Algemene voorwaarden. Diensten Perflectie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden. Diensten Perflectie"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden Diensten Perflectie 2015

2 ARTIKEL 1. DEFINITIES c cccccccccccc dd,d Voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige bepalingen niet anders voortvloeit, worden de volgende termen in deze algemene voorwaarden, in de navolgende betekenis gebruikt. 1. Perflectie: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Utrecht, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK- nummer Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, althans handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie Perflectie een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten. 3. Overeenkomst/opdracht: iedere tussen Perflectie en opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst waarbij Perflectie zich jegens de opdrachtgever heeft verbonden tot het verlenen van diensten. 4. Diensten/dienstverlening: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Perflectie voor de opdrachtgever te verlenen diensten, waaronder niet- limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn: ü trainingen; ü certificering voor het gebruik van het online platform van Perflectie; ü consultancydiensten. 5. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e- mail. ARTIKEL 2. ALGEMENE BEPALINGEN 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Perflectie en iedere tot stand gekomen overeenkomst. Voor gebruik van het online platform van Perflectie zijn tevens van toepassing de Gebruiksvoorwaarden online platform Perflectie. 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken. 3. De toepasselijkheid van de algemene of andersluidende voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 5. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen. ARTIKEL 3. AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN 1. Tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld, is elk aanbod van Perflectie vrijblijvend. 2. De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Perflectie dat een kennelijke fout of vergissing bevat. 3. Aan een aanbod van Perflectie dat gebaseerd is op door de opdrachtgever onjuist of onvolledig verstrekte gegevens, kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen. 4. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding, en wel op het moment dat de online door Perflectie aan de opdrachtgever aangeboden offerte, op de daartoe voorgeschreven wijze langs elektronische weg door de opdrachtgever is geaccordeerd en Perflectie de betreffende verklaring heeft ontvangen. 5. Indien de opdrachtgever de overeenkomst (mede) namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De opdrachtgever is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst. 2

3 c ccccccccccccc ARTIKEL 4. INHOUD EN DUUR VAN OVEREENKOMSTEN IN HET ALGEMEEN 1. Perflectie verplicht zich uitsluitend tot de dienstverlening die uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen. Aan diensten die zich buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst begeven, hoeft Perflectie geen uitvoering te geven, tenzij partijen een wijziging of aanvulling van de overeenkomst ter zake uitdrukkelijk nader zijn overeengekomen. 2. Voor zover daartoe tussen partijen niets uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen, voert Perflectie de overeenkomst uit naar eigen inzicht. 3. Alle dienstverlening waartoe Perflectie zich heeft verplicht, wordt door hem naar beste inzicht en vermogen uitgevoerd. Voor zover de aard of strekking van een verbintenis daaraan niet dwingend in de weg staat, verbindt Perflectie zich uitsluitend tot een inspanningsverbintenis. Perflectie kan nimmer garanderen dat de resultaten worden bereikt die de opdrachtgever met het verstrekken van de opdracht beoogt te behalen, waaronder, niet- limitatief bedoeld, begrepen: de resultaten voor de opdrachtgever voortvloeiende uit door Perflectie aangeboden trainingen voor deelnemers daaraan, en gegeven adviezen van welke aard dan ook. 4. Perflectie is niet verplicht de overeenkomst te allen tijde zelf uit te voeren. Onverminderd zijn aansprakelijkheid voor de deugdelijke nakoming van de overeenkomst, is Perflectie steeds bevoegd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. 5. Tenzij het tegendeel dwingend uit de aard of strekking van de verbintenis voortvloeit, zijn alle door Perflectie vermelde uitvoerings- en opleveringstermijnen te allen tijde indicatieve, niet- fatale termijnen. Het verzuim van Perflectie treedt niet eerder in dan nadat de opdrachtgever Perflectie schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling hij Perflectie een redelijke termijn stelt waarbinnen de verbintenis alsnog kan worden nagekomen en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven. 6. Uitvoerings- en opleveringstermijnen vangen niet eerder aan dan nadat Perflectie alle voor de uitvoering van de overeenkomst en/of oplevering benodigde gegevens heeft ontvangen. 7. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, eindigt de overeenkomst door volbrenging van de opdracht. ARTIKEL 4A. INHOUD VAN DE CERTIFICERINGS-, TRAININGS- EN CONSULTANCYOVEREENKOMST 1. Certificering Certificering betreft een tweedaags programma, na afloop waarvan de opdrachtgever per gecertificeerde persoon gegevens ontvangt voor toegang tot de zogenoemde Back Office van het online platform van Perflectie. Tussen de twee certificeringsdagen is, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, een periode van twee weken gelegen. Gedurende deze twee weken kunnen de te certificeren personen zelfstandig verder kennis maken met het online programma, wat mede ter voorbereiding dient van de tweede dag. De tweede certificeringsdag staat onder meer in het teken van de vraag hoe de gecertificeerde het online platform optimaal in kan zetten binnen zijn bestaande dienstverlening. Trainingen en consultancy Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, betreffen trainingen een eendaags programma. Consultancydiensten worden op de daartoe overeengekomen datum of data uitgevoerd. Consultancydiensten betreffen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, het ondersteunen van de opdrachtgever bij het ontwikkelen van programma s binnen het online platform van Perflectie. Trainingen zijn bedoeld om aan de deelnemers daaraan te instrueren hoe verandering werkt, wat zij willen veranderen en wat dat voor hen betekent. De deelnemers doorlopen tijdens de trainingsdag alle stappen die noodzakelijk zijn voor een goede voorbereiding op het gebruik van het online platform Perflectie. Na afloop van de training hebben de deelnemers de noodzakelijke voorbereidingen getroffen, snappen ze hoe veranderen werkt, weten ze wat ze gaan doen, wat ze te wachten staat en kunnen ze aan de slag, onder meer met het online platform van Perflectie. 2. Het bepaalde in het vorige lid laat het bepaalde in artikel 4.1 onverlet. 3. Bij de uitvoering van opdrachten wordt van de opdrachtgever c.q. deelnemers verwacht dat zij aandachtig aan de certificering of training deelnemen en zij deugdelijk kennis nemen van de door of namens Perflectie verstrekte adviezen en geboden instructies. Perflectie voert de opdracht naar beste inzicht en 3

4 c cccccccccccc dd,d vermogen uit, doch nimmer kan als tekortkoming van Perflectie worden aangemerkt de omstandigheid dat de resultaten die de opdrachtgever met het verstrekken van de opdracht beoogde te behalen niet worden bereikt als gevolg van de niet- nakoming door de opdrachtgever c.q. deelnemers van de inspanningsverplichtingen als bedoeld in dit lid. ARTIKEL 5. VERDERE VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER 1. Indien en voor zover dit voor een behoorlijke opzet en/of uitvoering van de overeenkomst benodigd is, is de opdrachtgever, al dan niet op verlangen van Perflectie, steeds gehouden zo spoedig als voor de uitvoering van de overeenkomst is vereist, alle relevante informatie aan Perflectie te verstrekken, op de door Perflectie voorgeschreven wijze. Voorts dient de opdrachtgever Perflectie steeds alle voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De opdrachtgever neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de overeenkomst te optimaliseren. 2. Voorts is de opdrachtgever gehouden Perflectie zo spoedig mogelijk mededeling te doen van alle feiten en omstandigheden die zich al dan niet na totstandkoming van de overeenkomst openbaren en waarvan redelijkerwijs kenbaar is dat die feiten of omstandigheden van invloed zijn op de tijdige en/of deugdelijke uitvoering van de overeenkomst. 3. De opdrachtgever staat ervoor in dat alle personen, waaronder voor zover relevant, hijzelf, alsmede de personen die door de opdrachtgever bij de uitvoering van de diensten worden betrokken, waaronder mede begrepen deelnemers aan trainingen en certificering, op het overeengekomen tijdstip en de overeengekomen plaats ter beschikking van Perflectie staan en dat zij alle medewerking verlenen teneinde een deugdelijke uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. 4. Indien en voor zover uitvoering van de overeenkomst geschiedt op locatie van de opdrachtgever of een andere door hem aangewezen locatie, staat hij ervoor in dat de door Perflectie tewerkgestelde personen tijdig toegang verkrijgen tot die locatie, waaronder mede begrepen de overeengekomen lokalen waar uitvoering aan de diensten wordt gegeven, en Perflectie kosteloos gebruik kan maken van alle daarin aanwezige zaken en voorzieningen, voor zover dat voor de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs nodig is. De opdrachtgever staat er voorts steeds voor in dat Perflectie de opdracht op het overeengekomen tijdstip of de overeengekomen tijdstippen kan uitvoeren en dat de plaats van uitvoering daarvoor geschikt is. 5. De verplichtingen van de opdrachtgever als bedoeld in deze algemene voorwaarden gelden ook ten behoeve van eventueel door Perflectie ingeschakelde derden. ARTIKEL 6. ANNULERING VAN OVEREENKOMSTEN De overeenkomst kan na totstandkoming daarvan niet tussentijds door de opdrachtgever worden geannuleerd. Indien de opdrachtgever desondanks tot tussentijdse annulering van de overeenkomst overgaat, is hij jegens Perflectie gehouden tot vergoeding van winstderving, alsmede van de overige uit de annulering voor Perflectie voortvloeiende schade. Indien de omstandigheden van het geval daartoe naar het oordeel van Perflectie aanleiding geven, kan Perflectie bepalen dat de opdrachtgever als gevolg van een annulering slechts gehouden is tot vergoeding van alle met het oog op de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs gemaakte en nog te maken onkosten, waaronder het honorarium van Perflectie naar evenredigheid van het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht. ARTIKEL 7. OVERMACHT 1. Perflectie is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. 2. Naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt verstaan, is onder overmacht begrepen de omstandigheid dat Perflectie door ziekte verhinderd wordt (verder) uitvoering te geven aan de overeenkomst en niet in staat blijkt (een) geschikte vervanger(s) voor te dragen. 3. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, dan wel langer dan drie maanden voortduurt of zal voortduren, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 4

5 c ccccccccccccc 4. Indien Perflectie bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst. 5. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking. ARTIKEL 8. OPSCHORTING EN ONTBINDING 1. Perflectie is, indien en voor zover de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien en voor zover de opdrachtgever de verplichtingen uit de wet of de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Perflectie ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen. 2. Indien de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Perflectie gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de opdrachtgever reeds genoegzame zekerheid voor de betalingen heeft gesteld. 3. Voorts is Perflectie gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd. 4. Tenzij dit hem niet kan worden toegerekend, komen alle in verband met de opschorting en/of ontbinding van de overeenkomst te maken extra kosten en geleden schade voor rekening van de opdrachtgever, waaronder eventuele vertragings- en wachturen in verband met opschorting van de overeenkomst doordat de opdrachtgever zijn verplichtingen als bedoeld in deze algemene voorwaarden of anderszins uit de overeenkomst niet tijdig nakomt. 6. De opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Perflectie op grond van dit artikel uitgeoefende opschorting- en ontbindingsrecht. 7. Indien Perflectie de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de opdrachtgever terstond opeisbaar. ARTIKEL 9. HONORARIUM EN BETALINGEN 1. Het aanbod van Perflectie geeft een zo volledig mogelijke weergave van de prijsfactoren. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, betreft het honorarium een vaste prijs per opdracht. 2. Alle door Perflectie vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. In verband met de uitvoering van de overeenkomst verband houdende reis-, locatie- en arrangementkosten zijn niet bij het overeengekomen honorarium inbegrepen en komen aanvullend voor rekening van de opdrachtgever. 3. Perflectie is steeds gerechtigd gehele of gedeeltelijk vooruitbetaling van het overeengekomen honorarium en de overige kosten te vorderen. In een voorkomend geval is Perflectie gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de gevorderde vooruitbetaling volledig is voldaan. 4. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, dienen betalingen te geschieden in euro s, binnen 14 dagen na factuurdatum, op de door Perflectie voorgeschreven wijze. Betalingen dienen te geschieden zonder enige verrekening of schuldvergelijking. 5. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever, zijn de vorderingen op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 6. Indien tijdige betaling achterwege blijft, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de opdrachtgever over het opeisbare bedrag een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand wordt aangemerkt. 7. Alle redelijke kosten, waaronder gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, ter verkrijging van door de opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor zijn rekening. 5

6 ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID c cccccccccccc dd,d 1. De opdrachtgever draagt de schade die veroorzaakt is door: ü een onjuistheid of onvolledigheid in de door hem verstrekte gegevens; ü iedere andere tekortkoming in de nakoming van de op de opdrachtgever rustende verplichtingen die uit de wet of de overeenkomst (waaronder mede begrepen het bepaalde in deze algemene voorwaarden) voortvloeien; ü een omstandigheid die anderszins niet aan Perflectie kan worden toegerekend. 2. Onverminderd het bepaalde in dit artikel en het overige van deze algemene voorwaarden, bestaat aansprakelijkheid van Perflectie voor herstelbare tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht niet eerder dan nadat de opdrachtgever daarover binnen bekwame bij Perflectie heeft geklaagd, waarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming wordt vermeld en Perflectie in de gelegenheid wordt gesteld de tekortkoming binnen een redelijke termijn te herstellen. 3. Perflectie is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid van Perflectie bestaat, komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: ü de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade die in de zin van deze voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt; ü de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Perflectie aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Perflectie toegerekend kunnen worden; ü redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de schade die in de zin van deze voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt. 4. De aansprakelijkheid van Perflectie is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans op dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Perflectie betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Perflectie nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de eventueel door Perflectie afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, wordt uitgekeerd. 5. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Perflectie één jaar. 6. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Perflectie, zal de opdrachtgever Perflectie vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, direct of indirect verbandhoudende met de uitvoering van de overeenkomst. ARTIKEL 11. GEHEIMHOUDING 1. Partijen zijn jegens elkaar verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt indien dit door partijen is medegedeeld, dan wel voortvloeit uit de aard van de van de informatie. 2. Partijen zullen van elkaar ontvangen vertrouwelijke informatie slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze is verstrekt. 3. De verplichtingen uit dit artikel vinden geen toepassing indien één der partijen krachtens de wet of rechtelijke uitspraak wordt verplicht tot het verstrekken van vertrouwelijke informatie aan derden. In dat geval komt de andere partij nimmer het recht toe tot ontbinding van de overeenkomst dan wel op vergoeding van eventueel hierdoor ontstane schade. 4. Perflectie is gerechtigd de door de uitvoering van de diensten toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie over de organisatie van de opdrachtgever, dan wel persoon van de bij dienstverlening betrokkenen, ter kennis van derden wordt gebracht. 6

7 ARTIKEL 12. INTELLECTUELE EIGENDOM c ccccccccccccc Perflectie behoudt zich alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten voor op in het kader van de overeenkomst door hem verstrekte of ter inzage gegeven stukken en materialen, zoals adviezen, templates, programmatuur en sheets. De hier bedoelde stukken en materialen mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Perflectie worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. ARTIKEL 13. SLOTBEPALINGEN 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in goed onderling overleg te beslechten. 3. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Perflectie wordt aangewezen om van geschillen kennis te nemen. 4. De Nederlandse tekst van de onderhavige algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan. 7

8 c cccccccccccc dd,d Gebruikersvoorwaarden Online platform Perflectie

9 ARTIKEL 1. DEFINITIES c ccccccccccccc Voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige bepalingen niet anders voortvloeit, worden in deze gebruiksvoorwaarden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt. 1. Perflectie: de gebruiker van deze gebruiksvoorwaarden, gevestigd te Utrecht, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK- nummer Platform: het online platform, genaamd Perflectie, waartoe de wederpartij en deelnemers in het kader van de overeenkomst middels hun inloggegevens toegang verkrijgen. 3. Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon, althans handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die met Perflectie een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten. 4. Deelnemer: elke natuurlijke persoon die in het kader van de overeenkomst tussen Perflectie en de wederpartij gerechtigd is tot het gebruik van het platform. 5. Overeenkomst: iedere tussen Perflectie en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Perflectie zich voor bepaalde tijd heeft verbonden tot het beschikbaar stellen van het platform. 6. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e- mail. ARTIKEL 2. ALGEMENE BEPALINGEN 1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Perflectie en iedere tot stand gekomen overeenkomst. Deze gebruiksvoorwaarden zijn niet van toepassing op certificering van de wederpartij of derden ter gebruik van het platform, alsmede op consultancydiensten en trainingen. Op laatstbedoelde diensten zijn de Algemene voorwaarden Perflectie van toepassing. 2. Deze gebruiksvoorwaarden zijn met uitsluiting van de eventueel door de wederpartij gehanteerde voorwaarden van toepassing, welke laatste voorwaarden uitdrukkelijk van de hand worden gewezen. 3. Indien en voor zover hetgeen uitdrukkelijk tussen Perflectie en de wederpartij is overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze gebruiksvoorwaarden, geldt hetgeen uitdrukkelijk tussen Perflectie en de wederpartij is overeengekomen. 4. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn de wederpartij en Perflectie verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen. ARTIKEL 3. AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST 6. Tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld, is elk aanbod van de Perflectie vrijblijvend. 7. De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van de Perflectie dat een kennelijke fout of vergissing bevat. 8. Aan een aanbod van de Perflectie dat gebaseerd is op door de wederpartij onjuist of onvolledig verstrekte gegevens, kan de wederpartij geen rechten ontlenen. 9. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van de Perflectie, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Perflectie anders aangeeft. 10. Indien de wederpartij de overeenkomst (mede) namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst. ARTIKEL 4. KERN VAN DE OVEREENKOMST 1. Behoudens de beperkingen in deze gebruiksvoorwaarden zal Perflectie tijdens de duur van de overeenkomst het platform ter beschikking stellen van de wederpartij en de deelnemers. De wederpartij en deelnemers komen een niet- exclusief gebruiksrecht toe ten aanzien van het platform, doch uitsluitend indien de wederpartij heeft voldaan aan alle voorwaarden die in het aanbod zijn vermeld en voor zover dit gebruiksrecht conform het bepaalde in deze voorwaarden aan de wederpartij en deelnemers toekomt. 9

10 c cccccccccccc dd,d 2. De wederpartij is volledig aansprakelijk voor het gebruik van het platform door vanwege de wederpartij aangewezen deelnemers en overige derden aan wie de wederpartij het gebruik van het platform heeft overgelaten. De wederpartij staat in voor de nakoming van alle verplichtingen uit deze gebruiksvoorwaarden welke ten aanzien van het gebruik van het platform gelden, waaronder de verplichtingen na te komen door deelnemers en derden die niet als wederpartij van Perflectie worden aangemerkt. GEBRUIK OP BASIS VAN CERTIFICERING 3. De wederpartij die gecertificeerd is voor het gebruik van het platform krijgt na totstandkoming van de overeenkomst zelfstandig toegang tot de zogenoemde Back Office van het platform en kan daarmee zelf deelnemers voor gebruik van het platform aanmelden. Perflectie factureert maandelijks achteraf voor het aantal nieuw aangemelde deelnemers. In afwijking van de vorige zin kunnen Perflectie en de wederpartij overeenkomen dat de wederpartij vooraf zogenoemde deelnemercodes inkoopt, waardoor een staffelkorting van toepassing wordt. Vooraf ingekochte deelnemercodes blijven geldig voor de duur van de certificering. 4. Gecertificeerde wederpartijen krijgen voor bepaalde tijd toegang tot de Back Office van Perflectie. Zij kunnen daarmee ontwikkelprogramma s (trainingscontent, zoals video s, tips en opdrachten) ontwerpen en beheren en deelnemers uitnodigen en beheren. Het is de wederpartij niet toegestaan andere dan gecertificeerde personen toegang te verlenen tot de Back Office, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 5. De looptijd van het recht op het gebruik van het platform is afhankelijk van de geldigheidsduur van de certificering. De toegang voor de wederpartij tot de back Office is onbeperkt gedurende de geldigheidsduur van de certificering. De geldigheidsduur van de certificering is uitdrukkelijk in de overeenkomst opgenomen, bij gebreke waarvan een geldigheidsduur van vijf jaren na totstandkoming van de overeenkomst van toepassing is. GEBRUIK ZONDER CERTIFICERING 6. De niet- gecertificeerde wederpartij krijgt na totstandkoming van de overeenkomst geen toegang tot de Back Office van Perflectie en kan niet zelfstandig deelnemers in het platform aanmelden; dit wordt verzorgd door Perflectie. De deelnemers betreffen in dat geval werknemers van de wederpartij. Na opgave van de betreffende deelnemers door de wederpartij, ontvangen zij van Perflectie vanuit het platform een uitnodiging met daarin een unieke link om zich aan te melden en het gebruik van het platform te starten. 7. Ook de niet- gecertificeerde wederpartij is een bedrag per deelnemer verschuldigd. De duur van de overeenkomst wordt bepaald door het aantal levels dat de deelnemer gaat volgen (een level is een stap in het ontwikkelprogramma van de deelnemer). De tijdsduur staat niet vast. De deelnemer heeft toegang totdat hij alle levels heeft behaald. 8. Onverminderd het bepaalde in het volgende lid, staat bij het aangaan van de overeenkomst vast hoeveel en welke deelnemers het platform gaan gebruiken, waarop de door de wederpartij verschuldigde prijs is gebaseerd. 9. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid kunnen Perflectie en de wederpartij overeenkomen dat de wederpartij vooraf de toegang tot het platform voor een bepaald aantal deelnemers inkoopt, waardoor een staffelkorting van toepassing wordt. ARTIKEL 5. DUUR VAN DE OVEREENKOMST 1. De gecertificeerde wederpartij krijgt toegang tot de Back Office van het platform gedurende de geldigheidsduur van de certificering. Na afloop van deze geldigheidsduur kunnen niet langer deelnemers door de wederpartij worden opgevoerd middels het platform, tenzij Perflectie en de wederpartij een verlenging van de certificering zijn overeengekomen. 2. Elk gebruik van het platform door de deelnemer is aan de persoon van de geregistreerde deelnemer gebonden. Indien het ontwikkelingsprogramma door de deelnemer is afgerond, kan daarvan niet langer 10

11 c ccccccccccccc gebruik worden gemaakt, met uitzondering van toegang tot het platform voor inzage in zijn gegevens en het fungeren als teamlid voor andere deelnemers. 3. Niet- afgeronde ontwikkelingsprogramma s en vooraf ingekochte en ongebruikte rechten voor toegang tot het platform voor een bepaald aantal deelnemers blijven onbeperkt geldig, ook nadat de eventuele certificering van de wederpartij is verlopen. ARTIKEL 6. GEBRUIK VAN HET PLATFORM 1. Het platform kent uitsluitend die functionaliteiten die uitdrukkelijk in het aanbod zijn vermeld. Voor de afwezigheid van niet uitdrukkelijk in het aanbod vermelde functionaliteiten van het platform draagt Perflectie geen enkele aansprakelijkheid. 2. De wederpartij en deelnemer kunnen zelfstandig content toevoegen aan het platform, welke content uitsluitend beschikbaar is voor de deelnemers die onder licentie van de wederpartij van het platform gebruik kunnen maken. Perflectie heeft geen controle over, en is niet verantwoordelijk voor de rechtmatigheid, juistheid en volledigheid van de middels het platform door de wederpartij of deelnemer toegevoegde content, ook niet indien deze content op initiatief van de wederpartij of deelnemer is toegevoegd door Perflectie of door de wederpartij of deelnemer zelf op basis van de adviezen of instructies van Perflectie. Voor alle schade of aanspraken van derden in enig verband met aan het platform door of namens de wederpartij of deelnemer toegevoegde content, draagt Perflectie geen enkele aansprakelijkheid. Ter zake draagt de partij op wiens initiatief content aan het platform wordt toegevoegd de verantwoordelijkheid dat zij deze content zonder inbreuk op auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom van derden, middels het platform mag uploaden, beheren, bewaren en gebruiken. Zij vrijwaart Perflectie van alle aanspraken van derden ter zake. Voor het overige zullen de wederpartij en deelnemers geen misbruik maken van de diensten van Perflectie en zich onthouden van het (doen) verspreiden van verboden en/of onrechtmatige content. 3. Perflectie is te allen tijde gerechtigd, indien hij daarvoor gegronde redenen acht te hebben, de door of namens de wederpartij of deelnemer op het platform geplaatste content te verwijderen zonder dat Perflectie op enigerlei wijze aansprakelijk is jegens de wederpartij, deelnemer of derden als gevolg van een dergelijke verwijdering. 4. Tot misbruik te kwalificeren gedrag is ten strengste verboden. Onder misbruik wordt niet- limitatief verstaan het ten aanzien van het platform of servers van Perflectie of derden opzettelijk of als gevolg van bewuste roekeloosheid veroorzaken van storingen of defecten en het op enigerlei andere wijze inbreuk maken op de software of systemen van Perflectie of derden. 5. Het is verboden het platform te gebruiken voor onrechtmatige handelingen, voor handelingen die in strijd zijn met de algemeen geldende normen en voor het plegen van strafbare feiten. Hieronder wordt o.a. begrepen het inbreuk maken op enige (intellectuele) eigendomsrechten van Perflectie of derden, het verspreiden van geheime of vertrouwelijke informatie, de onbetamelijke, onrechtmatige of strafbare verspreiding van teksten, crimineel dataverkeer en onrechtmatige inbreuken op de systemen waarvan de dienstverlening van Perflectie afhankelijk is, waaronder het verspreiden van virussen, wormen et cetera. 6. Na beëindiging van het gebruiksrecht van de wederpartij en/of deelnemers dienen zij elk gebruik van het platform te staken en gestaakt te houden en is Perflectie gerechtigd alle maatregelen te nemen om zulks te bewerkstellingen; alle kopieën, waaronder reservekopieën van het platform dienen te worden verwijderd van de systemen van de wederpartij en deelnemers. 7. De rechten uit de overeenkomst zijn voor de wederpartij en deelnemers niet overdraagbaar. Het is de wederpartij en deelnemers niet toegestaan gebruikersnamen en wachtwoorden ter beschikking te stellen van derden, ook niet indien die derden het platform uitsluitend ten behoeve van de wederpartij en/of deelnemers gebruiken. 8. De wederpartij en deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de ingebruikname van het platform. Het platform is web- based. De wederpartij en deelnemers maken aanspraak op persoonlijke ondersteuning bij het gebruik van het platform voor zover dat uitdrukkelijk is overeengekomen. 9. De wederpartij en deelnemers verplichten zich ertoe het platform te allen tijde in overeenstemming met de daarbij geleverde of beschikbaar gestelde instructies te gebruiken. De wederpartij en deelnemers worden geacht te weten of te kunnen weten dat onoordeelkundig gebruik van het platform schade kan veroorzaken, waarvoor de wederpartij de aansprakelijkheid draagt, onverminderd het recht van Perflectie de schadeveroorzaker buiten de wederpartij om daarvoor aansprakelijk te houden. 10. Indien Perflectie door middel van technische maatregelen het platform heeft beveiligd, is het de wederpartij en deelnemers niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen, te wijzigen of te omzeilen. 11

Algemene voorwaarden Solo Documents

Algemene voorwaarden Solo Documents Algemene voorwaarden Solo Documents Artikel 1 Definities 1. Solo Documents: Solo Documents, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan P.C. Boutenstraat 91, 1822 KH te Alkmaar, ingeschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Van Dam: VanDamAdvies, gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Alkmaar, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK- nummer 60386266. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Onderstaand de algemene voorwaarden voor Golfbaan Animatie. ARTIKEL 1 DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Onderstaand de algemene voorwaarden voor Golfbaan Animatie. ARTIKEL 1 DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Onderstaand de algemene voorwaarden voor Golfbaan Animatie. ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SERVICEBOOK BV (AUTOBEDRIJVEN)

ALGEMENE VOORWAARDEN SERVICEBOOK BV (AUTOBEDRIJVEN) ALGEMENE VOORWAARDEN SERVICEBOOK BV (AUTOBEDRIJVEN) ARTIKEL 1. DEFINITIES Voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige bepalingen niet anders voortvloeit, worden in deze algemene voorwaarden,

Nadere informatie

G E B R U I K S V O O R W A A R D E N A L L E R G E N E N M A N A G E M E N T S Y S T E E M ( A M S )

G E B R U I K S V O O R W A A R D E N A L L E R G E N E N M A N A G E M E N T S Y S T E E M ( A M S ) ARTIKEL 1. DEFINITIES G E B R U I K S V O O R W A A R D E N A L L E R G E N E N M A N A G E M E N T S Y S T E E M ( A M S ) Voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige bepalingen niet anders

Nadere informatie

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N L E E R P L E I N Z W O L L E

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N L E E R P L E I N Z W O L L E A L G E M E N E V O O R W A A R D E N L E E R P L E I N Z W O L L E ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Leerplein Zwolle: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Van den Cloostermarke 12, 8016KN

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden VerhuurtBeter.nl

Gebruiksvoorwaarden VerhuurtBeter.nl Gebruiksvoorwaarden VerhuurtBeter.nl Artikel 1. Definities 1. De met een hoofdletter geschreven begrippen in deze Gebruiksvoorwaarden worden als volgt gedefinieerd: a. Betrokkene: de natuurlijke persoon,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SmartPhort

Algemene voorwaarden SmartPhort Algemene voorwaarden SmartPhort Artikel 1 Definities 1. SmartPhort: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan J.F. Kennedylaan 19F, 5555XC te Valkenswaard, ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N J A C R A

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N J A C R A A L G E M E N E V O O R W A A R D E N J A C R A ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Jacra: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Assendelft, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

1.Special Days, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Vlissingen, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer

1.Special Days, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Vlissingen, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer Algemene Voorwaarden Wedding,-& Partyplanning Special Days Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CLEARVISION INCASSO

ALGEMENE VOORWAARDEN CLEARVISION INCASSO ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN CLEARVISION INCASSO Voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit, worden, in deze algemene voorwaarden, de volgende termen, in

Nadere informatie

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N S C H E E P V A A R T B E D R I J F V E R S L U I S

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N S C H E E P V A A R T B E D R I J F V E R S L U I S A L G E M E N E V O O R W A A R D E N S C H E E P V A A R T B E D R I J F V E R S L U I S ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Versluis: Scheepvaartbedrijf Versluis; de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN WIL SCHOENMAKERS ADMINISTRATIE - EN BELASTINGADVIES

ALGEMENE VOORWAARDEN WIL SCHOENMAKERS ADMINISTRATIE - EN BELASTINGADVIES ALGEMENE VOORWAARDEN WIL SCHOENMAKERS ADMINISTRATIE - EN BELASTINGADVIES ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in enkel- c.q. meervoud zijn vervoegd, in

Nadere informatie

Elmark-Online - Algemene Voorwaarden

Elmark-Online - Algemene Voorwaarden ARTIKEL 1. DEFINITIES Elmark-Online - Algemene Voorwaarden In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bedingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Ambassador House

Algemene voorwaarden The Ambassador House Algemene voorwaarden The Ambassador House Artikel 1 Definities 1. The Ambassador House: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan de Topaas 38, 1625 RN te Hoorn, ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

A LGEMENE VO O RWA A R D E N M A M B I E S DA N S

A LGEMENE VO O RWA A R D E N M A M B I E S DA N S A LGEMENE VO O RWA A R D E N M A M B I E S DA N S ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Mambies dans: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Deventer, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer

Nadere informatie

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N J A C L A N G C A O - O N L I N E

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N J A C L A N G C A O - O N L I N E A L G E M E N E V O O R W A A R D E N J A C L A N G C A O - O N L I N E ARTIKEL 1. DEFINTIES 1. Jaclang: Jaclang CAO-online, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Lelystad, ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NowOnline Media B.V.

Algemene voorwaarden NowOnline Media B.V. Algemene voorwaarden NowOnline Media B.V. Artikel 1 Definities 1. NowOnline Media B.V., hierna verder te noemen als NowOnline: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Doetinchemseweg

Nadere informatie

Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Offertes

Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Offertes Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Artikel 2 Algemeen

Nadere informatie

ARTIKEL 1. DEFINITIES

ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN PHENOX CONSULTANTS B.V. ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Case Timmerwerken

Algemene voorwaarden Case Timmerwerken Algemene voorwaarden Case Timmerwerken Artikel 1 Definities 1. Case Timmerwerken: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Goudmos 63, 2914AE te Nieuwerkerk aan den IJssel, ingeschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 24FINANCIALS.NL VOOR WERKGEVERS & INTERMEDIAIRS

ALGEMENE VOORWAARDEN 24FINANCIALS.NL VOOR WERKGEVERS & INTERMEDIAIRS ALGEMENE VOORWAARDEN 24FINANCIALS.NL VOOR WERKGEVERS & INTERMEDIAIRS ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MOTIMVATION

ALGEMENE VOORWAARDEN MOTIMVATION ALGEMENE VOORWAARDEN MOTIMVATION ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. MoTimVation: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Boskoop, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 58357602. 2.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BIOTOP CONSULTANCY BV

ALGEMENE VOORWAARDEN BIOTOP CONSULTANCY BV ALGEMENE VOORWAARDEN BIOTOP CONSULTANCY BV ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. BioTop: BioTop Consultancy BV, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, statutair gevestigd te Amstelveen, ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Loopbaanadviseurs. Artikel 1. Algemeen

Loopbaanadviseurs. Artikel 1. Algemeen Artikel 1. Algemeen Loopbaanadviseurs 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Stehouwer en Vink Loopbaanadviseurs, en een Opdrachtgever waarop Stehouwer

Nadere informatie

I N K O O P V O O R W A A RDEN SI L A S E X P O R T

I N K O O P V O O R W A A RDEN SI L A S E X P O R T I N K O O P V O O R W A A RDEN SI L A S E X P O R T ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Silas Export: de gebruiker van deze inkoopvoorwaarden, gevestigd te Zaandam, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of

6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of Art. 1 Begripsbepaling 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden. Opdracht Elke Opdracht door Opdrachtgever verleend. Hieronder mede verstaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap KlasseStudent B.V. Statutair gevestigd te Nieuwegracht 1 3512 LB Utrecht, Nederland Contact Nieuwegracht 1 3512 LB Utrecht info@klassestudent.nl T: +31(0)6-33

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Driessen Container Service B.V.

Algemene voorwaarden Driessen Container Service B.V. Algemene voorwaarden Driessen Container Service B.V. Artikel 1 Definities 1. DCS: Driessen Container Service B.V.; de gebruiker van de deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Nijverheidstraat 9, 3214CL

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSITEDIENSTVERLENING.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSITEDIENSTVERLENING.NL ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSITEDIENSTVERLENING.NL ARTIKEL 1. DEFINITIES Voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige bepalingen niet anders voortvloeit, worden de volgende termen in deze algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn.

Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn. Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 24FINANCIALS.NL VOOR INTERIMMERS

ALGEMENE VOORWAARDEN 24FINANCIALS.NL VOOR INTERIMMERS ALGEMENE VOORWAARDEN 24FINANCIALS.NL VOOR INTERIMMERS ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking

Nadere informatie

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt onder Opdrachtgever verstaan de wederpartij van Snel Een Professionele Website. Onder Snel Een Professionele Website wordt verstaan de opdrachtnemer

Nadere informatie

2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop% of andere voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop% of andere voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Inhoudsopgave: Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst Artikel 3 Overmacht Artikel 4 Betaling en incassokosten Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GD FINANCE

ALGEMENE VOORWAARDEN GD FINANCE ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN GD FINANCE In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bedingen niet

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALEA COMPANY

ALGEMENE VOORWAARDEN ALEA COMPANY ALGEMENE VOORWAARDEN ALEA COMPANY ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN ELBURG INTERIM PROFESSIONAL B.V. TE HAARLEM

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN ELBURG INTERIM PROFESSIONAL B.V. TE HAARLEM ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN ELBURG INTERIM PROFESSIONAL B.V. TE HAARLEM Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever de wederpartij van Elburg Interim

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FLICKMYHOUSE WONINGAANBIEDERS

ALGEMENE VOORWAARDEN FLICKMYHOUSE WONINGAANBIEDERS ALGEMENE VOORWAARDEN FLICKMYHOUSE WONINGAANBIEDERS ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Flickmyhouse: onderdeel van Truefip BV, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Nieuwpoortkade 9-2, 1055RX

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bouwton B.V.

Algemene voorwaarden Bouwton B.V. Algemene voorwaarden Bouwton B.V. Artikel 1 Definitiebepaling 1. Bouwton: Bouwton B.V; de gebruiker van deze algemene voorwaarden, statutair gevestigd te Katwijk, ingeschreven in het Handelsregister onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: - Aalders ICT Services gevestigd en kantoorhoudende te 7948 BT Nijeveen aan de Dorpsstraat 86 hierna te noemen: AIS Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DOOWITT B.V. (BEDRIJVEN)

ALGEMENE VOORWAARDEN DOOWITT B.V. (BEDRIJVEN) ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN DOOWITT B.V. (BEDRIJVEN) In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden JJM-webdesign Aardenburg Index: 1 Definities 2 Algemeen 3 Aanbiedingen en offertes 4 Uitvoering van de overeenkomst 5 Wijziging van de overeenkomst 6 Honorarium 7 Betaling 8 Incassokosten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Oppia-advies

Algemene Voorwaarden Oppia-advies Algemene Voorwaarden Oppia-advies 17-02-2015 Artikel 1: Algemeen 1.1 Oppia-advies is een naar Nederlands recht opgerichte eenmanszaak die tot doel heeft advies, begeleiding en coaching te bieden binnen

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Bounce BV Centra voor Werk & Psyche Berlicumseweg 8 5248 NT Rosmalen ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BOUNCE BV Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zongroep Nederland B.V.

Algemene voorwaarden Zongroep Nederland B.V. Algemene voorwaarden Zongroep Nederland B.V. Artikel 1 Definities 1. Zongroep Nederland: Zongroep Nederland B.V, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, statutair gevestigd te Heteren, ingeschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt onder Opdrachtgever verstaan de wederpartij van Code#id Webdesign. Onder Code#id Webdesign wordt verstaan de opdrachtnemer en gebruiker van deze

Nadere informatie

Offertes en aanbiedingen

Offertes en aanbiedingen artikel 1. Algemeen artikel 2. Offertes en aanbiedingen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Valebe Consultancy, gevestigd aan de Quadriviumlaan

Nadere informatie

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: gebruiker: Sterke Zet v.o.f. gevestigd en kantoorhoudende op Industrieterrein 40e te Panningen. opdrachtgever: de wederpartij

Nadere informatie

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities.

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities. 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder; gebruiker : Karmerood Coaching, gevestigd te Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hilversum,onder

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven. Deventer, telefoon: 06 450 909 55 ALGEMENE VOORWAARDEN Index: Definities Algemeen Aanbiedingen en offertes Uitvoering van de overeenkomst Wijziging van de overeenkomst Honorarium Betaling Incassokosten

Nadere informatie

M3FSPORT ENJOY CREATING WORKOUT PLACES

M3FSPORT ENJOY CREATING WORKOUT PLACES M3FSPORT KVK 53976290 BTW NR NL086032410B01 WARANDE 48 3961 LE WIJK BIJ DUURSTEDE NETHERLANDS T INFO@M3F.NL F +31(0)6 37323443 ALGEMENE VERKOOP VOORWAARDEN M3F Sport ARTIKEL 1. DEFINITIES 1.1 M3F Sport:

Nadere informatie

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N D E B S O L U T I O N S

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N D E B S O L U T I O N S A L G E M E N E V O O R W A A R D E N D E B S O L U T I O N S ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. DebSolutions: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Leusden, ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders

Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Klusbedrijf Daan Penders Klusbedrijf Daan Penders Tubasingel 13 2287 CM Rijswijk KvK:

Nadere informatie

W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER

W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Braaimaster: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Medemblik, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN Japsen Online Marketing Prof. Kamerlingh Onneslaan 84B1, 3112 VJ Schiedam hierna te noemen: Opdrachtnemer Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 1.1 Alle overeenkomsten, opdrachten, aanbiedingen, offertes en facaturen waarbij ScriptieScreening diensten van welke aard ook levert

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN - versie - 01 Oktober 2012 Artikel 1 - Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Uitvoerend bedrijf: WD-MEDIA, hierna te noemen: WD-MEDIA, en gebruiker.

Nadere informatie

END USER LICENSE AGREEMENT P MIEXPLORER.C OM

END USER LICENSE AGREEMENT P MIEXPLORER.C OM END USER LICENSE AGREEMENT P MIEXPLORER.C OM ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. PMIExplorer.com: de gebruiker van deze End User License Agreement, gevestigde te s- Hertogenbosch, ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

XL Ontwerp gevestigd in Didam Gelderland. 1. Algemeen

XL Ontwerp gevestigd in Didam Gelderland. 1. Algemeen XL Ontwerp gevestigd in Didam Gelderland 1. Algemeen De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door XL Ontwerp en haar opdrachtgevers te sluiten overeenkomsten, hierna tevens te noemen

Nadere informatie

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden.

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. 1. Onderzoek, begeleiding, rapportages en advisering, vinden plaats in opdracht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 / 5

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 / 5 Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Stichting Toegankelijke Informatie en een opdrachtgever waarop Stichting Toegankelijke Informatie deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden GO Events B.V.

Algemene voorwaarden GO Events B.V. Algemene voorwaarden GO Events B.V. Artikel 1 Definities 1. GO Events B.V., hierna verder te noemen als GO Events: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Marketing 32B, 6921RE te Duiven,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies Algemene voorwaarden voor levering diensten door Van: gevestigd en kantoorhoudende te 7827 RG, Emmen, Drieteenspecht 4, hierna te noemen: Artikel 1: Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN WISKUNDEBYLESMARC

ALGEMENE VOORWAARDEN WISKUNDEBYLESMARC ALGEMENE VOORWAARDEN WISKUNDEBYLESMARC ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Naomi Bisschop Business Development, 1 augustus 2015

Algemene Voorwaarden Naomi Bisschop Business Development, 1 augustus 2015 Algemene Voorwaarden Naomi Bisschop Business Development, 1 augustus 2015 Artikel 1 - Definities en begrippen 1. In deze algemene voorwaarden hierna te noemen Voorwaarden - worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243

Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243 Leveringsvoorwaarden Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtnemer:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Ambitech

ALGEMENE VOORWAARDEN. Ambitech ALGEMENE VOORWAARDEN Ambitech Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Gebruiker

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHEEPVAARTBEDRIJF VERSLUIS

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHEEPVAARTBEDRIJF VERSLUIS ALGEMENE VOORWAARDEN SCHEEPVAARTBEDRIJF VERSLUIS ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Versluis: De eenmanszaak Scheepvaartbedrijf Versluis; de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Buitenaf 7, 3362

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities ALGEMENE BETALINGS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN pagina 1/5 Artikel 1. Definities In deze Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtnemer: Affectief Financieel Consult B.V.

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

RISK SOLUTIONS CARIBBEAN BV ENABLING REAL TRUST

RISK SOLUTIONS CARIBBEAN BV ENABLING REAL TRUST Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Offerte Iedere offerte van RISK SOLUTIONS CARIBBEAN BV tot het aangaan van een overeenkomst; Werkzaamheden Alle werkzaamheden, van welke

Nadere informatie

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven Leveringsvoorwaarden Van: FMH Onderwijsmanagement gevestigd en kantoorhoudende te 1399 HW Muiderberg aan Schoutenpad 8 hierna te noemen: FMH Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op alle diensten en werkzaamheden van Rocks recherchediensten, hierna te noemen : het recherchebureau.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Reteracontrols Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Reteracontrols Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Reteracontrols: de eenmanszaak Reteracontrols. Statutair gevestigd te Nuenen en ingeschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN artikel artikel ALGEMEEN Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Meander Media en een opdrachtgever waarop Meander Media deze voorwaarden

Nadere informatie

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N D I R E C T W E B S I T E S

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N D I R E C T W E B S I T E S A L G E M E N E V O O R W A A R D E N D I R E C T W E B S I T E S ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Direct Web: Direct Web Sites, onderdeel van Red Center, gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Standby Computer Support Het Veldje 167 5961 LE Horst hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende

Nadere informatie

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N H E P P E D I E N S T V E R L E N I N G & H E P P E M O D E L L E N W E R K

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N H E P P E D I E N S T V E R L E N I N G & H E P P E M O D E L L E N W E R K A L G E M E N E V O O R W A A R D E N H E P P E D I E N S T V E R L E N I N G & H E P P E M O D E L L E N W E R K ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Heppe: Heppe Dienstverlening c.q. Heppe Modellenwerk, de gebruiker

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Mobiliteitsvisie.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Mobiliteitsvisie. ALGEMENE VOORWAARDEN MOBILITEITSVISIE Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Mobiliteitsvisie. Naast Mobiliteitsvisie kunnen tevens alle personen die op enigerlei wijze aan

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders

Nadere informatie

Artikel 1 Definities. Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Artikel 1 Definities. Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Praktijk JeEigenSpoor (verder JeEigenSpoor):

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van TerZake.

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van TerZake. Algemene voorwaarden voor dienstverlening Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AUTOBEDRIJF GANSEKOELLE

ALGEMENE VOORWAARDEN AUTOBEDRIJF GANSEKOELLE Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN AUTOBEDRIJF GANSEKOELLE ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Autobedrijf Gansekoele: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Uden, ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie