Inhoudsopgave. 1. Inschrijvingen. 2. Vergunningen. 3. Milieu

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. 1. Inschrijvingen. 2. Vergunningen. 3. Milieu"

Transcriptie

1 Als horecaondernemer heeft u te maken met veel verschillende regelgeving. Deze map is bedoeld als hulpmiddel om zo veel mogelijk alle vergunningen en andere belangrijke papieren overzichtelijk op te bergen. Zo heeft u altijd de belangrijkste gegevens bij de hand, bijvoorbeeld als u een controle krijgt. Ook kan dit belangrijk zijn bij vragen van uw medewerkers of bij eventuele overname van het bedrijf. Deze vergunningenmap is slechts een handreiking, waarvan u zelf te kennen heeft gegeven hier behoefte aan te hebben. Ieder bedrijf is weer anders. Deze map geeft een goede ordening van de verschillende documenten en vergroot de inzichtelijkheid van de materie waarmee u te maken heeft. Het blijft uw eigen verantwoordelijkheid dat u aan alle eisen voldoet en de noodzakelijke vergunningen bezit. Sommige vergunningen hebben een bepaalde looptijd, u moet er zelf op letten dat uw gegevens en vergunningen actueel en geldig zijn. De regelgeving is altijd aan veranderingen onderhevig. Wij zullen aanvullingen en veranderingen periodiek voor u beschikbaar stellen op U moet er zelf voor zorgen dat de updates in de map terecht komen. Wij proberen onze diensten en producten continu te verbeteren. Om u van dienst te zijn hebben wij een speciaal bedrijvenloket opgericht. Bedrijven kunnen in het vervolg terecht bij de balie aan de zijkant van de centrale receptiebalie in de hal van het Stadskantoor. Met de inzet van dit nieuwe loket proberen wij ondernemers sneller en nog beter van dienst te zijn. Ook kunt u gebruik maken van ons digitaal loket, dit is bereikbaar via Bij dit loket kunt u vragen om informatie, producten en diensten van de gemeente Leeuwarden. U kunt het vergelijken met de balies in het stadskantoor, alleen bent u hier niet gebonden aan vaste openingstijden. Bij het digitaal loket kunt u 24 uur per dag terecht. U kunt hier steeds meer producten en diensten geheel online regelen of aanvragen. Leeuwarden, oktober 2009

2 Inhoudsopgave De systematiek van deze map is als volgt: elk hoofdstuk begint met een tabel waarin de kan worden ingevuld dat de vergunning is verleend of een document is ontvangen. Daarna volgt een korte toelichting op de vergunningen en documenten. Achter de toelichting worden de vergunningen en documenten bewaard. Deze map is primair bedoeld als hulpmiddel voor het archiveren van vergunningen en voor u relevante documenten; de toelichtingen zijn beknopt weergegeven en niet altijd volledig. Voor verdere informatie over vergunningen en de documenten kunt u contact opnemen met de betreffende instantie. In hoofdstuk 6 is een overzicht weergegeven van instanties met wie u contact op kunt nemen voor nadere informatie over een bepaalde vergunning of een document. Deze map heeft de volgende inhoudsopgave: 1. Inschrijvingen - Uittreksel van inschrijving Kamer van Koophandel; Inschrijvingsbewijs Bedrijfschap Horeca & Catering; 2. Vergunningen - Vergunning Drank- en Horecawet (alleen als er alcohol verkocht wordt); Kopieën van diploma s of SVH-verklaring Sociale Hygiëne; Exploitatievergunning (alleen als geen alcohol geschonken wordt); Terrastekening (met bijbehorende terrastekening); Gebruiksvergunning/Gebruiksmelding; Aanwezigheidsvergunning (speelautomaten); Raamkaart 3. Milieu - Wet milieubeheer (melding Activiteitenbesluit); Akoestisch rapport; Overzicht gevaarlijke stoffen; Onderhoud en keuring van koelapparatuur Contract(en) voor afvalverwijdering; Contract voor ledigen en reinigen van vet- en slibvangput.

3 4. Veiligheid - Ontruimingsplan; Overzicht van uw medewerkers die Bedrijfshulpverleningstaken verrichten; Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E); Keuringsbewijzen van speeltoestellen (bv. schommels e.d.). Controle brandblusmiddelen 5. Personeel - Adressen en telefoonnummers van werknemers; Arbeidscontracten van werknemers; Kopieën van legitimatiebewijzen van werknemers en vergunninghouders; Kopieën van arbeidsvergunningen (bij buitenlandse werknemers); Mededeling van aansluiting bij UWV; Melding bij Belasting (loonbelasting, omzetbelasting, accijnzen postmix). 6. Overzicht Overzicht van instanties met wie u contact op kunt nemen voor nadere informatie over een bepaalde vergunning of een document.

4 1. Inschrijvingen Vergunning/document Uittreksel inschrijving Kamer van Koophandel Inschrijving Bedrijfschap Horeca & Catering Inschrijving Kamer van Koophandel Ieder bedrijf moet zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel (KvK) van zijn woonplaats. Bij wijzigingen van rechtsvorm, vennoten of bevoegdheden van de vennoten moet u zich opnieuw inschrijven. Bij opheffing moet u zich uitschrijven. Meer informatie krijgt u bij uw Kamer van Koophandel (www.kvk.nl). De volgende wijzigingen in uw onderneming moet u doorgeven aan de KvK: - wijziging vestigingsgegevens; - wijziging vennootschaps- of rechtspersoonsgegevens; - wijziging functionarisgegevens; - ontbinding vennootschap/rechtspersoon; - einde rechtspersoon. Inschrijving Bedrijfschap Horeca & Catering Het Bedrijfschap Horeca & Catering is een semi-overheidsorgaan dat de belangen van de horeca in het algemeen vertegenwoordigt. Ieder horecabedrijf dient te zijn ingeschreven bij het Bedrijfsschap Horeca & Catering in Zoetermeer. Het Bedrijfschap voert voor de gehele branche een aantal taken uit. Ieder horecabedrijf betaalt daar via een heffing aan mee. De registratie staat op naam van de horecaonderneming en niet op naam van de eigenaar. Let op: bij verkoop van de zaak moet de oude eigenaar zich afmelden en de nieuwe eigenaar zich aanmelden.

5 2. Vergunningen vergunning/document Vergunning Drank- en Horecawet (alleen voor bedrijven die alcohol verkopen) Kopieën van diploma s of bewijzen Sociale Hygiëne Exploitatievergunning (alleen voor bedrijven die geen alcohol schenken) Terrasvergunning Gebruiksvergunning/ Melding Gebruiksbesluit Aanwezigheidsvergunning (speelautomaten) Drank en horecavergunning In de Drank- en Horecawet staat dat het verboden is om zonder geldige vergunning van Burgemeester en Wethouders het horecabedrijf of slijtersbedrijf uit te oefenen. Het gaat om slijtersbedrijven waar alcoholhoudende drank wordt verkocht voor gebuik elders, dan wel horecabedrijven waar ter plekke alcohol wordt genuttigd. Voordat aan u een vergunning verleend wordt, controleert de gemeente of uw inrichting en de op de aanvraag vermelde personen aan alle in de Drank- en Horecawet gestelde eisen voldoen. De aanvraag voor vergunning geldt met name voor horecabedrijven, kantines, of bedrijfsrestaurants en slijterijen. Bij overtreding van de wet kan de vergunning worden ingetrokken of kan een boete worden opgelegd. U dient in het kader van de Drank- en Horecawet een drank- en horecavergunning aan te vragen als: - u een horecagelegenheid wilt starten. - de in bestaande vergunning vermelde leidinggevende(n) of ondernemer wijzigt. - de inrichting (bouwtechnisch) wijzigt.

6 - de ondernemingsvorm of de persoon van de ondernemer wijzigt (als u bijvoorbeeld van een eenmanszaak naar een BV gaat). Certificaten of diploma s Sociale Hygiëne De Drank- en Horecavergunning eist dat er gedurende de openingsuren altijd een leidinggevende aanwezig is. Deze leidinggevende(n) moeten beschikken over een diploma (op basis van bv. Diploma Vakbekwaamheid Cafébedrijf) of SVH verklaring Sociale Hygiëne, zoals bedoeld in artikel 8, lid 5 Drank en Horecawet. De leidinggevenden moeten op de vergunning vermeld zijn. Die mogen slechts alleen, zonder personeel in het horecabedrijf staan. Exploitatievergunning Ondernemers die een horeca-inrichting, waarin geen alcohol wordt geschonken, overnemen of vestigen en/of een bestaande inrichting willen veranderen of uitbreiden moeten een exploitatievergunning hebben. Ter voorkoming van overlast wordt, aan de hand van de vergunningaanvraag, getoetst of het in werking hebben van dat horecabedrijf zich wel verdraagt met de openbare orde en het bestemmingsplan. De vergunning is persoon- en locatiegebonden en is voor onbepaalde tijd geldig, tenzij er wijzigingen plaatsvinden! Terrasvergunning Ondernemers die bij een horeca-inrichting een terras exploiteren op de weg/stoep, moeten een terrasvergunning hebben. De vergunning is persoon- en locatiegebonden en is voor onbepaalde tijd geldig, tenzij er wijzigingen plaatsvinden! Gebruiksvergunning/gebruiksmelding Op 1 november 2008 is het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken in werking getreden (hierna Gebruiksbesluit). Hierin staat landelijke regelgeving over het brandveilig gebruik van bouwwerken. Door de inwerkingtreding van het Gebruiksbesluit kan in veel gevallen volstaan worden met het indienen van een Gebruiksmelding en hoeft geen Gebruiksvergunning meer te worden aangevraagd. Voor informatie kunt u bij de gemeente terecht. Aanwezigheidsvergunning (speelautomaten) Als u speelautomaten wilt plaatsen dan dient u daarvoor een aanwezigheidsvergunning bij de gemeente aan te vragen. Er zijn twee soorten speelautomaten; kansspelautomaten waarbij gespeeld wordt om geld en behendigheidsautomaten waarbij het doel is het spel te verlengen. Kansspelautomaten zijn in het algemeen uitgevoerd als fruitautomaten. Voor een vergunning voor kansspelautomaten verdeelt de overheid horecabedrijven in zogenaamde hoog- en laagdrempelige inrichtingen. Om te voorkomen dat met name jongeren te eenvoudig met gokken in aanraking komen, krijgt u alleen een vergunning voor een kansspelautomaat als uw bedrijf hoogdrempelig is. De wet is heel strikt en terughoudend met de kwalificatie hoogdrempelig. Uw bedrijf is hoogdrempelig als het in gebruik is als café of als restaurant, u beschikt over een geldige Drank- en horecavergunning, de ruimte uitsluitend in gebruik is voor café- of restaurantbezoek, er in de ruimte geen andere (zelfstandige) activiteiten plaatsvinden en de activiteiten in de ruimte gericht zijn op personen van 18 jaar en ouder. Bijvoorbeeld: in een disco komt het publiek in eerste instantie om te dansen en niet om te eten of te drinken. Een disco is daarom een laagdrempelige inrichting. Houdt u in uw café regelmatig dansavonden dan is ook dit bedrijf laagdrempelig. Dit geldt ook voor een snookercentrum, een kartbaan en dergelijke. Onder zeer strenge voorwaarden is het mogelijk dat een bedrijf zowel als hoog- én laagdrempelig kan worden aangemerkt. Behendigheidsautomaten zijn bijvoorbeeld flipperspellen en pictionary-achtige spelletjes. Behendigheidsautomaten mag u plaatsen in zowel een hoog- als laagdrempelige inrichting. In laagdrempelige inrichtingen mogen géén kansspelautomaten en dus alléén behendigheidsautomaten staan. Onder de laagdrempelige inrichtingen vallen bijvoorbeeld cafetaria s, snackbars, sportkantines, ijssalons, lunchrooms, pannenkoekhuizen, bowlingcentra, biljartcentra enz.

7 In een hoogdrempelige inrichting mogen maximaal twee speelautomaten staan. Dit mogen dus zowel kansspelautomaten en/of behendigheidsautomaten zijn. In een laagdrempelige inrichting mogen alléén maximaal twee behendigheidsautomaten staan. Raamkaart Dit document hoeft niet aanwezig te zijn in deze map maar moet bij de toegang tot het bedrijf, op een voor een ieder zichtbare plaats, worden gehouden. De raamkaart wordt door de gemeente verstrekt. Op de kaart zijn de openings-, sluitings- en toelatingstijden vermeld. Indien de raamkaart niet zichtbaar is, dan geldt voor dat horecabedrijf een sluitingstijd van uur.

8 3. Milieu vergunning/document Melding Activiteitenbesluit Akoestisch rapport Overzicht gevaarlijke stoffen Onderhoud en keuring van koelapparatuur Contract(en) voor afvalverwijdering Contract voor ledigen en reinigen van vet- en slibvangput Melding Activiteitenbesluit/ Akoestisch rapport Op 1 januari 2008 is het Activiteitenbesluit van kracht geworden. Een flink aantal van de bestaande algemene milieuregels zijn in dit besluit samengevoegd, geharmoniseerd, opgeschoond en geactualiseerd. Door de inwerkingtreding van dit besluit hoeven veel minder bedrijven een vergunning aan te vragen. De meeste horecabedrijven vielen voorheen onder het Besluit horeca, sport en recreatie-inrichtingen, deze bedrijven vallen nu onder het Activiteitenbesluit. Melding Veranderingen binnen uw bedrijf (bijvoorbeeld wijzigen eigenaar, type bedrijf) moeten door middel van het invullen van een meldingsformulier en een plattegrondtekening aan de gemeente kenbaar te worden gemaakt. Bij aanwezigheid van een terras op openbare grond moet deze op de tekening zijn aangegeven.

9 Akoestisch onderzoek Om geluidsoverlast voor omwonenden van (horeca)bedrijven zoveel mogelijk te voorkomen is het belangrijk te weten hoeveel (muziek)geluid uw bedrijf kan produceren zonder de norm te overschrijden. In een akoestisch onderzoek wordt de geluidsbelasting van een bedrijf op de omgeving bepaald. Een akoestisch onderzoek is verplicht als het geluidsniveau (LAr, LT) in de representatieve situatie meer bedraagt dan 70 db(a) als er in- of aanpandig geluidsgevoelige gebouwen (zoals woningen) aanwezig zijn; 80 db (A) als dit niet geval is of als er in de buitenlucht of op een open terrein binnen het bedrijf muziek ten gehore wordt gebracht. Ter illustratie, het geluidsniveau van een elektrische mixer of een koffiemolen bedraagt tussen de 70 en 80 db(a). In de gemeente Leeuwarden is een akoestisch onderzoek verplicht als er binnen uw bedrijf livemuziek ten gehore wordt gebracht! Overzicht gevaarlijke stoffen In het algemeen zijn in een horecabedrijf weinig gevaarlijke stoffen aanwezig. Bij gevaarlijke stoffen in de horeca kunt u bijvoorbeeld denken aan koolzuurflessen of installaties en chloor. onderhoud en keuring van koelapparatuur U moet koelapparatuur, die CFK s en HCFK s bevat regelmatig laten keuren. Hiervoor dient u een STEKgecertificeerd bedrijf in te schakelen. contract(en) voor afvalverwijdering Anders dan particulieren dienen bedrijven en andere instellingen zelf voor de afvoer van hun afval te zorgen. Hiervoor kan een bedrijf een contract afsluiten met een commerciële afvalinzamelaar. Wanneer een bedrijf weinig afval heeft (niet meer dan 240 liter per 2 weken) dan kan het gebruik maken van het reinigingsrecht. Voor meer informatie over reinigingsrecht kunt u contact opnemen met de gemeente via het algemene telefoonnummer. U dient altijd aan te kunnen tonen op welke wijze het bedrijfsafval wordt afgevoerd. Contract voor ledigen en reinigen van vet- en slibvangput Bij het bereiden van voedingsmiddelen moet worden voorkomen dat vetresten in de riolering terecht komen. Deze kunnen namelijk de werking van de riolering belemmeren. Er moeten, als er voedingsmiddelen worden bereid, een goed werkende vetafscheider en slibvangput aanwezig zijn. U dient aan te kunnen tonen dat de afscheider voldoet aan NEN-EN en 2. Dit is ook van belang bij de aanschaf van een nieuwe vetafscheider en slibvangput. Om de goede werking van de vetafscheider en slibvangput te garanderen moeten deze regelmatig worden geleegd en gereinigd. De vereiste ledigingsfrequentie is afhankelijk van de grootte van de putten en de hoeveelheid afvalwater die binnen het bedrijf vrijkomt. Uw installateur kan u hierover voorlichten. De ledigingsbewijzen moeten worden bewaard.

10 4. Veiligheid vergunning/document Ontruimingsplan Overzicht van medewerkers die Bedrijfshulpverleningstaken verrichten Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) Keuringsbewijzen van speeltoestellen (schommels e.d.) Controle brandblusmiddelen Ontruimingsplan In een ontruimingsplan staat wie welke actie moet ondernemen in geval van een calamiteit. Het bevat taken, instructies en tekeningen van de vluchtwegen. Op grond van het Gebruiksbesluit is een ontruimingsplan verplicht wanneer u in uw bedrijf een brandmeldinstallatie aanwezig is. Overzicht van medewerkers die Bedrijfshulpverleningstaken (BHV) verrichten Op grond van de Arbowet is het verplicht om steeds minimaal één persoon (bij grotere bedrijven meer dan één) aanwezig te hebben die BHV-taken kan verrichten in geval van calamiteiten. Denkt u hierbij aan eerste hulp, brand blussen, ontruiming en alarmering. In de meeste gevallen zullen deze medewerkers een korte training moeten volgen. De bedrijfshulpverlening maakt onderdeel uit van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E ) Elk bedrijf met personeel moet (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. Dit onderzoek heet een RI&E en moet schriftelijk worden vastgelegd. De Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) is al sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers (uitgezonderd ZZP ers).

11 Vanaf 1 januari 2007 geldt de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet. De verplichting om een RI&E uit te voeren, inclusief plan van aanpak, is hierin nog eens duidelijk beschreven. Voor meer informatie kunt u kijken op Keuringsbewijzen van speeltoestellen (schommels e.d.) Als u voor de kinderen van uw gasten speeltoestellen heeft (schommels, wippen, glijbanen e.d.) dan moeten deze aan veiligheidseisen voldoen; hiervoor krijgt u een certificaat van uw leverancier. Bovendien moeten deze toestellen regelmatig op veiligheid en goede werking gecontroleerd worden. Meer informatie kunt u krijgen bij de Voedsel en Warenautoriteit. Controle brandblusmiddelen Tenminste eenmaal per jaar (brandslanghaspel) c.q. eenmaal per twee jaar (handbrandblussers) wordt op adequate wijze het nodige onderhoud aan een aanwezig draagbaar blustoestel verricht, en de goede werking van dat blustoestel gecontroleerd. Het bovenstaande is verplicht op basis van het Gebruiksbesluit.

12 5. Personeel vergunning/document Adressen en telefoonnummers van werknemers Arbeidscontracten van werknemers Kopieën van paspoorten van werknemers en vergunninghouders Kopieën van arbeidsvergunningen (bij buitenlandse werknemers) Mededeling van aansluiting bij UWV Melding bij Belasting (loonbelasting, omzetbelasting, accijnzen postmix) Adressen en telefoonnummers van werknemers Voor een goed overzicht is het handig een lijst met adressen en telefoonnummers van uw personeel bij te houden. Arbeidscontracten van werknemers Voor iedere werknemer stelt u een arbeidscontract op. U kunt daarvoor het model gebruiken van de Landelijke Bedrijfscommissie. Dit model is o.a. te verkrijgen via Koninklijk Horeca Nederland. Uiteraard mag u de tekst ook zelf overnemen. Als lid van Koninklijk Horeca Nederland kunt u het ook gratis van de internetsite (www.horeca.org) downloaden. Kopieën van geldige identiteitsbewijzen van werknemers en vergunninghouders U bent verplicht in uw administratie van iedere werknemer een kopie van een identiteitsbewijs, dat op de van indiensttreding geldig is, te bewaren. Dit is voor controle door de Belastingdienst.

13 De kopieën moeten duidelijk zijn. Van bv. vreemdelingendocumenten moet u ook een kopie van de achterkant maken. Na uitdiensttreding moet u deze bewijzen 7 jaar bewaren. In de loonadministratie moet ook een overzicht van documenten en nummers zitten (zie bijgaand model). Het is raadzaam een kopie van deze documenten in het bedrijf bewaren, zodat de belastingdienst bij een inspectie werknemers niet naar identiteitsbewijzen hoeft te vragen. Voor Nederlandse werknemers mag dit zijn: - een Nederlands paspoort; - een Europees identiteitsbewijs; - een Vereniging Nederlandse Gemeentenkaart. - rijbewijs Voor buitenlandse werknemers mag dit zijn: - paspoort van een land van de Europese Unie; - verblijfsdocumenten A tot en met E; - paspoort van een niet-eu-land met een verblijfsvergunning; - vluchtelingenpaspoort; - vreemdelingenpaspoort; - W-document (bestemd voor vreemdelingen die asiel hebben aangevraagd en nog geen (definitieve) beslissing op hun aanvraag hebben ontvangen. Mededeling van aansluiting bij UWV Zodra u personeel in dienst neemt moet u zich bij het UWV melden. Het UWV heft namens de bedrijfsvereniging voor de horeca de sociale premies en verzorgt uitkeringen. Bij het UWV kunt u ook terecht voor meer informatie. Melding bij Belasting (loonbelasting, omzetbelasting, accijnzen postmix, Onroerendezaakbelastingen (OZB) Voor verschillende belastingen moet u zich bij de belastingdienst en de gemeentelijke afdeling hiervoor melden.

14

15 6. Overzicht Overzicht van instanties met wie u contact op kunt nemen voor nadere informatie over een bepaalde vergunning of een document.

Inhoudsopgave. 1. Inschrijvingen. 2. Vergunningen. 3. Milieu

Inhoudsopgave. 1. Inschrijvingen. 2. Vergunningen. 3. Milieu Als horecaondernemer hebt u te maken met veel verschillende regelgevingen. Deze map is bedoeld als hulpmiddel om zo veel mogelijk alle vergunningen en andere belangrijke papieren overzichtelijk op te bergen.

Nadere informatie

Vestigen/overnemen horecabedrijf

Vestigen/overnemen horecabedrijf Vestigen/overnemen horecabedrijf Wilt u een horecabedrijf beginnen of overnemen? U krijgt dan te maken met allerlei regels en vergunningen. In deze folder leest u waar u rekening mee moet houden en waar

Nadere informatie

Horecawijzer. Goed geregeld

Horecawijzer. Goed geregeld Horecawijzer Goed geregeld Voor startende en zelfs ervaren horecaondernemers kan het lastig zijn om uit te vinden welke regels er zijn. In deze folder geeft stadsdeel Centrum u daarom een kijkje in de

Nadere informatie

Aanvraagformulier Horeca exploitatievergunning (voor een bedrijf waar alcohol wordt geschonken) tevens aanvraagformulier voor een terras

Aanvraagformulier Horeca exploitatievergunning (voor een bedrijf waar alcohol wordt geschonken) tevens aanvraagformulier voor een terras StadsOntwikkeling / Frontoffice & Vergunningen Balie Bouwen Wonen en Ondernemen Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht Telefoon 030-286 37 09 Fax 030-286 3600 www.utrecht.nl/horecaloket Aanvraagformulier

Nadere informatie

Horeca in Heerlen. Informatie voor (toekomstige) horecaondernemers in Heerlen. November 2015

Horeca in Heerlen. Informatie voor (toekomstige) horecaondernemers in Heerlen. November 2015 Horeca in Heerlen Informatie voor (toekomstige) horecaondernemers in Heerlen November 2015 Informatie voor (toekomstige) horecaondernemers in Heerlen Deze informatie is bedoeld als extra dienstverlening

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER HORECA-EXPLOITATIEVERGUNNING

AANVRAAGFORMULIER HORECA-EXPLOITATIEVERGUNNING AANVRAAGFORMULIER HORECA-EXPLOITATIEVERGUNNING Deze aanvraag zenden aan: Burgemeester van Amersfoort t.a.v. Vergunningenloket Postbus 4000 3800 EA Amersfoort Voor informatie kunt u contact opnemen met

Nadere informatie

GEMEENTE MIDDELBURG. Drank en Horeca

GEMEENTE MIDDELBURG. Drank en Horeca GEMEENTE MIDDELBURG Drank en Horeca Op een gegeven moment besluit u om ondernemer te worden van een horecabedrijf. Enthousiast worden er plannen gemaakt, maar wat komt daar allemaal bij kijken? Op de eerste

Nadere informatie

In het eerste gedeelte van dit programma krijgt u vragen over het soort horecaonderneming dat u wilt beginnen en wat u in uw zaak wilt doen.

In het eerste gedeelte van dit programma krijgt u vragen over het soort horecaonderneming dat u wilt beginnen en wat u in uw zaak wilt doen. Digitaal een Drank- en Horecavergunning aanvragen Hoe werkt dit aanvraag programma? In het eerste gedeelte van dit programma krijgt u vragen over het soort horecaonderneming dat u wilt beginnen en wat

Nadere informatie

Aanvraagformulier exploitatievergunning horecabedrijf Als bedoeld in artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Rijswijk

Aanvraagformulier exploitatievergunning horecabedrijf Als bedoeld in artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Rijswijk Aanvraagformulier exploitatievergunning horecabedrijf Als bedoeld in artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Rijswijk De exploitatievergunning is bestemd voor: ondernemers die een (horeca)inrichting

Nadere informatie

Postadres: Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden

Postadres: Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden Kantooradres: Oldehoofsterkerkhof 2 8911 DH Leeuwarden Postadres: Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden Telefoon 14058 Telefax 058 215 39 49 E-mail gemeente@leeuwarden.nl Exploitatievergunning horecabedrijf

Nadere informatie

Aanvraagformulier exploitatievergunning horecabedrijf Als bedoeld in artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Rijswijk

Aanvraagformulier exploitatievergunning horecabedrijf Als bedoeld in artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Rijswijk Aanvraagformulier exploitatievergunning horecabedrijf Als bedoeld in artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Rijswijk De exploitatievergunning is bestemd voor: ondernemers die een (horeca)inrichting

Nadere informatie

Donderdag 12 juni 2008, Galgenwaard Utrecht Barim finale; feed-back en verdieping Zelfcontrole

Donderdag 12 juni 2008, Galgenwaard Utrecht Barim finale; feed-back en verdieping Zelfcontrole Donderdag 12 juni 2008, Galgenwaard Utrecht Barim finale; feed-back en verdieping 1 D+ -N -R 1x P=M 10T=Z 2 Stimuleren eigen verantwoordelijkheid laten we teveel liggen Wat is zelfcontrole? is een methodiek

Nadere informatie

HORECA-EXPLOITATIEVERGUNNING A A N V R A A G F O R M U L I E R

HORECA-EXPLOITATIEVERGUNNING A A N V R A A G F O R M U L I E R HORECA-EXPLOITATIEVERGUNNING A A N V R A A G F O R M U L I E R Wanneer u een inrichting gaat exploiteren die valt onder de reikwijdte van artikel 2.3.1.1 van de Algemene plaatselijke verordening Amersfoort

Nadere informatie

Dossiernummer handelsregister of verenigingen-/stichtingenregister Kamer van Koophandel:

Dossiernummer handelsregister of verenigingen-/stichtingenregister Kamer van Koophandel: Dit formulier opsturen naar: Burgemeester en wethouders van de gemeente Leek T.a.v. afdeling Ruimte Postbus 100 9350 AC LEEK Drank- en Horecawet Model A Aanvraagformulier voor een vergunning voor het uitoefenen

Nadere informatie

Formulier melding vergunningvrije horeca & aanvraag drank- en horecavergunning horecabedrijven

Formulier melding vergunningvrije horeca & aanvraag drank- en horecavergunning horecabedrijven Formulier melding vergunningvrije horeca & aanvraag drank- en horecavergunning horecabedrijven Melding als bedoeld in artikel 2:28b van de Algemene Plaatselijke Verordening Schiedam en aanvraag van een

Nadere informatie

Meldingsformulier wijzigen leidinggevende(n) Drank- en horecawet Model A (bedrijven)

Meldingsformulier wijzigen leidinggevende(n) Drank- en horecawet Model A (bedrijven) 1. Ondernemingsvorm: E-mail: Meldingsformulier wijzigen leidinggevende(n) Drank- en horecawet Model A (bedrijven) 1.1 Gegevens aanvragen natuurlijk persoon 1.2 Gegevens aanvrager rechtspersoon Vestigingsplaats:

Nadere informatie

Aanvraag ter verkrijging van een vergunning het horeca- of slijterbedrijf uit te oefenen (artikel 3 van de Drank- en Horecawet).

Aanvraag ter verkrijging van een vergunning het horeca- of slijterbedrijf uit te oefenen (artikel 3 van de Drank- en Horecawet). Drank- en Horecawet Model A Aanvraag ter verkrijging van een vergunning het horeca- of slijterbedrijf uit te oefenen (artikel 3 van de Drank- en Horecawet). Dit formulier is bestemd voor natuurlijke personen

Nadere informatie

Aanvraagformulier exploitatievergunning & drank- en horecavergunning horecabedrijven

Aanvraagformulier exploitatievergunning & drank- en horecavergunning horecabedrijven Aanvraagformulier exploitatievergunning & drank- en horecavergunning horecabedrijven Aanvraag voor het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening

Nadere informatie

Drank en Horecabeleid. gemeente. Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Drank en Horecabeleid. gemeente. Haarlemmerliede en Spaarnwoude Drank en Horecabeleid gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Vastgesteld op 17 december 2013 Hoofdstuk 1: Algemeen 1.1. Inleiding De gemeente Haarlemmerliede en

Nadere informatie

Verordening op de speelautomaten en speelautomatenhallen Oosterhout

Verordening op de speelautomaten en speelautomatenhallen Oosterhout Verordening op de speelautomaten en speelautomatenhallen Oosterhout Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

Horeca- en Evenementengids Gemeente Nieuwegein

Horeca- en Evenementengids Gemeente Nieuwegein Horeca- en Evenementengids Gemeente Nieuwegein Januari 2012 De volgende onderwerpen worden in deze digitale gids behandeld: (klik om te openen) Alcoholverkoop in cafetaria en snackbar Alcoholverkoop in

Nadere informatie

U dient dit formulier volledig ingevuld en ondertekend in te leveren of te sturen aan:

U dient dit formulier volledig ingevuld en ondertekend in te leveren of te sturen aan: DRANK- EN HORECAWET Model A Aanvraag ter verkrijging van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van een horecabedrijf of slijtersbedrijf door natuurlijke personen

Nadere informatie

Aanvraagformulier exploitatievergunning horecabedrijf

Aanvraagformulier exploitatievergunning horecabedrijf Aanvraagformulier exploitatievergunning horecabedrijf Deze aanvraag ten minste 8 weken voordat u wilt starten zenden aan: Burgemeester van de gemeente Oude IJsselstreek, afdeling Publieksbalie, team vergunningen,

Nadere informatie

Drank- en Horecawet. Aanvraag ter verkrijging van een vergunning het horecabedrijf uit te oefenen (artikel 3 van de Drank- en Horecawet).

Drank- en Horecawet. Aanvraag ter verkrijging van een vergunning het horecabedrijf uit te oefenen (artikel 3 van de Drank- en Horecawet). Drank- en Horecawet Model B Aanvraag ter verkrijging van een vergunning het horecabedrijf uit te oefenen (artikel 3 van de Drank- en Horecawet). Dit formulier is bestemd voor rechtspersonen die zich richten

Nadere informatie

horecavergunningwijzer 2012

horecavergunningwijzer 2012 horecavergunningwijzer 2012 horecavergunningwijzer 2012 inhoudsopgave Inleiding 3 1 Drank- en horecavergunning 5 2 Exploitatievergunning 6 3 Ontheffing verstrekking zwakalcoholhoudende drank 7 4 Omgevingsvergunning

Nadere informatie

Aanvraagformulier Drank- en Horeca- + Exploitatievergunning

Aanvraagformulier Drank- en Horeca- + Exploitatievergunning Aanvraagformulier Drank- en Horeca- + Exploitatievergunning 1. Soort vergunningaanvraag Artikel 3 Drank- en Horecawet het horecabedrijf het slijtersbedrijf Exploitatievergunning horecabedrijf als gevolg

Nadere informatie

FORMULIER EXPLOITATIEVERGUNNING HORECA

FORMULIER EXPLOITATIEVERGUNNING HORECA FORMULIER EXPLOITATIEVERGUNNING HORECA Met dit formulier kunt u een vergunning aanvragen voor het exploiteren van uw horecabedrijf. Op de website van de gemeente Heusden (www.heusden.nl) kunt u nakijken

Nadere informatie

1. Naam en adres van de inrichting waarvoor de vergunning moet gelden

1. Naam en adres van de inrichting waarvoor de vergunning moet gelden DRANK- EN HORECAWET AANVRAAG HORECAVERGUNNING (ART 3 DHW paracommercieel) Let op: leest u eerst de lijst onder punt 10, voordat u het aanvraagformulier invult en indient. Alleen een volledige aanvraag

Nadere informatie

Vragenformulier wet BIBOB Model Natuurlijk persoon.

Vragenformulier wet BIBOB Model Natuurlijk persoon. Vragenformulier wet BIBOB Model Natuurlijk persoon. Gegevens gemeente (niet in te vullen door aanvrager) Dossiernummer Datum ontvangst Aanvraag ingediend Indienen bij de afdeling V&H In voud Ruimte voor

Nadere informatie

Met welke rechtsvorm: Anders, nl

Met welke rechtsvorm: Anders, nl Let op: U dient van alle gevraagde bewijsstukken te allen tijde de originele exemplaren te tonen en een kopie in te leveren. Digitale verzending Gaat u ermee akkoord dat we niet middels post, maar digitaal

Nadere informatie

DRANK EN HORECAWET Model B

DRANK EN HORECAWET Model B DRANK EN HORECAWET Model B Let op: voordat u het aanvraagformulier invult leest u eerst de bijbehorende checklist. Nadat u een aanvraag heeft ingediend bent u verplicht leges te betalen. Aanvraag ter verkrijging

Nadere informatie

Sanctietabel behorend bij Alcohol- en Horecasanctiebeleid Sint-Michielsgestel

Sanctietabel behorend bij Alcohol- en Horecasanctiebeleid Sint-Michielsgestel Sanctietabel behorend bij Alcohol- en Horecasanctiebeleid Sint-Michielsgestel : Algemene Plaatselijke Verordening Sint-Michielsgestel 2014 : Drank- en Horecawet, geldend per 1-1-2014 Regelgeving Artikel

Nadere informatie

Beleid gemeente Elburg Speelautomatenbeleid gemeente Elburg Raadsvoorstel speelautomatenbeleid Raad gemeente Elburg Etc, etc, Wij stellen voor: de Algemene Plaatselijke Verordening te wijzigen met dien

Nadere informatie

Naam en voornamen: Straatnaam en huisnummer: Postcode en plaatsnaam: Telefoonnummer: Geboortedatum: Geboorteplaats: Burgerservicenummer:

Naam en voornamen: Straatnaam en huisnummer: Postcode en plaatsnaam: Telefoonnummer: Geboortedatum: Geboorteplaats: Burgerservicenummer: AANVRAAGFORMULIER DRANK- EN HORECAVERGUNNING (model A) 1. De vergunning wordt aangevraagd voor de uitoefening van: het horecabedrijf het slijtersbedrijf 2. Ondernemingsvorm Natuurlijk(e) persoon/personen

Nadere informatie

Kvk-nummer of vestigingsnummer: Indien er sprake is van een rechtspersoon, de handelsnaam invullen: a. Naam en voornamen:

Kvk-nummer of vestigingsnummer: Indien er sprake is van een rechtspersoon, de handelsnaam invullen: a. Naam en voornamen: Model A Aanvraag vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van een horecabedrijf of slijtersbedrijf door natuurlijke personen of rechtspersonen (geen paracommerciële

Nadere informatie

Exploitatievergunning horecabedrijf

Exploitatievergunning horecabedrijf Kantooradres: Oldehoofsterkerkhof 2 8911 DH Leeuwarden Postadres: Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden Telefoon 14058 Telefax 058 21539 49 E-mail gemeente@leeuwarden.nl Exploitatievergunning horecabedrijf

Nadere informatie

Aanvraagformulier wijziging exploitatievergunning & drank- en horecavergunning horecabedrijven

Aanvraagformulier wijziging exploitatievergunning & drank- en horecavergunning horecabedrijven Aanvraagformulier wijziging exploitatievergunning & drank- en horecavergunning horecabedrijven Aanvraag voor het verkrijgen of vernieuwen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene

Nadere informatie

Horeca- en Evenementengids Gemeente Nieuwegein

Horeca- en Evenementengids Gemeente Nieuwegein Horeca- en Evenementengids Gemeente Nieuwegein 2015.02 De volgende onderwerpen worden in deze digitale gids behandeld: (klik om te openen) Alcoholverkoop in cafetaria en snackbar Alcoholverkoop in restaurant,

Nadere informatie

De gebruiksvergunning en de gebruiksmelding

De gebruiksvergunning en de gebruiksmelding Besluit brandveilig gebruik bouwwerken De gebruiksvergunning en de gebruiksmelding Gebouwen moeten brandveilig worden gebruikt. Per 1 november 2008 gelden daarvoor landelijke eisen die zijn vastgelegd

Nadere informatie

Presentatie DHW voor studenten. Dinsdag 12 mei 2015

Presentatie DHW voor studenten. Dinsdag 12 mei 2015 Presentatie DHW voor studenten Dinsdag 12 mei 2015 Vergunningen (paracommercie) 1. DHW-Vergunning voor schenken alcohol op grond van de Drank- en Horecawet. Schenkt uw vereniging alcohol in eigen beheer?

Nadere informatie

2. Dossiernummer verenigingen-/stichtingenregister Kamer van Koophandel: 3. Namen van bestuursleden van de rechtspersoon/rechtspersonen

2. Dossiernummer verenigingen-/stichtingenregister Kamer van Koophandel: 3. Namen van bestuursleden van de rechtspersoon/rechtspersonen Model B Drank- en horecawet aanvraag ter verkrijging van een vergunning het horecabedrijf uit te oefenen (art. 3 van de Drank- en Horecawet) bestemd voor rechtspersonen die zich richten op activiteiten

Nadere informatie

Goeiemiddag. Vragen n.a.v. vorige week 27-4-2011. Programma vandaag: odrank- en Horecawet vervolg oexploitatiestelsel. in bijzondere wetten

Goeiemiddag. Vragen n.a.v. vorige week 27-4-2011. Programma vandaag: odrank- en Horecawet vervolg oexploitatiestelsel. in bijzondere wetten Frank Joosten advies en trainingscentrum in bijzondere wetten Goeiemiddag Programma vandaag: odrank- en Horecawet vervolg oexploitatiestelsel Vragen n.a.v. vorige week Drank- en Horecawet 1 PC: Artikel

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIEREN HORECA (gemeente Middelburg)

AANVRAAGFORMULIEREN HORECA (gemeente Middelburg) Zaaknummer:... Horecabedrijf:... Adres:... Telefoonnummer/GSM:... In te vullen door gemeente AANVRAAGFORMULIEREN HORECA (gemeente Middelburg) drank- en horecavergunning (schenken alcoholische dranken)

Nadere informatie

Goeiemiddag. Vragen n.a.v. vorige week 27-4-2011. Programma vandaag: odrank- en Horecawet vervolg oexploitatiestelsel. in bijzondere wetten

Goeiemiddag. Vragen n.a.v. vorige week 27-4-2011. Programma vandaag: odrank- en Horecawet vervolg oexploitatiestelsel. in bijzondere wetten Frank Joosten advies en trainingscentrum in bijzondere wetten Goeiemiddag Programma vandaag: odrank- en Horecawet vervolg oexploitatiestelsel Vragen n.a.v. vorige week Drank- en Horecawet 1 Artikel 27,

Nadere informatie

Algemeen Vragenformulier op grond van artikel 30 van de Wet Bibob

Algemeen Vragenformulier op grond van artikel 30 van de Wet Bibob Algemeen Vragenformulier op grond van artikel 30 van de Wet Bibob Wat betekent BIBOB? BIBOB staat voor Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur. Wat is het doel van deze wet? De

Nadere informatie

tevens formulier voor wijzigen ondernemersvorm wijzigen leidinggevenden wijzigen andere omstandigheden

tevens formulier voor wijzigen ondernemersvorm wijzigen leidinggevenden wijzigen andere omstandigheden StadsOntwikkeling / Frontoffice & Vergunningen Balie Bouwen Wonen en Ondernemen Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht Telefoon 030-286 37 09 Fax 030-286 3600 www.utrecht.nl/horecaloket Aanvraagformulier

Nadere informatie

Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet (behorend bij besluit d.d. 25-11-2013)

Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet (behorend bij besluit d.d. 25-11-2013) Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet (behorend bij besluit d.d. 25-11-2013) Artikel Beschrijving Omschrijving overtreding Maatregel(en) toezichthouder Maatregel(en) bestuur Artikel 3 Verbod zonder vergunning

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EXPLOITATIEVERGUNNING voor - Horecabedrijven - Coffeeshops - Seksbedrijven

AANVRAAGFORMULIER EXPLOITATIEVERGUNNING voor - Horecabedrijven - Coffeeshops - Seksbedrijven AANVRAAGFORMULIER EXPLOITATIEVERGUNNING voor - Horecabedrijven - Coffeeshops - Seksbedrijven Integraal aanvraagformulier voor een drank- en horecavergunning (artikel 3 Drank- en Horecawet) en/of exploitatievergunning

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Ten Boer. Aanvraag evenementenvergunning. Naam en telefoonnummer voor nadere info:..

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Ten Boer. Aanvraag evenementenvergunning. Naam en telefoonnummer voor nadere info:.. 1. Gegevens aanvrager: Aanvraag evenementenvergunning Organisatie: Naam en voorletters aanvrager: de heer / mevrouw: (doorhalen wat nvt is) Straatnaam: Postcode: Woonplaats: Tel. nummer: Fax. nummer: E-mail:

Nadere informatie

BIBOB VRAGENFORMULIER MODEL 3 VOOR GEMACHTIGD AANVRAGER NAMENS RECHTSPERSOON

BIBOB VRAGENFORMULIER MODEL 3 VOOR GEMACHTIGD AANVRAGER NAMENS RECHTSPERSOON BIBB VRAGENFRMULIER MDEL 3 VR GEMACHTIGD AANVRAGER NAMENS RECHTSPERSN Gemachtigd aanvrager namens de rechtspersoon namens een: Besloten vennootschap (B.V.) Naamloze Vennootschap (N.V.) Rechtspersoon naar

Nadere informatie

Vragenlijst Bibob Heusden voor de horeca (basisvragenlijst)

Vragenlijst Bibob Heusden voor de horeca (basisvragenlijst) Vragenlijst Bibob Heusden voor de horeca (basisvragenlijst) Bijlagen U hoeft alleen stukken in te dienen, als daarom in een van de vragen van de biboblijst wordt gevraagd. Let u er op dat u soms wordt

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN VERGUNNING TOT ESCORTBEDRIJF 3.2.1 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING HOORN

AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN VERGUNNING TOT ESCORTBEDRIJF 3.2.1 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING HOORN AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN VERGUNNING TOT ESCORTBEDRIJF 3.2.1 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING HOORN 1. Gegevens exploiterende onderneming Naam onderneming : Postadres : Postcode/plaats : Vestigingsadres

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 11.0418, d.d. 19 april 2011 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Bed & Breakfast Beleid Behoudens advies van de commissie BESLUITEN 1. de beleidsnotitie Bed & Breakfast Beleid gemeente Leiden vast

Nadere informatie

2.15 Alcohol gevaren en regels

2.15 Alcohol gevaren en regels 2.15 Alcohol gevaren en regels Uit werkmap Veiligheid in het jeugd- en jongerenwerk Zorg voor elkaar Vragen De veiligheid van deelnemers én vrijwilligers komt ernstig in het geding bij (onverstandig) gebruik

Nadere informatie

4. Bijzondere uitgangspunten (toezichtprioriteiten) van Drank- en Horecawet

4. Bijzondere uitgangspunten (toezichtprioriteiten) van Drank- en Horecawet Bijlage 1 (Toe)zicht op alcohol (toezichtarrangement) 1. Inleiding Het toezicht op alcohol door de gemeente wordt uitgebreid. De taken die in dit kader door de VWA werden gedaan, worden in de pilot toezicht

Nadere informatie

Vragenformulier op grond van artikel 30 van de Wet BIBOB

Vragenformulier op grond van artikel 30 van de Wet BIBOB Vragenformulier op grond van artikel 30 van de Wet BIBOB Invulinstructie In dit formulier wordt onder meer gebruik gemaakt van meerkeuzevragen. Indien meer dan één keuze mogelijk is, staat dit aangegeven

Nadere informatie

DRANK EN HORECAWET Model A (commercieel)

DRANK EN HORECAWET Model A (commercieel) DRANK EN HORECAWET Model A (commercieel) Let op: voordat u het aanvraagformulier invult leest u eerst de bijbehorende checklist. Nadat u een aanvraag heeft ingediend bent u verplicht leges te betalen.

Nadere informatie

HET SPEELAUTOMATENBELEID van de GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

HET SPEELAUTOMATENBELEID van de GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE HET SPEELAUTOMATENBELEID van de GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE In de vergadering van burgemeester en wethouders van 15 augustus 2000 heeft de burgemeester het speelautomatenbeleid voor de gemeente

Nadere informatie

bestuursreglement alcohol in horeca-inrichtingen van vrijwilligersorganisaties

bestuursreglement alcohol in horeca-inrichtingen van vrijwilligersorganisaties bestuursreglement alcohol in horeca-inrichtingen van vrijwilligersorganisaties bestuursreglement alcohol in horeca-inrichtingen van vrijwilligersorganisaties In dit informatiebulletin wordt ingegaan op

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Gemeente Leeuwarderadeel Bezoekadres: Ljipstrjitte 1, Stiens Postadres: Postbus 24, 9050 AA, Stiens Contactpersoon: G. de Vries Tel.nr.: 058-2576617 E-mail: info@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Gemeente Leeuwarderadeel. Bezoekadres: Ljipstrjitte 1, Stiens Postadres: Postbus 24, 9050 AA, Stiens Contactpersoon: G. de Vries Tel.nr.: 058-2576617 E-mail: g.devries@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER DRANK- EN HORECAWETVERGUNNING voor paracommerciële rechtspersonen (model B)

AANVRAAGFORMULIER DRANK- EN HORECAWETVERGUNNING voor paracommerciële rechtspersonen (model B) AANVRAAGFORMULIER DRANK- EN HORECAWETVERGUNNING voor paracommerciële rechtspersonen Deze aanvraag zenden aan: Burgemeester van Amersfoort t.a.v. Vergunningenloket Postbus 4000 3800 EA Amersfoort Voor informatie

Nadere informatie

Drank- en Horecawetvergunning voor vestiging nieuw horecabedrijf of slijtersbedrijf

Drank- en Horecawetvergunning voor vestiging nieuw horecabedrijf of slijtersbedrijf Vergunningen, Toezicht en Handhaving Afdeling Vergunningen Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht Telefoon 030-286 48 02 Fax 030-286 36 00 www.utrecht.nl/horecaloket Aanvraagformulier A Drank- en Horecawetvergunning

Nadere informatie

Gemeentebreed Interventieteam

Gemeentebreed Interventieteam Gemeentebreed Interventieteam Team Toezicht en Handhaving 1 teammanager 8 coördinatoren (1 toezichthouder Drank- en Horecawet) 4 juristen 30 toezichthouders BOA gecertificeerd (3 toezichthouders Drank-

Nadere informatie

Aanvraagformulier Exploitatievergunning

Aanvraagformulier Exploitatievergunning Aanvraagformulier Exploitatievergunning Aanvraag ter verkrijging van een vergunning voor het exploiteren van een horecabedrijf zoals bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening. 1.

Nadere informatie

NOTA HORECABELEID 2009 GEMEENTE VIANEN

NOTA HORECABELEID 2009 GEMEENTE VIANEN NOTA HORECABELEID 2009 GEMEENTE VIANEN Versie 1, oktober 2009 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Inleiding 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Doelstelling van de nota 3 Hoofdstuk 2: Aanvraag vergunning Drank en Horecawet 5

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening. MKB-inforeeks Arbo in de praktijk. Zekerheid en veiligheid bij calamiteiten

Bedrijfshulpverlening. MKB-inforeeks Arbo in de praktijk. Zekerheid en veiligheid bij calamiteiten b Bedrijfshulpverlening MKB-inforeeks Arbo in de praktijk Zekerheid en veiligheid bij calamiteiten Bedrijfshulpverlening: de actiepunten op een rij... Volgens de Arbowet zijn werkgevers (= ondernemers

Nadere informatie

Informatie over deze regeling kunt u inwinnen bij de afdeling Openbare Ruimte en Verkeer, de heer

Informatie over deze regeling kunt u inwinnen bij de afdeling Openbare Ruimte en Verkeer, de heer Verordening op de kans- en de behendigheidsspelen vastgesteld door de gemeenteraad van s-hertogenbosch op 19 december 2006 goedgekeurd door Gedeputeerde Staten goedgekeurd door de Kroon medegedeeld aan

Nadere informatie

1. Rechtspersoon/rechtspersonen Rechtspersoon A: a. naam b. vestigingsplaats. Rechtspersoon B: a. Naam naam. b. vestigingsplaats

1. Rechtspersoon/rechtspersonen Rechtspersoon A: a. naam b. vestigingsplaats. Rechtspersoon B: a. Naam naam. b. vestigingsplaats Aan de burgemeester Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer Aanvraagformulier Model B - Drank- en horecawet Aanvraag ter verkrijging van een vergunning op grond van artikel 3 Drank- en Horecawet voor

Nadere informatie

Publiekshal Het Rond 1, Zeist Telefoon 14 030 zeist@zeist.nl www.zeist.nl www.twitter.com/gemeentezeist

Publiekshal Het Rond 1, Zeist Telefoon 14 030 zeist@zeist.nl www.zeist.nl www.twitter.com/gemeentezeist Publiekshal Het Rond 1, Zeist Telefoon 14 030 zeist@zeist.nl Postbus 513, 3700 AM Zeist www.zeist.nl www.twitter.com/gemeentezeist Gemeente Zeist AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Ondergetekende vraagt een

Nadere informatie

1. De vergunning wordt aangevraagd voor de uitoefening van. het horecabedrijf het slijtersbedrijf. 2. Ondernemingsvorm

1. De vergunning wordt aangevraagd voor de uitoefening van. het horecabedrijf het slijtersbedrijf. 2. Ondernemingsvorm Aan de burgemeester Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer Aanvraagformulier Model A - Drank- en horecawet Aanvraag ter verkrijging van een vergunning op grond van artikel 3 Drank- en horecawet voor

Nadere informatie

Aanvraagformulier drank- en horecavergunning

Aanvraagformulier drank- en horecavergunning Aanvraagformulier drank- en horeavergunning Model A (bedrijven) Aanvraag ter verkrijging van een vergunning het horeabedrijf uit te oefenen (art. 3 van de Drank- en horeawet) bestemd voor natuurlijke personen

Nadere informatie

Agenda informatieavond Drank en Horecawet, 13 juni 2013, 20.00 uur. -Burgemeester. -Ellen Zegers / Mark goossens. -Start interactief gedeelte

Agenda informatieavond Drank en Horecawet, 13 juni 2013, 20.00 uur. -Burgemeester. -Ellen Zegers / Mark goossens. -Start interactief gedeelte Agenda informatieavond Drank en Horecawet, 13 juni 2013, 20.00 uur -Burgemeester -Ellen Zegers / Mark goossens -Start interactief gedeelte -Korte pauze -Discussie modelverordening n.a.v. uitkomst interactief

Nadere informatie

Inhoudsopgave B E L E I D S R E G E L H O R E C A H A N D H A V I N G 2 0 0 2

Inhoudsopgave B E L E I D S R E G E L H O R E C A H A N D H A V I N G 2 0 0 2 12 juni 2002 Inhoudsopgave Geregistreerd onder nummer BIVO/2010/29815 Wettelijke grondslag: Drank- en horecawet 1 1. Inleiding Een bestuursorgaan kan beleidsregels vaststellen. Titel 4.3 van Algemene

Nadere informatie

Aanvraagformulier kleine evenementen Gemeente Amersfoort

Aanvraagformulier kleine evenementen Gemeente Amersfoort Aanvraagformulier kleine evenementen Gemeente Amersfoort Met dit formulier vraagt u een evenementenvergunning aan. Alleen een volledig ingevulde en gedocumenteerd formulier wordt in behandeling genomen.

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! November 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Bedrijfsnoodplan 4 Belangrijke bedrijfsgegevens 4 De bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

HORECANOTA 2011. Gemeente Leidschendam-Voorburg. Kenmerk: 577374/583898

HORECANOTA 2011. Gemeente Leidschendam-Voorburg. Kenmerk: 577374/583898 HORECANOTA 2011 Gemeente Leidschendam-Voorburg Kenmerk: 577374/583898 2 Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Doelen en uitgangspunten van het horecabeleid 5 1.1 Doelen 5 1.2 Uitgangspunten 5 2. Ontwikkelingen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen Burgemeester van de gemeente Overbetuwe; overwegende, dat het in verband met een efficiënte en duidelijke afdoening van aanvragen voor terrasvergunningen gewenst is over te gaan tot vaststelling van beleidsregels,

Nadere informatie

Aan de burgemeester van Baarn

Aan de burgemeester van Baarn Aan de burgemeester van Baarn Model A Aanvraag ter verkrijging van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van een horecabedrijf of slijtersbedrijf door natuurlijke

Nadere informatie

: uittreksel K.v.K. handelsregister bijvoegen! Gewenste openingstijden

: uittreksel K.v.K. handelsregister bijvoegen! Gewenste openingstijden Aanvraag formulier exploitatievergunning artikel 224 Algemene plaatselijke verordening voor Vlissingen 2013 voor het uitoefenen van een horecabedrijf AAN de burgemeester van Vlissingen Postbus 3000 4380

Nadere informatie

Bijlage 2: Staat van Horeca-Activiteiten

Bijlage 2: Staat van Horeca-Activiteiten Bijlage 2: Staat van Horeca-Activiteiten Type Categorie 1 Activiteit Zelfstandige horeca-inrichtingen, hoofdzakelijk gericht op spijsverstrekking en het verstrekken van alcoholvrije dranken aan bezoekers

Nadere informatie

Logboek. Naam bedrijf. Startdatum logboek

Logboek. Naam bedrijf. Startdatum logboek Logboek Naam bedrijf Startdatum logboek Geachte klant, Conform de huidige wet- en regelgeving dient u in het bezit te zijn van een logboek zoals u nu in handen heeft. Doel van de logboekverplichting is

Nadere informatie

Geen aanvraag ingediend (aanvraag kansrijk): - 1 e keer : Geen aanvraag ingediend (aanvraag niet kansrijk):

Geen aanvraag ingediend (aanvraag kansrijk): - 1 e keer : Geen aanvraag ingediend (aanvraag niet kansrijk): . Overtredingen Drank- en Horecawet Overtreding/andere bepalingen rtikel 3 : Uitoefenen horeca- of slijtersbedrijf zonder Drank- en horecawetvergunning Voedsel en Waren utoriteit (vergunning is niet aangevraagd)

Nadere informatie

Informatie over regelgeving voor horecabedrijven en paracommerciële instellingen. Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Informatie over regelgeving voor horecabedrijven en paracommerciële instellingen. Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Informatie over regelgeving voor horecabedrijven en paracommerciële instellingen Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Drank- en Horecawet 3.

Nadere informatie

DRANK- EN HORECAWET. Model B

DRANK- EN HORECAWET. Model B DRANK- EN HORECAWET Model B De aanvraag ter verkrijging van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van een horecabedrijf door een paracommerciële rechtspersoon

Nadere informatie

REGLEMENT VERSTREKKING ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN

REGLEMENT VERSTREKKING ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN REGLEMENT VERSTREKKING ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN Bedrijfslocatie: Faculty Club / Academiegebouw, gevestigd Rapenburg 67-71 te Leiden Omvattende: het restaurant, de Brasserie en de Receptiezaal Preambule

Nadere informatie

Handhavingsmodel horeca en alcohol

Handhavingsmodel horeca en alcohol Handhavingsmodel horeca en alcohol Inleiding De Drank- en Horecawet (DHW) die op 1 januari 2013 inging, geeft aan dat er in 2013 een handhavingsmodel met betrekking tot de DHW moet worden vastgesteld.

Nadere informatie

Wet Bibob en Vergunningen

Wet Bibob en Vergunningen Wet Bibob en Vergunningen Toelichting: Dit formulier is onderdeel van de Bibob-toets van uw vergunningaanvraag. De vragen gaan over uw bedrijfsstructuur, de financiering en uw zakenpartners. Een toelichting

Nadere informatie

tevens formulier voor wijzigen ondernemersvorm wijzigen leidinggevenden wijzigen andere omstandigheden

tevens formulier voor wijzigen ondernemersvorm wijzigen leidinggevenden wijzigen andere omstandigheden Vergunningen, Toezicht en Handhaving Afdeling Vergunningen Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht Telefoon 030-286 00 00 www.utrecht.nl/horecaloket Aanvraagformulier B Drank- en Horecawetvergunning voor

Nadere informatie

VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014

VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 De raad van de gemeente Bussum; gelezen het voorstel van de burgemeester d.d. xxx, nummer xxx; gelet op de artikelen

Nadere informatie

Gemeente Zandvoort. Telefoon: 023 574 01 00 Fax: 023 571 37 24 info@zandvoort.nl

Gemeente Zandvoort. Telefoon: 023 574 01 00 Fax: 023 571 37 24 info@zandvoort.nl Vastgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders van Zandvoort d.d. 14 november 2003 Inwerkingtreding d.d. 8 december 2003 Gemeente Zandvoort Telefoon: 023 574 01 00 Fax: 023 571 37 24 E-mail:

Nadere informatie

Waarneming ter plaatse

Waarneming ter plaatse Waarneming ter plaatse Inhoud 1. Waarom deze brochure? 3 2. Wat is waarneming ter plaatse? 4 3. Regels voor de Belastingdienst 6 3.1 Schriftelijke aankondiging 6 3.2 Legitimatie 6 3.3 Zo min mogelijk overlast

Nadere informatie