Integratie van onderhoud in een DBM-aanbieding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Integratie van onderhoud in een DBM-aanbieding"

Transcriptie

1 TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Integratie van onderhoud in een DBM-aanbieding Ontwerpkeuzes maken op basis van Total Cost of Ownership Afstudeerrapport Auteur: Manon Feij Studentnr: Vaknaam: Afstudeerrapport Vakcode: 7TT37 Datum: Architecture, Building and Planning Building Technology

2 Hoofdstuk: Colofon Afbeelding voorpagina: Gerechtshof Wilhelmina Hof: Dura Vermeer. (n.d.).intranet. Retrieved 2014, from II

3 Colofon Auteur Student: Manon Feij Studentnr: Adres: Plaggenstraat CT Eindhoven Gastbedrijf Gastbedrijf: Opleiding Onderwijsinstelling: Master: Afstudeerrichting: Dura Vermeer Bouw Zuid West BV Airportplein 21 te Rotterdam Technische Universiteit Eindhoven Architecture, Building and Planning Building Technology Afstudeercommissie Voorzitter: prof. Dr. Ir. J.J.N. (Jos) Lichtenberg TU/e 1 e begeleider: ing. C.M. (Cor) de Bruijn TU/e 2 e begeleider: dr.ir. E.W. (Eric) Vastert TU/e Bedrijfsbegeleider: ing. M.D. (Michel) Meijer Dura Vermeer Betreft Rapport: Vak code: Afstudeerrapport 7TT37 Datum Datum: Hoofdstuk: Colofon III

4 Hoofdstuk: Colofon IV

5 Dit rapport is het verslag van een eindstudie die is gedaan voor het doctoraal examen van de Masteropleiding Architecture, Building and Planning. Het rapport heeft daarbij mede gediend als toetssteen voor de beoordeling van de studieprestatie. In het rapport voorkomende conclusies, resultaten, berekeningen en dergelijk kunnen verder onderzoek vereisen alvorens voor extern gebruik geschikt te zijn. Wij beschouwen dit rapport daarom als een intern rapport dat niet zonder onze toestemming voor externe doeleinden mag worden gebruikt. Master of Science opleiding Architecture, Building and Planning Mastertrack Building Technology Faculteit Bouwkunde Technische Universiteit Eindhoven Hoofdstuk: Colofon V

6 Voorwoord Hoofdstuk: Voorwoord VI

7 Voorwoord Voor u ligt de verslaglegging van het afstudeerproject, dat uitgevoerd is voor de mastertrack Building Technology van de masteropleiding Architecture, Building and Planning aan de Technische Universiteit Eindhoven. In dit rapport is het volledige afstudeertraject vastgelegd. Het traject is bij gastbedijf Dura Vermeer Bouw Zuid West te Rotterdam doorlopen. Gedurende het vooronderzoek is het proces omtrent het opstellen van een Design, Build and Maintain aanbieding onderzocht. Uit dit onderzoek is gebleken dat het aspect onderhoud vaak te laat bij het aanbiedingsproces betrokken wordt. Dit terwijl onderhoud een grote invloed uitoefent op de Total Cost of Ownership van een gebouw. Naar aanleiding van deze bevindingen is onderzoek uitgevoerd naar de integratie van onderhoud in het proces omtrent het opstellen van een DBM-aanbieding. Graag wil ik de volgende personen bedanken voor hun bijdrage tijdens dit onderzoek. Allereerst Cor de Bruijn en Eric Vastert die mij vanuit de Technische Universiteit Eindhoven hebben begeleid. Dankzij hun inbreng en expertise heb ik de juiste richting gevonden binnen het afstudeerproject. Daarnaast Michel Meijer, die mij vanuit Dura Vermeer van begeleiding heeft voorzien, met de benodigde informatie, ideeën en enthousiasme. Als laatste wil ik graag alle betrokkenen en collega s van Dura Vermeer bedanken voor hun medewerking en informatieverstrekking. Eindhoven, mei 2015 Manon Feij Hoofdstuk: Voorwoord VII

8 Samenvatting Hoofdstuk: Samenvatting VIII

9 Samenvatting De bouw is onderhevig aan veranderingen. Er wordt steeds meer aandacht besteed aan de levensduurkosten van een gebouw. Bij iedere kapitaalintensieve investering is er altijd een aanleiding voor een levensduuranalyse: kostenbeheersing! (PSIbouw, 2006) Steeds meer partijen zijn overtuigd van de toegevoegde waarde van levensduuranalyse. Hierbij wordt gedurende de ontwerpfase al naar de exploitatiekosten gekeken. Tijdens het vooronderzoek, welke uitgevoerd is bij Dura Vermeer Bouw Zuid West, is gebleken dat nog veel knelpunten aanwezig zijn in het aanbiedingsproces van een Design, Build and Maintain aanbesteding. Deze knelpunten bevinden zich in grote getale in de afstemming van het ontwerp en het onderhoud. Naar aanleiding van deze knelpunten en het vooronderzoek naar het aanbiedingsproces is de volgende probleemstelling opgesteld: In het huidige proces omtrent een DBM aanbesteding is sprake van onvoldoende integratie van onderhoud in het aanbestedingsproces en onvoldoende aandacht voor Total Cost of Ownership van een gebouw wat mede bijdraagt aan het mislopen van aanbestedingen, dit is het geval wegens de verscheidenheid in het proces omtrent het opstellen van een DBM aanbieding, de verscheidenheid in proces omtrent het opstellen van een MJOP, de complexiteit van het DBM proces, beperkte kennisoverdracht binnen Dura Vermeer en de focus op de realisatie in plaats van de gehele levensduur van een gebouw binnen Dura Vermeer. Voor een juiste integratie van onderhoud in het aanbiedingsproces dienen de geconstateerde knelpunten ondervangen te worden. Op basis van de probleemstelling is de volgende doelstelling opgesteld: Het ontwerpen van een hulpmiddel waarin het gewenste proces omtrent de integratie van een MJOP in een DBM-aanbesteding omschreven wordt waardoor onderhoud vanaf de start geïntegreerd wordt in het aanbestedingsproces en product-, materialiserings- en detailleringskeuzes gemaakt worden op basis van Total Cost of Ownership. Design, Build and Maintain (DBM) is een geïntegreerde contractvorm welke inspeelt op de ontwikkelingen op het gebied van levensduurkosten. Bij DBMaanbestedingen zijn verschillende partners betrokken om samen één geïntegreerde oplossing te ontwikkelen die voldoet aan de uitvraag van de opdrachtgever. De selectie vindt plaats op basis van de juiste prijskwaliteitverhouding. De totale levensduurkosten van het bouwwerk zijn hierbij belangrijker dan de initiële kosten. (ORI, 2013) Middels een processtudie is het huidige aanbiedingsproces voor DBMaanbestedingen in kaart gebracht. Hierbij is gebleken dat onderhoud en de levensduurkosten (Total Cost of Ownership) te weinig aandacht krijgen gedurende de ontwerpfase. Daarom is in de onderzoeksfase aanvullend onderzoek gedaan naar DBM-aanbestedingen en Total Cost of Ownership. Hoofdstuk: Samenvatting IX

10 Total Cost of Ownership (TCO) houdt rekening met alle kosten die gedurende de levensduur van een gebouw gemaakt moeten worden. Bij TCO wordt dus niet enkel naar de initiële kosten gekeken, maar ook naar de kosten welke gemaakt moeten worden omtrent onderhoud, energie, beveiliging en bouwkundige aanpassingen. De algemene formule voor TCO betreft: TCO = CAPEX + OPEX, CAPEX (Capital Expenditure) staat voor de initiële kosten en OPEX (Operating Expenditure) betreft de exploitatiekosten. Op basis van de informatie die verzameld is gedurende de onderzoekfase is een Programma van Eisen opgesteld. Dit Programma van Eisen vormde de basis voor de ontwerpfase waarin een ontwerp gemaakt is voor het aanbiedingsproces. Hierbij is de opzet van het proces behouden, maar hebben onderhoud en TCO meer invloed gedurende de ontwerpfase. Tevens is een rekenmodel opgesteld waarmee de TCO van het betreffende ontwerp berekend kan worden. Aan de hand van het rekenmodel is het mogelijk weloverwogen keuzes te maken. De procesomschrijving bestaat uit twee belangrijke aspecten: het schetsontwerp en het functionele ontwerp. Het grote verschil met de huidige situatie is het moment waarop onderhoud betrokken wordt; in het huidige proces is dat na het vervaardigen van het ontwerp, in het nieuwe proces is dat vanaf de start van de schetsontwerpfase. Daarnaast worden TCOberekeningen gemaakt waardoor de gevolgen omtrent de levensduurkosten inzichtelijk gemaakt worden en geïnformeerde keuzes gemaakt kunnen worden. Het ontworpen proces en rekenmodel zijn tot slot getoetst aan het Programma van Eisen. De toetsing heeft plaatsgevonden in de vorm van interviews met betrokkenen van het aanbiedingsproces. Aan deze betrokkenen is het eindproduct voorgelegd, waarna verscheidene vragen gesteld zijn, gebaseerd op het Programma van Eisen. Tevens zijn alle betrokkenen gevraagd een inschatting te maken van het verschil dat het eindproduct kan maken voor de vermindering van de Total Cost of Ownership ten opzichte van de huidige situatie. Hoofdstuk: Samenvatting Uit de toetsing is gebleken dat de vijf kernproblemen, welke de probleemstelling veroorzaakten, opgeheven zijn. Door het opstellen van de procesomschrijving is de verscheidenheid in de processen ondervangen en is de complexiteit weggenomen. Daarnaast wordt duidelijk aangegeven welke informatie op welke momenten aanwezig dient te zijn, tussen welke partijen de overdracht van deze informatie plaats dient te vinden en wordt de aannemer gedwongen in een veel eerder stadium na te denken over de exploitatiefase. De geïnterviewden zijn van mening dat met behulp van het hulpmiddel de Total Cost of Ownership van een gebouw met twaalf procent verminderd kan worden. De nieuwe procesomschrijving draagt zorg voor het integreren van onderhoud vanaf de start van het DBM-aanbestedingsproces. Daarnaast stimuleert het hulpmiddel het maken van keuzes op basis van Total Cost of Ownership. Aanbevelingen naar aanleiding van dit onderzoek hebben met name betrekking op het opzetten van een onderhoudsdatabase en juiste toepassing van het hulpmiddel. X

11 Summary The building industry is subject to change. More and more attention is being paid to the Total Cost of Ownership of a building. For every investment there is a reason for life cylce analysis: cost control! (PSIbouw, 2006) Increasingly more companies are convinced of the contribution of life cycle analysis. This concerns the inclusion of operating costs during the design stage. During the preliminary research, executed at Dura Vermeer Bouw Zuid West, multiple constrains have been found in the tender process of a Design, Build and Maintain tender. The majority of these constrains where found when aligning the design and maintenance. In respons to these constrains and the research on the tender process the following problem definition has been drawn. Insufficient integration of maintenance exists in the current process concerning a DBM-tender during the tender process and not enough attention is paid to Total Cost of Ownership of a building, which contributes to the missing out on tenders, due to the diversity in the process of drafting a DBM tender, the diversity in the process of drafting a maintenance plan, the complexity of a DBM tenderprocess, limited transfer of knowlegde within Dura Vermeer and the focus merely on the realisation instead of the full lifespan of the building within Dura Vermeer. To achieve a proper integration of maintenance in the tender process the identified constrains need to be overcome. Based on the problem definition the following research goal has been determined: Designing a tool which describes the required process concerning the integration of a maintenance plan in a DBM-tender, through which maintenance will be integrated from the start of the tender process and product-, materialization,- and detaildecisions will be based on Total Cost of Ownership. Design, Build and Maintain (DBM) is an integrated form of contract which is responsive to developments in terms of life cycle costs. Several partners are involved in a DBM-tender to develop one integrated sollution which is compliant to the demands of the client. The selection is bases on the right price-quality ratio. The Total Cost of Ownership (TCO) of a building is of more importance than the initial costs. (ORI, 2013) Through an executed study the current bidding process of a DBM-tender has been identified. It has emerged that maintenance and the Total Cost of Ownership receives to little attention during the design stage. Therefor a supplemental research has been executed in terms of DBM-tenders and the Total Cost of Ownership. Hoofdstuk: Summary XI

12 TCO takes all the costs into account which have to be made during the lifespan of a building: not only the initial costs are under consideration, but also the costs in terms of maintenace, energy, security and constructional addaptions. The general formula for TCO reads: TCO = CAPEX + OPEX. CAPEX (Capital Expenditur) represents the initial costs and OPEX (Operating Expenditure) stands for the operating costs. A program of requirements has been drawn based on the information gathered during the research phase. This program of requirements was fundamental for the design phase in which a design has been created for the tender process. In this design the basic structure of the proces has been preserved, but simultaneously maintenance and TCO have become more decisive factors. Furthermore a computation model has been drafted which allows to calculate the TCO of a design. Based on the computation model it is possible to make well-founded choices. The process description contains two components: the sketch design and the functional design. The main difference compared to the current situation is the moment at which maintenance is involved. In the current process maintenance is involved after manufacturing the design. In the new process this happens from the start of the sketch design. Besides, TCOcalculations are made through which the consequences in terms of life cycle costs can be made clear and justified choices can be made. Finally, the design process and computation model have been assessed against the program of requirements. This check has been carried out by means of interviews with stakeholders of the tender process. These stakeholders have been presented with the final product, after which several questions have been asked based on the program of requirements. The stakeholders have, furthermore, been asked to make an estimation of the difference which the final product can make, regarding the reduction of the Total Cost of Ownership in relation to the current situation. The assesment has shown that the five key problems which caused the problem definition have been deducted. By drawing the process description the diversity of the processes have been obviated and the complexity has been eliminated. The process description, furthermore, indicates clearly which information is required at which moment en between which parties the transmission of this information needs to take place and forces the contractor to pay attention to the operating phase. The stakeholders believe that by using the tool the Total Cost of Ownership can be reduced by twelve percent. Hoofdstuk: Summary The new process description ensures the integration of maintenance from the start of the DBM-tenderprocess. Besides that, the tool stimulates basing choices on Total Cost of Ownership. Recommendations in respons to this research mainly relate to creating a database with indicators for maintenance and the correct application of the tool. XII

13 Inhoudsopgave Colofon... III Voorwoord... VII Samenvatting... IX Summary... XI Inhoudsopgave... XIII 1. Inleiding Aanleiding Gastbedrijf Onderzoeksprojecten Vooronderzoek Probleemstelling Doelstelling Leeswijzer Integratie van onderhoud in DBM-aanbiedingen Design, Build and Maintain aanbestedingen Onderhoud in een DBM-aanbieding Opstellen van een Meerjarenonderhoudsplan Benodigde informatieverstrekking Conclusie Huidige processen Business Process Model and Notation Het ontwerpen van een DBM-aanbieding Schetsontwerp opstellen Functioneel ontwerp opstellen MJOP opstellen Factoren DBM-aanbieding Conclusie Total Cost of Ownership TCO Het aanbiedingsproces TCO berekenen TCO binnen DVBZW Factoren van TCO Conclusie...64 Hoofdstuk: Inhoudsopgave XIII

14 5. Inrichting van het nieuwe proces Programma van eisen Ontwerp hulpmiddel Nieuwe processen Rekenmodel voor het berekenen van TCO Dream State Conclusie Toetsing Strategie Toetsing Conclusie en aanbevelingen Conclusie Aanbevelingen Afkortingenlijst Bibliografie Hoofdstuk: Inhoudsopgave XIV

15 Bij iedere kapitaalintensieve investering is er altijd een aanleiding voor een levensduuranalyse: kostenbeheersing!. 1. Inleiding Hoofdstuk: Inleiding 1

16 Voor het uitvoeren van een afstudeeronderzoek is een aanleiding benodigd. Deze aanleiding heeft betrekking op een probleem of interessegebied van een opdrachtgever waar aanvullend onderzoek gewenst voor is. In dit hoofdstuk wordt beschreven wat de aanleiding tot het afstudeeronderzoek betrof, op welke wijze het vooronderzoek uitgevoerd is en wat de bijbehorende probleemstelling en doelstelling zijn. 1.1 Aanleiding Bij iedere kapitaalintensieve investering is er altijd een aanleiding voor een levensduuranalyse: kostenbeheersing! (PSIbouw, 2006) De bouwwereld is onderhevig aan verandering, de bouw heeft steeds meer aandacht voor de belangen van de eindgebruiker en beseft welk maatschappelijk belang het dient. Een goed voorbeeld hiervan is de aandacht voor levensduurkosten. Opdrachtgevers, ontwerpers, bouwers en toeleveranciers kijken samen verder dan het moment van opleveren en de investeringskosten. Er is nu eveneens aandacht voor de exploitatiekosten en het tweede leven van het nog te ontwerpen gebouw. (PSIbouw, 2006) Indien de investeringskosten als leidraad gelden binnen een aanbesteding wordt minimaal tot geen rekening gehouden met de uiteindelijke gebruikswaarde en de exploitatie- en onderhoudskosten van het bouwwerk. Gemeten over de gebruiksduur van een gebouw, zijn de investeringskosten maar een klein deel van de Total Cost of Ownership (TCO). Total Cost of Ownership betreft de kosten die gedurende de levensduur van het gebouw gemaakt moeten worden. Dit betekent dat er niet enkel gekeken wordt naar de stichtingskosten, maar ook naar de financiële gevolgen van keuzes die in de ontwerpfase gemaakt worden met betrekking tot de exploitatiefase. Door rekening te houden met TCO kan bij een Design, Build and Maintain - aanbesteding een reductie van wel 40 procent op de gebruikerskosten ten opzichte van de directieraming behaald worden. (Kuijpers, 2012) Hoofdstuk: Inleiding Afbeelding 1: TCO (PSIbouw, 2006) Voor het aanschouwen van Total Cost of Ownership is het van belang zo vroeg mogelijk in het bouwproces de kostenconsequenties van keuzes inzichtelijk te maken. In het begin van het proces is het doorvoeren van eventuele wijzigingen kostentechnisch 2

17 gezien het laagst en is de invloed op de uiteindelijke exploitatiekosten het grootst (PSIbouw, 2006). Afbeelding 1 toont de invloed van wijzigingen op de kosten gedurende het project. TCO houdt, zoals gezegd, rekening met alle kosten die gedurende de levensduur van een gebouw gemaakt moeten worden. Er wordt dus niet enkel naar de initiële kosten gekeken maar ook naar de kosten welke gemaakt moeten worden omtrent onderhoud, energie, beveiliging en bouwkundige aanpassingen. De basisformule voor TCO betreft: TCO = CAPEX + OPEX, CAPEX (Capital Expenditure) staat voor de initiële kosten en OPEX (Operating Expenditure) betreft de exploitatiekosten. In de praktijk blijkt de exploitatiefase een nog zeer onderbelichte fase te zijn. Dura Vermeer ziet het belang in van de combinatie van nieuwbouw en onderhoud en de invloed welke uitgeoefend kan worden op de Total Cost of Ownership. Vandaar dat vanuit Dura Vermeer de vraag gesteld is hoe onderhoud en nieuwbouw te combineren zijn waardoor de kosten gedurende het leven van een gebouw verlaagd kunnen worden. Gezien het feit dat binnen Dura Vermeer Design, Build and Maintain (DBM) aanbestedingen steeds vaker voorkomen en dit een combinatie betreft van ontwerp, nieuwbouw en onderhoud, sluit het proces rondom een DBM-aanbieding zeer goed aan. De focus van het onderzoek rondom de combinatie van onderhoud en nieuwbouw en het verlagen van de levensduurkosten ligt dan ook op DBM-aanbiedingen. Uit de hierboven omschreven informatie blijkt dat onderhoud een grote invloed heeft op TCO. Door de combinatie van de vraag vanuit Dura Vermeer om het proces rondom het combineren en afstemmen van nieuwbouw en onderhoud inzichtelijk te maken en het groeiende belang van het besef van levensduurkosten, is onderzoek uitgevoerd gericht op de integratie van onderhoud in een DBM aanbieding. 1.2 Gastbedrijf Het afstudeeronderzoek heeft plaatsgevonden bij Dura Vermeer Bouw Zuid West (DVBZW) te Rotterdam. Dura Vermeer behoort met een omzet van 1,1 miljard euro, circa 2800 medewerkers in dienst en ervaring op het gebied van bouw en infrastructuur van bijna 160 jaar tot de grote bouwbedrijven van Nederland. Dura Vermeer Bouw Zuid West is een zelfstandig bedrijf binnen de Divisie Bouw en Vastgoed. Als ontwikkelend bouwer is Dura Vermeer Bouw Zuid West actief in woning- en utiliteitsbouw. De hoofdactiviteiten bestaan uit het ontwikkelen, nieuw bouwen, duurzaam verbeteren, en (planmatig) onderhouden van vastgoed op het gebied van wonen, werken en leven. Afbeelding 2 toont de organogram van de gehele organisatie. Hoofdstuk: Inleiding 3

18 DURA VERMEER GROEP NV DURA VERMEER DIVISIE BOUW EN VASTGOED BV Business Unit Grote Projecten Nieuwbouw Onderhoud en Renovatie DURA VERMEER DIVISIE INFRA BV Business Unit Grote Projecten Business Unit Concessies Dura Vermeer Gebiedsontwikkeling Infra BV CentraNed BV DURA VERMEER ADVIES EN DIENSTEN BV ADVIN BV DURA VERMEER FACILITAIRE BEDRIJVEN BV DURA VERMEER AUTOBEDRIJF BV DURA VERMEER BOUW HENGELO BV DURA VERMEER BOUW MIDDEN WEST BV DURA VERMEER BOUW ROSMALEN BV DURA VERMEER BOUW ZUID WEST BV DURA VERMEER VASTGOED BV DURA VERMEER BOUW HEYMA BV DURA VERMEER ONDERHOUD EN RENOVATIE HENGELO BV DURA VERMEER ONDERHOUD EN RENOVATIE ROSMALEN BV GREENSTEP BV VAN IEPEREN GROEP BV DURA VERMEER BETON- EN WATERBOUW BV Regio Noord West Regio Oost Regio Zuid West DURA VERMEER INFRASTRUCTUUR BV Infrastructuur Noord West Infrastructuur Midden West Infrastructuur Zuid West Infrastructuur Oost Deelnemingen BV Reststoffen BV DURA VERMEER MILIEU BV DURA VERMEER ONDERGRONDSE INFRA BV ARCHICOM BV DURA VERMEER MATERIEELSERVICE BV DURA VERMEER MATERIEELDIENST INFRA BV DURA VERMEER ONROEREND GOED BV Business Unit Duurzame Energie DURA VERMEER RAILINFRA BV Saferail BV Afbeelding 2: Organogram Dura Vermeer Groep BV situatie per 1 mei 2013 (Dura Vermeer, 2013) Vanuit de divisie is een beleidsplan opgesteld, waar een regiodocument van afgeleid is, namelijk het beleidsplan van Dura Vermeer Bouw Zuid West. Eén van de conclusies hieruit getrokken is dat het van belang is meer focus te leggen op Total Cost of Ownership. Tevens wil Dura Vermeer de focus verleggen naar Onderhoud & Beheer. Daarom staat in het beleidsplan van Dura Vermeer Bouw Zuid West dat het van belang is bij alle opgeleverde nieuwbouwprojecten onderhoudspakketten onder de aandacht te brengen. (Dura Vermeer, 2014) 1.3 Onderzoeksprojecten Voor het vergaren van de benodigde informatie is gedurende het Participerend Observeren de aanbesteding van een drietal projecten geobserveerd. Niet alle projecten zijn op dezelfde wijze betrokken geweest bij het onderzoek. Desalniettemin hebben de beschreven projecten bijgedragen aan de beeldvorming en informatievergaring omtrent de integratie van onderhoud en nieuwbouw in de aanbestedingsfase. Hoofdstuk: Inleiding De Oude Mavo (fase I en II) in Alblasserdam De realisatie van 33 grondgebonden eengezinswoningen met een Turnkey, Design & Build aanbesteding waarbij de optie tot afkoop van onderhoud aan de woningen van minimaal 15 jaar na oplevering aanwezig was. 4

19 De locatie is gelegen ten noorden van het centrum van Alblasserdam aan één van de randwegen van het centrum. Het betreft de bouw van 33 eengezinswoningen, welke tevens voorzien zullen worden van parkeergelegenheden en tuinen. Aangeboden is de nieuwbouw van deze 33 woningen in twee fasen en een separate aanbieding omtrent Beheer en Onderhoud. Afbeelding 3: De Oude Mavo (Dura Vermeer) Tijdens het Participerend Observeren zijn enkele bevindingen gedaan omtrent de aanbesteding: de aanbieding betrof een PCS concept, dit zijn de basiswoningen van Dura Vermeer, dit is een redelijk uitgedacht proces. Eén van de knelpunten betrof de mate van integratie van het onderhoud in het ontwerp. Aangezien het onderhoud separaat aangeboden werd en geen deel uitgemaakt heeft van de hoofdaanbieding, is allereerst het ontwerp vervaardigd waarna aandacht besteed werd aan het onderhoud. Er is gedurende het ontwerpen geen rekening gehouden met het facet onderhoud en de Total Cost of Ownership Life Science Incubator Het project Life Science Incubator betreft een nieuwbouwproject van een bedrijfsverzamelgebouw in het Utrecht Science Park, ter grootte van circa 6.000m² bruto vloeroppervlak met laboratorium-, kantoor-, en algemene ruimten bestemt voor het huisvesten van Life Sciences bedrijven. De Universiteit van Utrecht heeft het plan om op het Utrecht Science Park een Life Science Incubator te realiseren voor het huisvesten van startende Afbeelding 4: Life Science Incubator (Dura Vermeer) bedrijven gericht op Life Sciences. Door middel van een levenscycluskostenanalyse zijn de effecten van ontwerpopties tijdens de gebruiksperiode inzichtelijk gemaakt. Hierbij is gebruik gemaakt van de methode conform Breeam MAN-12. De nieuwbouw wordt naast de bestaande incubator geplaatst, de gebouwen worden gekoppeld en krijgen één gezamenlijke entree. Het betreft een Design & Build inclusief Onderhoud aanbieding. Bij het opstellen van deze aanbieding zijn een aantal grote knelpunten geconstateerd. Allereerst was er beperkte tijd beschikbaar: de acht weken welke beschikbaar waren, werden voor een groot deel reeds in beslag genomen door het inlezen van de aangeleverde stukken en het aansturen van de partijen. Daarnaast was er sprake van prestatie-inkoop en was door de Hoofdstuk: Inleiding 5

20 opdrachtgever een budget opgegeven, dit betreffen onbekende onderdelen voor Dura Vermeer waardoor het als moeilijk werd ervaren om een inschatting te maken van de omvang van de uitvraag en de onbekende onderdelen. Het inschatten van de onderhoudskosten bleek tevens lastig, hiervoor is Advin ingeschakeld. Dit is echter pas gebeurd na het opstarten van het proces toen het ontwerp bijna afgerond was. Ook het organiseren van de partijen bleek een groot aandachtspunt, met name vanwege de complexiteit van uitvraag en de beschikbare tijd Eurojust Het project Eurojust betreft de nieuwbouw van de vesting van Eurojust te Den Haag, met een onderhoudsperiode van 15 jaar met optie tot 5 jaar extra. Het gebouw komt aan de groene kant van het Haagse World Forumgebied te liggen. Het gebouw bestaat uit een hoger deel, gelokaliseerd aan de kant van de Johan van Wittlaan, en een lager gelegen deel, welke in het Afbeelding 5: Eurojust (Dura Vermeer) bosrijke gebied ligt. Het betreft een Build & Maintain contractvorm, waarbij het onderhoudsplan opgedeeld is in twee onderdelen: dienstverlening en preventief en correctief onderhoud. De knelpunten bij deze aanbieding hadden allereerst betrekking op het feit dat twee derde van de gunningscriteria het onderdeel dienstverlening besloeg. Dit is door DVBZW nog niet eerder aangeboden en tevens Advin en Heijma waren er niet bekend mee. Een ander knelpunt betreft dat het bouwteam samengesteld is op basis van geschiktheid en niet werd samengewerkt met partners, waardoor een deel van het team onbekend was voor Dura Vermeer. Daarnaast waren het ontbreken van kennis, met name op het gebied van onderhoud en dienstverlening, en de beperkte tijd voor het invullen van het MJOP twee bepalende knelpunten. Hoofdstuk: Inleiding 1.4 Vooronderzoek Gedurende het vooronderzoek is het proces omtrent het opstellen van een DBM-aanbieding binnen DVBZW in kaart gebracht. Middels het afnemen van interviews en het uitvoeren van observaties en documentenonderzoek is inzichtelijk gemaakt welke knelpunten aanwezig zijn in dit proces. Deze knelpunten hebben vervolgens de aanleiding gevormd tot het formuleren van de probleemstelling en doelstelling voor het vervolg van het afstudeeronderzoek. In deze paragraaf wordt in het kort het huidige aanbiedingsproces uitgelegd, waarna de geconstateerde knelpunten besproken worden. In de volgende paragrafen wordt de connectie gelegd tussen de knelpunten en de probleem- en doelstelling. In hoofdstuk 3 wordt het proces verder uitgewerkt. 6

21 Gebleken is dat het proces rondom een DBM-aanbieding binnen Dura Vermeer uit een zestal hoofdfasen bestaat: Sales, Ontwerp, Voorbereiding, Realisatie, After Sales en Beheer. Van deze zes fases is de fase ontwerp als meest van belang gebleken voor het betreffende onderzoek, aangezien gedurende deze fase de aanbieding wordt opgesteld en ingediend. Tevens zijn in deze fase de grootste hoeveelheid knelpunten aangetroffen. Hieronder wordt elke fase kort besproken. Afbeelding 6 geeft de fasen schematisch weer. DBM proces Sales Ontwerp Voorbereiding Realisatie After sales Beheer Afbeelding 6: Procesomschrijving DBM-proces Sales Sales beslaat bij een traditionele aanbesteding de activiteiten vanaf het verwerven van kansen tot en met de contractvorming met de opdrachtgever. In het geval van een DBM aanbesteding wordt in deze fase de preselectie uitgevoerd en het initiatief en de haalbaarheid getest. Na het doorlopen van de preselectie vindt de ontwikkeling van de aanbieding plaats gedurende de ontwerpfase. Ontwerp Gedurende de ontwerpfase wordt zowel het schetsontwerp als wel het functionele ontwerp vervaardigd. Tevens worden het meerjarenonderhoudsplan (MJOP), de begroting en het Plan van Aanpak opgesteld. De ontwerpfase wordt afgesloten met het indienen van de inschrijfstukken. Gedurende deze fase zijn een groot aantal afdelingen van Dura Vermeer en externen betrokken bij het proces. De afdeling tendermanagement is belast met het coördineren van deze partijen en het gehele proces. Gedurende het vooronderzoek is tijdens de ontwerpfase het grootste aantal knelpunten geconstateerd. Voorbereiding Deze fase betreft alle werkzaamheden vanaf de overdracht vanuit de ontwerpfase tot de feitelijke start van de bouw. Het start met het uitwerken van het technisch ontwerp na ontvangst van de gunning. Vervolgens wordt de realisatie van het bouwwerk voorbereid, mede door het opstellen van de werktekeningen en werkbegroting. Tevens wordt in deze fase het MJOP vastgesteld op basis van het technische ontwerp. Realisatie De realisatiefase start vanaf het moment dat de overdracht vanuit de voorbereidingsfase plaatsvindt en duurt tot en met de oplevering. Hoofdstuk: Inleiding 7

Voorwoord Arjan Apperlo

Voorwoord Arjan Apperlo Voorwoord Voor u ligt het eindrapport van het onderzoek ter afronding van de Masteropleiding Construction Management & Engineering aan de Universiteit Twente. Dit onderzoek is uitgevoerd onder begeleiding

Nadere informatie

[ P5 rapport ][ Jeffrey Truijens ][ 1503626 ][ 23-06-13 ][ Design & Construction Management ]

[ P5 rapport ][ Jeffrey Truijens ][ 1503626 ][ 23-06-13 ][ Design & Construction Management ] [ P5 rapport ][ Jeffrey Truijens ][ 1503626 ][ 23-06-13 ][ Design & Construction Management ] BIM NU en BIM MORGEN ii Het resultaat van de effecten versus de investeringen in BIM Personalia: Naam: Jeffrey

Nadere informatie

Risicomanagement langs de meetlat. Onderzoek naar de toepassing en prestatie van risicomanagement in projecten van Roelofs

Risicomanagement langs de meetlat. Onderzoek naar de toepassing en prestatie van risicomanagement in projecten van Roelofs Risicomanagement langs de meetlat Onderzoek naar de toepassing en prestatie van risicomanagement in projecten van Roelofs II Roelofs Beheer BV Postadres Bezoekadres Postbus 12, 7683 ZG Den Ham Dorpsstraat

Nadere informatie

Systems Engineering. Van secundair proces naar primaire toepassing. Afstuderen Cees van Leeuwen. Eindrapport BAM

Systems Engineering. Van secundair proces naar primaire toepassing. Afstuderen Cees van Leeuwen. Eindrapport BAM Systems Engineering Van secundair proces naar primaire toepassing Afstuderen Cees van Leeuwen Eindrapport BAM Systems Engineering Van secundair proces naar primaire toepassing C.J. van Leeuwen Technische

Nadere informatie

Geïntegreerde bouwsector

Geïntegreerde bouwsector Afstudeerrapportage Maurice van der Weiden Geïntegreerde bouwsector Vergelijkend onderzoek naar het gebruik van geïntegreerde contracten in de burgerlijke- en utiliteitsbouw sector en grond-, weg- en waterbouw

Nadere informatie

Multifunctionele accommodaties. Inzicht in de kosten en opbrengsten van beheer en exploitatie

Multifunctionele accommodaties. Inzicht in de kosten en opbrengsten van beheer en exploitatie Multifunctionele accommodaties Inzicht in de kosten en opbrengsten van beheer en exploitatie N.S.L. (Nicole) Huisman Master Vastgoedkunde Rijksuniversiteit Groningen November 2009 Multifunctionele accommodaties

Nadere informatie

Grontmij AssetManagement Evaluatie [GAME]

Grontmij AssetManagement Evaluatie [GAME] ii Master Thesis Grontmij AssetManagement Evaluatie [GAME] Het ontwikkelen van een game om de klantvraag inzichtelijk te maken iii Colofon Titel : Grontmij AssetManagement Evaluatie [GAME] Het ontwikkelen

Nadere informatie

Volwassenheidsgraad van software acquisitie en kritieke succesfactoren

Volwassenheidsgraad van software acquisitie en kritieke succesfactoren Scriptie Auteur Ing. I. Buzugbe Studentnummer 837094753 Titel Volwassenheidsgraad van software acquisitie en kritieke succesfactoren Datum presentatie juni 2010 i ii Auteur Ing. I. Buzugbe Studentnummer

Nadere informatie

Dr.sc.techn. A. Hartmann (Universiteit Twente) Ir. D. Damink (Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam)

Dr.sc.techn. A. Hartmann (Universiteit Twente) Ir. D. Damink (Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam) KOSTENBEHEERSING VAN INFRASTRUCTURELE PROJECTEN BIJ DE GEMEENTE ROTTERDAM AFSTUDEERRAPPORT KOSTENBEHEERSING VAN INFRASTRUCTURELE PROJECTEN BIJ DE GEMEENTE ROTTERDAM DEFINITIEF AFSTUDEERRAPPORT Auteur:

Nadere informatie

BIM en de projectmanager

BIM en de projectmanager BIM en de projectmanager Onderzoek naar de impact van het Bouw Informatie Model op de rol van de projectmanager 22 oktober 2012 Annieke Smith Technische Universiteit Delft Afstudeeronderzoek Annieke Smith

Nadere informatie

Benchmark op risicomanagement

Benchmark op risicomanagement Dura Vermeer Beton- en Waterbouw Benchmark op risicomanagement Colofon Opdrachtgever Dura Vermeer Dura Vermeer Beton- en Waterbouw J.C.P. (Joost) van Bezooijen Schoenaker 8 6640 AB, Beuningen M: 06 51

Nadere informatie

Scriptie. Betere kostenbewaking met BIM. Versie : 2.0 Definitief Auteur : Niesten, Roland Studentnummer : 1578296

Scriptie. Betere kostenbewaking met BIM. Versie : 2.0 Definitief Auteur : Niesten, Roland Studentnummer : 1578296 Scriptie Betere kostenbewaking met BIM Versie : 2.0 Definitief Auteur : Niesten, Roland Studentnummer : 1578296 2 Het is niet de sterkste van een soort die overleeft, ook niet de intelligentste. Wel degene

Nadere informatie

Heldere taal in het Resultaatgerichte Vastgoedonderhoud

Heldere taal in het Resultaatgerichte Vastgoedonderhoud Heldere taal in het Resultaatgerichte Vastgoedonderhoud Afstudeerrapport Enschede, 19-08-2010 Auteur: W.W. Hegeman Saxion Hogeschool Enschede Stichting Pioneering VERSIE 1.0 DEFINITIEF Voorwoord Voor u

Nadere informatie

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel?

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? Colofon Auteur: Ing. Roel Konieczny rkoniecz@sci.kun.nl Opleiding: Opdracht: Universiteit: Subfaculteit: Informatiekunde ICT complexiteit

Nadere informatie

Toepassing geïntegreerde contractvormen

Toepassing geïntegreerde contractvormen Toepassing geïntegreerde contractvormen Praktijkgericht onderzoek naar barrières en kansen bij toepassing door het MKB Definitief In opdracht van: PSIBouw Groningenweg 10 2803 PV Gouda Grontmij Nederland

Nadere informatie

Working Paper #14 INFORMATIEMANAGEMENT: EEN REDUCTIE IN DE ONTWERPKOSTEN VAN INFRASTRUCTUUR. M. van den Berg n.vandenberg-3@student.utwente.

Working Paper #14 INFORMATIEMANAGEMENT: EEN REDUCTIE IN DE ONTWERPKOSTEN VAN INFRASTRUCTUUR. M. van den Berg n.vandenberg-3@student.utwente. Working Paper #14 INFORMATIEMANAGEMENT: EEN REDUCTIE IN DE ONTWERPKOSTEN VAN INFRASTRUCTUUR M. van den Berg n.vandenberg-3@student.utwente.nl COPYRIGHT 2012 VISICO Center, University of Twente visico@utwente.nl

Nadere informatie

Life-cycle costing en infrastructuur

Life-cycle costing en infrastructuur Life-cycle costing en infrastructuur Een verkenning van de implementatie van life-cycle costing in aanbestedingstrajecten van infrastructurele objecten bij Siemens Nederland. Foto: HSL-Zuid Siemens Nederland

Nadere informatie

Wat is Just Enough Architectuur?

Wat is Just Enough Architectuur? Wat is Just Enough Architectuur? Scope en diepgang voor Project Start Architecturen Thesis Pro Education Master in Management en ICT Versie: 1.00 Datum: 1 oktober 2010 Status: Definitief Auteur: Jacob

Nadere informatie

Sturen met inzicht De drive van iedere organisatie

Sturen met inzicht De drive van iedere organisatie Sturen met inzicht De drive van iedere organisatie Datum Bedrijf Divisie Team Auteur 8 juni 2011, Utrecht Caesar Groep Caesar Experts Business Intelligence Jordi Frijters Titelpagina De student Auteur

Nadere informatie

Reële opties bij gebiedsontwikkeling

Reële opties bij gebiedsontwikkeling Reële opties bij gebiedsontwikkeling De strategische waarde van fysieke flexibiliteit Plaats Datum Auteur Baarn 8 juli 2009 Joost van Blokland Colofon Titel Reële opties bij gebiedsontwikkeling De strategische

Nadere informatie

Enschede, december 2009 Rob van Dijk. Afstudeerscriptie Master Communication Studies Universiteit Twente

Enschede, december 2009 Rob van Dijk. Afstudeerscriptie Master Communication Studies Universiteit Twente Enschede, december 2009 Rob van Dijk Afstudeerscriptie Master Communication Studies Universiteit Twente Afstudeercommissie: Dr. J.M. Gutteling, faculteit Gedragswetenschappen Prof. Dr. G.J. Hospers, faculteit

Nadere informatie

Klaar voor de start van Activity Based Management binnen Achmea Schadeservice. Onderzoek naar de behoeften, mogelijkheden en realiseerbaarheid

Klaar voor de start van Activity Based Management binnen Achmea Schadeservice. Onderzoek naar de behoeften, mogelijkheden en realiseerbaarheid Klaar voor de start van Activity Based Management binnen Achmea Schadeservice Onderzoek naar de behoeften, mogelijkheden en realiseerbaarheid Klaar voor de start van Activity Based Management binnen Achmea

Nadere informatie

Hoe kan de projectmanagementfunctie bij organisaties in de bouwsector beter ingevuld worden?

Hoe kan de projectmanagementfunctie bij organisaties in de bouwsector beter ingevuld worden? Een analyse van de huidige en gewenste projectmanagementcompetenties in de bouwsector Afstudeeronderzoek Hoe kan de projectmanagementfunctie bij organisaties in de bouwsector beter ingevuld worden? Afstudeerbedrijven:

Nadere informatie

Construction Management & Engineering Faculteit Construerende Technische Wetenschappen Universiteit Twente

Construction Management & Engineering Faculteit Construerende Technische Wetenschappen Universiteit Twente Product: Opleiding: Titel: Subtitel: Auteur: Studentnummer: Afstudeerrapport Construction Management & Engineering Faculteit Construerende Technische Wetenschappen Universiteit Twente Monitoring van prestaties

Nadere informatie

Bigger BIM P2-rapport

Bigger BIM P2-rapport Bigger BIM Onderzoek naar hoe het gedachtegoed van lean en ketenintegratie kan bijdragen aan de toepassing van BIM als informatiedrager tussen verschillende partijen P2-rapport Three stone cutters were

Nadere informatie

MOF implementatie binnen The Backbone

MOF implementatie binnen The Backbone MOF implementatie binnen The Backbone Auteur: Gert Kienhuis Datum: 12 februari 2007 MOF implementatie binnen The Backbone Afstudeerder: Naam: Studie: Studentnummer: Opdrachtgever: Bedrijfsnaam: Eerste

Nadere informatie

Project Portfolio Management

Project Portfolio Management Project Portfolio Management Een verkennende studie naar de mogelijkheden die het Ingenieursbureau Amsterdam heeft om te sturen in het werkpakket. Auteur: Mohamed Aajoud Amsterdam, 19 mei 2009 Colofon

Nadere informatie

ANALYSE SCOPE 3 EMISSIES UIT ARCADIS ONTWERPEN

ANALYSE SCOPE 3 EMISSIES UIT ARCADIS ONTWERPEN ANALYSE SCOPE 3 EMISSIES UIT ARCADIS ONTWERPEN ARCADIS NEDERLAND BV 30 augustus 2012 076581396:0.1 Definitief B02015.000004.002 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Context... 3 1.3 Aanleiding...

Nadere informatie

Het vijftal van Rijkswaterstaat. Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat

Het vijftal van Rijkswaterstaat. Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat Het vijftal van Rijkswaterstaat Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat Maart 2010 Colofon Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur Afdeling Civiele Techniek

Nadere informatie

Een onderzoek naar mogelijke verbeterpunten voor het huidige risicomanagementproces binnen de Dienst Vastgoed Defensie

Een onderzoek naar mogelijke verbeterpunten voor het huidige risicomanagementproces binnen de Dienst Vastgoed Defensie Een onderzoek naar mogelijke verbeterpunten voor het huidige risicomanagementproces binnen de Dienst Vastgoed Defensie J. Dekker Titel: Risicomanagement bij de Dienst Vastgoed Defensie Beschrijving: Een

Nadere informatie