KERKBLAD HERSTELD NEDERLANDSE HERVORMDE KERK URK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KERKBLAD HERSTELD NEDERLANDSE HERVORMDE KERK URK"

Transcriptie

1 KERKBLAD HERSTELD NEDERLANDSE HERVORMDE KERK URK 2e jaargang nr. 1 Zie, Ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd; uw muren zijn steeds voor Mij. Jesaja 49 vers 16 Locatie : PNIËLKERK 1

2 Hersteld Nederlands Hervormde Kerk Postadres : Zuiderhoofd 4, 8321 LB Urk Kerkgebouw : Chr. Geref. Pniëlkerk : Vlaak RV Urk Koster : W. de Boer Fitis 42, tel Kerkenraad Predikant : Vacant Scriba : J. Visser Zuiderhoofd 4 tel Consulent : Ds. P. den Ouden Cassettebandjes en/of : W. de Boer, Fitis 42 tel C.D. s kerkdiensten Kerkbode Redactie : J. Visser, Zuiderhoofd 4, tel : W. Kramer, Lijkant 18, tel : J. Pruiksma, De Noord 39, tel Kerkvoogdij: : J. Visser Zuiderhoofd 4, tel Bank: Rabo Urk nr t.n.v. Stichting Vermogensbeheer NHGHV Urk inzake Kerkvoogdij Diaconie: H. Bakker, Geul 7 tel P. Post, Zeeasterstraat 8 tel Bank: Rabo Urk nr t.n.v. Stichting Vermogensbeheer NHGHV Urk inzake Diaconie Financiën : Stichting Vermogens beheer NHGHV te Urk Bank relatie : Rabo bank Urk nummer Voorzitter : J. Veldhuizen Secretaris : T. Verheij 2

3 2e jaargang nr januari 2005 Tekst Johannes 3 vers 16 Meditatie En zij zongen. Openbaring 15 vers 3a. De avond valt over de wereld. De lichten worden gedoofd. God komt ten oordeel. Maar in het oordeel haalt Hij Zijn volk thuis. We lezen daarvan in het laatste Bijbelboek. Vooral dit hoofdstuk en ook het voorgaande hoofdstuk is daarvan een bewijs. Onder sprekende beelden wordt het getekend. De oogst der aarde is rijp. De schuren gaan open. En het rijpe koren gaat naar de hemelse korenschuur. Er wordt in dit hoofdstuk gezegd wat aldaar is. Een glazen zee. En rond de glazen zee zijn zangers. 3

4 Kostelijk is dat gezicht! Een glazen zee, een doorzichtige zee. Hier op aarde is het soms zo ondoorzichtig. Vele raadsels zijn er. Knopen, die niet ontbonden kunnen worden. Maar aldaar is geen nacht daar zijn de raadsels opgelost. Daar is de glazen zee. Daar wordt dan ook gezongen. Hier op aarde wordt veel geklaagd. Maar daar, daar wordt gezongen. Wat ze zingen wordt ook vermeld. Het lied van Mozes en het lied van het Lam. Menigeen kent maar één gezang, de één zingt alleen van Mozes en de ander zingt zo hooggestemd van het Lam. Als men van Mozes zingt, dan hoort ge hoe men het meent met een wettisch leven God te kunnen bevredigen. Men is strak en wat dat betreft kan men niet ernstig genoeg zijn. Als men maar niet meent, dat dit de sleutel is, die past op de hemelpoort. Weer anderen zingen alleen van Jezus als het Lam dat geslacht is. Het is altijd blijdschap en vreugde. Nooit hoort ge een klacht. Ge kent ze wel uit uw omgeving. Misschien zijt ge het zelf wel. Weet dit wel, dat boven aan de glazen zee niet alleen van het Lam en niet alleen van Mozes gezongen wordt. Het is aldaar het gezang van Mozes en het gezang van het Lam. Zoals het dus hier op aarde geleerd wordt, zo wordt het boven voluit gezongen. Nee dan valt het niet mee om op de leerschool van Mozes gebracht te worden. Als de bittere klacht gehoord wordt van zonde en schuld. Hoe bitter is het als dan gehoord wordt: Vervloekt, vervloekt! Maar hoe zalig ook als de Heere de leerschool van het Lam opent. Zalig om met de discipelen heen te gaan om te zien waar Hij woont. Om er eens een dag te mogen blijven. En als dat dan hier zo zalig is, hoe moet het dan daar zijn. Om niet meer te klagen, nooit meer te zuchten, maar om eeuwig te zingen van Gods goedertierenheen. Kent ge er reeds iets van mijn lezer of lezeres? Dat ge er dan dit nog zo prille jaar, dat nog maar zo pas begonnen is, iets van mocht leren. Want het zal hier geleerd moeten worden. Wie het hier niet leert, kan het daar niet leren. Maar die hier onderwezen is, die zal éénmaal verhoogd worden. Verhoogd tot het allerheerlijkste onderwijs. Het wordt donker, donker in de wereld en donker in de kerk. Maar ten tijde van het duister zal het geschieden dat de Heere het licht zal maken. Een licht zo groot zo schoon, Gedaald van s hemels troon, Straalt volk bij volk in d ogen; Terwijl t het blind gezicht Van t heidendom verlicht, En Isrel zal verhogen. 4

5 Kerkdiensten Zondag, 30 jan uur Ds. W.J. Teunissen, Melissant uur Kand. Joh. Fekkes, Nijkerk Zondag, 06 feb en uur Ds. IJ.R. Bijl, Moordrecht Woensdag, 09 feb en uur Ds. K.J. Kaptein, Sprang-Capelle Biddag Zondag, 13 feb en uur Kand. H. Lassche, Staphorst Zondag, 20 feb uur Kand.C.M. Klok, Katwijk Zondag, 20 feb uur Kand. J.K. Abbink, Vriezenveen Zondag, 27 feb uur Dienst des Woords Zondag, 27 feb uur Ds. C.M. Buijs, Nieuwleusen Pastoralia Avondmaalszondag Op zondag 2 januari j.l. mochten wij door Gods goedheid voor de eerste maal in de nieuwe situatie een avondmaalszondag meemaken. Avondmaalszondagen zijn toch altijd weer bijzondere zondagen. Naast de verkondiging van het Woord zijn daar immers de tekenen van brood en wijn. Tekenen die wijzen op de gemeenschap des lichaams en des bloeds van Christus. Het Avondmaal dat door de Heere ingezet is opdat wij zulks doen zouden tot Zijn gedachtenis. De Heere weet ervan hoe wij deze avondmaalszondag hebben beleefd. Hij weet af van geestelijke worstelingen; Hij kent de heilige schroom van sommigen om aan de tafel plaats te nemen. Hij kent de gesteldheid van de harten. Voor Hem is niets verborgen. 5

6 Moge er dan een vluchten zijn tot Hem in het geloof. Die overwint, Ik zal hem geven te eten van de boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is. In de nabetrachting mocht Ds.Pieters ons wijzen op de verdrukking die mogelijk aanstaande is. Vrees geen der dingen, die gij lijden zult. Gevangenschap, haat, martelaarsdood. Zijt getrouw tot den dood en Ik zal u geven de kroon des levens. Aangrijpende zaken, wie kan dan staande blijven? De Heere ontferme Zich over allen die Hem vrezen. Bediening Heilige Doop Op zondag 23 januari werd het teken en zegel van Gods Verbond bevestigd aan de voorhoofden van: Eltje Elisa ten Napel, dochter van Pieter ten Napel en Jacobje ten Napel Guyt, en van: Pietertje Elisabet Post, dochter van Lubbert Post en Aaltje Post- Hak. In deze dienst ging voor Ds.W.Pieters van Garderen en de tekst van de prediking was Psalm 25 de verzen 12 en 13. Beide ouders wensen wij Gods Zegen toe bij de opvoeding van hun kinderen en in de onderwijzing in de voorzeide leer. Gedenken Wij denken op deze plaats aan alleenstaanden (op wat voor wijze dan ook), weduwen, weduwnaren, wezen en allen die een kind moesten verliezen. Wat een stil verdriet kan er zijn. Mag er dan toch bij alle vragen en waaroms van dit leven de stille geloofsovertuiging zijn, dat God Zich nooit vergist en dat Hij weet wat goed is voor Zijn kinderen. Ook de psychisch zieken in onze gemeente en we denken dan aan Mevr. Boon en Mevr.Kaptijn willen wij Gods nabijheid toebidden. We hopen op herstel van geestelijke krachten en het vinden van rust in de geest. De ouderen in de Talma, mevr.loosman en mevr.kaptijn, wensen wij in de avond van het leven toe de woorden van Psalm 92 vers 14 en15: Die in het huis des 6

7 Heeren geplant zijn, dien zal gegeven worden te groeien in de voorhoven onzes Gods. In den grijzen ouderdom zullen zij nog vruchten dragen; zij zullen vet en groen zijn. De zieken, mevr.van de Berg, mevr.gnodde, dhr.l.hakvoort, dhr.w.pasterkamp, mevr.hakvoort (wijk 7-108), dhr.l.snoek en het echtpaar Post (Topshoofd 39) willen wij bemoedigen. Laat er vertrouwen zijn op Gods genade. De Heere zal hem of haar ondersteunen op het ziekbed; in zijn krankheid verandert Gij zijn ganse leger. Ps.41 vers 4 CENSURA MORUM WORDT VOORBEREIDING Het is vrijdagavond 24 december. Als ouderlingen, die aangewezen zijn als tafelwachten bij de Viering van het Heilig Avondmaal, zitten wij in de Pniëlkerk te wachten in de keuken bij koster Willem de Boer. Eigenlijk verwachten wij niemand op Censura Morum. Wij praten wat met de koster over de opgegeven psalmen voor de dienst op Eerste Kerstdag. De tekst voor de prediking is genomen uit Openbaringen 12. Wij vragen ons af: Wat heeft dat met het kerstevangelie te maken? We lazen dit hoofdstuk en bij vers 5 gekomen zijnde werd het ons duidelijk: in deze tekst staat het hele kerstevangelie beschreven. Het was inmiddels kwart voor acht geworden en we liepen met de koster naar voren om de aangegeven psalmen op het bord te vermelden. Automatisch kijk je dan in de consistorie en toen was het even schrikken, want daar zat iemand; hij zat er al een tijdje en vroeg ons of hij alleen was. In verwondering gingen wij zitten en vroegen hem: Vertel maar waar je voor komt. Het was even stil, maar toen vroeg ons gemeentelid het volgende: Wat is nu precies Censura Morum. Wij legden hem uit, dat Censura Morum bedoeld is om eventuele beletsels en/of onenigheden, die er zijn bij of tussen gemeenteleden, kenbaar te maken en dan vervolgens proberen deze weg te nemen. Er viel daarna weer een stilte. Na enige tijd antwoordde deze broeder: DAN BEN IK HIER VERKEERD!!! Maar hierop doorvragend werd het ons uiteindelijk duidelijk waarom deze broeder was gekomen: Hij kwam niet omdat er problemen waren, maar hij kwam om VOORBEREIDING te houden. Hij had verwacht, dat er meerderen zouden zijn 7

8 gekomen om samen voorbereiding te houden op de viering van het Heilig Avondmaal en het gedenken van de Dood des Heeren. Er ging toen wat door ons heen. Wat een genade zou het zijn om samen voorbereiding te houden inplaats van Censura Morum. Dit hebben wij toen gedaan op deze vrijdagavond met zijn drieëen. We hebben gesproken over de geboorte van de Heere Jezus Christus, maar ook over Zijn Kruisdood voor ons, arme verloren zondaren. Deze broeder wist waar hij zijn moest, n.l. aan de voet van het kruis. Mijn genade is U genoeg! Hij kwam bij ons, als ouderlingen die zaten te wachten op mensen, die geen Avondmaal konden vieren vanwege beletselen. Hij kwam bij ons om voorbereiding te houden. Wat een voorbereiding hebben wij mogen smaken met deze broeder. We hebben samen gesproken over de betekenis van het Heilig Avondmaal. We hebben samen gelezen uit Gods Heilig Woord en wel uit Hebr.6, waar gesproken wordt over de hoop als het anker der ziel, hetwelk zeker en vast is en ingaat in het binnenste van het voorhangsel. En dit alles omdat de Voorloper voor ons is ingegaan, namelijk Jezus, naar de ordening van Melchizédek, een Hogepriester geworden zijnde in der eeuwigheid. Wat een rijkdom laat Hij, Die alles bestuurt, weer aan ons zien. Waar twee of drie in Mijn Naam vergadert zijn, daar zal Ik in het midden zijn. Wij mochten elkaar in alle vrijmoedigheid opdragen aan de troon der genade, vragend om vergeving van al onze zonden en smekend om samen de dood des Heeren te mogen gedenken totdat Hij komt om Zijn Kerk te verlossen en het Hemels Avondmaal te mogen genieten. Laten wij aan wat hier gebeurde een voorbeeld nemen en hopen dat door de genade van onze Heere Jezus Christus het Censura Morum mag veranderen in een waardige voorbereiding. SAMEN!!!! De genade van onze Heere Jezus Christus zij met ons allen. Ouderling Kramer 8

9 Koning manasse vervolg Het is niet geoorloofd naar de wet onschuldig bloed te vergieten, maar er zijn toch mensen die, wat vervolging betreft, zo ver mogelijk gaan. Men kan zich nauwelijks voorstellen op welke verschillende wijzen men bijvoorbeeld een gelovige vrouw kan vervolgen of hoe onchristelijke ouders hun kinderen kunnen tergen en bedroeven. De apostel spreekt ook van beproevingen door bespotting en dat kan wreed zijn en zwaar genoeg vallen. We hebben wel mensen gekend, die hun broers en zusters en zelfs kinderen zulke bittere verwijten en scheldwoorden naar het hoofd wierpen, dat zij hen het leven verbitterden en tot een zware last maakten. Dat is een belediging tegen God. U kunt een man niet meer tot toorn verwekken dan door zijn kinderen te mishandelen. Raak zijn kinderen aan en u zult zien, dat hij driftig wordt; zo ook zal hij, die Gods kinderen beledigt, bespot en bedroeft eenmaal ondervinden, dat de Heere Zijn uitverkorenen wreken zal, hoewel Hij het lang heeft verdragen. Nog één trek om deze donkere schets te voltooien en wel deze, die wij in het tiende vers lezen van 2 Kronieken 33: De Heere sprak wel tot Manasse en tot zijn volk; maar zij merkten daar niet op. Manasse weigerde dus naar de waarschuwing te luisteren. Hem werd niet toegestaan te zondigen zonder dat hij bestraft werd. God beproefde hem te beteugelen en de toom in de mond te leggen, maar het baatte niet want dit woeste paard nam het gebit tussen de tanden en rende blind voort in volslagen dolheid. Hij kon of wilde niet buigen voor de tedere waarschuwing van de Allerhoogste. Dit maakte de zonde nog groter, want hij die vaak bestraft is en nochtans zijn nek verhardt, zal gauw verbroken worden zodat er geen genezen aan is. Als iemand geen bestraffing gehad heeft, zal zijn overtreding minder zwaar zijn naar alle waarschijnlijkheid, dan wanneer hij niet heeft willen luisteren naar de waarschuwingen uit de mond van God. Zo was Manasse - men mag wel haast zeggen de grootste der zondaren. Ik ben er van overtuigd, dat onder degenen die dit lezen er geen groter zondaar is dan hij was, ik zou eigenlijk wel mogen zeggen: er leefde nooit een erger zondaar; hij heeft een slecht getuigenis onder de beminnaars van het kwade. En toch werd hij gered door de goddelijke genade. O, u die deze woorden hoort of leest, twijfel toch nooit aan de mogelijkheid dat 9

10 ook u vergeving geschonken zou kunnen worden. Als zo n ellendeling als Manasse tot berouw gebracht werd, dan hoeft toch niemand te wanhopen. Luister dan nu naar wat de genade des Heeren deed voor Manasse, die wij nu beschouwen zullen als een merkwaardige bekeerling. Zijn bekering begon of liever werd gewerkt door beproevingen. De koning van Assyrië trok tegen hem op en hij was niet in staat de aanslag af te slaan. Sanherib, een vroegere koning van Assyrië; hij was in de tijd van koning Hiskia het land binnen gevallen en de Heere had Zijn volk verlost, maar er was geen God om Manasse te verlossen. En zo bezetten de legers van Assyrië het gehele land en moest de koninklijke afgodendienaar ondervinden, dat zijn afgoden hem in de steek lieten. Uit vrees dat hij in Jeruzalem gevangen genomen zou worden, vluchtte hij en verborg zich onder de doornen; maar hij werd algauw gevonden en met ketenen beladen naar Babel weggevoerd. Het schijnt, dat hij hard behandeld werd door de koning, waarschijnlijk Esarhaddon, koning van het verenigde Assyrië en Babylon, want van hem wordt verteld, dat hij met haken gevangen werd zoals men dat grote vissen doet en dat hij vastgebonden was aan een ring, zoals men wel door de neusgaten van wilde dieren doet. Ook wordt ons meegedeeld, dat hij gebonden was met een dubbele keten van koper toen hij naar Babel vervoerd werd. De Assyriërs waren bekend als een woest volk en daar Manasse hun toorn had opgewekt, moest hij al de vernedering, minachting en wreedheid ondergaan, die hun woede kon uitdenken. Manasse was nu de slaaf van een heidens volk; hij, die veel bloed had vergoten, verkeerde nu in de angst dat zijn eigen bloed vergoten zou worden; hij, die de Heere had beledigd, moest nu zelf voortdurend beledigingen ondergaan. Met de maat, waarmee hij had gemeten, werd hij nu zelf gemeten. Hij was de verloren zoon in een verafgelegen land. Toen hij daar zo in ketens geklonken in de gevangenis zat, ging het zwaard door zijn ziel en werden zijn gedachten ontroerd. Wat baatte het hem nu of hij al om hulp riep tot Baäl of Astaroth? De sterren, die een flauw schijnsel wierpen door de ijzeren tralies van zijn kerker, bestraften hem over zijn dwaze verering en de zon en de maan deden hem verwijten. Tovenarij noch guichelarij konden hem bevrijden, evenmin als de tovenaars en waarzeggers met hun kunsten. Daar ligt hij neder en vreest dat hij daar zal blijven liggen tot aan zijn dood om te verrotten; maar toen hij zo tot het uiterste was gebracht, zocht de Eindeloze Barmhartigheid hem op en zijn ziel vindt in haar benauwdheid lucht in het gebed. Hij bad tot de God zijner vaderen. (wordt vervolgd) 10

11 ZONDAGSCHOOLWERK De zondagsschoolleiding van uit de Pniëlkerk is nog op zoek naar een zondagschoolmeester of -juffrouw van uit de H.N.H.K. Is het ook uw verlangen om Het Woord van GOD uit te dragen onder de grote kinderscharen? Is het ook uw verlangen om de ontvangen liefde door te geven aan uw naasten? Is het ook uw verlangen om voor HEM (de HEERE ) te mogen werken in genade en liefde? Is het ook uw verlangen om tot de HEERE te mogen komen, Die gezegd heeft: En verhindert hen niet tot Mij te komen; want derzulken is het koninkrijk der hemelen. (Matt:19-14b) Is het ook uw verlangen en begeerte al geworden om ons te versterken in het evangelisatiewerk? U bent dan van harte uitgenodigd om een paar keer op proef mee te draaien om te zien hoe het werkt in en binnen de zondagschool. Of neem eens contact op met diaken P. Post tel BARBEZOEK Op de zaterdagavond zijn we op zoek naar mannen of vrouwen die gezamenlijk 2 á 3x per jaar ( naar dat we ingedeeld zijn ) de jeugd op zoekt bij de barren of cafés gedurende drie kwartier of een uur. Om daar een gesprek te beginnen met hen.u moet niet denken, die zijn dan toch dronken en niet aan te spreken; dat heeft dus geen enkele zin. Die spreken we in eerste instantie niet aan. Die late tijden vermijden wij ook, om ze niet tot spotten te drijven. (Tijd tot 22.30) Maar toch ons gezicht juist daar als kerk (in gemeenschap met) te laten zien. Te proberen toch nog goede gesprekken los te maken onder sommigen van hen die daar zijn. Is het als christen ook niet een liefdevolle taak om het evangelie naar onze naaste te brengen. Zij beginnen trouwens zelf al als eerste vaak over het WOORD van GOD. Zullen wij ze nou maar op die brede weg laten, het is wel de makkelijkste weg. Maar niet een christelijke weg: Leest u maar eens MATTHEUS 25 : 31 TOT 45 met als opschrift: Het oordeel Wilt u meer weten of u melden: Bel gerust: Telef.nr. diaken Post,

12 ZONDAGSE EREDIENSTEN 12 Redactioneel Er wordt wel eens gezegd, dat er zoveel nood is in onze gemeenten. Er is gebrek aan predikanten. Men hoopt en bidt dat het aantal kandidaten en predikanten mag groeien. De dominees en kandidaten moeten per zondag meerdere keren voorgaan; soms wel vier keer en een enkele keer vijf maal per zondag. Men zegt: Het zou zo fijn zijn om een eigen dominee te hebben. Het is allemaal waar. Maar blijkt het ook uit de opkomst op zondag bij de erediensten? Komen we tweemaal in de kerk om naar Gods Woord te horen? Natuurlijk, wij hebben te maken met ongebruikelijke tijden in de Urker situatie en we begrijpen best, dat er wel eens wettige verhinderingen zijn. Maar wat is nu het belangrijkste? Wij vragen ons af: Is het tijdstip nu werkelijk de reden of is er ten diepste geen of weinig belangstelling voor Gods Woord? Als dit het geval is, hoe komt dat dan toch? Er zijn denk ik twee oorzaken aan te wijzen. In de eerste plaats is daar het jachtige van het moderne leven. Iedereen is druk en niemand heeft tijd. Anders gezegd:overal is tijd voor, maar niet voor de eeuwigheid. Niet voor de nood van onze ziel. Niet voor de dienst des Heeren. In de bijbel staat: Zoekt eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen (eten,drinken,kleding) zullen u toegeworpen worden. Wij keren het helaas om! Er is echter nog iets en dan komen we bij de kern van het probleem. Is er wel behoefte? Als we iets graag willen, dan maken we daar toch tijd voor? Als er honger is naar Gods Woord, dan gaat het vanzelf. Dan hoeven we niet naar de kerk gedréven te worden. Dan is er iets dat trekt. Honger maakt trouwens alle bitter zoet. Wie hongert naar het Woord des Heeren krijgt wèl oren aan zijn hoofd, maar zal niet kieskeurig zijn. Het is hem een wonder dat hij nog in de kerk mág zitten. Hij is niet als de man, die voor de ene dominee zijn klompen niet aantrekt en voor de ander stad en land afreist om hem te kunnen horen. Ja maar, zegt u, ik hoef toch niet alles te slikken.? Dat hoeft ook niet! Maar

13 doe dan maar als de kippen die op het grindpad lopen. Ze laten de steentjes liggen, maar als ze ergens een graankorreltje zien liggen, dan pikken ze dat eruit. Kortom: Wie een predikant links of rechts laat liggen om wat steentjes, die is nog dommer dan de kippen. Want wees nou eens eerlijk: Het zou best kunnen zijn, dat die predikant zijn eigen tekort moet ervaren en daar zwaar onder gebukt gaat. Wat zou het echter een zegen zijn als er een biddend volk mag opgaan naar Gods Huis. Daar zijn die knechten doorgaans goed mee! En dan zal ook dat volk daarvan profiteren! Ik wil dan ook een hartelijke opwekking doen om de beide zondagse erediensten trouw te bezoeken. Als iemand leven aan zijn ziel gekregen heeft, dan moet dat leven ook gevoed en onderhouden worden. Misschien zegt u wel: Maar ik mis dat leven der genade, ik ken die ware behoefte niet. Dan hebt u des te meer reden om in de kerk te zijn! Dat is immers de plaats waar de Heere wil werken, uit vrije genade. Vraag er maar veel om. Wij hebben geen eigen kerk en geen eigen dominee. Toch hebben we een kerk waarin we elke zondag het Woord mogen horen uit de mond van een dienstknecht. Is het niet verwonderlijk, dat de Heere ons dit schenkt? Laten we al deze onverdiende gunstbewijzen dan toch niet verachten! BEROEPINGSWERK Op huisbezoek wordt vaak de vraag gesteld: Hoe staat het met het beroepingswerk! Wij collecteren al geruime tijd voor het stichten van een predikantsplaats, maar we horen niets! Welnu, om te mogen beroepen moet er door de classis worden bepaald of er sprake is van een predikantsplaats en moet de omvang hiervan worden bepaald. Verder dient er een verklaring te worden afgegeven door de landelijke commissie van Toezicht en Financiën, de zogenaamde solvabiliteitsverklaring. Tenslotte wordt dan door de classis Noord, waaronder wij vallen, toestemming gegeven om te mogen beroepen, de z.g. authorisatie. Wij zijn verheugd u hierbij mee te kunnen delen, dat bovengenoemde aanvragen positief zijn beoordeeld door de classis en door de commissie van Toezicht en Financiën. De schriftelijke verklaringen verwachten wij in de eerste helft van de maand Februari binnen te krijgen en het is de bedoeling om dan z.s.m. een 13

14 gemeente-avond te houden, waarop de gemeente mag stemmen over een te beroepen dominee. Deze gemeente-avond zal dan plaatsvinden Deo Volente op zaterdag 19 of zaterdag 26 februari a.s. Uiteraard onder voorwaarde, dat de vereiste papieren dan ook door ons zijn ontvangen. Wij houden u op de hoogte. Intussen vragen wij u het beroepingswerk in uw gebeden te willen gedenken. VRIJWILLIGE BIJDRAGE Wij zijn erg dankbaar, dat de gemeenteleden royaal geven voor de dienst des Heeren. Hieruit blijkt betrokkenheid en liefde voor onze gemeente. Er is echter veel nodig en dit vraagt offers. Er zijn in onze gemeente momenteel 106 pastorale eenheden, dat wil zeggen 106 verschillende huisadressen. Wellicht is het aan uw aandacht ontsnapt, maar om financieel rond te komen is het noodzakelijk, dat op zijn minst alle pastorale eenheden een vrijwillige bijdrage doen. Lang niet iedereen doet dit en daarom doen wij een klemmend beroep op u dit alsnog te willen regelen. Een vaste maandelijkse bijdrage heeft onze voorkeur en is in de praktijk ook het handigst. U heeft er verder geen omkijken naar. Het ligt in de bedoeling om in de maand Maart 2005 diegenen schriftelijk te benaderen, die alsdan nog steeds geen vrijwillige bijdrage hebben overgemaakt. Overigens benadrukken wij dat het een vrijwillige bijdrage is (wij kunnen u nergens toe verplichten) en dat u mag geven naar draagkracht (u bepaalt zelf de hoogte van het bedrag). Voor eventuele vragen kunt u zich richten tot het stichtingsbestuur, of desgewenst tot de kerkvoogdij. Milddadigheid Godvrezende mensen behoren (zij het met voorzichtigheid) milddadige mensen te zijn. Matthew Henry 14

15 Kerkelijke stand Geboren: 21 december 2004 te Sneek Pietertje Elisabet Post dochter van Lubbert Post en Aaltje Post Hak Boterbloemstraat 3, Urk Bediening Heilige Doop: 23 januari 2005 Pietertje Elisabet Post Boterbloemstraat 3 Eltje Elisa ten Napel Karel Doormanweg 32b, Tollebeek Ingekomen: Vanuit De Ark: Aaltje Post- Hak, belijdend lid Boterbloemstraat 3 Vanuit Oud Geref.Gem.in Ned. te Oosterland: Theo Kaptein, dooplid Nieuwstraat AC Oosterland 15

16 16 van de zondagsschool Terugblik Zaterdag 25 december j.l. hebben we als zondagsschool het kerstfeest weer mogen vieren. Meester Post had de bijbelse vertelling en juf Bakker-Brouwer de vrije vertelling. Alle kinderen deden goed hun best in het opzeggen van hun teksten, het zingen van de versjes en natuurlijk in het bespelen van de muziekinstrumenten. Als leidinggevenden kijken we terug op een mooi kerstfeest en zijn we dankbaar voor de goede opkomst van beide gemeenten. Dat het alles tot eer van Zijn naam mag zijn! Nieuwe leidinggevenden Inmiddels is ons team versterkt met Lubbert Post. We zijn blij Lubbert, dat je je wilt inzetten voor dit prachtige maar ook verantwoordelijke werk. Veel sterkte en bovenal Gods zegen toegewenst! We hebben nu nog één vacature. Lijkt het je wat of wil je het eerst eens vrijblijvend proberen, aarzel niet maar kom gerust langs. Tot ziens! Vertellingen De komende vertellingen zullen gaan over Johannes de doper. Daarna zal er verteld worden over het leven, lijden, sterven en de opstanding (paasviering in de kerk) van Jezus. Na pasen komen er dan enkele gelijkenissen zoals de verloren zoon en de koninklijke bruiloft. Te leren versjes voor de komende zondagen: Datum 4-6 jr 7-9 jr jr. 30 januari Ps 43:5 Ps 27:7 Ps 56:5 6 februari Ps 31:17a Ps 9:1 Ps 146:6 13 februari >>>>>> voorjaarsvakantie <<<<<<<<< 20 februari Ps 116:7a Ps 118:13 Ps 133:2 27 februari Ps 116:7 Ps 69:4a Ps 31:11 6 maart Ps 116:1a Ps 69:4 Ps 38:11 13 maart Ps 116:1 Ps 54:2a Ps 69:4 20 maart Ps 142:2 Ps 54:2 Ps 31:12 27 maart >>>>> Paasviering in de Bron <<<<<

17 Wij zouden het fijn vinden als u elke avond het te leren vers een keer doorneemt met uw kind. Ook hier geldt: jong geleerd, oud gedaan. De leiding van de zondagsschool groet u allen hartelijk! C.P. Bakker (voorzitter) Ik ben de Deur Johannes 10 vers 9 Velen komen in de stal van des Heeren tafel, niet door de Deur, maar door een andere deur; velen gaan in door hun kennis. Zij hebben de weg der zaligheid door Christus in hun hoofd. Zij kunnen de moeilijkste vragen beantwoorden. Zij hebben een gedaante van gezonde woorden, maar meer niet. Ach, dit is niet de deur. De bekering tot Christus is de enige ware deur. Velen gaan in door hun onberispelijk karakter. Velen zijn geacht als leden der gemeente door hun onberispelijkheid in de ogen van de mensen, alhoewel zij onbekeerd zijn in de ogen van God. U leeft niet in openbare zonden, en daarom meent u een goed recht te hebben om aan te zitten aan de tafel des Heeren. Helaas! u bent niets dan wolven in schaapsklederen. Christus is de Deur. Zo u niet bent ingegaan door Hem, door Zijn gehoorzaamheid en door Zijn bloed, zo bent u dieven en moordenaars. Het woord: Vriend, hoe zijt gij hier ingekomen? is op een grote menigte van toepassing. Hoe bent u gekomen aan de tafel des Heeren tussen de schapen van Christus? Bent u ingekomen door waarachtige bekering en geloof in Christus? Of bent u langs een andere weg gekomen? Indien u ingekomen bent door uw kennis, door uw ernstig, zedig gelaat, door uw onberispelijk karakter, en niet door Christus, dan bent u een dief en moordenaar. Dan bent u in de stal binnengedrongen om te stelen. Dan zult u weldra uitgeworpen worden bij de leugenaars. O, onderzoek uzelf! 17

18 Verantwoording collectes t/m Hieronder een overzicht van de collecten bestemd voor de instandhouding van de erediensten, predikantsplaats en diakonie: eredienst predikant diakonie Zondag 5 december 806,42 591,65 Zondag 12 december 800,52 564,12 Zondag 19 december 407,57 537,40 437,82 Eerste kerstdag 299,00 397,66 Tweede kerstdag 748,00 544,95 Dankdagcollecte 7.612,36 (via collecte incl ,00 van de kerstmarkt) 625,00 via de bank. Nieuwjaarsdag 256,40 266,00 Zondag 2 januari 629,02 645,41 Zondag 9 januari 456,80 577,10 Zondag 16 januari 793,47 599,40 Zondag 23 januari 432,56 628,46 396,63 Avondmaalscollecte 170,50 Hulp Zuid-Oost Azië 3550,00 (incl.verkoop Kaarsjes,CD,Gift) Catechisatiebus: 23,07 Catechisatiebus: 70,28 Catechisatiebus: 32,80 Opbrengst cassetteverkoop: 60,00 Opbrengst cassetteverkoop: 98,00 Opbrengst kaartverkoop: 363,96 Trouwdienst 15/12/2004: 155,20 Verantwoording vrijwillige bijdragen: Hieronder een overzicht van de laatste maand van Vrijwillige bijdrage December 1.352,00 18

19 Zaterdag 5 maart 2005 hoopt het bestuur van de stichting weer te vergaderen. Indien u vragen, suggesties of opmerkingen hebt dan horen wij dat graag van u. Elke maandagavond op de zitting van de kerkvoogdij zijn er veel gemeenteleden die eens een bezoek brengen. Misschien is het ook een keer iets voor u om hier datgene te vertellen wat u kwijt wilt. Ook is hier dan de gelegenheid om collectebonnen te kopen. Van het bestuur van de Stichting zal er altijd iemand aanwezig zijn van 19:30 tot 20:30. Met vriendelijke groet, J. van Veldhuisen T. Verheij (voorzitter) (secretaris) Ik ben de Deur Johannes 10 vers 9 Christus is de Deur. Heel duidelijk valt hier de nadruk op de woorden: Ik ben. Voor allen, tot wie het Evangelie komt, is er een korte tijd, dat de deur voor hen geopend is, dat het voorhangsel is weggeschoven, dat de toegang tot het heilige der heiligen, de toegang tot des Vaders liefde, voor hen is geopenbaard. Deze tijd is kort. Vergeleken met de lange eeuwigheid die zal volgen, is die tijd slechts een ogenblik, slechts een ademtocht. De weinige jaren, dat voor ieder zondaar de deur open is, zullen spoedig voorbij zijn gevlogen, en dan zal de deur voor eeuwig gesloten zijn. Een ieder van u zal in de eeuwigheid terugzien op die welaangename tijd, toen de deur voor u openstond. Ik ben de Deur. O, mijn broeders, al kon ik u ook beloven, dat de deur van het Evangelie nog honderd jaren voor u zou geopend zijn, toch zou u alleen dan wijs handelen, als u vandaag binnenging; of, als ik u spreken kon van vijftig, of twintig, of tien jaren, zou het ook slechts werkelijk wijs zijn, nú in te gaan.. Maar ik kan niets beloven; geen jaar, geen maand, geen dag. Alles wat ik zeggen kan is: Christus is nú de Deur. Heden is de weg van genade en eeuwige zaligheid voor u geopend. Morgen zal die Deur misschien voor eeuwig gesloten zijn. 19

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Prediking Geloofsbelijdenis Onderwijzing bij het Avondmaal De apostel Paulus beschrijft hoe onze Heer Jezus Christus het heilig Avondmaal heeft ingesteld:

Nadere informatie

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen Zondag 52 Zondag 52 gaat over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lees de tekst

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

De bruiloft van het Lam

De bruiloft van het Lam Openbaring 1: 1-4 De bruiloft van het Lam 1.Openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft om Zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden, en die Hij door Zijn engel gezonden

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels

De Dordtse Leerregels De Dordtse Leerregels Hoofdstuk1 Artikel 15 t/m 18 Werkboek 4 Dordtse Leerregels hoofdstuk 1 artikel 15 t/m 18 In werkboek 4 leren we weer iets meer over de Dordtse Leerregels. In dit werkboek gaat het

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1)

Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1) Zondag 28 Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1) Lees de tekst van Zondag 28 Vraag 75 : Hoe wordt gij in het Heilig Avondmaal vermaand en verzekerd, dat gij aan de enige offerande van Christus, aan

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Zondag 17 november 2013

Zondag 17 november 2013 Zondag 17 november 2013 aansteken tafelkaarsen lichtlied Stilte Welkom v Onze hulp is in de naam van de Heer a DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT v in de naam van de Heer die de weerstand van de nacht wil

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

Liturgische teksten en gebeden

Liturgische teksten en gebeden Liturgische teksten en gebeden Votum en groet Votum: Psalm 124:8 Groet: 1 Korintiërs 1:3 of 1 Timoteüs 1:2b of Openbaring 1:4b,5a of Genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus

Nadere informatie

VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK

VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK 21 april 2011 WITTE DONDERDAG Voorganger Orgel Diaken Ds. Marja Terlouw-Sterk Bert Wisgerhof Gerrie de Vries Welkom Psalm 107 : 1, 3 Verstilling, bemoediging

Nadere informatie

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22.

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22. Inhoudsopgave Voorwoord 1. Een gebed bij het begin van het nieuwe jaar Ik ben met u 2. Gods hand 3. Zegen Vrede met God 4. In de kerk 5. Is Deze niet de Christus? Deze ontvangt zondaars 6. Echte vrienden

Nadere informatie

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord)

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord) Inleiding De kerkenraad heeft u tot twee keer toe bekend gemaakt dat een aantal broers benoemd is tot ouderling en diaken van onze gemeente. Het zijn (namen). Daarmee is ook ruimte gegeven om eventueel

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Over de doop Bij de doop word je in water ondergedompeld of ermee besprenkeld.

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3 De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 3 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 artikel 12 t/m 14 In werkboek 3 gaan we verder met het bespreken van de Dordtse Leerregels. Jullie weten waarom

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 6 juli 2014, 3 e zondag van de zomer Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Ad Huetink Voorganger: ds. Kees Benard = = = = = = = = = = = = =

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Schriftlezing: Openbaringen 3 vers 14 t/m 22 Gezang 253 vers 1 (Bundel 1938) Psalm 67 vers 3 (Schoolpsalm) Psalm 65 vers 1 en 2 (Nieuwe Berijming) Psalm

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Presentatie Gemeente van onze Heer Jezus Christus, N.N. en N.N. hebben te kennen gegeven dat ze hun zoon/dochter N.N.

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG

Kingdom Faith Cursus ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG Kingdom Faith Cursus KF09 ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG Colin Urquhart ------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008

Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008 Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008 We vieren vanmorgen een prachtig feest. Kees van Leeuwen heeft belijdenis van zijn geloof afgelegd en hield samen met Mirjam hun drie kinderen ten doop. Johannes

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 2 Blij met beleving!

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 2 Blij met beleving! Hartelijk welkom in de kerk! Thema 2 Blij met beleving! Mededelingen Wilt u aub uw mobiele telefoons uitzetten i.v.m. storing van de beeldopnames? Lied van de week Lied Thuis in Gods huis Couplet 1 en

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Kingdom Faith Cursus KF02 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Colin Urquhart ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Orde III Schrift, zegen en gebed

Orde III Schrift, zegen en gebed Orde III Schrift, zegen en gebed bemoediging en groet Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, Ps. 124:8 [die trouw houdt tot in eeuwigheid Ps. 146:6 en niet laat varen het

Nadere informatie

Uitvaart. Orde II Schrift en Gebed. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken

Uitvaart. Orde II Schrift en Gebed. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken Uitvaart Orde II Schrift en Gebed In de kerk intrede Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken groet en inleidend woord Genade zij u en vrede van God, onze

Nadere informatie

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Mededelingen Wilt u aub uw mobiele telefoons uitzetten i.v.m. storing van de beeldopnames? Lied van de week Opwekking 412 Kom tot Mij

Nadere informatie

Vooruit, blik terug!

Vooruit, blik terug! Vooruit, blik terug! Liturgie voor de kerk/schooldienst op dankdagmorgen 4 november 2015 met de kinderen van de hervormde basisscholen in de Oude Kerk van Barneveld. Voorganger: ds. L.P. Blom Ouderling

Nadere informatie

Orde van dienst. Thema: Zondag Vaderdag. voor de jeugddienst, zondagochtend 21 juni 2015 in de Hervormde Kerk van Rijsoord. : Peter Koppenaal -1-

Orde van dienst. Thema: Zondag Vaderdag. voor de jeugddienst, zondagochtend 21 juni 2015 in de Hervormde Kerk van Rijsoord. : Peter Koppenaal -1- Orde van dienst voor de jeugddienst, zondagochtend 21 juni 2015 in de Hervormde Kerk van Rijsoord Thema: Zondag Vaderdag Voorganger Ouderling van dienst Organist Koster : ds. A.H. Groen : Eef van Neuren

Nadere informatie

De gelijkenis van de verloren zoon.

De gelijkenis van de verloren zoon. De gelijkenis van de verloren zoon. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen te leren.

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 23 februari 2014, zevende zondag na Epifanie Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 10.00 uur Organist: Ton Timmerman Voorganger: ds. C.Th. Benard = = = = = =

Nadere informatie

Thema: Vrede zij u! Liturgie voor de 2 e Paasdag op 28 maart 2016 in de Oude Kerk te Veenendaal. *Inleidende muziek.

Thema: Vrede zij u! Liturgie voor de 2 e Paasdag op 28 maart 2016 in de Oude Kerk te Veenendaal. *Inleidende muziek. Liturgie voor de 2 e Paasdag op 28 maart 2016 in de Oude Kerk te Veenendaal. Thema: Vrede zij u! *Inleidende muziek *Welkom en Votum *Zingen Op Toonhoogte lied 110 : 1, 2 en 3 en Psalm 97 : 1 en 7 1.U

Nadere informatie

Kerkdienst hervormde gemeente Reeuwijk, Ichthuskerk, 5 april 2015. Eerste paasdag

Kerkdienst hervormde gemeente Reeuwijk, Ichthuskerk, 5 april 2015. Eerste paasdag Kerkdienst hervormde gemeente Reeuwijk, Ichthuskerk, 5 april 2015 Eerste paasdag Thema: en hij zag het en geloofde. Voorganger: ds. M.J. Tekelenburg Organist: Gerard v.d. Akker Fluitisten: Marjolein Reijneveld

Nadere informatie

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand.

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2)

Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2) Zondag 29 Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2) Lees de tekst van Zondag 29 Vraag 78 : Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? Antw : Nee; maar gelijk het water

Nadere informatie

(U wordt verzocht zoveel mogelijk voor in de kerk te gaan zitten)

(U wordt verzocht zoveel mogelijk voor in de kerk te gaan zitten) (U wordt verzocht zoveel mogelijk voor in de kerk te gaan zitten) Organisten: Erik Krooneman en Marijn Krooneman Orgelspel We zingen twee liederen: k Ben reizend naar die stad (Joh. de Heer; nummer 19)

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

10 redenen voor de komst van de Heere Jezus

10 redenen voor de komst van de Heere Jezus 10 redenen voor de komst van de Heere Jezus 1. Als vervulling van Gods beloften En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen,

Nadere informatie

Voor u persoonlijk! SAMPLE. Evangelie-nieuws voor eeuwige redding

Voor u persoonlijk! SAMPLE. Evangelie-nieuws voor eeuwige redding Voor u persoonlijk! Evangelie-nieuws voor eeuwige redding Voor u persoonlijk! Zo is het: Gods hart gaat naar de mens uit, naar alle mensen, want het evangelie is voor alle mensen op de gehele aarde, en

Nadere informatie

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave VOORBEELD-GEBEDEN In deze bundel kan je enkele gebeden vinden die je kan gebruiken tijdens eucharistievieringen. Of als je creatief bent en wat tijd hebt, kan je je door deze gebeden laten inspireren en

Nadere informatie

Mag ik jou een vraag stellen?

Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou, die dit leest, een zeer belangrijke vraag stellen? Stel dat je vandaag zou sterven, doordat er iets verschrikkelijks gebeurt, bijvoorbeeld een auto ongeluk of

Nadere informatie

De Bijbel open 2012 37 (22-09)

De Bijbel open 2012 37 (22-09) 1 De Bijbel open 2012 37 (22-09) Onlangs kreeg ik een vraag over twee genezingen in de bijbel. De ene gaat over de verlamde man in Lukas 5 die door het dak van een huis tot Jezus wordt gebracht en door

Nadere informatie

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen 19.00 uur LAAT HET FEEST ZIJN IN DE HUIZEN (Opw. 533) Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht

Nadere informatie

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid Liturgie PGA wijkgemeente Arnhem Zuid Vierplaats De Kandelaar mei 2015 APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus,

Nadere informatie

Heer, U zocht mij, toen ik was weggegaan U bracht mij veilig in Uw gezin U vergaf mij, mijn schuld is weggedaan U gaf mijn leven een nieuw begin

Heer, U zocht mij, toen ik was weggegaan U bracht mij veilig in Uw gezin U vergaf mij, mijn schuld is weggedaan U gaf mijn leven een nieuw begin Met Deliver zingen we voor de dienst; Dat is genade! - Opwekking 722 Heer ik dank U Voor wat U heeft gedaan Ik kon niet doorgaan op eigen kracht Maar dankzij Jezus mag ik nu voor U staan U spreekt mij

Nadere informatie

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Stilte vooraf Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Witte donderdag. Nacht van de overlevering, met een dubbelzinnige betekenis. Het is de overlevering (de traditie) van

Nadere informatie

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest Themaoverzicht Groep 1 1. In het begin 2. Noach 3. God belooft 4. Abraham 5. Isaak 6. Jakob en Esau 7. Jakob 8. Jozef 9. Dromen 10. Jozef de onderkoning 11. Mozes 12. Mozes naar de farao 13. God straft

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Schriftlezing: Mattheüs 5 vers 13 t/m 16 Lied 245 vers 1, 2, 3 en 4 () Morgenzang vers 1 (Schoolpsalm) Psalm 46 vers 1 en 4 Psalm 119 vers 1 (Nieuwe

Nadere informatie

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Voor de dienst luisteren we naar: In de hemel is de Heer (Andre van Zyl). In

Nadere informatie

Openluchtdienst! speelruimte om te leven!

Openluchtdienst! speelruimte om te leven! Openluchtdienst speelruimte om te leven liturgie bij de openluchtdienst op zondag 15 juni 2014 in de tuin van het Wooldhuis uitgaande van de Protestantse Gemeente Heino-Laag Zuthem voorganger: ds. Hans

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur

Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur GROOTLETTER LITURGIE AVONDDIENST Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur Liturgische kleur: Groen Klap in de handen, o volken, juich God toe met jubelzang. Psalm 47: 2.

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 9 t/m 11

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 9 t/m 11 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 9 t/m 11 Werkboek 9 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 9 t/m 11 Boven artikel 9 t/m 11 schrijven we : Het is door U, door U alleen, om het eeuwig welbehagen.

Nadere informatie

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Voorganger: Organiste: Koster: Ds. M.J. van Oordt Bep Veenstra Dirk Bouwman 2 Voorzang: Psalm 116 vers 1 en 11 God heb

Nadere informatie

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen 2 Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen Basisschool.. Basisschool.. Thema... 200. 3 Binnenkomst communicantjes Muziek door. Welkomstwoord Door pastoor

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels

De Dordtse Leerregels De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 Artikel 6 t/m 11 Werkboek 2 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 artikel 6 t/m 11 In werkboek 2 gaan we verder met het bespreken van de Dordtse Leerregels. In werkboek 1 staat

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Schriftlezing: Romeinen 5 vers 12 t/m 21 Romeinen 6 vers 1 t/m 14 Psalm 119 vers 53 (Schoolpsalm) Psalm 103 vers 8 en 9 Lied 100 vers 1, 2, 3 en 4 (Op

Nadere informatie

Kruistocht van gebed (22) Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk

Kruistocht van gebed (22) Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk Kruistocht van gebed (22) Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk Vrijdag 28 januari 2012 23.50u Mijn dochter, Ik geef de wereld dit kruistochtgebed (22) om gebeden te worden door de katholieke

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Schriftlezing: Exodus 14 vers 1 t/m 22 Gezang 343 vers 1 t/m 5 (Liedboek) Psalm 130 vers 3 (Schoolpsalm) Psalm 65 vers 1 en 2 (Nieuwe Psalmberijming)

Nadere informatie

Keuzeteksten. Voor de maaltijd zie Dienstboek een proeve, deel I blz. 1136v.

Keuzeteksten. Voor de maaltijd zie Dienstboek een proeve, deel I blz. 1136v. Keuzeteksten Voor de maaltijd zie Dienstboek een proeve, deel I blz. 1136v. opening 1. Allen zien ernaar uit dat u brood geeft, op de juiste tijd. Geeft u het, dan doen zij zich te goed, opent zich uw

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 10 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 12 t/m 14 Boven artikel 12 t/m 14 schrijven we : wedergeboorte en geloof In dit werkboek gaat

Nadere informatie

Zondagmorgen 6 september

Zondagmorgen 6 september 12 e zondag van de zomer, kleur wit, viering HA Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. André de Jager Ouderling van dienst: Gerard de Haan Kosters: Dick en Marry de Jong Geluid studio: Alfred den

Nadere informatie

Kom en prijs. Voor alle activiteiten in de dorpskerk : www.hervormdkatwijkrijn.nl. Thema: Make over

Kom en prijs. Voor alle activiteiten in de dorpskerk : www.hervormdkatwijkrijn.nl. Thema: Make over Fijn dat u deze dienst bij ons was. De volgende Kom- en Prijs -dienst is 31 mei 2015. De voorganger is dan onze wijkpredikant Ds. Jac. Jongejan. Wij hopen u/jullie dan weer te ontmoeten! Jong en oud is

Nadere informatie

PASEN. 31 maart 2013 Protestantse Gemeente Edam. Grote Kerk. Thema: Houd me (niet) vast

PASEN. 31 maart 2013 Protestantse Gemeente Edam. Grote Kerk. Thema: Houd me (niet) vast PASEN 31 maart 2013 Protestantse Gemeente Edam Grote Kerk Thema: Houd me (niet) vast Voorganger ds. Juup van Werkhoven-Romeijn Organist Frans Koning m.m.v. Projectkoor o.l.v. Frans Koning Gerro de Boer,

Nadere informatie

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

GEBEDEN AMEN. beland. zodat ik niet in moeilijkheid. Leid mij veilig aan Uw hand, vandaan. gaan, haal me daar dan vlug. Mocht ik verkeerde wegen

GEBEDEN AMEN. beland. zodat ik niet in moeilijkheid. Leid mij veilig aan Uw hand, vandaan. gaan, haal me daar dan vlug. Mocht ik verkeerde wegen ijn lieve engel, bewaar en help mij altijd goed. God heeft U aan mij gegeven, als een helper in dit leven. Mocht ik verkeerde wegen gaan, haal me daar dan vlug vandaan. Leid mij veilig aan Uw hand, zodat

Nadere informatie

Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer,

Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer, 1 Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer, Ik erken: U, Heer, bent God met blijdschap in mijn hart. en ik behoor U toe. Ik wil

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 1 november 2015, themadienst Mag ik dan bij je schuilen? - over vluchtelingen Met muzikale medewerking van koor Reborn o.l.v. Esther van der Heijden Koffie drinken na de dienst

Nadere informatie

Hillegom, De Hoeksteen 7 september 2014 Maurits de Ridder. Jesaja 56 : 1-7 Mattheus 15 : 21-28. Gemeente van Christus Jezus, onze Heer,

Hillegom, De Hoeksteen 7 september 2014 Maurits de Ridder. Jesaja 56 : 1-7 Mattheus 15 : 21-28. Gemeente van Christus Jezus, onze Heer, Hillegom, De Hoeksteen 7 september 2014 Maurits de Ridder Jesaja 56 : 1-7 Mattheus 15 : 21-28 Gemeente van Christus Jezus, onze Heer, "Nu even niet", was ooit de reclameslogan van een landelijk bekend

Nadere informatie

PASEN 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ARCHIPEL/BENOORDENHOUT

PASEN 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ARCHIPEL/BENOORDENHOUT PASEN 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ARCHIPEL/BENOORDENHOUT Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk! Wij wensen iedereen die is gekomen een gezegend Paasfeest toe. Wij vieren deze Paasmorgen het Heilig Avondmaal

Nadere informatie

1.De stilte zingt U toe, o Here, in uw verheven oord. Wij zullen ons naar Sion keren waar Gij ons bidden hoort. Daar zal men, Heer, tot U zich wenden,

1.De stilte zingt U toe, o Here, in uw verheven oord. Wij zullen ons naar Sion keren waar Gij ons bidden hoort. Daar zal men, Heer, tot U zich wenden, Liturgie voor de ochtenddienst van zondag 22 maart (Heilige Doop en afscheid ambtsdrager) Gezang 481: 1 en 3 1.O grote God die liefde zijt, o Vader van ons leven, vervul ons hart, dat wij altijd ons aan

Nadere informatie

Liturgie voor de. Jeugdthemadienst. op zondagavond 23 september 2012

Liturgie voor de. Jeugdthemadienst. op zondagavond 23 september 2012 Liturgie voor de Jeugdthemadienst op zondagavond 23 september 2012 Hervormde Gemeente Hattem wijkgemeente Stadswijk Voorganger: ds. M.L.W. Karels Organist: dhr. E.R. Luikens Muziekgroep: Inspire Koster:

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 23 maart 2014, 3 e zondag in de 40-dagentijd, doop Robin van den Berg Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 10.00 uur Organist: Ton Timmerman Voorganger: ds.

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

Axel, 19 juli Protestantse Kerk

Axel, 19 juli Protestantse Kerk Axel, 19 juli Protestantse Kerk Voorganger deze zondag is Ds. Overduin uit Hulst. Organist is de heer Ed van Essen. Vandaag lezen we: Jeremia 23: 1 8 Markus 6: 30-44 De uitgangscollecte is bestemd voor

Nadere informatie

Heer, U staat in ons midden, Uw nabijheid maakt ons stil; tot U richt zich ons bidden, ons zoeken naar uw wil.

Heer, U staat in ons midden, Uw nabijheid maakt ons stil; tot U richt zich ons bidden, ons zoeken naar uw wil. Liturgie voor de morgendienst in kerkcentrum Open Hof Op 19 april 2015 om 9:30 uur Voorganger: ds. Gerhard J. Heeringa Organist: Cor van Kooten Derde zondag van Pasen Zingen: Evangelische Liedbundel 228

Nadere informatie

Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy. De tuin van de Opstanding

Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy. De tuin van de Opstanding Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy De tuin van de Opstanding Voor de dienst zingt Joy: U hebt de overwinning behaald Fear

Nadere informatie

Orgelspel. Welkom en afkondigingen

Orgelspel. Welkom en afkondigingen DIT IS DE DAG Themadienst, waarin 4 kinderen afscheid nemen van zondagsschool Ruth ; Afsluiting winterwerk. t Harde, zondag 17 maart 2013. Voorganger: ds. D. Dekker. Organist: dhr. A. van Dijk. Aanvang:

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST voor de viering op Zondag 5 juli 2015 in de Dorpskerk aanvang: 10.00 uur

ORDE VAN DIENST voor de viering op Zondag 5 juli 2015 in de Dorpskerk aanvang: 10.00 uur ORDE VAN DIENST voor de viering op Zondag 5 juli 2015 in de Dorpskerk aanvang: 10.00 uur ~ 3 e Zondag van de Zomer ~ Voorganger Ouderling van dienst Diaken Lector Organist Kinderkring Crèche : Drs. Jan

Nadere informatie

Antwoorden 18.1: De wonderbare visvangst

Antwoorden 18.1: De wonderbare visvangst Antwoorden 18.1: De wonderbare visvangst a. De mensen komen naar de Heere Jezus om het Woord van God te horen. b. Het Woord van God is belangrijk in het leven van deze mensen. Door Bijbellezen en bidden

Nadere informatie

Lezen : 2 Korintiërs 5 : 11-21 Tekst : 2 Korintiërs 5 : 20 en 21. Psalm 19 : 3 en 4 Gezang 118 : 1 en 3 Gezang 89 : 1 en 3 Gezang 165 Gezang 145

Lezen : 2 Korintiërs 5 : 11-21 Tekst : 2 Korintiërs 5 : 20 en 21. Psalm 19 : 3 en 4 Gezang 118 : 1 en 3 Gezang 89 : 1 en 3 Gezang 165 Gezang 145 Lezen : 2 Korintiërs 5 : 11-21 Tekst : 2 Korintiërs 5 : 20 en 21 Psalm 19 : 3 en 4 Gezang 118 : 1 en 3 Gezang 89 : 1 en 3 Gezang 165 Gezang 145 Lezen : 2 Korintiërs 5 : 11-21 Tekst : 2 Korintiërs 5 :

Nadere informatie

De eerste liefde van God

De eerste liefde van God De eerste liefde van God Trouwpreek over 1 Johannes 3:16 (ds. Jos Douma) gehouden in de trouwdienst van Jeroen en Marjoke Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is

Nadere informatie

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help!

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Zondag 16 februari 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema Pianist en dirigent schoolkoor: dir. Adriaan Stuij Welkom -

Nadere informatie

De rijkdom van het evangelie

De rijkdom van het evangelie 22 sep 07 20 okt 07 17 nov 07 15 dec 07 12 jan 08 23 feb 08 22 mrt 08 De rijkdom van het evangelie De gerechtigheid van God God maakt levend Gods Geest en het echte leven Het herstel van Israël Leven als

Nadere informatie

Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht

Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht Votum en zegengroet Zingen: Psalm 21: 1, 2 en 3 Gebed Lezen: Lucas 24: 13-53 Zingen: Gezang 98: 1-3 Tekst: Zondag 17 HC Preek Thema: Opstanding:

Nadere informatie

Open je hart en verwacht een wonder van Jezus!

Open je hart en verwacht een wonder van Jezus! Open je hart en verwacht een wonder van Jezus! Voordat je het onderstaande gaat doorlezen wil ik je vragen om het onderstaande gebed te bidden: Almachtige God, Schepper van hemel en aarde, ik mag op dit

Nadere informatie

Het is om wanhopig te worden. t Drukt je neer, je komt geen stap vooruit. Vooral in je zwakste momenten word je door een machtige vijand gestuit.

Het is om wanhopig te worden. t Drukt je neer, je komt geen stap vooruit. Vooral in je zwakste momenten word je door een machtige vijand gestuit. Overwinning Je twijfelt of je wel in de hemel zult komen, een stemmetje in je zegt van niet. Te zondig voor al die mooie dromen. Dat loopt op niets uit, zoals je zelf toch wel ziet. Het is om wanhopig

Nadere informatie

Eucharistie met ziekenzalving

Eucharistie met ziekenzalving Intredelied: Eucharistie met ziekenzalving Vrede voor jou, hierheen gekomen, zoekend met ons om mens te zijn. Jij maar alleen, jij met je vrienden, jij met je last, verborgen pijn: vrede, genade, God om

Nadere informatie

Allen: Jezus deed de dood teniet. Zing daarom het hoogste lied. Mannen: Vrouwen uit Jeruzalem, kwamen vroeg en zochten Hem.

Allen: Jezus deed de dood teniet. Zing daarom het hoogste lied. Mannen: Vrouwen uit Jeruzalem, kwamen vroeg en zochten Hem. Inleidend orgelspel Begroeting, mededelingen en bloemengroet Intochtslied: Lied 352: 1 t/m 7 (Op ToonHoogte) (staande) De Heer is waarlijk opgestaan, Stil gebed Allen: Jezus deed de dood teniet. Zing daarom

Nadere informatie

De stap tussen u en de genezing

De stap tussen u en de genezing De stap tussen u en de genezing profeet T.B. Joshua Introductie Er is een stap tussen u en het herstel, de genezing, de zegen en redding. Die stap is geloof in Christus. Jezus staat aan de ene kant en

Nadere informatie

Orde V Schrift, zegen en Maaltijd van de Heer

Orde V Schrift, zegen en Maaltijd van de Heer [intredelied] begroeting Orde V Schrift, zegen en Maaltijd van de Heer Intrede A Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen,

Nadere informatie

Afkondiging en woord van welkom. Zingen: Welk een vriend is onze Jezus

Afkondiging en woord van welkom. Zingen: Welk een vriend is onze Jezus 1 Kerkdienst zondagmiddag 15 februari 2015 Hervormde gemeente Reeuwijk, Ichthuskerk Aanvang 15.00 uur. Dienst met onze verstandelijk gehandicapte naaste. Thema: Bidt maar..! Voorganger: ds. M.J. Tekelenburg

Nadere informatie

Gehele lied 2x zingen 1. We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer.

Gehele lied 2x zingen 1. We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer. Gehele lied 2x zingen 1. We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer. 2. We zijn hier bij elkaar om te vieren dat Hij goed is. En wij prijzen en aanbidden

Nadere informatie

De Vliegende Start Toets 1 - antwoorden

De Vliegende Start Toets 1 - antwoorden Toets 1 - antwoorden Les 1: Waarom Jezus? Getoetste stof: hoofdstuk 1 1. Naar wiens beeld en gelijkenis is de mens geschapen? Naar het beeld van God [1.1] 2. Wat maakt de mens zo uniek in vergelijking

Nadere informatie

6 september 2015. Welkom Iedereen gaat staan en de Paaskaars wordt aangestoken

6 september 2015. Welkom Iedereen gaat staan en de Paaskaars wordt aangestoken Welkom Iedereen gaat staan en de Paaskaars wordt aangestoken 6 september 2015 Openingslied Wij zoeken U als wij samenkomen hopen dat Gij aanwezig zijt, hopen dat het er eens van zal komen: mensen in vrede

Nadere informatie

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Bij Marcus 1 - de doop van Jezus Ik weet niet hoe goed u al de zondagsbrief hebt gelezen. Maar wellicht is u opgevallen dat er helemaal bovenin staat dat

Nadere informatie