspiratie voor eigen fotobewerkingen. Het jaar startte met de foto expositie in FOTOexpo2 te Amersfoort en had de gebruikelijke aantal bezoekers. De groep kwam 4 keer in het jaar bijeen in De Schakel te Nijkerk 8-g Gespreksgroep FIAP Theo van der Heijdt Aan de Landelijke FIAP Gespreksgroep nemen 23 personen deel. De groep komt 4x per jaar bijeen. Meegebracht werk wordt besproken en er worden eventueel collecties voor de FIAP Biennials samengesteld. Een nieuw onderkomen is gevonden in t Veerhuis in Nieuwegein. Dit jaar hebben we weer een expositie kunnen samenstellen. In galerie De Verdieping in Moergestel hebben 21 leden werk laten zien. Helaas was het maar een tweedaagse expositie op 3 en 4 november. Informatie over FIAP en de FIAP gespreksgroep is in het voor iedereen gratis te ontvangen FIAP Nieuws, welke eenmaal per kwartaal alleen per wordt verzonden. Hierop hebben ruim 200 leden een gratis abonnement. Het FIAP Nieuws is ook op de website van de Fotobond te downloaden. Aanmelden voor het FIAP-Nieuws via bij Enkele leden van de groep worden wel eens bij clubs of afdelingen gevraagd om te komen vertellen omtrent dit soort wedstrijden en wat er zoal verlangd wordt. De groep richt zich met name op die leden die regelmatig naar buitenlandse wedstrijden met succes inzenden. Toetreden kunnen zij die een fotografische FIAP onderscheiding bezitten, er is geen andere ballotage. Het aantal deelnemers aan buitenlands salons en wedstrijden blijft gelukkig een stijgende lijn vertonen. Dat is te zien aan de namen die voorkomen in de lijst met geaccepteerden en prijswinnaars in de verschillende, vaak fraaie catalogi van deze wedstrijden. Op de site van de Fotobond is onder taak- en gespreksgroepen > FIAP veel informatie te vinden met tips en waar je op moet letten bij het meedoen. Het verhaal Ga eens internationaal bevat veel waardevolle informatie. FOTOBOND AV 2014 pag. 14

15 Naar de websites van deze wedstrijden is op de website van de Fotobond een link gemaakt naar Voor alle leden van de Fotobond is de mogelijkheid om per gratis de nieuwste digitale wedstrijden te krijgen. Ruim 75 leden maken hier gebruik van. Niet alleen de wedstrijden van FIAP, maar ook van de P.S.A. (Photographic Society of America), het U.P.I., (United Photographers International) en het I.S.F. (Images Sans Frontière) worden in de wedstrijdlijst opgenomen. De belangstelling voor het buitengebeuren groeit. Alle informatie bij Theo v.d. Heijdt, tel of 8-h Gespreksgroep Klassieke Technieken Hans de Ru Leden Eind 2013 bestond de groep uit 18 leden. Er is één lid toegetreden en één lid heeft zijn lidmaatschap opgezegd. Er is dus sprake van een constant ledenaantal. Er waren 3 ballotages; een adspirant-lid is niet toegelaten, twee anderen hebben zich na aanmelding alsnog teruggetrokken of kwamen niet opdagen. Er is nog één aspirant-lid in de planning voor kennismaking en eventueel later een ballotage. Ontwikkeling van de groep Er is een zekere verschuiving te constateren van het klassieke doka werk naar oudere en/of alternatieve technieken zoals collodiumdruk, blauwdruk, (meer)kleurengomdruk, lithprinting etc. Over het algemeen wordt hierbij een hoog artistiek niveau gehandhaafd. In veel van het geproduceerde werk is sprake van inhoudelijke ondersteuning door de gekozen techniek. De groep blijft een belangrijke rol vervullen als klankbord voor leden die in hun lokale club geen aanspraak meer hebben voor hun analoge specialisatie. Bijeenkomsten. Er zijn vier reguliere bijeenkomsten gehouden, alle in de Amershof in Amersfoort. Deze worden zeer goed bezocht, over het algemeen zijn er niet meer dan twee of drie afzeggingen. De groep zoekt nog naar een alternatieve plaats voor de bijeenkomsten omdat de vergaderruimte soms erg krap is. Mogelijk komt er een alternatief in het Oudheidkundig Museum in Soest beschikbaar. Exposities In samenwerking met de Fotoacademie Eindhoven is een expositie van ongeveer tachtig werken gehouden in het academiegebouw in Eindhoven. Deze werd matig bezocht. De faciliteiten waren goed maar de publiciteit kan volgende keer beter. Er was geen vertegenwoordiging van het bestuur van de Fotobond bij de opening. Een aantal leden van de groep heeft eveneens een expositie gehouden in Amersfoort. Deze werd goed bezocht en heeft geleid tot verkoop van een behoorlijk deel van de tentoongestelde werken. Excursies Met een beperkt aantal leden is een modelsessie gehouden in Harderwijk. Als model dienden hier een aantal leden uit de steampunkstroming in de Fairy-scene. In april is een excursie met de helft van de leden gedaan naar het gevangenismuseum in Veenhuizen. In juni is met enkele leden een meerdaagse tocht ondernomen naar Charleroi in Zuid-België waaruit een goede oogst van mooie foto s resulteerde. LGKF-pagina s op de site van de Fotobond De pagina s zijn gevuld en er is een galerie ingericht. 9. STATUTEN EN REGLEMENTEN Chris Bakker In 2013 zijn geen individuele adviezen gevraagd. Het bestuur van de Fotobond is geadviseerd in kwesties van illegaal gebruik van domeinnamen van afdelingen en bij het ten gehore brengen van muziek van derden bij audiovisuele presentaties op internet. Bij misbruik van domeinnamen blijkt de eerste mogelijkheid om dat te bestrijden een geschillenregeling bij SIDN, de organisatie die domeinnamen uitgeeft. Muziek van anderen ten gehore brengen buiten een besloten voorstelling als een clubavond, is al snel verboden volgens het auteursrecht. Gelukkig zijn er regelingen mogelijk met de beheersorganisatie voor de auteursrechten, Buma/Sena. FOTOBOND AV 2014 pag. 15

16 10. FOTOBOND in BEELD Wim Broekman, hoofdredacteur De redactie was zeer verheugd dat ze vier pagina s per nummer meer ter beschikking kreeg. Dit loste ons ruimteprobleem bevredigend op, zodat we geleidelijk meer aandacht konden geven aan b.v. gespreksgroepen, bijzondere clubs, acties, projecten van leden e.d. De uitbreiding wordt na een jaar geëvalueerd, dus ergens in maart Helaas verscheen het september nummer buiten de schuld van bondsbestuur en redactie veel te laat, doordat het moederbedrijf van de uitgever failliet ging. Het duurde even voordat Focus de nieuwe situatie onder controle had, maar het vertrouwen is weer zodanig, dat we in 2014 volgens hernieuwde afspraken met Focus doorgaan. De redactie vergadert jaarlijks eenmaal fysiek en vertrouwt verder op telefoon en . Gedurende het jaar kwamen van diverse kanten signalen dat enige verjonging wenselijk is. Dit krijgt in 2014 zijn beslag. De aandacht voor clubjubilea is beter gestructureerd, zodat we vooral die van 50+ opnemen, andere slechts bij uitzondering, als daar goede redenen voor zijn. De discussie over wat in het blad komt en wat op de website is een lastige en daarover wordt in 2014 verder nagedacht. Voordeel van papier is, dat wie maar af en toe op de bondssite kijkt in elk geval belangrijke bondsinformatie thuis krijgt, tastbaar en niet te missen. Verheugend blijft de spontane medewerking van zoveel bondsleden. De productietijd van het thema-artikel is bijv. kort, maar opgevraagde beeldbestanden krijgen we merendeels binnen een paar dagen. Traditioneel levert elk nummer hooguit een of twee negatieve reacties op, precies genoeg om als redactie scherp te blijven. Soms kunnen we daar iets aan doen, vaker niet ( het oordeel van de jury is bindend ). Telkens horen we mondeling dat veel leden het blad waarderen. 11. BONDSVERZEKERINGEN Helmut J. Gassen Voor verzekeringen is per door de overheid de wettelijke assurantiebelasting verhoogd van 9,7% naar 21%. Deze verhoging wordt berekend over het premiebedrag en wordt door alle verzekeringsmaatschappijen aan de verzekerden doorberekend. Dus ook voor onze drie Bondsverzekeringen: Cameraverzekering, Tentoonstellingsverzekering en de Aansprakelijkheidsverzekering. Het aantal Bondscameraverzekeringen is in 2012 licht gestegen maar niet in verhouding met het toegenomen ledental. We zullen in 2013 deze voortreffelijke verzekering meer bekendheid geven bij de aangesloten fotoclubs. In 2012 werden een achttal schadeclaims gemeld, die door de risicodragende verzekeringsmaatschappij Generali gedekt werden. De gedupeerden waren zeer tevreden over de snelle afwikkeling van de schadeclaim. Ook in 2012 werden weer vele clubtentoonstellingen verzekerd in de Tentoonstellingsverzekering. De minimum premie wordt in 2013 verlaagd naar 15 Euro. Een eenvoudige tentoonstelling zonder projectie middelen en inclusief transport, kan hiervoor verzekerd worden. Voor een wat grotere expositie met een beamerprojectie is de premie iets hoger. Het bestaan van de Aansprakelijkheidsverzekering is bij veel clubbestuurders niet bekend. Deze verzekering dekt alle leden van een fotoclub tegen wettelijke aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan derden tijdens verenigingsactiviteiten. De premie voor deze verzekering wordt door de Fotobond betaald. 12 TAAKGROEP WEDSTRIJDEN EN EXPOSITIES. Harry Sikkenk De taakgroep bestond in 2013 uit de volgende leden: Harry Sikkenk, voorzitter en Foto Individueel. André van Hooidonk, secretaris. Wally van de Boom, Bondsfotowedstrijd en Martin Coppensprijs. Nico Brons. FOTOBOND AV 2014 pag. 16

17 Karel Maat, landelijke fotofestivals. Rob s-gravendijk, Foto Online. Dick van Groningen Schinkel, Foto Nationaal. Els Tijssen, commissaris DB. Nico Brons had, wegens zijn studie niet veel gelegenheid om een actieve rol binnen de taakgroep te vervullen. In november trad Dick van Groningen Schinkel af. Wedstrijden Bondsfotowedstrijd Werd in 2013 georganiseerd door de drie noordelijke afdelingen Groningen, Friesland en Drenthe. Er hebben in totaal 178 clubs ingezonden, waaruit geconcludeerd mag worden dat de Bondsfotowedstrijd nog steeds veel belangstelling heeft van de clubs. De jurering vond plaats op 9 maart in Motel Van der Valk in Wolvega. De jury bestond uit: Mariska Lansbergen, Frank Boots en Peter van Tuijl. Voorzitter van de jury was Els Tijssen. De openbare bespreking vond op 16 maart plaats eveneens in Motel Van der Valk te Wolvega. Drie inzendingen worden als Topclub beoordeeld, t.w Fotokring Eemland, met 212 punten, FG De Huiskamer, met 207 punten en Fotografen Collectief De Zutphense, met 203 punten. De Bondswedstrijd 2013 werd gewonnen door Jeroen van Elderen. Er werden 5 gouden, 22 zilveren en 44 bronzen stickers uitgedeeld. Foto Nationaal 2013 In totaal werden 357 fotografen voor deelname uitgenodigd. Er werd een record aantal van 192 inzendingen ontvangen. De jury bestond uit: Corinne Noordenbos, fotograaf en Hoofd van de K.A.B.K., Rob Wetzer, fotograaf en Docent K.A.B.K., Ed Oudenaarde, staffotograaf ANP en jurylid Zilveren Camera, Els Tijssen voorzitter Fotobond, voorzitter van de jury zonder stemrecht. De namen van de genomineerden, inclusief de foto s en het juryrapport, zijn te vinden op de website van de Fotobond. De gezellige opening van de tentoonstelling vond plaats op 5 oktober 2013 in de SKVR/ Beeldfabriek te Rotterdam en werd verricht door Ed Oudenaarde. De tentoonstelling is tot medio 2014 op diverse plaatsen in Nederland te zien, de locaties staan vermeld op de website van de Fotobond. Een speciaal woord van dank voor Gerda Gallé zonder wiens hulp en inzet dergelijke evenementen niet te realiseren zouden zijn. Foto Individueel Net zoals vorig jaar werd deze wedstrijd door Fotoclub Heerhugowaard i.s.m. de Afdeling Noord Holland Noord georganiseerd. Wederom veel dank aan Miriam de Die le Clercq voor de uitstekende organisatie. De jury werd gevormd door: Janny Wierenga, Armando Jongejan en Harry Sikkenk. Arnold Rodenburg, voorzitter van afdeling Noord Holland Noord, trad op als juryvoorzitter (zonder stemrecht). De jury kreeg ruim 600 foto s te boordelen, winnaar werd Bart Romijn. Bij elkaar werden er, naast de 10 prijswinnaars, nog 3 eervolle vermeldingen toegekend en werden ongeveer 60 foto s genomineerd. De openbare bespreking, op zondag 24 november in Schagen, werd druk bezocht. Foto Online 2013 Deze wedstrijd telde bijna 1300 inzendingen, twee beelden per deelnemer. De jury bestond dit jaar uit: Jaap Hijma, Huib Limberg en Wim Poland, alle 3 uit de BMK gespreksgroep. De eerste prijs werd gewonnen door Mike Kersten. FOTOBOND AV 2014 pag. 17

18 Omdat de automatisering van Foto Online nog niet was gerealiseerd, is er een heleboel werk met de hand gedaan, iets dat bij de volgende editie hopelijk niet meer nodig is. Exposities Ten behoeve van de expositie bij het Fotofestival Naarden heeft de taakgroep aan alle leden van de Fotobond een oproep gedaan om foto s in te sturen met als onderwerp het zelfde thema als de hoofdexpositie van het festival: Nederlandse fotografen in het buitenland. Volgens de taakgroep sloot dit thema goed aan bij de mogelijkheden van de leden van de Fotobond. Samen met een van de curatoren van het festival, Feico Koster, hebben Karel Maat en Harry Sikkenk uit de 146 inzendingen 42 foto s voor de expositie geselecteerd. Aan de geselecteerden werd gevraagd om hun foto op het door hen gewenste formaat en uitvoering aan te leveren. De gedachte was dat er op deze manier een minder statische expositie kon worden ingericht. Tijdens het inrichten van de expositie, waarvoor alle leden van de taakgroep actief waren, bleek dat het moeilijk was om met alle verschillende presentaties een strakke expositie in te richten. Al met al kunnen wij wel stellen dat de Fotobond tijdens het Fotofestival Naarden een positieve inbreng had. In het kader van de Fotoweek 2013 werd door de taakgroep een oproep gedaan fotowerk in te sturen met het thema kijk mijn familie. De jury: Marloes Krijnen FOAM, Ruud Visschedijk Nederlands Fotomuseum Rotterdam en Janny Wierenga van de Fotobond, kon uit de 122 inzendingen geen, in hun ogen, verantwoorde expositie samenstellen. Jammer genoeg is daarom de geplande expositie, van de Fotobond in Rotterdam, tijdens de Fotoweek afgeblazen. De wel geselecteerde fotografen kregen het fotoboekje Familiealbum van Sandra Heerma van Voss. Informatie taakgroep, secretaris André van Hooidonk, 13 TAAKGROEP BESTUURLIJKE ONDERSTEUNING Chris Treffers 1. Algemeen De TG heeft de volgende taken: 1) het ondersteunen van clubs met problemen; 2) het maken van infobulletins en infobladen, t.b.v. 1); 3) het terzijde staan van het DB; 4) het organiseren van de Besturendag; 5) het bezoeken van clubs die meer info over de Fotobond willen ontvangen. 2. Overzicht Infobulletins: In de eerste drie kwartalen zijn geen nieuwe publicaties geweest. Een aantal voorgenomen publicaties zijn na enige aarzeling geschrapt omdat er onvoldoende aanwijzingen waren dat clubs hierop zaten te wachten. Eind december is het infobulletin Leden werven en vasthouden gepubliceerd. Dat stond al langer op de agenda. Na de inventarisatie van wensen met betrekking tot de Besturendag 2014 bleek hier behoefte aan te zijn. - Content website: In het begin van het jaar is de content op de website van de Fotobond, d.w.z. het deel waar de TG BO voor aansprakelijk is, onderhouden en waar nodig aangevuld. In de loop van het jaar is de toewijzing van regio s aan teamleden enige malen aangepast. - Verloop teamleden: In de zomer heeft ons enthousiaste team lid Jantina van Rossum haar deelname aan de TG stop gezet. In december gevolgd door Gert de Vries en Ruud Mulder. Het werven van nieuwe teamleden heeft succes gehad: Arendo Schipper en Gerard Smulders hebben kenbaar gemaakt interesse te hebben voor deze taak. Arendo Schipper is inmiddels als teamlid aangesteld door het DB. Gerard Smulders zal in januari 2014 kennis maken met de overige teamleden en beslist daarna of hij toetreding ambieert. De voorzitter van de taakgroep, Chris Treffers, heeft zijn taak per 1 oktober neergelegd. Begin 2014 is er nog geen nieuwe voorzitter gevonden. Chris Treffers treed op als interim voorzitter. - Virtuele Leeromgeving: In mei en juni is op verzoek van TG Opl. & Sprekers meegewerkt aan een verkennend stuk m.b.t. dit onderwerp. In beide Taakgroepen is om commentaar gevraagd, ontvangen en toegevoegd aan het stuk en is dit afgegeven aan het DB. FOTOBOND AV 2014 pag. 18

19 Het DB heeft inmiddels besloten dit stuk verder af te handelen na het vaststellen van een nieuwe "inhoudelijke koers", wat nu (jan 2014) op de agenda staat. - Virtueel Foto Museum: Er is overleg geweest met het DB naar aanleiding van het project VFM en dit is inmiddels afgevoerd van de agenda. - Communicatie DB versus TG BO:. We hebben hier overleg over gehad en geconcludeerd dat de communicatie meer aandacht verdient. De TG is verzocht een lijstje te maken ideeën welke de Fotobond ten goede komen. Dit heeft niet tot verdere acties geleid. - Ondersteuning en PR: Er is aan elf clubs ondersteuning geboden, dan wel informatie verstrekt over hetgeen de Fotobond doet. Met positief resultaat. Afdeling Friesland heeft breed haar nood gecommuniceerd. TG BO heeft, conform haar taak, aangeboden de afdeling hierin terzijde te staan. Het DB heeft kenbaar gemaakt zich persoonlijk op de hoogte te willen stellen van de problemen aldaar. In december heeft het DB de Taakgroep verzocht om inbreng van de Taakgroep met betrekking tot de Afdeling Groningen. Actie start in januari Besturendag 2014: In mei is gestart met de organisatie van de Besturendag Hiertoe is een thema-input van het DB gevraagd en gekregen, met de vermelding dat het budget voor de Besturen vast gezet is op De haalbaarheid van dat budget is in oktober-november getoetst en onvoldoende geleken. Er is een nieuw en haalbaar budget aangevraagd en verkregen. In november bleek dat de eerder gekozen datum niet elders gecommuniceerd was, e\waardoor er teveel evenementen in het weekend van 30 maart 2014 georganiseerd werden. Op voorstel van de TG is de datum voor de Besturendag 2014 verschoven naar het najaar van Op dit moment (jan 2014) wordt gezocht naar een goede combinatie van datum en beschikbare locatie. Er is door de TG Website een aanmeldingsformulier ontwikkeld waarmee deelnemers zich online kunnen aanmelden en direct kunnen betalen met ideal. Dit is afgerond met positief resultaat. Op verzoek van het DB is aan alle clubs en afdelingen input voor de programmering van de Besturendag gevraagd. Bijna 16% heeft gereageerd, waarvan ca. 1/3 geen inbreng meldde te hebben. De inbreng is omgezet in een programma, sprekers en verdere invulling was in oktober gereed. De inhoud van de reacties is aan het DB en de voorzitters van de Taakgroepen gemeld. Tevens is goedkeuring verkregen van het programma op basis van de vertaling van de wensen van de clubs en de thematische wensen van het DB. In december (en januari 2014) is een offerte ronde geweest om te zoeken naar een andere locatie voor de Besturendag. Hier is geen goed alternatief voor gevonden. 14 TAAKGROEP WEBSITEBEHEER Pierre Pinkse De in begin 2013 gestarte nieuwe website heeft zich in dit jaar verder ontwikkeld. De decentrale redacteuren hebben de website van nieuws en agenda-items voorzien. Nog steeds zijn er wel afdelingen, die liever alleen hun eigen website gebruiken dan ook hun deel op de website van de Fotobond vullen. Dat is jammer en een gemiste kans voor die afdelingen, omdat hun aangekondigde exposities niet op de homepage van de Fotobond te zien zijn. Technisch gezien heeft de website over het algemeen goed gedraaid. Enkele malen zijn we slachtoffer geweest van inbraakpogingen, maar dat bleef bij pogingen en steeds hebben we de verdedigingslinies verder opgetuigd. In 2013 zijn we ook verhuisd naar een andere provider. Bij de nieuwe provider hebben we de beschikking over een eigen VPS-server. Voor de fotowedstrijd Foto-online zou een nieuwe automatische wedstrijdmodule beschikbaar komen. Toen dit vlak voor aanvang van de wedstrijd niet gelukt bleek te zijn, heeft de taakgroep websitebeheer in samenwerking met de taakgroep wedstrijden veel handwerk verricht. Voor het komend jaar zal dit anders moeten verlopen. De wedstrijd zelf was zeer succesvol. In de loop van 2013 heeft de Fotobond een Facebookpagina in het leven geroepen. Van nul volgers zijn we binnen enkele maanden uitgegroeid naar ruim 700 volgers. Dit komt mede door de zeer regelmatige berichtgeving over een keur aan fotozaken binnen en buiten de Fotobond, die dagelijks geplaatst worden. Erg leuk is de interactiviteit, die steeds meer plaatsvindt. Het is wel een forse uitbreiding van het werk van de taakgroep. De samenstelling van de taakgroep is ook gewisseld in Lindy Schuin moest haar werk echter al weer snel neerleggen, omdat zij een kind ging krijgen. De voorzitter van de taakgroep heeft toen het webmasterschap er bij gedaan. Op zoek naar uitbreiding, mede in verband met het onderhouden van de Facebookpagina, zijn er twee nieuwe taakgroepleden gevonden. Dat zijn Guy Ackermans en Diana Putters. In de werkverdeling verzorgen Guy en Pierre voornamelijk de FOTOBOND AV 2014 pag. 19

20 website en verzorgen Diana en Pierre om en om de Facebookpagina. Door het afscheid van Antoon van Ham als penningmeester werd Brenda Staphorst als commissaris aan de taakgroep toegevoegd. Deze situatie is intussen gewijzigd, omdat door nieuw beleid er geen commissarissen meer worden toegevoegd. De taakgroep bestaat nu uit: Pierre Pinkse (voorzitter), Guy Ackermans en Diana Putters (multiredacteuren) en Marcel Reimer (vormgever). Een notitie over de scheiding van inhoud en techniek van de website, alsmede een notitie over het beleid rond Facebook is in december aan het bestuur aangeboden. De taakgroep heeft in 2013 twee maal fysiek met elkaar vergaderd. Over het algemeen wordt de communicatie per mail en telefonisch uitgevoerd. 15 TAAKGROEP OPLEIDINGEN & SPREKERS Jan Ros Samenstelling van de Taakgroep Jan Ros (vz), Diana Bokje, Hans Zoete en Peter van Tuijl. Jan Kok verliet de groep aanvang 2013, Johan van den Boomen nam eind 2013 afscheid. Helmut Gassen was door zijn vertrek uit het DB in april 2013 ook automatisch aftredend uit de Taakgroep. Eind 2013 werd ook het instituut commissaris (lid DB) beëindigd. Voor onze Taakgroep was dat Janny Wierenga, wiens inbreng zeer gewaardeerd werd. Acties/uitgevoerde activiteiten. Studiedag Bondsmentoren op 19 januari in de Amershof [Amersfoort] in het teken van binden en boeien, inspireren en delen. Van de 29 bondsmentoren namen er 23 deel. Het ochtendprogramma werd geleid door Ad Peij (organisatiedeskundige en vrijetijdsfotograaf) met als aandachts-thema de rol van de mentor als procesbegeleider. Het middagdeel was gericht o.a. op de markt van de bondsmentor, profilering van de bondsmentor en het gebruik van tools/middelen ten dienste van een mentoraat. Het slot van de dag was een educatieve lezing van Rik Suermondt, historicus en deskundige over het Nederlandse Fotoboek. Uit de evaluatie blijkt het een succesvolle dag geweest te zijn. Update Interne Sprekerslijst. De Interne Sprekerslijst (op de website) is in januari 2013 ge-updated. Externe Sprekerslijst. Aan het begin van 2013 is de zogenaamde Externe Sprekerslijst tot stand gekomen en gepubliceerd op de website van de Fotobond. Op deze lijst staan professionele fotografen die volgens de taakgroep O&S een interessante lezing kunnen verzorgen. De taakgroep heeft de fotografen aangeschreven en gegevens m.b.t. contactgegevens, afstand, vergoeding en reiskosten en mogelijke onderwerpen geïnventariseerd. De taakgroep O&S zal steeds elk jaar de lijst van Externe Sprekers updaten. De Externe Sprekerslijst (op de website) is in december 2013 geupdated. Volgende update in december De virtuele leeromgeving. In het kader van dit aandachtspunt heeft de taakgroep O&S zich verstaan met de taakgroep Website. In een gezamenlijke vergadering is besloten dit aandachtspunt verder uit te werken in het jaarplan Relatie cursus Fotoreflectie en bondsmentorschap. Tot nu toe wordt een afgestudeerde mentor aan de cursus Fotoreflectie automatisch bondsmentor bij de Fotobond. Het leerplan van Fotoreflectie is gericht op kennis en kunde op het gebied van de fotografie en niet op de proceskant die wenselijk/noodzakelijk wordt geacht voor het goed uitoefenen van het bondsmentoraat. De taakgroep O&S heeft dit nader aan de orde gesteld bij de uitvoerende instantie van Fotoreflectie namelijk de Fotovakschool. De conclusie was dat een stage/trainee voor studenten Fotoreflectie wenselijk is indien ze opteren voor het bondsmentorschap van de Fotobond. Het stage-trainee traject is in de tweede helft van 2013 uitgewerkt en zal operationeel worden in Programma cursus Fotobespreking. FOTOBOND AV 2014 pag. 20

FOTOBOND ALGEMENE VERGADERING AMERSFOORT. zaterdag 12 april aanvang 10.30 uur te. Zalencentrum Amershof Snouckaertlaan 11, 3811 MA

FOTOBOND ALGEMENE VERGADERING AMERSFOORT. zaterdag 12 april aanvang 10.30 uur te. Zalencentrum Amershof Snouckaertlaan 11, 3811 MA FOTOBOND ALGEMENE VERGADERING 2014 zaterdag 12 april aanvang 10.30 uur te AMERSFOORT Zalencentrum Amershof Snouckaertlaan 11, 3811 MA ALGEMENE VERGADERING FOTOBOND 2014 AMERSFOORT, zalencentrum Amershof

Nadere informatie

FOTOBOND ALGEMENE VERGADERING AMERSFOORT. zaterdag 13 april aanvang 10.30 uur te. Zalencentrum Amershof Snouckaertlaan 11, 3811 MA

FOTOBOND ALGEMENE VERGADERING AMERSFOORT. zaterdag 13 april aanvang 10.30 uur te. Zalencentrum Amershof Snouckaertlaan 11, 3811 MA FOTOBOND ALGEMENE VERGADERING 2013 zaterdag 13 april aanvang 10.30 uur te AMERSFOORT Zalencentrum Amershof Snouckaertlaan 11, 3811 MA ALGEMENE VERGADERING FOTOBOND 2013 AMERSFOORT, zalencentrum Amershof

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS Vastgesteld in de ledenvergadering van 2 februari 2015 Artikel 1. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Artikel 2. Lidmaatschap

Nadere informatie

3) Ingekomen stukken Die zijn er niet. Wat er binnenkomt en van belang is, stuurt de secretaris direct door aan de clubsecretariaten.

3) Ingekomen stukken Die zijn er niet. Wat er binnenkomt en van belang is, stuurt de secretaris direct door aan de clubsecretariaten. Notulen Afdelingsvergadering d.d. 6 maart 2013 Aanwezig: FK Arnhem;FC Helios;FK De Liemers;FC Oog&Optiek;AFC De Oude IJssel;CC Wageningen;FC De Zutphense;Contrast FC Maas&Waal;Theo van Vliet(pers. lid);ria

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Informatie. over. Fotoclub Rapenland

Informatie. over. Fotoclub Rapenland Informatie over Fotoclub Rapenland 1 Inhoudsopgave Pagina 3 : algemeen : geschiedenis : waarom een fotoclub Pagina 4 : het bestuur : verloop van een clubavond : forumavonden : forumavond met afdrukken

Nadere informatie

Notulen Algemene vergadering Afdeling Zuid 3 november 2010.

Notulen Algemene vergadering Afdeling Zuid 3 november 2010. Notulen Algemene vergadering Afdeling Zuid 3 november 2010. Aanwezig: FK Arnhem; FK Duiven; FODO; FC Helios; FK de Liemers; FC Objectief; FC De Trefkuul; CC Wageningen; Contrast FC Maas&Waal en FG Expo.

Nadere informatie

Notulen algemene vergadering Afdeling Gelderland Zuid 14 november 2012

Notulen algemene vergadering Afdeling Gelderland Zuid 14 november 2012 1 Notulen algemene vergadering Afdeling Gelderland Zuid 14 november 2012 Aanwezig: FK Arnhem: Sietske Ebus en Joesefien van de Kamp; FC De Trefkuul: Adri Kraan en Wim Piepers; De Oude IJssel: Joop Bolhuis

Nadere informatie

IN DE KIJKER. Informatiebulletin van de afdeling Utrecht- t Gooi AFDELING UTRECHT T GOOI

IN DE KIJKER. Informatiebulletin van de afdeling Utrecht- t Gooi AFDELING UTRECHT T GOOI IN DE KIJKER Informatiebulletin van de afdeling Utrecht- t Gooi AFDELING UTRECHT T GOOI 3e KWARTAAL 2015 Van de voorzitter Vol trots laat ik u onze vernieuwde nieuwsbrief zien. Er is hard gewerkt door

Nadere informatie

Nieuwsbrief Goudse Fotoclub

Nieuwsbrief Goudse Fotoclub Nieuwsbrief Goudse Fotoclub Januari 2012 Start van een digitale nieuwsbrief? Het bestuur Jarenlang heeft de GFC de Goudascope uitgebracht, een analoge nieuwsbrief met informatie over de club, programmaoverzichten,

Nadere informatie

Reglement FMDV (2013)

Reglement FMDV (2013) FOTOBOND B.N.A.F.V AFD. 03 (Drenthe Vechtdal Reglement FMDV (2013) 1. Begripsbepaling. 1.1. B.N.A.F.V: Bond van Nederlandse Amateur Fotografen Verenigingen. 1.2. Lid / leden: Het lid dan wel de leden van

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vereniging

Huishoudelijk reglement vereniging Huishoudelijk reglement vereniging EHBO vereniging Sint Christophorus Heemskerk Naam en plaats De vereniging draagt de naam: E.H.B.O. vereniging Sint Christophorus, opgericht 18 februari 1954 te Heemskerk

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Artikel 1: Doel en activiteiten van de Fotoclub 1.1 Doel Het doel van de fotoclub is het bevorderen van het hobbymatig fotograferen. De club tracht dit doel onder meer te bereiken

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE!

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT M.S.D.V. LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! Huishoudelijk reglement van de, zoals bedoeld in artikel 19 van de statuten. LIDMAATSCHAP ARTIKEL 1 Aangaan van het lidmaatschap

Nadere informatie

Probusclub Zeewolde. HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 )

Probusclub Zeewolde. HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 ) HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 ) Inleiding De Probusclub Zeewolde te Zeewolde is opgericht op 14 januari 2009, op initiatief van Probusclub Nijkerk. Installatie door Probus Nederland

Nadere informatie

Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten.

Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten. Huishoudelijk Reglement Aqua Duiktechniek Weert Algemeen Artikel 1. Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten.

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

Afdeling Twente. Nieuwsbrief september 2011. foto Edith Howard

Afdeling Twente. Nieuwsbrief september 2011. foto Edith Howard Afdeling Twente Nieuwsbrief september 2011 foto Edith Howard CURSUS FOTOBESPREKEN. Nieuwsbrief Fotobond afdeling Twente september 2011 Onze afdeling organiseert de komende winter in samenwerking met de

Nadere informatie

Reglement Foto expositie: Foto Nationaal

Reglement Foto expositie: Foto Nationaal Reglement Foto expositie: Foto Nationaal Doel Foto Nationaal is een landelijke expositie voor alle individuele leden van de Fotobond. Foto Nationaal (FN) is een fotosalon met het beste fotowerk van de

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Fotoclub Perspectief Hilversum 2012 03 30 HUISHOUDELIJK REGLEMENT FOTOCLUB PERSPECTIEF HILVERSUM. Naam

Huishoudelijk Reglement Fotoclub Perspectief Hilversum 2012 03 30 HUISHOUDELIJK REGLEMENT FOTOCLUB PERSPECTIEF HILVERSUM. Naam HUISHOUDELIJK REGLEMENT FOTOCLUB PERSPECTIEF HILVERSUM Naam Art. 1 1. De Fotoclub heeft als naam Fotoclub Perspectief Hilversum. 2. Ze is opgericht op 15 januari 1998 als resultaat van een fusie tussen

Nadere informatie

Afdeling Noord Brabant

Afdeling Noord Brabant C.O.M. afdeling Noord-Brabant Secretaris (a.i.) T. Rovers De Volder 75 5283 ZB Boxtel 06-10862214 Secretariaat@comnoordbrabant.nl AAN: Bestuur C.O.M. afdeling Noord-Brabant Bestuur C.O.M. onderafdelingen

Nadere informatie

Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement.

Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement. Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement. DE VERENIGING Art.1 De vereniging draagt de naam, Eibergs Mannenkoor en is gevestigd te Eibergen. GRONDSLAG Art.2 De vereniging is gebaseerd op een algemene

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats

Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats Basisschool De Overplaats Willibrorduslaan 71 2171 VB Sassenheim Tel: 0252-223090 Begripsbepaling 1. Dit reglement verstaat onder: a. Oudervereniging:

Nadere informatie

Notulen Afdelingsvergadering Gelderland Zuid d.d. 2 maart 2011

Notulen Afdelingsvergadering Gelderland Zuid d.d. 2 maart 2011 Notulen Afdelingsvergadering Gelderland Zuid d.d. 2 maart 2011 Afwezig( m.b.): Camera Club Oosterbeek; FC De Zutphense;FG Expo en FC Objectief. 1) Welkom door de voorzitter. Een bijzonder welkom voor FC

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen Pagina 1 van 5 Oprichting Artikel 1 Fotogroep ƒ/2 is opgericht op 04 februari 2014 en functioneert conform artikel 4 van het huishoudelijk reglement van de afdelingsvereniging, hierna te noemen de afdeling,

Nadere informatie

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur 1 Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur Aanwezige bestuursleden : Jos Winnink (voorzitter) Jan Harm Bakhuys (secretaris) André Nieuwenhout

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE Artikel 1 Verantwoording Krachtens het in artikel 24 van de statuten van KBO Zeewolde bepaalde, is er een reglement voor de afdelingen. Artikel 2 Doel - middelen

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

UVON Gelderland Huishoudelijk Reglement HUISHOUDELIJK REGLEMENT UVON GELDERLAND

UVON Gelderland Huishoudelijk Reglement HUISHOUDELIJK REGLEMENT UVON GELDERLAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT UVON GELDERLAND 1 1. Inleiding 1.1 De UVON is opgericht als vereniging in 1950. Tot 1 januari 2005 bestond er een landelijk UVON bestuur met regionale Lidverenigingen. 1.2 Overwegende

Nadere informatie

De Viskoerier. Uitnodiging jaarvergadering. Jaargang 34 Nummer2 jan. 2014. Vrijdag 24 januari 2014 20.00 uur A Gen Ing Provincialeweg 1 Reijmerstok

De Viskoerier. Uitnodiging jaarvergadering. Jaargang 34 Nummer2 jan. 2014. Vrijdag 24 januari 2014 20.00 uur A Gen Ing Provincialeweg 1 Reijmerstok TC De Viskoerier Jaargang 34 Nummer2 jan. 2014 Uitnodiging jaarvergadering Vrijdag 24 januari 2014 20.00 uur A Gen Ing Provincialeweg 1 Reijmerstok Agenda: 1 Opening. 2 Verslag jaarvergadering 2013. (bij

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Het bestuur van Hockey Club De Hoeksche Waard roept hierbij alle leden bijeen voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 11 juni 2014 in het clubhuis,

Nadere informatie

WIE KOMT ONS BESTUUR VERSTERKEN?

WIE KOMT ONS BESTUUR VERSTERKEN? WIE KOMT ONS BESTUUR VERSTERKEN? Welke enthousiaste bestuurders of fotografen willen mee vorm geven aan de kansen en veranderingen die de digitale fotografie en Internet mogelijk maken? Fotografie en beeld

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

Jaarvergadering lasgroep Zuid-Limburg.

Jaarvergadering lasgroep Zuid-Limburg. Jaarvergadering lasgroep Zuid-Limburg. Verslag jaarvergadering over het verenigingsjaar 2010. Gehouden op dinsdag 25 januari 2011. Plaats: Maastricht-Airport. Aviation Competence Centre. Leeuwenborgh Opleidingen.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Huishoudelijk Reglement STUGG - 1 Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Leden Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Rechten van de gewone leden zijn 1. Deelname aan trainingen

Nadere informatie

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11:

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11: REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Algemene bepalingen Aanmelding

Nadere informatie

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo.

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. 1 Doorlopende tekst van de statuten van Volleybalvereniging Gemini Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. www.berkelstede.nl Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt

Nadere informatie

STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG

STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Artikel 1. Naam en zetel STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG 1. De Vereniging draagt de naam: Fotoclub Het derde Oog. Hierna kortweg te noemen: de fotoclub. 2. Zij is gevestigd

Nadere informatie

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011 Concept 110511 Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011 1. Opening Met een welkom aan een ieder en in bijzonder aan onze ereleden, met deze woorden

Nadere informatie

Reglement ouderraad. Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010

Reglement ouderraad. Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010 Reglement ouderraad Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010 Basisschool Sint Jozef Grotestraat 142 5931 CZ Tegelen Inhoudsopgave: Blz. 1. Begripsbepaling 3

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement voor de Gymnastiekvereniging VGV

Huishoudelijk Reglement voor de Gymnastiekvereniging VGV Huishoudelijk Reglement voor de Gymnastiekvereniging VGV HUISHOUDELIJK REGLEMENT GYMNASTIEKVERENIGING VGV Augustus 2013 1 Inhoudsopgave Artikel 1 Doel... - 3 - Artikel 2 Verkrijging van het lidmaatschap...-

Nadere informatie

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL Notulen van de Algemene Ledenvergadering ZZ & PC de Devel Gehouden op 18 Mei 2017 in het clubhuis van ZZ & PC de Devel te Zwijndrecht, Aanvang 20:00 uur. Aanwezig: 15 leden en 5 bestuursleden ( Martin

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Leden Aanwezig: Bestuur Aanwezig: Afwezig 21 leden (incl. bestuur) Joost Tinbergen (voorzitter) Peter Milders

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT LEDEN artikel 1 Waar in dit reglement wordt gesproken van leden, worden daaronder verstaan in overeenstemming met het bepaalde in artikel 5 van de statuten - de gewone leden, ereleden

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland Daar waar in de tekst hij genoemd wordt, kan uiteraard ook zij worden gelezen. In de tekst wordt de afkorting BGN gebruikt, hetgeen

Nadere informatie

Verslag. Gerard van de Ven (directeur) Henk Voerman (manager Woondiensten) Caroline Bredeweg (notuliste) Zie presentielijst

Verslag. Gerard van de Ven (directeur) Henk Voerman (manager Woondiensten) Caroline Bredeweg (notuliste) Zie presentielijst Verslag Vergadering Locatie Datum Aanwezig Jaarvergadering Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen De Kiekmure in Harderwijk Woensdag 7 april 2010, aanvang 19.30 uur Miranda Verweij (voorzitter), Dick

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1. Oprichting Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1.1 De Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) is opgericht op 17 december 1951. De Statuten zijn laatstelijk

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

HUISHOUDERLIJK REGLEMENT BILJARTGROEP BEJA

HUISHOUDERLIJK REGLEMENT BILJARTGROEP BEJA WEDSTRIJDREGLEMENT ROOSTERCOMPETITIE BEJA A. DOEL, BESTUUR EN ORGANISATIE Artikel 1A a) Biljartvereniging Beja is opgericht op 6 januari 1977. Beja heeft haar activiteiten in het KBO gebouw 'Vestingzicht'

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement pagina 1 Huishoudelijk Reglement Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging "DAVO '77". Zij is gevestigd in Dalem (toenmalige gemeente Vuren) en opgericht op 7 november 1977.

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ASTRONOMENCLUB. Opgericht te Utrecht 5 oktober 1918 I. NAAM EN DOEL. Artikel 1:

REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ASTRONOMENCLUB. Opgericht te Utrecht 5 oktober 1918 I. NAAM EN DOEL. Artikel 1: REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ASTRONOMENCLUB Opgericht te Utrecht 5 oktober 1918 I. NAAM EN DOEL Artikel 1: De vereniging draagt de naam Nederlandse Astronomenclub en is gevestigd te Dwingeloo. Artikel

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Ouderraad De Achtbaan

Huishoudelijk reglement Ouderraad De Achtbaan Huishoudelijk reglement Ouderraad De Achtbaan Definities Artikel 1 De Achtbaan: Dalton Openbare Basisschool de Achtbaan; Locatie: een van de 4 locaties van De Achtbaan te weten: 1. De Achtbaan locatie

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement POOLS-NEDERLANDSE KULTURELE VERENIGING

Huishoudelijk Reglement POOLS-NEDERLANDSE KULTURELE VERENIGING Huishoudelijk Reglement POOLS-NEDERLANDSE KULTURELE VERENIGING 1. Leden 1.01 Ieder lid heeft recht op: a. een uitnodiging voor toegang tot Algemene Vergaderingen en andere voor de leden georganiseerde

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013.

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Artikel 1. Algemeen. 1.1 Op iedere plaats in dit reglement dient men voor hij te lezen hij/zij en voor zijn zijn/haar. Artikel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Begrippenlijst: ALV: Algemene leden vergadering Artikel 1. Leden en vrienden (zie Afdelingsstatuten art. 5 t/m 9) 1.1 IVN Apeldoorn kent de volgende soorten leden: a. Leden; b.

Nadere informatie

Agenda ALV Columni zaterdag 29 oktober, 16.00 uur, Hemingway s (Groningen)

Agenda ALV Columni zaterdag 29 oktober, 16.00 uur, Hemingway s (Groningen) Agenda ALV Columni zaterdag 29 oktober, 16.00 uur, Hemingway s (Groningen) 1. Opening 2. Verslag secretaris 3. Verslag penningmeester 4. Bevindingen kascommissie en goedkeuring 5. Voorstel samenstelling

Nadere informatie

PEN Nederland, voorheen Centrum voor Nederland van de Internationale P.E.N.-Club (Club van "Poets, playwrights, essayists, editors, novelists")

PEN Nederland, voorheen Centrum voor Nederland van de Internationale P.E.N.-Club (Club van Poets, playwrights, essayists, editors, novelists) CONCEPT PEN Nederland, voorheen Centrum voor Nederland van de Internationale P.E.N.-Club (Club van "Poets, playwrights, essayists, editors, novelists") HUISHOUDELIJK REGLEMENT Over het lid worden van de

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Leden Vergadering NBB district Groningen op 25 september 2015 te Winsum

Notulen van de Algemene Leden Vergadering NBB district Groningen op 25 september 2015 te Winsum Notulen van de Algemene Leden Vergadering NBB district Groningen op 25 september 2015 te Winsum Aanwezig van het districtsbestuur: Paul Wesselius, voorzitter Joyce Haarman, secretaris (aanwezig vanaf 19.45,

Nadere informatie

FOTO21 BREDEVOORT. Gelders Nieuwsfoto 2015 Wie wordt de winnaar van Gelders Nieuwsfoto 2015?

FOTO21 BREDEVOORT. Gelders Nieuwsfoto 2015 Wie wordt de winnaar van Gelders Nieuwsfoto 2015? FOTO21 BREDEVOORT Nieuwsbrief februari 2016 actuele informatie over Wie wordt de winnaar van? Tentoonstellingen FotoNationaal Cultuur educatie Audio visueel voor basis onderwijs St. Foto21Bredevoort t

Nadere informatie

KNPV. Afdeling Limburg. 19 mei 2014

KNPV. Afdeling Limburg. 19 mei 2014 KNPV Afdeling Limburg 19 mei 2014 Informatie verenigingsrecht Verenigingen zijn aangesloten bij KNPV. Worden erkend door bestuur afdeling. (11/3 statuten) Doel moet gelijk zijn aan doel KNPV. 4/1 en 2

Nadere informatie

ART. 3 VERENIGINGSJAAR Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 juni tot en met 31 mei daaropvolgend.

ART. 3 VERENIGINGSJAAR Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 juni tot en met 31 mei daaropvolgend. I._ALGEMENE_BEPALINGEN ART. 1 NAAM EN ZINSPREUK De naam van de vereniging luidt: AGORA en het besluit tot oprichting is genomen op 19 mei 1993 te Glimmen. De zinspreuk van de vereniging luidt: Vriendschap

Nadere informatie

INTERNE SPELREGELS STATUTEN

INTERNE SPELREGELS STATUTEN Vervangt: Versie 1 INTERNE SPELREGELS Vervangen door: Grondslag: Bestuurs- en Algemene Leden Vergadering Doc./Versie-nr.: 3.1.1/2 STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 De vereniging is genaamd: NEDERLANDSE

Nadere informatie

Nieuwsbrief Goudse fotoclub

Nieuwsbrief Goudse fotoclub Nieuwsbrief Goudse fotoclub Nummer 8, oktober 2012 Programma november 2012 -Geri van Ittersum In dit nummer Programma nov. 1 Fotowedstrijden 1 Stadsdichter 2 Oude doos - AV 3 Info 5 Foto van de maand Jan

Nadere informatie

Huishoudelijk Regelement CV de Hekkesluiters

Huishoudelijk Regelement CV de Hekkesluiters Huishoudelijk Regelement CV de Hekkesluiters Artikel 1. Begripsbepalingen. 1. In dit huishoudelijk reglement van Carnavalsvereniging de Hekkesluiters worden, tenzij anders vermeld, de begrippen en definities

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Doel en middelen: Artikel 1. De Organisatie van cursussen en de voortgezette opleiding ligt in handen van het bestuur. Het bestuur volgt bij de organisatie en de

Nadere informatie

AGENDA 97ste ALGEMENE LEDENVERGADERING WOENSDAG 16 APRIL 2014 IN HET RESTAURANT DE RIDDERHOF TE MAASSLUIS

AGENDA 97ste ALGEMENE LEDENVERGADERING WOENSDAG 16 APRIL 2014 IN HET RESTAURANT DE RIDDERHOF TE MAASSLUIS Schiedam, maart 2014 AGENDA 97ste ALGEMENE LEDENVERGADERING WOENSDAG 16 APRIL 2014 IN HET RESTAURANT DE RIDDERHOF TE MAASSLUIS 01 Opening 02 Notulen 96ste Algemene Ledenvergadering d.d. 17 april 2013 03

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Inleiding: Het huishoudelijk reglement bestaat uit regels waarin de organisatie van de vereniging nader is uitgewerkt, de rechten en verplichtingen van de leden

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT 21-8-2013 huishoudelijk reglement 1afdeling Jong van de PV RIVM/BBio/PD-ALT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de afdeling Jong van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT Artikel 1 Lidmaatschap 1. Zij

Nadere informatie

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands.

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands. Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 15 mei 2014 om 10.30 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel: Commissarissen: De heren

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 25-03-2013

Notulen Algemene Ledenvergadering 25-03-2013 Datum: maandag 25-03-2013 Aanvang: 19.30 uur Locatie: Buurtcentrum Sprang-Driessen Aanwezig: 19 van de 25 leden (volgens presentielijst) 1. Welkom en opening vergadering door de voorzitter Zie bijlage

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR SLECHTHORENDEN (NVVS) Artikel 1. OMSCHRIJVINGEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR SLECHTHORENDEN (NVVS) Artikel 1. OMSCHRIJVINGEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR SLECHTHORENDEN (NVVS) Artikel 1. OMSCHRIJVINGEN 1. In dit reglement wordt verstaan onder a. vereniging: de NVVS; b. bestuur: het bestuur van de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE WERKGROEP VOOR TERTIAIRE EN KWARTAIRE GEOLOGIE, VASTGESTELD DOOR DE ALGEMENE VERGADERING, 13 MAART 1998

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE WERKGROEP VOOR TERTIAIRE EN KWARTAIRE GEOLOGIE, VASTGESTELD DOOR DE ALGEMENE VERGADERING, 13 MAART 1998 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE WERKGROEP VOOR TERTIAIRE EN KWARTAIRE GEOLOGIE, VASTGESTELD DOOR DE ALGEMENE VERGADERING, 13 MAART 1998 A: Naam Artikel l De vereniging draagt de naam van: 'Werkgroep voor

Nadere informatie

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016 Nummer 18, Nov 2016 Beste VKZ leden, In deze speciale kolibrief vinden jullie de uitnodiging voor de jaarvergadering van 2016. We hopen jullie allemaal te zien op zondag 27 november. Namens het bestuur,

Nadere informatie

- Huishoudelijk Reglement -

- Huishoudelijk Reglement - - Huishoudelijk Reglement - Studievereniging SEC Sociologisch EpiCentrum Algemene bepalingen ART. 1 1. Behoudens de wettelijke bepalingen en het bepaalde in de statuten worden de inwendige aangelegenheden

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Aanwezigen van het bestuur: Dhr J. Tonkes, voorzitter Mw. L. Abbo, penningmeester Mw. I. De la Vieter, secretaris Dhr. M. Rozemeijer, namens

Nadere informatie

Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015

Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015 Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015 Maart 2015 Bestuur van vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Heemkunde Voerendaal zoals gewijzigd en goedgekeurd op de algemene ledenvergadering van [datum]

Huishoudelijk reglement Heemkunde Voerendaal zoals gewijzigd en goedgekeurd op de algemene ledenvergadering van [datum] zoals gewijzigd en goedgekeurd op de algemene ledenvergadering van [datum] Begripsbepaling In dit huishoudelijk reglement worden zowel mannelijke als vrouwelijk personen aangeduid met hij of hem Waar in

Nadere informatie

Lid Financiële Commissie

Lid Financiële Commissie Badminton Nederland behoort met circa 50.000 leden tot de middelgrote sportbonden van Nederland. Badminton Nederland ontplooit activiteiten op de werkvelden Dienstverlening & Wedstrijdzaken, Topbadminton

Nadere informatie

Algemene Leden vergadering Fotoclub Houten 10 maart 2015

Algemene Leden vergadering Fotoclub Houten 10 maart 2015 Algemene Leden vergadering Fotoclub Houten 10 maart 2015 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Ingekomen stukken 4. Jaarrekening 2014 5. Jaarverslag 2014 6. Bestuur: Voorzitter aftredend en herkiesbaar.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. Ingaande 19 maart Spoorweg Sportvereniging Venlo

Huishoudelijk Reglement. Ingaande 19 maart Spoorweg Sportvereniging Venlo Huishoudelijk Reglement. Ingaande 19 maart 1999. Spoorweg Sportvereniging Venlo (artikel 01 t/m 33) (2 e wijziging ingaande 22 maart 2002) (3 e wijziging ingaande 26 maart 2004) (art.4a) (4 e wijziging

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Alphen aan den Rijn.

Huishoudelijk Reglement van IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Alphen aan den Rijn. Huishoudelijk Reglement van IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Alphen aan den Rijn. Mocht in dit reglement gesproken worden van hij en andere taalkundige manlijke vormen, dan

Nadere informatie

.. Keert de wal het schip en breekt nood de wet.

.. Keert de wal het schip en breekt nood de wet. Ontwerp-huishoudelijk reglement van de Jawa/Cz Club Nederland Op grond van artikel 20 van de statuten. Toelichting: Alhoewel een huishoudelijk reglement niet lijkt te passen bij een vereniging die als

Nadere informatie

REGLEMENT LANDELIJKE VAKWEDSTRIJD STUDIECLUB SCHILDERS

REGLEMENT LANDELIJKE VAKWEDSTRIJD STUDIECLUB SCHILDERS REGLEMENT LANDELIJKE VAKWEDSTRIJD STUDIECLUB SCHILDERS STUDIE CLUB SCHILDERS REGLEMENT LANDELIJKE VAKWEDSTRIJD STUDIECLUB SCHILDERS Artikel 1 Algemeen De Centrale Clubleiding (CCL) van de Studieclub Schilders

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1

STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1 STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1 1. De vereniging is genaamd: Aruba Triatlon Association. De Aruba Triatlon Association wordt kortheidshalve aangeduid

Nadere informatie

Statuten van Volleybalvereniging PQV

Statuten van Volleybalvereniging PQV Statuten van Volleybalvereniging PQV Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam Volleybalvereniging PQV. De naam is afgeleid van Pijlslag, Quintus en Vollier. Zij is gevestigd In de gemeente

Nadere informatie

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd.

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd. NOTULEN van de Algemene Leden Vergadering van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR INVESTOR RELATIONS (NEVIR), gehouden op donderdag 11 juni 2015 te Double Three by Hilton, Oosterdokstraat 4 in Amsterdam. AANWEZIG

Nadere informatie

Een heel druk jaar! 2016 Nieuwsbrief De Essentie. In dit nummer

Een heel druk jaar! 2016 Nieuwsbrief De Essentie. In dit nummer 12016 Een heel druk jaar! Wat een hectische tijd is het de afgelopen maanden geweest. Alle voorbereidingen voor de Expositie Dichterbij De Essentie. Het maken van een gevarieerd programma voor 2016. Voorbereiden

Nadere informatie

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011 TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 1. Dit reglement is van toepassing op de vereniging "Bridgedistrict Noord-Holland. 2. In dit reglement worden de begrippen gebruikt zoals vastgesteld in artikel 1 van de statuten.

Nadere informatie

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vereniging Aziatische Sporten 'Arashi' Leden Rechten Artikel 1 1. De rechten van de student-leden en niet-student-leden zijn: a. het bijwonen van de algemene ledenvergadering met

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Artikel 1 Doelstelling van de vereniging Mountainbikeclub BAR END Apeldoorn Artikel 1.1 Doel van de vereniging Het doel van de vereniging, zoals nader omschreven in art. 2 van haar

Nadere informatie

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Notulen Algemene ledenvergadering van 09-11-2013 Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Aanwezig bestuur: Henk Dibbets (voorzitter), Dorus de

Nadere informatie

REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING

REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING Artikel 1. Het verkrijgen van het lidmaatschap 1. Het lidmaatschap kan uitsluitend worden verkregen door invulling en ondertekening van een daartoe bestemd

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement als bedoeld in artikel 18 van de Statuten van de Vereniging Katholieke Bond van Ouderen, KBO afdeling Waalwijk,

Huishoudelijk reglement als bedoeld in artikel 18 van de Statuten van de Vereniging Katholieke Bond van Ouderen, KBO afdeling Waalwijk, Huishoudelijk reglement als bedoeld in artikel 18 van de Statuten van de Vereniging Katholieke Bond van Ouderen, KBO afdeling Waalwijk, 1 Art.1 - Begripsbepalingen: Vereniging: -Vereniging Katholieke Bond

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Rij- en Jachtvereniging DE KEMPEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Rij- en Jachtvereniging DE KEMPEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT Rij- en Jachtvereniging DE KEMPEN DE LEDEN ART. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Aanmelding voor het lidmaatschap Degene die als lid van de vereniging wil toetreden maakt dit

Nadere informatie