Inhoudsopgave. 1. Inschrijvingen. 2. Vergunningen. 3. Milieu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. 1. Inschrijvingen. 2. Vergunningen. 3. Milieu"

Transcriptie

1 Als horecaondernemer heeft u te maken met veel verschillende regelgeving. Deze map is bedoeld als hulpmiddel om zo veel mogelijk alle vergunningen en andere belangrijke papieren overzichtelijk op te bergen. Zo heeft u altijd de belangrijkste gegevens bij de hand, bijvoorbeeld als u een controle krijgt. Ook kan dit belangrijk zijn bij vragen van uw medewerkers of bij eventuele overname van het bedrijf. Deze vergunningenmap is slechts een handreiking, waarvan u zelf te kennen heeft gegeven hier behoefte aan te hebben. Ieder bedrijf is weer anders. Deze map geeft een goede ordening van de verschillende documenten en vergroot de inzichtelijkheid van de materie waarmee u te maken heeft. Het blijft uw eigen verantwoordelijkheid dat u aan alle eisen voldoet en de noodzakelijke vergunningen bezit. Sommige vergunningen hebben een bepaalde looptijd, u moet er zelf op letten dat uw gegevens en vergunningen actueel en geldig zijn. De regelgeving is altijd aan veranderingen onderhevig. Wij zullen aanvullingen en veranderingen periodiek voor u beschikbaar stellen op U moet er zelf voor zorgen dat de updates in de map terecht komen. Wij proberen onze diensten en producten continu te verbeteren. Om u van dienst te zijn hebben wij een speciaal bedrijvenloket opgericht. Bedrijven kunnen in het vervolg terecht bij de balie aan de zijkant van de centrale receptiebalie in de hal van het Stadskantoor. Met de inzet van dit nieuwe loket proberen wij ondernemers sneller en nog beter van dienst te zijn. Ook kunt u gebruik maken van ons digitaal loket, dit is bereikbaar via Bij dit loket kunt u vragen om informatie, producten en diensten van de gemeente Leeuwarden. U kunt het vergelijken met de balies in het stadskantoor, alleen bent u hier niet gebonden aan vaste openingstijden. Bij het digitaal loket kunt u 24 uur per dag terecht. U kunt hier steeds meer producten en diensten geheel online regelen of aanvragen. Leeuwarden, oktober 2009

2 Inhoudsopgave De systematiek van deze map is als volgt: elk hoofdstuk begint met een tabel waarin de kan worden ingevuld dat de vergunning is verleend of een document is ontvangen. Daarna volgt een korte toelichting op de vergunningen en documenten. Achter de toelichting worden de vergunningen en documenten bewaard. Deze map is primair bedoeld als hulpmiddel voor het archiveren van vergunningen en voor u relevante documenten; de toelichtingen zijn beknopt weergegeven en niet altijd volledig. Voor verdere informatie over vergunningen en de documenten kunt u contact opnemen met de betreffende instantie. In hoofdstuk 6 is een overzicht weergegeven van instanties met wie u contact op kunt nemen voor nadere informatie over een bepaalde vergunning of een document. Deze map heeft de volgende inhoudsopgave: 1. Inschrijvingen - Uittreksel van inschrijving Kamer van Koophandel; Inschrijvingsbewijs Bedrijfschap Horeca & Catering; 2. Vergunningen - Vergunning Drank- en Horecawet (alleen als er alcohol verkocht wordt); Kopieën van diploma s of SVH-verklaring Sociale Hygiëne; Exploitatievergunning (alleen als geen alcohol geschonken wordt); Terrastekening (met bijbehorende terrastekening); Gebruiksvergunning/Gebruiksmelding; Aanwezigheidsvergunning (speelautomaten); Raamkaart 3. Milieu - Wet milieubeheer (melding Activiteitenbesluit); Akoestisch rapport; Overzicht gevaarlijke stoffen; Onderhoud en keuring van koelapparatuur Contract(en) voor afvalverwijdering; Contract voor ledigen en reinigen van vet- en slibvangput.

3 4. Veiligheid - Ontruimingsplan; Overzicht van uw medewerkers die Bedrijfshulpverleningstaken verrichten; Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E); Keuringsbewijzen van speeltoestellen (bv. schommels e.d.). Controle brandblusmiddelen 5. Personeel - Adressen en telefoonnummers van werknemers; Arbeidscontracten van werknemers; Kopieën van legitimatiebewijzen van werknemers en vergunninghouders; Kopieën van arbeidsvergunningen (bij buitenlandse werknemers); Mededeling van aansluiting bij UWV; Melding bij Belasting (loonbelasting, omzetbelasting, accijnzen postmix). 6. Overzicht Overzicht van instanties met wie u contact op kunt nemen voor nadere informatie over een bepaalde vergunning of een document.

4 1. Inschrijvingen Vergunning/document Uittreksel inschrijving Kamer van Koophandel Inschrijving Bedrijfschap Horeca & Catering Inschrijving Kamer van Koophandel Ieder bedrijf moet zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel (KvK) van zijn woonplaats. Bij wijzigingen van rechtsvorm, vennoten of bevoegdheden van de vennoten moet u zich opnieuw inschrijven. Bij opheffing moet u zich uitschrijven. Meer informatie krijgt u bij uw Kamer van Koophandel (www.kvk.nl). De volgende wijzigingen in uw onderneming moet u doorgeven aan de KvK: - wijziging vestigingsgegevens; - wijziging vennootschaps- of rechtspersoonsgegevens; - wijziging functionarisgegevens; - ontbinding vennootschap/rechtspersoon; - einde rechtspersoon. Inschrijving Bedrijfschap Horeca & Catering Het Bedrijfschap Horeca & Catering is een semi-overheidsorgaan dat de belangen van de horeca in het algemeen vertegenwoordigt. Ieder horecabedrijf dient te zijn ingeschreven bij het Bedrijfsschap Horeca & Catering in Zoetermeer. Het Bedrijfschap voert voor de gehele branche een aantal taken uit. Ieder horecabedrijf betaalt daar via een heffing aan mee. De registratie staat op naam van de horecaonderneming en niet op naam van de eigenaar. Let op: bij verkoop van de zaak moet de oude eigenaar zich afmelden en de nieuwe eigenaar zich aanmelden.

5 2. Vergunningen vergunning/document Vergunning Drank- en Horecawet (alleen voor bedrijven die alcohol verkopen) Kopieën van diploma s of bewijzen Sociale Hygiëne Exploitatievergunning (alleen voor bedrijven die geen alcohol schenken) Terrasvergunning Gebruiksvergunning/ Melding Gebruiksbesluit Aanwezigheidsvergunning (speelautomaten) Drank en horecavergunning In de Drank- en Horecawet staat dat het verboden is om zonder geldige vergunning van Burgemeester en Wethouders het horecabedrijf of slijtersbedrijf uit te oefenen. Het gaat om slijtersbedrijven waar alcoholhoudende drank wordt verkocht voor gebuik elders, dan wel horecabedrijven waar ter plekke alcohol wordt genuttigd. Voordat aan u een vergunning verleend wordt, controleert de gemeente of uw inrichting en de op de aanvraag vermelde personen aan alle in de Drank- en Horecawet gestelde eisen voldoen. De aanvraag voor vergunning geldt met name voor horecabedrijven, kantines, of bedrijfsrestaurants en slijterijen. Bij overtreding van de wet kan de vergunning worden ingetrokken of kan een boete worden opgelegd. U dient in het kader van de Drank- en Horecawet een drank- en horecavergunning aan te vragen als: - u een horecagelegenheid wilt starten. - de in bestaande vergunning vermelde leidinggevende(n) of ondernemer wijzigt. - de inrichting (bouwtechnisch) wijzigt.

6 - de ondernemingsvorm of de persoon van de ondernemer wijzigt (als u bijvoorbeeld van een eenmanszaak naar een BV gaat). Certificaten of diploma s Sociale Hygiëne De Drank- en Horecavergunning eist dat er gedurende de openingsuren altijd een leidinggevende aanwezig is. Deze leidinggevende(n) moeten beschikken over een diploma (op basis van bv. Diploma Vakbekwaamheid Cafébedrijf) of SVH verklaring Sociale Hygiëne, zoals bedoeld in artikel 8, lid 5 Drank en Horecawet. De leidinggevenden moeten op de vergunning vermeld zijn. Die mogen slechts alleen, zonder personeel in het horecabedrijf staan. Exploitatievergunning Ondernemers die een horeca-inrichting, waarin geen alcohol wordt geschonken, overnemen of vestigen en/of een bestaande inrichting willen veranderen of uitbreiden moeten een exploitatievergunning hebben. Ter voorkoming van overlast wordt, aan de hand van de vergunningaanvraag, getoetst of het in werking hebben van dat horecabedrijf zich wel verdraagt met de openbare orde en het bestemmingsplan. De vergunning is persoon- en locatiegebonden en is voor onbepaalde tijd geldig, tenzij er wijzigingen plaatsvinden! Terrasvergunning Ondernemers die bij een horeca-inrichting een terras exploiteren op de weg/stoep, moeten een terrasvergunning hebben. De vergunning is persoon- en locatiegebonden en is voor onbepaalde tijd geldig, tenzij er wijzigingen plaatsvinden! Gebruiksvergunning/gebruiksmelding Op 1 november 2008 is het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken in werking getreden (hierna Gebruiksbesluit). Hierin staat landelijke regelgeving over het brandveilig gebruik van bouwwerken. Door de inwerkingtreding van het Gebruiksbesluit kan in veel gevallen volstaan worden met het indienen van een Gebruiksmelding en hoeft geen Gebruiksvergunning meer te worden aangevraagd. Voor informatie kunt u bij de gemeente terecht. Aanwezigheidsvergunning (speelautomaten) Als u speelautomaten wilt plaatsen dan dient u daarvoor een aanwezigheidsvergunning bij de gemeente aan te vragen. Er zijn twee soorten speelautomaten; kansspelautomaten waarbij gespeeld wordt om geld en behendigheidsautomaten waarbij het doel is het spel te verlengen. Kansspelautomaten zijn in het algemeen uitgevoerd als fruitautomaten. Voor een vergunning voor kansspelautomaten verdeelt de overheid horecabedrijven in zogenaamde hoog- en laagdrempelige inrichtingen. Om te voorkomen dat met name jongeren te eenvoudig met gokken in aanraking komen, krijgt u alleen een vergunning voor een kansspelautomaat als uw bedrijf hoogdrempelig is. De wet is heel strikt en terughoudend met de kwalificatie hoogdrempelig. Uw bedrijf is hoogdrempelig als het in gebruik is als café of als restaurant, u beschikt over een geldige Drank- en horecavergunning, de ruimte uitsluitend in gebruik is voor café- of restaurantbezoek, er in de ruimte geen andere (zelfstandige) activiteiten plaatsvinden en de activiteiten in de ruimte gericht zijn op personen van 18 jaar en ouder. Bijvoorbeeld: in een disco komt het publiek in eerste instantie om te dansen en niet om te eten of te drinken. Een disco is daarom een laagdrempelige inrichting. Houdt u in uw café regelmatig dansavonden dan is ook dit bedrijf laagdrempelig. Dit geldt ook voor een snookercentrum, een kartbaan en dergelijke. Onder zeer strenge voorwaarden is het mogelijk dat een bedrijf zowel als hoog- én laagdrempelig kan worden aangemerkt. Behendigheidsautomaten zijn bijvoorbeeld flipperspellen en pictionary-achtige spelletjes. Behendigheidsautomaten mag u plaatsen in zowel een hoog- als laagdrempelige inrichting. In laagdrempelige inrichtingen mogen géén kansspelautomaten en dus alléén behendigheidsautomaten staan. Onder de laagdrempelige inrichtingen vallen bijvoorbeeld cafetaria s, snackbars, sportkantines, ijssalons, lunchrooms, pannenkoekhuizen, bowlingcentra, biljartcentra enz.

7 In een hoogdrempelige inrichting mogen maximaal twee speelautomaten staan. Dit mogen dus zowel kansspelautomaten en/of behendigheidsautomaten zijn. In een laagdrempelige inrichting mogen alléén maximaal twee behendigheidsautomaten staan. Raamkaart Dit document hoeft niet aanwezig te zijn in deze map maar moet bij de toegang tot het bedrijf, op een voor een ieder zichtbare plaats, worden gehouden. De raamkaart wordt door de gemeente verstrekt. Op de kaart zijn de openings-, sluitings- en toelatingstijden vermeld. Indien de raamkaart niet zichtbaar is, dan geldt voor dat horecabedrijf een sluitingstijd van uur.

8 3. Milieu vergunning/document Melding Activiteitenbesluit Akoestisch rapport Overzicht gevaarlijke stoffen Onderhoud en keuring van koelapparatuur Contract(en) voor afvalverwijdering Contract voor ledigen en reinigen van vet- en slibvangput Melding Activiteitenbesluit/ Akoestisch rapport Op 1 januari 2008 is het Activiteitenbesluit van kracht geworden. Een flink aantal van de bestaande algemene milieuregels zijn in dit besluit samengevoegd, geharmoniseerd, opgeschoond en geactualiseerd. Door de inwerkingtreding van dit besluit hoeven veel minder bedrijven een vergunning aan te vragen. De meeste horecabedrijven vielen voorheen onder het Besluit horeca, sport en recreatie-inrichtingen, deze bedrijven vallen nu onder het Activiteitenbesluit. Melding Veranderingen binnen uw bedrijf (bijvoorbeeld wijzigen eigenaar, type bedrijf) moeten door middel van het invullen van een meldingsformulier en een plattegrondtekening aan de gemeente kenbaar te worden gemaakt. Bij aanwezigheid van een terras op openbare grond moet deze op de tekening zijn aangegeven.

9 Akoestisch onderzoek Om geluidsoverlast voor omwonenden van (horeca)bedrijven zoveel mogelijk te voorkomen is het belangrijk te weten hoeveel (muziek)geluid uw bedrijf kan produceren zonder de norm te overschrijden. In een akoestisch onderzoek wordt de geluidsbelasting van een bedrijf op de omgeving bepaald. Een akoestisch onderzoek is verplicht als het geluidsniveau (LAr, LT) in de representatieve situatie meer bedraagt dan 70 db(a) als er in- of aanpandig geluidsgevoelige gebouwen (zoals woningen) aanwezig zijn; 80 db (A) als dit niet geval is of als er in de buitenlucht of op een open terrein binnen het bedrijf muziek ten gehore wordt gebracht. Ter illustratie, het geluidsniveau van een elektrische mixer of een koffiemolen bedraagt tussen de 70 en 80 db(a). In de gemeente Leeuwarden is een akoestisch onderzoek verplicht als er binnen uw bedrijf livemuziek ten gehore wordt gebracht! Overzicht gevaarlijke stoffen In het algemeen zijn in een horecabedrijf weinig gevaarlijke stoffen aanwezig. Bij gevaarlijke stoffen in de horeca kunt u bijvoorbeeld denken aan koolzuurflessen of installaties en chloor. onderhoud en keuring van koelapparatuur U moet koelapparatuur, die CFK s en HCFK s bevat regelmatig laten keuren. Hiervoor dient u een STEKgecertificeerd bedrijf in te schakelen. contract(en) voor afvalverwijdering Anders dan particulieren dienen bedrijven en andere instellingen zelf voor de afvoer van hun afval te zorgen. Hiervoor kan een bedrijf een contract afsluiten met een commerciële afvalinzamelaar. Wanneer een bedrijf weinig afval heeft (niet meer dan 240 liter per 2 weken) dan kan het gebruik maken van het reinigingsrecht. Voor meer informatie over reinigingsrecht kunt u contact opnemen met de gemeente via het algemene telefoonnummer. U dient altijd aan te kunnen tonen op welke wijze het bedrijfsafval wordt afgevoerd. Contract voor ledigen en reinigen van vet- en slibvangput Bij het bereiden van voedingsmiddelen moet worden voorkomen dat vetresten in de riolering terecht komen. Deze kunnen namelijk de werking van de riolering belemmeren. Er moeten, als er voedingsmiddelen worden bereid, een goed werkende vetafscheider en slibvangput aanwezig zijn. U dient aan te kunnen tonen dat de afscheider voldoet aan NEN-EN en 2. Dit is ook van belang bij de aanschaf van een nieuwe vetafscheider en slibvangput. Om de goede werking van de vetafscheider en slibvangput te garanderen moeten deze regelmatig worden geleegd en gereinigd. De vereiste ledigingsfrequentie is afhankelijk van de grootte van de putten en de hoeveelheid afvalwater die binnen het bedrijf vrijkomt. Uw installateur kan u hierover voorlichten. De ledigingsbewijzen moeten worden bewaard.

10 4. Veiligheid vergunning/document Ontruimingsplan Overzicht van medewerkers die Bedrijfshulpverleningstaken verrichten Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) Keuringsbewijzen van speeltoestellen (schommels e.d.) Controle brandblusmiddelen Ontruimingsplan In een ontruimingsplan staat wie welke actie moet ondernemen in geval van een calamiteit. Het bevat taken, instructies en tekeningen van de vluchtwegen. Op grond van het Gebruiksbesluit is een ontruimingsplan verplicht wanneer u in uw bedrijf een brandmeldinstallatie aanwezig is. Overzicht van medewerkers die Bedrijfshulpverleningstaken (BHV) verrichten Op grond van de Arbowet is het verplicht om steeds minimaal één persoon (bij grotere bedrijven meer dan één) aanwezig te hebben die BHV-taken kan verrichten in geval van calamiteiten. Denkt u hierbij aan eerste hulp, brand blussen, ontruiming en alarmering. In de meeste gevallen zullen deze medewerkers een korte training moeten volgen. De bedrijfshulpverlening maakt onderdeel uit van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E ) Elk bedrijf met personeel moet (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. Dit onderzoek heet een RI&E en moet schriftelijk worden vastgelegd. De Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) is al sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers (uitgezonderd ZZP ers).

11 Vanaf 1 januari 2007 geldt de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet. De verplichting om een RI&E uit te voeren, inclusief plan van aanpak, is hierin nog eens duidelijk beschreven. Voor meer informatie kunt u kijken op Keuringsbewijzen van speeltoestellen (schommels e.d.) Als u voor de kinderen van uw gasten speeltoestellen heeft (schommels, wippen, glijbanen e.d.) dan moeten deze aan veiligheidseisen voldoen; hiervoor krijgt u een certificaat van uw leverancier. Bovendien moeten deze toestellen regelmatig op veiligheid en goede werking gecontroleerd worden. Meer informatie kunt u krijgen bij de Voedsel en Warenautoriteit. Controle brandblusmiddelen Tenminste eenmaal per jaar (brandslanghaspel) c.q. eenmaal per twee jaar (handbrandblussers) wordt op adequate wijze het nodige onderhoud aan een aanwezig draagbaar blustoestel verricht, en de goede werking van dat blustoestel gecontroleerd. Het bovenstaande is verplicht op basis van het Gebruiksbesluit.

12 5. Personeel vergunning/document Adressen en telefoonnummers van werknemers Arbeidscontracten van werknemers Kopieën van paspoorten van werknemers en vergunninghouders Kopieën van arbeidsvergunningen (bij buitenlandse werknemers) Mededeling van aansluiting bij UWV Melding bij Belasting (loonbelasting, omzetbelasting, accijnzen postmix) Adressen en telefoonnummers van werknemers Voor een goed overzicht is het handig een lijst met adressen en telefoonnummers van uw personeel bij te houden. Arbeidscontracten van werknemers Voor iedere werknemer stelt u een arbeidscontract op. U kunt daarvoor het model gebruiken van de Landelijke Bedrijfscommissie. Dit model is o.a. te verkrijgen via Koninklijk Horeca Nederland. Uiteraard mag u de tekst ook zelf overnemen. Als lid van Koninklijk Horeca Nederland kunt u het ook gratis van de internetsite (www.horeca.org) downloaden. Kopieën van geldige identiteitsbewijzen van werknemers en vergunninghouders U bent verplicht in uw administratie van iedere werknemer een kopie van een identiteitsbewijs, dat op de van indiensttreding geldig is, te bewaren. Dit is voor controle door de Belastingdienst.

13 De kopieën moeten duidelijk zijn. Van bv. vreemdelingendocumenten moet u ook een kopie van de achterkant maken. Na uitdiensttreding moet u deze bewijzen 7 jaar bewaren. In de loonadministratie moet ook een overzicht van documenten en nummers zitten (zie bijgaand model). Het is raadzaam een kopie van deze documenten in het bedrijf bewaren, zodat de belastingdienst bij een inspectie werknemers niet naar identiteitsbewijzen hoeft te vragen. Voor Nederlandse werknemers mag dit zijn: - een Nederlands paspoort; - een Europees identiteitsbewijs; - een Vereniging Nederlandse Gemeentenkaart. - rijbewijs Voor buitenlandse werknemers mag dit zijn: - paspoort van een land van de Europese Unie; - verblijfsdocumenten A tot en met E; - paspoort van een niet-eu-land met een verblijfsvergunning; - vluchtelingenpaspoort; - vreemdelingenpaspoort; - W-document (bestemd voor vreemdelingen die asiel hebben aangevraagd en nog geen (definitieve) beslissing op hun aanvraag hebben ontvangen. Mededeling van aansluiting bij UWV Zodra u personeel in dienst neemt moet u zich bij het UWV melden. Het UWV heft namens de bedrijfsvereniging voor de horeca de sociale premies en verzorgt uitkeringen. Bij het UWV kunt u ook terecht voor meer informatie. Melding bij Belasting (loonbelasting, omzetbelasting, accijnzen postmix, Onroerendezaakbelastingen (OZB) Voor verschillende belastingen moet u zich bij de belastingdienst en de gemeentelijke afdeling hiervoor melden.

14

15 6. Overzicht Overzicht van instanties met wie u contact op kunt nemen voor nadere informatie over een bepaalde vergunning of een document.

Inhoudsopgave. 1. Inschrijvingen. 2. Vergunningen. 3. Milieu

Inhoudsopgave. 1. Inschrijvingen. 2. Vergunningen. 3. Milieu Als horecaondernemer hebt u te maken met veel verschillende regelgevingen. Deze map is bedoeld als hulpmiddel om zo veel mogelijk alle vergunningen en andere belangrijke papieren overzichtelijk op te bergen.

Nadere informatie

Een horecabedrijf starten

Een horecabedrijf starten Een horecabedrijf starten Welke vergunningen moet u bij de gemeente vragen als u een horecabedrijf gaat starten? Welke eisen stelt de Drank- en Horecawet? Hoe gaat het aanvragen van de vergunningen? In

Nadere informatie

Horecawijzer. Goed geregeld

Horecawijzer. Goed geregeld Horecawijzer Goed geregeld Voor startende en zelfs ervaren horecaondernemers kan het lastig zijn om uit te vinden welke regels er zijn. In deze folder geeft stadsdeel Centrum u daarom een kijkje in de

Nadere informatie

Vestigen/overnemen horecabedrijf

Vestigen/overnemen horecabedrijf Vestigen/overnemen horecabedrijf Wilt u een horecabedrijf beginnen of overnemen? U krijgt dan te maken met allerlei regels en vergunningen. In deze folder leest u waar u rekening mee moet houden en waar

Nadere informatie

Aanvraagformulier Horeca exploitatievergunning (voor een bedrijf waar alcohol wordt geschonken) tevens aanvraagformulier voor een terras

Aanvraagformulier Horeca exploitatievergunning (voor een bedrijf waar alcohol wordt geschonken) tevens aanvraagformulier voor een terras StadsOntwikkeling / Frontoffice & Vergunningen Balie Bouwen Wonen en Ondernemen Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht Telefoon 030-286 37 09 Fax 030-286 3600 www.utrecht.nl/horecaloket Aanvraagformulier

Nadere informatie

Een horecabedrijf starten

Een horecabedrijf starten Een horecabedrijf starten Welke vergunningen moet u bij de gemeente vragen als u een horecabedrijf gaat starten? Welke eisen stelt de Drank- en Horecawet? Hoe gaat het aanvragen van de vergunningen? In

Nadere informatie

Aanvraagformulier drank- en horecavergunning model A

Aanvraagformulier drank- en horecavergunning model A Aanvraagformulier drank- en horecavergunning model A Dit formulier kunt u ingevuld en ondertekend sturen naar: Gemeente Wijk bij Duurstede Postbus 83 3960 BB Wijk bij Duurstede t (0343)595595 e info@wijkbijduurstede.nl

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER HORECA-EXPLOITATIEVERGUNNING

AANVRAAGFORMULIER HORECA-EXPLOITATIEVERGUNNING AANVRAAGFORMULIER HORECA-EXPLOITATIEVERGUNNING Deze aanvraag zenden aan: Burgemeester van Amersfoort t.a.v. Vergunningenloket Postbus 4000 3800 EA Amersfoort Voor informatie kunt u contact opnemen met

Nadere informatie

Horeca in Heerlen. Informatie voor (toekomstige) horecaondernemers in Heerlen. November 2015

Horeca in Heerlen. Informatie voor (toekomstige) horecaondernemers in Heerlen. November 2015 Horeca in Heerlen Informatie voor (toekomstige) horecaondernemers in Heerlen November 2015 Informatie voor (toekomstige) horecaondernemers in Heerlen Deze informatie is bedoeld als extra dienstverlening

Nadere informatie

In het eerste gedeelte van dit programma krijgt u vragen over het soort horecaonderneming dat u wilt beginnen en wat u in uw zaak wilt doen.

In het eerste gedeelte van dit programma krijgt u vragen over het soort horecaonderneming dat u wilt beginnen en wat u in uw zaak wilt doen. Digitaal een Drank- en Horecavergunning aanvragen Hoe werkt dit aanvraag programma? In het eerste gedeelte van dit programma krijgt u vragen over het soort horecaonderneming dat u wilt beginnen en wat

Nadere informatie

Aanvraagformulier exploitatievergunning horecabedrijf Als bedoeld in artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Rijswijk

Aanvraagformulier exploitatievergunning horecabedrijf Als bedoeld in artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Rijswijk Aanvraagformulier exploitatievergunning horecabedrijf Als bedoeld in artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Rijswijk De exploitatievergunning is bestemd voor: ondernemers die een (horeca)inrichting

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Aan de burgemeester van de gemeente Zwijndrecht t.a.v. afdeling Gemeentewinkel Postbus AA ZWIJNDRECHT

Aanvraagformulier. Aan de burgemeester van de gemeente Zwijndrecht t.a.v. afdeling Gemeentewinkel Postbus AA ZWIJNDRECHT Aanvraagformulier Exploitatievergunning horecabedrijf Wanneer u een inrichting gaat exploiteren die valt onder de reikwijdte van artikel 2:28 e.v. van de Algemene Plaatselijke Verordening, dient u in het

Nadere informatie

GEMEENTE MIDDELBURG. Drank en Horeca

GEMEENTE MIDDELBURG. Drank en Horeca GEMEENTE MIDDELBURG Drank en Horeca Op een gegeven moment besluit u om ondernemer te worden van een horecabedrijf. Enthousiast worden er plannen gemaakt, maar wat komt daar allemaal bij kijken? Op de eerste

Nadere informatie

Aanvraagformulier Horeca exploitatievergunning (voor een bedrijf waar geen alcohol wordt geschonken) tevens aanvraagformulier voor een terras

Aanvraagformulier Horeca exploitatievergunning (voor een bedrijf waar geen alcohol wordt geschonken) tevens aanvraagformulier voor een terras Vergunningen, Toezicht en Handhaving Afdeling Vergunningen Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht Telefoon 030-286 48 02 Fax 030-286 36 00 www.utrecht.nl/horecaloket Aanvraagformulier Horeca exploitatievergunning

Nadere informatie

Exploitatievergunning

Exploitatievergunning Exploitatievergunning Als u in Kapelle een horecabedrijf wilt exploiteren, heeft u in de meeste gevallen een exploitatievergunning nodig. De horecabedrijven die in het bezit zijn van een rechtsgeldige

Nadere informatie

Rechtspersoon / rechtspersonen (u kunt vraag 7 overslaan) o Besloten vennootschap o Naamloze vennootschap o Anders

Rechtspersoon / rechtspersonen (u kunt vraag 7 overslaan) o Besloten vennootschap o Naamloze vennootschap o Anders AANVRAAGFORMULIER Drank- en horecavergunning en/of exploitatievergunning voor een horecabedrijf Model A Kruis aan welke vergunning(en) u met dit formulier aanvraagt: Een vergunning op grond van artikel

Nadere informatie

Postadres: Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden

Postadres: Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden Kantooradres: Oldehoofsterkerkhof 2 8911 DH Leeuwarden Postadres: Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden Telefoon 14058 Telefax 058 215 39 49 E-mail gemeente@leeuwarden.nl Exploitatievergunning horecabedrijf

Nadere informatie

Aanvraagformulier exploitatievergunning horecabedrijf Als bedoeld in artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Rijswijk

Aanvraagformulier exploitatievergunning horecabedrijf Als bedoeld in artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Rijswijk Aanvraagformulier exploitatievergunning horecabedrijf Als bedoeld in artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Rijswijk De exploitatievergunning is bestemd voor: ondernemers die een (horeca)inrichting

Nadere informatie

1. Gegevens rechtspersoon/rechtspersonen Rechtspersoon I Naam Registratienummer KvK Vestigingsplaats

1. Gegevens rechtspersoon/rechtspersonen Rechtspersoon I Naam Registratienummer KvK Vestigingsplaats Aanvraag vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van een paracommercieel horecabedrijf als genoemd in artikel 1 van de Drank- en Horecawet. 1. Gegevens rechtspersoon/rechtspersonen

Nadere informatie

Aanvraagformulier Horeca exploitatievergunning (voor een bedrijf waar alcohol wordt geschonken) tevens aanvraagformulier voor een terras

Aanvraagformulier Horeca exploitatievergunning (voor een bedrijf waar alcohol wordt geschonken) tevens aanvraagformulier voor een terras Vergunningen, Toezicht en Handhaving Afdeling Vergunningen Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht Telefoon 030-286 00 00 www.utrecht.nl/horecaloket Aanvraagformulier Horeca exploitatievergunning (voor

Nadere informatie

EXPLOITATIEVERGUNNING AANVRAAG OF VRIJSTELLING EXPLOITATIEVERGUNNINGSPLICHT

EXPLOITATIEVERGUNNING AANVRAAG OF VRIJSTELLING EXPLOITATIEVERGUNNINGSPLICHT Wanneer dit formulier invullen? Als u een openbare inrichting wilt exploiteren, oprichten, overnemen, beëindigen of vrijstelling wilt. Hulp nodig? De medewerkers van Vergunningverlening & Handhaving helpen

Nadere informatie

Donderdag 12 juni 2008, Galgenwaard Utrecht Barim finale; feed-back en verdieping Zelfcontrole

Donderdag 12 juni 2008, Galgenwaard Utrecht Barim finale; feed-back en verdieping Zelfcontrole Donderdag 12 juni 2008, Galgenwaard Utrecht Barim finale; feed-back en verdieping 1 D+ -N -R 1x P=M 10T=Z 2 Stimuleren eigen verantwoordelijkheid laten we teveel liggen Wat is zelfcontrole? is een methodiek

Nadere informatie

Gegevens van de inrichting waar het horecabedrijf zich zal vestigen: adres: postcode en vestigingsplaats: telefoonnummer:

Gegevens van de inrichting waar het horecabedrijf zich zal vestigen: adres: postcode en vestigingsplaats: telefoonnummer: Publiekshal Het Rond 1, Zeist Telefoon 14 030 zeist@zeist.nl Postbus 513, 3700 AM Zeist www.zeist.nl www.twitter.com/gemeentezeist Gemeente Zeist AANVRAAGFORMULIER DRANK- EN HORECAVERGUNNING / EXPLOITATIEVERGUNNING

Nadere informatie

Aanvraagformulier Exploitatie- Terrasvergunning

Aanvraagformulier Exploitatie- Terrasvergunning Aanvraagformulier Exploitatie- Terrasvergunning 1. Ondernemingsvorm Naam inrichting Handelsnaam KvK Dossiernummer Kamer van Koophandel Natuurlijk(e) persoon/personen (b.v. eenmanszaak, V.O.F.) Rechtspersoon/rechtspersonen

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER AANWEZIGHEIDSVERGUNNING SPEELAUTOMATEN

AANVRAAGFORMULIER AANWEZIGHEIDSVERGUNNING SPEELAUTOMATEN gemeente Hardinxveld-Giessendam AANVRAAGFORMULIER AANWEZIGHEIDSVERGUNNING SPEELAUTOMATEN Wet op de kansspelen NADERE INLICHTINGEN Gemeente Hardinxveld-Giessendam, Afdeling BurgerBalie, cluster Vergunningen

Nadere informatie

HORECA-EXPLOITATIEVERGUNNING A A N V R A A G F O R M U L I E R

HORECA-EXPLOITATIEVERGUNNING A A N V R A A G F O R M U L I E R HORECA-EXPLOITATIEVERGUNNING A A N V R A A G F O R M U L I E R Wanneer u een inrichting gaat exploiteren die valt onder de reikwijdte van artikel 2.3.1.1 van de Algemene plaatselijke verordening Amersfoort

Nadere informatie

Dossiernummer handelsregister of verenigingen-/stichtingenregister Kamer van Koophandel:

Dossiernummer handelsregister of verenigingen-/stichtingenregister Kamer van Koophandel: Dit formulier opsturen naar: Burgemeester en wethouders van de gemeente Leek T.a.v. afdeling Ruimte Postbus 100 9350 AC LEEK Drank- en Horecawet Model A Aanvraagformulier voor een vergunning voor het uitoefenen

Nadere informatie

Infoblad drank- en horecawet model A

Infoblad drank- en horecawet model A Infoblad drank- en horecawet model A Beschrijving Een drank- en horecavergunning geeft toestemming tot het uitoefenen van het horeca- of slijtersbedrijf. Om een café, restaurant, kantine of slijtersbedrijf

Nadere informatie

Formulier melding vergunningvrije horeca & aanvraag drank- en horecavergunning horecabedrijven

Formulier melding vergunningvrije horeca & aanvraag drank- en horecavergunning horecabedrijven Formulier melding vergunningvrije horeca & aanvraag drank- en horecavergunning horecabedrijven Melding als bedoeld in artikel 2:28b van de Algemene Plaatselijke Verordening Schiedam en aanvraag van een

Nadere informatie

Aanvraag Drank- & Horecawet Model A

Aanvraag Drank- & Horecawet Model A Aan de burgemeester van de gemeente Nijkerk 1 Aanvraag Drank- & Horecawet Model A Aanvraag ter verkrijging van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van een

Nadere informatie

Handelsnaam: KvK nummer: èn Vestigingsnummer: 3. Natuurlijk(e) persoon/personen Ondernemer 1 Naam en voornamen: Straatnaam en huisnummer:

Handelsnaam: KvK nummer: èn Vestigingsnummer: 3. Natuurlijk(e) persoon/personen Ondernemer 1 Naam en voornamen: Straatnaam en huisnummer: MODEL A Aanvraag ter verkrijging van een vergunning om het horecabedrijf of slijtersbedrijf uit te oefenen (art. 3 van de Drank- en Horecawet) bestemd voor natuurlijke personen en rechtspersonen, met uitzondering

Nadere informatie

Aanvraag ter verkrijging van een vergunning het horeca- of slijterbedrijf uit te oefenen (artikel 3 van de Drank- en Horecawet).

Aanvraag ter verkrijging van een vergunning het horeca- of slijterbedrijf uit te oefenen (artikel 3 van de Drank- en Horecawet). Drank- en Horecawet Model A Aanvraag ter verkrijging van een vergunning het horeca- of slijterbedrijf uit te oefenen (artikel 3 van de Drank- en Horecawet). Dit formulier is bestemd voor natuurlijke personen

Nadere informatie

Bij het aanvraagformulier moet u de volgende stukken overleggen:

Bij het aanvraagformulier moet u de volgende stukken overleggen: Aanvraagformulier Drank- en Horecavergunning Model A Voor het verstrekken van alcoholhoudende dranken dient u in het bezit te zijn van een drank- en horecavergunning op grond van artikel 3 van de Drank-

Nadere informatie

Drank en Horecabeleid. gemeente. Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Drank en Horecabeleid. gemeente. Haarlemmerliede en Spaarnwoude Drank en Horecabeleid gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Vastgesteld op 17 december 2013 Hoofdstuk 1: Algemeen 1.1. Inleiding De gemeente Haarlemmerliede en

Nadere informatie

Meldingsformulier wijzigen leidinggevende(n) Drank- en horecawet Model A (bedrijven)

Meldingsformulier wijzigen leidinggevende(n) Drank- en horecawet Model A (bedrijven) 1. Ondernemingsvorm: E-mail: Meldingsformulier wijzigen leidinggevende(n) Drank- en horecawet Model A (bedrijven) 1.1 Gegevens aanvragen natuurlijk persoon 1.2 Gegevens aanvrager rechtspersoon Vestigingsplaats:

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2000 nr. 53

GEMEENTEBLAD 2000 nr. 53 GEMEENTEBLAD 2000 nr. 53 De raad der gemeente Maassluis; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 11 juli 2000; bijlage nr. 6.6; gelet op het bepaalde in artikel 30, 31

Nadere informatie

Aanvraagformulier Exploitatievergunning

Aanvraagformulier Exploitatievergunning Gemeente Alblasserdam t.a.v. afdeling Publiekszaken postbus 2 2950 AA Alblasserdam Aanvraagformulier Exploitatievergunning Wanneer u een inrichting gaat exploiteren die valt onder de reikwijdte van artikel

Nadere informatie

Aanvraag exploitatievergunning

Aanvraag exploitatievergunning Bouwen en Wonen Aanvraag exploitatievergunning Deze aanvraag zenden aan: De burgemeester van de gemeente Dordrecht, afdeling Bouwen en Wonen, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht Voor informatie kunt u contact

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER COMMERCIËLE DRANK- EN HORECAVERGUNNING (A1)

AANVRAAGFORMULIER COMMERCIËLE DRANK- EN HORECAVERGUNNING (A1) AANVRAAGFORMULIER COMMERCIËLE DRANK- EN HORECAVERGUNNING (A1) Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Dit vult de gemeente in Met dit formulier kunt u een vergunning aanvragen op grond van artikel 3 Drank- en Horecawet

Nadere informatie

U dient dit formulier volledig ingevuld en ondertekend in te leveren of te sturen aan:

U dient dit formulier volledig ingevuld en ondertekend in te leveren of te sturen aan: DRANK- EN HORECAWET Model A Aanvraag ter verkrijging van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van een horecabedrijf of slijtersbedrijf door natuurlijke personen

Nadere informatie

Horeca- en Evenementengids Gemeente Nieuwegein

Horeca- en Evenementengids Gemeente Nieuwegein Horeca- en Evenementengids Gemeente Nieuwegein Januari 2012 De volgende onderwerpen worden in deze digitale gids behandeld: (klik om te openen) Alcoholverkoop in cafetaria en snackbar Alcoholverkoop in

Nadere informatie

Aanvraagformulier exploitatievergunning & drank- en horecavergunning horecabedrijven

Aanvraagformulier exploitatievergunning & drank- en horecavergunning horecabedrijven Aanvraagformulier exploitatievergunning & drank- en horecavergunning horecabedrijven Aanvraag voor het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening

Nadere informatie

Verordening op de speelautomaten en speelautomatenhallen Oosterhout

Verordening op de speelautomaten en speelautomatenhallen Oosterhout Verordening op de speelautomaten en speelautomatenhallen Oosterhout Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

(u kunt vraag 4 en 5 overslaan) (u kunt vraag 3 overslaan)

(u kunt vraag 4 en 5 overslaan) (u kunt vraag 3 overslaan) Model A (aanvraagformulier commercieel horeca- of slijtersbedrijf) Aanvraag ter verkrijging van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van een horecabedrijf

Nadere informatie

Aanvraagformulier exploitatievergunning horeca

Aanvraagformulier exploitatievergunning horeca Aanvraagformulier exploitatievergunning horeca De aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als het formulier volledig is ingevuld en alle gevraagde bijlagen gelijktijdig worden ingediend. 1. Gegevens

Nadere informatie

gemeente Hilvarenbeek

gemeente Hilvarenbeek Hartveroverende Heerlyckheit gemeente Hilvarenbeek A A N V R A A G F O R M U L I E R Exploitatievergunning Wanneer u een inrichting gaat exploiteren die valt onder de reikwijdte van artikel 2.28 van de

Nadere informatie

Aanvraagformulier exploitatievergunning horecabedrijf

Aanvraagformulier exploitatievergunning horecabedrijf Aanvraagformulier exploitatievergunning horecabedrijf Deze aanvraag ten minste 8 weken voordat u wilt starten zenden aan: Burgemeester van de gemeente Oude IJsselstreek, afdeling Publieksbalie, team vergunningen,

Nadere informatie

WIJZIGINGSFORMULIER LEIDINGGEVENDE WERKZAAM IN EEN COMMERCIËLE OF PARACOMMERCIËLE HORECA-INRICHTING (C1)

WIJZIGINGSFORMULIER LEIDINGGEVENDE WERKZAAM IN EEN COMMERCIËLE OF PARACOMMERCIËLE HORECA-INRICHTING (C1) WIJZIGINGSFORMULIER LEIDINGGEVENDE WERKZAAM IN EEN COMMERCIËLE OF PARACOMMERCIËLE HORECA-INRICHTING (C1) Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Dit vult de gemeente in Met dit formulier kunt u nieuwe leidinggevende(n)

Nadere informatie

Handelsnaam: KvK nummer: èn Vestigingsnummer: 3. Natuurlijk(e) persoon/personen Ondernemer 1 Naam en voornamen: Straatnaam en huisnummer:

Handelsnaam: KvK nummer: èn Vestigingsnummer: 3. Natuurlijk(e) persoon/personen Ondernemer 1 Naam en voornamen: Straatnaam en huisnummer: MODEL A: AANVRAAGFORMULIER DRANK- EN HORECAWETVERGUNNING COMMERCIEEL HORECABEDRIJF (Art.3 DHW) Aanvraag ter verkrijging van een vergunning om het horecabedrijf of slijtersbedrijf uit te oefenen (art. 3

Nadere informatie

2. De aanvraag heeft betrekking op: vestiging nieuw bedrijf overname bestaand bedrijf wijziging ondernemingsvorm andere omstandigheden, namelijk.

2. De aanvraag heeft betrekking op: vestiging nieuw bedrijf overname bestaand bedrijf wijziging ondernemingsvorm andere omstandigheden, namelijk. AANVRAAG DRANK- EN HORECAWET (model A) Aan Burgemeester en Wethouders van gemeente Echt-Susteren Postbus 450 6100 AL ECHT Een aanvraag voor een nieuwe of een wijziging van een drank en horecawetvergunning

Nadere informatie

Aanvraag exploitatievergunning horecabedrijf

Aanvraag exploitatievergunning horecabedrijf Aanvraag exploitatievergunning horecabedrijf Waarom dit formulier? Wilt u een horecabedrijf exploiteren, dan heeft u een exploitatievergunning nodig van de gemeente. Met dit formulier vraagt u de vergunning

Nadere informatie

Aanvraagformulier exploitatievergunning openbare inrichting Als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Houten

Aanvraagformulier exploitatievergunning openbare inrichting Als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Houten Aan de burgemeester van de gemeente Houten Postbus 30 3990 DA Houten Aanvraagformulier exploitatievergunning openbare inrichting Als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente

Nadere informatie

Aanvraagformulier horecavergunningen

Aanvraagformulier horecavergunningen Aanvraagformulier horecavergunningen Met dit formulier kunt u vergunningen aanvragen die betrekking hebben op openbare inrichtingen. Bij dit formulier hoort een toelichting waarin uitleg wordt gegeven

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergunning Drank- en Horecawet (Model A)

Aanvraagformulier vergunning Drank- en Horecawet (Model A) Aanvraagformulier vergunning Drank- en Horecawet (Model A) Aan de burgemeester van de gemeente Wijdemeren Aanvraag ter verkrijging van een vergunning om het horecabedrijf of het slijtersbedrijf uit te

Nadere informatie

Aanvraagformulier Vergunning drank- en horecawet model A

Aanvraagformulier Vergunning drank- en horecawet model A Aanvraagformulier Vergunning drank- en horecawet model A Aanvraag ter verkrijging van een vergunning het horecabedrijf of slijtersbedrijf uit te oefenen (artikel 3. van de Drank- en Horecawet) bestemd

Nadere informatie

Drank- en Horecawet. Aanvraag ter verkrijging van een vergunning het horecabedrijf uit te oefenen (artikel 3 van de Drank- en Horecawet).

Drank- en Horecawet. Aanvraag ter verkrijging van een vergunning het horecabedrijf uit te oefenen (artikel 3 van de Drank- en Horecawet). Drank- en Horecawet Model B Aanvraag ter verkrijging van een vergunning het horecabedrijf uit te oefenen (artikel 3 van de Drank- en Horecawet). Dit formulier is bestemd voor rechtspersonen die zich richten

Nadere informatie

ALGEMEEN AANVRAAGFORMULIER RECREATIE-INRICHTING

ALGEMEEN AANVRAAGFORMULIER RECREATIE-INRICHTING Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer ALGEMEEN AANVRAAGFORMULIER RECREATIE-INRICHTING Wie in Den Haag een recreatie-inrichting zoals bijvoorbeeld een café, restaurant, snackbar, muziek/dansschool of een

Nadere informatie

Meldingsformulier wijzigen leidinggevende(n) Drank- en horecawet

Meldingsformulier wijzigen leidinggevende(n) Drank- en horecawet Vestigingsplaats: KvK-nummer: Meldingsformulier wijzigen leidinggevende(n) Drank- en horecawet Model B (vereniging, stichting) 1. Gegevens aanvrager Rechtspersoon: 2. Wijziging op vergunning: Deze verklaring

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EXPLOITATIEVERGUNNING Artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening

AANVRAAGFORMULIER EXPLOITATIEVERGUNNING Artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening Aanvraagformulier Exploitatievergunning 1 Ondernemingsvorm: Datum aanvraag:.. natuurlijk persoon/personen (u kunt vraag 5 overslaan) rechtspersoon/personen (u kunt vraag 4 overslaan) Handelsnaam van het

Nadere informatie

Aanvraagformulier exploitatievergunning

Aanvraagformulier exploitatievergunning Aanvraagformulier exploitatievergunning Als u een onderneming gaat exploiteren, welke valt onder de reikwijdte van artikel 2.2a.2.2 of 2.2a.1.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening Breda 2004, dient

Nadere informatie

Aanvraagformulier Drank- en Horeca- + Exploitatievergunning

Aanvraagformulier Drank- en Horeca- + Exploitatievergunning Aanvraagformulier Drank- en Horeca- + Exploitatievergunning 1. Soort vergunningaanvraag Artikel 3 Drank- en Horecawet het horecabedrijf het slijtersbedrijf Exploitatievergunning horecabedrijf als gevolg

Nadere informatie

1. Naam en adres van de inrichting waarvoor de vergunning moet gelden

1. Naam en adres van de inrichting waarvoor de vergunning moet gelden DRANK- EN HORECAWET AANVRAAG HORECAVERGUNNING (ART 3 DHW paracommercieel) Let op: leest u eerst de lijst onder punt 10, voordat u het aanvraagformulier invult en indient. Alleen een volledige aanvraag

Nadere informatie

FORMULIER EXPLOITATIEVERGUNNING HORECA

FORMULIER EXPLOITATIEVERGUNNING HORECA FORMULIER EXPLOITATIEVERGUNNING HORECA Met dit formulier kunt u een vergunning aanvragen voor het exploiteren van uw horecabedrijf. Op de website van de gemeente Heusden (www.heusden.nl) kunt u nakijken

Nadere informatie

U dient dit formulier -volledig ingevuld en ondertekend- in te leveren of te sturen aan:

U dient dit formulier -volledig ingevuld en ondertekend- in te leveren of te sturen aan: DRANK- EN HORECAWET Model A Aanvraag ter verkrijging van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van een horecabedrijf of slijtersbedrijf door natuurlijke personen

Nadere informatie

horecavergunningwijzer 2012

horecavergunningwijzer 2012 horecavergunningwijzer 2012 horecavergunningwijzer 2012 inhoudsopgave Inleiding 3 1 Drank- en horecavergunning 5 2 Exploitatievergunning 6 3 Ontheffing verstrekking zwakalcoholhoudende drank 7 4 Omgevingsvergunning

Nadere informatie

Aanvraagformulier Drank- en horecawet model A

Aanvraagformulier Drank- en horecawet model A Aanvraagformulier Drank- en horecawet model A Gemeente Cranendonck De aanvraag ter verkrijging van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van een horecabedrijf

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Exploitatievergunning horecabedrijf

AANVRAAGFORMULIER Exploitatievergunning horecabedrijf Aanvraag voor het verkrijgen van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Overbetuwe Ondergetekende, ondernemer van de hieronder genoemde

Nadere informatie

Vragenformulier wet BIBOB Model Natuurlijk persoon.

Vragenformulier wet BIBOB Model Natuurlijk persoon. Vragenformulier wet BIBOB Model Natuurlijk persoon. Gegevens gemeente (niet in te vullen door aanvrager) Dossiernummer Datum ontvangst Aanvraag ingediend Indienen bij de afdeling V&H In voud Ruimte voor

Nadere informatie

Vergunningaanvraag Drank en horecawet Model A. Aan: Gemeente Sint Anthonis Team Vergunningen Postbus ZG SINT ANTHONIS

Vergunningaanvraag Drank en horecawet Model A. Aan: Gemeente Sint Anthonis Team Vergunningen Postbus ZG SINT ANTHONIS Vergunningaanvraag Drank en horecawet Model A Aan: Gemeente Sint Anthonis Team Vergunningen Postbus 40 5845 ZG SINT ANTHONIS De aanvraag ter verkrijging van een vergunning op grond van artikel 3 van de

Nadere informatie

1. Rechtspersoon/rechtspersonen Rechtspersoon A Naam Vestigingsplaats. Rechtspersoon B Naam Vestigingsplaats

1. Rechtspersoon/rechtspersonen Rechtspersoon A Naam Vestigingsplaats. Rechtspersoon B Naam Vestigingsplaats Dit formulier opsturen naar: Burgemeester en wethouders van de gemeente Leek T.a.v. afdeling Ruimte Postbus 100 9350 AC LEEK Drank- en Horecawet Model B Aanvraagformulier voor een vergunning voor het uitoefenen

Nadere informatie

Het informatiepakket, informatie horecaondernemingen genaamd, kunt u verkrijgen bij de Centrale Balie van de Gemeente Zandvoort.

Het informatiepakket, informatie horecaondernemingen genaamd, kunt u verkrijgen bij de Centrale Balie van de Gemeente Zandvoort. WELKOM U heeft een horecabedrijf overgenomen of bent van plan deze te starten. Hiervoor heeft u volgens de wet- en regelgeving een aantal vergunningen nodig en kan het zijn dat u een aantal meldingen moet

Nadere informatie

Aanvraagformulier drank- en horecavergunning

Aanvraagformulier drank- en horecavergunning Aanvraagformulier drank- en horecavergunning Aanvraag ter verkrijging van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van een horecabedrijf of slijtersbedrijf door

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PARACOMMERCIËLE DRANK- EN HORECAVERGUNNING (B1)

AANVRAAGFORMULIER PARACOMMERCIËLE DRANK- EN HORECAVERGUNNING (B1) AANVRAAGFORMULIER PARACOMMERCIËLE DRANK- EN HORECAVERGUNNING (B1) Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Dit vult de gemeente in Met dit formulier kunt u een vergunning aanvragen op grond van artikel 3 Drank- en

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergunning Drank- en horecawet, model B, para-commercieel

Aanvraagformulier vergunning Drank- en horecawet, model B, para-commercieel Aanvraagformulier vergunning Drank- en horecawet, model B, para-commercieel Wanneer gebruikt u dit formulier? Voor het aanvragen van een horecavergunning (artikel 3 van de Drank- en Horecawet) bestemd

Nadere informatie

Aanvraagformulier Exploitatievergunning horeca

Aanvraagformulier Exploitatievergunning horeca Aanvraagformulier Exploitatievergunning horeca Algemene plaatselijke verordening, artikel 2:28 Afdeling Dienstverlening, team Vergunningen Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u bij de gemeente

Nadere informatie

Aanvraagformulier exploitatievergunning

Aanvraagformulier exploitatievergunning AANVRAAGFORMULIER EXPLOITATIEVERGUNNING AANVRAAGFORMULIER EXPLOITATIEVERGUNNING als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Bloemendaal Met dit formulier kunt u een vergunning

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EXPLOITATIE- VERGUNNING (D1)

AANVRAAGFORMULIER EXPLOITATIE- VERGUNNING (D1) AANVRAAGFORMULIER EXPLOITATIE- VERGUNNING (D1) Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Dit vult de gemeente in Met dit formulier kunt u een vergunning op grond van de Algemene plaatselijke verordening voor het exploiteren

Nadere informatie

DRANK EN HORECAWET Model B

DRANK EN HORECAWET Model B DRANK EN HORECAWET Model B Let op: voordat u het aanvraagformulier invult leest u eerst de bijbehorende checklist. Nadat u een aanvraag heeft ingediend bent u verplicht leges te betalen. Aanvraag ter verkrijging

Nadere informatie

DRANK- EN HORECAWET Aanvraag drank- en horecawet vergunning(model A)

DRANK- EN HORECAWET Aanvraag drank- en horecawet vergunning(model A) DRANK- EN HORECAWET Aanvraag drank- en horecawet vergunning(model A) Aanvraag ter verkrijging van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van een horecabedrijf

Nadere informatie

Met welke rechtsvorm: Anders, nl

Met welke rechtsvorm: Anders, nl Let op: U dient van alle gevraagde bewijsstukken te allen tijde de originele exemplaren te tonen en een kopie in te leveren. Digitale verzending Gaat u ermee akkoord dat we niet middels post, maar digitaal

Nadere informatie

Aanvraagformulier Exploitatievergunning

Aanvraagformulier Exploitatievergunning Gemeente Barneveld Postbus 63 3770 AB Barneveld postregistratie@barneveld.nl Aanvraagformulier Exploitatievergunning 1. KvK-nummer 2. Ondernemingsvorm Natuurlijke persoon / personen (u kunt vraag 5 en

Nadere informatie

Aanvraagformulier Horecavergunning

Aanvraagformulier Horecavergunning Aanvraagformulier Horecavergunning Aanvraag ter verkrijging van een gecombineerde horecavergunning voor het exploiteren van een horecabedrijf zoals bedoeld in artikel 2.11 van de Algemene Plaatselijke

Nadere informatie

Aanvraagformulier Vergunning drank- en horecawet model B

Aanvraagformulier Vergunning drank- en horecawet model B Aanvraagformulier Vergunning drank- en horecawet model B Aanvraag ter verkrijging van een vergunning om het horecabedrijf uit te oefenen (artikel 3. van de Drank- en Horecawet) bestemd voor rechtspersonen

Nadere informatie

Sanctietabel behorend bij Alcohol- en Horecasanctiebeleid Sint-Michielsgestel

Sanctietabel behorend bij Alcohol- en Horecasanctiebeleid Sint-Michielsgestel Sanctietabel behorend bij Alcohol- en Horecasanctiebeleid Sint-Michielsgestel : Algemene Plaatselijke Verordening Sint-Michielsgestel 2014 : Drank- en Horecawet, geldend per 1-1-2014 Regelgeving Artikel

Nadere informatie

1. Naam en adres van de inrichting waarvoor de vergunning moet gelden

1. Naam en adres van de inrichting waarvoor de vergunning moet gelden DRANK- EN HORECAWET AANVRAAG HORECAVERGUNNING (ART 3 DHW commercieel) Let op: leest u eerst de lijst onder punt 12, voordat u het aanvraagformulier invult en indient. Alleen een volledige aanvraag kunnen

Nadere informatie

Aanvraagformulier Exploitatievergunning

Aanvraagformulier Exploitatievergunning Aanvraagformulier Exploitatievergunning 1. Ondernemingsvorm: natuurlijk persoon/personen (u kunt vraag 5 overslaan) rechtspersoon/ personen (u kunt vraag 4 overslaan) Handelsnaam van het bedrijf.. Adres

Nadere informatie

Vragenlijst Bibob Heusden voor de horeca (basisvragenlijst)

Vragenlijst Bibob Heusden voor de horeca (basisvragenlijst) Vragenlijst Bibob Heusden voor de horeca (basisvragenlijst) Bijlagen U hoeft alleen stukken in te dienen, als daarom in een van de vragen van de biboblijst wordt gevraagd. Let u er op dat u soms wordt

Nadere informatie

Horeca- en Evenementengids Gemeente Nieuwegein

Horeca- en Evenementengids Gemeente Nieuwegein Horeca- en Evenementengids Gemeente Nieuwegein 2015.02 De volgende onderwerpen worden in deze digitale gids behandeld: (klik om te openen) Alcoholverkoop in cafetaria en snackbar Alcoholverkoop in restaurant,

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER DRANK- EN HORECAWETVERGUNNING (model A)

AANVRAAGFORMULIER DRANK- EN HORECAWETVERGUNNING (model A) AANVRAAGFORMULIER DRANK- EN HORECAWETVERGUNNING Deze aanvraag zenden aan: Burgemeester van Amersfoort t.a.v. Vergunningenloket Postbus 4000 3800 EA Amersfoort Voor informatie kunt u contact opnemen met

Nadere informatie

Beleid gemeente Elburg Speelautomatenbeleid gemeente Elburg Raadsvoorstel speelautomatenbeleid Raad gemeente Elburg Etc, etc, Wij stellen voor: de Algemene Plaatselijke Verordening te wijzigen met dien

Nadere informatie

Naam en voornamen: Straatnaam en huisnummer: Postcode en plaatsnaam: Telefoonnummer: Geboortedatum: Geboorteplaats: Burgerservicenummer:

Naam en voornamen: Straatnaam en huisnummer: Postcode en plaatsnaam: Telefoonnummer: Geboortedatum: Geboorteplaats: Burgerservicenummer: AANVRAAGFORMULIER DRANK- EN HORECAVERGUNNING (model A) 1. De vergunning wordt aangevraagd voor de uitoefening van: het horecabedrijf het slijtersbedrijf 2. Ondernemingsvorm Natuurlijk(e) persoon/personen

Nadere informatie

Exploitatievergunning horecabedrijf

Exploitatievergunning horecabedrijf Kantooradres: Oldehoofsterkerkhof 2 8911 DH Leeuwarden Postadres: Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden Telefoon 14058 Telefax 058 21539 49 E-mail gemeente@leeuwarden.nl Exploitatievergunning horecabedrijf

Nadere informatie

Aanvraagformulier exploitatievergunning

Aanvraagformulier exploitatievergunning Aanvraagformulier exploitatievergunning Als u een onderneming gaat exploiteren, welke valt onder de reikwijdte van artikel 2.20 of 2.33 van de Algemene Plaatselijke Verordening Breda 2014, dient u in het

Nadere informatie

Aanvraagformulier Drank- en Horecavergunning

Aanvraagformulier Drank- en Horecavergunning Aan de burgemeester van de gemeente Veghel Afdeling Vergunningen en Handhaving Postbus 10.001 5460 DA VEGHEL Aanvraagformulier Drank- en Horecavergunning MODEL A De aanvraag ter verkrijging van een vergunning

Nadere informatie

MELDINGSFORMULIER WIJZIGEN BEHEERDERS/LEIDINGGEVENDEN

MELDINGSFORMULIER WIJZIGEN BEHEERDERS/LEIDINGGEVENDEN MELDINGSFORMULIER WIJZIGEN BEHEERDERS/LEIDINGGEVENDEN Aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel behorende bij een Drank- en Horecavergunning, artikel 30a van de Drank- en Horecawet. De aanvraag moet

Nadere informatie

Checklist aanvullend aanvraagformulier Gemeente Middelburg. Voor: - horecabranche; - prostitutiebranche en - speelautomatenhalbranche.

Checklist aanvullend aanvraagformulier Gemeente Middelburg. Voor: - horecabranche; - prostitutiebranche en - speelautomatenhalbranche. Checklist aanvullend aanvraagformulier Gemeente Middelburg. Voor: - horecabranche; - prostitutiebranche en - speelautomatenhalbranche. Checklist aanvullend aanvraagformulier Gemeente Middelburg. (Horeca-,

Nadere informatie

Kvk-nummer of vestigingsnummer: Indien er sprake is van een rechtspersoon, de handelsnaam invullen: a. Naam en voornamen:

Kvk-nummer of vestigingsnummer: Indien er sprake is van een rechtspersoon, de handelsnaam invullen: a. Naam en voornamen: Model A Aanvraag vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van een horecabedrijf of slijtersbedrijf door natuurlijke personen of rechtspersonen (geen paracommerciële

Nadere informatie

Ondernemer III 4. Rechtspersoon / rechtspersonen: Rechtspersoon A a. rechtsvorm b. naam c. vestigingsplaats Rechtspersoon B a. rechtsvorm b. naam c. v

Ondernemer III 4. Rechtspersoon / rechtspersonen: Rechtspersoon A a. rechtsvorm b. naam c. vestigingsplaats Rechtspersoon B a. rechtsvorm b. naam c. v Aanvraagformulier vergunning Drank- en horecawet (model A) aanvraag ter verkrijging van een vergunning om het horecabedrijf of slijtersbedrijf uit te oefenen (artikel 3 van de Drank- en Horecawet) bestemd

Nadere informatie

APV: Model APV VNG (laatst gewijzigd: ) Contactpersoon: Patrick Swinkels, DHW: Drank- en Horecawet, geldend per

APV: Model APV VNG (laatst gewijzigd: ) Contactpersoon: Patrick Swinkels, DHW: Drank- en Horecawet, geldend per : Model VNG (laatst gewijzigd: 11-07-2012) Contactpersoon: Patrick Swinkels, 06-51205612 : Drank- en Horecawet, geldend per 1-1-2013 3 Bedrijf exploiteert zonder 3 Bedrijf exploiteert zonder Geen vergunning,

Nadere informatie

APV: Model APV VNG (laatst gewijzigd: ) Contactpersoon: Patrick Swinkels, DHW: Drank- en Horecawet, geldend per

APV: Model APV VNG (laatst gewijzigd: ) Contactpersoon: Patrick Swinkels, DHW: Drank- en Horecawet, geldend per : Model VNG (laatst gewijzigd: 11-07-2012) Contactpersoon: Patrick Swinkels, 06-51205612 : Drank- en Horecawet, geldend per 1-1-2013 3 Bedrijf exploiteert zonder (rechtsgeldige) vergunning 3 Bedrijf exploiteert

Nadere informatie