KERKBLAD HERSTELD NEDERLANDSE HERVORMDE KERK URK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KERKBLAD HERSTELD NEDERLANDSE HERVORMDE KERK URK"

Transcriptie

1 KERKBLAD HERSTELD NEDERLANDSE HERVORMDE KERK URK 2e jaargang nr. 1 Zie, Ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd; uw muren zijn steeds voor Mij. Jesaja 49 vers 16 Locatie : PNIËLKERK 1

2 Hersteld Nederlands Hervormde Kerk Postadres : Zuiderhoofd 4, 8321 LB Urk Kerkgebouw : Chr. Geref. Pniëlkerk : Vlaak RV Urk Koster : W. de Boer Fitis 42, tel Kerkenraad Predikant : Vacant Scriba : J. Visser Zuiderhoofd 4 tel Consulent : Ds. P. den Ouden Cassettebandjes en/of : W. de Boer, Fitis 42 tel C.D. s kerkdiensten Kerkbode Redactie : J. Visser, Zuiderhoofd 4, tel : W. Kramer, Lijkant 18, tel : J. Pruiksma, De Noord 39, tel Kerkvoogdij: : J. Visser Zuiderhoofd 4, tel Bank: Rabo Urk nr t.n.v. Stichting Vermogensbeheer NHGHV Urk inzake Kerkvoogdij Diaconie: H. Bakker, Geul 7 tel P. Post, Zeeasterstraat 8 tel Bank: Rabo Urk nr t.n.v. Stichting Vermogensbeheer NHGHV Urk inzake Diaconie Financiën : Stichting Vermogens beheer NHGHV te Urk Bank relatie : Rabo bank Urk nummer Voorzitter : J. Veldhuizen Secretaris : T. Verheij 2

3 2e jaargang nr januari 2005 Tekst Johannes 3 vers 16 Meditatie En zij zongen. Openbaring 15 vers 3a. De avond valt over de wereld. De lichten worden gedoofd. God komt ten oordeel. Maar in het oordeel haalt Hij Zijn volk thuis. We lezen daarvan in het laatste Bijbelboek. Vooral dit hoofdstuk en ook het voorgaande hoofdstuk is daarvan een bewijs. Onder sprekende beelden wordt het getekend. De oogst der aarde is rijp. De schuren gaan open. En het rijpe koren gaat naar de hemelse korenschuur. Er wordt in dit hoofdstuk gezegd wat aldaar is. Een glazen zee. En rond de glazen zee zijn zangers. 3

4 Kostelijk is dat gezicht! Een glazen zee, een doorzichtige zee. Hier op aarde is het soms zo ondoorzichtig. Vele raadsels zijn er. Knopen, die niet ontbonden kunnen worden. Maar aldaar is geen nacht daar zijn de raadsels opgelost. Daar is de glazen zee. Daar wordt dan ook gezongen. Hier op aarde wordt veel geklaagd. Maar daar, daar wordt gezongen. Wat ze zingen wordt ook vermeld. Het lied van Mozes en het lied van het Lam. Menigeen kent maar één gezang, de één zingt alleen van Mozes en de ander zingt zo hooggestemd van het Lam. Als men van Mozes zingt, dan hoort ge hoe men het meent met een wettisch leven God te kunnen bevredigen. Men is strak en wat dat betreft kan men niet ernstig genoeg zijn. Als men maar niet meent, dat dit de sleutel is, die past op de hemelpoort. Weer anderen zingen alleen van Jezus als het Lam dat geslacht is. Het is altijd blijdschap en vreugde. Nooit hoort ge een klacht. Ge kent ze wel uit uw omgeving. Misschien zijt ge het zelf wel. Weet dit wel, dat boven aan de glazen zee niet alleen van het Lam en niet alleen van Mozes gezongen wordt. Het is aldaar het gezang van Mozes en het gezang van het Lam. Zoals het dus hier op aarde geleerd wordt, zo wordt het boven voluit gezongen. Nee dan valt het niet mee om op de leerschool van Mozes gebracht te worden. Als de bittere klacht gehoord wordt van zonde en schuld. Hoe bitter is het als dan gehoord wordt: Vervloekt, vervloekt! Maar hoe zalig ook als de Heere de leerschool van het Lam opent. Zalig om met de discipelen heen te gaan om te zien waar Hij woont. Om er eens een dag te mogen blijven. En als dat dan hier zo zalig is, hoe moet het dan daar zijn. Om niet meer te klagen, nooit meer te zuchten, maar om eeuwig te zingen van Gods goedertierenheen. Kent ge er reeds iets van mijn lezer of lezeres? Dat ge er dan dit nog zo prille jaar, dat nog maar zo pas begonnen is, iets van mocht leren. Want het zal hier geleerd moeten worden. Wie het hier niet leert, kan het daar niet leren. Maar die hier onderwezen is, die zal éénmaal verhoogd worden. Verhoogd tot het allerheerlijkste onderwijs. Het wordt donker, donker in de wereld en donker in de kerk. Maar ten tijde van het duister zal het geschieden dat de Heere het licht zal maken. Een licht zo groot zo schoon, Gedaald van s hemels troon, Straalt volk bij volk in d ogen; Terwijl t het blind gezicht Van t heidendom verlicht, En Isrel zal verhogen. 4

5 Kerkdiensten Zondag, 30 jan uur Ds. W.J. Teunissen, Melissant uur Kand. Joh. Fekkes, Nijkerk Zondag, 06 feb en uur Ds. IJ.R. Bijl, Moordrecht Woensdag, 09 feb en uur Ds. K.J. Kaptein, Sprang-Capelle Biddag Zondag, 13 feb en uur Kand. H. Lassche, Staphorst Zondag, 20 feb uur Kand.C.M. Klok, Katwijk Zondag, 20 feb uur Kand. J.K. Abbink, Vriezenveen Zondag, 27 feb uur Dienst des Woords Zondag, 27 feb uur Ds. C.M. Buijs, Nieuwleusen Pastoralia Avondmaalszondag Op zondag 2 januari j.l. mochten wij door Gods goedheid voor de eerste maal in de nieuwe situatie een avondmaalszondag meemaken. Avondmaalszondagen zijn toch altijd weer bijzondere zondagen. Naast de verkondiging van het Woord zijn daar immers de tekenen van brood en wijn. Tekenen die wijzen op de gemeenschap des lichaams en des bloeds van Christus. Het Avondmaal dat door de Heere ingezet is opdat wij zulks doen zouden tot Zijn gedachtenis. De Heere weet ervan hoe wij deze avondmaalszondag hebben beleefd. Hij weet af van geestelijke worstelingen; Hij kent de heilige schroom van sommigen om aan de tafel plaats te nemen. Hij kent de gesteldheid van de harten. Voor Hem is niets verborgen. 5

6 Moge er dan een vluchten zijn tot Hem in het geloof. Die overwint, Ik zal hem geven te eten van de boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is. In de nabetrachting mocht Ds.Pieters ons wijzen op de verdrukking die mogelijk aanstaande is. Vrees geen der dingen, die gij lijden zult. Gevangenschap, haat, martelaarsdood. Zijt getrouw tot den dood en Ik zal u geven de kroon des levens. Aangrijpende zaken, wie kan dan staande blijven? De Heere ontferme Zich over allen die Hem vrezen. Bediening Heilige Doop Op zondag 23 januari werd het teken en zegel van Gods Verbond bevestigd aan de voorhoofden van: Eltje Elisa ten Napel, dochter van Pieter ten Napel en Jacobje ten Napel Guyt, en van: Pietertje Elisabet Post, dochter van Lubbert Post en Aaltje Post- Hak. In deze dienst ging voor Ds.W.Pieters van Garderen en de tekst van de prediking was Psalm 25 de verzen 12 en 13. Beide ouders wensen wij Gods Zegen toe bij de opvoeding van hun kinderen en in de onderwijzing in de voorzeide leer. Gedenken Wij denken op deze plaats aan alleenstaanden (op wat voor wijze dan ook), weduwen, weduwnaren, wezen en allen die een kind moesten verliezen. Wat een stil verdriet kan er zijn. Mag er dan toch bij alle vragen en waaroms van dit leven de stille geloofsovertuiging zijn, dat God Zich nooit vergist en dat Hij weet wat goed is voor Zijn kinderen. Ook de psychisch zieken in onze gemeente en we denken dan aan Mevr. Boon en Mevr.Kaptijn willen wij Gods nabijheid toebidden. We hopen op herstel van geestelijke krachten en het vinden van rust in de geest. De ouderen in de Talma, mevr.loosman en mevr.kaptijn, wensen wij in de avond van het leven toe de woorden van Psalm 92 vers 14 en15: Die in het huis des 6

7 Heeren geplant zijn, dien zal gegeven worden te groeien in de voorhoven onzes Gods. In den grijzen ouderdom zullen zij nog vruchten dragen; zij zullen vet en groen zijn. De zieken, mevr.van de Berg, mevr.gnodde, dhr.l.hakvoort, dhr.w.pasterkamp, mevr.hakvoort (wijk 7-108), dhr.l.snoek en het echtpaar Post (Topshoofd 39) willen wij bemoedigen. Laat er vertrouwen zijn op Gods genade. De Heere zal hem of haar ondersteunen op het ziekbed; in zijn krankheid verandert Gij zijn ganse leger. Ps.41 vers 4 CENSURA MORUM WORDT VOORBEREIDING Het is vrijdagavond 24 december. Als ouderlingen, die aangewezen zijn als tafelwachten bij de Viering van het Heilig Avondmaal, zitten wij in de Pniëlkerk te wachten in de keuken bij koster Willem de Boer. Eigenlijk verwachten wij niemand op Censura Morum. Wij praten wat met de koster over de opgegeven psalmen voor de dienst op Eerste Kerstdag. De tekst voor de prediking is genomen uit Openbaringen 12. Wij vragen ons af: Wat heeft dat met het kerstevangelie te maken? We lazen dit hoofdstuk en bij vers 5 gekomen zijnde werd het ons duidelijk: in deze tekst staat het hele kerstevangelie beschreven. Het was inmiddels kwart voor acht geworden en we liepen met de koster naar voren om de aangegeven psalmen op het bord te vermelden. Automatisch kijk je dan in de consistorie en toen was het even schrikken, want daar zat iemand; hij zat er al een tijdje en vroeg ons of hij alleen was. In verwondering gingen wij zitten en vroegen hem: Vertel maar waar je voor komt. Het was even stil, maar toen vroeg ons gemeentelid het volgende: Wat is nu precies Censura Morum. Wij legden hem uit, dat Censura Morum bedoeld is om eventuele beletsels en/of onenigheden, die er zijn bij of tussen gemeenteleden, kenbaar te maken en dan vervolgens proberen deze weg te nemen. Er viel daarna weer een stilte. Na enige tijd antwoordde deze broeder: DAN BEN IK HIER VERKEERD!!! Maar hierop doorvragend werd het ons uiteindelijk duidelijk waarom deze broeder was gekomen: Hij kwam niet omdat er problemen waren, maar hij kwam om VOORBEREIDING te houden. Hij had verwacht, dat er meerderen zouden zijn 7

8 gekomen om samen voorbereiding te houden op de viering van het Heilig Avondmaal en het gedenken van de Dood des Heeren. Er ging toen wat door ons heen. Wat een genade zou het zijn om samen voorbereiding te houden inplaats van Censura Morum. Dit hebben wij toen gedaan op deze vrijdagavond met zijn drieëen. We hebben gesproken over de geboorte van de Heere Jezus Christus, maar ook over Zijn Kruisdood voor ons, arme verloren zondaren. Deze broeder wist waar hij zijn moest, n.l. aan de voet van het kruis. Mijn genade is U genoeg! Hij kwam bij ons, als ouderlingen die zaten te wachten op mensen, die geen Avondmaal konden vieren vanwege beletselen. Hij kwam bij ons om voorbereiding te houden. Wat een voorbereiding hebben wij mogen smaken met deze broeder. We hebben samen gesproken over de betekenis van het Heilig Avondmaal. We hebben samen gelezen uit Gods Heilig Woord en wel uit Hebr.6, waar gesproken wordt over de hoop als het anker der ziel, hetwelk zeker en vast is en ingaat in het binnenste van het voorhangsel. En dit alles omdat de Voorloper voor ons is ingegaan, namelijk Jezus, naar de ordening van Melchizédek, een Hogepriester geworden zijnde in der eeuwigheid. Wat een rijkdom laat Hij, Die alles bestuurt, weer aan ons zien. Waar twee of drie in Mijn Naam vergadert zijn, daar zal Ik in het midden zijn. Wij mochten elkaar in alle vrijmoedigheid opdragen aan de troon der genade, vragend om vergeving van al onze zonden en smekend om samen de dood des Heeren te mogen gedenken totdat Hij komt om Zijn Kerk te verlossen en het Hemels Avondmaal te mogen genieten. Laten wij aan wat hier gebeurde een voorbeeld nemen en hopen dat door de genade van onze Heere Jezus Christus het Censura Morum mag veranderen in een waardige voorbereiding. SAMEN!!!! De genade van onze Heere Jezus Christus zij met ons allen. Ouderling Kramer 8

9 Koning manasse vervolg Het is niet geoorloofd naar de wet onschuldig bloed te vergieten, maar er zijn toch mensen die, wat vervolging betreft, zo ver mogelijk gaan. Men kan zich nauwelijks voorstellen op welke verschillende wijzen men bijvoorbeeld een gelovige vrouw kan vervolgen of hoe onchristelijke ouders hun kinderen kunnen tergen en bedroeven. De apostel spreekt ook van beproevingen door bespotting en dat kan wreed zijn en zwaar genoeg vallen. We hebben wel mensen gekend, die hun broers en zusters en zelfs kinderen zulke bittere verwijten en scheldwoorden naar het hoofd wierpen, dat zij hen het leven verbitterden en tot een zware last maakten. Dat is een belediging tegen God. U kunt een man niet meer tot toorn verwekken dan door zijn kinderen te mishandelen. Raak zijn kinderen aan en u zult zien, dat hij driftig wordt; zo ook zal hij, die Gods kinderen beledigt, bespot en bedroeft eenmaal ondervinden, dat de Heere Zijn uitverkorenen wreken zal, hoewel Hij het lang heeft verdragen. Nog één trek om deze donkere schets te voltooien en wel deze, die wij in het tiende vers lezen van 2 Kronieken 33: De Heere sprak wel tot Manasse en tot zijn volk; maar zij merkten daar niet op. Manasse weigerde dus naar de waarschuwing te luisteren. Hem werd niet toegestaan te zondigen zonder dat hij bestraft werd. God beproefde hem te beteugelen en de toom in de mond te leggen, maar het baatte niet want dit woeste paard nam het gebit tussen de tanden en rende blind voort in volslagen dolheid. Hij kon of wilde niet buigen voor de tedere waarschuwing van de Allerhoogste. Dit maakte de zonde nog groter, want hij die vaak bestraft is en nochtans zijn nek verhardt, zal gauw verbroken worden zodat er geen genezen aan is. Als iemand geen bestraffing gehad heeft, zal zijn overtreding minder zwaar zijn naar alle waarschijnlijkheid, dan wanneer hij niet heeft willen luisteren naar de waarschuwingen uit de mond van God. Zo was Manasse - men mag wel haast zeggen de grootste der zondaren. Ik ben er van overtuigd, dat onder degenen die dit lezen er geen groter zondaar is dan hij was, ik zou eigenlijk wel mogen zeggen: er leefde nooit een erger zondaar; hij heeft een slecht getuigenis onder de beminnaars van het kwade. En toch werd hij gered door de goddelijke genade. O, u die deze woorden hoort of leest, twijfel toch nooit aan de mogelijkheid dat 9

10 ook u vergeving geschonken zou kunnen worden. Als zo n ellendeling als Manasse tot berouw gebracht werd, dan hoeft toch niemand te wanhopen. Luister dan nu naar wat de genade des Heeren deed voor Manasse, die wij nu beschouwen zullen als een merkwaardige bekeerling. Zijn bekering begon of liever werd gewerkt door beproevingen. De koning van Assyrië trok tegen hem op en hij was niet in staat de aanslag af te slaan. Sanherib, een vroegere koning van Assyrië; hij was in de tijd van koning Hiskia het land binnen gevallen en de Heere had Zijn volk verlost, maar er was geen God om Manasse te verlossen. En zo bezetten de legers van Assyrië het gehele land en moest de koninklijke afgodendienaar ondervinden, dat zijn afgoden hem in de steek lieten. Uit vrees dat hij in Jeruzalem gevangen genomen zou worden, vluchtte hij en verborg zich onder de doornen; maar hij werd algauw gevonden en met ketenen beladen naar Babel weggevoerd. Het schijnt, dat hij hard behandeld werd door de koning, waarschijnlijk Esarhaddon, koning van het verenigde Assyrië en Babylon, want van hem wordt verteld, dat hij met haken gevangen werd zoals men dat grote vissen doet en dat hij vastgebonden was aan een ring, zoals men wel door de neusgaten van wilde dieren doet. Ook wordt ons meegedeeld, dat hij gebonden was met een dubbele keten van koper toen hij naar Babel vervoerd werd. De Assyriërs waren bekend als een woest volk en daar Manasse hun toorn had opgewekt, moest hij al de vernedering, minachting en wreedheid ondergaan, die hun woede kon uitdenken. Manasse was nu de slaaf van een heidens volk; hij, die veel bloed had vergoten, verkeerde nu in de angst dat zijn eigen bloed vergoten zou worden; hij, die de Heere had beledigd, moest nu zelf voortdurend beledigingen ondergaan. Met de maat, waarmee hij had gemeten, werd hij nu zelf gemeten. Hij was de verloren zoon in een verafgelegen land. Toen hij daar zo in ketens geklonken in de gevangenis zat, ging het zwaard door zijn ziel en werden zijn gedachten ontroerd. Wat baatte het hem nu of hij al om hulp riep tot Baäl of Astaroth? De sterren, die een flauw schijnsel wierpen door de ijzeren tralies van zijn kerker, bestraften hem over zijn dwaze verering en de zon en de maan deden hem verwijten. Tovenarij noch guichelarij konden hem bevrijden, evenmin als de tovenaars en waarzeggers met hun kunsten. Daar ligt hij neder en vreest dat hij daar zal blijven liggen tot aan zijn dood om te verrotten; maar toen hij zo tot het uiterste was gebracht, zocht de Eindeloze Barmhartigheid hem op en zijn ziel vindt in haar benauwdheid lucht in het gebed. Hij bad tot de God zijner vaderen. (wordt vervolgd) 10

11 ZONDAGSCHOOLWERK De zondagsschoolleiding van uit de Pniëlkerk is nog op zoek naar een zondagschoolmeester of -juffrouw van uit de H.N.H.K. Is het ook uw verlangen om Het Woord van GOD uit te dragen onder de grote kinderscharen? Is het ook uw verlangen om de ontvangen liefde door te geven aan uw naasten? Is het ook uw verlangen om voor HEM (de HEERE ) te mogen werken in genade en liefde? Is het ook uw verlangen om tot de HEERE te mogen komen, Die gezegd heeft: En verhindert hen niet tot Mij te komen; want derzulken is het koninkrijk der hemelen. (Matt:19-14b) Is het ook uw verlangen en begeerte al geworden om ons te versterken in het evangelisatiewerk? U bent dan van harte uitgenodigd om een paar keer op proef mee te draaien om te zien hoe het werkt in en binnen de zondagschool. Of neem eens contact op met diaken P. Post tel BARBEZOEK Op de zaterdagavond zijn we op zoek naar mannen of vrouwen die gezamenlijk 2 á 3x per jaar ( naar dat we ingedeeld zijn ) de jeugd op zoekt bij de barren of cafés gedurende drie kwartier of een uur. Om daar een gesprek te beginnen met hen.u moet niet denken, die zijn dan toch dronken en niet aan te spreken; dat heeft dus geen enkele zin. Die spreken we in eerste instantie niet aan. Die late tijden vermijden wij ook, om ze niet tot spotten te drijven. (Tijd tot 22.30) Maar toch ons gezicht juist daar als kerk (in gemeenschap met) te laten zien. Te proberen toch nog goede gesprekken los te maken onder sommigen van hen die daar zijn. Is het als christen ook niet een liefdevolle taak om het evangelie naar onze naaste te brengen. Zij beginnen trouwens zelf al als eerste vaak over het WOORD van GOD. Zullen wij ze nou maar op die brede weg laten, het is wel de makkelijkste weg. Maar niet een christelijke weg: Leest u maar eens MATTHEUS 25 : 31 TOT 45 met als opschrift: Het oordeel Wilt u meer weten of u melden: Bel gerust: Telef.nr. diaken Post,

12 ZONDAGSE EREDIENSTEN 12 Redactioneel Er wordt wel eens gezegd, dat er zoveel nood is in onze gemeenten. Er is gebrek aan predikanten. Men hoopt en bidt dat het aantal kandidaten en predikanten mag groeien. De dominees en kandidaten moeten per zondag meerdere keren voorgaan; soms wel vier keer en een enkele keer vijf maal per zondag. Men zegt: Het zou zo fijn zijn om een eigen dominee te hebben. Het is allemaal waar. Maar blijkt het ook uit de opkomst op zondag bij de erediensten? Komen we tweemaal in de kerk om naar Gods Woord te horen? Natuurlijk, wij hebben te maken met ongebruikelijke tijden in de Urker situatie en we begrijpen best, dat er wel eens wettige verhinderingen zijn. Maar wat is nu het belangrijkste? Wij vragen ons af: Is het tijdstip nu werkelijk de reden of is er ten diepste geen of weinig belangstelling voor Gods Woord? Als dit het geval is, hoe komt dat dan toch? Er zijn denk ik twee oorzaken aan te wijzen. In de eerste plaats is daar het jachtige van het moderne leven. Iedereen is druk en niemand heeft tijd. Anders gezegd:overal is tijd voor, maar niet voor de eeuwigheid. Niet voor de nood van onze ziel. Niet voor de dienst des Heeren. In de bijbel staat: Zoekt eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen (eten,drinken,kleding) zullen u toegeworpen worden. Wij keren het helaas om! Er is echter nog iets en dan komen we bij de kern van het probleem. Is er wel behoefte? Als we iets graag willen, dan maken we daar toch tijd voor? Als er honger is naar Gods Woord, dan gaat het vanzelf. Dan hoeven we niet naar de kerk gedréven te worden. Dan is er iets dat trekt. Honger maakt trouwens alle bitter zoet. Wie hongert naar het Woord des Heeren krijgt wèl oren aan zijn hoofd, maar zal niet kieskeurig zijn. Het is hem een wonder dat hij nog in de kerk mág zitten. Hij is niet als de man, die voor de ene dominee zijn klompen niet aantrekt en voor de ander stad en land afreist om hem te kunnen horen. Ja maar, zegt u, ik hoef toch niet alles te slikken.? Dat hoeft ook niet! Maar

13 doe dan maar als de kippen die op het grindpad lopen. Ze laten de steentjes liggen, maar als ze ergens een graankorreltje zien liggen, dan pikken ze dat eruit. Kortom: Wie een predikant links of rechts laat liggen om wat steentjes, die is nog dommer dan de kippen. Want wees nou eens eerlijk: Het zou best kunnen zijn, dat die predikant zijn eigen tekort moet ervaren en daar zwaar onder gebukt gaat. Wat zou het echter een zegen zijn als er een biddend volk mag opgaan naar Gods Huis. Daar zijn die knechten doorgaans goed mee! En dan zal ook dat volk daarvan profiteren! Ik wil dan ook een hartelijke opwekking doen om de beide zondagse erediensten trouw te bezoeken. Als iemand leven aan zijn ziel gekregen heeft, dan moet dat leven ook gevoed en onderhouden worden. Misschien zegt u wel: Maar ik mis dat leven der genade, ik ken die ware behoefte niet. Dan hebt u des te meer reden om in de kerk te zijn! Dat is immers de plaats waar de Heere wil werken, uit vrije genade. Vraag er maar veel om. Wij hebben geen eigen kerk en geen eigen dominee. Toch hebben we een kerk waarin we elke zondag het Woord mogen horen uit de mond van een dienstknecht. Is het niet verwonderlijk, dat de Heere ons dit schenkt? Laten we al deze onverdiende gunstbewijzen dan toch niet verachten! BEROEPINGSWERK Op huisbezoek wordt vaak de vraag gesteld: Hoe staat het met het beroepingswerk! Wij collecteren al geruime tijd voor het stichten van een predikantsplaats, maar we horen niets! Welnu, om te mogen beroepen moet er door de classis worden bepaald of er sprake is van een predikantsplaats en moet de omvang hiervan worden bepaald. Verder dient er een verklaring te worden afgegeven door de landelijke commissie van Toezicht en Financiën, de zogenaamde solvabiliteitsverklaring. Tenslotte wordt dan door de classis Noord, waaronder wij vallen, toestemming gegeven om te mogen beroepen, de z.g. authorisatie. Wij zijn verheugd u hierbij mee te kunnen delen, dat bovengenoemde aanvragen positief zijn beoordeeld door de classis en door de commissie van Toezicht en Financiën. De schriftelijke verklaringen verwachten wij in de eerste helft van de maand Februari binnen te krijgen en het is de bedoeling om dan z.s.m. een 13

14 gemeente-avond te houden, waarop de gemeente mag stemmen over een te beroepen dominee. Deze gemeente-avond zal dan plaatsvinden Deo Volente op zaterdag 19 of zaterdag 26 februari a.s. Uiteraard onder voorwaarde, dat de vereiste papieren dan ook door ons zijn ontvangen. Wij houden u op de hoogte. Intussen vragen wij u het beroepingswerk in uw gebeden te willen gedenken. VRIJWILLIGE BIJDRAGE Wij zijn erg dankbaar, dat de gemeenteleden royaal geven voor de dienst des Heeren. Hieruit blijkt betrokkenheid en liefde voor onze gemeente. Er is echter veel nodig en dit vraagt offers. Er zijn in onze gemeente momenteel 106 pastorale eenheden, dat wil zeggen 106 verschillende huisadressen. Wellicht is het aan uw aandacht ontsnapt, maar om financieel rond te komen is het noodzakelijk, dat op zijn minst alle pastorale eenheden een vrijwillige bijdrage doen. Lang niet iedereen doet dit en daarom doen wij een klemmend beroep op u dit alsnog te willen regelen. Een vaste maandelijkse bijdrage heeft onze voorkeur en is in de praktijk ook het handigst. U heeft er verder geen omkijken naar. Het ligt in de bedoeling om in de maand Maart 2005 diegenen schriftelijk te benaderen, die alsdan nog steeds geen vrijwillige bijdrage hebben overgemaakt. Overigens benadrukken wij dat het een vrijwillige bijdrage is (wij kunnen u nergens toe verplichten) en dat u mag geven naar draagkracht (u bepaalt zelf de hoogte van het bedrag). Voor eventuele vragen kunt u zich richten tot het stichtingsbestuur, of desgewenst tot de kerkvoogdij. Milddadigheid Godvrezende mensen behoren (zij het met voorzichtigheid) milddadige mensen te zijn. Matthew Henry 14

15 Kerkelijke stand Geboren: 21 december 2004 te Sneek Pietertje Elisabet Post dochter van Lubbert Post en Aaltje Post Hak Boterbloemstraat 3, Urk Bediening Heilige Doop: 23 januari 2005 Pietertje Elisabet Post Boterbloemstraat 3 Eltje Elisa ten Napel Karel Doormanweg 32b, Tollebeek Ingekomen: Vanuit De Ark: Aaltje Post- Hak, belijdend lid Boterbloemstraat 3 Vanuit Oud Geref.Gem.in Ned. te Oosterland: Theo Kaptein, dooplid Nieuwstraat AC Oosterland 15

16 16 van de zondagsschool Terugblik Zaterdag 25 december j.l. hebben we als zondagsschool het kerstfeest weer mogen vieren. Meester Post had de bijbelse vertelling en juf Bakker-Brouwer de vrije vertelling. Alle kinderen deden goed hun best in het opzeggen van hun teksten, het zingen van de versjes en natuurlijk in het bespelen van de muziekinstrumenten. Als leidinggevenden kijken we terug op een mooi kerstfeest en zijn we dankbaar voor de goede opkomst van beide gemeenten. Dat het alles tot eer van Zijn naam mag zijn! Nieuwe leidinggevenden Inmiddels is ons team versterkt met Lubbert Post. We zijn blij Lubbert, dat je je wilt inzetten voor dit prachtige maar ook verantwoordelijke werk. Veel sterkte en bovenal Gods zegen toegewenst! We hebben nu nog één vacature. Lijkt het je wat of wil je het eerst eens vrijblijvend proberen, aarzel niet maar kom gerust langs. Tot ziens! Vertellingen De komende vertellingen zullen gaan over Johannes de doper. Daarna zal er verteld worden over het leven, lijden, sterven en de opstanding (paasviering in de kerk) van Jezus. Na pasen komen er dan enkele gelijkenissen zoals de verloren zoon en de koninklijke bruiloft. Te leren versjes voor de komende zondagen: Datum 4-6 jr 7-9 jr jr. 30 januari Ps 43:5 Ps 27:7 Ps 56:5 6 februari Ps 31:17a Ps 9:1 Ps 146:6 13 februari >>>>>> voorjaarsvakantie <<<<<<<<< 20 februari Ps 116:7a Ps 118:13 Ps 133:2 27 februari Ps 116:7 Ps 69:4a Ps 31:11 6 maart Ps 116:1a Ps 69:4 Ps 38:11 13 maart Ps 116:1 Ps 54:2a Ps 69:4 20 maart Ps 142:2 Ps 54:2 Ps 31:12 27 maart >>>>> Paasviering in de Bron <<<<<

17 Wij zouden het fijn vinden als u elke avond het te leren vers een keer doorneemt met uw kind. Ook hier geldt: jong geleerd, oud gedaan. De leiding van de zondagsschool groet u allen hartelijk! C.P. Bakker (voorzitter) Ik ben de Deur Johannes 10 vers 9 Velen komen in de stal van des Heeren tafel, niet door de Deur, maar door een andere deur; velen gaan in door hun kennis. Zij hebben de weg der zaligheid door Christus in hun hoofd. Zij kunnen de moeilijkste vragen beantwoorden. Zij hebben een gedaante van gezonde woorden, maar meer niet. Ach, dit is niet de deur. De bekering tot Christus is de enige ware deur. Velen gaan in door hun onberispelijk karakter. Velen zijn geacht als leden der gemeente door hun onberispelijkheid in de ogen van de mensen, alhoewel zij onbekeerd zijn in de ogen van God. U leeft niet in openbare zonden, en daarom meent u een goed recht te hebben om aan te zitten aan de tafel des Heeren. Helaas! u bent niets dan wolven in schaapsklederen. Christus is de Deur. Zo u niet bent ingegaan door Hem, door Zijn gehoorzaamheid en door Zijn bloed, zo bent u dieven en moordenaars. Het woord: Vriend, hoe zijt gij hier ingekomen? is op een grote menigte van toepassing. Hoe bent u gekomen aan de tafel des Heeren tussen de schapen van Christus? Bent u ingekomen door waarachtige bekering en geloof in Christus? Of bent u langs een andere weg gekomen? Indien u ingekomen bent door uw kennis, door uw ernstig, zedig gelaat, door uw onberispelijk karakter, en niet door Christus, dan bent u een dief en moordenaar. Dan bent u in de stal binnengedrongen om te stelen. Dan zult u weldra uitgeworpen worden bij de leugenaars. O, onderzoek uzelf! 17

18 Verantwoording collectes t/m Hieronder een overzicht van de collecten bestemd voor de instandhouding van de erediensten, predikantsplaats en diakonie: eredienst predikant diakonie Zondag 5 december 806,42 591,65 Zondag 12 december 800,52 564,12 Zondag 19 december 407,57 537,40 437,82 Eerste kerstdag 299,00 397,66 Tweede kerstdag 748,00 544,95 Dankdagcollecte 7.612,36 (via collecte incl ,00 van de kerstmarkt) 625,00 via de bank. Nieuwjaarsdag 256,40 266,00 Zondag 2 januari 629,02 645,41 Zondag 9 januari 456,80 577,10 Zondag 16 januari 793,47 599,40 Zondag 23 januari 432,56 628,46 396,63 Avondmaalscollecte 170,50 Hulp Zuid-Oost Azië 3550,00 (incl.verkoop Kaarsjes,CD,Gift) Catechisatiebus: 23,07 Catechisatiebus: 70,28 Catechisatiebus: 32,80 Opbrengst cassetteverkoop: 60,00 Opbrengst cassetteverkoop: 98,00 Opbrengst kaartverkoop: 363,96 Trouwdienst 15/12/2004: 155,20 Verantwoording vrijwillige bijdragen: Hieronder een overzicht van de laatste maand van Vrijwillige bijdrage December 1.352,00 18

19 Zaterdag 5 maart 2005 hoopt het bestuur van de stichting weer te vergaderen. Indien u vragen, suggesties of opmerkingen hebt dan horen wij dat graag van u. Elke maandagavond op de zitting van de kerkvoogdij zijn er veel gemeenteleden die eens een bezoek brengen. Misschien is het ook een keer iets voor u om hier datgene te vertellen wat u kwijt wilt. Ook is hier dan de gelegenheid om collectebonnen te kopen. Van het bestuur van de Stichting zal er altijd iemand aanwezig zijn van 19:30 tot 20:30. Met vriendelijke groet, J. van Veldhuisen T. Verheij (voorzitter) (secretaris) Ik ben de Deur Johannes 10 vers 9 Christus is de Deur. Heel duidelijk valt hier de nadruk op de woorden: Ik ben. Voor allen, tot wie het Evangelie komt, is er een korte tijd, dat de deur voor hen geopend is, dat het voorhangsel is weggeschoven, dat de toegang tot het heilige der heiligen, de toegang tot des Vaders liefde, voor hen is geopenbaard. Deze tijd is kort. Vergeleken met de lange eeuwigheid die zal volgen, is die tijd slechts een ogenblik, slechts een ademtocht. De weinige jaren, dat voor ieder zondaar de deur open is, zullen spoedig voorbij zijn gevlogen, en dan zal de deur voor eeuwig gesloten zijn. Een ieder van u zal in de eeuwigheid terugzien op die welaangename tijd, toen de deur voor u openstond. Ik ben de Deur. O, mijn broeders, al kon ik u ook beloven, dat de deur van het Evangelie nog honderd jaren voor u zou geopend zijn, toch zou u alleen dan wijs handelen, als u vandaag binnenging; of, als ik u spreken kon van vijftig, of twintig, of tien jaren, zou het ook slechts werkelijk wijs zijn, nú in te gaan.. Maar ik kan niets beloven; geen jaar, geen maand, geen dag. Alles wat ik zeggen kan is: Christus is nú de Deur. Heden is de weg van genade en eeuwige zaligheid voor u geopend. Morgen zal die Deur misschien voor eeuwig gesloten zijn. 19

Bij de omslag: of... U bent Zoon, Dochter, van God.. Koninklijke Hoogheid! Vrij! Werkelijk vrij! 1 vrijgemaakt door de Zoon

Bij de omslag: of... U bent Zoon, Dochter, van God.. Koninklijke Hoogheid! Vrij! Werkelijk vrij! 1 vrijgemaakt door de Zoon Bij de omslag: Ziet u ook vol verwondering op naar het kruis? Onvoorstelbaar wat God in Zijn onmetelijke liefde voor u gedaan heeft. Zijn eigen Zoon heeft Hij voor u een smadelijke dood laten sterven.

Nadere informatie

DE ENIGE TROOST IN LEVEN EN STERVEN 16 PREKEN UIT DE HEIDELBERGSE CATECHISMUS. 6 preken over De enige troost in leven en sterven, Zondag 1

DE ENIGE TROOST IN LEVEN EN STERVEN 16 PREKEN UIT DE HEIDELBERGSE CATECHISMUS. 6 preken over De enige troost in leven en sterven, Zondag 1 1 DE ENIGE TROOST IN LEVEN EN STERVEN 16 PREKEN UIT DE HEIDELBERGSE CATECHISMUS 6 preken over De enige troost in leven en sterven, Zondag 1 6 Preken over de Apostolische geloofsbelijdenis, Zondag 8, 9

Nadere informatie

EEN TROOSTRIJKE WETENSCHAP 1 DS. CHR. VAN DAM

EEN TROOSTRIJKE WETENSCHAP 1 DS. CHR. VAN DAM 1 EEN TROOSTRIJKE WETENSCHAP 1 Levensbeschrijving van en geschreven door DS. CHR. VAN DAM in leven predikant van de Gereformeerde Gemeenten. STICHTING DE GIHONBRON MIDDELBURG 2015 1 Uitgeverij De Bron,

Nadere informatie

10x Raak. Evangelisatie onder de loep genomen... ... en in een nieuw daglicht geplaatst.

10x Raak. Evangelisatie onder de loep genomen... ... en in een nieuw daglicht geplaatst. 10x Raak Evangelisatie onder de loep genomen...... en in een nieuw daglicht geplaatst. 2002 Benjamin Aeilkema, Winterswijk Uitgave van Mercy Publishers Nederland www.mercypublishers.nl Alle Bijbelteksten

Nadere informatie

Gods Doel met de Gelovige

Gods Doel met de Gelovige Gods Doel met de Gelovige Miles J. Stanford (1914-1999) Oorspronkelijke uitgave: Christian Correspondence, U.S.A. Uitgegeven, in 22 periodieke afleveringen, door Brood voor een hongerig hart Mandolinehof

Nadere informatie

WELDADIGHEDEN VAN EEN VERBONDSGOD

WELDADIGHEDEN VAN EEN VERBONDSGOD WELDADIGHEDEN VAN EEN VERBONDSGOD Een beschrijving van des Heeren handelingen in voorzienigheid en genade, met JOHN WARBURTON Dienaar des Evangeliums te Trowbridge Naar de oorspronkelijke uitgave van W.

Nadere informatie

GEEN LIED IN DE GEVANGENSCHAP. of, uitleg over Psalm 137:3-6, door THOMAS WATSON 1620-1686. Engelse uitgave: J.C. Londen, 1661

GEEN LIED IN DE GEVANGENSCHAP. of, uitleg over Psalm 137:3-6, door THOMAS WATSON 1620-1686. Engelse uitgave: J.C. Londen, 1661 1 GEEN LIED IN DE GEVANGENSCHAP of, uitleg over Psalm 137:3-6, waarin de heerlijkheid van Sion geweken is en het volk door de inwoners van Babel gevraagd wordt een lied tot verlossing te zingen. door THOMAS

Nadere informatie

Meditatie DE GROTE SLEUTELDRAGER! En Ik heb de sleutels der hel en des doods. Openb. 1:18b

Meditatie DE GROTE SLEUTELDRAGER! En Ik heb de sleutels der hel en des doods. Openb. 1:18b Meditatie DE GROTE SLEUTELDRAGER! En Ik heb de sleutels der hel en des doods. Openb. 1:18b Jezus leeft, en zal niet meer sterven! En omdat Hij leeft, zullen al Zijn kinderen leven, eeuwig leven. Dat is

Nadere informatie

"Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning?

Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? 12 j a n u a r i 1 9 8 5 6e jaargang n o.1 "Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? (1 K o r. 15:55) "HET L EVENSDEVIES VAN EEN APOSTEL" Het met u willen overdenken van deze woorden van

Nadere informatie

Het kind der vrijheid in de banden der wet

Het kind der vrijheid in de banden der wet 1 Het kind der vrijheid in de banden der wet of De zoon en de erfgenaam onder het juk van de dienstknecht Preek over Galaten 5:1 door William Huntington 2 Aan Mr. Huntington, Londen, 10 september, 1794

Nadere informatie

Gods weg Ds. J. IJsselstein - 1 Samuël 2: 1-11

Gods weg Ds. J. IJsselstein - 1 Samuël 2: 1-11 Gods weg Ds. J. IJsselstein - 1 Samuël 2: 1-11 Gemeente, wij vervolgen in deze dienst de geschiedenis van Hanna en Samuël. Hanna heeft gebeden bij de tabernakel. Ze heeft haar ziel, haar stille tranen

Nadere informatie

Het Koninkrijk in al zijn glorie

Het Koninkrijk in al zijn glorie Het Koninkrijk in al zijn glorie (Deze manuscripten zijn gemaakt aan de hand van bandopnames van Alan Vincents onderwijs over het Koninkrijk in al zijn glorie, gesproken in Graz, Oostenrijk in 2002) Copyright

Nadere informatie

En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen.

En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. Als ik dit schrijf, is Pasen net voorbij. Het feest van de overwinning van Jezus Christus hebben we opnieuw mogen vieren. Jezus

Nadere informatie

Waarom het de moeite waard is Christen te zijn. Norbert Lieth. Waarom het de moeite waard is Christen te zijn

Waarom het de moeite waard is Christen te zijn. Norbert Lieth. Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Norbert Lieth Waarom het de moeite waard is Christen te zijn 1 2 Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Norbert Lieth Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Uitgeverij Middernachtsroep

Nadere informatie

LERENDE HEN ONDERHOUDEN...

LERENDE HEN ONDERHOUDEN... LERENDE HEN ONDERHOUDEN... Dr. L. PRAAMSMA LERENDE HEN ONDERHOUDEN... HULPBOEK VOOR DE CATECHEET I ZONDAG 1-24 J. H. KOK N.V. KAMPEN 1959 INLEIDING Dit boek is ontstaan uit de aantekeningen van mijn

Nadere informatie

Het gebed is een geweldige

Het gebed is een geweldige Bidden [1] Christen doet niet anders Een mens is op de beste plek als hij op zijn knieën Gods aangezicht zoekt. Bidden is vitaal voor het christelijke leven. Waarom eigenlijk? Ds. J. Muller is hervormd

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

INDEX DOOR VERTAALD EN INGELEID DOOR PROF. DR. P. BOENDERMAKER

INDEX DOOR VERTAALD EN INGELEID DOOR PROF. DR. P. BOENDERMAKER INDEX DOOR VERTAALD EN INGELEID DOOR PROF. DR. P. BOENDERMAKER 2 INHOUD Klik op de tekst voor het gedeelte dat u wilt lezen INLEIDING VOORREDE VAN MAARTEN LUTHER DEEL I VOORREDE DE WET DER 10 GEBODEN DEEL

Nadere informatie

PASEN HEMELVAART - PINKSTEREN ZESDE BUNDEL VIJFTIEN PREKEN FEESTSTOFFEN. Uit het Hoogduits vertaald. Uitgegeven bij: Scheffer & C, Amsterdam 1886-1888

PASEN HEMELVAART - PINKSTEREN ZESDE BUNDEL VIJFTIEN PREKEN FEESTSTOFFEN. Uit het Hoogduits vertaald. Uitgegeven bij: Scheffer & C, Amsterdam 1886-1888 1 PASEN HEMELVAART - PINKSTEREN ZESDE BUNDEL VIJFTIEN PREKEN FEESTSTOFFEN Uit het Hoogduits vertaald Uitgegeven bij: Scheffer & C, Amsterdam 1886-1888 Voor het grootste deel uitgegeven in een bundel Feeststoffen,

Nadere informatie

Schriftverklaringen - 24 delen

Schriftverklaringen - 24 delen 1 Schriftverklaringen - 24 delen Markus & Lukas 1-16 door H. F. KOHLBRUGGE In leven predikant bij de Nederlands-Gereformeerde Gemeente te Elberfeld 2 INHOUD 1. Prediking van Johannes de Doper Het begin

Nadere informatie

Heidelbergse Catechismus

Heidelbergse Catechismus 81 het eerste deel Heidelbergse Catechismus ZONDAG 1 Vraag 1: Wat is uw enige troost, zowel in leven als in sterven? Antwoord: Dat ik met lichaam en ziel, zowel in leven als in sterven, niet mijzelf toebehoor,

Nadere informatie

De Catechisant KONING PHILIPS II, HEER DER NEDERLANDEN. Die Mij vroeg zoeken zullen Mij vinden. Maart/april 2010 19 e jaargang Nr.

De Catechisant KONING PHILIPS II, HEER DER NEDERLANDEN. Die Mij vroeg zoeken zullen Mij vinden. Maart/april 2010 19 e jaargang Nr. De Catechisant Die Mij vroeg zoeken zullen Mij vinden KONING PHILIPS II, HEER DER NEDERLANDEN Maart/april 2010 19 e jaargang Nr. 3 B IJ B E L C A T E C H I S A T I E I Koningen 2 Bizar De geschiedenis

Nadere informatie

De positieve bediening van de Heilige Geest 3 Andrew Wommack

De positieve bediening van de Heilige Geest 3 Andrew Wommack De positieve bediening van de Heilige Geest 3 Andrew Wommack Oorspronkelijke titel: The Positive Ministry of the Holy Spirit; Vertaling 2007 Wiebrig Calderhead Veel mensen zijn gaan geloven dat twijfel

Nadere informatie

B eth -E l. Jesaja 45:22a; Wendt u naar Mij toe, wordt behouden. (Vervolg op de vorige meditatie).

B eth -E l. Jesaja 45:22a; Wendt u naar Mij toe, wordt behouden. (Vervolg op de vorige meditatie). K e r k b o d e v a n de H e rv o rm d e b.w. G e m e e n te B eth -E l V r ie z e n v e e n Redaktle: Ds. J. D.Melhamp, Almelosewg 4.3, 7 6 7 1 RB. Tel. 56 37 82 Scriba: L.Koppelman, Westerwellandvwj

Nadere informatie

Omdat het bijna Pasen is.. het paasevangelie volgens Marcus

Omdat het bijna Pasen is.. het paasevangelie volgens Marcus Omdat het bijna Pasen is.. het paasevangelie volgens Marcus veertigdagentijd en pasen 2011 Steunpunt Liturgie Omdat het bijna Pasen is.. Maria heeft aan Jezus een goede daad gedaan. Die zij met nardus

Nadere informatie

Jezus. de Vriend van Jong en Oud. * Waarom zijn er zoveel Denominaties. * De Sabbat. * Soberheid. TNT Post. Port betaald TNT POST.

Jezus. de Vriend van Jong en Oud. * Waarom zijn er zoveel Denominaties. * De Sabbat. * Soberheid. TNT Post. Port betaald TNT POST. Jezus TNT Post Port betaald TNT POST Port betaald PAYS-BAS de Vriend van Jong en Oud * Waarom zijn er zoveel Denominaties ADRES ONTVANGER * De Sabbat * Soberheid 27 Jezus de Vriend van Jong en Oud Wij

Nadere informatie

vgknieuws Nr. 12 oktober 2011

vgknieuws Nr. 12 oktober 2011 vgknieuws Nr. 12 oktober 2011 Tijd om volwassen te worden 'Nergens tref je een zo sterke en radicale spiritualiteit aan als onder jongeren. Het is heerlijk om met jongeren te werken. Hun spontane geloofsbeleving

Nadere informatie

Radio-uitzending 11 september 1960 Door Alje Klamer GELOVEN MET VERSTAND

Radio-uitzending 11 september 1960 Door Alje Klamer GELOVEN MET VERSTAND Radio-uitzending 11 september 1960 Door Alje Klamer GELOVEN MET VERSTAND Herkende u ze: de bekende geluiden uit uw lagere schooltijd; de musicus, die zijn dagelijkse oefeningen doorneemt; het orkest, dat

Nadere informatie

Veertigste jaargang nr. 7 september 2013 CONFESSIONEEL GEREFORMEERD MAANDBLAD. Thema: Leven om te loven

Veertigste jaargang nr. 7 september 2013 CONFESSIONEEL GEREFORMEERD MAANDBLAD. Thema: Leven om te loven Veertigste jaargang nr. 7 september 2013 CONFESSIONEEL GEREFORMEERD MAANDBLAD Thema: Leven om te loven COLOFON Redactie: Eindredacteur: drs. W.J.W. Scheltens, Oranjestraat 29, 6741 CV Lunteren tel. 0318-482723.

Nadere informatie

Zie Hij Komt. De bruidsgemeente wacht op haar bruidegom: Jezus. Kracht in Gods Woord. De waarde van bijbel studie

Zie Hij Komt. De bruidsgemeente wacht op haar bruidegom: Jezus. Kracht in Gods Woord. De waarde van bijbel studie Zie Zie Hij Komt Betreffende deze publicatie Er zijn verschillende kerkelijke organisaties in de wereld en allen beweren dat hun leer gebaseerd is op de Bijbel. Allen hebben enige verschillen in leerstellingen,

Nadere informatie