Personeelshandboek Young B.V. te Roden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Personeelshandboek Young B.V. te Roden"

Transcriptie

1 Personeelshandboek Young B.V. te Roden Inleiding Van harte welkom bij YOUNG! Om een en ander duidelijk te maken hebben we een aantal dingen uiteengezet. 1. Inschrijving 2. Salaris en overige regelingen 3. De YOUNG Norm 4. Veiligheid, gezondheid en milieu 5. Nieuw Beleid Young Uitzenden operationeel 6. Contact Heb je dan nog vragen, bel of mail gerust. Alvast heel veel succes en plezier met je nieuwe werk!

2 1. Inschrijving Voordat je voor ons gaat werken hebben we een aantal noodzakelijke dingen nodig 1. Ondertekende uitzendovereenkomst 2. Ondertekende en volledig ingevulde verklaring loonheffing 3. Bankrekeningnummer 4. Kopie van je ID bewijs (voor en achterkant, een rijbewijs is niet toegestaan) Uitzendovereenkomst Voordat je aan het werk gaat voor Young ontvang je een uitzendovereenkomst in tweevoud. In deze overeenkomst staan o.a. je persoonsgegevens, eventuele opdrachtgever (uitzendovereenkomst met uitzendbeding), je uurloon en eventueel ander gemaakte afspraken. Na ondertekening van deze overeenkomst ben je in dienst van Young. Stuur één exemplaar van deze overeenkomst ondertekend retour aan Young. De uitzendovereenkomst moet in ons bezit zijn voordat je voor ons gaat werken. Het andere exemplaar is voor je eigen administratie. Verklaring Loonheffing & loonheffingskorting Iedere werkgever in Nederland is verplicht loonheffing van jouw salaris af te dragen aan de Belastingdienst. Bij de werkgever voor wie je de meeste uren werkt, krijg je korting op deze loonheffing. Het laten toepassen van deze loonheffingskorting gebeurt door het invullen van de Verklaring Loonheffing. Dit ben je verplicht te doen bij het aangaan van de uitzendovereenkomst. Young zal je het formulier van de Belastingdienst laten invullen. Als je meerdere werkgevers hebt in een jaar of niet het hele jaar hebt gewerkt, is het niet te voorzien dat je in een jaar te veel loonheffing gaat afdragen. Je kunt dan achteraf met een T-biljet om teruggave vragen (dus; bijvoorbeeld als je maar kort inkomen hebt genoten). Het T-biljet is verkrijgbaar bij het belastingkantoor in jouw regio. Wil je meer weten? Bel de (gratis) belastingtelefoon: Identificatieplicht De wet identificatieplicht verplicht Young om van elke werknemer die in dienst treedt, een kopie (voor- en achterkant) van een geldig identiteitsbewijs in het personeelsdossier te bewaren. Onder een identiteitsbewijs wordt verstaan: een geldig paspoort een geldige toeristenkaart een geldig vreemdelingendocument een geldig gemeentelijke identiteitskaart Let wel: een kopie van een rijbewijs is hiervoor niet toegestaan! Je bent verplicht om een geldig identiteitsbewijs te tonen als een instantie (zoals de belastingdienst en het UWV) een controle uitvoert. Je moet dus op de werkplek (of op locatie) een identiteitsbewijs bij je hebben (dan is een geldig rijbewijs wel toegestaan)

3 2. Salaris en overige regelingen Loon (oproep / uitzend) Onze groep medewerkers is verdeeld in oproep- en uitzendmedewerkers. Oproep is als je incidenteel voor ons werkt, we hebben dan een zogenaamd 0 uren contract met je. Uitzend is als je regelmatig werkt. Je krijgt dan een contract met uitzendbeding, waarbij wij en onze opdrachtgevers geen loondoorbetalings verplichting hebben. Geen werk is geen loon. Je uurloon is iets hoger doordat er wat wettelijke reserveringen worden uitbetaald, zie het loongebouw. De uitbetaling van het loon vindt per werkperiode plaats. Een werkperiode duurt 1 of 4 weken. Een kalanderjaar heeft 52 weken of 13 4weekse perioden. Na elke uitbetaling volgt er een loonstrook die per verstuurd zal worden. Young betaald haar werknemers een loon en overige vergoedingen overeenkomstig het loon en overige vergoedingen die worden toegekend aan werknemers, werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de onderneming bij welke de terbeschikkingstelling plaatsvindt. Voor de werknemer die wordt ingeschaald in functiegroep I, II of III van de Horeca-CAO kunnen wachtperiodieken gelden. Volgens de Horeca-CAO ontvangt dan die werknemer een aanvangssalaris gelijk aan het wettelijk minimumloon met maximaal 4-wachtperiodieken. Een wachtperiodiek eindigt op 31 december van enig jaar en omvat minimaal een kalenderjaar. Overzicht loonuitbetaling; Oproepkrachten (4 wekelijkse betaling) 1e periode week 1 t/m 4 Uitbetaling loon week 6 2e periode week 5 t/m 8 Uitbetaling loon week 10 3e periode week 9 t/m 12 Uitbetaling loon week 14 4e periode week 13 t/m 16 Uitbetaling loon week 18 5e periode week 17 t/m 20 Uitbetaling loon week 22 6e periode week 21 t/m 24 Uitbetaling loon week 26 7e periode week 25 t/m 28 Uitbetaling loon week 30 8e periode week 29 t/m 32 Uitbetaling loon week 34 9e periode week 33 t/m 36 Uitbetaling loon week 38 10e periode week 37 t/m 40 Uitbetaling loon week 42 11e periode week 41 t/m 44 Uitbetaling loon week 46 12e periode week 45 t/m 48 Uitbetaling loon week 50 13e periode week 49 t/m 52 Uitbetaling loon week 2 Uitzendbeding Week 1 gewerkt, einde week 3 uitbetalen. Week 2 gewerkt, einde week 4 uitbetalen. Etc. 2 weken nadat je gewerkt hebt, volgt de uitbetaling, uiterlijk de vrijdag. Verjaardag en loonsverhoging; In een verloningsperiode veranderen wij geen loon, wegens administratieve redenen. Een loonsverhoging wordt automatisch de daarop volgende loonperiode doorgevoerd.

4 *Vakantiegeld en vakantiedagen Het vakantiegeld bedraagt 8% van het verdiende loon en kan op verzoek elke loonperiode worden uitgekeerd. Bij een fulltime dienstverband heb je recht op 24 vakantiedagen. Omgerekend per uur, heb je recht op een opbouw vakantie-uren van 10,39% over elk gewerkt uur. De opgebouwde vakantie-uren worden op verzoek opgenomen en verrekend. 1.De vakantietoeslag bedraagt 8% van het bruto jaarsalaris. De uitzendkracht gaat er mee akkoord dat per loonperiode er directe uitbetaling van de vakantietoeslag volgt bij een verlofperiode van ten minste vijf werkdagen. 2. De uitzendkracht heeft bij een volledig gewerkte werkmaand recht op 16,00 uur vakantie of een evenredig deel daarvan, indien er niet een volledige werkperiode is gewerkt. De uitzendkracht gaat er mee akkoord dat indien er niet een volledige werkperiode is gewerkt de opgebouwde aanspraken op vakantie aan te merken als opgenomen verlof, met dien verstande dat het saldo uit te betalen uren niet meer bedraagt dan een volledige gewerkte werkperiode. Voor de uitzendkracht worden voor feestdagen en kort verzuim percentages gereserveerd als bepaald in bijlage II van de NBBU-CAO. De uitzendkracht verzoek expliciet per loonperiode om directe uitbetaling van deze reserveringen Reiskosten In bijzondere gevallen (iom opdrachtgever) vergoeden wij reiskosten. Dit gebeurt altijd in overleg met ons, voordat de opdracht aanvangt. Declaraties kun je kwijt via je eigen Mijn Young account die je van ons krijgt. Maximaal 1 dag na de kosten te hebben gemaakt, dienen wij de declaratie(s) binnen te hebben, anders kunnen wij het niet meer vergoeden. Wij hebben de kosten namelijk bij de opdrachtgever neer te leggen. Jaaropgave In februari sturen wij per mail / Mijn Young je de jaaropgave van het voorgaande jaar toe. Zorg er daarom altijd voor dat je adresgegevens up-to-date zijn bij Young, ook als je niet meer voor ons werkt. De jaaropgave heb je nodig voor je belastingaangifte of het T-biljet, waarmee je te veel betaalde loonheffing kunt terugvragen. Bewaar de jaaropgave en het laatste periodieke overzicht van het kalenderjaar dan ook goed, want deze wordt slechts eenmalig verstrekt. Op deze jaaropgave staat wat je in de loop van dat jaar hebt verdiend en wat er precies aan loon- en premieheffing is ingehouden. Aangezien de fiscus nog tot 5 jaar terug gegevens kan opvragen en eventuele aanslagen kan opleggen en of herzien, is het belangrijk dat je de jaaropgave tenminste gedurende deze periode goed bewaart. Urenverantwoording Door onze opdrachtgevers worden op locatie urenlijsten bijgehouden. De gewerkte uren worden na elke dienst genoteerd door de uitzendkracht en/of leidinggevende ter plaatse. Let op dat je te allen tijde je gewerkte uren ook in eigen administratie beheert. Via je eigen Mijn Young kunnen de eigen gemaakte uren gecontroleerd worden. Houdt hier wel rekening met eventuele afgehaalde pauzes. *CAO Per 1 juli 2009 hanteren wij de CAO van de NBBU. Op je arbeidsovereenkomst is deze CAO van toepassing. De CAO van de NBBU is in te zien en te downloaden op onze website en op Door je uitzendovereenkomst te ondertekenen, geef je aan bekend te zijn met de NBBU-CAO. *Uitsluiting loondoorbetalingsplicht Eventuele uitsluiting loondoorbetalingsplicht is vastgelegd in de NBBU-CAO. Voor de precieze termijnen en condities verwijzen wij naar deze CAO. Pensioen Als je 26 weken daadwerkelijk gewerkt hebt via Young en je bent ouder dan 21 jaar, ga je pensioen opbouwen via Young. In de uitzendbranche is de uitvoering in handen van de Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP). Wil je hier meer over weten, neem dan gerust contact met ons op of kijk op de website:

5 Zorgverzekeringswet Iedere Nederlander is sinds 1 januari 2006 verplicht zelf een ziektekostenverzekering af te sluiten bij een verzekeringsmaatschappij. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen ziekenfonds- en particulier verzekerden. Alle inwoners van Nederland vallen onder de basisverzekering. De inhoud en premie van de basisverzekering worden in grote lijnen bepaald door de overheid. De premie voor de basisverzekering bestaat uit twee delen. Wij als werkgever betalen het inkomensafhankelijk deel. Daarnaast zal je zelf nominale deel rechtstreeks aan je verzekeraar betalen. Kinderen tot 18 jaar worden premievrij meeverzekerd. Je bent zelf verantwoordelijk voor de aanmelding bij een verzekeraar. Wanneer je geen inkomen hebt, ontvang je dus geen bijdrage van de werkgever, maar ben je toch verzekerd. Ziekte- en betermeldingen Als je door ziekte of andere omstandigheden niet in staat bent om werk te verrichten, moet dit voor aanvang van de werktijd worden gemeld. Natuurlijk moet je dit eerder melden als je in vroeger stadium al weet dat je niet kunt werken. Young kan dan nog tijdig vervanging regelen. Op kantoortijden (van 08: uur) meld je dit op en buiten kantoortijden Indien je wordt verpleegd op een ander adres dan je huisadres, dien je dit te melden. Als je weer beter bent, meldt je dit op kantoortijden bij Young. Young past de wachtdagenregeling toe conform de NBBU-CAO. Rookbeleid Het is verboden op de werkplek te roken. Behalve op de werkplek mag je ook in algemene ruimtes zoals de hal, de toiletten, de kantine en het trappenhuis niet roken. Roken is alleen toegestaan op plaatsen die door de opdrachtgever van Young daarvoor zijn aangewezen. Als je dit rookverbod overtreedt krijg je een (schriftelijke) waarschuwing met de mededeling dat bij herhaling disciplinaire maatregelen kunnen worden genomen. Wanneer aan Young een boete wordt opgelegd omdat je het rookverbod hebt overtreden, zal deze boete altijd één op één aan je worden doorbelast. De hoogte van de boete varieert van EUR 300,- bij een eerste overtreding tot EUR 2.400,- bij een herhaaldelijke overtreding. Inlichting omtrent het arbeidsverleden & vakdiploma s Wanneer Young vragen heeft over je arbeidsverleden ben je verplicht om alle benodigde inlichtingen te verstrekken omtrent je arbeidsverleden. Indien Young als opvolgend werkgever kan worden aangemerkt dien je dit ten allen tijde uit je zelf melden. Als blijkt dat Young als opvolgend werkgever wordt beschouwd is Young gerechtigd het aanbod van het uitzendwerk in te trekken. Je moet zelf melden of je beschikt over een voor je functie relevant branche-erkend vakdiploma. Dit moet je doen bij het in diensttreden dan wel z.s.m. na het behalen van het vakdiploma. Eventuele salarisaanpassingen zullen plaats vinden vanaf de werkperiode volgend op de periode waarin jij je vakdiploma aan ons hebt verstrekt. Eventuele inlichtingen omtrent het arbeidsverleden & vakdiploma s worden op schrift gesteld en aan de arbeidsovereenkomst gehecht. Geheimhoudingsplicht Young heeft in al zijn arbeidsovereenkomsten een geheimhoudingsplicht opgenomen. De geheimhoudingsplicht is er niet om het onmogelijk te maken om over het werk te praten of gebruik te maken van persoonlijke kennis en ervaring. Het gaat met name om vertrouwelijke informatie die een zekere waarde vertegenwoordigen voor Young of een opdrachtgever van Young, zoals: zakelijke of technisch informatie die van belang kunnen zijn voor de concurrentie informatie die de goede naam van het bedrijf en/of haar medewerkers kan schaden gegevens over de klantenkring Ook na het einde van het dienstverband blijft de geheimhoudingsplicht van kracht: je mag geen vertrouwelijke informatie over het bedrijf doorgeven aan derden. De geheimhoudingsplicht is van onbeperkte duur. Werken in het buitenland: Als je voor ons gaat werken in het buitenland, ben je verzekerd middels de Nederlandse sociale verzekeringen. Wij melden je ook aan bij de Sociale verzekeringsbank, zodat de Nederlandse overheid ook kan zien wie er voor ons werkzaam is in het buitenland. Ook binnen de auto en bus verzekeringen zijn de dekkingen geregeld.

6 Wij raden echter wel aan een reisverzekering af te sluiten voor bv plotseling vervoer terug naar NL of diefstal van persoonlijke bezittingen. Als je een doorlopende reisverzekering afsluit, kan dit vaak voordelig uitpakken, daar je ook voor je vakantie niets meer hoeft te regelen.

7 3. De YOUNG Norm De Young norm is als handleiding bedoeld voor alle medewerkers van Young Uitzenden. Het dient als handvat om duidelijke richtlijnen te bieden, zodat de visie van Young ook in de praktijk nagestreefd kan worden. Om dit te realiseren is de inzet en presentatie van medewerkers heel erg belangrijk. Onderstaand daarom een aantal richtlijnen om de juiste uitstraling te bewerkstelligen zodat er gewerkt kan worden aan het optimale resultaat. Uiterlijke verzorging Voor alle medewerkers voor en achter de schermen geldt het volgende: Net kort geknipt haar en dames met langer haar dienen dit in een staart te dragen of opgestoken te dragen. Kortgeknipte en verzorgde nagels. Geen zichtbare piercings en/ of tatoeages. Heren geen oorbellen, dames alleen knopoorbellen of kleine ringetjes (één paar in de oorlel). Minimale sieraden. Make-up netjes en subtiel opgebracht. Het gebruik van lotions, parfums e.d. dient in bescheiden mate gebruikt te worden. Heren dienen netjes geschoren te zijn. Gedragsregels Gedragsregels zijn normen en waarden die maatschappelijk aanvaardbaar zijn in onze cultuur. Als werkgever zorgen wij er in de eerst plaats voor dat het wel en wee van onze medewerkers goed geregeld is. Wij verwachten dan ook van onze medewerkers dat zij hun verantwoordelijkheden dragen. Alle medewerkers dienen zich te houden aan de volgende gedragsregels: Niet roken voor de schermen en achter de schermen alleen opplaatsen die door de opdrachtgever daarvoor zijn aangewezen. Geen consumpties nuttigen voor de schermen (eten en drinken) De (Young) manager geeft alle medewerkers de gelegenheid om op door hem of haar gezette tijden te eten dan wel iets te drinken en eventueel een sigaret te roken. Dit wordt altijd met de manager afgestemd. Tijdens werktijd wordt alcohol, drugs e.d. niet getolereerd. Tevens wordt overmatig alcohol- en drugsgebruik niet getolereerd waardoor de werkprestatie slechter wordt of de veiligheid in het geding komt. Diefstal van bedrijfseigendommen (of eigendommen van opdrachtgevers) wordt niet getolereerd. Fraude b.v. gesjoemel met uren en declaraties worden niet getolereerd. Tijdens werktijd dienen eigen mobiele telefoons uitgeschakeld te zijn, tenzij anders afgesproken. De aanvangswerktijd betekent; omgekleed en werkklaar op de werkvloer aanwezig zijn. Frequent te laat komen, na meerdere malen gewaarschuwd te zijn wordt niet getolereerd. Alle uitzendkrachten van Young dienen urenlijsten in te vullen en/of af te tekenen op locatie na elke gewerkte dienst. Wanneer een medewerker zich niet aan de bovenstaande gedragsregels houdt kan Young de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen. Anders gezegd, men is dan gerechtigd conform het wetboek de betreffende werknemer op staande voet te ontslaan.

8 Bijzonderheden per project; Voor alle projecten / werkzaamheden geld dat er bijzondere regels of informatie kan gelden. Kijk op de website of lees je mail. Ten aanzien van reiskosten kunnen we heel duidelijk zijn. Er worden alleen reiskosten en/of reisuren vergoedt als onze opdrachtgever hiermee instemt. Dit wordt voor dat je voor een project gaat werken bekend gemaakt. Ten aanzien van onze opdrachtgevers hebben jullie je te houden aan de kledingvoorschriften van de verschillende opdrachtgevers. Let op: Kledingvoorschriften kunnen per project per opdrachtgever nog steeds verschillen van onderstaande normen, voordat je gaat werken wordt er altijd vermeld wat de betreffende kledingvoorschriften zijn. Wat wordt er verstaan onder zwart/wit kleding: Dames: Heren:

9 4. Veiligheid, gezondheid en milieu Algemeen Op iedere werkplek zijn risico s aanwezig. Young wil een zo goed mogelijk beleid voeren op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Wij streven continue naar het verkleinen van de risico s en het voorkomen van ongevallen of arbeidsongeschiktheid. Het is daarom van zeer groot belang dat je onveilige situaties meldt bij Young. Daarnaast is het van groot belang je te houden aan de regels en voorschriften zoals die gelden voor je werkplek. Verantwoordelijkheden van werknemer Alle werknemers dragen medeverantwoordelijkheid voor de veiligheid op de werkvloer. Young verwacht dat je voorzichtig en zorgvuldig bent, zodat jezelf, maar ook anderen, niet in gevaar brengt of schaadt. Je moet materialen en stoffen op de juiste manier gebruiken en er volgens de juiste instructies meewerken. Je bent als werknemer van Young verplicht om gevaren voor de veiligheid en gezondheid direct te melden bij de Young en bij je direct leidinggevende. Werknemer mag werk onderbreken als hij het te gevaarlijk vindt Als je te maken krijgt met een onveilige situatie op de werkplek moet je dit zo snel mogelijk melden bij Young en je direct leidinggevende, zodat er maatregelen genomen kunnen worden. Vind je dat het onverantwoord is om het werk uit te voeren omdat er direct en ernstig gevaar dreigt, dan wordt van je verwacht dat je meteen stopt met je werkzaamheden dit zo spoedig mogelijk meldt bij Young en je direct leidinggevende. Ongeval op de werkvloer Wanneer je te maken krijgt met een ongeval op de werkvloer, moet je dit zo snel mogelijk melden bij Young en je direct leidinggevende, zodat er maatregelen genomen kunnen worden. Wanneer het om een ernstig ongeval gaat is Young wettelijk verplicht dit bij de arbeidsinspectie te melden. Zij onderzoeken dan de toedracht van het ongeval en bepalen vervolgens of het bedrijf al dan niet nalatig is geweest.

10 Bereidheidverklaring Vervoersmiddelen In het geval wij met je afspreken dat je voor ons rijdt, met of zonder passagiers, geldt de volgende overeenkomst. Deze teken je voor aanvang van de rit. Artikel 1 Ondergetekende verklaart dat hij/zij bekend is met alle verkeersregels zoals voorgeschreven in het Reglement Verkeersregels en Verkeersteken 1990 (RVV1990) en dat hij conform dit reglement in acht zal nemen tijdens het gebruik van de door Young beschikbaar gestelde vervoersmiddelen. Artikel 2 Ondergetekende verklaart, dat hij/zij in het bezit is van een geldig rijbewijs als bedoeld in artikel 9 wegenverkeerswet. Artikel 3 Indien met een door Young beschikbaar gesteld vervoersmiddel, schade wordt veroorzaakt, draagt Young hiervoor het risico, tenzij de schade wordt veroorzaakt door opzet, schuld dan wel grove schuld van In geval van schade dient ondergetekende Young hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. Ondergetekende dient daarom het vervoermiddel te behandelen binnen de grenzen van de redelijkheid en billijkheid. Artikel 4 Young gaat ervan uit dat ondergetekende de verantwoording neemt over de gereden kilometers. Extra afgelegde kilometers zonder toestemming van Young worden per extra kilometer doorberekend aan de uitzendkracht. Het is verplicht de kilometeradministratie per rit bij te houden. Beginstand, doel van de reis en eindstand. Artikel 5 De (huur) auto/ bus dient altijd meteen na een project te worden teruggebracht bij het (verhuur) bedrijf / YOUNG. Dit kan uiterlijk tot de eerstvolgende dag na het project voor 12 uur s middags. Indien de (huur) auto buiten kantooruren wordt teruggebracht kan de huurauto veelal worden afgezet bij het tankstation dat bij het verhuurbedrijf hoort, ofwel bij YOUNG. Sleutels kunnen dan of binnen in het tankstation/kantoor worden afgeleverd / wel in een bepaalde sleutelbus. Artikel 6 Uitzendkrachten dienen niet met de auto te tanken zonder toestemming van Young. De auto kan gewoon weer afgeleverd worden na gebruik bij het verhuurbedrijf en hoeft niet weer afgetankt te worden. In de meeste gevallen is tanken dus niet nodig tijdens een project. Artikel 7 Het is voor ondergetekende uitdrukkelijk verboden om het vervoermiddel voor privé doeleinden te gebruiken. Het is ook ten strengste verboden de auto door derden te laten gebruiken. Uitlenen, verpanden, verhuren, onderverhuren en/of vervreemden van de huurauto is ten strengste verboden. Artikel 8 Het is ondergetekende niet toegestaan in het vervoermiddel te rijden op het moment dat hij daartoe niet in staat is. Hieronder valt in ieder geval de situatie dat er alcoholische drank is genuttigd. Artikel 9 Sancties als gevolg van overtreding van de verkeerswegenwet zijn ten laste van ondergetekende. Artikel 10 De afgesproken toeslagen worden niet uitgekeerd op het moment van nalatigheid. Aldus ondertekend en artikel 1 t/m 10 aanvaard te op 20.. Handtekening uitzendkracht: Naam uitzendkracht: Naam medewerker vestiging:

11 nieuw beleid Young operationeel Helaas zijn wij vanwege de gemakzuchtige houding van een aantal uitzendkrachten genoodzaakt strengere regels op te stellen en over te gaan op een nieuw te voeren beleid. We gaan werken met gele en rode kaarten. Een gele kaart gaat tellen voor één officiële waarschuwing. Indien je 3 gele kaarten hebt gescoord, betekend het dat je een rode kaart krijgt en wij genoodzaakt zijn je per direct te ontslaan, ongeacht wat de reden daar ook voor is. Een gele kaart krijg je door een van de volgende redenen: 1. Afmelden Indien je bent ingepland en je bent onverwachts verhinderd dien je je minimaal 24 uur van tevoren telefonisch af te melden bij het volgende telefoonnummer : Doe je dit niet 24 uur van tevoren, dan is een gele kaart het gevolg. 2. Ziekte Ziek is ziek! Maar meld je je drie keer op één volgend af, betekend dit ook een rode kaart. We zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week telefonisch bereikbaar. Meld je ziek zodra je weet dat het niet gaat lukken om te komen werken. 3. Functioneren Wij verwachten van je dat je je bij iedere opdrachtgever voor de volle 100% inzet. Het gebeurd jammer genoeg te vaak dat er ook daar te gemakzuchtig met de werkzaamheden wordt omgegaan. Wij verwachten van je dat je je uiterste best doet. Is dit niet het geval en krijgen wij een klacht van de opdrachtgever binnen, betekend dit een gele kaart. 4. Kleding en uiterlijke verzorging In elke planning staat nadrukkelijk aangegeven wat de kleding en uiterlijke verzorgingsvoorschriften zijn. Bij je intake is duidelijk besproken wat de kledingvoorschriften zijn per opdrachtgever. Tevens wordt in elke planning duidelijk aangegeven wat het kleding voorschrift is. Indien je je kleding toch niet op orde hebt, laat je ons dit 24 uur van tevoren weten. Is dit toch niet in orde dan krijg je een gele kaart. 5. Te laat komen Mocht je om wat voor reden dan ook niet op de afgesproken tijd aanwezig kunnen zijn, laat ons dit dan door middel van een telefoontje weten. Zorg er daarom ook altijd voor dat je het telefoonnummer van de daarvoor aangewezen contactpersoon in je telefoon hebt staan en die van Young Uitzenden zelf. Ook deze staan altijd duidelijk vermeldt op de planning. Te laat komen zonder geldige reden betekend een gele kaart. 6. No Show Kom je zonder geldige reden niet opdagen? Dan heb je een rode kaart te pakken en is het einde verhaal. We kunnen op deze manier niet op je rekenen en zijn genoodzaakt je uit te schrijven bij Young Uitzenden.

12 *Extra vergoedingen vanaf 01/01/2015; *ophalen auto/bus bij de verhuurder 5,00 per keer *rijden in huurauto/bus (ritten langer dan uur) 4.00 per uur *rijden in auto/ bus tijdens buitenlands operaties = retour de volgende dag, na goede nachtrust. *partymanager A (leiding groepen < 10 personen) 1.00/ uur extra vergoeding (incl.voor en- nazorg) *partymanager B (leiding groepen > 10 personen) 2.00/ uur extra vergoeding (incl.voor en- nazorg) Nalatigheid van de chauffeurs of niet nakomen van de afspraken door de Partymanagers betekent geen extra vergoeding. 6. Contact Mocht iemand een opmerking of een idee hebben welke toegevoegde waarde zou kunnen hebben voor Young Uitzenden zijn deze natuurlijk altijd welkom en bespreekbaar. Zijn er vragen of opmerkingen is het altijd mogelijk contact op te nemen met het kantoor van Young Uitzenden: Telefoon Fax Mobiel Bezoekadres Ceintuurbaan Noord NT Roden Postadres Postbus AA Roden Antwoordnummer Antwoordnummer 23 (voor gratis verzending) 9300 XA Roden Social Media Volg ons via Twitter: #Young_Uitzenden Wordt vrienden via Facebook: Meer informatie op:

Personeelshandboek Young B.V. te Roden

Personeelshandboek Young B.V. te Roden Personeelshandboek Young B.V. te Roden Inleiding Van harte welkom bij YOUNG! Om een en ander duidelijk te maken hebben we een aantal dingen uiteengezet. 1. Inschrijving 2. Salaris en overige regelingen

Nadere informatie

Personeelshandboek Veritec

Personeelshandboek Veritec Personeelshandboek Veritec Inleiding Van harte welkom bij Veritec. Om je een idee te geven van de werkwijze van Veritec hebben we een aantal dingen uiteengezet. 1. Inschrijving 2. Salaris en overige regelingen

Nadere informatie

Werkwijzer voor medewerkers Payroll Select

Werkwijzer voor medewerkers Payroll Select Werkwijzer voor medewerkers Payroll Select Welkom! Deze werkwijzer ontvangt u omdat u zich bij ons (Payroll Select Diensten B.V., Payroll Select CC Diensten B.V., Payroll Select Technical Services of Payroll

Nadere informatie

Het BCN Werk-ABC. Alles wat je moet weten als je gaat werken via BCN

Het BCN Werk-ABC. Alles wat je moet weten als je gaat werken via BCN Het BCN Werk-ABC Alles wat je moet weten als je gaat werken via BCN versie 3- januari 2014 1 Inhoudsopgave A 4 Aanpassing arbeidsduur... 4 ABU... 4 Adreswijziging... 4 Arbeidsomstandigheden (Arbo)... 4

Nadere informatie

Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014

Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014 Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014 Welkom! Onlangs heeft u zich als werknemer bij ons (Interaction Payroll Solutions B.V., verder te noemen: Interaction) ingeschreven. Wij heten u daarom van harte welkom

Nadere informatie

Dit dient u zo spoedig mogelijk te doen. Zonder deze gegevens kunnen wij u niet verlonen.

Dit dient u zo spoedig mogelijk te doen. Zonder deze gegevens kunnen wij u niet verlonen. Beste medewerker, Om uw salaris correct en snel af te handelen heeft uw opdrachtgever de salaris administratie uitbesteed aan Bloom Payrolling B.V. Door de korte communicatielijnen levert dit voor u als

Nadere informatie

WERKWIJZER. heldere communicatie. Geen kleine lettertjes en juridische trucs HELDER EN TRANSPARANT

WERKWIJZER. heldere communicatie. Geen kleine lettertjes en juridische trucs HELDER EN TRANSPARANT WERKWIJZER heldere communicatie Geen kleine lettertjes en juridische trucs HELDER EN TRANSPARANT Inhoudsopgave Voordat u aan het werk gaat: arbo-checklist................................ 3 Legitimatie

Nadere informatie

flintpp.nl Ontzorgt. Personeels gids Flint Personeelspartner B.V. Van Welderenstraat 134 6511 MV Nijmegen

flintpp.nl Ontzorgt. Personeels gids Flint Personeelspartner B.V. Van Welderenstraat 134 6511 MV Nijmegen flintpp.nl Ontzorgt. Personeels gids Flint Personeelspartner B.V. Van Welderenstraat 134 6511 MV Nijmegen Versie 1.0 Oktober 2014 Inhoudsopgave 1. Toepasselijkheid en bekendmaking van de personeelsgids...

Nadere informatie

PERSONEELSREGLEMENT ADECCO PAYROLL B.V.

PERSONEELSREGLEMENT ADECCO PAYROLL B.V. PERSONEELSREGLEMENT ADECCO PAYROLL B.V. A INLEIDING B. ALGEMENE INFORMATIE EN BEDRIJFSREGELS 1. Dienstverband 1.1 Arbeidsovereenkomst 1.2 De eerste dag 1.3 Wat is nodig voor een accurate uitbetaling van

Nadere informatie

Zo werkt het bij. Talos, Intermediair in Techniek

Zo werkt het bij. Talos, Intermediair in Techniek Zo werkt het bij Talos, Intermediair in Techniek Introductie In dit boekje tref je in het kort alles aan wat je moet weten, als je voor Talos, Intermediair in Techniek (hierna: Talos) gaat werken. Het

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Inhoud: Inleiding... 4 1. Arbeidsvoorwaarden... 4 1.1. CAO... 4 1.2. Arbeidscontracten... 4 1.3. Pensioen Verzekeringen... 5 1.3.1 Pensioen... 5 1.3.2 De zorgverzekeringswet...

Nadere informatie

Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden

Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden V5 01-2014/Argo Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden 1 van Pagina 68 Inhoudsopgave 1. Welkom bij Tzorg... 4 2. Wie is Tzorg?... 5 2.1 Aanvullende diensten... 5 3. In dienst bij Tzorg... 7 3.1 Arbeidsovereenkomst...

Nadere informatie

Inhoudsopgave Versie 2015.108-01-2015

Inhoudsopgave Versie 2015.108-01-2015 Inhoudsopgave Versie 2015.108-01-2015 Deel 1: Snel wegwijs bij 1. Wie is Repay Payroll N.V.? 3 2. Hoe gaat dat in zijn werk? 3 3. Arbeidsovereenkomsten 4 3.1 NBBU cao voor (uitzend)krachten 4 3.2 Arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Handboek Personeelszaken

Handboek Personeelszaken Handboek Personeelszaken BioPartner Samengesteld door : Yacht Handboek Personeelszaken Onderwerpen Pagina Personeel aannemen 3 Checklist Personeelswerving 3 - Functie en overige informatie 3 - Werving

Nadere informatie

Werken als Interim Professional via Michael Page

Werken als Interim Professional via Michael Page Werken als Interim Professional via Michael Page Table of contents 1. Michael Page 3 2. Werken als Interim Professional 3 2.1 Niveau van opdrachten 2.2 Proces 3. Juridische vormen van samenwerking 4 3.1

Nadere informatie

Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl

Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl Je Startbewijs Start People is er voor jou Van harte gefeliciteerd met je nieuwe baan! We hopen dat je met Start People een prettige tijd tegemoet

Nadere informatie

Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl

Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl Je Startbewijs Start People is er voor jou Van harte gefeliciteerd met je nieuwe baan! We hopen dat je met Start People een prettige tijd tegemoet

Nadere informatie

Werken via Flexpoint

Werken via Flexpoint Werken via Flexpoint De heldere keuzes van Flexpoint Van harte gefeliciteerd met je nieuwe baan bij één van de opdrachtgevers van Flexpoint. Dagelijks ben jij met meer dan 3000 collega s aan de slag bij

Nadere informatie

Leerling-werknemerboekje 1.0

Leerling-werknemerboekje 1.0 detacheren instroom & detacheren Leerling-werknemerboekje 1.0 Alles wat je moet weten over je leerwerktraject Inhoud Welkom bij VTL 4 Ben jij een topper? 5 Wegwijzer/contact 6 Met wie heb je te maken tijdens

Nadere informatie

Informatie afkomstig van www.abu.nl

Informatie afkomstig van www.abu.nl Als je gaat werken voor een uitzendonderneming zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden en wat je zou moeten weten, zoals bijvoorbeeld: Wat neem je mee naar de inschrijving? Welke wet-

Nadere informatie

Welkom bij Lugera The People Republic

Welkom bij Lugera The People Republic Welkom bij Lugera The People Republic Homeland of talent Welkom in Nederland Wij zijn dankbaar dat je hebt besloten om bij ons te komen werken. Ons team zal er alles aan doen om je verblijf zo comfortabel

Nadere informatie

VAN ENCKEVORT GROOTHANDEL B.V. 2. De Leiding: De direktie of degene die namens de werkgever optreedt.

VAN ENCKEVORT GROOTHANDEL B.V. 2. De Leiding: De direktie of degene die namens de werkgever optreedt. BEDRIJFSREGLEMENT VAN ENCKEVORT GROOTHANDEL B.V. Horsterweg 31 5928 NB Venlo-Blerick 1. De Werkgever: Van Enckevort Groothandel B.V. 2. De Leiding: De direktie of degene die namens de werkgever optreedt.

Nadere informatie

Algemene informatie voor de leerling

Algemene informatie voor de leerling Leerlingen INFO > Algemene informatie voor de leerling ewerk Opleidingsbedrijf Installati nen leidt jouw talent in goede ba Inhoud 2 1 Inleiding 3 2 Beroepsgericht opleiden 4 3 Wat is precies een BOL-opleiding?

Nadere informatie

PERSONEELSHANDBOEK EN REGLEMENT CLC- VECTA BEDRIJVEN

PERSONEELSHANDBOEK EN REGLEMENT CLC- VECTA BEDRIJVEN PERSONEELSHANDBOEK EN REGLEMENT CLC- VECTA BEDRIJVEN HOOFDSTUK I. DEFINITIES EN ALGEMENE BEPALINGEN ARTIKEL 1 DEFINITIES... 5 1.1 Arbeidsovereenkomst... 5 1.2 Werkgever... 5 1.3 Werknemer... 5 1.4 Salaris...

Nadere informatie

Algemene Arbeidsvoorwaarden Start People. www.startpeople.nl

Algemene Arbeidsvoorwaarden Start People. www.startpeople.nl Algemene Arbeidsvoorwaarden Start People www.startpeople.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Algemene arbeidsvoorwaarden 4 Artikel 1: Definities 4 Artikel 2: Toepasselijkheid 5 Artikel 3: De uitzending 5 Artikel

Nadere informatie

OVERZICHT PERSONEELSBELEID HUMANITAS

OVERZICHT PERSONEELSBELEID HUMANITAS OVERZICHT PERSONEELSBELEID HUMANITAS Personeelsgids voor beroepskrachten UPDATE d.d. februari 2012 Amsterdam, 22 februari 2012 Humanitas, Landelijk Bureau - P & O P&O / pagina 2 van 71 Voorwoord Voor je

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

Informatieboekje Medewerkers. A&S Zorg INFORMATIEBOEKJE MEDEWERKERS

Informatieboekje Medewerkers. A&S Zorg INFORMATIEBOEKJE MEDEWERKERS Informatieboekje Medewerkers A&S Zorg INFORMATIEBOEKJE MEDEWERKERS Versie: 003 Datum: 02-01-2014 Directie: Sirin Daymaz 1 Inhoud: Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Algemene regels Hoofdstuk 3 Algemene werkinstructies

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden Inhoudsopgave Toelichting op de Algemene Voorwaarden 4 Algemene Voorwaarden 6 Deel A: Inleiding 6 Artikel 1 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 6 Deel B: Payrolling 7 Artikel

Nadere informatie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Inhoudsopgave Introductie 3 1. Waar moet ik bij verzuim om denken? 4 2. Wat staat de werkgever vanaf de eerste verzuimdag te doen? 6 3. Wat als de medewerker na twee

Nadere informatie