1. De opdracht. 4 Resultaten analyse concept. 9. Bronnen. 5. Resultaten business case. 6. Resultaten exploitatie huidige BC. 2. Aanpak en leeswijzer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. De opdracht. 4 Resultaten analyse concept. 9. Bronnen. 5. Resultaten business case. 6. Resultaten exploitatie huidige BC. 2. Aanpak en leeswijzer"

Transcriptie

1

2 1. De opdracht 2. Aanpak en leeswijzer 3. Resultaten analyse marktpotentie 4 Resultaten analyse concept 5. Resultaten business case 6. Resultaten exploitatie huidige BC 7. Exploitatie - Uitgangspunten Ecorys 8. Risico analyse 9. Bronnen ECORysA 2

3 1. De Opdracht Achtergrond en aanleiding De gemeente Breda is mede-initiatiefnemer voor de realisatie van de incubator Con-nex Technology & Businesscenter. Voorzien is een hoogwaardig bedrijfsverzamelgebouw voor een specifieke doelgroep, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan de doelstelling van versterking van de economische structuur van Breda en omgeving. Voor dit initiatief is een businessplan uitgewerkt door NV Rewin. De gemeente Breda (Brim), NV Rewin en de NHTV zijn de participanten voor de realisatie van de incubator. Die participatie krijgt vorm door een bijdrage in de aanloopverliezen van de incubator en door een te nemen aandeelhoudershap in Winc BV, de vennootschap die het te realiseren gebouw zal gaan realiseren en exploiteren. Voor de realisatie van de incubator is een Europese subsidie toegekend en de provincie Noord-Brabant heeft een krediet gevoteerd. De participatie van de gemeente Breda wordt gerealiseerd door de BRIM. In een vergadering van de RvC op 12 september ligt het Businessplan voor Con-nex als investeringsbeslissing voor. Ten behoeve van de behandeling van dit investeringsvoorstel is er behoefte aan een second opinion op het Businessplan. Vanwege de (te) korte tijd die gegeven was voor het uitvoeren van een second opinion, heeft Ecorys voorgesteld een risicoanalyse uit te voeren op de relevante onderdelen van het Businessplan. Die relevante onderdelen betreffen de marktpotentie die geschetst wordt in het onderliggende marktonderzoek en de voorziene financiële exploitatie. In aanvulling op onze deskresearch zijn interviews afgenomen met betrokken partijen. De resultaten van deze interviews zijn betrokken in de analyse van de voorliggende stukken en de daarop betrekking hebbende risico's. Samenvattend kan onze opdracht als volgt worden beschreven: Voer een risicoanalyse uit op de marktpotentie en financiële exploitatie van Con-nex, zoals deze in het voorliggende Businessplan worden geschetst. Kijk daarbij ook naar de te verwachten (positieve) effecten van een dergelijke voorziening. 3

4 2. Aanpak en leeswijzer Aanpak Wij hebben een risicoanalyse uitgevoerd die bestaat uit drie samenhangende componenten: 1. Business case analyse 2. Exploitatie van het concept 3. Economische effecten van het businessplan Uiteraard beginnen we vanuit de markt. Zonder markt is er geen basis voor de gehele business case. Commitment van bedrijfsleven is afhankelijk van het geloof in de locatie, kwaliteit van de huisvesting, de voorzieningen, de financiële mogelijkheden, maar tevens van het exploitatiemodel dat wordt opgezet om Con-Nex te realiseren. Uiteindelijk bepaalt dit tevens wat de kosten en baten zijn voor de maatschappij en (in belangrijke mate) bij welke partijen deze terechtkomen. Exploitatie-model Leeswijzer Na deze inleiding presenteren wij eerst de resultaten van de analyse van de marktpotentie van het concept Connex. Daarna gaan we in de op de economische effecten en we sluiten af met de bevindingen op het exploitatiemodel en de samenvattende conclusies. Business case Economische effecten 4

5 3. Resultaten analyse marktpotentie (1) Aanpak We hebben het onderliggende marktonderzoek van het businessplan geanalyseerd en hebben de marktpotentie van Con-nex in de interviews besproken. Daarbij hebben we onze focus gezet op gekozen doelgroepen, vergelijkbare voorzieningen in Breda en vergelijkbare voorzieningen elders. Bevindingen Doelgroepen In het businessplan worden specifieke doelgroepen benoemd op het gebied van gaming, computertechnologie, ICT, mechatronica en veiligheid En er wordt verwezen naar het onderliggende marktonderzoek, waarin meerdere en andere sectoren en bedrijven zijn geïdentificeerd. Door de voorzieningen in het gebouw zouden de specifieke doelgroepen aangetrokken kunnen worden Onder participanten bestaat onduidelijkheid over deze doelgroepen. Of starters wel of niet tot de doelgroep behoren, is niet duidelijk. In het businessplan wordt gesproken over faciliteiten voor student-ondernemers, participanten spreken over de "top" van de bedrijvigheid die het startersstadium voorbij is. Op basis hiervan constateren wij dat er onder participanten en overige betrokkenen geen eenduidig beeld bestaat over concept en doelgroepen van Con-nex Bevindingen marktonderzoek Het onderliggende marktonderzoek voor de realisatie van Con-nex is uitgevoerd in Daarvoor is gebruik gemaakt van KvK-gegevens uit de periode De economie is sinds die tijd ingrijpend veranderd. In het businessplan wordt de actualiteit van het onderzoek beargumenteerd door te wijzen op een redelijk gelijkblijvend aantal starters in de regio sinds die tijd, de verwachte ontwikkeling van het aantal starters bij de NHTV en Avans en de aantallen starters die begeleid worden door Starterslift. Kwalitatief en actueel onderzoek naar de ontwikkeling in de specifieke doelgroepen voor Con-nex is niet aangetroffen 5

6 3. Resultaten analyse marktpotentie (2) Het marktonderzoek is uitgevoerd op basis van een enquête onder een selectie van jonge en kleine bedrijven in de regio. Op basis van een steekproef worden resultaten geëxtrapoleerd naar de gehele populatie. Een dergelijke methode kent een beperkte hardheid, omdat slechts geïnformeerd wordt naar interesse. Van interesse naar huurcontract is nog een lange weg met diverse afslagen De specifieke doelgroep komt uit de enquête nauwelijks naar voren. "De groep 'jonge kleinschalige technologiegeoriënteerde b2b bedrijvigheid' met interesse in vestiging in een incubator op korte termijn beslaat 1,3% van de totale steekproef. De acceptatie van de all-in huurprijs bleek onder deze kleine groep in de steekproef laag, met alle criteria toegepast resteert één bedrijf uit de volledige steekproef van 379 bedrijven. (... ) De markt (voor.... ) bestaat uit ongeveer 10 tot 12 bedrijven." (pag. 16 Businessplan) Op basis van bovenstaande constatering uit het businessplan kan worden geconcludeerd dat de voorziene doelgroepen onvoldoende uit het marktonderzoek naar voren komen en geen marktvraag wordt aangetoond voor een gebouw met m 2 wo. In het businessplan wordt daarom geconstateerd dat intensieve acquisitie gericht op de doelgroep noodzakelijk zal zijn en de samenwerking met de diverse partijen direct resultaat moet hebben. De genoemde intensieve acquisitie zal temeer uitgevoerd moeten worden omdat ca. 50% van de doelgroep van buiten Breda aangetrokken zal moeten worden. In het marktonderzoek wordt tot slot de constatering gedaan dat een groot gedeelte van de kerndoelgroep nu aan huis gevestigd is. De stap van een kosteloze huisvesting aan huis, naar de voorziene huurniveaus voor Con-nex is een grote. Vergelijkbare voorzieningen in Breda In Breda is nog dit jaar de Incubator Breda geopend. Deze broedplaats voor starters is inmiddels volledig verhuurd. Onderscheidende kenmerken van deze Incubator zijn een lage huurprijs en een lage kwaliteit en een maximale huurtermijn van 2 jaar. 6

7 3. Resultaten analyse marktpotentie (3) De Triple 0 Campus in Breda richt zich op creatieve bedrijvigheid en technologie. De campus kent een hoger kwaliteitsniveau en huurniveau dan de Incubator Breda. De focus ligt sterk op de verhuur van gebouwen en netwerkvorming onder de huurders. Er is slechts een beperkte programmatische begeleiding en de "0" van onderwijs wordt op dit moment niet ingevuld. Daarmee dreigt een "Single 0" status voor de Campus. De bezettingsgraad van de Triple 0 Campus loopt stevig terug als gevolg van de conjuncturele ontwikkelingen. Wij ramen deze bezettingsgraad op ca %. Beide ontwikkelingen in Breda zijn onderscheidend van Con-nex, maar kennen ook een overlap. Die overlap is nog het meest aan de orde bij de Triple 0 Campus, waar het betreft doelgroepen. De directe koppeling met onderwijs in Con-nex maakt Con-nex onderscheidend van de campus. Vanwege de overlap in doelgroepen kan verwacht worden dat de realisatie van Con-nex een negatief effect heeft op de bezettingsgraad van de Triple 0 Campus. Vergelijkbare voorzieningen elders Voor de vergelijkbare voorzieningen elders hebben we gekeken naar Eindhoven, waar meerdere vergelijkbare voorzieningen in de afgelopen jaren zijn gerealiseerd. Daartoe hebben we gesproken met Brainport Development. Onderscheidende Incubators als Bèta Eindhoven en Mu Eindhoven kennen hoge bezettingsgraden van ca. 90%. Het onderscheidende van deze gebouwen is de aanwezigheid van laboratoria die door de huurders kunnen worden gebruikt. Het Twinning Centre kent een bezettingsgraad van ca 60% over meerdere jaren, nu vanwege de conjunctuur gedaald naar 50%. Twinning Centre is gevestigd op het Science Park van de Tue en richt zich op techno starters met activiteiten gericht op technologisch innovatieve producten, processen of diensten. Een specifieke doelgroep, enigszins vergelijkbaar met de doelgroepen die voor Con-nex zijn voorzien. ECORYS" 7

8 3. Resultaten analyse marktpotentie (4) Samenvattend conclusies en risico's op marktpotentie Er bestaat onder participanten geen eenduidig beeld ten aanzien van concept en doelgroep Het onderliggend marktonderzoek is uitgevoerd in 2009, sindsdien is de economie ingrijpend veranderd Het marktonderzoek betreft een enquête waarin interesse is gepeild. Dergelijke onderzoeken kennen een beperkte hardheid De specifieke doelgroep komt uit het marktonderzoek nauwelijks naar voren. Er wordt gesproken over bedrijven. Gerekend met een gemiddeld vloeroppervlak van 25m 2, betreft het m 2. Overige bedrijven moeten komen uit de samenwerking met NHTV en Avans. Er is intensieve acquisitie noodzakelijk om tot invulling van Con-nex te komen, ook buiten de gemeente Breda en misschien wel buiten de regio. Actualiteit, uitkomst en aansluiting van het marktonderzoek op de doelgroep van Con-nex is daarmee een fors risico en geeft geen onderbouwing voor een gebouw met 2.800m 2 wo. Dit leidt direct tot een risico in de exploitatie vanwege de aangenomen bezettingsgraad en het gehanteerde huurniveau. In Breda is een tweetal vergelijkbare voorzieningen aanwezig. Con-nex kent een overlap met, en onderscheidt zich van, de Triple 0 Campus. Realisatie van Con-nex heeft naar verwachting effect op de toch al dalende bezettingsgraad van de Triple 0 Campus. Vanwege de directe (prijs)concurrentie van Triple 0 voor Con-nex kan ook voor Con-nex een effect verwacht worden in bezettingsgraad. Op basis van een grove vergelijking met de Eindhovense situatie kan gesteld worden dat de bezettingsgraden hoog zijn indien er specifieke voorzieningen, zoals laboratoria, worden geboden. Zonder deze specifieke voorzieningen liggen de langjarige bezettingsgraden ruim onder de 85%. 8

9 4. Resultaten analyse concept (1) Het concept De beschrijving van het concept van Con-nex, hoofdstuk 4 business plan, onderschrijven het bijzondere karakter van Con-nex. Belangrijk hierbij is dat naast de fysieke faciliteiten de niet-fysieke onderdelen van het concept (zoals coaching, bedrijfsadvisering, toegang tot netwerken, etc.) voldoende uitgewerkt worden en bewaakt worden gedurende de exploitatie. Dit onderscheidt Con-nex van de overige incubator faciliteiten in Breda. Het concept - de locatie Uit het businessplan komen voor de locatie van Con-nex de belangrijkste eisen naar voren: - Hoogwaardige uitstraling gebouwen omgeving - Prima ontsluiting (weg en ov) - Voldoende parkeerfaciliteiten Uit de interviews die wij hebben gehouden met de aandeelhouders en stakeholders komt tevens naar voren een directe link met een kennisinstelling. Met het afhaken van Avans (en het daardoor niet beschikbaar hebben van een vrije locatie, is de positionering bij NHTV (op de plek van een oud schoolgebouwen een noodgebouw) de enige optie. Het concept - het gebouw De keuzen om Con-nex in nieuwbouw of een bestaand gebouw onder te brengen heeft zowel financiële, politieke als praktische afwegingen. Vanuit praktisch perspectief moet er wel een beschikbaar (leegstaand) gebouw aanwezig zijn. Met de keuze voor het NHTV-terrein is er ons geen reëel leegstaand gebouw in de directe nabijheid van onderwijsinstellingen bekend. Vanuit financiële motieven is nieuwbouw niet per definitie veel duurder dan een bestaand gebouw. Of er moet een beschikbaar object zijn waarbij ruimte gehuurd kan worden, naar rato van afname (waardoor leegstandrisico geminimaliseerd wordt). Vanuit politieke overwegingen kan geopteerd worden voor bestaande bouw, om de publieke onrust inzake leegstand (in Breda) te beperken. Ons is niet bekend dat er actief beleid is om bestaande bouw te prefereren boven nieuwbouw. ECORYS" 9

10 4. Resultaten analyse concept (2) Maatschappelijk! Economisch effect Een concept als Con-nex levert de nodige werkgelegenheid op voor Breda. Het businessplan spreekt van gemiddeld 12 succesvolle uitstromers per jaar (met ieder 4 arbeidsplaatsen). Ofwel een directe werkgelegenheid van 48 arbeidsplaatsen. De indirecte werkgelegenheid bedraagt, conform het businessplan, 72 arbeidsplaatsen op jaarbasis (op het gebied van horeca, detailhandel, transport en verzorgende dienstverlening). De doorgroei van bedrijven (nadat zij Con-nex) hebben verlaten is hierbij buiten beschouwing gelaten. Naast de kwantitatieve effecten kunnen kwalitatieve effecten worden verwacht op de regionaal economische structuur. Door de broed- en groeiplaats voor hoogwaardige innovatieve technologische bedrijven worden deze activiteiten meer aan Breda en omgeving gebonden waarmee een cluster kan ontstaan. Een dergelijk cluster versterkt de weerbaarheid van de regionale economie, geeft diversificatie en versterkt de concurrenti ekracht. 10

11 5. Resultaten business case (1) Bij de (financiële) beoordeling van een project is o.a. van belang: Het financiële resultaat: - De eindwaarde (het cumulatieve resultaat van kosten, opbrengsten, indexatie en te betalen rente). Dit is uitgedrukt in euro's in het laatste jaar van de exploitatie - De contante waarde (de eindwaarde uitgedrukt in euro's van nu; 1 euro in de toekomst is minder waard dat 1 euro nu) Het verloop van de cashflow; zijn er op ieder moment genoeg middelen ter beschikking om de uitgaven te kunnen dekken? Een risico analyse; benoem en kwantificeer de voornaamste risico's en geef weer hoe hiermee omgegaan kan worden. Bevindingen ten aanzien van de opzet De eindwaarde is grotendeels inzichtelijk: - Wel voor de exploitatiebegroting - Cashflow (waar ook rekening gehouden is met o.a. aflossing) per jaar inzichtelijk, niet cumulatief Er is geen contante waarde berekening gemaakt. Een project kent een voorbereidingsfase, realisatiefase en een exploitatiefase. De huidige cashflow begint bij de exploitatiefase. De ramingen van de eerdere fasen zijn financieel gezien niet in de tijd uitgezet. Er wordt geen inzicht geboden of tijdens de voorbereiding en de bouw op ieder moment genoeg financiële middelen ter beschikking zijn Een risico analyse maakt geen onderdeel uit van de business case.

12 5. Resultaten business case (2) Inhoudelijke (kwalitatieve) bevindingen: kansen en bedreigingen De looptijd van de exploitatie is 25 jaar. De cashflow heeft betrekking op de eerste 10 jaar van de exploitatie. - een langere exploitatie heeft een positiefeffect op de BC Het gebouw gaat langer mee dan 10 of 25 jaar (50 jaar technische levensduur is gebruikelijk). Ook de erfpacht is voor langere tijd afgekocht (40 jaar). Het gebouwen de afgekochte erfpacht vertegenwoordigen nog een waarde nadat de exploitatieperiode is verlopen. Dit is niet in de cashflow opgenomen. - het opnemen van een restwaarde heeft een positiefeffect op de BC Het opgenomen niveau voor de stichtingskosten (1.390 euro per m2 BVD, inclusief bijkomende kosten, terreininrichting en bouwrijp maken) weerspiegelt een hoog kwaliteitsniveau. Met een lager investeringsbedrag zou eveneens een goede kwaliteit gerealiseerd kunnen worden. - Het verlagen van de stichtingskosten heeft een positief effect op de BC. Er is rekening gehouden met een opbrengststijging van 4% per jaar en een kostenstijging van 2,5% per jaar. De lange termijn inflatie is 2%. Het opnemen van een hogere indexatie voor de opbrengsten dan voor de kosten is positief voor het financiële resultaat. De vraag is of dit haalbaar is. - Een lagere opbrengstenstijging heeft een negatief effect op de BC Gebruikelijk is om een post onvoorzien of een risico buffer op te nemen in een investering van enige omvang om tegenvallers gedurende de rit op te kunnen vangen. In de business case is er een post voor opstartkosten en onvoorzien opgenomen van (ofwel 2%). Dat is laag, een hogere reservering is gebruikelijk. - Het opnemen van een reële post onvoorzien heeft een negatief effect op de BC ECORYS"

13 6. Resultaten exploitatie huidige BC Wij hebben de huidige business case, conform het business plan doorgerekend en komen tot de volgende constateringen: Is de huidige exploitatie rendabel? Het resultaat van de exploitatiebegroting bedraagt 0,4 mln. (positief) met een exploitatieperiode van 10 jaar Het resultaat van de cashflow (waarbij er rekening is gehouden met de aflossing van de lening) bedraagt -0,4 mln. (negatief) met een exploitatieperiode van 10 jaar. Het verschil tussen de exploitatie en cashflow berekening wordt grotendeels veroorzaakt door de aflossing ( pij). De conclusie is dat er onvoldoende inkomsten binnenkomen om volledig aan de aangegane verplichtingen (met name de aflossing) te kunnen voldoen. _I!ImmmIBt'DmII Totaal Het plan kan haalbaar gemaakt worden, indien er met de provincie afspraken gemaakt kunnen worden over het moment van afbetaling. Het concept van Con-nex heeft potentie om financieel aan alle verplichtingen te kunnen voldoen, indien er een langere looptijd (dan 10 jaar) wordt aangehouden en indien er afgelost wordt op het moment dat er voldoende opbrengsten zijn. Opvallende zaken In jaar 6 zit er een dal in de cashflow. Dit is te verklaren doordat: - Herinvestering in inrichting en ICT worden opgenomen en omdat deze kosten in 1 jaar worden ingeboekt (i.p.v. uitgesmeerd over 5 jr.).

14 7. Exploitatie - Uitgangspunten Ecorys (1) Ecorys heeft op basis van de huidige business case uit het business plan een eigen exploitatie opgesteld. De meeste posten zijn ontleend aan de oorspronkelijke business case. Afwijkingen hierop zijn door ons weergegeven in onderstaande kosten en op de volgende pagina opgenomen opbrengsten. Uitgangspunten voorbereiding en realisatie Kosten realisatie zijn gelijk aan huidige BC (alleen onderverdeling in kosten gemaakt) Post onvoorzien is toegevoegd. Ecorys heeft 10% over de totale kosten voor realisatie incl. herinvesteringen in inrichting en ICT begroot. In de huidige BC staat opgenomen. Inrichting en ICT 1x per 5 jaar opgenomen. Uitgangspunten exploitatie Exploitatiekosten gelijk aan huidige BC Kosten centrale diensten nemen toe met de ingroeiperiode bij 85%. Afkoop erfpacht Sloopkosten Bouwrijp maken Bouwkosten Bijkomende kosten Totale bouwkosten Inrichting en ICT Terreininrichting Onvoorzien % p.j. Omschrijving exploitatie Management fee Centrale diensten Jaar Bezetting centrale diensten Schoonmaak Energie Onderhoud Resultaat kosten De totale stichtingskosten maken onderdeel uit van de totale kosten In deze bedragen zit nog geen financiering Indexatie met 2% per jaar ECORYS" Totale kosten Nominaal Incl. index Exploitatie 10 jaar

15 7. Exploitatie - Uitgangspunten Ecorys (2) Toelichting opbrengsten Bijdragen partners - De partners brengen eigen vermogen in en doen daarnaast een bijdrage. De bijdragen zijn ingebracht als subsidie. Het eigen vermogen maakt onderdeel uit van de financiering. Restwaarde gebouw: - Van de kale bouwkosten van het gebouw (3,9 mln. euro) hebben wij aangenomen dat 70% bouwkundig is. Van deze 70% resteert na 25 jaar nog een levensduur van 50%, 25 jaar (totale levensduur gebouw 50 jaar). De rekenkundige restwaarde bedraagt: 3,9 * 70% *50% =1,4 mln. Dit betreft niet de marktwaarde. Residu afgekochte erfpacht - De erfpacht is afgekocht voor 40 jaar. Na de realisatie en 25 jaar exploitatie resteert nog 30% van de afgekochte termijn. 30% * = Resultaat opbrengsten Nominaal Incl. index De bijdragen van de partners en Op-Zuid zitten ook in de totale opbrengsten, evenals restwaardes van grond en gebouw. In deze bedragen zit nog geen financiering Indexatie met 2% per jaar

16 7. Exploitatie - Uitgangspunten Ecorys (3) Conclusie Er wordt al in het eerste jaar van de exploitatie een positieve cashflow bereikt Een exploitatieperiode van 10 jaar is echter onvoldoende om de investeringen terug te verdienen Over een looptijd van 25 jaar is er een positieve business case, met inachtneming van de aangehouden bezettingspercentages van 85% en een opbrengstenniveau van 300 per m2. Incl. index Incl. index en rente Contante waarde Start exploitatie ECORYS. Totaal na 10 jaar L Totaal na 25 jaar

17 7. Exploitatie - Uitgangspunten Ecorys (4) Financiering In de eerste jaren van de exploitatie is het onzeker of de lening van 4 mln. euro, de OP Zuid subsidie, het aandelenkapitaal en eigenvermogen van de aandeelhouders voldoende is om aan alle betaalverplichtingen te kunnen voldoen. Dit is sterk afhankelijk van het exacte moment dat kosten gemaakt worden en opbrengsten in ontvangst genomen kunnen worden. Onderstaande grafiek toont dat de rode lijn onder de financieringslijn komt (ofwel er is onvoldoende kapitaal aanwezig). I i 6 BC Ecorys!~ 4 2 a a a N N N Eindwaarde --Financieringsbehoefte --Eigen vermogen Vanaf jaar 3 in de exploitatie is (volgens onderstaande tabel) niet meer de volle 4 mln. euro aan lening nodig en kan er afgelost worden. Modelmatig wordt zoveel afgelost als mogelijk. GeTndexeerd saldo Lopend saldo Financiering Eigen vermogen Vreemd vermogen Totaal Rente

18 8. Risico analyse Financieel Indien Bezetting van 85% niet wordt behaald. Om de exploitatie rendabel te houden is een bezetting van minimaal 77.% benodigd (bij een looptijd van 25 jaar) om break even te draaien. Indien Huurprijs van 300 (all-in) per m2 niet wordt behaald. Om de exploitatie rendabel te houden is een huurprijs van minimaal 240 benodigd (bij een looptijd van 25 jaar en 85% bezetting) om break even te draaien. Indien Investeringsniveau van 1390 per m2 te hoog is voor de exploitatie. Indien de bezetting of de huurprijs te hoog wordt bevonden kan een lager investeringsniveau uitkomsten bieden. Uitgaande van 800 euro kale bouwkosten, ofwel 1120 per m2 investeringsniveau geeft gedurende de exploitatie een buffer van 10% op de bezettingsgraad of 30 op het huurprijsniveau. Indien financieringsbehoefte ontoereikend is. Bij tegenvallende exploitatieresultaten zal er onvoldoende opbrengsten gegenereerd worden om aan de betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Het grootste risico ligt in de jaren van exploitatie. In dat geval dienen de aandeelhouders bij te storten. Dit kan maximaal 5 jaar bedragen (is minimale termijn exploitatie gebouw voor OP-Zuid subsidie voorwaarde). Beheersmaatregel De belangrijkste beheersmaatregel van de financiële business case is in overleg te treden met de Provincie om af te mogen wijken van de vastgestelde aflossingsritmes en daarmee een afwijkend betalingsritme voor te stellen.

19 8. Risico analyse samenvattend Markt Er is gerede twijfel bij de toepasbaarheid en uitkomst van het onderliggend marktonderzoek uit Als gevolg hiervan kunnen vraagtekens worden geplaatst bij de aannamen voor de bezettingsgraad en het huurniveau. Het concept van Con-nex heeft een toegevoegde waarde op de regionale economie, bewijs dat er voldoende marktvraag is voor een gebouw van m 2 wo, is niet beschikbaar. Ervaringen van vergelijkbare incubator concepten leren dat een bezettingsgraad van 85% ambitieus is. In Breda zijn vergelijkbare voorzieningen aanwezig. Con-nex is hiervan onderscheidend, maar kent ook een overlap, waarmee er een risico in bezettingsgraad en huurniveau voor beide voorzieningen optreedt. Financieel Totale business case is haalbaar, indien er uitgegaan wordt van: - Looptijd van 25 jaar - Bezettingspercentage van 85% - Huurprijsniveau van 300/ m2 (all-in) - Alternatieve afspraken met de provincie inzake aflossingsritme hypothecaire lening ECORYS"

20 9. Bronnen Interviews Interviews gehouden met: Dhr. Boudie Hoogedeure - Brim Dhr. Marcel de Heer - Gemeente Breda Dhr. Cees Meeuwis - Gemeente Breda Dhr. Paul Nijskensl Jac de Turck - Rewin Dhr. Nico van Os - NHTV Dhr. Edward V.d. Pol- Starterslift Dhr. Luke Bruijns - Red Concepts/ Triple-O campus Bronnen Toegezonden documentatie: Con-nex Technology & Business center (businessplan mei 2013) Con-nex Technology & Business center (businessplan december 2009) Con-nex Technology & Business center (vertrouwelijke bijlagen december 2009) Positionering van Con-neX Technology & Business Accelerator (september 2013) Positionering Con-nex ism NHTV Hypothecaire lening Con-nex, Provincie Noord-Brabant (23 april 2013) Vergaderstukken stuurgroep Con-nex (27 juni 2013) Con-nex op de Triple-O campus OP-Zuid subsidie beschikking (10 november 2010) ECORYS"

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders B&W.nr. 11.1013, d.d. 11-10-2011 Onderwerp Morspoortgarage, vragen n.a.v. behandeling PRIL 2011 - De Rekening 2010 Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. bijgaande brief

Nadere informatie

Beoogd effect: Het voldoende bouwrijpe grond beschikbaar hebben voor het vestigen van bedrijven en daarmee genereren van arbeidsplaatsen.

Beoogd effect: Het voldoende bouwrijpe grond beschikbaar hebben voor het vestigen van bedrijven en daarmee genereren van arbeidsplaatsen. Voorstel aan de raad Nummer: B11-15396 Portefeuille: Economie, Wonen, Cultuur & Dienstverlening Programma: 2.4 Sterke stad Programmaonderdeel: 2.4.1 Werken aan de basis Steller: M.R. Roeffel Afdeling:

Nadere informatie

BUSINESS VALUATION UITWERKING TOPAAS B.V.

BUSINESS VALUATION UITWERKING TOPAAS B.V. BUSINESS VALUATION UITWERKING TOPAAS B.V. VERONDERSTELLINGEN Vraagprijs 2.500.000 (pand en inventaris). Inkomsten: In totaal 40 kamers; Bezetting kamers: T1 45%, T2 52%, T3 63%, vanaf T4 en verder 68%;

Nadere informatie

Schuytgraaf Made in [Arnhem]

Schuytgraaf Made in [Arnhem] Schuytgraaf Made in [Arnhem] Een nieuwe BASISGREX voor Schuytgraaf 02-04-2012 DIENST STADSONTWIKKELING 1 1. Inleiding In het onderhandelingstraject over de toekomst van de constructie rond de GEM Schuytgraaf,

Nadere informatie

Instrument: de Business case. 1. Wat is een Business case. 2. Doel van een Business case. Instrumenten Business Case

Instrument: de Business case. 1. Wat is een Business case. 2. Doel van een Business case. Instrumenten Business Case Instrument: de Business case Instrument: de Business case 1 1. Wat is een Business case 1 2. Doel van een Business case 1 3. Het opstellen van een Business case 3 3.1 Het Business concept 3 3.2 Opbrengsten,

Nadere informatie

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering Kanttekeningen bij de Begroting 2015 Paragraaf 4 Financiering Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financieringsbehoefte = Schuldgroei... 4 3 Oorzaak van Schuldgroei : Investeringen en Exploitatietekort... 5 4 Hoe

Nadere informatie

Pagina 1 van 9 PROJECT. ENCI Maastricht, ontwikkeling overgangszone projectnummer: 2331 opdrachtgever: project: ENCI Maastricht betreft:

Pagina 1 van 9 PROJECT. ENCI Maastricht, ontwikkeling overgangszone projectnummer: 2331 opdrachtgever: project: ENCI Maastricht betreft: PROJECT project: ENCI Maastricht, ontwikkeling overgangszone projectnummer: 2331 opdrachtgever: ENCI Maastricht betreft: Grondexploitatie overgangszone datum: 16-09-09 status: concept opsteller: RO groep

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

Grondexploitatie Westeremden

Grondexploitatie Westeremden Grondexploitatie Westeremden Definitief GRONTMIJ EXPLOITATIE RAPPORTEN Grondexploitatie Westeremden Definitief Gemeente Loppersum Grontmij Nederland bv Assen, 5 april 2012 Verantwoording Titel : Grondexploitatie

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC Inleiding Om een solide financiële basis onder het Multifunctioneel Centrum (hierna: MFC) te realiseren is gezocht naar aanvullende partners. Inmiddels zijn de deelnemende

Nadere informatie

Mondelinge vragen gesteld op de begrotingsmarkt. Vraag Gevraagd is om een overzicht van alle risico s en de aannames/berekeningen hierachter.

Mondelinge vragen gesteld op de begrotingsmarkt. Vraag Gevraagd is om een overzicht van alle risico s en de aannames/berekeningen hierachter. Mondelinge vragen gesteld op de begrotingsmarkt. Gevraagd is om een overzicht van alle risico s en de aannames/berekeningen hierachter. Overzicht alle risico s Zoals ook in de paragraaf weerstandsvermogen

Nadere informatie

Voor algemene gegevens over de opbouw en waarde van het aandelenbezit alsmede het aandeelhoudersrendement wordt verwezen naar bijlage 1.

Voor algemene gegevens over de opbouw en waarde van het aandelenbezit alsmede het aandeelhoudersrendement wordt verwezen naar bijlage 1. Memo aan onderwerp Leden van de gemeenteraad Vervreemden aandelen cyclus van Hans van den Akker dienst afdeling telefoon Datum 12 september 2011 memo Tijdens de raadsbijeenkomst van 15 december 2010 heeft

Nadere informatie

Grondexploitatie Boswonen Emmelhage. behorend bij herziening bestemmingsplan 2015

Grondexploitatie Boswonen Emmelhage. behorend bij herziening bestemmingsplan 2015 Grondexploitatie Boswonen Emmelhage behorend bij herziening bestemmingsplan 2015 Maart 2015 1 Inhoudsopgave Grondexploitatie Boswonen Emmelhage... 1 1. Samenvatting... 3 2. Analyse Ruimtegebruik... 4 3.

Nadere informatie

Waarom gaan we investeren We verwachten winst te maken! Alleen rekening houden met toekomstige ontvangsten en uitgaven.

Waarom gaan we investeren We verwachten winst te maken! Alleen rekening houden met toekomstige ontvangsten en uitgaven. www.jooplengkeek.nl Investeringsselectie Waarom gaan we investeren We verwachten winst te maken! Alleen rekening houden met toekomstige ontvangsten en uitgaven. belangrijk Calculaties voor beslissingen

Nadere informatie

2. De opbrengstpotentie van het huidige schoolterrein aan het Ot en Sienpad

2. De opbrengstpotentie van het huidige schoolterrein aan het Ot en Sienpad Keuzenotitie scholencomplex Ot en Sienpad Huissen De Financiële aspecten. Naast de algemene notitie met de bijbehorende 6 bijlagen waarin de voor- en nadelen en de omgeving factoren en de financiële gevolgen

Nadere informatie

De investeringsanalyse

De investeringsanalyse Het programma van vandaag: het investeringsproject de cashflow het gemiddelde rendement de terugverdientijd de netto contante waarde Adele 1 Investeringsbeslissingen Waarom investeren? We verwachten winst

Nadere informatie

De heer B.G. Schalkwijk. Mevrouw A.I. Vreugdenhil

De heer B.G. Schalkwijk. Mevrouw A.I. Vreugdenhil GemeenteWATERLAND INFORMATIE RAAD DOCUMENT GEMEENTE WATERLAND Nummer 196-7 Onderwerp Portefeuillehouder Contactpersoon Afsluiting initiatieffase Brede School Scholeneiland in Monnickendam De heer B.G.

Nadere informatie

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad Tussentijdse rapportage 2012 Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 1 Inhoudsopgave 1. Aanbieding... 3 2. Inleiding... 3 2.1. Doelstelling Willemsoord... 3 2.2. Toelichting in algemene zin op de

Nadere informatie

Rapportage eind Fase 2 Kulturhus Trefkoele+ Bijlage 11a: Memo ICSadviseurs

Rapportage eind Fase 2 Kulturhus Trefkoele+ Bijlage 11a: Memo ICSadviseurs Rapportage eind Fase 2 Kulturhus Trefkoele+ Bijlage 11a: Memo ICSadviseurs 14-5-2013 Memo Aan Plaats, datum Zwolle, 13 mei 2013 Onderwerp Exploitatiemodel De Trefkoele+ Ons kenmerk Behandeld door Martijn

Nadere informatie

5 Opstellen businesscase

5 Opstellen businesscase 5 Opstellen In de voorgaande stappen is een duidelijk beeld verkregen van het beoogde project en de te realiseren baten. De batenboom geeft de beoogde baten in samenhang weer en laat in één oogopslag zien

Nadere informatie

Rechtbank Maastricht NOTITIE. 1. Inleiding. Gemeente Maastricht

Rechtbank Maastricht NOTITIE. 1. Inleiding. Gemeente Maastricht NOTITIE Rechtbank Maastricht Aan: T.a.v. Gemeente Maastricht Fred Sijben Van: Aeisso Boelman en Iris van Donselaar Datum: 29 september 2015 Onderwerp: Second opinion business case rechtbank Maastricht

Nadere informatie

18 MEI Gemeente Sluis NR. Aan de Raadsleden en College van Burgemeester en Wethouders. Postbus AA Oostburg. Aardenburg, 15 mei 2011.

18 MEI Gemeente Sluis NR. Aan de Raadsleden en College van Burgemeester en Wethouders. Postbus AA Oostburg. Aardenburg, 15 mei 2011. NR. Gemeente Sluis Ingekomen 18 MEI 2011 Aan de Raadsleden en College van Burgemeester en Wethouders. Postbus 27. 4500 AA Oostburg. Betreft: Stadhuis Multifunctioneel Cultureel centrum Aardenburg. Aardenburg,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 371 Kredietcrisis Nr. 286 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 november

Nadere informatie

Bestuur CVO NO Friesland

Bestuur CVO NO Friesland Van: Bestuur CVO NO Friesland Aan: Ledenvergadering van de Vereniging CVO NO Friesland Datum: 23 februari 2016 Betreft: voorgenomen besluit nieuwbouw Ferwert (verzoek om goedkeuring) Geplaatst op website

Nadere informatie

Vastgoed financieren. In een commerciële omgeving. Anja van Balen Sector Banker zorg 31 oktober 2013

Vastgoed financieren. In een commerciële omgeving. Anja van Balen Sector Banker zorg 31 oktober 2013 Vastgoed financieren In een commerciële omgeving Anja van Balen Sector Banker zorg 31 oktober 2013 Welkom in de commerciële bancaire wereld Businessplannen Bancaire normen Business plan Focus aanbrengen

Nadere informatie

Actualiteiten vanuit de praktijk. Bouw en Vastgoedcursus 12-6-2014

Actualiteiten vanuit de praktijk. Bouw en Vastgoedcursus 12-6-2014 Actualiteiten vanuit de praktijk Bouw en Vastgoedcursus 12-6-2014 Algemeen PT Finance Actualiteiten Toegenomen aandacht tijdelijk beheer. Toenemende aandacht voor exploitatie. Fiscale optimalisatie door

Nadere informatie

TE HUUR. Kantoorruimte van 23 tot 350 m²

TE HUUR. Kantoorruimte van 23 tot 350 m² Kantoorruimte van 23 tot 350 m² TE HUUR De Zaale 11 Twinning Eindhoven Moderne hightech kantoorunits direct aan de rondweg gelegen op het Science Park van de TU/e nabij het centrum. OMGEVINGSFACTOREN Twinning

Nadere informatie

Bijlage bij besluit eerste herziening exploitatieplan Vossenakker Noord

Bijlage bij besluit eerste herziening exploitatieplan Vossenakker Noord Bijlage bij besluit eerste herziening exploitatieplan Vossenakker Noord De hierna te nemen besluiten zijn voorzien van toelichtingen. De toelichtingen zijn cursief weergegeven. 1. Algemeen De structuur

Nadere informatie

Businessplan voor een nieuwe incubatorfaciliteit in Breda

Businessplan voor een nieuwe incubatorfaciliteit in Breda Con-neX Technology & Business Center voor een nieuwe incubatorfaciliteit in Breda Breda, december 2009 Two for Innovation Nieuwe Emmasingel 7c 5611 AM EINDHOVEN Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 1.1 Algemeen

Nadere informatie

MFC Heerewaarden Investering en exploitatiekosten Datum: 27 mei 2014 Opdrachtgever: Gemeente Maasdriel Auteur: Wendie Hardeman en Edwin van de Voort

MFC Heerewaarden Investering en exploitatiekosten Datum: 27 mei 2014 Opdrachtgever: Gemeente Maasdriel Auteur: Wendie Hardeman en Edwin van de Voort MFC Heerewaarden Investering en exploitatiekosten Datum: Opdrachtgever: Auteur: 27 mei 2014 Gemeente Maasdriel Wendie Hardeman en Edwin van de Voort Inleiding In de periode februari mei 2014 is door en

Nadere informatie

Heerenstede Vastgoed B.V., Herengracht 562, 1017 CH Amsterdam, T 020 514 10 30, I www.heerenstede.nl

Heerenstede Vastgoed B.V., Herengracht 562, 1017 CH Amsterdam, T 020 514 10 30, I www.heerenstede.nl Heerenstede Vastgoed B.V., Herengracht 562, 1017 CH Amsterdam, T 020 514 10 30, I www.heerenstede.nl Heerenstede Noord CV Financieel overzicht 2009 Geachte participanten, Met genoegen presenteren wij u

Nadere informatie

PS2011MME05-1. Ontwerp-besluit pag. 3

PS2011MME05-1. Ontwerp-besluit pag. 3 PS2011MME05-1 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 30-08-2011 Nummer PS: PS2011MME05 Afdeling : ECM Commissie : MME Registratienummer : 8096D8F2 Portefeuillehouder : Van Lunteren Titel

Nadere informatie

WELKOM. Businesscase Spoorzone Presentatie voor TOP, 26 november 2014. Isidoor Hermans, directeur OBS

WELKOM. Businesscase Spoorzone Presentatie voor TOP, 26 november 2014. Isidoor Hermans, directeur OBS WELKOM Businesscase Spoorzone Presentatie voor TOP, 26 november 2014 Isidoor Hermans, directeur OBS Inhoud 1. Financiering project 2. Opzet van de businesscase 3. Aanleiding voor stresstest 4. Resultaten

Nadere informatie

VOORAANKONDIGING. Haerzathe Short-Term Fund I

VOORAANKONDIGING. Haerzathe Short-Term Fund I VOORAANKONDIGING Haerzathe Short-Term Fund I OBLIGATIE HAERZATHE SHORT - TERM FUND I B.V. Obligatielening Haerzathe Short-Term Fund I B.V. Na de succesvolle plaatsing van de obligatieleningen Haerzathe

Nadere informatie

VOORAANKONDIGING. Haerzathe Studentenunits II B.V. DENNENRODEPAD AMSTERDAM

VOORAANKONDIGING. Haerzathe Studentenunits II B.V. DENNENRODEPAD AMSTERDAM VOORAANKONDIGING Haerzathe Studentenunits II B.V. DENNENRODEPAD AMSTERDAM OBLIGATIE HAERZATHE STUDENTENUNITS II B.V. Spinozacampus Obligatielening Haerzathe Studentenunits II B.V. Na de succesvolle plaatsing

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsbij lage Voorstel tot het beschikbaar stellen van een financiele bijdrage voor het Twinning Center

gemeente Eindhoven Raadsbij lage Voorstel tot het beschikbaar stellen van een financiele bijdrage voor het Twinning Center gemeente Eindhoven Dienst Stadsontwiitixeling Raadsbijlage nummer x xo Inboeixnummer 98Too x s 98 Beslisdatum 88>W x9 mei x998 Dossiernummer 823.5ox Raadsbij lage Voorstel tot het beschikbaar stellen van

Nadere informatie

Exponentieel (Leden historie)

Exponentieel (Leden historie) 7. Middelen In dit hoofdstuk staan de financiële middelen van de Lambertikerkgemeente centraal. Daarbij wordt alleen gekeken naar het levende geld, het geld dat via het college van kerkrentmeesters binnen

Nadere informatie

Business case modelcasus

Business case modelcasus 1/5 Modelcasus Van Bleek fabriek - Business Case Business case modelcasus Inleiding De Business case geeft antwoord op de vraag of het financiële resultaat over de gehele levensduur van het project voldoende

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Meerhoven - wensen en bedenkingen gemeenteraad Steller L. Hellinga De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon 050-367 8686 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk 5665304 Datum Uw

Nadere informatie

Gemeente Haarlem. Retouradres: Stadhuis, Postbus PB Haarlem. Aan de leden van de commissie ontwikkeling

Gemeente Haarlem. Retouradres: Stadhuis, Postbus PB Haarlem. Aan de leden van de commissie ontwikkeling Gemeente Haarlem College van Burgemeester en Wethouders Haarlem Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de commissie ontwikkeling Datum Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Memo aan de gemeenteraad van Breda Con-neX incubator direct starten en financiële steun voor de stad behouden

Memo aan de gemeenteraad van Breda Con-neX incubator direct starten en financiële steun voor de stad behouden Memo aan de gemeenteraad van Breda Con-neX incubator direct starten en financiële steun voor de stad behouden Subsidie Op basis van een telefonisch overleg met Stimulus op vrijdag 17-1-2014 zou er nog

Nadere informatie

algemene vergadering van aandeelhouders nv zeeland seaports

algemene vergadering van aandeelhouders nv zeeland seaports algemene vergadering van aandeelhouders nv zeeland seaports datum vergadering: 18 december 212 agendapunt: 7 datum stuk: 26 oktober 212 onderwerp: Rapportage garanties NV Zeeland Seaports 212 1. Inleiding

Nadere informatie

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel.: 010-2981010 Fax: 010-2981020

Nadere informatie

Financiele verkenning primair onderwijs. Servicecentrum Scholenbouw. ISM: Fakton en Ro Groep

Financiele verkenning primair onderwijs. Servicecentrum Scholenbouw. ISM: Fakton en Ro Groep Financiele verkenning Nieuwbouw Primair onderwijs In samenwerking met: MFA project Testschool 1 Algemene gegevens Datum 25 1 2010 Model steller Renske Schoenmaker Opdrachtgever Jan Schraven Bedrijf Telefoon

Nadere informatie

De ondernemer. De onderneming PROJECT INFORMATIE

De ondernemer. De onderneming PROJECT INFORMATIE Projectnummer PF0019 Totale financiering 168.000,00 Omschrijving MTU Maritiem Transport Urk Zekerheid, o.a. 2 e hypotheek Financiering Annuïtaire lening Looptijd 7 jaar Object Aankoop Mvs Douwe Hendrik

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 3.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 3. Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 3. In deze opgave is wel sprake van btw maar blijft de vennootschapsbelasting buiten beschouwing. Bewoners van het dorp Westmaas hebben

Nadere informatie

Borgstelling geldlening SPPiLL tbv aankoop langgevelboerderij Barrierweg 4.

Borgstelling geldlening SPPiLL tbv aankoop langgevelboerderij Barrierweg 4. Onderwerp Borgstelling geldlening SPPiLL tbv aankoop langgevelboerderij Barrierweg 4. Samenvatting De aankoop en restauratie van de langgevelboerderij is een belangrijk onderdeel van het deelproject "Versterking

Nadere informatie

Nieuwe kansen in de verhouding tussen huurder en verhuurder van laboratoria. Jeff Gielen, 28 oktober 2014. www.biofacilities.nl

Nieuwe kansen in de verhouding tussen huurder en verhuurder van laboratoria. Jeff Gielen, 28 oktober 2014. www.biofacilities.nl Nieuwe kansen in de verhouding tussen huurder en verhuurder van laboratoria Jeff Gielen, 28 oktober 2014 www.biofacilities.nl Inhoud 1. Kadans Biofacilities 2. Expertise en support + services 3. Lessons

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

TA3290 Life-Cycle Modeling and Economic Evaluation 2009-2010

TA3290 Life-Cycle Modeling and Economic Evaluation 2009-2010 TA3290 Life-Cycle Modeling and Economic Evaluation 2009-2010 CiTG, minor Mining and Resource Engineering Economie college 1: Grip op Geldstromen Dr.ir. Gerard P.J. Dijkema Energy & Industry Group December

Nadere informatie

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij 2004-98 Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Bestuur, Financiën

Nadere informatie

Oranjewijk, fase I I

Oranjewijk, fase I I u RK 2016.00400 Oranjewijk, fase I I Grondexploitatie, bestuurlijke samenvatting t?. mm! i r- Wĩ: urn i Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 1. INLEIDING 3 1.1 VAN HISTORIE NAAR DE HUIDIGE SITUATIE 3 2. UITGEEFBAAR

Nadere informatie

21 september 2010 Corr.nr , FZ Nummer 28/2010 Zaaknr

21 september 2010 Corr.nr , FZ Nummer 28/2010 Zaaknr 21 september 2010 Corr.nr. 2010-51.197, FZ Nummer 28/2010 Zaaknr. 277311 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen betreffende de afkoop van het huurcontract met het ABP betreffende

Nadere informatie

De invloed van de Wet Markt en Overheid op het huurprijzenbeleid van overheden

De invloed van de Wet Markt en Overheid op het huurprijzenbeleid van overheden Whitepaper De invloed van de Wet Markt en Overheid op het huurprijzenbeleid van overheden bbn adviseurs 2014 bbn adviseurs www.bbn.nl info@bbn.nl Wet Markt en Overheid Per 1 juli 2014 gaat de wet Markt

Nadere informatie

Grip op Financiën. 13 januari 2015 Sector Control

Grip op Financiën. 13 januari 2015 Sector Control Grip op Financiën 13 januari 2015 Sector Control Opbouw presentatie Inzicht in ontwikkeling leningenportefeuille en rente Normenkader van de gemeente Eindhoven Beheersmaatregelen Huidige leningenportefeuille

Nadere informatie

2.1 In te stemmen met een storting van aandelenkapitaal door de 3 partners. Per afzonderlijke partner bedraagt dit 1 miljoen (eigen vermogen);

2.1 In te stemmen met een storting van aandelenkapitaal door de 3 partners. Per afzonderlijke partner bedraagt dit 1 miljoen (eigen vermogen); ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Definitieve uitwerking ondernemingsplan OMALA NV 1. Beslispunten 1. Kennis te nemen van: 1.1 Het ondernemingsplan OMALA NV deel 1 (het plan in hoofdlijnen) en deel 2

Nadere informatie

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken.

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. 9. Begrippenlijst Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. Aanbieder De entiteit die de Obligaties in Old Liquors Invest B.V.

Nadere informatie

E E R H U G O. De Raad wordt verzocht om de normatieve grondexploitatie van de Horst vast te stellen

E E R H U G O. De Raad wordt verzocht om de normatieve grondexploitatie van de Horst vast te stellen -Raadsver&s Jvï,g 2 ü f "l- 'P O Besluit: Voorstelnummer: E E R H U G O R D Agendanr. Voorstelnr. Onderwerp Aan de Raad, 14 2007-017 normatieve grondexploitatie de Horst Y*T?V- V--X vv3'* v /--' \ M 's

Nadere informatie

Aan de leden van de Rekeningcommissie. Nr.: /23/A.24, W Groningen, 4 juni 2003

Aan de leden van de Rekeningcommissie. Nr.: /23/A.24, W Groningen, 4 juni 2003 Aan de leden van de Rekeningcommissie Nr.: 2003-10.076/23/A.24, W Groningen, 4 juni 2003 Behandeld door : A. Eggink Telefoonnummer : (050) 316 4935 Antwoord op : Bijlagen : 5 Onderwerp : jaarrekening 2002

Nadere informatie

Vastgoedrekenen - middag

Vastgoedrekenen - middag Vastgoedrekenen - middag Den Haag, 16 maart 2016 FGH Bank, een brede kijk op vastgoed Uw docenten: Naam: Functie: Bedrijf: Ing. M. Chris de Ruiter MRE MRICS RT Directeur Vastgoedwaardering Naam: Functie:

Nadere informatie

Akkoord Bespreken Naam Datum

Akkoord Bespreken Naam Datum Reg. nr.: 1310125 Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling Onderwerp Biomassaplein Samenvatting De gemeenten Boxtel, Schijndel, Sint-Michielsgestel, Vught, Best en mogelijk Oisterwijk willen samen een biomassaplein

Nadere informatie

Afdeling besruu rsrcchtspraak Pagina I van 1. Uw kenmerk. Onderwerp

Afdeling besruu rsrcchtspraak Pagina I van 1. Uw kenmerk. Onderwerp Raad vanstate Afdeling besruu rsrcchtspraak Pagina I van 1 16.0040060 Raad van de gemeente Wageningen Postbus 1 6700 AA WAGENINGEN Datum 25 augustus 201 6 Om nummer 201 60541 7/1 /R1 Uw kenmerk Inlichtingen

Nadere informatie

Herziening grondexploitaties per 1 januari 2009

Herziening grondexploitaties per 1 januari 2009 Gemeente Hengelo Toe te passen grondslagen Herziening grondexploitaties per 1 januari 2009 Toe te passen grondslagen 27 oktober 2008 Sector Financiën en bedrijfsvoering Toe te passen grondslagen Gemeente

Nadere informatie

Verhuurderheffing en effecten investeringsfaciliteit

Verhuurderheffing en effecten investeringsfaciliteit Verhuurderheffing en effecten investeringsfaciliteit Johan Conijn & Wolter Achterveld 30 mei 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Gevolgen verhuurderheffing... 3 3 Gevolgen nieuwe investeringsfaciliteit,

Nadere informatie

s-hertogenbosch, juni 2013 Samenwerkingsovereenkomst Brabantse Pilot Publieke Laadinfrastructuur Provincie Noord-Brabant en Enexis

s-hertogenbosch, juni 2013 Samenwerkingsovereenkomst Brabantse Pilot Publieke Laadinfrastructuur Provincie Noord-Brabant en Enexis Samenwerkingsovereenkomst Brabantse Pilot Publieke Laadinfrastructuur Provincie Noord-Brabant en Enexis INHOUD 1. Inleiding 2. Pilot laadinfrastructuur Brabant 3. Overwegingen 4. Doelstellingen 5. Gefaseerde

Nadere informatie

Bestuurlijke programmaopdrachten 2009-2010 Regio Groningen-Assen

Bestuurlijke programmaopdrachten 2009-2010 Regio Groningen-Assen Bestuurlijke programmaopdrachten - Regio Groningen-Assen stuurgroep 22 juni Bijlage 3 Bestuurlijke programmaopdrachten.doc Bestuurlijke programmaopdracht bereikbaarheid Verbetering en waarborging bereikbaarheid

Nadere informatie

BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002. d.d. 11-07-2001

BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002. d.d. 11-07-2001 BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002 d.d. 11-07-2001 1. Productgroepnummer: 0001 3. Productgroepnaam: Financieringsmiddelen Het betreft een verzameling van mogelijke financieringsmiddelen,

Nadere informatie

Grondexploitatie Stedum

Grondexploitatie Stedum Grondexploitatie Stedum Definitief GRONTMIJ EXPLOITATIE RAPPORTEN Grondexploitatie Stedum Definitief Gemeente Loppersum Grontmij Nederland B.V. Assen, 5 april 2012 Verantwoording Titel : Grondexploitatie

Nadere informatie

Tijdelijke duurzame energie

Tijdelijke duurzame energie Tijdelijke duurzame energie Tijdelijk Uitgewerkte businesscases voor windenergie, zonne-energie en biomassa Anders Bestemmen Tijdelijke duurzame energie Inleiding In het Corporate Innovatieprogramma van

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. Wijkontwikkelingsmaatschappij Den Haag Zuid West BV

Gemeente Den Haag. Wijkontwikkelingsmaatschappij Den Haag Zuid West BV Gemeente Den Haag Wijkontwikkelingsmaatschappij Den Haag Zuid West BV Henk Harms 13 november 2013 Het Ves'a debacle Vreemde posi'e R dam en Den Haag in achtervang CFV, WSW en BZK louter gefocust op financiën

Nadere informatie

ZEEËN VAN KANSEN FINANCIEEL MANAGEMENT

ZEEËN VAN KANSEN FINANCIEEL MANAGEMENT ZEEËN VAN KANSEN FINANCIEEL MANAGEMENT (Innovatieve) projecten Financiële haalbaarheid Welke kennis is essentieel Bedrijfsplan Investeringsselectie Inkoopmarkt Bedrijf Verkoopmarkt Productiemiddelen Gelduitgaven

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d Aan: Provinciale Staten Vergadering commissie: 20 april 2006 Onderwerp: Aanvraag landelijke regeling Seed Capital Technostarters : lening Early Stage Fonds Flevoland Agendapunt: 7.b.1 Lelystad: 17 maart

Nadere informatie

Aanvulling MKBA Spui: drie alternatieve scenario s (jan. 2011)

Aanvulling MKBA Spui: drie alternatieve scenario s (jan. 2011) Aanvulling MKBA Spui: drie alternatieve scenario s (jan. 2011) Voorliggende notitie is een aanvulling op de door Decisio uitgevoerde MKBA Cultuurforum Spui (10 juni 2010). In deze aanvulling worden drie

Nadere informatie

Bij het opstellen van de exploitatiedoorrekening zijn de onderstaande uitgangspunten gehanteerd.

Bij het opstellen van de exploitatiedoorrekening zijn de onderstaande uitgangspunten gehanteerd. Memo nummer 1 aan H. Nouwens Sportbedriijf Oosterhout van P. Zuurbier Oranjewoud datum 27 april 2011 project Exploitatie opzet zwembad Oosterhout projectnummer 238250 betreft Doorrekening exploitatie nieuw

Nadere informatie

Bedrijfsverzamelgebouwen

Bedrijfsverzamelgebouwen Bedrijfsverzamelgebouwen Een onderzoek naar de toegevoegde waarde van bedrijfsverzamelgebouwen P5 presentatie 2 juli 2014 Student: Jeroen Ketting, 4168860 Faculteit TU Delft, Bouwkunde Afdeling: Real Estate

Nadere informatie

Eerste exploitatiebegroting NatLab 2.0

Eerste exploitatiebegroting NatLab 2.0 Eerste exploitatiebegroting NatLab 2.0 14 oktober 2011 Aan Gemeente Eindhoven Sector Grond en Vastgoed De heer B. Bankers Postbus 90150 5600 RB EINDHOVEN Van Hospitality Consultants Smallepad 13-15 Postbus

Nadere informatie

Onderwerp: Krediet t.b.v. aankoop pand Kerkstraat 20. Subsidie in de huisvestingskosten Duiventil.

Onderwerp: Krediet t.b.v. aankoop pand Kerkstraat 20. Subsidie in de huisvestingskosten Duiventil. Onderwerp: Krediet t.b.v. aankoop pand Kerkstraat 20. Subsidie in de huisvestingskosten Samenvatting: Voorgesteld wordt om een krediet beschikbaar te stellen van 325.000,- voor de aankoop van de benedenverdieping

Nadere informatie

Regionale behoefteraming Brainport Industries Campus Eindhoven

Regionale behoefteraming Brainport Industries Campus Eindhoven Regionale behoefteraming Brainport Industries Campus Eindhoven 23 juni 2015 Managementsamenvatting Status: Managementsamenvatting Datum: 23 juni 2015 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv Silodam

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: 00378506. Onderwerp: BEC motie rekentool begroting 2014

Collegevoorstel. Zaaknummer: 00378506. Onderwerp: BEC motie rekentool begroting 2014 Zaaknummer: 00378506 Onderwerp: BEC motie rekentool begroting 2014 Collegevoorstel Inleiding Bij de begrotingsbehandeling 2014 is unaniem een motie van het CDA aangenomen waarin u wordt verzocht de toepasbaarheid

Nadere informatie

Om op te bouwen! CDA Overbetuwe

Om op te bouwen! CDA Overbetuwe Om op te bouwen! Een financiële analyse van de werkelijke kosten voor een nieuw te bouwen gemeentehuis in vergelijking met renovatie van de bestaande panden. April 2012, fractie CDA Overbetuwe 1 Inleiding

Nadere informatie

Uitkering superdividend aan EZ 20.000.000 EZ opteert voor uitbetaling in twee tranches: - 10.000.000 in 2015-10.000.000 in 2016

Uitkering superdividend aan EZ 20.000.000 EZ opteert voor uitbetaling in twee tranches: - 10.000.000 in 2015-10.000.000 in 2016 Concept tekst Bestuurlijk Principeakkoord EZ Noord Nederland inzake NOM. Versie 12 april 2016 (inclusief aanvullende afspraken m.b.t. Onderneming X) 1. De provincies Fryslân, Groningen en Drenthe enerzijds

Nadere informatie

Bespreking ter voorbereiding op debat en/of besluitvorming.

Bespreking ter voorbereiding op debat en/of besluitvorming. BEHANDELMEMO Van: Aan: agendacommissie raadsleden en steunfractieleden Huis van de Stad Status: Deelnemers: Doel: Toelichting: Bespreking ter voorbereiding op debat en/of besluitvorming. Raadsleden/steunfractieleden

Nadere informatie

Steller :S. Wind Telefoonnummer ; 0229-252200 Afdeling : Middelen en Beheer - VG Email : s.wind@hoorn.nl Document retour: Nee

Steller :S. Wind Telefoonnummer ; 0229-252200 Afdeling : Middelen en Beheer - VG Email : s.wind@hoorn.nl Document retour: Nee 1 van 5 W- "W" OEMEENTE J ^ Q Q J *! ^ t Zaaknummer MOOISBS Behoort bii opleqqer: 1001958 nr. : Programmabegroting^g R u m e j k e Ordening en Volkshuisvesting Telefoonnummer ; 0229-252200 : Middelen en

Nadere informatie

Notitie. Theo Gudden. Normatieve bekostiging onderwijs versus reële kosten IKC Noord Blz. 1

Notitie. Theo Gudden. Normatieve bekostiging onderwijs versus reële kosten IKC Noord Blz. 1 Notitie Aan: Theo Gudden CC: Van: MPC; Mark Penninkhof Betreft: Normatieve bekostiging onderwijs versus reële kosten IKC Noord Datum: 22-2-2015, laatste wijziging 13-04-2015 Normatieve bekostiging onderwijs

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj BUSINESS CASE: Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum: LET OP: De bedragen in deze business case zijn schattingen op grond van de nu beschikbare kennis en feiten.

Nadere informatie

De herontwikkelingswaarde van leegstand vastgoed

De herontwikkelingswaarde van leegstand vastgoed De herontwikkelingswaarde van leegstand vastgoed Een methode voor de financiële haalbaarheidsanalyse van herontwikkelingsprojecten van kantoor naar woningen Afstudeer onderzoek Arlette Mensing Doel Maak

Nadere informatie

9 Uitwerkingen proefwerktrainingen deel 2

9 Uitwerkingen proefwerktrainingen deel 2 Docentenhandleiding Hoofdstuk 25 9 Uitwerkingen proefwerktrainingen deel 2 a Per november 2008 wordt aan huur vooruitontvangen: 400 3 650 = 780.. b Per december wordt achteraf ontvangen: 25 3 720 = 270..

Nadere informatie

Doordecentralisatie. Inleiding

Doordecentralisatie. Inleiding Doordecentralisatie Inleiding In overleg met het college van bestuur van het Dockingacollege en de J.J. Boumanschool is het idee ontstaan om te gaan doordecentraliseren. Bij doordecentralisatie worden

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2015 en Begroting Tennisclub Ootmarsum

Financieel Jaarverslag 2015 en Begroting Tennisclub Ootmarsum Financieel Jaarverslag 2015 en Begroting 2016 Tennisclub Ootmarsum Inhoud 1. Overzicht Resultatenrekening en begroting 2. Overzicht Balans 3. Overzicht ledenaantal 4. Toelichting Resultatenrekening 2015

Nadere informatie

Tonok Bwefar Brederostraat AT Zwolle +31 (0)

Tonok Bwefar Brederostraat AT Zwolle +31 (0) Tonok Bwefar Brederostraat 20 8023 AT Zwolle +31 (0) 6 27 028 131 voorzitter@zac-basketbal.nl Wethouder en Raadsleden met de portefeuille sport Gemeente Zwolle Zwolle, 7 november 2015 Betreft: voorgestelde

Nadere informatie

HUURVERHOGINGSBELEID GELIBERALISEERDE WONINGEN 2016-2019

HUURVERHOGINGSBELEID GELIBERALISEERDE WONINGEN 2016-2019 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Wettelijk kader... 2 3. Vorig beleid... 2 4. Aanvullend beleid: huurverhogingsbeleid geliberaliseerde huurwoningen... 2 4.1 Uitwerking... 2 4.2 Afbakening beleid... 3 5. Slotbepalingen...

Nadere informatie

Notitie van het College van Kerkrentmeesters. Algemene Kerkenraad. Protestantse Gemeente i.w. Hoogland / Amersfoort Noord

Notitie van het College van Kerkrentmeesters. Algemene Kerkenraad. Protestantse Gemeente i.w. Hoogland / Amersfoort Noord Notitie van het College van Kerkrentmeesters aan de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente i.w. Hoogland / Amersfoort Noord inzake het herziene document Besluitvorming Bouw Veenkerk te Vathorst

Nadere informatie

Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 25 juni 2015. Agendapunt : 5.d. Aan het Algemeen Bestuur,

Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 25 juni 2015. Agendapunt : 5.d. Aan het Algemeen Bestuur, Voorstel : Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 25 juni 2015 Agendapunt : 5.d Aan het Algemeen Bestuur, Bij de start van de ODZOB is gekozen om het huurcontract van de SRE Milieudienst over te nemen en tot

Nadere informatie

Betreffend:Techniek (financiele beoordeling), Sport & Bewegen, sloopkosten, tijdelijke voorzieningen en terrein

Betreffend:Techniek (financiele beoordeling), Sport & Bewegen, sloopkosten, tijdelijke voorzieningen en terrein Notitie Project Betreft : G0378 : Beoordeling bijkomende plandelen deeluitmakend van de aanvraag van de RSG Ter Apel 16 december 2016 inclusief aanvullende onderbouwing gymzaal d.d. 15 februari 2017 Betreffend:Techniek

Nadere informatie

Datum: 02 juli 2013 Portefeuillehouder: De heer R. Windhouwer

Datum: 02 juli 2013 Portefeuillehouder: De heer R. Windhouwer Raadsvoorstel Raadsnummer: 2013-057 Registratiekenmerk: Onderwerp: Haalbaarheidsonderzoek Voorzieningen Nijkerkerveen - fase 2 Korte inhoud: De gemeente heeft een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren

Nadere informatie

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen.

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen. 9. Begrippenlijst Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen. Aanbieder De entiteit die de Bedrijfsobligatieleningen

Nadere informatie

9. Financiele aspecten

9. Financiele aspecten 9. Financiele aspecten ANNEXUM 9.1 Rendement Het beleid van het Fonds en de Beheerder is gericht op het behalen van een optimale opbrengst uit de verhuur en de verkoop van de vastgoedportefeuille. De kansen

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 52 21 Agendapunt: 11 ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING

Doorkiesnummer : (0495) 57 52 21 Agendapunt: 11 ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING Arts, Marian RB S1 RAD: RAD140325 2014-03-25T00:00:00+01:00 BW: BW140211 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 25 maart 2014 Portefeuillehouder : A.F. van Eersel Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Probleemstelling: Berekening benodigde bedrag voor de herfinanciering: Financieringsmemo juni 2015 nr.

Probleemstelling: Berekening benodigde bedrag voor de herfinanciering: Financieringsmemo juni 2015 nr. Financieringsmemo juni 2015 nr. Aan: Treasurycommissie Van: Arjan van de Wetering Datum: 15 juni 2015 Onderwerp: Herfinanciering leningen Afschrift aan: vul in Probleemstelling: Eind juni moeten een vaste

Nadere informatie