Vacature webservices manager (m/v) Selectiereglement

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vacature webservices manager (m/v) Selectiereglement"

Transcriptie

1 Vacature webservices manager (m/v) (vacaturenummer 2014/A/2) Selectiereglement Statutaire functie, rang A1 Graad: informaticus Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen Standplaats: Gent Selectienummer: Contextinformatie Het AGIV beschikt over een uitgebreid en divers aanbod aan elektronische dienstenverlening. Deze dienstverlening is het laatste decennium organisch gegroeid uit een diversiteit aan projecten die het AGIV als onderdeel van zijn taken heeft uitgevoerd en bestaat uit desktoptoepassingen, webtoepassingen en webservices. Het AGIV wil overgaan tot de invulling van de nieuwe functie van webservices manager wiens takenpakket hoofdzakelijk zal gericht zijn op de coördinatie en het beheer van het webservicesaanbod. Architecturaal worden webservices binnen het AGIV ingezet als herbruikbare logische bouwblokken om de ontsluiting van digitale gegevens te scheiden van de businesslogica van interne en externe toepassingen die deze gegevens gebruiken. Omdat het aanbod organisch gegroeid is vanuit verschillende projecten (KLIP, GIPOD, INSPIRE - GDI - Geopunt, CRAB, GRB, GeoSecure, Mobile Mapping, RVV, ) is er een gebrek aan coherentie, transparantie en eenvormigheid binnen het globale aanbod. Dit hindert het gebruik van deze webservices door externe en interne klanten en zorgt er voor dat het operationeel beheer en onderhoud van het elektronisch webservice aanbod gefragmenteerd en ondoorzichtig is. Bedoeling is om te komen tot een gecoördineerd beheer van het webservicesaanbod zodat de strategische organisatiedoelstellingen optimaal kunnen worden afgestemd met het effectief operationeel aanbod en het AGIV adequater kan reageren op interne en externe behoeften. Met het aanstellen van een webservices manager wenst het AGIV een operationele strategie uit te werken voor het webservicesaanbod zodat interne en externe klanten proactief kunnen ondersteund worden bij het inzetten van onze elektronische dienstverlening ten behoeve van hun processen en taken enerzijds. Anderzijds wordt van de webservicesmanager ook verwacht dat hij/zij een webservicesgovernance opzet die een optimale afstemming tussen ICT en business realiseert en een kostenefficiënte uitbating van het webservicesaanbod mogelijk maakt, uiteraard binnen het financieel kader en het personeelskader van het AGIV. Krachtens een beslissing van de waarnemend administrateur-generaal van het AGIV zal de vacante betrekking van webservices manager in toepassing van artikel I 5 van het Vlaams personeelsstatuut (VPS) worden ingevuld via de interne arbeidsmarkt, meer bepaald via horizontale mobiliteit of graadverandering. 1/10

2 In toepassing van artikel VI 1 van het VPS heeft de waarnemend administrateur-generaal tevens beslist de oproep te beperken tot personeelsleden van de eigen entiteit (het AGIV). Graad en rang Informaticus (rang A1) Functietitel Webservices manager Plaats in het organogram In het organogram hieronder wordt de structuur van het AGIV weergegeven en de positionering van de webservices manager daarin. Als webservices manager word je tewerkgesteld onder het rechtstreeks gezag van en rapporteer je aan de administrateur-generaal. 2/10

3 Daarnaast sta je ook in voor een periodische rapportering aan het Operationeel Overleg (dat is samengesteld uit de afdelingshoofden Geodata & Geodiensten en de diensthoofden IT en PM & BA). Functiebeschrijving De webservices manager is verantwoordelijk voor de coördinatie en het globaal beheer van het webservice-aanbod (governance) in het AGIV. Hieronder vallen, niet limitatief, de volgende acties: begeleiden bij het opzetten van services, lifecycle management, endpoint validatie (i.f.v. interfacedefinitie, API-richtlijn, URL-richtlijn, ), beheer van de webservice inventaris, logging monitoring-rapportering, change management, stress testing, De webservices manager is niet rechtstreeks verantwoordelijk voor de data die worden aangeboden, of de interfacedefinities van de services, maar streeft wel naar een coherent, transparant en éénduidig aanbod voor onze klanten. De webservices manager wordt betrokken bij elke project waarin webservices ontwikkeld of beïnvloed worden, zodat hij ten allen tijde het overzicht bewaart over het huidige en het toekomstige aanbod. Een webservice (nieuwe of gewijzigde) wordt slechts in productie genomen na een formele goedkeuring van de webservices manager. De webservices manager neemt samen met o.a. de betrokken product owners ook het initiatief voor het uit productie nemen van een webservice en is verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. De webservices manager pleegt overleg met de IT-themagroepen, is de eindverantwoordelijke voor de webservices-architectuur en is hiervoor het aanspreekpunt van business en IT. De webservices manager streeft naar het op mekaar afstemmen van de businessvereisten inzake het webservice-aanbod met de aangeboden technische realisatie. Van de webservices manager wordt verwacht dat hij/zij voor vier groepen van webservices (Geo-diensten, Geopunt-diensten, Meerwaarde diensten, Externe diensten), in de aangegeven volgorde van prioriteit, tot een plan van aanpak komt en vervolgens de nodige realisaties bereikt. Op korte termijn wordt verwacht dat de webservices manager zorgt voor een gevalideerde URL/URIstructuur, de implementatie van lifecycle management voor webservices en de migratie van bestaande nieuwe services naar de nieuwe structuur. Als webservices manager wordt er van je verwacht dat je in staat bent om: - complexe projecten en multidisciplinaire teams op te volgen en aan te sturen binnen de context van de opdracht; - aan de hand van je kennis en communicatieve vaardigheden stakeholders (ICT, Business) te overtuigen en te engageren in functie van de gewenste organisatorische alignering; - technische en complexe informatie doelgroepgericht en bevattelijk te communiceren op mondelinge en schriftelijke wijze; - technische en inhoudelijke knelpunten te analyseren en te remediëren; - bij te dragen aan de strategische en operationele planning; -. Je hebt: - respect voor de expertise van de teams waarmee je samenwerkt en je faciliteert de AGIV-specialisten (zowel business als IT) om maximaal resultaat te behalen; - oog en oor voor de noden van de betrokken AGIV-medewerkers en je begeleidt hen in de noodzakelijke transities; 3/10

4 Je: - een sterke adviescompetentie op directieniveau, waarbij je kan steunen op je eigen analytisch en conceptueel denken. - kan interpersoonlijke conflicten op een adequate manier oplossen; - je kan waar nodig autonoom opereren; - je volgt de interne AGIV-afspraken die in het kader van jouw taakstelling zijn vastgelegd. Competentieprofiel Technische competenties Om de functie van webservices manager te kunnen uitoefenen heb je naast een generieke ICT-kennis ook specifieke kennis nodig inzake webtechnologie, bv. van de onderstaande domeinen: - het opzetten, testen en monitoren van SOAP, REST en KVP webservices (binnen het mainstream ICT-domein en het geografisch domein); - webdesign (HTML, CSS, ); - web- en enterprise-applicatieontwikkeling (.Net, JAVA, JSON, SOAP, ); - relationele databanken; - informatie architectuur (UML, XSD, RDF, XML, XSLT, ); - server-software (vb. ArcGIS Server, IIS, Geonetwork, GeoServer, Apache, ); - netwerkarchitectuur (OSI stack voor webservices en webapplicaties). Persoonsgebonden competenties Overtuigingskracht Niveau 3: Hanteert aangepaste beïnvloedingsstrategieën - Trekt tijd uit om in te gaan op signalen van weerstand ook al betreft het inhoudelijke details - Legt voorafgaandelijk contacten met anderen om problemen te kunnen detecteren en om tot afspraken te komen - Vergroot de impact van zijn boodschap door een gepaste communicatiemix te gebruiken (bv. beeldmateriaal gebruiken, interactieve momenten inlassen) - Weet tegenargumenten om te buigen en aan te wenden in de eigen argumentatie - Denkt (vooraf) aan de impact die de eigen argumentatie kan hebben op anderen; durft hiervoor een speciale, ongewone actie te gebruiken Visie (conceptueel denken) Niveau 2: Betrekt bredere (maatschappelijke, technische ) factoren bij zijn aanpak - Kent de relevante trends en ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie en het eigen beroep of domein - Wijst op nieuwe problemen en situaties die voor anderen nog niet zo duidelijk zijn - Denkt kritisch en zelfstandig - Plaatst adviezen, beslissingen en initiatieven in de bredere organisatiecontext of beleidscontext - Heeft voeling met wat er in de toekomst gevraagd kan worden Probleemanalyse Niveau 3: Maakt eenvoudige analyses van complexe dossiers - Analyseert complexe dossierproblemen en herformuleert die naar hanteerbare vragen - Houdt bij zijn analyse rekening met verschillende aanknopingspunten - Is in staat inzicht te verwerven in een complexe problematiek - Ziet trends en patronen in ogenschijnlijk niet-gerelateerde feiten 4/10

5 - Kan tegengestelde oordelen van anderen betrekken en integreren in de eigen analyse Klantgerichtheid Niveau 3: Onderneemt, binnen de mogelijkheden van de eigen functie, acties om de dienstverlening aan klanten te optimaliseren - Gaat kritisch na op welke punten de eigen dienstverlening aan de klant kan worden verbeterd - Onderzoekt gericht (via systematische bevraging) de wensen, behoeften en verwachtingen van klanten (tevredenheids- enquêtes, mondelinge bevragingen, ) - Formuleert concrete voorstellen met betrekking tot het verbeteren van de eigen dienstverlening - Neemt concrete acties naar aanleiding van specifieke feedback van klanten - Zet nieuwe mogelijkheden op vlak van dienstverlening meteen om in de praktijk - Neemt acties om de dienstverlening ten aanzien van specifieke doelgroepen te optimaliseren, in functie van hun noden en behoeften (vb. handicap, allochtonen, ) Resultaatgerichtheid Niveau 3: Werkt resultaatgericht en draagt dit uit naar de eigen omgeving - Formuleert uitdagende doelstellingen die een impact hebben op de werking van anderen/ van de afdeling - Ontwikkelt een doelgericht en concreet actieplan met doelen, mensen, middelen, timing enz. - Maakt concrete afspraken met alle betrokkenen in functie van het bereiken van de gestelde objectieven - Communiceert op regelmatige basis over de stand van zaken aan de andere betrokkenen - Spreekt anderen aan op het bereiken van de doelstellingen wanneer dit nodig blijkt Richting geven Niveau 2: Geeft richting op het niveau van processen en structuren - Schept duidelijkheid omtrent de taken, rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende teamleden - Zorgt voor een efficiënt inzetten van beschikbare mensen en middelen in functie van de gezamenlijk te behalen doelstelling - Bevordert de inzetbaarheid van de medewerkers (zodanig dat zij beter in staat zijn om de gezamenlijke en hun individuele doelen te behalen) - Voorziet mogelijkheden voor communicatie en overleg binnen het team en stimuleert het gebruik daarvan - Heeft oog voor processen die remmend of faciliterend kunnen inspelen op aspecten zoals diversiteit, genderneutraliteit, - Stuurt, indien nodig, processen en structuren bij om de efficiëntie van de werking en/of de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen - Voorziet de organisatorische randvoorwaarden voor het ontwikkelen van medewerkers 360 graden-inlevingsvermogen Niveau 3: Reageert (via houding en handelen) adequaat op door anderen geuite gedachten, gevoelens, behoeften, verwachtingen - Blijft efficiënt functioneren in een omgeving met onuitgesproken agenda s en weerstanden - Geeft er blijk van de gevoeligheden en (te verwachten) reacties van het veld goed in te schatten - Speelt gepast in op impliciete en onuitgesproken gevoelens van anderen - Is gevoelig voor de noden en behoeften van de andere entiteiten die in het beleidsdomein verantwoordelijkheid dragen - Voelt aan wat belangrijk is voor de (politieke) opdrachtgever en speelt hier op in Arbeidsvoorwaarden/salaris 5/10

6 De vacante betrekking situeert zich in de graad van informaticus, waaraan in het kader van de functionele loopbaan de in het VPS vastgelegde salarisschalen zijn gekoppeld (A121, A122, A123, A124). Indien de vacature wordt ingevuld door een ambtenaar met de graad van informaticus dan behoudt hij zijn reeds verworven salarisschaal en anciënniteiten. Indien de vacature wordt ingevuld door een ambtenaar met de graad van ingenieur of adjunct van de directeur dan wordt hij/zij benoemd in de nieuwe graad van informaticus, behoudt de ambtenaar de verworven anciënniteiten en wordt hij/zij ingeschaald in de salarisschaal verbonden aan de nieuwe graad. In voorkomend geval gebeurt de inschakeling op de overeenkomstige trap van de functionele loopbaan. Indien de vacature wordt ingevuld door een ambtenaar met een graad van een hogere rang dan A1 dan wordt hij/zij benoemd in de nieuwe graad van informaticus en wordt hij/zij ingeschaald in de daaraan verbonden salarisschaal, op de overeenkomstige trap van de functionele loopbaan van de nieuwe graad. Hij/zij behoudt de schaalanciënniteit, verworven in de laatste graad. Relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige kan verloond worden, met een maximum van 20 jaar. Formele deelnemingsvoorwaarden Je moet voldoen aan één van de hierna vermelde voorwaarden: o Je bent tewerkgesteld in het AGIV als ambtenaar in de graad van informaticus (art. VI 18, 1 VPS) of; o Je bent tewerkgesteld in het AGIV als ambtenaar in de graad van ingenieur of adjunct van de directeur (art. VI 65, 1 VPS) of; o Je bent tewerkgesteld in het AGIV als ambtenaar in een graad met een hogere rang dan rang A1 (art. VI 26, 3 VPS). Indien je voldoet aan één van de twee laatste hiervoor vermelde voorwaarden dan moet je ook in het bezit zijn van één van de volgende diploma s: o Diploma van initiële masteropleiding binnen de volgende studiegebieden: - wetenschappen - ingenieurswetenschappen - bio-ingenieurswetenschappen - wetenschappen + bio-ingenieurswetenschappen - ingenieurswetenschappen + bio-ingenieurswetenschappen - wetenschappen + ingenieurswetenschappen + bio-ingenieurswetenschappen - wetenschappen + ingenieurswetenschappen + bio-ingenieurswetenschappen + geneeskunde - economische wetenschappen en toegepaste economische wetenschappen - economische wetenschappen en toegepaste economische wetenschappen + politieke en sociale wetenschappen - economische wetenschappen en toegepaste economische wetenschappen + rechten, notariaat en criminologische wetenschappen - master in de handelswetenschappen o o Diploma van master-na masteropleiding: - master in de toegepaste informatica - master in de aanvullende studies in de informatica Diploma van: - master in de industriële wetenschappen - master handelsingenieur o Bij overgangsmaatregel: - diploma van burgerlijk ingenieur, - diploma van burgerlijk ingenieur architect of - getuigschrift uitgereikt aan degenen die met vrucht de studies aan de polytechnische afdeling van de Koninklijke Militaire School hebben voleindigd en die ingevolge de wet van 11 september 1933 op de bescherming van de titels van hoger onderwijs, gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur 6/10

7 - diploma van landbouwkundig ingenieur of van ingenieur in de scheikunde en de landbouwindustrieën of van bio-ingenieur - diploma van licentiaat in de wetenschappen, van licentiaat in de economische wetenschappen, van licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen, van licentiaat in de handelswetenschappen of van licentiaat in de informatica - diploma van industrieel ingenieur - diploma van handelsingenieur - bijzondere licentie in de informatica - diploma in gespecialiseerde studies of aanvullende studies in de informatica uitgereikt door een universiteit, voor zover de houder ervan een diploma bezit dat toegang verleent tot niveau A Als je je diploma in een ander land dan België behaalde dan moet je een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat het buitenlands diploma gelijkwaardig is verklaard met één van de hiervoor vermelde diploma s. Selectieprocedure 1. Cv-screening Aan de hand van het door jouw ingevulde online standaard-cv op gaan we na of je al dan niet aan de formele deelnemingsvoorwaarden voldoet. Enkel de kandidaten die aan deze voorwaarden voldoen kunnen deelnemen aan het vervolg van de selectieprocedure. De cv-screening is eliminerend. De cv-screening zal afgerond worden in de week van 26 november 2014 (onder voorbehoud). 2. Volgende stappen in de selectieprocedure De Vlaamse overheid vindt het bijzonder belangrijk dat al haar personeelsleden, los van het opleidingsniveau of de concrete vacature, een aantal basiscompetenties hebben. Generiek betekent dit dan ook dat elke kandidaat minstens voldoende scoort voor deze competenties zoals zij op het niveau I worden gedefinieerd. Deze waardegebonden competenties zijn: klantgerichtheid voortdurend verbeteren samenwerken betrouwbaarheid Kandidaten die op een hoger niveau dan dit niveau I voor een welbepaalde competentie worden getest en hiervoor geschikt worden bevonden, worden automatisch geschikt bevonden op het niveau I Voorselectie (vanaf 5 kandidaten kan een voorselectie gehouden worden) : case Indien er na cv-selectie 5 of meer geldige kandidaturen zijn kan een preselectie georganiseerd worden. De kandidaten zullen een case voorgelegd krijgen waarin essentiële vaktechnische en persoonsgebonden vaardigheden schriftelijk getoetst zullen worden. De case wordt in de vorm van een thuisopdracht voorzien. Deze fase is eliminerend. Enkel de geslaagde kandidaten worden toegelaten tot het volgend selectieonderdeel, meer bepaald het psychotechnisch onderdeel. Om als geslaagd te worden beschouwd, dien je minimum de helft van de punten te halen. 7/10

8 Indien de voorselectie plaatsvindt, zal je in de week van 26/11/14 de opdracht per mail ontvangen. Je dient deze ten laatste 3 december 2014 elektronisch in te leveren Psychotechnische screening In dit gedeelte worden volgende competenties afgetoetst. Overtuigingskracht Visie Analytisch vermogen Klantgerichtheid Resultaatgerichtheid Richting geven 360 -inlevingsvermogen Dit gedeelte is adviserend en resulteert in een gunstig of ongunstig advies voor verdere deelname. Deze selectiefase zal plaatsvinden op 12 en 15 december (onder voorbehoud) bij Hudson Gent Eindgesprek (met case) Het gesprek wordt gevoerd met één of meerdere vertegenwoordigers van de entiteit waar de vacature zich situeert en een externe consultant van het selectiekantoor Hudson. Tijdens deze selectiefase worden volgende punten beoordeeld: Motivatie, ervaring, verwachtingen van de kandidaat Vaktechnische vaardigheden Inzetbaarheid in de functie en organisatie Overtuigingskracht Visie Analytisch vermogen Klantgerichtheid Resultaatgerichtheid Richting geven 360 -inlevingsvermogen Indien geen voorselectie plaats vond, zal de case (eerder vermeld bij voorselectie ) ter voorbereiding van het jurygesprek aan de kandidaten voorgelegd worden. Deze fase is eliminerend. Je kan geschikt of niet geschikt bevonden worden voor de functie. Het eindgesprek gaat door op 19 december 2014 (onder voorbehoud) bij het AGIV. 3. Eindbeslissing De selectieprocedure resulteert in een wervingsreserve met rangschikking. Indien er meerdere kandidaten worden beoordeeld als geschikt worden ze op basis van de mate van hun geschiktheid ook gerangschikt. Er is één vacature van webservices manager. De meest geschikt 8/10

9 bevonden kandidaat wordt geselecteerd voor het invullen van de vacature. De eindbeslissing zal tegen begin januari 2015 genomen worden. De andere geschikt bevonden kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve die één jaar geldig is vanaf de datum van het proces-verbaal en die kan gebruikt worden bij eventuele toekomstige statutaire vacatures van webservices manager. De hoogst gerangschikte kandidaat krijgt als eerste de kans om in te gaan op eventuele nieuwe concrete vacatures van webservices manager die zullen worden aangeboden. De administrateur-generaal van het AGIV kan beslissen de geldigheidsduur van deze wervingsreserve, bij het verstrijken ervan, zo nodig te verlengen. Op de lijst van geslaagden kan ook een beroep worden gedaan voor andere gelijkaardige functies dan deze waarvoor de selectie plaatsvindt. In dat geval wordt er een afzonderlijke sollicitatieproef georganiseerd die aangepast is aan de functie. De rangschikking die hierbij wordt behaald, wordt in aanmerking genomen bij de aanwerving voor deze andere functie(s). Sollicitanten die niet deelnemen aan of slagen voor deze bijkomende proef, blijven alleszins in de lijst van geslaagden opgenomen. Indien een sollicitant in eerste instantie een aanbod accepteert, maar nadien zijn/haar mening herziet en besluit niet in dienst te gaan in de vacante functie, dan wordt hij/zij uit de reserve geschrapt. Aanpassingen aan de selectieprocedure voor mensen met een handicap Indien je ten gevolge van een handicap gebruik wenst te maken van aanpassingen om te kunnen deelnemen aan deze selectieprocedure, moet je dit in je kandidatuur aangeven. De selectieverantwoordelijke zal dan contact met jou opnemen om verdere afspraken te maken. Feedback Wij verwachten dat deze procedure kan worden afgerond tegen begin januari 2015 Je kan binnen de 3 maanden die volgen op de kennisgeving van je resultaat feedback vragen. Je doet dit per mail naar Hoe solliciteren? Indien je geïnteresseerd bent in deze vacature, solliciteer dan uiterlijk op 25 november 2014 via Zoek de vacature onder bekijk onze jobs en dien je kandidatuur in via de knop Solliciteer nu aan de rechterkant van de pagina. Wanneer je voor het eerst solliciteert via het webplatform van Jobpunt, dien je eerst een kandidatenprofiel aan te maken. Je kandidatuur wordt enkel in aanmerking gekomen als je op bovenvermelde wijze solliciteert. Meer info nodig? Voor extra informatie over de inhoud van de functie kan je contact opnemen met Joris Sanders, waarnemend administrateur-generaal, tel.: /10

10 Voor extra informatie over de selectieprocedure en de arbeidsvoorwaarden kan je contact opnemen met Leen Vinck, tel.: of Chris Rombaut, tel.: /10

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext. Entiteit

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext. Entiteit SELECTIEREGLEMENT domeinverantwoordelijke (M/V) statutaire functie, rang A1 graad adjunct van de directeur Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Vlaamse Infolijn Standplaats Brussel Selectienummer

Nadere informatie

Het Bloso heeft een vacature, te begeven via bevordering binnen het niveau, horizontale mobiliteit of graadverandering voor een: ADVISEUR ICT (M/V)

Het Bloso heeft een vacature, te begeven via bevordering binnen het niveau, horizontale mobiliteit of graadverandering voor een: ADVISEUR ICT (M/V) Het Bloso heeft een vacature, te begeven via bevordering binnen het niveau, horizontale mobiliteit of graadverandering voor een: ADVISEUR ICT (M/V) Afdeling: Niveau: Graad: Standplaats: Algemene afdeling

Nadere informatie

De Vlaamse Belastingdienst maakt deel uit van het Vlaams ministerie van Financiën en Begroting.

De Vlaamse Belastingdienst maakt deel uit van het Vlaams ministerie van Financiën en Begroting. SELECTIEREGLEMENT Financieel beheerder (m/v) Beleidsdomein: Financiën en Begroting Agentschap Vlaamse Belastingdienst Afdeling: Inning en regelgeving Statutaire functie, rang C1 Graad: medewerker Standplaats:

Nadere informatie

SENIOR ERFGOEDONDERZOEKER NATUURWETENSCHAPPEN (M/V)

SENIOR ERFGOEDONDERZOEKER NATUURWETENSCHAPPEN (M/V) SENIOR ERFGOEDONDERZOEKER NATUURWETENSCHAPPEN (M/V) VLAAMS INSTITUUT VOOR HET ONROEREND ERFGOED BRUSSEL ANV06050 Functiecontext In de loop van 2006 is Beter Bestuurlijk Beleid (BBB), een grootscheeps vernieuwingsproject

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext. 2. Takenpakket. Zie functieomschrijving.

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext. 2. Takenpakket. Zie functieomschrijving. SELECTIEREGLEMENT Controleur teeltmateriaal specialist (M/V) statutaire functie, rang C1 graad Technicus met standplaats Leuven Afdeling ALV Productkwaliteitsbeheer Agentschap voor Landbouw en Visserij

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT Secretaris

INFORMATIEBERICHT Secretaris INFORMATIEBERICHT Secretaris Decretale graad Klasse 2 Het OCMW van Niel gaat over tot de aanwerving van een (m/v) secretaris (decretale graad voltijdse statutaire functie), met aanleg van een wervingsreserve

Nadere informatie

Functiebeschrijving en selectiereglement CONTRACTBEHEERDER (M/V)

Functiebeschrijving en selectiereglement CONTRACTBEHEERDER (M/V) Functiebeschrijving en selectiereglement CONTRACTBEHEERDER (M/V) Statutaire functie Rang B1, graad deskundige Beleidsdomein Bestuurszaken, Agentschap voor Overheidspersoneel, GVDC Standplaats: Brussel

Nadere informatie

MEDEWERKER FINANCIËN EN BEGROTING (M/V)

MEDEWERKER FINANCIËN EN BEGROTING (M/V) Het Bloso werft aan in statutair dienstverband: MEDEWERKER FINANCIËN EN BEGROTING (M/V) Afdeling: Beleidsdomein Niveau: Graad: Standplaats: Financiën en Begroting Cultuur, Jeugd, Sport en Media A adjunct

Nadere informatie

Functiebeschrijving: A2 Diensthoofd Boekhouding en Financiën

Functiebeschrijving: A2 Diensthoofd Boekhouding en Financiën Functiebeschrijving: A2 Diensthoofd Boekhouding en Financiën Beleidsdomein: Entiteit: Afdeling: Graad: Aantal vacante betrekkingen: Standplaats: Leefmilieu, Natuur en Energie Departement Leefmilieu, Natuur

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext SELECTIEREGLEMENT Datawarehouse- en business intelligence ontwikkelaar (M/V) statutaire functie, rang A1 graad adjunct van de directeur met standplaats Brussel Departement en beleidsdomein Cultuur, Jeugd,

Nadere informatie

INFORMATICUS (M/V) SYSTEEM / DATABASEBEHEERDER

INFORMATICUS (M/V) SYSTEEM / DATABASEBEHEERDER De Vlaamse Landmaatschappij werft aan in statutair dienstverband: INFORMATICUS (M/V) SYSTEEM / DATABASEBEHEERDER Afdeling: AIG & GIS-VLM Graad en rang: Informaticus, A1 Standplaats: Brussel DE ORGANISATIE

Nadere informatie

INFORMATICUS - ONTWIKKELAAR (M/V)

INFORMATICUS - ONTWIKKELAAR (M/V) De Vlaamse Landmaatschappij werft aan in statutair dienstverband (3 vacatures): INFORMATICUS - ONTWIKKELAAR (M/V) Afdeling: AIG & GIS-VLM Graad en rang: Informaticus, A1 Standplaats: Brussel DE ORGANISATIE

Nadere informatie

Teamverantwoordelijke kunstwerken (m/v)

Teamverantwoordelijke kunstwerken (m/v) Het Agentschap Wegen en Verkeer werft aan in contractueel dienstverband (contract onbepaalde duur): Teamverantwoordelijke kunstwerken (m/v) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Wegen en

Nadere informatie

OCMW- secretaris. 2. assessment center (competentiegerichte tests en persoonlijkheidsonderzoek): gunstig scoren

OCMW- secretaris. 2. assessment center (competentiegerichte tests en persoonlijkheidsonderzoek): gunstig scoren OCMW- secretaris A. Algemene toelatingsvoorwaarden een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en politieke rechten genieten medisch

Nadere informatie

het binnenlands bestuur: bestuurlijke aspecten van de lokale en provinciale overheden met het oog op hun bestuurskwaliteit;

het binnenlands bestuur: bestuurlijke aspecten van de lokale en provinciale overheden met het oog op hun bestuurskwaliteit; SELECTIEREGLEMENT Administratieve medewerker (m/v) Statutaire functie, rang C1 graad medewerker met standplaats Leuven Beleidsdomein Bestuurszaken Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Vlaams-Brabant

Nadere informatie

MANAGING EDITOR (M/V)

MANAGING EDITOR (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve van 2 jaar in contractueel dienstverband:: MANAGING EDITOR (M/V) Afdeling: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Bestemmingspromotie Toerisme Vlaanderen

Nadere informatie

COÖRDINATOR EPALE VLAANDEREN (V/M)

COÖRDINATOR EPALE VLAANDEREN (V/M) Het departement Onderwijs en Vorming werft aan in contractueel dienstverband een COÖRDINATOR EPALE VLAANDEREN (V/M) Afdeling Europese programma s een leven lang leren Niveau A 111 Graad adjunct van de

Nadere informatie

Medewerker personeel & organisatie De Lochting

Medewerker personeel & organisatie De Lochting Medewerker personeel & organisatie De Lochting De Lochting VZW is een bloeiend biologisch tuinbouwbedrijf binnen de sociale economie. De activiteiten bestaan vooral uit biologische tuinbouw, groenonderhoud,

Nadere informatie

SENIOR MEETING MANAGER (M/V)

SENIOR MEETING MANAGER (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve met rangschikking van 2 jaar in statutair dienstverband: SENIOR MEETING MANAGER (M/V) Afdeling: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Marketing Toerisme

Nadere informatie

MARKETINGMANAGER (M/V)

MARKETINGMANAGER (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve van 2 jaar in contractueel dienstverband: MARKETINGMANAGER (M/V) Afdeling: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Marketing Toerisme Vlaanderen A111 Adjunct

Nadere informatie

Een allround communicatieverantwoordelijke (M/V)

Een allround communicatieverantwoordelijke (M/V) Vlaamse overheid Het Agentschap voor Natuur en Bos zoekt: Een allround communicatieverantwoordelijke (M/V) Afdeling: Graad: Standplaats: Staf, cel Communicatie Adjunct van de directeur (A111) Koning Albert

Nadere informatie

ADJUNCT VAN DE DIRECTEUR (ALGEMENE KWALIFICATIE) (M/V) ALLE UNIVERSITAIREN, ECONOMEN, JURISTEN, INDUSTRIEEL INGENIEURS,...

ADJUNCT VAN DE DIRECTEUR (ALGEMENE KWALIFICATIE) (M/V) ALLE UNIVERSITAIREN, ECONOMEN, JURISTEN, INDUSTRIEEL INGENIEURS,... ADJUNCT VAN DE DIRECTEUR (ALGEMENE KWALIFICATIE) (M/V) ALLE UNIVERSITAIREN, ECONOMEN, JURISTEN, INDUSTRIEEL INGENIEURS,... MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, DE VLAAMSE WETENSCHAPPELIJKE INSTELLINGEN

Nadere informatie

CHANNEL EXPERT (M/V)

CHANNEL EXPERT (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve van 2 jaar in contractueel dienstverband: CHANNEL EXPERT (M/V) Afdeling: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Bestemmingspromotie Toerisme Vlaanderen

Nadere informatie

CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V)

CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve met rangschikking van 2 jaar in statutair dienstverband: CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V) Team: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Operating

Nadere informatie

MEDEWERKER CREATIEF EUROPA DESK MEDIA (M/V)

MEDEWERKER CREATIEF EUROPA DESK MEDIA (M/V) Het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media werft aan in contractueel dienstverband: MEDEWERKER CREATIEF EUROPA DESK MEDIA (M/V) Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Nadere informatie

TECHNISCH RAADGEVERS GOEDKEURING VOERTUIGEN

TECHNISCH RAADGEVERS GOEDKEURING VOERTUIGEN Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken werft aan in contractueel dienstverband (contract bepaalde duur tot 31 december 2016): TECHNISCH RAADGEVERS GOEDKEURING VOERTUIGEN Beleidsdomein: Afdeling:

Nadere informatie

2 TECHNISCH RAADGEVERS -

2 TECHNISCH RAADGEVERS - Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken werft aan in contractueel dienstverband (contract bepaalde duur tot 31 december 2016): 2 TECHNISCH RAADGEVERS - GOEDKEURING VOERTUIGEN (m/v) Beleidsdomein:

Nadere informatie

SYSTEEMBEHEERDER (M/V)

SYSTEEMBEHEERDER (M/V) FUNCTIEBESCHRIJVING - SELECTIEREGLEMENT Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken werft aan in contractueel dienstverband: SYSTEEMBEHEERDER (M/V) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats:

Nadere informatie