juli 2002 RAPPORTAGE ONDERZOEK DIENSTVERLENINGSSTELSEL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "juli 2002 RAPPORTAGE ONDERZOEK DIENSTVERLENINGSSTELSEL"

Transcriptie

1 juli 2002 RAPPORTAGE ONDERZOEK DIENSTVERLENINGSSTELSEL

2 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING BELEIDSMATIG EN BESTUURLIJK KADER Extramuralisering en de gevolgen De noodzaak tot samenhang Versterking van de positie van de burger Versterking sociale infrastructuur Ontwikkeling van het beleid inzake algemene toegankelijkheid: 'inclusief beleid' Uitbreiding van het wetsvoorstel gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte Verbreding van de doelgroep De centrale vragen en het kader waarin deze beantwoord worden W ONEN EN WOONOMGEVING Het huidige beleid van het ministerie van VROM Toekomstig toegankelijkheidsbeleid wonen en woonomgeving De mogelijkheden en beperkingen van de vigerende sturingswijzen voor toekomstig beleid Voorwaardenscheppend/stimulerend beleid t.a.v. toegankelijkheid Dwingende wet- en regelgeving Dilemma: een speciale rol van wooncorporaties in het toekomstige beleid? Varianten Algemeen beleid Specifiek beleid MOGELIJKHEDEN VOOR HET ALGEMENE, INCLUSIEVE BELEID : VERVOER Wat willen we bereiken? Wat moet daarvoor gedaan worden? Wat gaat dat kosten? Aanvullende maatregelen WGBH/CZ VERDERE ONTWIKKELING VAN BELEID OP HET TERREIN VAN WELZIJN EN ZORG Enkele cijfers Naar een basispakket diensten? DE DIENSTENWET : ENKELE ALGEMENE VRAAGSTUKKEN Aanscherpen van de zorgplicht De problematiek

3 Tussenvormen Conclusie Verbreding van het domein van de Dienstenwet Recreatie, sport, hobby en vrijwilligerswerk Het gezin Samenvattend HET PAKKET VAN EEN DIENSTENWET Zorggerelateerde welzijnsvoorzieningen en welzijnsgerelateerde zorgvoorzieningen (zie ook kader 'Wielborghproblematiek') Welzijngerelateerde hulpmiddelen ex Ziekenfondswet en AWBZ Tijdelijke uitleen welzijngerelateerde hulpmiddelen uit de AWBZ Zittend ziekenvervoer Dagbesteding, dagverzorging en dagopvang Cliëntondersteuning Huishoudelijke verzorging (Roerende) woonvoorzieningen (Individuele) vervoersvoorzieningen Rolstoelen INDICATIESTELLING Huidige situatie Indicatiestelling in een Dienstenwet BEVORDERING VRAAGSTURING Uitgangspunten Welke typen voorzieningen? Consequenties voor cliënten Consequenties voor gemeenten Implementatie DE FINANCIËLE SYSTEMATIEK NADER BELICHT POSITIONERING VAN DE WVG...57 B IJLAGE 1 HET TABELLENBOEK...58 B IJLAGE 2 STUURGROEP EN WERKGROEPEN...69 B IJLAGE 3 A CTIVITEITEN ROND HET ONDERZOEK: ONDERZOEK EN REGIOCONFERENTIES

4 4

5 1. INLEIDING Dit rapport doet verslag van een ambtelijke verkenning van de mogelijkheden van een dienstverleningsstelsel als opvolger en uitbreiding van de Wet voorzieningen gehandicapten. Directe aanleiding tot deze verkenning vormt het rapport van de IBO (Interdepartementaal beleidsonderzoek) werkgroep 'Zorg Lokaal, van de Wvg naar een dienstverleningsstelsel', Den Haag juni 2000 en de reactie van het kabinet daarop van 8 december 2000 (Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 1). Deze verkenning vindt echter plaats in een bredere context dan uitsluitend het IBO en de kabinetsreactie daarop. Rond de maatschappelijke positie van mensen met beperkingen vinden ontwikkelingen plaats die van groot belang zijn voor de wijze waarop de kolom 'dienstverlening' gepositioneerd moet worden. Hierbij valt te denken aan vergrijzing, extramuralisering, individualisering, modernisering en functionalisering van de AWBZ, toenemende zelfstandigheid, de nadruk op algemeen en minder op specifiek beleid, e.d. Deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor de burgers, maar ook voor de bestuurlijke noties die in het beleid voor mensen met beperkingen op diverse terreinen opgeld doen. Daarom zal deze rapportage allereerst een beleidsmatig en bestuurlijk kader aangeven waarin de verkenning van de mogelijkheden van een dienstverleningsstelsel geplaatst kan worden. 1 Een van de uitgangspunten van het IBO-Wvg rapport is dat gezien de hierboven aangeduide demografische en maatschappelijke ontwikkelingen de kolom dienstverlening en de positie van de gemeente die deze kolom beheert steviger dienen te worden verankerd.tussen 'wonen' en 'zorg' is behoefte aan een robuust stelsel, dat de burger met beperkingen diensten verleent die hem in staat stellen zijn zelfstandigheid zo lang mogelijk te behouden en maatschappelijk te participeren, en waarborgt dat de diensten die hij nodig heeft ook feitelijk beschikbaar komen. De vraag hóe dat moet is echter in veel opzichten een politieke, en vraagt ook om politieke afwegingen. Dat geldt voor de aard van de zorgplicht, waarbij gemeentelijke beleidsvrijheid enerzijds en het gevoel van rechtsongelijkheid bij bepaalde groepen burgers anderzijds kunnen botsen. Ook geldt dit voor de omvang van het pakket van een Dienstenwet, waarbij overheveling van onderdelen van andere 'pakketten' naar de Dienstenwet een duidelijke herkenbaarheid van het gemeentelijke pakket ten gevolge heeft, maar soms minder gunstige gevolgen voor het pakket dat achterblijft bij de sector waar dit onderdeel vandaan komt. Een politieke afweging is tevens de vraag in hoeverre de mogelijkheden van kostenbeheersing moeten worden meegewogen en voor welke onderdelen meer eigen verantwoordelijkheid van de burger op zijn plaats is. De ambtelijke werkgroep heeft zich er tegen deze achtergrond toe beperkt de voors en tegens van verschillende opties in kaart te brengen, zonder daarbij een uitgesproken standpunt in te nemen. Tijdens de looptijd van dit onderzoek heeft zich een accentverschuiving voorgedaan wat betreft het centrale deel van de werkzaamheden. Aanvankelijk lag de nadruk op een uitwerking van de voorstellen van het IBO-rapport 'Zorg Lokaal', conform de opdracht daartoe van het kabinet. Met voorbijgaan van alle nuanceringen kan de insteek van die operatie worden gekenmerkt als 'een zo breed mogelijke opvolger van de Wvg (de Dienstenwet), teneinde de gemeente een optimale ruimte te geven voor het voeren van integraal beleid, en heldere afbakeningen te creëren met aanpalende terreinen'. Het IBO-rapport noemt als mogelijk over te hevelen voorzieningen onder andere de welzijngerelateerde hulpmiddelen uit de Ziekenfondswet, welzijngerelateerde tijdelijke uitleen hulpmiddelen uit de AWBZ, huishoudelijke verzorging uit de AWBZ, etc. In de loop van 2001 is echter de centrale benadering iets anders komen te liggen. De werkzaamheden aan het Voorstel van Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische 1 Wat hier wordt aangeduid als 'dienstverlening' heeft ook elementen in zich die kunnen worden aangeduid als 'welzijn'. Van sommige onderdelen die in aanmerking kunnen komen om deel uit te maken van het pakket van de Dienstenwet is de Welzijnswet thans ook de wettelijke basis. In deze verkenning zal echter als regel worden gesproken van 'dienstverlening'. 5

6 ziekte, en de in dat kader ingediende motie Passtoors, Smits en Hermann (Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 68) om deze aanbouwwet uit te breiden met de terreinen vervoer, publieke ruimten, publieke dienstverlening en wonen, wezen steeds meer in de richting van versterking van het algemene, inclusieve beleid ten behoeve van de maatschappelijke participatie van mensen met beperkingen 2. Toegankelijkheid (met name van vervoer en woongebouwen) wordt daarbij de norm, de noodzaak tot individuele aanpassing de uitzondering. Deze benadering leidt niet meer als vanzelf tot een brede Dienstenwet, maar kan ook leiden tot de constatering dat op termijn nog slechts specifiek aanvullend beleid nodig is voor mensen met beperkingen die dermate ernstig zijn dat zij ook in een situatie waarin de WGBH/CZ van toepassing is op het openbaar vervoer daarvan geen gebruik kunnen maken. Deze twee benaderingen zijn in dit rapport terug te vinden. In hoofdstuk 2 worden enkele algemene ontwikkelingen en vraagstukken geschetst en worden ook de centrale vragen van dit onderzoek behandeld. In hoofdstuk 3, 4 en 5 staat verdere ontwikkeling van het algemene, inclusieve beleid op respectievelijk de terreinen wonen en vervoer centraal en bezien wordt in hoeverre via deze ontwikkeling tegemoet kan worden gekomen aan de woonwensen en vervoerbehoefte van mensen met beperkingen. In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op algemene ontwikkelingen op het terrein van zorg en welzijn waarin ook wordt aangegeven welke beleidsopgaven er op dit terrein liggen in relatie tot het beleid voor mensen met beperkingen. De daarop volgende hoofdstukken richten zich vooral op het (toekomstige) specifieke beleid voor mensen met beperkingen en zijn grotendeels geschreven vanuit het oorspronkelijke perspectief van een brede Dienstenwet. In de gehele rapportage wordt, waar mogelijk, van een aantal onderscheiden opties aangegeven wat daarvan de financiële implicaties zijn, zowel in kwantitatieve zin als in de financieringssystematiek. Deze berekeningen hebben veelal een tentatief karakter, zodat definitieve besluitvorming nader financieel onderzoek zal vereisen. Bovendien betekent het feit dat een aantal opties en ideeën is voorzien van een prijskaartje niet dat hier sprake is van een financiële claim. Doel is slechts aan te geven in welke orde van grootte de financiële gevolgen ongeveer zouden kunnen liggen. 2 Het voorstel van wet, inclusief een bij Nota van Wijziging aangebrachte toevoeging waarin belangrijke delen van de sector vervoer op termijn onder de werking van de wet zullen worden gebracht, is op 4 juli met algemene stemmen door de Tweede Kamer aangenomen. 6

7 2. BELEIDSMATIG EN B ESTUURLIJK KADER Voor het invullen van het beleidsmatige en bestuurlijke kader waarin het dienstverleningsstelsel op Dienstverleningsstelsel termijn gestalte moet en Dienstenwet krijgen zijn de volgende maatschappelijke ontwikkelingen richtinggevend. Bij de 'kolom' dienstverlening, tussen de kolommen wonen, vervoer en zorg, kunnen twee delen onderscheiden worden. In de eerste plaats een decentraal voorzieningensysteem dat aan burgers op een individuele vraag en na indicatie voorzieningen verstrekt die hen ondersteunen 2.1. Extramuralisering in het zelfstandig functioneren en de en gevolgen maatschappelijk participeren. Dit decentrale voorzieningensysteem wordt aangeduid als 'de Dienstenwet'; deze komt overeen met wat in het IBO-rapport 'Zorg Lokaal' wordt aangeduid als 'het dienstverleningsstelsel'. Naast deze op de individuele vraag gerichte wet bestaat er behoefte aan het verder aanscherpen van de gemeentelijke Het is een maatschappelijk gegeven dat mensen met beperkingen langer zelfstandig willen blijven verantwoordelijkheid op het gebied van zaken die zich uitsluitend of beter laten realiseren via een collectieve aanpak (een veilige woonomgeving, functioneren lichte (ouderen, vormen van gehandicapten ondersteuning, sociale en GGZ-cliënten). activiteiten, etc.). Het Dit wordt beleid in het richt Grote zich Stedenbeleid steeds meer de sociale op het pijler genoemd, creëren welk van begrip de randvoorwaarden overigens breder is dan daartoe. de rol die Intramurale in déze rapportage instellingen voor de gemeente maken, op naar 'collectief de mate gebied' waarin wordt gezien. de Dit proces zorgbehoefte krijgt vorm in van de werkzaamheden bewoners gericht dat toelaat, op versterking geleidelijk van plaats sociale infrastructuur, voor al dan waarbij niet geclusterde vanuit het perspectief combinaties van de Dienstenwet een 'Wet op de Sociale Infrastructuur' een goede optie zou zijn. Dit is een zelfstandig proces dat hier niet behandeld van zelfstandig wonen en zorg. Kleinschaligheid is daarbij de norm aan het worden. De wordt. Deze twee delen van de kolom (het niveau van een individuele vraag van een specifieke doelgroep en het niveau van het collectieve, modernisering voorwaardenscheppende van de AWBZ beleid) faciliteert worden dit in proces: deze notitie het samen beperkte aangeduid aantal als 'het verstrekkingen, dienstverleningsstelsel'. intramuraal met een 'all-in' karakter, wordt vervangen door een zevental functies die, afgezien van de functie Algemeen en specifiek beleid 'verblijf', extramuraal in alle mogelijke combinaties voor de burger, op indicatie, beschikbaar zijn. Waar in deze notitie gesproken wordt over 'algemeen beleid' wordt gedoeld op een zodanig beleid dat mensen met beperkingen zonder speciale maatregelen van de producten van dat beleid gebruik kunnen maken. Het gaat daarbij om producten waaraan (vrijwel) iedereen De tijden in dat samenleving alles onder vrijwel één permanent dak geleverd behoefte heeft, werd zoals en het huisvesting gehele en continuüm mobiliteit. Deze van vorm wonen, van beleid zorg wordt en ook wel aangeduid dienstverlening als 'inclusief vanuit beleid'. één Bij de centrale in dit kader instellingsregie meest relevante sectoren werd aangestuurd vervoer en wonen gaan betekent steeds dit meer dat (openbare) tot het vervoermiddelen en woongebouwen zodanig worden ontworpen dan wel op voorhand aangepast, dat mensen met beperkingen er verleden behoren. De burger, ook als hij of zij in bepaalde lichamelijke, verstandelijke of geestelijke zonder enig probleem gebruik van kunnen maken. Het onderscheid tussen gehandicapt en niet-gehandicapt zijn verdwijnt op dat punt als functies het ware. beperkt is, wil zoveel mogelijk zélf de regie blijven voeren over zijn leven. Deze door In maatschappij de sector zorg en en welzijn politiek kan van zeer een gewenste dergelijk 'inclusief' ontwikkeling beleid per betekent definitie geen dat sprake er dóór zijn. maar De producten ook vóór zorg en in welzijn de zijn immers geen zaken waaraan iedereen in de samenleving permanent behoefte heeft; zij zijn, integendeel, 'ontworpen' ten behoeve van directe omgeving van de burger het nodige 'aan elkaar geknoopt' moet worden. Van belang hierbij is een specifieke, zorgbehoevende groep. Het ontwerpen van een rolstoel of een blindentaststok zodanig dat iedereen deze kan gebruiken ons te is, realiseren hoewel mogelijk dat beleidsbeslissingen en vaak al het geval, onzinnig. die worden Er bestaat genomen wel 'algemeen op aan VWS-beleid', zorg grenzende bijvoorbeeld terreinen de Wet collectieve preventie (wonen, volksgezondheid; welzijn en dienstverlening, voor de groep waarop vervoer, deze notitie ruimtelijke betrekking ordening, heeft (mensen woonomgeving, met beperkingen) onderwijs, is dat echter werk niet ofen nauwelijks inkomen, van veiligheid) betekenis. 'Algemeen van steeds VROM-beleid' groter belang en 'algemeen worden V&W-beleid' voor het hebben bereiken dus geen van parallel doelen in van 'algemeen de zorg, VWS-beleid'. en Doelgroep dus voor de organisatie en de uitvoering van de zorgverlening op grond van de AWBZ. De zorg- In actoren deze notitie krijgen wordt zowel steeds gesproken meer te over maken 'gehandicapten' met het als lokale over 'mensen krachtenveld met beperkingen'. van gemeenten, De doelgroep provincies, van het deze notitie beoogde corporaties, (toekomstige) welzijnsinstellingen beleid mensen en met niet beperkingen te vergeten op het de lichamelijke, lokale en het regionale verstandelijke patiëntenorganisaties. zintuiglijke het psychische Op vlak. De definitie van de doelgroep in de WVG is beperkt tot het begrip 'gehandicapte'. Omdat de Wvg het startpunt is van deze notitie, het niveau financiering en besturing wordt duidelijk dat de aansluiting tussen de verschillende wordt soms het begrip 'gehandicapte' gebruikt. Ook het wetsvoorstel gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte gebruikt systemen het begrip nauwer 'handicap gaat en/of luisteren. chronische Hoofdstuk ziekte'. Daar 5 zijn gaat zowel nader lichamelijk, op deze verstandelijke ontwikkelingen als psychische in en geeft handicaps aan onder dat begrepen, het mede alsmede met chronische het oog op ziekten. de demografische Daar waar het gaat ontwikkelingen over een beleid dat niet zich in meer de laatste op de toekomst plaats richt vanuit ligt de terminologie 'mensen beheersmatige met beperkingen' overwegingen meer voor de van hand. belang is te voorzien in een adequaat systeem van sociale voorzieningen of diensten aan huis voor mensen met beperkingen die min of meer zelfstandig wonen De noodzaak tot samenhang Gebruikte terminologie Als gevolg van deze ontwikkelingen ontstaat een (nog) sterkere behoefte aan afstemming op lokaal niveau tussen alle partijen die betrokken zijn bij de zorg en dienstverlening aan mensen met beperkingen. Het sturingsysteem van de zorg garandeert niet langer dat goede zorgverlening tot stand komt, nu de samenhang met andere sectoren volstrekt essentieel geworden is voor het verlenen van de zorg zelf. Wil de zorg voor deze groepen geleverd kunnen worden op een niveau dat qua onderlinge samenhang vergelijkbaar is met de klassieke intramurale zorg (en daar voor aspecten als keuzevrijheid en zelfstandigheid ver bovenuit gaat) dan dient er een 'garantie' te zijn dat partijen elkaar vinden, en hun beleid en aanbod afstemmen. Het belang van een sterke coördinatie op lokaal, soms regionaal niveau wordt steeds groter. De gemeente, als partij die hiervoor het meest in aanmerking komt, is hiertoe op dit moment echter, in ieder geval in formele zin, te weinig geëquipeerd. Een sterkere rol voor de gemeente wil overigens niet zeggen dat de gemeente een beslissende bevoegdheid moet hebben op de terreinen van zorg en huisvesting. De systemen moeten wellicht meer op een zodanige wijze worden ingericht dat er een zekere wederzijdse afhankelijkheid ontstaat, bijvoorbeeld door partijen ieder een 'onmisbaar' pakket te geven en ze op die manier 'tot elkaar te veroordelen' en samenwerking en afstemming af te dwingen. 7

8 Wat betreft de relatie tussen de terreinen wonen en zorg is reeds veel in beweging. Corporaties en zorgaanbieders weten elkaar steeds beter te vinden. De kolom 'dienstverlening' dient echter sterker en herkenbaarder te worden neergezet. De 'welzijnscomponent', die wanneer men intramuraal in een zorginstelling verblijft deel uitmaakt van het verblijf, heeft extramuraal nog onvoldoende vorm gekregen. Het steunsysteem waarover men intramuraal kan beschikken ontbreekt buiten de muren van de instelling. Om zelfstandig te kunnen functioneren en maatschappelijk te participeren zijn daarnaast voor mensen met beperkingen een aantal omgevingsfactoren van belang. Een veilige woonomgeving, verlaagde stoepranden, toegankelijkheid van de openbare ruimte. Zowel de dienstverlening als de omgevingsfactoren vormen bij uitstek het werkterrein van de gemeente. Versterking van de rol van de gemeente, zowel in zijn rol van bestuurlijk en financieel verantwoordelijke overheid voor het beschikbaar stellen van diensten aan individuen, als in die van medeverantwoordelijke actor voor een samenhangend stelsel van wonen, zorg en dienstverlening, vormt dan ook een belangrijke factor bij deze verkenningen Versterking van de positie van de burger Zowel vanuit kringen van gebruikers als vanuit de Tweede Kamer is de roep hoorbaar om ook de rechtspositie van de burger bínnen het bestaande kader van de Wvg te versterken. Hieraan zal in deze rapportage uitvoerig aandacht besteed worden. Het is niet ondenkbaar dat in de discussie over de toekomst van de basisverzekering voor ziektekosten wordt besloten dat een aantal welzijnsfuncties die op dit moment onderdeel zijn van de AWBZ-aanspraken op termijn geen onderdeel zullen blijven uitmaken van de AWBZ. Het gaat in dit verband met name om onderdelen van wat destijds als 'gezinsverzorging' in de AWBZ is opgenomen. Om deze functies goed te kunnen laten 'landen' in het gemeentelijk domein dient een robuust wettelijk fundament gelegd te worden, zodat gegarandeerd kan worden dat de burger ook in een nieuwe ordening krijgt waaraan hij behoefte heeft om zijn zelfstandigheid zo lang mogelijk te kunnen bewaren. Ook de huidige Welzijnswet bevat een aantal voorzieningen die van belang zijn voor het behoud van zelfstandigheid van mensen met beperkingen. Het gaat daarbij om zaken die sterk aan de consumptie van zorg gerelateerd zijn, zoals maaltijdverzorging, lichte vormen van regieondersteuning, klussendiensten, sociale alarmering. Ze zijn aan te duiden als hotel- en welzijnsdiensten of als 'zorggerelateerde welzijnsvoorzieningen' (zie ook het kader 'De Wielborghproblematiek', hoofdstuk 5). Voor het proces van extramuralisering is het essentieel dat deze diensten ook buiten de muren van instellingen beschikbaar zijn: zonder deze kan de burger met beperkingen zijn zelfstandigheid niet behouden en zal zich eerder dan werkelijk nodig is moeten laten opnemen in een intramurale instelling. De beschikbaarheid van deze 'diensten aan huis' moet dus gegarandeerd worden. De Welzijnswet in zijn huidige vorm, met een niet-verplichtend karakter, is voor deze diensten een minder geschikt wettelijk kader. De Wvg respectievelijk een Dienstenwet lijken daartoe betere mogelijkheden te bevatten. De Minister van SZW heeft inmiddels in dit kader een protocol bij de Wvg opgesteld, waarin een aantal centrale begrippen nader wordt gedefinieerd, een aantal procedurele voorschriften is opgesteld en aanbevelingen worden gedaan m.b.t. de omstandigheden waarmee de gemeente rekening dient te houden bij het bepalen van de verstrekking Versterking sociale infrastructuur Niet alle diensten waaraan mensen met beperkingen behoefte hebben laten zich herleiden tot een individuele vraag. De relatie huurder-verhuurder regelt het wonen, de relatie verzekerdezorgverzekereraar-zorgaanbieder de zorg, en de relatie gemeente-burger regelt de voorzieningen waaraan de burger in het kader van de Wvg respectievelijk de Dienstenwet behoefte heeft. Maar daarmee is niet alles geregeld. Met name op het gebied van welzijn/sociale infrastructuur dient er 8

9 voorzien te worden in behoeften die niet op voorhand te herleiden zijn tot individuele vragen van burgers die daarvoor geïndiceerd zijn (bijvoorbeeld: algemene sociale activiteiten). Daarnaast zal van zelfstandig wonen en leven van ouderen en gehandicapten pas sprake kunnen zijn als ook de fysieke omgeving toegankelijk en veilig is. Naast afstemming met de sectoren wonen en zorg zal de gemeente derhalve moeten voorzien in deze zaken. Deze vallen thans geheel binnen de discretionaire bevoegdheid op grond van de gemeentelijke autonomie: een gemeente kan erg actief zijn op dit gebied of er weinig aan doen. Gegeven de hoge mate van kwetsbaarheid van de mensen met beperkingen in kwestie, en de toenemende zwaarte van de handicaps waarmee mensen geacht worden zelfstandig te kunnen blijven wonen, rijst echter de vraag of gemeenten in deze niet tenminste gestimuleerd en ondersteund moeten worden tot het voeren van een actief beleid. Dit is zoals eerder gezegd een afzonderlijk proces ('versterking sociale infrastructuur'), dat overigens aanzienlijk breder is in zijn benadering en niet beperkt blijft tot mensen met beperkingen. (Zie kader 'Gebruikte terminologie') 2.5. Ontwikkeling van het beleid inzake algemene toegankelijkheid: 'inclusief beleid' Een sterker accent op de zelfstandigheid en het maatschappelijk participeren van iedereen, ook mensen met beperkingen, betekent bijna vanzelfsprekend een sterker accent op de algemene toegankelijkheid van algemene voorzieningen. Dat geldt voor het openbaar vervoer, de werkplek, de woning, de openbare ruimte, de sportaccommodatie. Toegankelijkheid wordt daarbij de norm, ontoegankelijkheid en de noodzaak van individuele aanpassing of specifiek beleid de uitzondering. Ook hiervoor bestaat een groeiend maatschappelijk én politiek draagvlak, zoals ook beschreven in de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 66. De gedachte dat het huidige specifieke beleid over een periode van 10 tot 15 jaar wellicht ook financieel niet houdbaar is, heeft dit groeiende draagvlak zeker versterkt. De Wvg bijvoorbeeld telt op dit moment ongeveer cliënten, een aantal dat in het licht van bovenbeschreven ontwikkeling én de toenemende (dubbele) vergrijzing nog aanzienlijk zal toenemen. Bovendien zullen deze mensen een sterkere behoefte aan zorg- en dienstverlening hebben. Moge vanuit kostenoogpunt omzetten van specifiek in algemeen beleid derhalve een na te streven doel zijn, anderzijds is niet uit te sluiten dat financiële overwegingen ook grenzen stellen aan de mogelijkheden van versterking van het algemene beleid Uitbreiding van het wetsvoorstel gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte Illustratief voor het groeiende draagvlak voor versterking van 'algemeen beleid' is de positieve reactie van de direct betrokken bewindslieden op de reeds genoemde motie Passtoors c.s. Deze verzoekt de regering om in het kader van een voorstel van een aanbouwwet inzake Gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte 'naast het traject van het wetsvoorstel met alle betrokken ministeries onverwijld een wetsvoorstel voor te bereiden waarin de toegankelijkheid en de bereikbaarheid van de samenleving in brede zin voor mensen met een beperking geregeld wordt analoog aan de "Americans with Disabilities Act (ADA) 1990", in het bijzonder op het terrein van vervoer, publieke ruimten, publieke dienstverlening en wonen'. De Minister van Verkeer en Waterstaat heeft in het Gestructureerd Overleg Gehandicaptenbeleid van 11 oktober 2001 aangegeven de strekking van de motie te onderschrijven, en te willen bevorderen dat in ieder geval het openbaar vervoer over de weg op afzienbare termijn (gedacht wordt aan 2010) algemeen toegankelijk is. Bij Nota van Wijziging is de reikwijdte van de wet, aanvankelijk beperkt tot arbeid en beroepsonderwijs, bij de behandeling in de Tweede Kamer uitgebreid met het terrein vervoer, in die zin dat onderscheid is verboden bij het verlenen van de voor het reizen vereiste toegang tot de bij het openbaar vervoer behorende gebouwen en infrastructuur, bij het aanbieden van openbaarvervoersdiensten en reisinformatie, en bij het sluiten, uitvoeren of beëindigen van overeenkomsten met betrekking tot openbaar vervoer. Deze bepalingen zullen op een bij Koninklijk besluit te bepalen tijdstip in werking treden. 9

10 De Tweede Kamer heeft het wetsontwerp op 4 juli 2002 met algemene stemmen aangenomen. Bij de nadere uitwerking hiervan zal rekening worden gehouden met financiële gevolgen voor zowel particulieren als overheid. De toegankelijkheidseisen die worden gesteld aan het openbaar vervoer zullen moeten zijn afgestemd op de mogelijkheden die de OV-budgetten bieden. Nagegaan zal worden hoe de mogelijkheid voor mensen met een beperking om zelf met de wet in de hand een toegankelijke c.q. aangepaste woning af te dwingen, daaraan een bijdrage kan leveren aan de gewenste toegankelijkheid. Dit zou in de WGBH/CZ kunnen worden neergelegd', aldus het kabinet in zijn reactie op de motie Passtoors c.s. 3 Ook echter indien de conclusie bereikt zou moeten worden dat een wet als de WGBH/CZ het doel van toegankelijke woningen en een toegankelijk openbaar vervoer niet (volledig) zou kunnen realiseren, blijft het uitgangspunt dat toegankelijkheid de norm wordt en individuele aanpassing de uitzondering, waar mogelijk en redelijk onverminderd van kracht. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt uiteraard bij de betrokken vakdepartementen Verkeer en Waterstaat en VROM. Een en ander is natuurlijk geen zaak die in enkele jaren geregeld is. Met name de toegankelijkheid van het zware railvervoer en de tram zal vele jaren in beslag nemen. Gestreefd wordt thans naar toegankelijkheid per Als 'eindplaatje' is het niettemin richtinggevend. Wanneer dit eindplaatje eenmaal bereikt is zal de behoefte aan specifiek beleid voor mensen met beperkingen aanzienlijk zijn afgenomen, of in ieder geval veel minder sterk zijn gegroeid 2.7. Verbreding van de doelgroep Tot slot van deze inleiding: deze rapportage verkent de mogelijkheden van een dienstverleningsstelsel gericht op mensen met beperkingen. Ook de positionering van de kolom 'dienstverlening' geschiedt vanuit dat perspectief. In eerste instantie worden hieronder begrepen ouderen en gehandicapten. Dit laatste is een breed begrip, het gaat om mensen met lichamelijke, verstandelijke en psychische beperkingen en met een chronische ziekte. Gezien de toekomst waar deze voorstellen zich op richten, ligt het voor de hand nu ook de GGZ-sector hierin te betrekken omdat daar evenzeer een proces van vermaatschappelijking van de zorg plaatsvindt. Ook hier geldt dat een deel van de cliënten van deze sector behoefte heeft of zal krijgen aan een 'kolom tussen wonen en zorg' 4. Bij de nadere uitwerking van een dienstverleningsstelsel en de rol van de gemeente daarin zal hiermee rekening moeten worden gehouden, evenals met de vraag welke financiële implicaties dit heeft. 3 Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr Zie ook de brief van de Minister van VWS van 5 maart 2002, met het kabinetsstandpunt op het advies 'Erbij horen' van de Taskforce Vermaatschappelijking GGZ, Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

11 2.8. De centrale vragen en het kader waarin deze beantwoord worden Voor een overzicht van de centrale vragen en het kader waarin deze behandeld zullen worden wordt allereerst verwezen naar het onderstaande schema in figuur 1. Figuur 1: De relatie tussen algemeen en specifiek beleid voor vervoer en wonen; rechtskarakter en breedte van de Dienstenwet, en de invloed van de WGBH/CZ. Algemeen, 'inclusief' beleid Verkeer en Waterstaat Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ Algemeen, 'inclusief' beleid VROM Specifiek beleid: specifieke doelgroep, geïndiceerde toegang In deze figuur is de relatie tussen algemeen en specifiek beleid voor vervoer en wonen schematisch weergegeven. De overgangen tussen de kolommen en de rij zijn vloeiend: tussen kolommen en rij bestaat de relatie van complementariteit. Wat in het algemene beleid niet gerealiseerd kan worden in de zin van algemene toegankelijkheid, moet door intensiever specifiek beleid worden opgelost en vice versa. Uit deze figuur zijn tevens de vijf voor dit onderzoek centrale vragen af te lezen: 1. Tot waar reikt het algemene beleid; tot waar gaat de verantwoordelijk heid van het vakdepartement? 2. Wordt daarbij prioriteit gegeven aan de samenhang binnen de sector (dus binnen de kolom vervoer respectievelijk wonen), of binnen het terrein van het specifieke beleid (het gemeentelijke domein van de Dienstenwet?) 3. Wat is het rechtskarakter van de Dienstenwet? Een verzekering of een decentraal verstrekkingensysteem? 11

OP WEG NAAR EEN BESTENDIG STELSEL VOOR LANGDURIGE ZORG EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

OP WEG NAAR EEN BESTENDIG STELSEL VOOR LANGDURIGE ZORG EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Op weg naar een bestendig stelsel

Nadere informatie

Meedoen in Hof van Twente

Meedoen in Hof van Twente Meedoen in Hof van Twente Beleidsplan Wmo 2008-2011 Hof van Twente, januari 2008 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 Meedoen in Hof van Twente. Sinds 1 januari

Nadere informatie

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk Katwijk visie en te maken keuzes Inhoud 1. INLEIDING...3 LEESWIJZER...3 2. CONTEXT...4 STELSELWIJZIGING IN DE ZORG...4 SITUATIE IN KATWIJK...6 WAT BETEKENT DIT ALLES?...5 3. DE NIEUWE WMO...7 DE OPDRACHT...7

Nadere informatie

ZORG EN GEZONDHEID 1

ZORG EN GEZONDHEID 1 ZORG EN GEZONDHEID 1 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Trends en knelpunten 2.1 Inleiding 2.2 Trends in zorg, gezondheid en levensloop 2.3 Knelpunten in zorg, gezondheid en levensloop Hoofdstuk

Nadere informatie

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal Hervorming van de langdurige ondersteuning en zorg Leeswijzer Deze notitie beschrijft de uitwerking van de kabinetsvoornemens in de langdurige zorg. De notitie start in paragraaf 1 en 2 met de noodzaak

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene uitgangspunten... 4. Hoofdstuk 2 Procedure... 8. Hoofdstuk 3 Beoordeling aanspraak... 12. Hoofdstuk 4 Gebruikelijke hulp...

Hoofdstuk 1 Algemene uitgangspunten... 4. Hoofdstuk 2 Procedure... 8. Hoofdstuk 3 Beoordeling aanspraak... 12. Hoofdstuk 4 Gebruikelijke hulp... Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene uitgangspunten... 4 Opdracht Wmo 2015 aan de gemeente... 4 Wat wordt van burgers verwacht... 6 Zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving... 6 Verantwoordelijk tot indicatie

Nadere informatie

Toekomst AWBZ. Op 26 augustus 2004 uitgebracht aan de Minister en Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Toekomst AWBZ. Op 26 augustus 2004 uitgebracht aan de Minister en Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Rapport Toekomst AWBZ Op 26 augustus 2004 uitgebracht aan de Minister en Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer Uitgave College voor zorgverzekeringen Postbus 320 1110

Nadere informatie

Beleidsregels Wmo 2013

Beleidsregels Wmo 2013 Beleidsregels Wmo 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Eigen verantwoordelijkheid...3 1.2 Mantelzorgers en vrijwilligers...4 1.3 Nieuwe wetgeving...3 2. Beoordeling van de te bereiken resultaten...4

Nadere informatie

Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ

Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ 08 03 Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ advies Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ Uitgebracht aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer

Nadere informatie

Verslag van. 7 regiobijeenkomsten. over de toekomst van de WVG. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verslag van. 7 regiobijeenkomsten. over de toekomst van de WVG. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Verslag van 7 regiobijeenkomsten over de toekomst van de WVG Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Verslag van 7 regiobijeenkomsten over de toekomst van de WVG Den Haag, januari 2002 Ministerie

Nadere informatie

Beleidsregels voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning Gemeente Roermond 2012

Beleidsregels voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning Gemeente Roermond 2012 Beleidsregels voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning Gemeente Roermond 2012 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 6 - Inleiding 6 - Eigen verantwoordelijkheid.. 6 - Mantelzorgers en vrijwilligers... 7 - Het gesprek.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 990 Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007,

Nadere informatie

a. Gemeenten hebben de zorgplicht om voorzieningen te verstrekken die de zelfstandigheid en zelfredzaamheid bevorderen;

a. Gemeenten hebben de zorgplicht om voorzieningen te verstrekken die de zelfstandigheid en zelfredzaamheid bevorderen; Hoofdstuk 0. Samenvatting 1 0. SAMENVATTING 0.1. Inleiding 0.1.1. De Wet voorzieningen gehandicapten: uitgangspunten Op 1 april 1994 is de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) van kracht geworden 1. Deze

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 891 Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Beleidsregels Wmo 2015 Hoeksche Waard versie 3.0

Beleidsregels Wmo 2015 Hoeksche Waard versie 3.0 Beleidsregels Wmo 2015 Hoeksche Waard versie 3.0 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 Algemene uitgangspunten... 4 Inleiding... 4 Opdracht Wmo 2015 aan de gemeente... 4 Kwaliteit... 5 Wat wordt van burgers verwacht...

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 GA 'S GRAVENHAGE

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 GA 'S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20011 2500 EA 'S GRAVENHAGE Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 GA 'S GRAVENHAGE Postbus 20011 2500 EA 'S GRAVENHAGE www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

KADERNOTA WMO 2015. Kadernota Wmo 2015. 10 januari 2014 1/25

KADERNOTA WMO 2015. Kadernota Wmo 2015. 10 januari 2014 1/25 Kadernota Wmo 2015 10 januari 2014 1/25 INHOUD HOOFDSTUK 1 INLEIDING 3 1.1 Aanleiding: beleid vaststellen om implementatie tijdig gereed te hebben 3 1.2 Afbakening 3 1.3 Werkwijze: betrokkenheid van maatschappelijke

Nadere informatie

DE ONTVOOGDING VAN DE AWBZ. Rapport van de MDW-werkgroep AWBZ 30 mei 2000

DE ONTVOOGDING VAN DE AWBZ. Rapport van de MDW-werkgroep AWBZ 30 mei 2000 DE ONTVOOGDING VAN DE AWBZ Rapport van de MDW-werkgroep AWBZ 30 mei 2000 Aan de voorzitter van de ambtelijke commissie MDW de Secretaris-Generaal van het ministerie van Economische Zaken Geachte heer Oosterwijk,

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten 1 2 Inhoudsopgave 1. Leeswijzer p. 4 2. Inleiding p. 5 3. Verkenning, analyse en vernieuwingsmogelijkheden p. 6 4. Visie en uitgangspunten p.11 5. Keuzes

Nadere informatie

1 Plan van aanpak Inkoop Wmo 2015-2020 Westerkwartier

1 Plan van aanpak Inkoop Wmo 2015-2020 Westerkwartier 1 Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding 3 2. De Wet maatschappelijke ondersteuning 4 2.1 De Wmo 2007 4 2.2 De Wmo 2015 4 2.3 Wmo cliënten 5 3 Visie, uitgangspunten en beleidskeuzes binnen het Westerkwartier

Nadere informatie

Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning van belang voor Sociale Psychiatrie?

Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning van belang voor Sociale Psychiatrie? Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning van belang voor Sociale Psychiatrie? 24e jaargang, nummer 77, november 2005 COLOFON Sociale Psychiatrie is het verenigingsblad van de Nederlandse Vereniging van

Nadere informatie

Heroriëntatie hulpmiddelen

Heroriëntatie hulpmiddelen Rapport Heroriëntatie hulpmiddelen Vergoeding hulpmiddelenzorg beter geregeld Op 16 juli 2009 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer 279 Uitgave College voor

Nadere informatie

BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012

BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012 BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012 BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING...1 VOORWOORD...2...2 Eigen verantwoordelijkheid...3 Mantelzorgers

Nadere informatie

Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wlz) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG

Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wlz) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wlz) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Ontvangen p.m. juni 2014 Inhoudsopgave blz. 0. Algemeen 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Vergaderstuk Adviescommissie Pakket

Vergaderstuk Adviescommissie Pakket Vergaderstuk Adviescommissie Pakket Datum 4 oktober 2013 Betreft Conceptrapport overheveling langdurige intramurale GGZ College voor zorgverzekeringen Pakket Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH

Nadere informatie

Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb.

Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen pm 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO

Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO Zeist op weg richting uitvoering januari 2014 (enkele kleine tekstuele wijzigingen) Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting (beleidskeuzes)... 3 Deel

Nadere informatie

Dienst Publiekszaken Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Tilburg 2007

Dienst Publiekszaken Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Tilburg 2007 Dienst Publiekszaken Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Tilburg 2007 Datum vaststelling 18 september 2006 Datum inwerkingtreding 1 januari 2007 Laatste wijziging 12 maart

Nadere informatie