CURRICULUM VITAE VAN WALTER H. BAK QC/AC MBA. Voornaam: : Walter Geboortedatum : Functie: : senior adviseur / interim-manager

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CURRICULUM VITAE VAN WALTER H. BAK QC/AC MBA. Voornaam: : Walter Geboortedatum : 08-11-1970 Functie: : senior adviseur / interim-manager"

Transcriptie

1 CURRICULUM VITAE VAN WALTER H. BAK QC/AC MBA Naam : Bak Voornaam: : Walter Geboortedatum : Functie: : senior adviseur / interim-manager I KENNIS EN ERVARING 1. Opleiding Walter Bak heeft HEAO bedrijfseconomie gedaan. Bij zijn start bij de overheid heeft hij de HBDO-Specialisatie Financiën behaald. Vervolgens heeft hij de HOFAM post HBO controlleropleiding gevolgd. Daarna heeft hij zijn Masters of Business Administration behaald met een dissertatie over managementontwikkeling, competentiemanagement en leerstijlen. Nadien diverse cursusen waaronder audittraining en masterclass woningbouwcorporaties. Op grond van opleiding en ervaring is hij tevens ingeschrevene in het controllerregister van de SRAC. 2. Kennisdomeinen Walter heeft een brede achtergrond maar ook specifieke deskundigheid rond: (managerial) controlling organisatieontwikkeling strategische vraagstukken competentiemanagement eenvoudige maar verantwoorde moderne besturingsfilosofie stimuleren integraal management stimuleren besturen op hoofdlijnen effectief opereren op raakvlak bestuur en management/organisatie procesoptimalisatie klantgericht werken coaching (mensgericht) 3. Ervaringsdomeinen Walter Bak deed management- en advieservaring op als: FUNCTIE / OPDRACHT Hoofd Financiën en Belastingen bij middelgrote gemeente ( inw.) TAAK, ROL EN VERANTWOORDELIJKHEID Vast lid in (4-hoofdige) directieteam Actieve rol in organisatieontwikkeling Concernverantwoordelijke voor P&C-cyclus Verantwoordelijk voor financieel beleid, beheer, administratie, treasury, invordering Verantwoordelijk voor de heffing en invordering en kwijtschelding van de belastingen en leges. Verantwoordelijk voor uitvoering van de WOZ

2 Hoofd Financiën en Belastingen bij kleine gemeente ( inw.) Politiekorps (2.200 mw), Projectleider reorganisatie / Chef Beleid (in oprichting) Manager Financiën, Control en ICT bij Woningbouwcorporatie ( woningen, 140 mw) Sr beleidsmedewerker financiën gemeente (± inw.) Beleidsmedewerker Financiën en Control gemeente (± ) Herstructurering en Kwaliteitsimpuls afdeling Invoering moderne sturingscultuur, sturingsconcept en instrumentarium Herijking financieel beleid, inkoopbeleid c.a. Projectleider competentieprofielen Projectleider rechtmatigheid Lid intergemeentelijke stuurgroep Benchmark Reorganisatie afdeling Ontwikkelen afdeling, producten en mensen Verbetering P&C-processen in de organisatie Verantwoordelijk voor financieel beleid, beheer, administratie, treasury, invordering Verantwoordelijk voor de heffing en invordering van de belastingen en leges en de kwijtschelding Verantwoordelijk voor uitvoering van de WOZ Werkgroep herprofilering Middelenfunctie Opzetten en inrichten van de beleidsafdeling. Verbeteren kwaliteit advies/ondersteuning. Verhogen kwaliteit van de P&C-cyclus. Het leiden van de afdeling in oprichting. Verantwoordelijk voor de afdelingen Boekhouding, Control en ICT. Lid MT. Investeren in de medewerkers. Versterken verbinding met de organisatie. Herpositionering Control Implementatie en nazorg SAP. Herinrichting ICT-functie Herijking relatie ICT-partners Advisering over (fiscale) dochter BV s. Advisering wenselijk inrichting functies. Traject Budgetdiscipline opgezet Nota beleid Deelnemingen opgesteld Voorzet afdelingsplannen opgesteld Nota kwaliteitsslag doelstellingen opgesteld Budgettair Meerjaren Perspectief behandeld P&C-documenten Dualisering programmabegroting Doelmatigheid Financiële Functies Vraagbaak BTW-compensatiefonds Nieuwe systematiek meerjarenraming Systematiek personeelskostenbewaking Voorzet geoptimaliseerde planningscyclus Nota/richtlijnen werk(capaciteits)plannen Voorstel opzet afdelingsplannen Nieuwe procedure vervangingsinvesteringen Opstellen nota reserves & voorzieningen Verzorgen Subsidieafrekening

3 Consulent Planning & Control gemeente ( inw.) Coördinator Planning & Control/ plv concerncontroller groot onderzoeksinstituut (± mw) Coördinator bedrijfsbureau gemeente (± inw.) Financieel beleidsadviseur gemeente (± inw.) Sectorcontroller groot onderzoeksinstituut (± mw) (Sr.) financieel beleidsadviseur bij grote gemeente ( inw) Financieel beleidsmedewerker (concern) bij grote gemeente ( inw) Europrojectleider Coordinatie P&C-documenten Ontvlechtingsprojecten Coördinatie Planning & Control Herzien structuur Periodieke Overleggen Herzien rapportages SAP-verbeteringen/vereenvoudigingen Opzet formatieboekhouding Loonbijstellingen (systematiek/berekening) Normering en Jaarafrekening Kwartiermakerrol upgrading controllerfunctie Sector- en concernmarap, afdelingsplannen Nieuwe systematiek vacatureruimte Najaarsnota opgesteld en begeleid Voorbereidingen afdelingsplan Bijgedragen aan de investeringsnota Omvorming en profilering controllersfunctie Stuurgroep Bestuurlijk InformatieVoorziening Bedrijfsbureau gestroomlijnd. Controle en opschoonakties in administratie. De jaarrekening opgesteld en afgehandeld. Financierings-constructies vereenvoudigd. Afrekening/reservesystematiek ingevoerd. Kwaliteitsslag in de rapportages. Voortgangsrapportages Tarievenproblematiek afgestemd. Vereenvoudigde systematiek m.b.t. jaarafrekeningen opgezet. Systematiek Personeelsbudget opgezet. Advies m.b.t. herijking financiële functie. Secretaris stuurgroep/projecttrekker euro Secretaris stuurgroep Millennium Formatiebewaking reorganisatie Verzelfstandiging afvalstoffendienst Interne verzelfstandiging groenbeheer Werkgeversvertegenwoordiger in OR/GO Ontwikkeling PC-privé en fiets-privéregeling (Door)ontwikkeling P&C-instrumentarium Overheadsystematiek herijkt Begrotingen en rapportages Ontwikkeling applicatie meerjarenbegroting Ontwikkeling tijdschrijven Adviseren management Adviseur diverse afdelingen Beoordelen college- en raadsvoorstellen (Door)ontwikkeling P&C-instrumentarium Bijdragen aan begrotingen en rapportages

4 Advies- en onderzoekswerk Workshops rondom duaal instrumentarium Workshops missie en visieontwikkeling Workshops missie en teamontwikkeling Workshops Aansprekend adviseren Begeleiding en workshops rond doorontwikkeling programmabegrotingen Ontwikkelaar en adviseur van WMO-formatiecalculatiemodel Ondersteuning en advisering rekenkamercommissie (waterschap) Second Opinion doorstart WSW-bedrijf (1.700 mw) voor deelnemende gemeenten Opstellen diverse beleidsnota s en verordeningen gemeente (± inw.) Procesbeschrijven bij advies- en interimbureau (100 mw) Advies opzet coaching bij advies- en interimbureau (100 mw) Opzet Kennismanagement bij advies- en interimbureau (100 mw) Opstellen intern communicatieplan bij advies- en interim-bureau (100mw) Onderzoek + implementatie managementontwikkeling gemeente ( inw.) Gebruik en intensivering gebruik intranet c.a. bij advies- en interimbureau Organisatieanalyse bij advies- en interimbureau (100 mw) Strategische heroriëntatie accountmanagement bij advies- en interimbureau Onderzoek motivatie en binding van personeel bij advies- en interimbureau Professionalisering management informatie bij advies- en interimbureau Onderzoek naar effectiviteit acquisitieproces bij advies- en interimbureau Ontwikkelen proces en instrumentarium functioneren en beoordelen Onderzoek exportpotentie en optimalisatie van plaatwerk-industrie (55 mw) Reorganisatieadvies kerkelijke wijkgemeente Onderzoek optimalisatie informatiecyclus bij grote gemeente ( inw.) Kritische succesfactoren invoering BBI bij grote gemeente ( inw.) Voorbereiding omslag BBI bij grote gemeente ( inw) Ontwikkelen handboek hypotheken bij grote verzekeraar Nevenfuncties Actueel Vice-voorzitter Rekenkamercommissie gemeente ( inw.) Actief betrokken bij beroepsvereniging van controllers Vice-voorzitter OR BMC-Groep, Lid auditcommissie BMC, Lid van innovatieplatform BMC-Groep, Trekker expertisegroep bedrijfsvoering BMC Ervaring Vice-voorzitter /oprichter OR bij advies- en interimbureau (100 mw). Bestuursfuncties diverse kerkelijke verbanden in diverse plaatsen Bestuursfuncties diverse verbanden militaire dienst

5 II COMPETENTIES, PERSOONLIJKHEID EN INSPIRATIE Het opereren van Walter Bak kenmerkt zich door de volgende zaken: Leidinggeven Kenmerkend zijn de sterke leidinggevende kwaliteiten. Hij bezit van nature de behoefte om de omgeving te sturen ten behoeve van het bereiken van concrete resultaten. Deze dominante inborst laat zich ervaren als een hoge overtuigingskracht, overwicht en een zeker charisma. Ondersteunende hierbij is zijn vermogen om te delegeren, zijn presentatietalent, hulpvaardigheid, functioneel inlevingsvermogen en contactuele aanleg. Functioneel inlevingsvermogen Walter Bak is in staat om de innerlijke belevingswereld (op gevoels- en gedachteniveau) als vanzelf aan te voelen. Hij heeft aan een half woord genoeg. Op grond hiervan zal hij zijn eigen gedrag en communicatie af stemmen op zijn omgeving en situationeel bepaald de meest effectieve handelswijze kiezen. Hij bezit een oprechte interesse in mensen en wat hen beweegt. Hij heeft humor en kan ad rem reageren. Zijn sterke gevoel voor taal en formulering speelt hierbij tevens een rol. Structuur en planning Walter Bak bezit een gestructureerde en planmatige denk- en werkwijze. Derhalve is zijn aanpak zeer efficiënt. Hij is in staat orde te scheppen in chaos, niet alleen betreffende zijn eigen werk, maar ook ten behoeve van anderen. Op grond van zijn kwaliteitsbehoefte, zijn voorzichtigheid en zakelijkheid bezit hij een kritische instelling. Kwaliteit èn pragmatisme Hij bezit de behoefte aan het leveren van een hoge kwaliteit in zijn werk. Hij heeft hierbij oog voor de presentatie, de stijl, vormgeving, identiteit en imago. Hij stelt hoge eisen aan zijn werk en dat van anderen. Een perfectionist is hij echter niet, gezien zijn voorkeur voor de grote lijnen. Hij geeft de voorkeur aan de daadwerkelijke en praktische aanpak van zaken. Voorzichtigheid Daarnaast bezit hij een voorzichtig karakter, hetgeen hem noopt tot het overzien van de consequenties van zijn handelingen en het afdekken van mogelijke risico s. Zijn beheer- en controlevaardigheden zijn hierdoor sterk ontwikkeld. Cognitieve factoren Walter Bak heeft een zeer hoog denktempo, analytisch en kritisch redeneervermogen. Tot slot bezit de heer Bak een evenwichtig karakter. Zijn hoge stressdrempel wordt tevens versterkt door zijn relativeringsvermogen en zijn eerder genoemde pragmatische instelling

6 BIJLAGE I PERSOONLIJKHEIDSPROFIELEN Birkman-profiel (2006) (Info over methode: MBTI profile (2003) (Info over methode: E-N-T-J (Extraverted Thinking met Introverted Intuition) Frank, decisive, assume leadership readily. Quickly see illogical and inefficient procedures and policies, develop and implement comprehensive systems to solve organizational problems. Enjoy long-term planning and goal setting. Usually well informed, well read, enjoy expanding their knowledge and passing it on to others. Forceful in presenting their ideas. Assertief en openhartig, worden gedreven tot leiderschap. Uitstekende vaardigheden om moeilijke organisatorische problemen te begrijpen en bedenken degelijke oplossingen. Intelligent en goed geïnformeerd, zijn gewoonlijk erg goed in spreken in het openbaar. Zij hechten belang aan kennis en kunde en kunnen gewoonlijk weinig geduld opbrengen voor inefficiëntie en ongeorganiseerdheid. LIFO-profiel (2004) (Info over methode: Gunstige omstandigheden Ongunstige omstandigheden Steungevend / Opgevend Beheersend / Overheersend Behouden / Afhouden Meegevend / Weggevend

FUNCTIEBOEK Groningen, september 2014 1

FUNCTIEBOEK Groningen, september 2014 1 FUNCTIEBOEK Groningen, september 2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 4 2. Organisatie-uitgangspunten... 4 2.1. Uitgangspunten organisatiemodel... 4 2.2. Management uitgangspunten... 5 2.3. Organigram...

Nadere informatie

Projectmatig werken in Gemeente Bergen

Projectmatig werken in Gemeente Bergen Projectmatig werken in Gemeente Bergen Rekenkamercommissie Bergen A. A. J. Meester Drs. Ing. G.J. Braas R.M.C. Strijker Maart 2012 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 1.1 Centrale vraag en deelvragen

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Strategisch Informatiebeleidsplan 2005-2009

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Strategisch Informatiebeleidsplan 2005-2009 Aan de Raad Made, 1 februari 2005 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 31 maart 2005 Onderwerp: Informatieplan 2004-2008 Nummer raadsnota: Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter

Nadere informatie

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin?

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? EENVOUDIG informatie verkrijgen = MINDER moeite= GOEDKOPER in bedrijfsvoering = MEER voor de klant! I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 Informatie eenvoudig, snel en

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Arie Stapper. Persoonlijke stijl en kwaliteiten (compilatie uit referenties en feedback) Persoonlijk profiel.

Curriculum Vitae. Arie Stapper. Persoonlijke stijl en kwaliteiten (compilatie uit referenties en feedback) Persoonlijk profiel. Arie Stapper Innovatieve daadkrachtige manager en bestuurder, die organisaties een nieuwe impuls kan geven. Kent de corporatiebranche zeer goed, weet wat de trends zijn en welke strategische vraagstukken

Nadere informatie

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Papendrecht, oktober 2014 Inhoudsopgave 1. Bestuurlijke Nota 3 1.1. Probleemstelling, normen en aanpak van het onderzoek

Nadere informatie

Scriptie De belangrijkste kernelementen voor het management richting het nieuwe Huis van de Stad

Scriptie De belangrijkste kernelementen voor het management richting het nieuwe Huis van de Stad Scriptie De belangrijkste kernelementen voor het management richting het nieuwe Huis van de Stad Naam : Pratina Gayadien (315329) Rogier de Wit (317438) Onderwijsinstituut : Erasmus Universiteit Rotterdam

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan. Spectrum Wonen

Strategisch Beleidsplan. Spectrum Wonen Strategisch Beleidsplan Spectrum Wonen 2006-2008 2006-2008 Colofon Colofon Strategisch Beleidsplan Uitgave Strategisch Beleidsplan is een uitgave van Spectrum Wonen. Redactie Spectrum Wonen Coördinatie,

Nadere informatie

Lerend veranderen Ervaringen met de inrichting van de opleidingsfunctie bij een grote verzekeraar

Lerend veranderen Ervaringen met de inrichting van de opleidingsfunctie bij een grote verzekeraar Handboek Effectief Opleiden 3.3-2 Lerend veranderen Ervaringen met de inrichting van de opleidingsfunctie bij een grote verzekeraar Lieke Thijssen Auteur: Mw. drs. A.M. Thijssen is werkzaam als zelfstandig

Nadere informatie

Competentieprofiel Generalist

Competentieprofiel Generalist Samenvatting Competentieprofiel Generalist TMA teamprofiel best persons Inhoud Inleiding 3 1. Context en afbakening; van best persons naar competentieprofiel 5 2. Werkwijze en onderbouwing 6 2.1 Voordracht

Nadere informatie

CONQUAESTOR EN HET ONDERWIJS

CONQUAESTOR EN HET ONDERWIJS CONQUAESTOR EN HET ONDERWIJS Ervaringen in de onderwijssector ConQuaestor Strategische Risicomanagement Stichting BOOR heeft ConQuaestor gevraagd te begeleiden bij het herijken van het risicoprofiel en

Nadere informatie

Ons kenmerk c140/ Aantal bijlagen

Ons kenmerk c140/ Aantal bijlagen Directie Bestuur & Organisatie Directie Algemeen Stadscontroller Aan de voorzitter van de commissie Algemeen Bestuur Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefogn (024) 329 91 11 Telefax (024) 329 22 92

Nadere informatie

Cursussen & trainingen

Cursussen & trainingen Studiecentrum Cursussen & trainingen voor schoolmanagement en staffunctionarissen in het onderwijs Voor het actuele overzicht van onze cursussen, trainingen en studiedagen kijk op www.schoolzakelijk.nl

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

Offerte accountantsdiensten

Offerte accountantsdiensten Offerte accountantsdiensten Proj ectburea Herstruclurer in g [ uinbouw B ommelerwaard en Deloitte Op een vriic/ /batesaii.., d C ;.., Offerte accountantsdiensten Projectbureau Herstructurering Tuinbouw

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

Verbetering control: naar Financial Control

Verbetering control: naar Financial Control Verbetering control: naar Financial Control Uitgebracht door: Opdrachtgever: Auteur(s): Datum Versie Wijziging Hogeschool van Amsterdam Bestemd voor: CvB en Domeinvoorzitters Paul Doop namens CvB Rien

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Van talent naar performance 4. Leeswijzer 8

Inhoudsopgave. Van talent naar performance 4. Leeswijzer 8 Gebruik en rechten Praktijkboek van talent naar performance Indien u zich registreert via www.talent2performance.nl op het TMA Competentie-netwerk en akkoord gaat met de voorwaarden zoals vermeld bij aanmelding

Nadere informatie

NAAR INTERNE BEHEERSMAATREGELEN VOOR BORGING FISCALITEITEN

NAAR INTERNE BEHEERSMAATREGELEN VOOR BORGING FISCALITEITEN NAAR INTERNE BEHEERSMAATREGELEN VOOR BORGING FISCALITEITEN EEN VERKENNEND ONDERZOEK NAAR HET OPSTELLEN VAN EEN VERBETERDE WERKWIJZE VOOR BTW EN BCF BIJ STADSDEEL ZUIDOOST Jolanda Karstens SPD Bedrijfsadministratie

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Geboortedatum 20 juli 1969 Burgerlijke staat Gehuwd, kinderen (7, 10 en 12 jaar)

Curriculum Vitae. Geboortedatum 20 juli 1969 Burgerlijke staat Gehuwd, kinderen (7, 10 en 12 jaar) Curriculum Vitae Persoonsgegevens: Naam Robert van Veen Adres van Ruysdaellaan 54 Woonplaats 2661 SE Bergschenhoek Telefoonnummer M: 06 24 27 26 17 E-mail robertvanveen@vvfm.nl Internet www.vvfm.nl Geboortedatum

Nadere informatie

een onderzoek naar de bedrijfsvoering bij de gemeente Utrecht Deel 1 Conclusies, oordelen en aanbevelingen van de Rekenkamercommissie

een onderzoek naar de bedrijfsvoering bij de gemeente Utrecht Deel 1 Conclusies, oordelen en aanbevelingen van de Rekenkamercommissie Meer voor Minder een onderzoek naar de bedrijfsvoering bij de gemeente Utrecht Voorwoord Deel 1 Conclusies, oordelen en aanbevelingen van de Deel 2 Samenvatting van de reactie van het College van B & W

Nadere informatie

Handboek Projectmatig Werken

Handboek Projectmatig Werken Handboek Projectmatig Werken HANDBOEK PROJECTMATIG WERKEN Zonder schriftelijke toestemming van de gemeente Veendam mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling

Onderwijs en Examenregeling Onderwijs en Examenregeling MBA Opleidingen Business School Nederland Versie: 02/0903 Deze versie treedt in werking op: 25 maart 2009 Onderwijs en Examenregeling MBA programma v02/0903 Inhoudsopgave Paragraaf

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Adviseur Bedrijfskundige informatica (1 fte)

Adviseur Bedrijfskundige informatica (1 fte) De Rijnbrink Groep adviseert en ondersteunt bibliotheken in Gelderland en Overijssel op het gebied inhoudelijk bibliotheekwerk en bedrijfsvoering zoals HRM, financiën, communicatie, marketing en ICT. Om

Nadere informatie

Richting kiezen Strategienota 2013-2017. Omgevingsdienst West-Holland

Richting kiezen Strategienota 2013-2017. Omgevingsdienst West-Holland Richting kiezen Strategienota 2013-2017 : een organisatie in ontwikkeling [ Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Dienstverlening... 5 2.1 Wat wil de bereiken?... 5 2.2 Hoe gaat de dit realiseren?... 5 3. Netwerkspeler...

Nadere informatie

Landelijk beroepsprofiel Integraal Veiligheidskundige Augustus 2013

Landelijk beroepsprofiel Integraal Veiligheidskundige Augustus 2013 Landelijk beroepsprofiel Integraal Veiligheidskundige Augustus 2013 Landelijk beroepsprofiel Integraal Veiligheidskundige - Augustus 2013 (eindversie) 1 Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding 1. De context

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING WADDENEILANDEN: MET BEHOUD VAN IDENTITEIT SAMEN STERK!

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING WADDENEILANDEN: MET BEHOUD VAN IDENTITEIT SAMEN STERK! INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING WADDENEILANDEN: MET BEHOUD VAN IDENTITEIT SAMEN STERK! EINDRAPPORT Utrecht, 17 september 2007 Ing. H.J.R. van der Werff B.J.P. Kokx Drs. M.M. ter Hedde MMC Mr. drs. L.C.L.

Nadere informatie

Plan van aanpak. Doorontwikkeling management van processen Ontwerpen, besturen, beheersen en vernieuwen van bedrijfsprocessen

Plan van aanpak. Doorontwikkeling management van processen Ontwerpen, besturen, beheersen en vernieuwen van bedrijfsprocessen Plan van aanpak Doorontwikkeling management van processen Ontwerpen, besturen, beheersen en vernieuwen van bedrijfsprocessen 9 december 2009 Aanleiding voor het plan van aanpak Na de INK-1-meting van 2007

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Loon op Zand. Onderzoek naar de inhuur van externen in de gemeente Loon op Zand

Rekenkamercommissie Loon op Zand. Onderzoek naar de inhuur van externen in de gemeente Loon op Zand Rekenkamercommissie Loon op Zand Onderzoek naar de inhuur van externen in de gemeente Loon op Zand Rapport / Inhuur externen Inhoudsopgave Bestuurlijke Nota 1 1 Onderzoeksverantwoording 2 1.1 / Aanleiding

Nadere informatie