business centers drs. D.J. Somsen ilrnstelveerz, april "002 pr~k drs. Pep. Kohnstaá-im rnr, drs. K, WAR der Noill Haarlemmermeer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "business centers drs. D.J. Somsen ilrnstelveerz, april "002 pr~k drs. Pep. Kohnstaá-im rnr, drs. K, WAR der Noill Haarlemmermeer"

Transcriptie

1 business centers Haarlemmermeer drs. D.J. Somsen ilrnstelveerz, april "002 S ~ ~ V - M Jaargang K K ~ pr~k drs. Pep. Kohnstaá-im rnr, drs. K, WAR der Noill

2 "..when i run dry i stop a while and think of you.." Baul Sirnon Aan Marieke, Emma, Pieter en Wouter

3 Na een enerverende studietijd is het moment gekomen waar ik. ondanks al het plezier van de afgelopen twee jaar. met verlangen naar uit heb gekeken: de afronding er van. Het voorwoord van de masterproof is bij uitstek de gelegenheid om terug te kijken. af te sluiten en hen te bedanken die in de voorbereiding van en tijdens de opleiding van bijzondere betekenis voor mij zijn geweest. Een drietal jaar geleden overwoog ik seneus de MRE-opleiding te volgen. Gedurende die tijd en in voorbereidmg van de selectieprocedure heeft Piin Kaufman me in het algemeen en op bepaalde momenten in het bijzonder tot gestimuleerd. Ik denk aan het oefenen van het 'MRE-sollicitritiegesprek' en de kritische heschouwing van het 'MREsollicitat~epaper'. Ik ben Pim hier zeer erkentelijk voor. In ée'n adem wil ook Jeroen Reijnoudt noemen. Altijd meei dar1 belrnngstellend mijn studieverrichtingen L olgend en nie zo gek krijgend dat ik op zomervakantie voorafgaand aan de studie reeds studiemateriaal heb meegenomen. Ook onze brainstorms voor het vinden van een interessant onderwerp voor mijn masterproof heb ik zeer gewaardeerd. Uiteraard gaat grote dank uit naar medewerkers van de gemeente Haarlemmermeer. Norbert Schmelzer, Nico Kamphorst en Rob van der Nol1 waren in verschillende stadia alledrie in de randvoorwaardelijke sfeer (steun. tijd en geld) van grote betekenis. Een speciaal woord van dank gaat bij de gemeente uit naar George Görtemöller. mijn wethouder van Economische Zaken. Zijn ondersteuning in de selectiefase en belangstelling gedurende de tentamenperiodes, ook als hij alleen last van mijn opleiding had omdat ik vaak niet aanwezig was. heeft me goed gedaan. Voor wat betreft het schrijven van mijn masterproof wil ik Bastiaan Driessen van Regus in het bijzonder bedanken. Mijn introductie door hem in de wereld van business centers en het beschikbaar stellen van gebruikerslijsten van Regus-vestigingen in Haarlemmermeer zijn in dit verband van grote waarde geweest. Een woord van dank gaat tevens uit naar alle medewerkers van de SBV en Maudi Kieft en Pieter van Hulten in het bijzonder. Hun inzet heeft zorggedragen voor een opleiding van uitstekende kwaliteit in een prettige sfeer. Professor Kohnstamm bedank ik voor zijn kritische en gewaardeerde hulp en advies bij het schrijven van mijn masterproof. Een MRE-student kan zijn studie niet succesvol afronden zonder de steun van het thuisfront. Hoewel ij te jong zijn om liet als zodanig te hebben ervaren, is de liefde die ik dagelijks van Emma. Pieter en Wouter ontvang en hct geluk dat met dat elke dag weer geeft essentieel in mijn bestaan en daarmee in de succesvolle afronding van mijn studie.. Tenslotte Marieke. Zonder mijn lieve Marieke was een succesvolle afronding van de MRE-opleiding niet mogelijk geweest. Haar onvoorwaardelijke steun, ook als ik niet te genieten was door studiestress en tentamenspanning. was voor mij van onschatbare waarde. elke dag weer. Ik beschouw haar veerkracht als mijn solide basis. mljn slagen alc 011s slagen. Amstelveen. l 8 juni 2002

4 Thc Iiistdnt Otfïcc: cen verkenning van businesb ccnters D.J. Somsen 1. INLEIDING AANI. EIDING D0~1s~er.r. ING iin PIiORIdIiiiMSTI~L.LIN(ì AANPAK IiN OPBOIJW FLEXIBILISERING VAN DE KANTOORWERKGELEGENWID MAATSCHAPE'FLIJKE ONTWIKKEI. INC.EN DHMO(;IZAPISCHIS 0NTWIKKE:LINGEN ECONOMISCHE EN TflCHN0IX)CiISCHE ONTWIKKEI. INCiISN L. 3. SOCIAAL.-CULTUI~EI.~: ~NTWIKKEL.INGEN l. 4. ]P~I.ITIEIW OKTWIKKE:LIN(?EN FI~IXIBIL. 1SERINCi V /2N Uil KAS\ITOOKWERK(iE:LEGFiNHEID NAAR LOCATII; BLIsIN~~SS CENTERS FIBXIHII. ITEIT VAN DIEiNSTE$N EN FACILITEITEN FLHXIRII. ITEIT IN DE RLIIMTF~BESHOEZTEJ FL. BXIHILITE~IT IN DL$ DUUR VAN I>li HUUROVEREENKOMST KOSTEN BUSINESS CENTERS GBRKUIKE~RS DE:, FINITIE BUSIW. SS CICNTEK ONTWIKKELINGEN IN DE KANTORENMARKT GESC~DENIS VAN HET PRODUCT BUSINESS CENTER AL(;E<MEEJN NP;»ERL AND INLF;IDING VERI.ilI>PiN HEDEN TOEKOMST BUSINESS CENTERS IN HAARLEMMERMEER OUD-GEBRUIKERS CONCI. USIE CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EEN JONGE BEDRIJFSTAK DE (~IIRRUIKE~~S VAN BUSINESS CENTFIKS DE POSITIE: VAN RUSINESS CFiNTElltS NU EN IN DE T0E:KOMST EESN Ai.WF:,( ;INC~SKADER'?... 42

5 The Insl'inl Olfice. teil vcrkznnuig va11 hwincss centcis 1) 1 Somwn I. Inleiding 1.1. Aanleiding Begin jaren tachtig is de Gemeente Haarlemmermeer gestart met de ontwikkeling van het kantorenpark Beukenhorst te Hoofddorp. De afgelopen 15 tot 20 jaar is de uitgifte bijzonder succesvol geweest, In Reukenhorst-West en de aarisl~rite~ide ontwikkelingxfase Reukenhorst-Oost is tot op heden ruim m9.v.o. kantoorruimte 9erealiseerd. Diverse aansprekende bedrijven hebben zich op het park gevestigd. Beukenhorst is hiermee een belangrijke vestigingslocatie geworden voor nationale en internationale (hoofd)kantoreri binnen de Amsterdamse regio. De door het gemeentebestuur van H:narlerrimermeer gewenste verdere versterhg van de positic van Beukenhorst alc kw:tlitatref hoogwaardige vestigirigslocatie voor internationale bedrijven vindt tot clrcci 2010 plaats door de ontwikkeling van hei gebied Station Hoofddorp - Beukenhorst-Luicl, een ontwikkeling van circa m2 b.v.o.. Deze versterking vindt zijn weerslag iii een hoogwaardig stedenbouwkundig plan- de keuze in samenspraak met de markt voor (internationde) toparcliitecten. hoge investeringen in de buitenruimte, de landscaping van het park, de invoering van parkmanagetnent en het aanbieden van naar grootte gedifferentieerde kantoren. Door middel van het inspelen op marktontwikkelingen tracht de gemeente Haarlemmermeer de vitaliteit van het park te behouden. Na 2005 zal de uitbreiding Beukenhorst Oost-oost in ontwikkeling en realisatie worden gebracht. Vooralsnog wordt hierbij rekening gehouden met een ontwikkeling van minimaal mq.v.0.. Een van de ontwikkelingen waarmee de Gemeente Haarlemmermeer de laatste jaren wordt geconfronteerd is de vraag van marktpartijen voor de verwerving van grond voor de ontwikkeling en realisering van flexibele kantoorhuisvesting, de zogenaamde business centers. Hierbij betreft het de ontwikkeling en realisering van kantoren voor bedrijven/formules die wel hun naam verbinden aan het kantoorconcept. maar zich zelf niet als gebruiker binnen het te ontwikkelen kantoor zullen vestigen. Deze formules verhuren, in afwijking van de standaard huurtermijn van 5 of 10 jaar, kantoorruimte aan gebruikers voor flexibele huurperiodes. variërend van 1 dag tot enkele weken. maanden of jaren. Bekende aanbieders van dergelijke k;mtoorconcepten zijn Regus. MWB Business Exchange en HQ Business Centers. Het is voor de gemeente in de huidige situatie echter lastig te beoordelen of medewerking aan de ontwikkeling en realisering van kantoorrulmte voor genoemde aanbieders verleend moet worden. Hiervoor bestaan twee redenen: I. Het itzst~~ncihouclriz varz ren gr:onclr acr~zbod,ssiitztutir i.l~nuit rlr irzi.'rrlshork varz grorzclc~lanbirder (het tirf) Norn-ialiter verkoopt de gemeente op Beukenhorst slechts grond aan marktpartijen alc vooraf duidelijkheid kan worden gegeven over 60% van de daadwerkelijke huurder(s)/gebruiker(s) van de te ontwikkelen kantoorruimte. Deze eis wordt door de gemeente gesteld om een gezonde marktsituatie te bewerkctelligen. De gemeente wil voorkomen dat het kantorenaanbod te groot wordt. Een groot aanbod in combinatie met leegstand jri de bestaande kantoren zal de in de markt te realiseren hriurprijzen per n12 v.v.o. negatief beinvloeden. hetgeen zich voor de gemeente vertaald in ongewenste lagere grondpr~jzen. De door de gemeente gekiste huurgarantie zal door de aanbieders van buciness centers vooraf gegeven worden. Echter de eerqte huurder van de

6 kantoor~uimte. zijnde de aanbieder vrin het business center verbindt slechts haar naam aan de kantoorruimte. onder zich daadwerkelijk of als hoofdgebruiker in het te reaiiseren pand re vesngeil. De uiceinàeiljke gedruikersionderhuuryers zijn vooraf niet bekend. Het risico op een kantoor zonder daadwerkelijke gebruikers is vooraf niet uit te sluiten. 2. fit insturzdhozcdrn van ren grzovzcl~ crnnhodr~itucitir rlonuit het perspec lief van acazbi~~lrr- van een geicil~d i~ertigirzgskiir?zaat (het EZ-prr,$prt tt~fì De gemeente is zich ook bewust van de veranderende vraag naar kantoorruimte. Ten eerste constateert de gemeente, dat de termijn waarop de huisvestingsweris van (vaak buitenlandse) bedrijven speelt steeds korter wordt. Tot enkele jaren geleden meldden bedrijven zich bij de gemeente voor de verwerving van grond voor de realisering van etn btdrljfqpand circa twee of drie jaar voolafgaande 'kan de datum waarop men die nieuwe huisvesting wilde betrekken. Deze termijn bood voldoende tijdsruimte om in overleg met de geineente een bouwplan op te \tellen, hiervoor een bouwvergunning te verkrijgen en het bedrijfspand te bouwen binnen de dool het bedrijf gewenste termijn voor nieuwe bedrijfshuisvesting. In de huidige sitiiatie speelt de huisvestingswens en daarmee de vraag naar kantoomimte van bedrijven steeds vaker op een veel kortere termijn. De huisvestingswens speelt daarbij op een kortere termijn dan de benodigde ontwikkelings- en realisatietijd voor de nieuwbouw van een kantoor. Voor deze bedrijven kan de huur van in de tijd flexibele kantoorruimte een oplossing zijn. Ten tweede blijken (buitenlandse) bedrijven bij vestiging in de regio Amsterdam/Haarlemmermeer veelal eerst op zoek te gaan naar een strategisch gelegen pied-à-terre, van waaruit men eerst de markt wil gaan verkennen, voordat men een definitievere vestigingslocatiekeuze malikt. Ook de onzekerheid over de groei en het daarmee samenhangend benodigde kantooroppervlak speelt een rol. Voor deze bednjven is de huur van zowel in de tijd als qua oppervlak flexibele kantoorruimte veelal een oplossing. De gemeente Haarlemmernieer wil ter versterking van haar vestigingsklimaat en haar positie als vestigingslocatie voor (internationale) bedrijven dan ook in kunnen spelei1 op dergelijke vestigingsbehoeften en dergelijke kantoorformules in het kantorenpark Beukenhorst kunnen beiden. Beide perspectieven kunnen een intern gemeentelijk belangenconflict betekenen. Annzrenlijhe leegstand oi' een groot aanbod kan lelden tot lagere huren en daarmee lagere grondwaarclen. Leegstand en aanbod kunnen daarentegen kamen bieden aan (buitenlandse) bedr~jven om zich voor een relatief lage prijs (huur of grond) te vestigen. Geconcludeerd kan worden. dat het de gemeente ontbreekt aan de beschikbare inarktkennis voor het bepalen van de marktruimte voor business centers. Kortom er is geen afwegingskader beschikbaar Doelstelling en probleemtelling Om rn de toehomst ter versterking van het vestigingshlimaat in de Gemeente Haarlemmerineer weloverwogen en wellicht pro-actief m te kunnen spelen op de vraag naar business centers dient het aritwoord op een aantal vragen met betrekking tot de %raag en het aanbod. zowel wat betreft de kwalitatieve als mogelijk kwantitatieve zijde hiervan. op basis van een onderzoek inzichtelijk te worden gemaakt. \BV MICk opleiding Ja'irg'rrig

7 Thc Instant Ofticc. ccn vcrkcnning va11 ~LIS~~IC~S c~'11tc1.s 1l.J. Som\en De Gemeente Haarleminermeer is als aanbieder van grond ten behoeve van kantoorbebouwing echter maar één van de spelers van de regionale vastgoedmarkt. In het onderzoek zal revens naciruiiiteiijk de rollen. wensen, piannen.visies ei1 verwachtingen van de andere spelers op de regionale vastgoedmarkt naar voren dienen te konien. Dit betreft makelaars en beleggers in vastgoed. De centrale vraag en daasmee de probleemstelling m het onderzoek luidt: Wat is de huidige en toekomtige positie van busirness centers binnen de kantorenmarkt van de gemeente Haarlemmermeer in het algemeen en voor het kantorenpark Beukenhorst te Hoofddorp in het bijzonder? Ile uitkomst van het onderzoek 7d bestaan uit een vlsir op de markt voor business centers rn de gemeente H~~arlernrnermeer tn ren aantal a'inbevelingen voor de gemeerite Haarlemmermeer op dit gebied Aanpak en opbouw In deze paragraaf zal worden ingegaan op de wijze waarop de probleemstelling zal worden geoperationaliseerd en hoe de scriptie is opgebouwd. In hoofdstuk 2 zal worden ingegaan op de definitie van business centers. Getracht zal worden tot een afbakening van het begrip business center te komen. Hiertoe zal een beeld van de maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen 10 jaar worden gegeven en de gevolgen die hebben gehad voor de ontwikkeling van kantoren en de kantoonverkgelegenheid. Vervolgens ml op basis van deze ontwikkelingen bezien worden welke gevolgen deze hebben gehad op de vraag naar flexibele aanbodsvormen van kantoorhuisvesting. Hierin zal de plaats van business centers worden bepaald en wordt een definitie van busiriess centers geformuleerd, welke de basis zal zijn voor de masterproof. In hoofdstuk 3 wordt een algemeen beeld geschetst van de ontwikkelingen in de kantorenmarkt van de afgelopen jaren. Ook de verwachtingen voor de toekomst hieromtrent komen in dit hoofdstuk aan de orde. Vervolgens zal in hoofdstuk 4 de geschiedenis van business centers aan de orde komen in de Verenigde Staten van Amerika. Europa en Nederland. Wai betreft de Nederlandse situatie zal in het bijzonder aandacht worden besteed aan de situatie op B~isiness Park Beukenhorst als onderdeel van de regionale Amsterdamce kantoormarkt. Verleden, heden en toekomst komen daarbq aan de orde. In hoofdstuk 5 7al exclus~ef de Business centers in de gemeente Haarlemmermeer aan tie orde komen. Onderzoek zal worden gepleegd naar het vestigingsgedrag en de verhuismotieven yan een aantal bedrijven voor wie een business center de eerste vestiging in HaarlemmerIneer was. Waarom is in eerste instantie gekozen voor een business center en welke redenen lagen ten grondslag aan het verhuizen naar een regulier kantoor of aan continuerrng vali het verblijf in het bui~ness center. Het onderzoeh wordt in hoofdstiik 6 afgesloten worden door het formiileren van coticlusies ten aanzien van de Nederlandse markt voor business centers in het algemeen

8 The Iristant Offi~e: ecii \eikeiininr lari b~i\ines~ ceiiteis L) J Somseii en de Haarlemmermeerse markt voor business centers in het bijzonder. Daarnaast zullen specifieke aanbeveliiigen worden geforniuleerd voor de ontwikkeling van business centers voor her: kantorenpark Beukenhorst. Deze aanbeveiingen Kunnen dienen ais afwegingskader voor het college van burgemeester en wethouders van de genieente Haarlemmermeer inzake de ontwikkeling van business centers op het kantorenpark Beukenhorst.

9 The Instant Olfice, een verkenninr ban husiilcs\ centci \ 1l.J Soinscn 2. Flexibilisering van de kantoorwerkgelegenheid Het begrip business center wordt veelal beschreven als het kantoorconcept met flexibele werkplekken. De vraag is in dat geval gerechtvaardigd. waar deze tlexibiliteit dan uit bestaat. Tevens dient bepaald te worden of er geen andere aanbiedingcvorn~en van flexibele werkplekken bestaan, welke niet vallen binnen de definitie van het begrip biisiness center. Om te komen tot een definitie van het concept business center zal in dit hoofdstuk een beeld van de maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen 10 jaar worden gegeven en zal kort worden ingegaan op de gevolgen die deze ontwikkelingen hebben gehad op kamtortn en de ontwikkeling van kantoomerkgelegenheid. Vervolgens zullen de aanbiedingsvonnen van de flexibele werkplek buiten het regullere kantoor, het basiskantoor besproken worden. met als doel een beeld te krijgen van het spectrum van flexibele werkplekken. Hierna zal ingezoomd worden op het business center als onderwerp van deze scriptie en zal een definitic van husiness centers worden geformuleerd Maatschappelijke ontwikkelingen De huidige samenleving kan als zeer dynamisch worden getypeerd. Voor het management van bedrijven is het van groot belang dat men zich bewust is van deze ontwikkelingen. Immers. deze maatschappelijke ontwikkelingen werken direct door. De positionering van producten en diensten van bedrijven in termen van vraag en aanbod dient door de bedrijven constant en consequent gemonitord te worden. om snel. creatief, flexibel en effectief op veranderingen te kunnen inspelen. met als doel het blijvend versterken of minimaal behouden van de marktpositie. In de samenleving hebben ~ich de afgelopen jaren tal van en trends voorgedaan, die gevolgen hebben gehad voor de positie van bedrijven en daarmee de huisvesting van bedrijven. Onderscheiden kunnen worden: 1. Demografische ontwikkelingen; 2. Economische en technologische ontwikkelingen; 3. Sociaal-culturele ontwikkelingen: 4. Politieke ontwikkelingen Demografische ontwikkelingen Het Centraal Bilreau voor de Statistiek (CBS) voorziet een verdere groei van de bevolking naar 18.2 miljoen inwoners in De vergrijzing die de afgelopen tien jaar al zichtbaar wac. za1 zich naar verwachting ook de komende jaren voortzetten. Dit proces wordt versterkt door de ontgroening. waarbij tot een absolute afname plaatsvindt van het aantal 25 tot 39-jarigen. Verder zal ook het aandeel van de beroepsbevolking verder afnemen. Dit zal nog enigszins gecompenseerd worden door de stijgende arbeidsparticipatie van vrouwen. Tenslotte is de verwachting dat de bevolking zich steeds meer zal ontwikkelen in de nchting van een multiculturele samenleving. Bedlijven dienen de komende jaren rekening te houden met een toenemende schaarste op de arbeidcmarkt. Om aan de kwantitatieve vraag naar arbeidskrachten te kunnen voldoen.

10 The Iilstdnt Office: een.ccrherii~inc, van busiiic~s centeis I) I Sornjci~ zal het noodzakelijk zijn voorwaarden te scheppen om (herintredende) vrouwen, ouderen en allochtonen aan het arbeidsproces te laten deelnemen. De (kwalitatieve) concurrentie oni de besce werknemers ai groot biijven. Einnen de Kantoren en de kantoorwerkgelegenheid zal derhalve ruimte en creat~viteit gevonden dienen te worden in de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden van de werknemers. de huisvesting van werknemers op de werkplek en tevens de efficiënte inzet van het beschikbare personeel naar tijd en locatie Economische en technologische ontwikkelingen Een liberalisering van de wereldhandel en het internationale kapitaalverkeer heeft mede bijgedragen tot de integratie vnn dt Penier~ka~~nse, Aziaticcht en Europese econornitkn. Hiermee is de internat~onalisatie kan de economie een feit. Bedrijven beperken zich in hun activiteiten niet langer tot het land van oorsprong, maar breiden hun activiteiten door groei, fusies of overnames u ~t buiten de landsgrenzen. zowel binnen het eigen continent als naar andere werelddelen. Hiermee sanienhangend 15 de binnen de westerse wereld vervanging van de op industrie gerrchte economie door een informntie-economie. Steden en regio's als kenniscentra maken in toenemende mate deel uit van een nieuwe kennisen netwerkeconomie. Deze ontwikkeling naar een mondiale kennis- en netwerkeconomie is in een stroomversnelling gebracht door de snelle technologische ontwikkeling. vooral op het gebied van Informatie- en CommunicatieTechnologie (ICT). De mondialisering van de economie heeft bij internationale ondernemingen geleid tot een toename van een aantal vestigingen buiten het land van oorsprong. Maar ook bij nationale ondernemingen vindt een toename plaats van het aantal vestigingslocaties. Volgens het recente onderzoek 'Ruimte voor digitale economie' (TNO inro en het Ministerie van Economische Zaken ) zijn er met betrekking tot de kantoorwerkgelegenheid een tweetal trends te onderscheiden in de relatie tussen ICT en de niimtevraag, die zowel betrekking hebben op het nationale- als internationale vestigingspatroon van ondernemingen : e De scheiding van 'front- en back-offices'; Flexibele werkplekken in combinatie met telewerken. Beide trends leiden binnen de verdere verkantorisering van de economie tot een groei van het aantal werkplekken. Echter een deel van deze werkplekken zal niet binnen de traditionele kantoren worden gevonden. maar op specifieke flexkantoren en thuis bij telewerkers. Naast de ICT wordt de ruimtelijk integratie van op meerdere locaties gelegen werkplekken en kantoren mogelijk gemaakt door de toegenomen persoonlijke mobiliteit Sociaal-culturele ontwikkelingen Ook sociaal-culturele ontwikkelingen leiden tot een veranderend ruimtegebruik. De belangrijkste oritwihhelingen zijn individualisering. bewustwording en emancipat~e. In toenemende mate willen mensen de invulling van het leven in overeenstemtning brengen met hun eigen wensen. Dit heeft ondermeer geleid tot een grotere mondigheid, de wens om ruimte te hebben voor persoonlijke ontplooiing en eisen die aan de werkplek worden gesteld. De niens als individu is centraler hornen te staan. SI5V-MI1 t.' i~pleidii~g Jaarg'tng X

11 The Instant t )f ficc. cc11 vcl hcnriing van hu~meas centcrs I) T Cornsen Op de arbeidsmarkt heeft dit geleid tot een tlexibilisering van de werktijd en loopbaanplanning. Bij de inrichting van kantoren zal steeds meer rekening dienen te wuidcil gehoudcri met Úc iridividueic werisen cri eiscri vali de werkticrrtrrs. îvîdar ieveris vertaalt de flexibilisering van de arbeid zich in de flexibilisering van de werkplek. Telewerken vanuit het woonhuis en het gebruikmaken van werk- en vergaderplekken buiten het reguliere kantoor. waar de onderneming officieel gevestigd is, zal hierdoor toenemen. De dagelijkse gang naar de vaste werkplek op kantoor is daarmee geen automatisme meer. De werknemer zal die werkplek kiezen dic het best aansluit bij rijn of haar agenda , Politieke ontwikkelingen De markt van commercieel vastgoed. waaronder de karitorenmarkt, is geen aspect van de samenleving waarmee de overheid zich intensiet bemoeit. Maar daarmee is niet gezegd dat de invloed van de overheid in de~e van geen betekenis is. De invloed verloopt vooral via het beleid van de rninisteiies van VROM en Verkeer en Waterstaat. Het min~sterie van VROM stelt het ruimtelijke ordeningsbeleid op en bewaakt dit. Dit ruimtelijk beleid is de basis voor streekplannen en deze zijn op hun beurt weer de basis voor bestemmingsplannen, waarin de planologisch-juridische ruimte voor de realisatie van kantoren wordt vastgelegd. Daarnaast is in het ruimtelijke ordeningsbeleid ten aanzien van kantoren het zogenaamde ABC-locatie beleid vastgelegd. Met dit beleid worden de bereikbaarheidprofielen van locaties gekoppeld aan de mobiliteitsprofielen van bedrijven. Concreet betekent dit dat arbeids- en bezoekersintensieve bedrijven zich dienen te vestigen nabij haltes van openbaar vervoer. De goede bereikbaarheid per openbaar vervoer vertaalt zich vervolgens in maximum parkeernormen. Binnen de Randstad geldt daarbij een parkeernorm van maximaal 1 parkeerplaats per 125 m%edrijfsvloeroppervlak (b.v.o.) op een B-locatie (goed ontcloten via rijksweg en openbaar vervoer) en een parkeernorm van maximaal 1 parkeerplaats per 250 m2 b.v.o. op een A-locatie (knooppunt van openbaar vervoer). Deze stringente parkeernormen zijn in streek- en bestemmingsplannen vastgelegd. De kritiek op dit bcleid vanuit voornamelijk het bedrijfsleven richtte zich met name op de zwaarte van de normen. In de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening 11jkt gekozen te worden voor het loslaten van dit rijksbeleid. Het locatiebeleid dient op gemeentelijk niveau en in de regio vorm te worden gegeven. Dat dit automatisch leidt tot een versoepeling vali dit beleid 11-jkt niet altijd op te gaan. Binnen het Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA) gaan nu reeds sternnien op om of het beleid te handhaven. of om de 'extra' parkeerplaatsen beneden de norm slechts tegen een hoge vergoeding vati het bedrijfsleven mogelijk te mahen. Het ministerie van Verheer en Waterstaat speelt op het gebied van het bereikbaarhe~dcbeleid een leidende rol. Onder invloed van het locatiebeleid 15 de laatste 10 jaar vooral ingezet op de venriindering van de groei van de automobiliteit. Hoewel dit niet gewerkt heeft, heeft dit beleid zich mede vertaald in een keuze voor verbetering van de openbaar vervoer infrastructuur (bijvoorbeeld trein en Zuidtangent), ten koste van de uitbreiding en verbetering van het rijk5wegennet. Eén v;m de gevolgen is dat het rijkswegen net in vooral de ochtend- en avondspits overbelast is. hetgeen leidt tot veel en lange files. De laatste jaren ingezette verbetermg en uitbreiding van het rijkswegen (onder het motto 'mobiliteit mag weer' ) zal naar verwachting niet voldoende zijn om genoemde

12 The Iiis~aiit Office: een vcrkcnnmg van h~tsiiies~ centei< 1) 1 hornseii problemen het hoofd te kunnen bieden. Het ininisterie van Verkeer en Waterstaat zal de komende jaren middels rekening rijden of betaal~troken trachten de groei van het auiuverkeer 111t.t Ilairie irl de 5piisiljÙen ie verrriiriùeren. Of tiic beleid tot resultaten zai leiden is nu nog niet duidelijk. Dat de kosten van het gebruik kan de auto zullen stijgen is daarentegen zeker. Daarnaaqt zal het ministerie vari Verkeer en Waterstaat blijvend de kwantitatieve en kwal~tatieve ontwikkel~ng van het openbaar vervoer stiriluleren. Het hierboven beschreven beleid en de gevolgen daarvan hebben de afgelopen jaren naast een heop ergernis en onbegrip bij het bedrijfsleven en het massaal oritclu~ken van de parkeernormen tevens geleid tot het zoeken van andere flexibele vormen van kantoorhuisvesting. Th~iiswerken en de benutting van hantoorwerkplekkers ander\ dan op het.eigenq lantoor zijn bewij~en vari htt vinden van oplosxingrn buintri bedrijven In het tegengaan van verlies van productieve tijd als gevolg van bijvoorbeeld congestie van het wegennet Flexibilisering van de kantoorwerkgelegenheid naar locatie De in de vorige paragraaf genoemde ontwikkelingen hebben geleid en zullen in de toekomst leiden tot veranderingen in de vraag naar kantoorhuisvesting en daarmee in diversificatie van het aanbod van werkplekken en kantoren. Het werken op een andere plek dan het kantoor van het basiskantoor. het kantoor waar de onderneming gevestigd is, kan worden geduid als de flexibilisering van de werkplek. Ir1 het rapport 'Ruimte voor de digitale economie" (TNO inro en het Ministerie van Economische Zaken, 200 L) wordt gesteld dat, uitgaande van een criterium van 2 of meer dagen in de week telewerken. in % van het personeel in Nederland telewerkt. Men spreekt de verwachting uit dat dit percentage zal toenemen tot 22% in Als belangrijkste drijfveer achter telewerken noemen bedrijven in dit rapport de vermindering van de reistijd. het behoud van werknemers en de verwachting dat de productiviteit zal toenemen. De remmende krachten daarentegen zijn met name of het type activiteiten zich leent voor telewerken en in hoeverre werk plaatsvindt in projectteams. Minder belang, aldus de bedrijven. wordt gehecht aan de behoefte tot controle van werknemers. De voor- en nadelen van telewerken. volgens het 'TelewerkForum zijn in tabel l weergegeven. Als vervolgens ingemomd wordt op telewerken vanuit speciaal daarvoor ingerichte telewerk plekken. kunnen cle volgende voor- en nadelen ten op~ichte van thuis telewerken worden benoemd (tabel 2). De vraag naar huisvesting door een onderneming wordt ondermeer bepaald door de strategie van ei1 de werkprocessen binnen een bednjf. Deze huisvesting kan ~owel in het basiskantoor. on-site. als buiten het basiskantoor. off-site gevonden worden. waarbij contractduur. locatie, versch~jningsvorni en geboden diensten de variabelen zijn. Huisvesting off-site i\ de vastgoedcomponent van het telewerken.

13 Thc Instant Office: ccn verhci~riinr! van huiiness centers D.J Soruwn Tabel 1: voor- en nadelen van telewerken bron: TelewerkForum Tabel 2: voor- en nadelen telewerken vanuit speciaal daarvoor ingerichte telewerk

14 TIie Iii\tailt Oftice: ecn verkcilnin- tan hii\ines, centers I) J Soinaen Het off-site werken. is echter nog een verzamelbegrip voor meerdere vormen van kantooractiviteiten die niet op het basiskantoor zelf plaatsvinden. Als vervolgens een verdere verfijning van het begrip oit-site piaatsvindt. kan een onderscheid worden gemaakt in aanbiedingsvormen. Binnen het off-site aanbod van werkplekken- en ruimten kan een tweedeling worden gemaakt tussen de residentikle en non-residentiele kantoorruimte of werkplekken. Dit zijn de won~ng van de werkrierner enerz~jds en het hotel. het wegrestaurant. de luchthatcn en het business center anderzijds. Binnen het non-residentikle aanbod bieden wegrestaurants en hotels slechts werkplekken- en ruimten aan in een niet-kantooromgei~ing Voor het gebruik van deze werkplekken geldt ctat de duur kort (dagdeel) is en het niet mogelijk is te reserveren. Voorbeelden hiervan zijn AC Busrness Corner en Business Hotels, zoals Hilton en CrownP1,iza. Deze vormen van off-site werkplekken en -ruiaiten zullen in deze scriptie verder buiten bexhouwing worden gelaten. De non-residentiele vorm van off-site werkplekken binnen een kantooromgeving kent in Nederland twee vormen D-Office en het business center. D-Office biedt werkplekken voor zeer korte tijd (van 1 tot 16 uur per dag) aan in zogenaamde inloopkantoren. D-Office beidt naast werkplekken ook kopieer- en faxfaciliteiten, secretaride ondersteuning. cateringfaciliteiten en vergaderruimten aan. De filosofie van D-Office is het aanbieden van een netwerk van flex-kantoren (in de huidige situatie drie kantoren) in de nabijheid van de klanten van ondernemingen, waardoor tijdrovende en improductieve reistijd van en naar het basiskantoor kan worden vermeden. Alle de kantoren zijn middels een smart-card toegankelijk voor de abonnementhouder. D-Office richt ~ich exclusief op de mobiele gebruiker (maximale gebrniksperiode per kantoor is één dag). Wet business center is de andere aanbodsvorm van off-site werkplekken binnen een kantooromgeving. Business centers bieden in vergelijking met het andere off-site aanbod een veel breder opgezet prodilct en richten zich in beginsel op de gebruiker die een werkplek voor een langere termijn dan één dag zoekt. In figuur 1 is de bovengenoemde indeling van huisvesting van kantooractiviteiten scheniatrsch weergegeken. Business centers zijn het onderwerp van deze scriptre. In de volgende hoofdstukken zal ondermeer bezien worden of business centers clechts een rol vervullen als off-site werkplek buiten het basishantoor of dat business centers ook een andere rol vervuld. Anders gezegd. zijn business centers slechts een off-site alternatief voor het basiskantoor. of functioneert business centers ook als on-site kantoor Business centers In de vorige paragraaf is naar voren gekomen dat binnen het off-site aanbod van telewerkplekken en telewerkruirnten de business centers de enige aanbiedingworm is dle haar product aanbiedt in een kantooron~gev~ng. Gesteld kan worden dat business centers kantoren zïjn. Maar kantoren ~ ~ niet j n per definitie business centers. De vraag is derhalve

15 Figuur 1: huisvestingsschema van kantooractiviteiten huisvesting van kantooractiviteiten./-. -A'- l 1. in welk opzicht een business center verschilt van een regulier kantoor. Oftewel wat maakt een business center tot een business center. Uit de 'press kit' van de OBCAI' en de brochures van verschillende aanbieders vali kantoorruimte binnen busïne5s centeis komt riaar voren. dat business centers een product leveren dat is opgebouwd uit: 1. kantooraccommodaties 2. zakelijke diensten. en 3. faciliteiten. De rode draad binnen de onderdelen van het product is de tlexibiliteit van het aanbod. Uit de in paragraaf 2.1 genoemde maatschappelijke ontwikkelingen en de snelheid waarmee veranderingen zich voordoen. blijkt dat het voor ondernemingen van groot belang is. clat 71.1 in staat is te reageren op veranderingen in haar omgeving. De onderneming dient kortweg flexibel te zijn. Business centers presenteren zich voor de l De OBCAL is de Office Business Center Association International The ORCAI. dre is opgericht in is een professionele belangenorganisatie voor haai leden. zijnde de eigenaren en managers van kantoor business centers

16 snelle veranderende onderneming van heden ten dage. als het flexibele alternatief van basiskantoren. De flexibiliteit van het busmeus center komt op een drietal vlakken naar voren, namelijk: 1. Flexibiliteit in te verlenen diensten; 2. Flexibiliteit in de ruimtebehoefte: 3. klexibiliteit in de duur van de h~iurovereenkomst. Deze drie aspecten zullen in de volgentle paragrafen,ian de orde komen. h'trbij al per aspect telkens een vergelijking niet het reguliere kantooraanbod worden gemaakt, om te bezien of en in hoeverre d ~e verschillen er daadwerkelijk zijn met de basiskantoren bmnen dit reguliere aanbod Flexibiliteit van diensten en faciliteiten Bij de huur van werkplekken in een business center zijn er een aantal all-in diensten dic zonder additionele betaling door de business center organisatie standaard worden gegeven. Hoewel de invulling van deze diensten per business center organisatie kan verschillen, zijn er een aantal essentiële diensten en faciliteiten te onderscheiden. welke in het algemeen deel uitmaken van het basispakket. Daarnaast is het mogelijk diensten en faciliteiten uit een additioneel pakket af te nemen. Hiervoor worden per afgenomen dienst extra kosten in rekening gebracht. Uiteraard verschilt per business center het pakket aan aanvullende diensten. De volgende diensten kuriiien veelal additioneel verkregen worden.

17 In dr reguliere kantorenmarkt zal. uitzonderingcri daar gelaten, iedere huurder zelf zorg te dienen dragen voor dt hierboven genoemde dienste11 en i-dciliteiten, rnet uitzondering van de aanleg van het electriciteitssysteem. bet licht, de verwarming en het sanitair Flexibiliteit in de ruimtebekoefte Bij business centers kunnen ondernemingen ruimte vanaf één standaard werkplek huren. Al naar gelang de ruimtebehoefte van de onderneming groter is, kunnen er meer werkplekken worden gehuurd. Dit kan in de vorm van de eerder genoemde standaard werkplek, maar tevens kan een oplossing op maat voor de klant worden gekozen. Daarbij kan gedacht worden aan directiekamers. meermans- of teamkamers, of het groepskantoor. De ruimte die een onderneming in gebruik heeft kan in beginsel op ieder willekeurig moment worden uitgebreid aan de behoefte van de onderneming. Of de wens tot uitbreidiiig van de ruimte kan worden gehonoreerd is afhankelijk van de beschikbaarheid van ruimte in het business center van vestiging. Het huren van ruimte bij een business center organisatie die meerdere vestigingen in gebied of op korte afstand van elkaar heeft, kan als voordeel hebben dat. hoewel de uitbreidingswens eigenlijk niet volledig binnen het gebouw van vestiging gehonoreerd kan worden, middels een herindeling van de bestaande ruimte over meerdere gebouwen toch een oplossing gevonden kan worden. Op die wijze kan aan het verzoek tot uitbreiding worden voldaan. Indien een onderneming binnen de gehuurdc ruimte in het business center te ruim in haar jasje hornt te zitten en de besclnkbare ruimte w11 inkrimpen. ral de business center organisatie de klant in beginsel houden aan het opperblak (of de werkplekken) dat in de huurovereenkomst die gesloten is. De bestaande relatie met de klant en de vraag naar u~tbreidingsruimte door andere gebruikers spelen hierbij echter ook een rol. Het verschil wat betreft flexibiliteit in de ruinite behoefte tussen business centers en reguliere kantoren is vooral gelegen aan de onderkant van de ruimtebehoefte: bij de vraag naar kleine kantooroppervlakken per onderneming. Business centers bieden ruimte vanaf één werkplek aan. in tegenstelling tot reguliere kantoren waar de bepaling van het minimale verhuuroppervlak niet gebonden is aan het aantal werkplekken. maar afhankelijk is vaii de indelingsmogelljkheden van het gebouw en de verdiepingsvloeren. Hierbij al het kleinst niogelijhe verhuurbare oppervlak dat oppervlak zijn, dat te bereiken is via geineenschappelijke ruimten. zoals kernen (trappenhui? en liften) of gangen.

18 Thc Inmnt Olticc. cen vci kunnine van husines? center\ 1) i Soinscn Wat betreft de uitbreidings- en inkrimpingmogelijkheden verschilt een business center niet wezenlijk van reguliere kantoren Flexibiliteit in de duur van de huurovereenkomst Business Centers verhuren werkplekkedkantoorniimte vanaf één dag. per week. per maand per jaar en langer. Daarnaast is het veelal mogelijk om cockpit?, kleine indibiduele werkplekken (geen aparte hamer) te huren voor korte tijd (een paar uur). Het principe is er op gericht dat je binnen maximaal 23 uur na ondertekening van de huurovereenkomst gebruik kunt maken van het kantoor of de werkplek: het zogenaamde 'pltig arid play' u~tgangspunt. De buurtemijn die een onderneming voor een bepaald oppervlak of bepaald aantal werkplekken heeft, kan in beginsel op ieder willekeiirig moment worden verlengd en worden aangepast aan de behoefte van de onderneming Of de wens tot verlenging van de huurtermi-jn hnn worden gehonoreerd door de business center organisatie is, net zoals bij de ruimtebehoefte, afhankelijk van de lopende huurovereenkomsten en mogelijke huurafspraken door het business center met derden die reeds met betrekking tot de door de onderneming gehuurde ruimte zijn gemaakt. Ook in dit geval kan het huren van ruimte bij een business center organisatie die meerdere vestigingen in gebied of op korte afstand van elkaar heeft als voordeel hebben dat. hoewel de verlengingswens eigenlijk niet binnen het gebouw van vestiging gehonoreerd kan worden. middels een herindeling van de bestaande ruimte over meerdere gebouwen toch een oplossing gevonden kan worden. Hierdoor kan aan het verzoek tot verlenging worden voldaan. Indien een onderneming niet langer gebruik wil maken van de gehuurde ruimte ondanks een lopend huurcontract, zal de business center organisatie de klant in beginsel houden aan de diiur van de gesloten huurovereenkomst. De bestaande relatie met de klant en de vraag naar uitbreidingsruimte door andere gebruikers spelen hierbij echter ook een rol. De huurtermijnen die business centers aanbieden zijn veel korter dan de termijnen die eigenarenlbeleggers in de hantorenmarkt in het algemeen verlangen. Een (institutionele) belegger neemt onder normale marktomstandigheden geen genoegen met huurovereenkomsten korter dun vijf jaar. Een business center onderscheidt zich wat betreft de huurtermijn van het kantoor daarmee sterk van het reguliere kantorenaanbod kosten business centers In tegenstelling tot de reguliere karitorenmarkt, waar bedrijven kantoorruimte per m2 verhuurbaar oppervlak (v.v.o.) huren, verhuren business centers standaard werkplekken (circa 7 à 8 meter v.v.o.). Een vergelijking van de huis~estingskosten op basis van het gehuurde oppervlak is niet zonder ineer te maken. Daar zijn verschillende redenen voor. l. Ten eerste zijn ril de huurpnjs vali de werkplek. zoals in paragraaf is aangegeven. tevens de kosten van standaard diensten en faciliteiten verwerkt: 2. Ten tweede beinvloedt het aantal gehuurde werkplekken de prijs. Hoe meer werkplekken worden gehuurd. hoe lager de pnjs relatief is die de klant betaalt.: 3. Ten derde beinvloedt de duur van de huurtermijn de pqjs. Hoe langer werkplekken worden gehuurd. hoe lager de prijs relatief is die de klant betaalt; 3. Ten vrerde de afrianie van diensten en faciliteiten. Hoe meer diencten en faciliteiten de klant afneemt. hoe hoger de prijs is die de klant betaalt:

19 5. Ten vijfde is het binnen het reguliere karitorenaanbod meestal niet mogelijk één werkplek te huren. Het minimum af te nemen oppervlak zal groter zijn dan 7 à 8 m2 V.V.O.. Business centers pretenderen. ondermeer in hun brochures, een completere maar tevens een goedkopere kantooroplossing te zijn voor bedrijven, dan huisvesting in regulrere kantoren. De controleerbaarheid van deze pretentie is vanwege de hierboven genoemde redenen moeilijk. Toch zal in deze paragraaf een poging worden gedaan om de huisvestingskosten van het busiriess center en een regulier haiitcror rnei elkaar te vergelijken. Deze vergelijking zal op twee wi-jzen gemaakt worden. Ten eerste wordt een kostenvergelijking aangehaald. zoal\ die door MWB Business Exchange is gemaakt voor haar \estiging in Amsterdam-Zuidoost en in het kader van deze scrlptie gecorrigeerd voor de Hoofddorpse sitiiatie. Ten tweede wordt een kostenvergelijking gemaakt van de h~iisvestrngskostcn van egn werkplek in de vestiging van het business center MWB Business Exchmge te Hoofddorp en de huïivestingslcosttii per werkplek in een regulier kantoor xoals berekend door Croon (1998). Uiteraard is het niet correct om op basis van deze vergelijkingen te concluderen dat de huisvestingskosten per werkplek in een business center of regulier kantoor per definitie de goedkopere oplossing is. Per locatie en per aanbieder (van zowel de business center, als de reguliere kantooroplossing) zullen de uitkomsten verschillend zijn. De uitkomst van de vergelijking geeft echter een goede indicatie voor de huisvestingskosten per aanbiedingsvorm (business centers of reguliere kantoren). MWB Business Exchange MWB Business Exchange heeft voor een aantal van haar reeds in bedrijf zijnde business centers een vergelijking gemaakt van de huisvestingskosten tussen een conventioneel. regulier kantoor op de kantoorlocatie en het aldaar gevestigde business center van MWB (www.mwbbusinessexchange.nl). Deze vergelijking is ook gemaakt voor Amsterdam Zuidoost waar MWB Business Exchange sinds begin 200leen business center exploiteert. Deze vergelijking is op de website van MWB voor haar vestiging in Hoofddorp nog niet gemaakt. In haar vergeli-iking, welke in bijlage l is opgenomen, gaat MWB uit van een 1000 square feet standaard kantoorruimte, waarin opgenomen zijn twee kantoorruimten, een receptie. een vergaderruimte en een keukentje enerzijds en een 5 persoonskantoor in MWR Business Exchange anderzijds MWB gaat er daarbij vanuit dat 1000 sq ft gel~jk rs aan 100 vierkante meter'. MWB berekent dat de huisvestingskosten per persoon. dus per werkplek. voor reguliere kantoren f 3.587,- per maand en voor het business center f per maand bedragen. Orn deze vergelijking voor de Hoofddorpse sltuatie te maken op basis van de door MWB ingeschatte huisvestingskosten voor conventionele kantoorruimte in Amsterdam- Zuidoost kan er vanuit worden gegaan. dat slechts de huurpr1.j~ per m2 voor de Hoofddorpse situatie dient te worden aangepa~t. Er vanuit gaande dat de vraag(huur)prijs begin 2001 in Amsterdam-Zuidoost f 425,- per m2 v.v.o. bedroeg. kan dit vergeleken worden inet de toen geldende vraagprijzen in I-loofddorp. Deze bedroeg in Beukenhorst- ' Een kort rekensommetje leeit het volgende l foot = 30,48 cnr. 1 sq feet is derhalve 0.i03XA2 = in2 r- 0.1 nr2 Conclusie sq feet kan inderdaad worden gelijkgesteld aan 100 m2. SKV-MHF opleidiiig Idarganp

20 The Iristam Otlice. een vci"nenni11~ \dn businchs ~entcrs I). l Soinwn Oost (waar MWB begin 2002 haar busineqs center heeft geopend) ongeveer f 400,- per m2 v.v.o.. Na correctie resulteert dit iii huisvestingskosten per persoon. dus per werkplek, voor reguiiere kantoren f per maand en j ,- per jaar en voor het business center f per maand en f ,- per jaar bedragen. MW7B; Business Exchange en de staladaard huisvestingskosten per werkplek volgens Croon De hiervoor besproken vergelijking is door MWB opgezet oni haar product Busiriess Exchange te promoten. Zonder daarmee de door MWB gepresenteerde huisvestingskosten per werkplek voor een regulier hantoor als onbetrouwbaar te betitelen, zq het zuiverder de door MWH gegeven h~iisvestirigshosten per wt:rkplck in haar business center te vergelijken met een onafhankcl~jke schatting van de huisvzst~ngskosten per werkplek in een rcgulier kantoor. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van tle opzet voor de berekening kan de huisvesti~igskosten zoals die door Croon is opgesteld. Voor M W wordt wederom uitgegaan van een 5 persoonskantoor. welke vergelijkbaar is met 100 m2 v.v.o. standaard kantoorruimte, waarin opgenomen zijn twee kantoorruimten. een receptie. een vergaderruimte en een keukentje. De kosten van een werkplek in een MWB business center worden vergeleken met de kosten per werkplek, zoals deze door Croon in zijn onderzoek uit 1998 naar de huisvestingskosten per werkplek is uitgevoerd. Bij bestudering van de kostenopzet van Croon rees al snel het vermoeden dat Croon hierbij is uitgegaan van een situatie waarbij de eigenaar tevens de gebruiker van het kantoorgebouw is. Deze situatie is bij een multitennant kantoorgebouw. conform de huursituatie bij een business center. niet van toepassing is. in een multi-tennant gebouw zullen de gebruikers in het algemeen niet de eigenaren zijn. Om dit probleem op te lossen is huisvestingskostenopzet van Croon aangepast naar een multi-teiinant situatie en voorgelegd aan de heer Willemsen, directeur van Basalt Bouwadvies. Basalt is een bedrijf dat in de vastgoedmarkt bekend staat als (bouw)kostendeskundige. In zijn onderzoek uit 1998 gaat Croon er vanuit dat de huisvestingskosten zijn opgebouwd uit drie kostenposten: vaste kosten, werkplekgerichte kosten en gebruihskosten gebouw en organisatie. Binnen elke post heeft hij op basis van literatiiurotlderzoek een inschatting gemaakt van de kosten. Hoewel deze opbouw van de huisvesti~igskosten in beginsel goed bruikbaar is om de vergelijking van de huisvestingskosten tussen MWB te Hoofddorp en reguliere Hoofddorpse kantoorruin~te te maken. kan de uitkomst van het model nlet onder meer worden overgenomen. De redenen hiervoor zijn: 1. De huurprijs per mh.v.o. dient te worden geactualiseerd naar de Hoofddorpse situatie: 2. Croon onderscheidt in zqii model een dnetal kostenposten die niet direct ten laste lionien van de huurderlgebniiker. maar voor rekening van de eigenaar van het kantoorpand 71jn. A. Kosten voor de beveiliging/bewakitig van het kantoorpand zullen bij een multitennant kantoorgebouw voor rekening van de eigenaar zijn. d ~e deze kosten vla de servicekosten aan zijn h~iurders doorrekent. Deze situatie is vergelijkbaar met een business center. waarbij de huurder deze kosten in het huurtanef vali de

BIJLAGE A KENGETALLEN In deze bijlage geven we in overzichtelijke tabellen de kengetallen weer die gebruikt zijn ter bepaling van de effecten van het kantoren- en bedrijventerreinenprogramma voor de regio

Nadere informatie

TE HUUR Papendorpseweg 53-59. te Utrecht

TE HUUR Papendorpseweg 53-59. te Utrecht TE HUUR Papendorpseweg 53-59 te Utrecht Algemeen Regus is gespecialiseerd en wereldmarktleider op het gebied van flexibele werkplek oplossingen. De mogelijkheid bestaat om voor korte of langere tijd turn-key

Nadere informatie

P R O J E C T I N F O R M A T I E. Hogehilweg 4 te Amsterdam

P R O J E C T I N F O R M A T I E. Hogehilweg 4 te Amsterdam P R O J E C T I N F O R M A T I E Hogehilweg 4 te Amsterdam 2 P R O J E C T I N F O R M A T I E Adres Hogehilweg 4 (1101 CC) in Amsterdam Algemeen Het vrijstaande kantoorgebouw Friedman heeft is in het

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE Gebouw Beukenhaghe Neptunusstraat 15-37 2132 JA te Hoofddorp

PROJECTINFORMATIE Gebouw Beukenhaghe Neptunusstraat 15-37 2132 JA te Hoofddorp PROJECTINFORMATIE Gebouw Beukenhaghe Neptunusstraat 15-37 2132 JA te Hoofddorp Te huur Kantoorruimte in kantoorgebouw Beukenhaghe gelegen op kantorenterrein Beukenhorst West te Hoofddorp. Neptunusstraat

Nadere informatie

Olympia 1 A & B Hilversum

Olympia 1 A & B Hilversum Olympia 1 A & B Hilversum Deze informatie is geheel vrijblijvend en uitsluitend voor geadresseerde bestemd. Alle gegevens zijn door ons met zorg samengesteld. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE Gebouw Euro Offices Beechavenue 121-139 Schiphol Rijk

PROJECTINFORMATIE Gebouw Euro Offices Beechavenue 121-139 Schiphol Rijk PROJECTINFORMATIE Gebouw Euro Offices Beechavenue 121-139 Schiphol Rijk Te huur Kantoorruimte in gebouw "Euro Offices" op Park Rijk. Beechavenue 121-139, Schiphol-Rijk. Projectomschrijving Het betreft

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 11G200479 420138 / 420138. J.W. Hofman T.H. Timmers. Lease kantoorgebouw Hazenweg (stadskantoor). 08 Inwoners en bestuur

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 11G200479 420138 / 420138. J.W. Hofman T.H. Timmers. Lease kantoorgebouw Hazenweg (stadskantoor). 08 Inwoners en bestuur SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 11G200479 420138 / 420138 J.W. Hofman T.H. Timmers PF Mu ONDERWERP AGENDANUMMER Lease kantoorgebouw Hazenweg (stadskantoor).

Nadere informatie

Vrijblijvende projectinformatie. Kantoren Timorplein Amsterdam Stadsdeel Oost

Vrijblijvende projectinformatie. Kantoren Timorplein Amsterdam Stadsdeel Oost Vrijblijvende projectinformatie Kantoren Timorplein Amsterdam Stadsdeel Oost Type : kantoorruimten Kamers : van circa 27 m² tot 163 m² Prijs : vanaf circa 300,=, excl. servicekosten, exclusief btw per

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Bahialaan 100 te Rotterdam

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Bahialaan 100 te Rotterdam VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR Bahialaan 100 te Rotterdam Object ZAPP Office is een volledig nieuw business center concept in Rotterdam. Direct aan de A16 gelegen in Brainpark III, met tevens

Nadere informatie

downloadbaar document, behorende bij bijlage I

downloadbaar document, behorende bij bijlage I Monitor Uitvoeringsstrategie Plabeka Voortgangsrapportage 2009-2010 downloadbaar document, behorende bij bijlage I Definities monitor B.V. en verschillen met andere bronnen Om een foute interpretatie van

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE Gebouw Euro Offices Beechavenue 121-139 1119 RP te Schiphol Rijk

PROJECTINFORMATIE Gebouw Euro Offices Beechavenue 121-139 1119 RP te Schiphol Rijk PROJECTINFORMATIE Gebouw Euro Offices Beechavenue 121-139 1119 RP te Schiphol Rijk Loggia/boardroom 4e verdieping Te huur Kantoorruimte in gebouw "Euro Offices" op Park Rijk. Beechavenue 121-139, 1119

Nadere informatie

Leegstand van kantoren, 1991-2013

Leegstand van kantoren, 1991-2013 Leegstand van kantoren, 1991-2013 Conclusie In Nederland is een overaanbod van kantoorvloeroppervlakte. Gemiddeld 16% van het kantoorvloeroppervlakte staat leeg in 2013. Dit percentage neemt nog steeds

Nadere informatie

Adres: Coenecoop 4, 2741 PG Waddinxveen

Adres: Coenecoop 4, 2741 PG Waddinxveen Projectinformatie Te Huur kantoorruimte Baccara Adres: Coenecoop 4, 2741 PG Waddinxveen Vanaf 80,00 per vierkante meter per jaar Omschrijving Algemeen: Mogelijk bent u als relatief jonge ondernemer op

Nadere informatie

Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland

Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland Indicatie van het potentieel van Mobility Mixx wanneer toegepast op het gehele Nederlandse bedrijfsleven Notitie Delft, november 2010 Opgesteld door: A.

Nadere informatie

Hoofdstraat 78, 3972 LB Driebergen-Rijsenburg

Hoofdstraat 78, 3972 LB Driebergen-Rijsenburg Hoofdstraat 78, 3972 LB Driebergen-Rijsenburg Huurprijs 124,76 per m² per jaar Omschrijving Algemeen Op een prominente en zeer goed bereikbare locatie gelegen kantoorpand komt de gehele begane grond beschikbaar.

Nadere informatie

Vrijblijvende Projectinformatie. Penta Paviljoen. Siriusdreef 1-15 2132 WT Hoofddorp

Vrijblijvende Projectinformatie. Penta Paviljoen. Siriusdreef 1-15 2132 WT Hoofddorp Vrijblijvende Projectinformatie Penta Paviljoen Siriusdreef 1-15 2132 WT Hoofddorp Objectinformatie: Adres: Siriusdreef 1-15 2132 WT Hoofddorp Omschrijving: Het Penta Paviljoen is een representatief vrijstaand

Nadere informatie

TE HUUR KANTOORRUIMTE

TE HUUR KANTOORRUIMTE TE HUUR KANTOORRUIMTE Eindhoven Pastoor Petersstraat 170 Gebouw Arctis KANTOORGEBOUW VAN CIRCA 6.853 M² MET 144 PARKEERPLAATSEN GELEGEN IN HET STADSCENTRUM P. 1 COLLIERS INTERNATIONAL PROJECTINFORMATIE

Nadere informatie

P R O J E C T I N F O R M A T I E. Hogehilweg 8 (Keynes Club Amsterdam) te Amsterdam

P R O J E C T I N F O R M A T I E. Hogehilweg 8 (Keynes Club Amsterdam) te Amsterdam P R O J E C T I N F O R M A T I E Hogehilweg 8 (Keynes Club Amsterdam) te Amsterdam 2 P R O J E C T I N F O R M A T I E Adres Hogehilweg 8 (1101 CC) in Amsterdam Algemeen Keynes Club Amsterdam is in het

Nadere informatie

BEROEPSBEVOLKING EN PENDEL PROVINCIE FLEVOLAND 2000 SAMENVATTING

BEROEPSBEVOLKING EN PENDEL PROVINCIE FLEVOLAND 2000 SAMENVATTING BEROEPSBEVOLKING EN PENDEL PROVINCIE FLEVOLAND 2000 SAMENVATTING Arbeidsmarkt Arbeidsparticipatie Van de 15 tot 65-jarige bevolking in Flevoland behoort 71% tot de beroepsbevolking (tabel 1) tegenover

Nadere informatie

VOORAANSTAAND KANTOOR, BUITENGEWOON GELEGEN. Uw kantoor in UFTC?

VOORAANSTAAND KANTOOR, BUITENGEWOON GELEGEN. Uw kantoor in UFTC? VOORAANSTAAND KANTOOR, BUITENGEWOON GELEGEN Uw kantoor in UFTC? Bent u een van de nieuwe buren van Meeùs of Equens? Te huur: kantoorruimte in Utrecht Financial Trade Center (UFTC). Op zoek naar een kwalitatieve

Nadere informatie

TE HUUR: HART VAN BRABANTLAAN 12-14 TE TILBURG Flexibele en kleinschalige kantoor mogelijkheden

TE HUUR: HART VAN BRABANTLAAN 12-14 TE TILBURG Flexibele en kleinschalige kantoor mogelijkheden Kin Bedrijfsmakelaars Hoofdstraat 23 5121 JA Rijen telefoon: 0161-244 844 telefax: 0161-244 845 email: bog@kinmakelaars.nl internet: www.kinbedrijfsmakelaars.nl TE HUUR: HART VAN BRABANTLAAN 12-14 TE TILBURG

Nadere informatie

P R O J E C T I N F O R M A T I E. Koningslaan 39 te Amsterdam

P R O J E C T I N F O R M A T I E. Koningslaan 39 te Amsterdam P R O J E C T I N F O R M A T I E Koningslaan 39 te Amsterdam 2 P R O J E C T I N F O R M A T I E Adres Algemeen Bereikbaarheid Koningslaan 39, (1075 AB) Amsterdam Het object is gelegen in Amsterdam Zuid.

Nadere informatie

TE HUUR. Hofdael 67 Geldrop. Stationsstraat 8A, 6026 CV Maarheeze T +31(0) 495 58 81 11

TE HUUR. Hofdael 67 Geldrop. Stationsstraat 8A, 6026 CV Maarheeze T +31(0) 495 58 81 11 TE HUUR Hofdael 67 Geldrop 1 Object : Oppervlakte : Het aangeboden object bestaat uit een commerciële ruimte, gelegen nabij het centrum van Geldrop aan de Hofdael. De voor verhuur beschikbaar oppervlakte

Nadere informatie

Te Huur Aansprekende kantoorruimte op centrumlocatie

Te Huur Aansprekende kantoorruimte op centrumlocatie Aansprekende kantoorruimte op centrumlocatie Tramsingel 27, Breda Markant en modern kantoorgebouw Nabij stadscentrum en centraal station Uitstekende bereikbaarheid Het hoogwaardige kantoorpand 'Nassau

Nadere informatie

VERHUURINFORMATIE Betreft Locatie en Bereikbaarheid Voorzieningen

VERHUURINFORMATIE Betreft Locatie en Bereikbaarheid Voorzieningen VERHUURINFORMATIE Betreft Voor de verhuur is beschikbaar circa 1.695 m 2 v.v.o. kantoorruimte verdeeld over 3 verdiepingen aan de Industrieweg 130 te Rotterdam. De beschikbare ruimte maakt onderdeel uit

Nadere informatie

Huizermaatweg 9-37 Huizen

Huizermaatweg 9-37 Huizen Huizermaatweg 9-37 Huizen Deze informatie is geheel vrijblijvend en uitsluitend voor geadresseerde bestemd. Alle gegevens zijn door ons met zorg samengesteld. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen

Nadere informatie

Keienbergweg 8 te Amsterdam

Keienbergweg 8 te Amsterdam Siriusdreef 16 2132 WT Hoofddorp T 088 222 15 00 KvK 30102719 kontek.nl Kontek heeft vestigingen in Hoofddorp, Eindhoven en Budapest en is onderdeel van 01 KARAKTERISTIEKEN Object Het kantoor met bedrijfsruimte

Nadere informatie

Circa 190 m 2 vvo Huurbaar vanaf circa 30 m 2 TE HUUR. Maurick 1 Vught Kantoorruimte in monumentaal landgoed "Huize Muyserick".

Circa 190 m 2 vvo Huurbaar vanaf circa 30 m 2 TE HUUR. Maurick 1 Vught Kantoorruimte in monumentaal landgoed Huize Muyserick. Circa 190 m 2 vvo Huurbaar vanaf circa 30 m 2 TE HUUR Maurick 1 Vught Kantoorruimte in monumentaal landgoed "Huize Muyserick". ALGEMEEN Huize Muyserick is een prominent landhuis gelegen aan rivier de Dommel.

Nadere informatie

Haarlemmermeer 2009. marktleider in de cosmeticamarkt hebben, waarbij we de milieubelasting zo veel mogelijk terug willen dringen.

Haarlemmermeer 2009. marktleider in de cosmeticamarkt hebben, waarbij we de milieubelasting zo veel mogelijk terug willen dringen. kantorenmonitor Haarlemmermeer L Oréal Nederland heeft haar hoofdkantoor verplaatst van verschillende locaties in Alphen aan de Rijn en Weesp naar een modern en representatief pand in Beukenhorst-Zuid

Nadere informatie

Curieweg 5 Spijkenisse

Curieweg 5 Spijkenisse Multifunctionele kantoor-/ showroomruimte + P Bedrijventerrein Halfweg II Contact +31 (0)88-796 24 76 info@synchrobedrijfshuisvesting.nl Badhuisstraat 56 4381 LT Vlissingen Te Koop / Te Huur Bereikbaarheid

Nadere informatie

Projectinformatie. Hoofdweg 667. Hoofddorp

Projectinformatie. Hoofdweg 667. Hoofddorp Projectinformatie Hoofdweg 667 Hoofddorp VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE Object Te huur, diverse recent vernieuwde kantoorunits gelegen aan de Hoofdweg 667 te Hoofddorp. Locatie Het object ligt aan de

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Louis Armstronglaan 400 t/m 412 te UTRECHT

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Louis Armstronglaan 400 t/m 412 te UTRECHT VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR Louis Armstronglaan 400 t/m 412 te UTRECHT Waltmann Bedrijfshuisvesting Maliesingel 18 3581 BE UTRECHT TEL : 030 66 222 55 FAX : 030 67 766 40 Email: bedrijven@waltmann.nl

Nadere informatie

Te huur op A-locatie nabij Schiphol

Te huur op A-locatie nabij Schiphol Te huur op A-locatie nabij Schiphol Ultramodern kantoorgebouw CO-2 neutraal door koppeling WKO en groene (wind)energie Grote parkeergarage onder gebouw Object Te huur, ca. circa 3.311 m² in een moderne

Nadere informatie

De mobiele werknemer. Mobiel werken in 2015-2020. Januari 2015, Rotterdam. Officebooking 2015 1

De mobiele werknemer. Mobiel werken in 2015-2020. Januari 2015, Rotterdam. Officebooking 2015 1 De mobiele werknemer Mobiel werken in 2015-2020 Januari 2015, Rotterdam Officebooking 2015 1 De mobiele werknemer In 2020 werkt 60% van de Nederlandse werknemers niet meer op een vaste plek: een eigen

Nadere informatie

Eindhoven, Weegschaalstraat 3

Eindhoven, Weegschaalstraat 3 , Weegschaalstraat 3 Bent u op zoek naar een modern en representatief kantoorlocatie? Stop dan met zoeken!kantorencentrum De Ring is gelegen aan de noordrand van, nabij de A2 en A50, en biedt in haar kantoorgebouw

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Max Euwelaan 55-57 te Rotterdam

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Max Euwelaan 55-57 te Rotterdam VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR Max Euwelaan 55-57 te Rotterdam Object Kleinschalige kantoorvilla bestaande uit begane grond en 3 efficiënt indeelbare verdiepingen in een volgroeide groene setting

Nadere informatie

Bedrijventerrein Kapelpolder (Maassluis) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter

Bedrijventerrein Kapelpolder (Maassluis) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein Kapelpolder (Maassluis) Maatschappelijke Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein Kapelpolder, gemeente Maassluis A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht

Nadere informatie

Breguetlaan 2 Oude Meer BUILDING INFORMATION

Breguetlaan 2 Oude Meer BUILDING INFORMATION Breguetlaan 2 Oude Meer Een bedrijvencomplex bestaande uit een kantoor met drie bouwlagen en een bedrijfshal met twee bouwlagen. Het bedrijvencomplex is nagenoeg verhuurdechter kan er 480 m² kantoorruimte

Nadere informatie

PROJECT HUURINFORMATIE. Parkstraat 83 te Den Haag

PROJECT HUURINFORMATIE. Parkstraat 83 te Den Haag PROJECT HUURINFORMATIE Parkstraat 83 te Den Haag Object : Dit object betreft kantoorruimte in een business center. Het business center is gevestigd in het gebouw van het Haagsche Hof, een bekend groot

Nadere informatie

GERENOVEERD UITSTEKEND BEREIKBAAR 1.417 M² IN UNITS VANAF CIRCA 237 M² KANTOORRUIMTE 110,- PER M² PER JAAR VERHUURINFORMATIE

GERENOVEERD UITSTEKEND BEREIKBAAR 1.417 M² IN UNITS VANAF CIRCA 237 M² KANTOORRUIMTE 110,- PER M² PER JAAR VERHUURINFORMATIE GERENOVEERD UITSTEKEND BEREIKBAAR 1.417 M² IN UNITS VANAF CIRCA 237 M² KANTOORRUIMTE 110,- PER M² PER JAAR VERHUURINFORMATIE SATURNUSSTRAAT 17-23 HOOFDDORP ALGEMEEN Het gebouw gelegen aan de Saturnusstraat

Nadere informatie

Regionale behoefteraming Brainport Industries Campus Eindhoven

Regionale behoefteraming Brainport Industries Campus Eindhoven Regionale behoefteraming Brainport Industries Campus Eindhoven 23 juni 2015 Managementsamenvatting Status: Managementsamenvatting Datum: 23 juni 2015 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv Silodam

Nadere informatie

Projectinformatie. Kloekhorststraat 29 te Assen. Vrijblijvende huurinformatie 30 augustus 2013

Projectinformatie. Kloekhorststraat 29 te Assen. Vrijblijvende huurinformatie 30 augustus 2013 Kantoorpand gelegen aan de Kloekhorststraat 29 in het centrum van Assen, de hoofdstad van Drenthe en de snelst groeiende stad van het noorden welke momenteel 68.000 inwoners telt. Direct aan de overzijde

Nadere informatie

P R O J E C T I N F O R M A T I E. Generaal Vetterstraat De Verffabriek te Amsterdam

P R O J E C T I N F O R M A T I E. Generaal Vetterstraat De Verffabriek te Amsterdam P R O J E C T I N F O R M A T I E Generaal Vetterstraat De Verffabriek te Amsterdam 2 P R O J E C T I N F O R M A T I E Adres Algemeen Generaal Vetterstraat, gebouw De Verffabriek In een industriële setting

Nadere informatie

GUNSTIG GEPRIJSD GOED BEREIKBAAR KLEINSCHALIG GOED PARKEREN RECENT OP- GEKNAPT UNITS VAN 25 TOT 235 M² HUURPRIJZEN VANAF 280,- PER MAAND ALL-IN

GUNSTIG GEPRIJSD GOED BEREIKBAAR KLEINSCHALIG GOED PARKEREN RECENT OP- GEKNAPT UNITS VAN 25 TOT 235 M² HUURPRIJZEN VANAF 280,- PER MAAND ALL-IN GUNSTIG GEPRIJSD GOED BEREIKBAAR KLEINSCHALIG GOED PARKEREN RECENT OP- GEKNAPT UNITS VAN 25 TOT 235 M² HUURPRIJZEN VANAF 280,- PER MAAND ALL-IN PROJECTINFORMATIE PAASHEUVELWEG 15 AMSTERDAM ZUIDOOST Paasheuvelweg

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE KEIZERSGRACHT 125-127 AMSTERDAM CENTRUM

PROJECTINFORMATIE KEIZERSGRACHT 125-127 AMSTERDAM CENTRUM MONUMENTAAL IN UITSTEKENDE STAAT LEVENDIGE OMGEVING TURN-KEY, GEMEUBILEERD & DIRECT PLUG & PLAY BEMANDE RECEPTIE UNITS VANAF CIRCA 7 M² BESCHIKBAAR PROJECTINFORMATIE KEIZERSGRACHT 125-127 AMSTERDAM CENTRUM

Nadere informatie

Vrijblijvende projectinformatie Te huur Institutenweg 21 te Enschede

Vrijblijvende projectinformatie Te huur Institutenweg 21 te Enschede Vrijblijvende projectinformatie Te huur Institutenweg 21 te Enschede Adres Institutenweg 21 te Enschede Algemeen Vrijstaand solitair kantoorgebouw met ruim parkeren op eigen terrein, gelegen op het Business

Nadere informatie

VERHUURINFORMATIE Betreft Locatie en Bereikbaarheid Voorzieningen

VERHUURINFORMATIE Betreft Locatie en Bereikbaarheid Voorzieningen VERHUURINFORMATIE Betreft Voor de verhuur is een bedrijfsobject beschikbaar van in totaal circa 3.549 m 2 v.v.o. bestaande uit bedrijfs-/ en kantoorruimte verdeeld over 3 verdiepingen aan de Industrieweg

Nadere informatie

TE HUUR. Business Park Amstelwijck Laan van Londen 100 te Dordrecht. moderne kantoorruimte op snelweglocatie aan de Laan van Londen

TE HUUR. Business Park Amstelwijck Laan van Londen 100 te Dordrecht. moderne kantoorruimte op snelweglocatie aan de Laan van Londen TE HUUR Business Park Amstelwijck Laan van Londen 100 te Dordrecht moderne kantoorruimte op snelweglocatie aan de Laan van Londen Ooms Makelaars Spuiboulevard 4 Postbus 1106 3300 BC Dordrecht telefoon

Nadere informatie

Waar staat het Hilversum Business Centre voor?

Waar staat het Hilversum Business Centre voor? Waar staat het Hilversum Business Centre voor? Dit is een verzameling van verschillende enthousiaste ondernemers met bedrijven op het gebied van ICT, financieel, direct mail, vastgoed, secretarieel, zorg,

Nadere informatie

HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS. Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics

HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS. Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics 1 Inleiding Veel organisaties hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in

Nadere informatie

TE HUUR Stationsweg 39 te Dordrecht

TE HUUR Stationsweg 39 te Dordrecht Ooms Drechtsteden Bedrijfshuisvesting B.V. Spuiboulevard 4 3311 GR Dordrecht telefoon 078 614 43 33 fax 078 614 75 52 TE HUUR Stationsweg 39 te Dordrecht TE HUUR Stationsweg 39 te Dordrecht Algemeen Beschikbaar

Nadere informatie

KANTOORGEBOUW CITY OFFICE KETTINGSTRAAT 2 TE DEN HAAG

KANTOORGEBOUW CITY OFFICE KETTINGSTRAAT 2 TE DEN HAAG KANTOORGEBOUW CITY OFFICE KETTINGSTRAAT 2 TE DEN HAAG 070 306 60 50 www.cogmakelaars.nl Representatieve kantoorruimte, met een prachtig uitzicht over het centrum van Den Haag Kettingstraat 2 te Den Haag

Nadere informatie

TE HUUR 18 Septemberplein 24 26 Eindhoven. Totaal ca. 9.375 m 2 vvo Voor verhuur ca. 1.563 m² beschikbaar

TE HUUR 18 Septemberplein 24 26 Eindhoven. Totaal ca. 9.375 m 2 vvo Voor verhuur ca. 1.563 m² beschikbaar Totaal ca. 9.375 m 2 vvo Voor verhuur ca. 1.563 m² beschikbaar TE HUUR 18 Septemberplein 24 26 Eindhoven Representatieve kantoorruimten in gebouw De Veste in het hart van Eindhoven tegenover Centraal Station

Nadere informatie

Solitair, in het groen gelegen kantoorgebouw in Oog in Al met ruime parkeermogelijkheden

Solitair, in het groen gelegen kantoorgebouw in Oog in Al met ruime parkeermogelijkheden Te huur Solitair, in het groen gelegen kantoorgebouw in Oog in Al met ruime parkeermogelijkheden Adres Ravellaan 205 209 te Utrecht Object Het kantoorgebouw is gelegen in de wijk Oog in Al, het zuidwestelijke

Nadere informatie

Kantorenmonitor Holland Rijnland

Kantorenmonitor Holland Rijnland Kantorenmonitor Holland Rijnland Inhoud Voorwoord 4 Inleiding 4 Kantorenvoorraad in Holland Rijnland 7 Bestaande kantorenvoorraad 7 Kantoren 8 Kantorenstand 9 Ontwikkelingen in 21, 211 en 212 12 Kantorenvoorraad

Nadere informatie

TE HUUR Hoogeveenenweg 110-112 te Nieuwerkerk a/d IJssel Zichtlokatie vanaf de rijksweg A-20

TE HUUR Hoogeveenenweg 110-112 te Nieuwerkerk a/d IJssel Zichtlokatie vanaf de rijksweg A-20 TE HUUR Hoogeveenenweg 110-112 te Nieuwerkerk a/d IJssel Zichtlokatie vanaf de rijksweg A-20 Betreft Een representatief bedrijfsobject bestaande uit circa 4.936 m 2 opslag/bedrijfsruimte met circa 2.268

Nadere informatie

TE HUUR. Hurksestraat 19 Eindhoven

TE HUUR. Hurksestraat 19 Eindhoven TE HUUR Hurksestraat 19 Eindhoven Hurksestraat 19 te Eindhoven Beatrixcomplex Locatie : Op bedrijventerrein De Hurk langs de snelweg ligt het Beatrix complex. Dit BE gebouw zal herontwikkeld worden

Nadere informatie

Onderwerp Keuze voor nieuwbouw n.a.v. onderzoek uitbreiding huisvesting Recreatie Noord-Holland NV

Onderwerp Keuze voor nieuwbouw n.a.v. onderzoek uitbreiding huisvesting Recreatie Noord-Holland NV Adviescommissie 28 oktober 2009 Dagelijks bestuur 4 november 2009 Algemeen bestuur 25 november 2009 Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 14 Onderwerp Keuze voor nieuwbouw n.a.v. onderzoek uitbreiding huisvesting

Nadere informatie

Projectinformatie. Nieuwbouw bedrijfsunit Capelle XS Gebouw Wilhelmus

Projectinformatie. Nieuwbouw bedrijfsunit Capelle XS Gebouw Wilhelmus Projectinformatie Nieuwbouw bedrijfsunit Capelle XS Gebouw Wilhelmus Betreft Zeer representatieve bedrijfsunit bestaande uit ca. 127,5 m² bedrijfsruimte op de begane grond, ca. 127,5 m² entresol ingedeeld

Nadere informatie

TE HUUR Lange Dreef 11. te Vianen

TE HUUR Lange Dreef 11. te Vianen TE HUUR Lange Dreef 11 te Vianen Algemeen Het betreft een representatief kantoorgebouw gelegen in kantorenpark La Palissade. Het gebouw heeft een moderne uitstraling. De omgeving is parkachtig opgezet

Nadere informatie

Keesomstraat 36-44 Ede

Keesomstraat 36-44 Ede Keesomstraat 36-44 Ede Het betreft hoogwaardig afgewerkte kantoorruimten in een modern en nieuw kantoorgebouw genaamd De Arck. Het gebouw is gelegen aan de Keesomstraat, een van de belangrijkste verkeersaders

Nadere informatie

MPC Work Today Maastricht: Kantoorruimte die u warm welkom heet, ontdek dat het werkt!

MPC Work Today Maastricht: Kantoorruimte die u warm welkom heet, ontdek dat het werkt! MPC Work Today Maastricht: ruimte die u warm welkom heet, ontdek dat het werkt! MPC Work Today Maastricht Een deel van kantoorgebouw Cap du Sud maakt deel uit van MPC Work Today, het nieuwe flexibele verhuurconcept

Nadere informatie

TE HUUR. Dommelstraat 5B Eindhoven

TE HUUR. Dommelstraat 5B Eindhoven TE HUUR Dommelstraat 5B Eindhoven Dommelstraat 5B te Eindhoven Locatie : Het betreft een instapklare kantoor-, praktijk- of winkelruimte gelegen in het centrum van Eindhoven. De Dommelstraat kenmerkt zich

Nadere informatie

GERENOVEERD UITSTEKEND BEREIKBAAR 859 M² IN UNITS VANAF CIRCA 27 M² KANTOORRUIMTE TE HUUR UNITS BESCHIKBAAR VANAF 395,- PER MAAND ALL IN

GERENOVEERD UITSTEKEND BEREIKBAAR 859 M² IN UNITS VANAF CIRCA 27 M² KANTOORRUIMTE TE HUUR UNITS BESCHIKBAAR VANAF 395,- PER MAAND ALL IN GERENOVEERD UITSTEKEND BEREIKBAAR 859 M² IN UNITS VANAF CIRCA 27 M² KANTOORRUIMTE TE HUUR UNITS BESCHIKBAAR VANAF 395,- PER MAAND ALL IN VERHUURINFORMATIE JUPITERSTRAAT 51-69, HOOFDDORP AIRPORT PLAZA ALGEMEEN

Nadere informatie

Representatief kantoorpand op kantorenpark Kosterijland te Bunnik

Representatief kantoorpand op kantorenpark Kosterijland te Bunnik Te huur/te koop Representatief kantoorpand op kantorenpark Kosterijland te Bunnik Adres Kosterijland 3-5 te Bunnik Omgevingsfactoren Het moderne kantoorgebouw is gesitueerd op kantorenpark Kosterijland,

Nadere informatie

Hoogwaardig afgewerkt, representatief kantoorgebouw Focus, gelegen op zichtlocatie op het hoogwaardige bedrijven- /kantorenpark Science Park.

Hoogwaardig afgewerkt, representatief kantoorgebouw Focus, gelegen op zichtlocatie op het hoogwaardige bedrijven- /kantorenpark Science Park. Te huur¹ Hoogwaardig afgewerkt, representatief kantoorgebouw Focus, gelegen op zichtlocatie op het hoogwaardige bedrijven- /kantorenpark Science Park. Adres Science Park Eindhoven 5006 te Son Omgevingsfactoren

Nadere informatie

TE HUUR. Beemdstraat 1 Eindhoven

TE HUUR. Beemdstraat 1 Eindhoven TE HUUR Beemdstraat 1 Eindhoven Beemdstraat 1 te Eindhoven (Bedrijfsnummer 8910) Locatie : Het gebouw is gesitueerd op een opvallende hoeklocatie aan de rondweg en de kantorenstraat van bedrijventerrein

Nadere informatie

TE HUUR WEGENS VERHUIZING

TE HUUR WEGENS VERHUIZING TE HUUR WEGENS VERHUIZING Betreft Een representatief bedrijfsobject bestaande uit circa 1.615 m 2 bedrijfsruimte, circa 675 m 2 kantoorruimte verdeeld over de begane grond, 1 e en 2 e verdieping alsmede

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Vrijstaand kantoorgebouw. Bijdorp Oost 5. Barendrecht

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Vrijstaand kantoorgebouw. Bijdorp Oost 5. Barendrecht VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR Vrijstaand kantoorgebouw Bijdorp Oost 5 Barendrecht Object Twee verdiepingsvloeren gelegen in een zelfstandig nieuw en hoogwaardig afgewerkt kantoorgebouw van opvallende

Nadere informatie

TE HUUR. Circa 1.440 m 2 Verdeeld over twee bouwlagen.

TE HUUR. Circa 1.440 m 2 Verdeeld over twee bouwlagen. Circa 1.440 m 2 Verdeeld over twee bouwlagen. TE HUUR Bruistensingel 600 s-hertogenbosch Een representatief kantoorgebouw uitstekend gelegen nabij de A2. OMGEVINGSFACTOREN Het kantoorgebouw is gelegen

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE LEEMANSWEG 45 TE ARNHEM

PROJECTINFORMATIE LEEMANSWEG 45 TE ARNHEM PROJECTINFORMATIE LEEMANSWEG 45 TE ARNHEM Ondanks het feit dat deze informatie door ons met zorg is samengesteld, dient te worden vermeld dat deze informatie, van algemene aard, deels van derden is verkregen,

Nadere informatie

Huisvestingsmanagement

Huisvestingsmanagement Syllabus Huisvestingsmanagement Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Inclusief best practices bij onder meer de Rijksgebouwendienst, KPN, de gemeente

Nadere informatie

Theorie naar Praktijk

Theorie naar Praktijk Dia 1 Theorie naar Praktijk Lesmodule Mobiliteit en Locatie Deze lesmodule is op gebouwd uit verschillende Transumo projecten. Meer informatie over de projecten kunt u lezen op www.transumo.nl en transumofootprint.nl

Nadere informatie

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN. 1. Inleiding

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN. 1. Inleiding NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN Gemeente Zeewolde, maart 2009 2 NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN 1. Inleiding Iedere bouwaanvraag moet op grond van de huidige bouwverordening, artikel 2.5.30, voorzien

Nadere informatie

Boeing Avenue 241-251 Schiphol-Rijk Noord-Holland

Boeing Avenue 241-251 Schiphol-Rijk Noord-Holland Van Herk Groep beleggers in vastgoed Lichtenauerlaan 30 Brainpark II - gebouw XI Postbus 4068 3006 AB Rotterdam Telefoon 010-2411560 Fax 010-4363640 cog@vanherkgroep.nl www.vanherkgroep.nl TE HUUR Boeing

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Blaak 555 te Rotterdam

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Blaak 555 te Rotterdam VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR Blaak 555 te Rotterdam Object Blaak 555 is een van de hoogste kantoorgebouwen van Rotterdam. Vanuit het kantoor heeft u een spectaculair uitzicht over de stad Rotterdam.

Nadere informatie

Noordwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Noordwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Noordwest- Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Noordwest- (*1. m²) 38.116 11.59 Overig In Noordwest- ligt circa 23% van de landelijke kantorenvoorraad.

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. "Kantoor De Maastoren" Wilhelminakade 1-101 te Rotterdam

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Kantoor De Maastoren Wilhelminakade 1-101 te Rotterdam VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR "Kantoor De Maastoren" Wilhelminakade 1-101 te Rotterdam Object De Maastoren -opgeleverd in november 2009- is gebouwd direct aan de rivier Maas met een fantastisch

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE Stadion Galgenwaard, Herculesplein 353, 3584 AA Utrecht Postbus 85379, 3508 AJ Utrecht T (030) 23 22 303 F (030) 23 69 003 E bedrijven@ansdewijn.nl www.ansdewijn.nl KvK Utrecht nr. 30 10 42 03 Rabobank

Nadere informatie

TE HUUR. Lagedijk 4B Helmond. Stationsstraat 8A, 6026 CV Maarheeze T +31(0) 495 58 81 11 F +31(0) 495 59 40 68

TE HUUR. Lagedijk 4B Helmond. Stationsstraat 8A, 6026 CV Maarheeze T +31(0) 495 58 81 11 F +31(0) 495 59 40 68 TE HUUR Lagedijk 4B Helmond 1 Object : De voor huur beschikbare ruimte is gelegen aan de Lage dijk 4B te Helmond en bestaat uit een bedrijfsruimte met voorgelegen kantoor. Door de ligging direct aan de

Nadere informatie

PARKSTRAAT 99 TE DEN HAAG

PARKSTRAAT 99 TE DEN HAAG PARKSTRAAT 99 TE DEN HAAG TE HUUR CIRCA 1.580 M² KANTOORRUIMTE + 10 VANAF 150 M² HUURPRIJS: 175,- PER M² PER JAAR, TE VERMEERDEREN MET BTW GELEGEN IN HET CENTRUM VAN DEN HAAG INFO@HEERENVANSTEEN.NL 070

Nadere informatie

FLEXIBEL HUREN EN VERHUREN VAN BEDRIJFSRUIMTE EN KANTOORRUIMTE VOORZIET IN BEHOEFTE

FLEXIBEL HUREN EN VERHUREN VAN BEDRIJFSRUIMTE EN KANTOORRUIMTE VOORZIET IN BEHOEFTE FLEXIBEL HUREN EN VERHUREN VAN BEDRIJFSRUIMTE EN KANTOORRUIMTE VOORZIET IN BEHOEFTE Stevens Onroerend Goed BV is actief met het verhuren van kantoorruimte en bedrijfsruimte op flexibele basis. Door de

Nadere informatie

Bramenberg 9 te Eemnes

Bramenberg 9 te Eemnes Bramenberg 9 Eemnes Bramenberg 9 te Eemnes Algemeen: Gehuurde maakt onderdeel uit van een representatief kantoor-/bedrijfsgebouw gelegen op het bedrijvenpark van Eemnes. Het gebouw is direct zichtbaar

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Jan Leentvaarlaan 38-48 te Rotterdam

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Jan Leentvaarlaan 38-48 te Rotterdam VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR Jan Leentvaarlaan 38-48 te Rotterdam Object Volledig gerestyled en gemoderniseerd kantoorgebouw Pythagoras bestaande uit 1.263 m² kantoorruimte en 28 parkeerplaatsen

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. "Kantoor Erasmusstaete" Max Euwelaan 60-80 te Rotterdam

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Kantoor Erasmusstaete Max Euwelaan 60-80 te Rotterdam VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR "Kantoor Erasmusstaete" Max Euwelaan 60-80 te Rotterdam Object Circa 1.793 m² representatieve kantoorruimte in kantoorgebouw Erasmusstaete gelegen in het kantorenpark

Nadere informatie

MFC Heerewaarden Investering en exploitatiekosten Datum: 27 mei 2014 Opdrachtgever: Gemeente Maasdriel Auteur: Wendie Hardeman en Edwin van de Voort

MFC Heerewaarden Investering en exploitatiekosten Datum: 27 mei 2014 Opdrachtgever: Gemeente Maasdriel Auteur: Wendie Hardeman en Edwin van de Voort MFC Heerewaarden Investering en exploitatiekosten Datum: Opdrachtgever: Auteur: 27 mei 2014 Gemeente Maasdriel Wendie Hardeman en Edwin van de Voort Inleiding In de periode februari mei 2014 is door en

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE HONDERDLAND 273 BEDRIJVENTERREIN HONDERDLAND

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE HONDERDLAND 273 BEDRIJVENTERREIN HONDERDLAND VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE HONDERDLAND 273 BEDRIJVENTERREIN HONDERDLAND TE HUUR BETREFT Op het moderne Bedrijvenpark Honderdland te Maasdijk is gelegen een multifunctioneel bedrijfsgebouw waarin deze

Nadere informatie

Anna Horstinkstraat 122 Weesp

Anna Horstinkstraat 122 Weesp Anna Horstinkstraat 122 Weesp Deze informatie is geheel vrijblijvend en uitsluitend voor geadresseerde bestemd. Alle gegevens zijn door ons met zorg samengesteld. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen

Nadere informatie

TE HUUR KANTOOR-/BEDRIJFSRUIMTE CIRCA 274 M² BEDRIJFSRUIMTE EN 208 M² OF 416 M² KANTOORRUIMTE VERHUURINFORMATIE KLOKKENBERGWEG 37 AMSTERDAM ZUIDOOST

TE HUUR KANTOOR-/BEDRIJFSRUIMTE CIRCA 274 M² BEDRIJFSRUIMTE EN 208 M² OF 416 M² KANTOORRUIMTE VERHUURINFORMATIE KLOKKENBERGWEG 37 AMSTERDAM ZUIDOOST TE HUUR KANTOOR-/BEDRIJFSRUIMTE CIRCA 274 M² BEDRIJFSRUIMTE EN 208 M² OF 416 M² KANTOORRUIMTE VERHUURINFORMATIE KLOKKENBERGWEG 37 AMSTERDAM ZUIDOOST ALGEMEEN Deze nette kantoor-/bedrijfsruimte is gelegen

Nadere informatie

Parkeervraag 'project Duinhoek

Parkeervraag 'project Duinhoek Exploitatiemaatschappij De Quack BV Parkeervraag 'project Duinhoek Datum 25 augustus 2008 Kenmerk EDQ002/Khr/0007 Eerste versie 20 augustus 2008 1 Inleiding Exploitatiemaatschappij De Quack BV, eigenaar

Nadere informatie

Vrijblijvende projectinformatie Te huur Laan van Kopenhagen 100 Dordrecht

Vrijblijvende projectinformatie Te huur Laan van Kopenhagen 100 Dordrecht Vrijblijvende projectinformatie Te huur Laan van Kopenhagen 100 Dordrecht Adres Laan van Kopenhagen 100 te Dordrecht. Algemeen, ligging en bereikbaarheid Business Park Amstelwijck is een hoogwaardige kantoorlocatie

Nadere informatie

Kolkweg 20-01 t/m 20-36 8243 PN Lelystad Huurprijs: va. 585,- excl. BTW TE HUUR

Kolkweg 20-01 t/m 20-36 8243 PN Lelystad Huurprijs: va. 585,- excl. BTW TE HUUR Huurprijs: va. 585,- excl. BTW TE HUUR Showroom, atelier of met kantoor met bedrijfsruimte op goede zichtlocatie vanaf de Visarenddreef, aan de rand van industrieterrein "Noordersluis". Het pand maakt

Nadere informatie

Te huur: Tramsingel 27 te Breda. Nassau Wallon 2-6

Te huur: Tramsingel 27 te Breda. Nassau Wallon 2-6 Te huur: Tramsingel 27 te Breda Nassau Wallon 2-6 Locatie Parkeren Aantal parkeerplaatsen bij object: 37. Parkeren op eigen terrein, terrein is afgesloten middels slagboom met intercom. Dit kantoorgebouw

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE Kantoorgebouw Gemini Siriusdreef 22-28 2132 WT Hoofddorp

PROJECTINFORMATIE Kantoorgebouw Gemini Siriusdreef 22-28 2132 WT Hoofddorp PROJECTINFORMATIE Kantoorgebouw Gemini Siriusdreef 22-28 2132 WT Hoofddorp Te huur Kantoorruimte in gebouw Gemini, gelegen op kantorenterrein Beukenhorst Oost te Hoofddorp. Siriusdreef 22-28, 2132

Nadere informatie

VOLLEDIG GERENOVEERD UITSTEKEND BEREIKBAAR 121 M² IN UNITS VANAF CIRCA 40 M² LUXE ENTRÉE MET BEMANDE RECEPTIE VRIJ UITZICHT TURN-KEY

VOLLEDIG GERENOVEERD UITSTEKEND BEREIKBAAR 121 M² IN UNITS VANAF CIRCA 40 M² LUXE ENTRÉE MET BEMANDE RECEPTIE VRIJ UITZICHT TURN-KEY VOLLEDIG GERENOVEERD UITSTEKEND BEREIKBAAR 121 M² IN UNITS VANAF CIRCA 40 M² LUXE ENTRÉE MET BEMANDE RECEPTIE VRIJ UITZICHT TURN-KEY VERHUURINFORMATIE DE ENTREE 37, AMSTERDAM ZUIDOOST ALPHA TOWER De Entree

Nadere informatie

TE HUUR. Bleekstraat 31 Eindhoven

TE HUUR. Bleekstraat 31 Eindhoven TE HUUR Bleekstraat 31 Eindhoven Bleekstraat 31 te Eindhoven Locatie : Instapklaar zelfstandig kantoorgebouw gelegen nabij het centrum en zichtbaar vanaf de Vestdijk. De omgeving kenmerkt zich door

Nadere informatie

Vrijblijvende projectinformatie Te huur / te koop Laan van Kopenhagen 100 Dordrecht

Vrijblijvende projectinformatie Te huur / te koop Laan van Kopenhagen 100 Dordrecht Vrijblijvende projectinformatie Te huur / te koop Laan van Kopenhagen 100 Dordrecht Adres Laan van Kopenhagen 100 te Dordrecht. Algemeen, ligging en bereikbaarheid Business Park Amstelwijck is een hoogwaardige

Nadere informatie

P R O J E C T I N F O R M A T I E. Distelweg 78-80 te Amsterdam

P R O J E C T I N F O R M A T I E. Distelweg 78-80 te Amsterdam P R O J E C T I N F O R M A T I E Distelweg 78-80 te Amsterdam 2 P R O J E C T I N F O R M A T I E Adres Algemeen Distelweg 78-80, (1031 HH) te Amsterdam Op het bedrijventerrein Amsterdam Buiksloterham

Nadere informatie

Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District. De VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam verzoeken het college daarom:

Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District. De VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam verzoeken het college daarom: Verzoek VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District De A16 is voor de Metropoolregio en de Randstad een belangrijke verbinding met Antwerpen,

Nadere informatie

Gatwickstraat 11, Amsterdam

Gatwickstraat 11, Amsterdam 2013 Gatwickstraat 11, Amsterdam Bjorn van den Bergh i/o van DPA Group N.V. 14-5-2013 Gatwickstraat 11 - Amsterdam PROJECTINFORMATIE In kantoorgebouw Spectrum aan de Gatwickstraat 11 in Amsterdam geniet

Nadere informatie