Bruggen slaan met de FFP-identiteit als uitgangspunt. Aantoonbaarheid van vaardigheden en competenties gaat zwaarder wegen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bruggen slaan met de FFP-identiteit als uitgangspunt. Aantoonbaarheid van vaardigheden en competenties gaat zwaarder wegen"

Transcriptie

1 JAARGANG 7, NUMMER 3, OKTOBER 2011 M A G A Z I N E Aantoonbaarheid van vaardigheden en competenties gaat zwaarder wegen Commissie krijgt een meer proactieve rol Bruggen slaan met de FFP-identiteit als uitgangspunt Geen rocket science, maar kwestie van doen

2

3 INHOUD C O L O F O N FFP Magazine is een uitgave van de Vereniging FFP. C ONTACTADRES Secretariaat Vereniging FFP Postbus 12, 3740 AA Baarn Telefoon: Fax: Website: PROJECTGROEPEN Telefoon: Fax: REDACTIEADRES Oostdam & Partners Castellastraat EZ Nijmegen Telefoon: Fax: Website: V ORMGEVING Amon Design, Amersfoort Bouwen aan betere financiële toekomst voor de consument Aantoonbaarheid van vaardigheden en competenties gaat zwaarder wegen Meer opdrachten en meer advies FOTOGRAFIE Raphaël Drent, Manon Vonk REPRORECHT Berichten uit FFP Magazine mogen uitsluitend met bronvermelding overgenomen worden en onder de voorwaarde dat de redactie daarover vooraf wordt geïnformeerd. ABONNEMENTEN FFP Magazine wordt kosteloos verspreid onder de leden van de Vereniging FFP (FFP gecertificeerde Financieel Planners). Voor personen buiten deze doelgroep bedraagt de abonnementsprijs g 42,50 (inclusief 6% BTW) per jaar. Abonnementen gelden voor 1 jaar en worden zonder tegenbericht automatisch verlengd. Opzeggingen dienen schriftelijk te geschieden, uiterlijk 6 weken voor het aflopen van de abonnementsperiode, aan bovenstaand postadres. Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed aanvaarden de auteurs, redacteuren en uitgever geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en omvolkomenheden, noch voor de gevolgen hiervan. FFP magazine wordt uitgegeven door Oostdam & Partners in opdracht van de Vereniging FFP. De Vereniging FFP kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de meningen, visies en standpunten van derden zoals die tot uidrukking komen in de artikelen en columns van FFP Magazine. Dat geldt ook voor alle commerciële uitingen in de vorm van advertenties, advertorials en bijlages. Zachte aspecten voor vrouwen veel belangrijker Tweede franchiseformule voor advisering middensegment En verder: FFP waarborgt onafhankelijk integraal advies aan de klant Toetsbare educatie en aantoonbare vaardigheden 8 Hoge eisen belangrijk voor positionering FFP er 9 Geen concessies aan kwaliteit 10 Ideale tijd voor ons specialisme 16 FFP profileren en het bestuur bijstaan 17 Plicht om ambassadeursrol te spelen 18 Een uitdaging om complexe situaties in gewone mensentaal te verwoorden 19 Voeteneinde van het adviestraject 20 Duidelijke plaats voor tuchtrecht én beroep 22 Stakeholders aan het woord 30 Innovaties 38 Historie FFP in vogelvlucht 51 Mededelingen 60 Agenda 62 F F P M a g a z i n e O k t o b e r

4

5 C OLUMN Vakkennis en (sociale) vaardigheden zijn de bouwstenen voor een verantwoord integraal financieel advies waarmee consumenten inzicht en overzicht kunnen krijgen in hun financiële huishouding. De FFP staat voor de uitdaging om deze belangrijke maatschappelijke rol te blijven vervullen en zo haar toegevoegde waarde te bewijzen, zoals zij 15 jaar heeft gedaan. Bouwen aan betere financiële toekomst voor de consument Met deze woorden besloot Henk Duthler zijn laatste column voor dit magazine en gaf hij mij de uitdaging door om deze gidsrol van de FFP voor de toekomst veilig te stellen en verder uit te bouwen. Brede vakkennis, (sociale) vaardigheden en, niet te vergeten, objectief toekomstbestendig advies vanuit een integraal klantbeeld, zijn kernwaarden waarmee de doorsnee FFP er zich karakteristiek onderscheidt van met name adviseurs van financiële producten. En dat is een goede zaak. Toch ervaart menig FFP er in zijn of haar adviespraktijk dat de consument de weg naar deze (product)adviseurs gemakkelijker weet te vinden dan naar een financieel planner. Onbekend maakt immers onbemind. Aan u en mij de taak om samen onze kernwaarden nog duidelijker bij de consument over het voetlicht te brengen. Wat dat betreft gaat de FFP een boeiende tijd tegemoet. Als geen andere beroepsorganisatie kan zij meehelpen aan de opbouw van een nieuwe financiële toekomst voor de consument. De actualiteit leert dat menigeen zorgen heeft over de financiële huishouding van de consument. D66-Kamerlid Wouter Koolmees voorspelt dat huiseigenaren die vanaf 2031 de rente van hun aflossingsvrije hypotheek niet meer mogen aftrekken, in grote problemen zullen komen. En uit onderzoek is gebleken dat bijna de helft van de beroepsbevolking in ons land verwacht dat haar pensioen straks ontoereikend zal zijn. Last but not least, meldde de brancheorganisatie van incassobureaus Tegelijkertijd vormt dit voor de FFP er een mooie uitdaging om de consument bij de hand te nemen en zijn of haar financieel plaatje voor de toekomst door te lichten en, waar nodig, bij te stellen. Want elke consument loopt vroeg of laat tegen de vraag aan of, en zo ja hoe, zijn of haar financiële toekomst kan worden veilig gesteld. En vragende consumenten zijn zoekende consumenten! Als FFP moeten we ons daarop voorbereiden. Bijvoorbeeld door ons nog intensiever te profileren bij het grote publiek door de nieuwe op social media consumentenwebsite. Deze consumentvriendelijke website zal op ons Lustrumcongres van donderdag 6 oktober officieel worden gelanceerd. In begrijpelijke taal kunnen consumenten daarop antwoorden vinden op al hun financiële levensvragen. Ook hebben zij de mogelijkheid een financieel planner, te vinden die hen met gedegen advies verder op weg kan helpen. Voor de FFP er kan deze website daarom een springplank zijn om de consument te bereiken met zijn kernwaarden van vakkennis, vaardigheden, en onafhankelijk planningsadvies. En in de mate waarin FFP ers erin slagen hun kernwaarden waar te maken in hun adviespraktijk zal de website werken als een vliegwiel dat steeds meer zoekende consumenten naar zich toe weet te trekken. Want consumenten die zich hebben verzekerd van een passend en toekomstbestendig financieel advies zullen - meer dan ooit tevoren - tevreden klanten zijn. En tevreden klanten zijn waardevolle ambassadeurs die in dit Twitter-tijdperk in mum van tijd hun sociaal netwerk de weg zullen wijzen naar de dienstverlening van de financieel planner. En was het daar uiteindelijk niet allemaal om begonnen 15 jaar geleden. Marc van Poeteren Voorzitter Vereniging FFP NVI dat de gemiddelde schuld van consumenten het afgelopen jaar met maar liefst 20% is gestegen. Bepaald geen positieve berichten. F F P M a g a z i n e O k t o b e r

6 INTERVIEW Voorzitter Roel Wijmenga van Stichting Certificering FFP: Aantoonbaarheid van vaardigheden en competenties gaat zwaarder wegen Als voorzitter van de Stichting Certificering FFP omschrijft Roel Wijmenga zichzelf als het kwaliteitsgeweten van de FFP. In die onafhankelijke rol is het vooral belangrijk om strepen te durven zetten. Dat mag best tot discussie leiden, maar B als kwaliteitsbewaker moet je dan wel je rug recht houden. De stichting werkt natuurlijk in zekere zin in opdracht van het bestuur van de vereniging, maar heeft wel een duidelijke eigen taakstelling en dus een eigen verantwoordelijkheid. Binnen die taakstelling en verantwoordelijkheid heeft de stichting als focus het bewaken van de kwaliteit, de omgangsvormen en het tuchtrecht. Integraal advies, een hoog kennisniveau en integriteit zijn daarbij de belangrijkste kernwoorden, aldus Wijmenga. Dat zal in de toekomst niet veranderen, maar alleen maar in belang toenemen. Dat de kwaliteit van het keurmerk hoog is, blijkt volgens Wijmenga wel uit het examen en de eisen rondom de permanente educatie (PE): De buitenwacht is terecht nog altijd onder de indruk van het niveau daarvan. De FFP wordt ook door vakbroeders algemeen erkend als pure kwaliteit. Wel zie ik in de toekomst de vraag naar de aantoonbaarheid van die kwaliteit belangrijker worden, waardoor de eisen nog zwaarder kunnen worden. Ik denk dan aan toetsing van de PE, bijvoorbeeld door middel van een examen en door aan te tonen dat je als FFP er in een bepaalde periode een bepaald aantal kwa- liteitsplannen hebt geschreven. Dat is lastig, maar er bestaan al methodieken voor in de opleidingsmarkt. NIVEAUDIFFERENTIATIE Deze ontwikkeling is onontkoombaar als je de kwaliteit van de kennis en de competenties die je predikt ook aantoonbaar wilt maken, aldus de stichtingsvoorzitter. In het verlengde daarvan zie je dat er behoefte aan een light-versie én behoefte aan specialisatie ontstaat. Banken bijvoorbeeld hebben niet altijd een generalist op HBO-plusniveau nodig, terwijl er andere situaties denkbaar zijn waarin bijvoorbeeld een gespecialiseerde estateplanner wordt ingeschakeld. Wat voor ons echter van het grootste belang blijft, is dat er op alle niveaus wordt geadviseerd vanuit een integraal klantbeeld. De behoefte aan niveaudifferentiatie vanuit de markt is ook één van de redenen van de lancering van het Register Financieel Adviseurs, kortweg RFA. Dat register wordt duidelijk gepositioneerd onder dat van de FFP, benadrukt Wijmenga. Beide werken vanuit een integraal klantbeeld. De RFA richt zich daarbij op de particulier en een of meerdere dikwijls minder complexe deelaspecten. De FFP er richt zich in principe op een totaaladvies over alle aspecten en hun samenhang. Daar komt bij dat de FFP er vanuit zijn kennis veelal ook zakelijke klanten en aspecten zal meenemen. 6 O k t o b e r F F P M a g a z i n e

7 onderscheiden door zijn up to date competenties, actuele kennis en vooral de vaardigheid om dit in goede integrale financiële toekomstplannen om te zetten. Anderzijds maakt de voorzitter zich geen zorgen over de toekomst van het vak: Financieel Planners zullen altijd nodig zijn. De angst dat klanten -deels- zelf hun financieel plan zullen gaan verzorgen, noem ik vaak de illusie van de mondige consument. De gemiddelde Nederlander heeft noch tijd, noch zin, noch voldoende kennis op financieel gebied om je daarover zorgen te maken. BELONING Elke professional -dus ook een FFP er- die een urendeclaratie indient of een fee afspreekt, moet kunnen uitleggen waarvoor de klant nu precies betaalt. De klant zal daarbij vooral op zoek gaan naar value for money: wat is de toegevoegde waarde van de FFP er? Juist daarom is de aantoonbaarheid van kennis en vaardigheden naar de toekomst zo belangrijk, benadrukt Wijmenga. Gedurende de lifeline van de klant zal hij of zij zichzelf telkens weer moeten FOCUS OP NEDERLAND Hoewel hij het belang van internationaal overleg tussen vakgenoten onderkent, verwacht Wijmenga niet dat er op korte termijn één Europees certificaat voor financiële planning zal komen. Daarvoor zijn er teveel verschillen in de cultuur, mentaliteit en regelgeving. Alleen al vanwege de belastingwetgeving zie ik het niet zo snel gebeuren dat een FFP er een klantengroep van -zeg- Spanjaarden zal gaan bedienen. Het netwerk dat door de internationale contacten is ontstaan, werpt echter wel weer zijn vruchten af De stichting zal zich daarom wat hem betreft focussen op de Nederlandse situatie. Primair door de kwaliteit van het keurmerk verder te borgen en -ik kan het niet genoeg benadrukken- de kennis en vaardigheden aantoonbaar te maken. Maar ook door intern te moderniseren. In de vijftien jaar van haar geschiedenis heeft de stichting altijd zelf de examens gemaakt. Misschien moeten we er in de toekomst voor kiezen om dit -deels- bij derden in te kopen. In dat verband willen we ook de PE en het register zelf weer eens onder de loep nemen. Maar een ding blijft: de FFP staat voor kwaliteit. En daarover waakt de stichting. F F P M a g a z i n e O k t o b e r

8 INTERVIEW Ferd Beukers, Commissie Permanente Educatie: Toetsbare educatie en aantoonbare vaardigheden Volgens de officiële definitie is de Commissie Permanente Educatie (PE) belast met de vaststelling, beoordeling en handhaving van de PE-eisen. PE sluit aan op de leerdoelen van de FFP die worden geformuleerd door de Commissie Leerdoelen en beoogt de kwaliteit van het keurmerk te waarborgen. Door de ontwikkelingen in Nederland en op Europese schaal, staan er de nodige veranderingen op stapel waar het de invulling van PE betreft. Wie FFP-gecertificeerd is en dat wil blijven, zal elk jaar zijn PE-punten moeten halen. Tot nu toe betekent dit tenminste - achttien uur onderwijs volgen, veelal in de vorm van hoorcolleges. Dat systeem staat echter in de steigers, vertelt Ferd Beukers, voorzitter van de Commissie Permanente Educatie en in het dagelijks leven manager van het Fiscaal-Juridisch Adviesbureau van Nationale-Nederlanden De vraag om toetsbare educatie neemt toe, evenals het belang van aantoonbare vaardigheden. Voor de PE werkt de FFP samen met ongeveer zeventig door de stichting geaccrediteerde opleidingsinstituten. Integratie is en blijft een belangrijke focus van PE, aldus Beukers: Daarbij is een belangrijke vraag hoe je tot het consumptief besteedbaar inkomen komt. Er zijn veel valkuilen, je kunt er niet genoeg op trainen. FFP ers leveren maatwerk: geen mens is hetzelfde, dus vergt elk financieel plan een compleet nieuw onderzoek. PRAKTISCHE VAARDIGHEDEN Daarnaast wordt de roep om aantoonbare competenties of praktijkervaring steeds groter, merkt Beukers. Je ziet dat de Europese richtlijnen niet helemaal aansluiten. Men wil toetsbaarheid, zowel van kennis als van de praktische vaardigheden. De FFP moet steeds alert zijn en de bereidheid tonen stappen te maken. Zo kunnen wij onze voorsprong in de markt behouden en verder uitbouwen. Te denken valt aan het invoeren van een methode om de kennis vanuit de PE-trajecten te toetsen én de competenties te beoordelen, waarmee we inspringen op de eisen van de markt. Over de vraag hoe dit moet gebeuren, zijn diverse antwoorden denkbaar, zegt Beukers. Je zou de praktische vaardigheden van FFP ers kunnen toetsen tijdens visitaties en de kennis door middel van een tentamen aan het einde van een PE-traject, waarvan de resultaten worden vastgelegd in een PE-registratiesysteem. Randvoorwaarde daarbij is wel dat er een eenduidig systeem komt om de kwaliteit van de toets te beoordelen, vindt Beukers. Een andere mogelijkheid zou volgens hem zijn om bijvoorbeeld eens in de zoveel jaar opnieuw het examen af te nemen. HONOR SYSTEM Lastiger is het om de integriteit van een financieel planner te toetsen, een vraag die ook steeds vaker wordt gehoord. Integriteit is natuurlijk moeilijker te meten, vindt Beukers. Want wat is integriteit precies? Het begrip is zo subjectief, dat het bijna onmogelijk lijkt om hiervoor standaard richtlijnen op te stellen. Een mogelijkheid om integriteit te borgen wordt wellicht geboden door het honor system, dat in de Verenigde Staten wordt gehanteerd. Dat is een zelfregulerend mechanisme gebaseerd op vertrouwen, deugdzaamheid en eerlijkheid. Planners moeten zelf aantonen dat zij bekwaam zijn en een hoog kennisniveau hebben. Het gevolg is dat er weinig procedures aan te pas komen. Dit vergt wel een proactieve houding en absolute integriteit van de planner. Maar eigenlijk vind ik dat elke FFP er over deze kwaliteiten moet beschikken. 8 O k t o b e r F F P M a g a z i n e

9 Jan de Vink, Commissie Leerdoelen: De samenstelling en actualisering van de leerdoelen van de FFP is belegd bij de Commissie Leerdoelen. FFP ers zijn allrounders die veel moeten weten en (her)kennen, vertelt commissievoorzitter Jan de Vink, wealth manager bij Insinger de Beaufort. Pas dan heb je een goede basis van waaruit je verbanden kunt leggen tussen de afzonderlijke delen. Life events kunnen daarbij handige hulpmiddelen zijn, maar ook niet meer dan dat. Hoge eisen belangrijk voor positionering FFP er De manier waarop de commissie de leerdoelen formuleert, is grotendeels reactief. We passen de stof aan op basis van de actualiteit. Daarbij is het belangrijk om trends en ontwikkelingen op nationaal en internationaal niveau zo snel mogelijk te onderkennen. Nederland loopt op het gebied van financiële planning nog altijd voorop in Europees verband, maar je ziet dat de ons omringende landen ook een snelle ontwikkeling doormaken. Of dat ook zal leiden tot één stelsel voor alle landen van de EU, betwijfelt De Vink ten zeerste. Het lijkt me niet haalbaar. Als we dat op macroniveau niet kunnen, denk aan de Griekse crisis, hoe zou je dat dan op microniveau moeten afdwingen? GEMÊLEERDE GROEP De Commissie Leerdoelen komt minimaal twee keer per jaar bij elkaar en vergadert daarnaast op ad hoc-basis. Kort na Prinsjesdag bespreken we de gevolgen van de nieuwe rijksbegroting voor de praktijk van financieel planners en hun kenniseisen. In het voorjaar komen we bij elkaar om te zien of deze najaarsplannen nog actueel zijn dan wel aangescherpt moeten worden vanwege wetswijzigingen of veranderingen in de kabinetsplannen. In de commissie nemen FFP ers zitting naast opleidingsdocenten en deskundigen, bijvoorbeeld op het gebied van echtscheidingsplanning. Een dergelijke, gemêleerde groep waarborgt de volle breedte van de leerdoelen, vindt De Vink. En de specialisten voegen extra waarde toe, omdat zij gefocust zijn op hot items die binnen ons vak spelen. TOEKOMST Door de breedte van de vakkennis van de FFP er en het gewenste kennisniveau, ontkomt je er niet aan dat er specialismen ontstaan, vindt De Vink: Eigenlijk is een specialisme niets anders dan een verdieping van een deelaspect. De vraag rijst wat we daar als FFP mee doen. Een financieel plan voor een DGA is natuurlijk in vrijwel alle gevallen veel complexer dan dat van een werknemer in loondienst, al was het maar vanwege de component bedrijf als pensioen en vragen over de bedrijfsoverdracht. Zeker bij dat laatste spelen ook softe aspecten een - belangrijke- rol. De certificering van FFP ers en de hoge eisen die hieraan worden gesteld, zijn volgens De Vink belangrijk voor de toekomst van het vak van financieel planner. We moeten ons profileren richting de consument. Die is niet gewend om te betalen voor advies en heeft nog altijd de perceptie dat advies gratis is. Dat moeten we veranderen. Waarom zou je wel voor een consult van een advocaat of dokter betalen en niet voor het advies van een financieel planner? Het belangrijkste daarbij is om duidelijk te maken dat je waar krijgt voor je geld. Certificering helpt daarbij om de FFP er te positioneren. De rest is een kwestie van tijd. F F P M a g a z i n e O k t o b e r

10 INTERVIEW Casper van Werven, Commissie Examenzaken: Geen concessies aan Het FFP-examen staat op een hoog niveau. Van kandidaten wordt veel gevraagd, een brede theoretische kennis en het snel kunnen analyseren van NNaast actuele vragen zijn rekenvragen een belangrijk een integrale, complexe casus, vertelt Casper van Werven, voorzitter van de Commissie Examenzaken van de FFP. Het slagingspercentage is niet erg hoog, maar we zijn niet bereid om concessies te doen aan het FFP-niveau. onderdeel van het examen. Een FFP er moet deze vaardigheid immers naar behoren beheersen. Een cijfermatig, analytisch inzicht komt met name in de casus aan bod, het onderdeel waaruit moet blijken dat de gecertificeerd financieel planner in spe de casus integraal benadert. Een brede, integrale benadering is de basis voor een gedegen financieel plan. INTEGRAAL ADVIES Al in zijn tijd als belastingadviseur was fiscaal jurist Van Werven een groot voorstander van het integrale model van adviseren. Het afleggen van het FFP-examen - later nog gevolgd door een leergang MFP - lag daarom voor de hand. Eind jaren 90 werd hij gevraagd om corrector van het FFP-examen te worden, niet veel later werd hij lid van de Commissie Examenzaken en na het vertrek van Jos Brauwers nam hij de voorzittershamer over. Dat integrale advies wordt in de toekomst steeds belangrijker, is de stellige overtuiging van Van Werven. De waarde ervan zal alleen maar toenemen. Niet alleen binnen de officiële kaders van de wetgever en van de toezichthouder AFM, maar ook in de ogen van de consument. Integraal advies staat veel dichter bij de beleving van de klant, weet ik uit ervaring. Daarmee heeft de FFP dus een flinke voorsprong, die we moeten zien te behouden. HOGE KWALITEIT De FFP heeft intern de zaken goed op orde. Dat is recentelijk nog eens bevestigd door een onderzoek door Stichting Examenkamer, een onafhankelijk bureau. Het gehele proces staat permanent onder toezicht van de Stichting Examenkamer en de FFP heeft ook het bijbehorende certificaat van rechtvaardig examineren. Van Werven: Het examenreglement en onze statuten zijn gedegen, waarbij verbeteringen indien noodzakelijk worden doorgevoerd. Ook het examen moet actueel blijven. Er wordt al jaren gewerkt met ervaren specialisten uit de diverse vakgebieden van financiële planning. Het maken van het halfjaarlijkse examen volgt een strak schema. Dit moet ook wel aangezien alle MC-vragen telkens nieuw worden gemaakt en dus door diverse, ook toetsdeskundige, specialisten meerdere malen worden beoordeeld. 10 O k t o b e r F F P M a g a z i n e

11 kwaliteit Ook al zijn het examenproces en de examenvorm strak geregeld, dat betekent nog niet dat er geen verbeteringen mogelijk zouden zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan het toetsen van de praktische kanten van het vak, licht Van Werven toe. Natuurlijk moeten de examenkandidaten een - complexe - casus uitwerken, maar alle benodigde informatie wordt hiervoor aangereikt. De sociale vaardigheden kun je op die manier niet testen. Want wat als een planner in het echte leven een introverte klant tegenover zich heeft die niet zo scheutig is met het verstrekken van de benodigde gegevens? Dan moet een FFP er wel de competenties hebben om alle relevante informatie uit hem te trekken. Een voor de klant passend advies, is niet alleen op de feitelijke situatie van de klant geënt, maar houdt ook rekening met de risico- en gevoelsbeleving van de klant. GEEN FRAUDETAFERELEN Dat de FFP-certificering populair is, blijkt uit het aantal inschrijvingen voor de examens en het groeiend aantal FFP ers. Ik hoor in de markt dat diverse opleidingen de afgelopen jaren te maken hebben met een teruglopend aantal kandidaten, weet Van Werven. Wij mogen echter tevreden zijn. Maar, benadrukt hij, commerciële belangen bij het bepalen van slagingspercentages zijn er nooit geweest en zullen er nooit komen. De Stichting Certificering FFP is autonoom in het bepalen van het vereiste niveau: Frauduleuze praktijken door gewenste slagingspercentages, zul je bij ons daarom nooit aantreffen. Aan de kwaliteit doet de Stichting FFP geen concessies! IFK PE-trainingen FFFP Het Instituut voor Financiële Kennisontwikkeling (IFK) verzorgt in samenwerking met de Stichting Persoonlijke Financiën de Permanente Educatie FFP 2011 en Dit jaar bieden we drie verschillende programma s aan. Adviseur Zilveren Golf PE FFP Nederland staat de komende decennia voor een enorme uitdaging: de vergrijzing. Daarom organiseren wij als eerste opleidingsinstituut in Nederland de opleiding Zilveren Golf Adviseur. Een unieke opleiding voor de adviseur die regelmatig met 50-plussers te maken gaat krijgen. Daarnaast brengen we, met een speciaal concept, de Adviseur Zilveren Golf onder de aandacht van de klant. Er komen bijzondere onderwerpen aan de orde, zoals late pensioenopbouw, (leven)testamenten, emigratie, zorg en dementie. Start op 15 december Lees verder op Topclass PE FFP 2012 De Topclass 2011 is al begonnen. U kunt nog wel naar de bijeenkomst van 13 december. Ook in 2012 wordt u weer drie keer per jaar bijgepraat over de actualiteit. U treft dan meerdere docenten en er wordt adequaat ingespeeld op verandering in regelgeving, zoals recente jurisprudentie en besluiten, en de implementatie van nieuwe maatregelen uit het Belastingplan Start in april Lees verder op Reguliere PE FFP Uiteraard blijft het ook mogelijk een reguliere PE FFP bij IFK te volgen. Op een handig tijdstip praten onze uiterst ervaren docenten u in drie maal zes uur bij over de laatste ontwikkelingen op een aantal deelgebieden, waarbij ook integratie binnen de financiële planning aan bod komt. Het programma voor het najaar is efficiënt ingedeeld en biedt alle gelegenheid om vragen te stellen. Ook dit jaar zijn twee modules via e-learning te volgen. Lees verder op Bel voor meer informatie: Het inschrijfformulier is te vinden op: F F P M a g a z i n e O k t o b e r

12 INTERVIEW René Smits, Bestuurslid en Voorzitter Commissie Marketing: Meer opdrachten en meer advies Na een rustige periode en enkele mutaties in de samenstelling, beleeft de Commissie Marketing weer drukke tijden. De kersverse voorzitter René Smits is O al uit de startblokken. De ontwikkelingen binnen de FFP komen nu in een stroomversnelling. Voor ons betekent dat meer opdrachten en meer adviestrajecten, gevraagd en ongevraagd. Om al die taken op een voortvarende manier te kunnen oppakken, is de commissie onlangs uitgebreid met twee nieuwe leden: Jeannette Scheepers en Robert van As. Dat geeft ons de slagkracht die we nodig hebben, aldus Smits. Er staan genoeg - en zeer diverse - taken op ons lijstje en dan is het fijn om te weten dat er extra handjes zijn. Naast de positionering van en discussie over- het RFA doelt Smits onder meer op de organisatie van het congres ter gelegenheid van het vijftienjarige jubileum van de FFP, dat op 6 oktober in Nijkerk zal plaatsvinden. Daar verheug ik me op, het wordt een mooie dag. We hebben uitstekende sprekers en ik reken op goede interactie. Er is keihard aan gewerkt om er een onvergetelijke dag van te maken in dit jubileumjaar van de FFP. C ONSUMENTEN Maar het belangrijkste speerpunt in de taakstelling van de Commissie Marketing is de bekendheid van financiële planning en de FFP bij consumenten vergroten. Mede door het aantreden van FFP-directeur Marjan van Kasteren zijn er in de afgelopen maanden belangrijke knopen doorgehakt waarvan de eerste resultaten inmiddels zichtbaar zijn, vertelt Smits. Ik denk dan in eerste instantie aan de nieuwe consumentenwebsite van de FFP, die veel meer gericht is op de profilering van de FFP er richting eindconsument dan de huidige. De website, die officieel op 6 oktober live gaat, biedt uiteraard veel (consumenten) informatie over financiële planning, maar geeft elke afzonderlijke FFP er tevens de mogelijkheid om een eigen profielpagina aan te maken. Deze pagina s kunnen weer worden gekoppeld aan diverse social media, zoals Twitter en Facebook, zodat de website een uitstekend platform biedt voor de eigen marketingactiviteiten van de leden. TRANSITIE De nieuwe website is een uitstekend voorbeeld van de transitie waarin de FFP als geheel zich momenteel bevindt. De vereniging wordt omgevormd van een vrijwilligersvereniging naar een professionele organisatie. Na vijftien jaar, en met inmiddels ruim leden, is de tijd daar rijp voor. Onze bestuurlijke voorgangers hebben ervoor gezorgd dat de FFP is aangekomen op een niveau waarop we toonaangevend zijn. Als beroepsvereniging hebben wij op veel fronten een leidende rol en die willen we in de toekomst nog beter invullen en benutten. Een groep van dedicated collega s, die operationeel inzetbaar is voor de vereniging is dan eigenlijk een randvoorwaarde. Verder wil de Commissie Marketing met bestaande en nieuwe businesspartners activiteiten initiëren die direct te maken hebben met financiële planning. Ik denk bijvoorbeeld aan Wijzer in Geldzaken, het initiatief van het ministerie van Financiën, waarbinnen wij overleggen met partijen als het Nibud en de Consumentenbond. Eerder hebben wij met de financiële scan op de werkvloer al voorlichtingssessies gehouden over pensioen. Daarop komt dit najaar een vervolg, speciaal gericht op werknemers. Planners krijgen vanuit de vereniging ondersteuning om de markt te bewerken! L OBBY Tot slot is en blijft de lobby hoge prioriteit hebben. Smits: In de afgelopen paar jaar is de FFP steeds prom- 12 O k t o b e r F F P M a g a z i n e

13 FFP-delegatie bezoekt PFSconference! De jaarlijkse conferentie van de PFS, de Personal Finance Society, wordt dit jaar op 10 en 11 november gehouden in het ICC in Birmingham. Een delegatie FFP-leden zal ook dit jaar dit evenement bezoeken René Smits aan de overkant van het Kanaal lopen ze op een aantal punten voor op de ontwikkelingen in Nederland. Zo is toezicht al verder ingebed in de financiële sector dan hier in Nederland.en zijn de adviseurs al langer aan de slag met nieuwe verdienmodellen. Een bezoek aan de PFS-conferentie is daarom meer dan interessant voor financiële planners in ons land. Voor meer informatie kijkt u op: professionaldevelopment/ conference.aspx. inenter op de Haagse agenda terecht gekomen. Ook daar hebben we hard aan gewerkt, bijvoorbeeld door de organisatie van twee verkiezingsdebatten en door middel van het schrijven van beleidsnotities over bijvoorbeeld vakbekwaamheid, het nieuwe beloningsmodel, de fiscale aftrekbaarheid van het advies en het BTW-vraagstuk. In dat verband zijn we trouwens ook bij de Vaste Kamercommissie van Financiën op bezoek geweest. Uit de reacties en vragen bleek dat ze onze stukken grondig hadden bestudeerd. Wij zijn gegroeid tot een volwaardig gesprekspartner van politiek Den Haag en dat is een signaal waar we als FFP trots op mogen zijn. F F P M a g a z i n e O k t o b e r

14 INTERVIEW W illiam van der Maas, Commissie Marktordening en Vakontwikkeling: Sinds begin dit jaar is FFP-schatbewaarder William van der Maas ook voorzitter van de Commissie Marktordening en Vakontwikkeling. De commissie, die van oorsprong de collectieve, intrinsieke waarde van het FFP-keurmerk verdedigt en behartigt, krijgt nu een meer proactievere rol, vertelt Van der Maas. Het verdiepen van kennis blijft volgens hem een belangrijk onderdeel, maar de taken worden flink uitgebreid. Commissie krijgt een meer proactieve rol E Er zijn grote veranderingen merkbaar binnen de FFP en dat vertaalt zich naar de Commissie Marktordening en Vakontwikkeling. Momenteel wordt de commissie met veel enthousiasme omgevormd tot denktank van de FFP. Van ons wordt verwacht dat wij onze voelsprieten, zowel intern als extern, zo ver mogelijk zullen uitsteken en een meer proactieve rol gaan spelen binnen de vereniging. Dat betekent onder meer dat wij het bestuur en de directie, gevraagd en ongevraagd, zullen gaan adviseren. De ontwikkelingen in het vak volgen elkaar in hoog tempo op. Een commissie die alles goed blijft volgen, is een waardevol onderdeel van de beroepsvereniging, vindt Van der Maas. Dat geldt bijvoorbeeld voor de nieuwe initiatieven op de Nederlandse markt en de kansen die dat financieel planners biedt. Maar onze commissie wil veel breder kijken en brengt dus ook internationale trends in kaart. Afgelopen zomer heeft de commissie het technische platform een randvoorwaarde om optimaal te kunnen functioneren - opgetuigd. Van der Maas: : Met een aantal up-to-date applicaties kunnen de commissieleden dossiers delen en taken op afstand goed managen. TWEE TRAJECTEN Volgens Van der Maas past de nieuwe taakinvulling van de Commissie Marktordening en Vakontwikkeling perfect in het voornemen om de FFP verder om te bouwen tot een professionele organisatie. Een van de speerpunten daarbij is om de naam en het keurmerk FFP meer bekendheid te geven bij het consumentenpubliek. Maar ook in de lobby is er veel gaande. Dat heeft tevens met ons imago te maken. Beide trajecten kunnen elkaar alleen maar versterken. We hebben inmiddels het nodige respect afgedwongen bij de stakeholders. Dat respect moeten we nu verzilveren door de consument te doordringen van onze advieskwaliteiten. Mede daarom is Van der Maas blij met de brede samenstelling van de commissie. Elk lid brengt zijn specialisme en eigen expertise in. Daardoor kunnen we specifieke uitspraken doen en adviezen geven over een breed scala van onderwerpen dat samenhangt met financiële planning. In dat kader ben ik blij met de toetreding van Barbara van der Est tot onze commissie. Zij is Project Manager Financial Research bij de Consumentenbond en die vertegenwoordigt precies dat deel van de doelgroep waar nog een slag is te maken. POSITIONEREN Tegelijkertijd vindt de commissievoorzitter dat het gebrek aan bekendheid van de financieel planner bij het publiek niet overdreven moet worden. Ik heb veel contacten over de grens. Ook in de Verenigde Staten, het land dat over het algemeen als de bakermat van ons beroep wordt beschouwd. De FPA, de Amerikaanse equivalent van de FFP, mag dan al zo n veertig jaar actief zijn, ik krijg niet de indruk dat ons vak in Amerika veel meer bekendheid geniet dan hier in Nederland. Dat geeft dus te denken, als je nagaat dat de FFP pas vijftien jaar bestaat. 14 O k t o b e r F F P M a g a z i n e

15 Volgens Van der Maas is het vooral zaak om financieel planners als planners te positioneren, niet alleen als adviseurs. Juist in het plannen onderscheiden wij ons van al die adviseurs van diverse pluimage die op de financiële markten actief zijn. Als we het belang van planning duidelijk kunnen maken aan de consument, vindt hij vanzelf de weg naar een gecertificeerde FFP - er. Maar dat moeten we wel met elkáár bewerkstelligen! F F P M a g a z i n e O k t o b e r

16 INTERVIEW Mickey Manders, Kennisgroep Levensverzekeringen en Pensioenen: Er moet nieuw leven komen in de Kennisgroep Levensverzekeringen en Pensioenen en Mickey Manders is degene die dit wil bewerkstelligen. Na de zomer wil ik de oude leden van de kennisgroep benaderen om te zien hoe zij tegenover de plannen staan en tevens andere FFP ers uit mijn netwerk uitnodigen. Het is de ideale tijd om ons specialisme onder de aandacht te brengen, we moeten echt aan de slag! Ideale tijd voor ons specialisme VVolgens Manders is het publiceren van artikelen de ideale manier om je bij consumenten te profileren. En dit is het uitgelezen moment ervoor, zeker als het gaat om de oudedagsvoorzieningen. Veel actueler kun je het immers niet krijgen. Juist in deze periode waarin de consument begint te beseffen dat hij zelf in actie moet komen, hebben wij als FFP ers de kans om ons vak op de kaart te zetten. Maar daar heb je wel een enthousiaste groep voor nodig. LEUK ÉN LEERZAAM Manders publiceerde al de nodige artikelen over het onderwerp: Het is leuk én leerzaam om te schrijven voor een groter publiek, omdat het je uitdaagt en dwingt tot het uitdiepen van zaken. De kunst is om het niet te ingewikkeld te maken, maar het voor de gemiddelde consument toegankelijk en begrijpelijk te houden. Maar ook in vakgenoten en andere financiële professionals ziet Manders een doelgroep. Zo denk ik, dat de nieuwe - website van de FFP een prima platform is voor meer vakinhoudelijke bijdragen. Daar kunnen alle FFP ers dan hun voordeel weer mee doen. Vakbladen voor bijvoorbeeld accountants en belastingadviseurs zijn eveneens uitstekende media voor onze boodschap. 16 O k t o b e r F F P M a g a z i n e

17 Muriel Palm-Kamsma, Kennisgroep Sociale Zekerheid: FFP profileren en het bestuur bijstaan Ook coördinator Muriel Palm-Kamsma van de Kennisgroep Sociale Zekerheid en haar collega s willen de FFP verder profileren door consumenten te informeren over financiële planning, onder meer door het schrijven van artikelen voor uiteenlopende media. Verder kan het bestuur gebruik maken van de kennisgroep als vraagbaak voor vraagstukken over -met name- sociale zekerheid. Verschillende doelgroepen zullen met diverse media bereikt kunnen worden. In het Financieele Dagblad, maar zeker ook in de regionale dagbladen. Met name voor de financieel planner in de regio werpt dit goede vruchten af. En natuurlijk straalt een publicatie altijd af op de auteur ervan. I In de Kennisgroep Sociale Zekerheid nemen zes FFP ers zitting die een goede onderlinge band hebben en veel betrokkenheid bij de kennisgroep en elkaar tonen, vertelt ze. We elkaar in s-hertogenbosch vanwege de centrale ligging. Daar bespreken we wat we kunnen doen. Maar natuurlijk hebben we tussentijds ook veel contact via de mail. De Kennisgroep Sociale Zekerheid is voor Palm de leukste van allemaal: Gezien het onderwerp mag je je werkelijk met alles bemoeien! Sociale zekerheid omvat immers alle kennisgebieden van de financieel planner. Zodoende bespreken we tijdens onze bijeenkomsten een breed scala aan onderwerpen. Dat resulteert in artikelen voor uiteenlopende media, waaronder bijvoorbeeld het Financieele Dagblad, de regionale pers en InFinance. SPECIALISTEN Die artikelen zijn steeds bijzonder actueel, mede door de dynamiek van de veranderende rol van de overheid. Kennisgroepen zijn daarom dé organen die én het bestuur kunnen voeden én de consument kunnen informeren over vakinhoudelijke zaken. Specialisten dus, aldus Palm. Om de consumenten echt te kunnen bereiken, moeten regelmatig actuele en interessante artikelen verschijnen. Hierdoor zullen mensen de bijdragen van FFP ers gaan herkennen en waarderen, denkt ze. F F P M a g a z i n e O k t o b e r

18 INTERVIEW Ronald Kroon, Kennisgroep Belastingen: Plicht om ambassadeursrol te spelen Sinds de oprichting ervan is Ronald Kroon coördinator van de Kennisgroep Belastingen. Hoewel er veel artikelen zijn geschreven, vindt Kroon dat zijn kennisgroep zich meer zou kunnen inspannen. We hebben genoeg enthousiaste mensen, maar iedereen kampt met tijdgebrek. Daardoor besteden we te weinig tijd aan de kennisgroep en zijn we eigenlijk niet proactief genoeg. Een gemiste kans, want er zijn voldoende belastingonderwerpen te bedenken, vindt Kroon. We hebben allemaal de plicht om ons op te stellen als ambassadeurs. Of je nu bij een bank werkt, bij een verzekeraar in dienst bent, of zelfstandig bent gevestigd. Of je je pijlen nu richt op vakgenoten, andere financiële specialisten of op de consument. De ideale samenstelling van een kennisgroep ziet er volgens Kroon precies zo uit als de groep professionals die de klant bedienen als er een financieel plan op tafel moet komen. Uiteraard financieel planners zelf, maar ook bijvoorbeeld fiscalisten. Zeker in mijn kennisgroep ontkom je daar niet aan. VERDIEPEN VAKKENNIS Daarmee raakt hij een punt dat door Wim Jansen van de Kennisgroep Huwelijksvermogens- en Erfrecht is aangesneden: Als financieel planners zijn wij bezig met de uitvoering, of beter nog, de toepassing van de wet. Deskundigen op het gebied van het maken van beleid zouden eigenlijk standaard deel moeten uitmaken van een kennisgroep om de kwaliteit van de vakkennis te verdiepen. Blijft echter het probleem tijd en de los-vaste structuur die sommige kennisgroepen kenmerkt. 18 O k t o b e r F F P M a g a z i n e

19 W im Jansen, Kennisgroep Huwelijksvermogens- en Erfrecht: Een uitdaging om complexe situaties in gewone mensentaal te verwoorden Het schrijven en publiceren van artikelen voor specifieke doelgroepen en voor het grote publiek heeft veel voordelen, stelt Wim Jansen, coördinator van de Kennisgroep Huwelijksvermogens- en Erfrecht. Het dwingt je de kennis over een onderwerp te structureren en gedoceerd te presenteren. Lacunes in parate kennis moet je nazoeken en invullen, waardoor je zelf weer scherper wordt. Daarbij is het een grotere uitdaging voor een lekenpubliek te schrijven dan voor vakgenoten of anderen die financieel onderlegd zijn: Wij hebben een vak, waarin we vaak met complexe situaties worden geconfronteerd. Probeer dat maar eens in gewone mensentaal te verwoorden. Dat is zeker niet eenvoudig! PROFITEREN Niet alleen de consument wordt er trouwens wijzer van, ook planners kunnen ervan profiteren, meent Jansen. Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat de kennisgroepen artikelen schrijven die door FFP ers - al dan niet in gepersonaliseerd - kunnen worden gebruikt om bijvoorbeeld aan te bieden bij lokale media of om op hun website te plaatsen. Maar ook in vakgerelateerde bladen liggen veel mogelijkheden. Ik denk bijvoorbeeld aan banken en verzekeraars. Die hebben vrijwel allemaal een corporate magazine, dat een uitstekend podium kan zijn voor een artikel van een financieel planner. Eigenlijk maakt het niet uit waarin je publiceert, als je maar publiceert. Het gaat er tenslotte om het vak uit te dragen. F F P M a g a z i n e O k t o b e r

20 INTERVIEW André Kamstra, Kennisgroep Sparen en Beleggen: Voeteneinde van het adviestraject Sinds het vertrek van William van der Maas bij de Kennisgroep Sparen en Beleggen eerder dit jaar, heeft André Kamstra de rol van coördinator op zich genomen. De actieve groep schrijft onder meer over risicoacceptatie, risicoprofielen en strategische allocatie. Maar het is een lastig vakgebied, aldus Kamstra. We moeten behoedzaam manoeuvreren, want voor je het weet, begeef je je op het terrein van de vermogensbeheerders. En met sparen en beleggen zit je ook nog eens op het voeteneinde van het adviestraject! In hun artikelen proberen de leden van de kennisgroep zoveel mogelijk de nadruk te leggen op transparantie en de toegevoegde waarde van financieel planners. In de praktijk blijkt dat consumenten die zich laten helpen door een professional, vaak kiezen voor een beleggingsadviseur of een vermogensbeheerder. Daar is niets mis mee, maar een financieel planner biedt altijd toegevoegde waarde, omdat hij het totale financiële plaatje in beeld heeft en niet alleen een deelaspect. De belangrijkste vragen bij sparen en beleggen, zijn volgens Kamstra: hoe kom je van A naar B, wat zijn de risico s, en welke trends zijn er die de strategie kunnen doen wijzigen. Elk product heeft zijn eigen risico s, ook sparen, zegt hij, Denk maar aan de inflatie. Beleggen is voor particulieren lastig. Zij stellen zichzelf de verkeerde vragen. Althans, ze doen dat uit verkeerde overwegingen. Zal ik Philips kopen of niet, is op basis van uitsluitend de naam een emotionele afweging die je als belegger niet zou moeten maken. RISICOMONITORING Daarmee wijst hij op het risico dat fondsen vaak worden ingevuld zonder enige strategie en zonder enig beleid. Vaak zie je dan tachtig, negentig procent aande- len, met alle risico s van dien. Maar ook bij de mixed funds heeft Kamstra zijn bedenkingen: Niemand vraagt immers of een mixed fund meer of minder dan vijftig procent risicovol belegt? Sparen en beleggen is dan ook met name risicomonitoring, vindt hij. In goede tijden kan iedereen het. Een adviseur of beheerder heb je eigenlijk alleen in crisistijd nodig. De taak van de financieel planner is om relaties het totaalplaatje te blijven schetsen en hun de einddoelstelling voor ogen te laten houden. En natuurlijk om, als er hobbels zijn, te adviseren om al dan niet actie te ondernemen. TERUG NAAR DE BASIS Maar waarvoor sparen we eigenlijk? Om die vraag te beantwoorden, moeten we terug naar de basis, vindt Kamstra. Sparen we om na pensionering ons huis te kunnen blijven betalen? Om meer besteedbaar inkomen over te houden? Bedenk dan dat aflossen ook een vorm van sparen is. Een lening is ook vermogen, maar dan negatief vermogen! En hoe minder je hoeft te betalen aan rente en aflossing, des te meer heb je te besteden. Sowieso is Kamstra een groot voorstander van het aflossen van schulden. Dat is de beste manier om financiële ruimte te creëren. We zullen de consumptie moeten afbouwen. Ik voorspel dat de magere jaren nog zeker een jaar of vijftien zullen duren. Mede als gevolg daarvan zullen private bankers in de toekomst meer en meer creditjagers worden, verwacht hij. Dat is één van de consequenties van Basel III. HUIS VAN DE TOEKOMST Binnen de kennisgroep is er, zoals gezegd, veel aandacht voor transparantie en de beloningsmodellen die daarbij passen. Nederlanders vertikken het om voor een financieel plan te betalen, is de ervaring van Kamstra. Advies is immers gratis, denken ze. Ik ben overigens geen tegenstander van het provisiemodel. Dat wordt immers in elke branche toegepast! Alleen voor de financiële sector komen er nu forse restricties. Dat zou niet nodig zijn als de transparantie wordt gewaarborgd! Gezien de wettelijke kaders verwacht hij dat het Huis van de Toekomst in Nederland een model zal kennen dat vergelijkbaar is met de situatie in Groot-Brittannië: In de linker pijler zitten de professionals die hun relaties helpen met vragen over vermogen, levenproducten en hypotheken en in de rechterpijler de adviseurs van schadeproducten. De banken en verzekeringsmaatschappijen krijgen daarmee de rol van administratiekantoor en verliezen grotendeels hun frontofficefunctie.. Op die manier maak je het proces beheersbaar én creëer je weer ruimte voor persoonlijk en creatief advies. 20 O k t o b e r F F P M a g a z i n e

Vijf veranderingen per 1 januari 2013

Vijf veranderingen per 1 januari 2013 Advies over financiële producten? December 2012 Vijf veranderingen per 1 januari 2013 U overweegt een financieel product aan te schaffen en daarover advies in te winnen? Dan gaan er bij de advisering van

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument versie 2011

Dienstverleningsdocument versie 2011 INDFIA Financieel Adviesbureau Vest 195 3311 TV Dordrecht T. 0180 625857 F. 0800 7528834 E. info@indfia.nl AFM 12016014 K.v.K. 243.378.18 ING bank 67.40.19.105 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Wie zijn wij?

Nadere informatie

DE VIJF KERNPUNTEN VAN EEN INTEGRAAL ADVIES

DE VIJF KERNPUNTEN VAN EEN INTEGRAAL ADVIES DE VIJF KERNPUNTEN VAN EEN INTEGRAAL ADVIES De Federatie van Financieel Planners stelt zich ten doel om integrale financiële advisering te bevorderen. Met een integraal financieel plan krijgt de cliënt

Nadere informatie

Al uw financiële zaken, helemaal op orde

Al uw financiële zaken, helemaal op orde Al uw financiële zaken, helemaal op orde 3 Verzekeringen Financieel advies: in de basis goed geregeld en daarom zorgeloos leven. Verzekeringen - Onafhankelijk advies Goed geregeld, een prettig idee U weet

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor hecht veel waarde aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden wij u, voorafgaand aan het

Nadere informatie

Bosma en Kralt Advies V.O.F. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop

Bosma en Kralt Advies V.O.F. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop - Bosma en Kralt Advies V.O.F. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Nieuwe Zeeweg 64 Postbus 16 2200 AA NOORDWIJK Telefoon: 071 36 49 957 Fax: 071 36 49 380 E-mail: noordwijk670@hypotheekshop.nl Internet:

Nadere informatie

INLEIDING. Wij doen dat onafhankelijk. Dat wil zeggen dat geen enkele financiële instelling invloed heeft op de adviezen die wij aan U verstrekken.

INLEIDING. Wij doen dat onafhankelijk. Dat wil zeggen dat geen enkele financiële instelling invloed heeft op de adviezen die wij aan U verstrekken. INLEIDING All Finance behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. Dat kunnen schadeverzekeringen zijn of de complexe adviesproducten; kapitaal-, lijfrente-, risico-, arbeidsongeschiktheids-,

Nadere informatie

Wat kunnen we van elkaar verwachten?

Wat kunnen we van elkaar verwachten? Wat kunnen we van elkaar verwachten? U heeft ons de zorg voor uw verzekeringen en/of andere financiële producten toevertrouwd of overweegt dit te gaan doen. In deze dienstenwijzer informeren wij u over

Nadere informatie

VDB advocaten NOTARISSEN. zo zien wij het. Over de organisatie

VDB advocaten NOTARISSEN. zo zien wij het. Over de organisatie VDB advocaten NOTARISSEN. zo zien wij het. Over de organisatie Hoe SCHERP mag advies zijn? VDB Advocaten Notarissen. Zo zien wij het. Onze juridische adviezen geven scherp aan wat de grenzen van het speelveld

Nadere informatie

Aan de Laak B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop

Aan de Laak B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Aan de Laak B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Wouda 1 3825 MA Amersfoort Telefoon: 033 20 22 110 E-mail: amersfoort784@hypotheekshop.nl Internet: www.hypotheekshop.nl/amersfoort/vathorst Twitter:

Nadere informatie

Mooijekind Vleut Financiële Diensten Handelend onder de naam: De Hypotheekshop

Mooijekind Vleut Financiële Diensten Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Mooijekind Vleut Financiële Diensten Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Kruisstraat 2 zwart 2011 PX Haarlem Postbus 3362 2001 DJ Haarlem Telefoon: 023-512 40 30 Fax: 023-512 40 31 E-mail: haarlem487@hypotheekshop.nl

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. assurantiën hypotheken pensioenen financiële planning. 9000136_GewHerdr_Bedrijfsbroch_1.indd 2 05-03-10 16:19

Bedrijfsprofiel. assurantiën hypotheken pensioenen financiële planning. 9000136_GewHerdr_Bedrijfsbroch_1.indd 2 05-03-10 16:19 Bedrijfsprofiel assurantiën hypotheken pensioenen financiële planning 9000136_GewHerdr_Bedrijfsbroch_1.indd 2 05-03-10 16:19 De missie van Luyten Adviesgroep Een missie is het doel van de organisatie en

Nadere informatie

mr. Niels Mourits directeur FIDIN Vereniging g voor Pensioenrecht Utrecht, 8 juni 2010

mr. Niels Mourits directeur FIDIN Vereniging g voor Pensioenrecht Utrecht, 8 juni 2010 DE PENSIOENADVISEUR ONDERSCHAT mr. Niels Mourits directeur FIDIN Vereniging g voor Pensioenrecht Utrecht, 8 juni 2010 Federatie Intermediaire Dienstverlening in Nederland (FIDIN) Cluster Pensioen - beoordelen

Nadere informatie

VDL Hypotheken B.V., Kerkbuurt 52 te Sliedrecht.

VDL Hypotheken B.V., Kerkbuurt 52 te Sliedrecht. VDL Hypotheken B.V., Kerkbuurt 52 te Sliedrecht. Dit document Dit dienstverleningsdocument geeft inzicht in wie wij zijn, wat wij doen en wat u van ons kunt verwachten. Het geeft daarnaast informatie over

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Hoe kunt u ons bereiken? De adresgegevens van ons kantoor zijn als volgt: Pagina 1 van 5. Pensioenen Sparen Beleggen Verzekeringen

Dienstenwijzer. Hoe kunt u ons bereiken? De adresgegevens van ons kantoor zijn als volgt: Pagina 1 van 5. Pensioenen Sparen Beleggen Verzekeringen Dienstenwijzer Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet financiële dienstverlening zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

De Erkend Financieel Adviseur Van hypotheekspecialist naar financieel huisarts

De Erkend Financieel Adviseur Van hypotheekspecialist naar financieel huisarts De Erkend Financieel Adviseur Van hypotheekspecialist naar financieel huisarts De Erkend Financieel Adviseur Van hypotheekspecialist naar financieel huisarts Merkt u ook dat de gemiddelde adviesvraag aan

Nadere informatie

_SFPA_ Smit Financiële Planning & Advies

_SFPA_ Smit Financiële Planning & Advies DIENSTVERLENINGSDOCUMENT ALGEMEEN In dit document stelt het kantoor zich graag aan u voor en wordt de werkwijze die gehanteerd wordt beschreven. Tevens treft u een beschrijving van de diensten aan en wordt

Nadere informatie

Buiten kantooruren en op zaterdag zijn we

Buiten kantooruren en op zaterdag zijn we - Drenth & Partners Assurantiën en Pensioenen B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Schoutplein 31 3131 JZ Vlaardingen Openingstijden: Maandag van 09:00 tot 17:30 Dinsdag van 09:00 tot 17:30 Woensdag

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Wft nummer 12008346 Pagina 1 van 8 Geachte cliënt, U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening en/of diverse verzekeringen. Ons kantoor kan u hierbij

Nadere informatie

DÉ FINANCIËLE WERELD B.V.

DÉ FINANCIËLE WERELD B.V. DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DÉ FINANCIËLE WERELD B.V. (MEI 2015 ) Onze gegevens: Dé Financiële Wereld B.V, Oudegracht 249, 1811 CG Alkmaar Telefoon : (072) 511 2000 E-mail : info@definancielewereld.nl Website

Nadere informatie

Dienstenwijzer Konings & Meeuwissen Advies

Dienstenwijzer Konings & Meeuwissen Advies Dienstenwijzer Konings & Meeuwissen Advies U bent van plan de zorg voor uw financiële zaken/verzekeringen toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt er zeker van zijn dat uw financiële

Nadere informatie

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u vooraf aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken. In

Nadere informatie

Even voorstellen. Frits de Vries. Hypothecair Planner/Erkend Hypotheekadviseur

Even voorstellen. Frits de Vries. Hypothecair Planner/Erkend Hypotheekadviseur Contactgegevens GeldXpert Heerenveen BV Breedpad 13 8442 AA HEERENVEEN Tel: 0513-610006 www.geldxpert.nl/heerenveen receptie@gxheerenveen.nl KvK: 01087338 Even voorstellen Menno de Vries Geboren 1969 Meer

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DVD 2013.1 Van t Riet Assurantie Advies B.V. Pagina 1 van 5 Inleiding Op onze dienstverlening is de Wet op het financieel toezicht van toepassing. Eén van de eisen uit deze wet

Nadere informatie

Advies over aanvullend pensioen Omdat een persoonlijk en duidelijk pensioenplan vertrouwen geeft

Advies over aanvullend pensioen Omdat een persoonlijk en duidelijk pensioenplan vertrouwen geeft VAN EEN ZORGPROFESSIONAL aanvullend pensioen regelen Advies over aanvullend pensioen Omdat een persoonlijk en duidelijk pensioenplan vertrouwen geeft Advies dat bij u past Momenteel oriënteert u zich op

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Alles over onze financiële dienstverlening

Dienstenwijzer. Alles over onze financiële dienstverlening Dienstenwijzer Alles over onze financiële dienstverlening Wie zijn wij A1 Hypotheken is een onafhankelijk landelijk werkende financiële dienstverlener, gespecialiseerd in hypotheken, verzekeringen, kredieten,

Nadere informatie

hypotheken verzekeringen pensioenen

hypotheken verzekeringen pensioenen Dienstverleningsdocument Spaak Assurantiën Wie zijn wij? Wij zijn Spaak Assurantiën, uw adviseur in verzekeren. Wij zijn gevestigd in Groningen sinds 1958. Het is van oudsher een familiebedrijf, en dat

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Opgesteld : 9 September 2016 Versie : 1.0

Dienstenwijzer. Opgesteld : 9 September 2016 Versie : 1.0 Dienstenwijzer Opgesteld : 9 September 2016 Versie : 1.0 INHOUDSOPGAVE ONZE DIENSTVERLENING... 3 OVER VERSGIL FINANCIELE DIENSTEN... 3 MISSIE... 3 DIENSTEN... 3 WEDERZIJDSE RECHTEN EN PLICHTEN... 4 BETALINGEN...

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Dienstenwijzer Accent Financieel Advies (versie januari 2015)

DIENSTENWIJZER. Dienstenwijzer Accent Financieel Advies (versie januari 2015) DIENSTENWIJZER Beste relatie, Mijn kantoor hecht veel waarde aan een goede voorlichting over de dienstverlening, werkwijze en beloning. Met deze dienstenwijzer maak ik u wegwijs in mijn organisatie, vindt

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt indienen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als u

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Informatie over onze dienstverlening: Op grond van de Wet Financieel Toezicht (WFT) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande

Nadere informatie

OPLEIDING REGISTER FINANCIEEL ECHTSCHEIDINGS- ADVISEUR PARTICULIER

OPLEIDING REGISTER FINANCIEEL ECHTSCHEIDINGS- ADVISEUR PARTICULIER OPLEIDING REGISTER FINANCIEEL ECHTSCHEIDINGS- ADVISEUR PARTICULIER Deze opleiding wordt door eerdere deelnemers gewaardeerd met het rapportcijfer 8,4! 1 De ScheidingsDeskundige-Opleidingen en Bureau D

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Het dienstverleningsdocument U heeft als onze (potentiele) relatie recht op een gedegen, onafhankelijk en duidelijk advies alsmede een goede begeleiding. En dat is ook precies

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument CAN Assurantiën B.V. Molukkenstraat 68 3531 WE UTRECHT Tel: 030 296 14 81 Fax: 030 296 42 87 www.canassurantien.nl KvK: 30181022 1 P a g i n a Dienstverleningsdocument ten behoeve

Nadere informatie

Reglement Klachtenmanagement. U heeft een klacht: wij helpen u graag

Reglement Klachtenmanagement. U heeft een klacht: wij helpen u graag Reglement Klachtenmanagement. U heeft een klacht: wij helpen u graag U heeft een klacht: wij helpen u graag U wilt weten wat u kunt doen als u een klacht heeft. Daarom vertellen wij u graag hoe en waar

Nadere informatie

Witlox van den boomen. zo zien wij het. Over de organisatie

Witlox van den boomen. zo zien wij het. Over de organisatie Witlox van den boomen. zo zien wij het. Over de organisatie Hoe KRACHTIG mag advies zijn? Witlox Van den Boomen. Zo zien wij het. Onze adviezen zijn gericht op effect. Goed gemotiveerde aanbevelingen voor

Nadere informatie

vtwfinance.nl info@vtwfinance.nl Dienstverleningsdocument

vtwfinance.nl info@vtwfinance.nl Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Inleiding Op de activiteiten van onze onderneming is de Wet Financiële Dienstverlening van toepassing. Eén van de eisen die uit deze wet volgt, is dat wij u tijdig informeren over

Nadere informatie

Heel veel dank voor de uitnodiging om hier vandaag te mogen spreken.

Heel veel dank voor de uitnodiging om hier vandaag te mogen spreken. Speech Bert Boertje, divisiedirecteur Toezicht pensioenfondsen bij De Nederlandsche Bank, bij het congres Pensioen Update van Euroforum op 8 december 2016 Dames en heren, Heel veel dank voor de uitnodiging

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Xantèr, de financieel planner

DIENSTENWIJZER. Xantèr, de financieel planner DIENSTENWIJZER Xantèr, de financieel planner 1 Op grond van de Wet op het financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

Eventueel kunt u met ons een afspraak Telefoon: Telefoon:

Eventueel kunt u met ons een afspraak Telefoon: Telefoon: Hoofdstraat Hypotheken B.V. handelend onder de naam: De Hypotheekshop Vestiging Helmond Vestiging Eindhoven Steenweg 18A Vestdijk 188 5707 CG Helmond 5611 CZ Eindhoven Openingstijden: Maandag van 09:00

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT. Your Financials

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT. Your Financials DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Your Financials - VERSIE OKTOBER 2012 - Op alle diensten van Your Financials zijn Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De tekst van deze voorwaarden is geplaatst op de

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument voor Financieel Advies 2.0

Dienstverleningsdocument voor Financieel Advies 2.0 Dienstverleningsdocument voor Financieel Advies 2.0 Dienstverleningsdocument Wie ik ben en wat ik doe Hubrien is een onafhankelijk en zelfstandig Financieel Advies en Life Planning kantoor, eigendom van

Nadere informatie

DOMINASS ASSURANTIEN BV

DOMINASS ASSURANTIEN BV DOMINASS ASSURANTIEN BV Assurantie adviesbureau voor theologen Hier kunt u ons aan houden Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair Dominass GIDI-Advieswijzer 2 Voorwoord Als relatie

Nadere informatie

Grote middengroep biedt meeste kansen voor financieel planners. Pensioenen. Nieuwe klachtenregeling FFP. Over vertrouwen, integriteit en beloning

Grote middengroep biedt meeste kansen voor financieel planners. Pensioenen. Nieuwe klachtenregeling FFP. Over vertrouwen, integriteit en beloning JAARGANG 6, NUMMER 3 SEPTEMBER 2010 M A G A Z I N E Pensioenen Nieuwe klachtenregeling FFP Over vertrouwen, integriteit en beloning Grote middengroep biedt meeste kansen voor financieel planners INTERVIEW

Nadere informatie

Welkom bij de Lezing: Wegpoetsen van de indianenverhalen over de Wfd/Wft

Welkom bij de Lezing: Wegpoetsen van de indianenverhalen over de Wfd/Wft Welkom bij de Lezing: Wegpoetsen van de indianenverhalen over de Wfd/Wft Verzorgd door: Anita Hol-Bubeck Free-lance assurantiedocent en auteur. Aan de orde komt: Van Wfd naar Wft Deskundigheid Zorgplicht

Nadere informatie

Wft PE. Neemt uw vakbekwaamheid wel echt toe? 2009 Guus de Jonge

Wft PE. Neemt uw vakbekwaamheid wel echt toe? 2009 Guus de Jonge Wft PE Neemt uw vakbekwaamheid wel echt toe? 2009 Guus de Jonge Wft - vakbekwaamheid en PE PE heeft tot doel de vakinhoudelijke deskundigheid op peil te houden die nodig is voor de beroepsuitoefening van

Nadere informatie

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten en producten.

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten en producten. Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal, uw persoonlijke situatie en wensen zijn voor ons een belangrijke graadmeter. In onze

Nadere informatie

ONZE DIENSTENWIJZER. Openingstijden. Wie zijn wij? Waaruit bestaat onze dienstverlening? Hoe kun je ons bereiken?

ONZE DIENSTENWIJZER. Openingstijden. Wie zijn wij? Waaruit bestaat onze dienstverlening? Hoe kun je ons bereiken? ONZE DIENSTENWIJZER Wie zijn wij? Wij zijn Reinders Hypotheken. Wij stellen ons met deze dienstenwijzer graag aan je voor. Wij hebben ons vak gemaakt van het adviseren en begeleiden van klanten bij financiële

Nadere informatie

Uitwerking flappen certificeren

Uitwerking flappen certificeren Uitwerking flappen certificeren Flap 1: Onderscheid slechte/goede AD wordt door certificering niet duidelijk Heeft nu geen waarde Hoe dan wel? Oordeel klant/opdrachtgever ->360 graden feedback Toetsen

Nadere informatie

Dienstenwijzer en tarieven Lenen Op Maat (voor zelfstandigen)

Dienstenwijzer en tarieven Lenen Op Maat (voor zelfstandigen) Dienstenwijzer en tarieven Lenen Op Maat (voor zelfstandigen) Inleiding Dit dienstverleningsdocument van Lenen Op Maat is voor u samengesteld om u een duidelijk beeld te geven wie wij zijn en beschrijft

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Juli 2013 Versie 1.

Dienstenwijzer. Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Juli 2013 Versie 1. Dienstenwijzer Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Juli 2013 Versie 1.2 Op alle diensten die door Fundament worden geleverd, zijn de Algemene

Nadere informatie

.VASTGOEDCENTER. Advieswijzer

.VASTGOEDCENTER. Advieswijzer .VASTGOEDCENTER. Advieswijzer Advieswijzer U bent van plan de zorg voor uw financiële zaken / verzekeringen toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt er zeker van zijn dat uw financiële

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Beëindiging van de relatie... 9 Algemene info... 10. liberforte.nl Dienstenwijzer 2015 Pagina 2 van 10

Inhoudsopgave. Beëindiging van de relatie... 9 Algemene info... 10. liberforte.nl Dienstenwijzer 2015 Pagina 2 van 10 Dienstenwijzer 2015 Inhoudsopgave Inleiding...................... 3 Wie zijn wij?...................... 4 Deskundigheid & Kwaliteit...................... 4 Contactgegevens...................... 4 Onze

Nadere informatie

SUMMER COURSE. Van DGA naar collectief. pensioenadvies

SUMMER COURSE. Van DGA naar collectief. pensioenadvies SUMMER COURSE Van DGA naar collectief pensioenadvies In vogelvlucht: de hele adviespraktijk over collectieve pensioenen: in 4 dagen helemaal up-to-date Het is 2015 de wereld van het pensioenadvies is aan

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Bootverzekering en wonen op het water

Dienstenwijzer. Bootverzekering en wonen op het water Bootverzekering en wonen op het water Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In dit document geven wij daaraan invulling en maken wij u wegwijs in de dienst verlening van Noord Nederland

Nadere informatie

Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen

Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Specialisten. bedrijfsovernames. Company Brokers, Bedrijfsopvolging, altijd maatwerk. Specialist. Serieus en betrouwbaar. Resultaat georiënteerd

Specialisten. bedrijfsovernames. Company Brokers, Bedrijfsopvolging, altijd maatwerk. Specialist. Serieus en betrouwbaar. Resultaat georiënteerd Specialisten bedrijfsovernames Company Brokers, Bedrijfsopvolging, altijd maatwerk Al meer dan 15 jaar ondersteunt Company Brokers ondernemers bij de overdracht of aankoop van de onderneming en richt zich

Nadere informatie

intensieve traject wordt niets aan het toeval overgelaten. Bij de opdrachtgever begint dit met diepgaand

intensieve traject wordt niets aan het toeval overgelaten. Bij de opdrachtgever begint dit met diepgaand Profiel FenterDaniëls bemiddelt sinds 1999 in personeel voor FINANCE posities. Dat doen wij voor vaste functies. Daarnaast ondersteunen wij organisaties met tijdelijk personeel. Onze wervings- en selectieprocedure

Nadere informatie

Kaders voor burgerparticipatie

Kaders voor burgerparticipatie voor burgerparticipatie 1 Inhoud Pagina Hoofdstuk 3 1. Inleiding 1.1 Doel van deze notitie 1.2 Opbouw van deze notitie 4 2. Algemeen 2.1 Twee niveaus: uitvoering en meedenken over beleid 2.2 Tweerichtingsverkeer

Nadere informatie

Inleiding. WFT Dienstenwijzer. Ons kantoor

Inleiding. WFT Dienstenwijzer. Ons kantoor Dienstenwijzer Inleiding Onze bedrijfstak en de overheid hechten veel waarde aan goede voorlichting over onze dienstverlening, werkwijze en beloning. Op de activiteiten van ons kantoor is de Wet op het

Nadere informatie

Toelichting specifieke diensten zoals genoemd in het Abonnement Financiële Planning Balans Onafhankelijke Financiële Dienstverlening B.V.

Toelichting specifieke diensten zoals genoemd in het Abonnement Financiële Planning Balans Onafhankelijke Financiële Dienstverlening B.V. Toelichting specifieke diensten zoals genoemd in het Abonnement Financiële Planning Balans Onafhankelijke Financiële Dienstverlening B.V. BEHEER HYPOTHEEKOVEREENKOMST Archivering van documenten Wij archiveren

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Top Consult Services Sales Academy BV h.o.d.n. TCS Verzekeringen. Postadres Postbus 99, 1270 AB Huizen

Dienstverleningsdocument. Top Consult Services Sales Academy BV h.o.d.n. TCS Verzekeringen. Postadres Postbus 99, 1270 AB Huizen Dienstverleningsdocument Top Consult Services Sales Academy BV h.o.d.n. TCS Verzekeringen Postadres Postbus 99, 1270 AB Huizen Contactgegevens Telefoon : 024-3501452 Fax : 024-3501014 E-mail : info@tcs-verzekeringen.nl

Nadere informatie

Certificering HR Professional

Certificering HR Professional Certificering HR Professional Certificering HR Professional Het personeelsmanagement kenmerkt zich door een grote mate van diversiteit, in de diepte en de breedte. De inhoud van het personeelsmanagement

Nadere informatie

Beloning van onze medewerkers

Beloning van onze medewerkers ONZE DIENSTENWIJZER Wie zijn wij? Wij zijn Reinders Hypotheken. Wij stellen ons met deze dienstenwijzer graag aan je voor. Wij hebben ons vak gemaakt van het adviseren en begeleiden van klanten bij financiële

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door Acturance Financiële Diensten, Kamille 29, 8607 DE te Sneek.

Dit document wordt u aangeboden door Acturance Financiële Diensten, Kamille 29, 8607 DE te Sneek. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Dit document wordt u aangeboden door Acturance Financiële Diensten, Kamille 29, 8607 DE te Sneek. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze

Nadere informatie

Dienstverleningsovereenkomst

Dienstverleningsovereenkomst Dienstverleningsovereenkomst Inhoudsopgave: Wat doen wij voor u Wie zijn wij Onze bereikbaarheid Registratie AFM Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) Kamer van Koophandel De uitvoering

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Maart 2011 Versie 1.

Dienstenwijzer. Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Maart 2011 Versie 1. Dienstenwijzer Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Maart 2011 Versie 1.1 Op alle diensten die door Fundament worden geleverd, zijn de Algemene

Nadere informatie

U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen:

U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen: DIENSTWIJZER Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument H.P. Assurantien & Financieringen BV tel: 0113-216777 Voorstad18 fax: 0113-223861 4461 KN Goes website:www.hpassurantien.nl email:info@hpassurantien.nl Ons kantoor hecht aan een

Nadere informatie

Groenhout Financiële Dienstverlening Dienstenwijzer

Groenhout Financiële Dienstverlening Dienstenwijzer Groenhout Financiële Dienstverlening Dienstenwijzer U bent van plan de zorg voor uw financiële zaken / verzekeringen toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt er zeker van zijn dat

Nadere informatie

TOELICHTING DIENSTVERLENING

TOELICHTING DIENSTVERLENING TOELICHTING DIENSTVERLENING Wie zijn wij? Organisatie Zowel als ondernemer als particulier bent u bij Theo Grandia Assurantiën van harte welkom voor advies en begeleiding bij financiële vraagstukken. Theo

Nadere informatie

360 feedback rapportage voor de heer J.A. Smit van Jansen & Co

360 feedback rapportage voor de heer J.A. Smit van Jansen & Co 360 feedback rapportage voor de heer J.A. Smit van Jansen & Co 11 februari 2005 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Totaaloverzicht 2 3 Analyse per competentie 3 3.1 Analyseren 3 3.2 Doel- & resultaatgericht

Nadere informatie

financieel paspoort ADMINISTRATIE BELASTINGADVIES HYPOTHEEKADVIES PENSIOENADVIES VERZEKERINGEN GELDZAKEN

financieel paspoort ADMINISTRATIE BELASTINGADVIES HYPOTHEEKADVIES PENSIOENADVIES VERZEKERINGEN GELDZAKEN financieel paspoort ADMINISTRATIE BELASTINGADVIES HYPOTHEEKADVIES PENSIOENADVIES VERZEKERINGEN GELDZAKEN CICIRRUS - FINANCIËLE DIENSTEN Waarom een financieel paspoort? Je hebt toch ook maar één reispaspoort,

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Inleiding Vaes Finance is een onafhankelijke bemiddelaar op het gebied van hypotheken, verzekeringen en pensioenen. Wij dienen uitsluitend en alleen de belangen van onze klanten

Nadere informatie

DUTCH DATACENTER ASSOCIATION

DUTCH DATACENTER ASSOCIATION DUTCH DATACENTER ASSOCIATION Onze missie: De DDA verbindt de marktleidende datacenters in Nederland met als missie het versterken van de economische groei en het profileren van datacenters in de samenleving.

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie januari 2013 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Dienstenwijzer Accent Financieel Advies (versie januari 2015)

DIENSTENWIJZER. Dienstenwijzer Accent Financieel Advies (versie januari 2015) DIENSTENWIJZER Beste relatie, Mijn kantoor hecht veel waarde aan een goede voorlichting over de dienstverlening, werkwijze en beloning. Met deze dienstenwijzer maak ik u wegwijs in mijn organisatie, vindt

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Inleiding Op onze dienstverlening is de Wet op het financieel toezicht van toepassing. Eén van de eisen uit deze wet is dat wij u voorafgaand aan onze dienstverlening informeren

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Definitieve versie, 03-09-2010 Noordstad Hypotheken BV Den Helder Inleiding Dit Dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door het team van Noordstad Hypotheken BV te Den Helder.

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie mei 2012 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht aan

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Hypotheken Verzekeringen Pensioenen Financieel Advies Dienstverleningsdocument Van Huit Financiële Diensten Kantoor : Eindhovensingel 72, 6844 CN ARNHEM Postadres : Eindhovensingel 72, 6844 CN ARNHEM Telefoon

Nadere informatie

PE-Plus Pensioenen nieuwe module van het Amersfoortse Pensioen Programma

PE-Plus Pensioenen nieuwe module van het Amersfoortse Pensioen Programma PE-Plus Pensioenen nieuwe module van het Amersfoortse Pensioen Programma Voor wie is deze module geschikt? Financieel adviseurs en overige klantmedewerkers met inhoudelijk klantcontact over pensioen(verzekeringen),

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Heilbron Hypotheken BV

Dienstverleningsdocument Heilbron Hypotheken BV Dienstverleningsdocument Heilbron Hypotheken BV Wie zijn wij In deze paragraaf treft u de belangrijkste gegevens aan van ons kantoor: Heilbron Hypotheken BV Edisonstraat 92, 7006 RE Doetinchem Postbus

Nadere informatie

Wft Vakbekwaamheid Nieuws

Wft Vakbekwaamheid Nieuws #11 > juli 2017 Met deze nieuwsbrief houden wij je op de hoogte van de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen op het gebied van Wft Vakbekwaamheid. Het Wft vakbekwaamheidsbouwwerk en inhoud Wft en PE-examens

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Over Van As Financieel Advies Begin 2009 werd Van As Financieel Advies opgericht. Een adviesbureau voor financiële planning, vermogensadvies, echtscheidingsbemiddeling en hypotheekadvies.

Nadere informatie

Invest Finance Groep. Dienstverleningsdocument. gevestigd aan de M.P. Lindostraat 21-bis, 3532 XE te Utrecht. Tel. 030 267 1772. Fax.

Invest Finance Groep. Dienstverleningsdocument. gevestigd aan de M.P. Lindostraat 21-bis, 3532 XE te Utrecht. Tel. 030 267 1772. Fax. Dienstverleningsdocument Invest Finance Groep gevestigd aan de M.P. Lindostraat 21-bis, 3532 XE te Utrecht. Tel. 030 267 1772 Fax. 030 267 4565 www. www.investfinancegroep.nl @. info@investfinancegroep.nl

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Wft nummer 12008346 Pagina 1 van 8 Geachte cliënt, U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening en/of diverse verzekeringen. Ons kantoor kan u hierbij

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie november 2011 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Van As Financieel Advies Bovenbuurtweg 27 6717 XA EDE Telefoon: 088-0205999 Mobiel: 06-51954659 E-mail: info@vanasadvies.

Dienstenwijzer. Van As Financieel Advies Bovenbuurtweg 27 6717 XA EDE Telefoon: 088-0205999 Mobiel: 06-51954659 E-mail: info@vanasadvies. Dienstenwijzer Dienstenwijzer Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken. Wij vinden het

Nadere informatie

CDFD T.a.v. de heer dr. O.C. McDaniel, E-mail: info@cdfd.nl. Baarn, Hoevelaken, Amsterdam, 14 september 2012

CDFD T.a.v. de heer dr. O.C. McDaniel, E-mail: info@cdfd.nl. Baarn, Hoevelaken, Amsterdam, 14 september 2012 CDFD T.a.v. de heer dr. O.C. McDaniel, E-mail: info@cdfd.nl Baarn, Hoevelaken, Amsterdam, 14 september 2012 Betreft: Consultatie eind- en toetstermen Wft-vakbekwaamheid Geachte heer McDaniel, De Federatie

Nadere informatie

Mundial Assurantiën. Dienstverleningsdocument

Mundial Assurantiën. Dienstverleningsdocument Mundial Assurantiën Beneluxlaan 46 5251LE Vlijmen Postbus 179 5250 AD Vlijmen Telefoon (073) 5117774 Fax (073) 5118671 E-mail info@mundial-assurantien.nl Website www.mundial-assurantien.nl Dienstverleningsdocument

Nadere informatie

Onze bereikbaarheid U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen.

Onze bereikbaarheid U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen. WFT Dienstenwijzer Inleiding U bent van plan de zorg voor uw financiële zaken/verzekeringen toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt er zeker van zijn dat uw financiële belangen

Nadere informatie

REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE

REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE Oktober 2010 1 van 5 REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE van de stichting FPSB Nederland als geldend vanaf 01 januari 2010 voor het register MFP 1. Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Bestuur

Nadere informatie

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht In het kader van de Wet op het financieel toezicht dienstenwijzer De Wet op het financieel toezicht (Wft) schrijft voor dat financiële dienst verleners, voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst,

Nadere informatie

Dienstverlening Document Helmhorst Financiële Coaching. Duidelijkheid en transparantie over dienstverlening

Dienstverlening Document Helmhorst Financiële Coaching. Duidelijkheid en transparantie over dienstverlening Dienstverlening Document Helmhorst Financiële Coaching Duidelijkheid en transparantie over dienstverlening Inleiding U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening, levenverzekering

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Nadere informatie

Dienstenwijzer Kraan Assurantiën

Dienstenwijzer Kraan Assurantiën Dienstenwijzer Kraan Assurantiën Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

Grip op reclame Social Media

Grip op reclame Social Media DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK Grip op reclame Social Media PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE Voorwoord Aan de hand van concrete informatie en handige checklists bieden wij

Nadere informatie

Verzekeringen Makelaardij Hypotheken Pensioenen Employment Benefits Bankzaken. Vrieling Adviesgroep. Gewoon beter. vrieling.

Verzekeringen Makelaardij Hypotheken Pensioenen Employment Benefits Bankzaken. Vrieling Adviesgroep. Gewoon beter. vrieling. Verzekeringen Makelaardij Hypotheken Pensioenen Employment Benefits Bankzaken Vrieling Adviesgroep Gewoon beter vrieling adviesgroep Vrieling Adviesgroep Enthousiast Onafhankelijk Betrokken Creatief Integer

Nadere informatie

Valkuilen en Tips bij het afsluiten van een hypotheek

Valkuilen en Tips bij het afsluiten van een hypotheek Valkuilen en Tips bij het afsluiten van een hypotheek Versie 1.0 Auteur: H.H. (Rico) Geerling FFP 1 Inhoudsopgave Inleiding:... 3 Valkuilen en tips afsluiten hypotheek:... 4 Hypotheekrente... 4 Tips hypotheekrente:...

Nadere informatie