Richtlijnen voor de bevordering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Richtlijnen voor de bevordering"

Transcriptie

1 Gereformeerde. Scholengemeenschap. Randstad. Richtlijnen voor de bevordering havo/vwo vmbo September 2007 Richtlijnen voor bevordering september

2 In dit boekje staan de richtlijnen voor de bevordering voor alle klassen. Deze richtlijnen gelden met ingang van het schooljaar Inhoudsopgave: Eerste en tweede leerjaar havo en vwo inleiding 2 Richtlijnen voor bevordering vanuit de brugklas 3 Richtlijnen voor de bevordering vanuit klas havo-2 en vwo-2 5 Derde leerjaar havo en vwo 6 Bovenbouw havo/vwo 7 Onderbouw vmbo inleiding 10 Richtlijnen voor bevordering vanuit de brugklas 11 Richtlijnen voor de bevordering vanuit T2 12 Richtlijnen voor de bevordering vanuit B2 13 Richtlijnen voor de bevordering vanuit T3 14 Richtlijnen voor de bevordering vanuit KB3 15 Richtlijnen voor de bevordering vanuit BB3 15 Rotterdam, 20 september 2007 Richtlijnen voor bevordering september

3 eerste en tweede leerjaar havo en vwo INLEIDING De richtlijnen voor bevordering in de onderbouw havo en vwo zijn gebaseerd op de volgende uitgangspunten. 1. De richtlijnen zijn bedoeld om alle leerlingen te helpen in te stromen op een bij hun capaciteiten passend onderwijsniveau. 2. Bevordering naar een bepaalde stroom gebeurt op basis van behaalde resultaten, niet op basis van verwachtingen. 3. Zittenblijven wordt zoveel mogelijk tegengegaan. 4. Alle vakken zijn even belangrijk. 5. Op het eindrapport worden de cijfers voor de vakken in hele getallen gegeven. Als in de richtlijnen wordt gesproken over puntentotalen, betreft het de som van deze cijfers. 6. Van de richtlijnen kan in gevallen dat en leerling de richtlijnen op één of twee punten niet haalt worden afgeweken; dit wordt beslist door de vergadering van betrokken docenten. Argumenten die een rol kunnen spelen betreffen: a. persoonlijke omstandigheden b. gegevens over motivatie, faalangst, welbevinden, dyslexie, etc. c. gedrag, werkhouding, huiswerk, etc. 7. tekort : elk punt dat een cijfer lager is dan een 6. Een 4 is dus twee tekorten. Onvoldoende: een cijfer lager dan een 6 Doorstromen: de leerling vervolgt de opleiding op het niveau waar hij zit. Concreet: Vanuit de brugklas Vanuit de 2 e klas havo/vwo havo-2 havo-2 havo-3 vwo gym-2 of ath-2 gym-2 of ath-2 gym-3 of ath-3 Opstromen: de leerling vervolgt de opleiding op een zwaarder niveau. Concreet: Vanuit de brugklas Vanuit de 2 e klas vmbo/havo havo-2 havo/vwo gym-2 of ath-2 havo-2 gym-3 of ath-3 vwo n.v.t. gym-2 of ath-2 n.v.t. Afstromen: de leerling vervolgt de opleiding op een minder zwaar niveau. Concreet: Vanuit de brugklas Vanuit de 2 e klas havo/vwo vmbo-2(t) havo-2 vmbo-3(t) vwo havo-2 gym-2 of ath-2 havo-3 Richtlijnen voor bevordering september

4 Richtlijnen voor bevordering vanuit de brugklas Doorstromen of opstromen De keuze voor door- of opstromen wordt bepaald in 2 stappen. Eerst wordt gekeken naar het gemiddelde rapportcijfer. Als dat geen uitsluitsel geeft, worden de resultaten van de niveau-adviezen van de diverse docenten ingebracht. Het gemiddelde rapportcijfer Van het gemiddelde rapportcijfer wordt bij de beslissing als volgt gebruik gemaakt: gemiddeld rapportcijfer hoogstens 7,8 doorstromen gemiddeld rapportcijfer tenminste 7,8 opstromen Opmerkingen: 1. Bij de bepaling van het gemiddelde rapportcijfer telt het wiskundecijfer 2 keer, de overige cijfers 1 keer. (Hiermee wordt recht gedaan aan het feit, dat wiskunde het enige exacte vak is in de brugklas, terwijl voor de determinatie van belang is dat vanaf de tweede klassen meer exacte vakken gaan meetellen.) 2. Opstroom vanuit de havo/vwo-brugklas naar gymnasium-2 is mogelijk wanneer bovendien het Puntentotaal voor de vakken Nederlands, Engels en Frans 23, waarbij er geen 6 voor deze vakken mag staan. (d.w.z.. minimaal 7,8,8 of 7,7,9) en de docenten positief adviseren. 3. Doorstromen vanuit de vwo-brugklas naar gym-2 kan wanneer: het gemiddelde eindcijfer tenminste 7,3 is én het gemiddelde eindcijfer voor de talen tenminste 7,5 is én de docentenvergadering een positief advies geeft 4. Door de procedure bij de instroom vanuit de basisschool zitten alle leerlingen op een niveau dat zij zeker moeten aankunnen. Verwacht mag worden dat ze voor elk vak tenminste kunnen doorstromen naar hetzelfde opleidingsniveau in het tweede leerjaar. 5. Door elke docent wordt een inschatting van het niveau van de leerling gegeven. Juist door de combinatie vanuit de diverse vakken ontstaat een totaalbeeld, dat voldoende van waarde mag worden geacht als extra informatie naast wat uit de behaalde cijfers blijkt. Afstromen In principe kunnen leerlingen niet blijven zitten in de brugklas. Aan het einde van de klas wordt dus beslist over doorstroom, opstroom of afstroom. Bij de beslissing tot afstroom wordt de volgende richtlijn gebruikt: een leerling kan niet doorstromen bij meer dan 3 tekorten; er is geen compensatieregeling. Opmerkingen: 1. Afstromen voor leerlingen in de vwo-brugklas betekent een bevordering naar havo Er zijn situaties denkbaar waarin de keuze voor zittenblijven redelijker is dan afstroom, bijvoorbeeld wanneer een leerling een groot deel van het jaar ziek is geweest; dit wordt bij de beslissing meegewogen. Richtlijnen voor bevordering september

5 Richtlijnen voor de bevordering vanuit klas havo-2 en vwo-2 Doorstromen Een leerling wordt bevorderd naar de derde klas indien voldaan wordt aan de volgende 2 voorwaarden: 1. een gemiddelde van tenminste 6,0 op het eindrapport 2. maximaal 4 tekorten Opstromen Een leerling kan voor opstromen in aanmerking komen bij de bevordering van klas 2 naar klas 3 wanneer voldaan is aan de volgende voorwaarden: 1. het gemiddelde op het eindrapport is tenminste 7,5 2. er zijn geen tekorten 3. er is voldoende draagvlak Draagvlak: een leerling wordt voorgedragen voor opstroom op initiatief van de mentor en de teamleider; zij melden dit aan de docenten op de overgangsvergadering alle aanwezigen geven, zonder voorafgaande bespreking, hun eerste reactie d.m.v. een peiling; o indien voldoende draagvlak ( 75% van de aanwezigen): aldus besloten; o indien grote twijfels (< 25% van de aanwezigen positief): niet doen; o inhoudelijke bespreking indien verdeeld draagvlak (tussen 25% en 75% van de aanwezigen); daarna definitieve besluitvorming. Afstromen Wanneer een leerling niet naar een volgende klas kan door- of opstromen, geeft de docentenvergadering een advies voor het vervolg van de schoolloopbaan. Richtlijnen voor bevordering september

6 richtlijnen voor bevordering derde leerjaar havo en vwo - In alle (voor klas 4) te kiezen examenvakken tezamen mogen maximaal 2 tekorten zitten, mits er minimaal twee punten compensatie zijn bij de overige examenvakken. - In alle (in klas 3 gevolgde) vakken tezamen mogen maximaal 4 tekorten zitten. opmerking: aan profielvakken worden geen specifieke voorwaarden meer gesteld Richtlijnen voor bevordering september

7 bovenbouw havo/vwo Bevorderingsregeling vwo 5 1. Een leerling kan zonder meer doorstromen wanneer hij volgens de slaag/zak-regeling voor het eindexamen geslaagd zou zijn. Wanneer de resultaten niet aan deze eisen voldoen, neemt de docentenvergadering een beslissing over doubleren, gehoord het advies van de mentor. In zijn advies neemt de mentor in ieder geval de volgende overwegingen mee: a. De algemene motivatie van de leerling; b. Het verwachte effect van doubleren op de motivatie; c. De bereidheid en mogelijkheid om in de vakantieperiode extra taken te doen; d. De kans van slagen in het volgende leerjaar; hierbij spelen de behaalde resultaten voor de SE-toetsen een belangrijke rol; e. De capaciteiten van de leerling; f. Persoonlijke omstandigheden, zowel in de achterliggende periode als naar inschatting in de nabije toekomst. 2. Een leerling doubleert in elk geval: wanneer het aantal tekorten groter is dan de helft van het aantal vakken waarin hij examen wil doen en/of wanneer hij voor handelingsdelen uit het af te sluiten leerjaar nog een onvoldoende heeft staan. Voor een uitwerking en toelichting op de regeling betreffende de handelingsdelen: zie de bijlage. Bij de overgang telt godsdienst mee als ware het een examenvak. 3. Er kunnen taken worden opgedragen (zie ook punt 1c), waarover bindende afspraken door de docentenvergadering worden vastgelegd. Herexamens voor de overgang worden niet gegeven. 4. Doubleren betekent dat het hele onderwijsprogramma (gebaseerd op 1000 uren onderwijs per leerjaar) opnieuw wordt gevolgd. Dat wil zeggen: a. alle toetsen met open en gesloten vragen worden opnieuw gedaan; b. alle praktische opdrachten worden opnieuw gedaan; c. alle handelingsdelen en alle lessenwerk wordt opnieuw gedaan, behalve wanneer daarover van tevoren andere afspraken worden gemaakt; d. wanneer voor dezelfde toets een lager cijfer wordt behaald dan in het vorige schooljaar behaald werd, mag dit betere resultaat alsnog blijven gelden, wanneer dit past als ware het een herkansing. Samengevat: 1. Zitten blijven: bij meer tekorten dan de helft van het aantal examenvakken en/of een <o> voor een handelingsdeel 2. Bevordering: bij max. 2 onvoldoendes, max. 1 onvoldoende in profiel; max. 1x4 en 1x5 3. Het gebied tussen regel 1 en 2 is de bespreekmarge; het docententeam beslist. 4. Herexamens voor de overgang worden niet gegeven. 5. Onvoldoende handelingsdelen uit periode 6 dienen vóór aanvang van de zomervakantie in orde te worden gemaakt of indien onmogelijk in de vakantieperiode. Richtlijnen voor bevordering september

8 Bevorderingsregeling h4 en v4 per augustus Zitten blijven bij: meer tekorten dan de helft van het aantal vakken dat in het desbetreffende leerjaar gevolgd wordt 2. Bevordering bij: - 1 x 5 of 1 x 4-2 x 5, maar dan 2 compensatiepunten nodig - 1 x x 5, maar dan 3 compensatiepunten nodig 3. Het gebied tussen regel 1 en 2 is de bespreekmarge; het docententeam beslist. 4. Herexamens voor de overgang worden niet gegeven. Richtlijnen voor bevordering september

9 onderbouw vmbo INLEIDING De richtlijnen voor bevordering in de onderbouw vmbo zijn gebaseerd op de volgende uitgangspunten. 1. De richtlijnen zijn bedoeld om alle leerlingen te helpen in te stromen op een bij hun capaciteiten passend onderwijsniveau. 2. Bevordering naar een bepaalde stroom gebeurt op basis van behaalde resultaten, niet op basis van verwachtingen. 3. Zittenblijven wordt zoveel mogelijk tegengegaan. 4. Alle vakken zijn even belangrijk. 5. Op het eindrapport worden de cijfers voor de vakken in hele getallen gegeven. Als in de richtlijnen wordt gesproken over puntentotalen, betreft het de som van deze cijfers. 6. Van de richtlijnen kan in gevallen dat en leerling de richtlijnen op één of twee punten niet haalt worden afgeweken; dit wordt beslist door de vergadering van betrokken docenten. Argumenten die een rol kunnen spelen betreffen: a. persoonlijke omstandigheden b. gegevens over motivatie, faalangst, welbevinden, dyslexie, etc. c. gedrag, werkhouding, huiswerk, etc. 7. tekort : elk punt dat een cijfer lager is dan een 6. Een 4 is dus twee tekorten. Onvoldoende: een cijfer lager dan een 6 De betekenis van een aantal gebruikte begrippen: Doorstromen: de leerling vervolgt de opleiding op het niveau waar hij zit. Concreet: Vanuit de brugklas Vanuit de 2 e klas Vmbo beroepsg. lw-2 beroepsg. lw-2 beroepsg. lw.-3 vmbo/havo theor. lw.-2 theor. lw.-2 theor. lw.-3 Opstromen: de leerling vervolgt de opleiding op een zwaarder niveau. Concreet: Vanuit de brugklas Vanuit de 2 e klas Vmbo theor. lw.-2 beroepsg. lw-2 theor. lw-3 vmbo/havo havo-2 theor. lw-2 havo-3 Afstromen: de leerling vervolgt de opleiding op een minder zwaar niveau. Concreet: Vanuit de brugklas Vanuit de 2 e klas vmbo/havo beroepsg. lw-2 theor. lw-2 beroepsg. lw.-3 Richtlijnen voor bevordering september

10 Richtlijnen voor bevordering vanuit de brugklassen vmbo Doorstromen of opstromen De keuze voor door- of opstromen wordt bepaald in 2 stappen. Eerst wordt gekeken naar het gemiddelde rapportcijfer. Als dat geen uitsluitsel geeft, worden de resultaten van de niveau-adviezen van de diverse docenten ingebracht. Het gemiddelde rapportcijfer Van het gemiddelde rapportcijfer wordt bij de beslissing als volgt gebruik gemaakt: gemiddeld rapportcijfer hoogstens 7,8 doorstromen gemiddeld rapportcijfer tenminste 7,8 opstromen Opmerkingen: 1. Door de procedure bij de instroom vanuit de basisschool zitten alle leerlingen op een niveau dat zij zeker moeten aankunnen. Verwacht mag worden dat ze voor elk vak tenminste kunnen doorstromen naar hetzelfde opleidingsniveau in het tweede leerjaar. 2. Door elke docent wordt een inschatting van het niveau van de leerling gegeven. Juist door de combinatie vanuit de diverse vakken ontstaat een totaalbeeld, dat voldoende van waarde mag worden geacht als extra informatie naast wat uit de behaalde cijfers blijkt. Afstromen In principe kunnen leerlingen niet blijven zitten in de brugklas. Aan het einde van de klas wordt dus beslist over doorstroom, opstroom of afstroom. Bij de beslissing tot afstroom wordt de volgende richtlijn gebruikt: een leerling kan niet doorstromen bij meer dan 3 tekorten; er is geen compensatieregeling. Opmerkingen: a. Afstromen voor leerlingen in de vmbo/havo-brugklas betekent een bevordering naar beroepsgerichte leerweg 2 (b2). b. Er zijn situaties denkbaar waarin de keuze voor zittenblijven redelijker is dan afstroom, bijvoorbeeld wanneer een leerling een groot deel van het jaar ziek is geweest; dit wordt bij de beslissing meegewogen. Richtlijnen voor bevordering september

11 Richtlijnen voor de bevordering vanuit Theoretische Leerweg 2 (T2) Doorstromen Een leerling wordt bevorderd naar Theoretische Leerweg 3 (T3) indien voldaan wordt aan de volgende 2 voorwaarden: 1. een gemiddelde van tenminste 6,0 op het eindrapport 2. er zijn binnen de tien gekozen vakken waarvoor eindexamen kan worden afgelegd maximaal 2 tekorten Opstromen Een leerling kan voor opstromen naar havo-3 indien voldaan wordt aan de volgende voorwaarden: 1. het gemiddelde op het eindrapport is tenminste 7,5 2. er zijn geen tekorten 3. er is voldoende draagvlak Draagvlak: een leerling wordt voorgedragen voor opstroom op initiatief van de mentor en de teamleider; zij melden dit aan de docenten op de overgangsvergadering alle aanwezigen geven, zonder voorafgaande bespreking, hun eerste reactie d.m.v. een peiling; o indien voldoende draagvlak ( 75% van de aanwezigen): aldus besloten; o indien grote twijfels (< 25% van de aanwezigen positief): niet doen; o inhoudelijke bespreking indien verdeeld draagvlak (tussen 25% en 75% van de aanwezigen); daarna definitieve besluitvorming. Opmerking: Wanneer een leerling niet naar een volgende klas kan door- of opstromen, geeft de docentenvergadering een advies voor het vervolg van de schoolloopbaan. Richtlijnen voor bevordering september

12 Richtlijnen voor de bevordering vanuit Beroepsgerichte Leerweg 2 (B2) Doorstromen Een leerling wordt bevorderd naar Kaderberoepsgerichte Leerweg 3 (KB-3) indien voldaan wordt aan de volgende 2 voorwaarden: 1. een gemiddelde van tenminste 6,5 op het eindrapport 2. er zijn binnen de gekozen examenvakken geen tekorten Een leerling wordt bevorderd naar Basisberoepsgerichte Leerweg 3 (BB-3) indien voldaan wordt aan de volgende 2 voorwaarden: 1. een gemiddelde van tenminste 6,0 op het eindrapport 2. er zijn binnen de gekozen examenvakken maximaal 2 tekorten, mits deze door de cijfers van de andere examenvakken gecompenseerd worden. Opstromen Een leerling kan voor opstromen naar Theoretische Leerweg 3 (T3) indien voldaan wordt aan de volgende voorwaarden: 1. het gemiddelde op het eindrapport is tenminste 7,5 2. er zijn geen tekorten 3. er is voldoende draagvlak Draagvlak: een leerling wordt voorgedragen voor opstroom op initiatief van de mentor en de teamleider; zij melden dit aan de docenten op de overgangsvergadering alle aanwezigen geven, zonder voorafgaande bespreking, hun eerste reactie d.m.v. een peiling; o indien voldoende draagvlak ( 75% van de aanwezigen): aldus besloten; o indien grote twijfels (< 25% van de aanwezigen positief): niet doen; o inhoudelijke bespreking indien verdeeld draagvlak (tussen 25% en 75% van de aanwezigen); daarna definitieve besluitvorming. Opmerking: Wanneer een leerling niet naar een volgende klas kan door- of opstromen, geeft de docentenvergadering een advies voor het vervolg van de schoolloopbaan. Richtlijnen voor bevordering september

13 Richtlijnen voor de bevordering vanuit Theoretische Leerweg 3 (T3) Een leerling wordt bevorderd naar Theoretische Leerweg 4 (T4) indien voldaan wordt aan de volgende 3 voorwaarden: 1. indien voor de zes gekozen examenvakken voldaan is aan de cijfernormen van het examen: - alle cijfers 6 of meer - 1 x 5 en alle andere cijfers 6 of meer - 2 x 5 of 1 x 4 en alle andere cijfers 6 of hoger en minstens 1 x 7 (of hoger) 2. indien het totaal van de drie niet-gekozen vakken tenminste 14 punten bedraagt 3. indien het gemiddelde van de vakken gd, mu, lo tenminste 5,5 bedraagt Opmerking: Wanneer een leerling niet bevorderd kan worden naar klas T4 geeft de docentenvergadering een advies voor het vervolg van de schoolloopbaan. Richtlijnen voor bevordering september

14 Richtlijnen voor de bevordering vanuit Kaderberoepsgerichte Leerweg 3 (KB3) Een leerling wordt bevorderd naar Kaderberoepsgerichte Leerweg (KB4) indien voldaan wordt aan de volgende 3 voorwaarden: 1. indien voor de zes gekozen examenvakken (het beroepsgerichte programma telt voor twee) voldaan is aan de cijfernormen van het examen: a. alle cijfers 6 of meer b. 1 x 5 en alle andere cijfers 6 of meer c. 2 x 5 of 1 x 4 en alle andere cijfers 6 of hoger en minstens 1 x 7 (of hoger) 2. indien het gemiddelde van de vakken gd, lo tenminste 5,5 bedraagt Opmerking: Wanneer een leerling niet bevorderd kan worden naar klas KB-4 geeft de docentenvergadering een advies voor het vervolg van de schoolloopbaan. Richtlijnen voor de bevordering vanuit Basisberoepsgerichte Leerweg 3 (BB3) Een leerling wordt bevorderd naar Basisberoepsgerichte Leerweg (BB4) indien voldaan wordt aan de volgende 3 voorwaarden: 1. indien voor de zes gekozen examenvakken (het beroepsgerichte programma telt voor twee) voldaan is aan de cijfernormen van het examen: a. alle cijfers 6 of meer b. 1 x 5 en alle andere cijfers 6 of meer c. 2 x 5 of 1 x 4 en alle andere cijfers 6 of hoger en minstens 1 x 7 (of hoger) 2. het gemiddelde van de vakken gd, lo tenminste 5,5 bedraagt Opmerking: Wanneer een leerling niet bevorderd kan worden naar klas BB-4 geeft de docentenvergadering een advies voor het vervolg van de schoolloopbaan. Richtlijnen voor bevordering september

Richtlijnen voor de bevordering

Richtlijnen voor de bevordering ... Richtlijnen voor de bevordering havo/vwo januari 2014 GSR - Richtlijnen voor de bevordering - havo/vwo - januari 2014 pagina 0 Richtlijnen voor de bevordering havo/vwo In dit boekje zijn de richtlijnen

Nadere informatie

Richtlijnen voor de bevordering

Richtlijnen voor de bevordering ... Richtlijnen voor de bevordering vmbo januari 2014 GSR - Richtlijnen voor de bevordering - vmbo - januari 2014 pagina 0 Richtlijnen voor de bevordering - vmbo In dit boekje zijn de richtlijnen voor

Nadere informatie

In het "rode boekje" (deel I), zoals dit stuk al jaren heet, vindt u de bevorderingsnormen van de onderbouw.

In het rode boekje (deel I), zoals dit stuk al jaren heet, vindt u de bevorderingsnormen van de onderbouw. TEN GELEIDE In het "rode boekje" (deel I), zoals dit stuk al jaren heet, vindt u de bevorderingsnormen van de onderbouw. Het boekje is als volgt ingedeeld: 1. De uitleg van enkele begrippen 2. Een schematisch

Nadere informatie

Overgangsrichtlijnen Comenius College

Overgangsrichtlijnen Comenius College Overgangsrichtlijnen Comenius College een bundel voor ouders, leerlingen en docenten Comenius College september 2006 een bundel voor ouders, leerlingen en docenten september 2006 1 Inhoud 1 Algemene overgangsrichtlijnen

Nadere informatie

Overgangsnormen

Overgangsnormen Overgangsnormen 2016-2017 Inhoud Algemene opmerkingen over de rapportage 2 Inleiding 2 1. Uitgangspunten 2 Zak-slaag regeling vwo en havo 3 Zak-slaag regeling mavo en vmbo 3 2. Afspraken 4 3. Revisie 4

Nadere informatie

locatie Overkampweg Inleiding Deze overgangsnormen hebben betrekking op leerlingen die les hebben op de locatie Overkampweg.

locatie Overkampweg Inleiding Deze overgangsnormen hebben betrekking op leerlingen die les hebben op de locatie Overkampweg. Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum 2014-2015 28 november 2014 Inleiding Deze overgangsnormen hebben betrekking op leerlingen die les hebben op de locatie Overkampweg. Cijfers De overgangsbesluiten

Nadere informatie

in alle leerjaren, in alle gevallen

in alle leerjaren, in alle gevallen Bevorderingsreglement Heerenlanden College Locatie Eksterlaan Cursus 2014/2015 Algemeen 1.1 Tweemaal per jaar ontvangen de leerlingen een cijferrapport. De cijfers worden tot één plaats achter de komma

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2015-2016

Bevorderingsnormen 2015-2016 Visser t Hooft Lyceum Bevorderingsnormen 2015-2016 Leiden, Leiderdorp, Rijnsburg september 2015 INHOUD BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016...3 Termen en begrippen...3 Rapportcijfers en bevordering...3 BEVORDERING

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Comenius College

Bevorderingsnormen Comenius College Bevorderingsnormen Comenius College Versie 2013-2014 Leerjaar 3, 4 en 5 Zie ook www.comenius.nl / Onderwijs/ Bevorderingsnormen BEVORDERINGSNORMEN COMENIUS COLLEGE SEPTEMBER 2013 VERSIE:2013-2014 Inhoud

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS VMBO Onderbouw

OVERGANGSREGELS VMBO Onderbouw OVERGANGSREGELS VMBO 2016 2017 1. Onderbouw leerjaar 1 BB (± LWOO) 1 naar BB 2 KB 1 naar KB 2 GT 1 naar GT 2 A. Bevorderd (gelijk niveau) A. Bevorderd (gelijk niveau) A. Bevorderd (gelijk niveau) Een leerling

Nadere informatie

CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen

CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Overgangsnormen leerjaar 3 CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Vmbo - leerjaar 3 Rapporten Het onderwijskundig proces van leerlingen van CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen, wordt getoetst door

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar 2014-2015

Overgangsregeling schooljaar 2014-2015 Overgangsregeling Schooljaar 2014-2015 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

3. Reglementair bevorderd: een leerling wordt bevorderd naar het volgend leerjaar in hetzelfde onderwijsniveau.

3. Reglementair bevorderd: een leerling wordt bevorderd naar het volgend leerjaar in hetzelfde onderwijsniveau. September 2016 De eindcijfers van het eindrapport geven een totaalbeeld van het niveau van dat leerjaar en hebben een voorspellende waarde voor het vervolg van de schoolloopbaan. De eindcijfers op het

Nadere informatie

Overgangsnormen leerjaar 1. CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen

Overgangsnormen leerjaar 1. CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Overgangsnormen leerjaar 1 CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Vmbo - leerjaar 1 Rapporten Het onderwijskundig proces van leerlingen van CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen, wordt getoetst door

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar

Overgangsregeling schooljaar Overgangsregeling Schooljaar 2015-2016 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN HAVO VWO

OVERGANGSNORMEN HAVO VWO OVERGANGSNORMEN HAVO VWO Onze overgangsprocedure is nauwkeurig vastgelegd. In het algemeen geldt dat voor toelating tot een hogere klas de leerling niet meer dan een bepaald aantal tekorten mag hebben

Nadere informatie

Bevorderingsregels 2013-2014

Bevorderingsregels 2013-2014 Bevorderingsregels 2013-2014 Algemeen a. Het doel van een overgangsvergadering is om op basis van een heel schooljaar leerlingen op het juiste niveau en in het juiste leerjaar te plaatsen. b. Rapportcijfers

Nadere informatie

Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum. locatie Overkampweg

Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum. locatie Overkampweg Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum 2015-2016 12 oktober 2015 Inleiding Deze overgangsnormen hebben betrekking op leerlingen die les hebben op de locatie Overkampweg. Cijfers De overgangsbesluiten

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar

Overgangsregeling schooljaar Overgangsregeling Schooljaar 2016-2017 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

Voor de klassen 1, 2 (vwo, havo en mavo) en 3 vwo en 3 havo geldt:

Voor de klassen 1, 2 (vwo, havo en mavo) en 3 vwo en 3 havo geldt: Bevorderingsnormen Lyceum Ypenburg 2015 2016 Onderbouw vwo: Klas 1, 2, 3 gymnasium Klas 1, 2, 3 atheneum Klas 1 atheneum/havo Onderbouw havo: Klas 1 en 2 havo Onderbouw mavo: Klas 1 en 2 mavo Klas 1 havo/mavo

Nadere informatie

Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum locatie Kapteynweg

Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum locatie Kapteynweg Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum locatie Kapteynweg 2014-2015 Inleiding Deze overgangsnormen hebben betrekking op leerlingen die les hebben op niveau havo en mavo (vmbo-tl). Cijfers/scores De bevorderingsbesluiten

Nadere informatie

Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum locatie Overkampweg

Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum locatie Overkampweg Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum locatie Overkampweg 2013-2014 Inleiding Deze overgangsnormen hebben betrekking op leerlingen die les hebben op de locatie Overkampweg. Cijfers De bevorderingsbesluiten

Nadere informatie

Bevorderingsregels

Bevorderingsregels Bevorderingsregels 2015-2016 Algemeen a. Het doel van een overgangsvergadering is om op basis van een heel schooljaar leerlingen op het juiste niveau en in het juiste leerjaar te plaatsen. b. Een leerling

Nadere informatie

Een leerling die doubleert mag in het tweede jaar in dezelfde klas niet in het bespreekgebied

Een leerling die doubleert mag in het tweede jaar in dezelfde klas niet in het bespreekgebied Overgangsnormen UITGANGSPUNTEN VOOR ALLE LEERJAREN Op de CSB worden drie niveaus aangeboden: Vwo-niveau (bovenbouw), Havo-niveau en Mavo-niveau. De leerlingen zijn zoveel mogelijk op hun niveau ingedeeld.

Nadere informatie

BEVORDERINGSREGLEMENT & BEVORDERINGSNORMEN (Dit reglement vervangt alle voorgaande bevorderingsreglementen.)

BEVORDERINGSREGLEMENT & BEVORDERINGSNORMEN (Dit reglement vervangt alle voorgaande bevorderingsreglementen.) BEVORDERINGSREGLEMENT & BEVORDERINGSNORMEN (Dit reglement vervangt alle voorgaande bevorderingsreglementen.) 11 oktober 2016 Bevorderingsreglement 1. Aan het einde van het schooljaar worden de overgangsvergaderingen

Nadere informatie

bevorderingsnormen in de onderbouw Havo / Vwo / Technasium

bevorderingsnormen in de onderbouw Havo / Vwo / Technasium bevorderingsnormen in de onderbouw Havo / Vwo / Technasium 2016 2017 GELEIDE In het "rode boekje" (deel I), zoals dit stuk al jaren heet, vindt u de bevorderingsnormen van de onderbouw. Het boekje is als

Nadere informatie

Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum

Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum 2012-2013 Inleiding Deze overgangsnormen hebben betrekking op leerlingen die les hebben op niveau vwo, havo en mavo (vmbo-tl) en de gemengde leerweg. Voor de beroepsgerichte

Nadere informatie

Overgangsnormen leerjaar 2. CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen

Overgangsnormen leerjaar 2. CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Overgangsnormen leerjaar 2 CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Vmbo - leerjaar 2 Rapporten Het onderwijskundig proces van leerlingen van CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen, wordt getoetst door

Nadere informatie

BEVORDERINGSRICHTLIJNEN SOPHIANUM - VERSIE 2013-2014

BEVORDERINGSRICHTLIJNEN SOPHIANUM - VERSIE 2013-2014 BEVORDERINGSRICHTLIJNEN SOPHIANUM - VERSIE 2013-2014 1. Naamgeving: bevorderingsrichtlijnen Wij spreken van "richtlijnen" omdat de docentenvergadering steeds vanuit de omstandigheden van elke leerling

Nadere informatie

Overgangsnormen. Voorwoord 2

Overgangsnormen. Voorwoord 2 Inhoud Voorwoord 2 Hoofdstuk 1 - Uitgangspunten 2 Hoofdstuk 2 - Afspraken 4 2.1. Afspraken rapportcijfers en overgangscijfers 4 2.2. Afspraken overgangsnormen 4 Hoofdstuk 3 - Revisie 5 Hoofdstuk 4 - Overgang

Nadere informatie

1. De tekorten worden geteld in alle in het betreffende leerjaar gegeven vakken. Er wordt alleen in hele getallen gecijferd.

1. De tekorten worden geteld in alle in het betreffende leerjaar gegeven vakken. Er wordt alleen in hele getallen gecijferd. Bevorderingsnormen Onderbouw vwo: Klas 1, 2, 3 gymnasium Klas 1, 2, 3 atheneum Klas 1 atheneum/havo Onderbouw havo: Klas 1 en 2 havo Klas 1 havo/mavo Onderbouw mavo: Klas 1 en 2 mavo Voor de klassen 1,

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN LOCATIE ZWARTEWATERLAND. LEERJAAR 1, 2 en 3 (TL)Havo/VWO

OVERGANGSNORMEN LOCATIE ZWARTEWATERLAND. LEERJAAR 1, 2 en 3 (TL)Havo/VWO OVERGANGSNORMEN LOCATIE ZWARTEWATERLAND LEERJAAR 1, 2 en 3 (TL)Havo/VWO 2012/2013 Overgangsnormen 2012 2013 Klas 1 en 2 (TL)Havo/VWO De leerlingen van leerjaar 1 en 2 krijgen drie rapporten en een eindrapport.

Nadere informatie

Overgangsnormen bovenbouw

Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen klas 3 en 4 VMBO / HAVO 2014-2015 OSG Sevenwolden Locatie Joure Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen bovenbouw 2014-2015 - 1 - A. Overgangsnormen VMBO TL 3 TL 4 Aan het einde van het

Nadere informatie

Overgangsnormen

Overgangsnormen Overgangsnormen 2016 2017 UITGANGSPUNTEN VOOR ALLE LEERJAREN Op de CSB worden drie niveaus aangeboden: Vwo-niveau (bovenbouw), Havo-niveau en Mavo-niveau. De leerlingen zijn zoveel mogelijk op hun niveau

Nadere informatie

BASIS/KADER, leerjaar 1 KADER/MAVO, leerjaar 1

BASIS/KADER, leerjaar 1 KADER/MAVO, leerjaar 1 BASIS/KADER, leerjaar 1 KADER/MAVO, leerjaar 1 Voortschrijdend gemiddelde In leerjaar 1 werken we met een voortschrijdend gemiddelde. Dat wil zeggen, dat de cijfers die behaald worden gedurende het gehele

Nadere informatie

Overgangscriteria. Van Vredenburchcollege Van Vredenburchweg 425 2284 TA Rijswijk T 070 336 49 55

Overgangscriteria. Van Vredenburchcollege Van Vredenburchweg 425 2284 TA Rijswijk T 070 336 49 55 Overgangscriteria Rijswijks Lyceum Karmozijnstraat 2 2284 GA Rijswijk T 070 336 49 44 info@rijswijkslyceum.nl www.rijswijkslyceum.nl Van Vredenburchcollege Van Vredenburchweg 425 2284 TA Rijswijk T 070

Nadere informatie

Bevorderingsreglement Locatie Joost de Jongestraat Leerdam Heerenlanden College

Bevorderingsreglement Locatie Joost de Jongestraat Leerdam Heerenlanden College Bevorderingsreglement Locatie Joost de Jongestraat 2016-2017 Leerdam Heerenlanden College Inhoud Algemeen... 3 1. BEVORDERINGSREGLEMENT BRUGKLAS 1A VMBO BB... 4 A. Bevordering naar 2A VMBO BB... 4 B. Bevordering

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2016/2017. Vmbo

Bevorderingsnormen 2016/2017. Vmbo Bevorderingsnormen 2016/2017 Vmbo Algemene Bepalingen 1. De bevorderingsnormen en algemene bepalingen zijn openbaar en dienen voor leerlingen en ouders ter inzage beschikbaar te zijn. 2. Wijzigingen dienen

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN EN SLAAG-/ZAKREGELING LOCATIE VEENSEWEG

OVERGANGSNORMEN EN SLAAG-/ZAKREGELING LOCATIE VEENSEWEG OVERGANGSNORMEN EN SLAAG-/ZAKREGELING LOCATIE VEENSEWEG Akkoord Directie: 11 september 2013 Akkoord MR: 25 september 2013 A Overgangsnormen 1. Inleiding Bij de overgang van leerlingen zijn er algemene

Nadere informatie

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2014-2015

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2014-2015 DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2014-2015 Inhoudsopgave Bevordering algemeen... 2 Bevorderingsregels... 3 Overgangsnormen brugklas naar klas 2... 4 Overgangsnormen klas 2 naar klas 3... 6

Nadere informatie

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016 DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016 Inhoudsopgave Bevordering algemeen... 2 Bevorderingsregels... 3 Overgangsnormen brugklas naar klas 2... 4 Overgangsnormen klas 2 naar klas 3... 5

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Locatie De Joost Leerdam Heerenlanden College

Bevorderingsnormen Locatie De Joost Leerdam Heerenlanden College Bevorderingsnormen Locatie De Joost 2017-2018 Leerdam Heerenlanden College Inhoud Algemeen... 3 1. BEVORDERINGSREGLEMENT BRUGKLAS 1 VMBO BB... 4 A. Bevordering naar 2 VMBO BB... 4 B. Bevordering naar 2

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN ONDERBOUW 2014-2015 1

OVERGANGSNORMEN ONDERBOUW 2014-2015 1 OVERGANGSNORMEN ONDERBOUW 2014-2015 1 Algemeen Bij de overgangsvergadering wordt uitgegaan van het op het rapport vermelde jaarcijfer. Dit is het afgeronde voortschrijdend gemiddelde van het eindrapport.

Nadere informatie

Bevorderingsregels

Bevorderingsregels Bevorderingsregels 2017-2018 Algemeen a. Het doel van een overgangsvergadering is om op basis van een heel schooljaar leerlingen op het juiste niveau en in het juiste leerjaar te plaatsen. Elke leerling

Nadere informatie

C) voor de vier vakken Nederlands, Frans, Engels en wiskunde zijn voldoendes behaald en het totaal van deze vier vakken is 30 punten of meer.

C) voor de vier vakken Nederlands, Frans, Engels en wiskunde zijn voldoendes behaald en het totaal van deze vier vakken is 30 punten of meer. Bevorderingsnormen Maerlant College Algemeen De bevordering geschiedt op basis van de vastgestelde cijfers van het eindrapport volgens onderstaande richtlijnen. Het eindrapport wordt in de onderbouw vastgesteld

Nadere informatie

Overgangsrichtlijnen Comenius College

Overgangsrichtlijnen Comenius College Overgangsrichtlijnen Comenius College unit P.C. Boutenssingel een bundel voor ouders, leerlingen en docenten Comenius College september 2005 een bundel voor ouders, leerlingen en docenten september 2005

Nadere informatie

Wanneer een leerling voor het vak rekenen één of meer tekortenpunten heeft wordt deze leerling automatisch een bespreekgeval.

Wanneer een leerling voor het vak rekenen één of meer tekortenpunten heeft wordt deze leerling automatisch een bespreekgeval. OVERGANGSREGELING PAX CHRISTI COLLEGE VMBO klas 1 en 2 PAX CHRISTI COLLEGE SCHOOLJAAR 2014 2015 ALGEMENE OPMERKINGEN A Waardering cijfers voor alle vakken in de leerjaren 1 en 2. - het cijfer 5 geldt als

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2016/2017

Bevorderingsnormen 2016/2017 Bevorderingsnormen 2016/2017 Geachte ouders/verzorgers, Deze brochure geeft een overzicht van de bevorderingsnormen voor de diverse leerjaren. Met deze bevorderingsnormen leggen we vast wanneer iemand

Nadere informatie

REGELING OVERGANGSNORMEN KENNEMER LYCEUM 2015-2016. Versie definitief

REGELING OVERGANGSNORMEN KENNEMER LYCEUM 2015-2016. Versie definitief REGELING OVERGANGSNORMEN KENNEMER LYCEUM 2015-2016 Versie definitief Vastgesteld op 25-05-2016 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE REGELGEVING BEVORDERING KENNEMER LYCEUM... 3 2. BEVORDERINGSNORMEN KLAS 1... 5 2.1

Nadere informatie

1x het niet afgeronde rapport 1 cijfer (op twee decimalen) + 2x het niet afgeronde rapport 2 cijfer (op twee decimalen) 3

1x het niet afgeronde rapport 1 cijfer (op twee decimalen) + 2x het niet afgeronde rapport 2 cijfer (op twee decimalen) 3 Voorwoord 2016-2017 Op onze site www.doultremontcollege.nl zijn de overgangsnormen digitaal terug te vinden. Mochten er naar aanleiding van de overgangsnormen vragen zijn, dan kunt u zich wenden tot de

Nadere informatie

Overgangsrichtlijnen VMBO de Spindel Onderbouw Bovenbouw : B/K, K/T : Basis, Kader, Gemengd, Theoretische leerweg Schooljaar : 2016 / 2017 Algemene regels Twee keer doubleren in dezelfde klas of in twee

Nadere informatie

Bevorderingsnormen. Vastgesteld op: 30 juni 2014

Bevorderingsnormen. Vastgesteld op: 30 juni 2014 Bevorderingsnormen Vastgesteld op: 30 juni 2014 Inhoud Overgangs- en determinatienormen OSG West-Friesland... 3 Brugklassen Mavo/Havo... 6 Bevorderingsreglement brugklas Mavo/Havo:... 7 Bevorderingsnormen

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Locatie Joost de Jongestraat Leerdam Heerenlanden College

Bevorderingsnormen Locatie Joost de Jongestraat Leerdam Heerenlanden College Bevorderingsnormen Locatie Joost de Jongestraat 2014-2015 Leerdam Heerenlanden College Inhoud Algemeen... 3 1. BEVORDERINGSREGLEMENT BRUGKLAS 1A VMBO BB... 4 A. Bevordering naar 2A VMBO BB... 4 B. Bevordering

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Vastgesteld op: 15 juli 2016

Bevorderingsnormen Vastgesteld op: 15 juli 2016 Bevorderingsnormen Vastgesteld op: 15 juli 2016 Inhoud Overgangs- en determinatienormen OSG West-Friesland... 3 Brugklassen mavo/havo... 5 Brugklassen havo/vwo... 6 Brugklassen atheneum & technasium...

Nadere informatie

Overgangsnormering van klas 2 naar klas 3 SCHOOLJAAR Overgangsnormering klas 2 naar klas 3, schooljaar Pagina 1

Overgangsnormering van klas 2 naar klas 3 SCHOOLJAAR Overgangsnormering klas 2 naar klas 3, schooljaar Pagina 1 Overgangsnormering van klas 2 naar klas 3 SCHOOLJAAR 2016-2017 Overgangsnormering klas 2 naar klas 3, schooljaar 2016-2017 Pagina 1 Betreft: Algemene aanwijzingen en uitgangspunten rapportage 1. Leerlingen

Nadere informatie

Overgangsrichtlijnen Comenius College

Overgangsrichtlijnen Comenius College Overgangsrichtlijnen Comenius College Comenius College september 2008 september 2008 1 Inhoud 1 Algemene overgangsrichtlijnen Comenius College 3 2 Overgangsrichtlijnen vmbo basis-, kader, gemengde en theoretische

Nadere informatie

BASIS/KADER, leerjaar 1

BASIS/KADER, leerjaar 1 BASIS/KADER, leerjaar 1 Voortschrijdend gemiddelde In leerjaar 1 werken we met een voortschrijdend gemiddelde. Dat wil zeggen, dat de cijfers die behaald worden gedurende het gehele jaar meetellen in het

Nadere informatie

OVERGANGSREGELING vmbo. basisberoepsgerichte leerweg kaderberoepsgerichte leerweg theoretische leerweg

OVERGANGSREGELING vmbo. basisberoepsgerichte leerweg kaderberoepsgerichte leerweg theoretische leerweg OVERGANGSREGELING 2016-2017 vmbo basisberoepsgerichte leerweg kaderberoepsgerichte leerweg theoretische leerweg Instemming MT : 13 mei 2016 Instemming MR: 29 juni 2016 OVERGANGSREGELING PAX CHRISTI COLLEGE

Nadere informatie

Bevorderingsnormen H.N. Werkman College Topsport Talent School Groningen

Bevorderingsnormen H.N. Werkman College Topsport Talent School Groningen H.N. Werkman College - bevorderingsnormen TTS 4-5 Bevorderingsnormen H.N. Werkman College Topsport Talent School Groningen 4-5 leerjaar, leerjaar en havo/atheneum 3 Algemeen. Aan het eind van het schooljaar

Nadere informatie

Bevorderingsregels

Bevorderingsregels Bevorderingsregels 2016-2017 Algemeen a. Het doel van een overgangsvergadering is om op basis van een heel schooljaar leerlingen op het juiste niveau en in het juiste leerjaar te plaatsen. b. Een leerling

Nadere informatie

A. Roland Holst College. Overgangsnormen

A. Roland Holst College. Overgangsnormen A. Roland Holst College Overgangsnormen 2017-2018 4-10-2017 Overgangsnormen ARHC 2017-2018 In dit document staan de overgangsnormen van het ARHC voor 2017-2018 vastgesteld door de schoolleiding en de medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Bevorderings- en instroomrichtlijnen. Carmelcollege Gouda

Bevorderings- en instroomrichtlijnen. Carmelcollege Gouda Bevorderings- en instroomrichtlijnen Carmelcollege Gouda voor ouders, leerlingen en docenten Carmelcollege Gouda, versie 3.2 een bundel voor ouders, leerlingen en docenten Maart 2015 1 Inhoud 1 Bevorderingsrichtlijnen

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Locatie Joost de Jongestraat Leerdam Heerenlanden College

Bevorderingsnormen Locatie Joost de Jongestraat Leerdam Heerenlanden College Bevorderingsnormen Locatie Joost de Jongestraat 2013-2014 Leerdam Heerenlanden College Inhoud Algemeen... 3 BEVORDERINGSREGLEMENT VMBO-BB BRUGKLAS... 4 Brugklas VMBO BB/LWOO... 4 Bevordering naar 2 VMBO

Nadere informatie

Bevorderings- en instroomrichtlijnen. Carmelcollege Gouda

Bevorderings- en instroomrichtlijnen. Carmelcollege Gouda Bevorderings- en instroomrichtlijnen Carmelcollege Gouda voor ouders, leerlingen en docenten Carmelcollege Gouda, versie 5.1 een bundel voor ouders, leerlingen en docenten September 2017 1 Inhoud 1 Bevorderingsrichtlijnen

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2011-2012. JUNIOR STUDIEHUIS (T-Havo/Vwo leerjaar 1 2)

OVERGANGSNORMEN 2011-2012. JUNIOR STUDIEHUIS (T-Havo/Vwo leerjaar 1 2) OVERGANGSNORMEN 2011-2012 JUNIOR STUDIEHUIS (T-Havo/Vwo leerjaar 1 2) Inhoudsopgave: Algemene gegevens Klas 1 o TH/H (Havo) HV/V (Atheneum) o Sportklas TH o Sportklas HV o Gymnasium Klas 2 o TH/HAVO o

Nadere informatie

Voorwoord Rapport 3 (eindrapport): het op hele cijfers afgeronde eindcijfer van de volgende som.

Voorwoord Rapport 3 (eindrapport): het op hele cijfers afgeronde eindcijfer van de volgende som. Voorwoord 2013-2014 Op onze site www.doultremontcollege.nl zijn de overgangsnormen digitaal terug te vinden onder het kopje ouders, brieven en downloads, overgangsnormen 2013-2014. Mochten er naar aanleiding

Nadere informatie

Rapportage, advisering, bevordering en doorstroming

Rapportage, advisering, bevordering en doorstroming Rapportage, advisering, bevordering en doorstroming oktober 0 Baudartius College christelijke school voor mavo, havo, atheneum en gymnasium Voorwoord In dit boekje staan de regels die het Baudartius College

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2013-2014

Bevorderingsnormen 2013-2014 Bevorderingsnormen 2013-2014 Leerjaar 1 en 2 CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR GYMNASIUM, ATHENEUM, HAVO EN VMBO ALGEMENE DIRECTIE LIJSTERSINGEL 10 POSTBUS 797, 2900 AT CAPELLE AAN DEN IJSSEL TELEFOON

Nadere informatie

Bevorderingsreglement Onderbouw

Bevorderingsreglement Onderbouw Bevorderingsreglement Onderbouw Schooljaar 2014-2015 Aan de leerlingen in de leerjaren 1 t/m 3, Om je succesvol naar je diploma te begeleiden, krijg je niet alleen uitleg en begeleiding, maar wordt er

Nadere informatie

Bevorderingsnormen onderbouw havo, atheneum en gymnasium. Geldend voor schooljaar 2015-2016

Bevorderingsnormen onderbouw havo, atheneum en gymnasium. Geldend voor schooljaar 2015-2016 Bevorderingsnormen onderbouw havo, atheneum en gymnasium Geldend voor schooljaar 2015-2016 Bevorderingsmatrix leerjaar 1 HAVO naar leerjaar 2 1. Voor het gemiddeld resultaat wordt uitgegaan van het resultaat,

Nadere informatie

Overgangsrichtlijnen VMBO SG Twickel en SG De Grundel. Bovenbouw; Basis, Kader, Gemengd, Theoretische leerweg

Overgangsrichtlijnen VMBO SG Twickel en SG De Grundel. Bovenbouw; Basis, Kader, Gemengd, Theoretische leerweg Overgangsrichtlijnen VMBO SG Twickel en SG De Grundel Onderbouw; B/K, K/T, T/H Bovenbouw; Basis, Kader, Gemengd, Theoretische leerweg Cursusjaar 2012/2013 Algemene regels Twee keer doubleren in dezelfde

Nadere informatie

Evangelische school VMBO HAVO VWO Overgangsnormen De Passie Utrecht 2015-2016 13 juni 2015

Evangelische school VMBO HAVO VWO Overgangsnormen De Passie Utrecht 2015-2016 13 juni 2015 Evangelische school VMBO HAVO VWO Overgangsnormen De Passie Utrecht 2015-2016 13 juni 2015 1 Inhoud Algemeen...3 Begrippen....4 Klas 1 en 2.6 HAVO 3 / VWO 3.7 VMBO 3 8 VWO 4 10 HAVO 4 en VWO 5.11 Aanvraag

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN ALLE LEERJAREN

BEVORDERINGSNORMEN ALLE LEERJAREN Naam notitie/afspraak/procedure Bevorderingsnormen Citadel College Eigenaar/portefeuillehouder W. Middendorp Auteur L. Lieber/N.Schoot Versie nummer Datum versienummer 5-9-2016 Status document (concept/voorstel/besloten/van

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN Cursusjaar 2014/2015

BEVORDERINGSNORMEN Cursusjaar 2014/2015 BEVORDERINGSNORMEN Cursusjaar 2014/2015 1 Inleiding Geachte ouders/verzorgers, Deze brochure Bevorderingsnormen geeft een overzicht van de bevorderingsnormen voor de diverse leerjaren. De exameneisen zijn

Nadere informatie

REGLEMENT BEOORDELING, BEVORDERING EN PLAATSING 2015-2016

REGLEMENT BEOORDELING, BEVORDERING EN PLAATSING 2015-2016 REGLEMENT BEOORDELING, BEVORDERING EN PLAATSING 2015-2016 REGLEMENT BEOORDELING, BEVORDERING EN PLAATSING A. REGLEMENT VAN BEOORDELING VMBO, MAVO, HAVO, VWO 1. De teamleiders zijn met een belangrijk deel

Nadere informatie

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 1 Inhoud Rapportage... 3 Rapportage klas 1 en 2 mavo en klas 1, 2 en 3 havo/vwo... 3 Rapportage in de examenklassen

Nadere informatie

PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL

PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL Schooljaar 2015-2016 Rotterdam, 1 september 2015 INHOUDSOPGAVE PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AD IJSSEL

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN VMBO SALLAND

OVERGANGSNORMEN VMBO SALLAND OVERGANGSNORMEN VMBO SALLAND CS Vincent van Gogh vmbo Salland schooljaar 2017-2018 Inleiding In de overgangsvergadering wordt vastgesteld of een leerling het onderwijsproces in voldoende mate heeft afgesloten

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2016-2017 Algemene regels: Alle klassen werken volgens een officieel toetsreglement; Alle cijfers behouden een decimaal; We werken met een doorlopend gemiddelde; Voor de vaststelling

Nadere informatie

OVER CIJFERS GESPROKEN...

OVER CIJFERS GESPROKEN... INLEIDING De bevorderingsnormen geven de ondergrens aan van de studieresultaten van de leerling om bevorderd te kunnen worden naar een hoger leerjaar in dezelfde opleiding. Als een leerling niet aan deze

Nadere informatie

Reglement bevordering Het Stedelijk Lyceum, locatie Kottenpark

Reglement bevordering Het Stedelijk Lyceum, locatie Kottenpark Reglement bevordering Het Stedelijk Lyceum, locatie Kottenpark Schooljaar 2016/2017 Inhoudsopgave I. Algemeen... 2 II. Algemene bepalingen..... 3 III. Bevordering in de onderbouw naar het tweede en derde

Nadere informatie

Voorbereidend MBO, leerjaar 2

Voorbereidend MBO, leerjaar 2 Voorbereidend MBO, leerjaar 2 Voortschrijdend gemiddelde In leerjaar 2 werken we met een voortschrijdend gemiddelde. Dat wil zeggen, dat de cijfers die behaald worden gedurende het gehele jaar meetellen

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza. Voortschrijdend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal) van alle behaalde cijfers voor een vak.

Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza. Voortschrijdend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal) van alle behaalde cijfers voor een vak. Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza Definities Voortschrijdend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal) van alle behaalde cijfers voor een vak. Berekend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal)

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Lyceum Ypenburg

Bevorderingsnormen Lyceum Ypenburg Bevorderingsnormen Lyceum Ypenburg 2014 2015 Versie: 10 november 2014 Status: goedgekeurd MR (vergadering 26 november 2014) Onderbouw vwo: Klas 1, 2, 3 gymnasium Klas 1, 2, 3 atheneum Klas 1 atheneum/havo

Nadere informatie

Overgangsnormen per 1 oktober 2014

Overgangsnormen per 1 oktober 2014 Overgangsnormen per 1 oktober 2014 Uitgangspunten Bij de rapportage wordt voor alle vakken een voortschrijdend gemiddelde gegeven. Deze cijfers worden afgerond op gehele getallen. In de loop van het schooljaar

Nadere informatie

Afspraken rapportcijfers en overgangscijfers per vak. Algemene uitgangspunten bij de overgangsnormen

Afspraken rapportcijfers en overgangscijfers per vak. Algemene uitgangspunten bij de overgangsnormen Overgangsprotocol In dit overgangsprotocol voor: * leerjaar 1, 2 en 3 MAVO * leerjaar 1 MAVO/ * leerjaar 1, 2, 3 en 4 bundelt het Over Betuwe College Elst alle regels en afspraken die direct of indirect

Nadere informatie

januari 2016 Bevorderingsnormen en adviesprocedure Het Baarnsch Lyceum

januari 2016 Bevorderingsnormen en adviesprocedure Het Baarnsch Lyceum Keuzegids Bevorderingsnormen klas 3 en havo, adviesprocedure atheneum en gymnasium januari 2016 1 Inhoud Voorwoord... 3 Bevorderingsnormen en adviesprocedure... 4 Advies in maart... 4 Procedure eindvergadering...

Nadere informatie

OVERGANGSRICHTLIJNEN CSG Het Noordik. havo atheneum gymnasium

OVERGANGSRICHTLIJNEN CSG Het Noordik. havo atheneum gymnasium OVERGANGSRICHTLIJNEN CSG Het Noordik havo atheneum gymnasium schooljaar 2016/2017 Algemene regels Zitten blijven in het eerste leerjaar is niet toegestaan. keer zitten blijven in dezelfde klas of in twee

Nadere informatie

Voor het schooljaar 2013-2014 zijn de volgende overgangsregels vastgesteld.

Voor het schooljaar 2013-2014 zijn de volgende overgangsregels vastgesteld. Aan de ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen Apeldoorn, 17 december 2013 Kenmerk: LYC 13/14 secr-108 Betreft: overgangsnormen 2013-2014 Geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor het schooljaar 2013-2014

Nadere informatie

Determinatie, bevorderingsnormen en slaag-zakregeling

Determinatie, bevorderingsnormen en slaag-zakregeling Determinatie, bevorderingsnormen en slaag-zakregeling 2015-2016 Van klas 1 naar klas 2 Havo/vwo Een leerling wordt bevorderd naar het 2e leerjaar als: er ten hoogste 2 verliespunten zijn, waarvan slechts

Nadere informatie

Overgangsnormen leerjaar 2 en hoger

Overgangsnormen leerjaar 2 en hoger Overgangsnormen leerjaar 2 en hoger 2017-2018 Op onze site www.doultremontcollege.nl zijn de overgangsnormen digitaal terug te vinden. Mochten er naar aanleiding van de overgangsnormen vragen zijn, dan

Nadere informatie

BEVORDERINGS NORMEN. Van de brugklas naar het tweede leerjaar

BEVORDERINGS NORMEN. Van de brugklas naar het tweede leerjaar BEVORDERINGS NORMEN Van de brugklas naar het tweede leerjaar Op basis van de vastgestelde eindcijfers (afgerond op gehele getallen) en de determinatie beslist de vergadering over de bevordering. De vergadering

Nadere informatie

Bevorderingsnormen onderbouw 2015-2016

Bevorderingsnormen onderbouw 2015-2016 Bevorderingsnormen onderbouw 2015-2016 Artikel 1 Algemene procedures 1. De schoolleiding stelt de normen vast die gehanteerd worden bij het bevorderen van leerlingen. 2. De Algemene Lerarenvergadering

Nadere informatie

Overgangsnormen klas 1 t/m 4 2015-2016

Overgangsnormen klas 1 t/m 4 2015-2016 Overgangsnormen klas 1 t/m 4 2015-2016 Haemstede-Barger Mavo Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave ALGEMEEN... 3 OVERGANGSNORMEN KLAS 1 MAVO KLAS 2 MAVO... 4 OVERGANGSNORMEN KLAS 2 MAVO KLAS 3 MAVO... 5 OVERGANGSNORMEN

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen

Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen 2012 2013 Inhoud Vrijstellingsregeling vmbo-bovenbouw... 3 Vrijstellingsregeling tweede fase havo/vwo... 4 Overgangsvergadering en revisievergadering schooljaar

Nadere informatie

Overgangsnormen RK SG Thamen, Uithoorn November 2015

Overgangsnormen RK SG Thamen, Uithoorn November 2015 Overgangsnormen RK SG Thamen, Uithoorn November 2015 Inhoud: - Leerwegen, kansklassen, normering 2 - Overgangsnormen klas 1 en 2 2 - Overgangsnormen klas 3 5 - Eindexamennormen klas 4 7 - Bijlage 1: Afwijkende

Nadere informatie

Overgangsnormen ARHC per 1 oktober 2015

Overgangsnormen ARHC per 1 oktober 2015 Uitgangspunten Overgangsnormen ARHC per 1 oktober 2015 Bij de rapportage wordt voor alle vakken een voortschrijdend gemiddelde gegeven. Deze cijfers worden afgerond op gehele getallen. In de loop van het

Nadere informatie

2. bij vier of meer onvoldoendes op de hele lijst; 2. bij vier of meer onvoldoendes op de hele lijst;

2. bij vier of meer onvoldoendes op de hele lijst; 2. bij vier of meer onvoldoendes op de hele lijst; OVERGANGSREGELS HAVO/VWO Leerjaar 1 naar 2 van 1 havo naar 2 havo van 1 vwo naar 2 vwo A1. Bevorderd A1. Bevorderd Een leerling wordt bevorderd als het gemiddelde cijfer van de op 1 decimaal afgeronde

Nadere informatie

REGLEMENT BEOORDELING, BEVORDERING EN PLAATSING 2012-2013 VAN HET SCHELDEMOND COLLEGE

REGLEMENT BEOORDELING, BEVORDERING EN PLAATSING 2012-2013 VAN HET SCHELDEMOND COLLEGE REGLEMENT BEOORDELING, BEVORDERING EN PLAATSING VAN HET SCHELDEMOND COLLEGE 2012-2013 1 REGLEMENT BEOORDELING, BEVORDERING EN PLAATSING A. Reglement van Beoordeling VMBO, MAVO, HAVO, VWO 1. De teamleiders

Nadere informatie

BEVORDERINGSREGLEMENT LESPLAATS ZUID-WEST COLLEGE 2014-2015 Mavo 1 t/m 4, Mavo/Havo 1 en 2 en Havo 3

BEVORDERINGSREGLEMENT LESPLAATS ZUID-WEST COLLEGE 2014-2015 Mavo 1 t/m 4, Mavo/Havo 1 en 2 en Havo 3 1 BEVORDERINGSREGLEMENT LESPLAATS ZUID-WEST COLLEGE Mavo 1 t/m 4, Mavo/Havo 1 en 2 en Havo 3 INLEIDING 1. In dit reglement wordt beschreven wanneer een leerling wordt bevorderd. 2. In de komende schooljaren

Nadere informatie