De voorzitter opent om 14:00 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De voorzitter opent om 14:00 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom."

Transcriptie

1 1. Opening De voorzitter opent om 14:00 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 2. Mededelingen en ingekomen stukken Aanwezig zijn 130 leden (zie presentielijst), 18% van het aantal leden (740). Bericht van verhindering is ontvangen van 50 leden: A.J. Aartsen, J.A.G. Baken, Th.B. Bakker, F.R.P. Beil, D.F.B. Berends, L.S. Berends Klinkhamer, H.N. Berg, P. Bijl, J. Blom, J.N. Breet, P.G. Brink, C.H.M. Brock, J. Burg, A.P.T.J. Coens, B. Crans, L.H. Croes, G.M.C.H. Dankers, P.H. Dekker, T.M. Dierick, J.P.M. van Elzakker, P.M. van der Haar, A.J. Harries, W.J. Hoeksma, F.C. Kien. H. Lammers, M.J. van leeuwen, J.J. van Luin, B. Mouissie, J.W. de Pender, J.J.A. Polder, H. van der Put, M.Th.C. Reuser, J.B. Schot, M.A. Smeding, H.M. Spek, A. Teunissen, J. Teunissen Zonhoven, B.A. van Tiggele, J.L. Tjin Pit Joen, F.H.J. Tuijtjens, E.C. Verheul, F.C.J. Verhoeven, P.M. Verhoeven, J.P. Versteeg, B.M.C. van Vliet, P. Vroegop J. Walpot, H.E. van Wijngaarden, C.J.J. Winde en R.J.E. Wolt. Inhoudelijke reacties op de uitnodiging voor deze ALV zijn ontvangen van: D.L.W. Balt, H.N. Berg, J.A. Deenen, J.P.M. van Elzakker, P. Hoogstad, H. van der Put, W. van der Luijt, L.P.J. Steentjes en F.C.J. Verhoeven. Het bestuur bedankt deze leden voor hun input. De reacties zullen door het bestuur worden meegenomen bij het maken van plannen voor het op redelijke termijn herstellen van de ontstane achterstanden in de aanpassing van onze pensioenen. De volgende punten uit de reacties worden meteen behandeld: Vraag: Waarom is de dekkingsgraad in februari ineens gedaald, de AEX is toch ook niet zo ver omlaag gegaan. Antwoord: De dekkingsgraad is eind 2009 al gedaald tot circa 101%. Dit na correctie voor de gestegen levensverwachting, zoals voorgeschreven door DNB. De gecorrigeerde cijfers zullen z.s.m. op de website worden vermeld samen met de reden voor deze correctie. Vraag: In informatie van een ander pensioenfonds staat, dat het hele herstelplan vervalt, als het fonds 3 achtereenvolgende kwartalen boven de vereiste dekkingsgraad komt. Is dat bij DuPont ook zo? Antwoord: Dat is bij DuPont ook zo. Vraag: Moeten we echt wachten met (deels) indexeren tot de dekkingsgraad weer boven de 115% staat? Antwoord: Dat is inderdaad het geval, zo is het vastgelegd in het huidige herstelplan. Geen van de bij een wijziging van dit plan betrokken partijen (Stichting, DuPont en DNB) staat te trappelen om het plan zodanig te wijzigen, dat er onder voorwaarden partieel geïndexeerd kan worden. Hans/ concept pagina 1 van 7

2 3. Jaaroverzicht van de voorzitter Een druk en een raar jaar. Een druk jaar: * uw bestuursleden (incl. DR) hadden het bijzonder druk; * veel tijd besteed, veel kennis opgedaan; * allen zijn nu (zeer) kundig op pensioengebied; * en we hebben nog steeds geen indexatie bereikt. Een raar jaar: * de euforie van het verkrijgen van: - een goed artikel 14, - het einde van het herverzekeringsproject (voor eeuwig?). * de kater toen we ons realiseerden, dat indexatie nog ver buiten ons bereik was. Frustraties. * een extra kater toen we lazen dat het ABP wel partieel indexeerde. Enkele zaken, die ons bezig hielden. Groeiend ledental. Dat is ook hard nodig! weer meer invloed gekregen in alle geledingen van het fonds; een uitgebreide discussie over de doelstelling van de VGDN, * de vraag is daarbij hoe zien we de VGDN op lange termijn ; * deze discussie is nu even in de ijskast gezet; weer verscheidene cursussen gevolgd; het totaal gebrek aan belangstelling bij de CAO partners voor ons probleem met indexatie. Wat zijn onze mogelijkheden? Niets meer doen, er mee stoppen; zo door gaan en wachten op een wonder; aan de bel gaan trekken acties gaan ondernemen - van vriendelijk tot agressief. Daar gaat deze vergadering in belangrijke mate over. Uit de zaal komen enige suggesties voor acties. Deze zullen worden meegenomen door het bestuur bij het ontwikkelen van haar plannen. 4. Vaststellen notulen van de algemene ledenvergadering van 23 april 2009 De notulen van de algemene ledenvergadering van 23 april 2009 worden met overgrote meerderheid door de vergadering goedgekeurd. 5. Jaarverslag secretaris Er zijn geen vragen over het Jaarverslag 2009 van de secretaris (opgenomen in de uitnodiging voor deze vergadering). De organisatiegraad van de VGDN onder de pensioengerechtigden was eind 2009: 49%. Hans/ concept pagina 2 van 7

3 6. Jaarverslag Penningmeester, verslag kascommissie en decharge bestuur Financieel verslag 2008 De penningmeester licht het financieel verslag van het verenigingsjaar 2009 toe en beantwoordt enkele vragen. Kascommissie De kascommissie, bij monde van haar voorzitter Jan Dik, doet verslag van haar bevindingen. De commissie, bestaande uit Jan Dik, Gerrit van Buuren en Gerrit Jan Postma, constateerde, dat over dit verslagjaar een deugdelijke boekhouding is gevoerd, overhandigt haar schriftelijke verslag van 24 februari 2010 aan de voorzitter en stelt de vergadering voor het bestuur voor het jaar 2009 te dechargeren. De vergadering gaat unaniem akkoord met dit voorstel. De volgende leden worden door de vereniging als lid van de kascommissie herkozen: G. van Buuren, J.K. Dik, G.J. Postma evenals de reserveleden W.H. Kiliaan en A. Vermeulen. 7. In acht jaar tijd een pensioenjaar kwijt Terugkoppeling Inleiding De voorzitter pikt het vervolgverhaal over de achterstand van onze pensioenen, zoals dat beschreven staat in het jaarverslag van de secretaris, op aan het begin van dit jaar. Hij begint met een correctie, de dekkingsgraad was eind december 2009 niet de genoemde 105,1%, maar circa 101% door een correctie voor de gestegen levensverwachting, zoals voorgeschreven door DNB. Hij brengt in herinnering, dat het bestuur zich begin december vorig jaar in een brief tot de directie gericht heeft. Deze brief ging over het op redelijke termijn herstellen van de ontstane achterstanden in de aanpassing van onze pensioenen. In de brief werd met redenen omkleed aangegeven waarom wij als VGDN van mening zijn dat DuPont zijn beloftes en verplichtingen naar zijn voormalige medewerkers niet nakomt. Hierdoor zijn grote achterstanden in de aanpassing van pensioenen ontstaan. Ter illustratie: DuPont neemt al jaren samen met Dow Chemical in Terneuzen de laatste plaats in op de pensioenindexatielijst van de 31 belangrijkste Nederlandse bedrijven en instellingen (Bron: de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden). Wij hebben de directie in de brief gevraagd om op korte termijn met ons van gedachten te wisselen over de vraag hoe op redelijke termijn de achterstanden hersteld kunnen worden. Schriftelijke reacties op de brief van de VGDN Het helaas voorspelbare schriftelijke antwoord van DuPont op de brief beloofde niet veel goeds. Het is in deze presentatie verwerkt. Er is ook een reactie van de Stichting gekomen. Zij maakte bezwaar tegen de passage Gezien de loonontwikkeling van de werknemers vanaf 2001 (minimaal automatische prijscompensatie in de CAO) en de manier, waarop binnen de stichting in diezelfde periode met het belang van de werkgever (zeer prudent vermogensbeheer) en gepensioneerde (grote achterstand in koopkracht) is omgegaan, zijn wij van mening dat in deze er geen sprake is van evenredige belangenafweging. Hierover heeft onze voorzitter een verhelderend gesprek gevoerd met de voorzitter van de Stichting. De ondernemingsraad heeft de brief in een van haar vergaderingen behandeld als ingekomen stuk. In de notulen is hierover het volgende opgenomen: Van de (VGDN) is een afschrift van een brief gericht aan de werkgever ontvangen. Hierin wordt aandacht gevraagd voor de positie van de gepensioneerden die door het jarenlang ontbreken van indexatie behoorlijk in koopkracht hebben ingeboet. Hoewel de Raad begrip heeft voor de strekking van de brief zal er vanuit de OR geen inhoudelijke reactie komen. De werkgever zal op de brief reageren. Hans/ concept pagina 3 van 7

4 Op de vraag uit de zaal of wij steun kunnen verwachten van de vakbonden, moet helaas negatief geantwoord worden. Mondeling overleg met de directie De gedachtewisseling heeft inmiddels begin maart plaatsgevonden. Daar zijn onze zorgen (achterstand van onze pensioenen, stijgende onvrede bij onze leden en mogelijke imagoschade van DuPont) nog eens aan de orde gekomen. In de gedachtewisseling met de directie heeft de directie aangegeven voorlopig geen antwoord te hebben op de vraag of en hoe op redelijke termijn de achterstanden hersteld kunnen worden. Zij motiveert dit door te stellen dat de continuïteit van de lokale en totale onderneming van DuPont wereldwijd niet in gevaar mag worden gebracht. Een onwaarschijnlijke bewering. Het bestuur heeft deze stelling met kracht van zich afgeworpen. Immers, bedrijven worden niet gesloten door het nakomen van nog openstaande pensioentoezeggingen. Bedrijven gaan dicht, omdat hun productieprocessen verouderd zijn, er geen behoefte meer is aan hun producten of als zij zich niet kunnen verweren tegen opkomende economieën als China en India. Een bedrijf gaat failliet als zijn bestaansrecht in de kern wordt aangetast, maar niet als zij een toezegging aan gepensioneerden gaat nakomen. Daarenboven is wat DuPont aanvoert in gelijke mate geldig voor de 31 belangrijkste Nederlandse bedrijven op de indexatielijst, die wel indexeren. Het is dus geen kwestie van niet-kunnen, maar een kwestie van niet-willen. DuPont wil het niet. Immers, het geld voor de herstel-indexatie kan zonder negatieve invloed op het bedrijfsresultaat gehaald worden uit de pot,die wel beschikbaar is voor het verhogen van de dividenduitkering aan de aandeelhouders!!! Verder is er door onze voorzitter een presentatie gehouden, getiteld In acht jaar tijd een pensioenjaar kwijt. Dezelfde presentatie wordt aan de leden gegeven. In acht jaar tijd een pensioenjaar kwijt De voorzitter geeft aan de hand van rekenvoorbeelden uitleg over de achterstand van onze pensioenen in euro s. Hij laat zien, dat het niet indexeren van de DuPont pensioenen betekent, dat een voormalig DuPont medewerker in acht jaar een heel jaarinkomen te kort is gedaan. Dus bij een pensioen van per jaar komt dat neer op een tekort van over een periode van 8 jaar. Bij een hoger pensioen is het tekort evenredig groter. De conclusie moet dus helaas wel zijn: In acht jaar tijd een pensioenjaar kwijt! De volledige presentatie kunnen alle leden nalezen op de website van onze vereniging (www.vgdn.nl). Tot welke middelen is de VGDN bereid over te gaan? Het is duidelijk dat overleg in redelijkheid de gepensioneerden niet verder gaat brengen en dat we dus een andere koers moeten gaan varen. Daartoe brengt het bestuur een drietal voorgenomen plannen in stemming: a. Het houden van demonstraties en het zoeken van media-aandacht voor de wijze waarop DuPont met zijn gepensioneerden omgaat en hoe zij weigert toezeggingen uit het verleden na te komen. b. Onderzoek naar het heropenen en voeren van de juridische procedure, toegespitst op de nu ontstane situatie. Deze juridische procedure werd indertijd opgeschort, nadat artikel 14 in de pensioenregeling werd gewijzigd en indexatie voortaan onder voorwaarden kan plaatsvinden. c. Een combinatie van a. en b. op een wederzijds versterkende manier. Hans/ concept pagina 4 van 7

5 De specifieke vragen waarover de leden gevraagd werden hun stem uit te brengen door het opsteken van rode, groene en gele kaarten, waren: a. Onderschrijft u het plan en de tot nu toe ondernomen actie van het bestuur? Resultaat: voor 128 tegen 0 geen mening 2 b. Bent u bereid deel te nemen aan demonstraties door gepensioneerden? Resultaat: voor 103 tegen 17 geen mening 10 c. Wanneer de plannen en acties van het bestuur onvoldoende resultaat opleveren, steunt u dan een gang naar de rechter? Resultaat: voor 119 tegen 5 geen mening 6 d. Bent u bereid een extra financiële bijdrage te leveren voor de gang naar de rechter? Resultaat: voor 124 tegen 3 geen mening 3 Wat er van het bestuur wordt verwacht, laat niets te raden over. Een overweldigende meerderheid steunt het bestuur in het voorgestelde plan c.: een combinatie van a. (demonstraties en media-aandacht) en b. (gang naar de rechter) op een wederzijds versterkende manier. Het bestuur zal met volle energie gaan werken aan plannen en belooft de uitgewerkte plannen in de eerstvolgende (extra) ledenvergadering aan de leden ter goedkeuring voor te leggen. Als deze plannen niet tot verandering leiden, blijft de voorzitter bij zijn beslissing om zich niet herkiesbaar te stellen. Gelegenheid voor de leden om schriftelijk voorstellen te doen over wat het bestuur op korte termijn zou moeten gaan doen en andere zaken en deze mondeling toe te lichten De aanwezigen wordt verzocht in de pauze aanvullende suggesties per briefje aan de bestuurstafel in te leveren en hun naam door te geven voor het deelnemen aan demonstraties. Hier wordt flink gebruik van gemaakt. Alle suggesties zullen door het bestuur worden meegenomen in de uitwerking van de plannen. De voorzitter gaat nog kort in op een paar opmerkingen, die op de briefjes zijn gemaakt. Hij benadrukt daarbij, dat: Elke actie met de grootste zorgvuldigheid zal worden voorbereid. We hebben immers voor het merendeel een zeer goede relatie met DuPont gehad als werkenden en willen dan nu geen onnodige schade aan het bedrijf toebrengen. Wij gaan dan ook geen enkel overleg met wie dan ook uit de weg en zeker niet met DuPont management. Een verdere samenwerking met andere (vooral Amerikaanse) bedrijven is al gaande, hoewel de verschillen in de pensioensystemen zeer groot zijn. Vooral is er contact met Dow geweest daar dat bedrijf net als DuPont nauwelijks iets doet met indexatie. Het verbeteren van de waarde voor de aandeelhouder is kennelijk bij bedrijven met een moeder in de USA belangrijker dan zich te voegen naar Nederlandse gebruiken. Hans/ concept pagina 5 van 7

6 DuPont moet zich wel realiseren dat de gepensioneerden eisen, dat DuPont de gemaakte beloftes (verder te leven zoals we gewend waren) nakom. We zullen dan ook doorgaan dit te benadrukken en eventueel publieksacties voorbereiden. De verwachting is, dat DuPont als tegenactie onze denkwijze krachtig zal gaan ontkennen, maar de voorzitter ziet niet hoe daar houtsnijdende opmerkingen bij kunnen zitten. Toe nu toe was alles in hoofdzaak een juridisch steekspel en wijst DuPont naar de Stichting als uitvoerder van de regeling. Echter tot 2007 was het DuPont, die uiteindelijk bepaalde of er een indexatie werd toegekend of niet en niet de Stichting. Tot tweemaal toe heeft DuPont in de afgelopen 10 jaar een verzoek van de Stichting tot indexatie afgewezen. Zeker gezien de toezeggingen is dit juridisch weliswaar correct, maar ethisch niet, want belofte maakt schuld. Ook de werkenden zullen geïnformeerd worden over de huidige situatie, waar het ogenschijnlijk fraaie pensioen snel over de jaren in waarde vermindert. Zij kunnen beter nu al beginnen met een extra spaarpotje. De jaarlijks te betalen premie door DuPont is niet afhankelijk van de bedrijfsresultaten. De wet schrijft voor, hoe die berekend dient te worden en DuPont betaalt de door de actuaris berekende premie. Dit is vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst tussen DuPont en de Stichting. Hierin zijn ook de herstelbetalingen vastgelegd, indien het fonds in onderdekking verkeert. 8. Begroting 2010 De penningmeester licht de begroting van het verenigingsjaar 2010 toe. Het bestuur stelt voor om de jaarlijkse bijdrage voor 2010 vast te stellen op 16 (contributie). De in de begroting opgenomen reservering voor het juridisch fonds is nu duidelijk groter dan tijdens de artikel 14 periode en bovenmatig voor een normaal verenigingsbestaan, daarom wordt er voor dit verenigingsjaar geen extra bijdrage voor het fonds voorgesteld. De vergadering gaat akkoord met het voorstel van het bestuur en stelt de jaarlijkse bijdrage vast op 16. De penningmeester informeert de vergadering, dat het juridische fonds op termijn waarschijnlijk niet toereikend zal zijn voor de te verwachten langdurige juridische procedure, één van de juist door de leden goedgekeurde plannen. De mogelijkheid bestaat dus, dat de jaarlijkse bijdrage voor het juridisch fonds weer zal worden ingesteld, uiteraard ook na goedkeuring van de leden. De voorstellen hiertoe komen in de najaarsvergadering, wanneer het bestuur een beter beeld heeft van de in te zetten juridische stappen en de dan bekende en begrote kosten voor de jurist. 9. Verkiezing bestuursleden Op verzoek van het bestuur wordt de verkiezing van de volgens het roulatieschema aftredende bestuursleden uitgesteld naar de NajaarsLedenvergadering i.v.m. het belang, dat het bestuur hecht aan agendapunt 7, In acht jaar tijd een pensioenjaar kwijt. De leden gaan hiermee akkoord. De vier dit jaar aftredende bestuursleden zijn: Wout van Keulen (voorzitter) Ton Harries Wil van de Sande Wil Urbanus (tevens webmaster). Wout van Keulen en Wil Urbanus zijn niet herkiesbaar, de overige bestuursleden wel. Theo Zandbergen en Wil van de Sande zijn op zoek naar geschikte kandidaten voor beide vacatures. Hans/ concept pagina 6 van 7

7 10. Berichten uit de Deelnemersraad Hoofdpunten uit het jaar 2009 De actuariële bedrijfstechnische nota (ABTN) is aangepast m.b.t. premiehoogte en voorwaardelijke indexatie (art. 14). DuPont en de Stichting hebben afgesproken, dat er jaarlijks een gedempte premie zal worden berekend. Dit betekent minder fluctuatie van de premiehoogte door naar de gemiddelde rente over een paar jaar te kijken i.p.v. de rente aan het eind van ieder jaar. De Stichting heeft een herstelplan opgesteld. Dit plan is goedgekeurd door DNB en moet er voor zorgen, dat de dekkingsgraad (nu onder 104,1%) in 5 jaar naar 104,1 zal stijgen en in 15 jaar naar 115% (extra bijdragen DuPont). De uitvoeringsovereenkomst tussen DuPont en de Stichting is aangepast. De overeenkomst heeft nu een onbepaalde duur en de teksten over de voorwaardelijke indexatie (art. 14), gedempte premie en extra stortingen bij een te lage dekkingsgraad zijn erin opgenomen. Toekomst De eerste periode van de Deelnemersraad zit erop. Er zijn verkiezingen gepland voor een nieuwe Deelnemersraad in juni In deze Deelnemersraad zullen 3 werkenden en 5 gepensioneerden plaatsnemen, dit i.v.m. de veranderde verhouding tussen werkenden (967) en gepensioneerden (1512) bij DuPont. Maak gebruik van uw stemrecht!! De dekkingsgraad is omlaag (4,3 %). Dit na correctie voor de gestegen levensverwachting, zoals voorgeschreven door DNB. Nog steeds ontwikkelingen gaande op pensioengebied, zoals structuur Pensioenfondsen. De kranten staan er vol van. 11. Verkiezing VGDN kandidaten Deelnemersraad De voorzitter doet een beroep op geïnteresseerde gepensioneerde om zich kandidaat te stellen voor de Deelnemersraad. De vier huidige leden (Jan Dik, Gerrit Jan Postma, Hans van den Reydt en Jan Stienstra) stellen zich in ieder geval kandidaat. Er dient dus minstens nog een persoon zich aan te melden. Meer kandidaten is beter, dan zijn er geen verkiezingen nodig, indien een lid besluit om zijn lidmaatschap tussentijds te beëindigen. Een paar aanwezigen zeggen toe zich op te geven. De VGDN zal een verkiezingskrant uitgeven met de kandidaten, die lid zijn van de VGDN en in de volgorde, die de voorkeur van het bestuur heeft. Iedereen mag natuurlijk stemmen op wie hij of zij wil, maar het bestuur raadt haar leden met volle overtuiging aan om op de kandidaten van de VGDN te stemmen. De VGDN kandidaten, gesteund door het bestuur en de 740 leden van de VGDN, zijn immers het best in staat om de belangen van de gepensioneerden te behartigen. Ga dus allen stemmen op VGDN leden! 12. Rondvraag Er zijn geen vragen meer. 13. Sluiting De voorzitter bedankt alle aanwezigen weer voor hun belangstelling en sluit om 16:45 uur de vergadering. En dan is het eindelijk zover, de bar is open!!! Hans/ concept pagina 7 van 7

Akkoord namens de Algemene ledenvergadering op 2x april 2014 Penningmeester: R. van Mens

Akkoord namens de Algemene ledenvergadering op 2x april 2014 Penningmeester: R. van Mens VGDN Notulen Algemene ledenvergadering Vereniging van Gepensioneerden DuPont Nederland Voorzitter / Secretaris: H. van den Reydt Akkoord namens de Algemene ledenvergadering op 2x april 2014 Penningmeester:

Nadere informatie

VGDN Nieuwsbrief 29 December 2009

VGDN Nieuwsbrief 29 December 2009 VGDN Nieuwsbrief 29 December 2009 Jaargang 10, nummer 3 Beste V.G.D.N. leden, Hierbij ontvangt u een kopie van een brief die wij aan de directie van DuPont de Nemours (Nederland) B.V. hebben geschreven.

Nadere informatie

Aanwezig Breda: 27 leden; aanwezig Apeldoorn: eveneens 27 leden, inclusief bestuursleden.

Aanwezig Breda: 27 leden; aanwezig Apeldoorn: eveneens 27 leden, inclusief bestuursleden. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Wegener VVG gehouden bij BN/De Stem op vrijdag 19 april te Breda en op dinsdag 23 april bij Koninklijke Wegener N.V. te Apeldoorn

Nadere informatie

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent.

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent. Naam Adres Postcode + woonplaats Land ONDERWERP: SITUATIE PENSIOENFONDS ROCKWOOL EN MOGELIJKE VERLAGING VAN UW PENSIOEN BIJLAGEN: EVALUATIEMOMENTEN IN HERSTELPLAN, ONTWIKKELING DEKKINGSGRAAD, DEKKINGSGRAAD

Nadere informatie

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN LOGGED OUT Jaargang #10; nummer #1; februari 2015 UITNODIGING voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN op woensdag

Nadere informatie

Uit het jaarverslag 2011 van de Stichting:

Uit het jaarverslag 2011 van de Stichting: VGDN Notulen Algemene ledenvergadering Vereniging van Gepensioneerden DuPont Nederland Plaats: MFB, Grevelingenweg, Dordrecht. Datum en tijd: 29 november 2012 om 14 uur. 1. Opening De voorzitter heet alle

Nadere informatie

VG SABIC-IP. 3 e ALGEMENE LEDENVERGADERING. 5 juni 2014 WELKOM. Vereniging Gepensioneerden SABIC-IP

VG SABIC-IP. 3 e ALGEMENE LEDENVERGADERING. 5 juni 2014 WELKOM. Vereniging Gepensioneerden SABIC-IP Vereniging Gepensioneerden 3 e ALGEMENE LEDENVERGADERING 5 juni 2014 WELKOM Vereniging Gepensioneerden AGENDA 1. Opening door de voorzitter 1.1 Vaststellen agenda 2. Pensioenfonds door Frank Mortier, voorzitter

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Datum: maandag 21 april 2014 Tijd: 10.35 uur t/m 12.00 uur Locatie: Dolfinarium Harderwijk Aanwezigen bestuursleden: Goksel Tatlioĝlu, Angelo Verhoeven, Jan

Nadere informatie

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING VAN DE STICHTING JAN HUYSMAN WZ. FONDS 25 september 2012 Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING VAN DE STICHTING JAN HUYSMAN WZ. FONDS 25 september 2012 Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard Voorzitter: R.J.P. Siebesma AGENDA: 1. Opening 2. Notulen deelnemersvergadering d.d. 20 september 2011 3. Samenstelling bestuur en verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

8 april 2010. Van harte welkom. Regio Rotterdam/Zeeland

8 april 2010. Van harte welkom. Regio Rotterdam/Zeeland 8 april 2010 Van harte welkom Regio Rotterdam/Zeeland Agenda 8 april 2010 13.30-14.45 uur 1. Opening en vaststelling van de agenda 2. Vaststellen verslagen vergadering 14-4-2009 en 3-11-2009 3. Jaarverslag

Nadere informatie

Notulen ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Van Rockwool 18 juli 2013, grote zaal van Rockwool te Roermond.

Notulen ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Van Rockwool 18 juli 2013, grote zaal van Rockwool te Roermond. (VGR) Notulen ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Van Rockwool 18 juli 2013, grote zaal van Rockwool te Roermond N o t u l e n De vergadering wordt geleid door dhr. Riekus Wolzak. Notulist

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Akkoord namens de Algemene ledenvergadering op 26 april 2018 Notulist: W. van der Luijt Secretaris: H. van den Reydt Voorzitter: H. Nijhoff Plaats: MFB, Grevelingenweg,

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds ECI

Stichting Pensioenfonds ECI Stichting Pensioenfonds ECI Verslag betreft Algemene deelnemersvergadering van 22 september 2012 aanwezig Het bestuur De heren H. Hylkema (voorzitter), W. van der Kooy, M. Muller, T. Cieraad en mevrouw

Nadere informatie

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Pensioenregeling uitgevoerd door BNPF 3. Vergelijking andere pensioenfondsen 4. Herstelplan

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 25 maart 2014 in Zalencentrum Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures.

In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures. In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures 1 Voorwoord: Hier is al weer de derde nieuwsbrief van het seizoen 2017-2018.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN ART.1 AANNAME NIEUWE LEDEN Zij, die werkend lid wensen te worden van de vereniging, geven van hun verlangen kennis aan het bestuur. Het besluit tot aanneming

Nadere informatie

Notulen ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Van Rockwool 18 maart 2014, grote zaal van Rockwool te Roermond

Notulen ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Van Rockwool 18 maart 2014, grote zaal van Rockwool te Roermond (VGR) Notulen ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Van Rockwool 18 maart 2014, grote zaal van Rockwool te Roermond De vergadering wordt geleid door dhr. Riekus Wolzak. Notulist is Jan

Nadere informatie

Vereniging gepensioneerden Koninklijke Cosun

Vereniging gepensioneerden Koninklijke Cosun Vereniging gepensioneerden Koninklijke Cosun CONCEPT, Goedkeuring pas na ledenvergadering april 2017 Notulen 6e ledenvergadering vereniging gepensioneerden Koninklijke Cosun 13-4-2016 Dinteloord, Roosendaal,

Nadere informatie

Uw pensioen in onzekere tijden

Uw pensioen in onzekere tijden Uw pensioen in onzekere tijden Stichting Pensioenfonds 1 Inleiding Dekkingsgraad per 31 december 2011 is 83,7%. Het pensioenfonds loopt (ver) achter op herstelplan. Voorlopig kortingsbesluit is noodzakelijk.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging van ouders/verzorgers van leerlingen van de Andersenschool te Woerden

Huishoudelijk reglement van de Vereniging van ouders/verzorgers van leerlingen van de Andersenschool te Woerden Huishoudelijk reglement van de Vereniging van ouders/verzorgers van leerlingen van de Andersenschool te Woerden Definities Artikel 1. Ouders: de ouders en verzorgers van de leerlingen die aan de school

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering

Verslag Algemene Ledenvergadering Verslag Algemene Ledenvergadering Maandag 28 november 2016, 19:00 uur, vergaderruimte zwembad Otterveurdt 1. Opening door de voorzitter De voorzitter, Marcel de Raat, opent om 19:10 de vergadering en heet

Nadere informatie

Reglement ouderraad. Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010

Reglement ouderraad. Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010 Reglement ouderraad Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010 Basisschool Sint Jozef Grotestraat 142 5931 CZ Tegelen Inhoudsopgave: Blz. 1. Begripsbepaling 3

Nadere informatie

Stichting Alcatel Lucent Pensioenfonds (in liquidatie) Stichting Alcatel-Lucent Pensioenfonds (in liquidatie) Vergadering van Deelnemers

Stichting Alcatel Lucent Pensioenfonds (in liquidatie) Stichting Alcatel-Lucent Pensioenfonds (in liquidatie) Vergadering van Deelnemers Stichting Alcatel-Lucent Pensioenfonds (in liquidatie) Deelnemers en Pensioengerechtigden 29 september 2015 Agenda 1. Opening en introductie J. Koenhein 2. Korte toelichting Jaarverslag 2014 en huidige

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Ledenvergadering op 9 september 2015 te Maarssen. Het bestuur van de VvP-BNPF, afwezig met kennisgeving Hr. D.

Notulen van de Algemene Ledenvergadering op 9 september 2015 te Maarssen. Het bestuur van de VvP-BNPF, afwezig met kennisgeving Hr. D. Notulen van de Algemene Ledenvergadering op 9 september 2015 te Maarssen Datum: 9 september 2015 Aanvang: Aanwezig: Blokland Aanwezige leden: Afmeldingen: 13.05 uur Het bestuur van de VvP-BNPF, afwezig

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool "Het Tweespan" locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool Het Tweespan locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool "Het Tweespan" locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen. Definities Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan

Nadere informatie

de aangesloten onderneming volgens de statuten van het pensioenfonds; de personen, in dienst van de werkgever.

de aangesloten onderneming volgens de statuten van het pensioenfonds; de personen, in dienst van de werkgever. REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities Bestuur: Ondernemingsraad: Pensioenreglement: Statuten: Uitvoeringsovereenkomst: Vereniging van gepensioneerden:

Nadere informatie

VOORGENOMEN LIQUIDATIE PENSIOENFONDS

VOORGENOMEN LIQUIDATIE PENSIOENFONDS VOORGENOMEN LIQUIDATIE PENSIOENFONDS Deelnemersvergadering 14 september 2015 Voorgenomen liquidatie pensioenfonds 14 september 2015 Pagina 1 AGENDA Regelingen pensioenfonds Achtergrond Voorgenomen besluit

Nadere informatie

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur 1 Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur Aanwezige bestuursleden : Jos Winnink (voorzitter) Jan Harm Bakhuys (secretaris) André Nieuwenhout

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Artikel 1: Doel en activiteiten van de Fotoclub 1.1 Doel Het doel van de fotoclub is het bevorderen van het hobbymatig fotograferen. De club tracht dit doel onder meer te bereiken

Nadere informatie

DOEL EN MIDDELEN Artikel 1. In artikel 3. en 13. van de Statuten zijn het deel en de middelen van de vereniging omschreven.

DOEL EN MIDDELEN Artikel 1. In artikel 3. en 13. van de Statuten zijn het deel en de middelen van de vereniging omschreven. DOEL EN MIDDELEN Artikel 1. In artikel 3. en 13. van de Statuten zijn het deel en de middelen van de vereniging omschreven. HET ALGEMEEN BESTUUR. Artikel 2. Het bestuur bestaat uit maximaal 11 leden, die

Nadere informatie

Update pensioenen INVISTA (Nederland) BV per 12 november 2013

Update pensioenen INVISTA (Nederland) BV per 12 november 2013 Update pensioenen INVISTA (Nederland) BV per 12 november 2013 Kerkrade, 12 november 2013 Pensioen INVISTA (Nederland) BV Uitvoering door December 2008 in onderdekking. Maart 2009 korte termijnherstelplan

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Ouderraad De Achtbaan

Huishoudelijk reglement Ouderraad De Achtbaan Huishoudelijk reglement Ouderraad De Achtbaan Definities Artikel 1 De Achtbaan: Dalton Openbare Basisschool de Achtbaan; Locatie: een van de 4 locaties van De Achtbaan te weten: 1. De Achtbaan locatie

Nadere informatie

VERENIGING VAN GEPENSIONEERDEN BERGEN OP ZOOM, 29 NOVEMBER 2013

VERENIGING VAN GEPENSIONEERDEN BERGEN OP ZOOM, 29 NOVEMBER 2013 VERENIGING VAN GEPENSIONEERDEN BERGEN OP ZOOM, 29 NOVEMBER 2013 INHOUD 1. Bestuur en directie 2. Ontwikkelingen 2013 Ontwikkelingen dekkingsgraad Ontwikkelingen beleggingsresultaat Ontwikkelingen deelnemersbestand

Nadere informatie

Pensioenfonds Update September 2013

Pensioenfonds Update September 2013 Pensioenfonds Update September 2013 nr 15 september 2013 pagina 1 INHOUD 1. Voorwoord van de voorzitter 1 2. Toeslagverlening per 1 juli 2013 3 3. Dekkingsgraad gehaald in Q2 2013 3 4. Toeslagenbeleid

Nadere informatie

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014)

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 20:09. Er zijn 30 leden aanwezig. Het bestuur is aanwezig met uitzondering van Randolph.

Nadere informatie

Vereniging van Dow Gepensioneerden in Nederland

Vereniging van Dow Gepensioneerden in Nederland Notulen van de algemene ledenvergadering van 11 april gehouden in het PV gebouw te Terneuzen. Toekomst van ons pensioenstelsel, waar de gehele wereld nog steeds jaloers op is!! Aanwezig: 117 leden volgens

Nadere informatie

Bijdrage DuPont in ziektekostenverzekering

Bijdrage DuPont in ziektekostenverzekering Bijdrage DuPont in ziektekostenverzekering Bijdrage DuPont in ziektekostenverzekering 24 november 2011, Voorstel Huib van der Plaat in ALV aangenomen ALV van 24 november 2011 De werkenden krijgen nu een

Nadere informatie

ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3

ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 REGLEMENT van de personeelsvereniging PEVAD van: Inbev Nederland N.V. vestiging Dommelen Benamingen ARTIKEL 1 In dit reglement wordt verstaan onder: Bedrijf: Inbev Nederland N.V. vestiging Dommelen Vereniging:

Nadere informatie

Notulen ALV 2013. Verkorte Agenda

Notulen ALV 2013. Verkorte Agenda Convocatie ALV 16 oktober 2014 blad 12 Notulen ALV 2013 Vergader datum : 16 januari 2014. Locatie : Bowling Restaurant Menken. Onderwerp : Algemene Ledenvergadering Bowling Vereniging Leiden Zuid-West.

Nadere informatie

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Aanwezig: volgens presentielijst 23 leden 1. OPENING De voorzitter opent om 19:30u in sporthal De Phoenix de Algemene Leden Vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

PF-UPDATE Nr 2 juni 2009 nieuwsbrief Pensioenfonds

PF-UPDATE Nr 2 juni 2009 nieuwsbrief Pensioenfonds Onderwerpen Informatie Deelnemersraad Compliance Officer Pensioenfonds Uitslag verkiezingen Deelnemersraad Meest gestelde vragen Informatie Verantwoordingsorgaan Website Pensioenfonds Jaarverslag Pensioenfonds

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats

Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats Basisschool De Overplaats Willibrorduslaan 71 2171 VB Sassenheim Tel: 0252-223090 Begripsbepaling 1. Dit reglement verstaat onder: a. Oudervereniging:

Nadere informatie

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630 Pensioenfonds Productschappen Bezoekadres Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Postadres Postbus 3042 2280 GA Rijswijk Telefoon 070 4138630 Fax 070 4138650 E-mail info@pbodnl Website wwwpbodnl KvK

Nadere informatie

VERANTWOORDINGSORGAAN. Stichting Pensioenfonds Chemours Nederland.

VERANTWOORDINGSORGAAN. Stichting Pensioenfonds Chemours Nederland. VERANTWOORDINGSORGAAN Stichting Pensioenfonds Chemours Nederland. Als gevolg van wijzigingen in de regels voor Pensioenfondsen (het nftk) zijn in het Pensioenfonds van DuPont Nederland medio 2014 een aantal

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan, d.d. 25 september Reglement Verantwoordingsorgaan. Stichting Pensioenfonds Equens

Reglement Verantwoordingsorgaan, d.d. 25 september Reglement Verantwoordingsorgaan. Stichting Pensioenfonds Equens Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Equens 1 Artikel 1. Definities Fonds Werkgever Bestuur Verantwoordingsorgaan Visitatiecommissie Deelnemer Pensioengerechtigde Aangesloten onderneming

Nadere informatie

1. Alle leden zijn bevoegd zichzelf kandidaat te stellen voor de ouderraad. 2. Uit een gezin kan slechts één persoon zich kandidaat stellen.

1. Alle leden zijn bevoegd zichzelf kandidaat te stellen voor de ouderraad. 2. Uit een gezin kan slechts één persoon zich kandidaat stellen. Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement ouderraad basisschool de Regenboog. Artikel 1 definities Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Schoolleiding:

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Reglement Verantwoordingsorgaan

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Reglement Verantwoordingsorgaan In werking 01-01-2010 Artikel 1. Begripsbepalingen De begripsbepalingen als opgenomen in artikel 1 van de statuten van het

Nadere informatie

Reglement van de Ouderraad

Reglement van de Ouderraad Reglement van de Ouderraad Onderdeel van: Brederode Daltonschool Willem de Zwijgerlaan 110, 2082 BD Santpoort-Zuid Begripsbepaling: 1. Dit reglement verstaat onder: a. Ouderraad: Het Dagelijks bestuur,

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan. Stichting-Telegraafpensioenfonds 1959

Reglement Verantwoordingsorgaan. Stichting-Telegraafpensioenfonds 1959 Reglement Verantwoordingsorgaan 1 REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN Artikel 1. Begripsomschrijvingen De definities als opgenomen in artikel 1 van de statuten van het fonds zijn van overeenkomstige toepassing

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 4 april 2017 in Zalencentrum Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Nadere informatie

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur.

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur. Notulen 1. Opening en vaststelling aanwezige stemmen De voorzitter van de vergadering opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vanavond zijn 30 van de 52 stemmen aanwezig dan wel per

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Rooms Katholieke Basisschool De Bolster is een aanvulling op de statuten zoals

Nadere informatie

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen?

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? 1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? Het pensioenfonds staat er financieel niet goed voor. De twee belangrijkste oorzaken: 1. Nederlanders worden steeds ouder. Met name de laatste

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016

Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016 Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016 Volgens de presentielijst waren er 22 leden aanwezigen 1. Opening, en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. De voorzitter

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Inleiding: Het huishoudelijk reglement bestaat uit regels waarin de organisatie van de vereniging nader is uitgewerkt, de rechten en verplichtingen van de leden

Nadere informatie

Verslag verantwoordingsorgaan

Verslag verantwoordingsorgaan Verslag verantwoordingsorgaan 2014 2015 Inhoudsopgave: Voorwoord Doel en ambitie Bestuursmodel Samenstelling en zetel verdeling Financiën Activiteiten Adviezen Publiciteit Toekomstige ontwikkelingen Beste

Nadere informatie

Statuten en huishoudelijk reglement van de oudervereniging van de "R.K. basisschool in de St. Pancratiusparochie" TUBBERGEN

Statuten en huishoudelijk reglement van de oudervereniging van de R.K. basisschool in de St. Pancratiusparochie TUBBERGEN Statuten en huishoudelijk reglement van de oudervereniging van de "R.K. basisschool in de St. Pancratiusparochie" TUBBERGEN STATUTEN Artikel 1 De vereniging is op 27 oktober 1981 voor onbepaalde tijd opgericht.

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Aanwezig zijn: De heer N. Graaf, voorzitter De heer H.C.P. Venema, vice-voorzitter Mevrouw E. den Nijs, bestuurslid De heer J. Komen, administrateur

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Op woensdagmiddag 9 maart, aansluitend aan de jaarbijeenkomst van de Vereniging Gepensioneerden Getronics (VGG), organiseerde Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Nadere informatie

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands.

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands. Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 15 mei 2014 om 10.30 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel: Commissarissen: De heren

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay

Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay Algemene bepalingen Artikel 1 algemeen 1. De vereniging: Amsterdamse Studenten Vereniging Gay (A.S.V.G.), statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

1e kwartaal 2016 Den Haag, 20 april 2016

1e kwartaal 2016 Den Haag, 20 april 2016 Kwartaalbericht 1e kwartaal 2016 Den Haag, 20 april 2016 Samenvatting cijfers per 31 maart 2016 Dekkingsgraad (UFR): 97,7% Beleidsdekkingsgraad: 102,0% Belegd vermogen: 21,9 miljard Rendement 1 e kwartaal

Nadere informatie

Extra nieuwsbrief. De positie van het pensioenfonds. Mei 2012. Waarom een extra nieuwsbrief?

Extra nieuwsbrief. De positie van het pensioenfonds. Mei 2012. Waarom een extra nieuwsbrief? Mei 2012 Extra nieuwsbrief Waarom een extra nieuwsbrief? De positie van pensioenfondsen krijgt voortdurend veel aandacht in de media. De berichten over pensioenen zijn vaak complex en de laatste tijd nogal

Nadere informatie

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL Notulen van de Algemene Ledenvergadering ZZ & PC de Devel Gehouden op 18 Mei 2017 in het clubhuis van ZZ & PC de Devel te Zwijndrecht, Aanvang 20:00 uur. Aanwezig: 15 leden en 5 bestuursleden ( Martin

Nadere informatie

MarineBedrijf-, Sport en Ontspanningsvereniging (MBSOV)

MarineBedrijf-, Sport en Ontspanningsvereniging (MBSOV) MarineBedrijf-, Sport en Ontspanningsvereniging (MBSOV) Huishoudelijk reglement van de afdeling volleybal Den Helder MarineBedrijf Sport- en OntspanningsVereniging MBSOV Den Helder Hoofdstuk 1 Algemene

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan

Reglement Verantwoordingsorgaan Reglement Verantwoordingsorgaan Artikel 1 Definities In dit reglement worden geacht te zijn overgenomen de definities van de statuten, terwijl voorts wordt verstaan onder: a. Selectiecommissie De commissie

Nadere informatie

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd.

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd. NOTULEN van de Algemene Leden Vergadering van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR INVESTOR RELATIONS (NEVIR), gehouden op donderdag 11 juni 2015 te Double Three by Hilton, Oosterdokstraat 4 in Amsterdam. AANWEZIG

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland 1 Reglement Verantwoordingsorgaan Artikel 1. Definities Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf is een aanvulling op de

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur

Nadere informatie

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7 Pagina 1/7 Pagina 2/7 Inhoudsopgave Algemene bepalingen 3 Artikel 1. Definities en afkortingen 3 Artikel 1. Lidmaatschap 3 Bestuur 3 Artikel 2. Aanstelling 3 Artikel 3. Taak voorzitter en vice-voorzitter

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014 Stand van zaken SVG 1 van 20 Programma Pensioenfonds SVG Wat speelt er rond de pensioenen? Financiële positie SVG Kortingsmaatregel Vooruitblik 2014-2015

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan. Stichting Pensioenfonds Transavia Grond & Cabinepersoneel

Reglement Verantwoordingsorgaan. Stichting Pensioenfonds Transavia Grond & Cabinepersoneel Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Transavia Grond & Cabinepersoneel 1 juli 2014 Artikel 1. Begripsomschrijvingen Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van

Nadere informatie

Statuten Datum: 1993-08-24 Gewijzigd op: 2013-10-04. Secretariaat: Schweizerlaan 17 5644 DK Eindhoven KvK: 55249124 Bank: NL82 RABO 0356 7146 24

Statuten Datum: 1993-08-24 Gewijzigd op: 2013-10-04. Secretariaat: Schweizerlaan 17 5644 DK Eindhoven KvK: 55249124 Bank: NL82 RABO 0356 7146 24 STATUTEN VAN DE BRIDGECLUB WAALRE 1. Naam, zetel en verenigingsjaar 1.1 De Vereniging draagt de naam Bridgeclub Waalre (hierna te noemen de Vereniging). 1.2 De Vereniging is opgericht op één september

Nadere informatie

Concept van de notulen van de algemene ledenvergadering van de voetbalvereniging Kapelle op maandag 12 november 2007.

Concept van de notulen van de algemene ledenvergadering van de voetbalvereniging Kapelle op maandag 12 november 2007. Concept van de notulen van de algemene ledenvergadering van de voetbalvereniging Kapelle op maandag 12 november 2007. Aanwezig: 37 stemgerechtigde leden, incl. bestuursleden, die de presentielijst getekend

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge

Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder A. bevoegd gezag : de directeur of zijn/haar vervanger B. School :

Nadere informatie

4. Medezeggenschap bij ondernemingspensioenfondsen

4. Medezeggenschap bij ondernemingspensioenfondsen 4. Medezeggenschap bij ondernemingspensioenfondsen In het convenant en in de Pensioenwet is er verschil tussen de positie van ondernemingspensioenfondsen en bedrijfstakpensioenfondsen. Bedrijfstakpensioenfondsen

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering Vereniging (VeLP) 17 februari 2011

Algemene Ledenvergadering Vereniging (VeLP) 17 februari 2011 Algemene Ledenvergadering Vereniging (VeLP) 17 februari 2011 Agenda Welkom Notulen vergadering 2 november Performance SPLB Het pensioengebouw en juridisch advies Financiën Communicatie en LinkedIn groep

Nadere informatie

Profielschets voor lid verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds DuPont Nederland

Profielschets voor lid verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds DuPont Nederland 1 Profielschets voor lid verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds DuPont Nederland Inhoudsopgave 1. Profielschets lid verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds DuPont Nederland 2 1.1. Het pensioenfonds...

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013.

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Artikel 1. Algemeen. 1.1 Op iedere plaats in dit reglement dient men voor hij te lezen hij/zij en voor zijn zijn/haar. Artikel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING BRIDGEDISTRICT NOORD-HOLLAND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING BRIDGEDISTRICT NOORD-HOLLAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING BRIDGEDISTRICT NOORD-HOLLAND Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Dit Huishoudelijk Reglement is ingesteld krachtens artikel 23 van de statuten. 2. In dit reglement

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst Stichting Jan Huysman Wz fonds 27 September 2016

Deelnemersbijeenkomst Stichting Jan Huysman Wz fonds 27 September 2016 Deelnemersbijeenkomst Stichting Jan Huysman Wz fonds 27 September 2016 1 1: OPENING & AGENDA Opening Notulen deelnemersvergadering 2015 Deelnemersvergadering juli 2016 Samenstelling bestuur en verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Equens

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Equens Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Equens 1 Artikel 1. Definities Fonds Stichting Pensioenfonds Equens Werkgever Equens SE Bestuur Het bestuur van het Fonds Verantwoordingsorgaan Het

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC

Stichting Pensioenfonds SABIC Stichting Pensioenfonds SABIC Presentatie SPF tijdens algemene ledenvergadering VGSE 15 april 2010 Jan van den Berg, voorzitter SPF 1 Programma 1. Algemeen 2. Situatie SPF eind 2008 3. Ontwikkelingen SPF

Nadere informatie

Belanghebbendenbijeenkomst 12 oktober 2016

Belanghebbendenbijeenkomst 12 oktober 2016 Belanghebbendenbijeenkomst 12 oktober 2016 NBC congrescentrum Nieuwegein 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2 www.bnpf.nl www.vvp-bnpf.nl Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken

Nadere informatie

Agenda. Algemene ledenvergadering 9 september Agenda. 2. Goedkeuring Notulen van de vergadering van 10 september 2014

Agenda. Algemene ledenvergadering 9 september Agenda. 2. Goedkeuring Notulen van de vergadering van 10 september 2014 Agenda Algemene ledenvergadering 1. Opening van de vergadering en welkom 2. Goedkeuring Notulen van de vergadering van 10 september 2014 3. Ingekomen en uitgaande stukken 4. Ledenbestand 5. Financieel

Nadere informatie

Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014

Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014 Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014 2 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Achtergrond Wet versterking bestuur pensioenfondsen 3. Wet versterking bestuur pensioenfondsen 4. Wijzigingen

Nadere informatie

Brief S.P.O.A. januari 2012 korting per 1 april 2012

Brief S.P.O.A. januari 2012 korting per 1 april 2012 Brief S.P.O.A. januari 2012 korting per 1 april 2012 Geachte heer, mevrouw, Via deze brief informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot de financiële positie van het pensioenfonds en de

Nadere informatie

Het bestuur Artikel 9 1. De leden van het bestuur benoemen uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een

Het bestuur Artikel 9 1. De leden van het bestuur benoemen uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een Algemeen Artikel 1 De begrippen gebruikt in dit reglement zijn, tenzij anders aangegeven, dezelfde als in de statuten van de Vereniging van Nederlandse oud-loodsen. Het verkrijgen van het lidmaatschap

Nadere informatie

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL Notulen van de Algemene Ledenvergadering ZZ & PC de Devel Gehouden op 20 April 2017 in het clubhuis van ZZ & PC de Devel te Zwijndrecht, Aanvang 20:00 uur. Aanwezig: 19 leden en 4 bestuursleden ( Martin

Nadere informatie

Jaarvergadering Hartelijk Welkom

Jaarvergadering Hartelijk Welkom Jaarvergadering 17-03-2016 Hartelijk Welkom Telefoons uit!!!!!!!! Welkom iedereen nieuwe leden gasten Een moment stilte voor de leden die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn Agenda ochtend Notulen Algemene

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT 21-8-2013 huishoudelijk reglement 1afdeling Jong van de PV RIVM/BBio/PD-ALT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de afdeling Jong van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT Artikel 1 Lidmaatschap 1. Zij

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG

STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG NAAM EN ZETEL, Artikel 1: De vereniging draagt de naam oudervereniging van de katholieke basisschool School op de Berg en

Nadere informatie

Brief van de kascontrolecommissie. Deze zal bij agendapunt 7, verslag kascontrolecommissie 2004, worden behandeld.

Brief van de kascontrolecommissie. Deze zal bij agendapunt 7, verslag kascontrolecommissie 2004, worden behandeld. Algemene leden vergadering 3 maart 2005 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 20.10 uur. Hij heet een ieder van harte welkom en verzoekt de vergadering vervolgens op te staan en een moment stilte

Nadere informatie

Gelden de kortingen op het pensioen per en voor beide regelingen?

Gelden de kortingen op het pensioen per en voor beide regelingen? Veelgestelde vragen DE KORTINGEN Gelden de kortingen op het pensioen per 1-9-2016 en 1-3-2017 voor beide regelingen? Ja, de kortingen gelden zowel voor de middelloon als de CDC regeling, ongeacht het afgesproken

Nadere informatie

REGLEMENT DEELNEMERSRAAD STICHTING PENSIOENFONDS ACHMEA

REGLEMENT DEELNEMERSRAAD STICHTING PENSIOENFONDS ACHMEA REGLEMENT DEELNEMERSRAAD STICHTING PENSIOENFONDS ACHMEA SPA Reglement Deelnemersraad 1 versie 16-11-2011 ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN In dit reglement wordt verstaan onder: a. het fonds: Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET VERANTWOORDINGSORGAAN VAN STICHTING PENSIOENFONDS ABP

REGLEMENT VOOR HET VERANTWOORDINGSORGAAN VAN STICHTING PENSIOENFONDS ABP REGLEMENT VOOR HET VERANTWOORDINGSORGAAN VAN STICHTING PENSIOENFONDS ABP Het bestuur van Stichting Pensioenfonds ABP, Gelet op artikel 18 lid 4 laatste zin, van de statuten van Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie