Bedrijfsafvalstoffen. Cijfers en trends voor productie, verwerking, invoer en uitvoer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedrijfsafvalstoffen. Cijfers en trends voor productie, verwerking, invoer en uitvoer"

Transcriptie

1 Bedrijfsafvalstoffen Cijfers en trends voor productie, verwerking, invoer en uitvoer

2

3 Documentbeschrijving 1. Titel publicatie Bedrijfsafvalstoffen. cijfers en trends voor productie, verwerking, invoer en uitvoer 2. Uitgever 6. Aantal blz. Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest Publicatienummer 7. Aantal tabellen en figuren D/2003/5024/13 4. Publicatiereeks 8. Datum publicatie Achtergronddocument juni Trefwoorden 9. Prijs* bedrijfsafval - productie verwerking - melding invoer uitvoer - 12,50 euro gegevens - statistiek 10. Samenvatting Deze publicatie geeft een overzicht van de hoeveelheden afval die vanaf 1992 tot en met 2000 geproduceerd werden in Vlaandere gegroepeerd per bedrijfssector, afvalsoort en per verwerkingswijze. Tevens bevat de publicatie indicatieve cijfers over specifieke grens- en gewestgrens-overschrijdende afvalstromen, en exacte cijfers over import en export van gevaarlijk afval. Trends worden aangegeven en waar mogelijk summier verklaard. De vermelde hoeveelheden zijn het resultaat van een extrapolatie op basis van meldingsgegevens, en van administratieve data verzameld via de verordening 259/93. De gebruikte statistische methoden worden kort toegelicht. 11. Begeleidingsgroep OVAM: Koen Smeets, 015/ Luk Umans, 015/ Mike Van Acoleyen, 015/ afdeling afvalstoffenbeheer, dienst ADC 12. Contactperso(o)n(en) OVAM, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen, Tel. 015/ , Fax. 015/ Andere titels over dit onderwerp Gegevens uit dit document mag u overnemen mits duidelijke bronvermelding. De meeste OVAM-publicaties kan u raadplegen op de OVAM-website : Deze rapporten kan u ook schriftelijk of per fax bestellen bij de OVAM, Stationsstraat 110, B-2800 Mechelen. U dient wel de titel van de publicatie te vermelden. Voor meer informatie kunt u steeds terecht bij de Verkoop- en uitleendienst van de OVAM, Stationsstraat 110, B-2800 Mechelen Tel. 015/ Fax 015/ * Prijswijziging voorbehouden.

4

5 Voorwoord Juiste cijfers vormen een essentiële basis om een gezond afvalstoffenbeleid op te baseren. Juiste cijfers zijn een noodzakelijke voorwaarde om een verantwoorde planning te voeren, en om de effecten van het beleid te toetsen. Sinds 1983 wordt door de OVAM een aanzienlijke inspanning geleverd om betrouwbare indicatoren te berekenen over de evoluties binnen de bedrijfsafvalstoffen, met de hulp van duizenden Vlaamse bedrijven die elk jaar opnieuw hun jaarlijkse afvalproductie aan de OVAM melden. Het resultaat van deze inspanning kan teruggevonden worden in deze publicatie. Het produceren van cijfers die een globaal beeld geven van de wereld van de bedrijfsafvalstoffen is geen sinecure. Het is een heel complexe en gedifferentieerde wereld met kleine en grote bedrijven, met bedrijven met typische afvalstoffen en bedrijven met algemeen voorkomende afvalstoffen, die gesorteerd worden of niet, die ter plaatse verwerkt worden, afgevoerd worden door ophalers, gebruikt worden als secundaire grondstof, verbrand, gestort of gerecycleerd worden, geëxporteerd worden naar het buitenland of naar andere gewesten,... De cijfers die OVAM verzamelt en berekent dienen verschillende doelen. Het eigen beleid en de eigen projectwerking doet er zijn voordeel mee, bijvoorbeeld om de prioriteit van verschillenden afvalstromen te bepalen, maar ook het internationale of Europese beleid via verschillende rapporteerplichten. Daarnaast gebruiken vele studiebureaus de cijfers voor onderzoek zowel ter ondersteuning van het beleid, of in het kader van marktverkenningen. Wetenschappelijke instellingen en thesisstudenten vormen tenslotte de derde grote groep van gebruikers van onze statistieken. De belangrijkste aanleiding voor de gepresenteerde dataset vormen de berekeningen in het kader van de tweejaarlijkse OESO/EUROSTAT joint questionnaire over afvalstoffen, de diverse MIRA rapporten met de Vlaamse leefmilieu-inventarisatie, en de jaarlijkse rapporten over in- en uitvoer in het kader van de Basel-conventie. Met deze publicatie willen we vooral de cijfers aanbieden, te samen met de gebruikte methodologie. Telkens werd aangegeven in hoeverre de cijfers betrouwbaar zijn en aangevuld met de nodige meta-informatie. Het trekken van conclusies laten we echter over aan de lezers en gebruikers van deze basisinformatie. We hopen dat dit document een wetenschappelijke basis kan bieden voor verder onderzoek naar het hoe en waarom van de cijfers. ir. Frank Parent administrateur-generaal 2

6 Inhoudstafel Voorwoord... 2 Inhoudstafel... 3 Samenvatting en conclusies Statistische methode Bedrijfsafvalstoffen via de jaarlijkse melding Gegevensbron ; jaarlijkse meldingsplicht Extrapolatiemethode Verdere methoden Invoer en uitvoer van afvalstoffen Statistische methode In- en uitvoer vanuit de melding Productie van bedrijfsafvalstoffen Totale afvalstoffenproductie in Vlaanderen Evolutie van de gemiddelde hoeveelheid bedrijfsafvalstoffen per bedrijf Evolutie van de totale productie van bedrijfsafvalstoffen in Vlaanderen Verwerking van bedrijfsafvalstoffen Verwerkingswijze van de Vlaamse bedrijfsafvalstoffen Evolutie van de verwerkingswijze van Vlaamse bedrijfsafvalstoffen Afvalstofproductie per bedrijfssector Afvalverwerkende industrie Definitie primair en secundair afval Totale hoeveelheid primair en secundair bedrijfsafval in Vlaanderen Verwerking van secundaire bedrijfsafvalstoffen Belangrijkste secundaire afvalstromen in Trends Administratieve sector Apothekers Groot- en kleinhandel van autotoebehoren Bank- en verzekeringsinstellingen Benzinestations en brandstoffenhandel Afwerking van gebouwen Installatiewerken in gebouwen Bouwsector Chemie

7 4.11 Cultuur, sport en recreatie Drinkwatervoorziening Drukkerijen Energiesector Productie van ferro-metalen Fotografie en fotolaboratoria Garages Goederenvervoer over het land Groothandel Horeca Houtverwerkende bedrijven Immobiliën en verhuur van gebouwen Kleinhandel en reparatiebedrijven Laboratoria Landbouw Lichaamsverzorging Luchtvaart Maatschappelijke dienstverlening Medische praktijken Metaalverwerkende bedrijven (algemeen) Metaalbewerkende bedrijven (productie van juwelen) Metaalbewerkende bedrijven (productie van meubelen) Metaalbewerkende bedrijven (productie van transportmiddelen) Mijnbouw Productie van minerale producten (cement, beton, gips) Productie van minerale producten (glas) Productie van minerale producten (keramische producten) Film en multimedia Productie van non ferro-metalen Verstrekken van onderwijs Op- en overslagbedrijven Overige bedrijven Papierproductie Personenvervoer over land Postbedeling

8 4.46 Raffinaderijen Rubberproductie en -verwerking Rioolwaterzuivering Scheepvaart Schoonmaakbedrijven Spoorwegen Supermarkten Telecommunicatie Textielsector Toerisme Verhuurbedrijven Productie en verwerking van vlees Voedingssector Wasserijen en droogkuiserijen Ziekenhuizen en rusthuizen Afvalstofproductie per type afvalstof Agrochemisch afval en ongebruikte geneesmiddelen Accu's Andere chemische afvalstoffen Asbestafval Baggerspecie Rubberbanden Afgedankte batterijen Afval van de bereiding van maaltijden Bouw- en sloopafval Afgewerkte chemische katalysatoren Cyaniden en cyanaten Dierlijk afval (niet onder besluit dierlijk) Dierlijk afval (volgens besluit dierlijk) Divers mineraal afval Afval van elektrische centrales Ongebruikte springstoffen Ferrometaalafval en -schroot Afgewerkte filtratie en absorptiematerialen Producten van fotolaboratoria

9 5.20 Gemengd en ongedifferentieerd afval Uitgesorteerde fracties van een sorteerinstallatie (niet verder gespecificeerd) Verhard, gestabiliseerd en verglaasd afval Gevaarlijke afvalstoffen, niet-gespecificeerd Gipsafval Glasafval Groenafval Houtafval Slib van industriële waterzuivering Kunststofafval Laboratoriumafval Leerlooierijafval Metallurgische slakken Afval van natuurlijke delfstoffen Non-ferrometaalafval en -schroot Olieslib en slib van olie/water emulsies Afgewerkte olie Afgewerkte oplosmiddelen Papier- en kartonafval PCB houdend afval Plantaardige en dierlijke oliën en vetten Productiegebonden industriële slibs Residuen van chemische reacties Rubberafval Scheidingsresiduen Inhoud van septische tanks Metaalhoudende slibs afkomstig van ferro en non-ferrometallurgie Slib van de behandeling van openbaar afvalwater Bioafbreekbaar slib van de behandeling van ander afvalwater Sloopauto s Slibs van oppervlaktebehandeling van metalen Slib van de reiniging van drink- en proceswater Teer en koolstofhoudend afval Textielafval Verbrandingsafval van rookgasreiniging

10 5.55 Slakken en as van thermische behandeling en verbranding Afval van verf, lak, inkt en lijm Verontreinigde grond Verpakkingen Verzorgingsafval Afval van voedingsbedrijven, niet gespecificeerd Voedingsmiddelen, ongeschikt voor consumptie Afgedankte elektrische en elektronische apparaten en grote huishoudelijke apparaten Zeepafvalstoffen Zouten Zuren en basen Afvalstofproductie per gevaren-categorie Totale productie en verwerking van gevaarlijk afval Gevaarlijk ziekenhuisafval (Y1) Afvalstoffen uit de productie van farmaceutische producten, medicijnen en veterinaire producten (Y2) Farmaceutische producten, medicijnen en veterinaire producten (Y3) Biociden en fytofarmaceutische producten (Y4) Residuen van producten die als oplosmiddel zijn gebruikt (Y6) Cyaniden voor harding (Y7) Minerale oliën (Y8) Emulsies van minerale oliën en vetten (Y9) PCB s en PCT s (Y10) Teerhoudende producten (Y11) Inkt, kleurstof, pigmenten, verf, lak en vernis (Y12) Harsen, latex, lijm en plastificeermiddelen. (Y13) Chemische afvalstoffen afkomstig uit onderzoek en ontwikkeling (Y14) Vuurwerk en andere ontplofbare stoffen (Y15) Producten van fotolaboratoria (Y16) Afval afkomstig van de oppervlaktebehandeling van metalen en kunststoffen (Y17) Afval afkomstig uit de verwerking van industrieel afval (Y18) Andere gevaarlijke afvalstoffen

11 7 invoer en uitvoer van afvalstoffen bestemmingen van Vlaams afval, conform de jaarlijkse melding Data uit de verordening 259/ Methode Invoer versus uitvoer In- en uitvoer per afvalstoffencode In en uitvoer per land In en uitvoer per sector Invoer en uitvoer route en transportkenmerken invoer en uitvoer grensovergangen Invoer en uitvoer: wijze van vervoer Samenvatting van de belangrijkste cijfergegevens Productie van bedrijfsafvalstoffen in 2000, gesorteerd op totale productie Productie van bedrijfsafvalstoffen in 2000, opgesplitst per sector Verwerkingswijzen van bedrijfsafval Bijlagen Bijlage 1: dimensies Bijlage 2 : Afkortingen en begrippen Bijlage 3 : Literatuurlijst

12 Samenvatting en conclusies Aan de hand van een aantal specifieke statistische methoden worden statistieken berekend over de productie en de verwerking van bedrijfsafvalstoffen, gebaseerd op de jaarlijkse meldingsplicht. De totale productie van bedrijfsafval wordt ingeschat, maar ook verder uitgesplitst volgens bedrijfssector en volgens afvalsoort. Aandacht wordt besteed aan de bestemming van de afvalstoffen, via een opsplitsing in storten, verbranden, recycleren of voorbehandeling. Ook het aanwenden van afvalstoffen als secundaire grondstof of het tijdelijk opslaan van afvalstoffen wordt niet vergeten. Met de aard van de afvalstoffen wordt vooral rekening gehouden door de opsplitsing in gevaarlijk en niet gevaarlijk afval, en binnen de categorie gevaarlijk met de verdere verdeling volgens gevarencategorie. De plaats van bestemming wordt in kaart gebracht door te analyseren hoeveel Vlaams afval in Vlaanderen zelf verwerkt wordt, hoeveel ervan geëxporteerd wordt naar de andere gewesten of naar het buitenland. Gevaarlijke afvalstoffen die gevat worden door verordening 259/93 over in- en uitvoer van afval worden mee in rekening genomen. Hiervoor baseren we ons niet op de meldingsgegevens, maar wel op de administratieve gegevens uit de transportformulieren zoals ze voor en na elk transport aan OVAM doorgezonden worden. Zo veel als mogelijk wordt gewerkt met tijdsreeksen, waaruit de evolutie doorheen de jaren kan gevolgd worden. Het eerste jaar waarvan we cijfers opnemen is 1992, het laatste jaar is Het is echter ons opzet deze publicatie als eerste in een reeks te beschouwen, waardoor de tijdsreeksen verder kunnen groeien van zodra de statistieken verzameld, berekend, gekeurd, betrouwbaar en stabiel bevonden zijn. Het is niet het opzet van deze publicatie om meer analyse te geven dan nodig is om de cijfers te begrijpen. De verklaringen of duidingen die verderop kunnen gevonden worden, dienen enkel als meta-data bij de cijfers en de grafieken. Toch kan een blik op de cijfers tot enkele opvallende conclusies leiden ; Eerste vaststelling ; Er wordt jaarlijks ongeveer 25 miljoen ton bedrijfsafval geproduceerd. De laatste jaren schijnt de totale productie van bedrijfsafvalstoffen te schommelen rond de 25 miljoen ton per jaar. Ook het officieuze, nog te bevestigen cijfer voor de productie van bedrijfsafvalstoffen in 2001 spreekt van 27 miljoen ton met een coëfficient van variatie van Toch zijn de verschillen jaar per jaar te klein om van een statistisch relevante stijging te kunnen spreken. In vergelijking met de eerste betrouwbare cijfers waarover OVAM beschikt, van 1992, kunnen we toch spreken van een toename van 11 miljoen ton op 9 jaar tijd. Een stijging van de totale afvalstoffenproductie hoeft niet steeds geïnterpreteerd worden als een éénduidige indicator voor een erger wordend afvalstoffenprobleem. Daarvoor is het nodig ook rekening te houden met de hoeveelheid afvalstoffen uit de primaire productie of consumptie van goederen of grondstoffen afkomstig is (primair afval), en hoeveel afval afkomstig is uit de verwerking van afvalstoffen (secundair 9

13 afval). Als een afvalstof een aantal keer van aard en samenstelling verandert door een reeks voorbehandelingsstappen vooraleer het definitief gerecycleerd wordt, dan kan dit een meerwaarde voor het milieu leveren. De totale afvalproductie neemt toe, maar de afvalstoffen worden deels gerecycleerd in plaats van integraal gestort. Om het cijfer goed te begrijpen moet men een analyse maken van de gemiddelde productie per bedrijf, de relatie met de economische groei, en de verdeling tussen primair en secundair afval. gemiddelde productie per bedrijf bedrijven werknemers en bedrijven >49 werknemers kg VRIND 2002 Tweede vaststelling ; de kleine bedrijven produceren samen meer dan de grote De gekende regel gaat niet op voor de productie van bedrijfsafvalstoffen. Vaak wordt gezegd dat 20 % van de bedrijven (de grootste) instaan voor 80% van de hinder. Voor de productie van bedrijfsafvalstoffen geldt echter dat 60% tot 70% van de totale productie veroorzaakt wordt door bedrijven met minder dan 50 werknemers. Dit zijn bedrijven die onder toepassing van bepaalde definities als KMO kunnen omschreven worden. De KKMO bedrijven, dus de hele kleine met minder dan 10 werknemers, staan in voor toch nog steeds 40 % van de totale productie. Dit is beduidend meer dan de totale productie van de bedrijven met 500 of meer werknemers. Uiteraard heeft dit zijn betekenis voor het beleid, en blijkt ook uit de afvalstoffenproductie dat Vlaanderen een KMO-land is. De aard van de afvalstoffen speelt ook een rol, zoals het onderscheid tussen gevaarlijk en niet gevaarlijk afval, of het aandeel van de zuivere fracties versus het ongesorteerd bedrijfsafval. 10

14 spreiding afvalproductie over bedrijfsgroottes 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% (1995) (1996) dimensie 9 dimensie 8 dimensie 7 dimensie 6 dimensie 5 dimensie 4 dimensie 3 dimensie 2 dimensie 1 Derde vaststelling ; ongeveer 4 % van het bedrijfsafval is gevaarlijk afval Doorheen de jaren schommelt het percentage gevaarlijk afval tussen de 3.5% en 4.5% van de totale productie van bedrijfsafvalstoffen. Dit komt neer op een productie in 2000 van ton ( ± 109 ton, 95 % BI). Toch geldt hier, nog meer dan voor andere karakteristieken, dat de kwalitatieve aspecten zoals de gevaarseigenschappen en de risico's voor mens en omgeving zwaarder kunnen doorwegen dan de louter kwantitatieve aspecten. Met ruime voorsprong produceert de afvalverwerkende industrie der grootste hoeveelheid gevaarlijk afval, met name bijna ton. Op de tweede plaats komt met ton de chemische industrie, verder van op respectabele afstand gevolgd door de ziekenhuizen, de groothandel, scheepvaart en ferro industrie. In relatieve verhoudingen (% gevaarlijk in relatie tot de totale productie) wordt het meeste gevaarlijk afval veroorzaakt door de fotografen en fotolaboratoria, de medische praktijken, de scheepvaart, de wasserijen, de ziekenhuizen en de raffinaderijen. Vierde vaststelling ; de handel en diensten zijn goed voor 13.3 % van het bedrijfsafval In het kader van de MIRA rapportering verfijnde OVAM zijn statistische methode voor de handel en de diensten. Dit werd mogelijk door een service die de ophalers van afvalstoffen voor hun klanten invoerden. Ongeveer vanaf 1999 begonnen de meeste grote ophaalbedrijven hun klanten te voorzien van voor-ingevulde meldingsformulieren. Hierdoor steeg de meldingsrespons, onder meer in de tertiaire en primaire sector die voorheen minder door de melding bereikt werd, waardoor ook voor deze sectoren een relevant cijfer kon berekend worden. 11

15 afvalproductie in industrie en handel/diensten 1000 ton DIM 1 DIM 2 DIM 3 DIM 4 DIM 5 DIM 6 DIM 7 DIM 8 DIM 9 handel en diensten industrie Vijfde vaststelling ; bedrijfsafval wordt meer en meer geconditioneerd en gerecycleerd De bestemming van bedrijfsafval verschuift meer en meer naar conditioneren. Onder deze term begrijpen we alle voorbereidende handelingen die op een afvalstof uitgevoerd worden vooraleer ze aan een verdere behandeling wordt onderworpen. verwerkingswijze 1992 storten 34% tijdelijk in opslag 2% conditioneren 23% verbranden 4% recycleren 37% 12

16 verwerkingswijze 2000 verbranden 4% gebruik sec. grondstof 23% storten 11% tijdelijk in opslag 2% conditioneren 28% recycleren 32% In 1992 omvatte de categorie recycleren ook alle verwerking die later als gebruik als secundaire grondstof zal worden aangeduid. In hoofdzaak gaat het hier om gebruik van afvalstoffen in de landbouw of in de bouw. Het recycleren en het conditioneren van afvalstoffen nemen doorheen de jaren toe ten nadele van het storten. Het verbranden van afval blijft procentueel schommelen rond de 4% toch neemt de absolute hoeveelheid bedrijfsafval dat verbrand wordt toe, omdat ook de totale productie van bedrijfsafval toeneemt. De keten tussen de oorspronkelijke productie van afvalstoffen en de uiteindelijke verwerking ervan wordt steeds langer. Wellicht is dit één van de redenen waarom we steeds meer afval meten. Afvalstoffen worden meer dan eenmaal gemeten via de melding. We meten dus geen massabalans maar we meten het aantal keren dat afval in de keten opduikt en bewerking ondergaat. Het is namelijk dit laatste cijfer dat we nodig hebben als we willen praten over de berekening van de benodigde capaciteit, een beeld van de afvalmarkt, de problematiek van de ruimtelijke inplanting en het nimby-effect, algemeen de hinderproblematiek en de impact op het leefmilieu In MIRA-S 2000 werd rond deze problematiek volgend verduidelijkend schema opgenomen 13

17 Bedrijf A 1000 ton afval Sorteren in bedrijf B -> 200 ton metaal, 400 ton inert; 400 overige Bedrijf B 200 ton metaal Recycleren in metaalproductiebedrijf C -> 10 ton recyclageresidu Bedrijf B 400 inert materiaal Recycleren in vermaalinstallatie D -> 20 ton recyclageresidu Bedrijf B 400 ton overige Verbranden in verbrandingsinstallatie E -> 50 ton verbrandingsassen Bedrijf C 10 ton recyclageresidu Storten op stortplaats F Bedrijf D 20 ton recyclageresidu Storten op stortplaats F Bedrijf E 50 ton assen Storten op stortplaats F Massabalans : 80 ton gestort 190 ton gerecycleerd tot metaal 380 ton gerecycleerd tot bouwmateriaal 350 ton verbrand 1000 ton initieel afval balans naar capaciteit : 1000 ton te sorteren B 200 ton te recycleren metaal C 400 ton te recycleren inert afval D 400 ton te verbranden overige E 10 ton te storten recyclageresidu s van metaal F 20 ton te storten recyclageresidu s van inert materiaal F 50 ton te storten restafval van verbranden F 2080 ton afval naar verwerkingscapaciteit, verspreid over 5 bedrijven Er is maar 1000 kg afval, toch moet het beleid rekening houden met 2080 kg afval Dezelfde trend naar meer en meer voorbehandeling of een langere behandelingsketen voor bedrijfsafvalstoffen kan ook vastgesteld worden als we een onderscheid maken tussen primair afval en secundair afval. Procentueel neemt de hoeveelheid secundair afval doorheen de jaren toe. 14

18 percentage secundair afval % 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, (1995) (1996) Zesde vaststelling ; er is veel meer bedrijfsafval dan huishoudelijk afval. huishoudelijk versus bedrijfsafval ton huishoudelijk afval bedrijfsafval De huishoudens produceren ongeveer 12 % van de totale hoeveelheid afval die in Vlaanderen wordt veroorzaakt. Indien in deze vergelijking ook de tertiaire sector betrokken wordt produceren de huishoudens slechts 10 % van de totale afvalberg. Toch is deze verhouding niet steeds terug te vinden in het belang dat aan huishoudelijk afval gegeven wordt, zowel in het beleid als in de publieke opinie. Huishoudelijk afval is meestal vrij ongevaarlijk en binnen het gehele plaatje slechts relatief belangrijk, het blijft wel afval waar iedereen mee geconfronteerd wordt, dat zeer zichtbaar wekelijks langs de kant van de weg gezet wordt, en waarvoor een grote doelgroep moet voor worden aangesproken. Bedrijfsafval komt in veel grotere 15

19 hoeveelheden vrij, maar bevat ook aanzienlijke fracties homogeen en zuiver materiaal, waarvoor eenvoudiger recyclagebestemmingen traditioneel reeds lang bestaan of te bedenken zijn. Dit uit zich onder meer ook in de cijfers over de bestemming die aan het afval gegeven wordt. Conditioneren en recyclage Huishoudens Verbranden storten Conditioneren en recyclage bedrijven Verbranden storten ,06 35,98 42,96 62,19 3,84 33, ,37 31,34 45,29 71,57 3,37 25, ,66 29,92 43,41 70,40 4,13 25, ,79 28,15 42, ,72 24,96 36, ,11 25,29 26,60 80,73 4,24 15, ,69 22,12 21,19 87,00 2,92 10, ,54 21,62 15,84 82,64 4,31 13, ,53 23,67 12,80 84,18 4,39 11,43 Cijfers vergelijken is een moeilijke opdracht. De cijfers voor verwerking van huishoudelijk afval worden traditioneel verdeeld over de noemers hergebruik, recyclage, composteren, verbranden en storten. Daarbij wordt niet de handeling zelf bedoeld, maar de aanduiding dat afval ingezameld wordt met het doel te hergebruiken of te recycleren Cijfers voor verwerking van bedrijfsafvalstoffen worden ingedeeld in tijdelijk in opslag, voorbehandeling, gebruik als secundaire grondstof, recycleren, verbranden en storten. In feite zijn alleen de categorieën verbranden, storten en overige goed vergelijkbaar. Toch blijkt ook daaruit dat de finale verwijdering als bestemming bij bedrijfsafval steeds minder belangrijk gebleven is dan bij huishoudelijk afval, maar dat bij deze laatste een ernstige inhaalbeweging te merken is. Verbranden is bij bedrijfsafval, in tegenstelling tot huishoudelijk afval, steeds in relatieve zin een marginale verwerkingswijze gebleven. 16

20 relatief belang verwerkingswijzen percent 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0, overig huishoudens storten huishoudens verbranden bedrijfs verbranden huishoudens overig bedrijfs storten bedrijfs Zevende vaststelling ; er wordt veel afval vervoerd over de gewestgrenzen Kton Verwerkt in (percentages) Vlaanderen Wallonië Brussel Buitenland TOTAAL ,50 88,9 3,7 1,8 5,5 Gevaarlijk afval 1.094,80 78,3 8,6 0,2 12,9 Niet gevaarlijk afval ,20 89,4 3,4 1,9 5,2 primair afval ,50 90,3 3,3 2 4,4 secundair afval 7.588,50 85,3 4,7 1,4 8,6 Bijna 90 % van het in Vlaanderen geproduceerd afval blijft voor zijn verwerking ook in Vlaanderen. Opvallend is echter dat gevaarlijk afval gemakkelijker een bestemming kan krijgen buiten het eigen gewest dan niet gevaarlijk afval, en ook dat afval van de afvalverwerkingssector sneller de gewestgrenzen zal overschrijden dan primair afval. In absolute cijfers wordt echter 1,1 miljoen ton Vlaams bedrijfsafval, met inbegrip van afval van de dienstensector, naar Wallonië gebracht voor verwerking, en 0.7 miljoen ton vindt een bestemming in het Brussels gewest. De cijfers wisselen nogal sterk naargelang de aard van de afvalstof. Wallonië is in absolute cijfers sterk in trek voor divers mineraal afval, gemengd afval, scheidingsresiduen, industrieel waterzuiveringsslib, houtafval en verhard of verglaasd afval. Brussel is sterk intrek voor bouw- en sloopafval, gemengd afval en schroot. 17

21 De redenen voor deze gewestgrensoverschrijdende transfers kunnen zeer divers zijn. Toch zal zeker ook de verwerkingskost mede een bepalende factor zijn. Een mechanisme waar onder meer binnen het kader van het samenwerkingsprotocol tussen de gewestministers van leefmilieu de nodige aandacht aan is besteed, heeft betrekking op de afvalstoffenheffingen. Traditioneel werden afvalheffingen gevestigd op afvalstoffen die gestort of verbrand werden, of op afvalstoffen die opgehaald werden met het doel ze te storten of te verbranden buiten het gewest. Heffingen werden echter niet gevestigd op afvalstoffen die opgehaald werden met het oog op conditioneren of voorbehandelen, ook al is de verdere behandeling eventueel storten of verbranden. Veel gemengd bedrijfsafval wordt daarom naar Wallonië gebracht voor conditionering, waarna het Waals afval werd en verder zonder heffingen verbrand of gestort kon worden. In 1999 bedroeg de uitvoer van ongesorteerd Vlaams bedrijfsafval voor conditionering in Wallonië ton. Intussen werd de wetgeving aangepast en kan ook heffing gevestigd worden op afval dat buiten het gewest geconditioneerd wordt en verder gestort of verbrand wordt. Achtste vaststelling ; Vlaanderen exporteert en importeert veel afval Tot voorheen luidde deze stelling ; Vlaanderen exporteert meer afval dan het importeert. Deze trend is echter omgebogen en export en import van afval houden elkaar intussen in evenwicht. Meer opvallend dan deze stelling is echter de aangehouden groei van zowel import als export. Op jaarbasis lijkt de uitvoer van afvalstoffen sinds 2000 enigszins te stabiliseren, waar de invoer nog steeds lineair toeneemt met zowat 30% per jaar. Verklaringen zijn moeilijker te vinden. Ze kunnen liggen in een voortschrijdende mondialisering van de afvalmarkt, een groeiend succes van Vlaamse afvalverwerkers die zich op een internationale of een wereldmarkt richten, zoals Umicore of Campine, een groeiend belang van specifieke stromen zoals grond uit saneringswerken of dierlijk afval, aanzienlijke schommelingen als gevolg van de opeenvolgende voedselcrises, invoer en uitvoer in kiloton invoer (kton) uitvoer (kton)

22 De grootste stromen zijn terug te vinden bij de afvalverwerkende industrie, de houtnijverheid, de chemische sector, de metallurgie en de intercommunales die GFT exporteren De meest verscheepte afvalstoffen zijn de non ferro afvalstoffen, de afgewerkte olie, de solventen, het rioolslib, het GFT, de verbrandingsassen Afval wordt vooral ingevoerd voor recyclage, terwijl de export een meer gedifferentieerd beeld geeft waarbij naast recyclage ook voorbehandeling en verbranding een belangrijke rol spelen. INVOER ; verwerking in 2002 ST 2% VB 3% CD 6% RC 89% UITVOER ; verwerking in 2002 ST 0% VB 20% CD 13% RC 67% Negende vaststelling ; productie van afvalstoffen in Vlaanderen, top sectoren De cijfers in de publicatie staan toe diverse top-tiens op te maken van grootste producent, grootste producent van gevaarlijk afval, grootste productie per afvalsoort De waarde van dergelijke top-tiens is uiteraard relatief, want ze moet geconfronteerd worden met vele andere factoren die elk op zich een effect hebben op de milieuimpact. De volledige tabellen zijn te vinden achteraan deze publicatie. 19

_ÉÇêáàÑë~Ñî~äëíçÑÑÉå `áàñéêë=éå=íêéåçë=îççê éêççìåíáéi=îéêïéêâáåö

_ÉÇêáàÑë~Ñî~äëíçÑÑÉå `áàñéêë=éå=íêéåçë=îççê éêççìåíáéi=îéêïéêâáåö _ÉÇêáàÑë~Ñî~äëíçÑÑÉå `áàñéêë=éå=íêéåçë=îççê éêççìåíáéi=îéêïéêâáåö Samen maken we morgen mooier. Documentbeschrijving 1. Titel publicatie Bedrijfsafvalstoffen. Cijfers en trends voor productie, verwerking,

Nadere informatie

Waarom wordt ook deze toepassing niet definitief. Vraag nr. 19 van 20 oktober 1999 van de heer JOHAN MALCORPS

Waarom wordt ook deze toepassing niet definitief. Vraag nr. 19 van 20 oktober 1999 van de heer JOHAN MALCORPS Vraag nr. 19 van 20 oktober 1999 van de heer JOHAN MALCORPS Afvalolie Verwerking 1. In antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 2 1 van 7 oktober 1997 aan de toenmalige minister bevoegd voor Leefmilieu

Nadere informatie

Vlaamse bedrijven produceren minder afval en sorteren voortaan ook pmd

Vlaamse bedrijven produceren minder afval en sorteren voortaan ook pmd Persmededeling JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Dinsdag 13 november 2012 Vlaamse bedrijven produceren minder afval en sorteren voortaan ook pmd Vlaams minister van Leefmilieu

Nadere informatie

INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVAL DAT VERGELIJKBAAR IS MET HUISHOUDELIJK AFVAL

INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVAL DAT VERGELIJKBAAR IS MET HUISHOUDELIJK AFVAL INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVAL DAT VERGELIJKBAAR IS MET HUISHOUDELIJK AFVAL GRATIS Infolijn: 0800 90 441 Geachte ondernemer De gemeente waar u gevestigd bent, heeft beslist om over te schakelen op een DIFTAR-inzameling

Nadere informatie

Bedrijfsafvalstoffen productiejaar (uitgave 2012)

Bedrijfsafvalstoffen productiejaar (uitgave 2012) Bedrijfsafvalstoffen productiejaar 2004-2010 (uitgave 2012) Bedrijfsafvalstoffen productiejaar 2004-2010 (uitgave 2012) Documentbeschrijving 1. Titel publicatie Bedrijfsafvalstoffen productiejaar 2004-2010

Nadere informatie

OVERZICHT EURALCODES VAN TE ACCEPTEREN AFVALSTOFFEN METABEL B.V.

OVERZICHT EURALCODES VAN TE ACCEPTEREN AFVALSTOFFEN METABEL B.V. OVERZICHT EURALCODES VAN TE ACCEPTEREN AFVALSTOFFEN METABEL B.V. 02 AFVAL VAN LANDBOUW, TUINBOUW, AQUACULTUUR, BOSBOUW, JACHT EN VISSERIJ EN DE VOEDINGSBEREIDING EN -VERWERKING 02 01 afval van landbouw,

Nadere informatie

74% van het Vlaamse bedrijfsafval krijgt tweede leven

74% van het Vlaamse bedrijfsafval krijgt tweede leven Mechelen, 11 juni 214 74% van het Vlaamse bedrijfsafval krijgt tweede leven Nieuwe studie zet economisch effect en belang van de afval- en materialensector in de verf De Vlaamse bedrijven produceerden

Nadere informatie

Inhoudsopgave VOORWOORD 9

Inhoudsopgave VOORWOORD 9 Inhoudsopgave VOORWOORD 9 HOOFDSTUK I OVERZICHT VAN DE WETGEVING 11 1. Het Afvalstoffendecreet 11 1.1. Algemeen 11 1.2. Verbodsbepalingen 12 1.3. Gebodsbepalingen 12 2. Het Milieuvergunningsdecreet en

Nadere informatie

Fotografische films. Omschrijving

Fotografische films. Omschrijving Fotografische films Omschrijving Fotografische afvalstoffen komen vrij in verschillende sectoren. Deze kunnen ruwweg onderverdeeld worden in 3 types: Ontwikkellaboratoria; Medische sector: o.a. ziekenhuizen,

Nadere informatie

Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten,

Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten, PERSCOMMUNIQUÉ 2014-07-18 Links BelgoStat On-line Algemene informatie Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten, 1995-2011. De drie Gewesten en de Nationale Bank van

Nadere informatie

TL-buizen en -armaturen

TL-buizen en -armaturen TL-buizen en -armaturen Omschrijving Kwikdamp-verlichtingselementen kunnen opgesplitst worden in twee fracties: - Armaturen; - Lampen. De verwerking van kwikdamp-verlichtingselementen houdt risico s in

Nadere informatie

Individueel afvalpreventie- en beheerplan voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten

Individueel afvalpreventie- en beheerplan voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten Individueel afvalpreventie- en beheerplan voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten Het plan dient ingediend te worden in het Frans of in het Nederlands. De gegevens worden opgenomen in het

Nadere informatie

REGIONS FOR R4R RECYCLING. Janna Vandecruys OVAM 03/06/2014

REGIONS FOR R4R RECYCLING. Janna Vandecruys OVAM 03/06/2014 REGIONS FOR R4R RECYCLING Janna Vandecruys OVAM 03/06/2014 R4R = INTERREG IV C project Interregionale samenwerking binnen Europa Uitwisseling van ervaringen Doel: effectiviteit regionale beleid verbeteren

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 22 juli 2011 (25.07) (OR. en) 13097/11 E V 626 E T 170

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 22 juli 2011 (25.07) (OR. en) 13097/11 E V 626 E T 170 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 22 juli 2011 (25.07) (OR. en) 13097/11 E V 626 E T 170 I GEKOME DOCUME T van: de Europese Commissie ingekomen: 15 juli 2011 aan: het secretariaat-generaal van de Raad

Nadere informatie

1 Handleiding voor het invoeren van de afvalstoffenmelding via het IMJVinternetloket

1 Handleiding voor het invoeren van de afvalstoffenmelding via het IMJVinternetloket 1 Handleiding voor het invoeren van de afvalstoffenmelding via het IMJVinternetloket 1.1 Voor wie is deze handleiding? Deze handleiding is bedoeld voor de bedrijven en organisaties die enkel een afvalstoffenmelding

Nadere informatie

VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP. VLAREMA sorteerverplichtingen Actie AEEA en TL-lampen Zaubeek 5 juni 2014

VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP. VLAREMA sorteerverplichtingen Actie AEEA en TL-lampen Zaubeek 5 juni 2014 VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP VLAREMA sorteerverplichtingen Actie AEEA en TL-lampen Zaubeek 5 juni 2014 Status VLAREMA Situatieschets VLAREMA scenario: 18 afvalstromen actie: TL-lampen en AEEA (E-schroot)

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Afvalstoffenfiche Toepassing

Gebruikershandleiding Afvalstoffenfiche Toepassing Gebruikershandleiding Afvalstoffenfiche Toepassing Gebruikershandleiding Afvalstoffenfichetoepassing Documentbeschrijving 1. Titel publicatie Gebruikershandleiding Afvalstoffenfiche-toepassing 2. Verantwoordelijke

Nadere informatie

OOK BEDRIJVEN MOETEN SORTEREN

OOK BEDRIJVEN MOETEN SORTEREN OOK BEDRIJVEN MOETEN SORTEREN 1 VLAREMA Bedrijven moeten afval- en materiaalstromen sorteren Voor KMO s gelden dezelfde preventive- en recyclageinspanningen als voor huishoudens Scheiding aan de bron resulteert

Nadere informatie

Sectorplan 24 PCB-houdende afvalstoffen

Sectorplan 24 PCB-houdende afvalstoffen Sectorplan 24 PCB-houdende afvalstoffen 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalfracties PCB-bevattende apparaten en PCB-houdende olie 2. Belangrijkste bronnen Elektriciteitsbedrijven en industrie

Nadere informatie

Vier werknemers op tien krijgen opleiding en vorming

Vier werknemers op tien krijgen opleiding en vorming ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 13 september 2007 Vier werknemers op tien krijgen opleiding en vorming Vormingsinspanningen van Belgische ondernemingen in 2005 62,5%

Nadere informatie

Code van goede praktijk voor keuringsinstellingen die keuringen uitvoeren van kwaliteitsborgingssystemen

Code van goede praktijk voor keuringsinstellingen die keuringen uitvoeren van kwaliteitsborgingssystemen Code van goede praktijk voor keuringsinstellingen die keuringen uitvoeren van kwaliteitsborgingssystemen van inzamelaars, afvalstoffenhandelaars of makelaars conform art. 6.1.1.5. van het VLAREMA Code

Nadere informatie

sectorplan 2 Procesafhankelijk industrieel afval

sectorplan 2 Procesafhankelijk industrieel afval sectorplan Procesafhankelijk industrieel afval 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalstoffen Resten van oliehoudende zaden, plantaardig afval, hoogovenslakken, grondtarra.. Belangrijkste bronnen

Nadere informatie

Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013

Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013 Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013 Verschillende factoren bepalen het aantal arbeidsongevallen. Sommige van die factoren zijn meetbaar. Denken we daarbij

Nadere informatie

30.4.2004 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 158/ 43 BEHEER AFVALSTOFFEN

30.4.2004 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 158/ 43 BEHEER AFVALSTOFFEN 30.4.2004 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 158/ 43 BEHEER AFVALSTOFFEN Deel 1 Verwijdering en nuttige toepassing overeenkomstig artikel 7, lid 2 BIJLAGE V De volgende verwijderings- en nuttige

Nadere informatie

Rapport. Rapportage Bijzondere Bijstand 2013

Rapport. Rapportage Bijzondere Bijstand 2013 w Rapport Rapportage Bijzondere Bijstand 2013 T.J. Slager en J. Weidum 14 november 2014 Samenvatting In 2013 is er in totaal 374 miljoen euro door gemeenten uitgegeven aan bijzondere bijstand. Het gaat

Nadere informatie

Beheersorganisme voor de aanvaardingsplicht gebruikte olie

Beheersorganisme voor de aanvaardingsplicht gebruikte olie Beheersorganisme voor de aanvaardingsplicht gebruikte olie Inhoudstafel 1. Juridische achtergrond 2. Werking van VALORLUB 3. Doelstellingen van VALORLUB 4. Deelnemers 5. Operatoren 6. Contact 2 Juridische

Nadere informatie

Overzicht te accepteren euralcode s 1 / 9

Overzicht te accepteren euralcode s 1 / 9 Overzicht te accepteren euralcode s 1 / 9 Overzicht te accepteren euralcode s. euralcode en omschrijving Op- en verslag / verwerken 02 AFVAL VAN LANDBOUW, TUINBOUW, AQUACULTUUR, BOSBOUW, JACHT EN VISSERIJ

Nadere informatie

Aanvraag van het verlaagde tarief van de milieuheffing

Aanvraag van het verlaagde tarief van de milieuheffing Aanvraag van het verlaagde tarief van de milieuheffing Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij Afdeling Bodembeheer Stationsstraat 110, 2800 MECHELEN Tel. 015 284 284 Fax 015 284 275 Website: www.ovam.be

Nadere informatie

7 Afvalbeheerscenario s

7 Afvalbeheerscenario s 7 Afvalbeheerscenario s 7.1 Inleiding Om het toekomstig afvalstoffenbeleid te kunnen formuleren en uitvoeren, is het noodzakelijk dat inzicht bestaat in het te verwachten afvalaanbod en afvalbeheer in

Nadere informatie

2. METHODOLOGISCHE AANPASSINGEN

2. METHODOLOGISCHE AANPASSINGEN Integrale versie 2. METHODOLOGISCHE AANPASSINGEN In vergelijking met de vorig jaar gepubliceerde reeksen 2 over de kapitaalgoederenvoorraad (KGV) en de afschrijvingen zijn er drie methodologische aanpassingen

Nadere informatie

Via een antwoord op de volgende vraag wens ik een beter zicht te krijgen op de Vlaamse export naar de VS en Canada.

Via een antwoord op de volgende vraag wens ik een beter zicht te krijgen op de Vlaamse export naar de VS en Canada. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 338 van GÜLER TURAN datum: 8 juni 2016 aan GEERT BOURGEOIS MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED Export naar de

Nadere informatie

We illustreren deze werkwijze opnieuw a.h.v. de steekproef van de geboortegewichten

We illustreren deze werkwijze opnieuw a.h.v. de steekproef van de geboortegewichten Hoofdstuk 8 Betrouwbaarheidsintervallen In het vorige hoofdstuk lieten we zien hoe het mogelijk is om over een ongekende karakteristiek van een populatie hypothesen te formuleren. Een andere manier van

Nadere informatie

Selectief slopen. en ontmantelen van gebouwen

Selectief slopen. en ontmantelen van gebouwen Selectief slopen en ontmantelen van gebouwen Inhoud Waarom selectief slopen en ontmantelen? 3 Doordacht materialenbeleid 4 Ketenbeheer in de bouw 7 Handhaving 9 Documenten 10 Voor meer informatie 11.2

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen 2015-02-17 Links: Publicatie BelgoStat Online Algemene informatie Broos herstel in 2013 na krimp in 2012 in Brussel en Wallonië; verdere groeivertraging in 2013 in

Nadere informatie

Statistiek: Spreiding en dispersie 6/12/2013. dr. Brenda Casteleyn

Statistiek: Spreiding en dispersie 6/12/2013. dr. Brenda Casteleyn Statistiek: Spreiding en dispersie 6/12/2013 dr. Brenda Casteleyn dr. Brenda Casteleyn www.keu6.be Page 2 1. Theorie Met spreiding willen we in één getal uitdrukken hoe verspreid de gegevens zijn: in hoeveel

Nadere informatie

Rapportage bijzondere bijstand 2014

Rapportage bijzondere bijstand 2014 Rapport Rapportage bijzondere bijstand 2014 Vinodh Lalta Thomas Slager 30 oktober 2015 CBS Den Haag Henri Faasdreef 312 2492 JP Den Haag Postbus 24500 2490 HA Den Haag +31 70 337 38 00 www.cbs.nl projectnummer

Nadere informatie

HOOFDSTUK VII REGRESSIE ANALYSE

HOOFDSTUK VII REGRESSIE ANALYSE HOOFDSTUK VII REGRESSIE ANALYSE 1 DOEL VAN REGRESSIE ANALYSE De relatie te bestuderen tussen een response variabele en een verzameling verklarende variabelen 1. LINEAIRE REGRESSIE Veronderstel dat gegevens

Nadere informatie

Energiebesparing koffieverpakkingen

Energiebesparing koffieverpakkingen Op CE Delft CE lossingen Delft voor Oplossingen milieu, econom voor ie milieu, en technolog economie ie en technologie Oude Delft 180 Oude Delft 180 2611 HH Delft 2611 HH Delft tel: tel: 015 015 2 150

Nadere informatie

RICHTLIJN BIJ HET OPSTELLEN VAN EEN WERKPLAN

RICHTLIJN BIJ HET OPSTELLEN VAN EEN WERKPLAN Pagina : 1 van 6 RICHTLIJN BIJ HET OPSTELLEN VAN EEN WERKPLAN Inhoudsopgave 1. Doel en toepassingsgebied 2. Principes 3. Indienen van een werkplan 4. Inhoud van het werkplan 4.1. Een duidelijke en overzichtelijke

Nadere informatie

Schatting van de bedrijfsafvalstoffenproductie door de tertiaire sector en andere doelgroepen

Schatting van de bedrijfsafvalstoffenproductie door de tertiaire sector en andere doelgroepen Schatting van de bedrijfsafvalstoffenproductie door de tertiaire sector en andere doelgroepen Koen Smeets Afvalstoffenbeheer OVAM Studie uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij, MIRA MIRA/2002/01

Nadere informatie

INTEGRAAL MILIEUJAARVERSLAG

INTEGRAAL MILIEUJAARVERSLAG / handleiding imjv INTEGRAAL MILIEUJAARVERSLAG Handleiding deel Grondstoffen publicatiedatum / 1.02.2016 http://imjv.milieuinfo.be INHOUD 1 Wie moet rapporteren?... 3 2 Wat moet gerapporteerd worden?...

Nadere informatie

Ondersteuningsproject bij de uitvoering van de reemonitoring in het Zoniënwoud

Ondersteuningsproject bij de uitvoering van de reemonitoring in het Zoniënwoud Ondersteuningsproject bij de uitvoering van de reemonitoring in het Zoniënwoud Periode 2008-2013 Céline Malengreaux, Jan Vercammen, Alain Licoppe, Frank Huysentruyt, Jim Casaer Dankwoord Het uitvoeren

Nadere informatie

Fotografisch afval. Omschrijving

Fotografisch afval. Omschrijving Fotografisch afval Omschrijving Fotografische afvalstoffen komen vrij in verschillende sectoren. Deze kunnen ruwweg onderverdeeld worden in 3 types: Ontwikkellaboratoria; Medische sector: o.a. ziekenhuizen,

Nadere informatie

Sectorplan 2 Procesafhankelijk industrieel afval

Sectorplan 2 Procesafhankelijk industrieel afval Sectorplan 2 Procesafhankelijk industrieel afval 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalstoffen Resten van oliehoudende zaden, plantaardig afval, hoogovenslakken, grondtarra. 2. Belangrijkste bronnen

Nadere informatie

Structurele ondernemingsstatistieken

Structurele ondernemingsstatistieken 1 Structurele ondernemingsstatistieken - Analyse Structurele ondernemingsstatistieken Een beeld van de structuur van de Belgische economie in 2012 en de mogelijkheden van deze databron De jaarlijkse structurele

Nadere informatie

Sectorplan 19 Kunststofafval

Sectorplan 19 Kunststofafval Sectorplan 19 Kunststofafval 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalstoffen Kunststofverpakkingen, land- en tuinbouwfolies, industrieel productieafval, (kunststof) autoafval, PVC 2. Belangrijkste

Nadere informatie

21. OPHALING VAN HUISHOUDELIJK CHEMISCH AFVAL

21. OPHALING VAN HUISHOUDELIJK CHEMISCH AFVAL 21. OPHALING VAN HUISHOUDELIJK CHEMISCH AFVAL 1.Definitie Onder huishoudelijk chemisch afval verstaan we al het afval afkomstig van de normale activiteiten van gezinnen dat, door zijn aard en zijn samenstelling,

Nadere informatie

Ontheffing tot het opstellen van een MER

Ontheffing tot het opstellen van een MER Vlaamse overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid, Dienst Mer Koning Albert II-laan 20, bus 8 1000 BRUSSEL Tel: 02/553.80.79 fax: 02/553.80.75 Ontheffing

Nadere informatie

Beheer van medische afvalstoffen van de thuisverpleging

Beheer van medische afvalstoffen van de thuisverpleging Beheer van medische afvalstoffen van de thuisverpleging Beleidsmedewerker medische afvalstoffen OVAM, Dienst Ketenbeheer, Afdeling Afvalstoffen en Materialenbeheer Oostende Welke afvalstoffen ontstaan

Nadere informatie

Inzameling en verwerking van vlakglas

Inzameling en verwerking van vlakglas Inzameling en verwerking van vlakglas Vlaanderen gebruikt en verbruikt heel wat materialen, grondstoffen en energie. In tijden van toenemende schaarste dringt de vraag zich op hoe we ze zo efficiënt mogelijk

Nadere informatie

sectorplan 3 Restafval van handel, diensten en overheden

sectorplan 3 Restafval van handel, diensten en overheden sectorplan Restafval van handel, diensten en overheden 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalfracties Organisch afval, papier/karton, kunststoffen 2. Belangrijkste bronnen HDO-sectoren. Aanbod in

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot erkenning-/registratievoorwaarden van opslagbedrijven van dierlijke bijproducten en afgeleide producten die niet

Nadere informatie

Grondstof voor een beter milieu

Grondstof voor een beter milieu Afval is Grondstof voor een beter milieu ISO-14001 Haal meer uit afval Gescheiden inzameling De Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) zorgt voor het inzamelen van het huishoudelijk afval in Gooi en Vechtstreek.

Nadere informatie

Klantonderzoek: statistiek!

Klantonderzoek: statistiek! Klantonderzoek: statistiek! Statistiek bij klantonderzoek Om de resultaten van klantonderzoek juist te interpreteren is het belangrijk de juiste analyses uit te voeren. Vaak worden de mogelijkheden van

Nadere informatie

WIST U DAT U PREMIES KAN KRIJGEN VOOR VERPAKKINGS- AFVAL?

WIST U DAT U PREMIES KAN KRIJGEN VOOR VERPAKKINGS- AFVAL? WIST U DAT U PREMIES KAN KRIJGEN VOOR VERPAKKINGS- AFVAL? WEET U DAT UW VERPAKKINGSAFVAL GELD WAARD IS? TE MOOI OM WAAR TE ZIJN? LEES SNEL VERDER! Afval is in vele sectoren een onvermijdelijk gevolg van

Nadere informatie

Sectorplan 29 Batterijen

Sectorplan 29 Batterijen Sectorplan 29 Batterijen 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalstoffen Alkaline batterijen, zinkbruinsteen batterijen, oplaadbare nikkel cadmium batterijen, kwikoxide batterijen, zilveroxide batterijen,

Nadere informatie

Afvalstoffenwetgeving en milieufraude enkele aanknopingspunten. CPS-studiedag Underground Economy 13 maart 2014

Afvalstoffenwetgeving en milieufraude enkele aanknopingspunten. CPS-studiedag Underground Economy 13 maart 2014 Afvalstoffenwetgeving en milieufraude enkele aanknopingspunten CPS-studiedag Underground Economy 13 maart 2014 De case De onderaannemer breekt een hal af, de asbestplaten verdwijnen. Vragen: waar is het

Nadere informatie

Belgen doen het slimmer en goedkoper Wat is de toverformule van Vlaanderen?

Belgen doen het slimmer en goedkoper Wat is de toverformule van Vlaanderen? 1 Belgen doen het slimmer en goedkoper Wat is de toverformule van Vlaanderen? Danny Wille Ingenieur - OVAM Inhoud 2 Inleiding; Vlaams afvalstoffenbeleid; Statistieken Vlaanderen-Nederland; diftar in het

Nadere informatie

5. Discussie. 5.1 Informatieve waarde van de basisgegevens

5. Discussie. 5.1 Informatieve waarde van de basisgegevens 5. 5.1 Informatieve waarde van de basisgegevens Relevante conclusies voor het beleid zijn pas mogelijk als de basisgegevens waaruit de samengestelde indicator berekend werd voldoende recent zijn. In deze

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 16 januari 2017

PERSBERICHT Brussel, 16 januari 2017 PERSBERICHT Brussel, 16 januari 2017 Geharmoniseerde consumptieprijsindex - december 2016 o De Belgische inflatie volgens de Europees geharmoniseerde consumptieprijsindex bedraagt in december 2,2% ten

Nadere informatie

Verlaging van afvalstoffenheffing door uitvoering van de Raamovereenkomst verpakkingen

Verlaging van afvalstoffenheffing door uitvoering van de Raamovereenkomst verpakkingen Bijlage Verlaging van afvalstoffenheffing door uitvoering van de Raamovereenkomst verpakkingen mei 2009 Pagina 1 van 7 Samenvatting In deze bijlage wordt inzicht gegeven in de mate waarin als gevolg van

Nadere informatie

Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten -

Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten - ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 14 mei 2008 Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in 2007 - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten - In 2007 Zijn 4,38 miljoen in

Nadere informatie

VOETAFDRUK CONFORM DE CO 2 PRESTATIELADDER

VOETAFDRUK CONFORM DE CO 2 PRESTATIELADDER CO 2 VOETAFDRUK 2011 SHANKS NEDERLAND BV VOETAFDRUK CONFORM DE CO 2 PRESTATIELADDER R A P P O R T S N L _ C O 2 _ 2 0 1 1 D. D. 2 0 A P R I L 2 0 1 2 INHOUD INLEIDING...1 CO 2 VOETAFDRUK 2010 SHANKS NEDERLAND

Nadere informatie

1. CO2-uitstoot Nederland

1. CO2-uitstoot Nederland 1. CO-uitstoot Nederland 1. CO-uitstoot globaal 1.1 Inleiding In het Handboek Monitoring broeikasgasemissies en hernieuwbare energie lokale overheden wordt beschreven hoe de broeikasgasemissies van gemeenten

Nadere informatie

Economie. De conjunctuur

Economie. De conjunctuur Economie De conjunctuur De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie. De informatie wordt conform de wet verspreid, meer bepaald voor wat betreft

Nadere informatie

Ketenanalyse Afval in project "Nobelweg te Amsterdam"

Ketenanalyse Afval in project Nobelweg te Amsterdam Ketenanalyse Afval in project "Nobelweg te Amsterdam" 4.A.1_2 Ketenanalyse afval in project "Nobelweg te Amsterdam" 1/16 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten Van

Nadere informatie

IVAREM is de Intergemeentelijke Vereniging voor duurzaam Afvalbeheer in de regio Mechelen.

IVAREM is de Intergemeentelijke Vereniging voor duurzaam Afvalbeheer in de regio Mechelen. TOELICHTING AFVALCIJFERS IVAREM 2015 ALGEMEEN IVAREM is de Intergemeentelijke Vereniging voor duurzaam Afvalbeheer in de regio Mechelen. Het is haar doelstelling om een vooruitstrevend duurzaam en integraal

Nadere informatie

Belgisch Staatsblad d.d VLAAMSE OVERHEID

Belgisch Staatsblad d.d VLAAMSE OVERHEID VLAAMSE OVERHEID N. 2007 408 [C 2007/35010] 8 DECEMBER 2006. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams

Nadere informatie

houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013

houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013 stuk ingediend op 1752 (2012-2013) Nr. 2 15 november 2012 (2012-2013) Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013 Amendementen Stukken in het dossier: 1752 (2012-2013)

Nadere informatie

Digitale (r)evolutie in België anno 2009

Digitale (r)evolutie in België anno 2009 ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 9 februari Digitale (r)evolutie in België anno 9 De digitale revolutie zet zich steeds verder door in België: 71% van de huishoudens in

Nadere informatie

21.05.2008 Nr 3206 I. ECONOMIE EN FINANCIEN. Conjunctuurindicatoren

21.05.2008 Nr 3206 I. ECONOMIE EN FINANCIEN. Conjunctuurindicatoren 21.05.2008 Nr 3206 I. ECONOMIE EN FINANCIEN Conjunctuurindicatoren Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Afzetprijsindexen (basis 2000 = 100) September tot oktober 2007... 6 Indexen van

Nadere informatie

Gesubsidieerd zaken doen in Duitsland. Effecten van NIOF subsidies en een nadere analyse van het vermarkten van producten binnen dat kader

Gesubsidieerd zaken doen in Duitsland. Effecten van NIOF subsidies en een nadere analyse van het vermarkten van producten binnen dat kader Gesubsidieerd zaken doen in Duitsland Effecten van NIOF subsidies en een nadere analyse van het vermarkten van producten binnen dat kader Inhoudsopgave 1. Inleiding 3. Analyse 3 3. Inzicht in Noord-Nederlandse

Nadere informatie

Trendbarometer hotels 2012 Finaal rapport

Trendbarometer hotels 2012 Finaal rapport Trendbarometer hotels 2012 Finaal rapport Trendbarometer hotels 2012 Inlichtingen Dagmar.Germonprez@toerismevlaanderen.be Tel +32 (0)2 504 25 15 Verantwoordelijke uitgever: Peter De Wilde - Toerisme Vlaanderen

Nadere informatie

MBO. Briefadvies MBO. Datum

MBO. Briefadvies MBO. Datum Briefadvies MBO afgewerktee olie Briefadvies MBO afgewerkte olie Datum van goedkeuring Volgnummer Coördinator + e-mailadres 22 november 2012 2012 78 Francis Noyen, francis.noyen@minaraad.be Co-auteur +

Nadere informatie

Vervuilingsonderzoek glas 2014. in opdracht van Nedvang

Vervuilingsonderzoek glas 2014. in opdracht van Nedvang Vervuilingsonderzoek glas 2014 in opdracht van Nedvang Doss. no. : 14A543 Tilburg, 27 juni 2014 Vervuilingsonderzoek glas 2014 in opdracht van Nedvang Bureau Milieu & Werk BV Kraaivenstraat 21-15 Postbus

Nadere informatie

Kringloopbedrijf n Roondgaank Nijverheidsstraat 19 17a 7461 AD Rijssen

Kringloopbedrijf n Roondgaank Nijverheidsstraat 19 17a 7461 AD Rijssen Kringloopbedrijf n Roondgaank Nijverheidsstraat 19 17a 7461 AD Rijssen Maatschappelijke functie Inboedelservice Inleveren/ophalen goederen Ruim gevulde winkel Afvalbrengpunt Kringloopbedrijf n Roondgaank

Nadere informatie

23 DECEMBER 2011. - Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen

23 DECEMBER 2011. - Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen 23 DECEMBER 2011. - Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen Afdeling 3. - Huishoudelijke afvalstoffen (in werking sinds 1 juni 2012) Art. 26. Elke gemeente draagt

Nadere informatie

RAPPORT SORTEERANALYSE OP ZWERFVUIL STUDIE LDC-2

RAPPORT SORTEERANALYSE OP ZWERFVUIL STUDIE LDC-2 / 9 RAPPORT STUDIE Opdrachtgever: ILvA Zuid III Industrielaan 2 9320 Aalst (Erembodegem) Auteur: Eva DE WAEL 2 / 9 INHOUDSOPGAVE. INLEIDING... 3.. PROJECTGEGEVENS... 3.2. DOEL VAN DE STUDIE... 3 2. MATERIAAL

Nadere informatie

Nieuwe IPPC-installaties vanaf januari 2013

Nieuwe IPPC-installaties vanaf januari 2013 Nieuwe IPPC-installaties vanaf januari 2013 Kenniscentrum InfoMil Bianca Schijven Opbouw IPPC-installatie Nieuwe categorieën Wat betekent voor omgevingsvergunning Enkele casussen 2 IPPC-installatie Definitie

Nadere informatie

Technische specificaties voor een dienstencontract voor het verwijderen van afval

Technische specificaties voor een dienstencontract voor het verwijderen van afval EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE-GENERAL JOINT RESEARCH CENTRE Directorate D - Institute for Reference Materials and Measurements Site management Technische specificaties voor een dienstencontract voor

Nadere informatie

SLOOPINVENTARIS AFVALSTOFFEN

SLOOPINVENTARIS AFVALSTOFFEN VCB-GB-CASO-OVAM Informatiedagen Openbare Besturen & Studiebureaus SLOOPINVENTARIS AFVALSTOFFEN AANSPRAKELIJKHEID EN HANDHAVING ERWIN VANLAERE HOOFDADVISEUR VLAAMSE CONFEDERATIE BOUW 1 Sloopinventaris

Nadere informatie

Beheer van afvalstoffen

Beheer van afvalstoffen 1 DOEL... 2 2 TOEPASSINGSGEBIED... 2 3 DEFINITIES... 2 4 VERWIJZINGEN... 3 5 UITGANGSPUNTEN... 4 6 VERANTWOORELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN... 4 6.1 Klassieke afvalstromen... 4 6.2 Projectgebonden afvalstromen:...

Nadere informatie

1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft.

1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft. ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 8 november 2006 1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft.

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 Positieve arbeidsmarktevoluties in het derde kwartaal van 2015 De werkgelegenheidsgraad bij de 20- tot 64-jarigen bedroeg in het derde kwartaal van 2015 67,4% en steeg

Nadere informatie

4. Resultaten. 4.1 Levensverwachting naar geslacht en opleidingsniveau

4. Resultaten. 4.1 Levensverwachting naar geslacht en opleidingsniveau 4. Het doel van deze studie is de verschillen in gezondheidsverwachting naar een socio-economisch gradiënt, met name naar het hoogst bereikte diploma, te beschrijven. Specifieke gegevens in enkel mortaliteit

Nadere informatie

Sectoranalyse Horeca 2014

Sectoranalyse Horeca 2014 HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Sectoranalyse Horeca 2014 Ondernemingen Faillissementen Oprichtingen en schrappingen Omzet en investeringen 2014 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 5 december 2014

PERSBERICHT Brussel, 5 december 2014 01/2010 05/2010 09/2010 01/2011 05/2011 09/2011 01/2012 05/2012 09/2012 01/2013 05/2013 09/2013 01/2014 05/2014 09/2014 Inflatie (%) PERSBERICHT Brussel, 5 december 2014 Geharmoniseerde consumptieprijsindex

Nadere informatie

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010 ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010 Meer personen op de arbeidsmarkt in de eerste helft van 2010. - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, 2 de

Nadere informatie

Technische fiche activiteit TRA ACT 125 versie n 2 11/06/2015

Technische fiche activiteit TRA ACT 125 versie n 2 11/06/2015 Korte omschrijving Fabrikant meststoffen dierlijke bijproducten Beschrijving Code Plaats Fabrikant PL43 Activiteit Vervaardiging AC39 Product Meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten PR128

Nadere informatie

BIJLAGE A bij het. voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

BIJLAGE A bij het. voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2010 COM(2010) 774 definitief Bijlage A/Hoofdstuk 14 BIJLAGE A bij het voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het Europees

Nadere informatie

Versienummer : 1.0 Status : Definitief d.d Ketenanalyse Sloop

Versienummer : 1.0 Status : Definitief d.d Ketenanalyse Sloop Versienummer : 1.0 Status : Definitief d.d. 29-08-2016 Ketenanalyse Sloop INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 2 1.1 Ketenanalyse... 2 1.2 Activiteiten Dusseldorp ISM... 2 1.3 Leeswijzer... 2 2. BEREKENING SCOPE

Nadere informatie

VOETAFDRUK CONFORM DE CO 2

VOETAFDRUK CONFORM DE CO 2 CO 2 VOETAFDRUK 2013 SHANKS NETHERLANDS HOLDING BV VOETAFDRUK CONFORM DE CO 2 PRESTATIELADDER R A P P O R T S N L _ C O 2 _ 2 0 1 3 D. D. 2 3-0 4-2 0 1 4 INHOUD INLEIDING... 2 CO 2 VOETAFDRUK 2013 SHANKS

Nadere informatie

Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.3 (2010-2011)

Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.3 (2010-2011) Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.3 (2010-2011) Verkeerskundige interpretatie van de belangrijkste tabellen (Analyserapport) D. Janssens, S. Reumers, K. Declercq, G. Wets Contact: Prof. dr. Davy

Nadere informatie

gezien het verslag van de inspraakprocedure; besluit vast te stellen de volgende verordening: Afvalstoffenverordening Krimpen aan den IJssel.

gezien het verslag van de inspraakprocedure; besluit vast te stellen de volgende verordening: Afvalstoffenverordening Krimpen aan den IJssel. Afvalstoffenverordening Krimpen aan den IJssel De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 juni 2016; gelet op de artikelen 10.23, 10.24, tweede

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 13 oktober 2016

PERSBERICHT Brussel, 13 oktober 2016 PERSBERICHT Brussel, 13 oktober 2016 Geharmoniseerde consumptieprijsindex - september 2016 o De Belgische inflatie volgens de Europees geharmoniseerde consumptieprijsindex bedraagt in september 1,8% ten

Nadere informatie

Dag1.2 Inleiding en situatie in het BHG

Dag1.2 Inleiding en situatie in het BHG OPLEIDING DUURZAME GEBOUWEN: BOUWAFVAL Dag1.2 Inleiding en situatie in het BHG Koen Berghmans Lionel Billiet Rotor asbl berghmanskoen@gmail.com, billiet.lionel@gmail.com www.rotordb.org 3 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs R A P P O RT Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Basisonderwijs en secundair onderwijs december 2009 Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan

Nadere informatie

Grafische sector West-Vlaanderen Werkt 2, 2009

Grafische sector West-Vlaanderen Werkt 2, 2009 Grafische sector West-Vlaanderen Werkt 2, 2009 De grafische sector in West-Vlaanderen Foto: : Febelgra Jens Vannieuwenhuyse sociaaleconomisch beleid, WES De grafische sector is zeer divers. Grafische bedrijven

Nadere informatie

drukhouders Sectorplan 70: CFK s, HCFK s, HFK s en halonen Beleidskader

drukhouders Sectorplan 70: CFK s, HCFK s, HFK s en halonen Beleidskader TEKST SECTORPLAN 45 (onderdeel LAP) Sectorplan 45 Brandblussers I Afbakening Dit sectorplan heeft betrekking op de verwerking van brandblussers. Onderstaand - niet limitatief bedoeld - overzicht bevat

Nadere informatie

Gezondheidsenquête, België Methodologie. Wetenschap ten dienste van Volksgezondheid, Voedselveiligheid en Leefmilieu.

Gezondheidsenquête, België Methodologie. Wetenschap ten dienste van Volksgezondheid, Voedselveiligheid en Leefmilieu. Methodologie Wetenschap ten dienste van Volksgezondheid, Voedselveiligheid en Leefmilieu. Methodologie Inleiding Om sociale ongelijkheden in gezondheid in kaart te brengen en om mogelijke trends in de

Nadere informatie