De voorzitter opent om 14:00 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De voorzitter opent om 14:00 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom."

Transcriptie

1 1. Opening De voorzitter opent om 14:00 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 2. Mededelingen en ingekomen stukken Aanwezig zijn 130 leden (zie presentielijst), 18% van het aantal leden (740). Bericht van verhindering is ontvangen van 50 leden: A.J. Aartsen, J.A.G. Baken, Th.B. Bakker, F.R.P. Beil, D.F.B. Berends, L.S. Berends Klinkhamer, H.N. Berg, P. Bijl, J. Blom, J.N. Breet, P.G. Brink, C.H.M. Brock, J. Burg, A.P.T.J. Coens, B. Crans, L.H. Croes, G.M.C.H. Dankers, P.H. Dekker, T.M. Dierick, J.P.M. van Elzakker, P.M. van der Haar, A.J. Harries, W.J. Hoeksma, F.C. Kien. H. Lammers, M.J. van leeuwen, J.J. van Luin, B. Mouissie, J.W. de Pender, J.J.A. Polder, H. van der Put, M.Th.C. Reuser, J.B. Schot, M.A. Smeding, H.M. Spek, A. Teunissen, J. Teunissen Zonhoven, B.A. van Tiggele, J.L. Tjin Pit Joen, F.H.J. Tuijtjens, E.C. Verheul, F.C.J. Verhoeven, P.M. Verhoeven, J.P. Versteeg, B.M.C. van Vliet, P. Vroegop J. Walpot, H.E. van Wijngaarden, C.J.J. Winde en R.J.E. Wolt. Inhoudelijke reacties op de uitnodiging voor deze ALV zijn ontvangen van: D.L.W. Balt, H.N. Berg, J.A. Deenen, J.P.M. van Elzakker, P. Hoogstad, H. van der Put, W. van der Luijt, L.P.J. Steentjes en F.C.J. Verhoeven. Het bestuur bedankt deze leden voor hun input. De reacties zullen door het bestuur worden meegenomen bij het maken van plannen voor het op redelijke termijn herstellen van de ontstane achterstanden in de aanpassing van onze pensioenen. De volgende punten uit de reacties worden meteen behandeld: Vraag: Waarom is de dekkingsgraad in februari ineens gedaald, de AEX is toch ook niet zo ver omlaag gegaan. Antwoord: De dekkingsgraad is eind 2009 al gedaald tot circa 101%. Dit na correctie voor de gestegen levensverwachting, zoals voorgeschreven door DNB. De gecorrigeerde cijfers zullen z.s.m. op de website worden vermeld samen met de reden voor deze correctie. Vraag: In informatie van een ander pensioenfonds staat, dat het hele herstelplan vervalt, als het fonds 3 achtereenvolgende kwartalen boven de vereiste dekkingsgraad komt. Is dat bij DuPont ook zo? Antwoord: Dat is bij DuPont ook zo. Vraag: Moeten we echt wachten met (deels) indexeren tot de dekkingsgraad weer boven de 115% staat? Antwoord: Dat is inderdaad het geval, zo is het vastgelegd in het huidige herstelplan. Geen van de bij een wijziging van dit plan betrokken partijen (Stichting, DuPont en DNB) staat te trappelen om het plan zodanig te wijzigen, dat er onder voorwaarden partieel geïndexeerd kan worden. Hans/ concept pagina 1 van 7

2 3. Jaaroverzicht van de voorzitter Een druk en een raar jaar. Een druk jaar: * uw bestuursleden (incl. DR) hadden het bijzonder druk; * veel tijd besteed, veel kennis opgedaan; * allen zijn nu (zeer) kundig op pensioengebied; * en we hebben nog steeds geen indexatie bereikt. Een raar jaar: * de euforie van het verkrijgen van: - een goed artikel 14, - het einde van het herverzekeringsproject (voor eeuwig?). * de kater toen we ons realiseerden, dat indexatie nog ver buiten ons bereik was. Frustraties. * een extra kater toen we lazen dat het ABP wel partieel indexeerde. Enkele zaken, die ons bezig hielden. Groeiend ledental. Dat is ook hard nodig! weer meer invloed gekregen in alle geledingen van het fonds; een uitgebreide discussie over de doelstelling van de VGDN, * de vraag is daarbij hoe zien we de VGDN op lange termijn ; * deze discussie is nu even in de ijskast gezet; weer verscheidene cursussen gevolgd; het totaal gebrek aan belangstelling bij de CAO partners voor ons probleem met indexatie. Wat zijn onze mogelijkheden? Niets meer doen, er mee stoppen; zo door gaan en wachten op een wonder; aan de bel gaan trekken acties gaan ondernemen - van vriendelijk tot agressief. Daar gaat deze vergadering in belangrijke mate over. Uit de zaal komen enige suggesties voor acties. Deze zullen worden meegenomen door het bestuur bij het ontwikkelen van haar plannen. 4. Vaststellen notulen van de algemene ledenvergadering van 23 april 2009 De notulen van de algemene ledenvergadering van 23 april 2009 worden met overgrote meerderheid door de vergadering goedgekeurd. 5. Jaarverslag secretaris Er zijn geen vragen over het Jaarverslag 2009 van de secretaris (opgenomen in de uitnodiging voor deze vergadering). De organisatiegraad van de VGDN onder de pensioengerechtigden was eind 2009: 49%. Hans/ concept pagina 2 van 7

3 6. Jaarverslag Penningmeester, verslag kascommissie en decharge bestuur Financieel verslag 2008 De penningmeester licht het financieel verslag van het verenigingsjaar 2009 toe en beantwoordt enkele vragen. Kascommissie De kascommissie, bij monde van haar voorzitter Jan Dik, doet verslag van haar bevindingen. De commissie, bestaande uit Jan Dik, Gerrit van Buuren en Gerrit Jan Postma, constateerde, dat over dit verslagjaar een deugdelijke boekhouding is gevoerd, overhandigt haar schriftelijke verslag van 24 februari 2010 aan de voorzitter en stelt de vergadering voor het bestuur voor het jaar 2009 te dechargeren. De vergadering gaat unaniem akkoord met dit voorstel. De volgende leden worden door de vereniging als lid van de kascommissie herkozen: G. van Buuren, J.K. Dik, G.J. Postma evenals de reserveleden W.H. Kiliaan en A. Vermeulen. 7. In acht jaar tijd een pensioenjaar kwijt Terugkoppeling Inleiding De voorzitter pikt het vervolgverhaal over de achterstand van onze pensioenen, zoals dat beschreven staat in het jaarverslag van de secretaris, op aan het begin van dit jaar. Hij begint met een correctie, de dekkingsgraad was eind december 2009 niet de genoemde 105,1%, maar circa 101% door een correctie voor de gestegen levensverwachting, zoals voorgeschreven door DNB. Hij brengt in herinnering, dat het bestuur zich begin december vorig jaar in een brief tot de directie gericht heeft. Deze brief ging over het op redelijke termijn herstellen van de ontstane achterstanden in de aanpassing van onze pensioenen. In de brief werd met redenen omkleed aangegeven waarom wij als VGDN van mening zijn dat DuPont zijn beloftes en verplichtingen naar zijn voormalige medewerkers niet nakomt. Hierdoor zijn grote achterstanden in de aanpassing van pensioenen ontstaan. Ter illustratie: DuPont neemt al jaren samen met Dow Chemical in Terneuzen de laatste plaats in op de pensioenindexatielijst van de 31 belangrijkste Nederlandse bedrijven en instellingen (Bron: de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden). Wij hebben de directie in de brief gevraagd om op korte termijn met ons van gedachten te wisselen over de vraag hoe op redelijke termijn de achterstanden hersteld kunnen worden. Schriftelijke reacties op de brief van de VGDN Het helaas voorspelbare schriftelijke antwoord van DuPont op de brief beloofde niet veel goeds. Het is in deze presentatie verwerkt. Er is ook een reactie van de Stichting gekomen. Zij maakte bezwaar tegen de passage Gezien de loonontwikkeling van de werknemers vanaf 2001 (minimaal automatische prijscompensatie in de CAO) en de manier, waarop binnen de stichting in diezelfde periode met het belang van de werkgever (zeer prudent vermogensbeheer) en gepensioneerde (grote achterstand in koopkracht) is omgegaan, zijn wij van mening dat in deze er geen sprake is van evenredige belangenafweging. Hierover heeft onze voorzitter een verhelderend gesprek gevoerd met de voorzitter van de Stichting. De ondernemingsraad heeft de brief in een van haar vergaderingen behandeld als ingekomen stuk. In de notulen is hierover het volgende opgenomen: Van de (VGDN) is een afschrift van een brief gericht aan de werkgever ontvangen. Hierin wordt aandacht gevraagd voor de positie van de gepensioneerden die door het jarenlang ontbreken van indexatie behoorlijk in koopkracht hebben ingeboet. Hoewel de Raad begrip heeft voor de strekking van de brief zal er vanuit de OR geen inhoudelijke reactie komen. De werkgever zal op de brief reageren. Hans/ concept pagina 3 van 7

4 Op de vraag uit de zaal of wij steun kunnen verwachten van de vakbonden, moet helaas negatief geantwoord worden. Mondeling overleg met de directie De gedachtewisseling heeft inmiddels begin maart plaatsgevonden. Daar zijn onze zorgen (achterstand van onze pensioenen, stijgende onvrede bij onze leden en mogelijke imagoschade van DuPont) nog eens aan de orde gekomen. In de gedachtewisseling met de directie heeft de directie aangegeven voorlopig geen antwoord te hebben op de vraag of en hoe op redelijke termijn de achterstanden hersteld kunnen worden. Zij motiveert dit door te stellen dat de continuïteit van de lokale en totale onderneming van DuPont wereldwijd niet in gevaar mag worden gebracht. Een onwaarschijnlijke bewering. Het bestuur heeft deze stelling met kracht van zich afgeworpen. Immers, bedrijven worden niet gesloten door het nakomen van nog openstaande pensioentoezeggingen. Bedrijven gaan dicht, omdat hun productieprocessen verouderd zijn, er geen behoefte meer is aan hun producten of als zij zich niet kunnen verweren tegen opkomende economieën als China en India. Een bedrijf gaat failliet als zijn bestaansrecht in de kern wordt aangetast, maar niet als zij een toezegging aan gepensioneerden gaat nakomen. Daarenboven is wat DuPont aanvoert in gelijke mate geldig voor de 31 belangrijkste Nederlandse bedrijven op de indexatielijst, die wel indexeren. Het is dus geen kwestie van niet-kunnen, maar een kwestie van niet-willen. DuPont wil het niet. Immers, het geld voor de herstel-indexatie kan zonder negatieve invloed op het bedrijfsresultaat gehaald worden uit de pot,die wel beschikbaar is voor het verhogen van de dividenduitkering aan de aandeelhouders!!! Verder is er door onze voorzitter een presentatie gehouden, getiteld In acht jaar tijd een pensioenjaar kwijt. Dezelfde presentatie wordt aan de leden gegeven. In acht jaar tijd een pensioenjaar kwijt De voorzitter geeft aan de hand van rekenvoorbeelden uitleg over de achterstand van onze pensioenen in euro s. Hij laat zien, dat het niet indexeren van de DuPont pensioenen betekent, dat een voormalig DuPont medewerker in acht jaar een heel jaarinkomen te kort is gedaan. Dus bij een pensioen van per jaar komt dat neer op een tekort van over een periode van 8 jaar. Bij een hoger pensioen is het tekort evenredig groter. De conclusie moet dus helaas wel zijn: In acht jaar tijd een pensioenjaar kwijt! De volledige presentatie kunnen alle leden nalezen op de website van onze vereniging (www.vgdn.nl). Tot welke middelen is de VGDN bereid over te gaan? Het is duidelijk dat overleg in redelijkheid de gepensioneerden niet verder gaat brengen en dat we dus een andere koers moeten gaan varen. Daartoe brengt het bestuur een drietal voorgenomen plannen in stemming: a. Het houden van demonstraties en het zoeken van media-aandacht voor de wijze waarop DuPont met zijn gepensioneerden omgaat en hoe zij weigert toezeggingen uit het verleden na te komen. b. Onderzoek naar het heropenen en voeren van de juridische procedure, toegespitst op de nu ontstane situatie. Deze juridische procedure werd indertijd opgeschort, nadat artikel 14 in de pensioenregeling werd gewijzigd en indexatie voortaan onder voorwaarden kan plaatsvinden. c. Een combinatie van a. en b. op een wederzijds versterkende manier. Hans/ concept pagina 4 van 7

5 De specifieke vragen waarover de leden gevraagd werden hun stem uit te brengen door het opsteken van rode, groene en gele kaarten, waren: a. Onderschrijft u het plan en de tot nu toe ondernomen actie van het bestuur? Resultaat: voor 128 tegen 0 geen mening 2 b. Bent u bereid deel te nemen aan demonstraties door gepensioneerden? Resultaat: voor 103 tegen 17 geen mening 10 c. Wanneer de plannen en acties van het bestuur onvoldoende resultaat opleveren, steunt u dan een gang naar de rechter? Resultaat: voor 119 tegen 5 geen mening 6 d. Bent u bereid een extra financiële bijdrage te leveren voor de gang naar de rechter? Resultaat: voor 124 tegen 3 geen mening 3 Wat er van het bestuur wordt verwacht, laat niets te raden over. Een overweldigende meerderheid steunt het bestuur in het voorgestelde plan c.: een combinatie van a. (demonstraties en media-aandacht) en b. (gang naar de rechter) op een wederzijds versterkende manier. Het bestuur zal met volle energie gaan werken aan plannen en belooft de uitgewerkte plannen in de eerstvolgende (extra) ledenvergadering aan de leden ter goedkeuring voor te leggen. Als deze plannen niet tot verandering leiden, blijft de voorzitter bij zijn beslissing om zich niet herkiesbaar te stellen. Gelegenheid voor de leden om schriftelijk voorstellen te doen over wat het bestuur op korte termijn zou moeten gaan doen en andere zaken en deze mondeling toe te lichten De aanwezigen wordt verzocht in de pauze aanvullende suggesties per briefje aan de bestuurstafel in te leveren en hun naam door te geven voor het deelnemen aan demonstraties. Hier wordt flink gebruik van gemaakt. Alle suggesties zullen door het bestuur worden meegenomen in de uitwerking van de plannen. De voorzitter gaat nog kort in op een paar opmerkingen, die op de briefjes zijn gemaakt. Hij benadrukt daarbij, dat: Elke actie met de grootste zorgvuldigheid zal worden voorbereid. We hebben immers voor het merendeel een zeer goede relatie met DuPont gehad als werkenden en willen dan nu geen onnodige schade aan het bedrijf toebrengen. Wij gaan dan ook geen enkel overleg met wie dan ook uit de weg en zeker niet met DuPont management. Een verdere samenwerking met andere (vooral Amerikaanse) bedrijven is al gaande, hoewel de verschillen in de pensioensystemen zeer groot zijn. Vooral is er contact met Dow geweest daar dat bedrijf net als DuPont nauwelijks iets doet met indexatie. Het verbeteren van de waarde voor de aandeelhouder is kennelijk bij bedrijven met een moeder in de USA belangrijker dan zich te voegen naar Nederlandse gebruiken. Hans/ concept pagina 5 van 7

6 DuPont moet zich wel realiseren dat de gepensioneerden eisen, dat DuPont de gemaakte beloftes (verder te leven zoals we gewend waren) nakom. We zullen dan ook doorgaan dit te benadrukken en eventueel publieksacties voorbereiden. De verwachting is, dat DuPont als tegenactie onze denkwijze krachtig zal gaan ontkennen, maar de voorzitter ziet niet hoe daar houtsnijdende opmerkingen bij kunnen zitten. Toe nu toe was alles in hoofdzaak een juridisch steekspel en wijst DuPont naar de Stichting als uitvoerder van de regeling. Echter tot 2007 was het DuPont, die uiteindelijk bepaalde of er een indexatie werd toegekend of niet en niet de Stichting. Tot tweemaal toe heeft DuPont in de afgelopen 10 jaar een verzoek van de Stichting tot indexatie afgewezen. Zeker gezien de toezeggingen is dit juridisch weliswaar correct, maar ethisch niet, want belofte maakt schuld. Ook de werkenden zullen geïnformeerd worden over de huidige situatie, waar het ogenschijnlijk fraaie pensioen snel over de jaren in waarde vermindert. Zij kunnen beter nu al beginnen met een extra spaarpotje. De jaarlijks te betalen premie door DuPont is niet afhankelijk van de bedrijfsresultaten. De wet schrijft voor, hoe die berekend dient te worden en DuPont betaalt de door de actuaris berekende premie. Dit is vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst tussen DuPont en de Stichting. Hierin zijn ook de herstelbetalingen vastgelegd, indien het fonds in onderdekking verkeert. 8. Begroting 2010 De penningmeester licht de begroting van het verenigingsjaar 2010 toe. Het bestuur stelt voor om de jaarlijkse bijdrage voor 2010 vast te stellen op 16 (contributie). De in de begroting opgenomen reservering voor het juridisch fonds is nu duidelijk groter dan tijdens de artikel 14 periode en bovenmatig voor een normaal verenigingsbestaan, daarom wordt er voor dit verenigingsjaar geen extra bijdrage voor het fonds voorgesteld. De vergadering gaat akkoord met het voorstel van het bestuur en stelt de jaarlijkse bijdrage vast op 16. De penningmeester informeert de vergadering, dat het juridische fonds op termijn waarschijnlijk niet toereikend zal zijn voor de te verwachten langdurige juridische procedure, één van de juist door de leden goedgekeurde plannen. De mogelijkheid bestaat dus, dat de jaarlijkse bijdrage voor het juridisch fonds weer zal worden ingesteld, uiteraard ook na goedkeuring van de leden. De voorstellen hiertoe komen in de najaarsvergadering, wanneer het bestuur een beter beeld heeft van de in te zetten juridische stappen en de dan bekende en begrote kosten voor de jurist. 9. Verkiezing bestuursleden Op verzoek van het bestuur wordt de verkiezing van de volgens het roulatieschema aftredende bestuursleden uitgesteld naar de NajaarsLedenvergadering i.v.m. het belang, dat het bestuur hecht aan agendapunt 7, In acht jaar tijd een pensioenjaar kwijt. De leden gaan hiermee akkoord. De vier dit jaar aftredende bestuursleden zijn: Wout van Keulen (voorzitter) Ton Harries Wil van de Sande Wil Urbanus (tevens webmaster). Wout van Keulen en Wil Urbanus zijn niet herkiesbaar, de overige bestuursleden wel. Theo Zandbergen en Wil van de Sande zijn op zoek naar geschikte kandidaten voor beide vacatures. Hans/ concept pagina 6 van 7

7 10. Berichten uit de Deelnemersraad Hoofdpunten uit het jaar 2009 De actuariële bedrijfstechnische nota (ABTN) is aangepast m.b.t. premiehoogte en voorwaardelijke indexatie (art. 14). DuPont en de Stichting hebben afgesproken, dat er jaarlijks een gedempte premie zal worden berekend. Dit betekent minder fluctuatie van de premiehoogte door naar de gemiddelde rente over een paar jaar te kijken i.p.v. de rente aan het eind van ieder jaar. De Stichting heeft een herstelplan opgesteld. Dit plan is goedgekeurd door DNB en moet er voor zorgen, dat de dekkingsgraad (nu onder 104,1%) in 5 jaar naar 104,1 zal stijgen en in 15 jaar naar 115% (extra bijdragen DuPont). De uitvoeringsovereenkomst tussen DuPont en de Stichting is aangepast. De overeenkomst heeft nu een onbepaalde duur en de teksten over de voorwaardelijke indexatie (art. 14), gedempte premie en extra stortingen bij een te lage dekkingsgraad zijn erin opgenomen. Toekomst De eerste periode van de Deelnemersraad zit erop. Er zijn verkiezingen gepland voor een nieuwe Deelnemersraad in juni In deze Deelnemersraad zullen 3 werkenden en 5 gepensioneerden plaatsnemen, dit i.v.m. de veranderde verhouding tussen werkenden (967) en gepensioneerden (1512) bij DuPont. Maak gebruik van uw stemrecht!! De dekkingsgraad is omlaag (4,3 %). Dit na correctie voor de gestegen levensverwachting, zoals voorgeschreven door DNB. Nog steeds ontwikkelingen gaande op pensioengebied, zoals structuur Pensioenfondsen. De kranten staan er vol van. 11. Verkiezing VGDN kandidaten Deelnemersraad De voorzitter doet een beroep op geïnteresseerde gepensioneerde om zich kandidaat te stellen voor de Deelnemersraad. De vier huidige leden (Jan Dik, Gerrit Jan Postma, Hans van den Reydt en Jan Stienstra) stellen zich in ieder geval kandidaat. Er dient dus minstens nog een persoon zich aan te melden. Meer kandidaten is beter, dan zijn er geen verkiezingen nodig, indien een lid besluit om zijn lidmaatschap tussentijds te beëindigen. Een paar aanwezigen zeggen toe zich op te geven. De VGDN zal een verkiezingskrant uitgeven met de kandidaten, die lid zijn van de VGDN en in de volgorde, die de voorkeur van het bestuur heeft. Iedereen mag natuurlijk stemmen op wie hij of zij wil, maar het bestuur raadt haar leden met volle overtuiging aan om op de kandidaten van de VGDN te stemmen. De VGDN kandidaten, gesteund door het bestuur en de 740 leden van de VGDN, zijn immers het best in staat om de belangen van de gepensioneerden te behartigen. Ga dus allen stemmen op VGDN leden! 12. Rondvraag Er zijn geen vragen meer. 13. Sluiting De voorzitter bedankt alle aanwezigen weer voor hun belangstelling en sluit om 16:45 uur de vergadering. En dan is het eindelijk zover, de bar is open!!! Hans/ concept pagina 7 van 7

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent.

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent. Naam Adres Postcode + woonplaats Land ONDERWERP: SITUATIE PENSIOENFONDS ROCKWOOL EN MOGELIJKE VERLAGING VAN UW PENSIOEN BIJLAGEN: EVALUATIEMOMENTEN IN HERSTELPLAN, ONTWIKKELING DEKKINGSGRAAD, DEKKINGSGRAAD

Nadere informatie

VG SABIC-IP. 3 e ALGEMENE LEDENVERGADERING. 5 juni 2014 WELKOM. Vereniging Gepensioneerden SABIC-IP

VG SABIC-IP. 3 e ALGEMENE LEDENVERGADERING. 5 juni 2014 WELKOM. Vereniging Gepensioneerden SABIC-IP Vereniging Gepensioneerden 3 e ALGEMENE LEDENVERGADERING 5 juni 2014 WELKOM Vereniging Gepensioneerden AGENDA 1. Opening door de voorzitter 1.1 Vaststellen agenda 2. Pensioenfonds door Frank Mortier, voorzitter

Nadere informatie

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN LOGGED OUT Jaargang #10; nummer #1; februari 2015 UITNODIGING voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN op woensdag

Nadere informatie

Uit het jaarverslag 2011 van de Stichting:

Uit het jaarverslag 2011 van de Stichting: VGDN Notulen Algemene ledenvergadering Vereniging van Gepensioneerden DuPont Nederland Plaats: MFB, Grevelingenweg, Dordrecht. Datum en tijd: 29 november 2012 om 14 uur. 1. Opening De voorzitter heet alle

Nadere informatie

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING VAN DE STICHTING JAN HUYSMAN WZ. FONDS 25 september 2012 Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING VAN DE STICHTING JAN HUYSMAN WZ. FONDS 25 september 2012 Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard Voorzitter: R.J.P. Siebesma AGENDA: 1. Opening 2. Notulen deelnemersvergadering d.d. 20 september 2011 3. Samenstelling bestuur en verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Datum: maandag 21 april 2014 Tijd: 10.35 uur t/m 12.00 uur Locatie: Dolfinarium Harderwijk Aanwezigen bestuursleden: Goksel Tatlioĝlu, Angelo Verhoeven, Jan

Nadere informatie

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Pensioenregeling uitgevoerd door BNPF 3. Vergelijking andere pensioenfondsen 4. Herstelplan

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN ART.1 AANNAME NIEUWE LEDEN Zij, die werkend lid wensen te worden van de vereniging, geven van hun verlangen kennis aan het bestuur. Het besluit tot aanneming

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool "Het Tweespan" locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool Het Tweespan locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool "Het Tweespan" locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen. Definities Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan

Nadere informatie

Notulen ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Van Rockwool 18 maart 2014, grote zaal van Rockwool te Roermond

Notulen ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Van Rockwool 18 maart 2014, grote zaal van Rockwool te Roermond (VGR) Notulen ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Van Rockwool 18 maart 2014, grote zaal van Rockwool te Roermond De vergadering wordt geleid door dhr. Riekus Wolzak. Notulist is Jan

Nadere informatie

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014)

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 20:09. Er zijn 30 leden aanwezig. Het bestuur is aanwezig met uitzondering van Randolph.

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 25 maart 2014 in Zalencentrum Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Nadere informatie

VOORGENOMEN LIQUIDATIE PENSIOENFONDS

VOORGENOMEN LIQUIDATIE PENSIOENFONDS VOORGENOMEN LIQUIDATIE PENSIOENFONDS Deelnemersvergadering 14 september 2015 Voorgenomen liquidatie pensioenfonds 14 september 2015 Pagina 1 AGENDA Regelingen pensioenfonds Achtergrond Voorgenomen besluit

Nadere informatie

VERENIGING VAN GEPENSIONEERDEN BERGEN OP ZOOM, 29 NOVEMBER 2013

VERENIGING VAN GEPENSIONEERDEN BERGEN OP ZOOM, 29 NOVEMBER 2013 VERENIGING VAN GEPENSIONEERDEN BERGEN OP ZOOM, 29 NOVEMBER 2013 INHOUD 1. Bestuur en directie 2. Ontwikkelingen 2013 Ontwikkelingen dekkingsgraad Ontwikkelingen beleggingsresultaat Ontwikkelingen deelnemersbestand

Nadere informatie

Reglement ouderraad. Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010

Reglement ouderraad. Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010 Reglement ouderraad Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010 Basisschool Sint Jozef Grotestraat 142 5931 CZ Tegelen Inhoudsopgave: Blz. 1. Begripsbepaling 3

Nadere informatie

1. Alle leden zijn bevoegd zichzelf kandidaat te stellen voor de ouderraad. 2. Uit een gezin kan slechts één persoon zich kandidaat stellen.

1. Alle leden zijn bevoegd zichzelf kandidaat te stellen voor de ouderraad. 2. Uit een gezin kan slechts één persoon zich kandidaat stellen. Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement ouderraad basisschool de Regenboog. Artikel 1 definities Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Schoolleiding:

Nadere informatie

Vereniging van Dow Gepensioneerden in Nederland

Vereniging van Dow Gepensioneerden in Nederland Notulen van de algemene ledenvergadering van 11 april gehouden in het PV gebouw te Terneuzen. Toekomst van ons pensioenstelsel, waar de gehele wereld nog steeds jaloers op is!! Aanwezig: 117 leden volgens

Nadere informatie

Bijdrage DuPont in ziektekostenverzekering

Bijdrage DuPont in ziektekostenverzekering Bijdrage DuPont in ziektekostenverzekering Bijdrage DuPont in ziektekostenverzekering 24 november 2011, Voorstel Huib van der Plaat in ALV aangenomen ALV van 24 november 2011 De werkenden krijgen nu een

Nadere informatie

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen?

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? 1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? Het pensioenfonds staat er financieel niet goed voor. De twee belangrijkste oorzaken: 1. Nederlanders worden steeds ouder. Met name de laatste

Nadere informatie

Update pensioenen INVISTA (Nederland) BV per 12 november 2013

Update pensioenen INVISTA (Nederland) BV per 12 november 2013 Update pensioenen INVISTA (Nederland) BV per 12 november 2013 Kerkrade, 12 november 2013 Pensioen INVISTA (Nederland) BV Uitvoering door December 2008 in onderdekking. Maart 2009 korte termijnherstelplan

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge

Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder A. bevoegd gezag : de directeur of zijn/haar vervanger B. School :

Nadere informatie

REGLEMENT DEELNEMERSRAAD STICHTING PENSIOENFONDS ACHMEA

REGLEMENT DEELNEMERSRAAD STICHTING PENSIOENFONDS ACHMEA REGLEMENT DEELNEMERSRAAD STICHTING PENSIOENFONDS ACHMEA SPA Reglement Deelnemersraad 1 versie 16-11-2011 ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN In dit reglement wordt verstaan onder: a. het fonds: Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Extra nieuwsbrief. De positie van het pensioenfonds. Mei 2012. Waarom een extra nieuwsbrief?

Extra nieuwsbrief. De positie van het pensioenfonds. Mei 2012. Waarom een extra nieuwsbrief? Mei 2012 Extra nieuwsbrief Waarom een extra nieuwsbrief? De positie van pensioenfondsen krijgt voortdurend veel aandacht in de media. De berichten over pensioenen zijn vaak complex en de laatste tijd nogal

Nadere informatie

Notulen ALV 2013. Verkorte Agenda

Notulen ALV 2013. Verkorte Agenda Convocatie ALV 16 oktober 2014 blad 12 Notulen ALV 2013 Vergader datum : 16 januari 2014. Locatie : Bowling Restaurant Menken. Onderwerp : Algemene Ledenvergadering Bowling Vereniging Leiden Zuid-West.

Nadere informatie

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630 Pensioenfonds Productschappen Bezoekadres Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Postadres Postbus 3042 2280 GA Rijswijk Telefoon 070 4138630 Fax 070 4138650 E-mail info@pbodnl Website wwwpbodnl KvK

Nadere informatie

Activiteitencommissie. Huishoudelijk Reglement. Definities. Artikel 1

Activiteitencommissie. Huishoudelijk Reglement. Definities. Artikel 1 Activiteitencommissie Huishoudelijk Reglement Definities Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Activiteitencommissie: de geledingraad van

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014 Stand van zaken SVG 1 van 20 Programma Pensioenfonds SVG Wat speelt er rond de pensioenen? Financiële positie SVG Kortingsmaatregel Vooruitblik 2014-2015

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD VAN DE BERNADETTE MARIA SCHOOL (BMS) DELFT DEFINITIES

REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD VAN DE BERNADETTE MARIA SCHOOL (BMS) DELFT DEFINITIES REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD VAN DE BERNADETTE MARIA SCHOOL (BMS) DELFT DEFINITIES Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. school: Bernadette Maria School te Delft; b. ouders: de ouders, voogden

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur

Nadere informatie

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur.

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur. Notulen 1. Opening en vaststelling aanwezige stemmen De voorzitter van de vergadering opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vanavond zijn 30 van de 52 stemmen aanwezig dan wel per

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013.

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Artikel 1. Algemeen. 1.1 Op iedere plaats in dit reglement dient men voor hij te lezen hij/zij en voor zijn zijn/haar. Artikel

Nadere informatie

Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014

Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014 Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014 2 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Achtergrond Wet versterking bestuur pensioenfondsen 3. Wet versterking bestuur pensioenfondsen 4. Wijzigingen

Nadere informatie

Brief van de kascontrolecommissie. Deze zal bij agendapunt 7, verslag kascontrolecommissie 2004, worden behandeld.

Brief van de kascontrolecommissie. Deze zal bij agendapunt 7, verslag kascontrolecommissie 2004, worden behandeld. Algemene leden vergadering 3 maart 2005 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 20.10 uur. Hij heet een ieder van harte welkom en verzoekt de vergadering vervolgens op te staan en een moment stilte

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay

Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay Algemene bepalingen Artikel 1 algemeen 1. De vereniging: Amsterdamse Studenten Vereniging Gay (A.S.V.G.), statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands.

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands. Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 15 mei 2014 om 10.30 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel: Commissarissen: De heren

Nadere informatie

Jaarvergadering 27-03-2014

Jaarvergadering 27-03-2014 Jaarvergadering 27-03-2014 Telefoons uit!!!!!!!! Welkom iedereen Nieuwe leden Gasten We gedenken de leden die het afgelopen jaar gestorven zijn Agenda ochtend Opening Notulen Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET VERANTWOORDINGSORGAAN VAN STICHTING PENSIOENFONDS ABP

REGLEMENT VOOR HET VERANTWOORDINGSORGAAN VAN STICHTING PENSIOENFONDS ABP REGLEMENT VOOR HET VERANTWOORDINGSORGAAN VAN STICHTING PENSIOENFONDS ABP Het bestuur van Stichting Pensioenfonds ABP, Gelet op artikel 18 lid 4 laatste zin, van de statuten van Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Postadres: Postbus 123 4800 AC Etten-Leur Bezoekadres: Kraanvogel 22 4872 SB Etten-Leur Telefoonnummer: 076-5040422 E-mailadres: info@springplankettenleur.nl Site: www.springplankettenleur.nl Ouderraad

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering Vereniging (VeLP) 17 februari 2011

Algemene Ledenvergadering Vereniging (VeLP) 17 februari 2011 Algemene Ledenvergadering Vereniging (VeLP) 17 februari 2011 Agenda Welkom Notulen vergadering 2 november Performance SPLB Het pensioengebouw en juridisch advies Financiën Communicatie en LinkedIn groep

Nadere informatie

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd.

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd. NOTULEN van de Algemene Leden Vergadering van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR INVESTOR RELATIONS (NEVIR), gehouden op donderdag 11 juni 2015 te Double Three by Hilton, Oosterdokstraat 4 in Amsterdam. AANWEZIG

Nadere informatie

punt besproken/afspraken actie Opening De voorzitter Ruud van Touw opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

punt besproken/afspraken actie Opening De voorzitter Ruud van Touw opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Personeelsvereniging EPZ Concept Besprekingsverslag bespreking op : 13 maart 2012 referentie : PV/AJB/V122069 onderwerp : Algemene ledenvergadering 2012 plaats : Bedrijfsrestaurant aanwezig : zie presentielijst

Nadere informatie

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Notulen Algemene ledenvergadering van 09-11-2013 Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Aanwezig bestuur: Henk Dibbets (voorzitter), Dorus de

Nadere informatie

Notulen 5e ledenvergadering vereniging van gepensioneerden Koninklijke Cosun.

Notulen 5e ledenvergadering vereniging van gepensioneerden Koninklijke Cosun. CONCEPT, Goedkeuring pas na ledenvergadering april 2016 Notulen 5e ledenvergadering vereniging van gepensioneerden Koninklijke Cosun. 8-4-2015 Dinteloord, Roosendaal, van Gilse en Centrale Organisatie

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Artikel 1 Het Bestuur 1. De algemene dagelijkse leiding berust bij het bestuur. 2. Bij tussentijdse aftreding van een bestuurslid blijft deze in functie, tot in de vacature is voorzien, tenzij overmacht

Nadere informatie

OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1

OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1 OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders

Nadere informatie

Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren

Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren 1. Opening De voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering. Wat er afgelopen seizoen is gepasseerd is te lezen in het jaarverslag, welke we

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC

Stichting Pensioenfonds SABIC Stichting Pensioenfonds SABIC Presentatie SPF tijdens algemene ledenvergadering VGSE 15 april 2010 Jan van den Berg, voorzitter SPF 1 Programma 1. Algemeen 2. Situatie SPF eind 2008 3. Ontwikkelingen SPF

Nadere informatie

Concept van de notulen van de algemene ledenvergadering van de voetbalvereniging Kapelle op maandag 12 november 2007.

Concept van de notulen van de algemene ledenvergadering van de voetbalvereniging Kapelle op maandag 12 november 2007. Concept van de notulen van de algemene ledenvergadering van de voetbalvereniging Kapelle op maandag 12 november 2007. Aanwezig: 37 stemgerechtigde leden, incl. bestuursleden, die de presentielijst getekend

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering BPOA. 26 maart 2015

Algemene ledenvergadering BPOA. 26 maart 2015 Algemene ledenvergadering BPOA 26 maart 2015 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Benoeming bestuursleden SPOA 4. Statutenwijziging 5. Pensioenregeling openbare apothekers 2015 6. Blik op de toekomst 7.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS Vastgesteld in de ledenvergadering van 2 februari 2015 Artikel 1. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Artikel 2. Lidmaatschap

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD. VAN CBS de Rehoboth. te Vriezenveen

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD. VAN CBS de Rehoboth. te Vriezenveen HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD VAN CBS de Rehoboth te Vriezenveen HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIES Artikel 1. Wet: De Wet Medezeggenschap Onderwijs 1992, staatsblad 1992, nummer

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

NOTULEN GMR. Datum: donderdag 27 maart 2014. It Haskerfjild in Joure

NOTULEN GMR. Datum: donderdag 27 maart 2014. It Haskerfjild in Joure NOTULEN GMR Datum: donderdag 27 maart 2014 Aanvang: 19.30 uur Locatie: It Haskerfjild in Joure Aanwezig: Corrie Cornelder Karien Dijk (voorzitter) Eddy Libbenga Minke Prinsen Aafje Terlaak Poot Elly Vegt

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Huishoudelijk Reglement STUGG - 1 Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Leden Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Rechten van de gewone leden zijn 1. Deelname aan trainingen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement LV-INOG Landelijke Vereniging INOG

Huishoudelijk reglement LV-INOG Landelijke Vereniging INOG Versie 1 oktober 2010 Huishoudelijk Reglement LV-INOG Dit huishoudelijk reglement regelt enkele zaken die niet of niet volledig zijn geregeld in de statuten. Artikel 1 Leden 1. Het bestuur houdt een register

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Aanwezig zijn: De heer N. Graaf, voorzitter De heer H.C.P. Venema, vice-voorzitter Mevrouw E. den Nijs, bestuurslid De heer J. Komen, administrateur

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011. Inhoudsopgave:

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011. Inhoudsopgave: HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011 Inhoudsopgave: 1. Leden en hun Verplichtingen 2. Beëindiging lidmaatschap 3. Algemene Leden Vergadering 4. Bestuur 5. Commissies 6. Handboek voor de Counsellor

Nadere informatie

Deelnemersvergadering Stichting CRH Pensioenfonds. 26 juni 2014 De Meern

Deelnemersvergadering Stichting CRH Pensioenfonds. 26 juni 2014 De Meern Deelnemersvergadering Stichting CRH Pensioenfonds 26 juni 2014 De Meern Agenda 1. Opening 2. Aanleiding Nieuw Bestuursmodel 3. Partijen bij uitvoering pensioenregeling 4. Toelichting wettelijk kader 5.

Nadere informatie

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op van het volledige jaarverslag.

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op <pagina 8 en 9> van het volledige jaarverslag. 12 vragen over het jaarverslag 2013 De hoofdpunten uit het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV) behandelen we aan de hand van 12 vragen en antwoorden. Een volledig exemplaar

Nadere informatie

Naam en zetel. Organisatie. Geldmiddelen

Naam en zetel. Organisatie. Geldmiddelen Artikel 1. Naam en zetel De vereniging, opgericht op 29 april 1929 en gewoon lid van de Centrale Organisatie van Voetbalscheidsrechters (C.O.V.S.), draagt de naam: "C.O.V.S.-Groep Leiden en Omstreken"

Nadere informatie

- Huishoudelijk Reglement -

- Huishoudelijk Reglement - - Huishoudelijk Reglement - Studievereniging SEC Sociologisch EpiCentrum Algemene bepalingen ART. 1 1. Behoudens de wettelijke bepalingen en het bepaalde in de statuten worden de inwendige aangelegenheden

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst voor aangesloten werkgevers. April 2012

Informatiebijeenkomst voor aangesloten werkgevers. April 2012 Informatiebijeenkomst voor aangesloten werkgevers April 2012 Agenda Kenmerken SPNG Aanleiding Uitgangspunten en ondernomen stappen Wijzigingen in de regeling en premie Intermezzo: de pensioendriehoek Stappen

Nadere informatie

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Verkort jaarverslag 2009 2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Het jaar 2009 stond in het teken van het treffen van maatregelen om de financiële positie van het fonds weer op het gewenste

Nadere informatie

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo.

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. 1 Doorlopende tekst van de statuten van Volleybalvereniging Gemini Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. www.berkelstede.nl Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt

Nadere informatie

Kort verslag van de Algemene Ledenvergadering RLT en SV De Sluipers, gehouden op 21 januari 2012

Kort verslag van de Algemene Ledenvergadering RLT en SV De Sluipers, gehouden op 21 januari 2012 Concept Kort verslag van de Algemene Ledenvergadering RLT en SV De Sluipers, gehouden op 21 januari 2012 Aanwezige leden: 36 leden, inclusief drie ereleden: B. Dikhooff, J.L. de Jong en J.W.A. Renssen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Persbericht Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Hoofdpunten: Dekkingsgraad van 94% is te laag: aanvullende maatregelen nodig Beschikbaar vermogen stijgt met ruim 11 miljard Door gedaalde rente nemen

Nadere informatie

=========================================================

========================================================= Inhoudsopgave Statuten bladzijde Artikel 1 Naam, duur en zetel 1 Artikel 2 Doel van de vereniging 1 Artikel 3 Lidmaatschap 1 Artikel 4 Duur van het lidmaatschap 1 Artikel 5 Middelen 2 Artikel 6 Bestuur

Nadere informatie

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vereniging Aziatische Sporten 'Arashi' Leden Rechten Artikel 1 1. De rechten van de student-leden en niet-student-leden zijn: a. het bijwonen van de algemene ledenvergadering met

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Profiel van de Vereniging.

Profiel van de Vereniging. Profiel van de Vereniging. In juli 1987 werd in Rotterdam officieel de Vereniging van Gepensioneerden KBB opgericht. Een belangenvereniging voor gepensioneerden uit het voormalige KBB concern. Na de fusie

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DER TWENTE DEBATING SOCIETY

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DER TWENTE DEBATING SOCIETY HUISHOUDELIJK REGLEMENT DER TWENTE DEBATING SOCIETY V2.00 Algemeen Artikel 1. 1.1 Het huishoudelijk reglement beoogt een aanvulling te zijn op de statuten; ieder artikel hieruit, en, per extenso, ieder

Nadere informatie

Jaarvergadering van deelnemers. Stichting Pensioenfonds NIBC 22 juni 2015

Jaarvergadering van deelnemers. Stichting Pensioenfonds NIBC 22 juni 2015 Jaarvergadering van deelnemers Stichting Pensioenfonds NIBC 22 juni 2015 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen van de voorzitter 3. Vaststelling notulen jaarvergadering 25 juni 2014 4. Verslag, rekening en

Nadere informatie

Statuten Soerens Belang

Statuten Soerens Belang BIJLAGE 6 HUIDIGE STATUTEN VAN DE VERENIGING SOERENS BELANG Statuten Soerens Belang NAAM ZETEL EN DUUR Artikel 1 De vereniging draagt de naam "SOEREN`S BELANG" en is gevestigd te Laag Soeren, gemeente

Nadere informatie

SPIN. Verkiezingsprocedure Verantwoordingsorgaan SPIN - 2014

SPIN. Verkiezingsprocedure Verantwoordingsorgaan SPIN - 2014 SPIN Verkiezingsprocedure Verantwoordingsorgaan SPIN - 2014 Geldig per 28-1-2014 2 Verkiezingsprocedure Verantwoordingsorgaan SPIN - 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Ondertekening... 2 Artikel 1 Algemeen...

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa

Stichting Pensioenfonds Trespa Postbus 110 6000 AC Weert Nederland Tel. +31(0)495458297 Fax +31(0)495458883 E-mail: pensioen@trespa.com Reglement deelnemersraad Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen Artikel 2. Algemene bepalingen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement Groningen Atletiek pagina 1 Artikel 1. Grondslag: De bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing in samenhang met hetgeen is bepaald in

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder:

Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder: Reglement Ouderraad Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder: Ouders: Ouderraad: Bevoegd gezag: Bestuur: Regenboog Ouders, voogden en verzorgers van bij de school ingeschreven leerlingen

Nadere informatie

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012.

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Kwartaalbericht 2012 Samenvatting 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Meer informatie over de dekkingsgraad vindt u op de website. Beleggingsrendement 4,2%

Nadere informatie

Volgens de beleidsregel van De Nederlandsche Bank (DNB) is een financieel crisisplan als volgt te definiëren:

Volgens de beleidsregel van De Nederlandsche Bank (DNB) is een financieel crisisplan als volgt te definiëren: Vastgesteld door het bestuur op 16 mei 2012 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Beschrijving crisissituatie... 3 3. Dekkingsgraad waarbij het fonds er zonder korten niet meer uit kan komen... 4 4. Maatregelen

Nadere informatie

Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Versie 16 oktober 2014 Artikel 1. Definities Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van

Nadere informatie

datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420

datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420 Aan: alle actieve deelnemers alle gewezen deelnemers alle pensioengerechtigden datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420 Betreft: de risico s van het pensioenfonds voor

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015 Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Dekkingsgraad (UFR): 108,3% Beleidsdekkingsgraad: 110,0% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2015 1 e halfjaar:

Nadere informatie

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen RBS pensioen update Van premie tot pensioen Hoe is uw pensioen opgebouwd? Waarom zitten veel pensioenfondsen nu in de problemen? Hoe ziet de toekomst van pensioen in Nederland eruit? In deze RBS Pensioen

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom.

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom. 1 Verslag algemene Ledenvergadering sv Sportlust 19 maart 2009 Concept verslag De Algemene Ledenvergadering van de Sportvereniging Sportlust heeft plaats gevonden in het clubgebouw van Hockeyvereniging

Nadere informatie

DNB Crisisplan. Stichting Pensioenfonds Honeywell 21 September 2011. Pensioenfonds

DNB Crisisplan. Stichting Pensioenfonds Honeywell 21 September 2011. Pensioenfonds DNB Crisisplan Stichting Honeywell 21 September 2011 Agenda Introductie Opzet crisisplan Nut en noodzaak crisisplan Concept crisisplan - discussiepunten - Wanneer is er spraken van een crisissituatie?

Nadere informatie

Pensioen Informatief, nr 1, september 2006. Uitgave van de vereniging van Gepensioneerden DuPont Nederland. Inhoudsopgave.

Pensioen Informatief, nr 1, september 2006. Uitgave van de vereniging van Gepensioneerden DuPont Nederland. Inhoudsopgave. Pensioen Informatief, nr 1, september 2006. Uitgave van de vereniging van Gepensioneerden DuPont Nederland Inhoudsopgave 1 Van de redactie 2 Wat komt er kijken bij jouw pensioenvoorziening 3 Hoe goed is

Nadere informatie

Naam... Adres... Postcode Woonplaats... Datum: dag maand jaar Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Naam... Adres... Postcode Woonplaats... Datum: dag maand jaar Uitnodiging Algemene Ledenvergadering <naam VvE> kluis Formulieren en voorbeelddocumenten Voorbeelddocumenten voor de opstart van uw VvE 1: uitnodiging Algemene Ledenvergadering Naam..................... Adres..................... Postcode Woonplaats.....................

Nadere informatie

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering Dutch Lighttown HD Club Schoolstraat 2 5595CS Leende Tel +31 (0)40-7370397 Internet: www.dutch-lighttown-hd-club.nl KvK Eindhoven V 40 240 650 IBAN/Rekeningnummer:NL89 Rabo 0127.4987.45 BIC: RABONL2U.

Nadere informatie

Verslag ALV 11 april 2011

Verslag ALV 11 april 2011 Verslag ALV 11 april 2011 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Het benodigde quorum is aanwezig. De vergaderpunten worden aan de hand van slides toegelicht. 2. Vaststelling

Nadere informatie

Artikel 2 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering.

Artikel 2 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vergeb. Doelstelling Artikel 1 De vereniging heeft als doel het bewaken van de continuïteit van administratieve software pakketten van BCT Guiding Documents die in gebruik zijn

Nadere informatie

VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel

VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de Algemene ledenvergadering gehouden

Nadere informatie

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar Begeleidende brief ALV 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 1 2 Contributie verhoging voor gezinskaarten: 1,... 1 3 Administratie kosten leden zonder automatische incasso: 2,... 1 4 Appendix

Nadere informatie

1.B. Jouw Cosun pensioen. Informatiebijeenkomsten voor pensioengerechtigden mei 2014

1.B. Jouw Cosun pensioen. Informatiebijeenkomsten voor pensioengerechtigden mei 2014 1.B Jouw Cosun pensioen Informatiebijeenkomsten voor pensioengerechtigden mei 2014 1 Agenda Pensioen in Nederland Waarom een nieuwe regeling bij Cosun? Pensioenpremie Toeslagverlening (indexatie) Discussie

Nadere informatie

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen 1. De kwartaalcijfers van de pensioenfondsen zijn negatief. Hoe komt dat? Het algemene beeld is dat het derde kwartaal, en dan in het bijzonder de maand

Nadere informatie