Register Normering Arbeid. Dé norm voor betrouwbaarheid!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Register Normering Arbeid. Dé norm voor betrouwbaarheid!"

Transcriptie

1 Register Normering Arbeid Dé norm voor betrouwbaarheid! 2010

2 Register Normering Arbeid Het SNA-keurmerk, De norm voor betrouwbaarheid Juni 2011

3 Inhoud Register Normering Arbeid in cijfers 3 Voorwoord 4 Stichting Normering Arbeid 6 Het SNA-keurmerk 8 Naleving CAO 10 2 Publiek/private samenwerking 12 Het Register in cijfers 18 Cijfers De organisatie 30 Mensen achter SNA 32 Colofon 36

4 Register Normering Arbeid in cijfers 2010 Aantal Gecertificeerde ondernemingen (totaal) Buitenlandse gecertificeerde ondernemingen 36 Uitgeschreven ondernemingen 331 Nieuwe toetreders (aangemelde ondernemingen) 713 Gemiddelde doorlooptijd initiële inspectie (in dagen) 108 Uitgevoerde inspecties (totaal) Gemiddeld aantal inspecties per maand (totaal) 394 Extra inspecties op basis van signalen 58 3 Vastgestelde afwijkingen (non-conformiteiten) Inspectie-instellingen 7 Inspecteurs 45

5 Voorwoord 4 Drs. H.M.F. Bruls Voorzitter Stichting Normering Arbeid Het jaar 2010 is wederom een zeer bewogen jaar geweest voor de Stichting Normering Arbeid (SNA). Niet alleen heeft de groei van het register zich doorgezet, ook de eerste wetgeving die rechtstreeks verwijst naar het SNA-keurmerk is begin januari 2010 in werking getreden. Een beter bewijs van het succes bestaat haast niet. Het is voor ons echter geen reden om genoegzaam achterover te leunen. We zullen voortdurend moeten werken aan de kwaliteit van het keurmerk, de kwaliteit van de inspecties en het niveau van de norm waarop het keurmerk is gebaseerd om zo de waarde van het keurmerk continu te bevestigen. Alleen met een dergelijke inspanning kunnen we instaan voor de waarde van het SNA-keurmerk. Dit doen we niet alleen op basis van de ruim inspecties per jaar, maar ook door het maken van kwaliteitsborgingsafspraken met de betrokken inspectie-instellingen en een goed overleg met de achterban van de Stichting. Het begint echter bij de gecertificeerde ondernemingen. Deze laten zich in de regel tweemaal per jaar vrijwillig controleren om daarmee aan te tonen dat ze de zaken goed op orde hebben, zodat opdrachtgevers met een gerust hart zaken met ze kunnen doen. Hoewel het SNA-keurmerk gebaseerd is op wet- en regelgeving, vraagt het voldoen aan de norm toch ook een behoorlijke inspanning. Keer op keer moet de onderneming aantonen dat voldaan wordt aan de strenge, neutrale en objectieve eisen van het SNA-keurmerk. Dat dit niet altijd lukt blijkt wel uit het aantal van 331 in 2010 doorgehaalde (lees uitgeschreven) ondernemingen. Bij ondernemingen die zich nieuw aanmelden wordt een behoorlijk aantal ondernemingen bij de eerste inspectie afgekeurd. Bij deze ondernemingen zijn één of meerdere zware tekortkomingen geconstateerd waardoor ze niet konden voldoen aan het SNA-keurmerk.

6 Hoewel ze hierdoor niet in aan merking komen voor het keurmerk, is het voor de onderneming wel direct duidelijk welke zaken moeten worden verbeterd, zodat op een later moment verlening van het keurmerk mogelijk wel aan de orde kan zijn. Als onafhankelijk keurmerk kan en mag SNA haar ogen niet sluiten voor ontwikkelingen om haar heen. Ook wij ontvangen geluiden dat sommige gecertificeerde ondernemingen het minder nauw nemen met de naleving van de CAO en huisvestingsregels. Dit betreuren wij ten zeerste, te meer omdat dit - ondanks het feit dat voor het SNA-keurmerk niet wordt gecontroleerd op de naleving van CAO-afspraken en huisvestingsregels - ook een negatieve uitstraling heeft op de waarde van het keurmerk. Voor SNA reden om indringend een discussie aan te gaan met de betrokken achterban en sociale partners. Gelukkig lijkt het er op dat de sociale partners hun verantwoording nemen, zodat in 2011 het SNA-keurmerk mogelijk ook controles gaat uitvoeren op naleving van (bepaalde onderdelen van) de CAO s en huisvestingsregels. Hiermee sluit het keurmerk aan op de verwachtingen die al leven in de markt. Ondernemingen met het SNA-keurmerk worden dan nog meer dan voorheen betrouwbare partners. 5 Wij vinden het vanzelfsprekend dat ondernemingen met het SNA-keurmerk zich ook houden aan andere publieke dan wel private regelgeving. Niet voor niets hebben we vooruitlopend op de uitbreiding van de norm gesprekken gevoerd met onder meer de Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten (SNCU) om te komen tot gegevens - uitwisseling. Gesprekken die inmiddels hebben geleid tot een convenant tussen SNA en SNCU. Wij vertrouwen er op dat we met onze aanpak van de zelfregulering de overheid kunnen bewegen tot vrijwaring van bepaalde controles voor bedrijven met het keurmerk. Een mooiere publiek/private samenwerking is haast niet denkbaar.

7 Stichting Normering Arbeid Privaat initiatief van zelfregulering De Stichting Normering Arbeid (SNA) is in oktober 2006 officieel opgericht. De oprichting was het resultaat van een in 2004 door belangenorganisaties gestart initiatief om te komen tot één transparante norm voor de uitzendbranche en (onder)aannemers van werk. Het in 2005 door de regering gevoerde debat over de herinvoering van een vergunning - stelsel voor de uitzendbranche heeft dit initiatief verder gestimuleerd en gestroomlijnd. 6 De Tweede Kamer heeft het initiatief omarmd en in juni 2005, op basis van onder meer de motie Bruls 1, de regering verzocht een goed en transparant systeem van zelfregulering in de uitzendsector te bevorderen en niet opnieuw een vergunningstelsel in te voeren. Door de dragers van het initiatief is in overleg met de ministeries Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Financiën vervolgens gewerkt aan de totstandkoming van de norm NEN Doelstelling De Stichting heeft als doel het realiseren van zelfregulering ter voor koming van fraude en illegaliteit in de uitzendbranche en bij alle vormen van (onder)aanneming van werk. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: Het opzetten en beheren van een openbaar register waarin zijn opgenomen onder - nemingen die zijn gecertificeerd door een inspectie-instelling op basis van NEN of NEN ; Het bijhouden van een openbaar overzicht van ondernemingen die zich hebben aangemeld voor certificering; Het sluiten van overeenkomsten met geaccrediteerde inspectie-instellingen en het uniformeren en laten uitvoeren van de inspecties door inspectie-instellingen; Toe te zien op de juiste toepassing van dé Norm (NEN / NEN ). 1 Tweede Kamer, vergaderjaar , 17050, nr. 287.

8 7

9 Het SNA-keurmerk De basis voor het SNA-keurmerk is gelegen in de norm NEN (voor buitenlandse organisaties NEN ). Ondernemingen die voldoen aan de norm worden ingeschreven in het Register Normering Arbeid en verkrijgen daarmee het SNA-keurmerk. Wat is nu echter de norm en waarop wordt gecontroleerd? 8 Risico beperken De norm NEN is een nationale norm die eisen stelt aan in Nederland gevestigde uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk met betrekking tot de afdracht van loonheffingen en omzetbelasting en het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland. Het doel van de norm is het risico voor opdrachtgevers op verhaal en boetes van de Belastingdienst en andere overheidsinstanties te beperken. Voor buiten Nederland gevestigde uitzendondernemingen en (onder) aannemers van werk die zich op de Nederlandse markt begeven is NEN ontwikkeld. Deze norm bevat eisen voor het toetsen en beoordelen van buiten Nederland gevestigde ondernemingen die arbeiders ter beschikking stellen om onder toezicht of leiding van een derde te werken en voor het toetsen en beoordelen van buiten Nederland gevestigde (onder)aannemers om vast te stellen dat deze zo zijn ingericht dat daaruit voortvloeit dat aan de Nederlandse verplichtingen uit arbeid wordt voldaan. De ondernemingen worden voor beide normen beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid, te weten: De identificatie van de onderneming; De aangifte en afdracht van (in Nederland) verschuldigde loonheffingen en omzet - belasting; Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag; Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland; Het voorkomen van risico s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk. Dit alles met inbegrip van het administreren en bewaren van vereiste documenten.

10 Het SNA-keurmerk biedt opdrachtgevers extra zekerheid Inspecties Om te kunnen bepalen of een onderneming aan bovengenoemde verplichtingen voldoet wordt de onderneming in de regel tweemaal per jaar geïnspecteerd door een geaccrediteerde inspectie-instelling. De inspectie-instelling richt zich tijdens de inspectie op onderstaande aspecten: De specificaties voor de onderneming: de mate waarin de onder neming als entiteit voldoet aan de gestelde minimum eisen; De specificaties voor de administratie; De specificaties voor de personeelsadministratie: de mate waarin de registratie van de in- en uitdiensttredingen juist, volledig en tijdig is vastgesteld en vastgelegd in de personeelsadministratie; De specificaties voor de loonadministratie: de mate waarin de loon administratie juist, volledig en tijdig is gevoerd en daardoor als betrouwbaar kan worden aangemerkt; De specificaties voor de financiële administratie: de mate waarin de financiële administratie juist, volledig en tijdig is gevoerd en de daaruit voortkomende verplichtingen worden nagekomen; Algemene eisen in specifieke situaties. 9 Protocol kwaliteitsborging De kwaliteit van het keurmerk valt of staat met de kwaliteit van de inspecties. Reden voor SNA om een protocol kwaliteitsborging af te spreken met de bij het keurmerk betrokken inspectie-instellingen. Op basis van dit protocol zullen door SNA onder meer controle-inspecties worden uitgevoerd. SNA schakelt hiervoor deskundige instanties in die steekproefsgewijs meelopen met een inspectie voor het keurmerk. Met de resultaten van deze monitoring kunnen, waar nodig, de normen worden verbeterd, de inspectiemethoden worden aangescherpt en de inspectieresultaten nauwkeuriger worden geharmoniseerd. Verder behoren tot het protocol: onderlinge intervisie tussen de inspectie-instellingen, monitoring van gegevens en een jaarlijkse themadag voor de inspecteurs van de inspectie-instellingen. Al deze instrumenten moeten bijdragen aan het kwaliteitsniveau van het keurmerk en de inspecties.

11 10

12 Naleving CAO De juiste naleving van de van toepassing zijnde CAO maakt geen onderdeel uit van de norm. Wel moet de onderneming waarborgen dat er een procedure is vastgesteld, is ingevoerd en wordt onderhouden om de relevante CAO-lonen toe te passen. Dit betekent dat het in de praktijk kan voorkomen dat een onderneming voldoet aan alle eisen van de norm, maar ten aanzien van de correcte naleving van de CAO steken laat vallen. Kapstokartikel De Stichting is van mening dat betrouwbaar zaken doen ook impliceert dat de van toepassing zijnde CAO correct wordt nageleefd. De eisen van de norm geven echter geen steun aan het opleggen van corrigerende maatregelen dan wel weigeren van de registratie. Wel kan SNA op basis van het zgn. kapstokartikel in het Reglement Registratie een onderneming die op zich voldoet aan de norm uitschrijven uit het register. Dit kan bijvoorbeeld als bij rechterlijke uitspraak is vastgesteld dat een onderneming de van toepassing zijnde CAO niet naleeft of als een uitzendonderneming niet meewerkt aan een onderzoek van de Stichting naleving CAO voor Uitzendkrachten (SNCU). 11 Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten Om het bovenstaande mogelijk te maken heeft de Stichting in 2010 samen met de Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten (SNCU) nadere afspraken gemaakt over gegevensuitwisseling, waarbij enerzijds signalen afkomstig uit de CAO-onderzoeken van de SNCU het intrekken van of de weigering tot afgifte van een SNA-keurmerk tot gevolg kan hebben. Anderzijds kan de door SNA verstrekte informatie aanleiding geven tot het instellen van een controle door SNCU. Begin 2011 zijn deze afspraken tussen SNA en SNCU in Nieuwspoort bekrachtigd met de ondertekening van een convenant. In de loop van 2010 is daarnaast een discussie op gang gekomen bij de sociale partners over het eventueel opnemen van bepaalde CAO-bepalingen onder de norm. De eerste uitkomsten van deze discussie worden medio 2011 verwacht. Foto: links H. Bruls (SNA) en W. Waleson (SNCU).

13 Publiek/private samenwerking Wetgeving Het jaar 2010 kan gezien worden als een jaar waarin de publiek/private samenwerking meer invulling kreeg. In januari 2010 is een wet in werking getreden, die het voor een uitzendkracht mogelijk maakt om naast de uitzendonderneming ook de inlener aan te spreken voor betaling van het minimumloon indien de inlener gebruik maakt van een niet-gecertificeerde uitzendonderneming. De overheid richt hiermee heel nadrukkelijk haar pijlen op met name de inlener die bewust zaken doet met malafide uitzendondernemingen. 12 Artikel 692 Boek 7.10 Burgerlijk Wetboek 1. Indien de arbeid in Nederland wordt verricht, zijn de werkgever en de derde, ongeacht het op de arbeids - overeenkomst en de overeenkomst tussen de werkgever en de derde toepasselijke recht, hoofdelijk aansprakelijk voor de voldoening van het toepasselijke minimumloon en de toepasselijke minimum - vakantiebijslag, bedoeld in de artikelen 7 en 15 van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. 2. Het eerste lid is niet van toepassing op de derde, indien op het moment van het totstandkomen van de overeenkomst tussen de werkgever en de derde de werkgever gecertificeerd is door een door de Raad voor Accreditatie erkende certificerende instelling overeenkomstig bij regeling van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan te wijzen normen, voor zover deze normen betrekking hebben op de naleving van de artikelen 7 en 15 van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Registratieplicht De plannen van de overheid gaan echter nog verder. Op dit moment wordt gewerkt aan een wetsvoorstel waarbij een uitzendonderneming zich verplicht moet registreren bij de Kamer van Koophandel. Door deze registratie wordt zichtbaar welke ondernemingen actief zijn in de uitzendbranche. Overheidshandhavers als de Arbeidsinspectie en Belasting - dienst kunnen zich zo richten op de niet bij de Kamer van Koophandel geregistreerde ondernemingen. Wanneer een bedrijf niet als uitzendonderneming is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel, riskeert zowel de uitzendonderneming als de inlener een hoge boete wanneer er toch uitzendactiviteiten worden ondernomen.

14 De Kamers van Koophandel zullen de informatie over de geregistreerde onderneming doorgeven aan de Stichting Normering Arbeid. SNA zal de geregistreerde ondernemingen vervolgens uitnodigen voor certificering voor het SNA-keurmerk. De informatie over nietcertificering zal door de Arbeidsinspectie en de Belastingdienst worden gebruikt voor hun risicoanalyse. Met de nieuwe wet komen ondernemingen waarvan duidelijk is dat ze zich niet laten registreren bij de Kamer van Koophandel dan wel zich niet laten certificeren bij de Stichting Normering Arbeid, bij de overheid onder het vergrootglas te liggen. Bestuurlijke boetes Om de kwaliteit van het register te borgen was al eerder in het Reglement Registratie een aanvullende bepaling (kapstokartikel) opgenomen waarbij niet naleving van de van toepassing zijnde CAO kan leiden tot uitschrijving uit het register. Sinds 2010 geldt dat het bestuur hiertoe ook kan overgaan indien aan de gecertificeerde onderneming een bestuurlijke boete door de Arbeidsinspectie, Belastingdienst, FIOD of SIOD is opgelegd. Het dient daarbij echter wel te gaan om boetes voor overtredingen die het register in diskrediet brengen. Met andere woorden alleen op basis van substantiële overtredingen zal het bestuur van deze discretionaire bevoegdheid gebruik maken. 13 Gegevensuitwisseling brengt ons een flinke stap dichter bij de sluiting van het web rondom malafide praktijken

15 Uitzendkrachten inhuren met minder risico. Hoe zit dat? Overheidscampagnes De Stichting heeft in 2010 actief meegewerkt aan de campagne Weet hoe het zit.nl, een initiatief van het ministerie van SZW in samenwerking met UWV, SVB en gemeenten. SNA heeft deelgenomen aan de deelcampagnes De identiteit van een nieuwe medewerker vaststellen. Hoe zit dat? en Inlenersaansprakelijkheid. Hoe zit dat?. Met name met deze laatste deelcampagne is SNA in beeld gekomen door middel van folders waarin het SNA-keurmerk nadrukkelijk werd genoemd. Tevens is door het ministerie van SZW een gestuurd aan werkgevers in verschillende sectoren. 14 Van: Onderwerp: Datum: Aan: ministerie SZW Minder risico met een gecertificeerd uitzendbureau LET OP! NU MINDER RISICO MET EEN GECERTIFICEERD UITZENDBUREAU Geachte mevrouw, heer, Inleners die via een gecertificeerd uitzendbureau uitzendkrachten inlenen, zijn niet wettelijk aansprakelijk voor uitbetaling van het wettelijk minimumloon en de wettelijke vakantietoeslag. Deze aansprakelijkheid geldt wel voor inleners die werken met een niet-gecertificeerd uitzendbureau. Uitzendbureaus worden gecertificeerd via geaccrediteerde organisaties, en elk half jaar opnieuw gecontroleerd. Een gecertificeerd uitzend - bureau kan zich laten registreren bij de Stichting Normering Arbeid (SNA). Op de website vindt u een gratis toegankelijk online register.

16 15 Attenderingsservice Ondernemers met het SNA-keurmerk staan ingeschreven in het Register Normering Arbeid, het register van gecertificeerde ondernemingen. Dit register wordt dagelijks bijgewerkt. Dit betekent dat een leverancier wellicht vandaag nog over het SNA-keurmerk beschikt, maar morgen niet meer. Om zeker te weten dat zaken wordt gedaan met een betrouwbare onderneming is het van belang om regelmatig in het Register Normering Arbeid te kijken of de leverancier nog steeds gecertificeerd is. Sinds oktober 2010 is het mogelijk om met een gratis abonnement op de attenderingsservice van SNA automatisch een bericht te krijgen als de leverancier door SNA wordt geschorst of uitgeschreven. Ook krijgt men een bericht als de leverancier die geschorst is weer wordt ingeschreven. Zo kunnen opdrachtgevers / inleners direct reageren op de gewijzigde situatie.

17 16

18 17

19 Het Register in cijfers De Stichting Normering Arbeid is begin 2007 van start gegaan met het Register Normering Arbeid, het register van ondernemingen met het SNA-keurmerk. In de afgelopen vier jaar is het Register gegroeid van ondernemingen naar ondernemingen. Aantal ondernemingen met het SNA-keurmerk Ondernemingen met SNA-keurmerk apr/07 feb/08 dec/08 jun/09 dec/09 jun/10 dec/ Bron: Stichting Normering Arbeid De kwaliteit van het keurmerk staat of valt met de wijze waarop wordt omgegaan met de gestelde normen. Voor de inspecties maakt de Stichting Normering Arbeid gebruik van geaccrediteerde inspectie-instellingen. Momenteel heeft de Stichting met 7 inspectieinstellingen een samenwerkingsovereenkomst. Bureau Cicero CROP certificering B.V. Kiwa Nederland B.V Lloyd's Register Nederland Qualitatis Certification Safex Certificatie instelling VRO Certification

20 In de regel worden ondernemingen tweemaal per jaar geïnspecteerd. Dit geldt in ieder geval voor het eerste jaar. Na twee inspecties kan de inspectie-instelling op basis van aangetroffen beheersingsmaatregelen besluiten de inspectiefrequentie aan te passen naar eenmaal per twaalf maanden. Aan de andere kant kan de inspectiefrequentie ook worden verhoogd naar iedere drie maanden. Op het moment dat een onderneming niet voldoet aan de norm, wordt de registratie doorgehaald. Zie onderstaande tabel, waarbij zijn inbegrepen fusies, overnames en vrijwillige beëindigingen. Aantal uitgevoerde inspecties Gemiddeld aantal inspecties per maand Inspecties Bron: Inspectie-instellingen Inspecties Doorhalingen Uitgeschreven (doorgehaalde) ondernemingen Bron: Stichting Normering Arbeid

21 Het aantal doorhalingen gerelateerd aan het aantal ondernemingen met het SNA-keurmerk laat over de afgelopen jaren een stijging zien. Percentage doorhalingen Doorhalingen ,5% 7,5% 12,5% 13,8% Bron: Stichting Normering Arbeid De inspectie-instellingen inspecteren niet alleen de gecertificeerde ondernemingen, maar ook nieuw aangemelde ondernemingen. Het aantal aangemelde ondernemingen per jaar is zichtbaar gemaakt in onderstaande tabel. Aantal aangemelde ondernemingen Aangemelde ondernemingen Bron: Stichting Normering Arbeid

22 21

23 Cijfers 2010 Sectoren Het SNA-keurmerk richt zich op ter beschikking stellen van arbeid (uitzenden) en (onder)aan neming van werk. Het grootste deel van de gecertificeerde ondernemingen is werkzaam als uitzendonderneming (uitzenden, detachering en payrolling). De ondernemingen met het SNA-keurmerk zijn in verschillende sectoren actief. Verdeling uitzenden aanneming van werk % 8% 22 Uitzenden Aanneming van werk 84% Uitzenden/Aanneming van werk Bron: Stichting Normering Arbeid Ondernemingen kunnen aangeven in welke sectoren men actief is. Daarbij kan een onderneming kiezen voor meerdere sectoren. In onderstaande tabel is de verdeling over de sectoren per december 2010 opgenomen. Administratief 32% Industrieel 44% Agrarisch 25% Medisch 8% Algemeen 56% Technisch 54% Bouw 33% Vlees 9% Bron: Stichting Normering Arbeid

24 Buitenlandse ondernemingen De norm NEN is geschreven voor Nederlandse ondernemingen. Voor buitenlandse ondernemingen die actief zijn op de Nederlandse markt wordt de norm NEN gehanteerd. De ondernemingen die zich voor het SNA-keurmerk aanmelden worden in het buitenland gecontroleerd door de inspectie-instelling. Eind 2010 stonden 36 buitenlandse ondernemingen in het Register Normering Arbeid. Land Aantal gecertificeerde ondernemingen 23 Duitsland 10 Polen 3 Groot Brittannië 6 Portugal 3 Luxemburg 3 Cyprus 2 Spanje 1 Litouwen 4 Filippijnen 1 Roemenië 1 Tsjechië 1 Slovenië 1 Totaal 36

25 24

26 Uitgevoerde inspecties In 2010 hebben de inspectie-instellingen bij 646 aangemelde ondernemingen een inspectie uitgevoerd, de zgn. initiële inspectie. Daarbij voldeden 530 ondernemingen aan de norm, terwijl 116 ondernemingen in eerste instantie zijn afgekeurd. Het initiële afkeurings percentage bedraagt daarmee gemiddeld 17,96%. Over 2009 bedroeg dit percentage 19,88%. Aantal inspecties per kwartaal Initiële inspecties Reguliere inspecties Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q Gemiddeld aantal inspecties per maand Initieel Regulier Totaal Bron: Inspectie-instellingen In 2010 zijn reguliere inspecties uitgevoerd bij gecertificeerde ondernemingen. Van deze ondernemingen voldeden 350 ondernemingen niet langer aan de norm en zijn vervolgens geschorst.

27 Bij alle uitgevoerde inspecties zijn door de inspectie-instellingen nonconformiteiten vastgesteld. Deze zijn op te delen in minor non-conformiteiten en major non-conformiteiten Non-conformiteiten Minor Major Totaal Minor Major Totaal Basis eisen onderneming Personeelsadministratie Loonadministratie Financiële administratie Specifiek in- en doorlenen Totaal Bron: Inspectie-instellingen In absolute aantallen laat het aantal geconstateerde non-conformiteiten ten opzichte van 2009 een sterke daling zien. Ondanks de stijging van het aantal geïnspecteerde ondernemingen (plus 634) is het aantal non-conformiteiten met gedaald. Een daling van 19,6%. Deze daling zit bijna volledig bij de minor non-conformiteiten. Hiermee zou gesteld kunnen worden dat de inspecties voor het SNA-keurmerk een positief effect hebben op de kwaliteit van de administratieve organisaties van de gecertificeerde ondernemingen. De in 2010 vastgestelde major non-conformiteiten zijn bij 466 ondernemingen aangetroffen (bij initiële en reguliere inspecties). Deze ondernemingen zijn vervolgens niet-toegelaten dan wel geschorst.

28 In vergelijking met 2009 is het aantal geconstateerde majors gerelateerd aan het aantal uitgevoerde inspecties licht gedaald. In 2009 zijn bij 420 afgekeurde ondernemingen major non-conformiteiten vastgesteld. In verhouding betekent dit 3,4 aangetroffen majors per afgekeurde onderneming in 2009 en 3,1 aangetroffen majors per afgekeurde onderneming in De meeste non-conformiteiten worden vastgesteld bij de loon- en de financiële administratie. Dit lijkt gezien de doelstelling van de norm ook voor de hand te liggen. Onder de loonadministratie vallen bepalingen betreffende: Het voeren van een adequate loonadministratie; Verbandlegging uren; Verplichtingen inzake loonheffingen. 27 Onder de financiële administratie vallen bepalingen betreffende: Afdracht verschuldigde loonheffingen; Het voeren van een adequate omzetadministratie; Het voeren van een adequate kasadministratie. In 2010 zijn 74 gecertificeerde ondernemingen doorgehaald omdat ze de inspectieinstelling niet in de gelegenheid hebben gesteld tijdig (conform de vastgestelde inspectiefrequentie) een nieuwe inspectie uit te voeren. Dit betekent niet per definitie dat ze niet meer voldoen aan de norm. De inspectie-instelling heeft immers niet kunnen vaststellen of ze al dan niet aan de norm voldoen. In 2009 bedroeg dit aantal nog 111 ondernemingen. In 2010 heeft bij 58 ondernemingen een tussentijdse inspectie plaatsgevonden op basis van signalen uit de markt. Dit heeft in 8 gevallen geleid tot het intrekken van het SNAkeurmerk en het doorhalen van de registratie.

29 28

30 29

31 De organisatie De Stichting Normering Arbeid is opgericht op 3 oktober 2006 en heeft een bestuur van zes personen. Om de onafhankelijkheid van de Stichting te waarborgen bepalen de statuten dat slechts benoembaar zijn personen die niet als ondernemer actief zijn in de uitzendbranche of als (onder)aannemer van werk. De kwaliteit van de norm en de betrouwbaarheid van het register staan daarbij voorop. 30 Om toch voeling te houden met de betrokken branche-, koepel- en werknemersorganisaties is door de Stichting een Raad van Advies ingesteld. De betrokken organisaties hebben zitting in deze Raad en kunnen op die manier het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren over de verwezenlijking van de doelstellingen, het beleid van de Stichting en alle andere zaken die opportuun worden geacht. Centraal College van Deskundigen Voor de ontwikkeling en het onderhouden van de normen maakt de Stichting gebruik van deskundigen die zitting hebben in het Centraal College van Deskundigen. Aan dit College neemt ook een vertegenwoordiging van de inspectie-instellingen deel. De inspectie-instellingen vormen samen het Harmonisatieoverleg. Binnen dit overleg worden knelpunten en interpretatieverschillen vanuit de praktijk besproken. Doel van het overleg is harmonisering van de inspecties. Het moet voor een onderneming geen verschil uitmaken door welke inspectie-instelling de inspectie wordt uitgevoerd. Om dit te bereiken worden concept interpretatie- en aanpassingsrapporten opgesteld die vervolgens worden besproken in het Centraal College van Deskundigen. De inspectie-instellingen zijn verplicht zich te houden aan de vastgestelde rapporten. Dit betekent dat de basis voor de inspecties niet alleen de normen NEN of NEN gelden, maar ook de vastgestelde rapporten. Op het moment dat het Centraal College van Deskundigen aanpassing van de norm wenselijk acht, wordt een vergadering van de Normcommissie belegd. Deze commissie valt onder NEN en heeft als doel het vaststellen van de normen (i.c. NEN en NEN ). Eventuele aanpassingsrapporten worden bij herziening van de norm mee - genomen in de nieuwe tekst van de norm.

32 Bezwaar en beroep Op het moment dat een inspectie-instelling besluit dat een onderneming niet (langer) aan de norm voldoet kan de onderneming hiertegen bij de inspectie-instelling bezwaar aantekenen. Tegen besluiten op bezwaar van de inspectie-instelling staat vervolgens beroep open bij het onafhankelijke College van Beroep. Het College heeft in 2010 eenmaal een uitspraak gedaan. De uitspraken worden anoniem gepubliceerd op de website van de Stichting. Tevens is over de uitspraken gepubliceerd in onder meer het fiscale vakblad Vakstudie Nieuws. 31

33 Mensen achter SNA Bestuur Drs. H.M.F. Bruls (voorzitter) Mw. Mr. H.M. Kooymans R.C.P.J. Lagemann Mr. L.J.M. Moeleker Drs. J.J. Ramekers Mr. F.J.L. Schoof 32 Raad van Advies Drs. A. van der Gaag (voorzitter) Ing. H.F.M. van Heijningen Drs. G.A.M. van der Grind J.R. de Jong Mw. dr. M.M.H. Kraamwinkel R.P. van der Kruijk Mw. C. Rouw ABU NBBU LTO Nederland VIA FNV Bondgenoten VNV COV Centraal College van Deskundigen Mr. J. Hoogstad (voorzitter) - Ir. P.C.W. Baltus LTO Nederland Mw. Mr. Drs. C.C.B. Füss VIA P. Meij NBBU Mr. L.J.M. Moeleker Bestuur M.J.M. Nuyten FNV Bondgenoten M. Roosien Vleessector Mw. Mr. L. Spangenberg ABU

34 Vertegenwoordiging Harmonisatieoverleg, momenteel bestaande uit: Mw. J. Berentsen CROP certificering BV Drs. W.F.A. Gassner VRO Certification Drs. Ing. Th.C.M. van Leeuwen Bureau Cicero Harmonisatieoverleg Mr. R.H.L. Huisman (voorzitter) SNA Mw. J. Berentsen CROP certificering BV Drs. W.F.A. Gassner VRO Certification Mw. S.E.P.A. Hesdal Kiwa Nederland BV Drs. D.J. van der Kerke mba-she Safex Certificatie instelling Drs. Ing. Th.C.M. van Leeuwen Bureau Cicero H. Ricke Lloyd's Register Nederland J.P.N. Verboom Qualitatis Certification 33 College van Beroep Mr. C.W.M. van Ballegooijen (voorzitter) Mr. A.L. Mertens Mr. R.M. Schutte Bureau Het bureau staat onder leiding van Mr. R.H.L. Huisman en bestaat verder uit: Mr. F.J.C. Berger (beleidsmedewerker) Mw. D. van Gijsel / Mw. N. Heuvelmans (registermedewerkers) Mw. J. Wiessner / Mw. E. van Iersel (secretaresses)

Informatieset over NEN 4400 en het Register Normering Arbeid

Informatieset over NEN 4400 en het Register Normering Arbeid Informatieset over NEN 4400 en het Register Normering Arbeid Kernbegrippen: NEN 4400-1, uitzendbranche, aanneming van werk, fraude, illegaliteit, inspectie, betrouwbaarheid, ketenaansprakelijkheid Uitzendbranche

Nadere informatie

Implementatiehandleiding OSB-Keurmerk

Implementatiehandleiding OSB-Keurmerk Implementatiehandleiding OSB-Keurmerk Inleiding In deze implementatiehandleiding staan praktische tips om de implementatie van het OSB-Keurmerk te vergemakkelijken. Voor de invoering van het OSB-Keurmerk

Nadere informatie

VOORTGANG EN RESULTATEN MAATREGELEN EU-ARBEIDSMIGRATIE

VOORTGANG EN RESULTATEN MAATREGELEN EU-ARBEIDSMIGRATIE VOORTGANG EN RESULTATEN MAATREGELEN EU-ARBEIDSMIGRATIE 1. Inleiding Sinds de invoering van vrij verkeer van werknemers met acht Midden- en Oost-Europese landen in 2007 is de arbeidsmigratie naar Nederland

Nadere informatie

Grensoverschrijdende handhaving

Grensoverschrijdende handhaving Opdrachtgever SZW Grensoverschrijdende handhaving Doel en vraagstelling Opdrachtnemer AStri/ Dr. Rienk Prins, Vera Veldhuis, MSc. Onderzoek Onderzoek grensoverschrijdende handhaving Startdatum 14 oktober

Nadere informatie

BIJLAGE 2, BEHOREND BIJ DE MINISTERIELE REGELING VAN 2 NOVEMBER 2012, NR

BIJLAGE 2, BEHOREND BIJ DE MINISTERIELE REGELING VAN 2 NOVEMBER 2012, NR BIJLAGE 2, BEHOREND BIJ DE MINISTERIELE REGELING VAN 2 NOVEMBER 2012, NR. G&VW/GW/2012/16185, HOUDENDE WIJZIGING VAN DE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENREGELING EN DIVERSE WARENWETREGELINGEN IN VERBAND MET DE GEFASEERDE

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. 23022 29 november 2012 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. BIJLAGE 2, BEHOREND BIJ DE MINISTERIELE REGELING VAN 2 NOVEMBER 2012, NR. G&VW/GW/2012/16185, HOUDENDE

Nadere informatie

Bouwend Nederland Handleiding WKa 2013

Bouwend Nederland Handleiding WKa 2013 Uitgave oktober 2013 Disclaimer Deze handleiding is mede tot stand gekomen door de vaktechnische ondersteuning van Mazars accountants, belastingadviseurs en management consultants. Hoewel Bouwend Nederland

Nadere informatie

Regeldruk in de uitzendbranche. Lasten vanuit wet- en regelgeving in kaart gebracht

Regeldruk in de uitzendbranche. Lasten vanuit wet- en regelgeving in kaart gebracht Regeldruk in de uitzendbranche Lasten vanuit wet- en regelgeving in kaart gebracht Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU). Michiel Linssen, Johan Snoei

Nadere informatie

Private kwaliteitsborging in de bouwregelgeving. Toezicht op het certificatiestelsel (en CE-markering) Datum 14 januari 2011

Private kwaliteitsborging in de bouwregelgeving. Toezicht op het certificatiestelsel (en CE-markering) Datum 14 januari 2011 Private kwaliteitsborging in de bouwregelgeving Toezicht op het certificatiestelsel (en CE-markering) Datum 14 januari 2011 Colofon VROM-Inspectie Directie Uitvoering Programma Bouwen aan Kwaliteit Rijnstraat

Nadere informatie

Gastouderopvang en kinderopvangtoeslag

Gastouderopvang en kinderopvangtoeslag Gastouderopvang en kinderopvangtoeslag Risico s op misbruik en oneigenlijk gebruik Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 1 september 2008 Ministerie van Sociale

Nadere informatie

Monitoring Commissie. Rapport monitoring boekjaar 2013. Januari 2015 secretariaat: Postbus 20401, 2500 EK Den Haag. www.mccg.nl

Monitoring Commissie. Rapport monitoring boekjaar 2013. Januari 2015 secretariaat: Postbus 20401, 2500 EK Den Haag. www.mccg.nl Monitoring Commissie Rapport monitoring boekjaar 2013 Januari 2015 secretariaat: Postbus 20401, 2500 EK Den Haag www.mccg.nl PAGINA 2 Monitoring Commissie Corporate Governance Code Rapport boekjaar 2013

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ons kenmerk Uw kenmerk Invoering BCT

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ons kenmerk Uw kenmerk Invoering BCT De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000 F 070-456 1111 Uw kenmerk 31321-85/2015D8704

Nadere informatie

Opsporing Verzocht! Een onderzoek naar de gang van zaken voor, tijdens en na een adresonderzoek en de uitschrijving uit de GBA.

Opsporing Verzocht! Een onderzoek naar de gang van zaken voor, tijdens en na een adresonderzoek en de uitschrijving uit de GBA. Opsporing Verzocht! Een onderzoek naar de gang van zaken voor, tijdens en na een adresonderzoek en de uitschrijving uit de GBA. Colofon Het onderzoeksteam van de gemeentelijke ombudsman bestond uit Jaap

Nadere informatie

Certificeren arbozorg, meer dan papier!

Certificeren arbozorg, meer dan papier! Certificeren arbozorg, meer dan papier! Een onderzoek naar de certificering van arbodiensten en deskundigen, en de invloed hiervan op de kwaliteit van de toetsing van de RI&E Projectleider en contactpersoon

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA S-GRAVENHAGE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA S-GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Nadere informatie

Belangrijke informatie voor werkgevers die personeel inhuren of uitlenen

Belangrijke informatie voor werkgevers die personeel inhuren of uitlenen Belangrijke informatie voor werkgevers die personeel inhuren of uitlenen Inleiding Sinds 1 juli 2012 is de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (hierna Waadi) gewijzigd. Deze wetswijziging

Nadere informatie

11 Aanpak schijnconstructies

11 Aanpak schijnconstructies 11 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten ter verbetering

Nadere informatie

Onderzoek naar juridische constructies en kostenvoordelen bij het inzetten van Poolse arbeidskrachten in drie sectoren

Onderzoek naar juridische constructies en kostenvoordelen bij het inzetten van Poolse arbeidskrachten in drie sectoren drs. H.M. ter Beek, dr. J.W.M. Mevissen, drs. J. Mur drs. C. Pool; Centrum voor Migratierecht (KUN) Poolshoogte Onderzoek naar juridische constructies en kostenvoordelen bij het inzetten van Poolse arbeidskrachten

Nadere informatie

Reglement Keurmerk Transport & Logistiek. Versie 8.2, Juli 2014. Reglement Keurmerk Transport & Logistiek, versie 8.2, juli 2014 1

Reglement Keurmerk Transport & Logistiek. Versie 8.2, Juli 2014. Reglement Keurmerk Transport & Logistiek, versie 8.2, juli 2014 1 Reglement Keurmerk Transport & Logistiek Versie 8.2, Juli 2014 Reglement Keurmerk Transport & Logistiek, versie 8.2, juli 2014 1 Reglement voor de toekenning van het Keurmerk Transport & Logistiek Publicatie

Nadere informatie

Evaluatie Kredietregels

Evaluatie Kredietregels Evaluatie Kredietregels Reactie op de resultaten van het onderzoek naar de effectiviteit van kredietregels 17 oktober 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Deel I: Maatregelen die al zijn genomen... 3 Deel

Nadere informatie

3. Toelatingsorganisatie kwaliteitsborging bouw als zelfstandig bestuursorgaan

3. Toelatingsorganisatie kwaliteitsborging bouw als zelfstandig bestuursorgaan Inhoudsopgave memorie van toelichting 1 Inleiding, aanleiding en hoofdlijnen 1.1. Inleiding 1.2. Aanleiding 1.3. Hoofdlijnen van het wetsvoorstel 1.4. Adviezen 2. Voorgestelde stelsel kwaliteitsborging

Nadere informatie

Special Lonen 2014. Inhoudsopgave

Special Lonen 2014. Inhoudsopgave Special Lonen 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Werkkostenregeling: de stand van zaken... 3 3. Stimuleringsmaatregelen: laat geen geld liggen!... 4 4. Verval stamrechtvrijstelling... 7 5. Invoering

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA s-gravenhage

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA s-gravenhage Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Arbeidsmarkteffecten webmodule VAR en medeverantwoordelijkheid opdrachtgever

Arbeidsmarkteffecten webmodule VAR en medeverantwoordelijkheid opdrachtgever Arbeidsmarkteffecten webmodule VAR en medeverantwoordelijkheid opdrachtgever Eindrapport Opdrachtgever: de Ministeries van Economische Zaken, Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid SEOR Kees Zandvliet

Nadere informatie

Actueel - Kabinet en sociale partners eens over sociale agenda 2 - Reactie Aannemersfederatie Nederland op Sociaal Akkoord 4

Actueel - Kabinet en sociale partners eens over sociale agenda 2 - Reactie Aannemersfederatie Nederland op Sociaal Akkoord 4 Ledeninformatie nr. 4-2013 April 2013 Inhoudsopgave Actueel - Kabinet en sociale partners eens over sociale agenda 2 - Reactie Aannemersfederatie Nederland op Sociaal Akkoord 4 Arbeidsomstandigheden -

Nadere informatie

De leden van de NVVK voorzien in de Het bestuur van de NVVK.

De leden van de NVVK voorzien in de Het bestuur van de NVVK. Wie zijn wij? De NVVK is dé vereniging voor publieke en private schuldhulpverlenende organisaties en sociale kredietverstrekkers in Nederland. Wat doen wij? De leden van de NVVK voorzien in de Het bestuur

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 32 680 Parlementair onderzoek Lessen uit recente arbeidsmigratie Nr. 4 EINDRAPPORT ARBEIDSMIGRATIE IN GOEDE BANEN, TIJDELIJKE COMMISSIE LESSEN

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

NARDUSblad. digitaal. Van de bestuurstafel

NARDUSblad. digitaal. Van de bestuurstafel NARDUSblad digitaal samenwerkende uitvaartorganisaties Jaargang 4, nummer 6 9 november 2012 COLOFON Deze Nieuwsbrief is het digitale informatieblad van Nardus. Nardus behartigt de belangen van uitvaartverenigingen.

Nadere informatie

Aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw bij inlening van personeel

Aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw bij inlening van personeel Aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw bij inlening van personeel Leent u personeel in van een uitlener, en draagt deze de loonheffingen en btw niet af aan de Belastingdienst? Dan kunt u hiervoor

Nadere informatie