Bruggen slaan met de FFP-identiteit als uitgangspunt. Aantoonbaarheid van vaardigheden en competenties gaat zwaarder wegen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bruggen slaan met de FFP-identiteit als uitgangspunt. Aantoonbaarheid van vaardigheden en competenties gaat zwaarder wegen"

Transcriptie

1 JAARGANG 7, NUMMER 3, OKTOBER 2011 M A G A Z I N E Aantoonbaarheid van vaardigheden en competenties gaat zwaarder wegen Commissie krijgt een meer proactieve rol Bruggen slaan met de FFP-identiteit als uitgangspunt Geen rocket science, maar kwestie van doen

2

3 INHOUD C O L O F O N FFP Magazine is een uitgave van de Vereniging FFP. C ONTACTADRES Secretariaat Vereniging FFP Postbus 12, 3740 AA Baarn Telefoon: Fax: Website: PROJECTGROEPEN Telefoon: Fax: REDACTIEADRES Oostdam & Partners Castellastraat EZ Nijmegen Telefoon: Fax: Website: V ORMGEVING Amon Design, Amersfoort Bouwen aan betere financiële toekomst voor de consument Aantoonbaarheid van vaardigheden en competenties gaat zwaarder wegen Meer opdrachten en meer advies FOTOGRAFIE Raphaël Drent, Manon Vonk REPRORECHT Berichten uit FFP Magazine mogen uitsluitend met bronvermelding overgenomen worden en onder de voorwaarde dat de redactie daarover vooraf wordt geïnformeerd. ABONNEMENTEN FFP Magazine wordt kosteloos verspreid onder de leden van de Vereniging FFP (FFP gecertificeerde Financieel Planners). Voor personen buiten deze doelgroep bedraagt de abonnementsprijs g 42,50 (inclusief 6% BTW) per jaar. Abonnementen gelden voor 1 jaar en worden zonder tegenbericht automatisch verlengd. Opzeggingen dienen schriftelijk te geschieden, uiterlijk 6 weken voor het aflopen van de abonnementsperiode, aan bovenstaand postadres. Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed aanvaarden de auteurs, redacteuren en uitgever geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en omvolkomenheden, noch voor de gevolgen hiervan. FFP magazine wordt uitgegeven door Oostdam & Partners in opdracht van de Vereniging FFP. De Vereniging FFP kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de meningen, visies en standpunten van derden zoals die tot uidrukking komen in de artikelen en columns van FFP Magazine. Dat geldt ook voor alle commerciële uitingen in de vorm van advertenties, advertorials en bijlages. Zachte aspecten voor vrouwen veel belangrijker Tweede franchiseformule voor advisering middensegment En verder: FFP waarborgt onafhankelijk integraal advies aan de klant Toetsbare educatie en aantoonbare vaardigheden 8 Hoge eisen belangrijk voor positionering FFP er 9 Geen concessies aan kwaliteit 10 Ideale tijd voor ons specialisme 16 FFP profileren en het bestuur bijstaan 17 Plicht om ambassadeursrol te spelen 18 Een uitdaging om complexe situaties in gewone mensentaal te verwoorden 19 Voeteneinde van het adviestraject 20 Duidelijke plaats voor tuchtrecht én beroep 22 Stakeholders aan het woord 30 Innovaties 38 Historie FFP in vogelvlucht 51 Mededelingen 60 Agenda 62 F F P M a g a z i n e O k t o b e r

4

5 C OLUMN Vakkennis en (sociale) vaardigheden zijn de bouwstenen voor een verantwoord integraal financieel advies waarmee consumenten inzicht en overzicht kunnen krijgen in hun financiële huishouding. De FFP staat voor de uitdaging om deze belangrijke maatschappelijke rol te blijven vervullen en zo haar toegevoegde waarde te bewijzen, zoals zij 15 jaar heeft gedaan. Bouwen aan betere financiële toekomst voor de consument Met deze woorden besloot Henk Duthler zijn laatste column voor dit magazine en gaf hij mij de uitdaging door om deze gidsrol van de FFP voor de toekomst veilig te stellen en verder uit te bouwen. Brede vakkennis, (sociale) vaardigheden en, niet te vergeten, objectief toekomstbestendig advies vanuit een integraal klantbeeld, zijn kernwaarden waarmee de doorsnee FFP er zich karakteristiek onderscheidt van met name adviseurs van financiële producten. En dat is een goede zaak. Toch ervaart menig FFP er in zijn of haar adviespraktijk dat de consument de weg naar deze (product)adviseurs gemakkelijker weet te vinden dan naar een financieel planner. Onbekend maakt immers onbemind. Aan u en mij de taak om samen onze kernwaarden nog duidelijker bij de consument over het voetlicht te brengen. Wat dat betreft gaat de FFP een boeiende tijd tegemoet. Als geen andere beroepsorganisatie kan zij meehelpen aan de opbouw van een nieuwe financiële toekomst voor de consument. De actualiteit leert dat menigeen zorgen heeft over de financiële huishouding van de consument. D66-Kamerlid Wouter Koolmees voorspelt dat huiseigenaren die vanaf 2031 de rente van hun aflossingsvrije hypotheek niet meer mogen aftrekken, in grote problemen zullen komen. En uit onderzoek is gebleken dat bijna de helft van de beroepsbevolking in ons land verwacht dat haar pensioen straks ontoereikend zal zijn. Last but not least, meldde de brancheorganisatie van incassobureaus Tegelijkertijd vormt dit voor de FFP er een mooie uitdaging om de consument bij de hand te nemen en zijn of haar financieel plaatje voor de toekomst door te lichten en, waar nodig, bij te stellen. Want elke consument loopt vroeg of laat tegen de vraag aan of, en zo ja hoe, zijn of haar financiële toekomst kan worden veilig gesteld. En vragende consumenten zijn zoekende consumenten! Als FFP moeten we ons daarop voorbereiden. Bijvoorbeeld door ons nog intensiever te profileren bij het grote publiek door de nieuwe op social media consumentenwebsite. Deze consumentvriendelijke website zal op ons Lustrumcongres van donderdag 6 oktober officieel worden gelanceerd. In begrijpelijke taal kunnen consumenten daarop antwoorden vinden op al hun financiële levensvragen. Ook hebben zij de mogelijkheid een financieel planner, te vinden die hen met gedegen advies verder op weg kan helpen. Voor de FFP er kan deze website daarom een springplank zijn om de consument te bereiken met zijn kernwaarden van vakkennis, vaardigheden, en onafhankelijk planningsadvies. En in de mate waarin FFP ers erin slagen hun kernwaarden waar te maken in hun adviespraktijk zal de website werken als een vliegwiel dat steeds meer zoekende consumenten naar zich toe weet te trekken. Want consumenten die zich hebben verzekerd van een passend en toekomstbestendig financieel advies zullen - meer dan ooit tevoren - tevreden klanten zijn. En tevreden klanten zijn waardevolle ambassadeurs die in dit Twitter-tijdperk in mum van tijd hun sociaal netwerk de weg zullen wijzen naar de dienstverlening van de financieel planner. En was het daar uiteindelijk niet allemaal om begonnen 15 jaar geleden. Marc van Poeteren Voorzitter Vereniging FFP NVI dat de gemiddelde schuld van consumenten het afgelopen jaar met maar liefst 20% is gestegen. Bepaald geen positieve berichten. F F P M a g a z i n e O k t o b e r

6 INTERVIEW Voorzitter Roel Wijmenga van Stichting Certificering FFP: Aantoonbaarheid van vaardigheden en competenties gaat zwaarder wegen Als voorzitter van de Stichting Certificering FFP omschrijft Roel Wijmenga zichzelf als het kwaliteitsgeweten van de FFP. In die onafhankelijke rol is het vooral belangrijk om strepen te durven zetten. Dat mag best tot discussie leiden, maar B als kwaliteitsbewaker moet je dan wel je rug recht houden. De stichting werkt natuurlijk in zekere zin in opdracht van het bestuur van de vereniging, maar heeft wel een duidelijke eigen taakstelling en dus een eigen verantwoordelijkheid. Binnen die taakstelling en verantwoordelijkheid heeft de stichting als focus het bewaken van de kwaliteit, de omgangsvormen en het tuchtrecht. Integraal advies, een hoog kennisniveau en integriteit zijn daarbij de belangrijkste kernwoorden, aldus Wijmenga. Dat zal in de toekomst niet veranderen, maar alleen maar in belang toenemen. Dat de kwaliteit van het keurmerk hoog is, blijkt volgens Wijmenga wel uit het examen en de eisen rondom de permanente educatie (PE): De buitenwacht is terecht nog altijd onder de indruk van het niveau daarvan. De FFP wordt ook door vakbroeders algemeen erkend als pure kwaliteit. Wel zie ik in de toekomst de vraag naar de aantoonbaarheid van die kwaliteit belangrijker worden, waardoor de eisen nog zwaarder kunnen worden. Ik denk dan aan toetsing van de PE, bijvoorbeeld door middel van een examen en door aan te tonen dat je als FFP er in een bepaalde periode een bepaald aantal kwa- liteitsplannen hebt geschreven. Dat is lastig, maar er bestaan al methodieken voor in de opleidingsmarkt. NIVEAUDIFFERENTIATIE Deze ontwikkeling is onontkoombaar als je de kwaliteit van de kennis en de competenties die je predikt ook aantoonbaar wilt maken, aldus de stichtingsvoorzitter. In het verlengde daarvan zie je dat er behoefte aan een light-versie én behoefte aan specialisatie ontstaat. Banken bijvoorbeeld hebben niet altijd een generalist op HBO-plusniveau nodig, terwijl er andere situaties denkbaar zijn waarin bijvoorbeeld een gespecialiseerde estateplanner wordt ingeschakeld. Wat voor ons echter van het grootste belang blijft, is dat er op alle niveaus wordt geadviseerd vanuit een integraal klantbeeld. De behoefte aan niveaudifferentiatie vanuit de markt is ook één van de redenen van de lancering van het Register Financieel Adviseurs, kortweg RFA. Dat register wordt duidelijk gepositioneerd onder dat van de FFP, benadrukt Wijmenga. Beide werken vanuit een integraal klantbeeld. De RFA richt zich daarbij op de particulier en een of meerdere dikwijls minder complexe deelaspecten. De FFP er richt zich in principe op een totaaladvies over alle aspecten en hun samenhang. Daar komt bij dat de FFP er vanuit zijn kennis veelal ook zakelijke klanten en aspecten zal meenemen. 6 O k t o b e r F F P M a g a z i n e

7 onderscheiden door zijn up to date competenties, actuele kennis en vooral de vaardigheid om dit in goede integrale financiële toekomstplannen om te zetten. Anderzijds maakt de voorzitter zich geen zorgen over de toekomst van het vak: Financieel Planners zullen altijd nodig zijn. De angst dat klanten -deels- zelf hun financieel plan zullen gaan verzorgen, noem ik vaak de illusie van de mondige consument. De gemiddelde Nederlander heeft noch tijd, noch zin, noch voldoende kennis op financieel gebied om je daarover zorgen te maken. BELONING Elke professional -dus ook een FFP er- die een urendeclaratie indient of een fee afspreekt, moet kunnen uitleggen waarvoor de klant nu precies betaalt. De klant zal daarbij vooral op zoek gaan naar value for money: wat is de toegevoegde waarde van de FFP er? Juist daarom is de aantoonbaarheid van kennis en vaardigheden naar de toekomst zo belangrijk, benadrukt Wijmenga. Gedurende de lifeline van de klant zal hij of zij zichzelf telkens weer moeten FOCUS OP NEDERLAND Hoewel hij het belang van internationaal overleg tussen vakgenoten onderkent, verwacht Wijmenga niet dat er op korte termijn één Europees certificaat voor financiële planning zal komen. Daarvoor zijn er teveel verschillen in de cultuur, mentaliteit en regelgeving. Alleen al vanwege de belastingwetgeving zie ik het niet zo snel gebeuren dat een FFP er een klantengroep van -zeg- Spanjaarden zal gaan bedienen. Het netwerk dat door de internationale contacten is ontstaan, werpt echter wel weer zijn vruchten af De stichting zal zich daarom wat hem betreft focussen op de Nederlandse situatie. Primair door de kwaliteit van het keurmerk verder te borgen en -ik kan het niet genoeg benadrukken- de kennis en vaardigheden aantoonbaar te maken. Maar ook door intern te moderniseren. In de vijftien jaar van haar geschiedenis heeft de stichting altijd zelf de examens gemaakt. Misschien moeten we er in de toekomst voor kiezen om dit -deels- bij derden in te kopen. In dat verband willen we ook de PE en het register zelf weer eens onder de loep nemen. Maar een ding blijft: de FFP staat voor kwaliteit. En daarover waakt de stichting. F F P M a g a z i n e O k t o b e r

8 INTERVIEW Ferd Beukers, Commissie Permanente Educatie: Toetsbare educatie en aantoonbare vaardigheden Volgens de officiële definitie is de Commissie Permanente Educatie (PE) belast met de vaststelling, beoordeling en handhaving van de PE-eisen. PE sluit aan op de leerdoelen van de FFP die worden geformuleerd door de Commissie Leerdoelen en beoogt de kwaliteit van het keurmerk te waarborgen. Door de ontwikkelingen in Nederland en op Europese schaal, staan er de nodige veranderingen op stapel waar het de invulling van PE betreft. Wie FFP-gecertificeerd is en dat wil blijven, zal elk jaar zijn PE-punten moeten halen. Tot nu toe betekent dit tenminste - achttien uur onderwijs volgen, veelal in de vorm van hoorcolleges. Dat systeem staat echter in de steigers, vertelt Ferd Beukers, voorzitter van de Commissie Permanente Educatie en in het dagelijks leven manager van het Fiscaal-Juridisch Adviesbureau van Nationale-Nederlanden De vraag om toetsbare educatie neemt toe, evenals het belang van aantoonbare vaardigheden. Voor de PE werkt de FFP samen met ongeveer zeventig door de stichting geaccrediteerde opleidingsinstituten. Integratie is en blijft een belangrijke focus van PE, aldus Beukers: Daarbij is een belangrijke vraag hoe je tot het consumptief besteedbaar inkomen komt. Er zijn veel valkuilen, je kunt er niet genoeg op trainen. FFP ers leveren maatwerk: geen mens is hetzelfde, dus vergt elk financieel plan een compleet nieuw onderzoek. PRAKTISCHE VAARDIGHEDEN Daarnaast wordt de roep om aantoonbare competenties of praktijkervaring steeds groter, merkt Beukers. Je ziet dat de Europese richtlijnen niet helemaal aansluiten. Men wil toetsbaarheid, zowel van kennis als van de praktische vaardigheden. De FFP moet steeds alert zijn en de bereidheid tonen stappen te maken. Zo kunnen wij onze voorsprong in de markt behouden en verder uitbouwen. Te denken valt aan het invoeren van een methode om de kennis vanuit de PE-trajecten te toetsen én de competenties te beoordelen, waarmee we inspringen op de eisen van de markt. Over de vraag hoe dit moet gebeuren, zijn diverse antwoorden denkbaar, zegt Beukers. Je zou de praktische vaardigheden van FFP ers kunnen toetsen tijdens visitaties en de kennis door middel van een tentamen aan het einde van een PE-traject, waarvan de resultaten worden vastgelegd in een PE-registratiesysteem. Randvoorwaarde daarbij is wel dat er een eenduidig systeem komt om de kwaliteit van de toets te beoordelen, vindt Beukers. Een andere mogelijkheid zou volgens hem zijn om bijvoorbeeld eens in de zoveel jaar opnieuw het examen af te nemen. HONOR SYSTEM Lastiger is het om de integriteit van een financieel planner te toetsen, een vraag die ook steeds vaker wordt gehoord. Integriteit is natuurlijk moeilijker te meten, vindt Beukers. Want wat is integriteit precies? Het begrip is zo subjectief, dat het bijna onmogelijk lijkt om hiervoor standaard richtlijnen op te stellen. Een mogelijkheid om integriteit te borgen wordt wellicht geboden door het honor system, dat in de Verenigde Staten wordt gehanteerd. Dat is een zelfregulerend mechanisme gebaseerd op vertrouwen, deugdzaamheid en eerlijkheid. Planners moeten zelf aantonen dat zij bekwaam zijn en een hoog kennisniveau hebben. Het gevolg is dat er weinig procedures aan te pas komen. Dit vergt wel een proactieve houding en absolute integriteit van de planner. Maar eigenlijk vind ik dat elke FFP er over deze kwaliteiten moet beschikken. 8 O k t o b e r F F P M a g a z i n e

9 Jan de Vink, Commissie Leerdoelen: De samenstelling en actualisering van de leerdoelen van de FFP is belegd bij de Commissie Leerdoelen. FFP ers zijn allrounders die veel moeten weten en (her)kennen, vertelt commissievoorzitter Jan de Vink, wealth manager bij Insinger de Beaufort. Pas dan heb je een goede basis van waaruit je verbanden kunt leggen tussen de afzonderlijke delen. Life events kunnen daarbij handige hulpmiddelen zijn, maar ook niet meer dan dat. Hoge eisen belangrijk voor positionering FFP er De manier waarop de commissie de leerdoelen formuleert, is grotendeels reactief. We passen de stof aan op basis van de actualiteit. Daarbij is het belangrijk om trends en ontwikkelingen op nationaal en internationaal niveau zo snel mogelijk te onderkennen. Nederland loopt op het gebied van financiële planning nog altijd voorop in Europees verband, maar je ziet dat de ons omringende landen ook een snelle ontwikkeling doormaken. Of dat ook zal leiden tot één stelsel voor alle landen van de EU, betwijfelt De Vink ten zeerste. Het lijkt me niet haalbaar. Als we dat op macroniveau niet kunnen, denk aan de Griekse crisis, hoe zou je dat dan op microniveau moeten afdwingen? GEMÊLEERDE GROEP De Commissie Leerdoelen komt minimaal twee keer per jaar bij elkaar en vergadert daarnaast op ad hoc-basis. Kort na Prinsjesdag bespreken we de gevolgen van de nieuwe rijksbegroting voor de praktijk van financieel planners en hun kenniseisen. In het voorjaar komen we bij elkaar om te zien of deze najaarsplannen nog actueel zijn dan wel aangescherpt moeten worden vanwege wetswijzigingen of veranderingen in de kabinetsplannen. In de commissie nemen FFP ers zitting naast opleidingsdocenten en deskundigen, bijvoorbeeld op het gebied van echtscheidingsplanning. Een dergelijke, gemêleerde groep waarborgt de volle breedte van de leerdoelen, vindt De Vink. En de specialisten voegen extra waarde toe, omdat zij gefocust zijn op hot items die binnen ons vak spelen. TOEKOMST Door de breedte van de vakkennis van de FFP er en het gewenste kennisniveau, ontkomt je er niet aan dat er specialismen ontstaan, vindt De Vink: Eigenlijk is een specialisme niets anders dan een verdieping van een deelaspect. De vraag rijst wat we daar als FFP mee doen. Een financieel plan voor een DGA is natuurlijk in vrijwel alle gevallen veel complexer dan dat van een werknemer in loondienst, al was het maar vanwege de component bedrijf als pensioen en vragen over de bedrijfsoverdracht. Zeker bij dat laatste spelen ook softe aspecten een - belangrijke- rol. De certificering van FFP ers en de hoge eisen die hieraan worden gesteld, zijn volgens De Vink belangrijk voor de toekomst van het vak van financieel planner. We moeten ons profileren richting de consument. Die is niet gewend om te betalen voor advies en heeft nog altijd de perceptie dat advies gratis is. Dat moeten we veranderen. Waarom zou je wel voor een consult van een advocaat of dokter betalen en niet voor het advies van een financieel planner? Het belangrijkste daarbij is om duidelijk te maken dat je waar krijgt voor je geld. Certificering helpt daarbij om de FFP er te positioneren. De rest is een kwestie van tijd. F F P M a g a z i n e O k t o b e r

10 INTERVIEW Casper van Werven, Commissie Examenzaken: Geen concessies aan Het FFP-examen staat op een hoog niveau. Van kandidaten wordt veel gevraagd, een brede theoretische kennis en het snel kunnen analyseren van NNaast actuele vragen zijn rekenvragen een belangrijk een integrale, complexe casus, vertelt Casper van Werven, voorzitter van de Commissie Examenzaken van de FFP. Het slagingspercentage is niet erg hoog, maar we zijn niet bereid om concessies te doen aan het FFP-niveau. onderdeel van het examen. Een FFP er moet deze vaardigheid immers naar behoren beheersen. Een cijfermatig, analytisch inzicht komt met name in de casus aan bod, het onderdeel waaruit moet blijken dat de gecertificeerd financieel planner in spe de casus integraal benadert. Een brede, integrale benadering is de basis voor een gedegen financieel plan. INTEGRAAL ADVIES Al in zijn tijd als belastingadviseur was fiscaal jurist Van Werven een groot voorstander van het integrale model van adviseren. Het afleggen van het FFP-examen - later nog gevolgd door een leergang MFP - lag daarom voor de hand. Eind jaren 90 werd hij gevraagd om corrector van het FFP-examen te worden, niet veel later werd hij lid van de Commissie Examenzaken en na het vertrek van Jos Brauwers nam hij de voorzittershamer over. Dat integrale advies wordt in de toekomst steeds belangrijker, is de stellige overtuiging van Van Werven. De waarde ervan zal alleen maar toenemen. Niet alleen binnen de officiële kaders van de wetgever en van de toezichthouder AFM, maar ook in de ogen van de consument. Integraal advies staat veel dichter bij de beleving van de klant, weet ik uit ervaring. Daarmee heeft de FFP dus een flinke voorsprong, die we moeten zien te behouden. HOGE KWALITEIT De FFP heeft intern de zaken goed op orde. Dat is recentelijk nog eens bevestigd door een onderzoek door Stichting Examenkamer, een onafhankelijk bureau. Het gehele proces staat permanent onder toezicht van de Stichting Examenkamer en de FFP heeft ook het bijbehorende certificaat van rechtvaardig examineren. Van Werven: Het examenreglement en onze statuten zijn gedegen, waarbij verbeteringen indien noodzakelijk worden doorgevoerd. Ook het examen moet actueel blijven. Er wordt al jaren gewerkt met ervaren specialisten uit de diverse vakgebieden van financiële planning. Het maken van het halfjaarlijkse examen volgt een strak schema. Dit moet ook wel aangezien alle MC-vragen telkens nieuw worden gemaakt en dus door diverse, ook toetsdeskundige, specialisten meerdere malen worden beoordeeld. 10 O k t o b e r F F P M a g a z i n e

11 kwaliteit Ook al zijn het examenproces en de examenvorm strak geregeld, dat betekent nog niet dat er geen verbeteringen mogelijk zouden zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan het toetsen van de praktische kanten van het vak, licht Van Werven toe. Natuurlijk moeten de examenkandidaten een - complexe - casus uitwerken, maar alle benodigde informatie wordt hiervoor aangereikt. De sociale vaardigheden kun je op die manier niet testen. Want wat als een planner in het echte leven een introverte klant tegenover zich heeft die niet zo scheutig is met het verstrekken van de benodigde gegevens? Dan moet een FFP er wel de competenties hebben om alle relevante informatie uit hem te trekken. Een voor de klant passend advies, is niet alleen op de feitelijke situatie van de klant geënt, maar houdt ook rekening met de risico- en gevoelsbeleving van de klant. GEEN FRAUDETAFERELEN Dat de FFP-certificering populair is, blijkt uit het aantal inschrijvingen voor de examens en het groeiend aantal FFP ers. Ik hoor in de markt dat diverse opleidingen de afgelopen jaren te maken hebben met een teruglopend aantal kandidaten, weet Van Werven. Wij mogen echter tevreden zijn. Maar, benadrukt hij, commerciële belangen bij het bepalen van slagingspercentages zijn er nooit geweest en zullen er nooit komen. De Stichting Certificering FFP is autonoom in het bepalen van het vereiste niveau: Frauduleuze praktijken door gewenste slagingspercentages, zul je bij ons daarom nooit aantreffen. Aan de kwaliteit doet de Stichting FFP geen concessies! IFK PE-trainingen FFFP Het Instituut voor Financiële Kennisontwikkeling (IFK) verzorgt in samenwerking met de Stichting Persoonlijke Financiën de Permanente Educatie FFP 2011 en Dit jaar bieden we drie verschillende programma s aan. Adviseur Zilveren Golf PE FFP Nederland staat de komende decennia voor een enorme uitdaging: de vergrijzing. Daarom organiseren wij als eerste opleidingsinstituut in Nederland de opleiding Zilveren Golf Adviseur. Een unieke opleiding voor de adviseur die regelmatig met 50-plussers te maken gaat krijgen. Daarnaast brengen we, met een speciaal concept, de Adviseur Zilveren Golf onder de aandacht van de klant. Er komen bijzondere onderwerpen aan de orde, zoals late pensioenopbouw, (leven)testamenten, emigratie, zorg en dementie. Start op 15 december Lees verder op Topclass PE FFP 2012 De Topclass 2011 is al begonnen. U kunt nog wel naar de bijeenkomst van 13 december. Ook in 2012 wordt u weer drie keer per jaar bijgepraat over de actualiteit. U treft dan meerdere docenten en er wordt adequaat ingespeeld op verandering in regelgeving, zoals recente jurisprudentie en besluiten, en de implementatie van nieuwe maatregelen uit het Belastingplan Start in april Lees verder op Reguliere PE FFP Uiteraard blijft het ook mogelijk een reguliere PE FFP bij IFK te volgen. Op een handig tijdstip praten onze uiterst ervaren docenten u in drie maal zes uur bij over de laatste ontwikkelingen op een aantal deelgebieden, waarbij ook integratie binnen de financiële planning aan bod komt. Het programma voor het najaar is efficiënt ingedeeld en biedt alle gelegenheid om vragen te stellen. Ook dit jaar zijn twee modules via e-learning te volgen. Lees verder op Bel voor meer informatie: Het inschrijfformulier is te vinden op: F F P M a g a z i n e O k t o b e r

12 INTERVIEW René Smits, Bestuurslid en Voorzitter Commissie Marketing: Meer opdrachten en meer advies Na een rustige periode en enkele mutaties in de samenstelling, beleeft de Commissie Marketing weer drukke tijden. De kersverse voorzitter René Smits is O al uit de startblokken. De ontwikkelingen binnen de FFP komen nu in een stroomversnelling. Voor ons betekent dat meer opdrachten en meer adviestrajecten, gevraagd en ongevraagd. Om al die taken op een voortvarende manier te kunnen oppakken, is de commissie onlangs uitgebreid met twee nieuwe leden: Jeannette Scheepers en Robert van As. Dat geeft ons de slagkracht die we nodig hebben, aldus Smits. Er staan genoeg - en zeer diverse - taken op ons lijstje en dan is het fijn om te weten dat er extra handjes zijn. Naast de positionering van en discussie over- het RFA doelt Smits onder meer op de organisatie van het congres ter gelegenheid van het vijftienjarige jubileum van de FFP, dat op 6 oktober in Nijkerk zal plaatsvinden. Daar verheug ik me op, het wordt een mooie dag. We hebben uitstekende sprekers en ik reken op goede interactie. Er is keihard aan gewerkt om er een onvergetelijke dag van te maken in dit jubileumjaar van de FFP. C ONSUMENTEN Maar het belangrijkste speerpunt in de taakstelling van de Commissie Marketing is de bekendheid van financiële planning en de FFP bij consumenten vergroten. Mede door het aantreden van FFP-directeur Marjan van Kasteren zijn er in de afgelopen maanden belangrijke knopen doorgehakt waarvan de eerste resultaten inmiddels zichtbaar zijn, vertelt Smits. Ik denk dan in eerste instantie aan de nieuwe consumentenwebsite van de FFP, die veel meer gericht is op de profilering van de FFP er richting eindconsument dan de huidige. De website, die officieel op 6 oktober live gaat, biedt uiteraard veel (consumenten) informatie over financiële planning, maar geeft elke afzonderlijke FFP er tevens de mogelijkheid om een eigen profielpagina aan te maken. Deze pagina s kunnen weer worden gekoppeld aan diverse social media, zoals Twitter en Facebook, zodat de website een uitstekend platform biedt voor de eigen marketingactiviteiten van de leden. TRANSITIE De nieuwe website is een uitstekend voorbeeld van de transitie waarin de FFP als geheel zich momenteel bevindt. De vereniging wordt omgevormd van een vrijwilligersvereniging naar een professionele organisatie. Na vijftien jaar, en met inmiddels ruim leden, is de tijd daar rijp voor. Onze bestuurlijke voorgangers hebben ervoor gezorgd dat de FFP is aangekomen op een niveau waarop we toonaangevend zijn. Als beroepsvereniging hebben wij op veel fronten een leidende rol en die willen we in de toekomst nog beter invullen en benutten. Een groep van dedicated collega s, die operationeel inzetbaar is voor de vereniging is dan eigenlijk een randvoorwaarde. Verder wil de Commissie Marketing met bestaande en nieuwe businesspartners activiteiten initiëren die direct te maken hebben met financiële planning. Ik denk bijvoorbeeld aan Wijzer in Geldzaken, het initiatief van het ministerie van Financiën, waarbinnen wij overleggen met partijen als het Nibud en de Consumentenbond. Eerder hebben wij met de financiële scan op de werkvloer al voorlichtingssessies gehouden over pensioen. Daarop komt dit najaar een vervolg, speciaal gericht op werknemers. Planners krijgen vanuit de vereniging ondersteuning om de markt te bewerken! L OBBY Tot slot is en blijft de lobby hoge prioriteit hebben. Smits: In de afgelopen paar jaar is de FFP steeds prom- 12 O k t o b e r F F P M a g a z i n e

13 FFP-delegatie bezoekt PFSconference! De jaarlijkse conferentie van de PFS, de Personal Finance Society, wordt dit jaar op 10 en 11 november gehouden in het ICC in Birmingham. Een delegatie FFP-leden zal ook dit jaar dit evenement bezoeken René Smits aan de overkant van het Kanaal lopen ze op een aantal punten voor op de ontwikkelingen in Nederland. Zo is toezicht al verder ingebed in de financiële sector dan hier in Nederland.en zijn de adviseurs al langer aan de slag met nieuwe verdienmodellen. Een bezoek aan de PFS-conferentie is daarom meer dan interessant voor financiële planners in ons land. Voor meer informatie kijkt u op: professionaldevelopment/ conference.aspx. inenter op de Haagse agenda terecht gekomen. Ook daar hebben we hard aan gewerkt, bijvoorbeeld door de organisatie van twee verkiezingsdebatten en door middel van het schrijven van beleidsnotities over bijvoorbeeld vakbekwaamheid, het nieuwe beloningsmodel, de fiscale aftrekbaarheid van het advies en het BTW-vraagstuk. In dat verband zijn we trouwens ook bij de Vaste Kamercommissie van Financiën op bezoek geweest. Uit de reacties en vragen bleek dat ze onze stukken grondig hadden bestudeerd. Wij zijn gegroeid tot een volwaardig gesprekspartner van politiek Den Haag en dat is een signaal waar we als FFP trots op mogen zijn. F F P M a g a z i n e O k t o b e r

14 INTERVIEW W illiam van der Maas, Commissie Marktordening en Vakontwikkeling: Sinds begin dit jaar is FFP-schatbewaarder William van der Maas ook voorzitter van de Commissie Marktordening en Vakontwikkeling. De commissie, die van oorsprong de collectieve, intrinsieke waarde van het FFP-keurmerk verdedigt en behartigt, krijgt nu een meer proactievere rol, vertelt Van der Maas. Het verdiepen van kennis blijft volgens hem een belangrijk onderdeel, maar de taken worden flink uitgebreid. Commissie krijgt een meer proactieve rol E Er zijn grote veranderingen merkbaar binnen de FFP en dat vertaalt zich naar de Commissie Marktordening en Vakontwikkeling. Momenteel wordt de commissie met veel enthousiasme omgevormd tot denktank van de FFP. Van ons wordt verwacht dat wij onze voelsprieten, zowel intern als extern, zo ver mogelijk zullen uitsteken en een meer proactieve rol gaan spelen binnen de vereniging. Dat betekent onder meer dat wij het bestuur en de directie, gevraagd en ongevraagd, zullen gaan adviseren. De ontwikkelingen in het vak volgen elkaar in hoog tempo op. Een commissie die alles goed blijft volgen, is een waardevol onderdeel van de beroepsvereniging, vindt Van der Maas. Dat geldt bijvoorbeeld voor de nieuwe initiatieven op de Nederlandse markt en de kansen die dat financieel planners biedt. Maar onze commissie wil veel breder kijken en brengt dus ook internationale trends in kaart. Afgelopen zomer heeft de commissie het technische platform een randvoorwaarde om optimaal te kunnen functioneren - opgetuigd. Van der Maas: : Met een aantal up-to-date applicaties kunnen de commissieleden dossiers delen en taken op afstand goed managen. TWEE TRAJECTEN Volgens Van der Maas past de nieuwe taakinvulling van de Commissie Marktordening en Vakontwikkeling perfect in het voornemen om de FFP verder om te bouwen tot een professionele organisatie. Een van de speerpunten daarbij is om de naam en het keurmerk FFP meer bekendheid te geven bij het consumentenpubliek. Maar ook in de lobby is er veel gaande. Dat heeft tevens met ons imago te maken. Beide trajecten kunnen elkaar alleen maar versterken. We hebben inmiddels het nodige respect afgedwongen bij de stakeholders. Dat respect moeten we nu verzilveren door de consument te doordringen van onze advieskwaliteiten. Mede daarom is Van der Maas blij met de brede samenstelling van de commissie. Elk lid brengt zijn specialisme en eigen expertise in. Daardoor kunnen we specifieke uitspraken doen en adviezen geven over een breed scala van onderwerpen dat samenhangt met financiële planning. In dat kader ben ik blij met de toetreding van Barbara van der Est tot onze commissie. Zij is Project Manager Financial Research bij de Consumentenbond en die vertegenwoordigt precies dat deel van de doelgroep waar nog een slag is te maken. POSITIONEREN Tegelijkertijd vindt de commissievoorzitter dat het gebrek aan bekendheid van de financieel planner bij het publiek niet overdreven moet worden. Ik heb veel contacten over de grens. Ook in de Verenigde Staten, het land dat over het algemeen als de bakermat van ons beroep wordt beschouwd. De FPA, de Amerikaanse equivalent van de FFP, mag dan al zo n veertig jaar actief zijn, ik krijg niet de indruk dat ons vak in Amerika veel meer bekendheid geniet dan hier in Nederland. Dat geeft dus te denken, als je nagaat dat de FFP pas vijftien jaar bestaat. 14 O k t o b e r F F P M a g a z i n e

15 Volgens Van der Maas is het vooral zaak om financieel planners als planners te positioneren, niet alleen als adviseurs. Juist in het plannen onderscheiden wij ons van al die adviseurs van diverse pluimage die op de financiële markten actief zijn. Als we het belang van planning duidelijk kunnen maken aan de consument, vindt hij vanzelf de weg naar een gecertificeerde FFP - er. Maar dat moeten we wel met elkáár bewerkstelligen! F F P M a g a z i n e O k t o b e r

16 INTERVIEW Mickey Manders, Kennisgroep Levensverzekeringen en Pensioenen: Er moet nieuw leven komen in de Kennisgroep Levensverzekeringen en Pensioenen en Mickey Manders is degene die dit wil bewerkstelligen. Na de zomer wil ik de oude leden van de kennisgroep benaderen om te zien hoe zij tegenover de plannen staan en tevens andere FFP ers uit mijn netwerk uitnodigen. Het is de ideale tijd om ons specialisme onder de aandacht te brengen, we moeten echt aan de slag! Ideale tijd voor ons specialisme VVolgens Manders is het publiceren van artikelen de ideale manier om je bij consumenten te profileren. En dit is het uitgelezen moment ervoor, zeker als het gaat om de oudedagsvoorzieningen. Veel actueler kun je het immers niet krijgen. Juist in deze periode waarin de consument begint te beseffen dat hij zelf in actie moet komen, hebben wij als FFP ers de kans om ons vak op de kaart te zetten. Maar daar heb je wel een enthousiaste groep voor nodig. LEUK ÉN LEERZAAM Manders publiceerde al de nodige artikelen over het onderwerp: Het is leuk én leerzaam om te schrijven voor een groter publiek, omdat het je uitdaagt en dwingt tot het uitdiepen van zaken. De kunst is om het niet te ingewikkeld te maken, maar het voor de gemiddelde consument toegankelijk en begrijpelijk te houden. Maar ook in vakgenoten en andere financiële professionals ziet Manders een doelgroep. Zo denk ik, dat de nieuwe - website van de FFP een prima platform is voor meer vakinhoudelijke bijdragen. Daar kunnen alle FFP ers dan hun voordeel weer mee doen. Vakbladen voor bijvoorbeeld accountants en belastingadviseurs zijn eveneens uitstekende media voor onze boodschap. 16 O k t o b e r F F P M a g a z i n e

17 Muriel Palm-Kamsma, Kennisgroep Sociale Zekerheid: FFP profileren en het bestuur bijstaan Ook coördinator Muriel Palm-Kamsma van de Kennisgroep Sociale Zekerheid en haar collega s willen de FFP verder profileren door consumenten te informeren over financiële planning, onder meer door het schrijven van artikelen voor uiteenlopende media. Verder kan het bestuur gebruik maken van de kennisgroep als vraagbaak voor vraagstukken over -met name- sociale zekerheid. Verschillende doelgroepen zullen met diverse media bereikt kunnen worden. In het Financieele Dagblad, maar zeker ook in de regionale dagbladen. Met name voor de financieel planner in de regio werpt dit goede vruchten af. En natuurlijk straalt een publicatie altijd af op de auteur ervan. I In de Kennisgroep Sociale Zekerheid nemen zes FFP ers zitting die een goede onderlinge band hebben en veel betrokkenheid bij de kennisgroep en elkaar tonen, vertelt ze. We elkaar in s-hertogenbosch vanwege de centrale ligging. Daar bespreken we wat we kunnen doen. Maar natuurlijk hebben we tussentijds ook veel contact via de mail. De Kennisgroep Sociale Zekerheid is voor Palm de leukste van allemaal: Gezien het onderwerp mag je je werkelijk met alles bemoeien! Sociale zekerheid omvat immers alle kennisgebieden van de financieel planner. Zodoende bespreken we tijdens onze bijeenkomsten een breed scala aan onderwerpen. Dat resulteert in artikelen voor uiteenlopende media, waaronder bijvoorbeeld het Financieele Dagblad, de regionale pers en InFinance. SPECIALISTEN Die artikelen zijn steeds bijzonder actueel, mede door de dynamiek van de veranderende rol van de overheid. Kennisgroepen zijn daarom dé organen die én het bestuur kunnen voeden én de consument kunnen informeren over vakinhoudelijke zaken. Specialisten dus, aldus Palm. Om de consumenten echt te kunnen bereiken, moeten regelmatig actuele en interessante artikelen verschijnen. Hierdoor zullen mensen de bijdragen van FFP ers gaan herkennen en waarderen, denkt ze. F F P M a g a z i n e O k t o b e r

18 INTERVIEW Ronald Kroon, Kennisgroep Belastingen: Plicht om ambassadeursrol te spelen Sinds de oprichting ervan is Ronald Kroon coördinator van de Kennisgroep Belastingen. Hoewel er veel artikelen zijn geschreven, vindt Kroon dat zijn kennisgroep zich meer zou kunnen inspannen. We hebben genoeg enthousiaste mensen, maar iedereen kampt met tijdgebrek. Daardoor besteden we te weinig tijd aan de kennisgroep en zijn we eigenlijk niet proactief genoeg. Een gemiste kans, want er zijn voldoende belastingonderwerpen te bedenken, vindt Kroon. We hebben allemaal de plicht om ons op te stellen als ambassadeurs. Of je nu bij een bank werkt, bij een verzekeraar in dienst bent, of zelfstandig bent gevestigd. Of je je pijlen nu richt op vakgenoten, andere financiële specialisten of op de consument. De ideale samenstelling van een kennisgroep ziet er volgens Kroon precies zo uit als de groep professionals die de klant bedienen als er een financieel plan op tafel moet komen. Uiteraard financieel planners zelf, maar ook bijvoorbeeld fiscalisten. Zeker in mijn kennisgroep ontkom je daar niet aan. VERDIEPEN VAKKENNIS Daarmee raakt hij een punt dat door Wim Jansen van de Kennisgroep Huwelijksvermogens- en Erfrecht is aangesneden: Als financieel planners zijn wij bezig met de uitvoering, of beter nog, de toepassing van de wet. Deskundigen op het gebied van het maken van beleid zouden eigenlijk standaard deel moeten uitmaken van een kennisgroep om de kwaliteit van de vakkennis te verdiepen. Blijft echter het probleem tijd en de los-vaste structuur die sommige kennisgroepen kenmerkt. 18 O k t o b e r F F P M a g a z i n e

19 W im Jansen, Kennisgroep Huwelijksvermogens- en Erfrecht: Een uitdaging om complexe situaties in gewone mensentaal te verwoorden Het schrijven en publiceren van artikelen voor specifieke doelgroepen en voor het grote publiek heeft veel voordelen, stelt Wim Jansen, coördinator van de Kennisgroep Huwelijksvermogens- en Erfrecht. Het dwingt je de kennis over een onderwerp te structureren en gedoceerd te presenteren. Lacunes in parate kennis moet je nazoeken en invullen, waardoor je zelf weer scherper wordt. Daarbij is het een grotere uitdaging voor een lekenpubliek te schrijven dan voor vakgenoten of anderen die financieel onderlegd zijn: Wij hebben een vak, waarin we vaak met complexe situaties worden geconfronteerd. Probeer dat maar eens in gewone mensentaal te verwoorden. Dat is zeker niet eenvoudig! PROFITEREN Niet alleen de consument wordt er trouwens wijzer van, ook planners kunnen ervan profiteren, meent Jansen. Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat de kennisgroepen artikelen schrijven die door FFP ers - al dan niet in gepersonaliseerd - kunnen worden gebruikt om bijvoorbeeld aan te bieden bij lokale media of om op hun website te plaatsen. Maar ook in vakgerelateerde bladen liggen veel mogelijkheden. Ik denk bijvoorbeeld aan banken en verzekeraars. Die hebben vrijwel allemaal een corporate magazine, dat een uitstekend podium kan zijn voor een artikel van een financieel planner. Eigenlijk maakt het niet uit waarin je publiceert, als je maar publiceert. Het gaat er tenslotte om het vak uit te dragen. F F P M a g a z i n e O k t o b e r

20 INTERVIEW André Kamstra, Kennisgroep Sparen en Beleggen: Voeteneinde van het adviestraject Sinds het vertrek van William van der Maas bij de Kennisgroep Sparen en Beleggen eerder dit jaar, heeft André Kamstra de rol van coördinator op zich genomen. De actieve groep schrijft onder meer over risicoacceptatie, risicoprofielen en strategische allocatie. Maar het is een lastig vakgebied, aldus Kamstra. We moeten behoedzaam manoeuvreren, want voor je het weet, begeef je je op het terrein van de vermogensbeheerders. En met sparen en beleggen zit je ook nog eens op het voeteneinde van het adviestraject! In hun artikelen proberen de leden van de kennisgroep zoveel mogelijk de nadruk te leggen op transparantie en de toegevoegde waarde van financieel planners. In de praktijk blijkt dat consumenten die zich laten helpen door een professional, vaak kiezen voor een beleggingsadviseur of een vermogensbeheerder. Daar is niets mis mee, maar een financieel planner biedt altijd toegevoegde waarde, omdat hij het totale financiële plaatje in beeld heeft en niet alleen een deelaspect. De belangrijkste vragen bij sparen en beleggen, zijn volgens Kamstra: hoe kom je van A naar B, wat zijn de risico s, en welke trends zijn er die de strategie kunnen doen wijzigen. Elk product heeft zijn eigen risico s, ook sparen, zegt hij, Denk maar aan de inflatie. Beleggen is voor particulieren lastig. Zij stellen zichzelf de verkeerde vragen. Althans, ze doen dat uit verkeerde overwegingen. Zal ik Philips kopen of niet, is op basis van uitsluitend de naam een emotionele afweging die je als belegger niet zou moeten maken. RISICOMONITORING Daarmee wijst hij op het risico dat fondsen vaak worden ingevuld zonder enige strategie en zonder enig beleid. Vaak zie je dan tachtig, negentig procent aande- len, met alle risico s van dien. Maar ook bij de mixed funds heeft Kamstra zijn bedenkingen: Niemand vraagt immers of een mixed fund meer of minder dan vijftig procent risicovol belegt? Sparen en beleggen is dan ook met name risicomonitoring, vindt hij. In goede tijden kan iedereen het. Een adviseur of beheerder heb je eigenlijk alleen in crisistijd nodig. De taak van de financieel planner is om relaties het totaalplaatje te blijven schetsen en hun de einddoelstelling voor ogen te laten houden. En natuurlijk om, als er hobbels zijn, te adviseren om al dan niet actie te ondernemen. TERUG NAAR DE BASIS Maar waarvoor sparen we eigenlijk? Om die vraag te beantwoorden, moeten we terug naar de basis, vindt Kamstra. Sparen we om na pensionering ons huis te kunnen blijven betalen? Om meer besteedbaar inkomen over te houden? Bedenk dan dat aflossen ook een vorm van sparen is. Een lening is ook vermogen, maar dan negatief vermogen! En hoe minder je hoeft te betalen aan rente en aflossing, des te meer heb je te besteden. Sowieso is Kamstra een groot voorstander van het aflossen van schulden. Dat is de beste manier om financiële ruimte te creëren. We zullen de consumptie moeten afbouwen. Ik voorspel dat de magere jaren nog zeker een jaar of vijftien zullen duren. Mede als gevolg daarvan zullen private bankers in de toekomst meer en meer creditjagers worden, verwacht hij. Dat is één van de consequenties van Basel III. HUIS VAN DE TOEKOMST Binnen de kennisgroep is er, zoals gezegd, veel aandacht voor transparantie en de beloningsmodellen die daarbij passen. Nederlanders vertikken het om voor een financieel plan te betalen, is de ervaring van Kamstra. Advies is immers gratis, denken ze. Ik ben overigens geen tegenstander van het provisiemodel. Dat wordt immers in elke branche toegepast! Alleen voor de financiële sector komen er nu forse restricties. Dat zou niet nodig zijn als de transparantie wordt gewaarborgd! Gezien de wettelijke kaders verwacht hij dat het Huis van de Toekomst in Nederland een model zal kennen dat vergelijkbaar is met de situatie in Groot-Brittannië: In de linker pijler zitten de professionals die hun relaties helpen met vragen over vermogen, levenproducten en hypotheken en in de rechterpijler de adviseurs van schadeproducten. De banken en verzekeringsmaatschappijen krijgen daarmee de rol van administratiekantoor en verliezen grotendeels hun frontofficefunctie.. Op die manier maak je het proces beheersbaar én creëer je weer ruimte voor persoonlijk en creatief advies. 20 O k t o b e r F F P M a g a z i n e

JAARGANG 8 NUMMER 1 MAART 2012. Gongslag. Anders denken over pensioen. Minder geld maakt niet ongelukkig, minder grip wél. Weinig verandering

JAARGANG 8 NUMMER 1 MAART 2012. Gongslag. Anders denken over pensioen. Minder geld maakt niet ongelukkig, minder grip wél. Weinig verandering JAARGANG 8 NUMMER 1 MAART 2012 M A G A Z I N E Gongslag Anders denken over pensioen Weinig verandering Minder geld maakt niet ongelukkig, minder grip wél IFK PE-trainingen FFP 2012 Adviseur Zilveren Golf

Nadere informatie

Imago versterken door zichtbaar maken van toegevoegde waarde. Een historisch moment. Werken aan vindbaarheid en profilering op het internet

Imago versterken door zichtbaar maken van toegevoegde waarde. Een historisch moment. Werken aan vindbaarheid en profilering op het internet JAARGANG 6 NUMMER 4 DECEMBER 2010 M A G A Z I N E Een historisch moment Werken aan vindbaarheid en profilering op het internet Ik ben gek op geld Imago versterken door zichtbaar maken van toegevoegde waarde

Nadere informatie

Veel kansen op markt voor Nederbelgen. Consumenten empoweren en aanzetten tot actie. Volgend jaar u op dit podium!

Veel kansen op markt voor Nederbelgen. Consumenten empoweren en aanzetten tot actie. Volgend jaar u op dit podium! J A A R G A N G 9 N U M M E R 4 D E C E M B E R 2 0 1 3 42013 Veel kansen op markt voor Nederbelgen Consumenten empoweren en aanzetten tot actie Klantbeleving, motor van het nieuwe verdienmodel Volgend

Nadere informatie

JAARGANG 5 NUMMER 1 MAART 2009. Plannen. Aandacht verschuift naar beleggen. Onafhankelijk en transparant. De rol van FFP

JAARGANG 5 NUMMER 1 MAART 2009. Plannen. Aandacht verschuift naar beleggen. Onafhankelijk en transparant. De rol van FFP JAARGANG 5 NUMMER 1 MAART 2009 M A G A Z I N E Plannen Aandacht verschuift naar beleggen Onafhankelijk en transparant De rol van FFP BELASTINGADVIESPROGRAMMA Stel, u bezoekt een dga. Ter voorbereiding

Nadere informatie

Schrijf in eenvoudige taal. Actief betrokken bij toekomst FFP. De beste planners zijn echte mensen-mensen. Bij de FFP gaat het niet om productverkoop

Schrijf in eenvoudige taal. Actief betrokken bij toekomst FFP. De beste planners zijn echte mensen-mensen. Bij de FFP gaat het niet om productverkoop J A A R G A N G 1 0 N U M M E R 2 S E P T E M B E R 2 0 1 4 22014 Schrijf in eenvoudige taal Actief betrokken bij toekomst FFP Bij de FFP gaat het niet om productverkoop De beste planners zijn echte mensen-mensen

Nadere informatie

Niemand tikt de tussenpersoon op de vingers. Het belang van de consument. Een nieuwe manier van adviseren. Transparantie als kans, niet als bedreiging

Niemand tikt de tussenpersoon op de vingers. Het belang van de consument. Een nieuwe manier van adviseren. Transparantie als kans, niet als bedreiging JAARGANG 4 NUMMER 4 DECEMBER 2008 M A G A Z I N E Het belang van de consument Een nieuwe manier van adviseren Transparantie als kans, niet als bedreiging Niemand tikt de tussenpersoon op de vingers INHOUD

Nadere informatie

Confronterende vragen dienen het doel. randvoorwaarde. Inzicht en overzicht geven, oplossingen. Typisch een vraag voor, is rake

Confronterende vragen dienen het doel. randvoorwaarde. Inzicht en overzicht geven, oplossingen. Typisch een vraag voor, is rake JAARGANG 5 NUMMER 3 OKTOBER 2009 M A G A Z I N E Onderkennen e van grenzen e n is wezenlijke e randvoorwaarde Inzicht en overzicht geven, oplossingen aandragen Typisch een vraag voor, is rake formulering

Nadere informatie

2 V eren i gi n g FFP Ja a rversl ag 2 011 v1.2

2 V eren i gi n g FFP Ja a rversl ag 2 011 v1.2 Jaarverslag 2011 2 V eren i gi n g FFP Ja a rversl ag 2 011 v1.2 JAARVERSLAG 2011 Vastgesteld door het bestuur op 10 april 2012 Goedgekeurd door de ledenraad op 26 april 2012 3 V eren i gi n g FFP Ja a

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Opleiding SEH: Leren om je kennis nog beter te gebruiken in de adviespraktijk MAART 2015. 7 SEH PE 2015 Opleidingsdag met accent op budgetteren

Opleiding SEH: Leren om je kennis nog beter te gebruiken in de adviespraktijk MAART 2015. 7 SEH PE 2015 Opleidingsdag met accent op budgetteren Vakblad voor Erkend Hypotheekadviseurs MAART 2015 Opleiding SEH: Leren om je kennis nog beter te gebruiken in de adviespraktijk 7 SEH PE 2015 Opleidingsdag met accent op budgetteren 8 Pensioenwijzigingen

Nadere informatie

de onderlinge Uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland Jaargang 23 Nummer 6 augustus / september 2013

de onderlinge Uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland Jaargang 23 Nummer 6 augustus / september 2013 de onderlinge Uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland Jaargang 23 Nummer 6 augustus / september 2013 PAG 1 4 toetsing bestuurders Chris van Toor in gesprek met AnneMarie

Nadere informatie

Financieel planner verbreedt horizon

Financieel planner verbreedt horizon 05 special 102e jaargang 18 mei 2012 nr. Opinies en achtergronden voor de financiële professional Britse goeroe voedt Nederlandse adviseurs op Financial life planning: soft of sexy? BLG en Welke verbreden

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Banksparen is sluipmoordenaar in concurrentiestrijd. Mr. Annemiek Vollenbroek (Plusvalenza): Het Verzekeringsblad. PE nog niet op de rails

Banksparen is sluipmoordenaar in concurrentiestrijd. Mr. Annemiek Vollenbroek (Plusvalenza): Het Verzekeringsblad. PE nog niet op de rails Het Verzekeringsblad 98e jaargang 14 februari 2008 nr. 3 PE nog niet op de rails Voogd & Voogd stopt Inkomen & Zekerheid EXTRA: Thema Banksparen Mr. Annemiek Vollenbroek (Plusvalenza): Banksparen is sluipmoordenaar

Nadere informatie

magazine Public auditing to the point

magazine Public auditing to the point AUDIT magazine Magazine voor internal en operational auditors nummer 3 september 2011 thema: Public auditing to the point Op weg naar één auditdienst voor het Rijk Samenwerking auditors noordelijke organisaties

Nadere informatie

SPOTLIGHT. & uitgebreidere dienstverlening. meer maatwerk. onafhankelijke. ESG-integratie. op zoek naar. het nieuwe SPO:

SPOTLIGHT. & uitgebreidere dienstverlening. meer maatwerk. onafhankelijke. ESG-integratie. op zoek naar. het nieuwe SPO: VOORAF: het nieuwe SPO, BIJ De uitvoeringsorganisaties: Patrick, portret van een winnaar, VRAGEN: Leemte in wetgeving voor bijzonder partnerpensioen SAMENWERKINGSVERBANDEN: SPO+VBA=Kennis van pensioenvermogen

Nadere informatie

Reacties op publieke oproep om mee te denken met de Agenda 2015

Reacties op publieke oproep om mee te denken met de Agenda 2015 Reacties op publieke oproep om mee te denken met de Agenda 2015 Op de externe oproep om input te leveren op de AFM-agenda 2015 zijn verscheidene reacties binnengekomen. Hieronder vindt u de openbare reacties;

Nadere informatie

Wat je een grote verzekeraar vraagt, kun je niet van een kleine verwachten

Wat je een grote verzekeraar vraagt, kun je niet van een kleine verwachten Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 2 N U M M E R 2 F E B R U A R I 2 0 1 2 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 FOV verhuist naar Zeist Pagina

Nadere informatie

PENSIOEN EN VERZEKEREN

PENSIOEN EN VERZEKEREN PENSIOEN EN VERZEKEREN oktober 2014 Pensioen, een ingewikkelde materie? pagina 5 Niets zo veranderlijk als het pensioen pagina 6 Nieuw: minder kosten, meer pensioen! pagina 11 Gaat Witteveen III u geld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 31 086 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van richtlijn markten voor financiële instrumenten (Wet implementatie

Nadere informatie

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Nummer 1/Februari 13 THE TRUSTED ADVISOR

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Nummer 1/Februari 13 THE TRUSTED ADVISOR EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Nummer 1/Februari 13 Advisering: vertrouwen, controle en transparantie THE TRUSTED ADVISOR PROFESSIONALITEIT EN INTEGRITEIT

Nadere informatie

magazine Kleine IAD Groot geworden door klein te blijven: de IA-functie van Grontmij Spreek de taal van je klant Tellen en vertellen in Audit thema:

magazine Kleine IAD Groot geworden door klein te blijven: de IA-functie van Grontmij Spreek de taal van je klant Tellen en vertellen in Audit thema: AUDIT magazine Magazine voor internal en operational auditors nummer 4 december 2011 thema: Kleine IAD Groot geworden door klein te blijven: de IA-functie van Grontmij Spreek de taal van je klant Tellen

Nadere informatie

Ik heb nog nooit op provisiebasis gewerkt

Ik heb nog nooit op provisiebasis gewerkt Het Verzekeringsblad 99e jaargang 26 maart 2009 nr. 6 Nee tegen AFM-kosten Pensioenadviseur als crisismanager Solvency II voor dummies Marjol Nikkels (Sensio): Ik heb nog nooit op provisiebasis gewerkt

Nadere informatie

Eén serviceloket wordt steeds belangrijker JUNI 2015. 4 SEH PE 2015: het belang van budgetteren

Eén serviceloket wordt steeds belangrijker JUNI 2015. 4 SEH PE 2015: het belang van budgetteren Vakblad voor Erkend Hypotheekadviseurs JUNI 2015 Eén serviceloket wordt steeds belangrijker 4 SEH PE 2015: het belang van budgetteren 19 Gezond verstand ontbreekt bij norm maximale hypotheek 22 Hypotheek

Nadere informatie

Bank Wereld. Campagne Veilig bankieren Hang op, klik weg, bel uw Bank! Dialoog Hans Hagenaars & Annemarie van Gaal

Bank Wereld. Campagne Veilig bankieren Hang op, klik weg, bel uw Bank! Dialoog Hans Hagenaars & Annemarie van Gaal nummer 4 december 2013 Bank Wereld Campagne Veilig bankieren Hang op, klik weg, bel uw Bank! Dialoog Hans Hagenaars & Annemarie van Gaal Ongewenste prikkels versus klantbelang Verandering hangt in de lucht

Nadere informatie

Het gonst! De macht van social media

Het gonst! De macht van social media 07 101e jaargang 26 mei 2011 nr. Opinies en achtergronden voor de financiële professional Wetgeving kan taak van bankier nooit overnemen De pensioenopstand van 2011 Provisieregelgeving in Europees perspectief

Nadere informatie

Verbond legt kritiek op nieuwe regresregels naast zich neer

Verbond legt kritiek op nieuwe regresregels naast zich neer Anouk brengt Centraal Beheer socialmediaprijs > 4 Nr. Jaargang 35 25 oktober 2013 Regiogebonden hypotheekrente komt er niet > 6 Interview Om het imago van de contra-expert op te poetsen, werkt Troostwijkdirecteur

Nadere informatie

Zoeken naar de grenzen van verzekerbaarheid. Rubrieken. Ing Jelle Visser (OOM Verzekeringen): Het Verzekeringsblad

Zoeken naar de grenzen van verzekerbaarheid. Rubrieken. Ing Jelle Visser (OOM Verzekeringen): Het Verzekeringsblad INHOUD Inhoud kop Inhoud tekst Het Verzekeringsblad 97e jaargang 25 oktober 2007 nr. 20 MiFID-vrijstelling: strijd nog niet gestreden 0 0 Rubrieken Inhoud rubr kop 6 Inhoud rubr tekst Twee klantprofielen

Nadere informatie

jklmnopq Magazine Professioneel Opdrachtgeverschap Trends en voorbeelden in het buitenland Brinkman over professionalisering RWS en bouwsector

jklmnopq Magazine Professioneel Opdrachtgeverschap Trends en voorbeelden in het buitenland Brinkman over professionalisering RWS en bouwsector Ministerie van Verkeer en Waterstaat jklmnopq Jaargang 2 nummer 8 december 2003 Magazine Professioneel Opdrachtgeverschap Trends en voorbeelden in het buitenland Brinkman over professionalisering RWS en

Nadere informatie

magazine nr. 02 10 11 Hoe zien de kerntaken er in de toekomst uit? Rob Bosman: Commissie Vaktechniek duidelijk outputgericht SRA- Controlefilosofie

magazine nr. 02 10 11 Hoe zien de kerntaken er in de toekomst uit? Rob Bosman: Commissie Vaktechniek duidelijk outputgericht SRA- Controlefilosofie desraadviseur magazine nr. 02 10 11 Rob Bosman: Hoe zien de kerntaken er in de toekomst uit? 04 Commissie Vaktechniek duidelijk outputgericht 22 Rondetafelgesprek: Fusies en Overnames 29 SRA- Controlefilosofie

Nadere informatie