Controlling Cyberspace

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Controlling Cyberspace"

Transcriptie

1 Faculteit Sociale Wetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam Master Bestuurskunde Governance of security and policing Literatuur review Controlling Cyberspace Geschreven door: Doede de Waij Datum: 14 december 2010.

2 Inhoudsopgave 1 INLEIDING INLEIDING RELEVANTIE CENTRALEVRAAGSTELLING DOELSTELLING THEORETISCHE GRONDSLAG DEELVRAAG 1: HOE WORDT DE INTERNETOMGEVING GECONTROLEERD? DEELVRAAG 2: HOE WERKEN NATIONALE EN INTERNATIONALE ORGANISATIES SAMEN OP HET GEBIED VAN CYBERCRIME PREVENTIE? CONCLUSIE BIJLAGEN BEGRIPPENLIJST SUMMARY CHAPTER 7: GLOBALIZATION AND CRIME: CONTROLLING CYBERSPACE SUMMARY: NATIONAL TREND REPORT CYBER CRIME AND DIGITAL SAFETY SAMENVATTING: AAN HET BUITENLAND GEHECHT LITERATUURLIJST

3 1 Inleiding In deze paragraaf wordt de basis gelegd voor ingesloten essay in de vorm van: inleiding, relevantie, centralevraagstelling en doelstelling. 1.1 Inleiding De huidige samenleving is continue in beweging en heeft een wereldwijd karakter. Grenzen vervagen, afstanden zijn eenvoudig overbrugbaar en middels internet is vrijwel iedereen virtueel verbonden. (Aas 2007, p 2). De globalisering heeft door de onderlinge verbondenheid niet alleen een directe invloed op ons lokale handelen maar ook op onze: levensstijl, normen & waarden en individuele gedachten over: veiligheid, criminaliteit en rechtszekerheid. Hierbij ontstaat een opgelegde spanning tussen nationaal en internationale ontwikkelingen 1, welke zich uiteindelijk vertalen in lokale emoties (Aas 2007, p 6-8) We leven aan de andere kant ook in een risksociety waarbij de mensheid keer op keer nieuwe risico s en bedreigingen creëert in een maakbare wereld (Broadhurst 2006, p 408). Binnen korte tijd is het Internet het platform geworden om informatie met elkaar te delen. Denk hierbij aan: verkeer, sociale netwerksites en het doen van on-line betalingen en bestellingen. Daarnaast biedt het ook een platform voor criminelen om diefstal te plegen langs deze digitale snelweg. Dit komt tot uiting in het digitaal ontvreemden van informatie, het plaatsen van belastende informatie, ongevraagd gebruikmaken van andere computers, etc. In reactie hierop neemt de noodzaak tot persoonlijke identificatie en verificatie toe middels: password, toegangscodes, biomedische verificatie, etc (Aas 2007, p ) Relevantie Internet en de toepassing hiervan is niet meer weg te denken in de huidige samenleving. Naast het delen van informatie, vervult bijvoorbeeld ook het elektronische betalingsverkeer en het economische verkeer in de vorm van web-shops een belangrijke plaats in het dagelijkse leven. De toepassing van deze relatief nieuwe technologie brengt echter ook nieuwe risico s met zich mee. Internet misbruik is hiermee tevens grensoverschrijdend en kan in relatieve anonimiteit worden uitgevoerd. Dit maakt de controle hierop lastig en plaatst cyber governance voor een dilemma. Want in welke mate kan een individueel land hier nog invloed op uitoefen, of dient dit grensoverstijgend aangestuurd te worden? Om hier een antwoord op te vinden, staat de volgende stelling centraal in dit essay: 1 NAVO Secretaris- Generaal Rasmussen pleit er in 2009 voor om de NAVO om te vormen tot een veiligheidalliantie, welke zich naast militaire paraatheid ook richt op maatschappelijke bedreigingen zoals cyberaanvallen en cyber criminaliteit (WRR, p 42) 2 Voor een samenvatting van Controlling Cyberspace wordt verwezen naar de bijlage (4.2). 3

4 1.3 Centralevraagstelling Wordt de nationale soevereiniteit ondermijnd door het internationale beveiligingsbeleid in relatie tot het beheersen van de cybercrime? Om de centralevraag te beantwoorden zijn de volgende deelvragen geformuleerd. 1. Hoe wordt de internetomgeving gecontroleerd? 2. Hoe werken nationale- en internationale organisaties samen op het gebied van cybercrime preventie? 1.4 Doelstelling Het doel van ingesloten essay is om aansluitend op het theoretische kader controlling cyber space zoals verwoord in het boek Globalization and Crime van Katja Franko Aas (2007), inzicht te krijgen in de succesfactoren rondom de governance aspecten van grensoverschrijdende cybercrime. De oplevering bestaat uit: Theoretische grondslag: Een literatuurreview van 12 wetenschappelijke artikelen en beleidsdocumenten. Conclusie: Een reflectie op overeenkomsten en verschillen met betrekking tot de te beantwoorden hoofd- en deelvragen en aanbeveling voor verder onderzoek. 4

5 2 Theoretische grondslag In deze paragraaf zal nader worden ingegaan op de beantwoording van de geformuleerde deelvragen. 2.1 Deelvraag 1: Hoe wordt de Internetomgeving gecontroleerd? De ongecensureerde toegang tot internet, zoals in de meeste landen van toepassing, geldt bijvoorbeeld niet voor China. De Chinese overheid volgt de activiteiten op internet nauwgezet, past wet en regelgeving aan op het gebruik van internet en ontwerpt eigen software om de informatie op internet te beschermen. Overtreding kan tot gevangenisstraf leiden, internetcafés welke zich niet aan de standaard houden worden gesloten, private software ontwikkeling wordt niet gestimuleerd en buitenlandse ondernemingen mogen alleen in internetbedrijven investeren indien deze door de Chinese overheid zijn goedgekeurd. De Chinese internetbedrijven voeren een strikt beleid ten aanzien van de uitgifte van domeinnamen en IP- adressen. Op deze wijze blijft de controle over de content in handen van de Chinese overheid (Dodgson 2000, p 24). In contrast plaatst de klokkenluiders site Wikileaks 3 op 28 november 2010 gefarceerd ruim vertrouwelijke documenten op hun site. Het betreft hier rapportages van 274 Amerikaanse ambassades / consulaten over de periode van 1966 tot en met februari 2010, gericht aan de thuisbasis in Washington. Hierbij wordt in detail gerapporteerd over inzichten, opinies, stellingen en suggesties van USA ambassadeuren en ambassadepersoneel met betrekking tot staatshoofden, politieke leiders en de brandhaarden in de wereld. Deze publieke blootstelling zal de integriteit en legitimiteit van vele overheden wereldwijd onder grote druk plaatsen (NRC 2010). Kijkend naar Amerika geeft de FBI top prioriteit aan het opsporen van de personen achter cybercrime. Het managen van cybercrime staat zelfs boven het beheersen van fraude- en drugsdelicten. De meeste cybercrimes worden door één individu uitgevoerd, welke vervolgens middels hacking (het verkrijgen van vertrouwelijke informatie) of middels het plaatsen van virussen computernetwerken van bedrijven of individuele thuiscomputers kunnen ontregelen, platleggen of overnemen (Garfinkel 2002, p 68). Een enkele cyber aanval zal een geringe impact hebben, maar de kracht zit in het repeterende karakter (Lewis 2002, p 3). In relatie tot cybercrime is de noodzaak aangebroken om een onderscheid te maken tussen on-line vandalisme en cyber terrorisme (Garfinkel 2002, p 74). 3 Wikileaks is in 2006 opgericht door wetenschappers, journalisten en dissidenten uit Amerika, Europa, Zuid Afrika en Taiwan met als doel een platform te bieden aan klokkenluiders om anoniem misstanden in overheidsinstellingen en bedrijven te kunnen rapporteren. Hierbij wordt anonimiteit gegarandeerd. 5

6 Cyber terrorisme kan omschreven worden als een actie waarbij middels het gebruik van computer technologie kritische nationale infrastructuren (b.v. financiële sector; telecommunicatie, etc) worden ontregeld of zelfs worden stilgelegd. Onder cyberterrorisme wordt ook het intimideren van de overheid of van de burgers verstaan, dit bijvoorbeeld door het verspreiden van angst inboezemde verhalen via het internet (Lewis 2002, p 1) Cybercrime wordt door Kaspersen verwoord als strafbare activiteiten gericht tegen de vertrouwelijkheid, de integriteit en de beschikbaarheid van internet data en toepassingen. Internet heeft anno 2008 ruim meer dan 800 miljoen gebruikers, echter met het aantal gebruikers stijgt ook de criminaliteit mee. Het probleem met internetcriminaliteit is dat de daders eenvoudig anoniem kunnen blijven. Dit maakt de opsporing ervan lastig en het leveren van concreet bewijs moeilijk. Een extra complicerende factor in het internationale karakter, het internet kent immers geen fysieke grenzen. Dit betekent ook dat de internet gebruiker gebonden is aan het rechtssysteem van het land waar de computer apparatuur is opgesteld. Daar de lokale wetgeving per land verschilt, creëert dit voor internet criminelen een veilige haven om vanuit te opereren. (Kaspersen 2008, p 1-5). 2.2 Deelvraag 2: Hoe werken nationale- en internationale organisaties samen op het gebied van cybercrime preventie? In 2004 hebben de landen welke aangesloten zijn bij de Raad van Europa een cybercrime verdrag ondertekend. In dit verdrag wordt de intentie uitgesproken om tot één gemeenschappelijk strafrechtelijk beleid te komen ten aanzien van cybercrime en de internationale samenwerking te verbeteren. Naast de Europese deelname wordt dit verdrag ook onderschreven door belangrijke staten als: Amerika, Canada, Japan en Zuid-Afrika. Het cybercrime verdrag heeft als doelstelling om het cybercrime strafrecht en de strafvorderlijke bevoegdheden te harmoniseren, evenals het vergaren van elektronisch bewijsmateriaal en het faciliteren van strafvorderlijke bevoegdheden. Ondanks alle goede intenties heeft dit nog niet geleid tot een overeenstemming met betrekking tot grensoverschrijdende cybercrime onderzoekshandeling. Vervolgens blijkt ook dat de bandbreedte van strafbaarheidstelling ruim wordt gedefinieerd, dit om ruimte te laten aan lokale opvattingen. Zo is bijvoorbeeld kinderporno in Japan minder verwerpelijk dan de opvattingen hierover in de Westerse samenleving (Kaspersen 2008, p 6-8). De aanpak van cybercrime vraagt om een internationale aanpak waarbij de volgende actoren 4 betrokken zijn: United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Interpol, de Organisation for Economic 4 Zie de bijlage voor een toelichting op de activiteiten van de genoemde actoren (4.1). 6

7 and Cultural Development (OECD), de G8 landen en de regionale vertegenwoordigingen zoals de European Union (EU), Organisation of American States (OAS), Association of South East Asian Nations (ASEAN) en de Asia Pacific Economic Council (APEC). Om tot één gezamenlijke aanpak (in relatie tot sociale-, culturele-, wettelijke- en administratieve onderwerpen) te komen, is een traag en moeizaam proces wat al sinds 2001 loopt. Dit in het voordeel van de cybercriminelen welke continue de mazen in het net zoeken (Broadhurst 2006, p 409). Ondanks het feit dat er consensus is over de noodzaak om te komen tot een uniforme cybercrime aanpak, is er weinig overeenstemming hoe daartoe te komen. Wat vervolgens resulteert in regionale initiatieven die vervolgens wel, niet of gedeeltelijk worden overgenomen door andere regio s (Broadhurst 2006, p 430). In het voorjaar van 2008 maakt NATO melding van het feit dat ze een internationale Cyber Defence Management Authority (CDMA) organisatie gaat oprichten, met als doel de weerbaarheid tegen cybercrime te verhogen. Het CDMA zal op verzoek van landen in actie komen waarbij ze de huidige NATO cyberstrategie in samenwerking met private initiatieven zal inzetten bij de bestrijding van cybercrime. Daarnaast heeft het CDMA een coördinerende taak in relatie tot preventie, voorlichting en het ontwikkelen van standaarden en procedures. Dit loopt vervolgens weer parallel aan het initiatief van het Amerikaanse leger welke eveneens soortgelijke capabilities aan het opbouwen is (NATO 2008). In juni 2010 presenteerde Europol haar cybercrime strategie waarbij er een European Union Cybercrime Task force wordt opgezet met als doel om de cross-border samenwerking op het gebied van: training & opleiding, informatiedeling, trends, beslechting van wettelijke belemmeringen, samenwerking met de private sector, de samenwerking met de niet EU landen en het Internet & Forensic Expert Form (IFOREX) te bevorderen. Dit initiatief was het resultaat van een tweedaagse bijeenkomst tussen de Hoofden van dienst van de European Union Cybercrime Units en vertegenwoordigers van Eurojust en de Europese commissie. Dit platform is een eerste stap richting een consistente- en effectieve aanpak van Internet criminaliteit (Europol 2010). 7

8 3 Conclusie Wordt de nationale soevereiniteit ondermijnd door het internationale beveiligingsbeleid in relatie tot het beheersen van de cybercrime? Kijkend naar de ontwikkeling van internet kan gesteld worden dat de controle op de toepassing hiervan uiteenvalt in twee uitersten. In China bestaat de controle hoofdzakelijk uit centrale regulering, content beheersing en het zwaar straffen bij het overtreden van gestelde normen. Dit versus het andere uiterste in de Westerse samenleving waarbij vrijwel alles kan en er regelmatig inbreuk wordt gemaakt op de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van internet toepassingen. Hierbij staat de term cybercrime centraal welke zich vervolgens vertaalt in: 1. On-line vandalisme (het hacken van computers, verspreiden van virussen, etc) en 2. Cyber terrorisme (het saboteren van vitale infrastructuren). De complexiteit bij de controle op internet zit voornamelijk in: 1. Het kunnen handelen in anonimiteit, 2. Het grensoverschrijdende karakter en 3. Gebrek aan uniforme internatonale wet- en regelgeving en de daarmee samengaande strafvorderlijke bevoegdheden / grensoverschrijdende cybercrime onderzoekshandelingen. De grote uitdaging ligt in het verkrijgen van een global aanpak ten aanzien van organisatorische preventie. Tal van overheidsinstanties op zowel nationaal als internationaal niveau - spreken al sinds 2001de intentie uit om te komen tot een uniforme cybercrime aanpak, echter tot op heden zonder succes. De recent gepresenteerde cybercrime strategie van Europol kan hier verandering in aanbrengen, kijkend naar de landen vertegenwoordigd in de Europese Unie. Binnen deze strategie gaan de European Cybercrime Units en Eurojust grensoverschrijdend samenwerken op het gebied van kennisdeling, opleiding en training en het beslechten van wettelijke belemmeringen. Op basis van de bovenstaande deelsamenvatting kan niet gesteld worden dat de nationale soevereiniteit ondermijnd wordt door het internationale beveiligingsbeleid op het gebied van cybercrime. De conclusie is dat de ontwikkelingen om te komen tot een Global aanpak zeker wenselijk is, echter het proces om er te komen kan als bureaucratie en stroperig worden omschreven. Dit komt mede door de culturele verschillen en politieke / economische belangen van individuele lidstaten. De initiatieven richten zich tot op heden vooral op goede intenties en het formuleren van procedurele initiatieven, wat zich vervolgens nog niet heeft vertaald in operationele slagkracht of uniforme grensoverschrijdende wetgeving. Uiteindelijk valt en staat het succes van een Global governance beleid op het gebied van cybercrime preventie met vertrouwen. In de praktijk vertaalt zich dit in tactische overeenkomsten met de landen waarbij de vertrouwensband er al is en strategische overeenkomsten met de landen waar nog gewerkt moet worden aan het concept van wederzijds vertrouwen. 8

9 Kijkend naar de wens van de meeste landen om de soevereiniteit ook te behouden, ligt de oplossing voor controlling cyberspace vooral in een Network Security Governance model. Binnen dit concept kunnen de verschillende cybercrime units zowel op regionaal als op wereldwijd niveau gelijkwaardig (horizontaal) samenwerken, maar blijven wel verantwoordelijk voor nationale en lokale uitvoering. Op basis van de wederzijdse afhankelijkheid op het gebied van controlling cyberspace kunnen vervolgens kennis en middelen gedeeld worden wat bijdraagt tot een Global aanpak en onderling vertrouwen versterkt. De recent gepresenteerde cybercrime strategie van Europol onderstreept deze netwerktheorie. Voorstel voor verder onderzoek In het literatuuronderzoek komt naar voren dat zowel de NATO (militaire insteek) als het Amerikaanse leger (als onderdeel van NATO) en Europol (politie / justitiële insteek) ieder hun eigen weg gaan, maar wel dezelfde doelen nastreven in het kader van grensoverschrijdende cybercrime preventie en private samenwerking. Het is interessant te onderzoeken wat hier de beweegredenen van zijn en hoe deze silo benadering zich vertaalt in termen van voor- en nadelen in relatie tot de hoger gelegen doelstelling om te komen tot één Europese cybercrime aanpak. Het Nationale Trendrapport 5 : Cybercrime en Digitale veiligheid 2010 en het WRR rapport 6 : Aan het buitenland gehecht, bieden hier vanuit een Nederlands perspectief een prima basis voor. 5 Voor een samenvatting van het Trendrapport wordt verwezen naar de bijlage (4.3) 6 Voor een samenvatting van het WRR rapport wordt verwezen naar de bijlage (4.4) 9

10 4 Bijlagen 4.1 Begrippenlijst AIVD De Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst is verantwoordelijk voor de binnenlandse veiligheid en voor het verzamelen van buitenlandse inlichtingen. APEC Asia-Pacific Economic Cooperation. Een samenwerkingsverband tussen 21 landen, inclusief Rusland en China. De besluitvorming gebeurt op basis van consensus. APEC heeft tot doel de economische groei, samenwerking en investeringen in de regio te stimuleren. ASEAN Association of Southeast Asian Nations. Een samenwerkingverband tussen 10 Zuidoost Aziatische landen. Gericht op het bevorderen van economische, culturele en politieke samenwerking. EU Europese Unie is een samenwerkingverband tussen 27 Europese landen op het gebied van politiek, economie en juridisch gebied. Europese commissie De Europese commissie behartigt het algemene belang van de EU. Ze heeft de hoofdtaken: 1) Het indienen van wetsvoorstellen bij het Europees Parlement en de Raad van Europa, 2) Uitvoeren en controle van beleid en 3) Woordvoerder namens de Europese Unie. Europol European Police Office is een samenwerkingsverband tussen 25 Europese politiediensten gericht op informatie uitwisseling. Eurojust Is een agentschap wat de gerechtelijke autoriteiten in de Europese Unie ondersteund in de strijdt tegen criminaliteit, cybercrime, fraude, etc. Eurojust heeft in ieder land één openbare aanklager, rechter of politieambtenaar wat het uitwisselen van grensoverschrijdende informatie, rechtshulp of uitlevering van personen eenvoudiger maakt. 10

11 G 8 Landen De groep van Acht is een internationaal forum van 8 vooraanstaande internationale landen (UK, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, USA, Canada en Rusland) welke jaarlijks bijeen komen om te praten over economische, financiële, politieke en veiligheidsproblemen. Hierbij worden ook gastlanden uitgenodigd. Inmiddels wordt al gesproken over de G 20. Govcert.nl Is het computer Emergency Response Team welke onder het ministerie van Binnenlandse Zaken valt en overheidsinstanties ondersteund bij de preventie en inzet van cybercrime. Interpol International Criminal Police Organisation. Interpol is een samenwerkingverband tussen politieorganisaties in ruim 187 landen met als doel om informatie uit te wisselen m.b.t gezochte personen, gestolen voorwerpen en overige opsporingsinformatie. Internet infrastructuur Ondanks het feit dat het Internet misbruikt kan worden om mogelijke systemen te ondermijnen, is de Internet infrastructuur uiterst robuust door het toepassen van internetprotocollen. Ook als er bepaalde knooppunten uitvallen, wordt informatie automatische omgeleid. De meeste landen maken gebruik van telecommunicatie systemen, draadloze netwerken, satellietverbindingen en radionetwerken welke gecombineerd de backbone van de digitale snelweg vormen. De betrouwbaarheid en de weerbaarheid van dit systeem is dus uiterst hoog (Lewis 2002, p 7). KLPD Een landelijk opererend politie korps welke zelfstandig, ondersteunende en coördinerende politiediensten levert. MIVD Militaire Inlichtingen en veiligheidsdienst onder verantwoordelijkheid van het ministerie van defensie. 11

12 NATO / NAVO De Noord-Atlantische Verdragsorganisatie is na de tweede Wereldoorlog opgericht en bestaat naast Amerika uit 27 Europese landen. Het hoofdkwartier is in Brussel gevestigd. Het is een militair verdrag wat de wederzijdse verdediging en samenwerking van de legers van de westerse landen coördineert. NCTb Nationaal Coördinator Terrorisme bestrijding, is belast met de coördinatie en bevordering van samenwerking tussen de ruim 20 organisaties welke zich in Nederland bezig houden met terrorisme bestrijding. Hier wordt binnenkort ook de verantwoordelijk voor de bestrijding van rampen en calamiteiten aan toegevoegd. OAS Organisatie van Amerikaanse Staten, een samenwerkingsverband tussen 35 onafhankelijke staten binnen zowel Noord als Zuid Amerika. Met als doel de democratie te bewaren, veiligheid te borgen en economische ontwikkeling te stimuleren. OECD / OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Een samenwerkingsverband tussen 33 welvarende landen welke het sociale en economische beleid bespreken, besturen en coördineren. OPTA Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, welke toeziet op de naleving van de wet en regelgeving op het gebied van telecommunicatie. Raad van Europa UN Een organisatie van 47 Europese landen met als doel de Europese eenheid te bevorderen met een focus op democratie, rechtsgelijkheid en de rechten van de mens, om op deze wijze de economie en sociale stadaard te verhogen. De Raad van Europa maakt geen deel uit van de Europese Unie als organisatie. Verenigde Naties, bestaande uit 192 naties, is een internationale organisatie welke als doel heeft om in gezamenlijkheid te werken aan: internationale wetgeving, internationale veiligheid, economische ontwikkeling, sociale vooruitgang en de bescherming van mensenrechten. Dit gericht op wereld vrede. 12

13 UNODC United Nations Office on Drugs and Crime is een samenvoeging van twee UN divisies, t.w.: United Nations International Drug Control Program (UNDCP) en de Crime Prevention and Criminal Justice (CICP) divisie. Het primaire doel is om overheden te ondersteunen middels onderzoek en het formuleren van protocollen ter preventie van criminaliteit, terrorisme en corruptie. 13

14 4.2 Summary chapter 7: Globalization and Crime: Controlling Cyberspace Within a short time, the Internet became the "platform" to share information. This either based on one person to the other or within virtual networks. This includes a broad spectrum of formal to very informal information. In extreme cases very personal characteristics are shared. This is done consciously or even without the consent of the persons concerned. The media almost reports daily about incidents in relation to the internet. For example: identity theft, cyber terrorism, cyber stalking, and pedophilia. On the positive side, the Internet is also a major influence on our daily lives and provides an easy access to information and knowledge. The explosive growth of the internet since the 90s (over 50 million users within 3 years) had a major impact on our social behavior as well. In contrasts the introduction of radio and TV needed respectively 37 and 15 years to reach the same numbers (Aas 2007, p 153). The negative effects of the Internet on vulnerable groups like children have made a great need for a broader government attention (Aas 2007, p 155). The other challenge of controlling the Cyberspace is the fact that it goes beyond the territorial boundaries of the local countries (Aas 2007, p 156). The ability to act in complete anonymity on the Internet opens the opportunity for Internet crime. The anonymity allows users to act in complete freedom and living their lives into two separate lives (cyber world versus reality). Examples of this are reflected in forums where people meet virtually, such as: dating sites, pornographic sites, neo-nazi sites, etc. Internet is also a "marketplace" where goods are advertised and sold. In extreme this may also involve child and women slavery (Aas 2007, p 157 to 158). As Internet is an integral part of our daily lives, think of and performing online shopping and electronic banking, it also provides a platform for criminals to commit a theft along the digital highway. The new technology makes it possible to cause large impacts with limited resources This is reflected in hacking (steal information or posting incriminating information, but unsolicited use other computers) or stealing money from financial institutions. The benefit to these criminals is that the technology allows using a automated and repeatable carried out of these actions (Aas 2007, p 159). In response, the usage of personal identification and verification tools like password, usernames and biomedical authentication is increasing (Aas 2007, p 157). The design of the Internet, being connected between various global networks makes the control very difficult. In addition, there is no clear legislation on how to deal with the Internet and vary per country. This makes it an ideal environment for criminal activity. What is banned in one country may be allowed 14

15 in another country. The first perception of the use of Internet was also the inability to control, steer or influence the development. Today the increased risks and impacts of the use of Internet also calls for a "Greater governmental intervention (Aas, 2007, p ). In response, the FBI scans millions of s per second on keywords in the hope to discover possible links and trends of criminal behaviors. In the European Union, Internet service providers required to store and Internet connections for over a period of two years (Aas 2007, p 164). The freedom offered on the Internet also creates a high degree of transparency and has much power and influence if things do not go as generally and socially accepted. For this reason countries like: China, Iran and Vietnam are regulating the content on internet. Human rights groups accuse search engines like Google, Microsoft and Yahoo of conspiracy with the governments involved. This by hindering the freedom of speech (Aas 2007, p 162). Another example of "freedom of speech" are those forums discussing in the open about write and wrong. Take for examples the "Name and Shame galleries" like Geenstijl.nl or other sites posting video links or photos of accused persons wanted people (Aas 2007, p 166). This brings cyber crime policing to a challenge as traditional policing is limited to the country borders. Cyber crime is however not restricted to borders and needs to be globally approached (Aas 2007, P 164). This is underlined with the global village way of thinking, were we do not want to be hindered by territorial boundaries. In the current society we move to a development were virtual networking becomes more and more intense as where the daily contacts with our neighbors become more and more distanced and anonymous (Aas 2007, p 165). 15

16 4.3 Summary: National Trend Report Cyber crime and Digital safety 2010 Due to the increase of Internet use, the dependency on this technology is increasing evenly. Over 90% of the Dutch households do have access to the Internet. The use of internet can be split up in three areas: 1. Private use like: online shopping, private banking, participation into social media groups, etc. 2. Professional use by companies, to increase productivity but also to offer on-line services like: PC maintenance, monitoring energy levels, car navigation, etc. 3. Vital infrastructure: the on-line control and management of transportation systems, power grid, portable water systems, etc. The following bodies within the Netherlands are working together to manage cyber risks: KLPD, NCTb, AIVD, MIVD, OPTA en Govcert.nl. Over time the skills and professionalism of the cyber criminals increased too. This by spreading encrypted viruses through proxy s and bonnets creating a kind of cloud computing. Using this technology makes it difficult tot track and trace the activities of these cyber criminals. The technology also allows them to operating remote and independent of time and place. In most cases a cyber criminal operated independently, but will develop their tools and coordinate their activities within virtual organized groups. Among others they make use of the following tools: Spreading viruses by: malware (infected software updates), pop-up menus, social media, s en misleading websites. Botnets, a collection of software robots that run independently and automated, with the aim to retrieve personal data or to create a denial of access for specific applications on servers. Spam mail with the main task to provoke a response from the receiver, which will be linked to hidden costs. Skimming, to retrieve pin pass and credit card details. (Govert 2010, p 24-27) The perception of both citizens and corporations is that they are adequately protected against cyber crime. 75 to 80% uses one or more forms of computer security i.e.: antivirus programs, firewalls, pop-up blockers and spy ware programs. The governmental focus is primarily on: Prevention and communication Setting extra requirements on the use of internet applications in relation to Public Private Partnerships 16

17 Strengthening of the Telecommunications Act for sending spam OPTA enforcement for spam sending regulations Stimulating international cyber crime fighting cooperation and Add cyber crime as a fifth dicipline to the military structure. This in addition to: land, sea, air and space. The thought is to development a national cyber strategy which will be built on three pillars: 1) government, 2) the business environment and 3) Internet users. To succeed, an integrated approach is needed. But also to enlarge the power and capabilities of the government to fight cyber crime. (Govert 2010, p 39-43). 17

18 4.4 Samenvatting: Aan het buitenland gehecht Nederland is voor zowel haar sociaal en economische succes in grote mate afhankelijk van de wereld om haar heen. Dit vergroot de noodzaak om het Nederland - buitenlandbeleid strategisch te benaderen. De huidige tijdsgeest wordt gekenmerkt door snel opeenvolgende technologische- en economische ontwikkelingen, waarbij de actoren veel waarde hechten aan hun eigen autonomie. In tegenstelling tot vroeger betreft het hier niet alleen de traditionele politieke actoren, maar gaat het tegenwoordig ook de stem van non-gouvernementele organisaties welke eveneens het algemeen publieke belangen behartigen. Door het vervagen van de grenzen, vervagen de begrippen als staat en buitenlandsbeleid eveneens. Het is aan Nederland om hier proactief op in te spelen. Kijkend naar deze ontwikkelingen is het buitenlandsbeleid geen activiteit meer van één departement en dient er meer gedacht te worden in termen van een Ministerie van Algemene en Europese zaken. De WRR adviseert in deze de ministerraad om een ambitie niveau te ontwikkelen waarbij Nederland weer het verschil gaat maken in het buitenland. Dit middels het creëren van een eigen strategie gericht op onderscheidend vermogen en gezag. In deze dient het buitenlandsbeleid te worden gebouwd op drie pijlers: 1. De behartiging van vitale belangen (essentieel voor het voortbestaan van Nederland). 2. De behartiging van enkele strategische niet vitale belangen, maar hier wel in het verlengde van liggen. 3. De focus op niches. (WRR 2010, p 9-13) Het WRR stelt dat het Nederlandse buitenlandbeleid zich kenmerkt door een veelvoud aan intenties, initiatieven en uitvoeringsactiviteiten. Echter de samenhang en focus ontbreken. De huidige strategie kan het best worden omschreven met het gevoerde buitenlandsbeleid ( ) van president Clinton: We have a foreign policy today in the shape of a doughnut lots of peripheral interests but nothing at the center (WRR 2010, p 47). Gezien de diversiteit en complexiteit van huidige en toekomstige issues dient Nederland zich te realiseren dat ze niet overal op moet willen inzetten. Nederland kan wereldwijde issues niet zelfstandig oplossen en heeft ook niet alle specifieke kennis in huis. De toegevoegde waarde zit niet in generalisme maar in specialisme (WRR 2010, p 48). Hierbij komt dan automatisch de vraag naar boven: Waarmee kan Nederland het verschil dan maken? Het antwoord richt zich op de ontwikkeling van niches. Een niche strategie biedt de mogelijkheid om: Een lange termijn koers te varen gericht op onderscheidend vermogen. Zeggenschap te houden over de eigen agenda. 18

Aan het buitenland gehecht

Aan het buitenland gehecht WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID Aan het buitenland gehecht over verankering en strategie van nederlands buitenlandbeleid AMSTERDAM UNIVERSITY PRESS Aan het buitenland gehecht De Wetenschappelijke

Nadere informatie

Filteren van kinderporno op internet Een verkenning van technieken en reguleringen in binnen- en buitenland

Filteren van kinderporno op internet Een verkenning van technieken en reguleringen in binnen- en buitenland Filteren van kinderporno op internet Een verkenning van technieken en reguleringen in binnen- en buitenland W.Ph. Stol H.W.K. Kaspersen J. Kerstens E.R. Leukfeldt A.R. Lodder 26 mei 2008 Deze studie is

Nadere informatie

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015 Year 1, No 1, april 2015 MAGAZINE Gouden driehoek helpt cybersecurity vooruit Digitale domein beperking én kans voor de nationale economie Cybersecurity hoort thuis in elke boardroom Meer internetveiligheid

Nadere informatie

vertrouwen in wetenschap

vertrouwen in wetenschap vertrouwen in wetenschap voetregel 1 2013 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) Sommige rechten zijn voorbehouden / Some rights reserved Voor deze uitgave zijn gebruiksrechten van toepassing

Nadere informatie

Kansen voor Big data WPA Vertrouwen

Kansen voor Big data WPA Vertrouwen TNO-rapport TNO 2014 R11049 Eindrapport Van Mourik Broekmanweg 6 2628 XE Delft Postbus 49 2600 AA Delft www.tno.nl T +31 88 866 30 00 F +31 88 866 30 10 Datum 16 juli 2014 Auteur(s) Tijs van den Broek,

Nadere informatie

Netiquette of Wetiquette

Netiquette of Wetiquette Netiquette of Wetiquette Zelfregulering of overheidsregulering van de elektronische snelweg in Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten Simone van der Hof Bert-Jaap Koops Robert

Nadere informatie

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012 Infrastructure for Spatial Information in Europe Member State Report: Nederland, 2012 Title Member state report, Nederland, 2012 Creator IenM / Geonovum Date 2 mei 2013 Subject Rapportage invoering INSPIRE

Nadere informatie

ICT-kwetsbaarheid en Nationale Veiligheid

ICT-kwetsbaarheid en Nationale Veiligheid ICT-kwetsbaarheid en Nationale Veiligheid Denktank Nationale Veiligheid ICT-kwetsbaarheid en Nationale Veiligheid Notitie N o 02 10 10 ISBN/EAN: 978-94-91040-17-7 Auteurs: Aksel Ethembabaoglu, Erik Frinking,

Nadere informatie

Open by design. Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna. saxion.nl/leefomgeving

Open by design. Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna. saxion.nl/leefomgeving Open by design Over openheid, informatietechnologie, slimme steden en (vooral) slimme burgers Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna saxion.nl/leefomgeving Open by design. Over openheid, informatietechnologie,

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2010

Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Een initiatief van Cover (niet afdrukken) inhoud Voorwoord 4 6 Management summary Suzanne Drion & Martijn Haks, interview 8 Loek Penders, interview 12 22 Belang van opleiding

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 Annual report 2006

Jaarverslag 2006 Annual report 2006 Jaarverslag 2006 Annual report 2006 Buiten gewoon! Inhoud Contents 4 Oranjewoud in één oogopslag Oranjewoud at a glance 5 Oranjewoud: buiten gewoon! Oranjewoud: Outstanding in every way! 6 Bericht van

Nadere informatie

Internet governance. Bart W. Schermer & Arno R. Lodder

Internet governance. Bart W. Schermer & Arno R. Lodder Internet governance Bart W. Schermer & Arno R. Lodder 1 Inleiding Het internet bestaat al meer dan veertig jaar, maar kon aanvankelijk alleen worden gebruikt door overheden en wetenschappers. In 1993 werd

Nadere informatie

Stedenestafette. Sterk en samen tegen armoede

Stedenestafette. Sterk en samen tegen armoede Verwey-Jonker Instituut Sterk en samen tegen armoede Marian van der Klein Sterk en samen tegen armoede Gemeenten en maatschappelijk middenveld in het Europese Jaar ter bestrijding van armoede en sociale

Nadere informatie

Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2008 Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Verklaring inzake Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 19 december 2008 Sociaal- Economische Raad Sociaal-Economische Raad De

Nadere informatie

E-Mental Health Trimbos-institut

E-Mental Health Trimbos-institut E-Mental Health High Tech, High Touch, High Trust Programmeringsstudie E-Mental Health in opdracht van het ministerie van VWS Trimbos-institute Heleen Riper Filip Smit Rianne van der Zanden Barbara Conijn

Nadere informatie

Innovatie Wetenschap Technologie

Innovatie Wetenschap Technologie IWT-Studies IWT-Observatorium Innovatie Wetenschap Technologie ICT-Monitor Vlaanderen: Eindrapport van een haalbaarheidsstudie 39 RENÉ WINTJES THEO DUNNEWIJK HUGO HOLLANDERS COLOFON IWT-Studies worden

Nadere informatie

Nationale veiligheid en crisisbeheersing

Nationale veiligheid en crisisbeheersing Magazine 13 e jaargang 2015 nr. 2 Nationale veiligheid en crisisbeheersing Thema: Cyber space Thema: Sendai Wereld Rampenconferentie Future Force Conference 2015 De flexibiliteit van GRIP pagina 3 pagina

Nadere informatie

Enschede, december 2009 Rob van Dijk. Afstudeerscriptie Master Communication Studies Universiteit Twente

Enschede, december 2009 Rob van Dijk. Afstudeerscriptie Master Communication Studies Universiteit Twente Enschede, december 2009 Rob van Dijk Afstudeerscriptie Master Communication Studies Universiteit Twente Afstudeercommissie: Dr. J.M. Gutteling, faculteit Gedragswetenschappen Prof. Dr. G.J. Hospers, faculteit

Nadere informatie

Meerjaren Speurwerkprogramma 2011-2014 Voortgangsrapportage 2014 ETP Strategy & Change

Meerjaren Speurwerkprogramma 2011-2014 Voortgangsrapportage 2014 ETP Strategy & Change Corporate Services Schoemakerstraat 97 2628 VK Delft Postbus 6014 2600 JA Delft TNO-rapport www.tno.nl T +31 88 866 20 00 F +31 88 866 06 30 Meerjaren Speurwerkprogramma 2011-2014 Voortgangsrapportage

Nadere informatie

JAARGANG s s THEMANUMMER Maatschappelijk verantwoord ondernemen +WALITEITSKRULLEN IS HET PERIODIEK VAN DE +WALITEITSKRING 4WENTE

JAARGANG s s THEMANUMMER Maatschappelijk verantwoord ondernemen +WALITEITSKRULLEN IS HET PERIODIEK VAN DE +WALITEITSKRING 4WENTE JAARGANG s s THEMANUMMER Maatschappelijk verantwoord ondernemen +WALITEITSKRULLEN IS HET PERIODIEK VAN DE +WALITEITSKRING 4WENTE WIJ BRENGEN HELDER UW IT OPLOSSING IN BEELD! Op het gebied van het ontwerpen,

Nadere informatie

3 Internationale ontwikkelingen

3 Internationale ontwikkelingen 3 Internationale ontwikkelingen 3.1 Inleiding Dit hoofdstuk bevat een overzicht van de belangrijkste internationale ontwikkelingen op het terrein van de aanpak van mensenhandel. Deze ontwikkelingen betreffen

Nadere informatie

Drugsbestrijding door de Koninklijke Marine

Drugsbestrijding door de Koninklijke Marine 102 Drugsbestrijding door de Koninklijke Marine P.J.J. van der Kruit en D.S. Blocq Hr. Ms. Bloys Van Treslong, het stationsschip van de Koninklijke Marine (KM) in de West, vaart op volle zee ter hoogte

Nadere informatie

verkenning informatieveiligheid buitenland

verkenning informatieveiligheid buitenland verkenning informatieveiligheid buitenland inhoudsopgave Voorwoord Achtergrond en doel van de verkenning 5 1 2 4 ontwikkelrichtingen 7 landen om mee te vergelijken 11 verkenning per land 1 inspiratie voor

Nadere informatie

Even stil staan, een hele vooruitgang! Een onderzoek naar partnerschappen tussen Oxfam Novib en private partijen.

Even stil staan, een hele vooruitgang! Een onderzoek naar partnerschappen tussen Oxfam Novib en private partijen. Een onderzoek naar partnerschappen tussen Oxfam Novib en private partijen. Riëtte Engelen (0459798) Volkerakstraat 7B 3522 RA Utrecht Tel.: 06 49 89 62 43 E-mail: RietteEngelen@gmail.com Universiteit Utrecht

Nadere informatie

Website hoofdstuk 5 ICT-projecten

Website hoofdstuk 5 ICT-projecten Website hoofdstuk 5 ICT-projecten Doelen Na bestudering van dit hoofdstuk kun je: aangegeven wat onder falen en slagen van ICT-projecten verstaan kan worden en veel voorkomende oorzaken hiervan noemen;

Nadere informatie

Wetenschapswinkel. Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht. Albert Aalvanger MSc. rapport 299

Wetenschapswinkel. Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht. Albert Aalvanger MSc. rapport 299 Wetenschapswinkel Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht Albert Aalvanger MSc. rapport 299 september 2013 Wetenschapswinkel Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht Albert Aalvanger MSc. rapport

Nadere informatie

ICT VOOR SMART CITIES

ICT VOOR SMART CITIES Academiejaar 2012 2013 UNIVERSITEIT ANTWERPEN FACULTEIT TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN ICT VOOR SMART CITIES Student: Noémie Renaerts Masterscriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van

Nadere informatie

GGZ Internationaal 2015-2017

GGZ Internationaal 2015-2017 GGZ Internationaal 2015-2017 De afgelopen 2,5 jaar heeft GGZ Nederland de Europese ggz verkend. Welke internationale spelers en netwerken zijn relevant voor het werk van leden en GGZ Nederland? Welke activiteiten

Nadere informatie

TI Pharma Mid-Term Review Eindrapport

TI Pharma Mid-Term Review Eindrapport TI Pharma Mid-Term Review Eindrapport Januari 2010 TI Pharma Mid-Term Review Eindrapport Januari 2010 1 TI Pharma Mid-Term Review Eindrapport 2 Inhoud/contents Inhoud/Contents Voorwoord/Preface 4 Mid-Term

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Free Press Unlimited

Jaarplan 2015. Free Press Unlimited Jaarplan 2015 Free Press Unlimited 2 2015 Jaarplan Management samenvatting 2015 wordt een belangrijk jaar voor Free Press Unlimited. De verwachting is dat het ministerie van Buitenlandse Zaken eind januari,

Nadere informatie