Incoterms Internationale handel en regelgeving. Tijdschrift Controlling Kluwer 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Incoterms 2010. Internationale handel en regelgeving. Tijdschrift Controlling Kluwer 2011"

Transcriptie

1 Internationale handel en regelgeving Incoterms 2010 Tijdschrift Controlling Kluwer 2011 Drs. Jean Gieskens AC CCM QT is verbonden als hoofddocent aan de VVCM opleidingen en als docent aan diverse hogescholen en universiteiten in Nederland en Vlaanderen De Incoterms zijn internationaal erkende regels voor de handel. In 1936 werden ze voor het eerst vastgesteld en gepubliceerd door de International Chamber of Commerce (ICC) te Parijs. Sindsdien worden de regels bij benadering om de 10 jaar geactualiseerd. De vorige set standaardregels dateerde uit 2000; de tijd was inmiddels dus rijp voor een nieuwe set. Per 1 januari 2011 werden de Incoterms 2010 dan ook van kracht verklaard. Binnen internationaal opererende organisaties is de controller verantwoordelijk voor de verankering van de Incoterms in de administratieve organisatie. Daarnaast is veelal de credit manager en in een enkel geval de salescontroller belast met de uitvoering van deze regels of het toezicht hierop. De veranderingen in de regelgeving vormt dan ook de directe aanleiding om in 2011 de toepassing van de Incoterms binnen de eigen organisatie van naderbij te beschouwen en eventuele veranderingen hierin te overwegen. In dit artikel zullen de nieuwe Incoterms worden uiteengezet. In een vervolgartikel zal nader worden ingegaan op de impact van de internationale handel en de daarbij behorende leverings- en betalingsvoorwaarden op de omvang en samenstelling van het netto werkkapitaal. De rol van de controller en creditmanager zal daarbij worden toegelicht. Incoterms Het begrip Incoterms is het acroniem voor International Commercial Terms en kan het best worden vertaald als internationale leveringsvoorwaarden of internationale leveringscondities. De Incoterms vormen een verzameling van internationale standaardregels omtrent de leveringsvoorwaarden bij internationale goederentransacties maar kunnen evenwel worden gebruikt voor de nationale handel. In deze standaard regelgeving worden de rechten en plichten van de koper en verkoper in een (inter)nationale koopovereenkomst geregeld. Tijdschrift Controlling Kluwer 2011 Incoterms 2010 Pagina 1 van 8

2 In de Incoterms worden drie aspecten van de internationale handelstransactie geregeld: de kostenverdeling (overgang van kosten), de risicoverdeling (overdracht van risico) en de taakverdeling (fysieke handelingen). Met betrekking tot het kostenverdelingsvraagstuk is met name de vraag van belang tot aan welk moment in het leveringstraject de verkoper de kosten draagt en vanaf welk moment de koper de kosten gaat dragen. Ook het tweede aspect, het vraagstuk omtrent de overdracht van risico van de verkoper op de koper, is per incoterm gelinkt aan een specifiek moment in het leveringstraject. Met risico wordt hier gedoeld op het risico van schade aan of verlies van de goederen. Dat het aloude adagium paying the costs to be the boss in het leveringstraject niet altijd opgaat blijkt wel uit het feit dat de overdracht van risico niet altijd synchroom loopt met de overgang van het kostendragerschap. De taakverdeling tenslotte verloopt eveneens langs het traject van de internationale goederenlevering en regelt wat de verantwoordelijkheden van de verkopende partij (exporteur) en inkopende partij (importeur) zijn. De Incoterms 2010 vervangen de Incoterms Dit wil echter niet zeggen dat handelspartijen in 2011 direct over dienen te stappen op de nieuwe set standaardregels. Uiteraard dienen internationale handelscontracten die in het verleden zijn opgesteld op basis van de Incoterms 2000 te worden nageleefd conform deze regels. Daarnaast staat het handelspartijen vrij om in nieuwe contracten te verwijzen naar de Incoterms 2000 of 1990 indien zij dit prefereren. Om verwarring te voorkomen dient in alle gevallen bij verwijzing naar de Incoterms het jaartal te worden genoemd! Omwille van de grote structuurwijziging die in de Incoterms 1990 plaats vond, verdient het geen aanbeveling om Incoterms van vóór 1990 te hanteren. Incoterms: onderverdelingen De Incoterms kunnen op een aantal manieren worden onderverdeeld, de drie meest bekende zijn de onderverdelingen naar: de wijze van vervoer, de aard van de goederen en het geheel van verplichtingen en verantwoordelijkheden (figuur 1). Tijdschrift Controlling Kluwer 2011 Incoterms 2010 Pagina 2 van 8

3 Incoterms 2010: structuur Maritiem / Non-Maritiem C / D / E / F - groep Soort goederen EXW : Ex Works NM E: Departure Alle soorten goederen FCA : Free CArrier NM F: Main Carriage Unpaid Multimodaal CIP : Carriage and Insurance Paid to NM C: Main Carriage Paid Hoofdzakelijk multimodaal CPT : Carriage Paid To NM C: Main Carriage Paid Hoofdzakelijk multimodaal DAP : Delivered At Place NM D: Arrival Multimodaal DAT : Delivered At Terminal NM D: Arrival Multimodaal DDP : Deliverd Duty Paid NM D: Arrival Multimodaal FAS : Free Alongside Ship M F: Main Carriage Unpaid Stukgoed FOB : Free On Board M F: Main Carriage Unpaid Stuk- en bulkgoed CIF : Cost Insurance and Freight M C: Main Carriage Paid Hoofdzakelijk stukgoed CFR : Cost and FReight M C: Main Carriage Paid Hoofdzakelijk stukgoed Figuur 1: structuur Incoterms 2010 Wijze van vervoer: De eerste onderverdeling geldt voor de wijze van vervoer. De vier basissoorten van vervoer waar de Incoterms betrekking op hebben zijn: wegvervoer, spoorvervoer, vervoer via luchtvaart en vervoer over zee en binnenwateren. Sinds 1990 prijken deze varianten dan ook steevast op allerhande publicaties van het ICC. Het onderscheid dat de ICC in de Incoterms maakt op basis van de genoemde wijzen van vervoer is naar maritiem (M) enerzijds en non-maritiem ofwel notexclusively-maritime (NM) anderzijds. De Incoterms die vallen onder groep M hebben betrekking op vervoer over binnenwateren en over zee van haven naar haven. De groep NM kan worden gebruikt voor elke vorm anders dan maritiem vervoer (wegvervoer, spoorvervoer, luchtvervoer) en combinaties van alle soorten van vervoer. Deze laatste vorm van vervoer, die gebruik maakt van minimaal twee vervoersmodaliteiten, wordt multimodaal vervoer genoemd en omvat het voor-, hoofd- en natransport. Multimodaal vervoer vindt plaats door middel van gestandaardiseerde transporteenheden (voornamelijk containers). Tijdschrift Controlling Kluwer 2011 Incoterms 2010 Pagina 3 van 8

4 Aard van de goederen: De onderscheiden goederensoorten zijn: stukgoed, bulk/partij goed en multimodaal goed. Stukgoederen omvatten alle goederen waarvan de hoeveelheid niet naar inhoudsmaat of gewicht wordt gemeten maar per stuk wordt opgegeven. Stukgoederen kunnen zowel soortgelijke als unieke goederen zijn. Het begrip stukgoederen stamt uit het vakgebied logistiek en dient niet te worden verward met het begrip voorraadregistratie per stuk uit het vakgebied administratieve organisatie. In het laatstgenoemde vakgebied wordt immers enkel gedoeld op goederen die individueel onderscheidbaar zijn op basis van uniciteit. Alhoewel er strikt genomen een verschil bestaat tussen bulkgoederen enerzijds en partijgoederen anderzijds wordt de omvang van beide soorten goederen gemeten aan de hand van een inhoud- en/of gewichtsmaat. De term multimodaal goed tenslotte is een vreemde eend in de bijt. Het woord multimodaal slaat immers niet terug op de soort goederen maar op de vervoersmodaliteit. Toch wordt deze term bij de aard van de goederen gebezigd om aan te geven dat de goederen zijn verpakt in een gestandaardiseerde transporteenheid (veelal container of wissellaadbak). Geheel van verplichtingen en verantwoordelijkheden De laatste onderverdeling heeft betrekking op het geheel van verplichtingen en verantwoordelijkheden tussen de verkoper en de koper. Deze onderverdeling vindt plaats naar vier groepen: - E-categorie: departure (vertrek): kosten en risico zijn voor de verkoper minimaal. Hij hoeft de goederen slechts beschikbaar te stellen op zijn eigen terrein. De E-categorie kent slechts één incoterm: EXW. - F-categorie: main carriage unpaid (vracht vrij): de verkoper betaalt en regelt het voortransport (FCA, FAS en FOB). - C: main carriage paid (vrachtprijs): de verkoper betaalt en regelt het voor- en hoofdtransport maar niet het natransport. Het risico blijft bij de koper (CPT, CIP, CFR en CIF). - D: arrival (aankomst): de verkoper regelt alle vervoersvormen, betaalt de kosten en loopt het risico tot de bestemmingsplaats van de goederen (DAT, DAP, DDP). Tijdschrift Controlling Kluwer 2011 Incoterms 2010 Pagina 4 van 8

5 11 incoterms Onderstaand volgt een bondige omschrijving van de 11 internationale leveringsvoorwaarden zoals die zijn opgenomen in de Incoterms Als volgorde van behandeling is gekozen voor het moment in het leveringstraject waarop de kostenovergang tussen verkoper (V) en koper (K) plaats vindt (figuur 2). Uit het schema blijkt dat de Incoterms op enkele plaatsen ruimte voor onderhandeling over de kosten tussen verkoper en koper open laten (V/K) of zelfs niet regelen. Hieruit blijkt dan ook het karakter van de Incoterms 2010: het zijn regels en geen wetten. Het schema is overigens indicatief; voor exacte informatie dient bij voorkeur het regelboekje (Incoterms 2010, ICC) te worden geraadpleegd. Incoterms 2010: overgang kosten Verpakking Laden bij vertrek Export douane formaliteit Handling-out (terminal fees) Lossen Handling-in Import douane (terminal fees) formaliteit Voortransport Hoofdtransport Natransport Verzekering EXW : Ex Works V K K K K K K K K K geen regel FCA : Free CArrier V V V/K V K K K K K K geen regel CPT : Carriage Paid To V V V V V V V/K K K K geen regel CIP : Carriage and Insurance Paid to V V V V V V V/K K K K V DAT : Delivered At Terminal V V V V V V V V K K geen regel DAP : Delivered At Place V V V V V V V/K V V K geen regel DDP : Deliverd Duty Paid V V V V V V V/K V V V geen regel FAS : Free Alongside Ship V V V V V/K K K K K K geen regel FOB : Free On Board V V V V V K K K K K geen regel CFR : Cost and FReight V V V V V V K V/K K K geen regel CIF : Cost Insurance and Freight V V V V V V K V/K K K V Figuur 2: overgang kosten Incoterms 2010 EXW: Ex Works - Af fabriek (overeengekomen laadplaats) De verkoper heeft aan zijn leveringsplicht voldaan zodra de goederen, exportwaardig verpakt en voorzien van merken en nummers, verzendklaar staan op de overeengekomen plaats (veelal locatie van verkopende partij) en de verkoper de koper daarvan op de hoogte heeft gesteld (kennisgeving). Als er sprake is van het laden van de goederen op de vervoerseenheid van de koper, vindt de overgang van kosten en de overdracht van risico daaraan voorafgaand plaats. EXW is een leveringsconditie die zeer goed kan worden gebruikt voor binnenlandse verkopen. FCA: Free Carrier Vrachtvrij tot eerste vervoerder (overeengekomen laadplaats) Overgang van kosten en overdracht van risico vinden plaats nadat de goederen zijn overgedragen aan de eerste vervoerder. In het geval van een FCL (Full Container Load; volle containerlading) is dat na het beladen van de container op het terrein van de verkoper. In het geval van een LCL (Less than Container Load; geen volle containerlading) is dat voor het laden van de goederen in de daartoe bestemde vervoerseenheid in de door de koper aangewezen groepageloods. De verkoper heeft aan zijn leveringsplicht voldaan op het moment dat hij de goederen onder de hoede heeft gesteld van de door de koper aangewezen eerste vervoerder. Tijdschrift Controlling Kluwer 2011 Incoterms 2010 Pagina 5 van 8

6 CIP: Carriage and Insurance Paid to - Vrachtvrij inclusief verzekering tot (overeengekomen plaats van bestemming) De overgang van kosten vindt plaats nadat de goederen zijn afgeleverd op de overeengekomen plaats van bestemming. Overdracht van risico vindt plaats nadat de verkoper de goederen onder de hoede heeft gesteld van de door hemzelf aangewezen vervoerder. De verkoper heeft aan zijn leveringsplicht voldaan zodra hij de goederen onder de berusting heeft gesteld van de (eerste) vervoerder die hij zelf heeft aangewezen. Dit betekent voor een FCL meestal het moment dat de goederen zijn geladen in het uitgaande vervoermiddel op het terrein van de verkoper. Voor een LCL is dat meestal het moment dat de verkoper de goederen heeft afgeleverd in de daartoe bestemde groepageloods. CPT: Carriage Paid To - Vrachtvrij tot (overeengekomen plaats van bestemming) De overgang van kosten vindt plaats op het moment dat de goederen zijn afgeleverd op de overeengekomen plaats van bestemming. De overdracht van risico vindt al plaats op het moment dat de goederen ten vervoer zijn aangeboden aan en onder de hoede gesteld van de (eerste) vervoerder. Dit betekent voor een FCL meestal het moment dat de goederen zijn geladen in het uitgaande vervoermiddel op het terrein van de verkoper. Voor een LCL is dat meestal het moment dat de verkoper de goederen heeft afgeleverd in de daartoe bestemde groupageloods van de door de verkoper zelf aangewezen vervoerder. DAP: Delivered at Place - Franco (overeengekomen plaats van bestemming) De overgang van kosten en de overdracht van het risico vinden plaats nadat de goederen, niet ingeklaard en niet gelost, ter beschikking zijn gesteld aan de koper op de overeengekomen plaats van bestemming. Die plaats kan ook het niet geloste schip zijn. De verkoper heeft aan zijn leveringsplicht voldaan op het moment dat de goederen, niet gelost en niet ingeklaard, ter beschikking staan op de overeengekomen plaats van bestemming. DAP vervangt de Incoterms 2000 condities DAF, DES en DDU. DAT: Delivered at Terminal Franco terminal (overeengekomen terminal van bestemming) De overgang van kosten en de overdracht van het risico vinden plaats nadat de goederen, gelost uit het aankomende vervoermiddel maar niet ingeklaard, ter beschikking zijn gesteld aan de koper op een overeengekomen terminal van bestemming. De verkoper heeft dan aan zijn leveringsplicht voldaan. Met het begrip terminal wordt hier gedoeld op een daartoe ingericht plaats zoals een haven-, container-, weg-, spoor- of luchtvaartterminal. DAT vervangt de Incoterms 2000 conditie DEQ. Tijdschrift Controlling Kluwer 2011 Incoterms 2010 Pagina 6 van 8

7 DDP: Delivered Duty Paid - Franco inclusief rechten (overeengekomen plaats van bestemming) De overgang van kosten en de overdracht van het risico vinden plaats nadat de ongeloste goederen, waarvan de inklaringsrechten en invoerbelastingen wel reeds zijn betaald, ter beschikking zijn gesteld van de koper op de overeengekomen plaats van bestemming. Dit is tevens het moment waarop de verkoper aan zijn leveringsplicht heeft voldaan. FAS: Free Alongside Ship - Vrij Langzij Schip (overeengekomen verschepingshaven) De overgang van kosten en de overdracht van risico vinden plaats op het moment dat de goederen langszij het door de koper aangewezen schip zijn aangeleverd in de overeengekomen verschepingshaven, dus vóór het laden. De verkoper heeft op dat moment aan zijn leveringsplicht voldaan. Langszij wil zeggen aan de waterkant, bijvoorbeeld met een binnenvaartschip, of langszij op de lade van de verschepingshaven per vrachtwagen. FOB: Free on Board - Vrij aan boord (overeengekomen verschepingshaven) De overgang van kosten vindt plaats na plaatsing van de goederen aan boord van het schip in de verschepingshaven ofwel nadat de goederen zijn ingeladen. De overdracht van risico vindt eveneens op dat moment plaats. De verkoper heeft aan zijn leveringsplicht voldaan als de goederen aan boord zijn geplaatst (stukgoed) of geladen (bulkgoed) van het door de koper aangewezen en met name genoemd schip in de overeengekomen verschepingshaven. De samenval van kostenovergang en risico-overdracht is nieuw in de FOB Incoterm Ook de scheepsreling fictie, in de voorgaande edities van de FOB Incoterm de symbolische grens tussen verkoper en koper, is afgeschaft. Dit geldt eveneens voor de volgende twee condities van de Incoterms 2010: CFR en CIF. CFR: Cost and Freight - Kosten en vracht (overeengekomen bestemmingshaven) De overgang van kosten vindt plaats na plaatsing van goederen aan boord van het schip in de overeengekomen verschepingshaven ofwel nadat de goederen zijn ingeladen. De overdracht van risico vindt eveneens op dat moment plaats. De verkoper heeft aan zijn leveringsplicht voldaan als de goederen zijn geplaatst/geladen aan boord van het door de verkoper zelf aangewezen en met name genoemde schip in de verschepingshaven. CIF: Cost, Insurance and Freight - Kosten, verzekering en vracht (overeengekomen bestemmingshaven) De overgang van kosten vindt plaats na plaatsing van de goederen aan boord van het schip in de overeengekomen verschepingshaven ofwel nadat de goederen zijn ingeladen. De overdracht van risico vindt eveneens op dat moment plaats. De verkoper heeft aan zijn Tijdschrift Controlling Kluwer 2011 Incoterms 2010 Pagina 7 van 8

8 leveringsplicht voldaan als de goederen aan boord zijn geplaatst of geladen van het door de koper aangewezen en met name genoemd schip in de overeengekomen verschepingshaven. Tot slot wat regelen de Incoterms niet? De Incoterms regelen ook een groot aantal zaken niet. Een van de belangrijkste zaken die de Incoterms niet regelen is de eigendomsoverdracht. Dit terwijl hier veel contractspartijen wel vanuit gaan. Daarnaast wordt bijvoorbeeld de prijs en de wijze van betaling, de gevolgen van contractbreuk en de garantie niet geregeld via de gekozen Incoterms. Deze bepalingen worden normaliter opgenomen in de koopovereenkomst of geregeld door het recht dat van toepassing is. De Incoterms zijn slechts een onderdeel van de koopovereenkomst, ze vervangen de koopovereenkomst niet! Meer lezen:» Incoterms 2010, ICC rules for the use of domestic and international trade terms, ICC 2010» Incoterminologie 2010, Handboek voor het gebruik van de Incoterms, Piet Roos, NT Publishers 2011» Website ICC: Tijdschrift Controlling Kluwer 2011 Incoterms 2010 Pagina 8 van 8

Met ingang van 1 januari 2011 kunnen koper en verkoper kiezen uit de volgende 11 Incoterms : Voor elke vorm van transport: multimodaal transport

Met ingang van 1 januari 2011 kunnen koper en verkoper kiezen uit de volgende 11 Incoterms : Voor elke vorm van transport: multimodaal transport Voor bestellingen via de DORMOT webwinkel hanteren wij binnen Nederland standaard EXW. Neem contact op met onze salesengineers over de mogelijkheden van nationale en internationale bezorging en de daarmee

Nadere informatie

Acquisitie en verkoop activiteiten

Acquisitie en verkoop activiteiten Acquisitie en verkoop activiteiten Na bestudering van de stof kan je antwoord geven en/of omschrijven wat de onderstaande termen betekenen. Als bron kan je je stencil, aantekeningen maar uiteraard ook

Nadere informatie

Van Duuren Districenters B.V. INCOTERMS 2010. Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden.

Van Duuren Districenters B.V. INCOTERMS 2010. Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. Van Duuren Districenters B.V. INCOTERMS 2010 Stuartweg 8a 4131 NJ Vianen The Netherlands T +31 (0)347-357 000 E info @ vanduuren.nl INCOTERMS 2010 Incoterms zijn internationaal geldende leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

Inhoudstafel. Woord vooraf 11

Inhoudstafel. Woord vooraf 11 Woord vooraf 11 Hoofdstuk 1. Inleiding 13 1.1. De levering als meest kenmerkende prestatie van de koopovereenkomst 13 1.2. Levering wordt logistiek 16 1.3. Leveringsvoorwaarden 19 1.4. Nood aan eenvormige

Nadere informatie

De risico s en kosten in verband met de levering van uw producten verdelen: de Incoterms

De risico s en kosten in verband met de levering van uw producten verdelen: de Incoterms De risico s en kosten in verband met de levering van uw producten verdelen: de Om handelsverrichtingen buiten de landsgrenzen tot een goed einde te brengen, moet elke onderneming weten welke verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Handleiding: Product configurator

Handleiding: Product configurator Handleiding: Product configurator Editie April 2012 Copyright Renson 2011 N.V. RENSON Ventilation S.A N.V. RENSON Sunprotection-Screens S.A N.V. RENSON Sunprotection-Projects S.A N.V. ARGENT ALU S.A www.renson-ereps.com

Nadere informatie

Leveringscondities en vervoer: een gesplitste eenheid

Leveringscondities en vervoer: een gesplitste eenheid Leveringscondities en vervoer: een gesplitste eenheid C4010 1 Leveringscondities en vervoer: een gesplitste eenheid Mr. D. M. Andela 1. Inleiding C4010 3 2. Levering en leveringscondities C4010 3 2.1.

Nadere informatie

INCOTERMS 2010 REGELS Betekenis, historiek, ontwikkeling en draagwijdte

INCOTERMS 2010 REGELS Betekenis, historiek, ontwikkeling en draagwijdte INCOTERMS 2010 REGELS Betekenis, historiek, ontwikkeling en draagwijdte Prof. Dr. Ralph DE WIT Vrije Universiteit Brussel (VUB) Universiteit Antwerpen (UA) Advocaat te Antwerpen (Van Doosselaere Advocaten)

Nadere informatie

Nieuwe Incoterms Juridische en btw-implicaties

Nieuwe Incoterms Juridische en btw-implicaties Nieuwe Incoterms Juridische en btw-implicaties Agenda Wat is nieuw in Incoterms 2010? Wat regelen de Incoterms? De Incoterms Hoe de juiste Incoterm kiezen? Wat regelen de Incoterms niet? Wat bij afwijking

Nadere informatie

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding LOGISTIEK: INCOTERMS 2010

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding LOGISTIEK: INCOTERMS 2010 Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding LOGISTIEK: INCOTERMS 2010 Deze cursus is eigendom van VDAB Competentiecentra PSnr: 40600 Wettelijk depot nummer: D2012/5535/030 datum: 01/03/2012

Nadere informatie

Trends & Ontwikkelingen

Trends & Ontwikkelingen Trade & Guarantees Trade Finance seminar 17 februari 2012 Head Trade Sales Pieter Bezemer Trends & Ontwikkelingen 2 Financiële crisis 3 Lichtpuntjes 4 Trends en ontwikkelingen Politieke instabiliteit Middle

Nadere informatie

Handleiding: Informatie

Handleiding: Informatie Handleiding: Informatie Editie Juli 2012 Copyright Renson 2011 N.V. RENSON Ventilation S.A N.V. RENSON Sunprotection-Screens S.A N.V. RENSON Sunprotection-Projects S.A N.V. ARGENT ALU S.A www.renson-ereps.com

Nadere informatie

Voorwaarden Goederentransportverzekering September

Voorwaarden Goederentransportverzekering September Voorwaarden Goederentransportverzekering TTR15 Klik op het hoofdstuk om er direct naar toe te gaan! Inhoud startpagina Dit document is een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. U leest wat er wel en niet

Nadere informatie

PC Advocaten Nieuwsbrief DE INCOTERMS. Contact. ZZSituering

PC Advocaten Nieuwsbrief DE INCOTERMS. Contact. ZZSituering ZZSituering PC Advocaten Nieuwsbrief DE INCOTERMS Belgische bedrijven die zich op de internationale markt wagen of die deze stap overwegen, dienen op hun hoede te zijn voor de juridische gevaren die dit

Nadere informatie

Samenvatting Offertes en Orders

Samenvatting Offertes en Orders Samenvatting Offertes en Orders Verkoopbinnendienst: De verkoopbinnendienst vormt de schakel tussen de productvraag van de klanten en het productaanbod van een bedrijf. De verkoopbinnendienst is het aanspreekpunt

Nadere informatie

Algemene verkoopsvoorwaarden Gala Handelsonderneming V.O.F.

Algemene verkoopsvoorwaarden Gala Handelsonderneming V.O.F. Algemene verkoopsvoorwaarden Gala Handelsonderneming V.O.F. (Nederlandstalige versie.doc) 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene verkoopsvoorwaarden (hierna 'Voorwaarden') zijn van toepassing op alle offertes,

Nadere informatie

Alternatieve jurisdictie op grond van de EEX-Verordening en in verhouding tot de Incoterms Het belang van arrest Electrosteel

Alternatieve jurisdictie op grond van de EEX-Verordening en in verhouding tot de Incoterms Het belang van arrest Electrosteel Alternatieve jurisdictie op grond van de EEX-Verordening en in verhouding tot de Incoterms Het belang van arrest Electrosteel Naam Jette In der Maur Studentnummer 6060501 Scriptiebegeleider mr. dr. C.G.

Nadere informatie

DEEL 1 Achtergronden. DEEL 2 De incoterms in detail. Het ontstaan van de incoterms. Hoofdstuk 1. Hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4.

DEEL 1 Achtergronden. DEEL 2 De incoterms in detail. Het ontstaan van de incoterms. Hoofdstuk 1. Hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4. Voorwoord 3 Inhoudsopgave 4 DEEL 1 Achtergronden handboek incoterminologie 2010 INHOUDSOPGAVE Een uitgave van NT Publishers B.V. Postbus 200, 3000 AE Rotterdam, Nederland A company of DVV Media Group Managing

Nadere informatie

HOE INCO 2010 TERMS UW KREDIET-EN BETALINGVOORWAARDEN

HOE INCO 2010 TERMS UW KREDIET-EN BETALINGVOORWAARDEN HOE INCO 2010 TERMS UW KREDIET-EN BETALINGVOORWAARDEN BEÏNVLOEDEN EEN PRAKTISCHE BENADERING 1 INCOTERMS EN HUN BELANG BIJ AANSPRAKELIJKHEID EN TOTALE KOST DENKEN Een offerte uit de praktijk : We can offer

Nadere informatie

- De herexamenvragen mag u houden! -

- De herexamenvragen mag u houden! - Datum : donderdag 30 juni 2011 Opleiding : CCM16 Herexamen : Module 3 IB&CM Tijd : 3 klokuren Herexamen: Dit herexamen bestaat uit 5 opgaven, verdeeld over 8 pagina s. Controleer dit! De vragen van dit

Nadere informatie

CASUS INCOTERMS Containerschip MOL. Casus Een drietal artikelen over het scheuren van Containerschip MOL Comfort via NT Transport:

CASUS INCOTERMS Containerschip MOL. Casus Een drietal artikelen over het scheuren van Containerschip MOL Comfort via NT Transport: CASUS INCOTERMS Containerschip MOL Casus Een drietal artikelen over het scheuren van Containerschip MOL Comfort via NT Transport: Containerschip MOL Comfort scheurt midden op zee 18 Het containerschip

Nadere informatie

Transportveiligheid belicht vanuit de vervoerder en de geadresseerde

Transportveiligheid belicht vanuit de vervoerder en de geadresseerde Transportveiligheid belicht vanuit de vervoerder en de geadresseerde Wim van Dongen Voorzitter van de Vereniging voor Veiligheidsadviseurs Vervoer Gevaarlijke Stoffen Wat zijn de levercondities (Incoterms

Nadere informatie

Verzekering van de transportrisico's

Verzekering van de transportrisico's Verzekering van de transportrisico's Bij het transporteren van zendingen via weg-, spoor-, lucht- en maritiem vervoer zijn de goederen blootgesteld aan enkele gevaren. Waaronder diefstal, bederf, verkeersongevallen,

Nadere informatie

Eigen gebrek, van buiten komend onheil, onzeker voorval en verzekerbaar belang 1.

Eigen gebrek, van buiten komend onheil, onzeker voorval en verzekerbaar belang 1. Eigen gebrek, van buiten komend onheil, onzeker voorval en verzekerbaar belang 1. Heikele thema s of simpelweg onbegrip? Door mr. M.A.R.C. Padberg Inleiding In de jurisprudentie vormen de onderwerpen eigen

Nadere informatie

Papierloze Logistiek. Hogeschool van Amsterdam. Egbert Guis

Papierloze Logistiek. Hogeschool van Amsterdam. Egbert Guis Papierloze Logistiek Hogeschool van Amsterdam Egbert Guis Even voorstellen ir G.W. (Egbert) Guis 1986-1990: Technische Bedrijfskunde Universiteit Twente 1990-1997: PTT Post Transport 1997-2001: Synergie

Nadere informatie

- Antwoordenset - Datum: donderdag 30 juni 2011 Opleiding: CCM16 Herexamen: Module 3 IB&CM Tijd: 3 klokuren

- Antwoordenset - Datum: donderdag 30 juni 2011 Opleiding: CCM16 Herexamen: Module 3 IB&CM Tijd: 3 klokuren Datum: donderdag 30 juni 2011 Opleiding: CCM16 Herexamen: Module 3 IB&CM Tijd: 3 klokuren Herexamen: Dit herexamen bestaat uit 5 opgaven, verdeeld over 8 pagina s. Controleer dit! De vragen van dit herexamen

Nadere informatie

Offerteaanvraag insbou IIb. Functionele Attributenlijst Release datum: Formaat Status Repetitie

Offerteaanvraag insbou IIb. Functionele Attributenlijst Release datum: Formaat Status Repetitie Offerteaanvraag Offerteaanvraagnummer Request for quotation Request for quotation number Nummer ter identificatie van het bericht. Het offerteaanvraagnummer is een uniek nummer. Er mag géén hergebruik

Nadere informatie

Goederentransportverzekering

Goederentransportverzekering Goederentransportverzekering VOORWAARDEN NEDERLANDSE BEURS-GOEDERENPOLIS 2006 Art. 1. Onzeker voorval Deze overeenkomst beantwoordt aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925 Burgerlijk

Nadere informatie

PROBLEEMLOOS INTERNATIONAAL VERZENDEN. 10 ultieme webshop tips om succesvol wereldwijd te verzenden

PROBLEEMLOOS INTERNATIONAAL VERZENDEN. 10 ultieme webshop tips om succesvol wereldwijd te verzenden PROBLEEMLOOS INTERNATIONAAL VERZENDEN 10 ultieme webshop tips om succesvol wereldwijd te verzenden SUCCESVOL INTERNATIONAAL VERZENDEN Probleemloos de grens over Wanneer je internationaal gaat verzenden,

Nadere informatie

SVA-congres 27 maart 2014. Transportverzekeringen door Mr R. de Haan

SVA-congres 27 maart 2014. Transportverzekeringen door Mr R. de Haan 3 SVA-congres 27 maart 2014 Transportverzekeringen door Mr R. de Haan Onderwerpen Geschiedenis Wie moet wat verzekeren? Betrokken partijen Verzekerde reis Verzekerd belang Verzekering en Inco Terms Opzet

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden (leeswijzer) INHOUDSOPGAVE

Algemene Inkoopvoorwaarden (leeswijzer) INHOUDSOPGAVE Algemene Inkoopvoorwaarden (leeswijzer) INHOUDSOPGAVE INLEIDING 2 1. DOEL 3 2. REIKWIJDTE 3 3. DEFINITIE 3 4. GELDIGHEID 3 5. TOEPASSELIJKHEID 3 6. WIJZE VAN GEBRUIK 4 7. INHOUD VAN DE TE SLUITEN OVEREENKOMST

Nadere informatie

Interpolis ZekerInBedrijf

Interpolis ZekerInBedrijf Interpolis ZekerInBedrijf Verzekeringsvoorwaarden (GTS-BV-02-151) Goederentransport - Evenementen en diefstal Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoudsopgave pagina Verzekerd 2 1 Welke zaken zijn

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Overwegende, dat het wenselijk is om voor alle, door haar in het kader van haar onderneming gesloten overeenkomsten van verkoop, commissie en aanverwante overeenkomsten algemene voorwaarden

Nadere informatie

1 Het transport. 1.1 Het transport

1 Het transport. 1.1 Het transport 1 Het transport 1.1 Het transport Het transport vertrekt bij Kautex gevestigd in Tessenderlo en heeft bestemming Volvo Car Corporation te Göteborg dat op enkele kilometers van de haven is gevestigd. 1.1.1

Nadere informatie

OEFENING DOUANEWAARDE Berekenen

OEFENING DOUANEWAARDE Berekenen OEFENING DOUANEWAARDE Berekenen Casus: Nepkaas uit New York Op de internationale luchthaven Schiphol landt een KLM-vliegtuig. Het is opgestegen vanaf de luchthaven JFK New York in de USA. Het vliegtuig

Nadere informatie

INHOUD. Woord vooraf... v HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 1

INHOUD. Woord vooraf... v HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 1 INHOUD Woord vooraf................................................................ v HOOFDSTUK 1. INLEIDING................................................................ 1 1. Douanebeleid...........................................................

Nadere informatie

NOTICE: CONFIDENTIAL, UNPUBLISHED PROPERTY OF SCHENKER USE AND DISTRIBUTION LIMITED SOLELY TO AUTHORIZED PERSONNEL.

NOTICE: CONFIDENTIAL, UNPUBLISHED PROPERTY OF SCHENKER USE AND DISTRIBUTION LIMITED SOLELY TO AUTHORIZED PERSONNEL. NOTICE: CONFIDENTIAL, UNPUBLISHED PROPERTY OF SCHENKER USE AND DISTRIBUTION LIMITED SOLELY TO AUTHORIZED PERSONNEL. The use, disclosure, reproduction, modification, transfer or transmittal of this work

Nadere informatie

Bronnenlijst Monitor Logistiek & Goederenvervoer

Bronnenlijst Monitor Logistiek & Goederenvervoer Bronnenlijst Monitor Logistiek & Goederenvervoer Bron Naam figuur / tabel publicatie Indicator Publicatiejaar (jaar van toegang) Link (indien mogelijk) A.1 CBS Vervoerd gewicht door beroeps- en eigen vervoer

Nadere informatie

Het gewicht kan op twee manieren worden vastgesteld: I. Iedere container wereldwijd wegen op een gecertificeerde en gekalibreerde weegbrug.

Het gewicht kan op twee manieren worden vastgesteld: I. Iedere container wereldwijd wegen op een gecertificeerde en gekalibreerde weegbrug. DOSSIER: Verifiëren containergewichten (SOLAS amendement) Het SOLAS Amendement De verplichting van een verlader om het juiste gewicht bij de rederij op te geven, heeft altijd bestaan. Het amendement verscherpt

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN BIOCORE B.V. EN HAAR RECHTVERKRIJGENDEN

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN BIOCORE B.V. EN HAAR RECHTVERKRIJGENDEN ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN BIOCORE B.V. EN HAAR RECHTVERKRIJGENDEN gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Gooi-Eem en Flevoland onder nummer 39042954 1. TOEPASSELIJKHEID 1.1 Deze Algemene

Nadere informatie

Stroomlijn uw logistieke activiteiten en verleg grenzen. Leidraad bij internationaal ondernemen

Stroomlijn uw logistieke activiteiten en verleg grenzen. Leidraad bij internationaal ondernemen Stroomlijn uw logistieke activiteiten en verleg grenzen Leidraad bij internationaal ondernemen Stroomlijn uw logistieke activiteiten en verleg grenzen is een uitgave van Flanders Investment & Trade Gaucheretstraat

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN THEGRA TRACOMEX B.V., EN HAAR RECHTVERKRIJGENDEN

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN THEGRA TRACOMEX B.V., EN HAAR RECHTVERKRIJGENDEN ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN THEGRA TRACOMEX B.V., EN HAAR RECHTVERKRIJGENDEN gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 20058791 1. TOEPASSELIJKHEID 1.1 Deze Algemene Verkoop-

Nadere informatie

SOLAS wegen van containers. Masterclass Deltalinqs 13 oktober 2015

SOLAS wegen van containers. Masterclass Deltalinqs 13 oktober 2015 SOLAS wegen van containers Masterclass Deltalinqs 13 oktober 2015 Ports & Terminals Team AKD Jos van der Meché Stefanie Roose Erik Dans Transport & Energy Transport & Energy Overheid en Onderneming 2 Agenda

Nadere informatie

Sport Solutions Event Solutions Sales Werven van nieuwe internationale klanten en omgaan met internationale betalingen

Sport Solutions Event Solutions Sales Werven van nieuwe internationale klanten en omgaan met internationale betalingen Sport Solutions Event Solutions Sales Werven van nieuwe internationale klanten en omgaan met internationale betalingen Ludo Ost Sales & Marketing Manager Veldeman Structure Solutions Sport Solutions Event

Nadere informatie

Vóór aanvang van het examen dient u zich te legitimeren aan de hand van een geldig legitimatiebewijs indien de surveillant hier naar vraagt.

Vóór aanvang van het examen dient u zich te legitimeren aan de hand van een geldig legitimatiebewijs indien de surveillant hier naar vraagt. DATUM : zaterdag 15 november 2014 OPLEIDING : CCM19 EXAMEN : Mod4 IB&CM International Business & Credit Management DOCENT : Drs. J.H. Gieskens AC CCM QT TIJD : 10:00 13:00 uur Vóór aanvang van het examen

Nadere informatie

CASUS DEEL 2 Supersauna (20 vragen)

CASUS DEEL 2 Supersauna (20 vragen) CASUS DEEL 2 Supersauna (20 vragen) Casus Supersauna is een handelsonderneming voor sauna s en toebehoren van sauna s. Supersauna heeft in Indonesië 50 handgemaakte hardhouten sauna s gekocht. Deze worden

Nadere informatie

Deutsche Bank. Leveringscondities <--> Betalingscondities

Deutsche Bank. Leveringscondities <--> Betalingscondities Betalingsmethoden: Valutarisico s Betalingsmethoden: Valutarisico s Leveringscondities Betalingscondities Agenda 1 Incoterms: Leveringscondities 3 2 Betalingscondities 13 3 Casus 18 4 Vragen 21 1

Nadere informatie

De verzekeringsaspecten van de INCOTERMS 2010

De verzekeringsaspecten van de INCOTERMS 2010 Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2011-12 De verzekeringsaspecten van de INCOTERMS 2010 Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door Korber Maxime (studentennr.

Nadere informatie

Zeecontainervervoervoorwaarden

Zeecontainervervoervoorwaarden Zeecontainervervoervoorwaarden Opgesteld ten behoeve van de Alliantie van Zeecontainervervoerders en de Vereniging van Zeecontainervervoerders (VZV) en mede namens Transport en Logistiek Nederland gedeponeerd

Nadere informatie

Importrestricties Rusland (versie 1.0)

Importrestricties Rusland (versie 1.0) Hervatting van douaneplichtige zendingen voor klanten van DHL naar Moskou, Rusland Service is alleen beschikbaar voor commerciële importeurs in Rusland Verscherpte controlemaatregelen die door de douaneautoriteiten

Nadere informatie

Introductie. Havens als belangrijk knooppunt

Introductie. Havens als belangrijk knooppunt Les 3. Havens Introductie De onderdelen voor de pennen van Pennenland bv komen uit de Verenigde Staten. De bedrijven die deze onderdelen aan Pennenland verkopen (leveranciers) verschepen hun onderdelen

Nadere informatie

UW DHL ZENDINGEN SNEL DOOR DE DOUANE

UW DHL ZENDINGEN SNEL DOOR DE DOUANE UW DHL ZENDINGEN SNEL DOOR DE DOUANE Douaneservices 3 inhoud Introductie 4 Voor elke zending een passende service 4 Douaneplicht waarom en wanneer 5 Douanegebieden binnen de Europese Unie 6 Invoeraangifte

Nadere informatie

DE KUNST VAN SUCCESVOL IMPORTEREN. DHL Express

DE KUNST VAN SUCCESVOL IMPORTEREN. DHL Express DE KUNST VAN SUCCESVOL IMPORTEREN DHL Express Sprekers Corné de Graauw Customs Affairs Manager - DHL Express Michael van Wijngaarden Manager Products - DHL Express 2 Vragen stellen tijdens het webinar

Nadere informatie

Watertransport Wegtransport Op- en Overslag VACL

Watertransport Wegtransport Op- en Overslag VACL Full Service Container Logistics Watertransport Wegtransport Op- en Overslag VACL 4-10-2013 Corporate presentatie 2 4-10-2013 Corporate presentatie 3 Watertransport Wegtransport Op- en Overslag VACL MCS.

Nadere informatie

Transportadministratie 3 TRANSPORTADMINISTRATIE 3 (CLO09.3/CREBO:50198)

Transportadministratie 3 TRANSPORTADMINISTRATIE 3 (CLO09.3/CREBO:50198) TRANSPORTADMINISTRATIE 3 (CLO09.3/CREBO:50198) sd.clo09.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of

Nadere informatie

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba)

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba) ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba) 1. TOEPASSING Onze aankopen vallen uitsluitend onder de toepassing van deze Algemene Aankoopvoorwaarden en van de Bijzondere Voorwaarden van

Nadere informatie

Handleiding eportal. Volg container

Handleiding eportal. Volg container Handleiding eportal Volg container oktober 2012 Volg container In dit menupunt kan u de gedetailleerde historiek van een container zoeken. Dit menupunt is enkel toegankelijk voor agenten en PSA ANTWERP

Nadere informatie

Legitimatie: U dient zich te kunnen legitimeren met een geldig ID bewijs indien de surveillant hiernaar vraagt.

Legitimatie: U dient zich te kunnen legitimeren met een geldig ID bewijs indien de surveillant hiernaar vraagt. Datum : zaterdag 29 juni 2013 Opleiding : CCM17&18 Herexamen : Module 3 IB&CM Tijd : 3 klokuren Herexamen: Dit herexamen bestaat uit 4 opgaven, verdeeld over 13 pagina s. Controleer dit! De vragen van

Nadere informatie

FOB EN CIF CONTRACTEN EN DE ICC INCOTERMS 2000/2010

FOB EN CIF CONTRACTEN EN DE ICC INCOTERMS 2000/2010 c FOB EN CIF CONTRACTEN EN DE ICC INCOTERMS 2000/2010 23 september 2013 In hoeverre zou de interpretatie van de traditionele FOB en CIF contracten in Common Law landen oorzaak kunnen zijn voor interpretatieverschillen

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Van de besloten vennootschap STEENSMA B.V., gevestigd te Leeuwarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leeuwarden op 1 januari 2005. Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 november 2014 (Gemeenteblad 2014, nr. );

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 november 2014 (Gemeenteblad 2014, nr. ); Onderwerp Datum 16 december 2014 Verordening op de heffing en invordering van Havengeld 2015 Pagina 1 van 6 De raad van Venray, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 november 2014

Nadere informatie

DOUANE EN ACCIJNZEN TOEGEPAST

DOUANE EN ACCIJNZEN TOEGEPAST DOUANE EN ACCIJNZEN TOEGEPAST TOEGEPAST DOUANE EN ACCIJNZEN TOEGEPAST KERSTIEN CELIS JOSSE VERBEKEN Antwerpen Cambridge Douane en accijnzen toegepast Kerstien Celis en Josse Verbeken 2014 Antwerpen Cambridge

Nadere informatie

Algemene voorwaarden: de onmisbare kleine lettertjes

Algemene voorwaarden: de onmisbare kleine lettertjes Algemene voorwaarden: de onmisbare kleine lettertjes U kent ze vast wel: de 'beruchte' kleine lettertjes oftewel de algemene voorwaarden. Terwijl iedereen die goederen en diensten levert over algemene

Nadere informatie

Stichting vervoeradres

Stichting vervoeradres Stichting vervoeradres Waar tekent u voor? Informatie voor de geadresseerde. Inhoudsopgave Hoofdstuk Voorwoord Inleiding 1. Koper, verkoper en vervoerder wie spreekt wat af met wie? 2. De koopovereenkomst

Nadere informatie

Algemene Administratie van de DOUANE en ACCIJNZEN

Algemene Administratie van de DOUANE en ACCIJNZEN Algemene Administratie van de DOUANE en ACCIJNZEN Dienst voor Operationele Expertise en Ondersteuning - Expertise Wet- en Regelgeving - Afdeling Douanewetgeving Vergelijking van de vakken van het Enig

Nadere informatie

Deze algemene verkoopvoorwaarden van ITH Connect B.V., gevestigd te Beverwijk, zijn gedeponeerd bij de KvK te Haarlem.

Deze algemene verkoopvoorwaarden van ITH Connect B.V., gevestigd te Beverwijk, zijn gedeponeerd bij de KvK te Haarlem. Algemene Verkoop en Leveringsvoorwaarden van ITH Connect B.V. ingeschreven onder nr.56699034 bij de KvK te Haarlem. ITH Connect B.V. is gevestigd op Biesland 17, 1948 RJ te Beverwijk. Deze algemene verkoopvoorwaarden

Nadere informatie

Katholieke Hogeschool Kempen Campus HIKempen Geel

Katholieke Hogeschool Kempen Campus HIKempen Geel Katholieke Hogeschool Kempen Campus HIKempen Geel Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 2 de jaar Bedrijfsbeheer optie Expeditie, Distributie en Transport Transportverzekering: Vergelijking

Nadere informatie

Meerkeuzevragen. Vragenlijst. 1. Wat grenst niet aan Zweden?

Meerkeuzevragen. Vragenlijst. 1. Wat grenst niet aan Zweden? Meerkeuzevragen Vragenlijst 1. Wat grenst niet aan Zweden? a) De botnische golf, Het skagarrak, het Kattegat b) De Oostzee c) Finland, Noorwegen d) Denemarken 2. Het grootste deel van de Zweedse bevolking

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN & CONDITIES 2010 WIM BOSMAN TRANSPORT B.V. v1.0

ALGEMENE VOORWAARDEN & CONDITIES 2010 WIM BOSMAN TRANSPORT B.V. v1.0 ALGEMENE VOORWAARDEN & CONDITIES 2010 WIM BOSMAN TRANSPORT B.V. v1.0 Artikel 1 Acceptatie Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden van Wim Bosman Transport B.V. en worden meegezonden

Nadere informatie

Gebruik én misbruik van de performance bond 1

Gebruik én misbruik van de performance bond 1 Gebruik én misbruik van de performance bond 1 Door mr. M.A.R.C. Padberg Inleiding Het huidige economische klimaat, zeker in combinatie met de Arabische al dan niet Jasmijn revoluties kan tot onvoorspelbaar

Nadere informatie

Financieel voordeel door douaneplanning

Financieel voordeel door douaneplanning Financieel voordeel door douaneplanning mr Eric Vennekens Rotterdam, November Stelling 1 Slide 2 Als export manager heb ik geen of nauwelijks invloed op douane gerelateerde kosten zoals invoerrechten en

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden Aankondiging (Incoterm 2010: DAP Beerse) De verkoper zal Metallo tijdig en ten laatste twee werkdagen voor de levering schriftelijk verwittigen en een leveringsdatum voorstellen (reception@metallo.com),

Nadere informatie

zoekt dringend m/v chauffeur magazijnier heftruckbestuurder dispatcher scheepsagent expediteur

zoekt dringend m/v chauffeur magazijnier heftruckbestuurder dispatcher scheepsagent expediteur Transport & organisatie Internationale Logistiek zoekt dringend m/v met pit en verantwoordelijkheidszin voor een toekomst als chauffeur magazijnier heftruckbestuurder dispatcher scheepsagent expediteur

Nadere informatie

Materials handling 3 MATERIALS HANDLING 3 (CLO08.3/CREBO:50200)

Materials handling 3 MATERIALS HANDLING 3 (CLO08.3/CREBO:50200) MATERIALS HANDLING 3 (CLO08.3/CREBO:50200) sd.clo08.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

nota datum : 01/10/2010

nota datum : 01/10/2010 nota datum : 01/10/2010 Auteur(s) : ML Vertaler : Aantal bladzijden : Aantal bijlagen : Interne referentie : ML.10.06/4 Path name : Titel : Rondschrijven betreffende de opleiding en examen voor veiligheidsadviseur

Nadere informatie

Naam HAVEN ROTTERDAM import en export

Naam HAVEN ROTTERDAM import en export Naam HAVEN ROTTERDAM import en export Als er één plek is die duidelijk maakt waarom Nederland in de moderne tijd zo n belangrijk handelsland is, dan is het Rotterdam wel. De haven ligt in de delta van

Nadere informatie

Persbericht. Afzetprijzen industrie gestegen. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Afzetprijzen industrie gestegen. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB01-071 30 maart 2001 9.30 uur Afzetprijzen industrie gestegen Na drie maanden van prijsdalingen zijn de prijzen van Nederlandse industrieproducten in februari

Nadere informatie

Belastingverdragen. Toepassing van het zee- en luchtvaartartikel (artikel 8 OESO-modelverdrag)

Belastingverdragen. Toepassing van het zee- en luchtvaartartikel (artikel 8 OESO-modelverdrag) Belastingverdragen. Toepassing van het zee- en luchtvaartartikel (artikel 8 OESO-modelverdrag) Directoraat-generaal voor Fiscale Zaken, directie Internationale Fiscale Zaken Besluit van 4 april 2008, nr.

Nadere informatie

Vervangen door foto. Zonder transport staat alles stil. KVK 15/06/2010

Vervangen door foto. Zonder transport staat alles stil. KVK 15/06/2010 Vervangen door foto Zonder transport staat alles stil. KVK 15/06/2010 Agenda De transportverzekeringen binnen het Belgisch verzekeringslandschap De producten Marine &Transport De cargoverzekeringen Cargoverzekeringen

Nadere informatie

Merchant Logistics BV

Merchant Logistics BV Inhoudsopgave: FCL Full Container Load Pagina 1 LCL Less Container Load Pagina 1 BAF Bunker Adjustment Factor Pagina 1 CAF Currency Adjustment Factor Pagina 1 PRS Piracy Risk Surcharge Pagina 1 PSS Peak

Nadere informatie

Clausuleblad CL02. Inhoudsopgave

Clausuleblad CL02. Inhoudsopgave Clausuleblad CL02 Behorende bij de Transportpolis GV02 De in dit clausuleblad opgenomen clausules zijn alleen van toepassing voor zover deze op het polisblad zijn vermeld. Inhoudsopgave 1 Diefstal-nachtrisico

Nadere informatie

een schip dat is bestemd of geschikt is voor de vaart op zee;

een schip dat is bestemd of geschikt is voor de vaart op zee; CVDR Officiële uitgave van Dordrecht. Nr. CVDR11962_5 23 februari 2016 Verordening binnenhavengeld 1995 G E M E E N TE B E S T U U R Nr. 3901 VERORDENING binnenhavengeld 1995. Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

De KMO en zijn import-export WORKSHOP. De KMO en zijn import--export in het Shortseagebied. in het Shortseagebied. (Europa) Maandag 27 oktober 2008

De KMO en zijn import-export WORKSHOP. De KMO en zijn import--export in het Shortseagebied. in het Shortseagebied. (Europa) Maandag 27 oktober 2008 WORKSHOP De KMO en zijn import-export in het Shortseagebied (Europa) Maandag 27 oktober 2008 De rol van de expediteur in de import-export van de KMO Spreker: Dhr. Marc Huybrechts Voorzitter VEA (Vereniging

Nadere informatie

Infosessie GHPV. Deel 4 Bepalingen mbt opslag en behandeling van goederen

Infosessie GHPV. Deel 4 Bepalingen mbt opslag en behandeling van goederen nfosessie GHPV Deel 4 Bepalingen mbt opslag en behandeling van goederen Agenda 1. HKD/GM 2. Deel 4 van de GHPV 3. Site HKD/GM 4. Contact met HKD/GM 1 HKD/GM Havenkapiteinsdienst Goederen en Milieu - HKD/GM

Nadere informatie

Optimale informatiestroom zorgt voor maximale doorstroming. Op Maasvlakte 2 gaat informatie altijd de containers vooruit

Optimale informatiestroom zorgt voor maximale doorstroming. Op Maasvlakte 2 gaat informatie altijd de containers vooruit Optimale informatiestroom zorgt voor maximale doorstroming Op Maasvlakte 2 gaat informatie altijd de containers vooruit Rianne Groffen Directeur Marketing & Sales Nils Minor Sales Manager Achterland services

Nadere informatie

Advies. Over het voorontwerp van decreet over het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren. Brussel, 19 september 2011.

Advies. Over het voorontwerp van decreet over het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren. Brussel, 19 september 2011. Advies Over het voorontwerp van decreet over het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren Brussel, 19 september 2011. Vlaamse Havencommissie Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T +32 2 209 01 11

Nadere informatie

Memorie van toelichting

Memorie van toelichting Wijziging van Boek 8 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Wetboek van Strafrecht in verband met de uitvoering van het Verdrag van de Verenigde Naties

Nadere informatie

Handeling Tarieven 2011. van de officiële logistieke dienstverlener van Amsterdam RAI

Handeling Tarieven 2011. van de officiële logistieke dienstverlener van Amsterdam RAI Handeling Tarieven 2011 van de officiële logistieke dienstverlener van Amsterdam RAI 1 Officiële logistieke dienstverlener Amsterdam RAI: DB SCHENKER International B.V. Europaplein 2-22 / P9 NL - 1078

Nadere informatie

Documentair krediet en documentair incasso. Betaalinstrumenten voor uw internationale handelsverrichtingen

Documentair krediet en documentair incasso. Betaalinstrumenten voor uw internationale handelsverrichtingen Documentair krediet en documentair incasso Betaalinstrumenten voor uw internationale handelsverrichtingen Inhoudstafel Inleiding 3 Betaalmethodes in de internationale handel 4 Betaling vooraf 4 De kredietbrief

Nadere informatie

SELF ASSESSMENT - Toelichting voor maritieme agenten

SELF ASSESSMENT - Toelichting voor maritieme agenten BIJLAGE IV ter SELF ASSESSMENT - Toelichting voor maritieme agenten Toelichting : NVT = Niet Van Toepassing S = AEO Security certification C = AEO Customs certification F = AEO Full certification Scheepsagent

Nadere informatie

1 Partijen. 1.1 De verkoper

1 Partijen. 1.1 De verkoper 1 Partijen 1.1 De verkoper De partij die de brandstoftanks aanbied is Kautex, in België is deze gevestigd in Tessenderlo. Het hoofdkwartier van Kautex is gevestigd in Duitsland, Bonn. Kautex is onderdeel

Nadere informatie

Condições. Invantive Estate. Condition Description Associate Indicator. Bedrijf Inkoop Algemene inkoopvoorwaarden bedrijf bubs_can_be_coupled_to_buy

Condições. Invantive Estate. Condition Description Associate Indicator. Bedrijf Inkoop Algemene inkoopvoorwaarden bedrijf bubs_can_be_coupled_to_buy Bedrijf Inkoop Algemene inkoopvoorwaarden bedrijf bubs_can_be_coupled_to_buy Page 1 / 11 Bedrijf Verkoop Algemene verkoopvoorwaarden bedrijf bubs_can_be_coupled_to_sell Page 2 / 11 Consument Inkoop Algemene

Nadere informatie

DHL EXPRESS DOUANEBROCHURE 2016

DHL EXPRESS DOUANEBROCHURE 2016 DHL EXPRESS DOUANEBROCHURE 2016 2 Douanebrochure DHL Express 2016 Douanebrochure DHL Express 2016 3 INHOUDSOPGAVE Voor elke zending een passende service 04 Douaneplicht, waarom en wanneer 06 Quickstart

Nadere informatie

Het Documentair Krediet

Het Documentair Krediet Bank Het Documentair Krediet Een betaalmiddel voor uw internationale handelsverrichtingen 1 Inhoud Inhoud pag. 1 0. Woord vooraf 4 1. Het documentair krediet - definities 4 1.1. De contracten 4 1.2. De

Nadere informatie

2 Levering van goederen

2 Levering van goederen 2 Levering van goederen Oefening 1: leveringen 1 plaats van levering: de plaats van aanvang van het vervoer, Gent; tijdstip van levering: 4 november, tijdstip van aankomst. 2 plaats van levering: waar

Nadere informatie

Verzekeringsmogelijkheden Neem geen enkel risico

Verzekeringsmogelijkheden Neem geen enkel risico Verzekeringsmogelijkheden Neem geen enkel risico Met TNT Express slaapt u op beide oren U verkiest uw waardevolle en belangrijke zendingen mee te geven met een betrouwbare partner? U verwacht duidelijke

Nadere informatie

Interpolis ZekerInBedrijf

Interpolis ZekerInBedrijf Interpolis ZekerInBedrijf Verzekeringsvoorwaarden (GTS-PV-01-151) Goederentransport - Algemeen deel Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoudsopgave pagina Verzekerde en verzekeraar 3 1 Met wie

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN GEEVERS AUTO PARTS B.V.

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN GEEVERS AUTO PARTS B.V. LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN GEEVERS AUTO PARTS B.V. Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen,

Nadere informatie

Short Sea Shipping Arno Swagemakers 11 juni 2009

Short Sea Shipping Arno Swagemakers 11 juni 2009 Short Sea Shipping Arno Swagemakers 11 juni 2009 1 Historie 1966 Oprichting bedrijf 1966 1985 Conventioneel vervoer 1985 1995 Containervervoer (20ft-40ft) 1995 Verhuizing naar Axelse vlakte in Westdorpe

Nadere informatie