1. De opdracht. 4 Resultaten analyse concept. 9. Bronnen. 5. Resultaten business case. 6. Resultaten exploitatie huidige BC. 2. Aanpak en leeswijzer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. De opdracht. 4 Resultaten analyse concept. 9. Bronnen. 5. Resultaten business case. 6. Resultaten exploitatie huidige BC. 2. Aanpak en leeswijzer"

Transcriptie

1

2 1. De opdracht 2. Aanpak en leeswijzer 3. Resultaten analyse marktpotentie 4 Resultaten analyse concept 5. Resultaten business case 6. Resultaten exploitatie huidige BC 7. Exploitatie - Uitgangspunten Ecorys 8. Risico analyse 9. Bronnen ECORysA 2

3 1. De Opdracht Achtergrond en aanleiding De gemeente Breda is mede-initiatiefnemer voor de realisatie van de incubator Con-nex Technology & Businesscenter. Voorzien is een hoogwaardig bedrijfsverzamelgebouw voor een specifieke doelgroep, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan de doelstelling van versterking van de economische structuur van Breda en omgeving. Voor dit initiatief is een businessplan uitgewerkt door NV Rewin. De gemeente Breda (Brim), NV Rewin en de NHTV zijn de participanten voor de realisatie van de incubator. Die participatie krijgt vorm door een bijdrage in de aanloopverliezen van de incubator en door een te nemen aandeelhoudershap in Winc BV, de vennootschap die het te realiseren gebouw zal gaan realiseren en exploiteren. Voor de realisatie van de incubator is een Europese subsidie toegekend en de provincie Noord-Brabant heeft een krediet gevoteerd. De participatie van de gemeente Breda wordt gerealiseerd door de BRIM. In een vergadering van de RvC op 12 september ligt het Businessplan voor Con-nex als investeringsbeslissing voor. Ten behoeve van de behandeling van dit investeringsvoorstel is er behoefte aan een second opinion op het Businessplan. Vanwege de (te) korte tijd die gegeven was voor het uitvoeren van een second opinion, heeft Ecorys voorgesteld een risicoanalyse uit te voeren op de relevante onderdelen van het Businessplan. Die relevante onderdelen betreffen de marktpotentie die geschetst wordt in het onderliggende marktonderzoek en de voorziene financiële exploitatie. In aanvulling op onze deskresearch zijn interviews afgenomen met betrokken partijen. De resultaten van deze interviews zijn betrokken in de analyse van de voorliggende stukken en de daarop betrekking hebbende risico's. Samenvattend kan onze opdracht als volgt worden beschreven: Voer een risicoanalyse uit op de marktpotentie en financiële exploitatie van Con-nex, zoals deze in het voorliggende Businessplan worden geschetst. Kijk daarbij ook naar de te verwachten (positieve) effecten van een dergelijke voorziening. 3

4 2. Aanpak en leeswijzer Aanpak Wij hebben een risicoanalyse uitgevoerd die bestaat uit drie samenhangende componenten: 1. Business case analyse 2. Exploitatie van het concept 3. Economische effecten van het businessplan Uiteraard beginnen we vanuit de markt. Zonder markt is er geen basis voor de gehele business case. Commitment van bedrijfsleven is afhankelijk van het geloof in de locatie, kwaliteit van de huisvesting, de voorzieningen, de financiële mogelijkheden, maar tevens van het exploitatiemodel dat wordt opgezet om Con-Nex te realiseren. Uiteindelijk bepaalt dit tevens wat de kosten en baten zijn voor de maatschappij en (in belangrijke mate) bij welke partijen deze terechtkomen. Exploitatie-model Leeswijzer Na deze inleiding presenteren wij eerst de resultaten van de analyse van de marktpotentie van het concept Connex. Daarna gaan we in de op de economische effecten en we sluiten af met de bevindingen op het exploitatiemodel en de samenvattende conclusies. Business case Economische effecten 4

5 3. Resultaten analyse marktpotentie (1) Aanpak We hebben het onderliggende marktonderzoek van het businessplan geanalyseerd en hebben de marktpotentie van Con-nex in de interviews besproken. Daarbij hebben we onze focus gezet op gekozen doelgroepen, vergelijkbare voorzieningen in Breda en vergelijkbare voorzieningen elders. Bevindingen Doelgroepen In het businessplan worden specifieke doelgroepen benoemd op het gebied van gaming, computertechnologie, ICT, mechatronica en veiligheid En er wordt verwezen naar het onderliggende marktonderzoek, waarin meerdere en andere sectoren en bedrijven zijn geïdentificeerd. Door de voorzieningen in het gebouw zouden de specifieke doelgroepen aangetrokken kunnen worden Onder participanten bestaat onduidelijkheid over deze doelgroepen. Of starters wel of niet tot de doelgroep behoren, is niet duidelijk. In het businessplan wordt gesproken over faciliteiten voor student-ondernemers, participanten spreken over de "top" van de bedrijvigheid die het startersstadium voorbij is. Op basis hiervan constateren wij dat er onder participanten en overige betrokkenen geen eenduidig beeld bestaat over concept en doelgroepen van Con-nex Bevindingen marktonderzoek Het onderliggende marktonderzoek voor de realisatie van Con-nex is uitgevoerd in Daarvoor is gebruik gemaakt van KvK-gegevens uit de periode De economie is sinds die tijd ingrijpend veranderd. In het businessplan wordt de actualiteit van het onderzoek beargumenteerd door te wijzen op een redelijk gelijkblijvend aantal starters in de regio sinds die tijd, de verwachte ontwikkeling van het aantal starters bij de NHTV en Avans en de aantallen starters die begeleid worden door Starterslift. Kwalitatief en actueel onderzoek naar de ontwikkeling in de specifieke doelgroepen voor Con-nex is niet aangetroffen 5

6 3. Resultaten analyse marktpotentie (2) Het marktonderzoek is uitgevoerd op basis van een enquête onder een selectie van jonge en kleine bedrijven in de regio. Op basis van een steekproef worden resultaten geëxtrapoleerd naar de gehele populatie. Een dergelijke methode kent een beperkte hardheid, omdat slechts geïnformeerd wordt naar interesse. Van interesse naar huurcontract is nog een lange weg met diverse afslagen De specifieke doelgroep komt uit de enquête nauwelijks naar voren. "De groep 'jonge kleinschalige technologiegeoriënteerde b2b bedrijvigheid' met interesse in vestiging in een incubator op korte termijn beslaat 1,3% van de totale steekproef. De acceptatie van de all-in huurprijs bleek onder deze kleine groep in de steekproef laag, met alle criteria toegepast resteert één bedrijf uit de volledige steekproef van 379 bedrijven. (... ) De markt (voor.... ) bestaat uit ongeveer 10 tot 12 bedrijven." (pag. 16 Businessplan) Op basis van bovenstaande constatering uit het businessplan kan worden geconcludeerd dat de voorziene doelgroepen onvoldoende uit het marktonderzoek naar voren komen en geen marktvraag wordt aangetoond voor een gebouw met m 2 wo. In het businessplan wordt daarom geconstateerd dat intensieve acquisitie gericht op de doelgroep noodzakelijk zal zijn en de samenwerking met de diverse partijen direct resultaat moet hebben. De genoemde intensieve acquisitie zal temeer uitgevoerd moeten worden omdat ca. 50% van de doelgroep van buiten Breda aangetrokken zal moeten worden. In het marktonderzoek wordt tot slot de constatering gedaan dat een groot gedeelte van de kerndoelgroep nu aan huis gevestigd is. De stap van een kosteloze huisvesting aan huis, naar de voorziene huurniveaus voor Con-nex is een grote. Vergelijkbare voorzieningen in Breda In Breda is nog dit jaar de Incubator Breda geopend. Deze broedplaats voor starters is inmiddels volledig verhuurd. Onderscheidende kenmerken van deze Incubator zijn een lage huurprijs en een lage kwaliteit en een maximale huurtermijn van 2 jaar. 6

7 3. Resultaten analyse marktpotentie (3) De Triple 0 Campus in Breda richt zich op creatieve bedrijvigheid en technologie. De campus kent een hoger kwaliteitsniveau en huurniveau dan de Incubator Breda. De focus ligt sterk op de verhuur van gebouwen en netwerkvorming onder de huurders. Er is slechts een beperkte programmatische begeleiding en de "0" van onderwijs wordt op dit moment niet ingevuld. Daarmee dreigt een "Single 0" status voor de Campus. De bezettingsgraad van de Triple 0 Campus loopt stevig terug als gevolg van de conjuncturele ontwikkelingen. Wij ramen deze bezettingsgraad op ca %. Beide ontwikkelingen in Breda zijn onderscheidend van Con-nex, maar kennen ook een overlap. Die overlap is nog het meest aan de orde bij de Triple 0 Campus, waar het betreft doelgroepen. De directe koppeling met onderwijs in Con-nex maakt Con-nex onderscheidend van de campus. Vanwege de overlap in doelgroepen kan verwacht worden dat de realisatie van Con-nex een negatief effect heeft op de bezettingsgraad van de Triple 0 Campus. Vergelijkbare voorzieningen elders Voor de vergelijkbare voorzieningen elders hebben we gekeken naar Eindhoven, waar meerdere vergelijkbare voorzieningen in de afgelopen jaren zijn gerealiseerd. Daartoe hebben we gesproken met Brainport Development. Onderscheidende Incubators als Bèta Eindhoven en Mu Eindhoven kennen hoge bezettingsgraden van ca. 90%. Het onderscheidende van deze gebouwen is de aanwezigheid van laboratoria die door de huurders kunnen worden gebruikt. Het Twinning Centre kent een bezettingsgraad van ca 60% over meerdere jaren, nu vanwege de conjunctuur gedaald naar 50%. Twinning Centre is gevestigd op het Science Park van de Tue en richt zich op techno starters met activiteiten gericht op technologisch innovatieve producten, processen of diensten. Een specifieke doelgroep, enigszins vergelijkbaar met de doelgroepen die voor Con-nex zijn voorzien. ECORYS" 7

8 3. Resultaten analyse marktpotentie (4) Samenvattend conclusies en risico's op marktpotentie Er bestaat onder participanten geen eenduidig beeld ten aanzien van concept en doelgroep Het onderliggend marktonderzoek is uitgevoerd in 2009, sindsdien is de economie ingrijpend veranderd Het marktonderzoek betreft een enquête waarin interesse is gepeild. Dergelijke onderzoeken kennen een beperkte hardheid De specifieke doelgroep komt uit het marktonderzoek nauwelijks naar voren. Er wordt gesproken over bedrijven. Gerekend met een gemiddeld vloeroppervlak van 25m 2, betreft het m 2. Overige bedrijven moeten komen uit de samenwerking met NHTV en Avans. Er is intensieve acquisitie noodzakelijk om tot invulling van Con-nex te komen, ook buiten de gemeente Breda en misschien wel buiten de regio. Actualiteit, uitkomst en aansluiting van het marktonderzoek op de doelgroep van Con-nex is daarmee een fors risico en geeft geen onderbouwing voor een gebouw met 2.800m 2 wo. Dit leidt direct tot een risico in de exploitatie vanwege de aangenomen bezettingsgraad en het gehanteerde huurniveau. In Breda is een tweetal vergelijkbare voorzieningen aanwezig. Con-nex kent een overlap met, en onderscheidt zich van, de Triple 0 Campus. Realisatie van Con-nex heeft naar verwachting effect op de toch al dalende bezettingsgraad van de Triple 0 Campus. Vanwege de directe (prijs)concurrentie van Triple 0 voor Con-nex kan ook voor Con-nex een effect verwacht worden in bezettingsgraad. Op basis van een grove vergelijking met de Eindhovense situatie kan gesteld worden dat de bezettingsgraden hoog zijn indien er specifieke voorzieningen, zoals laboratoria, worden geboden. Zonder deze specifieke voorzieningen liggen de langjarige bezettingsgraden ruim onder de 85%. 8

9 4. Resultaten analyse concept (1) Het concept De beschrijving van het concept van Con-nex, hoofdstuk 4 business plan, onderschrijven het bijzondere karakter van Con-nex. Belangrijk hierbij is dat naast de fysieke faciliteiten de niet-fysieke onderdelen van het concept (zoals coaching, bedrijfsadvisering, toegang tot netwerken, etc.) voldoende uitgewerkt worden en bewaakt worden gedurende de exploitatie. Dit onderscheidt Con-nex van de overige incubator faciliteiten in Breda. Het concept - de locatie Uit het businessplan komen voor de locatie van Con-nex de belangrijkste eisen naar voren: - Hoogwaardige uitstraling gebouwen omgeving - Prima ontsluiting (weg en ov) - Voldoende parkeerfaciliteiten Uit de interviews die wij hebben gehouden met de aandeelhouders en stakeholders komt tevens naar voren een directe link met een kennisinstelling. Met het afhaken van Avans (en het daardoor niet beschikbaar hebben van een vrije locatie, is de positionering bij NHTV (op de plek van een oud schoolgebouwen een noodgebouw) de enige optie. Het concept - het gebouw De keuzen om Con-nex in nieuwbouw of een bestaand gebouw onder te brengen heeft zowel financiële, politieke als praktische afwegingen. Vanuit praktisch perspectief moet er wel een beschikbaar (leegstaand) gebouw aanwezig zijn. Met de keuze voor het NHTV-terrein is er ons geen reëel leegstaand gebouw in de directe nabijheid van onderwijsinstellingen bekend. Vanuit financiële motieven is nieuwbouw niet per definitie veel duurder dan een bestaand gebouw. Of er moet een beschikbaar object zijn waarbij ruimte gehuurd kan worden, naar rato van afname (waardoor leegstandrisico geminimaliseerd wordt). Vanuit politieke overwegingen kan geopteerd worden voor bestaande bouw, om de publieke onrust inzake leegstand (in Breda) te beperken. Ons is niet bekend dat er actief beleid is om bestaande bouw te prefereren boven nieuwbouw. ECORYS" 9

10 4. Resultaten analyse concept (2) Maatschappelijk! Economisch effect Een concept als Con-nex levert de nodige werkgelegenheid op voor Breda. Het businessplan spreekt van gemiddeld 12 succesvolle uitstromers per jaar (met ieder 4 arbeidsplaatsen). Ofwel een directe werkgelegenheid van 48 arbeidsplaatsen. De indirecte werkgelegenheid bedraagt, conform het businessplan, 72 arbeidsplaatsen op jaarbasis (op het gebied van horeca, detailhandel, transport en verzorgende dienstverlening). De doorgroei van bedrijven (nadat zij Con-nex) hebben verlaten is hierbij buiten beschouwing gelaten. Naast de kwantitatieve effecten kunnen kwalitatieve effecten worden verwacht op de regionaal economische structuur. Door de broed- en groeiplaats voor hoogwaardige innovatieve technologische bedrijven worden deze activiteiten meer aan Breda en omgeving gebonden waarmee een cluster kan ontstaan. Een dergelijk cluster versterkt de weerbaarheid van de regionale economie, geeft diversificatie en versterkt de concurrenti ekracht. 10

11 5. Resultaten business case (1) Bij de (financiële) beoordeling van een project is o.a. van belang: Het financiële resultaat: - De eindwaarde (het cumulatieve resultaat van kosten, opbrengsten, indexatie en te betalen rente). Dit is uitgedrukt in euro's in het laatste jaar van de exploitatie - De contante waarde (de eindwaarde uitgedrukt in euro's van nu; 1 euro in de toekomst is minder waard dat 1 euro nu) Het verloop van de cashflow; zijn er op ieder moment genoeg middelen ter beschikking om de uitgaven te kunnen dekken? Een risico analyse; benoem en kwantificeer de voornaamste risico's en geef weer hoe hiermee omgegaan kan worden. Bevindingen ten aanzien van de opzet De eindwaarde is grotendeels inzichtelijk: - Wel voor de exploitatiebegroting - Cashflow (waar ook rekening gehouden is met o.a. aflossing) per jaar inzichtelijk, niet cumulatief Er is geen contante waarde berekening gemaakt. Een project kent een voorbereidingsfase, realisatiefase en een exploitatiefase. De huidige cashflow begint bij de exploitatiefase. De ramingen van de eerdere fasen zijn financieel gezien niet in de tijd uitgezet. Er wordt geen inzicht geboden of tijdens de voorbereiding en de bouw op ieder moment genoeg financiële middelen ter beschikking zijn Een risico analyse maakt geen onderdeel uit van de business case.

12 5. Resultaten business case (2) Inhoudelijke (kwalitatieve) bevindingen: kansen en bedreigingen De looptijd van de exploitatie is 25 jaar. De cashflow heeft betrekking op de eerste 10 jaar van de exploitatie. - een langere exploitatie heeft een positiefeffect op de BC Het gebouw gaat langer mee dan 10 of 25 jaar (50 jaar technische levensduur is gebruikelijk). Ook de erfpacht is voor langere tijd afgekocht (40 jaar). Het gebouwen de afgekochte erfpacht vertegenwoordigen nog een waarde nadat de exploitatieperiode is verlopen. Dit is niet in de cashflow opgenomen. - het opnemen van een restwaarde heeft een positiefeffect op de BC Het opgenomen niveau voor de stichtingskosten (1.390 euro per m2 BVD, inclusief bijkomende kosten, terreininrichting en bouwrijp maken) weerspiegelt een hoog kwaliteitsniveau. Met een lager investeringsbedrag zou eveneens een goede kwaliteit gerealiseerd kunnen worden. - Het verlagen van de stichtingskosten heeft een positief effect op de BC. Er is rekening gehouden met een opbrengststijging van 4% per jaar en een kostenstijging van 2,5% per jaar. De lange termijn inflatie is 2%. Het opnemen van een hogere indexatie voor de opbrengsten dan voor de kosten is positief voor het financiële resultaat. De vraag is of dit haalbaar is. - Een lagere opbrengstenstijging heeft een negatief effect op de BC Gebruikelijk is om een post onvoorzien of een risico buffer op te nemen in een investering van enige omvang om tegenvallers gedurende de rit op te kunnen vangen. In de business case is er een post voor opstartkosten en onvoorzien opgenomen van (ofwel 2%). Dat is laag, een hogere reservering is gebruikelijk. - Het opnemen van een reële post onvoorzien heeft een negatief effect op de BC ECORYS"

13 6. Resultaten exploitatie huidige BC Wij hebben de huidige business case, conform het business plan doorgerekend en komen tot de volgende constateringen: Is de huidige exploitatie rendabel? Het resultaat van de exploitatiebegroting bedraagt 0,4 mln. (positief) met een exploitatieperiode van 10 jaar Het resultaat van de cashflow (waarbij er rekening is gehouden met de aflossing van de lening) bedraagt -0,4 mln. (negatief) met een exploitatieperiode van 10 jaar. Het verschil tussen de exploitatie en cashflow berekening wordt grotendeels veroorzaakt door de aflossing ( pij). De conclusie is dat er onvoldoende inkomsten binnenkomen om volledig aan de aangegane verplichtingen (met name de aflossing) te kunnen voldoen. _I!ImmmIBt'DmII Totaal Het plan kan haalbaar gemaakt worden, indien er met de provincie afspraken gemaakt kunnen worden over het moment van afbetaling. Het concept van Con-nex heeft potentie om financieel aan alle verplichtingen te kunnen voldoen, indien er een langere looptijd (dan 10 jaar) wordt aangehouden en indien er afgelost wordt op het moment dat er voldoende opbrengsten zijn. Opvallende zaken In jaar 6 zit er een dal in de cashflow. Dit is te verklaren doordat: - Herinvestering in inrichting en ICT worden opgenomen en omdat deze kosten in 1 jaar worden ingeboekt (i.p.v. uitgesmeerd over 5 jr.).

14 7. Exploitatie - Uitgangspunten Ecorys (1) Ecorys heeft op basis van de huidige business case uit het business plan een eigen exploitatie opgesteld. De meeste posten zijn ontleend aan de oorspronkelijke business case. Afwijkingen hierop zijn door ons weergegeven in onderstaande kosten en op de volgende pagina opgenomen opbrengsten. Uitgangspunten voorbereiding en realisatie Kosten realisatie zijn gelijk aan huidige BC (alleen onderverdeling in kosten gemaakt) Post onvoorzien is toegevoegd. Ecorys heeft 10% over de totale kosten voor realisatie incl. herinvesteringen in inrichting en ICT begroot. In de huidige BC staat opgenomen. Inrichting en ICT 1x per 5 jaar opgenomen. Uitgangspunten exploitatie Exploitatiekosten gelijk aan huidige BC Kosten centrale diensten nemen toe met de ingroeiperiode bij 85%. Afkoop erfpacht Sloopkosten Bouwrijp maken Bouwkosten Bijkomende kosten Totale bouwkosten Inrichting en ICT Terreininrichting Onvoorzien % p.j. Omschrijving exploitatie Management fee Centrale diensten Jaar Bezetting centrale diensten Schoonmaak Energie Onderhoud Resultaat kosten De totale stichtingskosten maken onderdeel uit van de totale kosten In deze bedragen zit nog geen financiering Indexatie met 2% per jaar ECORYS" Totale kosten Nominaal Incl. index Exploitatie 10 jaar

15 7. Exploitatie - Uitgangspunten Ecorys (2) Toelichting opbrengsten Bijdragen partners - De partners brengen eigen vermogen in en doen daarnaast een bijdrage. De bijdragen zijn ingebracht als subsidie. Het eigen vermogen maakt onderdeel uit van de financiering. Restwaarde gebouw: - Van de kale bouwkosten van het gebouw (3,9 mln. euro) hebben wij aangenomen dat 70% bouwkundig is. Van deze 70% resteert na 25 jaar nog een levensduur van 50%, 25 jaar (totale levensduur gebouw 50 jaar). De rekenkundige restwaarde bedraagt: 3,9 * 70% *50% =1,4 mln. Dit betreft niet de marktwaarde. Residu afgekochte erfpacht - De erfpacht is afgekocht voor 40 jaar. Na de realisatie en 25 jaar exploitatie resteert nog 30% van de afgekochte termijn. 30% * = Resultaat opbrengsten Nominaal Incl. index De bijdragen van de partners en Op-Zuid zitten ook in de totale opbrengsten, evenals restwaardes van grond en gebouw. In deze bedragen zit nog geen financiering Indexatie met 2% per jaar

16 7. Exploitatie - Uitgangspunten Ecorys (3) Conclusie Er wordt al in het eerste jaar van de exploitatie een positieve cashflow bereikt Een exploitatieperiode van 10 jaar is echter onvoldoende om de investeringen terug te verdienen Over een looptijd van 25 jaar is er een positieve business case, met inachtneming van de aangehouden bezettingspercentages van 85% en een opbrengstenniveau van 300 per m2. Incl. index Incl. index en rente Contante waarde Start exploitatie ECORYS. Totaal na 10 jaar L Totaal na 25 jaar

17 7. Exploitatie - Uitgangspunten Ecorys (4) Financiering In de eerste jaren van de exploitatie is het onzeker of de lening van 4 mln. euro, de OP Zuid subsidie, het aandelenkapitaal en eigenvermogen van de aandeelhouders voldoende is om aan alle betaalverplichtingen te kunnen voldoen. Dit is sterk afhankelijk van het exacte moment dat kosten gemaakt worden en opbrengsten in ontvangst genomen kunnen worden. Onderstaande grafiek toont dat de rode lijn onder de financieringslijn komt (ofwel er is onvoldoende kapitaal aanwezig). I i 6 BC Ecorys!~ 4 2 a a a N N N Eindwaarde --Financieringsbehoefte --Eigen vermogen Vanaf jaar 3 in de exploitatie is (volgens onderstaande tabel) niet meer de volle 4 mln. euro aan lening nodig en kan er afgelost worden. Modelmatig wordt zoveel afgelost als mogelijk. GeTndexeerd saldo Lopend saldo Financiering Eigen vermogen Vreemd vermogen Totaal Rente

18 8. Risico analyse Financieel Indien Bezetting van 85% niet wordt behaald. Om de exploitatie rendabel te houden is een bezetting van minimaal 77.% benodigd (bij een looptijd van 25 jaar) om break even te draaien. Indien Huurprijs van 300 (all-in) per m2 niet wordt behaald. Om de exploitatie rendabel te houden is een huurprijs van minimaal 240 benodigd (bij een looptijd van 25 jaar en 85% bezetting) om break even te draaien. Indien Investeringsniveau van 1390 per m2 te hoog is voor de exploitatie. Indien de bezetting of de huurprijs te hoog wordt bevonden kan een lager investeringsniveau uitkomsten bieden. Uitgaande van 800 euro kale bouwkosten, ofwel 1120 per m2 investeringsniveau geeft gedurende de exploitatie een buffer van 10% op de bezettingsgraad of 30 op het huurprijsniveau. Indien financieringsbehoefte ontoereikend is. Bij tegenvallende exploitatieresultaten zal er onvoldoende opbrengsten gegenereerd worden om aan de betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Het grootste risico ligt in de jaren van exploitatie. In dat geval dienen de aandeelhouders bij te storten. Dit kan maximaal 5 jaar bedragen (is minimale termijn exploitatie gebouw voor OP-Zuid subsidie voorwaarde). Beheersmaatregel De belangrijkste beheersmaatregel van de financiële business case is in overleg te treden met de Provincie om af te mogen wijken van de vastgestelde aflossingsritmes en daarmee een afwijkend betalingsritme voor te stellen.

19 8. Risico analyse samenvattend Markt Er is gerede twijfel bij de toepasbaarheid en uitkomst van het onderliggend marktonderzoek uit Als gevolg hiervan kunnen vraagtekens worden geplaatst bij de aannamen voor de bezettingsgraad en het huurniveau. Het concept van Con-nex heeft een toegevoegde waarde op de regionale economie, bewijs dat er voldoende marktvraag is voor een gebouw van m 2 wo, is niet beschikbaar. Ervaringen van vergelijkbare incubator concepten leren dat een bezettingsgraad van 85% ambitieus is. In Breda zijn vergelijkbare voorzieningen aanwezig. Con-nex is hiervan onderscheidend, maar kent ook een overlap, waarmee er een risico in bezettingsgraad en huurniveau voor beide voorzieningen optreedt. Financieel Totale business case is haalbaar, indien er uitgegaan wordt van: - Looptijd van 25 jaar - Bezettingspercentage van 85% - Huurprijsniveau van 300/ m2 (all-in) - Alternatieve afspraken met de provincie inzake aflossingsritme hypothecaire lening ECORYS"

20 9. Bronnen Interviews Interviews gehouden met: Dhr. Boudie Hoogedeure - Brim Dhr. Marcel de Heer - Gemeente Breda Dhr. Cees Meeuwis - Gemeente Breda Dhr. Paul Nijskensl Jac de Turck - Rewin Dhr. Nico van Os - NHTV Dhr. Edward V.d. Pol- Starterslift Dhr. Luke Bruijns - Red Concepts/ Triple-O campus Bronnen Toegezonden documentatie: Con-nex Technology & Business center (businessplan mei 2013) Con-nex Technology & Business center (businessplan december 2009) Con-nex Technology & Business center (vertrouwelijke bijlagen december 2009) Positionering van Con-neX Technology & Business Accelerator (september 2013) Positionering Con-nex ism NHTV Hypothecaire lening Con-nex, Provincie Noord-Brabant (23 april 2013) Vergaderstukken stuurgroep Con-nex (27 juni 2013) Con-nex op de Triple-O campus OP-Zuid subsidie beschikking (10 november 2010) ECORYS"

BUSINESS VALUATION UITWERKING TOPAAS B.V.

BUSINESS VALUATION UITWERKING TOPAAS B.V. BUSINESS VALUATION UITWERKING TOPAAS B.V. VERONDERSTELLINGEN Vraagprijs 2.500.000 (pand en inventaris). Inkomsten: In totaal 40 kamers; Bezetting kamers: T1 45%, T2 52%, T3 63%, vanaf T4 en verder 68%;

Nadere informatie

Instrument: de Business case. 1. Wat is een Business case. 2. Doel van een Business case. Instrumenten Business Case

Instrument: de Business case. 1. Wat is een Business case. 2. Doel van een Business case. Instrumenten Business Case Instrument: de Business case Instrument: de Business case 1 1. Wat is een Business case 1 2. Doel van een Business case 1 3. Het opstellen van een Business case 3 3.1 Het Business concept 3 3.2 Opbrengsten,

Nadere informatie

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering Kanttekeningen bij de Begroting 2015 Paragraaf 4 Financiering Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financieringsbehoefte = Schuldgroei... 4 3 Oorzaak van Schuldgroei : Investeringen en Exploitatietekort... 5 4 Hoe

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

Waarom gaan we investeren We verwachten winst te maken! Alleen rekening houden met toekomstige ontvangsten en uitgaven.

Waarom gaan we investeren We verwachten winst te maken! Alleen rekening houden met toekomstige ontvangsten en uitgaven. www.jooplengkeek.nl Investeringsselectie Waarom gaan we investeren We verwachten winst te maken! Alleen rekening houden met toekomstige ontvangsten en uitgaven. belangrijk Calculaties voor beslissingen

Nadere informatie

De investeringsanalyse

De investeringsanalyse Het programma van vandaag: het investeringsproject de cashflow het gemiddelde rendement de terugverdientijd de netto contante waarde Adele 1 Investeringsbeslissingen Waarom investeren? We verwachten winst

Nadere informatie

Grondexploitatie Boswonen Emmelhage. behorend bij herziening bestemmingsplan 2015

Grondexploitatie Boswonen Emmelhage. behorend bij herziening bestemmingsplan 2015 Grondexploitatie Boswonen Emmelhage behorend bij herziening bestemmingsplan 2015 Maart 2015 1 Inhoudsopgave Grondexploitatie Boswonen Emmelhage... 1 1. Samenvatting... 3 2. Analyse Ruimtegebruik... 4 3.

Nadere informatie

Rapportage eind Fase 2 Kulturhus Trefkoele+ Bijlage 11a: Memo ICSadviseurs

Rapportage eind Fase 2 Kulturhus Trefkoele+ Bijlage 11a: Memo ICSadviseurs Rapportage eind Fase 2 Kulturhus Trefkoele+ Bijlage 11a: Memo ICSadviseurs 14-5-2013 Memo Aan Plaats, datum Zwolle, 13 mei 2013 Onderwerp Exploitatiemodel De Trefkoele+ Ons kenmerk Behandeld door Martijn

Nadere informatie

5 Opstellen businesscase

5 Opstellen businesscase 5 Opstellen In de voorgaande stappen is een duidelijk beeld verkregen van het beoogde project en de te realiseren baten. De batenboom geeft de beoogde baten in samenhang weer en laat in één oogopslag zien

Nadere informatie

Heerenstede Vastgoed B.V., Herengracht 562, 1017 CH Amsterdam, T 020 514 10 30, I www.heerenstede.nl

Heerenstede Vastgoed B.V., Herengracht 562, 1017 CH Amsterdam, T 020 514 10 30, I www.heerenstede.nl Heerenstede Vastgoed B.V., Herengracht 562, 1017 CH Amsterdam, T 020 514 10 30, I www.heerenstede.nl Heerenstede Noord CV Financieel overzicht 2009 Geachte participanten, Met genoegen presenteren wij u

Nadere informatie

Rechtbank Maastricht NOTITIE. 1. Inleiding. Gemeente Maastricht

Rechtbank Maastricht NOTITIE. 1. Inleiding. Gemeente Maastricht NOTITIE Rechtbank Maastricht Aan: T.a.v. Gemeente Maastricht Fred Sijben Van: Aeisso Boelman en Iris van Donselaar Datum: 29 september 2015 Onderwerp: Second opinion business case rechtbank Maastricht

Nadere informatie

De heer B.G. Schalkwijk. Mevrouw A.I. Vreugdenhil

De heer B.G. Schalkwijk. Mevrouw A.I. Vreugdenhil GemeenteWATERLAND INFORMATIE RAAD DOCUMENT GEMEENTE WATERLAND Nummer 196-7 Onderwerp Portefeuillehouder Contactpersoon Afsluiting initiatieffase Brede School Scholeneiland in Monnickendam De heer B.G.

Nadere informatie

VOORAANKONDIGING. Haerzathe Studentenunits II B.V. DENNENRODEPAD AMSTERDAM

VOORAANKONDIGING. Haerzathe Studentenunits II B.V. DENNENRODEPAD AMSTERDAM VOORAANKONDIGING Haerzathe Studentenunits II B.V. DENNENRODEPAD AMSTERDAM OBLIGATIE HAERZATHE STUDENTENUNITS II B.V. Spinozacampus Obligatielening Haerzathe Studentenunits II B.V. Na de succesvolle plaatsing

Nadere informatie

MFC Heerewaarden Investering en exploitatiekosten Datum: 27 mei 2014 Opdrachtgever: Gemeente Maasdriel Auteur: Wendie Hardeman en Edwin van de Voort

MFC Heerewaarden Investering en exploitatiekosten Datum: 27 mei 2014 Opdrachtgever: Gemeente Maasdriel Auteur: Wendie Hardeman en Edwin van de Voort MFC Heerewaarden Investering en exploitatiekosten Datum: Opdrachtgever: Auteur: 27 mei 2014 Gemeente Maasdriel Wendie Hardeman en Edwin van de Voort Inleiding In de periode februari mei 2014 is door en

Nadere informatie

Mondelinge vragen gesteld op de begrotingsmarkt. Vraag Gevraagd is om een overzicht van alle risico s en de aannames/berekeningen hierachter.

Mondelinge vragen gesteld op de begrotingsmarkt. Vraag Gevraagd is om een overzicht van alle risico s en de aannames/berekeningen hierachter. Mondelinge vragen gesteld op de begrotingsmarkt. Gevraagd is om een overzicht van alle risico s en de aannames/berekeningen hierachter. Overzicht alle risico s Zoals ook in de paragraaf weerstandsvermogen

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsbij lage Voorstel tot het beschikbaar stellen van een financiele bijdrage voor het Twinning Center

gemeente Eindhoven Raadsbij lage Voorstel tot het beschikbaar stellen van een financiele bijdrage voor het Twinning Center gemeente Eindhoven Dienst Stadsontwiitixeling Raadsbijlage nummer x xo Inboeixnummer 98Too x s 98 Beslisdatum 88>W x9 mei x998 Dossiernummer 823.5ox Raadsbij lage Voorstel tot het beschikbaar stellen van

Nadere informatie

Vastgoed financieren. In een commerciële omgeving. Anja van Balen Sector Banker zorg 31 oktober 2013

Vastgoed financieren. In een commerciële omgeving. Anja van Balen Sector Banker zorg 31 oktober 2013 Vastgoed financieren In een commerciële omgeving Anja van Balen Sector Banker zorg 31 oktober 2013 Welkom in de commerciële bancaire wereld Businessplannen Bancaire normen Business plan Focus aanbrengen

Nadere informatie

Financiele verkenning primair onderwijs. Servicecentrum Scholenbouw. ISM: Fakton en Ro Groep

Financiele verkenning primair onderwijs. Servicecentrum Scholenbouw. ISM: Fakton en Ro Groep Financiele verkenning Nieuwbouw Primair onderwijs In samenwerking met: MFA project Testschool 1 Algemene gegevens Datum 25 1 2010 Model steller Renske Schoenmaker Opdrachtgever Jan Schraven Bedrijf Telefoon

Nadere informatie

Om op te bouwen! CDA Overbetuwe

Om op te bouwen! CDA Overbetuwe Om op te bouwen! Een financiële analyse van de werkelijke kosten voor een nieuw te bouwen gemeentehuis in vergelijking met renovatie van de bestaande panden. April 2012, fractie CDA Overbetuwe 1 Inleiding

Nadere informatie

Businessplan voor een nieuwe incubatorfaciliteit in Breda

Businessplan voor een nieuwe incubatorfaciliteit in Breda Con-neX Technology & Business Center voor een nieuwe incubatorfaciliteit in Breda Breda, december 2009 Two for Innovation Nieuwe Emmasingel 7c 5611 AM EINDHOVEN Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 1.1 Algemeen

Nadere informatie

WELKOM. Businesscase Spoorzone Presentatie voor TOP, 26 november 2014. Isidoor Hermans, directeur OBS

WELKOM. Businesscase Spoorzone Presentatie voor TOP, 26 november 2014. Isidoor Hermans, directeur OBS WELKOM Businesscase Spoorzone Presentatie voor TOP, 26 november 2014 Isidoor Hermans, directeur OBS Inhoud 1. Financiering project 2. Opzet van de businesscase 3. Aanleiding voor stresstest 4. Resultaten

Nadere informatie

Actualiteiten vanuit de praktijk. Bouw en Vastgoedcursus 12-6-2014

Actualiteiten vanuit de praktijk. Bouw en Vastgoedcursus 12-6-2014 Actualiteiten vanuit de praktijk Bouw en Vastgoedcursus 12-6-2014 Algemeen PT Finance Actualiteiten Toegenomen aandacht tijdelijk beheer. Toenemende aandacht voor exploitatie. Fiscale optimalisatie door

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken.

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. 9. Begrippenlijst Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. Aanbieder De entiteit die de Obligaties in Old Liquors Invest B.V.

Nadere informatie

VOORAANKONDIGING. Haerzathe Short-Term Fund I

VOORAANKONDIGING. Haerzathe Short-Term Fund I VOORAANKONDIGING Haerzathe Short-Term Fund I OBLIGATIE HAERZATHE SHORT - TERM FUND I B.V. Obligatielening Haerzathe Short-Term Fund I B.V. Na de succesvolle plaatsing van de obligatieleningen Haerzathe

Nadere informatie

Nieuwe kansen in de verhouding tussen huurder en verhuurder van laboratoria. Jeff Gielen, 28 oktober 2014. www.biofacilities.nl

Nieuwe kansen in de verhouding tussen huurder en verhuurder van laboratoria. Jeff Gielen, 28 oktober 2014. www.biofacilities.nl Nieuwe kansen in de verhouding tussen huurder en verhuurder van laboratoria Jeff Gielen, 28 oktober 2014 www.biofacilities.nl Inhoud 1. Kadans Biofacilities 2. Expertise en support + services 3. Lessons

Nadere informatie

Business case modelcasus

Business case modelcasus 1/5 Modelcasus Van Bleek fabriek - Business Case Business case modelcasus Inleiding De Business case geeft antwoord op de vraag of het financiële resultaat over de gehele levensduur van het project voldoende

Nadere informatie

Tijdelijke duurzame energie

Tijdelijke duurzame energie Tijdelijke duurzame energie Tijdelijk Uitgewerkte businesscases voor windenergie, zonne-energie en biomassa Anders Bestemmen Tijdelijke duurzame energie Inleiding In het Corporate Innovatieprogramma van

Nadere informatie

Borgstelling geldlening SPPiLL tbv aankoop langgevelboerderij Barrierweg 4.

Borgstelling geldlening SPPiLL tbv aankoop langgevelboerderij Barrierweg 4. Onderwerp Borgstelling geldlening SPPiLL tbv aankoop langgevelboerderij Barrierweg 4. Samenvatting De aankoop en restauratie van de langgevelboerderij is een belangrijk onderdeel van het deelproject "Versterking

Nadere informatie

2.1 In te stemmen met een storting van aandelenkapitaal door de 3 partners. Per afzonderlijke partner bedraagt dit 1 miljoen (eigen vermogen);

2.1 In te stemmen met een storting van aandelenkapitaal door de 3 partners. Per afzonderlijke partner bedraagt dit 1 miljoen (eigen vermogen); ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Definitieve uitwerking ondernemingsplan OMALA NV 1. Beslispunten 1. Kennis te nemen van: 1.1 Het ondernemingsplan OMALA NV deel 1 (het plan in hoofdlijnen) en deel 2

Nadere informatie

De invloed van de Wet Markt en Overheid op het huurprijzenbeleid van overheden

De invloed van de Wet Markt en Overheid op het huurprijzenbeleid van overheden Whitepaper De invloed van de Wet Markt en Overheid op het huurprijzenbeleid van overheden bbn adviseurs 2014 bbn adviseurs www.bbn.nl info@bbn.nl Wet Markt en Overheid Per 1 juli 2014 gaat de wet Markt

Nadere informatie

Grip op Financiën. 13 januari 2015 Sector Control

Grip op Financiën. 13 januari 2015 Sector Control Grip op Financiën 13 januari 2015 Sector Control Opbouw presentatie Inzicht in ontwikkeling leningenportefeuille en rente Normenkader van de gemeente Eindhoven Beheersmaatregelen Huidige leningenportefeuille

Nadere informatie

E E R H U G O. De Raad wordt verzocht om de normatieve grondexploitatie van de Horst vast te stellen

E E R H U G O. De Raad wordt verzocht om de normatieve grondexploitatie van de Horst vast te stellen -Raadsver&s Jvï,g 2 ü f "l- 'P O Besluit: Voorstelnummer: E E R H U G O R D Agendanr. Voorstelnr. Onderwerp Aan de Raad, 14 2007-017 normatieve grondexploitatie de Horst Y*T?V- V--X vv3'* v /--' \ M 's

Nadere informatie

Regionale behoefteraming Brainport Industries Campus Eindhoven

Regionale behoefteraming Brainport Industries Campus Eindhoven Regionale behoefteraming Brainport Industries Campus Eindhoven 23 juni 2015 Managementsamenvatting Status: Managementsamenvatting Datum: 23 juni 2015 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv Silodam

Nadere informatie

BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002. d.d. 11-07-2001

BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002. d.d. 11-07-2001 BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002 d.d. 11-07-2001 1. Productgroepnummer: 0001 3. Productgroepnaam: Financieringsmiddelen Het betreft een verzameling van mogelijke financieringsmiddelen,

Nadere informatie

Bijlage bij inventarisatie bijdrage Zonnehuis

Bijlage bij inventarisatie bijdrage Zonnehuis Bijlage bij inventarisatie bijdrage Zonnehuis Inhoud 1. Tekst van mail 2. Bijeenkomst 26 januari en een overzicht tot nu toe 3. Exploitatiebegroting 1. Tekst van mail Beste vriend/vriendin van Blue Star,

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d Aan: Provinciale Staten Vergadering commissie: 20 april 2006 Onderwerp: Aanvraag landelijke regeling Seed Capital Technostarters : lening Early Stage Fonds Flevoland Agendapunt: 7.b.1 Lelystad: 17 maart

Nadere informatie

Eerste exploitatiebegroting NatLab 2.0

Eerste exploitatiebegroting NatLab 2.0 Eerste exploitatiebegroting NatLab 2.0 14 oktober 2011 Aan Gemeente Eindhoven Sector Grond en Vastgoed De heer B. Bankers Postbus 90150 5600 RB EINDHOVEN Van Hospitality Consultants Smallepad 13-15 Postbus

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. Wijkontwikkelingsmaatschappij Den Haag Zuid West BV

Gemeente Den Haag. Wijkontwikkelingsmaatschappij Den Haag Zuid West BV Gemeente Den Haag Wijkontwikkelingsmaatschappij Den Haag Zuid West BV Henk Harms 13 november 2013 Het Ves'a debacle Vreemde posi'e R dam en Den Haag in achtervang CFV, WSW en BZK louter gefocust op financiën

Nadere informatie

Onderwerp: Krediet t.b.v. aankoop pand Kerkstraat 20. Subsidie in de huisvestingskosten Duiventil.

Onderwerp: Krediet t.b.v. aankoop pand Kerkstraat 20. Subsidie in de huisvestingskosten Duiventil. Onderwerp: Krediet t.b.v. aankoop pand Kerkstraat 20. Subsidie in de huisvestingskosten Samenvatting: Voorgesteld wordt om een krediet beschikbaar te stellen van 325.000,- voor de aankoop van de benedenverdieping

Nadere informatie

TA3290 Life-Cycle Modeling and Economic Evaluation 2009-2010

TA3290 Life-Cycle Modeling and Economic Evaluation 2009-2010 TA3290 Life-Cycle Modeling and Economic Evaluation 2009-2010 CiTG, minor Mining and Resource Engineering Economie college 1: Grip op Geldstromen Dr.ir. Gerard P.J. Dijkema Energy & Industry Group December

Nadere informatie

Hiervoor verwijzen wij naar bijlage 1.

Hiervoor verwijzen wij naar bijlage 1. Partij Nummer Vraag Antwoord Acc. cie 1 Hoe ziet het bestand aan oude schoolgebouwen eruit (datum stichting, boekwaarde, staat van onderhoud etc.)? Acc. cie 2 Waarom doen zich bepaalde risico s voor en

Nadere informatie

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij 2004-98 Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Bestuur, Financiën

Nadere informatie

Ruimtelijk financiële tool. Toelichting opbouw

Ruimtelijk financiële tool. Toelichting opbouw Ruimtelijk financiële tool Toelichting opbouw Overzicht presentatie I. Aanleiding II. Algemene info bij tool III. Toelichting bij gebruik tool I. Aanleiding I. Aanleiding Inrichtingsplannen met lagere

Nadere informatie

PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES LATEN STABILISATIE WAARDEMUTATIES ZIEN. DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,27 PER AANDEEL.

PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES LATEN STABILISATIE WAARDEMUTATIES ZIEN. DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,27 PER AANDEEL. PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES LATEN STABILISATIE WAARDEMUTATIES ZIEN. DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,27 PER AANDEEL. (tussen haakjes eerste negen maanden 2004; * aangepast

Nadere informatie

Beleid/ werkwijze schuldpositie gemeente Goes

Beleid/ werkwijze schuldpositie gemeente Goes Beleid/ werkwijze schuldpositie gemeente Goes 1. Inleiding Tegelijk met de begroting 2013 is er aan de raad de notitie schuldpositie van Goes aangeboden. Deze notitie is besproken tijdens de begrotingsraad

Nadere informatie

ER Capital Vastgoedfonds BV Halfjaarverslag 2011 juli 2011

ER Capital Vastgoedfonds BV Halfjaarverslag 2011 juli 2011 ER Capital Vastgoedfonds BV Halfjaarverslag 2011 juli 2011 Profiel & strategie ER Capital Vastgoedfonds BV investeert in kleinschalig commercieel vastgoed, voornamelijk in kantooren bedrijfspanden. Het

Nadere informatie

Raads informatiebrief (Financiele pijler)

Raads informatiebrief (Financiele pijler) gemeente Eindhoven Raadsnummer O4.R854.OOI Inboeknummer o4joo6aas Classificatienummer oz Dossiernummer 4sa.aor 25 mei 2004 Raads informatiebrief (Financiele pijler) Betreft overzicht beleggingen. 1 Inleiding

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde gemeente Eindhoven Inboeknummer 12bst01585 Dossiernummer 12.38.651 18 september 2012 Commissienotitie Betreft startnotitie over Sturen met normen: domein 'flexibiliteit'. Inleiding Op 28 augustus is in

Nadere informatie

Eindexamen m&o havo 2010 - II

Eindexamen m&o havo 2010 - II Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. SDSO is een voetbalvereniging met al jaren een stabiel ledenaantal van 1.000. Voor de presentatie van de financiële gegevens op de komende

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2 juli 2009 AB09.00591 RV2009-154

Raadsvoorstel 2 juli 2009 AB09.00591 RV2009-154 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 2 juli 2009 AB09.00591 RV2009-154 Gemeente Bussum Vaststellen financiële meerjarenafspraken met N.V. Sportfondsenbad Bussum. Brinklaan

Nadere informatie

s-hertogenbosch, juni 2013 Samenwerkingsovereenkomst Brabantse Pilot Publieke Laadinfrastructuur Provincie Noord-Brabant en Enexis

s-hertogenbosch, juni 2013 Samenwerkingsovereenkomst Brabantse Pilot Publieke Laadinfrastructuur Provincie Noord-Brabant en Enexis Samenwerkingsovereenkomst Brabantse Pilot Publieke Laadinfrastructuur Provincie Noord-Brabant en Enexis INHOUD 1. Inleiding 2. Pilot laadinfrastructuur Brabant 3. Overwegingen 4. Doelstellingen 5. Gefaseerde

Nadere informatie

Bedrijfsverzamelgebouwen

Bedrijfsverzamelgebouwen Bedrijfsverzamelgebouwen Een onderzoek naar de toegevoegde waarde van bedrijfsverzamelgebouwen P5 presentatie 2 juli 2014 Student: Jeroen Ketting, 4168860 Faculteit TU Delft, Bouwkunde Afdeling: Real Estate

Nadere informatie

FESTIVAL LEEGSTAAND VASTGOED. transitie. Theo Stauttener Stadkwadraat, 10 maart 2014

FESTIVAL LEEGSTAAND VASTGOED. transitie. Theo Stauttener Stadkwadraat, 10 maart 2014 FESTIVAL LEEGSTAAND VASTGOED Het vastgoedspel in transitie Theo Stauttener Stadkwadraat, 10 maart 2014 Introductie Het vastgoedspel in transitie 1. Nieuwe kenmerken van gebiedsontwikkeling 2. Rollen, functies

Nadere informatie

Akkoord Bespreken Naam Datum

Akkoord Bespreken Naam Datum Reg. nr.: 1310125 Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling Onderwerp Biomassaplein Samenvatting De gemeenten Boxtel, Schijndel, Sint-Michielsgestel, Vught, Best en mogelijk Oisterwijk willen samen een biomassaplein

Nadere informatie

De Molenzoom. Kantoorlocaties in centrum van Houten. Kantoorvestiging in de gemeente Houten

De Molenzoom. Kantoorlocaties in centrum van Houten. Kantoorvestiging in de gemeente Houten De Molenzoom Kantoorlocaties in centrum van Houten Kantoorvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Molenzoom Centrale ligging in Houten Zichtlocatie langs spoorlijn Nabij centrumvoorzieningen op het

Nadere informatie

Samenvatting. De Kvk en IKE hebben de onderzoeksresultaten aangeboden aan het College van B&W van Etten- Leur.

Samenvatting. De Kvk en IKE hebben de onderzoeksresultaten aangeboden aan het College van B&W van Etten- Leur. JJuunni i 22 Uitkomsten Ruimtebehoefteonderzoek Gemeente Etten-Leur Samenvatting De provincie Noord-Brabant en de gemeente Etten-Leur zijn een onderzoek gestart naar de meest geschikte locatie voor een

Nadere informatie

Raadsvergadering. Inleiding In 2012 is door het cluster Facilitaire Zaken onderzoek gedaan naar de huisvestingskosten in Bunnik;

Raadsvergadering. Inleiding In 2012 is door het cluster Facilitaire Zaken onderzoek gedaan naar de huisvestingskosten in Bunnik; RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-07-2014 14-068 Onderwerp krediet t.b.v. realisatie bezuinigingen door Het Nieuwe Werken Aan de raad, Onderwerp Krediet voor de realisatie bezuinigingen door Het

Nadere informatie

Luchtkasteel of molensteen? (of allebei?)

Luchtkasteel of molensteen? (of allebei?) Luchtkasteel of molensteen? (of allebei?) De rapportage budgettaire neutraliteit stadskantoor tegen het licht gehouden SP-fractie gemeenteraad Utrecht P.F.C. Jansen 23 september 2003. Inleiding Tijdens

Nadere informatie

Take-off: een introductie

Take-off: een introductie Take-off: een introductie Valorisation Grant vs Take-off Voorheen: VG fase I max. 25.000,- euro subsidie haalbaarheidsstudie/marktverkenning aanvrager universiteit VG fase II max. 200.000,- euro subsidie

Nadere informatie

ZO Brabant (Kempen) WMO-subregio: Rapportage Zorg op de kaart per WMO-subregio Inclusief scenario s. Datum 3 november 2014

ZO Brabant (Kempen) WMO-subregio: Rapportage Zorg op de kaart per WMO-subregio Inclusief scenario s. Datum 3 november 2014 WMO-subregio: ZO Brabant (Kempen) Rapportage Zorg op de kaart per WMO-subregio Inclusief scenario s 1/9 De effecten van langer thuis wonen in de V&V 1. De komende jaren (2014-2020) krijgen instellingen

Nadere informatie

Gooi- en Vechtstreek. WMO-subregio: Rapportage Zorg op de kaart per WMO-subregio Inclusief scenario s. Datum 3 november 2014

Gooi- en Vechtstreek. WMO-subregio: Rapportage Zorg op de kaart per WMO-subregio Inclusief scenario s. Datum 3 november 2014 WMO-subregio: Gooi- en Vechtstreek Rapportage Zorg op de kaart per WMO-subregio Inclusief scenario s 1/9 De effecten van langer thuis wonen in de V&V 1. De komende jaren (2014-2020) krijgen instellingen

Nadere informatie

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 2 e tussentijdse rapportage 2012 Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 1 Inhoudsopgave 1. Aanbieding... 3 2. Inleiding... 3 2.1. Doelstelling Willemsoord... 3 2.2. Toelichting in algemene zin op

Nadere informatie

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis Opgesteld door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 3 juli 2013 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 3 juli 2013 Carrosserieweg

Nadere informatie

Steller :S. Wind Telefoonnummer ; 0229-252200 Afdeling : Middelen en Beheer - VG Email : s.wind@hoorn.nl Document retour: Nee

Steller :S. Wind Telefoonnummer ; 0229-252200 Afdeling : Middelen en Beheer - VG Email : s.wind@hoorn.nl Document retour: Nee 1 van 5 W- "W" OEMEENTE J ^ Q Q J *! ^ t Zaaknummer MOOISBS Behoort bii opleqqer: 1001958 nr. : Programmabegroting^g R u m e j k e Ordening en Volkshuisvesting Telefoonnummer ; 0229-252200 : Middelen en

Nadere informatie

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Beleggingen Het totaal rendement over het afgelopen boekjaar 2010 is uitgekomen op 15,6%. Als we naar de onderverdeling kijken zien we het

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

9.1 Verwacht resultaat Exploitatie-begroting 2016 2017 2018 Omzet showroom en overig 132.962,86 199.444,29 299.166,44

9.1 Verwacht resultaat Exploitatie-begroting 2016 2017 2018 Omzet showroom en overig 132.962,86 199.444,29 299.166,44 9 Financieel In deze financiële paragraaf is gestart met het uitgangspunt dat de totale voorraad voor 90% wordt verkocht tegen vastgestelde prijzen. Overige kosten zoals vervoerskosten worden hierin buiten

Nadere informatie

Grondexploitatie, rekenen en tekenen

Grondexploitatie, rekenen en tekenen Grondexploitatie, rekenen en tekenen Inbo academie Marleen Sanders 17 september 2009 Onderwerpen Planproces en context van haalbaarheid Haalbaarheid gebiedsontwikkelingen Businesscase Grondexploitatie

Nadere informatie

Toepassen van Adjusted Present Value

Toepassen van Adjusted Present Value Toepassen van Adjusted Present Value Blz. 1 van 8 In deze bijdrage wordt ingegaan op het berekenen van economische waarde. Naast de bekende discounted cash flow (DCF) methode wordt ook wel gebruik gemaakt

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten Financiering 23 M5 metro voertuigen

Onderzoeksresultaten Financiering 23 M5 metro voertuigen Onderzoeksresultaten Financiering 23 M5 metro voertuigen Inleiding Het DB heeft op 7 juni 2012 besloten om een onderzoek te verrichten op welke wijze de jaarlijkse kapitaallasten voor het nieuwe metromaterieel

Nadere informatie

(x) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring ( ) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:..

(x) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring ( ) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:.. behandeling in PMC d.d. 5 februari 2013 Onderwerp Kredietaanvraag Brede school SOM Politieke Kamer 1 / 2 Agendanr. 5 Soort behandeling doel behandeling inspreekmogelijkheid openbaar/besloten (x) beeldvorming

Nadere informatie

Duurzaam wonen en ondernemen

Duurzaam wonen en ondernemen Bestuursrapportage 2013 Programma (bedragen in ) 2013 Structureel 2014 Structureel 2015 Structureel 2016 Structureel 2017 Structureel Omschrijving Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel

Nadere informatie

CASE II - GROEP EMMAÜS

CASE II - GROEP EMMAÜS CASE II - GROEP EMMAÜS Vlaanderen telt momenteel een 40-tal initiatieven voor beschut wonen. Deze initiatieven stellen zich tot doel mensen met psychische problemen opnieuw in de samenleving te integreren.

Nadere informatie

Bestuurlijke programmaopdrachten 2009-2010 Regio Groningen-Assen

Bestuurlijke programmaopdrachten 2009-2010 Regio Groningen-Assen Bestuurlijke programmaopdrachten - Regio Groningen-Assen stuurgroep 22 juni Bijlage 3 Bestuurlijke programmaopdrachten.doc Bestuurlijke programmaopdracht bereikbaarheid Verbetering en waarborging bereikbaarheid

Nadere informatie

HVMB Algemene Ledenvergadering 15 april 2014. Agendapunt 7 Bespreking en vaststelling Meerjarenonderhoudsplan, begroting 2014 en contributie 2014

HVMB Algemene Ledenvergadering 15 april 2014. Agendapunt 7 Bespreking en vaststelling Meerjarenonderhoudsplan, begroting 2014 en contributie 2014 HVMB Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 Agendapunt 7 Bespreking en vaststelling Meerjarenonderhoudsplan, begroting 2014 en contributie 2014 7.1 Meerjarenonderhoudsplan In het MJOP zijn alle verwachte

Nadere informatie

Levenscyclusbenadering in de bouw. Winket voor de bouw Tim de Jonge - nov./dec. 2008

Levenscyclusbenadering in de bouw. Winket voor de bouw Tim de Jonge - nov./dec. 2008 Levenscyclusbenadering in de bouw Levenscyclusbenadering in de bouw Levenscyclusbenadering in de bouw Nieuwbouw Renovatie LCC / woonlasten Energie Milieu winket.nl Bouwkosten sturing ontwerp budget projectdefinitie

Nadere informatie

Innovatie- & transitieprogramma 2013-2017 Bibliotheek Eindhoven

Innovatie- & transitieprogramma 2013-2017 Bibliotheek Eindhoven Innovatie- & transitieprogramma 2013-2017 Bibliotheek Eindhoven Stuurgroep Bibliotheek van de toekomst Leden Stuurgroep: Mario van Hamersveld (Voorzitter) Harry Janssen Guus Hulshof Thijs Kuipers 1. Inleiding

Nadere informatie

PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V.

PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V. PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V. 2007: VERDER HERSTEL RESULTATEN. - Huuropbrengst + 19,6 % (van 9,1 naar 10,8 miljoen) - Bezetting gebouw van 63% naar 81,5% - Resultaat van 8.276.000 naar 12.643.000

Nadere informatie

Alternatieve financieringsbronnen voor duurzaamheid. 4 maart 2013

Alternatieve financieringsbronnen voor duurzaamheid. 4 maart 2013 Alternatieve financieringsbronnen voor duurzaamheid 4 maart 2013 Aanleiding Het woonakkoord verminderd de investeringscapaciteit van woningcorporaties Het WSW wil dat de schuld per woning niet teveel oploopt

Nadere informatie

&Z Challenge. Richtlijnen Business plan 2016. Versie 1 december 2015

&Z Challenge. Richtlijnen Business plan 2016. Versie 1 december 2015 &Z Challenge Richtlijnen Business plan 2016 Versie 1 december 2015 Dit reglement omtrent het Business plan werd opgesteld met als doel eenduidige richtlijnen te definiëren voor de deelnemende teams binnen

Nadere informatie

Provincie Drenthe. April 2015. Instructies bij gebruik rekeninstrument Drentse breedband coöperaties

Provincie Drenthe. April 2015. Instructies bij gebruik rekeninstrument Drentse breedband coöperaties Provincie Drenthe April 2015 Instructies bij gebruik rekeninstrument Drentse breedband coöperaties Agenda items Bruikbaarheid van het rekeninstrument Gehanteerde uitgangspunten bij de ontwikkeling Inhoud,

Nadere informatie

Inhoud. 1. Beschrijving locatie 2. Haalbaarheidsonderzoek 3. Scenario s 4. Advies

Inhoud. 1. Beschrijving locatie 2. Haalbaarheidsonderzoek 3. Scenario s 4. Advies Raad 24 juni 2014 Inhoud 1. Beschrijving locatie 2. Haalbaarheidsonderzoek 3. Scenario s 4. Advies 1. Locatie Eigendomskaart Gemeente: 42% (excl.circa 7.500m² openbare ruimte) AM / Lindengroep: 25% Overige

Nadere informatie

A billion here, a billion there, and pretty soon you're talking about real money.!!!! Everitt Dirksen (US Senator)

A billion here, a billion there, and pretty soon you're talking about real money.!!!! Everitt Dirksen (US Senator) !! A billion here, a billion there, and pretty soon you're talking about real money.!!!! Everitt Dirksen (US Senator) FINANCIERING VAN WONINGCORPORATIES Een verkenning & modelmatige doorrekening Rik van

Nadere informatie

"! " # $ % & ' ( ) % * ' ( $ +, -! *

!  # $ % & ' ( ) % * ' ( $ +, -! * ! "!"#$ %&' () %*' ($ +,-!* Maatschappelijke kosten baten analyses Jeroen Frissen Maatschappelijk rendement in het nieuws De maatschappelijke nutsfunctie van schiphol als mainport van Nederland wordt de

Nadere informatie

Instrument: Risicoanalyse voor een ketenproject

Instrument: Risicoanalyse voor een ketenproject Instrument: Risicoanalyse voor een ketenproject 1. WAT IS EEN RISICOANALYSE?...2 2. RISICO S IN KETENPROJECTEN...3 3. DE TECHNIEK VAN RISICOANALYSE EN MANAGEMENT...4 4. EISEN AAN EEN GOEDE RISICOANALYSE...10

Nadere informatie

Toelichting begroting 2015

Toelichting begroting 2015 Toelichting begroting 2015 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2015 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

Module: Aanpassing kruispunt

Module: Aanpassing kruispunt Module: Aanpassing kruispunt Invullen van de tool In de onderstaande tabel staat een toelichting op de in te vullen gegevens. Onderdeel Invoervariabelen Meerkosten beheer- en onderhoud Reductie reistijd

Nadere informatie

POSITION PAPER INZET RENTEDERIVATEN BIJ KREDIETVERLENING AAN HET MKB

POSITION PAPER INZET RENTEDERIVATEN BIJ KREDIETVERLENING AAN HET MKB POSITION PAPER INZET RENTEDERIVATEN BIJ KREDIETVERLENING AAN HET MKB Kernboodschappen Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) Rentederivaten worden door Nederlandse banken aangeboden om renterisico s voor

Nadere informatie

Praktijkkosten 2013. Praktijkkosten normpraktijk 11,4% 28,6% 60% Wat is uw huisvestingsbudget? Huisvesting

Praktijkkosten 2013. Praktijkkosten normpraktijk 11,4% 28,6% 60% Wat is uw huisvestingsbudget? Huisvesting Praktijkkosten normpraktijk Praktijkkosten 2013 wat is uw huisvestingsbudget? Wat is uw huisvestingsbudget? Huisvesting 20.678 per normpraktijk per jaar (incl. servicekosten) 11,4% 28,6% 60% Personeelskosten

Nadere informatie

Voorstel Nieuwbouw ten behoeve van de ALV d.d. 16 juni 2008

Voorstel Nieuwbouw ten behoeve van de ALV d.d. 16 juni 2008 Voorstel Nieuwbouw ten behoeve van de ALV d.d. 16 juni 2008 I. Inleiding Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 21 mei 2007 zijn de plannen voor het realiseren van een nieuw clubhuis voor Graaf Willem

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE DEMMERSWEG (UNITS) 41-47 HENGELO OV

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE DEMMERSWEG (UNITS) 41-47 HENGELO OV VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE DEMMERSWEG (UNITS) 41-47 HENGELO OV Objectinformatie: Demmersweg 41-47 (units) te Hengelo Ov. pag. 1 van 10 VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE DEMMERSWEG (UNITS) 41-47 7556 BN

Nadere informatie

Toelichting begroting 2014

Toelichting begroting 2014 Toelichting begroting 2014 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting heeft Hefpunt zichzelf het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2014 op het niveau te houden zoals

Nadere informatie

Bijlage 2 bij Raadsvoorstel nr. HVE070017 (Verkeersproblematiek Maastrichterlaan/Randweg Noord)

Bijlage 2 bij Raadsvoorstel nr. HVE070017 (Verkeersproblematiek Maastrichterlaan/Randweg Noord) Bijlage 2 bij Raadsvoorstel nr. HVE070017 (Verkeersproblematiek Maastrichterlaan/Randweg Noord) Financiële paragraaf aanleg Randweg Noord Inleiding De kosten gemoeid met de planvoorbereiding en aanleg

Nadere informatie

Denken in Kansen 40+ club s-hertogenbosch 3 februari 2014

Denken in Kansen 40+ club s-hertogenbosch 3 februari 2014 Denken in Kansen 40+ club s-hertogenbosch 3 februari 2014 NV Monumenten Fonds Brabant Introductie NV Monumenten Fonds Brabant - Missie: NV Monumenten Fonds Brabant wil professioneel en risicodragend bijdragen

Nadere informatie

Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag VROM verandert! Kijk voor meer informatie op www.vrom.nl Directoraat-Generaal Wonen, Wijken en Integratie Directie Aandachtsgroepen, Betaalbaarheid & Corporaties Cluster Huurbeleid en Aandachtsgroepen

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West Jaarverslaggeving 2014 Stichting Steun Thuis in West Inhoudsopgave Bladzij Onderwerp 1 Bestuursverslag 2 Vaststelling van het jaarverslag 3 Balans 4 Rekening van baten en lasten 5 Kasstroomoverzicht 6

Nadere informatie